CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA ORAZ SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DO SZKÓŁ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA ORAZ SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DO SZKÓŁ"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM ZAPROSZENIE Kielce, dnia DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA ORAZ SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DO SZKÓŁ w NOWYM MIEŚCIE 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający Prowadzący postępowanie (adres) Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, Kielce Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 tel. 041/ , fax. 041/ , Wydział Zamówień Publicznych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, Kielce Biuro Zakładu Ul. Śląska 9, Kielce W oparciu o zastosowanie zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zapraszam do złoŝenia oferty cenowej zgodnie z Zaproszeniem. 1. Zakres rzeczowy dostawy został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy, które stanowią integralną część zaproszenia. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zadania: a. Zadanie nr 1 sprzęt komputerowy i oprogramowanie b. Zadanie nr 2 sprzęt multimedialny. 3. Wykonawca składający ofertę cenową musi dołączyć: - szczegółową charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia, która będzie zawierała nazwę przedmiotu zamówienia, typ, model i nazwę producenta (w przypadku nie załączenia dokumentu oferta zostanie odrzucona), - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, - wykaz wykonanych dwóch dostaw, odpowiednio do kaŝdego z zadań, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia rozpoznania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy zostały wykonane naleŝycie za spełnienie warunku zamawiający uzna jeŝeli wykonawca wykaŝe, Ŝe wykonał dwie dostawy sprzętu, odpowiednio do kaŝdego z zadań, minimum o wartości złoŝonej oferty kaŝda. 4. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 5. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złoŝenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy. 6. Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w dniu podpisania umowy przedłoŝy kalkulację cen jednostkowych oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z charakterystyką stanowiącą załącznik do zaproszenia. 7. Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który zaoferuje najniŝszą cenę 8. Ofertę naleŝy składać na formularzu oferty cenowej która stanowi załącznik do zaproszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia godzina 10:00 w sekretariacie Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Biuro Zakładu ul. Śląska 9, pokój nr

2 9. Oferta winna być złoŝona w zamkniętej kopercie z opisem: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA ORAZ SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DO SZKÓŁ w NOWYM MIEŚCIE Numer sprawy: 31/ZK/2011/D Nie otwierać przed godz. 10:00 Numer sprawy: 31/ZK/2011/D Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. 10. W razie wątpliwości proszę o kontakt owy lub telefoniczny 041/ w Osoba do kontaktu: ElŜbieta Florek. 11. Przedmiotowe zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego, Wykonawca przed złoŝeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tej stronie, gdyŝ wszelkie informacje związane z zapytaniami do przedmiotowego rozpoznania Zamawiający zamieści na stronie. p.o. DYREKTORA Wydziału Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków mgr PIOTR JAKÓBIK Załączniki: 1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 2. Druk oferty cenowej 3. Projekt umowy 2

3 Załącznik nr 1 CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 1. Komputer przenośny - 3 szt. (VAT 23%) Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Ekran Matryca 15,6 HD matowa z podświetleniem LED, Rozdzielczość min 1366 x 768) Kamera Obudowa Procesor Pamięć RAM Zintegrowana z obudową kamerka 2.0MP wraz z dedykowanym oprogramowaniem Obudowa z dodatkiem stopów magnezu o wzmocnionej konstrukcji, stalowe zawiasy wyświetlacza klasy x86 dwurdzeniowy dla urządzeń mobilnych, min 2.3GHz, 1MB Cache lub lepszy 2 GB DDR2800MHz (w dwóch modułach) z moŝliwością rozbudowy do 8GB; Min. 320GB SATA/7200 wyposaŝony w system bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu Dysk twardy dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagroŝenia oraz system tłumienia (absorbowania) drgań Karta graficzna Karta grafiki wbudowaną pamięcią dzieloną min. 256MB, ze sprzętowym wsparciem dla DX 10.1 Karta dźwiękowa Hight Definition zgodna z Sound Blaster, AC97 Karta dźwiękowa Głośniki stereo wbudowane Zintegrowane: 1x ExpressCard/54 slot, 1x VGA 1 x Display Port, 3x USB 2.0, 1 x esata/usb2.0 Combo,1 x RS232, RJ 11, RJ45, 1x audio in, 1x audio out, Firewire (IEEE1394), Porty/złącza 1x dedykowane złącze replikatora portów (stacjidokującej),1 x złącze drugiej baterii, zintegrowany czytnik SD (Secure Digital), MMC (MultiMedia Card), Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, xd-picture card 1x SD Card reader, 1x MMC Wbudowane karty sieciowe Klawiatura Napęd optyczny Bateria\Zasialnie Oprogramowanie dodatkowe Zarządzanie Bezpieczeństwo Ethernet 10/100/1000 WiFi ( a/b/g/n) Bluetooth V2.1 Modem HSDPA 7.2Mbs z wbudowanym odbiornikiem GPS Klawiatura odporna na zalanie- układ US QWERTY z klawiszami numerycznymi, Touchpadz wydzielonym scroll em DVD+/-RW Dual Dual Layer Bateria Li-Ion zapewniająca pracę minimum przez 5 godzin, z moŝliwością instalacji drugiej dodatkowej baterii podłączanej bezpośrednio do notebook-a zasilacz zewnętrzny V, Oprogramowanie diagnostyczne umoŝliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem 1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umoŝliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS u 1.BIOS musi posiadać moŝliwość - skonfigurowania hasła Power On, - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB, COM i Centronics; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego; - kontrola sekwencji boot-ącej; - start systemu z urządzenia USB - zawierać nieulotną informację z nazwą numerem produktu, numerem seryjnym oraz MAC adresem karty sieciowej. 2.Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. Wbudowany czytnik linii papilarnych 4. MoŜliwość zapięcia linki typu Kensington 3

4 Wymagane oświadczenia i certyfikaty dołączone do dokumentacji przetargowej Gwarancja Waga System operacyjny 5. Wbudowana w BIOS funkcjonalność pozwalająca na bezpieczne usuwanie danych z dysku twardego Deklaracja CE Oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 36 miesięcy na notebook, 12 miesięcy na baterię Nie większa niŝ 2,65 kg System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uŝycia dodatkowych aplikacji: 1. MoŜliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z moŝliwością wyboru instalowanych poprawek; 2. MoŜliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet witrynę producenta systemu; 3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; 4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 7. Wsparcie dla większości powszechnie uŝywanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zaleŝności od sieci, do której podłączony jest komputer 9. Interfejs uŝytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem uŝytkownika interaktywna część pulpitu słuŝącą do uruchamiania aplikacji, które uŝytkownik moŝe dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 10. MoŜliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile uŝytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uŝytkowników. 12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików róŝnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uŝytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 14. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem uczenia się pisma uŝytkownika obsługa języka polskiego. 15. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem uczenia się głosu uŝytkownika. 16. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 17. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 18. Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; 19. MoŜliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 20. MoŜliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 21. WdraŜanie IPSEC oparte na politykach wdraŝanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 22. Automatyczne występowanie i uŝywanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 23. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; 24. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 25. System posiada narzędzia słuŝące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 26. Wsparcie dla Sun Java i.net Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 moŝliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 4

5 27. Wsparcie dla JScript i VBScript moŝliwość uruchamiania interpretera poleceń; 28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji moŝliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego uŝytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 29. Rozwiązanie słuŝące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu słuŝyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; 30. Rozwiązanie ma umoŝliwiające wdroŝenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 31. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 32. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla uŝytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 33. Zarządzanie kontami uŝytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 34. Udostępnianie modemu; 35. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z moŝliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 36. MoŜliwość przywracania plików systemowych; 37. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 38. MoŜliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy uŝyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 2. Zestaw komputerowy - 20 szt. (VAT 0%) Jednostka centralna: Nazwa komponentu Typ Zastosowanie Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Płyta Główna Gniazda rozszerzeń Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy Zarządzanie Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej Komputer powinien osiagać w teście wydajności Sysmark2007 Official Rating Productivity wynik 217 punktów a w teście E-Learnig wynik 220 punktów 2GB (1333MHz) dwa moduły po 1GB - moŝliwość rozbudowy do 16GB, (dwa sloty wolne dla zapewnienia dalszej rozbudowy) z nie zamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera, wbudowanym kontrolerem dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1, 5, z wbudowanym kontrolerem dysków SATA3 2 gniazda PCI Express pełnej wysokości x16, 1 gniazdo PCI Express pełnej wysokości x1, 1 x PCI 2 x PS/2 1x Serial, 10 x USB 2.0 (w tym 4 z przodu obudowy), 1 x DB-15, 1 x Display Port 1 x RJ45, 1 x wejście audio 1 x wyjście audio, 1 x wejście mikrofonowe 1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umoŝliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS u 2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania, która niezaleŝnie od obecności systemu operacyjnego, powinna umoŝliwiać: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty 5

6 Parametry pamieci masowej Napędy wbudowane Karta dźwiękowa Karta graficzna Karta sieciowa Mysz Klawiatura Obudowa Zasilacz Głośność Bezpieczeństwo głównej; b) zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu; c)zdalne przejęcie konsoli graficznej systemu (KVM), przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; d)zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. 250GB SATA rpm kompatybilny z technologią SMART II i NCQ UmoŜliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio dwumonitorowa karta graficzna zgodna z DirectX 10.1 i OpenGL 3.0 zintegrowane porty: DisplayPort, D-Sub 15-Pin VGA Zintegrowana 10/100/1000, WakeOnLan Przewodowa dwu przyciskowa mysz z rolką podłączana do portu USB Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port USB Obudowa typu Tower, metalowa, umoŝliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie. MoŜliwość montaŝu dodatkowego dysku wewnętrznego 3.5 oraz dodatkowego zewnętrznego napędu Obudowa musi umoŝliwiać serwisowanie komputera bez uŝycia narzędzi. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy oraz mechaniczne zabezpieczenie otwarcia obudowy w postaci kłódki z kluczykiem indywidualnym i uniwersalnym kluczykiem serwisowym tzw. master key lub zamka elektromagnetycznego Zasilacz min.320w Active PFC umoŝliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposaŝeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciąŝeniu, o sprawności min.90% Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 28dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym). 1.BIOS musi posiadać moŝliwość - skonfigurowania hasła Power On, - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB, COM i Centronics; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego; - kontrola sekwencji boot-ącej; - start systemu z urządzenia USB 2.Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. MoŜliwość zapięcia linki typu Kensington - funkcja zdalnego monitorowania stanu otwarcia obudowy System operacyjny Oprogramowanie dodatkowe - funkcja zdalnego zamykania i otwierania obudowy System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uŝycia dodatkowych aplikacji: 1. MoŜliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z moŝliwością wyboru instalowanych poprawek; 2. MoŜliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet witrynę producenta systemu; 3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; 4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z 6

7 systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 7. Wsparcie dla większości powszechnie uŝywanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zaleŝności od sieci, do której podłączony jest komputer 9. Interfejs uŝytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem uŝytkownika interaktywna część pulpitu słuŝącą do uruchamiania aplikacji, które uŝytkownik moŝe dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 10. MoŜliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile uŝytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uŝytkowników. 12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików róŝnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uŝytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 14. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem uczenia się pisma uŝytkownika obsługa języka polskiego. 15. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem uczenia się głosu uŝytkownika. 16. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 17. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 18. Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; 19. MoŜliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 20. MoŜliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 21. WdraŜanie IPSEC oparte na politykach wdraŝanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 22. Automatyczne występowanie i uŝywanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 23. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; 24. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 25. System posiada narzędzia słuŝące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 26. Wsparcie dla Sun Java i.net Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 moŝliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 27. Wsparcie dla JScript i VBScript moŝliwość uruchamiania interpretera poleceń; 28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji moŝliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego uŝytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 29. Rozwiązanie słuŝące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu słuŝyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; 30. Rozwiązanie ma umoŝliwiające wdroŝenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 31. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 32. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla uŝytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 33. Zarządzanie kontami uŝytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 34. Udostępnianie modemu; 35. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z moŝliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 36. MoŜliwość przywracania plików systemowych; 37. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 7

8 38. MoŜliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy uŝyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Wymagane oświadczenia dołączone do dokumentacji przetargowej Gwarancja i standardy 1. Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych uŝytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np.cd-rom oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji; 2.Oprogramowanie diagnostyczne umoŝliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem. - CE dla urządzeń Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD na terenie Polski Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej - Oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 36 miesięcy on-site producenta komputera (w miejscu eksploatacji) Komputer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego producenta, elementy komputera muszą być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym); Monitor: Minimalne parametry Typ ekranu Szerokoekranowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny, matryca aktywna (TFT) Rozmiar plamki 0,245 mm Współczynnik kontrastu 1000:1 Jasność 300 cd/m² Kąt podglądu 170 w poziomie, 160 w pionie Czas reakcji matrycy 5ms Rozdzielczość 1920 x 1080 Wyświetlanie częstotliwości (poziomo): Maks 94 khz Wyświetlanie częstotliwości (pionowo): Maks. 76 Hz Funkcje wyświetlacza: Powłoka przeciwodblaskowa; Podłącz i pracuj Zasilanie Złącze Multimedia Zakres przechyłu wyświetlacza: Zgodność z przepisami Zasilacz wewnętrzny; Pobór mocy: Maks. 37 W; Oczekiwanie: 1 W 15-stykowe typu mini D-sub (sygnał analogowy VGA); DVI-D z HDCP Wbudowane aktywne głośniki (2 x 1 W na kanał) z regulacją głośności z przodu Kąt nachylenia: Od -5 do +15 C Certyfikaty, spełniane normy: CB, CE, TUV, Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 8

9 3. Pakiet oprogramowania biurowego 23 szt. (VAT 23%) Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uŝycia dodatkowych aplikacji: 1. Wymagania odnośnie interfejsu uŝytkownika: a. Pełna polska wersja językowa interfejsu uŝytkownika z moŝliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych c. MoŜliwość zintegrowania uwierzytelniania uŝytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równowaŝną) uŝytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 2. Oprogramowanie musi umoŝliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ) c. umoŝliwia wykorzystanie schematów XML d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ) 3. Oprogramowanie musi umoŝliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umoŝliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umoŝliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) 5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: a. Edytor tekstów b. Arkusz kalkulacyjny c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji d. Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych e. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych f. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych g. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) h. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. i. Narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu wiadomości błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji video. 7. Edytor tekstów musi umoŝliwiać: a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty b. Wstawianie oraz formatowanie tabel c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków f. Automatyczne tworzenie spisów treści g. Formatowanie nagłówków i stopek stron 9

10 h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez uŝytkowników j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma) l. Wydruk dokumentów Numer sprawy: 31/ZK/2011/D m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umoŝliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umoŝliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umoŝliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. r. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umoŝliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. 8. Arkusz kalkulacyjny musi umoŝliwiać: a. Tworzenie raportów tabelarycznych b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umoŝliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych g. Wyszukiwanie i zamianę danych h. Wykonywanie analiz danych przy uŝyciu formatowania warunkowego i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji uŝytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.. n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umoŝliwiać: a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: b. Prezentowanie przy uŝyciu projektora multimedialnego c. Drukowanie w formacie umoŝliwiającym robienie notatek d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 10

11 g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i. OdświeŜenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym j. MoŜliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych musi umoŝliwiać: a. Przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku w formacie XML bez konieczności programowania b. Umieszczenie w formularzu elektronicznym pól tekstowych, wyboru, daty, list rozwijanych, tabel zawierających powtarzające się zestawy pól do wypełnienia oraz przycisków. c. Utworzenie w obrębie jednego formularza z jednym zestawem danych kilku widoków z róŝnym zestawem elementów, dostępnych dla róŝnych uŝytkowników. d. Pobieranie danych do formularza elektronicznego z plików XML lub z lokalnej bazy danych wchodzącej w skład pakietu narzędzi biurowych. e. MoŜliwość pobierania danych z platformy do pracy grupowej. f. Przesłanie danych przy uŝyciu usługi Web (tzw. web service). g. Wypełnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstałego w ten sposób dokumentu w pliku w formacie XML. h. Podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu powstałego z jego wypełnienia. 11. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umoŝliwiać: a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych b. Tworzenie materiałów przy uŝyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów. c. Edycję poszczególnych stron materiałów. d. Podział treści na kolumny. e. Umieszczanie elementów graficznych. f. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. i. Wydruk publikacji. j. MoŜliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 12. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umoŝliwiać: a. Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie: b. Tabel składających się z unikatowego klucza i pól róŝnych typów, w tym tekstowych i liczbowych. c. Relacji pomiędzy tabelami d. Formularzy do wprowadzania i edycji danych e. Raportów f. Edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych g. Tworzenie bazy danych przy uŝyciu zdefiniowanych szablonów h. Połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym. 13. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umoŝliwiać: a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 11

12 b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia g. Zarządzanie kalendarzem h. Udostępnianie kalendarza innym uŝytkownikom i. Przeglądanie kalendarza innych uŝytkowników j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach k. Zarządzanie listą zadań l. Zlecanie zadań innym uŝytkownikom m. Zarządzanie listą kontaktów n. Udostępnianie listy kontaktów innym uŝytkownikom o. Przeglądanie listy kontaktów innych uŝytkowników p. MoŜliwość przesyłania kontaktów innym uŝytkowników 4. Oprogramowanie antywirusowe do pracowni szkolnej min. 20 stanowisk (VAT 23%) 1. Ochrona przed wszystkimi typami wirusów, robaków i koni trojańskich, przed zagroŝeniami z Internetu i poczty elektronicznej, a takŝe złośliwym kodem (w tym Java i ActiveX). 2. MoŜliwość wykrywania oprogramowania szpiegowskiego, pobierającego reklamy, programów podwyŝszonego ryzyka oraz narzędzi hakerskich. 3. Wbudowany moduł skanujący protokoły POP3, SMTP, IMAP i NNTP (takŝe szyfrowane z wykorzystaniem SSL/TLS) niezaleŝnie od klienta pocztowego. 4. Skaner poczty powinien mieć moŝliwość zmiany nazwy lub usuwania określonych typów załączników. 5. Wbudowany moduł skanujący ruch HTTP (takŝe szyfrowany z wykorzystaniem SSL/TLS) w czasie rzeczywistym niezaleŝnie od przeglądarki. 6. Wbudowany moduł skanujący ruch komunikatorów ICQ oraz MSN niezaleŝnie od wersji komunikatora. 7. Wbudowany moduł wyszukiwania heurystycznego bazującego na analizie kodu potencjalnego wirusa. 8. MoŜliwość określenia poziomu czułości modułu heurystycznego. 9. Wbudowany moduł skanujący skrypty napisane w językach VB Script i Java Script wykonywane przez system operacyjny Windows oraz program Internet Explorer 10. Wbudowany moduł kontrolujący dostęp do rejestru systemowego. 11. Wbudowany moduł analizujący aktywność aplikacji. 12. Wbudowany moduł kontrolujący dostęp do ustawień Internet Explorera. 13. Wbudowany moduł chroniący przed phishingiem. 14. Wbudowany moduł blokujący wyskakujące okna na stronach WWW (współpracujący przynajmniej z przeglądarką Internet Explorer). 15. Wbudowany moduł chroniący przed bannerami. 16. Wbudowany moduł chroniący przed dialerami (niezaleŝnie od wykrywania dialerów na podstawie sygnatur wirusów). 17. Moduł zapory ogniowej z moŝliwością: ustawienia predefiniowanych poziomów ochrony, w tym poziomu zapewniającego interakcję uŝytkownikiem po wykryciu nowego połączenia (tryb uczenia zapory) ręcznego tworzenia i modyfikacji reguł dostępu dla zainstalowanych aplikacji zdefiniowania reguł zezwalających na komunikację na określonym porcie niezaleŝnie od reguł dla aplikacji 12

13 zdefiniowania zaufanych podsieci, dla których nie będą stosowane Ŝadne reguły zapory Numer sprawy: 31/ZK/2011/D ochrony przed atakami sieciowymi i mieć moŝliwość ukrywania obecności komputera w sieci lokalnej 16. Moduł antyspamowy: wykorzystuje technologie wykrywania spamu poprzez analizę nagłówków oraz obrazów załączonych do wiadomości skanuje protokoły POP3, SMTP i IMAP wykorzystuje technologie wykrywania spamu poprzez analizę nagłówków oraz obrazów załączonych do wiadomości posiada moŝliwość zdefiniowania dodatkowych reguł określania spamu (np. wiadomości bez tekstu, zawierające tylko obrazy, zawierające bardzo małe czcionki, ukryte elementy itp.) posiada moŝliwość zdefiniowania białej i czarnej listy nadawców oraz fraz 17. Centralne zbieranie i przetwarzanie alarmów w czasie rzeczywistym. 18. Leczenie i usuwanie plików z archiwów następujących formatów: ZIP, RAR, CAB i ARJ. 19. MoŜliwość zablokowania dostępu do ustawień programu dla uŝytkowników nie posiadających uprawnień administracyjnych. 20. Polskojęzyczny interfejs konsoli PROGRAMU i jego monitora na stacjach roboczych. 21. Terminarz pozwalający na planowanie zadań, w tym takŝe terminów automatycznej aktualizacji baz sygnatur. 22. MoŜliwość wysłania podejrzanego obiektu do producenta oprogramowania antywirusowego w celu analizy. 23. Pobieranie uaktualnień w trybie przyrostowym (np. po zerwaniu połączenia, bez konieczności retransmitowania juŝ wczytanych fragmentów informacji). 24. Monitor antywirusowy uruchamiany automatycznie w momencie startu systemu operacyjnego komputera i działać nieprzerwanie do momentu zamknięcia systemu operacyjnego. 25. MoŜliwość tworzenia list zaufanych procesów, których nie będzie monitorowana aktywność plikowa, aktywność aplikacji, dostęp do rejestru oraz ruch sieciowy. 26. MoŜliwość dynamicznej zmiany uŝycia zasobów systemowych w zaleŝności od obciąŝenia systemu przez aplikacje uŝytkownika. 27. Skanowanie w czasie rzeczywistym: uruchamianych, otwieranych, kopiowanych, przenoszonych lub tworzonych plików pobieranej z Internetu poczty elektronicznej (wraz z załącznikami) po protokołach POP3, SMTP, IMAP i NNTP (takŝe szyfrowanych z wykorzystaniem SSL/TLS) niezaleŝnie od klienta pocztowego plików pobieranych z Internetu po protokole HTTP/HTTPS poczty elektronicznej przetwarzanej przez program MS Outlook niezaleŝnie od wykorzystywanego protokołu pocztowego treści i plików przesyłanych z wykorzystaniem komunikatorów ICQ i MSN 28. W przypadku wykrycia wirusa monitor antywirusowy moŝe automatycznie: podejmować zalecane działanie czyli próbować leczyć, a jeŝeli nie jest to moŝliwe to usuwać obiekt rejestrować w pliku raportu informację o wykryciu wirusa powiadamiać administratora przy uŝyciu poczty elektronicznej lub polecania NET SEND utworzyć kopie zapasową przed podjęciem próby leczenia lub usunięcia zainfekowanego pliku poddać kwarantannie podejrzany obiekt 29. Skaner antywirusowy moŝe być uruchamiany automatycznie zgodnie z terminarzem; skanowane są wszystkie lokalne dyski twarde komputera. 30. Informowanie o wykryciu podejrzanych działań uruchamianych aplikacji (np. modyfikacje rejestru, wtargnięcie do innych procesów) wraz z moŝliwością zezwolenia lub zablokowania takiego działania. 31. System antywirusowy posiada moŝliwość skanowania archiwów i plików spakowanych niezaleŝnie od poziomu ich zagnieŝdŝenia. 32. Antywirusowe bazy danych na serwerach producenta aktualizowane nie rzadziej niŝ raz na godzinę. 33. Program posiada funkcję chroniącą pliki, foldery i klucze rejestru wykorzystywane przez program przez 13

14 zapisem i modyfikacją. 34. Program posiada moŝliwość wyłączenia zewnętrznej kontroli usługi antywirusowej. Numer sprawy: 31/ZK/2011/D 35. Program posiada moŝliwość zresetowania wszystkich ustawień włącznie z regułami stworzonymi przez uŝytkownika. 36. Program musi posiadać moŝliwość zablokowania hasłem operacji zamykania programu, zatrzymywania zadań, wyłączania ochrony, wyłączania profilu administracyjnego oraz odinstalowania programu. 37. Program posiada moŝliwość włączenia trybu zgodności z aplikacjami wykorzystującymi techniki autoochrony. 38. Program ma moŝliwość zdefiniowania portów, które będą monitorowane lub wykluczone z monitorowania przez moduły skanujące ruch sieciowy (z wyłączeniem zapory ogniowej). 39. Program posiada moŝliwość utworzenia płyty ratunkowej w oparciu o obraz płyty w formacie ISO pobieranego z serwerów producenta, umoŝliwiającej przeskanowanie dysków komputera bez uruchamiania systemu z zainstalowanego na dysku. 40. Program posiada dedykowany moduł blokujący określone kategorie urządzeń (np. pamięci masowe, urządzenia Bluetooth itp.) dostępny w systemach Windows XP lub nowszych. 41. Program posiada dedykowany moduł umoŝliwiający wyłączenie systemowej funkcji autoodtwarzania na wszystkich dyskach oraz wyłączenie przetwarzania plików Autorun.inf dostępny w systemach Windows XP lub nowszych. 42. Program posiada moŝliwość włączenia lub wyłączenia skanowania ruchu szyfrowanego SSL/TLS lub pozostawienia decyzji uŝytkownikowi. 43. System scentralizowanego zarządzania powinien przechowywać ustawienia w relacyjnej bazie danych (MSDE, Microsoft SQL Express lub Microsoft SQL Server 2000 lub nowszy). 44. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać automatyczne umieszczenie komputerów w grupach administracyjnych odpowiadających strukturze sieci (grupy robocze sieci Microsoft Windows i/lub struktura Active Directory). 45. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać automatyczne umieszczanie stacji roboczych w określonych grupach administracyjnych w oparciu o zdefiniowane reguły. 46. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać ograniczenie pasma sieciowego wykorzystywanego do komunikacji stacji z serwerem administracyjnych. Reguły powinny umoŝliwić ograniczenia w oparciu o zakresy adresów IP oraz przedziały czasowe. 47. System zdalnego zarządzania umoŝliwia tworzenie hierarchicznej struktury serwerów administracyjnych 48. System zdalnego zarządzania umoŝliwia zarządzanie stacjami roboczymi i serwerami plików Windows, nawet wtedy, gdy znajdują się one za zaporą NAT/Firewall. 49. Komunikacja pomiędzy serwerem zarządzającym a agentami sieciowymi na stacjach roboczych jest szyfrowana przy uŝyciu protokołu SSL. 50. Konsola administracyjna posiada moŝliwość zdalnego inicjowania skanowania antywirusowego na stacjach roboczych włączonych do sieci komputerowych w całej firmie. 51. Zarządzania aplikacjami odbywa się przy uŝyciu profili aplikacji oraz zadań. 52. Konsola administracyjna ma moŝliwość informowania administratorów o wykryciu epidemii wirusa. 53. Serwer zarządzający ma moŝliwość automatycznej reakcji na epidemie wirusa (automatyczna stosowanie wskazanego profilu ustawień stacji roboczych). 54. System centralnego zarządzania wyposaŝony w mechanizmy raportowania i dystrybucji oprogramowania oraz polityk antywirusowych w sieciach korporacyjnych. 55. System centralnej dystrybucji i instalacji aktualizacji bibliotek sygnatur wirusów, który umoŝliwia automatyczne, niewidoczne dla uŝytkownika przesłanie i zainstalowanie nowej wersji biblioteki. 56. System centralnej dystrybucji i instalacji aktualizacji oprogramowania, który umoŝliwia automatyczne, niewidoczne dla uŝytkownika przesłanie i zainstalowanie nowego oprogramowania. 57. System centralnego zbierania informacji i tworzenia sumarycznych raportów. 58. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać automatyczne wysyłanie raportów pocztą elektroniczną lub zapisywanie ich w postaci plików w zdefiniowanej lokalizacji (przynajmniej w formatach HTML, XML i PDF). 59. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać podgląd w czasie rzeczywistym statystyk ochrony, stanu aktualizacji instalacji w sieci itp. 60. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać przeglądanie informacji o aplikacjach zainstalowanych na 14

15 stacjach roboczych. Numer sprawy: 31/ZK/2011/D 61. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać przeglądanie informacji o obiektach poddanych kwarantannie oraz podejmowanie odpowiednich działań (np. przywracanie, skanowanie itp.) 62. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać przeglądanie informacji o kopiach zapasowych obiektów wyleczonych/usuniętych na stacjach roboczych wraz z moŝliwością ich przywrócenia do początkowej lokalizacji i/lub zapisania na stacji administratora. 63. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać przeglądanie informacji o obiektach, które zostały wykryte ale program nie podjął względem nich Ŝadnego działania wraz z moŝliwością wymuszenia przez administratora odpowiedniego działania. 64. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać automatyczne instalowanie licencji na stacjach roboczych. 65. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać automatyczne i regularne tworzenie kopii zapasowej serwera zarządzającego, która umoŝliwi przywrócenie w pełni działającego systemu zarządzania. 66. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać automatyczne uruchomienie wyłączonych komputerów przed wykonaniem odpowiednich zadań administracyjnych (z wykorzystaniem funkcji Wake-On-LAN) a po zakończeniu wykonywania zadań ich wyłączenie. Funkcjonalność ta nie moŝe być ograniczona tylko do podsieci, w której znajduje się serwer administracyjny. 67. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać wysłanie do stacji roboczych komunikatu o dowolnie zdefiniowanej treści. 68. System zdalnego zarządzania powinien umoŝliwiać zdalne włączanie, wyłączanie oraz restartowanie komputerów wraz z moŝliwością interakcji z uŝytkownikiem (np. natychmiastowe wykonanie działania lub jego odłoŝenie na zdefiniowany okres czasu). 69. Program powinien umoŝliwiać ukrycie go przed uŝytkownikiem a przynajmniej moŝliwość ukrycia ikony w pasku systemowym, wpisów w Menu Start oraz na liście zainstalowanych programów. 70. Program powinien umoŝliwić administratorowi wyłączenie niektórych lub wszystkich powiadomień wyświetlanych na stacjach roboczych. 71. W całym okresie trwania subskrypcji uŝytkownik ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy technicznej świadczonej za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. W całym okresie trwania subskrypcji uŝytkownik ma moŝliwość pobierania i instalacji nowszych wersji oprogramowania i konsoli zarządzającej 15

16 ZADANIE NR 2 1. Projektor multimedialny - 3 szt. (Vat 23%) Panel Jasność, ANSI lm (tryb normalny/eco) Rozdzielczość rzeczywista 3 x 0.8" TFT p-si (4 : 3), mikrosoczewki x 768 (XGA) Rozdzielczość maksymalna 1600 x 1200 Kontrast 500:1 Technologia Zoom/Focus Obiektyw standardowy 3 LCD 1.2 x / ręczny Współczynnik odległości : 1 Odległość od ekranu dla obrazu Szerokość obrazu, metry Przekątna Równomierność oświetlenia 85% Szerokość pasma F = / f = mm 40'' - 300'' 140 MHz, w poziomie: khz, w pionie: Hz Systemy kolorów PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N śywotność lampy (tryb normalny/eco) 4000/6000 Poziom szumu (tryb normalny/eco) 34/29 ZuŜycie energii (tryb normalny/eco/stand-by) 228 / / 0.7 Wbudowany głośnik 1W mono Wejście PC (D-SUB 15) 2 Wejście Audio 1 x mini jack Monitor Out (D-Sub 15) z wejścia D-SUB 15 WyposaŜenie standardowe Pilot, baterie, instrukcja obsługi, kabel zasilający, kabel D-Sub15, kod PIN, osłona obiektywu ze sznurkiem, CD-ROM z oprogramowaniem sieciowym Gwarancja (projektor) 3 lata Gwarancja (lampa) 3 lata / 2000 h* 16

17 Załącznik nr 2.. Pieczęć wykonawcy O F E R T A C E N O W A Nawiązując do zaproszenia na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA ORAZ SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DO SZKÓŁ w NOWYM MIEŚCIE Oferuje realizację przedmiotu zamówienia: Na zadanie nr ZA CENĘ BRUTTO RAZEM:... ZŁ SŁOWNIE:.... ZŁ Dane dotyczące Wykonawcy Nazwisko i imię:... Imię Nazwisko osoby (osób) upowaŝnionych do podpisania umowy Numer telefonu: 0/.. Numer faksu: 0/... Numer REGON:... Numer NIP:... Adres . - oświadczam, Ŝe cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia (w tym koszty transportu do Biura Zakładu Zamawiającego, ul. Śląska 9); - Oświadczam, Ŝe posiadam stosowne uprawnienia do świadczenia dostawy objętej projektem umowy. - oświadczam, Ŝe uzyskałem od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcje umowy; - oświadczam, Ŝe zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę Ŝadnych zastrzeŝeń oraz uznaje się za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty złoŝenia oferty; - oświadczam, Ŝe zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego;... dnia..... imię i nazwisko, podpis osoby/ osób upowaŝnionych do składania oświadczeń woli 17

18 Załącznik nr 3 PROJEKT UMOWY Nr 31/ZK/2011/D/ Zawarta w dniu roku w Kielcach pomiędzy: Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, Kielce wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP REGON reprezentowanym przez: 1. mgr inŝ. Jerzego Wątrobę - Prezesa Zarządu 2. mgr Annę Boruń - Wiceprezesa Zarządu zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym a zwany dalej w treści Umowy Wykonawcą, o następującej treści: 1 Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje sprzęt komputerowy, oprogramowanie/ sprzęt multimedialny do szkół ZDZ w Nowym Mieście zwane dalej sprzętem w ilościach i rodzajach oraz zgodnie z wymogami określonymi w charakterystyce przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik nr do Zaproszenia, zwanej dalej charakterystyką Wykonawca dostarczy sprzęt i oprogramowanie do siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Kielcach przy ul. Śląskiej Kielce, zwanego dalej miejscem dostawy. 2. Wykonawca dostarczy sprzęt jednorazowo w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem. 3. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 4. Sprzęt będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa. 5. Wykonawca umoŝliwi Zamawiającemu sprawdzenie sprzętu w celu jego odbioru w miejscu dostawy. Sprawdzenie sprzętu będzie polegało na upewnieniu się, Ŝe sprzęt jest wolny od wad fizycznych, a w szczególności, Ŝe sprzęt odpowiada wymogom określonym w charakterystyce. Na okoliczność odbioru sprzętu zostanie sporządzony protokół. 6. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, które dotyczą tego sprzętu, przede wszystkim karty gwarancyjne i instrukcje obsługi sprzętu oraz licencje na oprogramowanie. 7. Korzyści i cięŝary związane ze sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania sprzętu Zamawiającemu. Za dzień wydania sprzętu zamawiającemu uwaŝa się dzień, w którym sprzęt został odebrany przez Zamawiającego zgodnie z procedurą określona w ust Strony ustalają cenę za sprzęt na podstawie oferty w kwocie zł brutto (słownie: ). Cena obejmuje koszty transportu. 2. Zapłata ceny nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze. 3. Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. 4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciąŝenia rachunku Zamawiającego. 5. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie dostarczone ilości przedmiotu zamówienia według cen jednostkowych, które zostaną określone przez Wykonawcę w załączniku do faktury. 18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ STOWARZYSZENIE CENTRUM MŁODZIEŻY ARKA W RADOMIU

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ STOWARZYSZENIE CENTRUM MŁODZIEŻY ARKA W RADOMIU Numer sprawy: 2/2012 ZAPROSZENIE Radom, dnia 14.03.2012 DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający STOWARZYSZENIE CENTRUM MŁODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/123/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowych, nie używanych stacjonarnych zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DO SZKÓŁ

CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DO SZKÓŁ ZATWIERDZAM ZAPROSZENIE Kielce, dnia 2010-11-16 DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DO SZKÓŁ w KIELCACH oraz SZKÓŁ w KAZIMIERZY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 120 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach:

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 120 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach: Zał. nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia Dostawa 120 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach: 1. Jednostki Centralne 30szt.: Nazwa komponentu Procesor/ wydajność

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach:

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach: Zał. nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach: 1. Notebook 2szt.: Nazwa komponentu Typ Zastosowanie Procesor Pamięć operacyjna RAM Dysk

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. x86,x64, dla urządzeń mobilnych

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. x86,x64, dla urządzeń mobilnych Załącznik nr 5 do siwz GCI. 341-11/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 laptop model 1 (sztuk 5) opis typ opis zastosowania typ procesora opis wydajności w oparciu o testy wydajnościowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Znak sprawy SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Tkaczowa 146 36-040

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz ZP 39/2012/CZP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia dostawa/usługi

Załącznik nr 1 do siwz ZP 39/2012/CZP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia dostawa/usługi Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do siwz ZP 39/2012/CZP Przedmiot zamówienia dostawa/usługi Nazwa: Wyposażenie obiektu Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT wybudowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/108/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego do sal ćwiczeniowych i wykładowych

Bardziej szczegółowo

CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA JEDNOSTEK ZAMAWIAJĄCEGO

CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA JEDNOSTEK ZAMAWIAJĄCEGO ZATWIERDZAM ZAPROSZENIE Kielce, dnia 2010-12-20 DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA JEDNOSTEK ZAMAWIAJĄCEGO 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/8/2015 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych dla Działu Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi. GCI. 400-1/2013 Załącznik nr 5 do siwz dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego dla Gdyńskiego Centrum w ramach rozbudowy Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/1/2015 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa drukarki dla Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych. Strona 1 z 11

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych. Strona 1 z 11 (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Pakiet 1 KOMPUTER OSOBISTY Lp. Opis przedmiotu zamówienia /nazwa międzynarodowa Formularz cenowy, zestawienie wymaganych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opis minimalnych wymagań. Część I zestaw do nagrań Lp. Urządzenie Parametry techniczne Ilość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opis minimalnych wymagań. Część I zestaw do nagrań Lp. Urządzenie Parametry techniczne Ilość Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opis minimalnych wymagań Część I zestaw do nagrań Lp. Urządzenie Parametry techniczne Ilość 1 Bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/61/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa urządzenia do rapid prototyping z oprogramowaniem i wyposażeniem oprogramowanie z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.11.2014 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.11.2014 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: 2. Nazwa Beneficjenta oraz Partnerów projekt 3. Wspólny słownik zamówień (CPV) 4. Przedmiot zamówienia: 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Miejsce dostaw wszystkich opisanych poniżej sprzętów: Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne Magazyn IT Pl. Hallera 1

Miejsce dostaw wszystkich opisanych poniżej sprzętów: Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne Magazyn IT Pl. Hallera 1 ZP-16-2013 Miejsce dostaw wszystkich opisanych poniżej sprzętów: Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne Magazyn IT Pl. Hallera 1 W celu ustalenia terminu dostarczenia sprzętu należy skontaktować się z:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, - Komputery PC uczniowskie szt. 18 - Komputer PC nauczycielski szt.1 - Kopiarka/drukarka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa do Siedziby Zamawiającego sprzętu informatycznego wraz z instalacją i usługą serwisowania w ramach projektu Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Projekt e-urząd w Gminie Bukowina Tatrzańska zakłada planowy rozwój systemów informatycznych Urzędu Gminy. W szczególności dostarczony sprzęt komputerowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/199/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego dla Instytutu Matematyki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/15/2015 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zgodnie z projektem umowy 1 ust. 2 i 3 stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ w ramach każdego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 Jeżeli w Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe,

Bardziej szczegółowo