REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL /12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2 SEKCJA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna Niniejszy Regulamin został przygotowany w celu przedstawienia zasad udzielenia wsparcia finansowego w ramach Projektu w tym wsparcia na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego, w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne, w szczególności: 1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, , przyjęty przez Komisję Europejską w porozumieniu z Rzeczypospolitą Polską w dniu 28 września 2007 oraz przez Radę Ministrów (uchwała z dnia 16 października 2007 r.) zwany dalej POKL oraz Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ; 2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z r., s ); 3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. L 379 z ); 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.); 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz. 354 z pózn. zm.); 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311); 7. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie Rady (WE) n 1260/1999; 8. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999.

3 9. Ustawę z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej - tekst jedn. Dz. U Nr 155, poz ze zm.); 10. Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach działania 6.2 wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 2 Słownik pojęć Beneficjent (Projektodawca, Operator wsparcia finansowego) w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia POKL każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych realizujący projekt na podstawie umowy o dofinansowanie. W ramach projektu Startuj z biznesem funkcję Beneficjenta pełni: Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Biuro projektu Startuj z biznesem mieści się w Krakowie przy ul. Królewskiej 57, tel , kontakt Projekt projekt Startuj z biznesem realizowany jest przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - ośrodek zamiejscowy w Krakowie w okresie od do na terenie powiatu tarnowskiego, m.tarnów w województwie małopolskim, zgodnie z wnioskiem nr POKL. WND- POKL /12 który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wnioskodawca oznacza to uczestnika projektu składającego wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, podstawowego wsparcia pomostowego lub przedłużonego wsparcia pomostowego. Uczestnik / Uczestniczka Projektu (UP) osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie. Indywidualny Plan Działania (IPD) indywidualny program szkoleniowo-doradczy w odniesieniu do każdego UP, zgodnie z którym UP powinien uzyskać wiedze i umiejętności do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Komisja Oceny Wniosków (KOW) komisja powołana przez Beneficjenta w celu oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, działającą na podstawie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków. Beneficjent Pomocy (BP) podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zgodnie z regułami konkurencji określonymi w przepisach tytułu VII rozdziału 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który otrzymał pomoc de minimis; w szczególności: uczestnik projektu po rozpoczęciu działalności gospodarczej, korzystający z pomocy de minimis.

4 Pomoc de minimis pomoc udzielana uczestnikowi projektu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 239, poz z późn. zm.). Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 Nr 155 poz. 1095, z późn. zm.). Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przez prowadzenie działalności gospodarczej rozumie się także udział w spółkach cywilnych, a także członkostwo w spółdzielniach. Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Środki obrotowe środki obrotowe zdefiniowane w ustawie z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z pózn. zm.). Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości wsparcie kapitałowe dla nowopowstałego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą udzielane do wysokości ,00 zł na osobę Podstawowe wsparcie pomostowe finansowe wsparcie pomostowe, wypłacone miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu), świadczone w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. W ramach projektu Startuj z biznesem" przyjęto, iż kwota podstawowego finansowego wsparcia pomostowego wynosić będzie maksymalnie 4800,00 zł (800,00 zł x 6 m-cy) na jednego uczestnika projektu, dla 35 uczestników projektu. Przedłużone wsparcie pomostowe finansowe wsparcie pomostowe, wypłacone miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, świadczone w okresie maks. do 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, świadczone po zakończeniu podstawowego wsparcia pomostowego dla 10 Uczestników Projektu. Udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego możliwe jest jedynie w przypadku, gdy mimo utrzymującej się słabej kondycji finansowej beneficjenta pomocy, istnieje uzasadniona potrzeba kontynuowania udzielania mu pomocy (np. kiedy jego zła kondycja finansowa spowodowana jest występowaniem martwego sezonu na świadczone przez niego usługi). W ramach projektu Startuj z biznesem przyjęto, iż kwota przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego wynosić będzie maksymalnie 4800,00 zł (800,00 zł x 6 m-cy) na jednego uczestnika projektu, dla 10 uczestników projektu. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jeden z Funduszy Strukturalnych, który powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Instytucja Pośrednicząca w skrócie IP2 podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za realizację części lub całości priorytetów programu operacyjnego na podstawie odpowiednio porozumienia lub umowy o

5 dofinansowanie realizacji powierzonych jej zadań. W województwie małopolskim rolę IP II stopnia pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Instytucja Zarządzająca minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację programu operacyjnego. Strona internetowa Projektu strona internetowa projektu w zakładce Startuj z Biznesem. Dzień skutecznego doręczenia uczestnikowi projektu informacji za dzień skutecznego doręczenia uznaje się: a) w przypadku odbioru osobistego datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem UP, b) w przypadku przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. datę wskazaną na zwrotnym potwierdzeniu odbioru (dostarczonemu zgodnie z postanowieniami art Kodeksu Postępowania Administracyjnego), c) w przypadku poczty elektronicznej (jeśli UP udostępnił Beneficjentowi adres ) datę potwierdzenia odbioru wiadomości elektronicznej ( ), w zależności, która z dat wskazanych w ppkt. od a) do c) jest wcześniejsza. Dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez uczestnika projektu za dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez uczestnika projektu uznaje się: a) w przypadku doręczenia osobistego datę potwierdzenia pisemnego przez pracownika Zespołu Projektu, b) w przypadku przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. datę nadania (tj. datę stempla pocztowego), c) w przypadku firm kurierskich datę wskazaną na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, d) w drodze elektronicznej przesyłkę opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu datę poświadczenia odbioru w drodze elektronicznej, e) przez pełnomocnika w przypadku ustanowienia pełnomocnika do składania dokumentów datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem pracownika Zespołu Projektu, w zależności, która z dat wskazanych w ppkt. od a) do f) jest wcześniejsza. Dopuszcza się przyjęcie dokumentów od uczestnika, który pojawił się w Biurze Projektu w godzinach jego urzędowania, jednak z przyczyn od niego niezależnych (np. długi czas oczekiwania w kolejce do złożenia dokumentów) efektywne złożenie dokumentów nastąpiło już po czasie urzędowania Biura Projektu. 3 Formy wsparcia w ramach Projektu 1. W ramach Projektu przewiduje się następujące formy pomocy, skierowane do uczestników projektu: 1.1 Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze: a. opracowanie indywidualnych planów działania (IPD) wraz z diagnozą potrzeb dla 44 osób (24 Kobiet (w tym 8 kobiet bezrobotnych, 16 nieaktywnych zawodowo) i 20 Mężczyzn (w tym 6 bezrobotnych, 14 nieaktywnych zawodowo) b. przeprowadzenie zajęć szkoleniowych: Kraków/Tarnów (8 godz. x 5 dni x 4 grupy szkoleniowe po 11 osób) - 40 godzin szkoleń na 1 UP

6 c. przeprowadzenie grupowych warsztatów doradztwa zawodowego (7 godzin x 2 dni x 4 grupy szkoleniowe po 11 osób) 14 godzin warsztatów na 1 UP d.indywidualna opieka doradców w zakresie planowania biznesu i opracowania wniosków aplikacyjnych (średnio 6 godzin x 44 osoby) 6 godzin doradztwa na 1 UP 1.2 Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: - wsparcie finansowe w wysokości do ,00 zł na jednego uczestnika projektu dla 35 UP. 1.3 Finansowe wsparcie pomostowe: - podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości do 800,00 zł m-cznie dla 35 UP, którzy rozpoczęli działalność w ramach projektu, skierowane na pokrycie bieżących kosztów działalności w okresie maks. 6 m-cy od dnia podpisania umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, - przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości do 800,00 zł m-cznie dla 10 UP, którzy rozpoczęli działalność w ramach projektu oraz otrzymali podstawowe wsparcie pomostowe, skierowane na pokrycie bieżących kosztów działalności w okresie kolejnych 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. 1.4 Doradcze wsparcie pomostowe: - indywidualne doradztwo po założeniu działalności gospodarczej - każdy z UP otrzyma do 8 godzin doradztwa dla 35 UP w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. - indywidualne doradztwo po założeniu działalności gospodarczej - każdy z UP otrzyma do 6 godzin doradztwa na UP, w okresie kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 4 Etapy realizacji projektu 1. Wsparcie w ramach Projektu udzielane jest dla 44 osób (24 Kobiet - w tym 8 kobiet bezrobotnych, 16 nieaktywnych zawodowo) i 20 Mężczyzn (w tym 6 bezrobotnych, 14 nieaktywnych zawodowo). 2. Przewiduje się następujący harmonogram udzielania wsparcia dla 44 osób. Działanie Planowany termin

7 Przeprowadzenie rekrutacji do projektu III/IV Kw Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umów o udzielenie wsparcia doradczoszkoleniowego IV kw Realizacja szkoleń grupowych i indywidualnych szkoleń zawodowych IV kw Indywidualna opieka doradcza - przygotowanie wniosków o wsparcie finansowe IV kw Składanie wniosków o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości Ocena formalna i merytoryczna wniosków przez Komisję Oceny Wniosków. Ocena wniosków przez Komisję Oceny Wniosków w ramach procedury odwoławczej. Ikw Ikw Ikw.2014 Publikacja ostatecznych list rankingowych Ikw Przewidywany termin rejestracji działalności gospodarczej przez uczestników (w terminie maks. 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o przyznaniu wsparcia) Podpisanie umów o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Uruchomienie wypłaty wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Wydatkowanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Ikw Ikw Ikw Ikw-IV kw.2014 Rozliczenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości IV kw Składanie wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe na rozwój przedsiębiorczości Ocena formalna i merytoryczna wniosków przez Komisje Oceny Wniosków. I kw.2014 I kw. 2014

8 Ocena wniosków przez Komisje Oceny Wniosków w ramach procedury odwoławczej. Publikacja ostatecznych list rankingowych Podpisanie umów o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Wypłata transz podstawowego wsparcia pomostowego (maks. do 6 m-cy od dnia podpisania umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego) Składanie wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe na rozwój przedsiębiorczości Ocena formalna i merytoryczna wniosków przez Komisje Oceny Wniosków. Ocena wniosków przez Komisje Oceny Wniosków w ramach procedury odwoławczej. I kw II kw I kw I kw IV kw 2014 III kw III kw III kw Publikacja ostatecznych list rankingowych III kw Podpisanie umów o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Wypłata transz przedłużonego wsparcia pomostowego (maks. do 12 m-cy od dnia podpisania umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego) III kw IV kw I kw Okres prowadzenia działalności gospodarczej nie krótszy niż 12 miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej 3. Aktualne terminy realizacji projektu publikowane będą na stronie internetowej projektu. 4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w terminach realizacji projektu w przypadkach uzasadnionych po zaciągnięciu opinii i uzyskaniu zgody IP2.

9 SEKCJA II WSPARCIE FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 5 Uprawnieni do uzyskania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1. O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości ubiegać się mogą UP, którzy byli objęci obowiązkowym wsparciem szkoleniowo-doradczym w ramach Projektu i otrzymali od Beneficjenta potwierdzenie uczestnictwa w minimum 80% usług szkoleniowo-doradczych (to jest w minimum 48 godzinach wsparcia szkoleniowo-doradczego). 2. Beneficjent jest zobowiązany wystawić dla UP potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w ramach obowiązkowego wsparcia szkoleniowo-doradczego. 3. W szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek UP, możliwe jest dopuszczenie do ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości UP z pominięciem całości lub części wsparcia szkoleniowo-doradczego, o którym mowa w pkt. 1, pod warunkiem, że dany UP został uprzednio przygotowany w formie szkoleń i doradztwa do założenia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w okresie maksymalnie do 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. Beneficjent zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na wniosek UP w zakresie odstąpienia od uczestnictwa w obowiązkowym wsparciu szkoleniowo-doradczym, jeżeli odbyte przez UP szkolenia/doradztwo odbiegały swym zakresem merytorycznym i programowym od wsparcia przewidzianego w ramach Projektu. 4. Warunkiem koniecznym uznania przez beneficjenta, iż UP jest odpowiednio przygotowany do założenia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pomimo pominięcia całości lub części wsparcia szkoleniowodoradczego, o którym mowa w pkt. 1, jest potwierdzenie odbycia innych szkoleń i doradztwa, o zbliżonym zakresie merytorycznym programowym, stosownym certyfikatem/zaświadczeniem. 5. Z zastrzeżeniem zdania następującego, warunkiem uzyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego przez UP jest zarejestrowanie działalności gospodarczej bądź spółdzielni/spółdzielni socjalnej w trakcie trwania Projektu, po pozytywnej ocenie biznes planu i otrzymaniu informacji od Beneficjenta o możliwości otrzymania wsparcia. Uznaje się za dopuszczalną sytuację, w której za zgodą Beneficjenta UP założy

10 działalność gospodarczą przed otrzymaniem informacji o możliwości otrzymania wsparcia, nie wcześniej jednak niż po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego. 6. O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości nie mogą ubiegać się UP, których przedmiot działalności (lub sam UP) podlega wykluczeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2010 r. nr 239 poz z późn. zm.). 7. UP w okresie pierwszych 12 miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej nie ma możliwości zmiany profilu działalności względem działalności przedstawionej we wniosku rekrutacyjnym. Ma natomiast (po złożeniu wyczerpującego uzasadnienia merytorycznego i uzyskaniu zgody ze strony Beneficjenta) możliwość rozszerzenia działalności, mając na względzie zapisy pkt. 6. Ponadto, co do zasady w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, założonej w ramach projektu, nie ma możliwości dokonywania zmiany formy prowadzenia działalności. Dopuszczalna jest jedynie sytuacja polegająca na zmianie formy prowadzenia działalności z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę cywilną, w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o udzielenie wsparcia, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki: - przedmiot działalności spółki cywilnej, utworzonej w wyniku zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej, jest zbieżny z przedmiotem działalności osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które otrzymały wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, na podstawie zaakceptowanego biznes planu oraz przedstawionej w nim struktury wydatków; - przekształcenie w spółkę cywilną, jest uzasadnione dążeniem do zwiększenia skali realizowanego przedsięwzięcia oraz poparte wiarygodnymi danymi na temat możliwości jego powodzenia (np. pozyskanie nowych rynków zbytu lub też odbiorców realizowanych usług); - zmiana formy prowadzonej działalności dokonana jest w formie aneksu do umowy podpisanej z indywidualnym uczestnikiem projektu, po uzyskaniu akceptacji beneficjenta oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii IP2. 6 Wartość i przeznaczenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1. W ramach Projektu przewidziano udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w łącznej kwocie maksymalnej wynoszącej ,00 zł ogółem wraz z rezerwą uruchamianą po przeprowadzeniu pełnej procedury odwoławczej, o której mowa w 8 niniejszego Regulaminu. 2. Projekt przewiduje udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla 35 uczestników projektu.

11 3. Maksymalna kwota finansowania o jaką może ubiegać się UP wynosi ,00 zł. Nie ma ograniczeń co do minimalnej kwoty o jaką ubiegać się może uczestnik projektu. 4. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości może być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne dla uruchomienia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez beneficjenta pomocy we wniosku o przyznanie finansowego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości, związanych m.in. z: a) zakupem składników majątku trwałego, w tym maszyn i urządzeń, programów komputerowych, innych wartości niematerialnych i prawnych, b) kosztem instalacji lub uruchomienia zakupionych składników majątku trwałego, d) zakupem sprzętu i wyposażenia, e) zakupem aktywów obrotowych, f) kosztami prac remontowo - budowlanych, g) promocją i reklamą. Katalog kosztów kwalifikowanych zawiera zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik do umowy. Wydatki poniesione niezgodnie z w/w załączniukiem będą uznane za niekwalifikowane. 5. Zgodnie z wytycznymi co do zasady: a) wydatki na promocje i reklamę nie powinny przekroczyć 10% wartości wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości; wydatków na druk ofert handlowych, wizytówek, papierów firmowych nie uznaje się za wydatki na reklamę i promocje, b) o dofinansowanie zakupu środków transportowych mogą starać się jedynie ci UP, którzy nie planują prowadzić działalności w sektorze transportu drogowego towarów i zagwarantują, że zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie do realizacji celu określonego w biznes planie (na użytek prowadzonej działalności gospodarczej, tzw. użytek własny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z pózn. zm.)), c. Składnikami majątku trwałego są przede wszystkim urządzenia techniczne i inne środki długotrwałego użytkowania (powyżej 1 roku), nabyte programy komputerowe o przewidywalnym okresie użytkowania dłuższym niż rok oraz inne wartości niematerialne i prawne, pozostały sprzęt i wyposażenie, dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa (np.: sprzęt, narzędzia, wyposażenie biura itp.). 7. Beneficjent może każdorazowo zobowiązać Beneficjenta Pomocy do dostarczenia wiarygodnych dokumentów potwierdzających wartość elementów nabywanych w ramach wsparcia. 8. Zakup rzeczy używanych ze środków wsparcia na rozwój przedsiębiorczości może nastąpić po spełnieniu następujących warunków:

12 a) cena nabytej rzeczy nie przekracza jej wartości rynkowej i jest niższa od wartości rzeczy nowej, b) rzecz posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji działania oraz odpowiada odpowiednim normom, standardom i przepisom prawa. 9. Beneficjent Pomocy zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy udzielaniu zamówień przez Beneficjenta Pomocy w ramach środków wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, w szczególności do nie udzielania zamówień osobom, z którymi Beneficjenta Pomocy łączy/łączył związek małżeński, stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, a także nie udzielania zamówień podmiotom, których Beneficjent Pomocy jest właścicielem lub współwłaścicielem kontrolującym bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów, akcji lub praw głosu. 10. Celem zaplanowanych przez UP kosztów prac remontowych i budowlanych powinno być wyłącznie dostosowanie budynków i pomieszczeń do rodzaju prowadzonej działalności. Beneficjent nie rekomenduje zakupu prac remontowych i budowlanych lokali przeznaczonych na cele mieszkaniowe Beneficjenta Pomocy lub w celu najmu lub dalszej sprzedaży. Zasadność zaangażowania środków finansowych na cele remontowe będzie przedmiotem oceny merytorycznej biznes planu. 11. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być późniejsza od daty podpisania Umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Co do zasady uczestnik projektu powinien rozpocząć działalność gospodarczą w terminie do 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia otrzymania informacji o przyznaniu wsparcia finansowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu w sytuacjach losowych i niezależnych od uczestnika projektu. 12. Beneficjenci Pomocy rozliczają wydatki ponoszone w ramach wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt, czy są/planują być płatnikami podatku VAT czy też nie. Niemniej jednak, UP ubiegający się o środki na rozwój przedsiębiorczości powinni jednoznacznie określić na etapie konstruowania założeń biznes planu, czy zamierzają zarejestrować się jako płatnik podatku VAT, a następnie w momencie podpisania Umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty zrefundowanego z dotacji podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzona działalnością gospodarczą, jeśli tylko zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie, zrefundowanego w ramach wsparcia finansowego na rozwój działalności, podatku VAT.

13 7 Wnioskowanie o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1. UP ubiegający się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości są zobligowani do złożenia w terminie wskazanym przez Beneficjenta Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (załącznik nr 1). Do wniosku należy załączyć w szczególności następujące dokumenty: a. kopię dokumentu tożsamości zawierającego PESEL UP (potencjalnego Przedsiębiorcy). b. Biznesplan, zawierający co najmniej: charakterystykę planowanego przedsięwzięcia, wysokość łącznej kwoty wnioskowanych środków na rozwój przedsiębiorczości, szczegółowe zestawienie towarów lub usług, które przewidywane są do zakupienia w ramach realizacji biznes planu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej, termin, w którym nastąpi pełne wykorzystanie środków przyznanych uczestnikowi projektu na rozwój przedsiębiorczości. Wzór biznesplanu stanowi załącznik nr 6. c. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających. d. Zaświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. e. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w sytuacji jeśli UP chce ubiegać się o w/w wsparcie. 2. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości może zostać złożony przez UP zarówno przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej, jak i po jej zarejestrowaniu w terminie wskazanym przez Beneficjenta. Złożenie wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej przez UP nie wyłącza ani nie ogranicza stosowania zasady, o której mowa w 5 ust Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości należy złożyć zgodnie z definicją skutecznego doręczenia. 4. W terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od zakończenia podstawowego wsparcia doradczo - szkoleniowego Beneficjent zamieszcza na stronie internetowej projektu, na tablicy ogłoszeń w biurze projektu w Krakowie - oddział zamiejscowy Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Królewskiej 57, Kraków - oraz przekazuje każdemu uczestnikowi projektu, pisemną informację o terminie składania wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego wraz z wymaganymi załącznikami do w/w wniosku.

14 Nabór wniosków nie będzie trwał dłużej niż 10 dni kalendarzowych. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania wniosków. 5. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości złożone przed lub po wskazanym terminie ich przyjmowania nie będą rozpatrywane. 6. W celu zapewnienia równego dostępu do Projektu osób niepełnosprawnych dopuszcza się możliwość złożenia Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wypełnionych przy pomocy pełnomocnika zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego. 7. Jeden UP może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 8. W przypadku, gdy aplikującymi są UP w ramach utworzonej wspólnie spółki cywilnej, we wniosku wpisuje się wszystkich UP, którzy zamierzają w ramach prowadzonej działalności ubiegać się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, wraz z podaniem wnioskowanych kwot oraz planowanych terminów składania wniosków. Suma kwot wnioskowanych powinna stanowić sumę kosztów kwalifikowanych działań planowanych do zrealizowania w biznesplanie. Społka cywilna może zostać założona tylko z innym uczestnikiem projektu Startuj z biznesem. 9. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami powinny być wypełnione w języku polskim, czytelnie (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Każde pole powinno być wypełnione. Pola które danego UP nie dotyczą należy uzupełnić formułą nie dotyczy. Pozostawienie jakiegokolwiek pola niewypełnionego stanowi błąd formalny. 10. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości przed złożeniem należy czytelnie własnoręcznie podpisać i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony). 11. UP otrzyma potwierdzenie złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w formie papierowej lub elektronicznej wraz z datą jego złożenia oraz nadanym numerem kancelaryjnym. 8 Tryb rozpatrywania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1. Rozpatrywania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dokonuje powołana w tym celu Komisja Oceny Wniosków (KOW).

15 2. Powołanie i prace Komisji określa szczegółowo Regulamin KOW (załącznik nr 12). 3. W skład KOW wejdą osoby posiadające przygotowanie teoretyczne/doświadczenie w ocenie biznes planów oraz znajomość realiów funkcjonowania nowopowstałych firm umożliwiającym właściwą ocenę przedmiotowych wniosków. Członkowie KOW zobowiązani są do podpisania deklaracji bezstronności i poufności. 4. W pracach KOW uczestniczą: a) eksperci powołani przez beneficjenta, w tym pracownicy beneficjenta oraz eksperci zewnętrzni - niezatrudnieni w ramach umowy o pracę u beneficjenta, dokonujący oceny formalnej oraz merytorycznej; b) fakultatywnie wydelegowani pracownicy IP2 w roli obserwatorów, z prawem wglądu do dokumentów i protokołów z posiedzeń KOW. 5. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami - podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej, dokonywanej w terminie do 21 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków. W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody IP2 Beneficjent może przedłużyć termin oceny wniosków. Ocena formalna: 6. Pracownicy Beneficjenta dokonują oceny kompletności oraz poprawności pod względem formalnym Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami, w oparciu o zapisy niniejszego Regulaminu oraz Wytycznych IP. 7. Ocena formalna prowadzona jest w dwóch etapach, tj. po pierwszym etapie oceny formalnej, w przypadku uchybień formalnych, UP pisemnie i w formie elektronicznej na adres wskazany we Wniosku wzywany jest do dokonania poprawek/uzupełnień formalnych w terminie do 3 dni roboczych od dnia skutecznego doręczenia UP informacji wzywającej do wniesienia poprawek we Wniosku. 8. UP składają dokumenty stanowiące poprawki/uzupełnienia, o których mowa w pkt. 7 w biurze projektu w Krakowie - zamiejscowy ośrodek Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, zgodnie z definicją Dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez uczestnika projektu zamieszczoną w 2 niniejszego Regulaminu, w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: Imię i Nazwisko Uczestnika/Uczestniczki Projektu Adres Poprawki/uzupełnienia do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Startuj z biznesem" Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Biuro Projektu ul.królewska 57, Kraków

16 9. Złożone przez UP oświadczenia podlegają korekcie formalnej w przypadku, gdy korekta nie ma wpływu na treść oświadczeń (np. brak podpisu). 10. UP zobowiązany jest do naniesienia poprawek/uzupełnienia złożonych dokumentów, a nie ponownego złożenia kompletu wymaganych dokumentów. 11. Drugi etap oceny formalnej następuje w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia poprawionych dokumentów. KOW na posiedzeniu przeprowadza ponowną ocenę formalną. Jeżeli poprawki/ uzupełnienia nie zostaną wniesione przez UP w wyznaczonym terminie lub zostaną wniesione niewłaściwie, wniosek jest odrzucany na II etapie oceny formalnej. Powtórna ocena formalna jest wiążącą i ostateczna nie przysługuje UP żaden środek odwoławczy. Ocena merytoryczna: 12. Po zakończeniu drugiego etapu oceny formalnej i uzyskaniu pozytywnej oceny wnioski podlegają ocenie merytorycznej. 13. Przedmiotem oceny merytorycznej są wyłącznie wnioski spełniające wymogi formalne. Członkowie KOW dokonują oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami w oparciu o przygotowaną i podpisaną Kartę Oceny Merytorycznej (zał.2 do Regulaminu KOW). 14. Każdy Wniosek oceniany jest przez 2 osoby losowo wybrane przez Przewodniczącego KOW lub jego Zastępcę. Końcowa ocena punktowa wniosku stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez wyżej wymienione osoby. 15. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z niniejszym Regulaminem, kryteriami zawartymi w Dokumentach programowych oraz założeniami wniosku o dofinansowanie Projektu. 16. Ocena odbywa się w oparciu m.in. o analizę rynkową działalności przyszłego przedsiębiorstwa pod kątem zapotrzebowania i możliwości skali zbytu na towary lub usługi planowane do wytworzenia w ramach działalności objętej dofinansowaniem. Ocena merytoryczna prowadzona przez KOW dotyczy (kryteria oceny): a) Pomysł na biznes: Analiza marketingowa: - Charakter przedsięwzięcia -Innowacyjność rynkowa pomysłu

17 - Analiza wykonalności pomysłu przez identyfikację jego ograniczeń, czy rokuje szanse przetrwania na rynku, opisu klienta docelowego, założeń marketingowych maksymalna liczba punktów 35 pkt. - minimalna liczba punktów 25 pkt. b) Potencjał wnioskodawcy: Wykształcenie i doświadczenie zawodowe uczestnika projektu, wszelkie dodatkowe umiejętności, które mają znaczenie w proponowanym przedsięwzięciu, potencjał techniczny przy wdrażaniu projektu maksymalna liczba punktów 15 pkt. - minimalna liczba punktów 9 pkt. c) Efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia - Opis prewidywanych wydatków, ich zasadność pod względem ekonomiczno-finansowym, prognoza finansowa, wykonalność - maksymalna liczba punktów 40 pkt. - minimalna liczba punktów 30 pkt. d) operacyjność i kompletność: - Operacyjność (przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń), ocena całości opisu przedsięwzięcia - maksymalna liczba punktów 10 pkt. - minimalna licba punktów 6 pkt. 17. W trakcie oceny merytorycznej Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 18. W przypadku, gdy różnica punktowa pomiędzy ocenami członków KOW wynosi więcej niż 30% punktów liczonych od ogólnej sumy punktów (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi wynosić minimum 60% ogólnej ilości punktów), wskazane jest przeprowadzenie dyskusji w celu usunięcia rozbieżności, a jeśli to nie przyniesie skutku, dokonanie oceny przez trzeciego członka KOW. Trzeci oceniający jest losowo wybierany przez Przewodniczącego KOW lub jego Zastępcę. Ocena tej osoby stanowi wówczas ocenę ostateczna wniosku. 19. W przypadku gdy dwóch ekspertów zaneguje różne pozycje kosztowe jako niekwalifikowane spisywany jest protokół uzgodnienia stanowisk. 20. Nie jest możliwy wybór do dofinansowania Wniosku, który uzyskał mniej niż 70% punktów ogółem i mnimalnej ilości punktów w poszczególnych częściach możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny, oznaczonych w Karcie oceny merytorycznej wniosku cyframi rzymskimi: (I-IV), 21. Jedynym kryterium przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości jest liczba punktów otrzymanych na etapie oceny przez KOW (liczy się kolejność wniosków ustalona na podstawie uzyskanej punktacji bez względu na zakładane rezultaty Projektu).

18 22. Dofinansowanie w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przyznawane jest UP, których wnioski uzyskały pozytywną ocenę KOW oraz znalazły się na liście wniosków wybranych do dofinansowania, z zastrzeżeniem dostępności środków określonych w 10 pkt Wniosek może zostać odrzucony w przypadku, gdy podczas oceny KOW stwierdzi, iż opisana przez wnioskodawcę działalność gospodarcza jest wykluczona z możliwości uzyskania pomocy de minimis lub dostrzeże inne naruszenia zasad i przepisów uniemożliwiające przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Złożenie dokumentów poświadczających nieprawdę, stanowi podstawę do nieudzielania pomocy na każdym etapie wsparcia. 24. Jeżeli KOW na etapie rozpatrywania Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości zidentyfikuje koszty, które uzna za nieuzasadnione (np. za niezwiązane z działalnością lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi) może zaproponować niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania. 25. Po przeprowadzeniu procedury oceny wniosków (w tym procedury odwoławczej w zakresie której UP mogą wnosić wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy) z posiedzenia KOW sporządza się protokół, zawierający informacje z przebiegu prac Komisji, w tym załączoną listę wniosków wybranych do dofinansowania, który podpisywany jest przez wszystkich członków Komisji. Do protokołu z oceny dołącza się również dokumentację związaną z przeprowadzoną procedurą odwoławczą. 26. Uczestnik Projektu zostanie powiadomiony pisemnie o o wyniku oceny merytorycznej wraz uzasadnieniem oraz informacją o uzyskanej liczbie punktów, jak i uzasadnieniem za co zostały odjęte punkty. 26. Wypłata środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości odbywa się dwuetapowo: a. I etap polega na wypłacie środków na rzecz uczestników, których wnioski zostały ocenione pozytywnie i przyznano dofinansowanie. Beneficjent w ramach I etapu wypłaca środki na rozwój przedsiębiorczości do wyczerpania kwoty ,00 zł pomniejszonej o wartość rezerwy finansowej przeznaczonej na odwołania zgodnie z 6 pkt.1 stanowiącej 80 % wartości wsparcia. b. II etap wypłaty środków następuje po zakończeniu procedury odwoławczej. Beneficjent tworzy kolejną listę wniosków spełniających minimum punktowe po zakończeniu procedury odwoławczej, stanowiącej 20 % wartości wspracia. Procedura odwoławcza dla uczestników projektu 27. Beneficjent, po zakończeniu oceny formalnej wniosku przez KOW, informuje pisemnie uczestnika projektu o jej wynikach, przedstawiając jednocześnie wykaz uchybień formalnych wraz z ich opisem oraz wyznacza termin 3 dni roboczych, od dnia skutecznego doręczenia UP wezwania do wniesienia poprawek/uzupełnienia braków formalnych. Po uzupełnieniu w terminie uchybień formalnych lub skorygowanych, wniosek podlega ponownej ocenie formalnej

19 w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia dokumentów. W przypadku pozytywnej oceny formalnej, wniosek kierowany jest do oceny merytorycznej. 28. W przypadku gdy UP nie uzupełni brakującej dokumentacji lub złożona dokumentacja nadal nie wypełnia wymogów formalnych, określonych w Regulaminie, wniosek podlega odrzuceniu. Wynik powtórnej oceny jest wiążący i ostateczny nie przysługuje od oceny dalsze odwołanie lub zażalenie. 29. Każdy UP, którego wniosek, po ocenie merytorycznej, został oceniony negatywnie lub uzyskał liczbę punktów nieuprawniającą do dofinansowania lub otrzymał wsparcie w kwocie niższej niż wnioskowana, ma prawo złożenia do Beneficjenta w terminie do 5 dni roboczych od dnia skutecznego doręczenia UP informacji, zgodnie z opisem doręczenia zawartym w 2, pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, przedstawiając dodatkowe wyjaśnienia/informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia oraz odnosząc się do uzasadnień członków KOW (przedmiotowe wyjaśnienia/informacje nie mogą przedstawiać nowych okoliczności, względem tych, które zostały opisywane uprzednio przez UP i stanowiły podstawę oceny wniosku). Wniosek złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu przez KOW. 30. UP składa wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w pkt. 29 w biurze projektu w Krakowie - zamiejscowy ośrodek Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, zgodnie z definicją Dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez uczestnika projektu zamieszczoną w 2 niniejszego Regulaminu, w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: Imię i Nazwisko Uczestnika/Uczestniczki Projektu Adres Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w ramach projektu "Startuj z biznesem" Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Biuro Projektu ul. Królewska Kraków 31. Członkowie KOW w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania odwołań dotyczących oceny merytorycznej wniosków oceniają wszystkie wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, mając na uwadze ich treść. Powtórnej ocenie podlegają jedynie te części wniosku, które były przedmiotem odwołania, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 29. Jeżeli z treści wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wynika jednoznacznie, jaka cześć oceny wniosku została zakwestionowana, wniosek taki podlega powtórnej ocenie w całości. 32. W przypadku Uczestników Projektu, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów wsparcie zostanie udzielone temu UP, który ma więcej punktów w kategorii wg. kolejności:

20 a. Efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia; b. Pomysł na biznes. Analiza marketingowa; c. Potencjał wnioskodawcy; d. operacyjność i kompletność. 33. Powtórna ocena wniosku nie może być dokonana przez tych samych członków KOW, którzy uczestniczyli przy pierwszej ocenie. Członkowie KOW dokonujący ponownej oceny wniosku w trybie odwoławczym, nie mogą również zapoznawać się z jego poprzednią oceną.w odwołaniu oceny wniosków będzie dokonwać dwóch członków KOW. 34. Po przeprowadzeniu procedury ponownej oceny merytorycznej, Beneficjent w terminie 3 dni roboczych od dnia rozpatrzenia odwołań przez KOW pisemnie i w formie elektronicznej, zgodnie z definicją Dzień skutecznego doręczenia uczestnikowi projektu informacji zamieszczoną w 2 niniejszego Regulaminu informuje UP o sposobie rozpatrzenia złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, podając szczegółowe uzasadnienie przyznanych punktów. 35. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 36. Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy i zażalenia złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. UP są o tym fakcie pisemnie informowani przez Beneficjenta. 37. Beneficjent w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia posiedzenia KOW sporządza protokół z przeprowadzonej oceny wraz z listą wniosków wybranych do dofinansowania. 38. Beneficjent informuje UP o wynikach oceny w formie pisemnej, podając szczegółowe uzasadnienia przyznanych punktów. 9 Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1. Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości podpisywane są z UP, z zastrzeżeniem 8 pkt Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości będą zawierane zgodnie z wzorem (załącznik nr 15).

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO projektu Szansa na start realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubelskim,

Bardziej szczegółowo