Warszawa 6 czerwca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa 6 czerwca 2014 r."

Transkrypt

1 Warszawa 6 czerwca 2014 r. Ekspertyza dotycząca występowania pomocy publicznej w ramach wsparcia udzielanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w Osi Priorytetowej II i III wraz z rekomendacjami

2 1 Wstęp 1. Niniejsza ekspertyza została przygotowana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (dalej jako: MIR ) na podstawie umowy nr DRC/BWG-II/KF/2/14 zawartej w dniu 24 marca 2014 r. (dalej jako: Umowa ) i zawiera analizę projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (dalej jako: POPC ) pod kątem możliwości występowania pomocy publicznej w ramach wsparcia udzielanego ze środków POPC w Osi Priorytetowej II i III. Na podstawie Umowy, w przypadku stwierdzenia występowania pomocy publicznej, w ekspertyzie przedstawione zostają rekomendacje odnoszące się do właściwych rozwiązań legislacyjnych z zakresu pomocy publicznej. 2. Rekomendacje w zakresie rozwiązań legislacyjnych dotyczą możliwości zastosowania odpowiednich unijnych podstaw zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym. W tym kontekście priorytet zostanie przyznany takim rozwiązaniom, które pozwalają na udzielanie pomocy bez konieczności uprzedniego uzyskania zgody Komisji Europejskiej, tj. bez dokonywania notyfikacji na podstawie art. 108 ust. 3 TFUE. W konsekwencji, w możliwie najszerszym zakresie dopuszczalność pomocy zostanie oparta na przepisach rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych lub rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis. 1.1 Podstawa przygotowania ekspertyzy 3. Ekspertyza została przygotowania na podstawie przedstawionego przez MIR dokumentu Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata , wersja 4.0, 8 stycznia 2014 r. (dalej jako: Projekt ). 2 Założenia POPC 2.1 Założenia Projektu 4. Zgodnie z częścią 1.1 Projektu, celem POPC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Fundamentami tymi są: szeroki szybki dostęp do internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. 5. POPC został podzielony na cztery osie priorytetowe: a. Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu; b. Oś priorytetowa II. E-Administracja i otwarty rząd; c. Oś priorytetowa III. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa; d. Oś priorytetowa IV. Pomoc techniczna. 2 44

3 6. Zgodnie z Umową, w niniejszym opracowaniu analizie z perspektywy występowania pomocy publicznej zostaną poddane wyłącznie projekty przewidziane do realizacji w zakresie II i III Osi priorytetowej II Oś priorytetowa 7. W ramach II Osi priorytetowej E-Administracja i otwarty rząd planuje się realizację trzech celów szczegółowych: a. Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych (Cel szczegółowy 2); b. Poprawa cyfrowej efektywności urzędów (Cel szczegółowy 3); oraz c. Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego (Cel szczegółowy 4). Dla każdego z celów zostały zarazem określone rodzaje planowanych przedsięwzięć Cel szczegółowy 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych 8. Zgodnie z Projektem, celem wsparcia w tym obszarze jest poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną. Ma to się odbywać poprzez elektronizację nowych usług oraz poprzez poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości (tj. zakresu, w jakim dana sprawa może zostać załatwiona przez internet) istniejących usług. 9. Istotne znaczenie ma zostać nadane również działaniom niewprowadzającym wprawdzie nowych usług, ale tworzącym dla nich warunki, m. in. dzięki modernizacji i zapewnieniu interoperacyjności rejestrów publicznych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Wspierana ma być optymalizacja inwestycji w infrastrukturę dzięki wykorzystaniu technologii chmury obliczeniowej. 10. Interwencja obejmie wsparcie podmiotów publicznych w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomie e-dojrzałości, bezpieczeństwa oraz integracji usług na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej. Priorytetowe traktowanie mają uzyskać projekty ponadresortowe w obszarach: a. uporządkowania rejestrów publicznych oraz zapewnienia ich interoperacyjności; b. optymalizacji wykorzystania infrastruktury dzięki zastosowaniu technologii chmury obliczeniowej; oraz c. zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. 11. W przypadku projektów dziedzinowych, priorytetowo będą traktowane następujące kluczowe obszary opisane w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (dalej 3 44

4 jako: PZIP ): rynek pracy, ubezpieczenia i świadczenia społeczne, ochrona zdrowia, prowadzenie działalności gospodarczej, wymiar sprawiedliwości i sądownictwo, prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych i statystycznych, nauka i szkolnictwo wyższe, podatki i cła, sprawy administracyjne (w szczególności obywatelskie), zamówienia publiczne, bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe oraz rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. 12. Wydatki na infrastrukturę będą finansowane jedynie w takim zakresie, w jakim infrastruktura ta jest niezbędna do wytworzenia, wdrożenia lub funkcjonowania e-usług publicznych. 13. W ramach projektów realizowane będą również szkolenia stanowiskowe podnoszące kompetencje urzędników obsługujących usługi świadczone drogą elektroniczną, z uwzględnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego. 14. Beneficjentami wsparcia mają być: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, sądy i jednostki prokuratury, konsorcja tych podmiotów z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna Cel szczegółowy 3 Poprawa cyfrowej efektywności urzędów 15. Wsparcie będzie dotyczyć wdrażania przez urzędy standardów i dobrych praktyk organizacyjnych w dziedzinie IT w zakresach kluczowych z tego punktu widzenia, takich jak: polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego, przetwarzanie danych osobowych, upowszechnienie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz systemów klasy ERP, standaryzacja kluczowych interfejsów między modułami wykorzystywanego oprogramowania, zapewnienie interoperacyjności istniejących systemów oraz ich integracji na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej, zapewnienie otwartego, bezwnioskowego dostępu do informacji sektora publicznego, kwalifikacje kadr IT. 16. Celem wsparcia jest usprawnienie funkcjonowania administracji rządowej poprzez upowszechnienie standardów i dobrych praktyk w ww. kluczowych z tego punktu widzenia zakresach. 17. Wspierane projekty będą realizować katalog rekomendacji cyfrowego urzędu opracowany przez ministra właściwego ds. informatyzacji. Na podstawie tego katalogu urzędy administracji przeprowadzą analizę wykazującą m.in. stopień zaawansowania stosowanych systemów teleinformatycznych oraz poziom współpracy między nimi. W ramach systemu wdrażania stworzone zostaną warunki dla wymiany między beneficjentami dobrych praktyk (informacji o rozwiązaniach sprawdzonych w innych urzędach). 4 44

5 18. W ramach celu szczegółowego 3 wspierane będzie również podnoszenie kompetencji pracowników IT w celu usprawnienia procesów informatyzacji państwa. 19. Beneficjentami wsparcia mają być: jednostki administracji rządowej, w tym urzędy wojewódzkie, oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane. W przypadku urzędów posiadających jednostki terenowe, beneficjentem aplikującym o wsparcie będzie urząd, natomiast wsparciem objęte mogą być również podległe mu jednostki terenowe. W przypadku terenowych urzędów administracji zespolonej beneficjentem aplikującym o wsparcie będzie urząd wojewódzki Cel szczegółowy 4 Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego 20. Wsparcie będzie nakierowane na stworzenie mechanizmów pozwalających na udostępnianie zasobów informacyjnych sektora publicznego i wykorzystaniu ich przez podmioty spoza administracji. Informacje sektora publicznego (dalej jako: ISP ) zostały określone jako: i) informacja publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz zasoby kultury będące w posiadaniu bibliotek, muzeów i archiwów, ii) zasoby audiowizualne, pod warunkiem ich udostępniania do ponownego wykorzystywania, iii) zasoby nauki, pod warunkiem ich udostępniania do ponownego wykorzystywania. 21. W ramach celu szczegółowego 4 przewiduje się realizację dwóch typów projektów Projekty polegające na zwiększeniu dostępności informacji sektora publicznego 22. W ramach działania finansowane będą projekty usprawniające podaż ISP poprzez: a. opisywanie ISP metadanymi według standardów zaproponowanych przez ministra właściwego ds. informatyzacji, b. dostosowanie informacji do formatów umożliwiających odczyt maszynowy, c. powiązanie systemów dziedzinowych z krajowymi i zagranicznymi systemami centralnymi (np. CRIP 1 ), d. poprawę jakości danych, e. udostępnienie informacji on-line za pomocą profesjonalnych narzędzi, w szczególności interfejsów programistycznych (API) oraz repozytoriów z danymi surowymi, 1 CRIP jest to nowy tryb udostępniania informacji sektora publicznego, umożliwiony pod koniec 2011 r. przez nowelizację ustawy o dostępie do informacji publicznej. Oprócz posiadania własnej wirtualnej przestrzeni z danymi będzie łączyć funkcje katalogu, wyszukiwarki oraz punktu dostępu do innych miejsc zawierających informacje sektora publicznego. Oferować będzie również ustalony zbiór funkcji (API), dzięki któremu twórcy aplikacji będą mogli tworzyć wartość dodaną w oparciu o zasoby dostępne w CRIP oraz w połączonych z nim systemach innych podmiotów. 5 44

6 f. poprawę dostępności ISP zgodnie ze standardami WCAG 2.0 2, g. zapewnienie elektronicznego dostępu on-line do rejestrów państwowych, h. zapewnienie bezpieczeństwa systemów udostępniających ISP, i. zapewnienie odpowiedniego poziomu usług udostępniania, j. digitalizację ISP, w szczególności zasobów kultury i nauki, k. budowę lub rozbudowę infrastruktury na potrzeby przechowywania udostępnianych informacji. 23. Wiele instytucji posiada informacje w wersji elektronicznej, lecz do tej pory nie były one gromadzone z myślą o dalszym udostępnianiu, przez co nie są opisane metadanymi lub gromadzone są w postaci uniemożliwiającej łatwy odczyt maszynowy. Standaryzacja opisywania danych metadanymi pozwoli na efektywniejsze udostępnianie i wyszukiwanie informacji w CRIP i repozytoriach podmiotowych oraz ułatwi przetwarzanie informacji w innowacyjnych aplikacjach i usługach. 24. Szczególne wsparcie będzie kierowane na następujące obszary: a. dane publiczne, np. dane demograficzne, wyniki wyborów, dane o produkcji i zużyciu energii, budżetowe i podatkowe, dotyczące działalności gospodarczej, dane o ochronie i zanieczyszczeniu środowiska, informacja o prawie oraz procesach legislacyjnych (w tym ewentualnie pomoc prawna); b. zasoby kultury: kontynuacja projektów digitalizacyjnych zgodnie z zaleceniami dokumentów unijnych wskazujących priorytetowe znaczenie m.in. digitalizacji dóbr kultury dla realizacji celów EAC 3 ; c. zasoby nauki: udostępnianie zasobów naukowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarki, konkurencyjności, rynku pracy i innowacyjności. 25. Priorytetowo powinno być traktowane udostępnianie ISP w sposób otwarty, a więc nieodpłatnie i przy jak najmniejszych barierach dla ich wykorzystania. Warunkiem uzyskania wsparcia na digitalizację będzie udostępnianie jej efektów do ponownego wykorzystywania. 26. Beneficjentami wsparcia mają być: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, państwowe lub współprowadzone z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej jako: MKiDN ) instytucje kultury, archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, jednostki 2 Web Content Accessibility Guidelines (ang.) - wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych. 3 Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 27 października 2011 r. w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych (2011/711/UE). 6 44

7 naukowe, konsorcja ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego 27. Wsparcie polega na dostarczeniu podmiotom spoza administracji publicznej finansowej zachęty do tworzenia usług, treści i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego. Usługi takie będą mogły być oferowane przez różne podmioty, w różnych modelach organizacyjnych i biznesowych. Premiowane powinny być projekty realizujące cele publiczne, rozszerzające funkcjonalności standardowo dostępne w ramach publicznych systemów teleinformatycznych, oraz zwiększające dostępność treści i usług zgodnie ze standardami WCAG 2.0. Wspierane projekty mogą w szczególności rozwijać e-usługi publiczne poprzez: rozszerzenie funkcji e-usług oferowanych przez administrację; integrację e-usług publicznych pochodzących z różnych instytucji i jednostek sektora publicznego; łączenie e-usług publicznych z e-usługami komercyjnymi. 28. Beneficjent musi mieć zapewniony odpowiedni poziom e-usługi publicznej lub dostępności informacji sektora publicznego przez cały wymagany okres trwałości projektu. Zapewnienie to może być przedstawione w postaci umów pomiędzy beneficjentem a instytucjami publicznymi udostępniającymi informacje i e-usługi lub poprzez wskazanie generalnego stanowiska instytucji publicznej, zawierającego deklarację co do dostępności oferowanej informacji lub poziomu świadczonej e-usługi. 29. Wsparcie będzie kierowane do następujących grup beneficjentów: jednostek naukowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców III Oś priorytetowa 30. W ramach III Osi priorytetowej Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa planuje się realizację dwóch celów szczegółowych: E-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości korzystania z internetu (Cel szczegółowy 5); oraz Pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji (Cel szczegółowy 6). Dla każdego z celów zostały zarazem określone rodzaje planowanych przedsięwzięć Cel szczegółowy 5 E-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości korzystania z internetu 31. Interwencja będzie dotyczyć prowadzenia szeroko zakrojonych działań szkoleniowych, doradczych oraz innych form wsparcia i działań popularyzujących korzystanie 7 44

8 z technologii cyfrowych i aktywne uczestnictwo w kulturze cyfrowej. Działania te adresowane będą do grup o różnych poziomach kompetencji cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w lokalnych społecznościach. Działania w zakresie e-integracji nakierowane będą na rozwój podstawowych kompetencji osób z grupy zagrożonej wykluczeniem cyfrowym, umożliwiające korzystanie z internetu w ogóle, w tym z powszechnych usług e-administracji, z usług rynkowych oraz pozwalających na dalszy rozwój umiejętności np. poprzez samokształcenie. Działania skierowane do użytkowników o średnich kompetencjach cyfrowych, służyć będą ich e-aktywizacji, czyli zwiększeniu aktywnego i wszechstronnego stosowania nowych technologii, poprawie umiejętności cyfrowych i jakości korzystania z technologii informatycznych i komunikacyjnych (dalej również jako: TIK ). 32. W ramach celu szczegółowego 5 przewiduje się realizację trzech działań Wykorzystanie lokalnych centrów aktywności do działań w zakresie cyfrowej integracji i aktywizacji 33. Działanie dotyczy wsparcia w zakresie cyfrowego zintegrowania i aktywizowania lokalnych społeczności. Służyć temu będą lokalne centra aktywności, które oferując dostęp do szybkiego internetu, odpowiedni sprzęt, a przede wszystkim szeroką ofertę usług szkoleniowo-doradczych, przyciągać będą obecnych oraz przyszłych użytkowników internetu i nowoczesnych technologii. Wsparcie będzie kierowane do istniejących punktów oferujących publiczny dostęp do internetu poprzez rozszerzenie ich dotychczasowej oferty o działalność w zakresie cyfrowej integracji i aktywizacji. Oferta będzie skoncentrowana na grupie zagrożonej wykluczeniem cyfrowym osobach starszych (50+), niepełnosprawnych, rencistach oraz emerytach zamieszkałych zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast. 34. Centrum będzie służyło aktywizacji społeczności lokalnych dzięki zastosowaniu technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz upowszechnianiu korzystania z internetu i nowych technologii poprzez naukę ich zastosowania, tj.: naukę korzystania z powszechnych e-usług prywatnych i publicznych (np. e-bankowość, e-deklaracje, e-handel, e-konsultacje społeczne, kontakty międzyludzkie, pomoc w uzyskaniu profilu zaufanego, e-zdrowie itp.), udostępnianie cyfrowych zasobów kultury, pomoc szkoleniową i doradczą dostosowaną do zgłaszanych potrzeb. Trenerzy pracujący w centrach, odpowiadają za przygotowanie kilkuletnich planów działań, jako podstaw do animowania lokalnych partnerstw na rzecz aktywności cyfrowej, ze szczególnym uwzględnieniem innych lokalnych zasobów i trenerów deklarujących współpracę z centrum, lokalnych władz samorządowych oraz innych partnerów społeczno-gospodarczych. 8 44

9 35. Beneficjentami wsparcia będą: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i ich partnerstwa (w tym partnerstwa organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego) Wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji cyfrowej oraz e-integracji 36. Celem przedsięwzięć będzie wsparcie nowatorskich inicjatyw na rzecz e-integracji i budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii cyfrowych, skierowanych do różnych grup społecznych z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb. 37. Wsparcie otrzymają podmioty realizujące inicjatywy o charakterze prospołecznym i ponadregionalnym, skierowane na: podnoszenie kompetencji cyfrowych z nastawieniem na praktyczne ich wykorzystanie, w tym głównie grup wymagających szczególnego rodzaju wsparcia (m.in. osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+) oraz niemobilne; animowanie innowacyjnych działań budujących kapitał społeczny z wykorzystaniem technologii cyfrowych; stworzenie innowacyjnych narzędzi podnoszenia umiejętności cyfrowych wśród osób o średnim poziomie kompetencji. 38. Działania takie mogą przyjmować formę stacjonarnej działalności szkoleniowodoradczej, różnych form samokształcenia na odległość (np. e-learning 4, masowe otwarte kursy online 5 ) lub formę mieszaną. 39. Beneficjentami wsparcia będą: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz stowarzyszenia, organizacje pozarządowe (w tym konsorcja organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego), jak również instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz zwiększania znaczenia e-umiejętności oraz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych 40. Interwencja polega na prowadzeniu kampanii edukacyjno-informacyjnych, których celem jest eliminowanie barier mentalnych przez podniesienie świadomości publicznej na temat korzyści płynących ze stosowania technologii cyfrowych. Prowadzone działania będą dotyczyły TIK w szerszym zakresie niż sama interwencja POPC. Kampanie edukacyjno-informacyjne prowadzone będą w oparciu o przygotowaną strategię komunikacji, która określi obszary tematyczne, grupy docelowe i narzędzia przekazu skierowanego do ww. grup docelowych. 4 Tj. zdalne nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i internetu. 5 Masowe otwarte kursy online pozwalają zdalnie i bezpłatnie brać udział w wybranym akademickim kursie, czasem zakończonym egzaminem. Nie jest przy tym wymagany status studenta uczelni wyższej. 9 44

10 Cel szczegółowy 6 Pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji 41. Wsparcie ma pozwolić na wzmocnienie potencjału studentów kierunków informatycznych i telekomunikacyjnych poprzez działania, które zorientują ich umiejętności na potrzeby rynku, czyli m.in. z zakresu projektowania rozwiązań IT odpowiadających na potrzeby klienta, zarządzania projektami, przedsiębiorczości, czy pracy w zespole interdyscyplinarnym. Odbiorcą innowacyjnych produktów w zakresie TIK może być zarówno rynek, jak i administracja publiczna, w zakresie potencjalnych zastosowań zidentyfikowanych przez nią a priori. 42. W ramach celu szczegółowego planuje się realizację przedsięwzięcia E-pionier, polegającego na opracowaniu nowych rozwiązań na potrzeby społeczne i gospodarcze bazujących na technologiach informatycznych i komunikacyjnych poprzez akcelerację pomysłów zdolnych programistów. 43. Powyższe działanie przewiduje realizację przedsięwzięć, których przedmiotem będzie wsparcie pomysłów na rozwiązywanie problemów istotnych społecznie lub gospodarczo i bazujących na narzędziach oferowanych przez technologie informatyczne i telekomunikacyjne. W ramach wsparcia prowadzona będzie weryfikacja technologiczna i biznesowa proponowanych rozwiązań. Studentom oraz interdyscyplinarnym zespołom studentów zostanie jednocześnie zapewniony coaching, mentoring (z udziałem doświadczonych praktyków), doradztwo, a także pogłębianie wiedzy i rozwój kompetencji poprzez możliwość np. udziału w warsztatach, seminariach, stażach, czy też wizytach studyjnych. 44. Zakłada się, że część wsparcia może być ukierunkowana na projekty studentów/interdyscyplinarnych zespołów studentów rozwijające innowacyjne produkty/usługi do wykorzystania w działalności społecznej, biznesowej lub administracji publicznej, przy czym ważny problem społeczny lub gospodarczy do rozwiązania będzie określony przez operatora konkursu z udziałem uznanych ekspertów i praktyków życia społecznego i gospodarczego. Możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego na pokrycie początkowych etapów rozwoju produktu (proof of principle i/lub proof of concept). 3 Występowanie pomocy publicznej 45. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, występowanie pomocy publicznej wymaga kumulatywnego spełnienia wszystkich przesłanek wynikających z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako: TFUE ). Zatem pomocą publiczną jest: i) przysporzenie dokonywane przez państwo lub z jego źródeł (przy wykorzystaniu jego zasobów), ii) stanowiące selektywną ekonomiczną korzyść, 10 44

11 iii) zakłócające lub mogące zakłócić konkurencję, iv) wpływające na warunki wymiany handlowej między państwami członkowskimi. 3.1 Pochodzenie od państwa lub z jego źródeł 46. Występowanie pomocy publicznej wymaga bezpośredniego lub pośredniego 6 zaangażowania państwa. Przepis art. 107 ust. 1 TFUE wskazuje bowiem na to, że pomoc może być udzielana przez państwo lub z jego zasobów. Rozróżnienie to służy tylko temu, by w pojęciu tym [pomocy] zawrzeć zarówno korzyści bezpośrednio przyznane przez państwo, jak i te przyznane za pośrednictwem wyznaczonych albo utworzonych przez to państwo instytucji publicznych lub prywatnych 7 (wskazanych lub utworzonych przez państwo do zarządzania pomocą 8 ). Zakaz zawarty w Artykule 92 ust. 1 TWE (obecnie 107 ust. 1 TFUE) obejmuje każdą pomoc udzielaną przez państwo członkowskie lub z jego zasobów, bez konieczności rozróżniania, czy pomoc jest udzielana bezpośrednio przez państwo, czy też publiczne, lub prywatne podmioty ustanowione lub powołane przez państwo dla celów zarządzania pomoc 9. Zgodnie zatem z orzecznictwem, pomoc publiczna może być udzielana zarówno przez państwo (organy administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli), jak też wszelkie inne podmioty, w tym podmioty prywatne Pomoc dla przedsiębiorców udzielana z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy unijnych, podlega ocenie na podstawie ogólnych zasad prawa UE w zakresie pomocy publicznej Od wielu lat Trybunał konsekwentnie twierdzi, że tylko korzyści przyznawane bezpośrednio lub pośrednio z zasobów państwowych można uznać za pomoc publiczną (wyrok ETS z dnia 17 marca 1993 r. w połączonych sprawach C-72/91 i C-73/91 Sloman Neptun v Bodo Ziesemer, Rec. 1993, I-887, pkt 19). Rezygnacja ze strony państwa z uzyskania dochodów, nawet jeżeli takie zachowanie nie wiąże się z bezpośrednim transferem zasobów publicznych, również może stanowić pomoc publiczną (wyrok ETS z dnia 15 marca 1994 r. w sprawie C-387/92 Banco Exterior de España SA v Ayuntamiento de Valencia, Rec. 1994, I-00877, pkt 14; wyrok ETS z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie C-6/97 Włochy v. Komisja, Rec. 1999, I-2981, pkt 16). 7 Wyrok Sądu z dnia 21 maja 2010 r. w połączonych sprawach T-425/04, T-444/04, T-450/04, T 456/04 Republika Francuska, France Telecom SA, Bouygues SA, Bouygues Telecom SA, AFORS Telecom przeciwko Komisji, Zb. Orz. 2010, s. II Wyrok TSUE z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie C-677/11 Doux Elevage SNC, Cooperative agricole UKL-ARREE przeciwko Ministere de l`agriculture, de l`alimentation, de la Peche, de la Ruralite et de l`amenagement du territoire, Comite interprofessionnel de la dinde francaise (CIDEF), niepubl.. 9 Wyrok ETS z dnia 22 marca 1977 r. w sprawie 78/76 Steinike & Weinlig v. Niemcy, ECR [1977], 00595, pkt Wyrok ETS z dnia 2 lutego 1988 r. w połączonych sprawach 67/85, 68/85 oraz 70/85 Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV i inni v. Komisja, ECR [1988], 00219, pkt 35; wyrok ETS z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie C-126/01 Ministère de l'économie, des Finances et de l'industrie v GEMO SA., ECR [2003], I-13769, pkt Por. decyzja Komisji Europejskiej z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy państwa nr N 56/2009 Polska Pomoc na wymianę i modernizację sieci dystrybucji energii elektrycznej w Polsce, pkt 21; decyzja Komisji Europejskiej z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie pomocy państwa nr N 635/2009 Polska Pomoc w sektorze leśnym Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych, pkt 31-36; decyzja Komisji Europejskiej z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie pomocy państwa N 636/2009 Polska Pomoc dla sektora leśnictwa pomoc dla Lasów Państwowych na projekty retencyjne, pkt 28-33; oraz decyzja Komisji Europejskiej z dnia 11 44

12 48. W omawianej sprawie środki zaangażowane w realizację POPC będą uznawane za środki państwowe w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. 3.2 Selektywna ekonomiczna korzyść 49. Pomocą publiczną jest selektywna ekonomiczna korzyść, a zatem korzyść, która w normalnych warunkach nie byłaby dostępna na rynku i pozostaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W tym kontekście, konieczne jest zatem przesądzenie, czy pomoc jest udzielana przedsiębiorstwu Pojęcie przedsiębiorstwa 50. Przedsiębiorstwem w prawie unijnym jest podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na swój status prawny oraz sposób, w jaki taka działalność jest finansowana Prowadzenie działalności gospodarczej oznacza zaś oferowanie na rynku towarów lub usług 13. Nie musi mieć przy tym zarobkowego charakteru 14. Fakt, że dochody z prowadzonej działalności są nawet w całości wykorzystywane do prowadzenia działalności pozagospodarczej, nie jest wystarczającym argumentem przemawiającym za tym, że pomoc nie jest udzielana przedsiębiorstwu Pojęcie przedsiębiorstwa ma charakter funkcjonalny. Oznacza to, że nawet jeśli w przeważającej części działalność podmiotu polega na podejmowaniu przedsięwzięć innych niż gospodarcze i wobec tego nie jest on, jako całość, przedsiębiorstwem, taki 5 października 2o11 r. w sprawie pomocy państwa nr SA (2011/N) Polska Budowa terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, pkt Wyrok ETS z dnia 23 kwietnia 1991 r. w sprawie C-41/90 Klaus Höfner i Fritz Elser v. Macrotron GmbH, ECR [1991], I-01979, pkt 21; wyrok ETS z dnia 17 lutego 1993 r. w połączonych sprawach C-159/91 oraz C-160/91 Poucet and Pistre v AGF i Cancava, Rec. [1993], I-637, pkt 17; wyrok ETS z dnia 16 listopada 1995 r. w sprawie C-244/94 Fédération Française des Sociétés d'assurance, ECR [1995], I-4013, pkt 14; wyrok ETS z dnia 21 września 1999 r. w połączonych sprawach C-115/97, C-116/97 oraz C-117/97 Brentjens, ECR [1999], I-6025, pkt 77; wyrok ETS z dnia 21 września 1999 r. w sprawie C-219/97 Drijvende Bokken, ECR [1999], I-6121, pkt 67; wyrok ETS z dnia 12 września 2000 r. w połączonych sprawach C-180/98 do C-184/98 Pavel Pavlov i in. v. Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, ECR [2000], I-06451, pkt 74; oraz wyrok ETS z dnia 25 października 2001 r. w sprawie C-475/99 Firma Ambulanz Glöckner v. Landkreis Südwestpfalz, ECR [2001], I-08089, pkt Wyrok ETS z dnia 16 czerwca 1987 r. w sprawie 118/85 Komisja v. Włochy, ECR [1987], 2599, pkt 7; wyrok ETS z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie C-35/96 Komisja v. Włochy, ECR [1998], I-3851, pkt 36; oraz wyrok ETS z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie C-218/00 Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas v. Istitutonazionale per l'assicurazione contro gliinfortunisullavoro (INAIL), ECR [2002], I-00691, pkt Wyrok ETS z dnia 21 września 1999 r. w sprawie C-67/96 Albany International BV v. Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, ECR [1999], I-05751, pkt 79; wyrok ETS z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze i inni, Zb. Orz. [2006], I-289, pkt ; wyrok ETS z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie C-49/07 Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) v. Elliniko Dimosio, Zb. Orz. [2008], I-04863, pkt Wyrok TS z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie C-205/03 P Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) v. Komisja, Zb. Orz. [2006], I-6295, pkt

13 podmiot może mimo to kwalifikować się jako przedsiębiorstwo ze względu na niektóre funkcje, jeśli mają one charakter gospodarczy Jednocześnie, w Komunikacie KE zapisano, że przy braku w Traktatach definicji działalności gospodarczej wydaje się, że orzecznictwo oferuje różne kryteria dotyczące stosowania zasad rynku wewnętrznego oraz prawa konkurencji (por. pkt 15 Komunikatu KE). W ślad za tym, Komisja zwraca uwagę, że art. 107 ust. 1 TFUE nie ma zastosowania, jeśli państwo działa sprawując władzę publiczną lub jeśli organy reprezentujące państwo działają w charakterze organów publicznych, przy czym działalność jest zadaniem, które stanowi część zasadniczych funkcji państwa lub jeśli jest ona powiązana z tymi funkcjami poprzez swój charakter, swoje cele i zasady, którym podlega. W dalszych częściach niniejszego dokumentu przedstawiona została bardziej szczegółowa analiza odnosząca się do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach opieki zdrowotnej, kształcenia oraz ubezpieczeń społecznych, a także funkcjonowania organów administracyjnych Selektywna korzyść 54. Występowanie korzyści wiąże się ze świadczeniem niedostępnym na rynku, w efekcie którego ma miejsce poprawa lub niepogorszenie sytuacji beneficjenta w relacji do jego konkurentów 17. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że pojęcie pomocy publicznej ma charakter obiektywny, analiza występowania pomocy publicznej musi być oderwana od celów, jakimi kieruje się państwo członkowskie, a jedynie koncentrować się na konsekwencjach jego zachowania Nie oznacza to, że państwo nie może podejmować w sferze gospodarczej żadnych działań bez zarzutu, że udziela pomocy publicznej. Nie każde świadczenie ze strony państwa musi bowiem pociągać za sobą korzyść (świadczenie o nierynkowym charakterze). W kontekście omawianej sprawy, należy przywołać w szczególności przypadki, w których państwo dokonuje transakcji na rynku nabywając towary i usługi. Komisja i sądy unijne przyjmują, że element korzyści zostaje wyeliminowany, jeżeli państwo poszukało na rynku najkorzystniejszej oferty w otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej procedurze. W ten sposób zapewnione zostaje, że dostawa 16 Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie N 293/2008 Węgry Aid for multifunctional community cultural centres, museums, public libraries, punkt 18, por. także wyrok ETS z dnia 16 czerwca 1987 r. w sprawie 118/85 Komisja v. Włochy, ECR [1987], s. 2599, pkt 10, decyzja Komisji Europejskiej z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie N 470/08 Polska Pomoc na działania rewitalizacyjne w obszarach zdegradowanych w Polsce, pkt 53 oraz pkt 9 komunikatu Komisji w sprawie stosowania reguł Unii Europejskiej w dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE C 8 z , s. 4) (dalej jako: Komunikat KE ). 17 Wyrok ETS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie C-143/99 Adria-Wien Pipeline, ECR [2001], I-8365, pkt Wyrok ETS z dnia 2 lipca 1974 r. w sprawie 173/73 Włochy v. Komisja, Rec. [1974], 709, pkt 13; wyrok ETS z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-487/06 P British Aggregates Association v. Komisja, Zb. Orz. 2008, I-10515, pkt

14 towarów lub świadczenie usług odbywa się po najniższej dostępnej cenie 19. W większości przypadków sprowadza się to do zastosowania odpowiedniego trybu określonego w przepisach o zamówieniach publicznych. Prawo pomocy publicznej i prawo zamówień publicznych tworzą odrębne systemy prawne i nie zawsze uprawniona jest argumentacja, że zadośćuczynienie wymaganiom regulacji z zakresu zamówień publicznych eliminuje pomoc publiczną poprzez wykluczenie występowania korzyści (dotyczy to w szczególności procedur zamówieniowych, w których dopuszcza się element negocjacji). 56. Korzyść musi mieć selektywny charakter 20. Dla identyfikacji, czy badany środek ma charakter selektywny, konieczne jest dokonanie zestawienia sytuacji beneficjanta z sytuacją innych przedsiębiorstw znajdujących się w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej 21. Zbadanie tego, czy instrument ma charakter selektywny wymaga: ustalenia systemu odniesienia, ustalenia, czy badany instrument jest odstępstwem od systemu odniesienia oraz czy to odstępstwo jest uzasadnione charakterem systemu. Jeśli instrument stanowiący odstępstwo od systemu odniesienia jest uzasadniony jego charakterem, nie będzie uznany za selektywny, a zatem nie będzie także instrumentem pomocy publicznej. 57. Pojęcie selektywności jest bardzo szerokie w prawie unijnym i odnosi się do wszystkich działań państwa, które różnicują sytuację przedsiębiorstw, niezależnie od tego, jakie jest kryterium różnicowania. W szczególności, co istotne w przypadku badanej sprawy, selektywność może mieć charakter sektorowy 22. Nie ma wątpliwości, że w przypadku działań podejmowanych w ramach POPC, ma miejsce przesłanka selektywności oddziaływania państwa. 58. Na podstawie powyższych reguł, należy uznać, że w odniesieniu do działań w ramach celów opisanych w części 2 powyżej, kluczowe znaczenie dla oceny występowania pomocy publicznej, będzie miało to, czy działanie ze strony państwa adresowane jest do przedsiębiorstw, a także, czy pociąga za sobą korzyść. 3.3 Zakłócenie konkurencji i wpływ na wymianę handlową 59. Zakaz ustanowiony przez przepis art. 107 ust. 1 TFUE odnosi się do pomocy, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji. Przedsiębiorstwo otrzymujące korzyść od 19 Wyrok ETS z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie C-39/94 SFEI i inni, ECR [1996], I-3547, pkt 59 oraz wyrok ETS z dnia 29 lutego 1996 r. w sprawie C-56/93 Belgia v. Komisja, ECR [1996], I-723, pkt 10. Por. także Komunikat Komisji w sprawie elementów pomocy państwa przy sprzedaży gruntów i budynków przez władze publiczne (Dz. Urz. WE C 209 z , s. 3; Dz. Urz. UE pol. wyd. spec., rozdz. 8, t. 1, s. 143). 20 Wyrok ETS w sprawie 173/73 Włochy v. Komisja, pkt 36 i n.; wyrok ETS z dnia 19 września 2000 r. w sprawie C- 156/98 Niemcy v. Komisja, ECR [2000], I-06857, pkt 22; oraz wyrok ETS z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie C-501/00 Hiszpania v. Komisja, Zb. Orz. [2004], I Wyrok ETS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie C-143/99 Adria-Wien Pipeline, ECR [2001], I-08365, pkt 36 i n. 22 Ibidem. Pkt 52 i n

15 państwa zostaje dzięki temu uprzywilejowane w relacji do swoich konkurentów. Wpływ na wymianę handlową ma miejsce, kiedy pomoc publiczna wzmacnia pozycję przedsiębiorstwa w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami konkurującymi na rynku wewnątrzwspólnotowym Pomoc zakłócająca konkurencję nie zawsze wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Jeżeli pomoc zakłóca konkurencję, ale pozostaje to bez wpływu na warunki wymiany handlowej na rynku wewnętrznym UE, nie dochodzi do udzielenia pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE Zagadnienie wpływu pomocy na warunki wymiany handlowej może w pewnym zakresie mieć znaczenie w omawianej sprawie dla całościowej oceny występowania pomocy publicznej. 4 Analiza projektów występowanie pomocy publicznej (Oś priorytetowa II) 62. Zgodnie z tym, co zostało zapisane w części 2 powyżej, analiza występowania pomocy publicznej ma dokonać się w odniesieniu do następujących celów w ramach II Osi priorytetowej POPC: a. Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych (Cel szczegółowy 2); b. Poprawa cyfrowej efektywności urzędów (Cel szczegółowy 3); c. Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego (Cel szczegółowy 4). 63. Jednocześnie, przyjęte zostało założenie, że w ww. działaniach dochodzi do zaangażowania środków państwowych. Nie ma zatem konieczności szczegółowego analizowania, czy spełniona jest pierwsza przesłanka traktatowa występowania pomocy publicznej. 23 Wyrok ETS z dnia 17 września 1980 r. w sprawie C-730/79 Philip Morris Holland BV v. Komisja, ECR [1980], I Por.: decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie N 258/2000 Niemcy Leisure Pool Dorsten; decyzja Komisji Europejskiej z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie N 560/2001 oraz NN 17/02 Wielka Brytania national heritage fund for Brighton West Pier Trust; decyzja Komisji Europejskiej z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie N 486/2002 Szwecja Aid in favour of congress hall in Visby, decyzja Komisji Europejskiej z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie NN136/A/2002 Francja l'ecomusée d'alsace; decyzja Komisji Europejskiej z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie N 257/2007 Hiszpania Subsidies for theatre productions in the Basque Country; decyzja Komisji Europejskiej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie N 377/2007 Holandia Bataviawerf, decyzje Komisji z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie SA (2012/N) Cypr State support to the Centre for Visual Arts and Research oraz w sprawie SA (2012/N) Portugalia Północno-wschodnia jednostka opieki długoterminowej Jean Piaget, a także decyzja Komisji z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie SA (2012/N) Polska pomoc państwa dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl

16 4.1 Podniesienie dostępności i jakości e-usług (Cel szczegółowy 2) 64. W niniejszej części, z uwagi na to, do kogo skierowane jest działanie, analiza występowania pomocy publicznej została skoncentrowana na tym, czy spełniona jest przesłanka selektywnej ekonomicznej korzyści, oraz w szczególności, czy ma miejsce udzielanie wsparcia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 65. Beneficjentami wsparcia mają być: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, sądy i jednostki prokuratury, konsorcja tych podmiotów z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna. 66. Przy tym, należy odnotować, że celem wsparcia jest poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną (elektronizacja nowych usług, poprawa funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług), w tym w ramach obszarów tematycznych określonych w PZIP. 67. Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi w części 3 powyżej, pojęcie przedsiębiorstwa ma charakter funkcjonalny. Zatem dla ustalenia, czy w ramach Celu 2 będzie miało miejsce udzielanie pomocy publicznej, nie wystarcza samo odniesienie się do typów beneficjentów, lecz wymagane jest określenie, czy prowadzą oni działalność gospodarczą, w związku z którą ma zostać udzielone publiczne finansowanie. 68. Kluczowe znaczenie ma wskazanie zawarte w POPC, że w ramach Celu 2 ma dokonać się rozszerzenie zakresu spraw, jakie administracja publiczna załatwi drogą elektroniczną. Należy zatem przyjąć, że co do zasady, istotą Celu 2 jest odniesienie do działalności pozostającej poza oferowaniem na rynku towarów i usług. W tym kontekście należy przywołać następujące stanowisko Komisji: Jeżeli chodzi o część projektu na własne potrzeby administracji, Komisja uznała już w przeszłości, że fakt, iż organ publiczny buduje własną sieć sektora publicznego w celu zaspokajania swoich potrzeb w zakresie łączności internetowej (zamiast zamówić takie usługi od podmiotów prywatnych) nie przynosi korzyści gospodarczej na rzecz beneficjentów, ponieważ nie prowadzą oni działalności gospodarczej 25. Analogiczne stanowisko należy zająć w badanej sprawie, gdzie projekty mają być realizowane na potrzeby administracji, nie zaś w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także, jeżeli projekty mają być realizowane na potrzeby sądów i jednostek prokuratury, bowiem w tym przypadku wykluczone jest także prowadzenie działalności gospodarczej. 25 Por. decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie SA (2012/N), SA (2012/N) i S.A (2012/N) Polska Projekty lokalnej sieci szerokopasmowej na Podlasiu, a także decyzje Komisji z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie NN 24/2007 Prague Municipal Wireless Network oraz w sprawie N46/2007 Welsh public network scheme

17 69. Udzielanie wsparcia, które nie pozostaje w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (z przedsiębiorstwem), eliminuje obecność selektywnej ekonomicznej korzyści, oraz w konsekwencji pomocy publicznej. Ten warunek jest spełniony wobec jednostek administracji, a także sądów i jednostek prokuratury. 70. Zgodnie z POPC, Cel 2 ma być także adresowany do projektów dziedzinowych (str. 23 POPC). Należy przyjąć, iż obszary dziedzinowe nie są ograniczone wyłącznie do jednostek administracyjnych lub wymiaru sprawiedliwości, ale mogą obejmować różne podmioty zaangażowane w działalność w zakresie: rynku pracy, ubezpieczeń i świadczeń społecznych, ochrony zdrowia, prezentacji i udostępniania danych przestrzennych i statystycznych, nauki i szkolnictwa wyższego, bezpieczeństwa i powiadamiania ratunkowego. 71. Uzasadnione jest założenie (biorąc pod uwagę cel wskazany w pkt 70 powyżej), że co do zasady także w ww. obszarach tematycznych wsparcie nie będzie adresowane do prowadzenia działalności gospodarczej, ale wyłącznie na realizację funkcji publicznych, które wykonywane są przez właściwe podmioty w odniesieniu do obywateli lub przedsiębiorców i które to funkcje są realizowane poza rynkiem. 72. W związku z tym jednak należy dodatkowo doprecyzować, że udzielane wsparcie nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli w zakresie 26 : a. rynku pracy - będzie adresowane do działalności podmiotów realizujących funkcje państwa, w zakresie przeciwdziałania bezrobociu (nie zaś działających na rynku agencji poszukujących pracowników); b. ubezpieczeń i świadczeń społecznych będzie adresowane do podmiotów działających w polskim systemie ubezpieczenia społecznego, który ze względu na obligatoryjność, społeczny charakter, brak nastawienia na zysk, solidarnościowy charakter oraz nadzorowanie przez państwo, jest systemem niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej 27. A contrario, system ubezpieczeniowy polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej odnosi się do działających na rynku ubezpieczycieli, zaangażowanych w tzw. programy gospodarcze, w których: członkostwo nie jest obowiązkowe, obowiązuje zasada kapitalizacji, działalność nastawiona jest na zysk, ma miejsce pozyskanie dodatkowych świadczeń obok świadczeń podstawowych. Wsparcie dla takiej działalności może być pomocą publiczną (o ile spełnione są także pozostałe przesłanki art. 107 ust. 1 TFUE). 26 Por. informacje na str. 6 i nast. Projektu, gdzie wskazano dwanaście kluczowych obszarów e-usług, ze wskazaniem, jakie działania w obrębie każdego z nich będą podejmowane. Na tej podstawie należy uznać, że co do zasady, wszelka działalność, której będzie dotyczyć wsparcie, jest działalnością pozagospodarczą, z zakresu zadań państwa. 27 Por. Komunikat KE, rozdział

18 c. ochrony zdrowia będzie odnosiło się wyłącznie do tej sfery działalności, która jest integralnie związana z krajowym systemem opieki zdrowotnej oraz funkcjonuje na zasadzie solidarności. Należy przyjąć, że do tej sfery działalności należy działalność w zakresie służby zdrowia, która wykonywana jest na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia 28. Poza nią, działalność gospodarcza placówek zdrowotnych wynika z tego, że oferują one swoje usługi za wynagrodzeniem uiszczanym bezpośrednio przez pacjentów lub ich prywatnych ubezpieczycieli. Udzielanie wsparcia w związku z tą sferą działalności będzie prima facie oznaczało, że udzielana jest pomoc publiczna. d. nauki i szkolnictwa wyższego będzie dokonywane wyłącznie w sferze kształcenia publicznego organizowanego w ramach krajowego systemu kształcenia finansowanego i nadzorowanego przez państwo 29. Taka działalność bowiem nie jest uznawana za prowadzenie działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast wsparcie miałoby dotyczyć podmiotów, które prowadzą działalność naukową i dydaktyczną stanowiącą odpłatną usługę, będzie ono skierowane do przedsiębiorstw, zatem prawdopodobnie będzie miało miejsce udzielanie pomocy publicznej Dodatkowo, wśród grup beneficjentów w ramach Celu 2, POPC wymienia także konsorcja, do których miałyby należeć jednostki administracji rządowej i jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, sądy i jednostki prokuratury, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe lub podmioty lecznicze. 74. Zatem beneficjentami wsparcia mogłyby być grupy podmiotów, które jak należy rozumieć realizowałyby wspólne przedsięwzięcie. 75. Nie ma możliwości, aby w takimi przypadku uznać za beneficjenta pomocy publicznej samo konsorcjum (oczywiście przy założeniu, że konsorcjum jest wyłącznie porozumieniem dla realizacji wspólnego przedsięwzięcia, a nie oddzielnym podmiotem praw i obowiązków). Jeżeli formuła konsorcjum miałaby zostać ograniczona do tego, że faktycznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest wykonawcą usług zlecanych przez szeroko rozumiane państwo, wyeliminowanie pomocy publicznej następowałoby zgodnie z zasadami opisanymi w części 5.2. poniżej. W takim przypadku podmiot publiczny nie udzielałby (w ramach działania konsorcjum) korzyści dla wykonawcy usług, gdyż wynagrodzenie za wykonywane prace zostałoby ustalone na rynkowym poziomie. 28 Por. Komunikat KE, rozdział Por. Komunikat KE, rozdział W tym zakresie, por. pkt 28 Komunikatu KE

19 76. Z zastrzeżeniem, że formuła konsorcjum może być dowolnie kształtowana, można wstępnie wnioskować, że występowanie pomocy publicznej dla konsorcjum nie będzie miało miejsca. Nie oznacza to, że wykluczona jest pomoc publiczna dla partnerów konsorcjum, o ile są przedsiębiorstwami i nie jest wyeliminowana dla nich korzyść. 4.2 Poprawa cyfrowej efektywności urzędów (Cel szczegółowy 3) 77. Beneficjentami wsparcia mają być: jednostki administracji rządowej, w tym urzędy wojewódzkie, oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane. 78. Celem wsparcia jest usprawnienie funkcjonowania administracji rządowej w zakresie cyfrowej efektywności. 79. Zarówno ze względu na to, jakie kategorie beneficjentów przewidziano dla realizacji Celu 3, jak też ze względu na jego priorytety, należy uznać, że wsparcie w ramach Celu 3 nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale wyłącznie ze sprawowaniem władzy publicznej, a zatem wykonywaniem zadań stanowiących funkcje państwa (por. analogiczna analiza w części 4.1 powyżej). 80. W konsekwencji, istnieje podstawa do uznania, że ze względu na niespełnienie wszystkich przesłanek występowania pomocy publicznej, o których mowa w art. 107 ust. 1 TFUE, wsparcie przewidziane dla beneficjentów w ramach Celu 3 nie będzie stanowiło pomocy publicznej. 4.3 Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego (Cel szczegółowy 4) Zwiększenie dostępności informacji 81. Beneficjentami wsparcia mają być jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiofonii i telewizji, jednostki naukowe, konsorcja ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi. 82. Wzorem poprzednich wyjaśnień, także w tym obszarze należy zwrócić uwagę, że ocena występowania pomocy publicznej powinna być oparta na tym, czy wsparcie udzielane jest na prowadzenie działalności gospodarczej, a zatem, czy udzielane jest przedsiębiorstwu. Funkcjonalne pojęcie przedsiębiorstwa eliminuje przy tym możliwość uznania, że żaden podmiot wymieniony w powyższym punkcie, poza jednostkami administracji rządowej (oraz podmiotami im podległymi), nie prowadzi działalności gospodarczej. Należy uznać, że jednostki administracyjne w ramach omawianego celu otrzymują wsparcie na unowocześnienie i zabezpieczenie obiegu informacji (danych, formularzy, wniosków, rejestrów) i ich przepływu dla obywateli lub przedsiębiorców. Przy czym, pozostaje to w sferze wykonywania sprawowania 19 44

20 władzy publicznej, ergo nie jest, zgodnie z logiką przyjętą w Komunikacie KE, działalnością gospodarczą (por. także wyjaśnienia w części 4.1 i 4.2 powyżej). 83. Jednakże, beneficjentami mogą być także instytucje kultury, archiwa państwowe (oraz inne podmioty zajmujące się gromadzeniem i przetwarzaniem danych: Główny Urząd Statystyczny, Główny Urząd Geodezji i Kartografii), ogólnokrajowi nadawcy radiofonii i telewizji oraz jednostki naukowe. 84. W odniesieniu do działalności kulturalnej, Komisja wielokrotnie podkreślała w swoich decyzjach, że prowadzenie działalności z zakresu kultury nie może być uznawane za działalność niemającą charakteru gospodarczego 31. Zatem, nie ma uzasadnienia dla przyjęcia, że instytucje kultury (bez względu na to, w jaki sposób zostały powołane, a także bez względu na to, jakie są w odniesieniu do nich zapisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 32 ) nie mogą być przedsiębiorstwami. Należy także uznać, że wsparcie w ramach omawianego celu będzie dotyczyć unowocześnienia w zakresie dostępności do informacji, które odnoszą się do prowadzonej działalności gospodarczej, w tym mogą mieć charakter nie tylko informacyjny, ale także reklamowy i promocyjny. Zatem, w odniesieniu do tych podmiotów uzasadnione jest przyjęcie występowania pomocy publicznej. 85. Nie ma wątpliwości, że powyższe odnosi się także do nadawców radiowotelewizyjnych, których działalność ma charakter gospodarczy 33. Wsparcie im udzielane będzie zatem stanowiło pomoc publiczną. 86. W odniesieniu do jednostek naukowych, należy w pierwszej kolejności przywołać uwagi zawarte w pkt 72 d powyżej. Zatem, wsparcie w ramach omawianego celu nie będzie stanowiło dla nich pomocy publicznej, jeżeli będzie ono odnosiło się do działalności w sferze kształcenia publicznego organizowanego w ramach krajowego systemu kształcenia finansowanego i nadzorowanego przez państwo. 87. Po drugie, jak należy rozumieć, w ramach Celu 4, wsparcie może być udzielone nie tylko w związku z działalnością dydaktyczną, ale także badawczą. 88. Zgodnie ze Wspólnotowymi zasadami ramowymi dotyczącymi pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną 34 organizacja badawcza oznacza podmiot taki jak wyższa uczelnia czy instytut naukowo-badawczy, niezależnie od jego 31 Por. np. decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie NN 66/2010 (poprzednio N 211/2010) Polska - pomoc na zachowanie dziedzictwa kulturowego Kopalni Soli Wieliczka, decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie N 293/2008 Węgry Aid for multifunctional community cultural centres, museums, public libraries. 32 Artykuł 3 ust. 2 (działalność kulturalna [ ] nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 406, ze zm.). 33 Por. wyjaśnienia zawarte w Komunikacie Komisji w sprawie stosowania zasad pomocy państwa wobec radiofonii i telewizji publicznej (Dz. Urz. UE C 257, , str. 1). 34 Dz. Urz. UE C 323, , str

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pomoc publiczna w ochronie środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pomoc publiczna w ochronie środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pomoc publiczna w ochronie środowiska Warszawa 2012 Podręcznik Pomoc publiczna w ochronie środowiska powstał na podstawie doświadczeń pracowników

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Karolina Gałązka 1 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Karolina Gałązka Warszawa, marzec 2012 >> POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2 >> Karolina Gałązka Spis treści

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013.

POMOC PUBLICZNA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego POMOC PUBLICZNA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej wraz z komentarzami do Rozporz¹dzeñ Ministra Rozwoju Regionalnego MARZEC 2008

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013.

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej. marzec 2008 r. CZĘŚĆ I - PORADNIK 2 Spis treści Wstęp... 4 Rozdział 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 15.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów

Bardziej szczegółowo