Zarządzanie finansami (w jednostkach ochrony zdrowia)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie finansami (w jednostkach ochrony zdrowia)"

Transkrypt

1 Zarządzanie finansami (w jednostkach ochrony zdrowia) Andrzej Rutkowski Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

2 Spis zagadnień*: 1. Miejsce finansów w zarządzaniu jednostką ochrony zdrowia. 2. Wartość pieniądza w czasie w zarządzaniu jednostką (FV, PV, kapitalizacje, płatności rentowe, inflacja). 3. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych (istota, ocena, NPV, IRR, okres zwrotu, specyfika inwestycji nonprofit). 4. Źródła finansowania jednostek ochrony zdrowia (m.in. środki własne, kredyt, leasing). 5. Analiza sytuacji finansowej (informacje ze sprawozdań finansowych, wsk. standardowe, wsk. z sektora ochrony zdrowia) * Opracowano na podstawie: 2 A.Rutkowski Zarządzanie finansami (wyd. 3 zm.), PWE, Warszawa 2007.

3 Cele zarządzania finansami Zapewnienie wzrostu wartości zarządzanej jednostki (wzrostu zdolności do świadczenia usług, cena akcji, udziałów, wielkość zysków i przepływów pieniężnych) Zapewnienie efektywnego wykorzystania zaangażowanych kapitałów, majątku (minimalizacja nakładów dla realizacji założonych celów) Zapewnienie przetrwania jednostki w krótkim i długim okresie (utrzymanie płynności finansowej i wypłacalności) 3

4 Specyfika sektora usług medycznych Rosnące ryzyko prowadzonej działalności, Znaczenie personelu dla jakości usług, Trudna przewidywalność kosztów świadczenia usług medycznych, Duże zróżnicowanie nakładów na świadczenie poszczególnych usług, Konieczność ponoszenia relatywnie dużych nakłady w porównaniu do innych działalności. 4

5 Zadania kierownictwa jednostek (1 z 3) Analizuje wyniki ekonomiczne jednostki oraz analizuje sytuację w jej otoczeniu. Wyniki analiz stanowią punkt wyjścia do podjęcia konkretnych decyzji (reakcja na częste zmiany regulacji na szczeblu krajowym). Ustala (negocjuje) ceny za świadczone usługi oraz zasady współpracy z otoczeniem. Planuje rozkład w czasie przepływów pieniężnych, aby zapewnić utrzymanie płynności finansowej w krótkim i długim okresie. 5

6 Zadania kierownictwa jednostek (2 z 3) Podejmuje działania mające na celu redukcję ryzyka prowadzonej działalności. Określa zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne dla realizacji założonej działalności. Planuje pozyskanie optymalnych źródeł finansowania, Planuje bezpieczną strukturę finansowania, która prowadzi do minimalizacji kosztów pozyskiwanych kapitałów. 6

7 Zadania kierownictwa jednostek (3 z 3) Planuje podjęcie efektywnych ekonomicznie przedsięwzięć inwestycyjnych. Planuje podejmowanie optymalnych w danych warunków kontraktów o świadczenie usług w perspektywie krótkiego i długiego okresu z punktu widzenia rentowności i bezpieczeństwa jednostki. Kontroluje w wymiarze finansowym realizację podjętych w jednostce zadań. 7

8 Wartość pieniądza w czasie Po pierwsze - wcześniej otrzymana kwota może być zainwestowana, Po drugie - z uwagi na inflację wcześniej otrzymane kwoty mają większą siłę nabywczą. Po trzecie - obietnicy otrzymania sum pieniężnych w przyszłości towarzyszy ryzyko rzeczywistej realizacji transakcji. 8

9 Wartość przyszła (FV) 0 r=10%

10 Wartość przyszła (FV) FV = PV (1+ r) n gdzie: PV- kwota początkowa, na koniec okresu zerowego r - stopa procentowa (dla jednego okresu), n - ilość okresów, FV n - przyszła kwota na koniec n-tego okresu. n 10

11 Wartość przyszła (FV) FV = 1000 (1+ 0,1) = gdzie: PV zł r - 10% n - 3 FV n - przyszła kwota na koniec n-tego okresu. 11

12 Wartość bieżąca (PV) 0 r=10% ,31 826,45 909, ,00 12

13 Wartość bieżąca (PV) PV = FV n 1 (1+ r ) n gdzie: PV -wartość bieżąca przyszłej płatności sprowadzona na moment bieżący FV n -wartość przyszła na koniec n-tego okresu. r -stopa dyskontowa n -okres, z końca którego sprowadzamy przyszłą wartość na początek okresu bieżącego. 13

14 Wartość bieżąca (PV) 1 PV = 1000 (1+ 0,1) 3 = 751,31 gdzie: FV n zł r - 10% n - 3 PV -wartość bieżąca przyszłej płatności sprowadzona na moment bieżący 14

15 Płatności annuitetowe (rentowe) Annuity - seria stałych płatności (PMT) dokonywanych w ciągu (n) okresów, w równych odstępach czasu. Przykłady: spłaty rat kapitałowych kredytu bankowego, opłaty leasingowe, spłaty kredytu annuitetowego (w kolejnych okresach równe sumy rat i odsetek), płatności wynikające z umowy dzierżawy lub wynajmu płatności ubezpieczeniowe, płatności na fundusze emerytalne. 15

16 Wartość przyszła annuity 0 r=10%

17 Wartość przyszła annuity FV(A r%,n ) = PMT (1+ r) r n 1 gdzie: FV(A r%,n ) - przyszła wartość annuity na koniec n-tego okresu dla n płatności okresowych, r - stopa procentowa n - liczba płatności, równa liczbie okresów PMT - wielkość annuity (stałego strumienia) 17 realizowanego na koniec każdego okresu.

18 Wartość przyszła annuity (1+ 0,10) 1 FV(A ) = 1000 = r%, n 0, ,00 gdzie: r - 10% n - 3 PMT zł FV(A r%,n ) - przyszła wartość annuity na koniec n- tego okresu dla n płatności okresowych 18

19 Wartość bieżąca annuity 0 r=10% ,09 826,45 751, ,85 19

20 Wartość bieżąca annuity PV(A r%,n ) = PMT 1 (1+ r r) n gdzie: PV(A r%,n ) - wartość bieżąca annuity dla n płatności i stopy dyskontowej równej r PMT- wielkość cyklicznej płatności (annuity) r - stopa dyskontowa n - liczba płatności 20

21 Wartość bieżąca annuity 3 1 (1+ 0, 10) PV(A ) = 1000 = r%, n 0, ,86 gdzie: PMT zł r - 10% n - 3 PV(A r%,n) - wartość bieżąca annuity dla 3 płatności i stopy dyskontowej równej 10% 21

22 Spłata pożyczek Przykład 1 Firma zaciąga pożyczkę w wysokości zł na okres n= 5 lat, przy oprocentowaniu rocznym r=25%. Należy zaprojektować plan spłaty pożyczki dla dwóch wariantów: Pożyczka spłacana jest pod koniec każdego roku w 5 stałych ratach kapitałowych. Odsetki są naliczane według malejącego salda zadłużenia na koniec każdego roku. Pożyczka spłacana jest pod koniec każdego roku w 5 stałych płatnościach (annuity). Oznacza to, że suma odsetek i raty kapitałowej na koniec każdego roku jest stała. 22

23 Spłata pożyczek Harmonogram spłaty pożyczki przy stałych ratach kapitałowych Rok Zadłużenie Płatność Odsetki Rata Zadłużenie początkowe okresowa kapitałowa Końcowe

24 Spłata pożyczek Harmonogram spłaty pożyczki przy płatnościach annuitetowych Rok Zadłużenie początkowe Płatność okresowa Odsetki Rata kapitałowa Zadłużenie końcowe

25 Zmienna stopa procentowa Przykład 2 Do banku został złożony depozyt w kwocie PV=500 zł na dwa lata. Stopa procentowa w pierwszym roku jest równa r 1 =15%. Należy spodziewać się, że w roku drugim stopa procentowa spadnie do r 2 =12%. Obliczyć wartość depozytu po dwóch latach. 25

26 Zmienna stopa procentowa Narastanie wartości depozytu (na osi czasu): 0 r=15% 1 r=12% Wartość przyszłą można również wyznaczyć ze wzoru: FV2 = PV (1+ r1 ) (1+ r2 ) FV 2 = 500 (1+ 0,15) (1+ 0,12) = 644,00 zl 26

27 Efektywna roczna stopa procentowa r ear = (1 + r nom m ) m 1 gdzie: r ear -efektywne równoważne roczne oprocentowanie r nom -nominalne oprocentowanie roczne m -liczba kapitalizacji w roku. 27

28 Efektywna roczna stopa procentowa Przykład 3 Do banku zostaje złożony depozyt na 10% rocznie, przy kapitalizacji półrocznej. Należy wyznaczyć efektywną roczną stopę procentową. 28

29 Efektywna roczna stopa procentowa Przykład 3 rozwiązanie 2 0,10-1 ( 1,05) 2 rear = 1 + = -1,0 = 1,1025-1,0 = 2 0,1025 r ear =10,25 % 29

30 Wartość przyszła dla m kapitalizacji w roku FV r = PV (1+ nom ) n m m n 30

31 Wartość przyszła dla m kapitalizacji Przykład 4 w roku Do banku zostaje złożony depozyt PV=1.000 zł na n=3 lata. Nominalna roczna stopa oprocentowania wynosi r nom =10%. Należy wyznaczyć wartość przyszłą FV dla kapitalizacji półrocznej i kwartalnej. 31

32 Wartość przyszła dla m kapitalizacji w roku Przykład 4 - rozwiązanie FV nom m n n = PV (1+ ) r m Kapitalizacja półroczna: 0, FV3 = (1+ ) = (1,05) = 1.340,10 zl 2 Kapitalizacja kwartalna: 0, FV3 = (1+ ) = (1,025) = 1.344,89 zl 4 32

33 Wartość pieniądza w warunkach inflacji Zależność między: nominalną stopą zwrotu (r nom ), realną stopą zwrotu(i) i stopą inflacji(r real ) przedstawia równanie Fishera. (1+ real rnom ) = (1+ r ) (1+ Po przekształceniu otrzymuje się: 1+ rnoim 1+ rreal = 1+ i i) r real = r nom 1+ i i Dla niskich inflacji (tj. i bliskich zera) wzór upraszcza się do: r real = r nom i 33

34 Wartość pieniądza w warunkach inflacji Przykład 5 Do banku zostaje złożony depozyt na jeden rok. Nominalne oprocentowanie tego depozytu wynosi r nom =5% rocznie. Przewiduje się, że w ciągu najbliższego roku inflacja wyniesie i=3%. Należy obliczyć realną roczną stopę zwrotu r real. 34

35 Wartość pieniądza w warunkach inflacji Realna stopa zwrotu (r real ): r real = r nom 1+ i i Po podstawieniu danych: 5 % 3 % r real = = 1,94% 1+ 0,03 35

36 Wartość pieniądza w warunkach inflacji Przykład 6 Gospodarstwo domowe rozważa efektywność lokaty bankowej. Nominalne oprocentowanie depozytu wynosi 6%. Spodziewana inflacja ma wynieść w ciągu najbliższego roku i=2%. Aktualna cena rynkowa pewnego dobra X wynosi 1 zł za sztukę. Obliczyć siłę nabywczą aktualnie posiadanej kwoty zł oraz siłę nabywczą pod koniec pierwszego roku przyszłej kwoty otrzymanej z lokaty bankowej. Należy wyznaczyć ją za pomocą możliwej do zakupu ilości dobra X, Q 1 pod koniec okresu pierwszego i Q 0 w momencie podejmowania decyzji o lokacie. Wyznaczyć realną stopę zwrotu dla przedstawionej 36 wyżej lokaty.

37 Decyzje inwestycyjne (w jednostkach ochrony zdrowia) budowa nowych zdolności do świadczenia usług medycznych budowa sieci świadczenia usług modernizacja składników majątku wydatki na szkolenia pracowników zakup krótko i długoterminowych papierów wartościowych wydatki na akcje informacyjne przejęcie lub połączenie z inną jednostką wspólne przedsięwzięcie z inną jednostką. 37

38 Kalkulacja przepływów pieniężnych Zysk netto + Amortyzacja = Gotówka operacyjna -/+ Inwestycje w aktywa trwałe -/+ Inwestycje w aktywa obrotowe -/+ Zmiana zobowiązań krótkoterminowych = Gotówka netto 38

39 Wartość bieżąca netto (NPV) NPV = I 0 + CF 1+ 1 r + CF (1+ 2 r) CF (1+ n r) n gdzie: CF i -wielkość wolnej gotówki pozostającej w firmie w i-tym okresie r -stopa dyskontowa w okresie I 0 -początkowe wydatki inwestycyjne n -okres eksploatacji inwestycji. 39

40 Przykład 7 Firma rozpatruje projekt inwestycyjny o następujących wolnych przepływach pieniężnych (w zł): Okres Przepływ pieniężny ( CF i ) Stopa dyskontowa właściwa dla projektu wynosi r=10%. 40

41 Przykład 7- rozwiązanie 0 r=10% ,00 200,00 700,00 900,00 181,82 578,51 676,18 NPV = 436,51 41

42 Przykład 7- rozwiązanie NPV = I + 0 n i= 1 CF i (1+ r ) i NPV 200 = , (1+ 0,1) (1+ 0,1) 3 NPV = , , ,18 = 436,51zl 42

43 Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) NPV = I 0 + CF r + CF (1 + 2 r) CF (1 + n r) n gdzie: I 0 - wydatek inwestycyjny poniesiony w okresie zerowym CF i - wielkość wolnej gotówki z inwestycji (przepływ pieniężny i-tego okresu) r - stopa dyskontowa (koszt kapitału = wymagana stopa zwrotu dla projektu inwestycyjnego) n - liczba okresów eksploatacji inwestycji 43

44 Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) NPV IRR r 44

45 Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) CF CF CF I n = 0 1+ r (1+ r) 2 (1+ r) n 0 45

46 Przykład 8 Firma rozpatruje projekt inwestycyjny charakteryzujący się następującymi przepływami pieniężnymi: Rok Przepływy pieniężne (CF i ) w zł Stopa dyskontowa jest równa kosztom kapitałów pozyskiwanych przez firmę i wynosi r=10%. Należy obliczyć wartość wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) dla powyższego projektu inwestycyjnego. 46

47 Przykład 8 - rozwiązanie Przepływy pieniężne oraz wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) powiązane są równaniem: IRR (1+ IRR) (1+ IRR) 2 = 0 IRR = 28,71 % 47

48 Prosty okres zwrotu (PP) Przykład 9 Projekt inwestycyjny charakteryzuje się następującymi przepływami pieniężnymi (w zł): Rok Gotówka netto Należy obliczyć okres zwrotu dla projektu inwestycyjnego. 48

49 Przykład 9 - rozwiązanie Aby obliczyć okres zwrotu należy wyznaczyć wartość skumulowanych przepływów pieniężnych. Schemat liczenia przedstawia tabela. Rok Gotówka netto Gotówka netto skumulowana Okres zwrotu = 2 + = 900 2,12 roku 49

50 Kryteria wyboru źródeł finansowania dostępność koszty elastyczność efekt dźwigni finansowej ryzyko obsługi. 50

51 Źródła finansowania Kapitał własnym wewnętrznym - zysk zatrzymany, tj. część zysku netto nie przeznaczona na wypłatę dywidend. Kapitał własne zewnętrzny - pochodzi z emisji akcji zwykłych, wydania udziałów. Kapitały obce (pożyczkowe, dług) pochodzą z: zaciągnięcia pożyczki, emisji obligacji, zaciągnięcia kredytu, leasingu, 51

52 Kapitał własny Zalety kapitału własnego tego sposobu pozyskiwania kapitału: najmniejsze ryzyko w relacji do innych źródeł finansowania. Obciążenia można elastycznie dopasować do bieżących potrzeb i możliwości finansowych firmy. Pozyskanie kapitału na drodze emisji akcji zwiększa dysponowane własne środki finansowe i prowadzi to do poprawy struktury finansowania firmy. 52

53 Kapitał własny Wady finansowania kapitałem własnym z emisji akcji: Najbardziej kosztowne źródło finansowania. Wyższa cena (koszt) za dostarczony kapitał, z uwagi na większe ryzyko uwzględnione w premii za ryzyko. Emisja dodatkowych akcji zwykłych oznacza zwiększenie ilości tytułów własności. Dotychczasowi właściciele muszą podzielić się swymi uprawnieniami z nowymi akcjonariuszami. Ich tytuły własności ulegają tzw. rozwodnieniu. Poza prawem do podejmowania decyzji, obejmuje to uprawnienia do dywidendy. W nowej sytuacji z zysku wypłacane są dywidendy dla większej liczby akcjonariuszy. 53

54 Rodzaje obligacji Hipoteczne, zwane inaczej listami zastawnymi Nie zabezpieczone są emitowane przez spółki o mocnej pozycji finansowej. Z prawem pierwszeństwa spłacane są w pierwszej kolejności przed innymi zobowiązaniami. Podporządkowane spłacane są w następnej kolejności. Zamienne mogą być zamienione na akcje. Z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, które zostaną wyemitowane w przyszłości. Indeksowane oferują odsetki indeksowane zgodnie z odpowiednimi wskaźnikami. Z zerowym kuponem nie przynoszą dochodu odsetkowego. Ze zmiennym oprocentowaniem wykorzystywane są w sytuacjach wysokiej i zmiennej inflacji. Śmieciowe" charakteryzują się wysokim ryzykiem 54

55 Zalety obligacji jako źródła finansowania Obligacje są efektywnie tanim źródłem finansowania, gdyż oprocentowanie płaci się z zysku przed opodatkowaniem. Właściciele obligacji nie biorą bezpośredniego udziału w zarządzaniu firmą. Nie ograniczają praw dotychczasowych właścicieli do sprawowania kontroli nad firmą. Emisja obligacji nie ogranicza praw akcjonariuszy do dywidendy. 55

56 Zalety obligacji jako źródła finansowania Posiadacz obligacji uzyskuje płynny papier wartościowy, który zapewnia mu ściśle określony dochód. W przypadku prostych obligacji ich właściciele nie uczestniczą w korzyściach płynących ze wzrostu firmy. Koszty emisji obligacji są z reguły niższe, niż emisji akcji. Koszty obsługi obligacji są z reguły niższe w warunkach niespodziewanych wzrostów inflacji. 56

57 Wady obligacji jako źródła finansowania Wzrost ryzyka działalności. Nadmierny wzrost zadłużenia prowadzi do wzrostu kosztów kapitału własnego. Umowa pożyczki może ograniczać swobodę decyzyjną firmy. Emitent zobowiązany jest do udostępniania obligatariuszom sprawozdań finansowych. W przypadku zmniejszenia się inflacji koszty obsługi obligacji mogą być wysokie. W przypadku obligacji, które są w publicznym obrocie trudno jest dokonać restrukturyzacji zadłużenia. 57

58 Kredyt bankowy Udzielenie kredytu bankowego sprowadza się do postawienia przez bank do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych. Kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z tych środków na warunkach określonych w umowie, zobowiązuje się zwrócić te środki wraz z odsetkami w terminie określonym w umowie oraz do zapłaty prowizji. Kredyty udzielane są na cele inwestycyjne lub obrotowe. 58

59 Warunki uzyskania kredytu Analiza ekonomiczno - finansowa projektu winna wskazywać na ekonomiczną opłacalność projektu. Kredytobiorca powinien posiadać zdolność kredytową. Podstawą do oceny zdolności kredytowej jest przedłożenie informacji o badaniach rynkowych. Dla oceny zdolności kredytowej istotne znaczenie ma właściwa struktura finansowania. Kredytobiorca winien przedstawić zabezpieczenie kredytu. Analiza winna wskazywać, że projekt jest wykonalny z technicznego punktu widzenia. 59

60 Umowa kredytowa precyzuje warunki oznaczenie stron umowy kwotę kredytu walutę kredytu przeznaczenie kredytu terminy postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy ewentualny okres karencji w spłacie kredytu terminy spłaty części kapitałowej oraz odsetek odsetki i inne koszty płacone przez kredytobiorcę zabezpieczenia konsekwencje za nie wywiązywanie się z płatności warunki wypowiedzenia umowy. dla kredytu dewizowego - warunki spłaty, tj. kurs wymiany możliwości dokonywania zmian w umowie. 60

61 Klauzule kredytowe ograniczająca dysponowanie aktywami naruszenia innych zobowiązań. ograniczająca poziom zobowiązań kredytobiorcy Negative Pledge Pari Passu podporządkowania ograniczenia wypłaty dywidendy utrzymania poziomu wskaźników finansowych własnościowa obrotów 61

62 Punktowa ocena ryzyka kredytowego ELEMENTY OCENY Punkty Sprawozdania finansowe x 1 Charakterystyka firmy...x 2 Charakterystyka przemysłu (branży).....x 3 Kondycja finansowa......x 4 Zarządzanie....x 5 Źródła funduszy (osiągalne).....x 6 Przepływy pieniężne i obsługa kredytów.. x 7 OGÓŁEM.. Σx i 62

63 Grupy ryzyka kredytowego (przykładowa punktacja) I. najwyższa II. bardzo wysoka III. dobra IV. akceptowana V. do rozważenia VI. poniżej standardu VII. do odrzucenia 10-6 VIII. naprawa firmy

64 Grupa ryzyka a premia GRUPA RYZYKA PREMIA ZA RYZYKO (nadwyżka powyżej stopy bazowej) I 0,5-2,0% II 2,5-4,0% III 4,5-5,5% IV 6,0-9,0% V 9,5-15,0% VI,VII,VIII odrzucenie wniosku 64

65 Koszty trudności finansowych - utrudnienia w funkcjonowaniu firmy Brak dostępu do standardowego kredytu Utrudnienia w dostępie do nowych kontraktów Konieczności szybkiej wyprzedaży posiadanych aktywów Szybka utrata wartości przez aktywa niemat. Utrata lojalności kierownictwa firmy i załóg. Brak możliwości pozyskania wysoko kwalifikowanych pracowników Negatywne nastawienie dostawców. 65

66 Efektywny koszt kredytu Oprocentowanie, Prowizje, Inne koszty (np. prowizja administracyjna, odsetki od zadłużenia przeterminowanego, prowizje od wcześniejszej spłaty, premie ubezpieczeniowe, opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia). 66

67 Krótkoterminowy kredyt bankowy CF 1 CF 0 67

68 Krótkoterminowy kredyt bankowy Efektywny koszt pożyczki (r ef ) wyraża się wzorem: r ef = kwota splaty pozyczki kwota netto pozyczki kwota netto pozyczki 100% 68

69 Koszt kredytu krótkoterminowego Firma pożycza kwotę zł na jeden rok. Odsetki wynoszą 14% rocznie. Spłata podstawowej części kapitału dokonana zostanie pod koniec pierwszego roku. Należy określić koszt pożyczki finansującej przedsięwzięcie, zakładając różne warunki: 1. Pełna kwota kapitału oraz odsetki spłacane są pod koniec roku. 2. Pełna kwota kapitału spłacana jest pod koniec roku oraz odsetki na początku okresu. 3. Pełna kwota kapitału oraz odsetki spłacane są pod koniec roku, natomiast prowizja w wysokości 69 k p =2% na początku okresu.

70 Koszt kredytu krótkoterminowego 4. Pełna kwota kapitału oraz odsetki spłacane są pod koniec roku. Bank wymaga zamrożenia na nieoprocentowanym rachunku bankowym zabezpieczenia w wysokości k b =10%. 5. Pełna kwota kapitału spłacana jest pod koniec roku oraz odsetki na początku okresu. Bank wymaga zamrożenia na nieoprocentowanym rachunku bankowym kaucji w wysokości kb=10%. 6. Spłata kredytu w części kapitałowej i odsetkowej zostanie dokonana w stałych płatnościach. Suma kapitału i odsetek wynosi zł plus odsetki zł. Razem zł będzie spłacane w dwunastu miesięcznych płatnościach po zł. 70

71 Koszt kredytu krótkoterminowego Ad.1. Cały kapitał oraz odsetki spłacane są pod koniec roku Na początku okresu pożyczkobiorca pozyskuje kapitał w wysokości zł. Pod koniec pierwszego okresu spłaca zł (rata zł wraz z odsetkami zł) r ef = 100% = 14%

72 Koszt kredytu krótkoterminowego Ad.2. Pełna kwota kapitału spłacana jest pod koniec roku, natomiast odsetki na początku okresu Kwota pożyczki pomniejszana jest o wielkość odsetek zapłaconych z góry. Pożyczkobiorca pozyskuje na początku okresu kwotę pożyczki netto w wysokości zł Pod koniec okresu spłaca całą ratę kapitałową w wysokości zł r ef = 100% = 16,28%

73 Koszt kredytu krótkoterminowego Ad.3. Pełna kwota kapitału oraz odsetki spłacane są pod koniec roku, natomiast prowizja w wysokości k p =2% na początku okresu Na początku okresu pożyczkobiorca otrzymuje kwotę netto pożyczki w wysokości zł (Nominalna kwota pożyczki zł jest pomniejszona o wielkość zapłaconej prowizji w wysokości zł). Pod koniec okresu spłaca zł r ef = 100% = 16,33%

74 Koszt kredytu krótkoterminowego Ad.4. Pełna kwota kapitału oraz odsetki spłacane są pod koniec roku. Bank wymaga zamrożenia na rachunku bankowym zabezpieczenia w wysokości k b =10% Na początku okresu pożyczkobiorca pozyskuje zł Pod koniec okresu pożyczkobiorca spłaca zł r ef = 100% = 15,56%

75 Koszt kredytu krótkoterminowego Ad.5. Pełna kwota kapitału spłacana jest pod koniec roku oraz odsetki na początku okresu. Bank wymaga zamrożenia kaucji na nieoprocentowanym rachunku bankowym w wysokości kb=10% Na początku okresu pożyczkobiorca otrzymuje kwotę netto w wysokości zł. Pod koniec okresu spłaca zł r ef = 100% = 18,42%

76 Koszt kredytu krótkoterminowego Ad.6. Spłata kredytu w części kapitałowej i odsetkowej zostanie dokonana w dwunastu stałych miesięcznych płatnościach. Suma kapitału i odsetek wynosi zł. będzie spłacane w dwunastu miesięcznych płatnościach po zł 76

77 Koszt kredytu krótkoterminowego Pod koniec kolejnych miesięcy poziom zadłużenia będzie spadał z początkowego zł do zera na koniec dwunastego miesiąca. Można przyjąć, że w przybliżeniu przeciętny w ciągu roku poziom zadłużenia będzie równy zł. Przybliżony roczny koszt pożyczki wyraża się wzorem: r ef = Odsetki Przecietny poziom zadluzenia 100% r ef = 100% = ,00% 77

78 Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt w rachunku bieżącym polega na oddaniu do dyspozycji przez bank określonej kwoty pieniężnej. Kredytobiorca ponosi z tego tytułu szereg płatności. Proporcjonalnie do przyznanej kwoty płacona jest prowizja. Odsetki są naliczane i spłacane jedynie wówczas, gdy firma realnie skorzystała z kredytu. 78

79 Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt w tej formie jest bardzo korzystny dla firm, które nie są w stanie dokładnie przewidzieć swoich potrzeb finansowych. Kwoty oddane do dyspozycji w linii kredytowej służą zapewnieniu płynności w razie wystąpienia nieprzewidzianych trudności finansowych. W sposób pozabilansowy poprawiają płynność. 79

80 Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt w rachunku bieżącym stanowi dla banku duże utrudnienie. Musi on bowiem utrzymywać rezerwy tych środków, nie mając pewności, że firma z nich skorzysta. Dlatego też, to źródło finansowania przeznaczone jest jedynie dla najlepszych klientów banku, o dobrej historii kredytowej. 80

81 Analiza leasingu 81

82 Leasing Zgodnie z umową leasingu finansujący, tj. leasingodawca zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w umowie i oddać ją korzystającemu, tj. leasingobiorcy do używania. Korzystający, tj leasingobiorca zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzenie z tytułu nabycia rzeczy od finansującego. Przez czas trwania umowy właścicielem będzie 82 finansujący.

83 Leasing obszary analizy (1 z 4) Z jakim leasingiem mamy do czynienia: operacyjnym, czy finansowym? Kto dokonuje odpisów amortyzacyjnych, w jaki sposób i według jakich stawek? Jakie są początkowe koszty zawarcia kontraktu leasingowego? Czy występuje kaucja leasingowa lub inny depozyt, który musi być złożony, jako zabezpieczenie? Czy jest ona oprocentowana. Jeżeli tak, to na jakich zasadach? Jaka jest wielkość i rodzaj innych zabezpieczeń wymaganych przez leasingodawcę. 83

84 Leasing obszary analizy (2 z 4) Jaka jest wartość likwidacyjna użytkowanego obiektu? Kto ponosi koszty operacyjne utrzymania, remontów i konserwacji. Jaki jest okres leasingu? Czy firma ma możliwość w późniejszym okresie być w dalszym ciągu użytkownikiem obiektu? Jaki jest okres spłaty leasingu? Jaka jest częstotliwość ponoszenia opłat leasingowych? Czy występuje okres karencji w spłacie zobowiązań 84 leasingowych?

85 Leasing obszary analizy (3 z 4) Czy istnieje niebezpieczeństwo odstąpienia przez leasingodawcę od umowy i w jakich warunkach może to wystąpić? Czy występuje opcja wcześniejszego rozwiązania umowy na wniosek leasingobiorcy? Jak szybko środki leasingowe mogą być oddane do dyspozycji firmie? Jakie jest tempo rynkowego i fizycznego zużycia obiektu? Czy i w jakim stopniu zmienia się zdolność firmy do zaciągania dalszych kredytów? 85

86 Leasing obszary analizy (4 z 4) Jaka jest wartość likwidacyjna użytkowanego obiektu, kto może dokonać jego sprzedaży? Czy firma korzysta z możliwości zmniejszenia podstawy do opodatkowania i podatków? Czy można odliczyć podatek od towarów i usług? Na ile wzrasta ryzyko funkcjonowania firmy w wyniku pozyskania obiektów na drodze leasingu?. Jak szybko środki leasingowe mogą być oddane do dyspozycji? Jaka jest kondycja ekonomiczna-finansowa leasingodawcy? Kto może być w przyszłości faktycznym 86 wierzycielem firmy?

87 Założenia: NAL = PV PV Wydatki zakupowe Wydatki leasingowe PV wydatki zakupowe wartość bieżąca wydatków netto związanych z zakupem, eksploatacją środków, obsługą pożyczek na zakup środków trwałych, plus oszczędności podatkowe z racji ponoszenia kosztów PV wydatki leasingowe - wartość bieżąca wydatków netto zwanych z leasingiem, eksploatacją środków, ewentualne oszczędności podatkowe z racji ponoszenia kosztów 87

88 Decyzja zakupowa Wydatki zakupowe = I 0 + n i i + i i= 1 (1+ r) + Amort T TV (1 r) n gdzie: I 0 - wydatek inwestycyjny na zakup obiektu Amort i - amortyzacja w i-tym okresie TV - wpływy netto ze sprzedaży obiektu pod koniec okresu eksploatacji T i - stopa podatku dochodowego w i-tym okresie r - stopa dyskontowa równa efektywnym, tj. po podatku kosztom pożyczek n - liczba lat eksploatacji obiektu, równa okresowi leasingu 88

89 Decyzja zakupowa Wydatki leasingowe = L 0 (1 T 0 ) + n i i= 1 (1+ L (1 T ) r) i i gdzie: L 0 - wstępna płatność leasingowa ponoszona na początku kontraktu. L i - płatność leasingowa ponoszona na koniec i-tego okresu (od pierwszego do ostatniego okresu, tj. n-tego okresu) T 0 - stopa podatku dochodowego w zerowym okresie T i - stopa podatku dochodowego w i-tym okresie 89

90 Leasing przykład (1 z 2) Firma rozważa podjęcie inwestycji. Z analizy sytuacji rynkowej wynika, że aby utrzymać pozycję rynkową niezbędnym jest dysponowanie nowoczesnym ciągiem technologicznym do pakowania produktów spożywczych. Przewiduje się, że planowany okres jego eksploatacji wyniesie 5 lat. Stopa podatku dochodowego wynosi 20%. Dla analizowanej firmy koszt kredytu bankowego jest równy 15%. 90

91 Leasing przykład (2 z 2) Firma może wejść w użytkowanie tego obiektu na dwa sposoby: poprzez zakup lub leasing. Nakład inwestycyjny w przypadku zakupu wyniesie zł. Normatywny okres amortyzacji wynosi 5 lat. Jego wartość rynkowa pod koniec piątego roku będzie równa zł. Obiekt może być pozyskany na drodze leasingu operacyjnego (z podatkowego punktu widzenia). Początkowa płatność leasingowa równa jest zł. Pod koniec kolejnych pięciu lat firma będzie płaciła zł. Firma nie ma prawa do odkupienia leasingowanego obiektu. 91

92 Analiza wskaźnikowa zakładów ochrony zdrowia (zagadnienia wybrane) Grupy wskaźników: płynności, szybkość obrotu (sprawności, aktywności), zadłużenia (struktury kapitału, długu), rentowności, rynku kapitałowego. 92

93 Wskaźniki płynności mierzą zdolność jednostki do regulowania bieżących zobowiązań finansowych. Wskaźniki szybkości obrotu (sprawności, aktywności) służą do pomiaru efektywności wykorzystywanych zasobów jednostki. 93

94 Wskaźniki zadłużenia (długu, struktury kapitału, dźwigni finansowej) pozwalają określić stopień zadłużenia jednostki w relacji do różnych grup aktywów lub kapitałów (funduszy). Wskaźniki rentowności mierzą zdolność jednostki jako całości lub też jej poszczególnych składników majątkowych, kapitałów do generowania zysku. 94

95 Wskaźniki rynku kapitałowego mierzą relacje istotne dla inwestorów, które kształtowane są ich decyzjami (C/Z) lub też w sposób bezpośredni wpływają na atrakcyjność lokat inwestycyjnych (np. zysk na akcję). 95

96 Porównania wskaźników Wskaźniki historyczne osiągane w poprzednich okresach. Wielkości planistyczne. Wskaźniki osiągnięte przez inne jednostki porównywalne (np. działające w tym samym sektorze). 96

97 Wskaźniki płynności stopa biezaca= aktywa biezace zobowiazania biezace stopa wysokiejplynnosci = aktywa biezace zobowiazania zapasy biezace kapitał obrotowy netto = aktywa bieżące zobowiąz. bieżące 97

98 Wskaźniki szybkości obrotu wskaznik obrotu zapasami= koszt sprzedanych produktow, towarow i zapasy (przecietnie) materialow okres obrotu zapasami= 360 dni wskaznik obrotu zapasami wskaznik obrotu zobowiazaniami= koszt sprzedanych produktow, towarow i materialow zobowiazania biezace (przecietnie) okres splaty zobowiazaniami = 360 dni wskaznik obrotu zobowiazaniami 98

99 Wskaźniki szybkości obrotu okressciaganianaleznosci= naleznosci(przecietnie) przecietnadziennasprzedaz Okres obrotu gotowka Okres Okres Okres = + obrotu zapasami obrotu naleznosciami splaty zobowiazan wskaznik obrotu aktywami = przychody ze sprzedazy aktywa ogolem (przecietnie) 99

100 100

101 Wskaźniki zadłużenia wskaznik dlug / kapital wlasny = zobowiazania ogolem kapital wlasny ogolny poziom zadluzenia = zobowiazania ogolem aktywa ogolem 101

102 Wskaźniki zadłużenia wskaznik pokrycia odsetek= zysk operacyjny odsetki Wskaznik pokrycia odsetek = Zysk operacyjny + Amortyzacja Odsetki wskaznik obslug i zadluzenia = zysk operacyjny odsetki + rata Wskaznik obslugi zadluzenia = Zysk operacyjny+ Amortyzacja Rata kapitalowa + Odsetki 102

103 Wskaźniki rentowności wskaznik rentownosci sprzedazy = zysk ze sprzedazy przychody ze sprzedazy wskaznik rentownosci sprzedazy = zysk netto przychody ogolem wskaznik rentownosci sprzedazy = przychody zysk netto ze sprzedazy 103

104 Wskaźniki rentowności wskaznik rentownosci aktywow= zysk przed odsetkami i opodatkowaniem aktywa ogolem (przecietnie) wskaznik rentownosci aktywow = zysk netto aktywa ogolem (przecietnie) stopa zwrotu z kapitalu wlasnego = kapital zysk netto wlasny (przecietnie) 104

105 Wskaźniki oceny jednostek ochrony zdrowia: Przychody na pacjenta, Udział stałych pacjentów, Struktura przychodów, Stopień obłożenia łóżek, Przeciętny okres przebywania, Koszty operacyjne na pacjenta. 105

106 Wskaźniki oceny jednostek ochrony zdrowia (1 z 3) Przychody na pacjenta (zł/pacjenta) Przychody na pacjenta = Przychody ogolem Liczba pacjentow Udział stałych pacjentów (w %; np. z NFZ) Udzial stalych pacjentow z X = Liczba pacjetow z X Liczba pacjentow ogolem 100% 106

107 Wskaźniki oceny jednostek ochrony Struktura przychodów (%) zdrowia (2 z 3) Struktura przychodow = Przychody z pacjetow ambulatoryjnych 100% Przychody opolem Stopień obłożenia łóżek (%) Oblozenie lozek = Liczba lozkodni (liczba lozek w szpitalu) 100%

108 Wskaźniki oceny jednostek ochrony zdrowia (3 z 3) Przeciętny okres przebywania (dni) Przecietny okres przebywania = Liczba lozkodni Liczba pacjentow ogolem Koszty operacyjne na pacjenta (zł/osobę) Koszty operacyjne na pacjenta = Koszty operacyjne w szpitalu ogolem Liczba pacjentow w szpitalu 108

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa System finansowy gospodarki Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa Rachunek rentowy (annuitetowy) Mianem rachunku rentowego określa się regularne płatności w stałych odstępach czasu przy założeniu stałej stopy

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu WACC Montaż finansowy Koszt kredytu PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Zdefiniuj stopę procentową i dyskontową Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 2

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 2 Ćwiczenia 2 Wartość pieniądza w czasie Zmienna wartość pieniądza w czasie jest pojęciem, które pozwala porównać wartość różnych sum pieniężnych otrzymanych w różnych okresach czasu. Czy 1000 PLN otrzymane

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu)

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we wzorach oznaczamy

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 3

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 3 Ćwiczenia 3 Rachunek rentowy Jako rachunek rentowy traktuje się regularne płatności płacone w stałych przedziałach czasu przy czym towarzyszy temu stała stopa procentowa. Wykorzystanie: renty; płatności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie. Przez rynek finansowy Kredyty. Pożyczki. Emisja obligacji Przez rynek towarowy Kredyt handlowy Szczególne formy finansowania Leasing

Finansowanie. Przez rynek finansowy Kredyty. Pożyczki. Emisja obligacji Przez rynek towarowy Kredyt handlowy Szczególne formy finansowania Leasing Leasing Finansowanie Zewnętrzne Wewnętrzne Własne Emisja akcji Dopłaty akcjonariuszy Udziały Dopłaty wspólników Wewnętrzne Dotacje Obce Przez rynek finansowy Kredyty Pożyczki Emisja obligacji Przez rynek

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Do grupy podstawowych wskaźników rynku kapitałowego należy zaliczyć: zysk netto liczba wyemitowanych akcji

Do grupy podstawowych wskaźników rynku kapitałowego należy zaliczyć: zysk netto liczba wyemitowanych akcji VIII. Repetytorium Temat 1.6. Wskaźniki rynku kapitałowego Wskaźniki rynku kapitałowego służą do pomiaru efektywności finansowej spółek akcyjnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Stanowią

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiębiorstw mgr Kazimierz Linowski WyŜsza Szkoła Marketingu i Zarządzania

Finanse przedsiębiorstw mgr Kazimierz Linowski WyŜsza Szkoła Marketingu i Zarządzania Finanse przedsiębiorstw mgr Kazimierz Linowski WyŜsza Szkoła Marketingu i Zarządzania Wstęp Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych pojęć oraz zaleŝności z zakresu zarządzania finansami w szczególności

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) program wykładu 06. Rola współczynnika procentowego i współczynnika dyskontowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

1/ W oparciu o znajomość MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE (dalej: MSR/MSSF): (Punktacja dot. pkt 1, razem: od 0 do 20 pkt)

1/ W oparciu o znajomość MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE (dalej: MSR/MSSF): (Punktacja dot. pkt 1, razem: od 0 do 20 pkt) II Etap Maj 2013 Zadanie 1 II Etap Maj 2013 1/ W oparciu o znajomość MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE (dalej: MSR/MSSF): (Punktacja dot. pkt 1, razem: od 0 do 20 pkt) 1.1/podaj definicję składnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki rynkowe: Szybkie wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko.

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. dr Rafał Lipniewicz Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Rok akademicki 2017/2018 Formy prawne działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

zaliczenie na ocenę z elementarnej matematyki finansowej I rok MF, 21 czerwca 2012 godz. 8:15 czas trwania 120 min.

zaliczenie na ocenę z elementarnej matematyki finansowej I rok MF, 21 czerwca 2012 godz. 8:15 czas trwania 120 min. zaliczenie na ocenę z elementarnej matematyki finansowej I rok MF, 21 czerwca 2012 godz. 8:15 czas trwania 120 min. Imię nazwisko:... numer indeksu:... nr zadania zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.5 zad.6 zad.7

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 11.10.2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Matematyka finansowa 11.10.2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... WERSJA TESTU Czas egzaminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2014

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii Daniela Kammer Celem analizy finansowo-ekonomicznej jest pokazanie, na ile opłacalna jest realizacje danego projekt, przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

FIN 402: Nieruchomość jako inwestycja narzędzia finansowe

FIN 402: Nieruchomość jako inwestycja narzędzia finansowe FIN 402: Nieruchomość jako inwestycja narzędzia finansowe Szczegółowy program kursu 1. Budżetowanie i analiza Budżety stanowią dla zarządców jedno z głównych źródeł informacji przy podejmowaniu decyzji

Bardziej szczegółowo

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi. Autorzy: Agata Marta

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi. Autorzy: Agata Marta BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi Autorzy: Agata Marta Wycena Wycena w rachunkowości ma szczególne znaczenie

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1.

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1. Grupy 1-2 Zadanie 1. Sprawdźcie ofertę dowolnych 5 banków i wybierzcie najlepszą ofertę oszczędnościową (lokatę lub konto oszczędnościowe). Obliczcie, jaki zwrot przyniesie założenie jednej takiej lokaty

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Wartość przyszła pieniądza

Wartość przyszła pieniądza O koszcie kredytu nie można mówić jedynie na podstawie wysokości płaconych odsetek. Dla pożyczającego pieniądze najważniejszą kwestią jest kwota, jaką będzie musiał zapłacić za korzystanie z cudzych środków

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) Trzy miesiące zakończone 30 września Trzy miesiące zakończone 30 września

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów rozwojowych w firmie.

Finansowanie planów rozwojowych w firmie. Finansowanie planów rozwojowych w firmie. Niejeden przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zastanawia się nad sposobem finansowania swoich planów rozwojowych. Wybór rozstrzyga się w wielu przypadkach

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie Ocena finansowa przeprowadzana jest na podstawie części finansowej wniosku wraz z załącznikami. W zależności od kryteriów oceny finansowej zawartych w

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ. dr Grzegorz Kotliński; Katedra Bankowości AE w Poznaniu

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ. dr Grzegorz Kotliński; Katedra Bankowości AE w Poznaniu ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ 1 DEFINICJA RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ Ryzyko stopy procentowej to niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na sytuację finansową banku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe 1. Wskaźniki sprawności działania Wskaźnik Formuła 2009 2008 OB D% 1. Podstawowy wsk. Struktury majątkowej aktywa trwałe aktywa obrotowe 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wskaźnik produktywności aktywów (wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU

Bardziej szczegółowo

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI SPRZEDAŻ CENA ILOŚĆ STRUKTURA JK-WZ-UW KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI KOSZTY KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2 Tabela. Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Przyjmijmy

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Elementy matematyki finansowej w programie Maxima

Elementy matematyki finansowej w programie Maxima Maxima-03_windows.wxm 1 / 8 Elementy matematyki finansowej w programie Maxima 1 Wartość pieniądza w czasie Umiejętność przenoszenia kwot pieniędzy w czasie, a więc obliczanie ich wartości na dany moment,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016 rok

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016 rok Załącznik nr 1.. do Uchwały Nr Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień) EiLwPTM program wykładu 03. Kredyt. Plan spłaty kredytu metodą tradycyjną i za pomocą współczynnika

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku 1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku miesiąca a każda następna miesięczna wpłata jest (a) Większa

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE Projekt Nakłady inwestycyjne, pożyczka + WACC Prognoza przychodów i kosztów Prognoza rachunku wyników Prognoza przepływów finansowych Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 W banku A oprocentowanie lokat 4% przy kapitalizacji kwartalnej. W banku B oprocentowanie lokat 4,5% przy kapitalizacji miesięcznej. W banku A ulokowano kwotę 1000 zł. Jaki kapitał należy

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu)

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we wzorach oznaczamy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA Edward Radosiński 1. SYSTEM WYTWARZANIA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA 1.1. Produkcja: a) przedsiębiorstwo - zaliczane do branży przemysłu spożywczego - może jednocześnie wytwarzać trzy asortymenty

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 03.10.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Matematyka finansowa 03.10.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo