Czyste ręce Plus dla Ciebie Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czyste ręce Plus dla Ciebie Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość..."

Transkrypt

1 XVII Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej Czyste ręce Plus dla Ciebie Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość... Mirosława Malara Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego Kraków r

2 Zakażenia szpitalne w Polsce

3 Ignacy IgnacySemmelweis Semmelweis Wprowadzenie Wprowadzenieobowiązku obowiązku dezynfekcji dezynfekcjirąk rąkdla dlastudentów studentówi i lekarzy lekarzy

4 Pierwsze Pierwszezalecenia zaleceniadotyczące dotyczące techniki technikii izasad zasadmycia myciarąk rąk dla dlapracowników pracownikówmedycznych medycznych

5 Formalne Formalnerekomendacje rekomendacjehigieny higieny rąk rąk wg wgcdc CDC(Centers (Centersfor fordisease Disease Control Controland andprevention) Prevention)

6 APIC APIC (Amer. (Amer.Stow. Stow.Profesjonalistów Profesjonalistów Kontroli KontroliZakażeń) Zakażeń)dopuszczenie dopuszczenieww szerszym szerszymstopniu stopniualkoholu alkoholudo dodezynfekcji dezynfekcji rąk rąkpersonelu personelumedycznego medycznego

7 HICPAC HICPAC(Komitet (KomitetNadzorujący NadzorującyKontrolę Kontrolę Zakażeń ZakażeńwwOchronie OchronieZdrowia) Zdrowia)- -alkoholowy alkoholowy środek środek antyseptyczny antyseptycznydo dodezynfekcji dezynfekcjiprzy przy kontakcie kontakciezzpacjentem pacjentemskolonizowanym skolonizowanym VRE VRElub lubmrsa MRSA

8 Nowe Nowezalecenia zaleceniahicpac/apic/shea HICPAC/APIC/SHEA (Stowarzyszenia (StowarzyszeniaEpidemiologii EpidemiologiiwwOchronie Ochronie Zdrowia) Zdrowia)/ /IDSA IDSA(Amer. (Amer.Towarzystwo Towarzystwo Chorób ChoróbZakaźnych) Zakaźnych)

9 Trochę historii r. Ignacy Semmelweis lekarz położnik, prekursor antyseptyki 2008r. 15 październik UNICEF, Światowy Dzień Mycia Rąk 2009r.- wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące higieny rąk z 2009 roku 2011 r. Ogólnopolska Akcja Czyste ręce plus dla Ciebie, i wiele innych... Zarządzanie ryzykiem strategie promujące higienę rąk 2013r. gdzie jesteśmy: jako szpital, pracownicy, społeczeństwo?

10 Prawidłowa higiena rąk to skuteczna i najtańsza metoda walki z zakażeniami szpitalnymi Ręce to bardzo aktywna i bezpośrednia droga przenoszenia patogenów ze źródła / rezerwuaru na osobnika wrażliwego Ręce to najczęściej używany instrument, a czysta opieka jest bezpieczną opieką

11 Nasze Nasze ręce ręce dawniej dawniej ii obecnie? obecnie? poruszają, głaszczą, dotykają, grzeją, chwytają, uderzają, uciskają, leczą, badają, pielęgnują, myją, nacierają, masują, operują, czują...

12 Zarówno Zarówno kontakt kontakt bezpośredni bezpośredni jak jakii pośredni pośredni powoduje powoduje przenoszenie przenoszenie drobnoustrojów drobnoustrojów chorobotwórczych chorobotwórczych

13 Ręce Ręce jako jako źródło źródło drobnoustrojów drobnoustrojów liczba liczbadrobnoustrojów drobnoustrojów CFU CFU /cm /cm22 całkowita całkowitaliczba liczbakomórek komórekna nadłoniach dłoniach personelu personelu mln/cm mln/cm22

14 Ręce Ręce jako jako źródło źródło Nabycie patogenu Nabycie drobnoustrojów patogenuod odpacjenta pacjentalub lubzzjego jegootoczenia otoczenia drobnoustrojów Przeżycie Przeżyciena naskórze skórzerąk rąkpersonelu personelu Przeniesienie Przeniesieniena nakolejnego kolejnegopacjenta pacjentalub lubna nasprzęt sprzęt medyczny medyczny Flora Florastała stała-fizjologiczna fizjologiczna Staphylococcus Staphylococcusepidermidis epidermidis Staphylococcus Staphylococcusaureus aureus - -uu5-25% 5-25% osób osób Corynebacterium Corynebacteriumspp. spp.- -uu~~50% 50% osób osób Flora Floraprzejściowa przejściowazależy zależy od od zanieczyszczenia zanieczyszczeniaśrodowiska środowiska stanu (uszkodzenia, wilgotności, obecności stanuskóry: skóry: (uszkodzenia, wilgotności, obecności pierścionków lub obrączek) pierścionków lub obrączek) kolonizacji warstwy skóry kolonizacjizewnętrznej zewnętrznej warstwy skóry 60-90% 60-90%personelu personeluszpitalnego szpitalnegoprzenosi przenosidrobnoustroje drobnoustroje przez przezręce!!! ręce!!!

15 Najczęściej Najczęściejpomijane pomijaneobszary obszary dłoni dłoni podczas podczasmycia myciaiidezynfekcji dezynfekcji strona stronagrzbietowa grzbietowa najczęściej najczęściejpomijane pomijane dość dośćczęsto częstopomijane pomijane zwykle zwyklenie niepomijane pomijane strona strona dłoniowa dłoniowa

16 Taki Takijest jestefekt efektbraku brakuprecyzji precyzji;);)

17 Mała Mała dziura dziura w wrękawiczkach rękawiczkachma mawielkość wielkość nm nm (10 (10-9-9metrów) metrów)!! Variola virus nm Herpes-virus nm Mumps-virus nm Influenza-virus nm HIV-virus nm Adeno-virus nm Polymona-virus nm Hepatitis-B-virus nm Poliomyelitis-virus ca. 25 nm Dlatego Dlategomycia myciai idezynfekcji dezynfekcjinie nienależy należy bagatelizować! bagatelizować!

18 Zdjęcia Zdjęciaprzedstawiające przedstawiającewielkość wielkośćporów poróww w lateksie lateksie Photo: K.-P. Wefers, Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Universität Gießen

19 Metoda Metodaobserwacyjna obserwacyjnawśród wśródspołeczeństwa społeczeństwa dowiodła, dowiodła,że: że: 54% 54%mężczyzn mężczyzntwierdzi, twierdzi, że że myje myjeręce ręcepo poskorzystaniu skorzystaniuzz toalety toaletypublicznej publicznej 36% 36%mężczyzn mężczyznmyje myjeręce ręce po poskorzystaniu skorzystaniuzztoalety toalety publicznej publicznej 72% 72%kobiet kobiettwierdzi, twierdzi,że że myje myjeręce ręcepo poskorzystaniu skorzystaniuzz toalety toaletypublicznej publicznej 62% 62%kobiet kobietmyje myjeręce ręcepo po skorzystaniu skorzystaniuzztoalety toalety publicznej publicznej

20 Metoda Metodaobserwacyjna obserwacyjnawśród wśródpersonelu personelu medycznego medycznegodowiodła, dowiodła,że: że: Zaobserwowano przestrzeganie procedury higieny rąk w 48% przypadków: 52% pielęgniarek 30% lekarzy Częstotliwość dezynfekcji rąk: OIOM 36% Chirurgia 47% Pediatria 59%

21 Ankieta Publikacja w Pielęgniarka Epidemiologiczna, Marzec 2012 Nr1 ( 48),str. 23/24/25 Beata Denisiewicz - Kontrola techniki mycia i dezynfekcji rąk u personelu medycznego. Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno Reumatologicznych z siedzibą w Kup. Ankieta 22 pytania Grupa badana 102 pracowników szpitala Wnioski: Pomijanie niektórych obszarów 62,74 % Brak czasu na dezynfekcję 21,57% Zapominanie 19,61% Alergia skórna 15,69%

22 Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego Sztuczne paznokcie, tzw. TIPSY, mogą być niebezpieczne dla chorych i odgrywać negatywną rolę w rozprzestrzenianiu zakażeń szpitalnych, dlatego ich noszenie jest niewskazane. Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej są zobowiązani do wyeliminowania wszelkich wektorów przenoszenia zakażeń...

23 znaczenie procedur... Procedura to: całokształt przepisów i zasad regulujących postępowanie wynik dyskusji i zgody zespołu dotyczący wybranego, określonego zagadnienia stworzenie użytecznego modelu postępowania dla poprawy bezpieczeństwa pacjenta dobra praktyka w przestrzeganiu zasad

24 Od Odkilkunastu kilkunastulat latw wpolsce Polsceprowadzone prowadzonesą są szkolenia, szkolenia,które któremają majązwiększyć zwiększyćświadomość świadomość personelu personeludotyczącą dotyczącązakażeń zakażeńdrobnoustrojami drobnoustrojami chorobotwórczymi chorobotwórczymioraz orazich ichzapobiegania zapobiegania poprzez poprzezodpowiednią odpowiedniąhigienę higienęrąk. rąk. Wciąż Wciążjednak jednakefekty efektytych tychszkoleń szkoleńnie niesą sązadowalające zadowalającei idużo dużo jeszcze jeszczejest jestwwtej tejsprawie sprawie do dozrobienia zrobienia..

25 WHO zaleca: Programy edukacyjne... Elementy edukacji i poparcia ze strony starszych stopniem pracowników (IA) Podkreślanie dobrych i złych stron różnych metod dekontaminacji rąk (II) Monitorowanie stosowania się pracowników do zalecanych sposobów utrzymania higieny rąk i dostarczanie im informacji zwrotnych na ten temat (IA) Zachęcanie do współpracy w promowaniu higieny rąk pacjentów i ich rodziny (II)

26 Od Odroku roku bardzo bardzoważną ważnąrolę rolęna namapie mapie znaczących znaczącychwydarzeń wydarzeńnaukowych, naukowych,które któreww ciekawy, ciekawy,nowoczesny nowoczesnysposób sposóbprezentują prezentują wiedzę wiedzęzzzakresu zakresuantyseptyki antyseptykii idezynfekcji dezynfekcjirąk rąk odgrywa odgrywaogólnopolski ogólnopolskiprogram programedukacyjny. edukacyjny. Czyste Czyste Ręce Ręce Plus Plus dla dla Ciebie Ciebie

27 Do Dogrudnia grudnia roku rokuodbyły odbyłysię się22ogólnopolskie ogólnopolskie konferencje konferencjenaukowe, naukowe,których którychpomysłodawcą pomysłodawcąiisponsorem sponsorem była byłafirma firmaschulke SchulkePolska PolskaSp. Sp.zzo.o.: o.o.: 5 Grudnia 2011 roku I Konferencja naukowa Czyste ręce Plus dla Ciebie Katowice 15 Października 2012 roku II Konferencja naukowa Czyste ręce Plus dla Ciebie Wrocław Każda Każdazzopisywanych opisywanychkonferencji konferencjigościła gościłaponad ponad uczestników uczestników reprezentujących reprezentującychna naco codzień dzieńnastępujące następującejednostki: jednostki:podmiotów podmiotów leczniczych, leczniczych,sanepidy, sanepidy,urzędy urzędymiejskie, miejskie,uniwersytet UniwersytetMedyczny Medyczny (studenci).

28 Do Dogrudnia grudnia roku rokuodbyły odbyłysię siędwie dwiespołeczne społeczne akcje akcjeedukacyjne edukacyjnept. pt. Twoje TwojeZdrowie Zdrowiew wtwoich Twoich 15 października 2011 roku, Rękach : Rękach : Światowy Dzień Mycia Rąk Pasaż Grunwaldzki Wrocław 15 października 2012 roku, Światowy Dzień Mycia Rąk Pasaż Grunwaldzki Wrocław

29 Organizatorzy Organizatorzyprzygotowali przygotowalim. m.in. in.stanowiska stanowiskado dokontroli kontroliskuteczności skutecznościmycia myciarąk rąk (ujawniające, (ujawniające,czy czysą sąone onerzeczywiście rzeczywiścieczyste) czyste)oraz orazstanowiska stanowiskado dodiagnostyki diagnostyki skóry. skóry.sympatyczni Sympatycznistudenci studencidemonstrowali demonstrowalizarówno zarównodorosłym dorosłymjak jaki idzieciom dzieciomjak jak należy należyprawidłowo prawidłowomyć myćręce, ręce,aby abybyły byłyone onerzeczywiście rzeczywiścieczyste czystei ipozbawione pozbawione drobnoustrojów. Efekt takiego treningu można było od razu sprawdzić drobnoustrojów. Efekt takiego treningu można było od razu sprawdzićwwspecjalnej specjalnej lampie podświetlającej brudne miejsca. Równocześnie na scenie Pasażu lampie podświetlającej brudne miejsca. Równocześnie na scenie Pasażu Grunwaldzkiego Grunwaldzkiegomożna możnabyło byłowysłuchać wysłuchaćinteresujących interesującychrozmów rozmówz zekspertami: ekspertami: mikrobiologiem, mikrobiologiem,dermatologiem, dermatologiem,alergologiem alergologiemi ipediatrą. pediatrą.nic Nicdziwnego, dziwnego,że żeakcja akcja twoje twojezdrowie ZdrowiewwTwoich Twoichrekach rekachcieszyła cieszyłasię sięogromnym ogromnymzainteresowaniem zainteresowaniemcałych całych rodzin. rodzin.

30

31 WWramach ramachpropagowania propagowaniaspołecznych społecznychdziałań działańedukacyjnych edukacyjnych prowadzących prowadzącychdo dopodnoszenia podnoszeniaświadomości świadomościwwzapobieganiu zapobieganiu zakażeniom zakażeniomprzenoszonym przenoszonymprzez przezręce ręceoprócz opróczwymienionych wymienionych inicjatyw inicjatywma mamiejsce miejscewspółpraca współpracazzjednostkami jednostkamirządowymi rządowymi takimi takimijak: jak: Wojewódzka WojewódzkaStacja StacjaSanitarno-Epidemiologiczna Sanitarno-Epidemiologicznaw w Katowicach Katowicach Współpraca obejmowała działania edukacyjne ogłoszone przez Stację na terenie województwa śląskiego pod nazwą: Szkoła Czystych Rąk. Akcja została przeprowadzona pod patronatem WSSE Katowice oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - lek. med. Grzegorz Hudzik

32

33 Certyfikaty Certyfikatyi idyplomy dyplomy Zarówno Zarównouczestnictwo uczestnictwowwkonferencjach konferencjachnaukowych naukowychoraz orazuczestnictwo uczestnictwoww konkursach konkursachedukacyjnych edukacyjnychjest jestcertyfikowane. certyfikowane.uczestnicy Uczestnicykonferencji konferencji naukowych naukowychotrzymują otrzymującertyfikaty certyfikatyuczestnictwa uczestnictwanatomiast natomiastlaureaci laureaciotrzymują otrzymują certyfikaty certyfikatyza zazdobyte zdobytemiejsca miejscawwkonkursie. konkursie.oprócz Opróczosób osóbbiorących biorącychudział udziałww konkursie konkursieedukacyjnym edukacyjnymcertyfikowane certyfikowanesą sąrównież równieższpitale, szpitale,które którereprezentują reprezentują uczestnicy uczestnicykonkursu. konkursu.

34

35 Celem Celemprogramu, programu,czyste Czysteręce ręce Plus Plusdla dlaciebie Ciebie jest: jest: spełnianie misji nauczania personelu medycznego i pacjentów zasad higieny rąk poprzez stworzenie kampanii promującej prawidłowe zachowania higieniczne w placówkach opieki zdrowotnej umacnianie postaw mających na celu szerzenie prawidłowych zasad higieny rąk przybliżenie szerokiemu gronu pracowników medycznych i/lub pacjentom, studentom, stażystom, osobom odwiedzającym szpital, konsekwencji braku higieny rąk i wdrożenie działań mających na celu prewencję przenoszenia drobnoustrojów przez te osoby przybliżenie roli personelu medycznego i/lub pozostałych osób w szerzeniu zakażeń inspirowanie i zachęcanie do poszerzania wiedzy na temat prawidłowej higieny rąk

36 Zdjęcia Zdjęciazzkonferencji konferencjinaukowych naukowych programu programuczyste Czysteręce ręce Plus Plusdla dla Ciebie Ciebie

37 Zdjęcia Zdjęciazzkonferencji konferencjinaukowych naukowych programu programuczyste Czysteręce ręce Plus Plusdla dla Ciebie Ciebie

38 Materiały promocyjne użyte podczas programu Czyste ręce Plus dla Ciebie Widokówka z techniką mycia rączek dla dzieci wierszyk edukacyjny

39 Zaproszenie do konkursu edukacyjnego

40 Ulotka informacyjna - Kiedy należy myć ręce

41 Ulotka informacyjna - Kiedy należy myć ręce

42 Naklejki samoprzylepne

43 Plakat akcji studentów w Pasażu Grunwaldzkim Wrocław

44 Plakaty informacyjne - ścienne

45

46 CEL zwiększenie świadomości personelu medycznego, że to właśnie ręce są głównym wektorem przenoszenia zakażeń szpitalnych edukacja, jak powinna wyglądać prawidłowa higiena rąk

47 I Edycja 2001 r. II Edycja 2008 r. Przystąpiło 268 szpitali w pierwszym roku trwania akcji III Edycja 2012 r. Założenia: objęcie akcją 314 szpitali w pierwszym roku trwania akcji Po raz pierwszy akcja objęta przez PSPE patronatem: - merytorycznym - medialnym

48 OGÓLNODOSTĘNA PLATFORMA

49 Możemy uratować 200 tys. pacjentów! * Patronat merytoryczny: * Źródło: A.Majewski Zdrowie w naszych rękach Menedżer Zdrowia

50 Przyłącz się do Akcji Czyste Ręce zarejestruj się!

51 We Wewspółpracy współpracyzzcmj CMJrusza ruszaakcja Akcja Higiena Higienarąk rąktotobezpieczna BezpiecznaOpieka Opieka

52 Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka -zaproszenie do programu W dniu 7 stycznia 2013 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie inaugurujące program promujący higienę rąk w opiece zdrowotnej. Inicjatywa ta jest realizowane w ramach Dwuletniej Umowy o Współpracy zawartej pomiędzy Biurem Regionalnym dla Europy WHO a Ministrem Zdrowa na lata i koordynowana przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, będące Ośrodkiem Współpracy z WHO. Działania na rzecz promocji higieny rąk w sektorze ochrony zdrowia są oparte o inicjatywę Światowego Sojuszu na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów (World Alliance for Patient Safety) WHO: Clean Care is Safer Care, służącej redukowaniu liczby zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej na całym świecie.

53

54 Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka -zaproszenie do programu W Polsce zainteresowanie udziałem w programie wyraziły liczne stowarzyszenia i organizacje, którym bliskie są zagadnienia poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki w tym Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych

55 Podsumowanie Higiena rąk to: - Ustawa o zawodach lekarza /pielęgniarki; Ustawa o chorobach zakaźnych... - zaangażowanie i cierpliwość - restrykcyjna kontrola ale też Kodeks Etyki... czyli program bezpieczeństwa dla: pacjentów pracowników medycznych i nie medycznych odwiedzających ( rodzin pacjentów) całego społeczeństwa

56

57 Dzisiaj już wiesz w czym myliłaś się wczoraj, być może jutro obudzisz się z nowym spojrzeniem na to, co dzisiaj wydaje Ci się pewne. Moses Mamonides ( ) 57

58 Drodzy Państwo! W waszych rękach spoczywa odpowiedzialność!

59 PRIMUM NON NOCERE Dziękuję za uwagę

Higiena rąk w placówkach ochrony zdrowia

Higiena rąk w placówkach ochrony zdrowia Higiena rąk w placówkach ochrony zdrowia materiały szkoleniowe dla pielęgniarek i położnych specjalistów epidemiologii lub higieny i epidemiologii zatrudnionych w Zespołach Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku MINISTER ZDROWIA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku opracowane przez Krajowe Centrum do Spraw AIDS część I Podstawa prawna: 7 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej podsumowanie

Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej podsumowanie Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej podsumowanie Pierwsza Światowa Inicjatywa na rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta Higiena rąk to bezpieczna opieka Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie II Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych V Kadencji w Częstochowie Prezydium

Bardziej szczegółowo

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem WROCŁAW, 03 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SPONSORZY:

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA SZPITALI

AKREDYTACJA SZPITALI AKREDYTACJA SZPITALI Akredytacja organizacji opieki zdrowotnej to dobrowolny, usystematyzowany proces oceny nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, prowadzony przez niezależnych

Bardziej szczegółowo

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NUMER 5 /271/ MAJ 2014 www.doipip.wroc.pl W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH KAMPANIA KRAJOWEGO CENTRUM DS. AIDS 10 LAT W UNI EUROPEJSKIEJ HISTORIA

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny kraju w roku 2013

Stan sanitarny kraju w roku 2013 Stan sanitarny kraju w roku 2013 Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65 tel.: +48 22 536 13 00 fax: +48 22 635 61 94 e-mail: inspektorat@gis.gov.pl www.gis.gov.pl SPIS TREŚCI Wstęp..............................................................

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2007 2011 w roku 2007

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2007 2011 w roku 2007 Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2007 2011 w roku 2007 Część I Warszawa 2008 SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE 1 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek

Spis treści. Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek Spis treści Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek i Położnych Projekt Systemowy Profesjonalne pielęgniarstwo sys temu ratownictwa medycznego w Polsce wsparcie

Bardziej szczegółowo

Praca Pogl dowa Zdr Publ 2009;119(3):325-330 Review Article

Praca Pogl dowa Zdr Publ 2009;119(3):325-330 Review Article Praca Pogl dowa Zdr Publ 2009;119(3):325-330 Review Article MARTA D BROWSKA-BENDER, MONIKA STE Bezpiecze stwo pacjenta jako cz systemu jako ci opieki zdrowotnej na przyk adzie Polski i Szwecji Patient

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Nr 10/grudzień 2014 O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl PAKIET ONKOLOGICZNY Czas na zmiany w polskiej onkologii Spotkanie liderów

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (4) Grudzień 2012

Nr 4 (4) Grudzień 2012 Nr 4 (4) Grudzień 2012 10 14 12 18 20 22 25 21 22 28 Wizerunek pielęgniarki XXI wieku Kariera w pielęgniarstwie - zacznij od CV Transkulturowo na święta Nie oceniaj książki po okładce ABC pielęgnowania

Bardziej szczegółowo

przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy

przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy Raport Społeczny - Wysokie wysokie standardy etyczne % pracowników przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy % umów z dostawcami zawiera zapisy antykorupcyjne 6 w roku publikacja danych finansowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

IX Zjazd. Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Pielęgniarka EPIDEMIOLOGICZNA

IX Zjazd. Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Pielęgniarka EPIDEMIOLOGICZNA IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych 25 1 DO ALBUMU podziękuj za cierpienie czy umiesz czy nie umiesz bez niego nigdy nie wiesz ile miłość kosztuje NIC jakie to dziwne tak

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy

Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce mgr Agnieszka Szczygielska mgr inż. Alfred Brzozowski Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005 Załącznik do uchwały Nr XXIII/319/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom SPIS TREŚCI WSTĘP 1. O raporcie 2. Spis treści 3. Historia firmy 4. List od prezesa ZOBOWIĄZANIE I Jesteśmy by budować atrakcyjne miejsca pracy, by najlepsi

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Sanitarny STAN SANITARNY KRAJU W ROKU 2011

Główny Inspektorat Sanitarny STAN SANITARNY KRAJU W ROKU 2011 PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Główny Inspektorat Sanitarny STAN SANITARNY KRAJU W ROKU 2011 Warszawa Maj 2012 1 Spis treści I. Wstęp...4 II. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych...8 1.

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Raport Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim Warszawa, 2014 r. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W POLSCE KAMPANII EUROPEJSKI DZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH 2010

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W POLSCE KAMPANII EUROPEJSKI DZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH 2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W POLSCE KAMPANII EUROPEJSKI DZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH 2010 Kampania zorganizowana w ramach: Programu zdrowotnego Ministra Zdrowia Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis MISJA GRUPY SCANMED MULTIMEDIS 6 O RAPORCIE 7 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NA TEMAT ZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. mgr piel. Izabela Kucharska Przewodnicząca Zespołu; Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi, Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży

Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży Wisława Ostręga 0 DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO

Bardziej szczegółowo

sierpień - wrzesień 2013r.

sierpień - wrzesień 2013r. W numerze: Pielęgniarka Roku 2012 Kalendarium Wymagania wobec pielęgniarek opieki paliatywnej Pielęgniarskie przemyślenia... Żywienie pozajelitowe... Zasady opieki paliatywnej Opinie i komunikaty Szanowne

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo