9"9 # $%%$ &!'$ (' $)' * $!'$%($ $'! +&,%!'$'$ ")-!. % # $)(/ 0) (! ()(/# %!!! 0 1.(.2!!( '$$%$$ ()-!.(% '"!!3.!!$ " -!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Transkrypt

1

2 ! " #$

3 % &'((! ) * + &(( +,, %# -(-./0.1(' 2+ 3"4 5./67 '/1 / /67 '/1 / "8"9 # :- ; < 3.6(- = 3 3"4 5-/7. :-:: :&:: 4 5-/7. :-:: '1(/ 34 "8"99 # $%%$ &!'$ (' $)' * $!'$%($ $'! +&,%!'$'$ ")-!. % # $)(/ 0) (! ()(/# %!!! 0 )$% 1.(.2!!( '$$%$$ ()-!.(% '"!!3.!!$ " -!- ) $$) :78556;6 *3< 36594==(" $!$ $ 8$3= 34:9>73=*53596:?785(!$ $ 8$3= %" $!$ $ # 3.!.!,

4

5 8,A A % $ B C $$ C 4'$ $' % B C % C B D ; %.', 3 4$'!0& :!% &, : E = # #%2F?78 '!%2 2 $ ' $ ' '359 '!%:785 '!%& "" 3 $ $ ($! 2%, # $% &!' G ; %%& &!' G * $0$' H *! H *'!%# $ H *"' H I 6 C I ;'& C IG 4'$ $' $ B A IC J!'"-$ K ICI L$( IA 3 '&! G IAI G IAI ;(" GG IK 3 $ $ (83MN61O2:<9>711?=O2:<9 GG I 3 $ $ (83MN61O2:<96*8:P<9 G I '!0 H II 3'!! H I '=: CC I 'N4; CA II 37N7:*;6P? CA II N4; CA IIG NP17:711*;6P?=7:7 CK I 1!0 C

6 8,K IG '2*; A IH '484Q A IC 3 $0 A ICI 361<::7=: A ICI 361<::7N4;M A IA 5,"! $' AG 8)!''$$' B AC IK 5 "" K IKI K IKI 1""! $ ( $':785 K IKIG 1""' $ $ ( $':785 K I '3=; II '3=;R1 II '3=;R30- IIG '3=;R: IIH '3=;R30-!2F IIC '3=;R1!2F G IIA '3=;R30-!?78 G IIK '3=;R1!?78 G II '3=;R30-!93?= G II '3=;R30-!285S G II '3=;R30-!8'2 H II '3=;R;,! H II '3=;R;,! H IIG '3=;R2&, H IIH '3=;R%/ H I '=: C II '=:R:&'!E'3'! A II '=:R2.',-!( A IIG '=:R2)! A IIH '=:R2'! K IIC K IIA '=:R';P5 K IIAI ';P5R ), K IIAI ';P5R2)! IIAIG ';P5R5!$%! IIAIH ';P5R &$ IIK '=:R8!&' II '=:R8 0!&0 II '=:R60. & II '=:R3!($ $ II '=:R3 II '=:R2'!( IG 'N4;

7 8, IGI 'N4;R3.!( IGI 'N4;RN'! IGII 3 (!'!! IGII 3 (!,!! IGIIG 3 (!! IGIIH T! IGIIC T! IGIIA 30.! IGIIK 8 IGIG 'N4;RN(!( $ IGIH IH '34:;5 G IHI '34:;5R3. "! G IHI '34:;5R0.&) & G IHIG '34:;5R0.& ( H IHIH '34:;5R2.',-!( H IHIC '34:;5RT! H IHIA '34:;5R3'!! H IHIK '34:;5R3& H IHI '34:;5R: $ C IC '7=77:5<;*:8564;<J:7 C ICI '7=77:5<;*:8564;<J:7R7 C ICI '7=77:5<;*:8564;<J:7R= # A ICIG '7=77:5<;*:8564;<J:7R'6*? A ICIGI '6*?R1!( A ICIGI '6*?R8! K ICIGIG '6*?R8!.'!' K ICIGIH '6*?R* K ICIGIC '6*?R3& K ICIGIA '6*?R60&$ K ICIH '7=77:5<;*:8564;<J:7R0 )' ICIC '7=77:5<;*:8564;<J:7R:& ICIA '7=77:5<;*:8564;<J:7R& ICIK '7=77:5<;*:8564;<J:7R! ICI '7=77:5<;*:8564;<J:7R3 # ICI '7=77:5<;*:8564;<J:7R3'! )' ICI '7=77:5<;*:8564;<J:7R:"!& ICI '7=77:5<;*:8564;<J:7R8 IA '484Q IAI '484QR3 % C IAI '484QR*! IAIG '484QR*) IAIH '484QR5!! IAIC '484QR2

8 8, IAIA '484QR2 $ G IAIK '484QR%,%, G IAI '484QR* G IAI '484QR&,- H IAI '484QR2!' H IAI '484QR #% H IAI '484QR3 0 H IAIG '484QR H IK '>=*; C IKI '>=*;R2#'% A IKII '11:1>=*;R! A IKII '11:1>=*;R= A IKIIG '11:1>=*;RN'! A IKIIH '11:1>=*;R3'! A IKIIC '11:1>=*;R5! K IKIIA '11:1>=*;R*) K IKIIK '11:1>=*;R&, K IKII '11:1>=*;R*! K IKII '11:1>=*;R1! K IKI '>=*;R, IKIG IKIH IKIC '>=*;R; '% IKIA '>=*;R; '% &$0'!0 IKIK '>=*;R*)0- IKI '>=*;R*) ' IKI '>=*;R3 &! IKI '>=*;R8!( IKI '>=*;R8!(. IKI '>=*;R1)!' IKIG '>=*;R*)!' IKIH '>=*;R )! IKIC '>=*;R6 )%'! I '2*; II '2*;R1 II '2*;R1,! IIG '2*;R /,! G IIH '2*;R3) " G IIC '2*;R* G IIA '2*;R8! ' $ G IIK '2*;R3 0 H II '2*;R3! H II H III '<T75=R' $, $0 A

9 8, III '<T75=R* A IIIG '<T75=R;'! A IIIH '<T75=R2F A IIIC '<T75=R3!& A IIIA '<T75=R8)!U$' %! ':V A IIIK '<T75=R:!0 K III '<T75=R; %'$ K III '<T75=R3)$ K III '<T75=R7!! K III '<T75=R7! '!' K III '<T75=R8!,-0 II '2*;R*! III '*;:*R1)"( III '*;:*R30- IIIG '*;:*R3!"! IIIH '*;:*R1#'% IIIC'*;:*R,-! II '2*;R5!! I ':61O21 II ':61O21R1$%! II ':61O21R6 IIG IIH IIC ':61O21R;!'! ' IIA ':61O21R! $0 IIK ':61O21R7'% $ II ':61O21R6 (% II I 1:;*:757;85*7 II 1:;*:757;85*7R2 % G II 1:;*:757;85*7R7'% H IIG H I 685<2 H II 685<2R3!" C II 685<2R2 % K IIG K I '8362W II '8362WR3!" II '8362WR*.,- IIG '8362WR*) IIH '8362WR8/$ IIC IIA IIK '8362WR3!" $

10 8, IG '361<5:J IGI3% IGI3 IH T7+;36*?64 G IC '34:;5<;*:56*=:7 G ICI '34:;5<;*:56*=:7R3'!! G ICI '34:;5<;*:56*=:7R=% G ICIG '34:;5<;*:56*=:7R*$ G ICIH G ICIC '34:;5<;*:56*=:7R, # $% '(' G ICIA '34:;5<;*:56*=:7R,-! G IA JO1<; G IK 'T7+;36*?64 G IKI 7:4T7+;R:&,"! GG IKI '12:7 GG IKII '12:7R3 GG IKII :85O3:T7+;R7:4:O7GG IKIG GH IKIH (,"!& GC IKIC 'T7+;R3 #'%,"!& GC IKIA 'T7+;R?'%! : GC IKIK 'T7+;R8 GA IKI 'T7+;R*&, GA IKI 'T7+;R3!"&, GA IKI 'T7+;R! GA IKI 'T7+;R3=*5 GA IKI 'T7+;R359 GK IKIG 'T7+;R30-'! GK IKIH 'T7+;R3!!%2F GK IKIC 'T7+;R1!( 0 G GI 359R; % $' G GI 359R8)!' % ' H GIG 359R'*3J7 HA GIGI 359R4' $ $359 HA GIGI 359R?''%&, HA GIGII?6434J1OTR?''%&, HA GIGII?6434J1OTR)&, HK GIGIIG?6434J1OTR)%(,"!&%, ( HK GIGIIH?6434J1OTR:' $ HK GIGIIC?6434J1OTR=! %,:785U % VHK GIGIIA?6434J1OTR: U % V HK GIGIIK?6434J1OTR* &,U % V HK GIGII?6434J1OTR6 $!'U % V H

11 8, GIGII?6434J1OTR8/&,- H GIGIG 359R7'%' H GIGIH 359R1' H GIGIC 359R30-' H GIGIA 359R30-'! H GIGIK 359R?'%! : H GIGI 359R%/ H GIH '36*78 H GIHI '36*78R) H GIHI '36*78R:& C GIHIG '36*78R8 C GIHIH '36*78R2 & C GIHIC '36*78R8.! C GIHIA '36*78R,- C GIHIK '36*78R* C GIHI '36*78R1/ C GIHI '36*78R' '% C GIC '7JT77:O561:7 C GICI '7JT77:O561:7R&!$ %!& C GICI '7JT77:O561:7R3) ' C GICIG '7JT77:O561:7R6 %.'" $ CG GICIH '7JT77:O561:7R3),!' CG GICIC '7JT77:O561:7R5 CG GICIA '7JT77:O561:7R2.',- CG GICIK '7JT77:O561:7R;( CH GICI '7JT77:O561:7R.(E.( CH GIC '7JT717:O561:7 CC GIAI '7JT717:O561:7R3. " CC GIAI '7JT717:O561:7R3) ' CA GIAIG '7JT717:O561:7R5 CA GIAIH '7JT717:O561:7R2.',- CA GIAIC '7JT717:O561:7R;( CA GIAIA '7JT717:O561:7R.(E.( CA GIK ';*=7J:*TL?:12 CK GIKI ; %,-( CK GIKI 3 (! C GIKIG ; %,- C GIKIH * C GIKIC 1/ C GI *% C GII 4! 0 A GIII 8)!'!( A GIII 8)!' A GII *$ %! A

12 8,G GII 3 ) A GIIG *)!'0 A GIIH 3!"! ' A GIIGI >! A GIIGI!' A GIIGIG 1 A GI *%% AG GII 1 AH GIII!U.,V AH GIII 5! ( AH GIIIG 5! ( AH GII 3)%& AH GIIG. 0 AC GI :&E8 AA GII 2 & AA GII &$ AK GIII *.,-' AK GIII 8!,-' AK HI 3=*5R3=;: A HII 3=;:R8!'% A HII 3=;:R7'% A HIIG 3=;:R2'!'% A HIIH 3=;:R; A HIIC 3=;:R= K HIIA 3=;:R2 & K HIIK 3=;:R%/ K HI :61O21: K HII :61O21:R; '%! K HII :61O21:R3 &!! : K HIIG :61O21:R8'%! ': KG HIIH :61O21:R3 (! KG HIIC :61O21:R6 $ KG HIIA :61O21:R2 % % KG HIIK :61O21:R=% KH HII :61O21:R; '%!2F KH HIG36=: KH KH HIGI 36*=:R, : KH HIGIG 36*=:R=% KH HIGIH 36*=:R* $ KH HIGIC 36*=:R5.'$: KH HIGIA 36*=:R? ' KC HIGIK 36*=:R,-! KC 1.(!R8'!'!0$' B KA

13 8,H 1.(!>R:% ' %!. $0! '!% 1.(!R; ' G 1.(!2R3!& H 1.(!73 ( $' C 1.(!R8) D.! ' K 1.(!?R6'!$ 2! $ '. $ # B G &.#$ GH 8.! GC RR E#$' $ HH

14 C )$0'"! - B )% %$%&'%(&R ; $'! 3 $3'$AA9 '))$ :&2I6* ) %! % AH)$&6 8$ % # CEE7EF3 ') :5HE ;#S?, %$%XA 3 $ % '%!$ ).' B!! 4' $$ % CE '):5 B.0".& B &'26* 3 $'' $&' $ G 3 &'%!0!$, $!&!!%:85=4J

15 A 3%# $%! $&!!%2 % $ $ %$!0 '% $ 5 $! $' 1 %$!&! $0'' $$ ;!%' '%)%,- $'$!%!'' $ $ ;!%2 %)! ' - %& * :7R:% $%$ $'! :! ') % $'., ')&, $ ")- $. "'!, )(/! %&$,$%&!$ ' $$ :X 2 % ' '%

16 K 3%.,'$ & %(!!% 5! ) - '!'$! ' - %&J, %& 8 #=$ 4$ % $ 3 # = 3% "('$ & %(1 $33?72*:! $ (! 32 %%! #$!)%,- %&, 2 ' $ # =$Y# ' : 8' 5 '$' $ >! < : : '$!'%'! "%'$ Y J,!!: $ % $!&) - $ "! -'$ & %( 5!

17 :& ")-&# '!0$ $)'"- & $, (!!%2 %) - $ B # % "- "((&# '!!(-2 % 8 3 $ 8' $ 3 $ ) < '$ # $ # $X!:X ' 3 $ R 7X R >! :X )# % '$,! $'%$ # 0 $'$ "% "- (&# ' ) )-& )! ' -!!%2 % $'R %(# R 2 % ' '%

18 3 &'% '!%$, $$ %$ "'' $- $$ ' "R!!(-8565Z! $ZG>5 ) '!!!(-! &'!"#$% &'$$()*% $ +", $$- %.' "# $% &' $$ /0- & +" '# $$&$% &(

19 %3> #$ B /4 %!) '!! ''!! %&,! $' B 64 %)%(! '& =* B ''!! %&,! $'!0.&!) '!! B.4 %!) '!!! '& =* B ; '&.,.!" # $ % #& "

20 B $!,!0. % )!'$! $:3 $% ).' $ ($'!.'"' 3 $$ B ' $'!.&(([,$ \ ' ' '!'! $' $!, ) '!'!0 &,-.'!'% )(/%!.(!( $ $)- '!% 0" B $. % '!' 2&!# #[,$ \$!, %)%!"%( :!0#'!% B!00"%($,0 "%!" %.',.'"(%!! '!%'$ " %(! %& '!0!0$ ()- $!($ '! # =.'!$ " - $% $%'&.'!0!&0 ')! $)%#'$ " '$,-'! )%!$%' & 0#' & %" 6'! B $ " - %!%T"! $'% ' &, & ' " %! - 0" '!0 & %( : $ " )-& $'!% &, ()* 8$ B!, # )%(!, '!0

21 ) +,-./ 3!22# $2F )?78$ ()- $' B $ #!!!2F ')?78)(/!&,! : ++ '!% 2.'" '' ).& "( $0 $ $' B!'2'!%2 $.'". $% ) $0 '!' 2 $ $' B #01 '!% ' $ ' 359'$ " '"!! ' $ 0& &,' )(/$ $ (%!!&'!%$ "".'"- '. &,!0. "" %!! &./0 '!%:785'$ " )!'! '&,!''&,( 6171<857?*!.' 3 '$' &, $!'' '"!! $ (#'!%& ""$ " $ -'"!' %2 2 N'"'#'!%& ""%%$'! '!' $ $%( "#'!% $ '$ &,!'' $ ( [(%'',-\ ) '&,$ #3 8$ B '$ " $ $ ($!!0$ (! '$ "-$! ') $! -.'%( $! 3.! ).''%($! +" :'$%, ) )' &,$ ($-# $'!.'$! U V$ ()- '.$!

22 G :% &!'"!!.%!! $ $ B!0 0 $0$'''. )$!.$3 &!.0&,R B 3=*5 :785 &)$ &!' B &,- $'.'"( 3=*5 $ #!'%( :785! &,-.'"( ""J, $ (!, %#'!%$' B )(/ 3=*5 '!%%, ( $'$' 3 &! )!'801%!0$ ) ('%( $ =9 %! $' 756<1:7?* 3!. &! ( %!! $' $ $ %! $'$ $ 8$ B! '% ) 0 %!$8$%!%!$ )%! #' 50%$ B.!, % $?.0$ $% &!% '"!! # $%$ #'!% & $ B 3=*5# $%$ $' :785$ " /- &)$ &!' ($ ).' & % %.$ &!' # $% '"$ ' '$. $' E3=*5.0"!, 0)# $% )%$'%(R $$'!! $! $'!, $ "'

23 H 4 $ 3 0 $$'( 7=;=576.0! (.0*0 %&# $ (&'%( R 60/01 2 #%% #%% %+B$CD$ # 6 '$.' $!' B #/ '$ %.0 $' $!'= #1 '$ % $' 4 J, $'(- ')!!(-!,! '!% (&'%( R < ],%! 7^ 4 ) =!0! '%(.!!!!'$%(# $&'$!0 )! - & - (!$ '!% 3!. R :%/!' $ %&$'!!%#! E! $ $' ;3!!%#!E! $ G 3 '!',%! <! 4 2 8$) %( $ - '& " '!, 3!. R D ;3 #"##&'#$ ()

24 6.6 C!" " % &, (!0! 0) %( & $$ B %( 0 $' % % &$ ' : (! " '$- %& ' %!., $% $' B $" B "! -%!.'$ $&'!$!(&,$' B % $ '% ( &,- $ ' ) ' & '%! : %(! %&!' $ '$.,:3 '! ':&,$ ".-! ) -&,$' %%! 3=*5 ') :785 U ",! #'% $' D &% # $% $! #'%$ "'!- $ V '!% 3=*5 '$ " #!%& %& &, '!% :785 '$ " ' $E! "" &, 7#!$ )' %!%(! : '%("" &, 3 ( $' $' B $ " /-$!%$.(!'2 # $ " ; '& U=*V '()%( $ 5 %% #$2 & $ B %$ " ),% &! ' &!0 ".(- '! $'&!,-$0 B % =35! '& =*$ "(- ' J, $&'$' B %'%&'!!! ' & "(- '=35!) '!!! '!" # $ $ #& # *+ % &%#

25 6.6 A % &' " " ;!%'! $!(! & B ' #)$,%! %/ $'! $%/ $' B!!%! & $' B ##, - % #. %

26 6.6 K 5 $$'( 6 '. $]^ ( ) *"+ ""! $$'( & $ ($; ' '"-, )!0 5$% $.!0% $(% % 3$'%)! $!'!$ $$&!$'! $$ "!- $!'%($,! $<! E! %!$! + U%/V! ' #! E! $!( $(#'!%&%!! < U1/V! ' 3.0" $.!% % %!. 10-'&!.!'!0 %.!( U " ) $ CE:5V;!% 0 $$' %(&! %&,- )!E)<H "( $$'!!%#! E! $:! %&! %()$' $ $' )!EIJH ) $'$'%/!' $,! $',%<!E! $U ),%' '%%, %! %V:! %&,%, $' J, )' $'$' " - $!! %&!' B<DEKEB$! E U $! "$ )$ CE:5V!0$$ " - '%( $'(0&0. #!E<D!%<LM&<!E +!EILM

27 )--! $ (!'% &$& $!, :%/!' $$'=:7U=:V!!%#! E! $ / #$## ( %&$'= 2 '!,%#! E! $ :X :&'! = 2.',-!( 5 2)! 5 2'! 5!!( 5 8!&' 5 8 0!& & 6 3!($ $ > X 3 G ;!%! $%/!' $'( ;3,%#! E! $

28 6.6 :,!'!' %&! 0 "# #, ", '$, ( ) 1 #& " % & " " " & _(*(Z H,%! <! $ ) - $, (,-_(*(Z D<! $E # "# # 2' #$& ' # # ## $ "# # $ "$',$''$%'( ;! %&!,-/6 0.&% F,% <! ' )%,-,<,-( 0.&%<,%<! $:!.',! $ '!' (*( C,%! :4=4J A 1%/!' $$'!!%! $ %# &3##?' %`.,.,( & $ ($'

29 6.6 G 3!,$ $!'!.$#'!%& $%(('"$!'# :%/!' $$'7687U484QV,%#! E! $ / #$#1 '( =,%#! E! $ 2 = = N'! 3 3'! 5X 5! *! ' *) 2' 5!! $ 2 $ 77X %,%, = * 3 &,- /.$#

30 6.6 G # '#$&##$ #, #$#&$ G :%/!' $!"! $ '!!0(.,,$!!%#! E! $ 0$D<! $E # & H ;!%<! E! $a! / "##$$% ##$ ''(- $Y < 5! : : C :%/!' $!!!%B A ;!%! 1'% +N ##$&# $?' %`.,''(., $ $ ($'

31 6.6 G, - 5!%'"., 0% $ $-! 56965! $!% )/ )"! :,!'!' %'%&'!D< )D! DO#PLE3'! ( $D%$ A Q %$$! A E * ('$ B<DIC+B% 2BNL! +RN<DPLE 3'&! OR<P.'" % E %' E UbV '&! LRN.'" % E %''%$E UIV '&! <!$ $% Q %' Q UbXV'&! #! $ $% Q %''%$Q UIXV

32 6.6 GG 5696:32 8!(0$ ( c F UbXV ) % %!' (!'!' $ ''!0! U31V $ %(!'!' $'$!0!U1V1 ) " '! 8$ '%0"'%$,!(03!.!(Kc %!$%!!(IcU$' V. - / 0-12! :33;< ($ R83MN61O2:<9>711?=O2:<96*8:P* $ '$ (0.&) &'! 0.&_Z.'" %! '!!0.&X'!'* ' " '! 0.& ' &$'!'!0$,X, '!'UXV %! _Z

33 6.6 GH )D!DO#PLE!+RN<DPLE9 H!%D% /4 <$O<$!% $LS!+RN<DPLE )D!DO#PLE L $!-%! $- '!! $ 0.&) & :%/!' $$',%#! E! $ / #$# 10-'&! $'!!0 %.&!'D # $% $ %! % '!'% );!% $! $ $ %/!' $ ;3 $'!!%#!E! $$ 1"##"" #'$,42-25

34 6.6 GC G ; %& "! ) ' # F< 7 3.") &'!' 0.&F< 1/ ' '%,%! < UD!%<LMV 0"##$KRNE #16#% $#""##/#D<$ )D! DO#PL&_(*(Z /#', $ % $ H :! %&! C ; %& "!! %+D /(!!%7:576U15762WV&(!!%< 1'% 3 %&$#789 A! $!0 %. &,!'!'

35 6.6 GA! %+D 0/(!!%7:576U15762WV&(!!%< 1$"'$_/(*(Z&' 1'% 3 %&$#789 K! $!0 %. &,!'!'! %+D(!!%7:576U15762WV& /(!!%< 1$"'$ _I/(*(Z&' 1'% 3 %&'$#789! $!0 %. &,!'!'! %+D (!!%7:576U15762WV&0/(!!%< 1$"'$_(*/(Z&' 1'% 3 %&'$#789 5%/!' $ $'!!%<! E! $

36 6.6 GK /.$,!"# #'%&3#?' %`., '$,., &- '!0! '%( $ ;3, 3%,$! % -! %!'2 ''"%#'!% $'3

37 6.6 G H!%D% 64 $$! 2<2%% <$O<2 :%/!' $$'3,%#! E! $ %&!!%#! E! $$ 0"##$ ''(-!! Y < 5! : : G ;!%5! "$! 1"##"& $ # 0:1) # &###$,,&, ;U ).]3!^ %&,.'V

38 6.6 G = - / 0-12!345678!>06?78 3 $ $ ( 0.& (! ' '!'! %! '!' '' &$ 0.&UXV* '"$ "- 0.& UXV &$ '!'!J, ) '!!! %$ '!$ $ ")- '! 0.& UX V &$ ) '!'!0$')- &$'!' 0.&UV 43 %& #"##&'$() 6 d &$ '!' 6 $'!0$ (83MN61O2:<96*8:P<9

39 6.6 H $ '$ (0.& ( '!!! %%! '! 3!, ' (0.& $ & '!'!0 0.& %! &! %&R]! -'!%! '! Y5!E:^J, '!%$$'!$!!%]5!^%, '% '!'!!%(]:^J, '! '! %&!' 1 $ ($%/!' $ '! '!!!%(=7<! $$ 3 $ R]! -'!%! '! Y5!E:^J, '!%$$'!$!!% ]5!^& /0.&UXV! % '!'!0 '$,-!

40 6.6 H <$+S 5 -!'%%!'$-'!!! '%(0.& 6*8:P7 0##'$,2-2#" :%/!' $$'!!%#! E! $ / #$# $' %/!$, ;3!!%#!E! $ 1"##%$"'$_(*(Z G ;! %& "! ) ' # F< 7 3.") &'!' 0.&F< 1/ ' '%!!%! < 5D!%<LM7

41 6.6 H 0 "# # $ KRNE #& D<$ )D! DO#PL&_(*(Z / %$ # %& ##_(*(Z H :! %&!!0$ %0.& ) &;!%! ' '%$!1%/!' $ $'3'!!!% $! $ $ & %/!' $ T $'!!%#! E! $$ 1$##&# #& ' '$ " 0 "# # $ &, # # ## C "$! 4 # #Y! -'!%! '! Y < 5! : :!!%5; 0$"##$&' '$<=&>##

42 6.6 HG A ;! %& "! $ # F< 0.& ('!'F< # $ &$ '!' 7 1/ ' '% /(!!%7:576&(!!%< 1'%# #789## %## 0$"##$&' '$<=&>$## K *! 0.& ( %&! (!!%7:576/(!!%< 1'%# #789#% ##/ $,

43 6.6 HH :! %&! ;!%:4=4J 1%/!' $ $'!!% $! $ $ 5 %/!' $ T $'!!% #! E! $$ 1$##&# #&''$"0"##$ &, # # ## ;! %& "! 4 # #Y! -'!%! '! Y < 5! : :!!%%

44 6.6 HC / "# # $ ## & $ ', $#0$# B2<+$< $' % - & L$BNL% '!!0 - '$,-!' $' E^ U! G $$V '!')-'! J, # "('!! %&! $'!, ]: '!'^ 0!!(- $! $ $ 0) --)'! 4!'. "'!$ "%!!%#! E! $ $ ) - '!! % '' &$ 0.&UXV 8 1'! 1%# < &# >

45 6.6 HA ;! %& "! (!!%7:5760/(!!%< 1'%# #789#% # # / $, 5 )672 5'!% 176*:* 2#&#&'%"# D<! $$ 0 # $ # ##& $"#$& ## KRNE<"#>

46 6.6 HK ;! %& "! 0/((!!%< 1'%# #789## %##/ $,?' %`., '$,., &- '!0! '%( $ T,

47 6.6 " A 30! $ ($ 6*8:P<9>711?=O2:<983MN61O2:<9,$'!!2 '$ "" -!1 % & $' 34:;5 U3*:5V!0 &'%!! ' '!' 3!. ) - & " - $ '!0%(%% (!! ) -!. "-$ %,!) -.'!)-'! '3'! (!$.0!$& " %' '!' 3 3'! 8 3."! 8.'" '!0 ) ' I 0.& 6 $'!0 &$ ) & UV 6 $'!0 &$ $ I 0.& ( '!' = 2.',-!( '!%'"(.',-!( =$ T! 4$'!',!' 3'!! 1$'!'! '! 3& 4$'!'&' 0 $0 * : $ 4$'!' $ $%' $ :', # '$,% $,, ' #'& 2BR! B$<$#E <D%P% 1$..# %6(

48 6.6 H 56;65# 34:;5<;*:56*=:7 '!.'!0!0. 3 % " $0! ( '!! 2 ('!! )&$. &-'!0! %,!' %$!"%-.'!'( %$%'!! % (!' '!-!%, $.'!' &'%('!-! c3'!!, & $ (#'!% 3 $' ')!%(!! ' :!'!! ( %!!"!3'!! %( $'!''( $ $$ 60" $& '!$! $ '!$ $ $"'! & $ ($' '' $ ($'2U'!! %(! % $(''$ $$3 "-!'% 0"& $& $ $ %$ '!0 0) $ '!'! '! H!%D%?4 IB 2KE!H 2BR! B$<$#E 5 -!'%%! %(34:;5<;*:56*=:7%! 0)(, %!$ "%$-'! 7 A :'% &!'"%($'=& &'% "$ $)- % V %/ $'= )V ) %&]2'!^ V ) %&]0.&) &^ V ) %&]0.&) &^ V ;!%2#2I #V 1%/!' $ $'!!%$! $$ / $#"789 :%/!' $$' 3!!%#! E! $ $ %&])'!! ^ 0$$1'$457 &#

49 6.6 C B C 3 D :%/!' $$'!!%#! E! $$ / #$#9 $' %& 3!!% #! E! $$ :%/!' $%D<! $E E! $$ ;!%<! E! $$ 1% # 89/! 1" # "###$#&#;. # & # ;& '.'%& ##$ H!%D% 14 <D%P% ; %$ )$ '!'%'$ '!' $%' & ').'!0 J, $! %( & $ '%! '! & 3 3'! $ "'$,-'!&$ ( &($' $ '!! $3!. %, $%( &.'" ') '.) & )!, -!0$ $%'). ) &$ "!$'!'$,-'! $! $ ( % $'3 / %# :'%! &'%( "$ $ ) - V ) %&]2'!^ )V ) %&]0.&) &^)-. " '!' V I 0.&X V ) %&]0.&) &^)-. " '!' V GC 0.&X #V ) %&]0.&) &^)-. "

50 6.6 C '!' V II 0.&X V ) %&]0.&) &^)-." '!' V IGC 0.&X / " % G :%/!' $$'!!%#! E! $$ H 1 $ (!, $' ) %&!!% #! E! $$ / $#$ '.'$ 0"## $ & ' ' %PI J, # "( '! '.. LM!%PB$!E $a! $'$, D<! $E '!!%'% 0) --$'! C ;! %&!! $'!$+3 " 5! 37%/!' $!"! $ & (# / "$'!'!!%#! E! $$ / $#*<1%# > A ;! %&! $'!+3 5!; 37 %/!' $ $ %! # 6 "$ '!'!!%#! E! $$

51 6.6 C $$%''!& )' '$ '! # / # / # 6 # 6?' %`.,'$,., '! $%' & 0 $0*%!%$ "! - 0 $!0 %(& $'!

52 6.6 CG H!%D% -4 DE+DD% B<2 :%/!' $$'=%! 5!%L$B7!!%#! E! $$ / #$#$ :%/!$, 5F7$'!!!% #! E! $$ E! EDE+DD$E& D<! $ ## ##$1'%2+2%P " ",,., % %&#<# H!%D% '4 2+2!% :%/!' $$'<+ 52+2C7!!%#! E! $$ / #$#1 :%/!$, %&# 5#7$'2U!!%#!E! $$ / $#0#" # $,##$ G ;! %/!' $ & (# /!!%#! E! $$ 0 #$ '# H ;! %/!' $ & (# 6!!%#! E! $$ 0 #$ '# 1" " ##$%# ## C ;!%<!E! $$)TV 3

53 6.6 CH A ;! %& "! ''(- $Y < 5! : :!!% 1 & ' " ##$ :/9##$ ## 89/!# 0 '457#,&', " % ## # #& $# #;<4<=( ' $?' %`.,TGA ) $!' 2!O% 2%+DD% 2BR! 1 ) &%!%! '! %, '! 0.&'.,'!' 3'!! '!! '!%, %!!"!a'!(, %! "0.!"!3'!! (''!''% $3'! ('' $ ($'2U G *!!!,E^U!G$$V!0.$!'!"! '.)0!, '!0J, '! '%& $!!$./&!

54 6.6 CC B <6 '= '$' % &$'.0!0 &'%( $R :X :&'! = 2.',-!( 5 2)! 5 2'! 5!!( 5 8!&' 5 8 0!& & 6 3!($ $ > X 3 > 2'!( 2!O% #%%% :! '% % G )"!.,-$ J, %! &$'!' 0.& '!$').'".%! '! G J,! '%! % '! )& ). '!') &'!0'!!.'"%! '! H $ "!- %.', $ (#'!% 56

55 6.6 CA 2&$ 'N'! $' '.0 &'%( $R ' I> 6 N'! 3.!( N'! N(!( $ 'N'!'$ ".!&0.'!0, #.<.&4=>- ) -.!(.-#'!%&3.!( -.',- $!, -'!)&(,!$! : < ; '.'!0 $ &'%(!

56 6.6 CK 8 8 8' 6 3 (!'!! 3 (!,!! 3 (!! T! ; N'! '!: " - '! : " -'! (! '!.'!' G: " -'! (! H: " -'!.'!' (! 68 T! C: " -'!.'!' (!!.'!';(! ',- (! $,-HCbeC 9 # 30.! A: "-'!!'!.'!' %#&"& &$# A 56556? N(!( $.'!'$$& $ $$)!( - 0.(-& $08$'$ $& $ $.'!$.'!$ '!$ ()! -%#'!% )%($'N'! 1 $ (!' ) $!0.(-J,.( $!. &,- ' $ & J,.( )(/.'!#'!% ' $ '' $ (&,- "(-'"%(#'!%5$U3%V FA

57 6.6 C # 3" " A )'"-#'!%1)$'3!%/!$, %& 1!!%=7<! $$ :! %&! '!'$' 8d# 8d $R 8dR 8d 1! 1R :!'R 1%! R 1 ' '% '!%1 ) "#'!%!0% "'"- '!.'!0;! &,-%. $ $''" %1J, &,-.! '!$ "'-%, % ') %,! $'.( 1! '%&)!. '-&! -&,- '

58 6.6 C H!%D% &4 D%+E!% <E+2B2 :'% )(/'!! :%/!' $$'3!!!%R=7<! $$:%/!$, %&1!!%=7<! $$ / #$&'$ &*>?&''F A'& $# G 8/!' %'%& '3$ :!' &!'+ 0 ##%$ # ##0 $" H ;!%7:576 $ $ '!'2&, / #$ ###1 C ;!%1! $?' %`.,.,!'!'$

59 6.6 A H!%D% :4 <DE!<% <E+2B2 :%/!' $$'3!!!%=7<! $$ / #$#%$ :%/!$, %&30-$'3!!!%=7<! $$ / $'# 1 8# 8!'%! =!R 8/R $R :!'R #R 3!'R 8 ) ' '% G :%/!' $&+9 R B3> &!' ) ;!%!! ; 1%$" "?' %`.,0.,!$

60 6.6 A #% & #.# '-(#%+6E* A % 5>$ '!'$ "!$! $&%, #! ) '!!&1 $ ( $' $ ") "-!%&,$-! &%&,%-! ) '-! &!'# ) '!! A C &0&D ''. $0!'J, ''&$)-! &,- $' "'"-#'!% &%!''&'%( % 7 2 = = N'! 3 3'! 5X 5! *! ' 1 2' 5!! $ 2 $ 77X %,%, = * 3 &,- $'!0$)- ''&!!% =7<! $ $:! % &!' $ :%/!' $ $!0 $)-''&!!% =7<! $

61 6.6 A $:! %& '!;!%36<! $$ )''(- $ J, ''(-., $ / 0% $!!%(5;4'%#'!%((.( ")- $0!0 (''&!!%(36<! $$ A ( -" A 3 $0 ) "#'!%& % $ )$ ' %&,%!!' () $0 $0!0( ) ) (- $ $ $')- '$,- '!' '! ) '!! )! - %! '!& ) (- & " )-#'!%& 3% 8$ $!0 $ - & & ' '!.'!0 & $)-!" '! %""%(!' $'!!!%(=7<! > 3 %+B$CD$* AV @9 3 8;*Q1*:<9 )& 0)!"'!%""%(!' $'!!!%(=7<! > 3 +B$CD$* AV : ) (-.'! $!'%.'!!0 $)- & %""%(!' $.'!!!%(=7<! $$!"''! &&!' $&,-.'!'!0$)-& A

62 6.6 AG, E F* T"! $'.'"!, )' )0)! &!!$ )%! %, &!'!' & 3 # '!,"!!%(! : % &,:!'% CA!0 #'$ $ $6 %(!%)& )"!$!,

63 6.6 AH 2!O% J%KB <$O<2 %(,"!!0. "!, -!. $)- &% &% &( *32< & &!0 "! -% %(,"!& $' %&,!0%!.$ "-!'!,"! '%(.!(!'!'& $ ($$ ' - $ %!!, -!'!& $ (.! G3'! $ " - %&,%, $ $2 ) '( % -!. -!. 0.! ' 0.! ' -!. 0.! ' 1 $!" $" #%&"$"GE2$ H :O7,-$.' '!, %!,. $( :'$$,$ 0$## # C J, %,"!& "!, -& &-&,"!&& "# -!'!'3617:<2*64948;1M7; 17?6 &-&!'!'1?*2:<164978;1M7; 17?6J,,"!& %&& " - '!'!'1?*2:<164978;1M7;17?6 &- &!'!'3617:<2*64948;1M7;17?6 &-& A!0! $! :$ "'-&!,-!,-&1% & $ 50%$ #'%! %!$$ "!, -%!'! &&!,-!,-&'! A

64 6.8)!''$AC 0"G ' " ;!02F!! ': 3%&! %!0$ ",((-% R R E#$' $E$ E#f'!X %!%.!'# $2F $' $'! :3!# $2F $2 # $ &)%&,5&,-!(!(.$ $ 1.'%!2F $' $'.0$) %&30-!2F U2F6 V )! %2F')0!'U 8 VJ!U8 VJ!!' 2F U!.%("'!. V1 2 1 '%!'%& 1U 1X7X' V&!!%7:576 1%/!2F!!%) 4,"!&& &, )$'3 $,"!U3 $ 3V& %&:&,"! U:X3V$'.0$ :!$ " %-&! 2&,U32V$ $ " $(-!!J,! # $%$ "- # $' '&,:!!!%7:576 G 5 "'- & $'!0 %&!$ $' $'$&%& $ J,! %% &) 0)& %!,

65 6.8)!''$AA 3 $ 3 $ *X 5 8)I3 $ 5 $ 3'I3 $ 3)% $ 8)I*X 5 $ H 5 "!, -!,-&2 &($ ",R )&:%&,%'&& 3!$ ''&&!&&,(&!&& U V($%&&! '%& '$!0! && "! -!'!'$ ''!0!!! & %:& =# = : >!& 6 3 C :! %&!'!"!!0$ 0(!(;!%( $! $$ $$%'( ' '! *0%." (!(&$', $!) %&&1&3'! $ "% -& $'! ) %) "% -U V5! %!! %)0& :%) "-! *' 1& & :f' :%) "-! 1 '! A 8,0 & % ")- 3 $&' )&' 8 3 g' L-!. 9 # gx 30.! L-!. E 9X 30.! E

66 6.8)!''$AK K $$ $ " -.',- 2 $,.',- '%$ &=% $$''-.',- $!'$ " -.',-h UA$$V $' 7 '$) /%( )& 7 2.',- 7 / ) *'- 5$ "'-! %( %& # -,"!&& & )(/& )'&,# $2F $!'!(T"! & (!' $'!'!(! $ )H "!!(- & ) "'%%,! '!')$-,-"., ) -,"!&&) %&3 $$'& :& :! %&!'!"! 1 $ & %U!!%(%%'!,! V: %&"0..!!'%(!'!8.! )-! 0& *)%(!(!'!'!$.!& '&!'!' $'$!0!1 $ ($$ " $-!'!.!:&!!% $! $$ :! %&! $ -'! ;!%(5!$ " -$ %&,

67 6.8)!''$A ) % :%! %$ $ % &,)& 3 0) '!.'"%()( & $ $ ' (.',-3 )%! '$ " -.',-h UA$$V 3 '.',!!%7) - 5$' - &!(!( %!$ )- 3 %,- $, ( 7 '$) /%( )& 6 d7 UbV &!( Ub31V 7 / ) *'- 5$ "'-'! %, %! )3'! %&!$ 0)%!'! $!'!!%: 3 ' )',"!&$ " -! :%( %&; :,"! $'U3 $3*'': V $'.0$ G:! %&! 1)!!0$$)-! :1$&%.,! : "! )&$'..- '(3 )'! ' %&!'!!% 1 H " - %&)! & '!!%(5!! %8)! (!' 6 0) ' )&

68 6.8)!''$A (! 'U!0%'$($V.'"( ''!' 5! %$ "'.- %&, $!'!!%: 6Y '' $- %& )! Y < 5! : : C! :$ "-!%3=*5!!%(5! "$!5!% )'-&"..! : %,- $'-&,-573:Y < 5! : : A 3 $ $!&!%3=*5 '' $, %(%,! :5$ "- $! ').-! $ ( &.(2:

69 6.# $% ""'K. E ** 565C65 3 $ #'%#'!%& ' $ ""!.0!0$ " -&.(' %""! & ' $ '!% "" ( &! :785$ ) ; :!# $2F $ """- $ ( #% %% $ : &./0 4"%(%$ '"!!$!'% $"" "'"- % ' ' ) '' ' ' &, $& )(!'' 5 $ '""&,'!%""' $ %.( #'!%& ""! )'$ " -'"!! %&!.&,! 0'$ "" 23 &./0 5$ '$ " '"!! &, ""= )%$'%&,!, $'!'!, %'),$.'!0$%()- & 4"!! ) &, "" % )& &, &!, $!.!':& &, ( ' $ '$!''! %, %&!% %$%% 4"!! $ "'-! %,- $&,%("!, $ 0 $ $%""&, %&!% %$%%

70 6.# $% ""'K 2 '"" &$ ",-!.'&, "" &,- 0%!(( $ '%.,%! &,- 0%!(( )!("!,: &, $ $' $ ",- '$ &, ( 0! $ $ (!' $! $ ""$) '" 3.'!'! % &! &, %( )& 0 "" &, &,. "" "! -)"( 0)""&, ) $ - $&,$ %(&,!'' #0E*/

71 6.# $% ""'K $B%

72 6. B # -<$ 3! 8d : : 2F6 30-!2F 2F8d 1!2F? !?78?788d 1!?78 93?=6 30-!93?= 285S6 30-!285S 8'26 30-!8'2 3 ;,! 8 ;,! 32 2&, 7X %/ '3! %!0 $$ 3! $$' $( ' 3!" %$ '!02F?78 $023! $! $$'J,!' %)!! ':J,!. -!! %&! $ -%(!3!0$ $ " -# &%# $%$% &!' '"!!0$' '!%1.'" '!'# $!'!! $ (%#'!%' $ $'%(

73 6. B :656:#(D#$E '!%30-.'" )(/!!'!0,% $ (#'!%1:! %&! 8!'%! ($&,3 '!'!!%7 ) 8 U)V). -&&,- $' 8# 8!'%! =!R 8/R $R :!'R #R 3!'R 8 ) ' '% :656?#(D& '!%:.'"!' '' $ $'&,1$'"%% %'%&".,,%'!J, )'% %! $!!!5!!'!!0. :656F#(D#$E+, 5#'!%.'" ')$!02F$'2!' $%! $) %( $'' 2 B!' ' ' %' 2 B H,%0"

74 6. B $% $ 2$ (& -0" ) '01 &''&'0$2 $ $!' $''!%30-!2F$ "".'"-.!02?%,! %%!3.'! %2F!!&'7!' %( $ "! -!??!!'2F3!2?%!$ 0)%!!2F ")- @3F > 97 J, ) %& %!' ')'!0$'"!, ->% $ ')# '"!! '!% 3.'" ''& $0 %.', $0)!02&!$' $'. %! $'! "- ') - D W W 1 '%!'%& 13 )'% %.!2F. ".'" 1 $ (.( 5! %$ ")- &, $ ( $ $ 0%$ '!%.'"".!0'$J,!2F' "-& %& 3 '#'!%, " 8'!%0!2F '!''& (!!0! ') ) $'!% $ ".'"-!'2F/ ( '!'''%(! '!%!0!)(/)& 5#'!%'$ ". %!'2F3!$ ". -!!%(! 8!'%! ')!!%(! ) 3!% &. )% ')!!!0U $%!)-!!!0 & &! ).'$' V!!%):! %&! 2&,!0$$ " -'),-$.' # $% :&! %&'' $-#'!%& ' $ &!0 $ %&! $%$'!'!!2F!0 (' $%!! (,!

75 6. B G +, '!%1!2F.'" )"( '!'%!!'2F!0 $ ")- $2 :6569#(D#$E-./ '!%30-!?78.'" 0 ')$ '!'?78 $'2'!%. )%!#'!%30-!2F -./ '!%1!?78.'" )"( '!'%!!'?78!0$ ")- $2 :656G#(D#$E1#-( 8!093?= %&!#9 3!U9 3!? ='V '!%30-!93?=.'" 0 ')$ '!'93?= $'25 # $!' %&,%! $ #%! 23!93?=$ ")-) '" ".'! %&,% &%! $&$.!$ ( - '(! '! :3!93?= )-! $ # $'2)'! - 24 O# > 9 :656;#(D#$E+/0H 285S $!! '!% '!%30-!285S.'" ')$ '!'285S $'2 $285S%%% # $'2F'$ ". 0V $! '!%' &$ $.'! %'3!2!%!F 8'2> 2$ ( -!285S!0! $ "-$>7 B

76 6. B H B 24 L+= > 9 :6565I #(D#$E/+ 8'2 # $!0 ).'$G22 %$% '!%30-!8'2.'" ')$ '!'8'2 2$'224 +L > 9 :65655 #(D" '!%;,!'$ " '"!!.#%! )"(!'!' ) '))%'!!*))&!,!$$$ &!'%!$%,!'!%&$ "" '' $-!!%(! & :6565: #(D" '!%.'"!,!'%!'!II $ ",( ) '!!.R ) RC :6565? #(D+%" 5#'!%'$ " (%&!'$&,3%( "-!)$ "). - $# $% %&,$ ()-, %!! $.0!'!': U ", ()- ) ' &!,,&U&%0.0$$ "'!- $ V :6565F #(D J 5#'!%'$ " %, $'J, %!,. $-!$!&$

77 6. B C # # <6 = :X = > X 3 > 2'!( = :&'! 2.',-!( 2)! 2'! 5!!( 8!&' 8 0!&0 60. & 3!($ $ 1 $ ($'$ " - % R /9 69 # U9 =$&'!$ $! '!%!0! '%& '%(%($ ) " #'!%$' "%! -%!! '!% ')!, ' $ "" --!, %.',

78 6. B A :6:65(&D& %'# '!%:&'!.'" ''!0!)!%$3!.$)'!% %!'!').0!6!% ' )!' )!'0% %!&!'8$ '$ " & '!' &$ '"%( $'3'!: "$&-! % % '!' % ) &'0.&! % '!'5 & ) $ (!'%($ $: " 0"$&-" (!',!$!' %'! 0.&UVJ, #'!%:&'!'"%'%('$!,!!' '!'!0 0.&., #$" # :6:6:(&D+!"E3 )'"-%#'!%$'-.',-!(!0$)-!, 3 ' %LGAV T!' )! '!!0.!%! J, )%'!! $!!%:&! $'!!0,!)- %'!., 'U. "!)(/'!! V$!'!!(-$! $$), -$'3'!1 '! '%(%($ $'3'! 1$. ## 3 ''!' $.',3 '.',)!,!($';(!0 %&!:#H #$" #:!!, "$ $ :6:6?(&D+K *%.'"!,!( 0.&UXV &$)"(. "!6 & %(!(

79 6. B K $' %(" )!0%!(!( )!, -!( 3!. 0.&UV %(!(HC 0.&UIIV %(!(GC ) - & $ (%#'!% " - 0.&UXV'!'! %% 3 '0.&"(! $'! %& (! % '!' 0) $ "!, -!( :6:6F(&D+ 5 %%&,%! #'!%$'=)!, - & $ ($ '!0 $$'$- # $%) $ "!, - $ ( %% %$'3'! ''!%, %! 3'!E$'3'! 2' '!E$'3'!3!, ' )''!0$&$!, 3'!$ ()- $ ')0!.3'!e 3'!! 2''!e0.&) & :6:67(&D( $ "!, - $ ( %5!!()& %& ''! $ ( %3'! $'3'!3'!)- :! %&$';() %& ),U2V3 % :6:69(&D>0 2 ), 5 2)! 8$ 5!$%! 6 d &$ # #, $?EH GF 5#'!%'$ ",!(),! ' 3 $ ).''%!(,'%$)& %&,-!(!!0 %&!

80 6. B # #, # $?EH5 G 5#'!%'$ "!,,!( $ (0.&UXV 3!. %, 0.&UXV CC!( HC # #, % $?EHE 5#'!%.'"!(%(% ;! %&!' $!!%%(( &%%!(!!,! %% # #, C $?EH 5#'!%'$ "!,!($, &%,!(%(% ;! %&!' $!!% %(( &!,,-!( % &$ % :6:6C(&D/ % 5 % % % %!&':%!()(/.'!!0$)-)%( '! "(! %)%('!$&%)%.&)! "( '!'%J, )'! "! %., '!' ) 0 3 ''!''!, :! %&$'8!&'E8.'!'$$ $ $ "!, -!( $ ( %5!!($';()(/! '%( '!! $ ( %3'! $'3'! :6:6G(&D/ $%$ 5 %'$ " % 0!&0 '))%(% $& $!&$)!, -($& $!&$ '!)!!&'!!%( $! $$! )$'! %&!'!"! 1'!! % '!&':!!, 0!&0)

81 6. B!, -()%(($& $!&$'!!&0!$ 0)%! "%=!, $&!&$3!, '$ "''(- "( #$!&0 $ (#'!% :6:6;(&D=$! % 5#'!%'$ %!%$%.', ').'" %0.% %(%!, $ & % :6:65I (&D# 3 5#'!%'$ "!, %(%%( &!($ $ $'!% :%'! $ ( $'3'!3 ''!'! %& %( $ $'!!($ $ :6:655 (&D# 5 )%"%#'!% &$'=*%.)' $%! )!.%(. ).' #'!%$'3 $ ".'"- )! ' %&,!.!(%!( -)!, - '"%$''!0 ' ')-'!&& 3 $ ( &) ' 0.& :6:65: (&D+ 3 5 %'$ " %$& $$ $ ((. &!(&&

82 6. B # % 2&$ ' I> ' # 5G= N'! 3.!( N'! N(!( $ 3 (!'!! 3 (!,!! 3 (!! T! T! 30.! 8 :6?65<D#!3 5 %'$ "!,.'!' $ $'8$!, $!&'T 0"! %, %, ) % [2\ ')[\3 ' $!,,!.'!' $ ( %T!!&'$'3'!U&%# $% $'!0%$'3'!V :6?6:<D< 3 )' %N'!$'N'!! %&$'*!,.'! 3 "% %$ 0 $0 $' # % # -/II )!, -.'! '!0 " -0.&'!' 3'! $ ($' 3'! (! 3'!,! %%(&! % ' 0 '!0,- '!'

83 6. B! %%(&! $$'%.'! # % # # -/IFI 5#'!%'$ ".'!'%,!, ('!.'!' U V '!,!.'!'3'! $ ( $'3'! (! 3'!,! # % # % -/IIJ 5 %&,%!!,.'!''!%'$ ".'!0%,, $ '!0 %! %%(&! # % # C KIJI$I$# )! -%#'!% " -'!,! ".'!'$ $ $ ')!, $!($,!(0'!0! %%(&! # % # ( KIJI$I )! -%#'!% " -'!,! (!,-! '.'!'8!.((,- $& %,!( (! HC! G!'!'$ $,-KC $! %%(&! # % #, -AL 5#'!%.'"!, 0.! '!3!. $ " - &!( '00. $ " $ (#'!%30.! )'

84 6. B # % #. 0"" ' 1 $ ( %#'!% '%.'! $& $ $ 3 % ) - $ 2!O% $OR# N2BR! % $B<POR! #%#"' 1" "###,#' # '$,1"### #, '!"#"###%$#&#" #""#I-J#%IJ %$.#,#&',# ##%,.'$'#' :6?6?<D<33 5#'!%%! ) & $&,8$ '$ ".! ' " /-.(!' N($&%($& $ N($&'!$ ( N($& $!&$& ')& N($&'!$!&$ 3 ) % % $ $ $!( & ' $'.( :6?6F<D#" 5#'!%'$ " 0UV0.!&0'!%&&!, %($R2U2$V,& *2 U*'2$V,&J )!.

85 6. B G # C -&6$E 3 3'! 8 3."! ) ' I 0.&) & $ I 0.& ( = 2.',-!( =$ T! 3'!! 3& * : $ 3 "%% 0 $'3'! #'!% & 0"!, $'3'!0 #!$'$ '!0(!$*! ( )' '!'$ " /-%&, 2! O4 1%# ## %"$#'!""&& $###%' ##,##%$ +.$( :6F65#&0D#!2 5#'!%'$ " '$'!' $$%'!:%/!' $!"! $$%'!'!!% $! $ $)-'!5$ %! %.(! &')!$ ",!. '!0 :6F6:#&0D $!% K% *!, [) &\ $'0.&!0$! $ %&,(! &$. ") ' 1 ) ' '!. ",!' (!!' ''$$'%('! &$) ' $'-,0.&X:$'- '!') - %! '! (!'%()$ )% '$-$ &,'! )-'!$

86 6. B H ) ' :6F6?#&0D $!% 3 %#'!% '!!)(/ '!$ ".'"-%! '!! % '!' 0.&UXVJ,,%'! $'! /!!%( $! $$J, - '!!!%$! $ $;!%[5!\ $! $$) -. "'!' 0.&F<)-! %'! :6F6F#&0D+!"E3 5#'!%$ ")-! %,.,-!( & '!' :% %.,- & '!'3 '.',! %&$';( :6F67#&0D L 5#'!%.'",! %!!(- &! %&"0.!"!%(,!% :6F69#&0D# 2 %('!! $ ".'"- '!' 3'!!!%(!"!3'!! '! $0%'%(&!3'!! $ "$-'! $ ( % 3'!! $'3'! :6F6C#&0D#% 5#'!%'$ " '!' $'!&0 $0)-'!&'' $#'!%&3&%/!' $$% $0!!% $! $$5&$(,- 0 $'!0$&- $ $$ $%'& '!3 '!' &$&$ $$'%&".,'!:.'!' ')

87 6. B C '!*>*;.'!' ') 3'!&$ ""- $&%(.'"&.)& :6F6G#&0D& 5#'!%'$ " '$'!' $ $ $. "':7 '%%#'!%%, $'$,-'!!.$. "''!' # ( :<::6E7 $>60E!&$7)6: ' 7 $! '!% 7 7 = # 6 *## ' 0 )' =: :&? & 8$ > 3 $! *d'>!&$ 8 3 # ' 3'! )' ;# $ :"!& 8 8 :6765.(..&0A4&/0=AM&.D. )!, -( & %! U% % )'! V8$.',-$%% 3 '%,'%,-:=:7?**29<=7: %,- $, H^U$$V$$% %$!.% 5!#! (&'"%(&%.'!0!, 7!,!$ % #!'U4R%,!, ('!! )-,!.'!0.'"(!, V

88 6. B A :676:.(..&0A4&/0=AM&.D( ) ;$ " - $ (#! # ') )%(!, '!5 $' $$2!0 '%&!'0 ( )! '!0 ) - & # ('!!!0)&(.'".!, 3 )'!'!0!!%! $ ')! 7! '*!, ) # 0. '!'%,!!%(5! '):! %$$ %& ' #.'!';!% $! $$! %& # J, #! '-'! :676?.(..&0A4&/0=AM&.D=4-1!( $# 8! $# 8!.'!' *'8 :( *'= :(& : 60&$ '6*?.'" ' '"& $0! '!% ( 0!(! '! '.'!' ' & 0&$) -% " $0 ) %&6 $'7 $! '!%&$(#'!%& 3 )'#'!% %.,- 'a! %&!' $ 1!0 (00)& $ #! $ & (!%( # ( %!>;H3/ 1!( '!.! ' '.!(. 0% &.( &- J, '$,-!( $& (.'!$ ') $& $.'!$'"%#'!%N(!( $ &%$' N'!

89 6. B K # ( % #!>;H0 8!.'" '$ 0 ' ')% ' $'! & ;(! ' ) & %(.',!0%( &!0'! -:&0%%! ' # ( % %!>;H0 L 8!.'!'.'" '$,!.'!''!& 3. 0)0 $!( &&$!$%($ $5 %%&'',' # ( % C!>;H> 5 %.'".'" '!& (.',- $ % * '%&& '! '' $ $)'!(-!( 0.'!$($ # ( % (!>;H- 5 %.'".'"0 '!& (.',- '& '$& ').'!' $'0$.', '! 5 $! '!%%! & ' $ $ $!(0 J 0"0 &' $ $S> # ( %,!>;H!A 5 %.'" '$ 0&$!( ' ') '!( $ $'!&!,- &!, & %(.',!0.'"%(&!0(-:&0%0&$ % $'

90 6. B :676F.(..&0A4&/0=AM&.D$ K 5#'!%.'" 0& & )' % &,,%!, $!3%&. &,-$)-)& ')%, &,-$$-'"$ ).& )0)!!$ :6767.(..&0A4&/0=AM&.D&% 5#'!%.'"! &.)(/'!.&-!( % '!, -'!,!!,-.&)!,-&3!, '. "$0!!%!' $%!0%$)- & :6769.(..&0A4&/0=AM&.D % 5#'!%.'" % ') $.'!' 3%& ''!0 ').'!0!, %.',!, $% $0 '))!0 $0 '!%%$ "'"- & U&$V!%!, &,"!&'!, %.',!, $% :676C.(..&0A4&/0=AM&.D 5#'!%.'" $!0 ')$!0&$$& &,$'(.$!$&&,$$%%( )&)- ) &'&, ')&!$'!&& $ %(! $.0! % 3!, '$%$ $!0$!, % 0 " %0 ') 'R ) $ 6'% &

91 6. B *%) $'$ " )00 $0%, $! 0 $0 *%6'% &'$ "!, $& $&,$! $!!&,%$$ 3 $! % '$0, %3!!&'$($%!0$&,$%()-.( ' $ (0. &,($& $! $5 '$!%&%, -"" &,!!'!&$ % '$0, %3!!&'$($%!0$&,$%()-.( ' $ (0. &,( ' $$& $! $)'$ " -(.5 '$!%&%, '!(- &) )%!' 0 "" &,J, '%$!&$&,(.!!' :676G.(..&0A4&/0=AM&.D#) 3 # $ '! '!%!.% '$ " '"!! $' )0)!.!'$ $ ('$ '!.!!(!'; % # % $"$&'%(R,!!0 ( (.,-$& ) $ (( "(('),- $' G!, (,&! (!' )0)! ",(-!&/!!$ $0) $-!(!' % %'), :676;.(..&0A4&/0=AM&.D# K 3'! )' &.$'- '!! '!%!0'$ )&(0.,.'" )'!0'.%!(4"!! %'! (! U! V

92 6. B!0 )&'!0J, )%$!&! %&.!'$ " %(!!'!''!0:& " -.,-$&'!$,- 5#'!%%&.)'!& $ " -'! $ 0., &% & :6765I.(..&0A4&/0=AM&.D & 2% 5#'!%.'" ' % $# $)(/2F &$ %!,&2.',-& % &,'"!&&! ':) -.',& :67655.(..&0A4&/0=AM&.D / 5 %.'"!,!(% % $!( $ $ $. "')'"-% %0.&,! & %.! (.',-!,- ; % %& 0J,!, -!(( &%!.',- $:& %!(,- $,!( J, #'!.")'

93 6. B #, &0&D 7 2 = = N'! 3 3'! 5X 5! *! ' *) 2' 5!! $ 2 $ 77X %,%, = * 3 &, !' 4:2* *:J 672* 3*5M61 >= :6965/ND# 5 7 )''(- $) % $' ''&,0&'%( $0$'R2 =N'!3'! ')5! 1 $ % ').(%""%(!' $ 0!!%( $! $$) $ (, 3 '! $0 ''&!!%$! $$)%''(-!')''(- $.!!%5! "$! ''(- $Y < 5! : :

94 6. B :696:/ND4 5#'!%'$ " '$!0.! $0 ''&: "!, - % $0 ''&U2 =N'!3'! ')5!V4'& (! $!0.,%'%(&!3!, '!!!%$! $$)''(- $J,., "( $!!%5!%,! -''&!!%:1 $ (% #'!%$ "$(&.,!, $! :696?/ND4K 5#'!%.'" ''&!!'.(.'!03%& ''.%&, '). )'!';!% & ').'! )')''(-. $8$ ''(- $a!!% 5! '): :696F/ND0 5#'!%.'" '' %(& $0'!'!0$. -!,.'!' ')'!'%($ $$ ')!0.$!'# $23!2& '%(! $0'!03 %(& $('')'!(- $ ' '! ').'!',"!& :6967/ND+ '!%2=7:.'" $!0# $ 2 ').'!0# $1 $ (%#'!%$ " ''(- ).')!$ ').', %!0. $2:! %&! $'!$'!-0'!'U!# *VJ,!!5!.! '!!($[') \ $0 03!.$! $'%!0! %(!, )" $'.,-! '!%% - '!0%!.% % ( "! $ " -''& )(/$. $0%#'

95 6. B G :6969/ND+ '!%2*36788.'"! $% $%, $0 '!'$ $$'28$2 '%( &,)'!$. ').'!0 -. $ (!0!0;" $'!' '% &))! ') &)( &! ''$ 1& ) '0$ " - $!'! ': & $.! $! '!'.%!,-& J,! %#'!%$%! & (!'(! ')"($:&$ $!$ %.', %! &!( $!$ ( ' ( )",-!.' &$.'8$"! $ -.'!J,!! 5!$0)'%! $ -'!.' ) J,! $%).$ " $ (! '!',! $'! $"!.! $ J,!'. &! $ -$# $'% '! $% 0- '!.$1 $) )- " &' $$. %,- ''&" $0'!' ",!' 0!!%5!: ')80)'% U6V :696C/ND"" 5#'!%.'" ''&! $0' $ %, %, 3%&%)%%, $! :.! $! -,"!&8$"" ''(-&)(/,"!&" %#'!%(" &""$!&,!'' $! ':. 0$ "! -! $!''(-%,%,&-,"!&. $ (!%3592&!$'$ " -. " ' '!0%,!&, :696G/ND4 '' $'!,! "''(-.'! $ $ %(#'!%& * -!$ ''% 3$&% '&! $'!0,!) -''& $'

96 6. B H :696;/ND%"E " ''.%&,%, ' &$!&-(%&, :6965I /ND+ 5#'!%% &!! % $ ( $'0!0.&, % )!' )''(- )$!0 ()&#'!%&'!% $ 0 &, $ ( %6 )%'!$'>=*; :69655 /ND) J,..,).( $ (% %$ " #(-,%( %& '!%'$ " #&$!$, :6965: /ND#$ 5#'!%.'" 0,%% #&% %4$ " 0$!$ #&, :6965? /ND J, $%'%(&!, %2 $ (% % $ "''(-! $)%2&!$'$ ")! ''-'!'!! '!%!0( &)%

97 6. B C #. 9<>$ >! >! 2# 2#'% 2, 6$ d)! d ; '% ; '% &$0 '!0 6 *)0-6# *) ' 7X 3 &! 6 8!( 8!(. >! 1)!' 6>! *)!' 2 >! 7X>! )! 7X 2 6 )%'!!<$!LD% L$ L%%$!% )#$BR! 2# )!0 '% #'!%.'"( $, ')(/)!' $ :;*3*: *>6:5*617:*2>7=48561:781767?*: )!' >!!! '%& ' )! )!0 ; %$&$ $)!0% &, $ ') &)!'" &,:%'%&,-!0( 0-!, (,-#'%&&,-%! )! )!, (,- '>! 0"-& '")! -% '!%*)!'1)!''$ " %(' ))!!.0 ')&, '!% )!.'" &)!03!. %,!'$,!!&, ') &,! %&!#'!%'$ " &)&,%!!0

98 6. B A "('( ((%#'!%%$ ",-! &!'%!!'3!. %, &,%!(&,#'!% &,-! &&%! &!' :6C65O(4D+) # <>$H" 3 $ %#'!%$'>!%$'# - )!2#'%( )!# $'%! $' $!0 $$%()-'%& $)!''!%2#'%!'$ " )0 0 $0 %'3 )'! $0# '%)0!!%($! $$:&$'# -/0. )!'!".$"%#& %$"%#*.# &$". %# #. # <>$H< '!%2#'%=.'" '.( 8$ /0.)!' K;,.'%' #. % <>$H2 '!%2#'%N'!.'" '.(.'!08$ /0.)!' #. C <>$H-" '!%)3'!.'" '.('!08$ /0.)!'

99 6. B K #. ( <>$HE '!%2#'%5!.'" '.(!'8$ /0.)!' #., <>$H>G" '!%2#'%*).%" )#'!% "%*) )&!!%( $! $$ $%'%(&( )'0! $.( ( )' ( ' %)!:&$ /0.)!' # <>$HF '!%2#'%&,-. )%!#'!%2#'%*)&,-) &!!%( $%'%(&( )'!!%( $! $ $0! $'!.( ( )' ( '%&%)!J, ( )' )&&,# $! %$! %(%! &)!':&$ /0.)!' #. = <>$H> '2#'%*! $' $$ $ "%U! =N'!3'!5!1!V7 $ $ (!(!, )!'*! $'-! $., <>$H3 5#'!%.'" %!!'# $4$ "!0%!0$ " -&,- $ (!! $' &! U!. ) $ V1!( $ $ ( %!0U>i V # ' $ (%#'!%

100 6. B :6C6:O(4D" 5 %.'", )!0'$%8/!)! (,!!!%( %&8! ' $$'!, &!!% %&, 7 $!0.'%&$)!' (, $! '$$)!' :6C6?O(4D K 5#'!%.'" '')!0'$0 ')!)!0 ) &'%! $'!$! :6C6FO(4D# 5#'!%'$ " '&)!' $%!0$.'! $ ($'3'! %#'!%) # &%" %)!V%""%(!$, '$)!'!!%( $! $$J, '$)!0(, " #.,! %)! :O7>=*;4:=7+<?* 127:*L3 ')!'% /0. 34:;54# $ ($'3'!'%& %#'!%:! $ '&;!%5! '): :6C67O(4D 5#'!%'$ "! )!'!0$ -! ) %&; '%1)!!0! -1 $ ($' 3'!#'%34:;5!0! /0. >=*;41/ ') '-! )!5#'!%% '' '$ " %(!! )!0 :6C69O(4D% $$ 5#'!%.'" %! ) ')'"-%#'!% % "# - $ (#'!%2#'%$'>! -/0. 3.'%#'!%$%!,!'!'1 $ ( $'3'!34:;5!)!, -,%!'!:$ '! $'$&-%! %& :&$ /0. '!!0

101 6. B '& /0.! )!' /0. $ ($'3'!. $! %! $ %!'! $ ($'3'!!0!8'! '! 0))). $ '!$>!! 0 /0. /0.! %&!0%)!$)-! 8'!% 0 '!')-!'! :6C6CO(4D4K$E 5#'!%'$ " )0# )!'!0.'!'# $ ($'3'!. %#'!%1#'%)!) %& *)0-)!!0 )0-U%, %&%"%)!V1#'% '! ) ' $ ($'3'!3 %!( ) '*)! )0.' "$0J, #!% / )0 :6C6GO(4D4 K 5#'!%.'" )- ' )-.!, %&,)'!-$(.,-&,- ') $ ) ' "%)! -!, - /0. )!' :6C6;O(4D#% 5#'!%.'" &!$% $0%&,!, (,-,((% &,-,%, %J, )!'! &! %, J, C)! $%. &J, &!-)!!$!$ " '"-#'!%0 )'$'7 $! '!%!" #$% #&.#"1$$$" %$' "%$'#';,#%$# :6C65I O(4D/ 3 5#'!%.'"! %( &) '!'!'F ')< :!, )! '!%1#'% )!%! >=*;.% %&8!(D$'!, - %'&$! $ %.,F< ). "'!'! %

102 6. B '!!%($! $$)%( %'!' $'3'! $"& $ ($'3'!'!. "'!0$$ -&/0. )!'! %%&,3'!.'" 0' 3 % )& %( ) '%, :6C655 O(4D/3! 5#'!%.'" ) '!&'3!.$ % #'!%%!, % &)!.&) 0 $')!, -.(&,-:!, &,- ( ' ')! 1#'%%(%! >=*;?'%(!(. '$% -/0. )!',!'&,)!)& )!0./0.,!.% #'!%&8!(.1# )!3 % )& %$! $,- $& 0$2 $,,- GAE ) $& 0$.$ ) J, 0'$,-!$!,- E ) $! $$)!, - 0J,!%.,!!%5!! %$! $ :6C65: K 5 %'$ " )!'# $ "! -% '$!!'&,!!0$%()- % &1#'%&, 0 %! )!1!")!!'.%!&,! $ (#'!%* )!'6 $,-&, $ ( (.,-%!!.%#'!%&1)!8$ $ & '!'& $')!'%'!!, %(')!'$0X1#'%''! $ ( $'3'!!! $:%)!.,.,)!%!! :6C65? O(4D4 K 5 %'$ ".,% )!')(/!' ) %&*)!')!!30-'! )!' $ ($'3'!3'! '!!0$ /0. )!'%'$!3 %!('$%('!! $ ( %;($'3'!;(!, & (''!# ')!'!(

103 6. B # %! "%)$0%-)! " $&-!0$$%'.# ''! (! $)!' J, &,-.'.,$!($%( '(- ') )0- :6C65F O(4D K 5 %'$ " ''&!' $'&,. " % ' $0 %!!') %& &,-$'8$! (!'& )'&,!0$)-! $ $!, %( )' ( &, )$J, ( )'%'%&&, # $! %$! %(!'&!'!!%1:! %&! 1#'%&,-;!%5!! 0)&%# $%$% %1$'3! :6C657 O(4D=K 5#'!%.'" ) &, '!' &)! $ &, ")-!' $ $ ( ') (!'$ $' 2*%. ) % -$!' ' $:% "'-$!$ ( & )!, %(( ' (.,-$&&$ $0J, $&&$&'%(,-,-!)).&!!,0!"&, &)J, )&'%(,-[ )\.!,. $ " $-).&(,-&, 0$')-% ")0'R 8!% )' '% % #.#%##$%,$" ##&%#,%&,&% ##& > '$ " %! $ ' $ '$'% (! ;! '&, '!'!' ( )'&,J, & 0 &,

104 6. B # = 5>$ S! 1 1,! 7 /,! 1 $ 3) " 1 $ ' * ' I 8! ' $ d 'd 3! 3!,-!' *! 8 5!! 38 1'!' '2*;'$ "!$!'1 $ ( $' $$ ") "-!#$'&,$-! &&,)(/ (-,%!'2*; %&$ 3=*5$3=*5$'2*;"#'!%"" 5#'!%'$ "!0.#$'!'& &!, # $'.!'.%$'!:%/!$, %&1!!% $! $$:! %&!' :%/!' $ ( &!' "%#$'!'!0 &!-;!% $! $$ 0) %0!, %( )!0$)- &! 0& $ ( $:! %& ; )%$ )!0 &!-!!% $! $$$!' &! # $'&.!' " -!! $!' 0) "% 1 $ (%#'!%$ "'(-,!! %!' $%!' $)"($!2&!$' $$ "

105 6. B G $ - ) '-!) )-&,%'%(&!$)"($!5!#'!%%&!&,-!' &! $ ( %1 '!- ( &,!0%'%&!$ &!)$'!:%/!$, %&1,!!!% $! $$:! %&!' :%/!' $)"(!$%&%,! %&,!'!!% $! $$5'!)&,!$! %!' :6G6?+4D J" 5#'!%'$ " ) &0.&F<'!'!0$)-,!$! %!') %& /,! % 0.&) &F<!!% $! $$:& /! &%!%, -!J,!! $! $ $!$! %! T!$&!')&'! 0.&) & "% :6G6F+4D#K2 5#'!%'$ " &!)"(!',-( '"!!4 $, &!'! )$-,- &! % "((,-!! %& 3) " $ (%#'!% '% )"( '!',!! :6G67+4D4 5#'!%.'" $% $0)"(!',-( '"!!4 $, '! )$-,- &! % "((,-!! %& :6G69+4D/ 5#'!%.'" ' $! '!')$,.&! 8.'" )0)! (!!'!, ($. )! ') #'!%1 )0-!.!'$ '#'!%! ' $, %) $.! $': ) $'$! '!0) ' ')'!0& $ %

106 6. B H &,5!%&!'$ '!0# $2F :6G6C+4D#$ 5#'!%.'"!,!')''(- ) $#!%!.,, #!% '!''!! )(/'!! ' &, :6G6G+4D# 5#'!%.'" 0!'!',% &$ )"(!'5#'!% &- )%,!' &!!'.!'2 &%! (!' %( )"(!J,. %&3!!! % %&! 5#'!%.'".![3$!, \'$ " %( $$, %, $'!)! - ')! -(#'!%&%/!' $!!% $! $$; %)&! ;!%7) -$

107 6. B C 3 $ 3$!,? *0 ' 2$ ' $, $0 X * 2 ;'! 2F= 2F 5 ) 3!& :8$' 8$' %! ': 6 8)! 'X ' '!% $ $ :!0 8f':'$) ; %'$ 3j8 3)$ 8=) 7!! 3 T"! 8! :2 2 3 =) 7! '!' : >! 8 8 5$ 8) 3 > 3! &' 3 3 8!,-0 7 1/ ' '%

108 6. B A # 7K:E<H" "F "A '!%' $, $0% $ 3=*5 ' $, $0.',& '!'&,J,! '), %'"&,-$ " -! &,-$0J, ) "! ) '"%#'!%1 &$)%0. #$0'!'!, (! $1!, $0 " )"(%! '!'!.,$ # # 7K:E<H> J, #'!%%!!, ( F<%(& '! ) &0.& # % 7K:E<H$ ;'!, %.( ',"!&8.!!'%(!'!&, (.'"! &'!% '..,!'!'&8.!!'!, ( ' $ %,' $')#! -! : $3=*5 # C 7K:E<H" 5M 5 %'$ ",!)"('!' $ " -$2!0'%!# $2F ) ), $1$. 1- # ( 7K:E<H- 5 %'$ ", '!!& # 7K:E<H0"G N" 6O 5 %%!.( $3=*5J, %!!)!%!(! ') "

109 6. B K # '(%, # 7K:E<H6" A 5#'!%%'" $3=*5J, %! '('%, $ (!0 # = 7K:E<H$ " 5#'!%'"%.( %""$3=*5J, %!'('%, $ %! %,-&, / 7K:E<H-G " 5#'!%%'".($3=*5J, %!!# $"0.!"!0, ('!)$ # B 7K:E<H:" 7! ( $3=*52 &( %!R 7!! R!, %! T"!R!''.'$', %,"! &'! ' 8!R!''.', %!' '"! 2R!$$)"( # 7K:E<H:" 7! $ ")-,!%! '! '!$)(/ $*%,! '!' R>!8 ') '% 8) )'"-) 'R %&8)!!% "% %8) )!5$ U! %'%(&! 'V!!%1U8dV

110 6. B 3. '8) )& &$& &%$'! '!'!'5$ $ " -$ $$'"!!8)!.&0,"!.0! ' (!, # $%!!0('! '!$T"! )!0$%'! ') T"! )%( &&, %%((& '!'$ :785*0!$ ' %'%&).(!'?3!. )!.(!' )%!!. '!) $ # # 7K:E<H0F+ A 1 $ (% %$ "&- '!'5!#'!%%. -! &, )0)!!.,'(2 '!' % %!,-0$&GC :6G65I +4D4 5 %'$ " $, &!!, )'!' ) %! %1 -("(0"("$!' &! )$ "-! -0/%5#'!%% )0) &, '0. #$!0)& -3 "% % $'%#'!% # = B >$6>H3 G*/" 5 %.'" )"(!'! (' # = B # >$6>H-"A+ 5 %.'" 0,%!'!'! %$'$$!0'% $! # = B % >$6>H-* " 5 %.'",!!#!

111 6. B # = B C >$6>H3 5 %$'*!.'" )'!'!0 &!-3.'%#'!%!$ "-! &'%(!$ 0)%!& )!0 &!-'"%( % 1 U ) %1 V4"%($'%! ) '%(-. )!0$ - # = B ( >$6>H""F+ " 5 %.'"!,%! ) '"!!$0.-!!$!' :6G655 +4D0 5 %.'"$!!' ') 3.' %! %)"(! J, $-! & (,-!!% 7J,!, -&,-! R'"%% % '!'$ %3 0 6! >! = =8' >d ' = :& 6 ;!'! '! $0 7'% $ 6 (% ':&% #'!%!0$%((!' $ %$ 7 $ $' %('"!! $-0"! $')(/)"( '!'

112 6. B 5#'!% $&)'%!'!.'$ %!'!.'$ 2 $, $' %'!. $ U V!$'!.$%''$U " #;#V.%$':&%/!$, %&1$%!;!% $! $$D$$'!. %!$) 0- '!.'$ 0 "!! /.## #%$ #&'%# ##,# 5#'!%.'" $' $'!? $ $' %!#'!%&1% #'!%! && )-'!! %( (! $,"!&3!.$ %#'!%%. 0&, 0)% $ $ 1 $ (% $ 3 (!''$ "! ':.! &: *%, $!' ( $0E3=*5 5 %.'" ) 0! '!%.( $ '!$ ).'$!(0! '&%# $% $%!'$% (% $! 0 ) '! $'

113 6. B 5 % %!#!% )! $0! '!%%'%(&! ")- 0),,0 & %R==!:2* *! ') =85 **%!,.( & $0! ') '!'!0).,*%*!,! $!0%'%(&.,# $)!*%*, $!' =) $) $k %&,!' %( $ $ $! %!=0.&) &!" $0 *%=<765<37 6 % % % $'.'!')(/!&'!'!.'!'!&0 *%8565U3 (!V7:2U; V7:576UT!VR3!"$.0!$ (0.&F<, (%! 0.& ) &%0.&F&0.&< 5 %%% %$!0'$ " $ #! %' % ') '.'!'3!. $ "$-.',- )(/&!-,&.'!'%, &,% $.,*%%") '"$&$ ; %( %7'% $ % $ ) ' $ ",R 3'! 2.',- 7 $ 4 $ )% 3'& %) "% '!' LGAV4 $ ",-$.', 3 '! %&! )"((.',( J, $ (,- $&.',- 34 $ ",-.'"!)&. % ') '!' %% )'5! %%& $ # ')(/ '&$

114 6. B 5#'!%.'" $!,%&, &$ F ')<1 #$%&, $ (!& $!0 ((- :&! %&! %()"((.',- $'!0($ "$%-)(/&!- 2 #!E-E0" 5 %'$ " '"!! )!($&'6171<85<9 '!0!&!, %,:%/!$ & %,& # B 36$>6: E:$0E>: 1!! % #'!% &$3!%%#'!%! &,!!&! (!0%& * " $!U>'=XV &!'%( U.'!0 ') V $ $ "! -&,!$) )! %!. $ 1!! 4 2!%'$!!, $$%'! 0 &,$!(!'$ "$-.'.#% 2 $' $ " '$ " -$&! -$ #!!$ "$- "(!'!(!'$% 5!%! '!!U 4 5!!'% ),!'! &, -&.'"" '!' ')!$.'!'%#'!%($($ ")-,%$ '!.!$'

115 6. B G 5!! %$$-$ " %%!,-!( 2.',-!'$ ")- )%! $!&%0.0%'!% ).''(8$ %! $) &$!! 8(.0 %! R 4 1 &'!.!& &!$!! $!! ( $&!.! :!0" # $!,-!(!'!! $ " - $ (! $ '!! a#'!%!! "% &!!! '! $ &'.,-!U )'' $.(V!$')- 1! $ '!! ( ).'!! '%( ) $0.,(1!! $ $ D 4 4( ) '!! $ '!!$$. $$ $! (), '!1! '$ $ ('! -!0"!!$%( $ ",5 ''('"& : #!(.!'!' $ " )-' W<B< % $'$ " %( ' $(! %&# $%! '! :# $!! %!!! :%! $) &!,( '$ "!.! $ U'!!V ')! %!!' &!'%( 5#'!%'$ " '!''!'!0$'$,-!U$ "-'! 'Va '!'$ " )-!(!,-!'2 %! #'!%(.a '%% %!!'$'$ "! %%)%,- % 2 %!!%$! $$

116 6. B H '!%%!''$ " $&,!'!(!,!1!!!%('!U'!! V / $ 5#'!%'$ " $&. "%,!'1 '!!'&!, '! #!0E7 5 '2 '!' $2 )0)!'.'" 2 %,(. " (& $ ' '$ '2.'"% 0 # $%$'!' % )0)! $ 359 )$.)-! $'$'()-!'*:56*=25U ') )$V,%%$'" %C%C$ "' $$ - 2F#'!% )0)!a&%# $%$% "%3! % %!! "$!. $!'!''(5=8!0 % $! ' XLQX U68536*78?;*=7J:*T3*<+7J*23*72:9 7J892:72*6*14:7V 45 45HCHC 45IHCIHC 45HH 45IHIH 45GCGC 45IGCIGC

117 6. B C 45GG 45IGIG 456:85*: *F< 3*26;G 3*245G 3=86;G 83*526==H 26==C l! ) '% 53U V 25I4:C 25I75IC 25I:35C 25I>835C 25I4:C 25I75IC 25I75IC &%# $%$#'!%2 %%$ '(''! $ :65565 =/0A+D#2 5#'!%.'" $! 0!! 0)) 0 2, ).0"! %( 0 $ $; # (!'*:56*=25U ') )$V3!!&' %3!"! %&! ( # $'!'# ' )0)!&,J, ' )0)! % ) )& : )&( # 8$%C0/%'$ "!, 2F 0

118 6. B '? == = 26:?:=<88 :=16<84:;4 2F $ :2F * *=7 36*=17:O561:< :82736*=7 36*=7:O561:< 7 7 $ 2 : : * 1 5*5=2F=< F 2F=< :72 127:*:7685<2F 2F $ :2F *m : * 1 ; 5*5=36727: :*:<9685 7X %/ : "$'!' &,- 0J %* *=7 36*=17:O561:<'D :82736*=7 36*=7:O561:<.

119 6. B K " ' )0)!2 &( )0)!R*mD3 $*md3 $J, 2F! '$2 %&. : :J,!! $ % %&$' % &$ '$$ ) ')!0$)-$ 2F3 -$J, $ ( 3 '!!! %!2F( ( ($ ' $ :6556: =/0A+D+ 5 %'$ " )0 $' &$'. " %! %, %!'*:56*=a% $ ")-! %( &3 ) $'!!% $ :6556? =/0A+D 3 )%!#'!%2 %&!% %$ "''- ' #'!% '%''&! ' J, $-& - %2 %) $:! %& "! ^ $-&26==&*F<Y < 5! : : ;!% #%$

120 6. B # # 0-!5P S# 8/ # 3!" 2 *.,- ' *)!$ 8/$ 6$ d 6$ d 8 3!" $ :65:65 /#=+QD#2 5#'!%!'% $ $', (!%!.',-'! $J, )' $' '$($ ")-! % ) '!-!!%$! $$ :65:6: /#=+QD4!"E 5#'!%!'%.,-$& $UV)$'!$! $!J, '!! (0"., $&$0.&F< :65:6? /#=+QD4K 5#'!%.'".', )' [.( \ $0:! (!!%!.',- ( )'# $% $ )% $!& :65:6F /#=+QD/ J 5#'!%.'"!!$0)%&,'!%.!$& $'!$! $ $%!0$ '$ $%()-$&,$, $ (%#'!% $ "'"- '!'

121 6. B :65:67 /#=+QD 5#'!%.'" ''& $'! '!' :65:69 /#=+QD ''&!$0! '!' :65:6C /#=+QD#2 5#'!%.'", $' '$'! % # $ # % -!37E6) 5#'!%'$ "!.'!0!&0 %.', 3%$ " <NP1:7$& $'!$$ U $%! "0.!"!V'!$! $U!"!V %($& $$ :65?65# 1 $!0(-&'!&J, (-!(!, 0"#$!0''(-:$ " ''(-.% a &'!$' -#$ $') ''(-. :65?6:# 5#'!%.'" ' $ &$& $'!$! $1 $'''&! $& $ $'!$! $J, U!!(0V! %! ''&

122 6. B G # C K:Q$ -!>;!& 5 $'% "%&,'. %]3 $,"! &^ # ( -&6$E7 $>6E!><6: 3'!! 3 3'!! = =% ) ' *$ : :2, # $% '(' :65765 #&0A4&0=4(&.D# 5#'!%!'%!'!!!3'!! ( $!"!$;" $$'!! U $%( %$'!! $ ')"&-%, (" '!!, %(-!V% %,!' %$ 0 -!1 $ ( %3 0$'!$ "''(-!'!'!!.(!'>% % $, '!0! :6576: #&0A4&0=4(&.D( 5 %.'", # $% '"!!'.('$$ $! ''& $=* :6576? #&0A4&0=4(&.D4 5 %.'",!' $X %( & $' '$%!' % $

123 6. B G :6576F 3 5 %'$ " '"!!.( 0 '(!.R 4( 4(> $ 2&!%#'!%$ " -! ) $' 2!O :65767 #&0A4&0=4(&.D" )3 5#'!%!'%!)"(''($! $% (!! '( :65769 #&0A4&0=4(&.D"E 5#'!%.'" ''!0$ ' $ 2&!$'$ "'!(- ) $0.' ')''$' $' ').&0 #, )437$ 5 $' '"!! $-%&!$'5! %%! %$& a# $%$% %&! $ $

124 6. B G - F* #. K:Q$ -!>;!& 5 $'.'" ).'%&, $' ( $' T"! $'$$ "- - &,U73 2 YV! 0.,!'..,!' &,% %$ " -$&,!0 %& % 1 $% "% J,,&&!, $%()-' $! : $'&,!!'%&( $ 0. # $%$ $!% %$! (. $':# $!0! % +!$!% %8/!$ #!%! ':$ " )- 5 $& K* 'T"! $'#'!% '%&! ' '&,T"! $' & (!' %)% ') ).'!'!' ''!! %! ')! '!!$,"! $'% '!' ')!&'J,,"! $'$&-$'! &$ " - $ (#'!%6 $':&-'! (!,"!1! %! (!,"!'"- %('!0! ). '-,"!&& " '$-! %&,"!!0.&,) -,"!& '$!0!U1V $!0 (- & ).'!>4,"$ "$'*.$ '3,$$%-% $.' 'E$." &*#?(:! %&.!!'%(!'!6'$$!'%.!& ( &4.!&!!% $! $ $)! -.!&!'!'$ ''!0!U31V &'% )!'%.!&!!% $! $$

125 6. B GG $ ',"!.UV!&0 '%&,"! $! &$)-&& :65C65.&L.RD& %"2 5#'!%.'" & # $%$,"!&! %!& %U! '!!V$$% ("'! 0) & $!"%,"! 3.'% %$' -&&30/% )!0,"!& $ -1! % & )&&! '& %&,3 '!,"! %&,$ "%,- %?'%! :) - $ '$ 3=1 5=7: 1:1:; :765 81<>;7 5!!. $'1%,-0"& ", ' % $' #. # 356:H- '1.'" ) ' %' ' )0)!%&,$$' )-! '! )%!0$ ()-! 5 %'(2 %%&, $ ")-!! 0(!'$ $'$ ".-!!! #. # # 60E4-6 K:Q$H:6& 64: ':&.'" '& %&,)%(%( & %R& '))!&

126 6. B GH = >! 3 :&,-$.'' %( ' &) &,). '%(.,$ " -.,(!,-&80. % &!' ).''( # '%( 3 $,"!&$' $. $$,&! % $$ $0 $# $2F&'%($& $$3 $ $ " $(-!!.%, () $.J, (! ) $,"!&$& :! %&$'$ %$R 3) " 1 $ *%3) "'$ " & $'!, ) $$0.) "- )).&$ J, '"").( '% ) $0 $ ( %1 $$ "! ' - $,"!& &'%( )%!!',"!R!' $!"! % $ & 60" $"$!'! %&.! %(!'!!'%! $'!0 -,"!&& '!'$ "! ) "- -!) %!,-,"!*%1 $%!. $&1)MN20+E 6#0 :65C6? L.RD "2 5#'!%.'" ''!,"! %&, 3'! (''

127 6. B GC :65C6F L.RD 3"2% 5#'!%.'" '' %,"!% %&,3'! ('' :65C67 L.RD# )"2% 5#'!%'$ " # %(%,"!)! -. " '!0 ')''(-.(,"!& :65C69 L.RD- & 5#'!% ( )0)!&,$3 ' $' $&,%! %&!! %!! 3!%"" ')&.!) -:!0!! %!*34359$%( % 5F5!' 3 $:! %!' (( (!$&,J, "$-& ('"% %K$'T"! 7 $'! :R 1 $'%!,"!$ %&, ')&, ) %&?'%! :$'T"! $' G &!' $' H ;!%1 C ) %&8)! (!'%, $% (!. " ','$" ##$ ####&" ##%!"#$ & $"'"#% # % $, ###!"$"% & %$* %# A %/$'/&,-3 $' $'3=*5!>;43

128 6. B GA :65C6C L.RD/ 5#'!%.'" '!' $ %,"!3 %, $'%!!,"!'"%( #! :65C6G L.RD4 %" 5#'!%.'" (!' $%&, "".'"- $!' $! ':J,,% $%&,$ " )-.'%(&#'!%&!",$"&2$$"&%, #$2#& % $#%""$ :65C6; L.RD#2 %" 5#'!%.'". ('!,"! $ %&, :65C65I L.RD 5#'!%'$ " )! & $'!!0$ &( % ) ".! :65C655 L.RD #(40 5#'!%'$ " ), & $'%( 3=*5 $'2&!%#'!%$'%,- $' '' $-!%&3=*5J,.,!0!!'!'$,%-'!

129 6. B GK :65C65: L.RD # > 78 8d *'': 7X 4' $ $ 359?''%&, 7'%' 1' 30-' 30-'!?'%! : %/ 3 "$'!#'!%($ '.$' $ $,"!3 ''',"!$ "%(.-! - $$ $8$359%., 9 :65C65? L.RD#$E 5#'!%.'"!138*7J!!'!0$ $'%,"!J, %!, '%,,"! $ (% %$ ")!!-! &!'% $,"! #'#### " #"# #"##0 K:/ /.#$&K:/ $&" # :65C65F L.RD# +, 3!!%# $2F % %!'2F!0$! $('. %! %, :% '%&! $&.(&% %! %, 5!!2F '%&.0!!0 '($! (!2F

130 6. B G :65C657 && ') ),"!$ ($-!( 3 ''.', $!0% -!( U ( ') (V8$ %!!( % '%( %.', "'-0"'!( 3 "%! (&,-$%((!( 0 6 #( &&$ )6 #(G &&$ )6 #( &&$ )*)&& & ')&%,$ ($-!( :! %(&!!0,& ' '! -

131 6.H359n G!L% - -E8 E 359 & $,"!!l l2f! $ $3 $ % '%) $ -,"!.&)! "" &,!.!, %( # && 2&!% % $$ ")%-,"!! 0 &,! :?65 #01D '.359%&,(!" #%!' $ %:8% &%!! % 359! $ )! ' : 0!023 $' $!'! '!! %,- & %&, 3! ': %%&, ')""!!' &, )'" '&,"! &,5$ "$$ -!' &, )%! $! &, $,"!$ "-).' )'- $359$'"$' 'U $ V%,U V ", %!&,$%()- $&. " - $ $359$ $,"!&, $!5! %%& ') % $,"!

132 6.H359n H?6: #01D/K : ) '' $$'359) -,"!&!0. %!0) -! : 3 '' $' $'359% "'- 'J,! ' ) $%'%&! #'(.!' $!' & $ '!!) $!!%('! &3=8U3=1V! '$ & 0 "")-!!%(% & U3=8V $ (!.!'$,-! '$) 03 )' ' "-,-& && *%'&!!%('!!, (,-%! '$ - G4& &$%(&!"$ $&%!! $!. & % &&

133 6.H359n H E;# 7 3 7X 7 '8f'E:f' :* 8 3 Ed ) ;#E8 E3) 8 f'!#)! $ 2 E <9. 4 $'359 3 $ *%% 8E:& %,& 3 %,& ; %,-E; %,- *%"" ) E2 & :&E8 1 '% 2. E2! %&, ) $%! %, ;!%(& * 1/E' '% 5 "! #' -%,*0!.!&%,&) '-%,&3. "%,', $' % $5'%%,' [ %0% \& %'%&'!. " $%) "% 0 '%!G)

134 6.H359n H <9.; 7X 7 %,& 3 E5 =# 3."E=00 7E7X %,E%, *E*##.E. 3) ' 5 5 =E 2.',-E E ;(E 8 '=I=I '# /' 2 * E 1/E' '%!'%%, %(! *E*##:&'.',-!( %,%!G)

135 6.H359n HG <9. 2 $, %%, '%.. $' %'%( &%) "% '!'%, '' &J, -) '! ' %,J, ')!(%, %&,, (!)'!- %,1 )G

136 6.H359n HH <9. J, )%'%, *E*##a 0)!'% $%, '.','!( 3 ''%,& $''-%,&;!%(!.!&%,&$ ")! -'%, %,!$%! ' %& ]&!$%!&^,-),!' )-!$%!.',-%,- :&$ "--'3 $359% 0 '"3$%,! G

137 6.H359n HC <9. $X &!$%!& 3 3." 3 3)% ' >! 6 >! 6 %.'" $ 3),!' #'_ 3),!'%, 5$ "-'!!%(1/:! %&$' 359 "-)"(')(/!!(-]8359^ U4' $359V)'' $- $

138 6.H359n HA & -E8 % % -E8H >-): 3 $'' $' $'359, %$'*%!0.'" $$359 ' ' '&, ' $ $ 359 >?''%&, 78 7'%' 8d8 1' ' '! *'':?'%! : 7X %/?6?65 #01D #01 5#'!%''$ $359 %&,?6?6: #01D-%" $$ "-!0!&, $':785%,!#'!%.'" '!%?''%&,.('#'!%(6 )%'! $ '$ " )!!'! ':!02F%( &, % % # ;!&-&) 34KH; F 5 %'$ " ' $!0! %&!0! :2!0 ()"(' $'359' '!0 $ ($'?''%&, &(&'%( %R

139 6.H359n HK % % # # ;!&-&) 34KH"G F &, ' $ ")-!, # ' $ (! $)%! 8#E $ % % # % ;!&-&) 34KH"G / F* "F/ ')-,"!&%, (,"!&'!0! ':T"! %, $ ")-!$%!,"!%, % % # C ;!&-&) 34KH6 " %(!$ ()-' $a$ (")-$!0%, % % # ( ;!&-&) 34KH< F " 6:0E N " "O J, % %!!5!! %, $':785)''.-# $%$ $ % % % #, ;!&-&) 34KH6 " N " "O 5 &!'! %,= )"($# %, $)$ % % % #. ;!&-&) 34KH> F N " "O,- $ ',-!&,,! %,!0($ " )$- $:785

140 6.H359n H % % # = ;!&-&) 34KH! N " "O 5 % %$!'$ 4$ " )$- $:785 % % ;!&-&) 34KH0R F+ 3! '!&,! : $359'$ " %! %&,3 ) % % $ $!&! :)&, $3=*5?6?6? #01D. 5 % '%. $'359!0 $ "& -?6?6F 5#'!%.'" $'359!' l3592 $,! $359 ' $'$!' '%%%! ' $, " --!0l359 0/%!?6?67 #01D#$E 5 %.'".,%!'! #'% $'359?6?69 #01D#$E 5#'!%.'" ''&!,"!& &, $ ( $'3593'$$,"!'!' $'%)"((&,-%!!>;433.' %30-'!! %%!!)"(

141 6.H359n H?6?6C #01D- & >"(!,"!$%! $:J, %&,.,"! $359&&,- '$%(%,"!& )"($'$ &'%! :3! )"($! '!.! '!0$%'%&!'. E! ')$?6?6G #01D J 5 % '% 0.0 % C -!>:0?6F65#=4./DK!! ( $&$ ",!!'. $ # '))-! '$2 & $ "'!!!(- )

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ROZGRYWEK XXVII AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI

HARMONOGRAM ROZGRYWEK XXVII AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI HARMONOGRAM ROZGRYWEK XXVII AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI miejsce, data dyscyplina (23 zespołów) godziny rozpoczęcia sobota (22.05.2010) hala ANILANA hala ANILANA hala WSInf hala ANILANA hala WSInf godz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

Listopad 2014. Podaruj piękno

Listopad 2014. Podaruj piękno L 0 Pru ę O u r f fr ł ł uą h rb 7 ł ł ę, Pr ż br ó. u r 7 ł ł ł 0 ł ł ł ł. L Eu L Su, rfu, 0, r 7. u Gu Prèr, rfu, 0, r 700. xx B M,, 0, r 7. v ur Ou Vur,, 0, r 70. r r Er D R,, 0, r 07. u Gu Gu,, 0,

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

!"##$ % & % ' ( ) *+

!##$ % & % ' ( ) *+ !"$ & ' ( ) *+, !" $&"' ()* +(,-.*./.0 0-()*+(,-.*./ ' 1 2" 3"4-4$ 4 $,5"( (- /+ ). *6).*7 182!"!92 ).*9 2 0:).* 0 ;0).*

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ć ć ć Ń Ś Ś ć ć ć Ąć Ń Ą ć Ą ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą Ą Ą ć ć Ą ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć ć Ń Ś Ś : y8 R 8 \\,. \5 -: fr \\) \ tg -8!, l"...-:-' -{\ 8 \\ -f, -\.\.]- * t e i s * si! i, -1

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego Plan nauczania dla KLAS I-III od roku szkolnego 2016/2017

XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego Plan nauczania dla KLAS I-III od roku szkolnego 2016/2017 Klasa A (matematyczno fizyczna), rozszerzenia: fizyka, matematyka Klasa IA Klasa IIA Klasa IIIA język polski 3 5 4 12 język niemiecki (dwie grupy) 3 2 2 7 fizyka 1 6 6 13 matematyka 4 3 4 3 4 18 informatyczne

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 250 39 668 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016 Lista Cen 05/2016 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT PANDA VAN (2 osobowy) Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 33,150 40,775 Panda Van 0.9 Twinair 65KM S&S

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015 Lista Cen 03/2015 Zmiany w stosunku do cennika 02.2015 z dnia 28.01.2015 Ceny modeli PUNTO VAN Nazwa modelu Sincom Cena PLN netto Punto VAN 1.4 77KM 299.0BC.7 40500 Punto VAN 1.4 70KM CNG 299.0BF.7 51740

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

watermark Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT

watermark Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT Informacje o produkcie Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI 1598 2010.05 - AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI 1598 2011.03 - AUDI A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI 1968 2011.09

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

PUNKT SPRZEDAŻY: meble systemowe UNIF

PUNKT SPRZEDAŻY: meble systemowe UNIF PUNKT SPRZEDAŻY: PRODUCENT: BOG-FRAN Sp. z o.o. 36-130 Raniżów, Osiedle Borki 5, woj. podkarpackie tel./fax +48 (17) 22 85 065 w. 13,16, +48 (17) 22 85 430 e-mail: bogfran@bogfran.pl Meble tapicerowane:

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI JEDNO I DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA

SIŁOWNIKI JEDNO I DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA SIŁOWNIKI JEDNO I DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA do mm ZGODNE Z NORMAMI ISO 432 CETOP AFNOR ISOCLAIR SERIA 435 TYP: C AS, CC AS P2 PL R4a SIŁOWNIKI ISOCLAIR do mm ZASADA DZIAŁANIA SIŁOWNIK NIE PRZYSTOSOWANY DO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

Ź Ź Ó Ł Ś Ź Ń Ż Ę Ę ź Ę Ź ĘĄ ż ź Ę Ź Ż ź Ź Ł ź Ę Ż ż Ż Ą ź ż Ż Ż ż Ź ż ć ć ć Ż ż ż Ź ż ż Ź Ź Ż ć ć Ą Ż ć Ż Ń Ó ż ć ż Ż ż Ż Ź Ż ż ż Ę ż Ź Ź Ź Ź Ź ĄĄ ź Ż Ź Ź Ź Ż Ź Ź ź Ż Ź ź ź ź Ś Ź Ę ĘĄ ż Ż Ę ż ć Ś ĄĄ Ę

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05 Id. Nazwa zadania Rozp. Zak. 1 Start 2007-05-30 2007-05-30 2 Sprawdzenie 2007-05-31 2007-08-28 7 Kanały grawitacyjne 2007-07-16 2009-09-23 8 Zlewnia Pompowni PB 2009-05-07 2009-08-24 9 Kanał A 2009-05-07

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH PRODUCENT RODZAJ PRODUKTU TYP \ NR. KATALOGOWY PRODUCENTA VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22L VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1C 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Oracle Reports budowa raportów internetowych!"##$%%& '( ) *

Oracle Reports budowa raportów internetowych!##$%%& '( ) * Oracle Reports budowa raportów internetowych!"##$%%& '( ) * )(&+(),% * -. -/0" 1-2 *" 1-3( * - 1 44156447 8-9(:7% -".&7( ; - 5 $ -. =0>? ".&7(? ( 2 )(*@A B*$C? ()D(E *( *(D )( * - F( )( *=( 1 F( - * )(

Bardziej szczegółowo

" '* ? +> & "6 , +%-6

 '* ? +> & 6 , +%-6 ! "# $%&'( )* +,&- #.' /01" &20'&'1"" 31 $ " $ " 0&(,10( 4 1#%( ""* 1#% 5! 5 1"&6 1"& ""5( 5 5 5 55 7 5(,&")181#%( +".91'.6 )"'65 ( 7# 6( ( ( ).9'':'&.966 2"':'&.92"2* 0' '1"' 4 '1%'";!8&"&'"""') ;5 "6

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

KOSZTY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH KOSZTY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z DRUGIEGO FILARA SYSTEMU EMERYTALNEGO Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Warszawa 2005 Synteza Raportu...

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 1 METODOLOGIA...6 1.1. WYDZIELENIE I OPIS ANALIZOWANEGO OBSZARU...7 2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 2.1. UWARUNKOWANIA ZEWNTRZNE...9 2.1.1 Uwarunkowania globalne (midzynarodowe) i krajowe... 9 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nowych informacji o pojazdach wg kategorii danych 02/2013

Biuletyn nowych informacji o pojazdach wg kategorii danych 02/2013 ALFA ROMEO 147 (937) 3.2 GTA 200302 201003 184 3179 X X U X ALFA ROMEO 156 (932) 1.616V T.SPARK199709 200509 82 1598 N N N ALFA ROMEO 156 (932) 1.616V T.SPARK 199709 (932A4) 200509 88 1598 U U U U ALFA

Bardziej szczegółowo

autorska pracownia architektury "STUDIO AB" mgr inż. arch. Bogusław Horak 43-300 Bielsko-Biała ul. Słowackiego 8/6, tel. 0 604 369 154, (033)8169782, studioab@o2.pl 5. Projekt budowlany Remont pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

! Warszawa, 2003 rok

! Warszawa, 2003 rok ! Warszawa, 2003 rok SPIS TRECI Słowniczek skrótów 3 Definicje 4 Wstp 5 Ocena stanu biecego 6 charakterystyka problemów zwizanych z utrzymaniem Jednolitego Systemu Informatycznego dla systemu Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

" *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9 =J=?D IEA @ EAIE JO?D::M FH > A O ME = A?DH H @ MEI = =JKH= AC IJ= OIE A@ O E = M= EA I O?DJA =J MF HKI = O?DFH A IF A? A IJM >HOJO I EA 9H= H I? JH I =?D M= EAFH OH @O

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ą ć ć ć ć ć ć ź ż Ą ć Ż ć Ż ć ż ć ź ź ź Ś ź ź ź ć ć ź ź ż Ż ż ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ź ź Ż ź ź ź ż ź ż ż Ż a! 61 '=9 Hq EI > '6 \g' F l..}.- _ (r,_ \ ^ _ l.._ It-_ (! (D( \ - - _ O... ^. r ' ( ct

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana Siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP Jak zamawiać? M P A P S 50 x 100 M: Marani P: Zgodne z ISO 15552 tuleja profilowa A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

Bardziej szczegółowo

GODZINY KARCIANE MIĘDZYODDZIAŁOWE SEMESTR I, ROK SZKOLNY 2015-2016

GODZINY KARCIANE MIĘDZYODDZIAŁOWE SEMESTR I, ROK SZKOLNY 2015-2016 GODZINY KARCIANE MIĘDZYODDZIAŁOWE SEMESTR I, ROK SZKOLNY 2015-2016 ZMIANA 0D 23 października 2015 r. IMIĘ I NAZWISKO DZIEŃ RODZAJ ZAJĘĆ GODZINA SALA NAUCZYCIELA I.Krzysztofek Koło ortograficzne klasy III

Bardziej szczegółowo

KLASA IA g. KLASA IB g

KLASA IA g. KLASA IB g TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. MARIANA KOSZEWSKIEGO W KOŚCIANIE KLASA IA g 8.00-8.45 WDŻWR 01 W-f Matematyka 5 Muzyka 13 Matematyka 2 8.55-9.40 Matematyka 2 Historia 3 Zajęcia techniczne

Bardziej szczegółowo

M M A P S - 25 X 40. A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja M: Zgodne z ISO 6432

M M A P S - 25 X 40. A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja M: Zgodne z ISO 6432 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MM seria Jak zamawiać? M M A P S - 25 X 40 M: Marani A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &.

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &. " " # "# " "% &" &'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ "# &'&(&' &', - &. )/ //('0,0*(,0 % &'&(0' 0', 1 / &+ +-/(** 1,/(-. 2343 &&&()'' 2 3 )'' - &. &'+' '(-* *(1) 45 7 &&&() ), -

Bardziej szczegółowo

Piątek 29.05.2015. Mecz o miejsca 1-16. Nr meczu I II Wynik Hala PPM/52 UMKS PMOS Chrzanów UKS PTF Gdańsk 11:18(7:11) Kępno PPM/51

Piątek 29.05.2015. Mecz o miejsca 1-16. Nr meczu I II Wynik Hala PPM/52 UMKS PMOS Chrzanów UKS PTF Gdańsk 11:18(7:11) Kępno PPM/51 Piątek 29.05.2015 Mecz o miejsca 1-16 Nr meczu I II Wynik Hala PPM/52 UMKS PMOS Chrzanów UKS PTF Gdańsk 11:18(7:11) Kępno PPM/51 KS VIVe Tauron Kielce Euco UKS Dziewiątka Legnica 15:12(6:7) Kępno PPM/50

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Niepołomicach Ia kucharz+cukiernik 4 10:45-11:30 5 11:40-12:25 6 12:35-13:20

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Niepołomicach Ia kucharz+cukiernik 4 10:45-11:30 5 11:40-12:25 6 12:35-13:20 Zespół Szkół Zawodowych nr w Niepołomicach, ul. -go Maja Ia + Wychowawca : Migdał Ślęczek Katarzyna : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : Etyka Etyka Technika i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ O óh P A Uęś D P ą ą ę ąą śą ź W K N óą M N ó f J V ą ż A W K N PAU A K A K f P f ę 1945 ąh h ń h ż hh P f ę N ż f ś h fh Ł ó - T f W ś ś ż ż ć ż ą ą ó ż A K f: Mh H W Z K G- W

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Lollipops and gifts catalog

Lollipops and gifts catalog Lollipops and gifts catalog N r po o p na la k ę y n p wt z z. K ż ro k es r n k i y k, kt w ma i ł za i j nt. W k n s p r ra y n, ro n e p, y na r y ła k. L z N r po r fi j d r k n nt c E r o Hi p p F

Bardziej szczegółowo

ŒŽ Ž š œ górnoprzepustowy filtr IIR (np.

ŒŽ Ž š œ górnoprzepustowy filtr IIR (np. E Q E ûz )LOWUDF \JQDáy F\IURZ\FK Zadania: 1.! " # $ % & ' ( ) * +, -/. 1,43 56 7 8 9 : - ; < ; > 6 5?. +. * 3 @ A +, 7 8* 7 - B D E D F G HE I J G K J L f 1 5 [ Hz], f 15 [ Hz] O P Q E HK R J L/TUJ T

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR W GDA SKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29 STADION PI KARSKI MOSIR GDA SK SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : Miejski O rodek Sportu i

Bardziej szczegółowo

zestaw naprawczy pompy wodnej WMS-905 81010905

zestaw naprawczy pompy wodnej WMS-905 81010905 zestaw naprawczy pompy wodnej WMS-905 81010905 Nr katalogowy: 81010905 Dział: Zestaw naprawczy pompy wody Typ produktu: Zestaw naprawczy pompy wody Cena: 104.9 zł Stara cena: 129.9 zł Dostępność: Produkt

Bardziej szczegółowo