Certyfikowany kurs dla controllerów finansowych. Organizacja systemu, rachunek kosztów, budŝetowanie i analiza.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Certyfikowany kurs dla controllerów finansowych. Organizacja systemu, rachunek kosztów, budŝetowanie i analiza."

Transkrypt

1 Certyfikowany kurs controllingu organizacja systemu, rachunek kosztów, budŝetowanie i analiza Certyfikowany kurs dla controllerów finansowych. Organizacja systemu, rachunek kosztów, budŝetowanie i analiza. Terminy: Warszawa moduł I r., moduł II r., moduł III r., moduł IV r., moduł V r., Kod szkolenia: PROWADZĄCY: MICHAŁ CHALASTRA - Specjalista z zakresu controllingu, budŝetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych. Wykładowca controllingu, i finansów przedsiębiorstw - studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim, pracownik Katedry Rachunkowości tej uczelni. Członek komisji w konkursie Controllera roku oraz Rady Programowej czasopisma Controlling i Rachunkowość Zarządcza - Wydawnictwa INFOR PL Warszawa, autor wielu artykułów prezentowanych w tym czasopiśmie oraz licznych referatów z dziedziny controllingu. Autor materiałów i prowadzący szkolenia z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej. Cykl pięciu seminariów w szerokim zakresie prezentujących controlling operacyjny. Poszczególne moduły obejmują tematy z następujących dziedzin: organizacja i zarządzanie, rachunkowość oraz finanse. Szkolenie adresowane jest do osób tworzących i obsługujących system controllingu. Na seminarium omawiane są zasady konstrukcji poszczególnych narzędzi a następnie analizowane moŝliwości ich praktycznego zastosowania. W trakcie zajęć uczestnicy samodzielnie rozwiązują zadania praktyczne, z tego powodu wymagane jest posiadanie kalkulatora. Na szczególną uwagę zasługują materiały szkoleniowe, które w formie kompleksowych opisów szczegółowo wyjaśniają praktyczne zasady konstrukcji i stosowania poszczególnych narzędzi. Cykl seminariów umoŝliwia uczestnikom zdobycie kompleksowych umiejętności do samodzielnego pełnienia funkcji controllera finansowego w przedsiębiorstwie mającym rozwinięte metody i systemy zarządzania. Seminaria adresowane są zarówno do osób posiadających doświadczenie w pracy controllera finansowego, jak i mających zamiar wykonywać ten zawód. Czas trwania kursu 60 godzin dydaktycznych. Certyfikat zawodu specjalista do spraw controllingu. Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO przeprowadzony zostanie egzamin sprawdzający tzw. Certyfikację zawodu specjalisty do spraw controllingu, a kaŝdy z uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia kursu, potwierdzający kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu : specjalista do spraw controllingu - kod zawodu: W związku z dbałością o indywidualny rozwój naszych Klientów zapewniamy bezpłatny egzamin!

2 2 PROGRAM SZKOLENIA: Moduł I - Organizacja systemu controllingu: Dziedzina seminarium: Organizacji i zarządzanie. Cel seminarium: Prezentacja zasad organizacji nowoczesnego systemu controllingu. Opis seminarium: Seminarium prezentuje zasady wdroŝenia i funkcjonowania controllingu w przedsiębiorstwie. Szczególna uwaga poświęcona będzie realizacji aktywnych zadań controllerów mających na celu optymalizację realizowanych procesów i osiąganych wyników. Wykazane zostaną róŝnice pomiędzy tradycyjnym mało wydajnym controllingiem a współczesnymi standardami w tym zakresie. Jako narzędzie praktyczne przedstawiona zostanie zrównowaŝona karta celów Balanced Scorecard. Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, najwyŝsza kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności. 1. Przystosowanie zasad zarządzania przedsiębiorstwem do wymogów controllingu: decentralizacji zarządzania zasady zarządzania przez cele zasady tworzenia piramidy celów integrującej cele pojedynczych komórek w cele główne firmy według zasady piramidy wskaźników zgodnie z ideą modelu Du Ponta metody planowania celów (odgórna, oddolna i mieszana) proces zarządzania przedsiębiorstwem według reguł controllingu 2. Zasady tworzenia ZrównowaŜonej Karty Wyników Balanced Scorecard w skali: ogólnej dla całej firmy pojedynczych komórek organizacyjnych zasady tworzenia indywidualnej struktury zrównowaŝonej karty wyników uwzględniającej specyfikę firmy realizowane procesy zasady konstrukcji karty celów dla pojedynczych budŝetowanych komórek reguły przystosowania systemu zarządzania przedsiębiorstwa do wymogów zrównowaŝonej karty wyników Ćwiczenie: Planowanie celów dla pojedynczych komórek organizacyjnych zgodnie z wymogami ZrównowaŜonej Karty Wyników i controllingu 3. Formalizacja funkcji controllingu za pomocą Księgi Controllingu: zasady konstrukcji i cele funkcjonowania księgi controllingu zadania nowoczesnego controllingu i ich ewolucja zasady współpracy controllerów z kierownikami centrów odpowiedzialności miejsce działu controllingu w systemie zarządzania uprawnienia działu controllingu 4. Proces wdroŝenia systemu controllingu: metody wdroŝenia

3 3 czynniki sukcesu czynniki utrudniające harmonogram informatyzacja w controllingu 5. Audyt systemu controllingu: efekty przeprowadzenia audytu wpływ wyników audytu na proces planowania budŝetu. rodzaje audytu. okres przeprowadzenia audytu. rodzaje zadań wykonywanych w ramach audytu. harmonogram audytu. standardowe problemy funkcjonowania controllingu 6. Programy poprawy efektywności: zasady identyfikacji obszarów wymagających poprawy efektywności metody pracy interdyscyplinarnych zespołów projektowych zasady tworzenia dokumentacji i procedura działania Moduł II - Rachunek kosztów dla controllera: Dziedzina seminarium: Rachunkowość. Cel seminarium: Prezentacja zasad modyfikacji systemu rachunkowości finansowej w kierunku jego przystosowania do wymogów controllingu. Opis seminarium: WdroŜenie systemów controllingu i budŝetowania wymusza zmiany w rachunkowości finansowej. Seminarium prezentuje kompleksowo najnowsze rozwiązania w tym zakresie od księgowania dokumentów pierwotnych poprzez system rozliczeń kosztów aŝ do tworzenia kalkulacyjnego rachunku zysków i strat. Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, analiz finansowych oraz księgowości. 1. System rachunkowości finansowej a budŝetowanie charakterystyka systemu rachunkowości finansowej proces i funkcje budŝetu analiza realizacji funkcji budŝetowania przez system rachunkowości finansowej identyfikacja róŝnic obu systemów 2. Typ działalności dodatkowym wymiarem analizy danych o kosztach wynikający z potrzeb budŝetowania wady analizy kosztów wyłącznie według mpk i rodzaju (konta zespołu 4 i 5) identyfikacja typów działalności zgodnie z: zakresem odpowiedzialności realizowanymi procesami strategiami dziedzinowymi

4 4 modyfikacja planu nu kont do potrzeb budŝetowania 3. Identyfikacja centrów kosztów według reguł rachunkowości finansowej i budŝetowania według wymogów rachunkowości finansowej w celu rozliczenia kosztów w ramach procesów kalkulacji. budŝetowania z uwzględnieniem zakresów odpowiedzialności za koszty i realizacji zadań związanych z optymalizacją procesów 4. Działalność pomocnicza techniczne metody rozliczeń kosztów według wymogów budŝetowania i ich dobór do specyfiki rozliczanych kosztów przykładowe wzorcowe scenariusze rozliczeń kosztów działalności pomocniczej zgodnej z zasadami rachunkowości finansowej i budŝetowania: nieruchomości, informatyka, flota samochodowa, itp. wieloparametrowe metody rozliczeń kosztów działalności pomocniczej 5. Działalność podstawowa, zasady identyfikacji centów kosztów i metod ich rozliczeń osobowe centra kosztów sprzętowe centra kosztów administracyjne centra kosztów 6. Koszty wydziałowe: zasady identyfikacji według wymogów rachunkowości finansowej i budŝetowania koszty wydziałowe zmienne i stałe koszty wydziałowe stopnia I gniazd produkcyjnych koszty wydziałowe stałe stopnia II - ogólnowydziałowe 7. Koszty niewykorzystanego potencjału: obszary identyfikacji kosztów niewystanego potencjału według reguł rachunkowości finansowej i zarządczej. metody techniczne identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału klasyfikacja kosztów niewykorzystanego potencjału na zwiększające standard działalności, związane z utrzymaniem gotowości oraz rzeczywiście wynikające z niewykorzystanego potencjału, zasady identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału na kontach księgowych według zasad rachunkowości finansowej i zarządczej prezentacja kosztów niewykorzystanego potencjału w rachunku zysków i strat według zasad rachunkowości zarządczej. wskaźniki określające stopień wykorzystania potencjału Moduł III - BudŜetowanie: Dziedzina seminarium: Finanse Cel seminarium: Prezentacja reguł budŝetowania oraz metod tworzenia budŝetu jednostek organizacyjnych. Opis seminarium: Seminarium przedstawia zasady tworzenia i zarządzania budŝetem. Omawiane są na nim metody planowania oraz reguły tworzenia budŝetów pojedynczych centrów odpowiedzialności. Zaprezentowane techniki odpowiadają wymogom najnowszych standardów w tym zakresie takim jak: procesowe zarządzania, zakresy odpowiedzialności, system zarządzania przez cele itp.

5 5 Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, najwyŝsza kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności. 8. Wykorzystanie budŝetowania w zarządzaniu: zadania i funkcje budŝetu proces zarządzania z wykorzystaniem budŝetowania rodzaje budŝetów: wieloletni budŝet strategiczny jednoroczny budŝet operacyjny budŝet sztywny, elastyczny i półelastyczny budŝet zamknięty i otwarty zasady doboru rodzaju budŝetu do rodzaju prowadzonej działalności 9. Piramida budŝetowa wskazująca związki pomiędzy budŝetem syntetycznym firmy a budŝetem pojedynczego centrum kosztów 10. Zasada aktualizacji budŝetów metodą planowania kroczącego w zakresie strategicznym i operacyjnym 11. Zasady ustalania elastyczności budŝetu jako metoda likwidacji odchyleń: dla kosztów stałych dla kosztów zmiennych 12. Zasady dokonywania podziału przedsiębiorstwa na centra budŝetowe (MPK) Ćwiczenie: podział przedsiębiorstwa na centra budŝetowe 13. Tworzenie struktur budŝetu pojedynczych centrów odpowiedzialności uwzględniające: zarządzanie procesowe wymogi rachunkowości zarządczej i finansowej zakres odpowiedzialności specyfikę działalności komórki wielowymiarowe struktury analizy ekonomicznej 14. Przystosowanie budŝetu do zakresu odpowiedzialności przekształcanie budŝetu według konsumentów kosztów na twórców kosztów rodzaje odpowiedzialności za koszty (bezpośrednia pośrednia) zadania korowników centrów odpowiedzialności w ramach róŝnych rodzajów odpowiedzialności 15. Przykłady rodzajów budŝetów MPK uwzględniającą specyfikę działalności komórek 16. Metody planowania pozycji budŝetowych: ekstrapolacji historycznych trendów zorientowaną na cele (na bazie zerowej) zasady konstrukcji tabel budŝetowych przystosowane do róŝnych metod planowania zasady i techniki planowania wybranych pozycji budŝetowych Ćwiczenie: przygotowanie budŝetu pojedynczego centrum odpowiedzialności 17. Tworzenie budŝetów centów zysków

6 6 18. Zasady tworzenia budŝetów zbiorczych w tym głównego firmy 19. Harmonogram i procedura budŝetowa Moduł IV - Analiza rentowności: Dziedzina seminarium: Rachunkowość Cel seminarium: Prezentacja narzędzi do analizy rentowności według wielopoziomowych rachunków marŝ. Opis seminarium: Omówienie narzędzi i metod tworzenia wielopoziomowych marŝ wyników oraz zasad kalkulacji cen z uwzględnieniem wielu czynników typu terminy płatności czy wielkości partii. Ujecie w kalkulacji kosztów wynikających z reguł rachunkowości zarządczej typu niewykorzystanego potencjału, alternatywnych i utraconych korzyści. Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, analiz finansowych oraz księgowości. 1. Subsydiowanie skrośne a koncepcja True and Fair View: definicja i przyczyny występowania metody stosowania zasady identyfikacji i likwidacji zjawiska 2. Rachunek kosztów działań ABC: tradycyjny rachunek kosztów a metoda ABC identyfikacja centów kosztów i realizowanych przez nie czynności rozliczanie kosztów metodą ABC wielowymiarowa analiza kosztów w rachunku ABC planowanie budŝetu na podstawie rachunku kosztów działań - ABM wady i zalety metody ABC zakres rozliczeń kosztów w metodzie Lean Management Lean accounting 3. Kalkulacja ceny: metodą rachunku tradycyjnego rachunku kosztów działań ABC korzyści dla klienta stopnia wykorzystania potencjału 4. Alternatywne koszty kapitału w analizie rentowności: definicja alternatywnych kosztów kapitału koszty kapitału zamroŝonego w środkach trwałych i obrotowych metody ustalania ujecie w kalkulacji ceny z uwzględnieniem terminów płatności ujecie w analizie rentowności centrów kosztów Moduł V - BudŜet działalności operacyjnej: Dziedzina seminarium: Finanse Cel seminarium: Prezentacja metod tworzenia budŝetu działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

7 7 Opis seminarium: Omówienie etapów i narzędzi planowania działalności operacyjnej (przychody koszty zaopatrzenie) oraz prezentacji wyników tej działalności w formie planowanego sprawozdania finansowego. Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, najwyŝsza kadra zarządzająca, kierownicy centrów. 5. Planowanie przychodów ze sprzedaŝy metodą odgórną według poŝądanego: wskaźnika rentowności kapitału udziału w rynku stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej zasady współistnienia poszczególnych metod oraz kryteria ich stosowania 6. Analiza wielowymiarowa budŝetu przychodów ze sprzedaŝy: identyfikacja wymiarów analizy (produkty, rynki, kanały dystrybucji itp.) ustalenie kolejności istotności wymiarów i ich wpływ na struktury tabel budŝetowych planowanie sprzedaŝy według produktów na podstawie modelu BCG (ceny, ilości itp.) stopień szczegółowości tabel budŝetowych uzaleŝniony od istotności przychodów 7. Czasowy horyzont planowaniu przychodów, budŝety: wieloletnie roczne miesięczne 8. Plan kosztów działalności operacyjnej: ustalenie ilościowego i wartościowego planu sprzedaŝy, produkcji i zaopatrzenia kalkulacja jednostkowych kosztów normatywnych dla kosztów zmiennych i stałych 9. Dynamiczna metoda planowania uwzględniająca przesunięcia w czasie pomiędzy poszczególnymi budŝetami: zasady ustalania struktury budŝetu na potrzeby planowania dynamicznego wpływ rotacji środków obrotowych na czasy przesunięć budŝetów powiązanych metody ustalania czasu przesunięcia pomiędzy planami przychodów - produkcji i zaopatrzenia proste i złoŝone metody obliczania budŝetów z przesunięciami w czasie struktura budŝetu głównego uwzględniająca przesunięcia czasowe budŝetów szczegółowych wykorzystanie metody dynamicznej w planowaniu według zasady MRP II: - przepływów finansowych - przepływu logistycznego materiałów i produktów 10. BudŜet kosztów stałych: utrzymania działów działalności jednostek wielowymiarowe techniki tworzenia budŝetów kosztów stałych 11. BudŜet projektów: harmonogram realizacji projektu budŝet projektu zasady realizacji budŝetu projektu

8 8 12. BudŜet główny przedsiębiorstwa: rachunek zysków i strat rachunek przepływów finansowych roczny krótkoterminowy bilans Jednocześnie informujemy, Ŝe w przypadku zainteresowania większej liczby osób z jednej firmy, powyŝsze szkolenie moŝemy dla Państwa zorganizować w formule zamkniętej: Więcej informacji udzielą Państwu: Krzysztof Wojciechowski Iwona Charzewska 022/ / INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Cena*: Cena promocyjna: zł+ 23 VAT do r zł + 23% VAT za osobę udział w całości kursu (10 dni) zł + 23% VAT za osobę - udział w wybranym module (2 dni) *Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia. Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikaty BDO Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00 Miejsce zajęć: Centrum w/w miast Informacji udziela:

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING styczeń/luty 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING marzec/maj 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING wrzesień/listopad 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja centrów kosztów według wymogów budżetowania a rachunkowości finansowej w obszarze działalności pomocniczej

Identyfikacja centrów kosztów według wymogów budżetowania a rachunkowości finansowej w obszarze działalności pomocniczej Michał Chalastra * Identyfikacja centrów kosztów według wymogów budżetowania a rachunkowości finansowej w obszarze działalności pomocniczej Wstęp W ogólnym zakresie rachunkowości przedsiębiorstwa funkcjonują

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II szkolenie dla osób kierujących komórkami właściwymi ds. budżetu

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej

Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej Szkolenie organizowane w ramach projektu Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej - Akademia Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Polskiej Akademii Nauk

Polskiej Akademii Nauk SZKOŁA LETNIA 2009 STUDIA PODYPLOMOWE RACHUNKOWOŚĆ CEL I CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy wymaganej od

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA LOGISTYCZNA

AKADEMIA LOGISTYCZNA Warsztaty / Warszawa AKADEMIA LOGISTYCZNA PLANOWANIE LOGISTYCZNE ZAPASAMI 14-15 PAŹDZIERNIKA 2014 28-29 PAŹDZIERNIKA 2014 SYSTEMEM MAGAZYNOWANIA I PRZEPŁYWEM ŁADUNKU 12-13 LISTOPAD 2014 PROCESY STANDARYZACYJNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Informacje organizacyjne Spis treści Informacje organizacyjne Szkolenia na zamówienie Klienta Szkolenia dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkoleń Harmonogram Moduł 1: 23-24 IX 2013 lub 17-18 III 2014 Moduł 2: 28-29 X 2013 lub 14-15 IV 2014 Moduł 3: 18-20 XI 2013 Miejsce zajęć: Warszawa Awans na wyższe stanowisko

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw Analiza finansowa Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Blok tematyczny Moduł Zakres tematyczny Rachunkowość od podstaw 1. Nadrzędne zasady rachunkowości, budowa, zakres informacyjny sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkoleń Harmonogram zajęć w Warszawie oraz we Wrocławiu: strona 6 Ceny szkoleń: strona 6 Awans na wyższe stanowisko jest naturalną ścieżką w rozwoju kariery. Prezes zarządu,

Bardziej szczegółowo

Projekt 2: CONTROLING W FIRMIE KURS BEZPŁATNY. 128 h dla jednego uczestnika kursu- szkolenia weekendowe

Projekt 2: CONTROLING W FIRMIE KURS BEZPŁATNY. 128 h dla jednego uczestnika kursu- szkolenia weekendowe Projekt 2: CONTROLING W FIRMIE KURS BEZPŁATNY 128 h dla jednego uczestnika kursu- szkolenia weekendowe Controlling to system, którego celem jest dostarczenie informacji o prawdziwych źródłach budowania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIII

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIII INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek Finanse i Rachunkowość Sylabusy przedmiotów ch na studiach II stopnia Warszawa 2009 Polityka pienięŝna FOM101 1 dr

Bardziej szczegółowo