IPTV nowoczesna technologia zmieniająca rynek telewizji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IPTV nowoczesna technologia zmieniająca rynek telewizji"

Transkrypt

1 IPTV nowoczesna technologia zmieniająca rynek telewizji Warsztaty Software Konferencje Warszawa 30 września 2008 Wojciech Apel, SGT S.A.

2 Plan warsztatów 1. Sesja #1 - Zmiany na rynku telewizji. 2. Sesja #2 - Nowe technologie, nowe moŝliwości, nowe biznesy. 3. Sesja #3 - IPTV od środka.

3 1. Wstęp Punkt widzenia zaleŝy od punktu siedzenia.

4 O mnie...

5 Telewizja problem techniczny Nadawca Obraz Telewizja jako dziedzina telekomunikacji. Obraz Odbiorca Analizowane zagadnienia: Jakich środków technicznych uŝyć aby przesłać obraz na odległość? Jak poprawić jakość przysyłanego obrazu? Jak zrobić aby uŝyta technika była tania i bezpieczna.

6 Telewizja zjawisko społeczne Nadawca Obraz Telewizja jako narzędzie wywierania wpływu Obraz Odbiorca Analizowane zagadnienia: Jakie relacje międzyludzkie tworzy a jakie niszczy telewizja? Jak kontrolować kto moŝe a kto nie moŝe być nadawca? Jak widzowie wpływają na nadawców? Jak moŝna wywierać wpływ na społeczeństwo złoŝone (lub nie) z telewidzów?

7 Telewizja gałąź gospodarki Nadawca Obraz Telewizja jako miejsce prowadzenie biznesu. Obraz Odbiorca Analizowane zagadnienia: Modele biznesowe stosowane przez przedsiębiorców z tej branŝy. Przepływy finansowe ich zwiększanie i optymalizacja zysków. Jak na tym zarobić?

8 2. Podstawy techniki telewizyjnej

9 Definicja 1: Telewizja Telewizja to dziedzina telekomunikacji zajmująca się przekazywaniem informacji w formie ruchomego obrazu połączonego z dźwiękiem. Telekomunikacja to proces porozumiewania się (komunikacji) na odległość przy zastosowaniu środków technicznych. Komunikacja (porozumiewanie się) to proces przekazywania idei, myśli i obrazów pomiędzy co najmniej dwoma osobami.

10 Historia telewizji Pierwsze systemy mechaniczne Pierwsze nadawanie stale programy Pierwsze całkowicie elektroniczne systemy telewizji Standaryzacja NTSC i początek masowego rozwoju w USA Początek masowej telewizji w Europie 1975 Pierwsze transmisje satelitarne 1983 Początek telewizji satelitarnej (1983 Eutelsat 1985 Astra) 1996 Początek cyfrowych platform satelitarnych (DVB-S) 1996 Pierwsze przekazy IPTV 2005 YouTube jako stabilna platforma telewizyjna w Internecie Telewizja nie ma jeszcze 100 lat!

11 Problem techniczny: jak opisać obraz? Problem: Jak opisać obraz aby ten opis przesłać na odległość i odtworzyć jako obraz? Odpowiedź: Wykorzystując słabości ludzkiego oka podzielić na nieruchome w czasie obrazy, rozłoŝyć na linie, które moŝna opisać skalarną wielkością luminancji w funkcji czasu, to po przesłaniu wyświetlić.

12 Problem techniczny: jak opisać obraz? Oko nie zauwaŝa szybkich zmian Niektórzy widzą zmiany co 0,1s; nikt nie widzi 0,01s. Kino przyjęło system z 24 klatkami na sekundę Pierwsza telewizja Liczba obrazów: 12,5 50 obrazów na sekundę Liczba linii od 120 do 405. Pierwsze rozwiązanie: Analiza obrazu poprzez wirujące mechaniczne tarcze z otworami. Wyświetlanie poprzez tarcze lub system wirujących luster.

13 Mechaniczne analiza obrazu Tarcza Nipkowa

14 Pierwsze systemy przesyłające obraz

15 Mechaniczna analiza obrazu

16 Mechaniczny analizator obrazu

17 Telewizja mechaniczna

18 Telewizja mechaniczna

19 . Systemy mechaniczne

20 1928 Ikonoskop i systemy telewizji elektronicznej Cewki i elektrony odchylania plamki analizującej

21 Tuba pierwowzór kineskopu

22 Lampa oscyloskopowa Odchylanie wiązki polem elektrycznym

23 Kineskop odchylanie wiązki polem magnetycznym

24 Kineskop odchylanie wiązki polem magnetycznym

25 Analiza elektroniczna obrazu Zasada: Plamka analizująca przebiega kolejne linie poziomo i pionowo. Obserwacja: W przeciwieństwie do systemów mechanicznych potrzebny jest czas powrotu plamki analizującej (i wyświetlającej teŝ. Th Tha Thw Tv Tva Tvw

26 Analiza elektroniczna obrazu i odwieczny problem przeplotu Analiza i wyświetlanie musi się zmieścić w czasie krótszym niŝ reakcja oka, czyli około 50ms. Obserwacja: wprowadzając więcej linii, aby dalej móc oszukać oko (czyli zmieścić się z analizą w czasie mniejszym niŝ 40ms) naleŝy analizę linii prowadzić szybciej

27 Analiza obrazu z przeplotem linii InŜynierowie poszli na skróty: systemy z przeplotem zmniejszyły pasmo przesyłanej informacji i dały więcej czasu na analizę.

28 Analiza obrazu z przeplotem linii

29 Która technologia lepsza: Mechaniczna czy elektroniczna?

30 Sygnał Definicja: Sygnał to zmiana wielkości fizycznej w czasie, przenosząca informacje.

31 Sygnał telewizyjny Sygnał telewizyjny musi zawierać następujące informacje: Opis jasności kolejnych analizowanych linii. Informacje o synchronizacji poziomej (początek analizowanej linii). Informacje o synchronizacji pionowej (początek analizowania obrazu). Sygnał fonii. Dodatkowo do sygnału telewizyjnego dokłada się: Sygnał chrominancji opisujący zmianę kolorów wwwww poszczególnych linii. Teletekst. Znaczniki czasu (TC) w sygnałach profesjonalnych (BETACAM). Materiały w HTML związane z treścią (niektóre programy niemieckie). Obserwacja: sposób odwzorowania wielkości w sygnale musi być opisany przez jakąś normę (pojęcie system telewizji nie mylić ze standardem ).

32 Sygnał telewizyjny Definicja: Sygnał telewizyjny to zmiany napięcia elektrycznego opisujące rozłoŝony na poziome linie obraz, uwzględniające informacje o synchronizacji analizy obrazu, oraz o sygnał fonii i inne informacje polepszające jakość telewizji (informacja o kolorze i informacje potrzebne do usług dodanych, takich jak np. teletekst).

33 Sygnał telewizyjny obraz jednej linii

34 Sygnał telewizyjny kolejne linie

35 Definicja sygnału wymusza strukturę odbiornika telewizyjnego

36 Plansza obrazu kontrolnego Dlaczego tu tak duŝo kółek?

37 Wyliczenie pasma sygnału telewizyjnego ZałoŜenia: Odchylanie pionowe zgodne z częstotliwością sieci zasilającej 50Hz (Ameryka 60Hz) Liczba linii 625 (Ameryka 525) Wyliczenie częstotliwości odchylania poziomego: f = n t Lh fv = = = = = 15625Hz 16kHz Tv 1/ 25s 0,04s 40ms

38 Wyliczenie aktywnych linii w obrazie Linie aktywne i impuls synchronizacji poziomej 2*25 linii Linii aktywnych: L ha = Lh Lhw = = 575

39 Obliczenie pasma sygnału telewizyjnego Okres synchronizacji poziomej: 1 1 T = = = fh 15625Hz h 64µ s Czas aktywny linii poziomej: T = Th Thw = 64 µ s 12µ s = 52 Maksymalne pasmo sygnału wizji: ha µ ZałoŜenia: Liczba aktywnych linii poziomych 525 Proporcje obrazu 4:3 Lv / / fh = = = 6, 73MHz Tha 52µ s 52µ s s

40 Analogowe piksele Ile pionowych linii (pasków_ moŝna namalować? System D1 pasmo przycięte do 6MHz P max = fh max Tha = 6MHz 52 s = v µ System B pasmo przycięte do 5MHz 312 P max = fh max Tha = 5MHz 52 s = 260 Ile poziomych linii (pasków) moŝna narysować? Ph max = ( Lh Lhw) / 2 = (625 2*50) / 2 = 262,5 v µ Analogowych pikseli jest więc: 614 * 525 (520*525) Ciekawostka: cyfrowa rozdzielczość PAL to 768*576

41 Parametry fizyczne sygnału TV do zapamiętania Amplitudy sygnału: sygnał pozytywowy; 0V poziom synchronizacji; 0,3V poziom impulsu wygaszania; 1V poziomu bieli; ZaleŜności czasowe: 64µs - czas trwania jednej linii; 12µs - czas trwania impulsu wygaszania poziomego; 4,7µs - czas trwania impulsu synchronizacji poziomej; 20ms - czas kreślenia półobrazu; 40ms - czas trwania obrazu; 15625Hz - częstotliwość synchronizacji poziomej; 50Hz częstotliwość synchronizacji pionowej

42 Ile programów moŝna wepchać w eter? Zakres Oznaczenie Kod kanału Pasmo Liczba kanałów Zakres I VHF 1 R1, R2 48,5-56,5MHz, 58-66MHz 2 (*) Zakres II VHF 2 R3 - R5 76MHz - 100MHz 3 Midband S01 - S08 110MHz - 174MHz 8 Zakres III VHF 3 K06 - K12 174MHz - 230MHz 7 Superband S09 - S17 234MHz - 302MHz 9 Hyperband S18 - S38 302MHz - 470MHz 21 Zakres IV UHF 4 K21 - K37 470MHz - 606MHz 17 Zakres V UHF 5 K38 - K69 606MHz - 862MHz 32 Obserwacje: W eterze, do 1GHz większość miejsca zajmuje telewizja! W powietrzu moŝna maksymalnie upchnąć 59/3 około 20 programów. W kablu maksymalnie 97 bez internetu i cyfry ale praktycznie nie ma kablówki, która przekroczy 80.

43 Sygnał telewizyjny - systemy Systemy rozwijały się w róŝnych krajach ale około 60 roku moŝna było juŝ stworzyć tabelke i ponazywać je: System określa: Liczbę linii w sygnale (625, 525, 405, 819) Liczbę obrazów na sekundę (24, 25, 30, 60) Pasmo całkowitego sygnału (6, 7, 8 MHz) Pasmo sygnały wizji (4, 5, 6 MHz) Sposób modulacji Odległość wizji i fonii w sygnale Sposób modulacji fonii Proporcje obrazu (4:3, 16:9)

44 3. Telewizja zjawisko społeczne

45 Inne podmioty, inna percepcja Nadawca Obraz Telewizja jako dziedzina telekomunikacji. Obraz Odbiorca Zmiana percepcji Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Telewizja jako zjawisko społeczne. Treść Widz Odbiorca Konsument Wyborca Płatnik

46 Ramówka 1939

47 Ramówka 2008

48 (...) (...) bo to nie jest przedmiotem tych zajęć, ale kaŝdy wie, Ŝe telewizja kłamała......i dalej kłamie

49 4. Telewizja gałąź gospodarki

50 Analiza historycznych modeli

51 Telewizja model historyczny Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Telewizja Obraz Widz Odbiorca Konsument Płatnik

52 Przyczyna zmian: chciwość i nowe technologie. Pieniądze Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Telewizja Obraz Widz Odbiorca Konsument Płatnik Nowe moŝliwości w latach 80-tych: Technologie satelitarne dają nowe moŝliwości: uruchomienie nowych kanałów dystrybucji telewizyjnej; transgraniczność a więc sposób na ominięcie ograniczeń prawnych. Układy scalone duŝej skali integracji powodują radykalny spadek cen profesjonalnej elektroniki.

53 Podstawowe modele biznesowe Telewizje publiczne: Model #1: Finansowanie z budŝetu lub od podatników Telewizje prywatne: Model #2: finansowanie od strony producentów treści (Ŝyjemy z reklam) Model #3: finansowanie od strony odbiorców (telewizja płatna) Rzeczywistość jest bardziej skomplikowana czyli modele hybrydowe

54 Model #1: Finansowanie z abonamentu Lenin: Kino jest najwaŝniejszą ze sztuk! Widz to teŝ wyborca! Ktoś kto rządzi Pieniądze Poborca podatków Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Pieniądze Telewizja publiczna Obraz Pieniądze Widz Odbiorca Konsument Płatnik Wyborca!

55 Pomysł Bartka Stworzyć system poboru abonamentu poprzez zrobienie CA razem z DVB-T. Dać kaŝdemu kto ma telewizje z powietrza STB z DVB-T+CA za 100zł (3mln abonentów * 100zł = 300 mln). (jeszcze kosztowy system dystrybucji kart). Zmusić platformy i kablówki aby płaciły za swoich abonentów. Będzie się ściągać 10mln * 160zł = 1,6 mld Komentarz Józka to pójdzie na zmarnowanie, bo oni nie potrafią działać w konkurencyjnym rynku. Pytanie: czy chcemy mieć takie dobro jak telewizja publiczna.

56 Model #2: Finansowanie z reklam Czy rynek to wolny rynek? NajwaŜniejsza jest oglądalność a więc schlebiamy masowym gustom. Ktoś z polityków musiał pozwolić na to. Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Ktoś, komu się opłaca wywierać wpływ na rynkowe zachowania społeczeństwa Pieniądze Telewizja prywatna Pieniądze Obraz Rynek Pieniądze Widz Odbiorca Konsument Płatnik

57 Model #3: Finansowanie ze sprzedaŝy usługi Dziwne, Ŝe najbardziej jasny i czytelny model zadziałał tylko dla programów premium i kanałów pornograficznych. PowaŜne problemy: system zabezpieczania treści przed nieautoryzowanym dostępem system pobierania płatności. Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Telewizja prywatna Pieniądze Obraz Widz Odbiorca Konsument Płatnik

58 Ćwiczenie: Jak się ma cena jogurtu do telewizji? Zadanie: Oszacować przychody TV Polsat z reklam Oszacować rynek reklam TV w Polsce Ile przypada na gospodarstwo domowe? Materiał pomocniczy: plik: material-021-rynek-reklam-tv-x-2007.mht (W październiku (2007) największe wpływy z reklam wśród stacji telewizyjnych zanotował Polsat: 306,8 mln zł, czyli o 25,2 proc. więcej niŝ rok wcześniej, zaś TVN spadł na drugie miejsce - na czele kanałów tematycznych Polsat Sport. Reklamodawcą numer jeden Unilever, który wyprzedził operatora sieci Era i Heyah.) plik: material przychodzy TVN za 2Q 2008.gif

59 Ćwiczenie: Wpływy z abonamentu a wpływy z reklam Zadanie Oszacować wpływy TVP z abonamentu Porównać przepływy abonamentowe do przepływów z reklam Materiały pomocnicze: Link do raportu rocznego o rynku reklam material 43 - wyniki TVN za 2008_Q2l.pdf Link do raport ITI material 27 - abonament.pdf

60 Telewizje płatne: dwa problemy System bilingowania i windykacji opłat Pieniądze Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Telewizja płatna CA Obraz Widz Odbiorca Konsument Płatnik Zabezpieczenie treści w sposób aby była dostępna tylko dla uprawnionych widzów

61 Ćwiczenie: Zadanie: Przeprowadzić analizę modelu biznesowego TV Trwam? Sugestia: W jaki sposób wprowadzono system dostępu warunkowego W jaki sposób stworzono system bilingowy i windykacyjny?

62 Modele biznesowe po 1985 roku

63 Stabilizacja Czynniki stabilizujące: Polityczna kontrola państw nad nadawcami (koncesje) Brak kanałów w eterze Wielkie potrzeby kapitałowe na uruchomienie sieci nadawczej na zapełnienie rynku odbiornikami na produkcje telewizyjną. Ewolucja w jakości telewizji kolor, teletekst. Efekt: powstają molochy telewizyjne ale wszystko jest przewidywalne.

64 Co się dzieje po 1985 roku? Satelity do odbioru bezpośredniego 1983 Eutelsat 1985 Astra Cechy: Odbiór z anteny 1,5m (domowej) Dostępność pasma Ka (300 i więcej kanałów) Transgraniczność więc brak jurysdykcji A nawet konkurencyjność jurysdykcji kraje konkuruja o przedsiębiorców lepszym prawem! Odpowiedź ekipy Jaruzelskiego: zakaz uŝywania odbiorników nie przeznaczonych do odbioru na pasmach na których nie nadaje Polskie Radio i Telewizja Polska.

65 Ćwiczenie: Zadania: Przedyskutować procedurę uruchomienia ideologicznej stacji telewizyjnej typu Głos wolnej Saksonii. Mamy kase ale przeanalizować grupę docelową, aby dobrze wywierać wpływ i osiągać cele. Analiza z jakiego satelity nadają FTA dla Saksonii Wykupić kanał FTA na tym satelicie. Wytworzyć albo kupić treść Stworzyć system emisyjny i dosył do satelity (moŝe być juŝ transmisją naziemną). Poinformować saksończyków, Ŝe mogą oglądać (moŝe rozdać dekodery). Przeprowadzić dyskusję modeli biznesowych bazujących na transgraniczności i braku jurysdykcji. Np. zrobić tańszy Canal+ ale z reklamami bez ograniczeń stosowanych w Saksonii Mariusz: ktoś naduŝył transpondera wchodząc na niego w niewykorzystane pasmo.

66 Pamiętny rok 1995 w telekomunikacji Przed rokiem 1995: 1. Telekomunikacja to jest budowanie z urzędu drutów na słupach wzdłuŝ drogi. 2. Internet to narzędzie (zabawka) dla akademików. 3. Sieć telekomunikacyjna to sieć telefoniczna z nakładkami. 4. Telekomunikacja jest droga a im dalej się komunikują to droŝej wychodzi. Po roku 1995: 1. Telekomunikacja to biznes 2. Internet słuŝy do zarabiania pieniędzy. 3. Sieć telekomunikacyjna to uniwersalna sieć transmisji danych dla róŝnych terminali i aplikacji. 4. Telekomunikacja tanieje a geografia nie ma znaczenia.

67 Zmiany po 1985 i 1995 wymagają głębszej analizy Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Woronicza 17 Telewizja - gałąź gospodarki Zmiana percepcji Obraz Widz Odbiorca Konsument Płatnik Telewizja gałąź gospodarki Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Producenci programów Operatorzy platform telewizyjnych Obraz Widz Odbiorca Konsument Płatnik Agregatorzy Operatorzy telekomunikacyjni

68 Telewizja - gałąź gospodarki rynkowej Telewizja gałąź gospodarki Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Producenci programów Operatorzy platform telewizyjnych Obraz Widz Odbiorca Konsument Płatnik Agregatorzy Operatorzy telekomunikacyjni Krajobraz po zmianach (przełom XX i XXI wieku): Pojawienie się nowych podmiotów, nowych modeli biznesowych, nowych moŝliwości. Powstanie wolnego rynku telewizji.

69 Co to jest Internet?

70 Internet Definicja: Internet to publiczna sieć telekomunikacyjna oparta na technologiach wykorzystujących protokoły TCP/IP, obsługiwana przez wielu operatorów telekomunikacyjnych na nie do końca jasnych zasadach.

71 Internet część telekomunikacji. Model odniesienia. Człowiek lub maszyna Informacja Internet publiczna sieć telekomunikacyjna Informacja Człowiek Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Internet publiczna sieć telekomunikacyjna Informacja mutlimedialna Widz Odbiorca Konsument Płatnik

72 Wczesny Internet (do 1995) Internet, publiczna sieć, Osoba 1 Informacja która działa! Informacja Osoba 2 Serwer poczty, ftp, irc, www Cechy wczesnego Internetu: W Internecie komunikują się prawdziwe osoby (ludzie). Konieczność znajomości choć minimum technologii przez uŝytkownika. Przewaga inicjatyw obywatelskich nad czystą komercją.

73 Pierwszy czynnik zmian: Internet jako komercyjne medium Redaktor Dziennikarz Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Internet, publiczna sieć, miejsce prowadzenia biznesu Treść Odbiorca Konsument Płatnik Serwer publikacji Główne przepływy pienięŝne: Opłaty za dostęp do sieci. Przychody z reklam dodawanych wszędzie Inny model biznesowy: Opłata za treść. Chciwość

74 Drugi czynnik zmian: poprawa jakości usług Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Internet, publiczna sieć multimedialna Obraz Widz Odbiorca Konsument Płatnik Serwer multimedialny (www+) Czynniki multimedializujące internet: 1. Więcej światłowodów tanie łącza w szkielecie. 2. Technologie dostępowe dające więcej niŝ 1Mb/s. 3. Nowe metody kompresji dźwięku i obrazu. 4. Spadek cen elektroniki: procesorów, pamięci krzemowych i pamięci dyskowych. Pycha

75 Konwergencja: telewizja pojawia się w Internecie Telewizja gałąź gospodarki Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Producenci programów Operatorzy platform telewizyjnych Obraz Widz Odbiorca Konsument Płatnik Agregatorzy Operatorzy telekomunikacyjni Internet, miejsce prowadzenia biznesu Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Producenci programów Operatorzy platform telewizyjnych Obraz Widz Odbiorca Konsument Płatnik Agregatorzy Operatorzy telekomunikacyjni

76 Definicja: Telewizja internetowa Telewizja internetowa to odmiana telewizji uŝywająca sieć Internet za medium transmisji. W celu odbioru programów telewizji internetowej potrzebne jest odpowiednie urządzenie lub oprogramowanie na komputer osobisty oraz potrzebny jest szerokopasmowy dostęp do sieci Internet. Telewizja internetowa to usługa

77 Definicja: IPTV IPTV to technologia przesyłu obrazu w sieciach bazujących na protokole IP (np. w Internecie ale teŝ w sieciach zamkniętych). IPTV to technologia.

78 Świat telewizji i... Telewizja gałąź gospodarki Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Producenci programów Operatorzy platform telewizyjnych Obraz Widz Odbiorca Konsument Płatnik Agregatorzy Operatorzy telekomunikacyjni Tworzenie Przesył Konsumpcja

79 ... i świat telewizji internetowych Telewizja gałąź gospodarki Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Producenci programów Internet Obraz Widz Odbiorca Konsument Płatnik Agregatorzy Tworzenie Przesył Konsumpcja

80 Identyfikacja podmiotów

81 Model odniesienia BranŜa teleinformatyczna i medialna czyli miejsce prowadzenia biznesu Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Producenci treści Operatorzy platform multimedialnych Treść multimedialna Widz Odbiorca Konsument Płatnik Agregatorzy treści Operatorzy telekomunikacyjni

82 Model odniesienia Regulatorzy prawodawcy BranŜa teleinformatyczna i medialna czyli miejsce prowadzenia biznesu Redaktor Dziennikarz ReŜyser Twórca Autor Idea, pomysł, dzieło Producenci treści Operatorzy platform multimedialnych Treść multimedialna Widz Odbiorca Konsument Płatnik Agregatorzy treści Operatorzy telekomunikacyjni Producenci sprzętu (profesional) Producenci sprzętu (masówka)

83 Identyfikacja podmiotów 1. Producenci treści 2. Agregatorzy treści 3. Operatorzy platform multimedialnych 4. Operatorzy telekomunikacyjni 5. Producenci sprzętu 6. Prawo czyniący (władcy) i regulatorzy

84 1. Producenci treści Producenci treści Tradycyjni, ze świata filmu, radia i telewizji Wymyślacze formatów Wykonawcy, aktorzy, reŝyserzy Producenci i reprezentujące twórców organizacje zbiorowego zarządzania prawami Nowocześni, czyli kultura internetowa Wymyślacze nowych usług UŜytkownicy wykorzystywani przez agregatorów: Blogerzy Domowi filmowcy Wikipedyści ekshibicjoniści

85 2. Agregatorzy treści Agregatorzy treści Telewizje agregujące produkcje zewnętrzne Twórcy kanałów filmowych i tematycznych Portale internetowe agregatorzy słowa pisanego ale juŝ nie tylko pisanego Serwisy Web 2.0 Wikipedia, Nasza klasa, YouTube, Fotka.pl, blog.pl

86 3. Operatorzy platform multimedialnych Operatorzy platform multimedialnych Operatorzy platforma satelitarnych Operatorzy usług multimedialnych

87 4. Operatorzy telekomunikacyjni Operatorzy telekomunikacyjni Radiodyfuzja naziemna Radiodyfuzja satelitarna Dostęp kablowy (nieparzyści) Dostęp kablowy, ale inaczej (parzyści)

88 5. Producenci elektroniki Producenci sprzętu Urządzenia profesjonalne Cisco, IBM, HP, Sony, Tanenberg,... Urządzenia masowe Philips, Sharp,

89 6. Prawo czyniący i regulatorzy Regulatorzy prawodawcy Tworzący prawo Sejm, senat, prezydent Ministerstwa właściwe :-) Regulator regulujący

90 Kto jest kim w Polsce - przykłady Producenci programów Telewizja gałąź gospodarki Operatorzy platform telewizyjnych Operatorzy telekomunikacyjni Agregatorzy

91 Ćwiczenie: Zadania: Na postawie serwisów WWW przeprowadzić analizę kilku hybryd z tej samej grupy kapitałowej ITI TVN Onet DreamLab Źródło: material 76 - raport grupy tvn za 1p 2008.pdf strona 15 Prześledzić powiązania kapitałowe producentów.

92 Analiza modeli biznesowych

93 Model #1: Streaming wczesne zabawy w Internecie. Producenci niby... programów Internet To były zabawy technologią w latach Technologia dostępna dla kaŝdego ale w chwili obecnej praktycznie stosowana tylko w rozwiązaniach radiowych (radia internetowe). DuŜy wkład technologiczny firmy Real Media a potem Microsoft.

94 Model #1: Streaming wczesne zabawy w Internecie. Kodek sygnału do materiały zakodowanego formaty: rm mvi Dysk z zasobami Graficzny system operacyjny Serwer streamujący protokołem RSTP Aplikacja odbierająca protokół RSTP RealPlayer, Microsoft MediaPlayer Stos protokołu: TCP lub UDP Stos protokołu IP Stos protokołu: TCP lub UDP Stos protokołu IP Sieci operatorów w warstwie L3 (IP - internet), L2 (np. Ethernet, DSL, SDH, ATM) i L1 (światłowody, druty) Aplikacja System operacyjny Sieć

95 Model #2: Portale bawiące się w telewizje

96 Model #2: Portale bawiące się w telewizje Internet Producenci programów Prywatna platforma telewizyjna bazująca na WWW Wyliczanka: Portale internetowe Analiza: Producent: kaŝdy, kto sprzedaje materiał Agregator: redakcja portalu Operator platformy: właściciel portalu Operator: ISP Portale silnie związane z mediam

97 Model #2: Portale bawiące się w telewizje Dysk z zasobami Graficzny system operacyjny Serwer webowy wysyłający protokołem HTTP Obraz w plikach Flash (!) Przeglądarka internetowa z pluginem Flash Stos protokołu: TCP lub UDP Stos protokołu IP Stos protokołu: TCP lub UDP Stos protokołu IP Sieci operatorów w warstwie L3 (IP), L2 (np. Ethernet, DSL, SDH, ATM) i L1 (światłowody, druty)

98 Model #3: Serwisy prawie jak telewizja Internet Producenci programów Prywatna platforma telewizyjna Pieniądze Wyliczanka: Pornografia Pieniądze Problem płatności Akcent na obraz (prawie jak telewizja)

99 Model #4: Otwarte, publiczne platformy telewizyjne Internet Publiczna platforma telewizyjna Wyliczanka: YouTube Google Video Klony! Więcej klonów Analiza: Producent: kaŝdy kto ma kamerę. Agregator: chaos! Operator platformy: ktoś z ukrytym interesem (np. YouTube)

100 Model #5: Omijanie operatorów telekomunikacyjnych Producenci programów Agregatorzy nowego typu Internet Kanał bez gwarancji jakości STB z duŝym HD Cechy: Internetowa transgraniczność. Operator telekomunikacyjny nie ma z tego nic bo agregator bazuje na dobrym internecie dostarczanym przez operatora. Wyliczanka: Microsoft LiveStation, Apple itune

101 Model #5: Omijanie operatorów telekomunikacyjnych

102 Model #5: Omijanie operatorów telekomunikacyjnych Platforma wpychająca (PUSH) treść Aplikacja operatora na platformę dedykowanego STB Dysk buforujący Dysk buforujący Stos protokołu: TCP lub UDP Stos protokołu IP Stos protokołu: TCP lub UDP Stos protokołu IP Sieci operatorów w warstwie L3 (IP), L2 (np. Ethernet, DSL, SDH, ATM) i L1 (światłowody, druty)

103 Model #6: technologie IPTV videostrada TP Internet Producenci programów Agregatorzy Operatorzy telekomunikacyjni Prywatna platforma telewizyjna Prywatna sieć dostępowa (np. xdsl) Obserwacja: to jest zwykła telewizja kablowa! (powiedzmy, ze cyfrowa telewizja kablowa). Ten sam model, biznesowy, choć inny kabelek i nieco większe moŝliwości z uwagi na kanał zwrotny.

104 Model #6: technologie IPTV videostrada TP Platforma IPTV Dysk z zasobami VOD Internet Komputer PC STB do IPTV TCP/IP Router IP TCP/IP TCP/IP Sieć w L3 - IP Sieć w warstwie L2 DSL+ ATM lub Ethernet Sieć w warstwie L1 - druty

105 Model #7: technologie IPTV jako dodatek u operatorów CATV Internet Producenci programów Agregatorzy Operatorzy telekomunikacyjni (kablowi) Prywatna platforma telewizyjna Prywatna sieć dostępowa CATV QAM + DOCIS Telewizje kablowe eksperymentują aby rozwiązać kilka swoich problemów, takich jak: Jak sprzedawać pornografie bez podpadania KRRiTV Jak zwiększyć ARPU i zmniejszyć odejścia abonentów

106 Model #7: technologie IPTV jako dodatek u operatorów CATV

107 MoŜliwości nowych telewizji

108 Model odniesienia Stacja czołowa jako silny komputer w sieci Sieć dobrej jakości w obie strony Terminal jako komputer podłączony do dobrego monitora. Zasoby Cyfrowy Świat Komputer przetwarzający w stacji czołowej Komputer przetwarzający przy terminalu Sieć telekomunikacyjna

109 Telewizor musi mieć adapter STB (ang. Set-top box) to elektroniczne urządzenie podłączane do telewizora a umoŝliwiające odtwarzanie obrazu i dźwięku przesyłanego z sieci. Adapter być musi! Coś, co odbiera z jakiejś sieci i podaje sygnał do telewizora traktowanego jako monitor telewizyjny. Ten adapter nazwijmy Set-Top-Box

110 STB dla IPTV firmy Motorola

111 Podział z uwagi na terminal Komputer osobisty (PC) PeCet jest jednoosobowy i coraz bardziej w naturalny sposób wpięty do sieci IP. Notebook teŝ jest jednoosobowy ale chodzi po całym mieszkaniu i teŝ juŝ jest sieciowy. Telewizor Musi mieć jakiś adapter do sieci IP, nazwijmy go Set-Top-Box (STB). Obserwacja: telewizory teŝ są coraz bardziej osobiste. Terminal kieszonkowy Telefon. PDA. Mniejszy laptop lub większy palmtop.

112 Metody dystrybucji sygnału IPTV w sieci W sieci cyfrowej Broadcast Multicast Unicast W sieci analogowej: Broadcast i broadcast

113 TV portal

114 Przewodnik EPG

115 Nagrywarka PVR

116 Przełączanie z EPG

117 Time Shift

118 Nowe moŝliwość telewizji internetowych (przykłady) Prawdziwy kanał zwrotny Interakcja i oglądanie na klikanie. Interakcja i decyzje zakupowe w czasie rzeczywistym. Tworzenie treści przez odbiorcę. Społeczność oglądaczy. Rozwiązania unicastowe obok multicastu i broadcastu. Prawdziwe VOD i sieciowe TS. Dokładna znajomość ruchów widza Kupowanie programów na minuty. Pełne statystyki i pełny opis zachowań.

119 Jak zrobiono TS? 18.oo 19.oo 20.oo 21.oo Detektywi Brzydula Fakty Uwaga Wydział Śledczy Na Wspólnej 18.oo 19.oo 20.oo 21.oo

120 Szukanie nowych modeli przez tradycyjnych graczy Zarabianie na SMSach w głosowaniach (big brather) Próba oszacowania przychodów z tego. Sprzedawanie przyszłości w internecie VOD jako svos (HBO Digital)

121 VOD Ograniczenia technologiczne wykreowały kilka odmian VOD: nvod Near Video on Demand Ten sam film emitowany na kilku kanałach z przesunięciem czasowym np. co 15 minut svod Subscription Video on Demand VOD realizowane przy braku moŝliwości pobierania opłat za wybraną pozycję lub subskrybowany dostęp do pakietu VOD. tvod Transaction Video on Demand Dodatkowa marketingowa nazwa dla pełnego VOD umoŝliwiająca płacenie za wybraną pozycję.

122 Klasyfikacja urządzeń STB Od strony wyjścia Eurozłącze, SVIDEO, HDMI i wszystkie jego prawne zalety Od strony sieci CATV Modulacja QAM Transmisja DOCIS Obecność kanału wzrotnego DOCIS DSL ETTH a na tym jakieś IP Od strony CA (systemu dostępu warunkowego) Na kartę chipową, niekartowe Od strony uŝytej elektroniki Dysk, siła procesora i siła protokołów Co jeszcze to urządzenie moŝe: współpraca z PC, współpraca z serwisami w interencie,...

123 Klasyfikacja z uwagi na medium Otwarta sieć IP bez gwarancji (Internet) Konieczność oszczędzanie na paśmie, uŝywanie silnych kodeków. Obejście braku QoS poprzez buforowanie w STB Prywatna sieć IP (otwarta lub zamknięta) Dostępny protokół IP z gwarancją (QoS) umoŝliwia stosowanie rozwiązań IPTV Sieć wydzielona i PeCet jako terminal IP w sieciach mobilnych

124 Nowe modele usług w IPTV TS Wpływy za wygodny STOP Wpływy za przeszłość Wpływy za przyszłość EPG+ Po co oglądać seriale?

125 Ćwiczenie: Zadanie Przedyskutować problemy prawne FTA czy FTI? GateWay telewizja internetowa -> multiucast Jak STB odtwarza multicast to TV a jak WebTV to Internet? Czy nvod to kanał liniowy?

126 5. IPTV od środka.

127 Sesja #3 IPTV od środka. Tematyka sesji: Nowoczesne protokoły kompresji multimediów (MPEG, H.264 i inne), Multipleksacja strumieni MPEG w TS, ramkowanie w IP, protokoły L2 i L3 (TS, pakowanie TS w IP), multicast i unicast IP, wymagania jakościowe stawiane przed siecią IPTV bazującą na IEEE-802 dynamiczna próba stworzenia w obrębie pokoju telewizji o zasięgu globalnym z wykorzystaniem freewareowych programów.

128 Słowo o cyfrowym przekazie obrazu

129 Cyfryzacja Cyfryzacja zasadniczo zrywa z systemami. Niby dalej jest ileś linii ale juŝ nie do końca wiadomo ile. Nie ma standardów (PAL, SECAM,NTSC) choć czasem te pojęcia się pojawiają błędnie uŝywane. Cyfrowy sygnał telewizyjny to ciąg binarny opisujący w sposób mocno skompresowanych zmiany obrazu i dźwięk.

130 Metoda kompresji MPEG

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140 Proces przetwarzania sygnału w stacji czołowej Sygnał satelitarny Cyfrowe odbiorniki satelitarne Deszyfrator (descrabling) Multipeksacja strumieni TS Szyfrowanie (scrambling) Multipelsacja strumieni TS Router brzegowy sieci multicastowej (PIM) Sygnały analogowe Sygnały cyfrowe Odbiorniki analogowe Kodeki MPEG Dostęp warunkowy Materiały VOD Zasoby TS Szyfrowanie (scrambling) Streaming VOD Streaming SMS czyli billing Serwer middleware Network services Internet proxy Router unicastowy

141 VLANy w sieci Metro Ethernet

142 Transport kluczy rozszyfrujących Multiplexer / IP Streamer Scrambler ECMs Mux In-band ECMs ECMG Simulcrypt Synchronizer (SCS) ECMs CW/AC CW CWG EMMG Out-of-band EMMs IP Network STB CAS Uprawnione STB otrzymują datagramy EMM, które w kombinacji z datagramami ECM pozwalają na odszyfrowanie treści.

143 Co to jest Midleware? Midleware oprogramowanie wnoszące wartość dodaną do telewizji kablowej, uruchamiane zarówno na terminalu abonenta (dokładnie na STB) jak i na współpracującym z nim serwerze w stacji czołowej.

144 Nowoczesne protokoły kompresji multimediów (MPEG, H.264 i inne), Kodeki: MPEG-2 MPEG-4 H.264 (opisane przez ITU MPEG-4 part. 10) Inne, którymi nie warto się zajmować: MPEG-1, RealVideo, QuickTime, DIVix i XviD Kontenery i formaty transportu: AVI MP4 MPEG-PS MPEG-TS MOV VCD (MPEG-1 na płytach CD)

145 Jak MPEG wsadzić w IP?

146 wymagania jakościowe stawiane przed siecią IPTV bazującą na IEEE-802 Ile pakietów moŝna zgubić.

147

148

149

150 Kabelkologia - HDMI HDMI - High Definition Multimedia Interface jest technologią zdolną do przesłania nieskompresowanej wiązki sygnału wideo w High Definition oraz 24 bitowego dźwięku w formacie 7.1. HDMI jest wstecznie kompatybilne do DVI. Dostępne są przejściówki HDMI DVI umoŝliwiające przesłanie tylko sygnału wideo. HDMI posiada wsparcie do obsługi szyfrowania HDCP - High-Bandwidth Digital Content Protection HDMI w przyszłości zastąpi złącza SCART (Euro) w sprzęcie AV

151 Kabelkologia - Component Component Video (YPbPr) - standard analogowego przesyłania obrazu opisanego za pomocą trzech składowych (komponentów) transmitowanych po niezaleŝnych kablach dla zmiejszenia wpływu zewnętrznych zakłóceń oraz strat sygnału. Są to: Y (złącze ZIELONE) - luminancja, Pb (złącze NIEBIESKIE) - niebieska składowa chrominancji, Pr (złącze CZERWONE) - czerwona składowa chrominancji. UmoŜliwia przesłanie wideo w rozdzielczościach:

152 Kabelkologia - SCART Złącze SCART - znane równieŝ jako (Eurozłącze) słuŝy do przesyłania analogowego sygnału audio i video. Do złącza doprowadzone są sygnały composite, RGB, audio (mono i stereo) oraz S-Video. Złączem SCART nie moŝna przesłać wideo w wysokiej rozdzielczości (High Definition).

153 Jak najlepiej połączyć sprzęt AV W zaleŝności od konfiguracji podłączanego sprzętu najlepiej podłączać wg poniŝszej kolejności: HDMI HDMI (wymagane szyfrowanie HDCP) HDMI DVI (wymagane szyfrowanie HDCP) Component Component Component VGA Component VGA DVI JeŜeli powyŝsze moŝliwości zawiodą pozostaje podłączenie sygnału wideo w niskiej rozdzielczości złączem: SCART (Eurozłącze)

154 Podłączenie nboxa do TV

155

Szokujące doświadczenia z wdraŝaniem rozwiązań IPTV w sieciach polskich operatorów.

Szokujące doświadczenia z wdraŝaniem rozwiązań IPTV w sieciach polskich operatorów. Szokujące doświadczenia z wdraŝaniem rozwiązań IPTV w sieciach polskich operatorów. Spotkanie PLNOG, Kraków 2008 Wojciech Apel, SGT S.A. www.sgtsa.pl O mnie... Plan 1. Słowo o SGT 2. Co było szokujące

Bardziej szczegółowo

Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce. Perspektywy rozwoju

Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce. Perspektywy rozwoju Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce Perspektywy rozwoju Warszawa, luty maj 2013 2 RYNEK AUDIOWIZUALNYCH USŁUG MEDIALNYCH W POLSCE Misją naszej Fundacji jest tworzenie innowacyjnych dróg rozwoju

Bardziej szczegółowo

TELEWIZJA HYBRYDOWA: SZANSE, ZAGROŻENIA I WYZWANIA REGULACYJNE

TELEWIZJA HYBRYDOWA: SZANSE, ZAGROŻENIA I WYZWANIA REGULACYJNE TELEWIZJA HYBRYDOWA: SZANSE, ZAGROŻENIA I WYZWANIA REGULACYJNE Opracowanie: Zespół ds. telewizji hybrydowej w składzie: Krzysztof Zalewski, Przewodniczący Zespołu, Wicedyrektor Departamentu Regulacji;

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-ekonomiczna i organizacyjna miejskiej sieci szerokopasmowej w Rybniku

Koncepcja techniczno-ekonomiczna i organizacyjna miejskiej sieci szerokopasmowej w Rybniku Koncepcja techniczno-ekonomiczna i organizacyjna miejskiej sieci szerokopasmowej w Rybniku Opracowanie przygotowane przez InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. dla Miasta Rybnik Listopad

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Politechnika Łódzka Instytut Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Promotor:

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA & KONTENT TV

TECHNIKA & KONTENT TV TECHNIKA & KONTENT TV Rok IV Nr 5/2012(28) ISSN 2080-4407 CENA 9,90 zł (w tym 8% VAT) 2 maja 2012 TARGI MIPTV CANNES UWAGA NOWOŚĆ! KINO ZA ROGIEM WARTO WIEDZIEĆ! TELEWIZJA HYBRYDOWA SPIS TELE 4 TYLKO

Bardziej szczegółowo

Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce

Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce FUNDACJA CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO I OBYWATELSKIEGO Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce Perspektywy rozwoju Warszawa, 2013 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Nadawcy telewizyjni... 4 I.1. Nadawca

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA & KONTENT TV

TECHNIKA & KONTENT TV TECHNIKA & KONTENT TV Nr 7-8/2010(10) ISSN 2080-4407 CENA 9,90 zł (w tym 7% VAT) 29 lipca 2010 ZA I PRZECIW W TRYBACH KOMUNIKACJI O TYM SIĘ MÓWI PONAD MILION DEKODERÓW ROCZNIE CO TAM PANIE W KABLU TRÓJPOSTRZEGANIE

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa transformacja telewizji w Polsce

Cyfrowa transformacja telewizji w Polsce Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy tom 6/17 Kielce 2014 Tomasz Mielczarek Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa UJK Słowa kluczowe: Polska, telewizja cyfrowa, nadawcy, recepcja telewizji Key words:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Sierpień 2011 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział I. Metodologia badania rynku...

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP WARUNKOWY DLA POLSKIEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

DOSTĘP WARUNKOWY DLA POLSKIEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ DOSTĘP WARUNKOWY DLA POLSKIEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ Grupa problemowa do spraw techniki i sprzętu Międzyresortowego Zespołu ds. Telewizji i Radiofonii Cyfrowej Warszawa, wrzesień 2009 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje multimedialnych, interaktywnych sieci szerokopasmowych i ich podstawowe cechy

1. Rodzaje multimedialnych, interaktywnych sieci szerokopasmowych i ich podstawowe cechy 1. Rodzaje multimedialnych, interaktywnych sieci szerokopasmowych i ich podstawowe cechy 1. MMDS Opiera się na technologii mikrofalowej. Specyfikacja tego systemu opiera się na specyfikacji telewizji kablowej

Bardziej szczegółowo

Komputer w dydaktyce

Komputer w dydaktyce Projekt w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174 056 Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1 Odbiór sygnału telewizyjnego 4.1.1 Materiał nauczania Wiadomości ogólne Do podstawowych funkcji odbiornika telewizyjnego zalicza się: wyodrębnienie Ŝądanego sygnału spośród wielu

Bardziej szczegółowo

3. Bezpieczne i kulturalne korzystanie z zasobów sieciowych. Netykieta

3. Bezpieczne i kulturalne korzystanie z zasobów sieciowych. Netykieta ACE aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież innowacyjne programy kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii Priorytet III Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej.

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Decyzje dotyczące szerokości pasma są jednymi z najważniejszych, które

Bardziej szczegółowo

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu.

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu. SŁOWNICZEK: Abonament - ustalona wcześniej stała opłata za korzystanie z określonych usług (np. utrzymanie linii telefonicznej, stałego dostępu do Internetu lub telewizji kablowej). Najczęściej abonament

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH

WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH WYśSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW w BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE Informatyka i Technologie Informacyjne PRACA DYPLOMOWA WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH W DYDAKTYCE NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Inwestycje przyszłością rozwoju telekomunikacji

Inwestycje przyszłością rozwoju telekomunikacji Inwestycje przyszłością rozwoju telekomunikacji Opracowali: Mirosław Fereniec Wojciech Hałka Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy Raport opracowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe. Analiza usług komercyjnych dotyczących sieci IP QoS

Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe. Analiza usług komercyjnych dotyczących sieci IP QoS Numer Projektu Badawczego Zamawianego: -MNiSW-02-II/2007 Tytuł projektu: Numer dokumentu: Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe -MNiSW-02-II/2007/NASK/A.4

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: Wojciecha Hałki Dyrektora ds. Rozwoju IŁ PIB Mirosława Fereńca Kierownika Zakładu Problemów Regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Cena 10 zł (w tym 8% VAT) ISSN 2080-9395. Ogólnopolski magazyn nadawców, operatorów i odbiorców telewizji i kontentu tv, telekomunikacji,

Cena 10 zł (w tym 8% VAT) ISSN 2080-9395. Ogólnopolski magazyn nadawców, operatorów i odbiorców telewizji i kontentu tv, telekomunikacji, NR 1-3 (62) 2013 Cena 10 zł (w tym 8% VAT) ISSN 2080-9395 Ogólnopolski magazyn nadawców, operatorów i odbiorców telewizji i kontentu tv, telekomunikacji, cyfryzacji, internetu oraz innych mediów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA & KONTENT TV. Nr 10/2009(2) ISSN 2080-4407 CENA 9,90 zł (w tym 7% VAT)

TECHNIKA & KONTENT TV. Nr 10/2009(2) ISSN 2080-4407 CENA 9,90 zł (w tym 7% VAT) TECHNIKA & KONTENT TV Nr 10/2009(2) ISSN 2080-4407 CENA 9,90 zł (w tym 7% VAT) SPIS TELE 4 TYLKO U NAS KATARZYNA KIELI Animal Planet HD to fascynująca oferta skierowana do wszystkich miłośników dzikiej

Bardziej szczegółowo

CYFROWA TELEWIZJA. Syty rynek usług cyfrowych. Potencjał video on demand. Cyfryzacja sygnału analogowego. TV w sieci i na urządzeniach mobilnych

CYFROWA TELEWIZJA. Syty rynek usług cyfrowych. Potencjał video on demand. Cyfryzacja sygnału analogowego. TV w sieci i na urządzeniach mobilnych Media & Marketing Polska DODATEK BIURA REKLAMY TELEWIZJA CYFROWA Syty rynek usług cyfrowych Potencjał video on demand Cyfryzacja sygnału analogowego TV w sieci i na urządzeniach mobilnych 40 Niestety,

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Strona 1 z 78 1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oraz technologiczny realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski

Bardziej szczegółowo

Sport w 3D TECHNIKA & KONTENT TV PIŁKA W GRZE CZYLI WSZYSTKO W RĘKACH KONIA LAS VEGAS KRAKÓW GDYNIA BUDAPESZT TARNÓW

Sport w 3D TECHNIKA & KONTENT TV PIŁKA W GRZE CZYLI WSZYSTKO W RĘKACH KONIA LAS VEGAS KRAKÓW GDYNIA BUDAPESZT TARNÓW TECHNIKA & KONTENT TV Nr 6/2010(9) ISSN 2080-4407 CENA 9,90 zł (w tym 7% VAT) 12 czerwca 2010 ZA I PRZECIW PIŁKA W GRZE CZYLI WSZYSTKO W RĘKACH KONIA Sport w 3D TARGI, FESTIWALE LAS VEGAS KRAKÓW GDYNIA

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika dekoder HD z cyfrową nagrywarką instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce

Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce www.pwc.pl Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce 7,5 mln Polaków korzysta z nielegalnych serwisów internetowych oferujących treści video 29-49% ankietowanych płaci za dostęp

Bardziej szczegółowo

KINO NA ŻYCZENIE TECHNIKA & KONTENT TV GMS 2100 AUDIO MONITORING SYSTEM RATOWNICY. Nr 9/2010(11) ISSN 2080-4407 CENA 9,90 zł (w tym 7% VAT) BILANS

KINO NA ŻYCZENIE TECHNIKA & KONTENT TV GMS 2100 AUDIO MONITORING SYSTEM RATOWNICY. Nr 9/2010(11) ISSN 2080-4407 CENA 9,90 zł (w tym 7% VAT) BILANS TECHNIKA & KONTENT TV Nr 9/2010(11) ISSN 2080-4407 CENA 9,90 zł (w tym 7% VAT) 6 września 2010 BILANS KINO NA ŻYCZENIE NA PLANIE RATOWNICY UWAGA NOWOŚĆ! GMS 2100 AUDIO MONITORING SYSTEM Boost Your Studio

Bardziej szczegółowo