ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 11 LUTEGO 2014 ROKU 1 CZEŚĆ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 11 LUTEGO 2014 ROKU 1 CZEŚĆ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Pytania i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na zapytania wykonawców w przetargu na wykonanie usługi bankowej, polegającej na udzieleniu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w złotych polskich do kwoty limitu w wysokości ,00 PLN oraz na obsłudze tego kredytu ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 11 LUTEGO 2014 ROKU 1 CZEŚĆ 1.PYTANIE: Jakie średnie salda utrzymywane byłyby na r-kach bieżących (PLN/inne waluty)? 2.PYTANIE: Czy lokujecie Państwo wolne środki? Jakie wolumeny? Na jakie terminy? ODPOWIEDŹ: Zgodnie z ogłoszoną w czerwcu 2013 roku Strategią 2020, Zamawiający dysponuje środkami pieniężnymi o równowartości w przybliżeniu miesięcznej sprzedaży, oraz środkami z Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego. Lokowanie środków odbywa się na zasadzie wyboru uwzględniając cenę i inne warunki oferowanego produktu. 3.PYTANIE: Jaki wolumen wpływów miesięcznych byłby możliwy na rachunek w Banku w związku z udzielonym kredytem? ODPOWIEDŹ: Zamawiający proponuje wpływy na rachunek w wysokości nie mniejszej niż PLN [sto osiemdziesiąt milionów] rocznie, pochodzące od Kontrahenta będącego jednym z pięciu największych pod względem rocznej wartości sprzedaży węgla. Wszystkie szczegóły zawarte będą w umowie cesji wierzytelności zawartej z Bankiem po wyborze najkorzystniejszej oferty. 4.PYTANIE: Ile przelewów wychodzących miesięcznie realizuje Spółka? Czy możemy liczyć na proporcjonalny udział (wolumenowy, w sztukach) do naszego udziału w finansowaniu? ODPOWIEDŹ: Polityka Zamawiającego zakłada proporcjonalność udziału, ale Zamawiający dokonuje wyboru uwzględniając cenę i inne warunki oferowanego produktu. 5.PYTANIE: Czy korzystają Państwo z kart kredytowych/debetowych? Ile kart jest wydanych (szt) oraz jaki jest średni miesięczny wolumen transakcji za pośrednictwem kart? 6.PYTANIE: Ile przelewów płacowych miesięcznie jest obecnie realizowanych? Czy możemy liczyć na proporcjonalny udział (wolumenowy, w sztukach) do naszego udziału w finansowaniu? 7.PYTANIE: Czy występuje jakakolwiek konsolidacja sald w ramach Banku/Banków? ODPOWIEDŹ: NIE 8.PYTANIE: Jaki kontrakt byłby zabezpieczeniem finansowania? nazwa kontrahenta, jaka jest pozostała wartość kontraktu, jakie są miesięczne wpływy, termin płatności, do kiedy jest kontrakt? ODPOWIEDŹ: Zabezpieczeniem kredytu będzie cesja należności z wieloletniej umowy na sprzedaż węgla. Wpływy na rachunek z tytułu tej umowy zamykają się w kwocie nie mniejszej niż PLN [sto osiemdziesiąt milionów] rocznie. Stroną tej umowy jest Kontrahent będący jednym z pięciu największych pod względem rocznej wartości Strona 1 z 25

2 sprzedaży węgla. Wszystkie szczegóły zawarte będą w umowie cesji wierzytelności zawartej z Bankiem po wyborze najkorzystniejszej oferty. 9.PYTANIE: Czy dopuszczacie Państwo finansowanie w formie linii wielocelowej z przeznaczeniem na kilka produktów, np. overdraft / gwarancja bankowa / akredytywa? ODPOWIEDŹ: Nie ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 13 LUTEGO 2014 ROKU 1 CZĘŚĆ 1.PYTANIE: Prośba o aktualne zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu (ważność do 1 miesiąca). ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przewiduje występowania do US i ZUS o wydanie powyższych zaświadczeń oraz nie przewiduje przekazywania powyższych zaświadczeń Wykonawcy. 2.PYTANIE: Prośba o informacje nt. zawartych transakcji forward, futures, swap, opcji na rynku pieniężnym, kapitałowym, kredytowym oraz instrumentów pochodnych na rynku towarowym. 3.PYTANIE: Prośba o aktualne opinie banków prowadzących rachunki oraz instytucji, które udzieliły pożyczek, kredytów, gwarancji i leasingu (ważność do 1 miesiąca). 4.PYTANIE: Prośba o strukturę należności i zobowiązań terminowych i przeterminowanych w ujęciu czasowym wg stanu na dzień r. lub r. (może być w układzie zgodnym z poniższą tabelą). Stan na dzień ostatniego zamkniętego kwartału (rrrr-mm-dd) Należności Zobowiązania Wyszczególnienie Należności ogółem Kwota w tys. PLN Wyszczególnienie Zobowiązania ogółem Kwota w tys. PLN z tego : z tego : Terminowe Terminowe Przeterminowane Przeterminowane 1-30 dni 1-30 dni dni dni dni dni dni dni dni dni Powyżej 360 dni Powyżej 360 dni 5.PYTANIE: Prośba o informacje nt. posiadanego zadłużenia kredytowego w bankach (nazwa banku, rodzaj kredytu, zadłużenie na dzień r., ostateczny termin spłaty kredytu, zabezpieczenia). Strona 2 z 25

3 6.PYTANIE: Ze względu na to, iż LW BOGDANKA S.A. posiada 88,70% kapitału zakładowego Spółki: Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. prośba o bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych wg stanu na dzień: r., r. ww. podmiotu. 7.PYTANIE: Prośba o uchwałę Zarządu Spółki w sprawie zaciągnięcia wnioskowanego kredytu. ODPOWIEDŹ: Stosowne uchwały organów Zamawiającego, w tym uchwała Zarządu Zamawiającego w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu, zostaną przedłożone Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i będą stanowić załączniki do umowy. 8.PYTANIE: Prośba o informacje czy Spółka posiada nadany rating przez agencję ratingową (jeżeli tak, to czy uległ on zmianie w roku 2013 w stosunku do lat ubiegłych). ODPOWIEDŹ: Nie, nie ma. 9.PYTANIE: Prośba o sprawozdania finansowe wg. stanu na dzień r.: bilans, rachunek zysków i wyników / F-01/ wyniki i dane w innym układzie (przy założeniu, że zostały na koniec ub. roku sporządzone). 10.PYTANIE: Prośba o raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2013 r. dot. sprawozdania skonsolidowanego oraz jednostkowego spółki (przy założeniu, że sprawozdania były badane). 11.PYTANIE: Prośba o prognozy bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wg stanu na dzień r. i r. 12.PYTANIE: Prośba o umożliwienie udokumentowania spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców (określonego w SIWZ rozdział V, pkt 1: wskazanie, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej trzy usługi, których przedmiot odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, a mianowicie 3 usługi polegające na udzieleniu odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości co najmniej ,00 PLN lub wyższej, każda usługa ), poprzez możliwość wskazania 3 innych niż kredyt w rachunku bieżącym, wykonywanych lub wykonanych usług kredytowych w wysokości co najmniej ,00 PLN lub wyższej, każda usługa, ODPOWIEDŹ: Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględnia się również usługi nadal wykonywane) należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej trzy usługi, których przedmiot odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, a mianowicie 3 [trzy] usługi polegające na udzieleniu kredytu w wysokości co najmniej ,00 PLN lub wyższej, każda usługa, w tym polegające na udzieleniu odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym; Strona 3 z 25

4 13.PYTANIE: Prośba o potwierdzenie (zgodnie z zapisami SIWZ - część III Opis przedmiotu i termin wykonania zamówienia pkt lit. e oraz część II SIWZ Wzór umowy o kredyt odnawialny w rachunku bieżącym w złotych polskich), że wszelkie koszty związane z obsługą rachunku bieżącego zostaną wliczone w marżę i prowizję od kredytu, tj. brak opłat i prowizji za: a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w PLN, b) dostęp do bankowości elektronicznej, c) przelewy w formie elektronicznej: Elixir i Sorbnet, d) wpłaty i wypłaty gotówkowe (zarówno w Oddziale oraz za pośrednictwem Zastępczej Obsługi Kasowej w Banku S.A. lub w Banku.. S.A.), e) pozostałe opłaty i prowizje zgodnie z aktualną Taryfą opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych stosowaną w banku, ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamierza założyć w Banku, który wygra przetarg, dwa rachunki bieżące. W pierwszym rachunku bieżącym założony będzie limit kredytu odnawialnego. Na ten rachunek wpływać będą należności z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie kredytu. Rachunek ten prowadzony ma być na rzecz Zamawiającego bez opłat w szczególności kosztów i opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, realizowania operacji bankowych (wpłat/wypłat, w tym przelewów elektronicznych), za instalację i obsługę systemów bankowości elektronicznej niezbędnych do realizacji Umowy oraz ewentualnie innych kosztów i opłat. Z tego rachunku będą wykonywane przelewy na inne rachunki bieżące należące do Zamawiającego [w tym na drugi rachunek bieżący założony w Banku, który wygrał przetarg]. Drugi rachunek bieżący służyć będzie do obsługi bieżącej działalności Zamawiającego. Polityka Zamawiającego zakłada proporcjonalność udziału Banku w obsłudze Zamawiającego, ale Zamawiający dokonuje wyboru uwzględniając cenę i inne warunki oferowanego przez Bank produktu. 14.PYTANIE: Prośba o podanie informacji dotyczącej oszacowania skali współpracy z bankiem w zakresie obsługi rachunku bieżącego: a) liczba przelewów zewnętrznych w PLN: Eliksir oraz Sorbnet (miesięcznie), b) wielkość i liczba wpłat gotówkowych (miesięcznie), c) wielkość i liczba wypłat gotówkowych (miesięcznie), d) liczba stanowisk systemu bankowości elektronicznej: - ilość czytników kart do bankowości elektronicznej, - ilość kart identyfikacyjnych do bankowości elektronicznej (do zatwierdzania przelewów), - ilość identyfikatorów użytkowników do wprowadzania przelewów, ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamierza założyć w Banku, który wygra przetarg, dwa rachunki bieżące. W pierwszym rachunku bieżącym założony będzie limit kredytu odnawialnego. Na ten rachunek wpływać będą należności z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie kredytu. Rachunek ten prowadzony ma być na rzecz Spółki Zamawiającego bez opłat w szczególności kosztów i opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, realizowania operacji bankowych (wpłat/wypłat, w tym przelewów elektronicznych), za instalację i obsługę systemów bankowości elektronicznej niezbędnych do realizacji Umowy oraz ewentualnie innych kosztów i opłat. Z tego rachunku będą wykonywane przelewy na inne rachunki bieżące należące do Zamawiającego [w tym na drugi rachunek bieżący założony w Banku, który wygrał przetarg]. Drugi rachunek bieżący służyć będzie do obsługi bieżącej działalności Zamawiającego. Polityka Zamawiającego zakłada proporcjonalność udziału Banku w obsłudze Zamawiającego, ale Zamawiający dokonuje wyboru uwzględniając cenę i inne warunki oferowanego przez Bank produktu. 15.PYTANIE: Prośba o doprecyzowanie, czy środki na rachunku bieżącym będą/nie będą oprocentowane (zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym banku), ODPOWIEDŹ: Nie, nie będą. 16.PYTANIE: Prośba o potwierdzenie, iż wpływy na rachunek bieżący do którego będzie przyznany limit kredytowy wyniosą co najmniej ,00 PLN w skali miesiąca, Strona 4 z 25

5 ODPOWIEDŹ: Zamawiający oświadcza, że wpływy na rachunek bieżący w którym założony będzie limit kredytu odnawialnego wyniosą co najmniej PLN [sto osiemdziesiąt milionów] w skali roku. 17.PYTANIE: Prośba o wskazanie parametrów umowy/ów handlowych z tytułu sprzedaży węgla z których cesje mają stanowić proponowane zabezpieczenie spłaty kredytu (lub przekazanie ich kopii) oraz określenie wielkości rocznych wpływów z tytułu ich realizacji na rachunek w banku, oraz oświadczenie, że proponowane na zabezpieczenie umowy handlowe nie są obciążone na rzecz innych podmiotów, ODPOWIEDŹ: Zamawiający proponuje wpływy na rachunek w wysokości nie mniejszej niż PLN [sto osiemdziesiąt milionów] w skali roku, pochodzące od Kontrahenta będącego jednym z pięciu największych pod względem rocznej wartości sprzedaży węgla. Wszystkie szczegóły zawarte będą w umowie cesji wierzytelności zawartej z Bankiem po wyborze najkorzystniejszej oferty. 18.PYTANIE: Prośba o potwierdzenie, iż warunkiem uruchomienia kredytu będzie: podpisanie przez Kredytobiorcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwa do rachunku bieżącego, podpisanie umów cesji oraz dostarczenie do banku potwierdzenia przyjęcia do wiadomości cesji wierzytelności przez dłużników, 19.PYTANIE: Prośba o potwierdzenie możliwości modyfikacji projektu umowy załączonego do SIWZ, pod kątem wprowadzenia zapisów obowiązujących w danym banku, 20.PYTANIE: Prośba o rozważenie możliwości zmiany zapisów zawartych w 11 projektu umowy kredytowej dotyczących kolejności pokrywania zobowiązań Kredytobiorcy, w przypadku pojawienia się zadłużenia przeterminowanego na następujące: środki będą przeznaczane w pierwszej kolejności na spłatę odsetek od zadłużenia przeterminowanego, odsetek wymagalnych, zadłużenia przeterminowanego, odsetek bieżących, kapitału kredytu. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 13 LUTEGO 2014 ROKU 2 CZĘŚĆ 1.PYTANIE: Czy Zamawiający posiada jakiekolwiek nierestrukturyzowane zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego? ODPOWIEDŹ: Nie, nie posiada 2.PYTANIE: Czy przeciwko Zamawiającemu toczy się jakiekolwiek postępowanie administracyjne lub skarbowe? 3.PYTANIE: Czy wobec Zamawiającego nie złożono wniosku i nie rozpoczęto postępowania upadłościowego, naprawczego, likwidacyjnego lub układowego? ODPOWIEDŹ: Nie, nie złożono. 4.PYTANIE: Czy Zamawiający nie jest w restrukturyzacji ani windykacji w jakimkolwiek banku lub od zakończenia procesu windykacji/restrukturyzacji nie minęło więcej niż 12 miesięcy? ODPOWIEDŹ: Nie, nie jest. 5.PYTANIE: Czy przeciwko Zamawiającemu toczy się jakiekolwiek postępowanie egzekucyjne skierowane przeciwko majątkowi Zamawiającego, lub jakikolwiek składnik majątku Zamawiającego/rachunek bankowy Zamawiającego stanowi przedmiot zajęcia? ODPOWIEDŹ: Nie, nie toczy się. Strona 5 z 25

6 6.PYTANIE: Czy Zamawiający posiada wszelkie licencje, koncesje i zezwolenia wymagane do prowadzenia działalności? 7.PYTANIE: Jaki wolumen produkcji Zamawiającego zabezpieczają podpisane wieloletnie umowy sprzedaży z głównymi odbiorcami? 8.PYTANIE: Czy Zamawiający ponosi ryzyko kursowe jeśli tak, to jak się przed nim zabezpiecza? 9.PYTANIE: Prosimy o podanie informacji nt. zawartych transakcji forward, futures, swap, opcji na rynku pieniężnym, kapitałowym, kredytowym oraz instrumentów pochodnych na rynku towarowym. 10.PYTANIE: Prosimy o podanie szacunkowej wartości zobowiązań wyrażonych w walutach obcych płatnych w okresie najbliższych 12 miesięcy. 11.PYTANIE: Czy Zamawiający zaakceptuje treść oświadczenia o poddaniu egzekucji zgodną ze wzorem stosowanym przez Bank, a także wysokość kwoty, do której podda się egzekucji oraz termin, w którym Bank będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu? Zgodnie z 6 ust 1 lit. a wzoru umowy, wzór oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji stanowi załącznik nr 1 do umowy i wzór ten zostanie przekazany wykonawcom wraz z treścią niniejszych wyjaśnień. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wysokość kwoty do której podda się egzekucji w oświadczeniu, o którym mowa w 6 ust. 1 lit a) wzoru umowy nie może być wyższa niż ,00 zł. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że Bank będzie uprawniony do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego oraz wystąpienia do Sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia upływu okresu kredytowania, określonego w 1 ust.2 zdanie 1 Umowy. 12.PYTANIE: W celu określenia wartości zabezpieczenia i podjęcia ostatecznej decyzji kredytowej prosimy o podanie do jakiej kwoty nastąpi przelew wierzytelności, z jakich kontraktów, od ilu kontrahentów? ODPOWIEDŹ: Zamawiający proponuje wpływy na rachunek w wysokości nie mniejszej niż PLN [sto osiemdziesiąt milionów] rocznie, pochodzące od Kontrahenta będącego jednym z pięciu największych pod względem rocznej wartości sprzedaży węgla. Wszystkie szczegóły zawarte będą w umowie cesji wierzytelności zawartej z Bankiem po wyborze najkorzystniejszej oferty. 13.PYTANIE: Jaka jest szacowana wielkość miesięcznych wpływów od kontrahentów objętych umową cesji? (prosimy o podanie wartości w kwotach brutto tj z VAT) ODPOWIEDŹ: Zamawiający proponuje wpływy na rachunek w wysokości nie mniejszej niż PLN [sto osiemdziesiąt milionów] rocznie, pochodzące od Kontrahenta będącego jednym z pięciu największych pod względem Strona 6 z 25

7 rocznej wartości sprzedaży węgla. Wszystkie szczegóły zawarte będą w umowie cesji wierzytelności zawartej z Bankiem po wyborze najkorzystniejszej oferty. 14.PYTANIE: Czy istnieje możliwość potwierdzenia cesji wierzytelności przez kontrahenta proponowanej jako zabezpieczenie kredytu? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z 2 ust. 1 wzoru umowy (nowe brzmienie) przed uruchomieniem kredytu przedłoży Bankowi poświadczony za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego odpis zgody dłużnika wierzytelności na dokonanie przez Kredytobiorcę cesji wierzytelności, o której mowa w 6 ust. 1 lit. c) Umowy. 15.PYTANIE: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę par. 6 pkt (c) umowy na następujący: Cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy z tytułu umowy sprzedaży węgla oraz wpływy z tytułu realizacji tej umowy na Rachunek Cesji prowadzony przez Bank. 16.PYTANIE: Czy Zamawiający dopuszcza następujące brzmienie par. 11 umowy: W celu usunięcia wątpliwości, Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy wysokość środków znajdujących się na Rachunku Bieżącym nie będzie wystarczająca na pokrycie pełnej wysokości zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z Umowy, środki te w pierwszej kolejności będą zaliczane na spłatę oprocentowania, w dalszej kolejności na spłatę prowizji od zaangażowania określonej w 4 ust. 1 pkt 2 Umowy, a w dalszej kolejności na spłatę kredytu (kapitału). 17.PYTANIE: Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie następującego zapisu: Jakiekolwiek zadłużenie powyżej kwoty ,00 PLN wobec banku, innej instytucji kredytowej lub finansowej w rozumieniu Prawa bankowego, w tym również firmy leasingowej, faktoringowej, funduszu inwestycyjnego lub powierniczego, domu maklerskiego albo spółki z Grupy Banku., które stanie się wymagalne przed terminem jego spłaty lub nie zostanie spłacone w terminie stanowi przypadek niedotrzymania warunków Umowy 18.PYTANIE: Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie następującego zapisu: Kredytobiorca zobowiązuje się, od dnia zawarcia Umowy / Aneksu do Umowy do dnia ostatecznej spłaty zobowiązań z niej wynikających, do utrzymywania na rzecz Banku zabezpieczenia kredytu nie gorszego - co do formy, jakości, rodzaju transakcji i proporcji wartości rynkowej przedmiotu zabezpieczenia do kwoty transakcji - niż zabezpieczenia transakcji stosowane w umowach z innymi bankami zawartymi na okres dłuższy niż 24 miesiące. Brak realizacji powyższego warunku wymaga pisemnej zgody Banku. 19.PYTANIE: Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie następującego zapisu: Kredytobiorca zobowiązuje się od dnia podpisania Umowy do dnia ostatecznej spłaty zobowiązań z niej wynikających, do nieobciążania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek aktywów Kredytobiorcy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Banku. 20.PYTANIE: Czy w związku z zamieszczoną w SIWZ informacją o wielkości wskaźnika określającego stosunek długu netto Zamawiającego do EBITDA, Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie zapisu o zobowiązaniu Zamawiającego do utrzymywania ww. wskaźnika przez okres trwania umowy w rozumieniu i na poziomach opisanych w SIWZ? Strona 7 z 25

8 21.PYTANIE: W nawiązaniu do par. 4 pkt 2 umowy, w celu prawidłowego skalkulowania zaproponowanej ceny prosimy o podanie szacunkowej ilości przelewów elektronicznych, jakie Zamawiający będzie realizował przez rachunek bieżący. ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamierza założyć w Banku, który wygra przetarg, dwa rachunki bieżące. W pierwszym rachunku bieżącym założony będzie limit kredytu odnawialnego. Na ten rachunek wpływać będą należności z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie kredytu. Rachunek ten prowadzony ma być na rzecz Zamawiającego bez opłat w szczególności kosztów i opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, realizowania operacji bankowych (wpłat/wypłat, w tym przelewów elektronicznych), za instalację i obsługę systemów bankowości elektronicznej niezbędnych do realizacji Umowy oraz ewentualnie innych kosztów i opłat. Z tego rachunku będą wykonywane przelewy na inne rachunki bieżące należące do Zamawiającego [w tym na drugi rachunek bieżący założony w Banku, który wygrał przetarg]. Drugi rachunek bieżący służyć będzie do obsługi bieżącej działalności Zamawiającego. Polityka Zamawiającego zakłada proporcjonalność udziału Banku w obsłudze Zamawiającego, ale Zamawiający dokonuje wyboru uwzględniając cenę i inne warunki oferowanego przez Bank produktu. 22.PYTANIE: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę par. 2 pkt 3 umowy na następujący: Stawkę referencyjną stanowi WIBOR 1M, oznaczający stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1- miesięcznych, publikowaną na stronie serwisu Reuters w dniu: pierwszego, chociażby częściowego wykorzystania kredytu przez Kredytobiorcę [dla pierwszego okresu odsetkowego] oraz w pierwszym dniu poszczególnych, kolejnych okresów odsetkowych, to jest okresów, za które należne Bankowi oprocentowanie od kwoty faktycznie wykorzystanych środków z kredytu w danym miesiącu kalendarzowym, będzie naliczane i spłacane. Jeśli zaś pierwszy dzień miesiąca przypada w dniu wolnym od pracy, stosuje się stawkę referencyjną z najbliższego dnia roboczego (z wyłączeniem sobót), następującego po tym dniu, w przypadku gdy pierwszy dzień miesiąca przypada w sobotę, stosuje się stawkę referencyjną z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień okresu odsetkowego. 23.PYTANIE: Czy istnieje możliwość zorganizowania środowiska testowego na platformie aukcyjnej https://bogdanka.logintrade.net na potrzebę zaplanowanej aukcji przed terminem składania ofert, w celu weryfikacji możliwości technicznych Wykonawcy? ODPOWIEDŹ: Wszystkie informacje dotyczące aukcji dostępne są w rozdziale IX ustęp 4 SIWZ, lub bezpośrednio u operatora platformy: firma Logintrade [adres i kontakt w SIWZ]. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 13 LUTEGO 2014 ROKU 3 CZĘŚĆ 1.PYTANIE: czy wykazanie posiadanej wiedzy i doświadczenia banku w formie oświadczenia banku będzie wystarczające dla Zamawiającego? Jeśli nie jaka inna forma potwierdzenie jest wymagana? ODPOWIEDŹ: TAK. 2.PYTANIE: czy Zamawiający akceptuje wartość oświadczenia o poddaniu się egzekucji stanowiącą 170% wartości kredytu? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że wysokość kwoty do której podda się egzekucji w oświadczeniu, o którym mowa w 6 ust 1 lit a) wzoru umowy nie może być wyższa niż ,00 zł. 3.PYTANIE: czy Zamawiający akceptuje okres ważności oświadczenia wykraczający 3 lata poza okres finansowania? W przypadku braku akceptacji prosimy o określenie akceptowalnej wartości i okresu ważności. ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, że Bank będzie uprawniony do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego oraz wystąpienia do Sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia upływu okresu kredytowania, określonego w 1 ust.2 zdanie 1 Umowy. Strona 8 z 25

9 4.PYTANIE: czy możliwa jest cesja potwierdzona? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z 2 ust. 1 wzoru umowy ( nowe brzmienie) przed uruchomieniem kredytu przedłoży Bankowi poświadczony za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego odpis zgody dłużnika wierzytelności na dokonanie przez Kredytobiorcę cesji wierzytelności, o której mowa w 6 ust. 1 lit. c) Umowy. 5.PYTANIE: jaka jest wartość spodziewanych wpływów z tytułu umowy stanowiącej zabezpieczenie w okresie kolejnych 12 m-cy oraz w okresie finansowania (24 m-ce), na jaki okres zawarta jest przedmiotowa umowa? ODPOWIEDŹ: Zamawiający proponuje wpływy na rachunek w wysokości nie mniejszej niż PLN [sto osiemdziesiąt milionów] rocznie, pochodzące od Kontrahenta będącego jednym z pięciu największych pod względem rocznej wartości sprzedaży węgla. Szczegółowe warunki cesji będą określone w umowie cesji wierzytelności zawartej z Bankiem, po wyborze najkorzystniejszej oferty 6.PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga braku opłat za czynności operacyjne wykonywane na rachunkach, w szczególności: - brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku - brak opłat za instalację i obsługę systemu bankowości elektronicznej - brak prowizji za przelewy - brak opłat za wpłaty i wypłaty gotówkowe ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamierza założyć w Banku, który wygra przetarg, dwa rachunki bieżące. W pierwszym rachunku bieżącym założony będzie limit kredytu odnawialnego. Na ten rachunek wpływać będą należności z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie kredytu. Rachunek ten prowadzony ma być na rzecz Zamawiającego bez opłat w szczególności kosztów i opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, realizowania operacji bankowych (wpłat/wypłat, w tym przelewów elektronicznych), za instalację i obsługę systemów bankowości elektronicznej niezbędnych do realizacji Umowy oraz ewentualnie innych kosztów i opłat. Z tego rachunku będą wykonywane przelewy na inne rachunki bieżące należące do Zamawiającego [w tym na drugi rachunek bieżący założony w Banku, który wygrał przetarg]. Drugi rachunek bieżący służyć będzie do obsługi bieżącej działalności Zamawiającego. Polityka Zamawiającego zakłada proporcjonalność udziału Banku w obsłudze Zamawiającego, ale Zamawiający dokonuje wyboru uwzględniając cenę i inne warunki oferowanego przez Bank produktu. 7.PYTANIE: W celu oszacowania kosztu po stronie Banku prosimy o zwrotne określenie szacunkowych (wartości w skali roku dla Banku udzielającego finansowania zgodnie z SIWZ): - średnich sald depozytów - średnich sald na rachunkach bieżących - ilości przelewów krajowych i zagranicznych - ilości i wartości wpłat i wypłat gotówkowych - średniego wykorzystania kredytu objętego niniejszym SIWZ Polityka Spółki zakłada proporcjonalność udziału Banku w obsłudze Spółki, ale Spółka dokonuje wyboru uwzględniając cenę i inne warunki oferowanego przez Bank produktu. Na potrzeby oceny składanych ofert, Spółka przyjęła wykorzystanie kredytu na poziomie 75%. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 17 LUTEGO 2014 ROKU CZĘŚĆ I 1.PYTANIE: Prośba o koncesję, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, Strona 9 z 25

10 2.PYTANIE: umożliwienie udokumentowania spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców (określonego w SIWZ rozdział V, pkt 1: wskazanie, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej trzy usługi, których przedmiot odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, a mianowicie 3 usługi polegające na udzieleniu odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości co najmniej ,00 PLN lub wyższej, każda usługa ), poprzez możliwość wskazania 3 innych niż kredyt w rachunku bieżącym, wykonywanych lub wykonanych usług kredytowych (inne niż kredyt w rachunku bieżącym rodzaje kredytów) w wysokości co najmniej ,00 PLN lub wyższej każda usługa, zawartych w okresie r. ODPOWIEDŹ: Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględnia się również usługi nadal wykonywane) należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej trzy usługi, których przedmiot odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, a mianowicie 3 [trzy] usługi polegające na udzieleniu kredytu w wysokości co najmniej ,00 PLN lub wyższej, każda usługa, w tym polegające na udzieleniu odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym; ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 17 LUTEGO 2014 ROKU CZĘŚĆ 2 1.PYTANIE: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy warunków finansowych? przykładowa treść zapisu warunku: Zamawiający zobowiązuje się w całym okresie trwania niniejszego kredytu, że wskaźnik, określający stosunek długu netto Zamawiającego do EBITDA nie przekroczy: - od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku. poziomu 1,5; oraz - od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. poziomu 2,5; Dług Netto oznacza skonsolidowane Zadłużenie Finansowe netto Zamawiającego, czyli Zadłużenie Finansowe bilansowe pomniejszone o wynikające ze sprawozdań skonsolidowanych środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty takie jak bony skarbowe i obligacje Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych obligacyjnych, lokaty i depozyty oraz inne inwestycje finansowe krótkoterminowe do jednego roku (inne niż nieruchomości i fundusze inwestycyjne niebędące funduszami inwestycyjnymi obligacyjnymi) obliczane za każdy okres 12 miesięcy kończący się w ostatnim dniu roku finansowego i każdy okres 12 miesięcy kończący się w ostatnim dniu każdego kwartału roku finansowego. EBITDA oznacza, zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację i skorygowany o odpisy aktualizacyjne, obliczony na podstawie odpowiednich skonsolidowanych sprawozdań finansowych Zamawiającego. Wskaźnik Dług Netto/EBITDA oznacza stosunek Długu Netto do EBITDA. Obliczenie Wskaźnika Dług Netto/EBITDA będzie następowało w oparciu o skonsolidowane sprawozdania finansowe Zamawiającego. Wskaźnik Dług Netto/EBITDA będzie obliczany na koniec każdego okresu 12 miesięcy kończącego się w ostatnim dniu roku finansowego i każdego okresu 12 miesięcy kończącego się w ostatnim dniu każdego kwartału roku finansowego. Pierwsze wyliczenie Wskaźnika Dług Netto/EBITDA nastąpi na koniec kwartału kalendarzowego przypadającego po dniu uruchomienia kredytu, o ile Dług Netto za ten kwartał kalendarzowy będzie dodatni. Jeżeli Dług Netto za ten kwartał kalendarzowy będzie ujemny, pierwsze wyliczenie wskaźnika Dług Netto/EBITDA nastąpi na koniec pierwszego kwartału kalendarzowego, za który Dług Netto będzie dodatni. 2.PYTANIE: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy Zapisów dotyczących realizowania /utrzymywania wpływów operacyjnych na r-ki Banku proporcjonalnie do zaangażowania w finansowania Banku? przykładowy zapis: Kredytobiorca zobowiązany jest w czasie obowiązywania niniejszej umowy kredytowej, do utrzymywania miesięcznych wpływów bezpośrednio od swoich kontrahentów handlowych w tym wpływów walutowych na rachunkach w Banku, na poziomie co najmniej proporcjonalnym do poziomu zaangażowania Banku w finansowaniu Kredytobiorcy, oraz dokonywania transakcji sprzedaży i zakupu walut, transakcji terminowych w Banku, o ile warunki współpracy będą na poziomie rynkowym. ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamierza założyć w Banku, który wygra przetarg, dwa rachunki bieżące. W pierwszym rachunku bieżącym założony będzie limit kredytu odnawialnego. Na ten rachunek wpływać będą należności z kontraktu Strona 10 z 25

11 stanowiącego zabezpieczenie kredytu. Rachunek ten prowadzony ma być na rzecz Zamawiającego bez opłat w szczególności kosztów i opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, realizowania operacji bankowych (wpłat/wypłat, w tym przelewów elektronicznych), za instalację i obsługę systemów bankowości elektronicznej niezbędnych do realizacji Umowy oraz ewentualnie innych kosztów i opłat. Z tego rachunku będą wykonywane przelewy na inne rachunki bieżące należące do Zamawiającego [w tym na drugi rachunek bieżący założony w Banku, który wygrał przetarg]. Drugi rachunek bieżący służyć będzie do obsługi bieżącej działalności Zamawiającego. Polityka Zamawiającego zakłada proporcjonalność udziału Banku w obsłudze Zamawiającego, ale Zamawiający dokonuje wyboru uwzględniając cenę i inne warunki oferowanego przez Bank produktu 3.PYTANIE: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy następujących Zapisów? Oświadczenia Zamawiającego 1. Klient oświadcza co następuje: (a) Klient posiada zdolność do zawarcia niniejszej Umowy Kredytu i wykonania zobowiązań z niej wynikających, uzyskał wymagane zgody organów Klienta, jak też dokonał niezbędnych czynności, aby prawidłowo umocować swoich przedstawicieli do zawarcia i wykonania takiej umowy jak również transakcji będących jej przedmiotem, a tym samym wywiązuje się w pełni z wszelkich zobowiązań statutowych w tym zakresie; (b) niniejsza Umowa Kredytu, której stroną jest Klient, będzie stanowić ważne i prawnie obowiązujące zobowiązanie Klienta, dające się wyegzekwować zgodnie z jego warunkami; (c) Nie wystąpiła żadna istotna negatywna zmiana w Sytuacji Gospodarczej Klienta, od czasu sporządzenia ostatnich zaudytowanych (jeśli istnieją) sprawozdań finansowych dostarczonych do Banku; (d) Według najlepszej wiedzy Klienta nie toczą się, nie są zawieszone ani nie istnieje zagrożenie wszczęcia przeciwko Klientowi dochodzenia, sporu lub postępowania sądowego, arbitrażowego czy administracyjnego, które mogłyby wywrzeć istotny negatywny wpływ na Sytuację Gospodarczą lub na zdolność Klienta do wykonania jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Kredytu; (e) Nie wystąpiło żadne zdarzenie, które stanowi Przypadek Naruszenia Umowy lub, które w następstwie złożonego oświadczenia, upływu czasu, bądź innego czynnika mogłoby stanowić Przypadek Naruszenia Umowy; (f) Wszelkie informacje udzielone Bankowi przez Klienta w związku z niniejszą Umową Kredytu oraz wszystkie dokumenty dostarczone Bankowi w związku z niniejszą Umową Kredytu są prawdziwe, kompletne i prawidłowo odzwierciedlają sytuację prawną i finansową Klienta, a Klientowi nie znane są żadne inne istotne okoliczności, które nie zostały ujawnione Bankowi, a których ujawnienie mogłoby mieć negatywny wpływ na podjęcie przez Bank decyzji o zawarciu niniejszej Umowy Kredytu lub wypłacie środków na podstawie niniejszej Umowy Kredytu; (g) Klient oświadcza, że: (a) nie złożył oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego; (b) nie jest niewypłacalny zgodnie z definicją zawartą w art. 11 Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze; (c) nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosek taki nie został złożony w stosunku do Klienta; (d) w stosunku do Klienta nie zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego; (e) posiada wystarczające kapitały własne dla prowadzenia statutowej działalności gospodarczej; (f) nie zalega z żadnymi płatnościami z tytułu zobowiązań podatkowych, w stosunku do ZUSu i innych zobowiązań publiczno-prawnych; (h) poza przypadkami ujawnionymi Bankowi na potrzeby udzielenia niniejszego Kredytu, nie zobowiązał się do rozporządzenia na rzecz innego wierzyciela opróżnionym miejscem hipotecznym powstałym w wyniku wygaśnięcia hipoteki w całości albo w części; (i) poinformował Bank na potrzeby udzielenia niniejszego Kredytu, o wszystkich przypadkach zachowania przez Klienta uprawnienia do rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym oraz o dokonaniu wpisu takiego uprawnienia do księgi wieczystej; (j) poinformował Bank na potrzeby udzielenia niniejszego Kredytu o każdym przypadku ustanowienia hipoteki, która zabezpiecza wierzytelność ze stosunku prawnego, z którego mogą w przyszłości powstać kolejne wierzytelności podlegające zabezpieczeniu tą hipoteką; (k) poinformował Bank na potrzeby udzielenia niniejszego Kredytu o każdym przypadku zastąpienia lub zobowiązania się do zastąpienia zabezpieczonej hipoteką wierzytelności inną wierzytelnością (podstawienie) ze Strona 11 z 25

12 wskazaniem podstawy prawnej powstania podstawianej wierzytelności, jej wysokości oraz terminu spłaty takiej wierzytelności. 2. Oświadczenia przedstawione w niniejszej Umowie Kredytu składane są w każdym dniu, w którym Klient dostarczy Bankowi Umowę Kredytu odwołującą się w treści Umowy Kredytu a także w każdym dniu udostępnienia środków na podstawie niniejszej Umowy Kredytu. W takim wypadku oświadczenia będą uważane za złożone w sposób dorozumiany poprzez sam fakt podpisania Umowy Kredytu przez Klienta oraz w każdym dniu udostępnienia przez Bank Klientowi środków na podstawie Umowy Kredytu. 4.PYTANIE: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy następujących Zapisów? Zobowiązania Zamawiającego Klient zobowiązuje się w okresie obowiązywania niniejszej umowy do: (a) wykorzystania Kredytu wyłącznie na cele określone postanowieniami Umowy Kredytu; (b) przestrzegania wszelkich mających zastosowanie przepisów prawa i wymogów wynikających z dokumentów założycielskich w tym również regulaminów; (c) terminowego wypełniania wszelkich swoich zobowiązań, w tym zobowiązań podatkowych, w stosunku do ZUS oraz innych zobowiązań publiczno-prawnych; (d) dokonywania na koszt Klienta i na żądanie Banku przez podmioty wskazane przez Bank aktualizacji wyceny zabezpieczeń w toku obowiązywania mniejszej umowy oraz ustanawiania w terminie wskazanym przez Bank dodatkowych zabezpieczeń wymaganych przez Bank, jeżeli w ocenie Banku obniżyła się wartość ustanowionych przez Klienta zabezpieczeń, pogorszeniu uległa Sytuacja Gospodarcza Klienta lub obniżeniu uległa relacja wartości zabezpieczenia do wartości zaangażowania z tytułu Umowy Kredytu; (e) umożliwienia Bankowi dokonywania inspekcji zabezpieczeń; (f) niezwłocznego informowania Banku o zmianie banku, w którym prowadzony jest rachunek podstawowy oraz rachunki pomocnicze Klienta; (g) utrzymywania w Banku Rachunku przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy Kredytu; (h) niezwłocznego informowania Banku o każdej zmianie swojej nazwy, siedziby i adresu z tym skutkiem, że pisma kierowane przez Bank do Klienta według ostatnich znanych danych będą uważane jako skutecznie doręczone z dniem wysłania; (i) nie ustanawiania, bez uprzedniej, pisemnej zgody Banku, na żadnym ze swoich składników majątkowych zabezpieczenia wykonania jakiegokolwiek zobowiązania finansowego; (j) traktowania wszelkich swoich zobowiązań wobec Banku z tytułu niniejszej Umowy Kredytu co najmniej równorzędnie z innymi niezabezpieczonymi zobowiązaniami, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; (k) składania w Banku swoich rocznych sprawozdań finansowych nie później niż w terminie 14 dni po terminie wynikającym z przepisów prawa zobowiązujących do składania ich w odpowiednich urzędach lub organach, w tym zaudytowanych skonsolidowanych i nieskonsolidowanych, jeżeli są sporządzane, oraz sprawozdań F-01 kwartalnie, nie później niż 21 dni po zakończeniu każdego kwartału lub do dostarczania Bankowi, na jego żądanie, bieżących sprawozdań finansowych nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich sporządzenia zgodnie z terminami określonymi właściwymi przepisami prawa a także innych dokumentów lub informacji jakie Bank uzna za pożądane; (l) niezwłocznego informowania Banku o wszystkich zdarzeniach zagrażających lub mogących stanowić zagrożenie dla terminowej obsługi lub spłaty Kredytu, zmieniających w sposób istotny jego Sytuację Gospodarczą, obniżających wartość ustanowionych zabezpieczeń, bądź w inny sposób zagrażających lub mogących zagrozić wywiązaniu się przez Klienta ze zobowiązań określonych w niniejszej Umowie Kredytu; (m) niezwłocznego informowania Banku, o wszelkich zmianach w strukturze właścicielskiej Klienta oraz wszelkich zmianach w dokumentach założycielskich Klienta oraz dostarczania do Banku dokumentów potwierdzających dokonanie takich zmian; oraz (n) niezwłocznego poinformowania Banku o wszystkich przypadkach kiedy Klient zobowiąże się względem innego wierzyciela do rozporządzenia na jego rzecz opróżnionym miejscem hipotecznym niezależnie od formy tego zobowiązania i jego ujawnienia w księdze wieczystej; Strona 12 z 25

13 (o) niezwłocznego poinformowania Banku o zachowaniu sobie uprawnienia do rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym oraz o dokonaniu wpisu takiego uprawnienia do księgi wieczystej; (p) niezwłocznego poinformowania Banku o każdym przypadku ustanowienia hipoteki, która zabezpiecza wierzytelność ze stosunku prawnego, z którego mogą w przyszłości powstać kolejne wierzytelności podlegające zabezpieczeniu tą hipoteką; (q) niezwłocznego poinformowania Banku o każdym przypadku zastąpienia zabezpieczonej hipoteką wierzytelności inną wierzytelnością (podstawienie) ze wskazaniem podstawy prawnej powstania podstawianej wierzytelności, jej wysokości oraz terminu spłaty takiej wierzytelności; (r) zastąpienia na żądanie Banku wierzytelności z tytułu Kredytu lub Produktu zabezpieczonej hipoteką inną wierzytelnością Banku. 5.PYTANIE: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy następujących Zapisów powszechnie stosowanych w umowach kredytowych? Przypadki Naruszenia Umowy 1. Za Przypadek Naruszenia Umowy będzie uważane wystąpienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych zdarzeń: (a) nie dokonanie przez Klienta na rzecz Banku jakiejkolwiek płatności w określonym w niniejszej umowie; (b) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Klienta jakiegokolwiek zobowiązania wobec Banku wynikającego z niniejszej umowy; (c) złożenie przez Klienta Bankowi jakiegokolwiek oświadczenia, które jest nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w chwili jego złożenia; (d) powstanie sytuacji, gdy jakiekolwiek zabezpieczenia ustanowione na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, zostaną uchylone, przestaną być ważne bądź egzekwowalne albo w inny sposób w opinii Banku zmniejszy się ich wartość, bądź nastąpi naruszenie przez Klienta postanowień jakiejkolwiek umowy ustanawiającej powyższe zabezpieczenia; (e) złożenie w sądzie, przez Klienta lub w stosunku do Klienta, oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego lub też złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, niewypłacalność Klienta, rozpoczęcie przez Klienta, przed terminem wymagalności zobowiązań, negocjacji z jednym lub kilkoma wierzycielami w celu restrukturyzacji lub refinansowania swoich zobowiązań pieniężnych; (f) zaprzestanie prowadzenia przez Klienta działalności w jakimkolwiek istotnym zakresie, podjecie decyzji w tej sprawie lub rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego Klienta; (g) niewykonanie przez Klienta ciążącego na nim obowiązku zapłaty wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądowego lub nakazu zapłaty; (h) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Klienta swoich zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy lub z dokumentu stwierdzającego lub regulującego zobowiązania Klienta; (i) zaistnienie sytuacji, w której jakiekolwiek zobowiązanie Klienta stanie się wymagalne i należne przed nadejściem umownego terminu wymagalności lub zajdą okoliczności, wskutek których jakikolwiek wierzyciel Klienta będzie mógł żądać od niego wykonania całości zobowiązania przed nadejściem jego umownego terminu wymagalności; (j) ustanowienie na rzecz osoby trzeciej zastawu, którego przedmiotem byłyby: (i) prawa z Rachunku; (ii) prawa z rachunku, na którym ustanowiona jest blokada środków pieniężnych na rzecz Banku lub inne obciążenie prawa z rachunku (w tym w szczególności na podstawie pełnomocnictwa), co do dysponowania którym Bank uzyskał pełnomocnictwo jako zabezpieczenie swojej wierzytelności; (k) wystąpienie jakiegokolwiek zdarzenia lub zdarzeń, które według uznania Banku mogą mieć istotny, negatywny wpływ na Sytuację Gospodarczą Klienta, lub na wyniki jego działalności lub na zdolność Klienta do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, lub umów o podobnym charakterze, zawartych przez Klienta z jakąkolwiek inną instytucją finansową; (l) wystąpienie jakiegokolwiek zdarzenia lub zdarzeń, które według uznania Banku mogą mieć istotny, negatywny wpływ na Sytuację Gospodarczą podmiotu dominującego (pośrednio lub bezpośrednio) lub poręczyciela za zobowiązania Klienta z tytułu Kredytu lub Produktu, lub na jego zdolność do wykonania jakichkolwiek zobowiązań (jeśli istnieją); Strona 13 z 25

14 (m) zostało wszczęte istotne w ocenie Banku postępowanie sądowe lub arbitrażowe zmierzające do zaspokojenia roszczeń wierzycieli w stosunku do Klienta; (n) w stosunku do Klienta: (a) złożono wniosek o zabezpieczenie powództwa w stosunku do jakiegokolwiek składnika lub składników majątku Klienta; lub (b) wszczęte zostało istotne w ocenie Banku postępowanie egzekucyjne w stosunku do jakiegokolwiek składnika lub składników majątku Klienta niezależnie na podstawie jakiego tytułu wykonawczego zostało ono wszczęte. 2. W sytuacji zaistnienia Przypadku Naruszenia Umowy Bank będzie upoważniony do: (a) wstrzymania realizacji płatności związanych z korzystaniem przez Klienta z Kredytów lub Produktu; (b) żądania od Klienta ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń spłaty Kredytów lub Produktów; (c) wypowiedzenia Umów Kredytu lub Dokumentacji Produktu w całości lub w części. 3. Zaniechanie bądź zwłoka w stwierdzeniu przez Bank zaistnienia Przypadku Naruszenia Umowy nie będzie stanowić tym samym zrzeczenia się przez Bank prawa do stwierdzenia takiego Przypadku Naruszenia Umowy w terminie późniejszym. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 17 LUTEGO 2014 ROKU 3 CZĘŚĆ 1.PYTANIE: Czy dopuszczają Państwo możliwość zmian/negocjacji do zaproponowanego w SIWZ Wzoru Umowy Kredytowej? W szczególności mamy na myśli włączenie do Umowy standardowych dla tego typu transakcji zapisów odnośnie przypadków naruszenia oraz oświadczeń Kredytobiorcy takich jak Cross Default, Pari Passu, MAC itp. 2.PYTANIE: W Punkcie 2.a) Opis przedmiotu i termin wykonania zamówienia, spółka deklaruje się do poziomów wskaźnika NFD/EBIDTA poniżej 1.5 w większości okresu finansowania, czy taka deklaracja może być umieszczona w Umowie Kredytowej? 3.PYTANIE: Na jaką kwotę dopuszczają Państwo wystawienie oświadczenia o Poddaniu się Egzekucji? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że wysokość kwoty do której podda się egzekucji w oświadczeniu, o którym mowa w 6 ust 1 lit a) wzoru umowy, nie może być wyższa niż ,00 zł. 4.PYTANIE: Minimalna oraz maksymalna przewidywana wartość zabezpieczenia: cesja wierzytelności przysługujących Zamawiającemu z tytułu umowy sprzedaży węgla? Czy cesja będzie potwierdzona? Czy wiadomo jakie to będą podmioty (kontrahenci)? ODPOWIEDŹ: Spółka proponuje wpływy na rachunek w wysokości nie mniejszej niż PLN [sto osiemdziesiąt milionów] rocznie, pochodzące od Kontrahenta będącego jednym z pięciu największych pod względem rocznej wartości sprzedaży węgla. Wszystkie szczegóły zawarte będą w umowie cesji wierzytelności zawartej z Bankiem po wyborze najkorzystniejszej oferty. 5.PYTANIE: Przewidywany średni poziom wykorzystania Kredytu? ODPOWIEDŹ: Na potrzeby oceny składanych ofert, Spółka przyjęła wykorzystanie kredytu na poziomie 75%. 6.PYTANIE: Czy intencją spółki jest, aby przepływy pieniężne oraz usługi bankowości transakcyjnej, transakcje wymiany walut oraz zabezpieczające przeprowadzać proporcjonalnie do udzielonego finansowania? ODPOWIEDŹ: Polityka Spółki zakłada proporcjonalność udziału Banku w obsłudze Spółki, ale Spółka dokonuje wyboru uwzględniając cenę i inne warunki oferowanego przez Bank produktu. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 19 LUTEGO 2014 ROKU 1 CZĘŚĆ Strona 14 z 25

15 1.PYTANIE: Okres kredytowania w związku z określeniem, że okres kredytowania ma wynosić 24 miesiące, licząc od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy, co jest datą niepewną - prosimy o informację czy możliwe jest dodatkowe uściślenie okresu kredytowania np. maksymalną datą końca okresu kredytowania lub zapisem np. jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od dnia podpisania umowy kredytu lub w inny sposób /w SIWZ okres kredytowania (tym samym termin spłaty) został powiązany z terminem postawienia środków do dyspozycji kredytobiorcy, co z kolei jest uzależnione od czynności kredytobiorcy (m.in. ustanowienia zabezpieczeń). W rezultacie okres kredytowania jest ruchomy, zależny od działań kredytobiorcy/, 2.PYTANIE: Uruchomienie kredytu kredyt ma być postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy w pierwszym dniu roboczym po m.in. ustanowieniu przez Kredytobiorcę i przedłożeniu Bankowi zabezpieczeń kredytu prosimy o potwierdzenie, że w przypadku cesji wierzytelności będzie to oznaczało: przedłożenie kopii umowy podlegającej cesji, skuteczne zawiadomienie dłużnika wierzytelności oraz uzyskanie wyraźnej zgody dłużnika wierzytelności na cesję, 3.PYTANIE: Wcześniejsza spłata kredytu w związku z możliwością niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy brak wykorzystania pełnej kwoty kredytu lub całkowita wcześniejsza spłata kredytu będzie oznaczało ostateczną rezygnację z tej części/całości kredytu, czy też Kredytobiorca w okresie kredytowania będzie mógł ponownie zwrócić się o postawienie kredytu do dyspozycji, ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że faktyczne niewykorzystanie [brak wykorzystania] przez Zamawiającego jakiejkolwiek kwoty kredytu w ramach limitu kredytu, w jakimkolwiek czasie w okresie kredytowania, nie oznacza ani skrócenia okresu kredytowania ( które to skrócenie okresu kredytowania zostało uregulowane w 4 ust. 3 lit. b) nowego wzoru umowy), ani zmniejszenia limitu kwoty kredytu ( które zostało uregulowane w 4 ust 3 lit c) nowego wzoru umowy), ani też nie oznacza rezygnacji Zamawiającego z jakiejkolwiek części kwoty kredytu i nie pozbawia go prawa do wykorzystania pełnej kwoty kredytu w późniejszym terminie, w ramach aktualnej kwoty limitu kredytu. Również dokonywane przez Zamawiającego w okresie kredytowania spłaty wykorzystanej kwoty kredytu, w tym spłaty do pełnej kwoty limitu kredytu, absolutnie nie oznaczają rezygnacji Zamawiającego z jakiejkolwiek części kredytu. Zresztą byłoby to sprzeczne z istotą kredytu odnawialnego, w tym z treścią 3 ust.3 nowego wzoru umowy. Zamawiający wyjaśnia, że skrócenie okresu kredytowania ( w stosunku do terminu kredytowania określonego w 1 ust 2 nowego wzoru umowy) rozumiane jako ostateczna rezygnacja przez niego z korzystania z kredytu, uregulowane zostało w 4 ust.3 lit. b) nowego wzoru umowy. Natomiast zmniejszenie kwoty limitu kredytu w stosunku do kwoty określonej w 1 ust. 1 nowego wzoru umowy uregulowane zostało w 4 ust. 3 lit c) nowego wzoru umowy. 4.PYTANIE: kopia umowy sprzedaży węgla, która będzie stanowiła zabezpieczenie kredytu lub dane adresowe dłużnika wierzytelności z umowy sprzedaży węgla oraz wartość i okres obowiązywania umowy sprzedaży węgla, ODPOWIEDŹ: Zamawiający proponuje wpływy na rachunek w wysokości nie mniejszej niż PLN [sto osiemdziesiąt milionów] rocznie, pochodzące od Kontrahenta będącego jednym z pięciu największych pod względem rocznej wartości sprzedaży węgla. Szczegółowe warunki cesji będą określone w umowie cesji wierzytelności zawartej z Bankiem, po wyborze najkorzystniejszej oferty. 5.PYTANIE: informacja o wysokości sprzedaży dla tego odbiorcy w 2013 roku, planowanej wielkości sprzedaży na lata i terminowości otrzymywanych płatności, ODPOWIEDŹ: Zamawiający proponuje wpływy na rachunek w wysokości nie mniejszej niż PLN [sto osiemdziesiąt milionów] rocznie, pochodzące od Kontrahenta będącego jednym z pięciu największych pod względem rocznej wartości sprzedaży węgla. Kontrahent ten terminowo dokonuje płatności wynikających z umowy. Szczegółowe warunki cesji będą określone w umowie cesji wierzytelności zawartej z Bankiem, po wyborze najkorzystniejszej oferty. 6.PYTANIE: jakie są przewidywane średnie wpływy miesięczne na rachunek z tytułu realizacji umowy sprzedaży węgla w okresie kredytowania, Strona 15 z 25

16 ODPOWIEDŹ: Zamawiający proponuje wpływy na rachunek w wysokości nie mniejszej niż PLN [sto osiemdziesiąt milionów] rocznie, pochodzące od Kontrahenta będącego jednym z pięciu największych pod względem rocznej wartości sprzedaży węgla. Szczegółowe warunki cesji będą określone w umowie cesji wierzytelności zawartej z Bankiem, po wyborze najkorzystniejszej oferty. 7.PYTANIE: czy Zamawiający udostępni obecnie i będzie udostępniał w okresie trwania umowy dane finansowe dłużnika wierzytelności, ODPOWIEDŹ: Nie. 8.PYTANIE: czy Zamawiający zobowiąże się do ustanowienia zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności w terminie 30 dni od zawarcia umowy, 9.PYTANIE: w związku z określeniem, że jednym z zabezpieczeń kredytu ma być pełnomocnictwo do Rachunku Bieżącego uprzejmie prosimy o informację czy ma to być pełnomocnictwo do rachunku w banku, który wygra przetarg czy do rachunku Zamawiającego w innym banku. Jeżeli ma to być pełnomocnictwo do rachunku w banku, który wygra przetarg uprzejmie prosimy aby zabezpieczenie mogło być ustanowione w formie pełnomocnictwa do rachunku lub w formie klauzuli potrącenia środków pieniężnych z rachunku bieżącego poprzez dodanie stosownego zapisu w treści umowy kredytu, Pełnomocnictwo będzie udzielone Bankowi, który wygra przetarg do Rachunku Bieżącego, w ramach którego udzielony zostanie kredyt. 10.PYTANIE: czy Zamawiający zgodzi się na dodatkowe zabezpieczenie kredytu w formie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, 11.PYTANIE: czy Zamawiający zgodzi się na dodatkowe zabezpieczenie kredytu w formie zastawu rejestrowego na zapasach lub maszynach bądź w formie hipoteki na nieruchomości wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia. 12.PYTANIE: jakie konkretnie czynności na rachunku bieżącym mają być zwolnione z opłat i prowizji (np. przelewy krajowe wpływające i wychodzące, przelewy SORBNET, wpłaty i wypłaty gotówkowe), a pozostałe ewentualne czynności będą płatne zgodnie z Taryfą prowizji i opłat Banku. ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamierza założyć w Banku, który wygra przetarg, dwa rachunki bieżące. W pierwszym rachunku bieżącym założony będzie limit kredytu odnawialnego. Na ten rachunek wpływać będą należności z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie kredytu. Rachunek ten prowadzony ma być na rzecz Zamawiającego bez opłat w szczególności kosztów i opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, realizowania operacji bankowych (wpłat/wypłat, w tym przelewów elektronicznych), za instalację i obsługę systemów bankowości elektronicznej niezbędnych do realizacji Umowy oraz ewentualnie innych kosztów i opłat. Z tego rachunku będą wykonywane przelewy na inne rachunki bieżące należące do Spółki Zamawiającego [w tym na drugi rachunek bieżący założony w Banku, który wygrał przetarg]. Drugi rachunek bieżący służyć będzie do obsługi bieżącej działalności Zamawiającego. Polityka Zamawiającego zakłada proporcjonalność udziału Banku w obsłudze Zamawiającego, ale Zamawiający dokonuje wyboru uwzględniając cenę i inne warunki oferowanego przez Bank produktu 13.PYTANIE: czy w przypadku, gdy wybrany zostanie Bank dotychczas obsługujący Zamawiającego, również zostanie otwarty nowy rachunek bieżący na ww. warunkach, a warunki obsługi pozostałych rachunków pozostaną bez zmian. ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamierza założyć w Banku, który wygra przetarg, dwa rachunki bieżące. W pierwszym rachunku bieżącym założony będzie limit kredytu odnawialnego. Na ten rachunek wpływać będą należności z kontraktu Strona 16 z 25

17 stanowiącego zabezpieczenie kredytu. Rachunek ten prowadzony ma być na rzecz Zamawiającego bez opłat w szczególności kosztów i opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, realizowania operacji bankowych (wpłat/wypłat, w tym przelewów elektronicznych), za instalację i obsługę systemów bankowości elektronicznej niezbędnych do realizacji Umowy oraz ewentualnie innych kosztów i opłat. Z tego rachunku będą wykonywane przelewy na inne rachunki bieżące należące do Zamawiającego [w tym na drugi rachunek bieżący założony w Banku, który wygrał przetarg]. Drugi rachunek bieżący służyć będzie do obsługi bieżącej działalności Zamawiającego. Polityka Zamawiającego zakłada proporcjonalność udziału Banku w obsłudze Zamawiającego, ale Zamawiający dokonuje wyboru uwzględniając cenę i inne warunki oferowanego przez Bank produktu 14.PYTANIE: czy przedłużenie umowy będzie możliwe jednorazowo czy wielokrotnie, ODPOWIEDŹ: Tak, będzie możliwe wielokrotnie. 15.PYTANIE: czy przedłużenie umowy będzie możliwe na warunkach ustalonych w pierwotnej umowie kredytu (dotyczy np. prowizji, marży, zabezpieczeń) czy też warunki przy przedłużeniu będą renegocjowane, ODPOWIEDŹ: Przy przedłużeniu umowy warunki umowy będą podlegać negocjacjom zgodnie z postanowieniami SIWZ. 16.PYTANIE: dostarczenie aktualnych zaświadczeń US i ZUS dotyczących terminowości regulowania zobowiązań, ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przewiduje występowania do US i ZUS o wydanie powyższych zaświadczeń oraz nie przewiduje przekazywania powyższych zaświadczeń Wykonawcy. 17.PYTANIE: aktualnych opinii z banków i innych instytucji finansowych współpracujących z Zamawiającym dotyczących terminowości regulowania zobowiązań, na stronie internetowej Zamawiającego 18.PYTANIE: prognoz finansowych na okres kredytowania (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, dane uzupełniające do bilansu i rachunku wyników), 19.PYTANIE: informacji jaka część programu emisji obligacji z 2013 roku została przeznaczona na cele płynnościowe a jaka na cele inwestycyjne, na stronie internetowej Zamawiającego 20.PYTANIE: zestawienie wielkości sprzedaży do największych odbiorców Spółki w latach , na stronie internetowej Zamawiającego 21.PYTANIE: prosimy o informację na temat wielkości planowanego wydobycia węgla w latach , na stronie internetowej Zamawiającego 22.PYTANIE: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wzoru umowy kredytu obowiązującego w Banku, który wygra przetarg przy uwzględnieniu istotnych zapisów umowy kredytu określonych w SIWZ, Strona 17 z 25

18 23.PYTANIE: jeżeli Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wzoru umowy kredytu obowiązującego w Banku prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do wzoru umowy kredytowej, a jeżeli tak to prosimy o uwzględnienie następujących propozycji: 24.PYTANIE: - w 1 proponujemy dodać ust.5 i 6 w brzmieniu: 5. Wykorzystywanie kredytu następować będzie w drodze realizacji dyspozycji Kredytobiorcy w formie bezgotówkowej lub gotówkowej w ciężar rachunku bieżącego. Dyspozycje Kredytobiorcy powodujące przekroczenie kwoty limitu kredytowego nie będą przez bank. SA realizowane. 6. Bank dokona rozliczenia wykorzystanego kredytu po upływie okresu, o którym mowa w ust PYTANIE: - w 2 proponujemy dodać ust. 7 w brzmieniu: 7. O zmianie wysokości oprocentowania kredytu i dacie wprowadzenia tej zmiany Bank powiadamia niezwłocznie pisemnie Kredytobiorcę i inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, jeżeli umowa zabezpieczenia nie stanowi inaczej. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu nie wymaga wypowiedzenia przez Bank umowy kredytu. W każdym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania, stopa procentowa jest stała. 26.PYTANIE: - w 4 ust. 2 proponujemy dodać, że chodzi również o odsetki należne na podstawie 7 /podkreślenie zupełności kosztów z 4 ust. 2 projektu umowy jest sprzeczne z obowiązkiem zapłaty odsetek od należności przeterminowanych/, 27.PYTANIE: - proponujemy zmienić zapis w 5 ust. 4 na następujący: 4. W przypadku, gdy termin spłaty zobowiązań, o których mowa w ust 3 niniejszego paragrafu przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na Rachunku Bieżącym środki w wysokości wystarczającej na spłatę tych zobowiązań w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym termin spłaty określony w Umowie. 28.PYTANIE: - w 6 proponujemy dodać ust.2 i 3 o treści: 2. Dokumentację związaną z zabezpieczeniem, będącą integralną częścią umowy, stanowi: 1)... 2)... 3) Koszty z tytułu ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia ponosi Kredytobiorca. 29.PYTANIE: - w 7 proponujemy usunąć ust. 2. Strona 18 z 25

19 30.PYTANIE: - proponujemy aby zapisy 8 dotyczyły również zadłużenia przeterminowanego z tytułu kapitału i prowizji, a okres wypowiedzenia wynosił 30 dni a nie 3 miesiące, 31.PYTANIE: - proponujemy dodać 8a w brzmieniu: 1. W przypadku niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej oraz w przypadku: 1) istotnego obniżenia wartości zabezpieczenia lub utraty przedmiotu zabezpieczenia, 2) niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia rzeczowego w zakładzie ubezpieczeń akceptowanym przez Bank (opcjonalnie), 3) podania we wniosku o udzielenie kredytu lub dokumentach, na podstawie których udzielono kredytu, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym, Bank może wypowiedzieć umowę kredytu albo obniżyć kwotę przyznanego kredytu. 2. Termin wypowiedzenia przez Bank umowy kredytu wynosi 30 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością Kredytobiorcy - 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu doręczenia zawiadomienia o wypowiedzeniu. 3. Za dzień doręczenia zawiadomienia o wypowiedzeniu niniejszej umowy uważa się dzień doręczenia zawiadomienia do rąk własnych bądź listem poleconym lub przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zwrotu do Banku zawiadomienia przekazanego na ostatnio wskazane nazwisko lub nazwę oraz adres, wypowiedzenie uznaje się za doręczone w dniu, w którym nastąpił zwrot zawiadomienia do Banku. 4. Po doręczeniu do rąk własnych albo po wysłaniu do Kredytobiorcy i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, pisemnego zawiadomienia: 1) o wypowiedzeniu umowy kredytu - Bank wstrzymuje wszelkie wypłaty z tytułu kredytu, 2) o obniżeniu kwoty przyznanego kredytu - Bank wstrzymuje wypłaty z tytułu części kredytu podlegającej obniżeniu. 5. Wypowiedzenie umowy rachunku bieżącego przez Kredytobiorcę lub Bank jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o kredyt w tym rachunku. /w projekcie umowy przewidziano wypowiedzenie umowy wyłącznie w razie niespłacenia odsetek w terminie. Ogranicza to znacznie działania banku, także w zakresie istnienia ustawowych przesłanek wypowiedzenia określonych w ustawie Prawo bankowe/ 32.PYTANIE: - proponujemy dodać 8b w brzmieniu: 1. Po wypowiedzeniu przez bank umowy kredytu, Kredytobiorca zobowiązany jest spłacić zadłużenie z tytułu udzielonego kredytu i naliczone bieżące odsetki od kredytu nie później niż w ostatnim dniu terminu wypowiedzenia umowy. 2. Niespłacona część kredytu, o której mowa w ust.1, staje się zadłużeniem przeterminowanym w dniu upływu terminu wypowiedzenia umowy. 3. Do zadłużenia przeterminowanego, o którym mowa w ust. 2, stosuje się postanowienia Zadłużenie, o którym mowa w ust. 1, staje się wymagalne w następnym dniu po upływie terminu wypowiedzenia umowy. 33.PYTANIE: - proponujemy dodać 8c w brzmieniu: Bank może wstrzymać wypłaty z tytułu kredytu w przypadku zajęcia wierzytelności z rachunku bieżącego przez organ egzekucyjny. - proponujemy dodać 8d w brzmieniu: 1. Kredytobiorca zobowiązuje się do: 1) udzielania na prośbę Banku wyjaśnień i udostępnienia dokumentów dotyczących udzielonego kredytu, 2) składania w Banku okresowych sprawozdań finansowych a także deklaracji podatkowych i informacji o sytuacji majątkowej i gospodarczej umożliwiającej ocenę jego zdolności do terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami, w terminie do:.. Strona 19 z 25

20 (termin dostarczenia dokumentu, rodzaj dokumentu) 3) umożliwienia przeprowadzania przez Bank, w okresie kredytowania, inspekcji związanych z badaniem wykorzystania i możliwości spłaty kredytu, dokonywanych w siedzibie Kredytobiorcy oraz siedzibach podległych mu jednostek, a także inspekcji przyjętych przez Bank zabezpieczeń, 4) dostarczania na prośbę Banku opinii o rachunkach prowadzonych przez inne banki, a także informacji o stanie zobowiązań z tytułu zawartych z nimi umów i przyjętych zabezpieczeniach, 5) powiadomienia Banku o występowaniu o kredyt lub pożyczkę, 6) powiadomienia Banku o udzielonym poręczeniu, 7) powiadomienia Banku o wszelkich zmianach związanych z jego nazwą i siedzibą, statusem prawnym oraz wykonywaną działalnością gospodarczą, 3. Na podstawie art. 105 ust. 4d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. zm.) Bank może za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków, informację o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy. /w projekcie umowy nie ustalono jakichkolwiek zobowiązań kredytobiorcy, także umożliwiających kontrolę jego sytuacji, którą przewidziano w ustawie Prawo bankowe/ 34.PYTANIE: - proponujemy zmienić zapis w 11 wzoru umowy na następujący: 1. Bank pobierze z Rachunku Bieżącego prowadzonego przez Bank na rzecz Kredytobiorcy środki pieniężne w przypadku niespłacenia należności Banku z tytułu udzielonego kredytu. 2. Spłata należności Banku, o której mowa w ust. 1, w kwocie niższej niż wynika to z bieżącego zadłużenia lub innym terminie, niż to wynika z niniejszej umowy, rozliczana będzie w następującej kolejności: 1) zadłużenie przeterminowane, 2) odsetki od zadłużenia przeterminowanego, 3) odsetki zapadłe (zaległe), 4) odsetki bieżące, 5) zadłużenie z tytułu kredytu, 6) pozostałe należności Banku, w tym koszty Banku i należne opłaty. /sposób zaliczania środków na spłatę określony w 11 wskazuje, że odsetki i koszty będą zaspokojone dopiero po zakończeniu okresu kredytowania. Sugerują przy tym, że kredyt nie jest odnawialny./ 35.PYTANIE: - w 10 proponujemy dodać ust. 3 i 4 w brzmieniu: 3. Na podstawie art. 105 ust. 4 d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. zm.), Bank może za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków, informację o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy. 4. Powstanie zadłużenia wymagalnego upoważnia Bank do przekazania: 1) danych Kredytobiorcy -do Systemu Bankowy Rejestr, prowadzonego przez Związek Banków Polskich, 2) danych Kredytobiorcy, - biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530 z późn. zmn.), gdy spełnione zostaną warunki określone w tej ustawie. 36.PYTANIE: - prosimy o rozważenie możliwości umieszczenia w umowie kredytu dodatkowych klauzul umownych w brzmieniu: a) Kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia w trakcie trwania umowy kredytowej - dodatkowego zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku, w przypadku gdy: - zmniejszy się wartość ustanowionego zabezpieczenia, i w ocenie Banku nie będzie pokrywać/równoważyć ryzyka związanego z finansowaniem klienta, - pogorszy się sytuacja ekonomiczno-finansowa klienta, Strona 20 z 25

U M O W A Nr. o kredyt odnawialny w rachunku bieżącym w złotych polskich zawarta w dniu..r. w.pomiędzy:

U M O W A Nr. o kredyt odnawialny w rachunku bieżącym w złotych polskich zawarta w dniu..r. w.pomiędzy: CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY U M O W A Nr. o kredyt odnawialny w rachunku bieżącym w złotych polskich zawarta w dniu..r. w.pomiędzy: Lubelskim Węglem Bogdanka SA w Bogdance, 21-013 Puchaczów, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości limitu zadłużenia zł

Przetarg nieograniczony na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości limitu zadłużenia zł Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Elbląg, dnia 17.04.2015 Dotyczy: postępowania nr na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-1/14 Jastrzębie-Zdrój, r. Do Wykonawców

DZP/38/382-1/14 Jastrzębie-Zdrój, r. Do Wykonawców DZP/38/382-1/14 Jastrzębie-Zdrój, 06.02.2014 r. Do Wykonawców Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową usługę bankowości elektronicznej z kredytem

Bardziej szczegółowo

Projekt. Istotne postanowienia Umowy

Projekt. Istotne postanowienia Umowy Załącznik nr 7 do SIWZ Projekt Istotne postanowienia Umowy Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

Stromiec, dnia 2012.09.11 Znak sprawy: GPK.271.09.2012

Stromiec, dnia 2012.09.11 Znak sprawy: GPK.271.09.2012 Stromiec, dnia 2012.09.11 Znak sprawy: GPK.271.09.2012 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. Euro na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia umowy kredytowej na Udzielenie kredytu krótkoterminowego w wysokości 4 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu 2015 roku

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY(strona internetowa art. 38 ust. 2 Pzp) Wyjaśnienia treści SIWZ

WYKONAWCY(strona internetowa art. 38 ust. 2 Pzp) Wyjaśnienia treści SIWZ ŚZZP.272.5.2016 Maków Mazowiecki, 08.12.2016 r. WYKONAWCY(strona internetowa art. 38 ust. 2 Pzp) Wyjaśnienia treści SIWZ Powiat Makowski z/s w Makowie Mazowieckim, ul. Rynek 1, prowadząc procedurę zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 352/2007 z 12.12.2007 r. Uchwała Zarządu PBS Nr 168/2009 z 02.06.2009 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

ZP Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Ostrów Wielkopolski, dnia 6 maja 2015r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: OPP/01/2015 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Udzielania produktów kredytowych Klientom Firmowym

R E G U L A M I N Udzielania produktów kredytowych Klientom Firmowym R E G U L A M I N Udzielania produktów kredytowych Klientom Firmowym Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Odpowiedź W załączeniu Zamawiający przedstawia scan Uchwały Nr 11/2014 Rady Społecznej przy SPZOZ w Wieluniu z dnia 8 kwietnia 2014 roku.

WYKONAWCY. Odpowiedź W załączeniu Zamawiający przedstawia scan Uchwały Nr 11/2014 Rady Społecznej przy SPZOZ w Wieluniu z dnia 8 kwietnia 2014 roku. SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 23 / 2014/B Wieluń, 2014-04-30 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. WYKONAWCY Numer sprawy : SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 23 / 2014

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DLA PAŁAC KSIĄŻĘCY SP. Z O.O. W ŻAGANIU W WYSOKOŚCI 5 000 000,00 PLN." PYTANIA Z DNIA 07.02.2011r. Pytanie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości

Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje

Bardziej szczegółowo

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp GINEKOLOGICZNO-POŁOśNICZY SZPITAL KLINICZNY Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33 Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www.

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 17.12.2013r. Sprawa 48/2013. Wszyscy wykonawcy

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 17.12.2013r. Sprawa 48/2013. Wszyscy wykonawcy Ostrowiec Świętokrzyski dnia 17.12.2013r Sprawa 48/2013 Wszyscy wykonawcy W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu odnawialnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej Lubaczów, 12.01.2014 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia, modyfikacja Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach PRODUKTY KREDYTOWE (kredyty, pożyczki, gwarancje) A. KREDYTY UDZIELANE PODMIOTOM INSTYTUCJONALNYM

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym Nr W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-234-24-26,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN- 404 /2015 Warszawa, dnia 06.05.2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../...

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... zawarta w... w dniu... między Bankiem..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez:....... a Gminą Ropczyce...

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, r. ZP/PN/83/2014/WFN/14/2351,2352

Do Wykonawców. Wrocław, r. ZP/PN/83/2014/WFN/14/2351,2352 Do Wykonawców Wrocław,05.08.2014 r. ZP/PN/83/2014/WFN/14/2351,2352 Dotyczy: postępowania na Udzielenie kredytu bankowego do wysokości 65.524.270 zł, do wysokości 70.000.000 zł oraz do wysokości 75.000.000

Bardziej szczegółowo

stanowiącą zabezpieczenie kredytu udzielonego Aad Sp. z o.o., która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość,

stanowiącą zabezpieczenie kredytu udzielonego Aad Sp. z o.o., która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość, Aneks nr 18 z dnia 6 marca 2012 roku do prospektu emisyjnego spółki Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 1 września 2011 roku Niniejszy Aneks nr 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław r. ZP/PN/84/2014/WFN/2350

Do Wykonawców. Wrocław r. ZP/PN/84/2014/WFN/2350 Do Wykonawców Wrocław 05.08.2014 r. ZP/PN/84/2014/WFN/2350 Dotyczy: postępowania na Udzielenie kredytu bankowego do wysokości 65.000.000 zł oraz do wysokości 90.000.000 zł na sfinansowanie planowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r.

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP 796-00-12-187 tel.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA - wzór zawarta w dniu... w... pomiędzy: Bankiem...z siedzibą w...reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Bankiem a Gminą Andrychów z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe,

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe, UMOWA Nr -Wzór Zał. nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... wpisana do... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.569.790,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budżetu Gminy Grunwald oraz spłatę wcześniej

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, r. ZP/PN/107/2013/WFN/2215

Do Wykonawców. Wrocław, r. ZP/PN/107/2013/WFN/2215 Do Wykonawców Wrocław, 29.07.2013 r. ZP/PN/107/2013/WFN/2215 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Udzielenie kredytu bankowego do wysokości 45 000 000 zł i do wysokości 53 087 880

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr RIOŚ PREAMBUŁA

UMOWA Nr RIOŚ PREAMBUŁA Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr RIOŚ.272.53...2015 Sporządzona w dniu... w Jabłonce pomiędzy Gminą Jabłonka zwaną dalej Zamawiającym, NIP 735-28-56-459, REGON 491892222 reprezentowaną przez Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej Bankiem, a Gminą Legnica zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

:27. Raport bieżący 73/2017

:27. Raport bieżący 73/2017 2017-08-18 20:27 SYGNITY SA (73/2017) Zawarcie umowy z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego Raport bieżący 73/2017

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR :../2015 na usługę Zawarta w dniu.2015 r. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn REGON 311019480, NIP 668 187 54 86,

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie ,00 zł (art pkt 3 Kodeksu cywilnego)

Dotyczy : Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie ,00 zł (art pkt 3 Kodeksu cywilnego) Dotyczy : Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 13.347.916,00 zł (art. 518 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego) W związku z wpłynięciem zapytań dot. zapisów SIWZ w w/w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł UZ.271.14.2013 PROJEKT Załącznik 5 do SIWZ UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł zawarta w dniu..2013 r. między gminą Karczmiska z siedzibą w Karczmiskach przy ul. Centralnej 17, REGON

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn r. N/ZP-331/908/16

Bielsko-Biała, dn r. N/ZP-331/908/16 N/ZP-331/908/16 Bielsko-Biała, dn. 05.02.2016r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę udzielenia dwóch kredytów lub pożyczek w łącznej wysokości 22.000.000,00

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Łódź, 26 listopada 2015 roku Raport bieżący nr 36/2015 Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Zarząd Redan

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 - PROJEKT UMOWY UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 W dniu..2016 r. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... 2... (imię i nazwisko, stanowisko)

Bardziej szczegółowo

REDAN SA (27/2017) Zawarcie przez TXM SA umowy limitu kredytowego oraz umów zabezpieczeń z ING Bankiem Śląskim SA

REDAN SA (27/2017) Zawarcie przez TXM SA umowy limitu kredytowego oraz umów zabezpieczeń z ING Bankiem Śląskim SA 2017-07-04 11:17 REDAN SA (27/2017) Zawarcie przez TXM SA umowy limitu kredytowego oraz umów zabezpieczeń z ING Bankiem Śląskim SA Raport bieżący 27/2017 Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi przekazuje do

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2 Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel. i faks: 34/ 367-36-74 e-mail: szp@dala.pl Częstochowa, dnia 28 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY zawarta w dniu...w... pomiędzy Gminą Domanice. z adresem do korespondencji... którą reprezentuje: 1) Jerzy Zabłocki Wójt Gminy Domanice przy kontrasygnacie Beata Rombel

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank Polska S.A. produkty zmodyfikowane

Deutsche Bank Polska S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Deutsche Bank Polska S.A. produkty zmodyfikowane Załącznik nr 1d do Standardu IF nr 4 Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów Deutsche Bank Polska S.A. (DBP),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Grudziądz, dnia r. ZP / 16

Wszyscy Wykonawcy. Grudziądz, dnia r. ZP / 16 Grudziądz, dnia 15.03.2016 r. Wszyscy Wykonawcy ZP - 518 / 16 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie długoterminowego złotowego kredytu / pożyczki (znak sprawy: K/1/PN/16). W związku z wpłynięciem

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZP Wrocław, 12 maja 2016r. ZP/PN/42/WFN/9/1479,1508/2016

WZP Wrocław, 12 maja 2016r. ZP/PN/42/WFN/9/1479,1508/2016 Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.271.1.33.2016 Wrocław, 12 maja 2016r. ZP/PN/42/WFN/9/1479,1508/2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot.: przetargu nieograniczonego na Usługę udzielenia kredytu/pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia umowy kredytowej na Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowej, zabudowanej obiektem Kasztelu Rycerskiego,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne FN.III.271.4.2015 Głogówek, 18.05.2015r. Dotyczy: nr ogłoszenia 68349-2015 z dnia 13.05.2015r. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Rozdział I Podmioty mogące ubiegać się o udzielanie gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych 1. O udzielenie gwarancji lub poręczenia

Bardziej szczegółowo

1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: stan cywilny

1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: stan cywilny 1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ Nr umowy Nazwa firmy REGON KRS Adres Nr telefonu Adres e-mail WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: Imię i Nazwisko PESEL % udziału

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ N/ZP-331/8836/14 Bielsko-Biała, dn. 12.12.2014r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu lub pożyczki w wysokości 3.000.000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków:

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: 1. Kwota kredytu: 65.934.524,45 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej Lubaczów, 01.04.2015 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku I WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTOWEJ LINII HIPOTECZNEJ/ POŻYCZKI I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Regon/ NIP Nr telefonu e-mail Forma

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo