Zarządzanie finansami (w jednostkach ochrony zdrowia)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie finansami (w jednostkach ochrony zdrowia)"

Transkrypt

1 Zarządzanie finansami (w jednostkach ochrony zdrowia) Andrzej Rutkowski Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

2 Spis zagadnień*: 1. Miejsce finansów w zarządzaniu jednostką ochrony zdrowia. 2. Wartość pieniądza w czasie w zarządzaniu jednostką (FV, PV, kapitalizacje, płatności rentowe, inflacja). 3. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych (istota, ocena, NPV, IRR, okres zwrotu, specyfika inwestycji nonprofit). 4. Źródła finansowania jednostek ochrony zdrowia (m.in. środki własne, kredyt, leasing). 5. Analiza sytuacji finansowej (informacje ze sprawozdań finansowych, wsk. standardowe, wsk. z sektora ochrony zdrowia) * Opracowano na podstawie: 2 A.Rutkowski Zarządzanie finansami (wyd. 3 zm.), PWE, Warszawa 2007.

3 Cele zarządzania finansami Zapewnienie wzrostu wartości zarządzanej jednostki (wzrostu zdolności do świadczenia usług, cena akcji, udziałów, wielkość zysków i przepływów pieniężnych) Zapewnienie efektywnego wykorzystania zaangażowanych kapitałów, majątku (minimalizacja nakładów dla realizacji założonych celów) Zapewnienie przetrwania jednostki w krótkim i długim okresie (utrzymanie płynności finansowej i wypłacalności) 3

4 Specyfika sektora usług medycznych Rosnące ryzyko prowadzonej działalności, Znaczenie personelu dla jakości usług, Trudna przewidywalność kosztów świadczenia usług medycznych, Duże zróżnicowanie nakładów na świadczenie poszczególnych usług, Konieczność ponoszenia relatywnie dużych nakłady w porównaniu do innych działalności. 4

5 Zadania kierownictwa jednostek (1 z 3) Analizuje wyniki ekonomiczne jednostki oraz analizuje sytuację w jej otoczeniu. Wyniki analiz stanowią punkt wyjścia do podjęcia konkretnych decyzji (reakcja na częste zmiany regulacji na szczeblu krajowym). Ustala (negocjuje) ceny za świadczone usługi oraz zasady współpracy z otoczeniem. Planuje rozkład w czasie przepływów pieniężnych, aby zapewnić utrzymanie płynności finansowej w krótkim i długim okresie. 5

6 Zadania kierownictwa jednostek (2 z 3) Podejmuje działania mające na celu redukcję ryzyka prowadzonej działalności. Określa zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne dla realizacji założonej działalności. Planuje pozyskanie optymalnych źródeł finansowania, Planuje bezpieczną strukturę finansowania, która prowadzi do minimalizacji kosztów pozyskiwanych kapitałów. 6

7 Zadania kierownictwa jednostek (3 z 3) Planuje podjęcie efektywnych ekonomicznie przedsięwzięć inwestycyjnych. Planuje podejmowanie optymalnych w danych warunków kontraktów o świadczenie usług w perspektywie krótkiego i długiego okresu z punktu widzenia rentowności i bezpieczeństwa jednostki. Kontroluje w wymiarze finansowym realizację podjętych w jednostce zadań. 7

8 Wartość pieniądza w czasie Po pierwsze - wcześniej otrzymana kwota może być zainwestowana, Po drugie - z uwagi na inflację wcześniej otrzymane kwoty mają większą siłę nabywczą. Po trzecie - obietnicy otrzymania sum pieniężnych w przyszłości towarzyszy ryzyko rzeczywistej realizacji transakcji. 8

9 Wartość przyszła (FV) 0 r=10%

10 Wartość przyszła (FV) FV = PV (1+ r) n gdzie: PV- kwota początkowa, na koniec okresu zerowego r - stopa procentowa (dla jednego okresu), n - ilość okresów, FV n - przyszła kwota na koniec n-tego okresu. n 10

11 Wartość przyszła (FV) FV = 1000 (1+ 0,1) = gdzie: PV zł r - 10% n - 3 FV n - przyszła kwota na koniec n-tego okresu. 11

12 Wartość bieżąca (PV) 0 r=10% ,31 826,45 909, ,00 12

13 Wartość bieżąca (PV) PV = FV n 1 (1+ r ) n gdzie: PV -wartość bieżąca przyszłej płatności sprowadzona na moment bieżący FV n -wartość przyszła na koniec n-tego okresu. r -stopa dyskontowa n -okres, z końca którego sprowadzamy przyszłą wartość na początek okresu bieżącego. 13

14 Wartość bieżąca (PV) 1 PV = 1000 (1+ 0,1) 3 = 751,31 gdzie: FV n zł r - 10% n - 3 PV -wartość bieżąca przyszłej płatności sprowadzona na moment bieżący 14

15 Płatności annuitetowe (rentowe) Annuity - seria stałych płatności (PMT) dokonywanych w ciągu (n) okresów, w równych odstępach czasu. Przykłady: spłaty rat kapitałowych kredytu bankowego, opłaty leasingowe, spłaty kredytu annuitetowego (w kolejnych okresach równe sumy rat i odsetek), płatności wynikające z umowy dzierżawy lub wynajmu płatności ubezpieczeniowe, płatności na fundusze emerytalne. 15

16 Wartość przyszła annuity 0 r=10%

17 Wartość przyszła annuity FV(A r%,n ) = PMT (1+ r) r n 1 gdzie: FV(A r%,n ) - przyszła wartość annuity na koniec n-tego okresu dla n płatności okresowych, r - stopa procentowa n - liczba płatności, równa liczbie okresów PMT - wielkość annuity (stałego strumienia) 17 realizowanego na koniec każdego okresu.

18 Wartość przyszła annuity (1+ 0,10) 1 FV(A ) = 1000 = r%, n 0, ,00 gdzie: r - 10% n - 3 PMT zł FV(A r%,n ) - przyszła wartość annuity na koniec n- tego okresu dla n płatności okresowych 18

19 Wartość bieżąca annuity 0 r=10% ,09 826,45 751, ,85 19

20 Wartość bieżąca annuity PV(A r%,n ) = PMT 1 (1+ r r) n gdzie: PV(A r%,n ) - wartość bieżąca annuity dla n płatności i stopy dyskontowej równej r PMT- wielkość cyklicznej płatności (annuity) r - stopa dyskontowa n - liczba płatności 20

21 Wartość bieżąca annuity 3 1 (1+ 0, 10) PV(A ) = 1000 = r%, n 0, ,86 gdzie: PMT zł r - 10% n - 3 PV(A r%,n) - wartość bieżąca annuity dla 3 płatności i stopy dyskontowej równej 10% 21

22 Spłata pożyczek Przykład 1 Firma zaciąga pożyczkę w wysokości zł na okres n= 5 lat, przy oprocentowaniu rocznym r=25%. Należy zaprojektować plan spłaty pożyczki dla dwóch wariantów: Pożyczka spłacana jest pod koniec każdego roku w 5 stałych ratach kapitałowych. Odsetki są naliczane według malejącego salda zadłużenia na koniec każdego roku. Pożyczka spłacana jest pod koniec każdego roku w 5 stałych płatnościach (annuity). Oznacza to, że suma odsetek i raty kapitałowej na koniec każdego roku jest stała. 22

23 Spłata pożyczek Harmonogram spłaty pożyczki przy stałych ratach kapitałowych Rok Zadłużenie Płatność Odsetki Rata Zadłużenie początkowe okresowa kapitałowa Końcowe

24 Spłata pożyczek Harmonogram spłaty pożyczki przy płatnościach annuitetowych Rok Zadłużenie początkowe Płatność okresowa Odsetki Rata kapitałowa Zadłużenie końcowe

25 Zmienna stopa procentowa Przykład 2 Do banku został złożony depozyt w kwocie PV=500 zł na dwa lata. Stopa procentowa w pierwszym roku jest równa r 1 =15%. Należy spodziewać się, że w roku drugim stopa procentowa spadnie do r 2 =12%. Obliczyć wartość depozytu po dwóch latach. 25

26 Zmienna stopa procentowa Narastanie wartości depozytu (na osi czasu): 0 r=15% 1 r=12% Wartość przyszłą można również wyznaczyć ze wzoru: FV2 = PV (1+ r1 ) (1+ r2 ) FV 2 = 500 (1+ 0,15) (1+ 0,12) = 644,00 zl 26

27 Efektywna roczna stopa procentowa r ear = (1 + r nom m ) m 1 gdzie: r ear -efektywne równoważne roczne oprocentowanie r nom -nominalne oprocentowanie roczne m -liczba kapitalizacji w roku. 27

28 Efektywna roczna stopa procentowa Przykład 3 Do banku zostaje złożony depozyt na 10% rocznie, przy kapitalizacji półrocznej. Należy wyznaczyć efektywną roczną stopę procentową. 28

29 Efektywna roczna stopa procentowa Przykład 3 rozwiązanie 2 0,10-1 ( 1,05) 2 rear = 1 + = -1,0 = 1,1025-1,0 = 2 0,1025 r ear =10,25 % 29

30 Wartość przyszła dla m kapitalizacji w roku FV r = PV (1+ nom ) n m m n 30

31 Wartość przyszła dla m kapitalizacji Przykład 4 w roku Do banku zostaje złożony depozyt PV=1.000 zł na n=3 lata. Nominalna roczna stopa oprocentowania wynosi r nom =10%. Należy wyznaczyć wartość przyszłą FV dla kapitalizacji półrocznej i kwartalnej. 31

32 Wartość przyszła dla m kapitalizacji w roku Przykład 4 - rozwiązanie FV nom m n n = PV (1+ ) r m Kapitalizacja półroczna: 0, FV3 = (1+ ) = (1,05) = 1.340,10 zl 2 Kapitalizacja kwartalna: 0, FV3 = (1+ ) = (1,025) = 1.344,89 zl 4 32

33 Wartość pieniądza w warunkach inflacji Zależność między: nominalną stopą zwrotu (r nom ), realną stopą zwrotu(i) i stopą inflacji(r real ) przedstawia równanie Fishera. (1+ real rnom ) = (1+ r ) (1+ Po przekształceniu otrzymuje się: 1+ rnoim 1+ rreal = 1+ i i) r real = r nom 1+ i i Dla niskich inflacji (tj. i bliskich zera) wzór upraszcza się do: r real = r nom i 33

34 Wartość pieniądza w warunkach inflacji Przykład 5 Do banku zostaje złożony depozyt na jeden rok. Nominalne oprocentowanie tego depozytu wynosi r nom =5% rocznie. Przewiduje się, że w ciągu najbliższego roku inflacja wyniesie i=3%. Należy obliczyć realną roczną stopę zwrotu r real. 34

35 Wartość pieniądza w warunkach inflacji Realna stopa zwrotu (r real ): r real = r nom 1+ i i Po podstawieniu danych: 5 % 3 % r real = = 1,94% 1+ 0,03 35

36 Wartość pieniądza w warunkach inflacji Przykład 6 Gospodarstwo domowe rozważa efektywność lokaty bankowej. Nominalne oprocentowanie depozytu wynosi 6%. Spodziewana inflacja ma wynieść w ciągu najbliższego roku i=2%. Aktualna cena rynkowa pewnego dobra X wynosi 1 zł za sztukę. Obliczyć siłę nabywczą aktualnie posiadanej kwoty zł oraz siłę nabywczą pod koniec pierwszego roku przyszłej kwoty otrzymanej z lokaty bankowej. Należy wyznaczyć ją za pomocą możliwej do zakupu ilości dobra X, Q 1 pod koniec okresu pierwszego i Q 0 w momencie podejmowania decyzji o lokacie. Wyznaczyć realną stopę zwrotu dla przedstawionej 36 wyżej lokaty.

37 Decyzje inwestycyjne (w jednostkach ochrony zdrowia) budowa nowych zdolności do świadczenia usług medycznych budowa sieci świadczenia usług modernizacja składników majątku wydatki na szkolenia pracowników zakup krótko i długoterminowych papierów wartościowych wydatki na akcje informacyjne przejęcie lub połączenie z inną jednostką wspólne przedsięwzięcie z inną jednostką. 37

38 Kalkulacja przepływów pieniężnych Zysk netto + Amortyzacja = Gotówka operacyjna -/+ Inwestycje w aktywa trwałe -/+ Inwestycje w aktywa obrotowe -/+ Zmiana zobowiązań krótkoterminowych = Gotówka netto 38

39 Wartość bieżąca netto (NPV) NPV = I 0 + CF 1+ 1 r + CF (1+ 2 r) CF (1+ n r) n gdzie: CF i -wielkość wolnej gotówki pozostającej w firmie w i-tym okresie r -stopa dyskontowa w okresie I 0 -początkowe wydatki inwestycyjne n -okres eksploatacji inwestycji. 39

40 Przykład 7 Firma rozpatruje projekt inwestycyjny o następujących wolnych przepływach pieniężnych (w zł): Okres Przepływ pieniężny ( CF i ) Stopa dyskontowa właściwa dla projektu wynosi r=10%. 40

41 Przykład 7- rozwiązanie 0 r=10% ,00 200,00 700,00 900,00 181,82 578,51 676,18 NPV = 436,51 41

42 Przykład 7- rozwiązanie NPV = I + 0 n i= 1 CF i (1+ r ) i NPV 200 = , (1+ 0,1) (1+ 0,1) 3 NPV = , , ,18 = 436,51zl 42

43 Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) NPV = I 0 + CF r + CF (1 + 2 r) CF (1 + n r) n gdzie: I 0 - wydatek inwestycyjny poniesiony w okresie zerowym CF i - wielkość wolnej gotówki z inwestycji (przepływ pieniężny i-tego okresu) r - stopa dyskontowa (koszt kapitału = wymagana stopa zwrotu dla projektu inwestycyjnego) n - liczba okresów eksploatacji inwestycji 43

44 Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) NPV IRR r 44

45 Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) CF CF CF I n = 0 1+ r (1+ r) 2 (1+ r) n 0 45

46 Przykład 8 Firma rozpatruje projekt inwestycyjny charakteryzujący się następującymi przepływami pieniężnymi: Rok Przepływy pieniężne (CF i ) w zł Stopa dyskontowa jest równa kosztom kapitałów pozyskiwanych przez firmę i wynosi r=10%. Należy obliczyć wartość wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) dla powyższego projektu inwestycyjnego. 46

47 Przykład 8 - rozwiązanie Przepływy pieniężne oraz wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) powiązane są równaniem: IRR (1+ IRR) (1+ IRR) 2 = 0 IRR = 28,71 % 47

48 Prosty okres zwrotu (PP) Przykład 9 Projekt inwestycyjny charakteryzuje się następującymi przepływami pieniężnymi (w zł): Rok Gotówka netto Należy obliczyć okres zwrotu dla projektu inwestycyjnego. 48

49 Przykład 9 - rozwiązanie Aby obliczyć okres zwrotu należy wyznaczyć wartość skumulowanych przepływów pieniężnych. Schemat liczenia przedstawia tabela. Rok Gotówka netto Gotówka netto skumulowana Okres zwrotu = 2 + = 900 2,12 roku 49

50 Kryteria wyboru źródeł finansowania dostępność koszty elastyczność efekt dźwigni finansowej ryzyko obsługi. 50

51 Źródła finansowania Kapitał własnym wewnętrznym - zysk zatrzymany, tj. część zysku netto nie przeznaczona na wypłatę dywidend. Kapitał własne zewnętrzny - pochodzi z emisji akcji zwykłych, wydania udziałów. Kapitały obce (pożyczkowe, dług) pochodzą z: zaciągnięcia pożyczki, emisji obligacji, zaciągnięcia kredytu, leasingu, 51

52 Kapitał własny Zalety kapitału własnego tego sposobu pozyskiwania kapitału: najmniejsze ryzyko w relacji do innych źródeł finansowania. Obciążenia można elastycznie dopasować do bieżących potrzeb i możliwości finansowych firmy. Pozyskanie kapitału na drodze emisji akcji zwiększa dysponowane własne środki finansowe i prowadzi to do poprawy struktury finansowania firmy. 52

53 Kapitał własny Wady finansowania kapitałem własnym z emisji akcji: Najbardziej kosztowne źródło finansowania. Wyższa cena (koszt) za dostarczony kapitał, z uwagi na większe ryzyko uwzględnione w premii za ryzyko. Emisja dodatkowych akcji zwykłych oznacza zwiększenie ilości tytułów własności. Dotychczasowi właściciele muszą podzielić się swymi uprawnieniami z nowymi akcjonariuszami. Ich tytuły własności ulegają tzw. rozwodnieniu. Poza prawem do podejmowania decyzji, obejmuje to uprawnienia do dywidendy. W nowej sytuacji z zysku wypłacane są dywidendy dla większej liczby akcjonariuszy. 53

54 Rodzaje obligacji Hipoteczne, zwane inaczej listami zastawnymi Nie zabezpieczone są emitowane przez spółki o mocnej pozycji finansowej. Z prawem pierwszeństwa spłacane są w pierwszej kolejności przed innymi zobowiązaniami. Podporządkowane spłacane są w następnej kolejności. Zamienne mogą być zamienione na akcje. Z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, które zostaną wyemitowane w przyszłości. Indeksowane oferują odsetki indeksowane zgodnie z odpowiednimi wskaźnikami. Z zerowym kuponem nie przynoszą dochodu odsetkowego. Ze zmiennym oprocentowaniem wykorzystywane są w sytuacjach wysokiej i zmiennej inflacji. Śmieciowe" charakteryzują się wysokim ryzykiem 54

55 Zalety obligacji jako źródła finansowania Obligacje są efektywnie tanim źródłem finansowania, gdyż oprocentowanie płaci się z zysku przed opodatkowaniem. Właściciele obligacji nie biorą bezpośredniego udziału w zarządzaniu firmą. Nie ograniczają praw dotychczasowych właścicieli do sprawowania kontroli nad firmą. Emisja obligacji nie ogranicza praw akcjonariuszy do dywidendy. 55

56 Zalety obligacji jako źródła finansowania Posiadacz obligacji uzyskuje płynny papier wartościowy, który zapewnia mu ściśle określony dochód. W przypadku prostych obligacji ich właściciele nie uczestniczą w korzyściach płynących ze wzrostu firmy. Koszty emisji obligacji są z reguły niższe, niż emisji akcji. Koszty obsługi obligacji są z reguły niższe w warunkach niespodziewanych wzrostów inflacji. 56

57 Wady obligacji jako źródła finansowania Wzrost ryzyka działalności. Nadmierny wzrost zadłużenia prowadzi do wzrostu kosztów kapitału własnego. Umowa pożyczki może ograniczać swobodę decyzyjną firmy. Emitent zobowiązany jest do udostępniania obligatariuszom sprawozdań finansowych. W przypadku zmniejszenia się inflacji koszty obsługi obligacji mogą być wysokie. W przypadku obligacji, które są w publicznym obrocie trudno jest dokonać restrukturyzacji zadłużenia. 57

58 Kredyt bankowy Udzielenie kredytu bankowego sprowadza się do postawienia przez bank do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych. Kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z tych środków na warunkach określonych w umowie, zobowiązuje się zwrócić te środki wraz z odsetkami w terminie określonym w umowie oraz do zapłaty prowizji. Kredyty udzielane są na cele inwestycyjne lub obrotowe. 58

59 Warunki uzyskania kredytu Analiza ekonomiczno - finansowa projektu winna wskazywać na ekonomiczną opłacalność projektu. Kredytobiorca powinien posiadać zdolność kredytową. Podstawą do oceny zdolności kredytowej jest przedłożenie informacji o badaniach rynkowych. Dla oceny zdolności kredytowej istotne znaczenie ma właściwa struktura finansowania. Kredytobiorca winien przedstawić zabezpieczenie kredytu. Analiza winna wskazywać, że projekt jest wykonalny z technicznego punktu widzenia. 59

60 Umowa kredytowa precyzuje warunki oznaczenie stron umowy kwotę kredytu walutę kredytu przeznaczenie kredytu terminy postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy ewentualny okres karencji w spłacie kredytu terminy spłaty części kapitałowej oraz odsetek odsetki i inne koszty płacone przez kredytobiorcę zabezpieczenia konsekwencje za nie wywiązywanie się z płatności warunki wypowiedzenia umowy. dla kredytu dewizowego - warunki spłaty, tj. kurs wymiany możliwości dokonywania zmian w umowie. 60

61 Klauzule kredytowe ograniczająca dysponowanie aktywami naruszenia innych zobowiązań. ograniczająca poziom zobowiązań kredytobiorcy Negative Pledge Pari Passu podporządkowania ograniczenia wypłaty dywidendy utrzymania poziomu wskaźników finansowych własnościowa obrotów 61

62 Punktowa ocena ryzyka kredytowego ELEMENTY OCENY Punkty Sprawozdania finansowe x 1 Charakterystyka firmy...x 2 Charakterystyka przemysłu (branży).....x 3 Kondycja finansowa......x 4 Zarządzanie....x 5 Źródła funduszy (osiągalne).....x 6 Przepływy pieniężne i obsługa kredytów.. x 7 OGÓŁEM.. Σx i 62

63 Grupy ryzyka kredytowego (przykładowa punktacja) I. najwyższa II. bardzo wysoka III. dobra IV. akceptowana V. do rozważenia VI. poniżej standardu VII. do odrzucenia 10-6 VIII. naprawa firmy

64 Grupa ryzyka a premia GRUPA RYZYKA PREMIA ZA RYZYKO (nadwyżka powyżej stopy bazowej) I 0,5-2,0% II 2,5-4,0% III 4,5-5,5% IV 6,0-9,0% V 9,5-15,0% VI,VII,VIII odrzucenie wniosku 64

65 Koszty trudności finansowych - utrudnienia w funkcjonowaniu firmy Brak dostępu do standardowego kredytu Utrudnienia w dostępie do nowych kontraktów Konieczności szybkiej wyprzedaży posiadanych aktywów Szybka utrata wartości przez aktywa niemat. Utrata lojalności kierownictwa firmy i załóg. Brak możliwości pozyskania wysoko kwalifikowanych pracowników Negatywne nastawienie dostawców. 65

66 Efektywny koszt kredytu Oprocentowanie, Prowizje, Inne koszty (np. prowizja administracyjna, odsetki od zadłużenia przeterminowanego, prowizje od wcześniejszej spłaty, premie ubezpieczeniowe, opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia). 66

67 Krótkoterminowy kredyt bankowy CF 1 CF 0 67

68 Krótkoterminowy kredyt bankowy Efektywny koszt pożyczki (r ef ) wyraża się wzorem: r ef = kwota splaty pozyczki kwota netto pozyczki kwota netto pozyczki 100% 68

69 Koszt kredytu krótkoterminowego Firma pożycza kwotę zł na jeden rok. Odsetki wynoszą 14% rocznie. Spłata podstawowej części kapitału dokonana zostanie pod koniec pierwszego roku. Należy określić koszt pożyczki finansującej przedsięwzięcie, zakładając różne warunki: 1. Pełna kwota kapitału oraz odsetki spłacane są pod koniec roku. 2. Pełna kwota kapitału spłacana jest pod koniec roku oraz odsetki na początku okresu. 3. Pełna kwota kapitału oraz odsetki spłacane są pod koniec roku, natomiast prowizja w wysokości 69 k p =2% na początku okresu.

70 Koszt kredytu krótkoterminowego 4. Pełna kwota kapitału oraz odsetki spłacane są pod koniec roku. Bank wymaga zamrożenia na nieoprocentowanym rachunku bankowym zabezpieczenia w wysokości k b =10%. 5. Pełna kwota kapitału spłacana jest pod koniec roku oraz odsetki na początku okresu. Bank wymaga zamrożenia na nieoprocentowanym rachunku bankowym kaucji w wysokości kb=10%. 6. Spłata kredytu w części kapitałowej i odsetkowej zostanie dokonana w stałych płatnościach. Suma kapitału i odsetek wynosi zł plus odsetki zł. Razem zł będzie spłacane w dwunastu miesięcznych płatnościach po zł. 70

71 Koszt kredytu krótkoterminowego Ad.1. Cały kapitał oraz odsetki spłacane są pod koniec roku Na początku okresu pożyczkobiorca pozyskuje kapitał w wysokości zł. Pod koniec pierwszego okresu spłaca zł (rata zł wraz z odsetkami zł) r ef = 100% = 14%

72 Koszt kredytu krótkoterminowego Ad.2. Pełna kwota kapitału spłacana jest pod koniec roku, natomiast odsetki na początku okresu Kwota pożyczki pomniejszana jest o wielkość odsetek zapłaconych z góry. Pożyczkobiorca pozyskuje na początku okresu kwotę pożyczki netto w wysokości zł Pod koniec okresu spłaca całą ratę kapitałową w wysokości zł r ef = 100% = 16,28%

73 Koszt kredytu krótkoterminowego Ad.3. Pełna kwota kapitału oraz odsetki spłacane są pod koniec roku, natomiast prowizja w wysokości k p =2% na początku okresu Na początku okresu pożyczkobiorca otrzymuje kwotę netto pożyczki w wysokości zł (Nominalna kwota pożyczki zł jest pomniejszona o wielkość zapłaconej prowizji w wysokości zł). Pod koniec okresu spłaca zł r ef = 100% = 16,33%

74 Koszt kredytu krótkoterminowego Ad.4. Pełna kwota kapitału oraz odsetki spłacane są pod koniec roku. Bank wymaga zamrożenia na rachunku bankowym zabezpieczenia w wysokości k b =10% Na początku okresu pożyczkobiorca pozyskuje zł Pod koniec okresu pożyczkobiorca spłaca zł r ef = 100% = 15,56%

75 Koszt kredytu krótkoterminowego Ad.5. Pełna kwota kapitału spłacana jest pod koniec roku oraz odsetki na początku okresu. Bank wymaga zamrożenia kaucji na nieoprocentowanym rachunku bankowym w wysokości kb=10% Na początku okresu pożyczkobiorca otrzymuje kwotę netto w wysokości zł. Pod koniec okresu spłaca zł r ef = 100% = 18,42%

76 Koszt kredytu krótkoterminowego Ad.6. Spłata kredytu w części kapitałowej i odsetkowej zostanie dokonana w dwunastu stałych miesięcznych płatnościach. Suma kapitału i odsetek wynosi zł. będzie spłacane w dwunastu miesięcznych płatnościach po zł 76

77 Koszt kredytu krótkoterminowego Pod koniec kolejnych miesięcy poziom zadłużenia będzie spadał z początkowego zł do zera na koniec dwunastego miesiąca. Można przyjąć, że w przybliżeniu przeciętny w ciągu roku poziom zadłużenia będzie równy zł. Przybliżony roczny koszt pożyczki wyraża się wzorem: r ef = Odsetki Przecietny poziom zadluzenia 100% r ef = 100% = ,00% 77

78 Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt w rachunku bieżącym polega na oddaniu do dyspozycji przez bank określonej kwoty pieniężnej. Kredytobiorca ponosi z tego tytułu szereg płatności. Proporcjonalnie do przyznanej kwoty płacona jest prowizja. Odsetki są naliczane i spłacane jedynie wówczas, gdy firma realnie skorzystała z kredytu. 78

79 Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt w tej formie jest bardzo korzystny dla firm, które nie są w stanie dokładnie przewidzieć swoich potrzeb finansowych. Kwoty oddane do dyspozycji w linii kredytowej służą zapewnieniu płynności w razie wystąpienia nieprzewidzianych trudności finansowych. W sposób pozabilansowy poprawiają płynność. 79

80 Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt w rachunku bieżącym stanowi dla banku duże utrudnienie. Musi on bowiem utrzymywać rezerwy tych środków, nie mając pewności, że firma z nich skorzysta. Dlatego też, to źródło finansowania przeznaczone jest jedynie dla najlepszych klientów banku, o dobrej historii kredytowej. 80

81 Analiza leasingu 81

82 Leasing Zgodnie z umową leasingu finansujący, tj. leasingodawca zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w umowie i oddać ją korzystającemu, tj. leasingobiorcy do używania. Korzystający, tj leasingobiorca zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzenie z tytułu nabycia rzeczy od finansującego. Przez czas trwania umowy właścicielem będzie 82 finansujący.

83 Leasing obszary analizy (1 z 4) Z jakim leasingiem mamy do czynienia: operacyjnym, czy finansowym? Kto dokonuje odpisów amortyzacyjnych, w jaki sposób i według jakich stawek? Jakie są początkowe koszty zawarcia kontraktu leasingowego? Czy występuje kaucja leasingowa lub inny depozyt, który musi być złożony, jako zabezpieczenie? Czy jest ona oprocentowana. Jeżeli tak, to na jakich zasadach? Jaka jest wielkość i rodzaj innych zabezpieczeń wymaganych przez leasingodawcę. 83

84 Leasing obszary analizy (2 z 4) Jaka jest wartość likwidacyjna użytkowanego obiektu? Kto ponosi koszty operacyjne utrzymania, remontów i konserwacji. Jaki jest okres leasingu? Czy firma ma możliwość w późniejszym okresie być w dalszym ciągu użytkownikiem obiektu? Jaki jest okres spłaty leasingu? Jaka jest częstotliwość ponoszenia opłat leasingowych? Czy występuje okres karencji w spłacie zobowiązań 84 leasingowych?

85 Leasing obszary analizy (3 z 4) Czy istnieje niebezpieczeństwo odstąpienia przez leasingodawcę od umowy i w jakich warunkach może to wystąpić? Czy występuje opcja wcześniejszego rozwiązania umowy na wniosek leasingobiorcy? Jak szybko środki leasingowe mogą być oddane do dyspozycji firmie? Jakie jest tempo rynkowego i fizycznego zużycia obiektu? Czy i w jakim stopniu zmienia się zdolność firmy do zaciągania dalszych kredytów? 85

86 Leasing obszary analizy (4 z 4) Jaka jest wartość likwidacyjna użytkowanego obiektu, kto może dokonać jego sprzedaży? Czy firma korzysta z możliwości zmniejszenia podstawy do opodatkowania i podatków? Czy można odliczyć podatek od towarów i usług? Na ile wzrasta ryzyko funkcjonowania firmy w wyniku pozyskania obiektów na drodze leasingu?. Jak szybko środki leasingowe mogą być oddane do dyspozycji? Jaka jest kondycja ekonomiczna-finansowa leasingodawcy? Kto może być w przyszłości faktycznym 86 wierzycielem firmy?

87 Założenia: NAL = PV PV Wydatki zakupowe Wydatki leasingowe PV wydatki zakupowe wartość bieżąca wydatków netto związanych z zakupem, eksploatacją środków, obsługą pożyczek na zakup środków trwałych, plus oszczędności podatkowe z racji ponoszenia kosztów PV wydatki leasingowe - wartość bieżąca wydatków netto zwanych z leasingiem, eksploatacją środków, ewentualne oszczędności podatkowe z racji ponoszenia kosztów 87

88 Decyzja zakupowa Wydatki zakupowe = I 0 + n i i + i i= 1 (1+ r) + Amort T TV (1 r) n gdzie: I 0 - wydatek inwestycyjny na zakup obiektu Amort i - amortyzacja w i-tym okresie TV - wpływy netto ze sprzedaży obiektu pod koniec okresu eksploatacji T i - stopa podatku dochodowego w i-tym okresie r - stopa dyskontowa równa efektywnym, tj. po podatku kosztom pożyczek n - liczba lat eksploatacji obiektu, równa okresowi leasingu 88

89 Decyzja zakupowa Wydatki leasingowe = L 0 (1 T 0 ) + n i i= 1 (1+ L (1 T ) r) i i gdzie: L 0 - wstępna płatność leasingowa ponoszona na początku kontraktu. L i - płatność leasingowa ponoszona na koniec i-tego okresu (od pierwszego do ostatniego okresu, tj. n-tego okresu) T 0 - stopa podatku dochodowego w zerowym okresie T i - stopa podatku dochodowego w i-tym okresie 89

90 Leasing przykład (1 z 2) Firma rozważa podjęcie inwestycji. Z analizy sytuacji rynkowej wynika, że aby utrzymać pozycję rynkową niezbędnym jest dysponowanie nowoczesnym ciągiem technologicznym do pakowania produktów spożywczych. Przewiduje się, że planowany okres jego eksploatacji wyniesie 5 lat. Stopa podatku dochodowego wynosi 20%. Dla analizowanej firmy koszt kredytu bankowego jest równy 15%. 90

91 Leasing przykład (2 z 2) Firma może wejść w użytkowanie tego obiektu na dwa sposoby: poprzez zakup lub leasing. Nakład inwestycyjny w przypadku zakupu wyniesie zł. Normatywny okres amortyzacji wynosi 5 lat. Jego wartość rynkowa pod koniec piątego roku będzie równa zł. Obiekt może być pozyskany na drodze leasingu operacyjnego (z podatkowego punktu widzenia). Początkowa płatność leasingowa równa jest zł. Pod koniec kolejnych pięciu lat firma będzie płaciła zł. Firma nie ma prawa do odkupienia leasingowanego obiektu. 91

92 Analiza wskaźnikowa zakładów ochrony zdrowia (zagadnienia wybrane) Grupy wskaźników: płynności, szybkość obrotu (sprawności, aktywności), zadłużenia (struktury kapitału, długu), rentowności, rynku kapitałowego. 92

93 Wskaźniki płynności mierzą zdolność jednostki do regulowania bieżących zobowiązań finansowych. Wskaźniki szybkości obrotu (sprawności, aktywności) służą do pomiaru efektywności wykorzystywanych zasobów jednostki. 93

94 Wskaźniki zadłużenia (długu, struktury kapitału, dźwigni finansowej) pozwalają określić stopień zadłużenia jednostki w relacji do różnych grup aktywów lub kapitałów (funduszy). Wskaźniki rentowności mierzą zdolność jednostki jako całości lub też jej poszczególnych składników majątkowych, kapitałów do generowania zysku. 94

95 Wskaźniki rynku kapitałowego mierzą relacje istotne dla inwestorów, które kształtowane są ich decyzjami (C/Z) lub też w sposób bezpośredni wpływają na atrakcyjność lokat inwestycyjnych (np. zysk na akcję). 95

96 Porównania wskaźników Wskaźniki historyczne osiągane w poprzednich okresach. Wielkości planistyczne. Wskaźniki osiągnięte przez inne jednostki porównywalne (np. działające w tym samym sektorze). 96

97 Wskaźniki płynności stopa biezaca= aktywa biezace zobowiazania biezace stopa wysokiejplynnosci = aktywa biezace zobowiazania zapasy biezace kapitał obrotowy netto = aktywa bieżące zobowiąz. bieżące 97

98 Wskaźniki szybkości obrotu wskaznik obrotu zapasami= koszt sprzedanych produktow, towarow i zapasy (przecietnie) materialow okres obrotu zapasami= 360 dni wskaznik obrotu zapasami wskaznik obrotu zobowiazaniami= koszt sprzedanych produktow, towarow i materialow zobowiazania biezace (przecietnie) okres splaty zobowiazaniami = 360 dni wskaznik obrotu zobowiazaniami 98

99 Wskaźniki szybkości obrotu okressciaganianaleznosci= naleznosci(przecietnie) przecietnadziennasprzedaz Okres obrotu gotowka Okres Okres Okres = + obrotu zapasami obrotu naleznosciami splaty zobowiazan wskaznik obrotu aktywami = przychody ze sprzedazy aktywa ogolem (przecietnie) 99

100 100

101 Wskaźniki zadłużenia wskaznik dlug / kapital wlasny = zobowiazania ogolem kapital wlasny ogolny poziom zadluzenia = zobowiazania ogolem aktywa ogolem 101

102 Wskaźniki zadłużenia wskaznik pokrycia odsetek= zysk operacyjny odsetki Wskaznik pokrycia odsetek = Zysk operacyjny + Amortyzacja Odsetki wskaznik obslug i zadluzenia = zysk operacyjny odsetki + rata Wskaznik obslugi zadluzenia = Zysk operacyjny+ Amortyzacja Rata kapitalowa + Odsetki 102

103 Wskaźniki rentowności wskaznik rentownosci sprzedazy = zysk ze sprzedazy przychody ze sprzedazy wskaznik rentownosci sprzedazy = zysk netto przychody ogolem wskaznik rentownosci sprzedazy = przychody zysk netto ze sprzedazy 103

104 Wskaźniki rentowności wskaznik rentownosci aktywow= zysk przed odsetkami i opodatkowaniem aktywa ogolem (przecietnie) wskaznik rentownosci aktywow = zysk netto aktywa ogolem (przecietnie) stopa zwrotu z kapitalu wlasnego = kapital zysk netto wlasny (przecietnie) 104

105 Wskaźniki oceny jednostek ochrony zdrowia: Przychody na pacjenta, Udział stałych pacjentów, Struktura przychodów, Stopień obłożenia łóżek, Przeciętny okres przebywania, Koszty operacyjne na pacjenta. 105

106 Wskaźniki oceny jednostek ochrony zdrowia (1 z 3) Przychody na pacjenta (zł/pacjenta) Przychody na pacjenta = Przychody ogolem Liczba pacjentow Udział stałych pacjentów (w %; np. z NFZ) Udzial stalych pacjentow z X = Liczba pacjetow z X Liczba pacjentow ogolem 100% 106

107 Wskaźniki oceny jednostek ochrony Struktura przychodów (%) zdrowia (2 z 3) Struktura przychodow = Przychody z pacjetow ambulatoryjnych 100% Przychody opolem Stopień obłożenia łóżek (%) Oblozenie lozek = Liczba lozkodni (liczba lozek w szpitalu) 100%

108 Wskaźniki oceny jednostek ochrony zdrowia (3 z 3) Przeciętny okres przebywania (dni) Przecietny okres przebywania = Liczba lozkodni Liczba pacjentow ogolem Koszty operacyjne na pacjenta (zł/osobę) Koszty operacyjne na pacjenta = Koszty operacyjne w szpitalu ogolem Liczba pacjentow w szpitalu 108

Temat: Kapitał część I i II

Temat: Kapitał część I i II Temat: Kapitał część I i II I. Pojęcie i rodzaje finansowania (kapitału) w przedsiębiorstwie Problem finansowania towarzyszy przedsiębiorstwu już na etapie organizowania działalności. Pojawia się zatem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 ROZDZIAŁ 2. ANALIZA FINANSOWA 43

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 ROZDZIAŁ 2. ANALIZA FINANSOWA 43 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 1.1. Istota planowania finansowego w przedsiębiorstwie 9 1.2. Etapy planowania 17 1.3. Hierarchia planów organizacyjnych 19 1.3.1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OBCE. Slajd 105 21.05.2014 r. Kryterium kosztów

FINANSOWANIE OBCE. Slajd 105 21.05.2014 r. Kryterium kosztów FINANSOWANIE OBCE Zaleca się przestrzeganie tzw. złotej reguły finansowania (reguły bilansowej), zakładająca, że przedsiębiorstwo nie powinno być zadłużane w większym stopniu niż w 50%, wówczas relacja:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Jakość aktywów Portfel kredytowy, ryzyko i zarządzanie Warszawa, kwiecień 2007 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 2 POZIOM RYZYKA OBCIĄŻAJĄCEGO PORTFEL KREDYTYOWY... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Strategie finansowe 2009-02-22. Grzegorz Michalski

Strategie finansowe 2009-02-22. Grzegorz Michalski Strategie finansowe przedsiębiorstwa Grzegorz Michalski 2 Różnice między finansami a rachunkowością Rachunkowość to opowiadanie [sprawozdanie] JAK BYŁO i JAK JEST Finanse zajmują się Obecną oceną tego

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Opracowanie pod kierunkiem: Mgr Katarzyna Prędkiewicz Karolina

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie prowadzi Szymon Grzędziński Plan przychodów Uwzględnij!!! Sezonowość sprzedaży Politykę cenową, jaką zamierzasz stosować, Wysokość kursu

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI

SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: Przedsiębiorstwo na rynku finansowym (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY) Łódź Spis treści Moduł 1 PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie ABC Leasingu 1. Terminologia 2. Cechy charakterystyczne 3. Raty leasingowe 4. Umowa leasingowa 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie 6. Zalety i wady leasingu 7. Rodzaje leasingu Ad.1. Umowa leasingu

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku SPIS

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN

GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROK GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN Łódź, 19 sierpnia 2013 r. Spis treści strona 1. Informacje dotyczące Spółki Dominującej

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r.

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla Projektów Miejskich realizowanych ze środków Inicjatywy JESSICA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo