Rozwiązania Sybase zapewniające ciągłość działania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwiązania Sybase zapewniające ciągłość działania"

Transkrypt

1 DOKUMENT TECHNICZNY Rozwiązania Sybase zapewniające ciągłość działania

2 WSTĘP Ciągłość działania, definiowana zwykle jako prowadzenie działalności w sposób nieprzerwany z jednoczesną ochroną ważnych danych organizacji, stanowi niezbędny fundament każdego współczesnego przedsiębiorstwa działającego w skali globalnej. W niniejszym dokumencie omówione zostaną podstawowe koncepcje występujące w procesie zapewniania ciągłości działania, zwłaszcza te dotyczące złożonych organizacji o zasięgu ogólnoświatowym. Następnie nakreślony zostanie zarys i przedstawiony opis zestawu technologii Sybase wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w celu utrzymania wysokiego poziomu ciągłości działania. W podsumowaniu prezentujemy kilka niezależnych, praktycznych scenariuszy demonstrujących te technologie w działaniu. CZYM JEST CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA? Podstawowym zadaniem każdej organizacji jest zawsze utrzymanie nieprzerwanej działalności. W ostatnich latach zadanie to stało się jeszcze bardziej istotne z szeregu ważnych powodów, takich jak: Powszechne korzystanie z zasobów komputerowych: w większości organizacji o zasięgu globalnym zasoby komputerowe i dane rozsiane są po całym świecie. Optymalizacja zasobów i synchronizacja danych w całym przedsiębiorstwie przy jednoczesnym zapewnieniu działania przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu jest kluczowym wymogiem sukcesu we wzajemnie powiązanym środowisku biznesowym. Aplikacje będące kluczem do sukcesu firmy: przy prowadzeniu najważniejszej części swojej działalności przedsiębiorstwa polegają na kluczowym oprogramowaniu, gdzie nie może być mowy o przestojach. Nadejście ery niedrogiego sprzętu klasy commodity: tanie serwery umożliwiły wprawdzie działom informatycznym udostępnienie nowych rodzajów bardziej efektywnych kosztowo aplikacji, jednak platformy te są bardziej podatne na awarie zakłócające ciągłość działania niż ich drożsi poprzednicy. Naruszenia bezpieczeństwa pochodzące z zewnątrz: rzadko kiedy w mediach nie pojawia się informacja o przeniknięciu hakerów do systemu jakieś firmy lub podmiotu administracji rządowej albo przynajmniej o próbie takiego przeniknięcia. Ataki te mogą mieć skalę zarówno drobnej uciążliwości, jak i katastrofy. Trend ten niestety będzie się nasilał. ELEMENTY ZAPEWNIANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA Z perspektywy przetwarzania informacji, o ciągłości działania można mówić jako o pojęciu ogólnym, obejmującym dwie podstawowe, niezależne dziedziny: wysoką dostępność i przywracanie po awarii. W obu tych obszarach występują technologie i procedury gwarantujące stały dostęp do niezbędnych zasobów obliczeniowych i danych. Wysoka dostępność skupia się na minimalizacji technologicznych i proceduralnych błędów w ramach pojedynczego centrum danych. Dobrze znane metody mające sprzyjać wysokiej dostępności to m.in. klastry ze współdzielonym dyskiem, replikacja danych i klastry pracy awaryjnej. Z kolei przywracanie po awarii ma pomóc organizacjom w przywracaniu działania z odległej lokalizacji geograficznej już po wystąpieniu przerwy w działaniu. Powszechnie stosowanymi rozwiązaniami technologicznymi umożliwiającymi przywracanie po awarii są: replikacja danych, kopie zapasowe na taśmach, przesyłanie dzienników transakcji i mirroring dysków. Mimo iż główna infrastruktura informatyczna, taka jak bazy danych, oferuje funkcje, których zadaniem jest minimalizacja przestojów, często jednak nie wystarcza ona do zapewnienia wystarczającej ciągłości działania. Przykładowo podstawowe systemy zwykle podlegają planowym wyłączeniom, najczęściej co dni. Przerwy te stwarzają okazję do prowadzenia rutynowych działań administracyjnych, takich jak aktualizacja wersji, łatanie błędów, migracja i konserwacja sprzętu. Chociaż planowane wyłączenia można rozłożyć tak, aby zminimalizować zakłócenia, nieplanowane kryzysy są aż nazbyt znane w działach informatycznych, włączając w to: Klęski żywiołowe (pożary, powodzie, trzęsienia ziemi itd.) Uszkodzenia baz danych Awarie nośników danych Błędy w logice kluczowych aplikacji Błędy ludzkie Niespójności w procesach biznesowych Choć zdarzenia te nie występują często, to większość działów informatycznych styka się z przynajmniej jednym z nich raz lub dwa razy do roku, a powrót do normalności jest zwykle trudny. Z perspektywy administratora systemów baz danych możliwość wystąpienia awarii spotęgowana jest poprzez fakt, że są one zależne od wszystkich warstw modelu technologicznego, w tym serwerów, sieci, dysków, oprogramowania pośredniczącego (middleware) i samych aplikacji. Awaria jednego z tych elementów ma bezpośredni wpływ na samą bazę danych. 2

3 Chociaż znaczna większość przerw w ciągłości działania pozostaje niezauważona przez media, można podać liczne przykłady, które przysporzyły dotkniętym nimi firmom sławy ale niekoniecznie w pozytywnym tego słowa znaczeniu: Awaria systemu przetwarzania płatności kartami kredytowymi dużej instytucji finansowej Przeciążenie serwerów sprzedawców detalicznych w tzw. czarny piątek (początek sezonu zakupów przedświątecznych w USA) Śnieżyca, która przerwała działanie bankomatów na prawie 2 tygodnie Awaria sieci energetycznej na wschodnim wybrzeżu USA w 2003 r. Stałe ataki typu denial of service na popularne witryny Aby pomóc chronić klientów przed tego rodzaju niechcianym rozgłosem, Sybase opracował szereg rozwiązań zapewniających ciągłość działania, opisanych w dalszej części niniejszego opracowania. Stała dostępność wielu lokalizacji ASE + Replication Server + OpenSwitch Synchroniczne przywracanie po awarii i wysoka dostępność wielu lokalizacji ASE + Replication Server Asynchroniczna wysoka dostępność wielu lokalizacji Replication Server Wiele lokalizacji Replication Server Dostępność lokalizacji Edycja klastrowa serwera ASE Dostępność serwera Edycja klastrowa serwera ASE Przywracanie serwera po awarii Serwer ASE z opcją wysokiej dostępności Rys. 1: Piramida rozwiązań Sybase dla zapewniania ciągłości działania 3

4 TECHNOLOGIE SYBASE KONCENTRUJĄCE SIĘ NA ZAPEWNIANIU CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA Każdy z produktów opisanych w dalszej części tego rozdziału został zaprojektowany z myślą o działaniu samodzielnie lub razem z innymi. Mimo bezproblemowej integracji z główną platformą Sybase Adaptive Server Enterprise, nie ma potrzeby wdrażania wszystkich rozwiązań naraz. Zamiast tego wiele organizacji decyduje się na wdrożenie tylko rozwiązań odnoszących się do określonych aspektów ciągłości działania, które przedstawione zostaną w dalszej części niniejszego dokumentu, w rozdziale poświęconym scenariuszom zastosowań. Edycja klastrowa ASE (ASE/CE) Edycja klastrowa systemu ASE/CE została zaprojektowana z myślą o polepszeniu ciągłości działania przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów sprzętu i konserwacji. Serwer ten zastępuje duże, drogie serwery baz danych z pojedynczymi punktami awarii (SPOF) niezawodną siecią serwerów uruchamianych na znacznie tańszym sprzęcie. Do oddzielenia aplikacji od fizycznej przestrzeni dyskowej stosuje się wirtualizację. Aplikacje współdziałają z klastrami logicznymi, które z kolei odpowiadają za komunikację z klastrami fizycznymi. Taki rozdział chroni aplikacje przed niuansami związanymi z fizyczną lokalizacją danych umożliwiając tym samym zwiększenie czasu działania systemu. W serwerze ASE/CE wykorzystuje się zaawansowaną architekturę współdzielonego dysku, obsługującą do 32 instancji serwera ASE naraz. Węzły klastrowe dzielą się szczegółami o swoim stanie za pośrednictwem wielu dedykowanych bezpiecznych kanałów. Taka rozłączna architektura pozwala ASE/CE automatycznie przenosić połączenia między węzłami, gdy nastąpi awaria, bez przerw i niedogodności dla użytkowników. Administratorzy baz danych mogą w elastyczny sposób dodawać lub usuwać zasoby w środowisku w zależności od potrzeb, obciążeń i innych czynników. Automatyczny failover pozwala walczyć z nieplanowanymi przerwami, natomiast skalowanie kontrolowane przez administratora zmniejsza wpływ planowanych wyłączeń. Oprócz znacznych korzyści wydajnościowych, ASE/CE zapewnia również dodatkowe korzyści związane z ciągłością działania poza tymi oferowanymi przez ASE/HA. Na przykład czasy przywracania pracy po awarii w instalacjach ASE/CE są mierzone w sekundach, natomiast przy ASE/HA mogą wynosić nawet minutę. Obsługiwanych jest również więcej instancji serwera. W przypadku gdy obie instancje środowiska ASE/HA ulegną awarii w tym samym czasie, dojdzie do przestoju. Stosowana w ASE/CE wirtualizacja i architektura dysku współdzielonego znacznie zmniejszają ryzyko takiej sytuacji. Podejście to łagodzi również spadki wydajności, naturalnie występujące po awarii poszczególnych węzłów. Pełna konfiguracja ASE/CE przedstawiona jest na rys. 2. Aplikacje lub obciążenia Klastry logiczne Menedżer obciążenia Klastry fizyczne Węzły Instancje serwera ASE SAN Rys. 2: Architektura edycji klastrowej systemu ASE 4

5 Replication Server Kopiowanie informacji do zdalnych lokalizacji to uświęcona tradycją metoda ochrony wartościowych danych i ulepszania ciągłości działania. Replication Server umożliwia rozproszoną, dwukierunkową synchronizację i elastyczną transformację danych pomiędzy heterogenicznymi źródłami danych z gwaranacją dostarczenia. Takie niezawodne podejście wykorzystujące różne bazy danych oznacza, że użytkownik może łatwo replikować dane przechowywane w bazach Oracle, SQL Server lub DB2 do instancji serwera ASE. Administratorzy kontrolują konfigurację replikacji ze centralnej lokalizacji i mogą korzystać z narzędzi do modelowania, rozwijania i zarządzania systemem w celu uproszczenia związanych z tym działań. Mogą oni również dowolnie wybrać optymalną trasę sieciową w celu zagwarantowania jak najszybszego czasu odpowiedzi. Replication Server został stworzony z myślą o wysokiej wydajności dystrybucji i konsolidacji danych. To ważne zadanie było priorytetem w procesie projektowania serwera i nie zostało dodane do niego przypadkowo później. Dzięki korzystaniu z replikacji poleceń SQL, zoptymalizowanej wydajności nanoszenia transakcji na bazę docelową, replikacji procedur składowanych i ciągłym przechwytywaniu w czasie rzeczywistym danych transakcyjnych w oparciu o log transakcyjny Replication Server zmniejsza zarówno narzut obciążenia, jaki występuje naturalnie przy przenoszeniu dużych ilości informacji, jak również związane z tego typu operacjami opóźnienia. Typową konfigurację serwera Replication Server przedstawia rys. 3. LOKALIZACJE ZDALNE/DODATKOWE LOKALIZACJA GŁÓWNA ASE Produkty Sybase ASE WAN 6 Źródła danych Replikacja - Sybase ASE Sybase - Oracle - Microsoft SQL Server - IBM DB2 Replikacja heterogeniczna - Oracle - Microsoft - DB2 4 Agent replikacji RS Messaging do systemów przekazywania komunikatów - IBM MQ - TIBCO RV - JMS Rys. 3: Sybase Replication Server 5

6 Sybase ASE z opcją wysokiej dostępności (ASE/HA) Dodatek ten, opierając się na już sprawdzonych cechach Adaptive Server Enterprise (ASE) takich jak: szybkość, skalowalność i niezawodność, wykorzystuje architekturę klastrową, pozwalającą na pracę dwóch instancji ASE w trybie stowarzyszonym. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń, połączenia i operacje na bazie danych przenoszone są między instancjami bez wpływu na użytkowników i istotne procesy. Administratorzy mogą dowolnie ustalać konfigurację sprzętu jako asymetryczną (jeden serwer w trybie master, drugi w trybie slave) lub symetryczną (jeden serwer oznaczony jest jako aktywny, drugi jako zapasowy). Gdy ASE/HA wykryje konieczność przejścia na pracę awaryjną, obsługuje to zdarzenie w sposób niemal niezauważalny. Najpierw o wystąpieniu takiego zdarzenia powiadomione zostają aplikacje aby ponownie przesłały żądania z otwartych transakcji. Przywrócenie pracy zajmuje zwykle nie więcej niż minutę, a użytkownicy mogą nawet nie zauważyć tego epizodu. Aby dodatkowo zautomatyzować i zoptymalizować to zasadnicze zadanie, ASE/HA został zaprojektowany do współpracy z technologiami sprzętowo-programowymi zapewniania wysokiej dostępności oferowanymi przez głównych dostawców. Architekturę serwera ASE/HA pokazano na rys. 4. Omni Omni Klient Klient Podsystem wysokiej dostępności Klient Adaptive Server 1 Adaptive Server 2 Klient Dysk 1 Dysk 2 Dysk 3 Dysk 4 Dysk 5 Dysk 6 Dysk 7 Dysk 8 Węzeł 1 Adaptive Server Węzeł 2 Adaptive Server Klaster wysokiej dostępności Rys. 4: Serwer ASE opcja HA OpenSwitch Jak już wspomnieliśmy, planowane wyłączenia można rozłożyć w czasie i skoordynować, natomiast nieplanowane przestoje występują z pozornie losową częstotliwością zwykle w momencie, w którym powodują największe zakłócenia. OpenSwitch poprzez przeniesienie i zachowanie otwartych transakcji na serwery zapasowe pozwala na minimalizację przerw niezależnie od tego, czy są one spodziewane, czy nie. OpenSwitch umożliwia kontrolę automatyczną lub ręczną: administratorzy mogą elastycznie dostosowywać jego zachowanie w zależności od potrzeb specyficznych dla ich lokalizacji. OpenSwitch dodatkowo wspiera administratorów dzięki integracji z rozwiązaniami wysokiej dostępności dostawców zewnętrznych. 6

7 Gdy wyłączenia są planowane, administratorzy korzystają z OpenSwitch do przekierowania połączeń na serwery zapasowe, co umożliwia prowadzenie działań konserwacyjnych i innych zaplanowanych wcześniej czynności przy minimalnym wpływie na ciągłość działania. W przypadkach gdy wyłączenie jest niespodziewane, OpenSwitch automatycznie i transparentnie przekierowuje wszystkie aplikacje klienckie na serwery zapasowe pracujące w trybie failover. isql OpenSwitch Serwer SQL A PowerBuilder Żądanie przełączenia Impromptu Admin (isql) Serwer SQL B Rys. 5: Architektura OpenSwitch Powiązanie wszystkich elementów Każda z opisanych powyżej technologii może znacznie pomóc firmie chcącej ulepszyć swój profil ciągłości działania. W przypadku organizacji z relatywnie prostą architekturą serwerową, ASE/HA umożliwia współpracę pary serwerów w celu wydłużenia czasu pracy serwerów bez przestojów. Z drugiej strony dla systemów o bardziej złożonej topografii z wieloma serwerami mogącymi przyczynić się do zwiększenia dostępności bardziej odpowiednim rozwiązaniem jest ASE/CE. Przedsiębiorstwa posiadające rozproszone lokalizacje mogą chronić ważne dane i zwiększać wydajność, wykorzystując możliwości serwera Replication Server. Natomiast OpenSwitch jest skuteczną techniką utrzymywania płynnego i ciągłego działania nawet przy wystąpieniu nieplanowanych przerw. W tabeli 1 przedstawiono porównanie powyższych opcji. REPLICATION SERVER ASE/HA ASE/CE Duplikacja danych między węzłami Tak Nie Nie Konfigurowalność Niska Średnia Wysoka Typowy czas przestoju Poniżej 30 minut Poniżej 2 minut Poniżej 10 sekund Typowa utrata danych Brak Brak Brak Automatyczny failover Nie Tak Tak Limit liczby serwerów Nie Tak Nie Tabela 1: Porównanie rozwiązań Sybase służących do zapewnienia ciągłości działania STUDIA PRZYPADKÓW ZAPEWNIANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA W OPARCIU O PRODUKTY SYBASE Po omówieniu wszystkich technologii Sybase służących do zapewnienia ciągłości działania przyjrzyjmy się sposobom uzyskania korzyści z tych technologii przez rzeczywiste przedsiębiorstwa. Sprzedawca detaliczny utrzymuje wysoki wskaźnik czasu działania za pomocą ASE/HA Aby zapewnić lepszą obsługę klientów, sprzedawca ten prowadzi całodobową infolinię, której operatorzy odpowiadają na pytania klientów. Mimo iż w normalnej sytuacji prowadzonych jest niewiele rozmów, kierownictwo działu informatycznego obawia się, co może się stać, gdy serwer bazy danych ulegnie awarii. Aby rozwiać te obawy, w tym scenariuszu wystarczy zastosować względnie proste rozwiązanie ciągłości działania. 7

8 W powyższym przypadku wdrożono serwer ASE/HA, umożliwiający pracę dwóch serwerów baz danych w trybie stowarzyszonym. W przypadku gdy praca serwera głównego zostanie przerwana, administrator może łatwo przejść na serwer zapasowy, a zmiana ta nie będzie miała istotnego wpływu na użytkowników. Linia lotnicza uzyskała lepszą ciągłość działania i kontrolę nad kosztami dzięki ASE/CE Podstawą działalności linii lotniczej jest system rezerwacji biletów. W tym przypadku na serwerach linii dokonywano kilkuset transakcji na sekundę i nawiązywano tysiące połączeń internetowych i przez globalną sieć infolinii. Z uwagi na potencjalne finansowe i operacyjne skutki przerwania działalności, kierownictwu zależało na minimalizacji ryzyka utraty jakichkolwiek danych. Kolejnym istotnym względem było przywracanie działania po awarii, a głównym czynnikiem wpływającym na decyzje koszty sprzętu i licencji na oprogramowanie wchodzących w skład rozwiązania zapewniającego ciągłość działalności. Dzięki zastosowaniu serwera ASE/CE jako fundamentu sieci wielu redundantnych serwerów linia lotnicza jest w stanie wykorzystać oszczędności, jakie daje jej sprzęt klasy commodity, a jednocześnie znacząco obniżyć ryzyko przerw w ciągłości działania. Dodatkowo ponieważ serwery rozsiane są po wielu centrach danych, które dzieli odległość tysięcy kilometrów ryzyko awarii, która całkowicie sparaliżuje działalność linii, jest bliskie zeru. Firma z branży finansowej korzysta z serwera Replication Server do równoważenia obciążenia przetwarzania danych Drastyczne sytuacje takie jak katastrofy i przerwy w pracy to nie jedyne zdarzenia zakłócające ciągłość działania. Czasami nawet zdarzenie pozornie niegroźne, jak nieco niższa wydajność, może przeszkodzić firmie w skutecznym działaniu. Dla przykładu, działalność pewnej organizacji świadczącej usługi finansowe opiera się na infrastrukturze bazodanowej wspierającej kluczowe operacje przetwarzania transakcji i notowań giełdowych. Niestety nowo wprowadzony system raportowania w czasie rzeczywistym spowodował obniżenie ogólnego czasu reakcji systemu. Efektem była wolniejsza realizacja transakcji i niezadowolenie klientów. Tę niepożądaną sytuację można na szczęście łatwo naprawić. Korzystając z serwera Replication Server, dział informatyczny może dowolnie skonfigurować repozytorium danych operacyjnych, czyli dedykowany system wspierający decyzje, który umożliwia użytkownikom pracę z zreplikowaną bazą danych w celu uruchamiania dowolnie wybranych zapytań. Wyniki pobierane są w czasie zbliżonym do rzeczywistego i nie mają wpływu na wydajność aplikacji produkcyjnych. Organy ścigania korzystają z OpenSwitch w celu ochrony danych transakcyjnych Dane przechowywane przez pewne rodzaje aplikacji są tak wrażliwe, że utrata choćby jednej transakcji jest nie do przyjęcia. W przypadku używanego przez organy ścigania systemu przerwa w ciągłości działania może mieć poważne konsekwencje, na przykład utratę nakazów aresztowania lub wystawienie ich na niewłaściwą osobę. Kwestię ochrony działań w tego rodzaju środowisku dodatkowo komplikuje fakt, że użytkownicy przeważnie nie będą w stanie pomóc przy rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Stąd też bardzo ważne jest, aby zastosowane rozwiązanie potrafiło bezproblemowo przystosowywać się do wszelkich potencjalnych zakłóceń. OpenSwitch stworzony przez Sybase, wdrożony łącznie z co najmniej jednym serwerem zapasowym, będzie automatycznie przełączać na niego użytkowników z serwera głównego bez potrzeby interwencji administratora. WNIOSKI W miarę rozszerzania wymagań operacyjnych i wymagań użytkowników, ciągłość działania będzie nadal czynnikiem nadrzędnym dla każdego przedsiębiorstwa działającego w skali globalnej. Pakiet niezależnych, lecz wzajemnie skoordynowanych technologii Sybase ułatwia architektom i administratorom systemów tworzenie elastycznych rozwiązań zapewniających płynne prowadzenie działalności. Sybase, Inc. Worldwide Headquarters One Sybase Drive Dublin, CA U.S.A SYBASE 8 Sybase Products Poland Sp. z o.o. Ul. Wołoska 5 budynek Taurus Warszawa Copyright 2011 Sybase, an SAP Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieujawnione prawa zastrzeżone na podstawie amerykańskich przepisów o prawach autorskich. Sybase i logo Sybase są znakami towarowymi Sybase, Inc. lub jego spółek zależnych. wskazuje na rejestrację w Stanach Zjednoczonych Ameryki. SAP i logo SAP są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi SAP AG w Niemczech oraz w kilku innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właściwych właścicieli. 01/11

Sybase Adaptive Server Enterprise

Sybase Adaptive Server Enterprise Dokument techniczny Sybase Adaptive Server Enterprise Wydajność i niezawodność w systemach o kluczowym znaczeniu dla działalności firm www.sybase.com.pl I EDYCJE SYBASE ASE Edycja Enterprise (Enterprise

Bardziej szczegółowo

SQL Anywhere ARKUSZ DANYCH PRODUKTU

SQL Anywhere ARKUSZ DANYCH PRODUKTU SQL Anywhere Wiodące technologie bazodanowe umożliwiające proste zarządzanie jak i przenoszenie wbudowanych baz danych w środowisku tzw. pierwszej linii działalności ARKUSZ DANYCH PRODUKTU EKSPLOZJA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Analiza szybko poruszających się danych i działanie w oparciu o nie: omówienie przetwarzania złożonych zdarzeń

Analiza szybko poruszających się danych i działanie w oparciu o nie: omówienie przetwarzania złożonych zdarzeń Dokument techniczny Analiza szybko poruszających się danych i działanie w oparciu o nie: omówienie przetwarzania złożonych zdarzeń Informacje na temat podstawowych koncepcji i korzyści, jakie można osiągnąć,

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Raport firmy Riverbed Technology

Raport firmy Riverbed Technology Raport firmy Riverbed Technology Jak poradzić sobie z dwoma największymi wyzwaniami związanymi z wirtualizacją Jak poradzić sobie z dwoma największymi wyzwaniami związanymi z wirtualizacją 2008 Riverbed

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 5: NOVELL NPOWER SIECI I PAMIĘĆ MASOWA. Potencjalny rynek zbytu

MODUŁ 5: NOVELL NPOWER SIECI I PAMIĘĆ MASOWA. Potencjalny rynek zbytu MODUŁ 5: NOVELL NPOWER SIECI I PAMIĘĆ MASOWA Witamy w piątym module kursu na Autoryzowanego Sprzedawcę Produktów Novella, zatytułowanym Sieci i pamięć masowa! Można się z niego dowiedzieć, jak Novell pomaga

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku Informacja o produkcie Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku StoreServ 7000 Niezawodna pamięć masowa klasy wyższej w bezkonkurencyjnej cenie Ograniczenia budżetowe zmuszają czasem do wyboru pamięci masowych

Bardziej szczegółowo

Sybase IQ. Szybsze i pełniejsze raporty biznesowe o niższym łącznym koszcie własności PRZEGLĄD ROZWIĄZANIA. www.sybase.com.pl

Sybase IQ. Szybsze i pełniejsze raporty biznesowe o niższym łącznym koszcie własności PRZEGLĄD ROZWIĄZANIA. www.sybase.com.pl Sybase IQ Szybsze i pełniejsze raporty biznesowe o niższym łącznym koszcie własności PRZEGLĄD ROZWIĄZANIA www.sybase.com.pl Każdego roku ilość danych przetwarzanych przez przedsiębiorstwa rośnie w postępie

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Wysoko wydajne rozwi¹zania

Windows Server 2003. Wysoko wydajne rozwi¹zania IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

IBM Global Technology Services. Razem. z nami. możesz więcej KATALOG USŁUG IT. wszystko co. potrzebujesz by odnieść sukces. www.ibm.

IBM Global Technology Services. Razem. z nami. możesz więcej KATALOG USŁUG IT. wszystko co. potrzebujesz by odnieść sukces. www.ibm. IBM Global Technology Services Razem z nami możesz więcej KATALOG USŁUG IT wszystko co potrzebujesz by odnieść sukces 1 O I N N O W A C Y J N O Ś C I Szanowni Państwo, Panuje opinia, że przyszłość należy

Bardziej szczegółowo

Sybase Adaptive Server Enterprise

Sybase Adaptive Server Enterprise Dokument techniczny Sybase Adaptive Server Enterprise Nowości w wersji 15.7 www.sybase.com.pl I II WSTĘP W ostatnich latach obserwuje się skokowy przyrost ilości danych przetwarzanych przez organizacje.

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Backup i storage. Szybkie odzyskiwanie danych historycznych opis rozwiązania str. 4. Jak stworzyć solidny system ochrony informacji? wdrożenie str.

Backup i storage. Szybkie odzyskiwanie danych historycznych opis rozwiązania str. 4. Jak stworzyć solidny system ochrony informacji? wdrożenie str. Szybkie odzyskiwanie danych historycznych opis rozwiązania str. 4 Jak stworzyć solidny system ochrony informacji? wdrożenie str. 8 Na bezpieczeństwie oszczędzaj z głową wdrożenie str. 19 Efektywne metody

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wyjście poza taśmowe systemy kopii zapasowych.

Wyjście poza taśmowe systemy kopii zapasowych. IBM Global Services Styczeń 2008 Wyjście poza taśmowe systemy kopii zapasowych. Odpowiedź IBM na wyzwania w zakresie ochrony danych stojące przed średnimi firmami Strona 2 Spis treści 2 Wprowadzenie 2

Bardziej szczegółowo

Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP

Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP DOKUMENT BIZNESOWY Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP Korzystanie z technologii CEP do uzyskiwania informacji o rynku z dużych ilości danych

Bardziej szczegółowo

HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne

HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne Wirtualizacja serwerów odgrywa obecnie niezwykle istotną rolę. Pomaga organizacjom zwiększać dostępność aplikacji i poprawia zdolność biznesu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii Continuous Intelligence w zarządzaniu energią

Wykorzystanie technologii Continuous Intelligence w zarządzaniu energią Dokument techniczny Wykorzystanie technologii Continuous Intelligence w zarządzaniu energią www.sybase.com.pl I SPIS TREŚCI 1 Wstęp 1 Rozwiązania inteligentnego zarządzania energią 2 Architektura rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Korzyści z mobilności: jak zostać przedsiębiorstwem bezprzewodowym

Korzyści z mobilności: jak zostać przedsiębiorstwem bezprzewodowym Dokument techniczny Korzyści z mobilności: jak zostać przedsiębiorstwem bezprzewodowym Mobilność w biznesie to przewaga konkurencyjna. Czy Twoje przedsiębiorstwo jest gotowe zostać przedsiębiorstwem mobilnym?

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

Architektura informacyjna zorientowana biznesowo

Architektura informacyjna zorientowana biznesowo Dokument techniczny Architektura informacyjna zorientowana biznesowo Rozwiązania na teraz i platforma na przyszłość www.sybase.com.pl WSTĘP Stworzenie trwałego środowiska informatycznego pozostaje jednym

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

5 etapów pomyślnej konsolidacji i wirtualizacji infrastruktury IT. Raport firmy riverbed technology

5 etapów pomyślnej konsolidacji i wirtualizacji infrastruktury IT. Raport firmy riverbed technology 5 etapów pomyślnej konsolidacji i wirtualizacji infrastruktury IT Raport firmy riverbed technology 5 ETAPÓW POMYŚLNEJ KONSOLIDACJI I WIRTUALIZACJI INFRASTRUKTURY IT Wprowadzenie Większość organizacji boryka

Bardziej szczegółowo