ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 11 LUTEGO 2014 ROKU 1 CZEŚĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 11 LUTEGO 2014 ROKU 1 CZEŚĆ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Pytania i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na zapytania wykonawców w przetargu na wykonanie usługi bankowej, polegającej na udzieleniu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w złotych polskich do kwoty limitu w wysokości ,00 PLN oraz na obsłudze tego kredytu ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 11 LUTEGO 2014 ROKU 1 CZEŚĆ 1.PYTANIE: Jakie średnie salda utrzymywane byłyby na r-kach bieżących (PLN/inne waluty)? 2.PYTANIE: Czy lokujecie Państwo wolne środki? Jakie wolumeny? Na jakie terminy? ODPOWIEDŹ: Zgodnie z ogłoszoną w czerwcu 2013 roku Strategią 2020, Zamawiający dysponuje środkami pieniężnymi o równowartości w przybliżeniu miesięcznej sprzedaży, oraz środkami z Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego. Lokowanie środków odbywa się na zasadzie wyboru uwzględniając cenę i inne warunki oferowanego produktu. 3.PYTANIE: Jaki wolumen wpływów miesięcznych byłby możliwy na rachunek w Banku w związku z udzielonym kredytem? ODPOWIEDŹ: Zamawiający proponuje wpływy na rachunek w wysokości nie mniejszej niż PLN [sto osiemdziesiąt milionów] rocznie, pochodzące od Kontrahenta będącego jednym z pięciu największych pod względem rocznej wartości sprzedaży węgla. Wszystkie szczegóły zawarte będą w umowie cesji wierzytelności zawartej z Bankiem po wyborze najkorzystniejszej oferty. 4.PYTANIE: Ile przelewów wychodzących miesięcznie realizuje Spółka? Czy możemy liczyć na proporcjonalny udział (wolumenowy, w sztukach) do naszego udziału w finansowaniu? ODPOWIEDŹ: Polityka Zamawiającego zakłada proporcjonalność udziału, ale Zamawiający dokonuje wyboru uwzględniając cenę i inne warunki oferowanego produktu. 5.PYTANIE: Czy korzystają Państwo z kart kredytowych/debetowych? Ile kart jest wydanych (szt) oraz jaki jest średni miesięczny wolumen transakcji za pośrednictwem kart? 6.PYTANIE: Ile przelewów płacowych miesięcznie jest obecnie realizowanych? Czy możemy liczyć na proporcjonalny udział (wolumenowy, w sztukach) do naszego udziału w finansowaniu? 7.PYTANIE: Czy występuje jakakolwiek konsolidacja sald w ramach Banku/Banków? ODPOWIEDŹ: NIE 8.PYTANIE: Jaki kontrakt byłby zabezpieczeniem finansowania? nazwa kontrahenta, jaka jest pozostała wartość kontraktu, jakie są miesięczne wpływy, termin płatności, do kiedy jest kontrakt? ODPOWIEDŹ: Zabezpieczeniem kredytu będzie cesja należności z wieloletniej umowy na sprzedaż węgla. Wpływy na rachunek z tytułu tej umowy zamykają się w kwocie nie mniejszej niż PLN [sto osiemdziesiąt milionów] rocznie. Stroną tej umowy jest Kontrahent będący jednym z pięciu największych pod względem rocznej wartości Strona 1 z 25

2 sprzedaży węgla. Wszystkie szczegóły zawarte będą w umowie cesji wierzytelności zawartej z Bankiem po wyborze najkorzystniejszej oferty. 9.PYTANIE: Czy dopuszczacie Państwo finansowanie w formie linii wielocelowej z przeznaczeniem na kilka produktów, np. overdraft / gwarancja bankowa / akredytywa? ODPOWIEDŹ: Nie ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 13 LUTEGO 2014 ROKU 1 CZĘŚĆ 1.PYTANIE: Prośba o aktualne zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu (ważność do 1 miesiąca). ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przewiduje występowania do US i ZUS o wydanie powyższych zaświadczeń oraz nie przewiduje przekazywania powyższych zaświadczeń Wykonawcy. 2.PYTANIE: Prośba o informacje nt. zawartych transakcji forward, futures, swap, opcji na rynku pieniężnym, kapitałowym, kredytowym oraz instrumentów pochodnych na rynku towarowym. 3.PYTANIE: Prośba o aktualne opinie banków prowadzących rachunki oraz instytucji, które udzieliły pożyczek, kredytów, gwarancji i leasingu (ważność do 1 miesiąca). 4.PYTANIE: Prośba o strukturę należności i zobowiązań terminowych i przeterminowanych w ujęciu czasowym wg stanu na dzień r. lub r. (może być w układzie zgodnym z poniższą tabelą). Stan na dzień ostatniego zamkniętego kwartału (rrrr-mm-dd) Należności Zobowiązania Wyszczególnienie Należności ogółem Kwota w tys. PLN Wyszczególnienie Zobowiązania ogółem Kwota w tys. PLN z tego : z tego : Terminowe Terminowe Przeterminowane Przeterminowane 1-30 dni 1-30 dni dni dni dni dni dni dni dni dni Powyżej 360 dni Powyżej 360 dni 5.PYTANIE: Prośba o informacje nt. posiadanego zadłużenia kredytowego w bankach (nazwa banku, rodzaj kredytu, zadłużenie na dzień r., ostateczny termin spłaty kredytu, zabezpieczenia). Strona 2 z 25

3 6.PYTANIE: Ze względu na to, iż LW BOGDANKA S.A. posiada 88,70% kapitału zakładowego Spółki: Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. prośba o bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych wg stanu na dzień: r., r. ww. podmiotu. 7.PYTANIE: Prośba o uchwałę Zarządu Spółki w sprawie zaciągnięcia wnioskowanego kredytu. ODPOWIEDŹ: Stosowne uchwały organów Zamawiającego, w tym uchwała Zarządu Zamawiającego w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu, zostaną przedłożone Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i będą stanowić załączniki do umowy. 8.PYTANIE: Prośba o informacje czy Spółka posiada nadany rating przez agencję ratingową (jeżeli tak, to czy uległ on zmianie w roku 2013 w stosunku do lat ubiegłych). ODPOWIEDŹ: Nie, nie ma. 9.PYTANIE: Prośba o sprawozdania finansowe wg. stanu na dzień r.: bilans, rachunek zysków i wyników / F-01/ wyniki i dane w innym układzie (przy założeniu, że zostały na koniec ub. roku sporządzone). 10.PYTANIE: Prośba o raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2013 r. dot. sprawozdania skonsolidowanego oraz jednostkowego spółki (przy założeniu, że sprawozdania były badane). 11.PYTANIE: Prośba o prognozy bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wg stanu na dzień r. i r. 12.PYTANIE: Prośba o umożliwienie udokumentowania spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców (określonego w SIWZ rozdział V, pkt 1: wskazanie, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej trzy usługi, których przedmiot odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, a mianowicie 3 usługi polegające na udzieleniu odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości co najmniej ,00 PLN lub wyższej, każda usługa ), poprzez możliwość wskazania 3 innych niż kredyt w rachunku bieżącym, wykonywanych lub wykonanych usług kredytowych w wysokości co najmniej ,00 PLN lub wyższej, każda usługa, ODPOWIEDŹ: Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględnia się również usługi nadal wykonywane) należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej trzy usługi, których przedmiot odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, a mianowicie 3 [trzy] usługi polegające na udzieleniu kredytu w wysokości co najmniej ,00 PLN lub wyższej, każda usługa, w tym polegające na udzieleniu odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym; Strona 3 z 25

4 13.PYTANIE: Prośba o potwierdzenie (zgodnie z zapisami SIWZ - część III Opis przedmiotu i termin wykonania zamówienia pkt lit. e oraz część II SIWZ Wzór umowy o kredyt odnawialny w rachunku bieżącym w złotych polskich), że wszelkie koszty związane z obsługą rachunku bieżącego zostaną wliczone w marżę i prowizję od kredytu, tj. brak opłat i prowizji za: a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w PLN, b) dostęp do bankowości elektronicznej, c) przelewy w formie elektronicznej: Elixir i Sorbnet, d) wpłaty i wypłaty gotówkowe (zarówno w Oddziale oraz za pośrednictwem Zastępczej Obsługi Kasowej w Banku S.A. lub w Banku.. S.A.), e) pozostałe opłaty i prowizje zgodnie z aktualną Taryfą opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych stosowaną w banku, ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamierza założyć w Banku, który wygra przetarg, dwa rachunki bieżące. W pierwszym rachunku bieżącym założony będzie limit kredytu odnawialnego. Na ten rachunek wpływać będą należności z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie kredytu. Rachunek ten prowadzony ma być na rzecz Zamawiającego bez opłat w szczególności kosztów i opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, realizowania operacji bankowych (wpłat/wypłat, w tym przelewów elektronicznych), za instalację i obsługę systemów bankowości elektronicznej niezbędnych do realizacji Umowy oraz ewentualnie innych kosztów i opłat. Z tego rachunku będą wykonywane przelewy na inne rachunki bieżące należące do Zamawiającego [w tym na drugi rachunek bieżący założony w Banku, który wygrał przetarg]. Drugi rachunek bieżący służyć będzie do obsługi bieżącej działalności Zamawiającego. Polityka Zamawiającego zakłada proporcjonalność udziału Banku w obsłudze Zamawiającego, ale Zamawiający dokonuje wyboru uwzględniając cenę i inne warunki oferowanego przez Bank produktu. 14.PYTANIE: Prośba o podanie informacji dotyczącej oszacowania skali współpracy z bankiem w zakresie obsługi rachunku bieżącego: a) liczba przelewów zewnętrznych w PLN: Eliksir oraz Sorbnet (miesięcznie), b) wielkość i liczba wpłat gotówkowych (miesięcznie), c) wielkość i liczba wypłat gotówkowych (miesięcznie), d) liczba stanowisk systemu bankowości elektronicznej: - ilość czytników kart do bankowości elektronicznej, - ilość kart identyfikacyjnych do bankowości elektronicznej (do zatwierdzania przelewów), - ilość identyfikatorów użytkowników do wprowadzania przelewów, ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamierza założyć w Banku, który wygra przetarg, dwa rachunki bieżące. W pierwszym rachunku bieżącym założony będzie limit kredytu odnawialnego. Na ten rachunek wpływać będą należności z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie kredytu. Rachunek ten prowadzony ma być na rzecz Spółki Zamawiającego bez opłat w szczególności kosztów i opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, realizowania operacji bankowych (wpłat/wypłat, w tym przelewów elektronicznych), za instalację i obsługę systemów bankowości elektronicznej niezbędnych do realizacji Umowy oraz ewentualnie innych kosztów i opłat. Z tego rachunku będą wykonywane przelewy na inne rachunki bieżące należące do Zamawiającego [w tym na drugi rachunek bieżący założony w Banku, który wygrał przetarg]. Drugi rachunek bieżący służyć będzie do obsługi bieżącej działalności Zamawiającego. Polityka Zamawiającego zakłada proporcjonalność udziału Banku w obsłudze Zamawiającego, ale Zamawiający dokonuje wyboru uwzględniając cenę i inne warunki oferowanego przez Bank produktu. 15.PYTANIE: Prośba o doprecyzowanie, czy środki na rachunku bieżącym będą/nie będą oprocentowane (zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym banku), ODPOWIEDŹ: Nie, nie będą. 16.PYTANIE: Prośba o potwierdzenie, iż wpływy na rachunek bieżący do którego będzie przyznany limit kredytowy wyniosą co najmniej ,00 PLN w skali miesiąca, Strona 4 z 25

5 ODPOWIEDŹ: Zamawiający oświadcza, że wpływy na rachunek bieżący w którym założony będzie limit kredytu odnawialnego wyniosą co najmniej PLN [sto osiemdziesiąt milionów] w skali roku. 17.PYTANIE: Prośba o wskazanie parametrów umowy/ów handlowych z tytułu sprzedaży węgla z których cesje mają stanowić proponowane zabezpieczenie spłaty kredytu (lub przekazanie ich kopii) oraz określenie wielkości rocznych wpływów z tytułu ich realizacji na rachunek w banku, oraz oświadczenie, że proponowane na zabezpieczenie umowy handlowe nie są obciążone na rzecz innych podmiotów, ODPOWIEDŹ: Zamawiający proponuje wpływy na rachunek w wysokości nie mniejszej niż PLN [sto osiemdziesiąt milionów] w skali roku, pochodzące od Kontrahenta będącego jednym z pięciu największych pod względem rocznej wartości sprzedaży węgla. Wszystkie szczegóły zawarte będą w umowie cesji wierzytelności zawartej z Bankiem po wyborze najkorzystniejszej oferty. 18.PYTANIE: Prośba o potwierdzenie, iż warunkiem uruchomienia kredytu będzie: podpisanie przez Kredytobiorcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwa do rachunku bieżącego, podpisanie umów cesji oraz dostarczenie do banku potwierdzenia przyjęcia do wiadomości cesji wierzytelności przez dłużników, 19.PYTANIE: Prośba o potwierdzenie możliwości modyfikacji projektu umowy załączonego do SIWZ, pod kątem wprowadzenia zapisów obowiązujących w danym banku, 20.PYTANIE: Prośba o rozważenie możliwości zmiany zapisów zawartych w 11 projektu umowy kredytowej dotyczących kolejności pokrywania zobowiązań Kredytobiorcy, w przypadku pojawienia się zadłużenia przeterminowanego na następujące: środki będą przeznaczane w pierwszej kolejności na spłatę odsetek od zadłużenia przeterminowanego, odsetek wymagalnych, zadłużenia przeterminowanego, odsetek bieżących, kapitału kredytu. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 13 LUTEGO 2014 ROKU 2 CZĘŚĆ 1.PYTANIE: Czy Zamawiający posiada jakiekolwiek nierestrukturyzowane zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego? ODPOWIEDŹ: Nie, nie posiada 2.PYTANIE: Czy przeciwko Zamawiającemu toczy się jakiekolwiek postępowanie administracyjne lub skarbowe? 3.PYTANIE: Czy wobec Zamawiającego nie złożono wniosku i nie rozpoczęto postępowania upadłościowego, naprawczego, likwidacyjnego lub układowego? ODPOWIEDŹ: Nie, nie złożono. 4.PYTANIE: Czy Zamawiający nie jest w restrukturyzacji ani windykacji w jakimkolwiek banku lub od zakończenia procesu windykacji/restrukturyzacji nie minęło więcej niż 12 miesięcy? ODPOWIEDŹ: Nie, nie jest. 5.PYTANIE: Czy przeciwko Zamawiającemu toczy się jakiekolwiek postępowanie egzekucyjne skierowane przeciwko majątkowi Zamawiającego, lub jakikolwiek składnik majątku Zamawiającego/rachunek bankowy Zamawiającego stanowi przedmiot zajęcia? ODPOWIEDŹ: Nie, nie toczy się. Strona 5 z 25

6 6.PYTANIE: Czy Zamawiający posiada wszelkie licencje, koncesje i zezwolenia wymagane do prowadzenia działalności? 7.PYTANIE: Jaki wolumen produkcji Zamawiającego zabezpieczają podpisane wieloletnie umowy sprzedaży z głównymi odbiorcami? 8.PYTANIE: Czy Zamawiający ponosi ryzyko kursowe jeśli tak, to jak się przed nim zabezpiecza? 9.PYTANIE: Prosimy o podanie informacji nt. zawartych transakcji forward, futures, swap, opcji na rynku pieniężnym, kapitałowym, kredytowym oraz instrumentów pochodnych na rynku towarowym. 10.PYTANIE: Prosimy o podanie szacunkowej wartości zobowiązań wyrażonych w walutach obcych płatnych w okresie najbliższych 12 miesięcy. 11.PYTANIE: Czy Zamawiający zaakceptuje treść oświadczenia o poddaniu egzekucji zgodną ze wzorem stosowanym przez Bank, a także wysokość kwoty, do której podda się egzekucji oraz termin, w którym Bank będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu? Zgodnie z 6 ust 1 lit. a wzoru umowy, wzór oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji stanowi załącznik nr 1 do umowy i wzór ten zostanie przekazany wykonawcom wraz z treścią niniejszych wyjaśnień. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wysokość kwoty do której podda się egzekucji w oświadczeniu, o którym mowa w 6 ust. 1 lit a) wzoru umowy nie może być wyższa niż ,00 zł. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że Bank będzie uprawniony do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego oraz wystąpienia do Sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia upływu okresu kredytowania, określonego w 1 ust.2 zdanie 1 Umowy. 12.PYTANIE: W celu określenia wartości zabezpieczenia i podjęcia ostatecznej decyzji kredytowej prosimy o podanie do jakiej kwoty nastąpi przelew wierzytelności, z jakich kontraktów, od ilu kontrahentów? ODPOWIEDŹ: Zamawiający proponuje wpływy na rachunek w wysokości nie mniejszej niż PLN [sto osiemdziesiąt milionów] rocznie, pochodzące od Kontrahenta będącego jednym z pięciu największych pod względem rocznej wartości sprzedaży węgla. Wszystkie szczegóły zawarte będą w umowie cesji wierzytelności zawartej z Bankiem po wyborze najkorzystniejszej oferty. 13.PYTANIE: Jaka jest szacowana wielkość miesięcznych wpływów od kontrahentów objętych umową cesji? (prosimy o podanie wartości w kwotach brutto tj z VAT) ODPOWIEDŹ: Zamawiający proponuje wpływy na rachunek w wysokości nie mniejszej niż PLN [sto osiemdziesiąt milionów] rocznie, pochodzące od Kontrahenta będącego jednym z pięciu największych pod względem Strona 6 z 25

7 rocznej wartości sprzedaży węgla. Wszystkie szczegóły zawarte będą w umowie cesji wierzytelności zawartej z Bankiem po wyborze najkorzystniejszej oferty. 14.PYTANIE: Czy istnieje możliwość potwierdzenia cesji wierzytelności przez kontrahenta proponowanej jako zabezpieczenie kredytu? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z 2 ust. 1 wzoru umowy (nowe brzmienie) przed uruchomieniem kredytu przedłoży Bankowi poświadczony za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego odpis zgody dłużnika wierzytelności na dokonanie przez Kredytobiorcę cesji wierzytelności, o której mowa w 6 ust. 1 lit. c) Umowy. 15.PYTANIE: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę par. 6 pkt (c) umowy na następujący: Cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy z tytułu umowy sprzedaży węgla oraz wpływy z tytułu realizacji tej umowy na Rachunek Cesji prowadzony przez Bank. 16.PYTANIE: Czy Zamawiający dopuszcza następujące brzmienie par. 11 umowy: W celu usunięcia wątpliwości, Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy wysokość środków znajdujących się na Rachunku Bieżącym nie będzie wystarczająca na pokrycie pełnej wysokości zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z Umowy, środki te w pierwszej kolejności będą zaliczane na spłatę oprocentowania, w dalszej kolejności na spłatę prowizji od zaangażowania określonej w 4 ust. 1 pkt 2 Umowy, a w dalszej kolejności na spłatę kredytu (kapitału). 17.PYTANIE: Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie następującego zapisu: Jakiekolwiek zadłużenie powyżej kwoty ,00 PLN wobec banku, innej instytucji kredytowej lub finansowej w rozumieniu Prawa bankowego, w tym również firmy leasingowej, faktoringowej, funduszu inwestycyjnego lub powierniczego, domu maklerskiego albo spółki z Grupy Banku., które stanie się wymagalne przed terminem jego spłaty lub nie zostanie spłacone w terminie stanowi przypadek niedotrzymania warunków Umowy 18.PYTANIE: Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie następującego zapisu: Kredytobiorca zobowiązuje się, od dnia zawarcia Umowy / Aneksu do Umowy do dnia ostatecznej spłaty zobowiązań z niej wynikających, do utrzymywania na rzecz Banku zabezpieczenia kredytu nie gorszego - co do formy, jakości, rodzaju transakcji i proporcji wartości rynkowej przedmiotu zabezpieczenia do kwoty transakcji - niż zabezpieczenia transakcji stosowane w umowach z innymi bankami zawartymi na okres dłuższy niż 24 miesiące. Brak realizacji powyższego warunku wymaga pisemnej zgody Banku. 19.PYTANIE: Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie następującego zapisu: Kredytobiorca zobowiązuje się od dnia podpisania Umowy do dnia ostatecznej spłaty zobowiązań z niej wynikających, do nieobciążania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek aktywów Kredytobiorcy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Banku. 20.PYTANIE: Czy w związku z zamieszczoną w SIWZ informacją o wielkości wskaźnika określającego stosunek długu netto Zamawiającego do EBITDA, Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie zapisu o zobowiązaniu Zamawiającego do utrzymywania ww. wskaźnika przez okres trwania umowy w rozumieniu i na poziomach opisanych w SIWZ? Strona 7 z 25

8 21.PYTANIE: W nawiązaniu do par. 4 pkt 2 umowy, w celu prawidłowego skalkulowania zaproponowanej ceny prosimy o podanie szacunkowej ilości przelewów elektronicznych, jakie Zamawiający będzie realizował przez rachunek bieżący. ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamierza założyć w Banku, który wygra przetarg, dwa rachunki bieżące. W pierwszym rachunku bieżącym założony będzie limit kredytu odnawialnego. Na ten rachunek wpływać będą należności z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie kredytu. Rachunek ten prowadzony ma być na rzecz Zamawiającego bez opłat w szczególności kosztów i opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, realizowania operacji bankowych (wpłat/wypłat, w tym przelewów elektronicznych), za instalację i obsługę systemów bankowości elektronicznej niezbędnych do realizacji Umowy oraz ewentualnie innych kosztów i opłat. Z tego rachunku będą wykonywane przelewy na inne rachunki bieżące należące do Zamawiającego [w tym na drugi rachunek bieżący założony w Banku, który wygrał przetarg]. Drugi rachunek bieżący służyć będzie do obsługi bieżącej działalności Zamawiającego. Polityka Zamawiającego zakłada proporcjonalność udziału Banku w obsłudze Zamawiającego, ale Zamawiający dokonuje wyboru uwzględniając cenę i inne warunki oferowanego przez Bank produktu. 22.PYTANIE: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę par. 2 pkt 3 umowy na następujący: Stawkę referencyjną stanowi WIBOR 1M, oznaczający stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1- miesięcznych, publikowaną na stronie serwisu Reuters w dniu: pierwszego, chociażby częściowego wykorzystania kredytu przez Kredytobiorcę [dla pierwszego okresu odsetkowego] oraz w pierwszym dniu poszczególnych, kolejnych okresów odsetkowych, to jest okresów, za które należne Bankowi oprocentowanie od kwoty faktycznie wykorzystanych środków z kredytu w danym miesiącu kalendarzowym, będzie naliczane i spłacane. Jeśli zaś pierwszy dzień miesiąca przypada w dniu wolnym od pracy, stosuje się stawkę referencyjną z najbliższego dnia roboczego (z wyłączeniem sobót), następującego po tym dniu, w przypadku gdy pierwszy dzień miesiąca przypada w sobotę, stosuje się stawkę referencyjną z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień okresu odsetkowego. 23.PYTANIE: Czy istnieje możliwość zorganizowania środowiska testowego na platformie aukcyjnej https://bogdanka.logintrade.net na potrzebę zaplanowanej aukcji przed terminem składania ofert, w celu weryfikacji możliwości technicznych Wykonawcy? ODPOWIEDŹ: Wszystkie informacje dotyczące aukcji dostępne są w rozdziale IX ustęp 4 SIWZ, lub bezpośrednio u operatora platformy: firma Logintrade [adres i kontakt w SIWZ]. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 13 LUTEGO 2014 ROKU 3 CZĘŚĆ 1.PYTANIE: czy wykazanie posiadanej wiedzy i doświadczenia banku w formie oświadczenia banku będzie wystarczające dla Zamawiającego? Jeśli nie jaka inna forma potwierdzenie jest wymagana? ODPOWIEDŹ: TAK. 2.PYTANIE: czy Zamawiający akceptuje wartość oświadczenia o poddaniu się egzekucji stanowiącą 170% wartości kredytu? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że wysokość kwoty do której podda się egzekucji w oświadczeniu, o którym mowa w 6 ust 1 lit a) wzoru umowy nie może być wyższa niż ,00 zł. 3.PYTANIE: czy Zamawiający akceptuje okres ważności oświadczenia wykraczający 3 lata poza okres finansowania? W przypadku braku akceptacji prosimy o określenie akceptowalnej wartości i okresu ważności. ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, że Bank będzie uprawniony do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego oraz wystąpienia do Sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia upływu okresu kredytowania, określonego w 1 ust.2 zdanie 1 Umowy. Strona 8 z 25

9 4.PYTANIE: czy możliwa jest cesja potwierdzona? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z 2 ust. 1 wzoru umowy ( nowe brzmienie) przed uruchomieniem kredytu przedłoży Bankowi poświadczony za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego odpis zgody dłużnika wierzytelności na dokonanie przez Kredytobiorcę cesji wierzytelności, o której mowa w 6 ust. 1 lit. c) Umowy. 5.PYTANIE: jaka jest wartość spodziewanych wpływów z tytułu umowy stanowiącej zabezpieczenie w okresie kolejnych 12 m-cy oraz w okresie finansowania (24 m-ce), na jaki okres zawarta jest przedmiotowa umowa? ODPOWIEDŹ: Zamawiający proponuje wpływy na rachunek w wysokości nie mniejszej niż PLN [sto osiemdziesiąt milionów] rocznie, pochodzące od Kontrahenta będącego jednym z pięciu największych pod względem rocznej wartości sprzedaży węgla. Szczegółowe warunki cesji będą określone w umowie cesji wierzytelności zawartej z Bankiem, po wyborze najkorzystniejszej oferty 6.PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga braku opłat za czynności operacyjne wykonywane na rachunkach, w szczególności: - brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku - brak opłat za instalację i obsługę systemu bankowości elektronicznej - brak prowizji za przelewy - brak opłat za wpłaty i wypłaty gotówkowe ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamierza założyć w Banku, który wygra przetarg, dwa rachunki bieżące. W pierwszym rachunku bieżącym założony będzie limit kredytu odnawialnego. Na ten rachunek wpływać będą należności z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie kredytu. Rachunek ten prowadzony ma być na rzecz Zamawiającego bez opłat w szczególności kosztów i opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, realizowania operacji bankowych (wpłat/wypłat, w tym przelewów elektronicznych), za instalację i obsługę systemów bankowości elektronicznej niezbędnych do realizacji Umowy oraz ewentualnie innych kosztów i opłat. Z tego rachunku będą wykonywane przelewy na inne rachunki bieżące należące do Zamawiającego [w tym na drugi rachunek bieżący założony w Banku, który wygrał przetarg]. Drugi rachunek bieżący służyć będzie do obsługi bieżącej działalności Zamawiającego. Polityka Zamawiającego zakłada proporcjonalność udziału Banku w obsłudze Zamawiającego, ale Zamawiający dokonuje wyboru uwzględniając cenę i inne warunki oferowanego przez Bank produktu. 7.PYTANIE: W celu oszacowania kosztu po stronie Banku prosimy o zwrotne określenie szacunkowych (wartości w skali roku dla Banku udzielającego finansowania zgodnie z SIWZ): - średnich sald depozytów - średnich sald na rachunkach bieżących - ilości przelewów krajowych i zagranicznych - ilości i wartości wpłat i wypłat gotówkowych - średniego wykorzystania kredytu objętego niniejszym SIWZ Polityka Spółki zakłada proporcjonalność udziału Banku w obsłudze Spółki, ale Spółka dokonuje wyboru uwzględniając cenę i inne warunki oferowanego przez Bank produktu. Na potrzeby oceny składanych ofert, Spółka przyjęła wykorzystanie kredytu na poziomie 75%. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 17 LUTEGO 2014 ROKU CZĘŚĆ I 1.PYTANIE: Prośba o koncesję, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, Strona 9 z 25

10 2.PYTANIE: umożliwienie udokumentowania spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców (określonego w SIWZ rozdział V, pkt 1: wskazanie, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej trzy usługi, których przedmiot odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, a mianowicie 3 usługi polegające na udzieleniu odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości co najmniej ,00 PLN lub wyższej, każda usługa ), poprzez możliwość wskazania 3 innych niż kredyt w rachunku bieżącym, wykonywanych lub wykonanych usług kredytowych (inne niż kredyt w rachunku bieżącym rodzaje kredytów) w wysokości co najmniej ,00 PLN lub wyższej każda usługa, zawartych w okresie r. ODPOWIEDŹ: Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględnia się również usługi nadal wykonywane) należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej trzy usługi, których przedmiot odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, a mianowicie 3 [trzy] usługi polegające na udzieleniu kredytu w wysokości co najmniej ,00 PLN lub wyższej, każda usługa, w tym polegające na udzieleniu odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym; ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 17 LUTEGO 2014 ROKU CZĘŚĆ 2 1.PYTANIE: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy warunków finansowych? przykładowa treść zapisu warunku: Zamawiający zobowiązuje się w całym okresie trwania niniejszego kredytu, że wskaźnik, określający stosunek długu netto Zamawiającego do EBITDA nie przekroczy: - od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku. poziomu 1,5; oraz - od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. poziomu 2,5; Dług Netto oznacza skonsolidowane Zadłużenie Finansowe netto Zamawiającego, czyli Zadłużenie Finansowe bilansowe pomniejszone o wynikające ze sprawozdań skonsolidowanych środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty takie jak bony skarbowe i obligacje Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych obligacyjnych, lokaty i depozyty oraz inne inwestycje finansowe krótkoterminowe do jednego roku (inne niż nieruchomości i fundusze inwestycyjne niebędące funduszami inwestycyjnymi obligacyjnymi) obliczane za każdy okres 12 miesięcy kończący się w ostatnim dniu roku finansowego i każdy okres 12 miesięcy kończący się w ostatnim dniu każdego kwartału roku finansowego. EBITDA oznacza, zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację i skorygowany o odpisy aktualizacyjne, obliczony na podstawie odpowiednich skonsolidowanych sprawozdań finansowych Zamawiającego. Wskaźnik Dług Netto/EBITDA oznacza stosunek Długu Netto do EBITDA. Obliczenie Wskaźnika Dług Netto/EBITDA będzie następowało w oparciu o skonsolidowane sprawozdania finansowe Zamawiającego. Wskaźnik Dług Netto/EBITDA będzie obliczany na koniec każdego okresu 12 miesięcy kończącego się w ostatnim dniu roku finansowego i każdego okresu 12 miesięcy kończącego się w ostatnim dniu każdego kwartału roku finansowego. Pierwsze wyliczenie Wskaźnika Dług Netto/EBITDA nastąpi na koniec kwartału kalendarzowego przypadającego po dniu uruchomienia kredytu, o ile Dług Netto za ten kwartał kalendarzowy będzie dodatni. Jeżeli Dług Netto za ten kwartał kalendarzowy będzie ujemny, pierwsze wyliczenie wskaźnika Dług Netto/EBITDA nastąpi na koniec pierwszego kwartału kalendarzowego, za który Dług Netto będzie dodatni. 2.PYTANIE: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy Zapisów dotyczących realizowania /utrzymywania wpływów operacyjnych na r-ki Banku proporcjonalnie do zaangażowania w finansowania Banku? przykładowy zapis: Kredytobiorca zobowiązany jest w czasie obowiązywania niniejszej umowy kredytowej, do utrzymywania miesięcznych wpływów bezpośrednio od swoich kontrahentów handlowych w tym wpływów walutowych na rachunkach w Banku, na poziomie co najmniej proporcjonalnym do poziomu zaangażowania Banku w finansowaniu Kredytobiorcy, oraz dokonywania transakcji sprzedaży i zakupu walut, transakcji terminowych w Banku, o ile warunki współpracy będą na poziomie rynkowym. ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamierza założyć w Banku, który wygra przetarg, dwa rachunki bieżące. W pierwszym rachunku bieżącym założony będzie limit kredytu odnawialnego. Na ten rachunek wpływać będą należności z kontraktu Strona 10 z 25

11 stanowiącego zabezpieczenie kredytu. Rachunek ten prowadzony ma być na rzecz Zamawiającego bez opłat w szczególności kosztów i opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, realizowania operacji bankowych (wpłat/wypłat, w tym przelewów elektronicznych), za instalację i obsługę systemów bankowości elektronicznej niezbędnych do realizacji Umowy oraz ewentualnie innych kosztów i opłat. Z tego rachunku będą wykonywane przelewy na inne rachunki bieżące należące do Zamawiającego [w tym na drugi rachunek bieżący założony w Banku, który wygrał przetarg]. Drugi rachunek bieżący służyć będzie do obsługi bieżącej działalności Zamawiającego. Polityka Zamawiającego zakłada proporcjonalność udziału Banku w obsłudze Zamawiającego, ale Zamawiający dokonuje wyboru uwzględniając cenę i inne warunki oferowanego przez Bank produktu 3.PYTANIE: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy następujących Zapisów? Oświadczenia Zamawiającego 1. Klient oświadcza co następuje: (a) Klient posiada zdolność do zawarcia niniejszej Umowy Kredytu i wykonania zobowiązań z niej wynikających, uzyskał wymagane zgody organów Klienta, jak też dokonał niezbędnych czynności, aby prawidłowo umocować swoich przedstawicieli do zawarcia i wykonania takiej umowy jak również transakcji będących jej przedmiotem, a tym samym wywiązuje się w pełni z wszelkich zobowiązań statutowych w tym zakresie; (b) niniejsza Umowa Kredytu, której stroną jest Klient, będzie stanowić ważne i prawnie obowiązujące zobowiązanie Klienta, dające się wyegzekwować zgodnie z jego warunkami; (c) Nie wystąpiła żadna istotna negatywna zmiana w Sytuacji Gospodarczej Klienta, od czasu sporządzenia ostatnich zaudytowanych (jeśli istnieją) sprawozdań finansowych dostarczonych do Banku; (d) Według najlepszej wiedzy Klienta nie toczą się, nie są zawieszone ani nie istnieje zagrożenie wszczęcia przeciwko Klientowi dochodzenia, sporu lub postępowania sądowego, arbitrażowego czy administracyjnego, które mogłyby wywrzeć istotny negatywny wpływ na Sytuację Gospodarczą lub na zdolność Klienta do wykonania jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Kredytu; (e) Nie wystąpiło żadne zdarzenie, które stanowi Przypadek Naruszenia Umowy lub, które w następstwie złożonego oświadczenia, upływu czasu, bądź innego czynnika mogłoby stanowić Przypadek Naruszenia Umowy; (f) Wszelkie informacje udzielone Bankowi przez Klienta w związku z niniejszą Umową Kredytu oraz wszystkie dokumenty dostarczone Bankowi w związku z niniejszą Umową Kredytu są prawdziwe, kompletne i prawidłowo odzwierciedlają sytuację prawną i finansową Klienta, a Klientowi nie znane są żadne inne istotne okoliczności, które nie zostały ujawnione Bankowi, a których ujawnienie mogłoby mieć negatywny wpływ na podjęcie przez Bank decyzji o zawarciu niniejszej Umowy Kredytu lub wypłacie środków na podstawie niniejszej Umowy Kredytu; (g) Klient oświadcza, że: (a) nie złożył oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego; (b) nie jest niewypłacalny zgodnie z definicją zawartą w art. 11 Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze; (c) nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosek taki nie został złożony w stosunku do Klienta; (d) w stosunku do Klienta nie zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego; (e) posiada wystarczające kapitały własne dla prowadzenia statutowej działalności gospodarczej; (f) nie zalega z żadnymi płatnościami z tytułu zobowiązań podatkowych, w stosunku do ZUSu i innych zobowiązań publiczno-prawnych; (h) poza przypadkami ujawnionymi Bankowi na potrzeby udzielenia niniejszego Kredytu, nie zobowiązał się do rozporządzenia na rzecz innego wierzyciela opróżnionym miejscem hipotecznym powstałym w wyniku wygaśnięcia hipoteki w całości albo w części; (i) poinformował Bank na potrzeby udzielenia niniejszego Kredytu, o wszystkich przypadkach zachowania przez Klienta uprawnienia do rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym oraz o dokonaniu wpisu takiego uprawnienia do księgi wieczystej; (j) poinformował Bank na potrzeby udzielenia niniejszego Kredytu o każdym przypadku ustanowienia hipoteki, która zabezpiecza wierzytelność ze stosunku prawnego, z którego mogą w przyszłości powstać kolejne wierzytelności podlegające zabezpieczeniu tą hipoteką; (k) poinformował Bank na potrzeby udzielenia niniejszego Kredytu o każdym przypadku zastąpienia lub zobowiązania się do zastąpienia zabezpieczonej hipoteką wierzytelności inną wierzytelnością (podstawienie) ze Strona 11 z 25

12 wskazaniem podstawy prawnej powstania podstawianej wierzytelności, jej wysokości oraz terminu spłaty takiej wierzytelności. 2. Oświadczenia przedstawione w niniejszej Umowie Kredytu składane są w każdym dniu, w którym Klient dostarczy Bankowi Umowę Kredytu odwołującą się w treści Umowy Kredytu a także w każdym dniu udostępnienia środków na podstawie niniejszej Umowy Kredytu. W takim wypadku oświadczenia będą uważane za złożone w sposób dorozumiany poprzez sam fakt podpisania Umowy Kredytu przez Klienta oraz w każdym dniu udostępnienia przez Bank Klientowi środków na podstawie Umowy Kredytu. 4.PYTANIE: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy następujących Zapisów? Zobowiązania Zamawiającego Klient zobowiązuje się w okresie obowiązywania niniejszej umowy do: (a) wykorzystania Kredytu wyłącznie na cele określone postanowieniami Umowy Kredytu; (b) przestrzegania wszelkich mających zastosowanie przepisów prawa i wymogów wynikających z dokumentów założycielskich w tym również regulaminów; (c) terminowego wypełniania wszelkich swoich zobowiązań, w tym zobowiązań podatkowych, w stosunku do ZUS oraz innych zobowiązań publiczno-prawnych; (d) dokonywania na koszt Klienta i na żądanie Banku przez podmioty wskazane przez Bank aktualizacji wyceny zabezpieczeń w toku obowiązywania mniejszej umowy oraz ustanawiania w terminie wskazanym przez Bank dodatkowych zabezpieczeń wymaganych przez Bank, jeżeli w ocenie Banku obniżyła się wartość ustanowionych przez Klienta zabezpieczeń, pogorszeniu uległa Sytuacja Gospodarcza Klienta lub obniżeniu uległa relacja wartości zabezpieczenia do wartości zaangażowania z tytułu Umowy Kredytu; (e) umożliwienia Bankowi dokonywania inspekcji zabezpieczeń; (f) niezwłocznego informowania Banku o zmianie banku, w którym prowadzony jest rachunek podstawowy oraz rachunki pomocnicze Klienta; (g) utrzymywania w Banku Rachunku przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy Kredytu; (h) niezwłocznego informowania Banku o każdej zmianie swojej nazwy, siedziby i adresu z tym skutkiem, że pisma kierowane przez Bank do Klienta według ostatnich znanych danych będą uważane jako skutecznie doręczone z dniem wysłania; (i) nie ustanawiania, bez uprzedniej, pisemnej zgody Banku, na żadnym ze swoich składników majątkowych zabezpieczenia wykonania jakiegokolwiek zobowiązania finansowego; (j) traktowania wszelkich swoich zobowiązań wobec Banku z tytułu niniejszej Umowy Kredytu co najmniej równorzędnie z innymi niezabezpieczonymi zobowiązaniami, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; (k) składania w Banku swoich rocznych sprawozdań finansowych nie później niż w terminie 14 dni po terminie wynikającym z przepisów prawa zobowiązujących do składania ich w odpowiednich urzędach lub organach, w tym zaudytowanych skonsolidowanych i nieskonsolidowanych, jeżeli są sporządzane, oraz sprawozdań F-01 kwartalnie, nie później niż 21 dni po zakończeniu każdego kwartału lub do dostarczania Bankowi, na jego żądanie, bieżących sprawozdań finansowych nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich sporządzenia zgodnie z terminami określonymi właściwymi przepisami prawa a także innych dokumentów lub informacji jakie Bank uzna za pożądane; (l) niezwłocznego informowania Banku o wszystkich zdarzeniach zagrażających lub mogących stanowić zagrożenie dla terminowej obsługi lub spłaty Kredytu, zmieniających w sposób istotny jego Sytuację Gospodarczą, obniżających wartość ustanowionych zabezpieczeń, bądź w inny sposób zagrażających lub mogących zagrozić wywiązaniu się przez Klienta ze zobowiązań określonych w niniejszej Umowie Kredytu; (m) niezwłocznego informowania Banku, o wszelkich zmianach w strukturze właścicielskiej Klienta oraz wszelkich zmianach w dokumentach założycielskich Klienta oraz dostarczania do Banku dokumentów potwierdzających dokonanie takich zmian; oraz (n) niezwłocznego poinformowania Banku o wszystkich przypadkach kiedy Klient zobowiąże się względem innego wierzyciela do rozporządzenia na jego rzecz opróżnionym miejscem hipotecznym niezależnie od formy tego zobowiązania i jego ujawnienia w księdze wieczystej; Strona 12 z 25

13 (o) niezwłocznego poinformowania Banku o zachowaniu sobie uprawnienia do rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym oraz o dokonaniu wpisu takiego uprawnienia do księgi wieczystej; (p) niezwłocznego poinformowania Banku o każdym przypadku ustanowienia hipoteki, która zabezpiecza wierzytelność ze stosunku prawnego, z którego mogą w przyszłości powstać kolejne wierzytelności podlegające zabezpieczeniu tą hipoteką; (q) niezwłocznego poinformowania Banku o każdym przypadku zastąpienia zabezpieczonej hipoteką wierzytelności inną wierzytelnością (podstawienie) ze wskazaniem podstawy prawnej powstania podstawianej wierzytelności, jej wysokości oraz terminu spłaty takiej wierzytelności; (r) zastąpienia na żądanie Banku wierzytelności z tytułu Kredytu lub Produktu zabezpieczonej hipoteką inną wierzytelnością Banku. 5.PYTANIE: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy następujących Zapisów powszechnie stosowanych w umowach kredytowych? Przypadki Naruszenia Umowy 1. Za Przypadek Naruszenia Umowy będzie uważane wystąpienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych zdarzeń: (a) nie dokonanie przez Klienta na rzecz Banku jakiejkolwiek płatności w określonym w niniejszej umowie; (b) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Klienta jakiegokolwiek zobowiązania wobec Banku wynikającego z niniejszej umowy; (c) złożenie przez Klienta Bankowi jakiegokolwiek oświadczenia, które jest nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w chwili jego złożenia; (d) powstanie sytuacji, gdy jakiekolwiek zabezpieczenia ustanowione na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, zostaną uchylone, przestaną być ważne bądź egzekwowalne albo w inny sposób w opinii Banku zmniejszy się ich wartość, bądź nastąpi naruszenie przez Klienta postanowień jakiejkolwiek umowy ustanawiającej powyższe zabezpieczenia; (e) złożenie w sądzie, przez Klienta lub w stosunku do Klienta, oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego lub też złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, niewypłacalność Klienta, rozpoczęcie przez Klienta, przed terminem wymagalności zobowiązań, negocjacji z jednym lub kilkoma wierzycielami w celu restrukturyzacji lub refinansowania swoich zobowiązań pieniężnych; (f) zaprzestanie prowadzenia przez Klienta działalności w jakimkolwiek istotnym zakresie, podjecie decyzji w tej sprawie lub rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego Klienta; (g) niewykonanie przez Klienta ciążącego na nim obowiązku zapłaty wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądowego lub nakazu zapłaty; (h) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Klienta swoich zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy lub z dokumentu stwierdzającego lub regulującego zobowiązania Klienta; (i) zaistnienie sytuacji, w której jakiekolwiek zobowiązanie Klienta stanie się wymagalne i należne przed nadejściem umownego terminu wymagalności lub zajdą okoliczności, wskutek których jakikolwiek wierzyciel Klienta będzie mógł żądać od niego wykonania całości zobowiązania przed nadejściem jego umownego terminu wymagalności; (j) ustanowienie na rzecz osoby trzeciej zastawu, którego przedmiotem byłyby: (i) prawa z Rachunku; (ii) prawa z rachunku, na którym ustanowiona jest blokada środków pieniężnych na rzecz Banku lub inne obciążenie prawa z rachunku (w tym w szczególności na podstawie pełnomocnictwa), co do dysponowania którym Bank uzyskał pełnomocnictwo jako zabezpieczenie swojej wierzytelności; (k) wystąpienie jakiegokolwiek zdarzenia lub zdarzeń, które według uznania Banku mogą mieć istotny, negatywny wpływ na Sytuację Gospodarczą Klienta, lub na wyniki jego działalności lub na zdolność Klienta do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, lub umów o podobnym charakterze, zawartych przez Klienta z jakąkolwiek inną instytucją finansową; (l) wystąpienie jakiegokolwiek zdarzenia lub zdarzeń, które według uznania Banku mogą mieć istotny, negatywny wpływ na Sytuację Gospodarczą podmiotu dominującego (pośrednio lub bezpośrednio) lub poręczyciela za zobowiązania Klienta z tytułu Kredytu lub Produktu, lub na jego zdolność do wykonania jakichkolwiek zobowiązań (jeśli istnieją); Strona 13 z 25

14 (m) zostało wszczęte istotne w ocenie Banku postępowanie sądowe lub arbitrażowe zmierzające do zaspokojenia roszczeń wierzycieli w stosunku do Klienta; (n) w stosunku do Klienta: (a) złożono wniosek o zabezpieczenie powództwa w stosunku do jakiegokolwiek składnika lub składników majątku Klienta; lub (b) wszczęte zostało istotne w ocenie Banku postępowanie egzekucyjne w stosunku do jakiegokolwiek składnika lub składników majątku Klienta niezależnie na podstawie jakiego tytułu wykonawczego zostało ono wszczęte. 2. W sytuacji zaistnienia Przypadku Naruszenia Umowy Bank będzie upoważniony do: (a) wstrzymania realizacji płatności związanych z korzystaniem przez Klienta z Kredytów lub Produktu; (b) żądania od Klienta ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń spłaty Kredytów lub Produktów; (c) wypowiedzenia Umów Kredytu lub Dokumentacji Produktu w całości lub w części. 3. Zaniechanie bądź zwłoka w stwierdzeniu przez Bank zaistnienia Przypadku Naruszenia Umowy nie będzie stanowić tym samym zrzeczenia się przez Bank prawa do stwierdzenia takiego Przypadku Naruszenia Umowy w terminie późniejszym. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 17 LUTEGO 2014 ROKU 3 CZĘŚĆ 1.PYTANIE: Czy dopuszczają Państwo możliwość zmian/negocjacji do zaproponowanego w SIWZ Wzoru Umowy Kredytowej? W szczególności mamy na myśli włączenie do Umowy standardowych dla tego typu transakcji zapisów odnośnie przypadków naruszenia oraz oświadczeń Kredytobiorcy takich jak Cross Default, Pari Passu, MAC itp. 2.PYTANIE: W Punkcie 2.a) Opis przedmiotu i termin wykonania zamówienia, spółka deklaruje się do poziomów wskaźnika NFD/EBIDTA poniżej 1.5 w większości okresu finansowania, czy taka deklaracja może być umieszczona w Umowie Kredytowej? 3.PYTANIE: Na jaką kwotę dopuszczają Państwo wystawienie oświadczenia o Poddaniu się Egzekucji? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że wysokość kwoty do której podda się egzekucji w oświadczeniu, o którym mowa w 6 ust 1 lit a) wzoru umowy, nie może być wyższa niż ,00 zł. 4.PYTANIE: Minimalna oraz maksymalna przewidywana wartość zabezpieczenia: cesja wierzytelności przysługujących Zamawiającemu z tytułu umowy sprzedaży węgla? Czy cesja będzie potwierdzona? Czy wiadomo jakie to będą podmioty (kontrahenci)? ODPOWIEDŹ: Spółka proponuje wpływy na rachunek w wysokości nie mniejszej niż PLN [sto osiemdziesiąt milionów] rocznie, pochodzące od Kontrahenta będącego jednym z pięciu największych pod względem rocznej wartości sprzedaży węgla. Wszystkie szczegóły zawarte będą w umowie cesji wierzytelności zawartej z Bankiem po wyborze najkorzystniejszej oferty. 5.PYTANIE: Przewidywany średni poziom wykorzystania Kredytu? ODPOWIEDŹ: Na potrzeby oceny składanych ofert, Spółka przyjęła wykorzystanie kredytu na poziomie 75%. 6.PYTANIE: Czy intencją spółki jest, aby przepływy pieniężne oraz usługi bankowości transakcyjnej, transakcje wymiany walut oraz zabezpieczające przeprowadzać proporcjonalnie do udzielonego finansowania? ODPOWIEDŹ: Polityka Spółki zakłada proporcjonalność udziału Banku w obsłudze Spółki, ale Spółka dokonuje wyboru uwzględniając cenę i inne warunki oferowanego przez Bank produktu. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 19 LUTEGO 2014 ROKU 1 CZĘŚĆ Strona 14 z 25

15 1.PYTANIE: Okres kredytowania w związku z określeniem, że okres kredytowania ma wynosić 24 miesiące, licząc od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy, co jest datą niepewną - prosimy o informację czy możliwe jest dodatkowe uściślenie okresu kredytowania np. maksymalną datą końca okresu kredytowania lub zapisem np. jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od dnia podpisania umowy kredytu lub w inny sposób /w SIWZ okres kredytowania (tym samym termin spłaty) został powiązany z terminem postawienia środków do dyspozycji kredytobiorcy, co z kolei jest uzależnione od czynności kredytobiorcy (m.in. ustanowienia zabezpieczeń). W rezultacie okres kredytowania jest ruchomy, zależny od działań kredytobiorcy/, 2.PYTANIE: Uruchomienie kredytu kredyt ma być postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy w pierwszym dniu roboczym po m.in. ustanowieniu przez Kredytobiorcę i przedłożeniu Bankowi zabezpieczeń kredytu prosimy o potwierdzenie, że w przypadku cesji wierzytelności będzie to oznaczało: przedłożenie kopii umowy podlegającej cesji, skuteczne zawiadomienie dłużnika wierzytelności oraz uzyskanie wyraźnej zgody dłużnika wierzytelności na cesję, 3.PYTANIE: Wcześniejsza spłata kredytu w związku z możliwością niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy brak wykorzystania pełnej kwoty kredytu lub całkowita wcześniejsza spłata kredytu będzie oznaczało ostateczną rezygnację z tej części/całości kredytu, czy też Kredytobiorca w okresie kredytowania będzie mógł ponownie zwrócić się o postawienie kredytu do dyspozycji, ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że faktyczne niewykorzystanie [brak wykorzystania] przez Zamawiającego jakiejkolwiek kwoty kredytu w ramach limitu kredytu, w jakimkolwiek czasie w okresie kredytowania, nie oznacza ani skrócenia okresu kredytowania ( które to skrócenie okresu kredytowania zostało uregulowane w 4 ust. 3 lit. b) nowego wzoru umowy), ani zmniejszenia limitu kwoty kredytu ( które zostało uregulowane w 4 ust 3 lit c) nowego wzoru umowy), ani też nie oznacza rezygnacji Zamawiającego z jakiejkolwiek części kwoty kredytu i nie pozbawia go prawa do wykorzystania pełnej kwoty kredytu w późniejszym terminie, w ramach aktualnej kwoty limitu kredytu. Również dokonywane przez Zamawiającego w okresie kredytowania spłaty wykorzystanej kwoty kredytu, w tym spłaty do pełnej kwoty limitu kredytu, absolutnie nie oznaczają rezygnacji Zamawiającego z jakiejkolwiek części kredytu. Zresztą byłoby to sprzeczne z istotą kredytu odnawialnego, w tym z treścią 3 ust.3 nowego wzoru umowy. Zamawiający wyjaśnia, że skrócenie okresu kredytowania ( w stosunku do terminu kredytowania określonego w 1 ust 2 nowego wzoru umowy) rozumiane jako ostateczna rezygnacja przez niego z korzystania z kredytu, uregulowane zostało w 4 ust.3 lit. b) nowego wzoru umowy. Natomiast zmniejszenie kwoty limitu kredytu w stosunku do kwoty określonej w 1 ust. 1 nowego wzoru umowy uregulowane zostało w 4 ust. 3 lit c) nowego wzoru umowy. 4.PYTANIE: kopia umowy sprzedaży węgla, która będzie stanowiła zabezpieczenie kredytu lub dane adresowe dłużnika wierzytelności z umowy sprzedaży węgla oraz wartość i okres obowiązywania umowy sprzedaży węgla, ODPOWIEDŹ: Zamawiający proponuje wpływy na rachunek w wysokości nie mniejszej niż PLN [sto osiemdziesiąt milionów] rocznie, pochodzące od Kontrahenta będącego jednym z pięciu największych pod względem rocznej wartości sprzedaży węgla. Szczegółowe warunki cesji będą określone w umowie cesji wierzytelności zawartej z Bankiem, po wyborze najkorzystniejszej oferty. 5.PYTANIE: informacja o wysokości sprzedaży dla tego odbiorcy w 2013 roku, planowanej wielkości sprzedaży na lata i terminowości otrzymywanych płatności, ODPOWIEDŹ: Zamawiający proponuje wpływy na rachunek w wysokości nie mniejszej niż PLN [sto osiemdziesiąt milionów] rocznie, pochodzące od Kontrahenta będącego jednym z pięciu największych pod względem rocznej wartości sprzedaży węgla. Kontrahent ten terminowo dokonuje płatności wynikających z umowy. Szczegółowe warunki cesji będą określone w umowie cesji wierzytelności zawartej z Bankiem, po wyborze najkorzystniejszej oferty. 6.PYTANIE: jakie są przewidywane średnie wpływy miesięczne na rachunek z tytułu realizacji umowy sprzedaży węgla w okresie kredytowania, Strona 15 z 25

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach linii biznesowej Retail Banking

Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach linii biznesowej Retail Banking Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach linii biznesowej Retail Banking CZĘŚĆ l Postanowienia ogólne 1 Zakres stosowania Regulaminu 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. RKP, 1.2 Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do czynności wykonywanych przez Bank i Kredytobiorcę w ramach następujących kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej warunki udzielenia Gwarancji lub Poręczenia.

Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej warunki udzielenia Gwarancji lub Poręczenia. Regulamin udzielania Gwarancji i Poręczeń Bankowych w Alior Bank S.A. Obowiązuje od dnia 8 CZERWCA 2015 roku Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem został wydany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. październik 2014 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa obowiązujące w Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r.

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r. Biznes Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych Warszawa, grudzień 2011 r. Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych 1. 1. Regulamin kredytowania

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z przeniesieniem do KDPW z dnia 30 marca 2015 r.

Warunki emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z przeniesieniem do KDPW z dnia 30 marca 2015 r. Warunki emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z przeniesieniem do KDPW z dnia 30 marca 2015 r. Niniejszy dokument (Warunki Emisji) określa warunki emisji obligacji (Obligacje), emitowanych, w ramach

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Kredytu Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 1. Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 krotności odsetek ustawowych, nie więcej niż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym Załącznik do Uchwały nr 6/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 stycznia 2015 r. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym Wejherowo, styczeń 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Strzałkowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 136/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 08.03.2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin marzec 2013r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo