REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL /12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2 SEKCJA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna Niniejszy Regulamin został przygotowany w celu przedstawienia zasad udzielenia wsparcia finansowego w ramach Projektu w tym wsparcia na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego, w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne, w szczególności: 1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, , przyjęty przez Komisję Europejską w porozumieniu z Rzeczypospolitą Polską w dniu 28 września 2007 oraz przez Radę Ministrów (uchwała z dnia 16 października 2007 r.) zwany dalej POKL oraz Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ; 2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z r., s ); 3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. L 379 z ); 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.); 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz. 354 z pózn. zm.); 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311); 7. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie Rady (WE) n 1260/1999; 8. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999.

3 9. Ustawę z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej - tekst jedn. Dz. U Nr 155, poz ze zm.); 10. Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach działania 6.2 wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 2 Słownik pojęć Beneficjent (Projektodawca, Operator wsparcia finansowego) w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia POKL każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych realizujący projekt na podstawie umowy o dofinansowanie. W ramach projektu Startuj z biznesem funkcję Beneficjenta pełni: Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Biuro projektu Startuj z biznesem mieści się w Krakowie przy ul. Królewskiej 57, tel , kontakt Projekt projekt Startuj z biznesem realizowany jest przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - ośrodek zamiejscowy w Krakowie w okresie od do na terenie powiatu tarnowskiego, m.tarnów w województwie małopolskim, zgodnie z wnioskiem nr POKL. WND- POKL /12 który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wnioskodawca oznacza to uczestnika projektu składającego wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, podstawowego wsparcia pomostowego lub przedłużonego wsparcia pomostowego. Uczestnik / Uczestniczka Projektu (UP) osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie. Indywidualny Plan Działania (IPD) indywidualny program szkoleniowo-doradczy w odniesieniu do każdego UP, zgodnie z którym UP powinien uzyskać wiedze i umiejętności do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Komisja Oceny Wniosków (KOW) komisja powołana przez Beneficjenta w celu oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, działającą na podstawie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków. Beneficjent Pomocy (BP) podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zgodnie z regułami konkurencji określonymi w przepisach tytułu VII rozdziału 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który otrzymał pomoc de minimis; w szczególności: uczestnik projektu po rozpoczęciu działalności gospodarczej, korzystający z pomocy de minimis.

4 Pomoc de minimis pomoc udzielana uczestnikowi projektu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 239, poz z późn. zm.). Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 Nr 155 poz. 1095, z późn. zm.). Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przez prowadzenie działalności gospodarczej rozumie się także udział w spółkach cywilnych, a także członkostwo w spółdzielniach. Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Środki obrotowe środki obrotowe zdefiniowane w ustawie z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z pózn. zm.). Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości wsparcie kapitałowe dla nowopowstałego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą udzielane do wysokości ,00 zł na osobę Podstawowe wsparcie pomostowe finansowe wsparcie pomostowe, wypłacone miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu), świadczone w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. W ramach projektu Startuj z biznesem" przyjęto, iż kwota podstawowego finansowego wsparcia pomostowego wynosić będzie maksymalnie 4800,00 zł (800,00 zł x 6 m-cy) na jednego uczestnika projektu, dla 35 uczestników projektu. Przedłużone wsparcie pomostowe finansowe wsparcie pomostowe, wypłacone miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, świadczone w okresie maks. do 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, świadczone po zakończeniu podstawowego wsparcia pomostowego dla 10 Uczestników Projektu. Udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego możliwe jest jedynie w przypadku, gdy mimo utrzymującej się słabej kondycji finansowej beneficjenta pomocy, istnieje uzasadniona potrzeba kontynuowania udzielania mu pomocy (np. kiedy jego zła kondycja finansowa spowodowana jest występowaniem martwego sezonu na świadczone przez niego usługi). W ramach projektu Startuj z biznesem przyjęto, iż kwota przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego wynosić będzie maksymalnie 4800,00 zł (800,00 zł x 6 m-cy) na jednego uczestnika projektu, dla 10 uczestników projektu. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jeden z Funduszy Strukturalnych, który powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Instytucja Pośrednicząca w skrócie IP2 podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za realizację części lub całości priorytetów programu operacyjnego na podstawie odpowiednio porozumienia lub umowy o

5 dofinansowanie realizacji powierzonych jej zadań. W województwie małopolskim rolę IP II stopnia pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Instytucja Zarządzająca minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację programu operacyjnego. Strona internetowa Projektu strona internetowa projektu w zakładce Startuj z Biznesem. Dzień skutecznego doręczenia uczestnikowi projektu informacji za dzień skutecznego doręczenia uznaje się: a) w przypadku odbioru osobistego datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem UP, b) w przypadku przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. datę wskazaną na zwrotnym potwierdzeniu odbioru (dostarczonemu zgodnie z postanowieniami art Kodeksu Postępowania Administracyjnego), c) w przypadku poczty elektronicznej (jeśli UP udostępnił Beneficjentowi adres ) datę potwierdzenia odbioru wiadomości elektronicznej ( ), w zależności, która z dat wskazanych w ppkt. od a) do c) jest wcześniejsza. Dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez uczestnika projektu za dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez uczestnika projektu uznaje się: a) w przypadku doręczenia osobistego datę potwierdzenia pisemnego przez pracownika Zespołu Projektu, b) w przypadku przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. datę nadania (tj. datę stempla pocztowego), c) w przypadku firm kurierskich datę wskazaną na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, d) w drodze elektronicznej przesyłkę opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu datę poświadczenia odbioru w drodze elektronicznej, e) przez pełnomocnika w przypadku ustanowienia pełnomocnika do składania dokumentów datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem pracownika Zespołu Projektu, w zależności, która z dat wskazanych w ppkt. od a) do f) jest wcześniejsza. Dopuszcza się przyjęcie dokumentów od uczestnika, który pojawił się w Biurze Projektu w godzinach jego urzędowania, jednak z przyczyn od niego niezależnych (np. długi czas oczekiwania w kolejce do złożenia dokumentów) efektywne złożenie dokumentów nastąpiło już po czasie urzędowania Biura Projektu. 3 Formy wsparcia w ramach Projektu 1. W ramach Projektu przewiduje się następujące formy pomocy, skierowane do uczestników projektu: 1.1 Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze: a. opracowanie indywidualnych planów działania (IPD) wraz z diagnozą potrzeb dla 44 osób (24 Kobiet (w tym 8 kobiet bezrobotnych, 16 nieaktywnych zawodowo) i 20 Mężczyzn (w tym 6 bezrobotnych, 14 nieaktywnych zawodowo) b. przeprowadzenie zajęć szkoleniowych: Kraków/Tarnów (8 godz. x 5 dni x 4 grupy szkoleniowe po 11 osób) - 40 godzin szkoleń na 1 UP

6 c. przeprowadzenie grupowych warsztatów doradztwa zawodowego (7 godzin x 2 dni x 4 grupy szkoleniowe po 11 osób) 14 godzin warsztatów na 1 UP d.indywidualna opieka doradców w zakresie planowania biznesu i opracowania wniosków aplikacyjnych (średnio 6 godzin x 44 osoby) 6 godzin doradztwa na 1 UP 1.2 Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: - wsparcie finansowe w wysokości do ,00 zł na jednego uczestnika projektu dla 35 UP. 1.3 Finansowe wsparcie pomostowe: - podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości do 800,00 zł m-cznie dla 35 UP, którzy rozpoczęli działalność w ramach projektu, skierowane na pokrycie bieżących kosztów działalności w okresie maks. 6 m-cy od dnia podpisania umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, - przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości do 800,00 zł m-cznie dla 10 UP, którzy rozpoczęli działalność w ramach projektu oraz otrzymali podstawowe wsparcie pomostowe, skierowane na pokrycie bieżących kosztów działalności w okresie kolejnych 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. 1.4 Doradcze wsparcie pomostowe: - indywidualne doradztwo po założeniu działalności gospodarczej - każdy z UP otrzyma do 8 godzin doradztwa dla 35 UP w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. - indywidualne doradztwo po założeniu działalności gospodarczej - każdy z UP otrzyma do 6 godzin doradztwa na UP, w okresie kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 4 Etapy realizacji projektu 1. Wsparcie w ramach Projektu udzielane jest dla 44 osób (24 Kobiet - w tym 8 kobiet bezrobotnych, 16 nieaktywnych zawodowo) i 20 Mężczyzn (w tym 6 bezrobotnych, 14 nieaktywnych zawodowo). 2. Przewiduje się następujący harmonogram udzielania wsparcia dla 44 osób. Działanie Planowany termin

7 Przeprowadzenie rekrutacji do projektu III/IV Kw Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umów o udzielenie wsparcia doradczoszkoleniowego IV kw Realizacja szkoleń grupowych i indywidualnych szkoleń zawodowych IV kw Indywidualna opieka doradcza - przygotowanie wniosków o wsparcie finansowe IV kw Składanie wniosków o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości Ocena formalna i merytoryczna wniosków przez Komisję Oceny Wniosków. Ocena wniosków przez Komisję Oceny Wniosków w ramach procedury odwoławczej. Ikw Ikw Ikw.2014 Publikacja ostatecznych list rankingowych Ikw Przewidywany termin rejestracji działalności gospodarczej przez uczestników (w terminie maks. 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o przyznaniu wsparcia) Podpisanie umów o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Uruchomienie wypłaty wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Wydatkowanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Ikw Ikw Ikw Ikw-IV kw.2014 Rozliczenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości IV kw Składanie wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe na rozwój przedsiębiorczości Ocena formalna i merytoryczna wniosków przez Komisje Oceny Wniosków. I kw.2014 I kw. 2014

8 Ocena wniosków przez Komisje Oceny Wniosków w ramach procedury odwoławczej. Publikacja ostatecznych list rankingowych Podpisanie umów o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Wypłata transz podstawowego wsparcia pomostowego (maks. do 6 m-cy od dnia podpisania umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego) Składanie wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe na rozwój przedsiębiorczości Ocena formalna i merytoryczna wniosków przez Komisje Oceny Wniosków. Ocena wniosków przez Komisje Oceny Wniosków w ramach procedury odwoławczej. I kw II kw I kw I kw IV kw 2014 III kw III kw III kw Publikacja ostatecznych list rankingowych III kw Podpisanie umów o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Wypłata transz przedłużonego wsparcia pomostowego (maks. do 12 m-cy od dnia podpisania umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego) III kw IV kw I kw Okres prowadzenia działalności gospodarczej nie krótszy niż 12 miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej 3. Aktualne terminy realizacji projektu publikowane będą na stronie internetowej projektu. 4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w terminach realizacji projektu w przypadkach uzasadnionych po zaciągnięciu opinii i uzyskaniu zgody IP2.

9 SEKCJA II WSPARCIE FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 5 Uprawnieni do uzyskania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1. O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości ubiegać się mogą UP, którzy byli objęci obowiązkowym wsparciem szkoleniowo-doradczym w ramach Projektu i otrzymali od Beneficjenta potwierdzenie uczestnictwa w minimum 80% usług szkoleniowo-doradczych (to jest w minimum 48 godzinach wsparcia szkoleniowo-doradczego). 2. Beneficjent jest zobowiązany wystawić dla UP potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w ramach obowiązkowego wsparcia szkoleniowo-doradczego. 3. W szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek UP, możliwe jest dopuszczenie do ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości UP z pominięciem całości lub części wsparcia szkoleniowo-doradczego, o którym mowa w pkt. 1, pod warunkiem, że dany UP został uprzednio przygotowany w formie szkoleń i doradztwa do założenia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w okresie maksymalnie do 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. Beneficjent zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na wniosek UP w zakresie odstąpienia od uczestnictwa w obowiązkowym wsparciu szkoleniowo-doradczym, jeżeli odbyte przez UP szkolenia/doradztwo odbiegały swym zakresem merytorycznym i programowym od wsparcia przewidzianego w ramach Projektu. 4. Warunkiem koniecznym uznania przez beneficjenta, iż UP jest odpowiednio przygotowany do założenia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pomimo pominięcia całości lub części wsparcia szkoleniowodoradczego, o którym mowa w pkt. 1, jest potwierdzenie odbycia innych szkoleń i doradztwa, o zbliżonym zakresie merytorycznym programowym, stosownym certyfikatem/zaświadczeniem. 5. Z zastrzeżeniem zdania następującego, warunkiem uzyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego przez UP jest zarejestrowanie działalności gospodarczej bądź spółdzielni/spółdzielni socjalnej w trakcie trwania Projektu, po pozytywnej ocenie biznes planu i otrzymaniu informacji od Beneficjenta o możliwości otrzymania wsparcia. Uznaje się za dopuszczalną sytuację, w której za zgodą Beneficjenta UP założy

10 działalność gospodarczą przed otrzymaniem informacji o możliwości otrzymania wsparcia, nie wcześniej jednak niż po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego. 6. O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości nie mogą ubiegać się UP, których przedmiot działalności (lub sam UP) podlega wykluczeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2010 r. nr 239 poz z późn. zm.). 7. UP w okresie pierwszych 12 miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej nie ma możliwości zmiany profilu działalności względem działalności przedstawionej we wniosku rekrutacyjnym. Ma natomiast (po złożeniu wyczerpującego uzasadnienia merytorycznego i uzyskaniu zgody ze strony Beneficjenta) możliwość rozszerzenia działalności, mając na względzie zapisy pkt. 6. Ponadto, co do zasady w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, założonej w ramach projektu, nie ma możliwości dokonywania zmiany formy prowadzenia działalności. Dopuszczalna jest jedynie sytuacja polegająca na zmianie formy prowadzenia działalności z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę cywilną, w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o udzielenie wsparcia, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki: - przedmiot działalności spółki cywilnej, utworzonej w wyniku zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej, jest zbieżny z przedmiotem działalności osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które otrzymały wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, na podstawie zaakceptowanego biznes planu oraz przedstawionej w nim struktury wydatków; - przekształcenie w spółkę cywilną, jest uzasadnione dążeniem do zwiększenia skali realizowanego przedsięwzięcia oraz poparte wiarygodnymi danymi na temat możliwości jego powodzenia (np. pozyskanie nowych rynków zbytu lub też odbiorców realizowanych usług); - zmiana formy prowadzonej działalności dokonana jest w formie aneksu do umowy podpisanej z indywidualnym uczestnikiem projektu, po uzyskaniu akceptacji beneficjenta oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii IP2. 6 Wartość i przeznaczenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1. W ramach Projektu przewidziano udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w łącznej kwocie maksymalnej wynoszącej ,00 zł ogółem wraz z rezerwą uruchamianą po przeprowadzeniu pełnej procedury odwoławczej, o której mowa w 8 niniejszego Regulaminu. 2. Projekt przewiduje udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla 35 uczestników projektu.

11 3. Maksymalna kwota finansowania o jaką może ubiegać się UP wynosi ,00 zł. Nie ma ograniczeń co do minimalnej kwoty o jaką ubiegać się może uczestnik projektu. 4. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości może być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne dla uruchomienia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez beneficjenta pomocy we wniosku o przyznanie finansowego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości, związanych m.in. z: a) zakupem składników majątku trwałego, w tym maszyn i urządzeń, programów komputerowych, innych wartości niematerialnych i prawnych, b) kosztem instalacji lub uruchomienia zakupionych składników majątku trwałego, d) zakupem sprzętu i wyposażenia, e) zakupem aktywów obrotowych, f) kosztami prac remontowo - budowlanych, g) promocją i reklamą. Katalog kosztów kwalifikowanych zawiera zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik do umowy. Wydatki poniesione niezgodnie z w/w załączniukiem będą uznane za niekwalifikowane. 5. Zgodnie z wytycznymi co do zasady: a) wydatki na promocje i reklamę nie powinny przekroczyć 10% wartości wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości; wydatków na druk ofert handlowych, wizytówek, papierów firmowych nie uznaje się za wydatki na reklamę i promocje, b) o dofinansowanie zakupu środków transportowych mogą starać się jedynie ci UP, którzy nie planują prowadzić działalności w sektorze transportu drogowego towarów i zagwarantują, że zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie do realizacji celu określonego w biznes planie (na użytek prowadzonej działalności gospodarczej, tzw. użytek własny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z pózn. zm.)), c. Składnikami majątku trwałego są przede wszystkim urządzenia techniczne i inne środki długotrwałego użytkowania (powyżej 1 roku), nabyte programy komputerowe o przewidywalnym okresie użytkowania dłuższym niż rok oraz inne wartości niematerialne i prawne, pozostały sprzęt i wyposażenie, dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa (np.: sprzęt, narzędzia, wyposażenie biura itp.). 7. Beneficjent może każdorazowo zobowiązać Beneficjenta Pomocy do dostarczenia wiarygodnych dokumentów potwierdzających wartość elementów nabywanych w ramach wsparcia. 8. Zakup rzeczy używanych ze środków wsparcia na rozwój przedsiębiorczości może nastąpić po spełnieniu następujących warunków:

12 a) cena nabytej rzeczy nie przekracza jej wartości rynkowej i jest niższa od wartości rzeczy nowej, b) rzecz posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji działania oraz odpowiada odpowiednim normom, standardom i przepisom prawa. 9. Beneficjent Pomocy zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy udzielaniu zamówień przez Beneficjenta Pomocy w ramach środków wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, w szczególności do nie udzielania zamówień osobom, z którymi Beneficjenta Pomocy łączy/łączył związek małżeński, stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, a także nie udzielania zamówień podmiotom, których Beneficjent Pomocy jest właścicielem lub współwłaścicielem kontrolującym bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów, akcji lub praw głosu. 10. Celem zaplanowanych przez UP kosztów prac remontowych i budowlanych powinno być wyłącznie dostosowanie budynków i pomieszczeń do rodzaju prowadzonej działalności. Beneficjent nie rekomenduje zakupu prac remontowych i budowlanych lokali przeznaczonych na cele mieszkaniowe Beneficjenta Pomocy lub w celu najmu lub dalszej sprzedaży. Zasadność zaangażowania środków finansowych na cele remontowe będzie przedmiotem oceny merytorycznej biznes planu. 11. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być późniejsza od daty podpisania Umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Co do zasady uczestnik projektu powinien rozpocząć działalność gospodarczą w terminie do 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia otrzymania informacji o przyznaniu wsparcia finansowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu w sytuacjach losowych i niezależnych od uczestnika projektu. 12. Beneficjenci Pomocy rozliczają wydatki ponoszone w ramach wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt, czy są/planują być płatnikami podatku VAT czy też nie. Niemniej jednak, UP ubiegający się o środki na rozwój przedsiębiorczości powinni jednoznacznie określić na etapie konstruowania założeń biznes planu, czy zamierzają zarejestrować się jako płatnik podatku VAT, a następnie w momencie podpisania Umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty zrefundowanego z dotacji podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzona działalnością gospodarczą, jeśli tylko zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie, zrefundowanego w ramach wsparcia finansowego na rozwój działalności, podatku VAT.

13 7 Wnioskowanie o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1. UP ubiegający się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości są zobligowani do złożenia w terminie wskazanym przez Beneficjenta Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (załącznik nr 1). Do wniosku należy załączyć w szczególności następujące dokumenty: a. kopię dokumentu tożsamości zawierającego PESEL UP (potencjalnego Przedsiębiorcy). b. Biznesplan, zawierający co najmniej: charakterystykę planowanego przedsięwzięcia, wysokość łącznej kwoty wnioskowanych środków na rozwój przedsiębiorczości, szczegółowe zestawienie towarów lub usług, które przewidywane są do zakupienia w ramach realizacji biznes planu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej, termin, w którym nastąpi pełne wykorzystanie środków przyznanych uczestnikowi projektu na rozwój przedsiębiorczości. Wzór biznesplanu stanowi załącznik nr 6. c. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających. d. Zaświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. e. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w sytuacji jeśli UP chce ubiegać się o w/w wsparcie. 2. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości może zostać złożony przez UP zarówno przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej, jak i po jej zarejestrowaniu w terminie wskazanym przez Beneficjenta. Złożenie wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej przez UP nie wyłącza ani nie ogranicza stosowania zasady, o której mowa w 5 ust Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości należy złożyć zgodnie z definicją skutecznego doręczenia. 4. W terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od zakończenia podstawowego wsparcia doradczo - szkoleniowego Beneficjent zamieszcza na stronie internetowej projektu, na tablicy ogłoszeń w biurze projektu w Krakowie - oddział zamiejscowy Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Królewskiej 57, Kraków - oraz przekazuje każdemu uczestnikowi projektu, pisemną informację o terminie składania wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego wraz z wymaganymi załącznikami do w/w wniosku.

14 Nabór wniosków nie będzie trwał dłużej niż 10 dni kalendarzowych. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania wniosków. 5. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości złożone przed lub po wskazanym terminie ich przyjmowania nie będą rozpatrywane. 6. W celu zapewnienia równego dostępu do Projektu osób niepełnosprawnych dopuszcza się możliwość złożenia Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wypełnionych przy pomocy pełnomocnika zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego. 7. Jeden UP może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 8. W przypadku, gdy aplikującymi są UP w ramach utworzonej wspólnie spółki cywilnej, we wniosku wpisuje się wszystkich UP, którzy zamierzają w ramach prowadzonej działalności ubiegać się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, wraz z podaniem wnioskowanych kwot oraz planowanych terminów składania wniosków. Suma kwot wnioskowanych powinna stanowić sumę kosztów kwalifikowanych działań planowanych do zrealizowania w biznesplanie. Społka cywilna może zostać założona tylko z innym uczestnikiem projektu Startuj z biznesem. 9. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami powinny być wypełnione w języku polskim, czytelnie (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Każde pole powinno być wypełnione. Pola które danego UP nie dotyczą należy uzupełnić formułą nie dotyczy. Pozostawienie jakiegokolwiek pola niewypełnionego stanowi błąd formalny. 10. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości przed złożeniem należy czytelnie własnoręcznie podpisać i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony). 11. UP otrzyma potwierdzenie złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w formie papierowej lub elektronicznej wraz z datą jego złożenia oraz nadanym numerem kancelaryjnym. 8 Tryb rozpatrywania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1. Rozpatrywania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dokonuje powołana w tym celu Komisja Oceny Wniosków (KOW).

15 2. Powołanie i prace Komisji określa szczegółowo Regulamin KOW (załącznik nr 12). 3. W skład KOW wejdą osoby posiadające przygotowanie teoretyczne/doświadczenie w ocenie biznes planów oraz znajomość realiów funkcjonowania nowopowstałych firm umożliwiającym właściwą ocenę przedmiotowych wniosków. Członkowie KOW zobowiązani są do podpisania deklaracji bezstronności i poufności. 4. W pracach KOW uczestniczą: a) eksperci powołani przez beneficjenta, w tym pracownicy beneficjenta oraz eksperci zewnętrzni - niezatrudnieni w ramach umowy o pracę u beneficjenta, dokonujący oceny formalnej oraz merytorycznej; b) fakultatywnie wydelegowani pracownicy IP2 w roli obserwatorów, z prawem wglądu do dokumentów i protokołów z posiedzeń KOW. 5. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami - podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej, dokonywanej w terminie do 21 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków. W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody IP2 Beneficjent może przedłużyć termin oceny wniosków. Ocena formalna: 6. Pracownicy Beneficjenta dokonują oceny kompletności oraz poprawności pod względem formalnym Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami, w oparciu o zapisy niniejszego Regulaminu oraz Wytycznych IP. 7. Ocena formalna prowadzona jest w dwóch etapach, tj. po pierwszym etapie oceny formalnej, w przypadku uchybień formalnych, UP pisemnie i w formie elektronicznej na adres wskazany we Wniosku wzywany jest do dokonania poprawek/uzupełnień formalnych w terminie do 3 dni roboczych od dnia skutecznego doręczenia UP informacji wzywającej do wniesienia poprawek we Wniosku. 8. UP składają dokumenty stanowiące poprawki/uzupełnienia, o których mowa w pkt. 7 w biurze projektu w Krakowie - zamiejscowy ośrodek Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, zgodnie z definicją Dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez uczestnika projektu zamieszczoną w 2 niniejszego Regulaminu, w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: Imię i Nazwisko Uczestnika/Uczestniczki Projektu Adres Poprawki/uzupełnienia do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Startuj z biznesem" Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Biuro Projektu ul.królewska 57, Kraków

16 9. Złożone przez UP oświadczenia podlegają korekcie formalnej w przypadku, gdy korekta nie ma wpływu na treść oświadczeń (np. brak podpisu). 10. UP zobowiązany jest do naniesienia poprawek/uzupełnienia złożonych dokumentów, a nie ponownego złożenia kompletu wymaganych dokumentów. 11. Drugi etap oceny formalnej następuje w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia poprawionych dokumentów. KOW na posiedzeniu przeprowadza ponowną ocenę formalną. Jeżeli poprawki/ uzupełnienia nie zostaną wniesione przez UP w wyznaczonym terminie lub zostaną wniesione niewłaściwie, wniosek jest odrzucany na II etapie oceny formalnej. Powtórna ocena formalna jest wiążącą i ostateczna nie przysługuje UP żaden środek odwoławczy. Ocena merytoryczna: 12. Po zakończeniu drugiego etapu oceny formalnej i uzyskaniu pozytywnej oceny wnioski podlegają ocenie merytorycznej. 13. Przedmiotem oceny merytorycznej są wyłącznie wnioski spełniające wymogi formalne. Członkowie KOW dokonują oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami w oparciu o przygotowaną i podpisaną Kartę Oceny Merytorycznej (zał.2 do Regulaminu KOW). 14. Każdy Wniosek oceniany jest przez 2 osoby losowo wybrane przez Przewodniczącego KOW lub jego Zastępcę. Końcowa ocena punktowa wniosku stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez wyżej wymienione osoby. 15. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z niniejszym Regulaminem, kryteriami zawartymi w Dokumentach programowych oraz założeniami wniosku o dofinansowanie Projektu. 16. Ocena odbywa się w oparciu m.in. o analizę rynkową działalności przyszłego przedsiębiorstwa pod kątem zapotrzebowania i możliwości skali zbytu na towary lub usługi planowane do wytworzenia w ramach działalności objętej dofinansowaniem. Ocena merytoryczna prowadzona przez KOW dotyczy (kryteria oceny): a) Pomysł na biznes: Analiza marketingowa: - Charakter przedsięwzięcia -Innowacyjność rynkowa pomysłu

17 - Analiza wykonalności pomysłu przez identyfikację jego ograniczeń, czy rokuje szanse przetrwania na rynku, opisu klienta docelowego, założeń marketingowych maksymalna liczba punktów 35 pkt. - minimalna liczba punktów 25 pkt. b) Potencjał wnioskodawcy: Wykształcenie i doświadczenie zawodowe uczestnika projektu, wszelkie dodatkowe umiejętności, które mają znaczenie w proponowanym przedsięwzięciu, potencjał techniczny przy wdrażaniu projektu maksymalna liczba punktów 15 pkt. - minimalna liczba punktów 9 pkt. c) Efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia - Opis prewidywanych wydatków, ich zasadność pod względem ekonomiczno-finansowym, prognoza finansowa, wykonalność - maksymalna liczba punktów 40 pkt. - minimalna liczba punktów 30 pkt. d) operacyjność i kompletność: - Operacyjność (przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń), ocena całości opisu przedsięwzięcia - maksymalna liczba punktów 10 pkt. - minimalna licba punktów 6 pkt. 17. W trakcie oceny merytorycznej Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 18. W przypadku, gdy różnica punktowa pomiędzy ocenami członków KOW wynosi więcej niż 30% punktów liczonych od ogólnej sumy punktów (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi wynosić minimum 60% ogólnej ilości punktów), wskazane jest przeprowadzenie dyskusji w celu usunięcia rozbieżności, a jeśli to nie przyniesie skutku, dokonanie oceny przez trzeciego członka KOW. Trzeci oceniający jest losowo wybierany przez Przewodniczącego KOW lub jego Zastępcę. Ocena tej osoby stanowi wówczas ocenę ostateczna wniosku. 19. W przypadku gdy dwóch ekspertów zaneguje różne pozycje kosztowe jako niekwalifikowane spisywany jest protokół uzgodnienia stanowisk. 20. Nie jest możliwy wybór do dofinansowania Wniosku, który uzyskał mniej niż 70% punktów ogółem i mnimalnej ilości punktów w poszczególnych częściach możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny, oznaczonych w Karcie oceny merytorycznej wniosku cyframi rzymskimi: (I-IV), 21. Jedynym kryterium przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości jest liczba punktów otrzymanych na etapie oceny przez KOW (liczy się kolejność wniosków ustalona na podstawie uzyskanej punktacji bez względu na zakładane rezultaty Projektu).

18 22. Dofinansowanie w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przyznawane jest UP, których wnioski uzyskały pozytywną ocenę KOW oraz znalazły się na liście wniosków wybranych do dofinansowania, z zastrzeżeniem dostępności środków określonych w 10 pkt Wniosek może zostać odrzucony w przypadku, gdy podczas oceny KOW stwierdzi, iż opisana przez wnioskodawcę działalność gospodarcza jest wykluczona z możliwości uzyskania pomocy de minimis lub dostrzeże inne naruszenia zasad i przepisów uniemożliwiające przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Złożenie dokumentów poświadczających nieprawdę, stanowi podstawę do nieudzielania pomocy na każdym etapie wsparcia. 24. Jeżeli KOW na etapie rozpatrywania Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości zidentyfikuje koszty, które uzna za nieuzasadnione (np. za niezwiązane z działalnością lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi) może zaproponować niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania. 25. Po przeprowadzeniu procedury oceny wniosków (w tym procedury odwoławczej w zakresie której UP mogą wnosić wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy) z posiedzenia KOW sporządza się protokół, zawierający informacje z przebiegu prac Komisji, w tym załączoną listę wniosków wybranych do dofinansowania, który podpisywany jest przez wszystkich członków Komisji. Do protokołu z oceny dołącza się również dokumentację związaną z przeprowadzoną procedurą odwoławczą. 26. Uczestnik Projektu zostanie powiadomiony pisemnie o o wyniku oceny merytorycznej wraz uzasadnieniem oraz informacją o uzyskanej liczbie punktów, jak i uzasadnieniem za co zostały odjęte punkty. 26. Wypłata środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości odbywa się dwuetapowo: a. I etap polega na wypłacie środków na rzecz uczestników, których wnioski zostały ocenione pozytywnie i przyznano dofinansowanie. Beneficjent w ramach I etapu wypłaca środki na rozwój przedsiębiorczości do wyczerpania kwoty ,00 zł pomniejszonej o wartość rezerwy finansowej przeznaczonej na odwołania zgodnie z 6 pkt.1 stanowiącej 80 % wartości wsparcia. b. II etap wypłaty środków następuje po zakończeniu procedury odwoławczej. Beneficjent tworzy kolejną listę wniosków spełniających minimum punktowe po zakończeniu procedury odwoławczej, stanowiącej 20 % wartości wspracia. Procedura odwoławcza dla uczestników projektu 27. Beneficjent, po zakończeniu oceny formalnej wniosku przez KOW, informuje pisemnie uczestnika projektu o jej wynikach, przedstawiając jednocześnie wykaz uchybień formalnych wraz z ich opisem oraz wyznacza termin 3 dni roboczych, od dnia skutecznego doręczenia UP wezwania do wniesienia poprawek/uzupełnienia braków formalnych. Po uzupełnieniu w terminie uchybień formalnych lub skorygowanych, wniosek podlega ponownej ocenie formalnej

19 w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia dokumentów. W przypadku pozytywnej oceny formalnej, wniosek kierowany jest do oceny merytorycznej. 28. W przypadku gdy UP nie uzupełni brakującej dokumentacji lub złożona dokumentacja nadal nie wypełnia wymogów formalnych, określonych w Regulaminie, wniosek podlega odrzuceniu. Wynik powtórnej oceny jest wiążący i ostateczny nie przysługuje od oceny dalsze odwołanie lub zażalenie. 29. Każdy UP, którego wniosek, po ocenie merytorycznej, został oceniony negatywnie lub uzyskał liczbę punktów nieuprawniającą do dofinansowania lub otrzymał wsparcie w kwocie niższej niż wnioskowana, ma prawo złożenia do Beneficjenta w terminie do 5 dni roboczych od dnia skutecznego doręczenia UP informacji, zgodnie z opisem doręczenia zawartym w 2, pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, przedstawiając dodatkowe wyjaśnienia/informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia oraz odnosząc się do uzasadnień członków KOW (przedmiotowe wyjaśnienia/informacje nie mogą przedstawiać nowych okoliczności, względem tych, które zostały opisywane uprzednio przez UP i stanowiły podstawę oceny wniosku). Wniosek złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu przez KOW. 30. UP składa wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w pkt. 29 w biurze projektu w Krakowie - zamiejscowy ośrodek Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, zgodnie z definicją Dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez uczestnika projektu zamieszczoną w 2 niniejszego Regulaminu, w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: Imię i Nazwisko Uczestnika/Uczestniczki Projektu Adres Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w ramach projektu "Startuj z biznesem" Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Biuro Projektu ul. Królewska Kraków 31. Członkowie KOW w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania odwołań dotyczących oceny merytorycznej wniosków oceniają wszystkie wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, mając na uwadze ich treść. Powtórnej ocenie podlegają jedynie te części wniosku, które były przedmiotem odwołania, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 29. Jeżeli z treści wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wynika jednoznacznie, jaka cześć oceny wniosku została zakwestionowana, wniosek taki podlega powtórnej ocenie w całości. 32. W przypadku Uczestników Projektu, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów wsparcie zostanie udzielone temu UP, który ma więcej punktów w kategorii wg. kolejności:

20 a. Efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia; b. Pomysł na biznes. Analiza marketingowa; c. Potencjał wnioskodawcy; d. operacyjność i kompletność. 33. Powtórna ocena wniosku nie może być dokonana przez tych samych członków KOW, którzy uczestniczyli przy pierwszej ocenie. Członkowie KOW dokonujący ponownej oceny wniosku w trybie odwoławczym, nie mogą również zapoznawać się z jego poprzednią oceną.w odwołaniu oceny wniosków będzie dokonwać dwóch członków KOW. 34. Po przeprowadzeniu procedury ponownej oceny merytorycznej, Beneficjent w terminie 3 dni roboczych od dnia rozpatrzenia odwołań przez KOW pisemnie i w formie elektronicznej, zgodnie z definicją Dzień skutecznego doręczenia uczestnikowi projektu informacji zamieszczoną w 2 niniejszego Regulaminu informuje UP o sposobie rozpatrzenia złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, podając szczegółowe uzasadnienie przyznanych punktów. 35. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 36. Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy i zażalenia złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. UP są o tym fakcie pisemnie informowani przez Beneficjenta. 37. Beneficjent w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia posiedzenia KOW sporządza protokół z przeprowadzonej oceny wraz z listą wniosków wybranych do dofinansowania. 38. Beneficjent informuje UP o wynikach oceny w formie pisemnej, podając szczegółowe uzasadnienia przyznanych punktów. 9 Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1. Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości podpisywane są z UP, z zastrzeżeniem 8 pkt Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości będą zawierane zgodnie z wzorem (załącznik nr 15).

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia Ogólne

2 Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu:,,własna firma Twoją przyszłością szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków ZAŁACZNIK NR 18 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA Regulamin pracy Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU OD POMYSŁU DO SUKCESU

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU OD POMYSŁU DO SUKCESU REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU OD POMYSŁU DO SUKCESU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu :

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu : OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności W związku z realizacją projektu PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu KOLUMBOWIE BIZNESU realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów ostatecznych/beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08 Regulamin uczestnictwa w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL.06.02.00-26-031/08 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu pn.: ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (nr umowy: UDA- PO KL.06.02.00-32-045/12-00) realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Sosnowiec, 15.02.2011r. Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Poddziałanie 8.1.2 PO KL 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 Regulamin projektu: Nasze wsparcie twój biznes, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Projekt,,Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII I. Informacje podstawowe. 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Przedsiębiorcze

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego finansowego wsparcia pomostowego

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego finansowego wsparcia pomostowego Projekt Stołeczne Centrum Kariery realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.02-14-195/13-00., zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice.

Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice. Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice.pl Tel: (+48)(32) 335 85 00, Faks: (+48)(32) 335 85 00

Bardziej szczegółowo

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie środków finansowych na założenie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej/wsparcia pomostowego 1 w ramach Poddziałania 7.2.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w ramach

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w ramach REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Recepta na zwolnienie POKL.08.01.02-14-072/13 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie Komisji

Bardziej szczegółowo

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 14 Wzór Karty oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomocy KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Informacje ogólne 1 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Projekt Kobieta w biznesie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Projekt Moja Firma w Unii Europejskiej II (nazywany w dalszej części regulaminu Projektem) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projekt Własna firma moja droga do integracji zawodowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki przyznania przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach bonu na zasiedlenie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!

Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: Beneficjent JMM Mariusz Lewandowski, os. Jana III Sobieskiego 37/21,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego I. Wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART 1 Informacje ogólne 1. Projekt Start i Restart jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą Załącznik Nr 6 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu MÓJ SZEF TO JA realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Załącznik do Zarządzenia Nr./ 2017 r. Prezydenta Miasta Konina z dnia Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu pn. Bądź przedsiębiorcą w Koninie dotacja czeka w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1

Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 Załącznik nr 16. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 w ramach Działania 7.3 Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska 1 Organizacja i tryb pracy KOW

w ramach projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska 1 Organizacja i tryb pracy KOW Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim w ramach

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU (BIZNESPLANU)

NUMER WNIOSKU (BIZNESPLANU) Karta oceny biznesplanu do projektu Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: "Program outplacement owy dla pracowników mieleckich zakładów grupy Black Red White" Termin realizacji: 01.06.2011 31.12.

Nazwa projektu: Program outplacement owy dla pracowników mieleckich zakładów grupy Black Red White Termin realizacji: 01.06.2011 31.12. Nazwa projektu: "Program outplacement owy dla pracowników mieleckich zakładów grupy Black Red White" Termin realizacji: 01.06.2011 31.12.2012 Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik 4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik 4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy

Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy 1. Podpisanie umowy i weksla in blanco (potrzebne dokumenty) a) Termin podpisania umowy należy uzgodnić z pracownikiem Biura Projektu.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces 1 Postanowienia ogólne 1. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26- 008/10 Twoja firma Twój

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w ramach RYNEK PRACY. Działanie 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w ramach RYNEK PRACY. Działanie 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Młodzi zawodowi

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Młodzi zawodowi REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA w ramach PO WER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. Aktywny na rynku

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. Aktywny na rynku Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. Aktywny na rynku realizowanego przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 - Otwarty rynek pracy Działanie 10.4

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

WND-POKL /13

WND-POKL /13 Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie podlaskim Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Podstawa prawna: Art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą nr projektu RPMP /16 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Ul. Orkana 16b; Rabka-Zdrój

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą nr projektu RPMP /16 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Ul. Orkana 16b; Rabka-Zdrój Załącznik do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach ... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK NR.../2010 O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

RECEPTA NA ZATRUDNIENIE

RECEPTA NA ZATRUDNIENIE REGULAMIN - przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, - podstawowego wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu RECEPTA NA ZATRUDNIENIE współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu UMOWA NR.

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu UMOWA NR. Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych

REGULAMIN. Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych REGULAMIN Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu. Własna firma przepustką do świata biznesu

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu. Własna firma przepustką do świata biznesu Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu Własna firma przepustką do świata biznesu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1.

Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1. Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt MÓJ BIZNES! nr RPLU.09.03.00-06-0163/16 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Euro-Forum Marek Gudków w partnerstwie z Centrum Szkoleń i Innowacji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Postanowienia ogólne Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

Zał. 4 do Standardu udzielania wsparcia Minimalny zakres Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Projekt Kobieta + biznes = sukces współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez STAWIL sp. z o.o., na podstawie Umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTAW NA SIEBIE! Program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy z Obszarów Strategicznej Interwencji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO przyznanego w ramach projektu Moja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Wykonanie uproszczonych planów urządzania lub inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Tytuł programu: Wykonanie uproszczonych planów urządzania lub inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa PROGRAM lub inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2017 roku 1. Cel programu Wykonanie uproszczonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Młodzi ludzie sukcesu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI fundusz SPOŁECZNY Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wejherowo, dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO PRZEDSIĘBIORCZY 30 MINUS. Sucha Beskidzka dn rok

REGULAMIN DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO PRZEDSIĘBIORCZY 30 MINUS. Sucha Beskidzka dn rok REGULAMIN DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO PRZEDSIĘBIORCZY 30 MINUS Sucha Beskidzka dn. 30.04.2013rok 1 1 Podstawa prawna Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych . znak sprawy: C..0....0 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-015/12, WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo