REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA"

Transkrypt

1 REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt. Mój biznes moja szansa został opracowany na podstawie Wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie województwa podlaskiego, Białystok, kwiecień 2010 roku, dostępnych na stronie W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem bądź budzących wątpliwości zastosowanie mają reguły i zasady wynikające z ww. Wytycznych Instytucji Pośredniczącej. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. AMICUS Towarzystwo Amicus w Białymstoku. 2. Projekt Mój biznes moja szansa projekt realizowany w ramach Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UDA- POKL /10-00 zawartej przez AMICUS z Województwem Podlaskim w dniu 27 września 2010 roku. 3. Biuro Projektu siedziba Towarzystwa Amicus w Białymstoku, ul. Lipowa 14, poczta Białystok. 4. Operator/Beneficjent Projektu Towarzystwo Amicus w Białymstoku. 5. Kandydat osoba, która zadeklarowała swój udział w projekcie Mój biznes moja szansa, złożyła Formularz rekrutacyjny oraz dokumenty wskazane przez Operatora, weryfikujące spełnienie wymogów uczestnictwa w Projekcie. 6. Uczestnik (Beneficjent Ostateczny) osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie po podpisaniu Deklaracji uczestnictwa. Od dnia podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie do dnia zakończenia udziału w Projekcie Uczestnik nie może brać udziału w innym projekcie realizowanym w ramach działania Grupa Docelowa Projektu 40 Uczestników Projektu (25 kobiet i 15 mężczyzn) tworzących grupę o określonej przez założenia Projektu strukturze, tj. 20 osób w wieku do 24 roku życia i 20 osób po 50 roku życia, w tym: 1) 12 osób zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą, 2) 12 osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu, 3) 4 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy nie wcześniej niż 6 m-cy przed przystąpieniem do Projektu, 4) 6 osób niepełnosprawnych, 5) 3 osoby nieaktywne zawodowo uczące się i kształcące się, 6) 21 osób zatrudnionych. 8. Przedsiębiorca Uczestnik Projektu, który otrzyma wsparcie finansowe oraz specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach Projektu oraz rozpocznie prowadzenie własnej Str. 1 z 17

2 działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem 2 ust Dane osobowe oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczące uczestników projektu. 10. Przetwarzanie danych osobowych oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnienie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego Dotacja inwestycyjna bezzwrotna pomoc finansowa udzielana Przedsiębiorcy w formie jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków związanych z rozpoczętą przez Uczestnika Projektu działalnością gospodarczą. Maksymalna wysokość jednorazowej dotacji wynosi ,00 zł. 12. Podstawowe wsparcie pomostowe finansowe wsparcie pomostowe wypłacane Przedsiębiorcy miesięcznie, przez okres 6 miesięcy, w kwocie nie większej niż 1 317,00 zł, zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. (M.P. Nr 48, poz. 709). 13. Przedłużone wsparcie pomostowe finansowe wsparcie pomostowe wypłacane Przedsiębiorcy miesięcznie, w kwocie nie większej niż 1 317,00 zł przez okres kolejnych 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania z finansowego wsparcia w ramach podstawowego wsparcia pomostowego. Przedłużone wsparcie pomostowe może być przyznane Przedsiębiorcy wyłącznie w wyjątkowej sytuacji, związanej z utrzymującymi się problemami dotyczącymi braku płynności finansowej. Przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego musi być poprzedzone przeprowadzoną przez Przedsiębiorcę analizą wskazującą na istnienie obiektywnych przyczyn leżących u podstaw trudnej sytuacji na rynku uruchomionej działalności gospodarczej oraz wskazaniem kierunków wyjścia z zaistniałej sytuacji. Ponadto, warunkiem niezbędnym przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego musi być specyficzny charakter prowadzonej działalności gospodarczej (wyróżniającej się np. długim procesem produkcji towaru lub świadczenia usługi i związanym z tym przesunięciem w czasie płatności) lub sytuacja wspieranej osoby (np. kierowanie wsparcia do osoby niepełnosprawnej). 14. Działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza działalność zarobkowa, w myśl art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 1. Za działalność gospodarczą nie będzie uważana działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów (art. 3 usdg). 15. Regulamin niniejszy Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt. Mój biznes moja szansa, regulujący: zasady rekrutacji, wsparcia szkoleniowo-doradczego, wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej, podstawowego wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego, specjalistycznego wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz innych zasad uczestnictwa w projekcie. 16. Pomoc de minimis pomoc udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379, z r.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju 1 Dz. U r., nr 155, poz ze zm. dalej jako usdg. Str. 2 z 17

3 Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz.U z późn. zm.). 17. Komisja Rekrutacyjna zespół odpowiedzialny za proces rekrutacji w Projekcie. 18. KOW Komisja Oceny Wniosków Komisja, w skład której wejdą eksperci powołani przez Beneficjenta Projektu, zadaniem której jest ocena złożonych przez Beneficjentów Ostatecznych dokumentów. 19. Strona internetowa Projektu strona internetowa o adresie 20. Instytucja Pośrednicząca Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. 2. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Mój biznes moja szansa realizowanym przez Towarzystwo Amicus w Białymstoku. Zasady uczestnictwa w projekcie obejmują: 1) zasady rekrutacji: a. Kryteria podstawowe, b. Kryteria grupy docelowej, c. Kryteria merytoryczne, d. Ocena predyspozycji i motywacji do prowadzenia działalności gospodarczej; 2) zasady udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego w postaci: a. podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego, b. specjalistycznego wsparcia szkoleniowo-doradczego; 3) zasady udzielania wsparcia finansowego w postaci: a. jednorazowej dotacji inwestycyjnej, b. podstawowego wsparcia pomostowego, c. przedłużonego wsparcia pomostowego. 2. Projekt Mój biznes moja szansa realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VI Oś priorytetowa Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wsparcie realizowane w ramach Działania skierowane jest do osób fizycznych pochodzących z woj. podlaskiego, kobiet i mężczyzn, które mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (z zastrzeżeniem 2 ust 6.) i obejmuje pomoc finansową, a także wsparcie szkoleniowo-doradcze, zarówno w momencie zakładania firmy jak również w początkowym okresie jej funkcjonowania, celem zapewnienia trwałości i ciągłości realizowanych przedsięwzięć. 3. Projekt Mój biznes moja szansa realizowany jest w okresie od 1 września 2010 r. do 31 maja 2012 r. i składa się z następujących etapów: a. etap promocji, b. etap rekrutacji, c. etap podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego, d. etap udzielenia Uczestnikom wsparcia finansowego i specjalistycznego wsparcia szkoleniowo-doradczego, e. etap monitoringu rozpoczętych przedsięwzięć gospodarczych. 4. W ramach Projektu zakłada się nabór Kandydatów na Uczestników, a następnie przeszkolenie i wsparcie doradcze dla 40 Uczestników Projektu. Dla 30 z 40 Uczestników Projektu przewidziano udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej i podstawowego wsparcia pomostowego. 10 spośród 30 nowych Przedsiębiorców ma szansę Str. 3 z 17

4 na uzyskanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Każdy z beneficjentów pomocy, który otrzyma pomoc finansową na rozwój przedsiębiorczości objęty zostanie specjalistycznym wsparciem szkoleniowo-doradczym. 5. W skład 40-osobowej grupy Uczestników wejdzie 15 mężczyzn i 25 kobiet (zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci). Do Projektu zakwalifikowani zostaną Kandydaci znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zgodnie ze strukturą Grupy Docelowej Projektu będą to osoby w wieku do 24 lat (20 osób) i po 50 roku życia (20 osób), w tym: a. niepełnosprawni (6 osób). b. zamieszkujący w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą (12 osób), c. pozostający bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 m-cy przed przystąpieniem do projektu (12 osób), d. zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy nie wcześniej niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu(4 osoby), e. nieaktywni zawodowo uczący i kształcący się (3 osób), f. zatrudnieni (21 osób). 6. Dopuszczalną formą prowadzenia działalności gospodarczej wspieranej w ramach Projektu jest jednoosobowa działalność gospodarcza (wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub działalność gospodarcza w ramach spółki cywilnej. Uczestnicy Projektu planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej powinni zawrzeć stosowną informację na ten temat w Biznes Planie, który stanowi podstawę do przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, zobowiązując się tym samym do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Wsparcie przewidziane w ramach Działania 6.2 PO KL kierowane jest do osób fizycznych rozumianych jako indywidualni Uczestnicy Projektu, niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym, kwota środków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości przyznawana jest odrębnie dla każdego Uczestnika Projektu. Dopuszczalna jest również sytuacja polegająca na przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 1) przedmiot działalności spółki cywilnej utworzonej w wyniku przekształcenia jest zbieżny z przedmiotem działalności osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które otrzymały wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości na podstawie zaakceptowanego Biznes Planu oraz przewidzianej w nim struktury wydatków, 2) przekształcenie w spółkę cywilną jest uzasadnione dążeniem do zwiększenia skali realizowanego przedsięwzięcia oraz poparte wiarygodnymi danymi na temat możliwości jego powodzenia (np. pozyskanie nowych rynków zbytu lub też odbiorców realizowanych usług), 3) zmiana formy prowadzonej działalności dokonana jest w formie Aneksu do umowy podpisanej z indywidualnym uczestnikiem projektu, po uzyskaniu akceptacji Operatora Projektu oraz po zasięgnięciu opinii Instytucji Pośredniczącej. Str. 4 z 17

5 ROZDZIAŁ II REKRUTACJA 3. Proces rekrutacji 1. Nabór Kandydatów do udziału w Projekcie prowadzi Operator Projektu w Biurze Projektu. Biuro Projektu czynne jest w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, od godziny 8.00 do godziny Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem w sposób bezstronny, jawny i na warunkach jednakowych dla wszystkich Kandydatów na Uczestników Projektu, w oparciu o dokumenty rekrutacyjne dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Beneficjenta. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część dokumentacji rekrutacyjnej. 3. Na dokumenty rekrutacyjne składają się ponadto: 1) Formularz Rekrutacyjny (Załącznik nr 1), który zawiera m.in. skrócony biznes plan planowanego przedsięwzięcia gospodarczego, dane osobowe i kontaktowe Kandydata, jego status na rynku pracy, określenie przynależności do grupy docelowej Projektu, zgodę Kandydata na przetwarzanie danych osobowych jak również oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu, 2) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe (Załącznik nr 6), 3) Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku do beneficjenta w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów (Załącznik nr 5), 4) Oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do Projektu (Załącznik nr 7). Za datę przystąpienia do Projektu uważa się datę podpisania przez Uczestnika Deklaracji uczestnictwa w Projekcie ( 4 pkt. 7), 5) Oświadczenie o uczestnictwie tylko w jednym projekcie w ramach Działania 6.2 PO KL (Załącznik nr 8), 6) Kserokopia dowodu tożsamości, 7) Decyzja o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem), 8) Zaświadczenie z PUP w przypadku osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych, potwierdzające posiadanie przez Kandydata statusu osoby bezrobotnej (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem), 9) Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły osoby nie aktywnej zawodowo i nie posiadającej statusu bezrobotnej (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem), 10) Zaświadczenie z ZUS potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu i z jakiego tytułu za okres ostatnich trzech miesięcy (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem), 11) Zaświadczenie z KRUS potwierdzające podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników (dla kandydatów-rolników) (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem), 12) Oświadczenie o powrocie lub wejściu po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka (Załącznik nr 9), 4. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne (brak załączników, nie wypełnione pola Formularza Rekrutacyjnego, brak podpisów Kandydata, dokumenty przygotowane przy użyciu formularzy niezgodnych z wzorami będącymi załącznikami do Regulaminu itp), podlegają uzupełnieniu Str. 5 z 17

6 przez Kandydata do dnia roku, do godz W wypadku dostarczania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Biura Projektu. Dokumenty ocenione pozytywnie na etapie weryfikacji formalnej skierowane zostaną do weryfikacji merytorycznej. 5. Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście, przesyłką poleconą bądź kurierską do Biura Projektu w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: 1) Imię, Nazwisko, adres do korespondencji Nadawcy/Kandydata, 2) Adres Biura Projektu: Towarzystwo Amicus, ul. Lipowa 14, Białystok, 3) Dopisek: Dokumenty rekrutacyjne Projektu Mój biznes moja szansa. 6. Za proces Rekrutacji odpowiada Komisja Rekrutacyjna powołana przez Operatora. 7. Rekrutacja prowadzona będzie w 4 etapach, a informacja o jej rozpoczęciu i czasie trwania zostanie zamieszczona na Stronie internetowej Projektu oraz podana do wiadomości publicznej za pośrednictwem mediów regionalnych. Data rozpoczęcia naboru, Regulamin, Formularz rekrutacyjny i inne dokumenty obowiązujące Kandydatów do udziału w Projekcie zostaną podane do wiadomości publicznej nie później niż na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru. 1) Etap I - Przyjmowanie dokumentów - w okresie od r. do r. przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne Kandydatów do udziału w Projekcie (Formularz Rekrutacyjny wraz z kompletem załączników). Dokumenty rekrutacyjne przyjęte do dalszej oceny muszą zostać złożone do dnia r. do godz W wypadku dostarczania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Biura Projektu. 2) Etap II - Weryfikacja formalna - w okresie od r. do roku, w oparciu o Kartę oceny Formularza rekrutacyjnego, Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację formalną złożonych dokumentów. Formularz zostanie zweryfikowany pod względem spełnienia kryteriów formalnych (m.in. kompletność i poprawność wypełnienia Formularza Rekrutacyjnego, data i godzina złożenia dokumentów). Niekompletne dokumenty rekrutacyjne (brak załączników, nie wypełnione pola Formularza Rekrutacyjnego, brak podpisów Kandydata, dokumenty przygotowane przy użyciu formularzy niezgodnych z wzorami będącymi załącznikami do Regulaminu itp), podlegają uzupełnieniu przez Kandydata do dnia r. do godz W wypadku dostarczania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Biura Projektu. Dokumenty ocenione pozytywnie na etapie weryfikacji formalnej skierowane zostaną do weryfikacji merytorycznej. Wyniki weryfikacji formalnej zostaną podane na stronie internetowej Projektu najpóźniej do dnia roku. 3) Etap III - Weryfikacja merytoryczna - w okresie od r. do roku, w oparciu o Kartę oceny Formularza Rekrutacyjnego, Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację merytoryczną. Weryfikacji merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego wraz z załącznikami dokona dwóch losowo wybranych członków Komisji. Na zakończenie weryfikacji merytorycznej wyłoniona zostanie 60-osobowa grupa, która skierowana będzie do ostatniego etapu: wyłonienie uczestników projektu. Wyniki weryfikacji merytorycznej zostaną podane na stronie internetowej Projektu najpóźniej do dnia roku. 4) Etap IV - Wyłonienie uczestników projektu 60 osób wyłonionych w Etapie III, w okresie od r. do r. przejdzie rozmowę z Doradcą Zawodowym Str. 6 z 17

7 celem analizy predyspozycji, motywacji oraz potrzeb szkoleniowo-doradczych. O terminie rozmowy Kandydaci zostaną poinformowani z przynajmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Doradca oceni predyspozycje oraz motywację Kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej. Zdiagnozuje również potrzeby szkoleniowodoradcze Kandydatów, kierując wybrane osoby do udziału w szkoleniu w zakresie umiejętności miękkich i opracuje Indywidualne Plany Działania dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Przy uwzględnieniu Struktury Grupy Docelowej Projektu do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 40 osób. Ostatecznie o miejscu na liście rankingowej decydować będzie łączna liczba punktów uzyskanych za: spełnienie kryterium grupy docelowej, kryteria merytoryczne oraz punkty przyznane przez doradcę zawodowego. W przypadku równej liczby punktów, o kolejności na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów przyznana przez doradcę zawodowego. Wyniki rekrutacji zostaną podane na stronie projektu najpóźniej do dnia roku. 8. Operator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rekrutacji lub wyznaczenia kolejnego (również ograniczonego do określonej grupy docelowej) naboru Kandydatów do udziału w Projekcie aż do czasu zakwalifikowania grupy spełniającej wskaźniki założone w Projekcie. 9. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje Kandydatowi odwołanie. 10. Kandydaci otrzymają informacje o wyniku rekrutacji (wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopią Formularza rekrutacyjnego oraz Kart oceny formularza rekrutacyjnego) listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. Uczestnikiem projektu będzie mogła zostać osoba, która za kryteria merytoryczne uzyska co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie podpiszą do dnia r. (po zapoznaniu się z zasadami uczestnictwa w projekcie) Deklarację uczestnictwa w projekcie. Zostanie utworzona 10-osobowa lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, skreślenia z listy uczestników lub niespełnienia warunków przez osobę znajdująca się na liście uczestników projektu, w jej miejsce wejdzie kolejna osoba z listy rezerwowej, przy zachowaniu kolejności rankingowej i biorąc pod uwagę strukturę Grupy Docelowej Projektu tj. np. w miejsce osoby długotrwale bezrobotnej wejdzie osoba długotrwale bezrobotna o największej ilości punktów uzyskanych podczas oceny w postępowaniu kwalifikacyjnym do udziału w Projekcie. 11. Wszystkie zadania będą realizowane zgodnie z polityką równości, poprzez dostosowanie działań promocyjnych do potrzeb wszystkich wskazanych w projekcie grup społecznych, realizacje szkoleń w miejscu dostępnym dla osób niepełnosprawnych, zwrot kosztów podróży dla osób dojeżdżających z miejscowości spoza miejsca realizacji szkolenia, zapewnienia opieki nad dziećmi Uczestników Projektu. Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem trudnej sytuacji kobiet oraz osób: z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miast do 25 tys. mieszkańców, niepełnosprawnych, do 24 lub po 50 roku życia, pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Treści kształcenia nie będą powielały stereotypowego podziału obowiązków w społeczeństwie, w tym stereotypowej roli kobiet i wykonywanych przez nie prac. 4. Uczestnicy Projektu 1. Do Projektu zostanie przyjętych 40 osób w tym 25 kobiet i 15 mężczyzn. Projekt zakłada również, że wśród 40 wyłonionych Uczestników znajdzie się: 20 osób w wieku do 24 roku życia i 20 osób po 50 roku życia, w tym: Str. 7 z 17

8 1) 12 osób zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców, zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą, 2) 12 osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu 3) 4 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy nie wcześniej niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu, 4) 6 osób niepełnosprawnych, 5) 3 osoby nieaktywne zawodowo uczące i kształcące się, 6) 21 osób zatrudnionych. Stanowią oni Grupę Docelową Projektu. 2. Mając na uwadze realizację założeń odnośnie Grupy Docelowej Projektu oraz określone w Planie Działania dla Priorytetu VI na 2010 r. oraz Podlaskiej Strategii Zatrudnienia do 2015 cel II Lepsza edukacja w wyższe kwalifikacje zawodowe, zakłada się zastosowanie następujących kryteriów naboru Uczestników: 1) kryteria podstawowe: a. uczestnikiem Projektu może zostać osoba fizyczna: - do 24 roku życia lub po 50 roku życia, - zamieszkała na terenie województwa podlaskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), - nie karana za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks Karny, korzystająca z pełni praw publicznych i posiadająca pełną zdolności do czynności prawnych, - zamierzająca rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie województwa podlaskiego - nie pozostająca w stosunku do beneficjenta w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów, - nie posiadająca zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpieniem do Projektu. Za datę przystąpienia do Projektu uznaje się datę podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie. b. Ocena Kandydata na podstawie kryteriów podstawowych ma postać 0-1 tzn. spełnia nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek z podstawowych kryteriów skutkuje odrzuceniem dokumentów rekrutacyjnych Kandydata. 2) Kryteria grupy docelowej wraz z przynależną wagą punktową: Kryterium Osoba długotrwale bezrobotna (pozostająca bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu) Waga punktowa 5 Osoba bezrobotna 5 Osoba niepełnosprawna 5 Osoba zamieszkująca gminę wiejską, miejsko-wiejską, miasto do 25 tys. mieszkańców 5 Str. 8 z 17

9 Osoba zwolniona z przyczyn zakładu pracy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu 5 Osoba nieaktywna zawodowo ucząca i kształcąca się 5 Kobieta powracająca albo wchodząca po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci 5 Osoba zatrudniona 5 MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW ŁĄCZNIE 40 3) Kryteria merytoryczne z przynależną wagą punktową: Kryterium Waga punktowa Kwalifikacje, doświadczenie i zasoby do działalności gospodarczej 20 Pomysł na biznes 30 MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW ŁĄCZNIE 50 4) Ocena predyspozycji i motywacji do prowadzenia działalności gospodarczej wraz z przynależną wagą punktową: Kryterium Ocena predyspozycji i motywacji do prowadzenia działalności gospodarczej Waga punktowa 10 MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW ŁĄCZNIE Ocena Kandydata odbywać się będzie przy użyciu Karty Oceny Formularza Rekrutacyjnego (załącznik nr 2). Karta Oceny Formularza zawiera kryteria punktowe oceny Kandydata, uzasadnienie dla przyznanej oceny oraz oświadczenie o bezstronności i poufności członków Komisji Rekrutacyjnej oraz Doradcy Zawodowego, którzy oceniają Kandydata. 4. Na etapie weryfikacji merytorycznej, za kryteria merytoryczne Kandydat może otrzymać maksymalnie 50 punktów. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania Kandydata do Projektu jest uzyskanie minimum 60% punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych, tj. 30 punktów. 5. Ocena kryteriów merytorycznych jest przeprowadzana przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej, a ilość przyznanych punktów merytorycznych jest średnią arytmetyczną z dwóch niezależnych ocen punktowych przyznanych przez członków Komisji. W przypadku rozbieżności ocen składowych o 10 punktów, Formularz podlegać będzie dodatkowej ocenie trzeciej osoby wchodzącej w skład Komisji Rekrutacyjnej. Ostateczna średnia punktowa wyciągnięta zostanie z sumy trzech ocen wystawionych przez członków Komisji Rekrutacyjnej. 6. Ocena kryteriów grupy docelowej przeprowadzana jest na etapie weryfikacji merytorycznej przez jednego członka Komisji Rekrutacyjnej. Punkty uzyskane za spełnienie kryteriów grupy Str. 9 z 17

10 docelowej są dodawane do punktów otrzymanych przez Kandydata na etapie oceny merytorycznej. 7. O miejscu na liście rankingowej decydować będzie łączna liczba punktów uzyskanych za: spełnienie kryterium grupy docelowej, kryteria merytoryczne oraz punkty przyznane przez Doradcę Zawodowego. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 40 osób, przy uwzględnieniu struktury Grupy Docelowej Projektu 8. W przypadku równej ilości punktów, o kolejności na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów przyznanych przez Doradcę Zawodowego. 9. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie podpisują Deklarację uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 3). Podpisanie Deklaracji jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa określonych niniejszym Regulaminem i oznacza przystąpienie do Projektu. Osoby te zostają umieszczone na liście Uczestników Projektu. 10 kolejnych osób, w kolejności zgodnej z punktacją uzyskaną podczas postępowania rekrutacyjnego, znajdzie się na liście rezerwowej Uczestników Projektu. 10. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, skreślenia z listy uczestników lub niespełnienia warunków przez osobę znajdująca się na liście uczestników projektu, w jej miejsce wejdzie kolejna osoba z listy rezerwowej, przy zachowaniu kolejności rankingowej i biorąc pod uwagę strukturę Grupy Docelowej Projektu tj. np. w miejsce osoby długotrwale bezrobotnej wejdzie osoba długotrwale bezrobotna o największej ilości punktów uzyskanych podczas procesu wyboru uczestników do udziału w Projekcie. ROZDZIAŁ III WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE 5. Postanowienia ogólne dotyczące wsparcia szkoleniowo-doradczego. 1. Projekt zakłada udzielenie Uczestnikom wsparcia szkoleniowo-doradczego: podstawowego oraz specjalistycznego Uczestników zostanie objętych podstawowym wsparciem szkoleniowo-doradczym, a 30 spośród nich, których przedsięwzięcia uzyskają rekomendację do wsparcia finansowego, zostanie objętych specjalistycznym wsparciem szkoleniowo-doradczym. 3. Wsparcie szkoleniowo-doradcze jest świadczeniem nieodpłatnym i realizowane jest na podstawie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, zawieranej pomiędzy Operatorem Projektu a Uczestnikiem Projektu. (Wzór umowy Załącznik nr 4). 4. Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze obejmuje: 1) Szkolenie podstawowe, 2 grupy po 20 osób. Program szkolenia zostanie zrealizowany w ramach 10 zjazdów i obejmować będzie 70 godzin szkoleniowych na uczestnika. Tematyka szkoleń: a. Zarządzanie przedsiębiorstwem podstawy prowadzenia działalności gospodarczej (8 godz.), b. Prawo podatkowe (10 godz.), c. Prawo pracy (8 godz.), d. Rachunkowość (12 godz.), e. Marketing (8 godz.), f. Biznesplan (24 godz.). Dydaktycy prowadzący szkolenie pozostawać będą do dyspozycji uczestników po zakończeniu zajęć. Na indywidualne pytania zobowiązani będą odpowiadać drogą mailową. 2) Szkolenie w zakresie umiejętności miękkich (np. asertywności, automotywacji) dla osób, Str. 10 z 17

11 u których Doradca Zawodowy zdiagnozował mniejszą motywację (4 godz./osobę), 3) Indywidualne konsultacje z doradcą biznesowym w zakresie problemów formalnych i pisania wniosków o przyznanie dotacji biznesplan (4 godz./osobę). 5. Aby umożliwić udział w projekcie matek, na czas zajęć szkoleniowych ich dzieci (wymagające szczególnej troski ze względu na wiek lub niepełnosprawność fizyczną/umysłową) będą mogły otrzymać opiekę wraz z wyżywieniem. 6. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma komplet materiałów szkoleniowych (w wersji papierowej i elektronicznej), długopis oraz notes. 7. Warunkiem ukończenia szkolenia będzie udział w co najmniej 80% zajęć. Nieuzasadnione, nieusprawiedliwione nieobecności powyżej 20% będą równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie. Na wniosek kierownika projektu, uczestnik skreślony z listy może zostać obciążony kosztami finansowymi jego uczestnictwa w projekcie. 8. Godzina szkoleniowa trwa 45 minut, godzina doradcza to pełna godzina zegarowa. 9. Uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem fakt skorzystania z doradztwa w ramach Projektu, złożonym na specjalnie w tym celu przygotowanych listach. 10. Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze skierowane jest do beneficjentów pomocy, którzy otrzymali pomoc finansową na rozwój przedsiębiorczości. Będą oni mieć możliwość skorzystania z doradztwa indywidualnych doradców biznesowych. Zakres doradztwa będzie określany na podstawie wniosku Uczestnika Projektu, który powinien zgłosić swoje potrzeby (średnio 2 godz./osobę miesięcznie, ogółem 24 godz./osobę). ROZDZIAŁ IV WSPARCIE FINANSOWE 6. Postanowienia ogólne dotyczące wsparcia finansowego 1. W ramach Projektu przewidziane jest udzielenie następującego wsparcia finansowego: 1) dotacja inwestycyjna bezzwrotna pomoc finansowa udzielana Przedsiębiorcy w formie jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków związanych z rozpoczętą przez Uczestnika Projektu działalnością gospodarczą. Maksymalna wysokość jednorazowej dotacji wynosi ,00 zł, 2) podstawowe wsparcie pomostowe finansowe wsparcie pomostowe wypłacane Przedsiębiorcy miesięcznie, przez okres 6 miesięcy, w kwocie nie większej niż 1 317,00 zł, zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. (M.P. Nr 48, poz. 709). 3) przedłużone wsparcie pomostowe finansowe wsparcie pomostowe wypłacane Przedsiębiorcy miesięcznie, w kwocie nie większej niż 1 317,00 zł przez okres kolejnych 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania z finansowego wsparcia w ramach podstawowego wsparcia pomostowego. Przedłużone wsparcie pomostowe może być przyznane Przedsiębiorcy wyłącznie w wyjątkowej sytuacji, związanej z utrzymującymi się problemami dotyczącymi braku płynności finansowej. Przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego musi być poprzedzone przeprowadzoną przez Przedsiębiorcę analizą wskazującą na istnienie obiektywnych przyczyn leżących u podstaw trudnej sytuacji na rynku uruchomionej działalności gospodarczej oraz wskazaniem kierunków wyjścia z zaistniałej sytuacji. Ponadto, warunkiem niezbędnym przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego musi być specyficzny charakter prowadzonej działalności gospodarczej (wyróżniającej się np. długim procesem produkcji towaru lub świadczenia usługi i związanym z tym przesunięciem w czasie płatności) lub sytuacja wspieranej osoby (np. kierowanie wsparcia do osoby Str. 11 z 17

12 niepełnosprawnej). 2. Operator ma obowiązek każdorazowego wystawienia zaświadczenia o udzielonej Uczestnikowi pomocy de minimis (Załącznik nr 26). 3. Szczegółowe warunki oraz zasady otrzymania i rozliczania przyznanych Uczestnikowi środków na rozwój przedsiębiorczości określone są w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego (Załącznik nr 18), Umowie na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 22) oraz Umowie na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 24), o których mowa w dalszej części niniejszego Regulaminu. 7. Zasady udzielania wsparcia finansowego dotacja inwestycyjna 1. Uczestnicy Projektu, którzy pozytywnie zakończyli udział w podstawowym wsparciu szkoleniowo-doradczym, mają prawo do ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego. Założenia Projektu umożliwiają udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji inwestycyjnej 30 spośród 40 Uczestników Projektu. Wyłonienie Uczestników uprawnionych do dofinansowania nastąpi zgodnie z przewidzianą niniejszym Regulaminem procedurą. 2. Operator Projektu poda do wiadomości Uczestników Projektu termin naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, który nie może być krótszy niż 10 dni roboczych, by umożliwić Uczestnikom rzetelne przygotowanie wymaganych dokumentów. 3. Wyłonienie Uczestników nastąpi na podstawie oceny złożonych wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (wraz z załącznikami). Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (Załącznik nr 17) składany jest przez Uczestnika Projektu w Biurze Projektu, w terminie wskazanym przez Operatora, w zamkniętej kopercie, osobiście, bądź pocztową przesyłką poleconą lub kurierem. Oceny formalnej wniosków dokonuje KOW w oparciu o Regulamin Komisji Oceny Wniosków (Załącznik nr 14) i Kartę oceny formalnej (Załącznik nr 15) w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków ogłoszonego przez Operatora Projektu. 4. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego, ocenione jako poprawne pod względem formalnym, przekazywane są następnie do oceny merytorycznej. Ocena dokonywana jest w oparciu o Regulamin Komisji Oceny Wniosków (Załącznik nr 14) oraz Kartę oceny merytorycznej (Załącznik nr 16). 5. Łączny okres przewidziany na ocenę formalną i merytoryczną wniosku nie może być dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. 6. Następnego dnia roboczego po upływie 15 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego KOW przedstawi wstępną listę rankingową Uczestników rekomendowanych do wsparcia finansowego oraz listę rezerwową. Od decyzji KOW przysługuje Uczestnikowi odwołanie na podstawie przepisów rozdziału Tryb i środki odwoławcze od decyzji KOW - 9 niniejszego Regulaminu. 7. Ogłoszenie ostatecznej listy Uczestników rekomendowanych do wsparcia finansowego nastąpi nie później niż po upływie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru wniosków ogłoszonego przez Operatora Projektu. We wskazanym terminie zostanie sporządzona ostateczna lista Uczestników przewidzianych do wsparcia finansowego oraz lista rezerwowa. Lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu w kolejnym dniu roboczym po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków, nie później jednak niż w 30 dniu kalendarzowym od dnia zakończenia naboru wniosków. 8. Do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej powinny być załączone następujące dokumenty: 1) potwierdzenie ukończenia podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego, Str. 12 z 17

13 2) biznesplan (załącznik nr 12), 3) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji (załącznik nr 13), 9. Ocena merytoryczna wniosków i decyzja o przyznaniu dotacji inwestycyjnej dokonywana jest na posiedzeniach KOW. W celu zapewnienia obiektywnej i rzetelnej procedury oceny wniosku oraz umożliwienia uczestnictwa przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej w pracach Komisji, o terminie i miejscu posiedzeń KOW informowana będzie IP Województwo Podlaskie - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Z posiedzeń KOW sporządzany będzie każdorazowo protokół, a ocena każdego wniosku uzasadniana na piśmie. Informacja o przyznaniu dotacji wraz z uzasadnieniem decyzji o jej przyznaniu będzie przesyłana na piśmie do IP. 10. Wysokość przyznanych środków uzależniona jest od decyzji KOW. Komisja może obniżyć wnioskowaną przez Uczestnika kwotę dofinansowania przedsięwzięcia jeżeli wskazane w biznes planie wydatki będą niekwalifikowane. 11. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku oceny, w celu uzyskania środków finansowych, Uczestnik zobowiązany jest podpisać Umowę na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (Załącznik nr 18) w terminie określonym przez Beneficjenta. Warunkiem koniecznym podpisania w/w umowy jest zarejestrowanie przez Uczestnika działalności gospodarczej i dostarczenie do Biura Projektu potwierdzających ten fakt dokumentów, tj.: 1) wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, 2) kopia nadania numeru REGON, 3) kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/KRUS, 4) zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy podejmowanej działalności, 5) oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu, na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis (załącznik nr 20), 6) oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (załącznik nr 27), lub 7) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (załącznik nr 28), 8) kopię dokumentu potwierdzającego otwarcie przez Uczestnika rachunku bankowego dla potrzeb prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, 9) wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami, 10) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; w przypadku Uczestnika Projektu pozostającego w związku małżeńskim, jeśli obowiązuje ustawowa wspólnota majątkowa, należy dostarczyć zgodę współmałżonka na złożenie zabezpieczenia. 12. Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Operatorem Projektu, określa szczegółowo warunki, zasady otrzymania i rozliczania przyznanych środków, w tym m.in. warunki zabezpieczenia i zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej jej przyznania. 13. Uczestnik Projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami (liczonymi jak za zaległości podatkowe), jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej lub zostały naruszone inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków. 14. Operator Projektu będzie monitorować prowadzenie działalności gospodarczej uruchomionej w ramach Projektu przez okres 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia, a Uczestnik-Przedsiębiorca ma obowiązek umożliwienia przedstawicielom Operatora każdorazową kontrolę w powyższym zakresie. Str. 13 z 17

14 8. Zasady udzielania wsparcia finansowego - wsparcie pomostowe 1. O udzielenie wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego) mogą ubiegać się wyłącznie Uczestnicy, którzy otrzymali środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w postaci dotacji inwestycyjnej na podstawie Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Maksymalna ilość osób objęta podstawowym wsparciem pomostowym w Projekcie to 30 osób, dla 10 spośród nich przewidziano możliwość udzielenia przedłużonego wsparcia pomostowego. 2. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 21) złożonego przez Uczestnika Projektu w terminie wskazanym przez Operatora. 3. Załącznikami do Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego są dokumenty załączane do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, o których mowa w 7 ust. 8 oraz dokumenty załączniki do Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (patrz 7 ust 11). 4. Decyzję o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego podejmuje Operator, który wypłaca środki Uczestnikowi na podstawie Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 22) określającej w szczególności wartość i warunki wypłaty środków. Przed wypłatą każdej kolejnej miesięcznej transzy dotacji, Uczestnik powinien udokumentować powstanie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 5. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek Uczestnika Projektu istnieje możliwość przedłużenia udzielonego wsparcia pomostowego o kolejne 6 m-cy (jednakże nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia założenia działalności gospodarczej). Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 23) składany jest przez Uczestnika do Operatora w piątym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego. 6. Decyzję o udzieleniu przedłużonego wsparcia pomostowego podejmuje KOW na wniosek Uczestnika-Przedsiębiorcy w przypadku wykazania we wniosku celowości kontynuowania udzielania mu pomocy. 7. Do Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinny być załączone następujące dokumenty: 1) aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, 2) sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał, aktualny ostatni złożony przez wnioskodawcę PIT/CIT, w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej beneficjenta pomocy, 3) oświadczenie o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty ,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty ,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu dzielenia pomocy lub 4) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez Str. 14 z 17

15 podmioty udzielające pomocy. 8. Do naboru i oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego stosuje się procedurę wyłaniania wniosków o udzielenie wsparcia w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej ( 7). 9. KOW ocenia wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego pod kątem występowania okoliczności uzasadniających przyznanie wsparcia wg systemu 0-1 (spełnia /nie spełnia) gdzie 0 oznacza brak uzasadnienia przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego, a 1 oznacza zasadność przyznania przedłożonego wsparcia pomostowego. 10. W przypadku pozytywnej oceny wniosku, Operator podpisuje z Uczestnikiem Projektu Umowę o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków. ROZDZIAŁ V TRYB I ŚRODKI ODWOŁAWCZE OD DECYZJI KOW 9. Tryb i środki odwoławcze od decyzji KOW 1. Uczestnik projektu, którego wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej został odrzucony na etapie oceny formalnej lub merytorycznej, ma możliwość złożenia do Beneficjenta wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień formalnych. 2. Ponownej ocenie podlegać będzie jedynie ta część Wniosku, która została objęta wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Uczestnik składa w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Operatora informacji o przyznaniu bądź odmowie wsparcia w ramach Projektu. 4. KOW ma obowiązek zająć stanowisko w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku. 5. W skład KOW rozpatrującej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wejdą inne osoby niż oceniające wniosek/wnioski Uczestnika o udzielenie wsparcia. 6. Decyzja KOW w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 7. KOW dokonuje ponownej oceny w oparciu o zasady i procedury określone w niniejszym Regulaminie oraz w oparciu o zapisy Wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Projektodawców oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 POKL i inne przepisy mające zastosowanie w sprawie. 8. Przyznanie wsparcia finansowego Uczestnikowi wskutek odwołania się od decyzji KOW może nastąpić tylko w przypadku, gdy w budżecie Projektu znajdują się środki finansowe umożliwiające wsparcie finansowe. ROZDZIAŁ VI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA REJESTROWANA W RAMACH PROJEKTU 10. Działalność gospodarcza podlegająca wykluczeniu ze wsparcia 1. Uczestnik Projektu otrzymujący specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz wsparcie finansowe w ramach Projektu korzysta z pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w ramach POKL reguluje rozporządzenie Ministra Str. 15 z 17

16 Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zgodnie z zapisami Zasad udzielania pomocy publicznej w ramach POKL wsparcie udzielane Uczestnikom Projektu w ramach działania 6.2 jest pomocą de minimis (dotacja inwestycyjna, wsparcie pomostowe i specjalistyczne doradztwo) i nie może być udzielone na: 1) przedsięwzięcia faworyzujące towary produkcji krajowej na niekorzyść towarów importowanych, 2) działalność w sektorze drogowego transportu towarowego (zakup środków transportu), 3) działalność w sektorze węgla kamiennego, 4) pomoc przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, 5) podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikającej z decyzji KE, 6) podmiotom, które rozpoczęły realizację projektów przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, 7) przedsiębiorcom działającym w sektorze rybołówstwa i przedsiębiorstwom działającym w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w Załączniku 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE). Załącznik nr 1 do TWE stanowi załącznik nr 30 do niniejszego Regulaminu. 4. Zgodnie z zapisami Projektu, jedyną dopuszczalną formą prowadzenia działalności gospodarczej dofinansowywaną w ramach Projektu jest jednoosobowa działalność gospodarcza podlegająca wpisowi do właściwej ewidencji działalności gospodarczej z zastrzeżeniem 2 ust 6. ROZDZIAŁ VII WYKAZ DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W PROCESIE REKRUTACJI I NABORU UCZESTNIKÓW DO WSPARCIA FINANSOWEGO 1. Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny 2. Załącznik nr 2 Karta oceny Formularza rekrutacyjnego 3. Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie 4. Załącznik nr 4 Wzór Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych 5. Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o niepozostawaniu w stosunku do beneficjenta w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów 6. Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia o niekaralności za przestępstwa skarbowe 7. Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej 8. Załącznik nr 8 Oświadczenie o uczestnictwie tylko w jednym projekcie w ramach Działania 6.2 PO KL 2 Dz. U. Nr 90, poz. 557, ze zm. Str. 16 z 17

17 9. Załącznik nr 9 Wzór oświadczenia o powrocie lub wejściu po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka 10. Załącznik nr 10 Wzór wniosku o refundację kosztów dojazdu 11. Załącznik nr 11 Wzór wniosku o zapewnienie opieki dla dziecka Uczestnika Projektu 12. Załącznik nr 12 Wzór biznesplanu 13. Załącznik nr 13 Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji 14. Załącznik nr 14 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 15. Załącznik nr 15 Wzór karty oceny formalnej 16. Załącznik nr 16 Wzór karty oceny merytorycznej 17. Załącznik nr 17 Przykładowy wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej 18. Załącznik nr 18 Wzór Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej 19. Załącznik nr 19 Wzór Deklaracji Wekslowej 20. Załącznik nr 20 Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych 21. Załącznik nr 21 Przykładowy wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego 22. Załącznik nr 22 Wzór umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego 23. Załącznik nr 23 Przykładowy wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego 24. Załącznik nr 24 Wzór umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego 25. Załącznik nr 25 Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej 26. Załącznik nr 26 Wzór zaświadczenia o udzielonej Uczestnikowi pomocy de minimis 27. Załącznik nr 27 Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis 28. Załącznik nr 28 Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis 29. Załącznik nr 29 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 30. Załącznik nr 30 Załącznik nr 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Str. 17 z 17

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo