Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie"

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 1049/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych im. St. Hornunga w Krakowie oraz przyjęcia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień zakończenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych im. St. Hornunga w Krakowie jako samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Data utworzenia Numer aktu 1049 Kadencja Kadencja Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września1994r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXIV/337/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2004 roku w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych im. St. Hornunga w Krakowie, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych im. St. Hornunga w Krakowie, przedstawione przez Pana Jacka Skalskiego likwidatora Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych im. St. Hornunga w Krakowie, stanowiące zał. nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień zakończenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych im. St. Hornunga w Krakowie jako samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiące zał. nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie Likwidacja ZOZ dla Szkół Wyższych rozpoczęta została roku zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/337/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia roku w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych im. St. Hornunga w Krakowie. Powołanie likwidatora (Pana Jacka Skalskiego) nastąpiło na mocy Uchwały Nr 851/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia roku. Wszczęcie postępowania likwidacyjnego zostało zarejestrowane w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego

2 oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS Postanowienie z dnia 24 lutego 2005 roku. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Małopolskim, a Panem Jackiem Skalskim, Likwidator został zobowiązany do przedstawienia sprawozdania z przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego (zał. nr 1 do niniejszej uchwały) jak również sprawozdania finansowego (zał. nr 2 do niniejszej uchwały). Z uwagi na wypełnienie obowiązków związanych z przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego, stosownym jest podjęcie niniejszej uchwały. Jednocześnie do decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego pozostawia się kwestię związaną z wypłatą tzw. premii uznaniowej za 2004 rok dla pracowników zlikwidowanej placówki (wypłata dotyczy 217 pracowników). Premia ta związana była z wynikiem finansowym wykazanym w rachunku zysków i strat, nie była przyznawana z tzw. automatu. Nawet, gdy wynik finansowy jest zakończony zyskiem nie oznacza to konieczności wypłaty przedmiotowej nagrody. Zgodnie ze sprawozdaniem zysk netto wyniósł ,63 zł. W bilansie na dzień zakończenia likwidacji utworzona została m.in. rezerwa na premie uznaniowe dla pracowników w wysokości: ,40 zł z czego premie to: ,00 zł a składki ZUS 20,18% ,40 zł. Załącznik Nr 2 do UZWM Nr 1049 /05 Z dnia roku O P I N I A niezależnego biegłego rewidenta Dla: Zarządu Województwa Małopolskiego Przeprowadziłem badanie załączonego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Krakowie, ul. Armii Krajowej 5 w Likwidacji na które składa się : 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumą ,17 zł, 3) rachunek zysków i strat za okres od do r wykazujący zysk netto w wysokości ,63 zł, 4) dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada badana jednostka. Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziłem stosownie do postanowień : 1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r Nr 76, poz. 694), 2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, 3) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz.491 z późn.zm.). Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziłem w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Moim zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2004 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od r do roku, a) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

3 b) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu badanej jednostki. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej nie zobowiązuje jednostek służby zdrowia do sporządzania sprawozdania z działalności. Natomiast Likwidator sporządził sprawozdanie za okres likwidacji, którego dane liczbowe są zgodne ze sprawozdaniem finansowym. Biegły rewident Ludwik Demianiuk finansowych nr. ewid. 5990/ Podmiot uprawniony do badania sprawozdań nr ewid. podmiotu Kraków, dnia r. R A P O R T z badania sprawozdania finansowego uzupełniający opinię biegłego rewidenta Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych Kraków, ul. Armii Krajowej 5 w likwidacji za okres od r do r Audyt Kancelaria Biegłego Rewidenta w Krakowie Kraków, czerwiec, lipiec 2005 r SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA 3 B. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ 7 C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 8 I. Prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych 8 II. Działanie systemu kontroli wewnętrznej III. Inwentaryzacja 10 IV. Aktywa trwałe Rzeczowy majątek trwały V. Aktywa obrotowe Zapasy 5.2. Należności 5.3. Inwestycje krótkoterminowe VI. Kapitały Fundusz zakładu 6.2. Zysk VII. Zobowiązania i rezerwy Rezerwy 7.2. Zobowiązania krótkoterminowe

4 VIII. Rachunek zysków i strat Sprzedaż i pozostałe przychody 8.2. Koszty i straty 8.3. Wynik finansowy 8.4. Podatek dochodowy od osób prawnych IX. Pozostałe elementy sprawozdania Zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym 9.2.Rachunek przepływów pieniężnych 9.3.Dodatkowe informacje i objaśnienia X. Ustalenia końcowe 19 A. CZĘŚĆ OGÓLNA I. Dane identyfikujące badaną jednostkę Nazwa i siedziba jednostki: Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Krakowie, ul. Armii Krajowej 5 skrót: Zespół. w likwidacji Forma prawna : samorządowa jednostka organizacyjna samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Przedmiotem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia dla: studentów i osób pobierających stypendia doktoranckie i habilitacyjne, pracowników szkół wyższych i ich rodzin, emerytów i rencistów, którzy zostali pod opieka Zespołu, innym osobom na podstawie zawartych umów. 1.4.Organem założycielskim Zespołu jest Sejmik Województwa Małopolskiego w imieniu, którego nadzór sprawuje Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XXIV/337/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2004 roku Zespół został postawiony w stan likwidacji z dniem 1 października 2004 roku 1.6.Średni stan zatrudnienia za 3 miesiące 2004 roku 192 pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. II. Podstawa prawna działalności i kapitał podstawowy Akt zawiązania jednostki: Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Krakowie został z dniem roku powołany zarządzeniem nr 168/98 Wojewody Krakowskiego z dnia roku przez przekształcenie Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych im. Stanisława Hornuga w Krakowie w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Do dnia roku Zespół Opieki Zdrowotnej był prowadzony w formie jednostki budżetowej. 2.2.Organ rejestrowy: a) Decyzją Wojewody Małopolskiego Zespół został wpisany do rejestru ZOZ w księdze rejestrowej nr , b) Zespół zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy postanowieniem z dnia r Nr Rej. PZOZ 15 uzyskując z tym dniem osobowość prawną, c) po wprowadzeniu Krajowego Rejestru Sądowego, Zespół zarejestrowany pod numerem. KRS: Rejestracja podatkowa i statystyczna: NIP nadany decyzja Urzędu Skarbowego Kraków Krowodrza, REGON Kapitały podstawowe: fundusz założycielski nie występuje fundusz zakładu ,69 zł który ulegnie zmniejszeniu o kwotę ,42 zł ( strata za 9 mcy 2004 r) po zatwierdzeniu sprawozdania

5 finansowego sporządzonego na dzień roku tj. w przeddzień postawienia Zespołu w stan likwidacji. Kierownik jednostki : a) na likwidatora z dniem roku uchwała Nr 851/04 Zarządu Województwa Małopolskiego został powołany Pan Jacek Skalski. Wniosek o zmianę wpisie w KRS został złożony w Sądzie Rejonowym dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu roku i do zakończenia likwidacji tj. do roku nie zostało wydane postanowienie tego sądu w zakresie: rozpoczęcia procesu likwidacji, likwidatora jako organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu. b) w odpisie aktualizującym KRS z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dziale II rubryka 1 organ uprawniony do reprezentowania podmiotu figuruje na dzień roku kierownik publicznego zakładu opieki zdrowotnej Pan Andrzej Garliński, gdyż nie nastąpiło odwołanie dotychczasowego kierownika jednostki na dzień postawienia w stan likwidacji. c) Postanowieniem KRS z dnia r. Pan Jacek Skalski został wpisany do rejestru jako likwidator. III. Dane identyfikujące zbadane sprawozdanie finansowe. Na zbadanie sprawozdania finansowego obejmujące okres od r do roku składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,17 zł rachunek zysków i strat za okres od r do r wykazujący zysk netto w wysokości ,63 zł dodatkowa informacja i objaśnienia. IV. Informacje o sprawozdaniu finansowym sporządzone w przeddzień postawienia Zespołu w stan likwidacji tj. na dzień roku Sprawozdanie finansowe : 1) było zbadane przez firmę Audyt Kancelarię Biegłego Rewidenta w Krakowie i uzyskało opinie bez zastrzeżeń, 2) nie zostało zatwierdzone przez Zarząd Województwa Małopolskiego w związku z powyższym strata w kwocie ,42 zł nie została przeniesiona w ciężar funduszu zakładu (art.60, ust.1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej) Sprawozdanie finansowe : nie zostało przekazane do KRS, gdyż nie zostało zatwierdzone zostało przekazane do Urzędu Skarbowego Kraków Krowodrza w dniu r Bilans zamknięcia na na dzień roku został poprawnie wprowadzony do ksiąg na dzień roku. V. Dane identyfikujące podmiot, przeprowadzający badane sprawozdanie finansowe Nazwa i siedziba : Audyt Kancelaria Biegłego Rewidenta w Krakowie, ul. Komandosów 12/ Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych został dokonany Uchwałą 568/104/99 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia roku nr ewidencyjny Zaświadczenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 33645/98 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Badanie przeprowadził biegły rewident Ludwik Demianiuk nr ewidencyjny biegłego 5990/3152. Zarówno podmiot uprawniony do badania, jak i biegły rewident są niezależni od badanej jednostki. 5.5.Badanie zostało przeprowadzone na podstawie umowy zawartej w dniu roku.

6 Podmiot badający został wybrany w ramach przepisów o zamówieniach publicznych zapytania o cenę Uchwałą Nr 1089/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia roku. 5.6.Badanie zostało przeprowadzone w siedzibie jednostki w miesiącu czerwcu i lipcu 2005 roku. VI. Oświadczenie jednostki i dostępność danych. 6.1.Kierownictwo badanej jednostki złożyło oświadczenie o: kompletności, rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego przedstawionego do badania i stanowiącego podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych, ujawnieniu w dodatkowej informacji i objaśnieniach wszelkich zobowiązań warunkowych, nie zaistnieniu do zakończenia badania zdarzeń wpływających w sposób znaczący na wielkość danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za badany rok obrotowy. 6.2.Biegły stwierdza, że w czasie badania sprawozdania finansowego jednostka udostępniła badającemu wszelkie dokumenty, informacje i wyjaśnienia niezbędne do wydania obiektywnej opinii. 6.3.Opinia i raport dotyczą sprawozdania finansowego w wersji ostatecznej. B. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ ZESPOŁU 1. Ze względu na odmienne zasady wyceny aktywów i pasywów dokonane w przeddzień postawienia Zespołu w stan likwidacji, zgodnie z przepisami zrt.29 ustawy o rachunkowości, a ponadto utworzeniu rezerw na przyszłe koszty likwidacji, odstąpiono od dokonania analizy porównawczej w czasie. 2. Stan finansowy na dzień roku tj. na dzień zakończenia likwidacji Środki finansowe, które wpłyną na rachunek Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie figurujące w bilansie r. z tytułu: sprzedaży majątku trwałego zgodnie z podpisanym protokołem ,83 lokat długoterminowych na rachunku bankowym ,00 należności z tyt. dostaw i usług ,51 nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych 28,00 innych należności ,97 zapasu materiałów ,86 razem ,17 Wartość rzeczowych składników została ustalona na podstawie: rzeczowego majątku trwałego na zasadach określonych w uchwale Nr XXI/247/2000 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia roku w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Natomiast środki trwałe o wartości jednostkowej poniżej 5 000, zł wyceny dokonała komisja powołana zarządzeniem nr 11/2004 Likwidatora Zespołu z dnia roku. realność należności ustalona na podstawie potwierdzenia sald oraz dokonanych zapłat Zobowiązania Zespołu do sfinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z tytułu: zobowiązania z tytułu dostaw i usług ,90 podatku VAT 1 161,00 zobowiązania dot: wynagrodzeń rezerw na składniki ZUS pracodawcy 2 674,60 rezerwy na koszty likwidacji ,00 razem , Utworzone rezerwy, które ewentualnie będą podlegały sfinansowaniu po uprzednim podjęciu decyzji przez Zarząd Województwa Małopolskiego o uznaniu tych wydatków:

7 utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze ,69 utworzona rezerwa na premie dla pracowników Zespołu za 2004 r ,40 wraz ze składnikami ZUS pracodawcy razem , Nadwyżka środków finansowych na dzień , roku / / Poniesione nakłady na odtworzenie majątku trwałego od przekształcenia Zespołu w 1998 roku były finansowane wyłącznie ze środków własnych, gdyż nie występował i nie występuje na dzień roku fundusz założycielski (art.57 ustawy o ZOZ). 3. Wynik finansowy za 2004 roku za okres od r. do r ,42 za okres od r. do r ,63 Wynik finansowy za okres od r. do r ,21 W wyniku tym są również ujęte rezerwy na świadczenia pracownicze, których wypłaty nastąpią w 2005 roku w ramach podpisanego pakietu socjalnego za związkami zawodowymi i Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej SCANMED oraz rezerwy na premie dla pracowników za 2004 rok. Decyzję o ewentualnej wypłacie powyższych rezerw podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego. C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA I. Prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych Zasady prowadzenia w Zespole rachunkowości zostały uregulowane zarządzeniem nr 4 z dnia roku w sprawie ustalania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości. Zarządzeniem nr 7/2001 z dnia roku zostały dokonane zmiany w zasadach prowadzenia rachunkowości, wynikające ze zmian w ustawie o rachunkowości. Uregulowania wewnętrzne są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są: a) na komputerach przy użyciu programów: ewidencja finansowoksięgowa AKTYN W wersja firmy River, wdrożony od dnia roku, kadry i płace AKTYN W wdrożony z dniem roku, środki trwałe RAKS 2000 wprowadzony z dniem roku b) metodą tradycyjną prowadzona jest ewidencja: zapasów magazynowych, środków trwałych o niskiej wartości. Księgi rachunkowe na dzień roku zostały prawidłowo otwarte na podstawie danych wynikających z bilansu zamknięcia na dzień roku. W okresie badanym nie nastąpiły zmiany w ewidencji oraz wyceny aktywów i pasywów. Wyniki badania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych stanowiących podstawę dokonanych zapisów, pozwalają uznać je za spełniające warunki rzetelności, bezbłędności i sprawdzalności. Zabezpieczenie ewidencji EPD oraz ich archiwowanie jest prawidłowe Dokumenty księgowe przed wprowadzeniem do ewidencji są poddawane kontroli merytorycznej przez komórki organizacyjne zgodnie z zakresami z ich obowiązków i odpowiedzialności wynikających z regulaminu organizacyjnego i zakresów czynności oraz formalnorachunkowej przez pion głównego księgowego. Ponadto dokumenty są zatwierdzane do wypłaty przed ich realizacją przez głównego księgowego i likwidatora. Na dokumentach widnieją dekrety na jakich kontach mają być ujęte w ewidencji, co eliminuje wystąpienie ewentualnych błędów w ewidencji. Operacje gospodarcze są udokumentowane w sposób kompletny i przejrzysty. Zapisy księgowe są poprawne oraz powiązane z dokumentami. Ewidencja księgowa pozwala na uzyskanie niezbędnych informacji do sporządzenia sprawozdania finansowego.

8 1.3.Dokumentacja księgowa oraz księgi rachunkowe przechowywane są prawidłowo. 1.4.Wynik badania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych stanowiących podstawę w nich zapisów można uznać za ogólnie spełniające warunek rzetelności, bezbłędności sprawdzalności. II. Działanie systemu kontroli wewnętrznej. System działania kontroli wewnętrznej w Zespole został uregulowany: zarządzeniem nr 5 z dnia roku wprowadzającym instrukcję obiegu dokumentów, zarządzeniem nr 8 z dnia roku w sprawie organizacji nadzoru gospodarowania środkami publicznymi, zarządzeniem nr 3/2003 z dnia roku w sprawie regulaminu organizacyjnego. Kontrolę wewnętrzną sprawują: główny księgowy pod względem formalnym i rachunkowym, komórki organizacyjne sprawują kontrolę merytoryczną, zgodnie z zakresami ich obowiązków i odpowiedzialności wynikających z regulaminu organizacyjnego i zakresu czynności. W regulaminie organizacyjnym nie występuje kontrola instytucjonalna. W okresie likwidacji została przeprowadzona kontrol z zewnątrz: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w zakresie gospodarowania mieniem i prawidłowością przeprowadzonych zakupów w ramach zamówień publicznych. Stosowane w sposób ciągły procedury kontroli wewnętrznej zapewniają kompletne ujęcie i prawidłowe udokumentowanie zaszłości gospodarczych. Badanie systemu kontroli wewnętrznej było przeprowadzone w takim zakresie, z jakim wiąże się ono ze sprawozdaniem finansowym. Nie miało ono na celu ujawnienia wszelkich ewentualnych nieprawidłowości lub istotnych słabości tego systemu. Przeprowadzone badanie nie ujawniło znaczących niedociągnięć w działaniu systemu kontroli wewnętrznej. System działania kontroli wewnętrznej w jednostce można uznać za prawidłowy. III. Inwentaryzacja 3.1. Zasady i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji zostały uregulowane zarządzeniem nr 16/98 z dnia r. Unormowania określają sposób dokonywania inwentaryzacji, czasokres ich przeprowadzania oraz sposób rozliczania inwentaryzacji i weryfikacji różnic. Na dzień roku zostały dokonane spisy z natury: materiałów w magazynach, materiałów i leków nie zużytych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Ze względu na dokonanie spisów w natury środków trwałych na dzień roku nie dokonano ich spisu na dzień roku. Osoby materialnie odpowiedzialne potwierdziły, ze wykazany stan spisu na ich arkuszach na dzień roku na zakończenie likwidacji nie uległ zmianie. Na zakończenie likwidacji zostały zinwentaryzowane: należności z tyt. dostaw i usług potwierdzenia sald oraz weryfikacja zapłat, pozostałe należności potwierdzenia sald ewentualnie weryfikacja, środki pieniężne potwierdzenia sald, zobowiązania potwierdzenia sald i weryfikacja, fundusze własne weryfikacja, rozliczenia międzyokresowe weryfikacja, rezerwy weryfikacja W związku z postawieniem jednostki w stan likwidacji dokonano wyceny majątku zgodnie z art. 29, ust. 1 Ustawy o rachunkowości: środki trwałe na poziomie cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia, wartości niematerialne i prawne ustalone na poziomie wartości wykazane w protokole przekazania. inwestycje krótkoterminowe według wartości nominalnej, rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen zakupu brutto,

9 należności w kwotach wymaganej zapłaty, rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, fundusze w wartości nominalnej, rozliczenie międzyokresowe w wartości nominalnej. Sposób wyceny aktywów i pasywów bilansu jest prawidłowy. IV. Aktywa trwałe A bilansu na dzień r r wartości niematerialne i prawne ,49 środki trwałe , ,43 razem , ,83 Wartości niematerialne i prawne zostały wykazane w bilansie zgodnie z protokołem podpisanym przez NZOZ Scanmed i Likwidatora. Środki trwałe w bilansie zostały wykazane w wartości ustalonej przez rzeczoznawców oraz w zakresie środków trwałych o niskiej wartości jednostkowej poniżej 5 000, zł w wartości ustalonej przez komisje powołana przez Likwidatora Zespołu. Wyceny dokonano zgodnie z zasadami ustalonymi w Uchwale Nr XXI/247/2000 Sejmiku Województwa Małopolskiego. Wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wynika z podpisanych dowodów PT na dzień roku przez ZOZ dla Szkół Wyższych jako przekazujący i NZOZ Scanmed jako przejmujący. Wykazana w bilansie na zakończenie likwidacji wartość środków trwałych jest prawidłowa. V. Aktywa obrotowe grupa B bilansu na dzień r r zapasy , ,86 należności krótkoterminowe , ,48 inwestycje krótkoterminowe , ,00 krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,22 razem , , Zapasy na dzień roku stanowią: Stan zapasów na dzień bilansowy stanowią materiały, które zostały ustalone na podstawie spisów z natury, a ich wartość ustalona na poziomie cen zakupu brutto. W jednostce nie występują zapasy nieprawidłowe. Zapasy wykazane w bilansie prawidłowo Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek wykazane w bilansie stanowią: należności z tytułu dostaw i usług ,51 z tytułu podatków 28,00 inne ,97 razem ,48 Należności z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty do 12 miesięcy i do dnia badania zostały potwierdzone przez odbiorców lub zapłacone. Inne należności stanowią: wpłacone vadium do AGH do rozliczenia po r 7 595,00 wpłacona dla firmy Eden kaucja na butle 484,00 rozliczona fakturami w I kw r naliczone odsetki od lokaty terminowej na dzień r 1 515,10 NZOZ Skanmed należności z tytułu przekazanego ZF ŚS 2 230,63 i udzielonych pracownikom pożyczek Małopolski Urząd Marszałkowski przekazane środki ,24 na dzień roku

10 razem ,97 Nie występują należności przedawnione. Wartość należności ustalona w bilansie w kwotach wymagalnych zapłat Inwestycje krótkoterminowe stanowią środki pieniężne jako lokata długoterminowa na rachunku bankowym w Banku PrzemysłowoHandlowym PBK S.A. Oddział w Krakowie. VI. Kapitały /fundusze/ własne pasywa A bilansu na dzień r r fundusz zakładu , ,69 zysk /straty/ z lat ubiegłych ,42 zysk /strata/ netto , ,63 razem , , Zmiany funduszu zakładu w okresie bilansowym: Zmniejszenia z tytułu wyceny majątku trwałego 5 490,00 Fundusz zakładu na dzień bilansowy ustalony prawidłowo Strata z lat ubiegłych stanowi wynik finansowy za okres od r do r. Nie została przeniesiona na fundusz zakładu, gdyż sprawozdanie finansowe za ten okres nie zostało zatwierdzone Zysk netto za okres od r. do r. w kwocie ,63 zł został ustalony prawidłowo. Jednostka ustala wynik finansowy na zasadzie porównawczego rachunku kosztów. VII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania pasywa B bilansu na dzień r r a) rezerwy na zobowiązania , ,09 b) zobowiązania krótkoterminowe pozost. jednostek zobowiązania z tyt. dostaw i usług do 12 mcy , ,90 z tytułu podatków i ZUS , ,00 z tytułu wynagrodzeń ,68 inne zobowiązania 1 087,58 fundusze specjalne , ,60 razem , ,18 Ogółem pasywa B bilansu ( a + b ) , , W bilansie na dzień zakończenia likwidacji figurują utworzone rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu: na koszty likwidacji zgodnie z art.29, ust.1 Ustawy o rachunkowości, których wydatki nastąpią po dacie zakończenia likwidacji ,00 ze względu na szczególne uprawnienia pracowników opieki zdrowotnej wynikające z art. 621 i art. 62b Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia roku (Dz. U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz uregulowaniami zawartymi w zakładowym systemie wynagrodzeń powodujące znacząco jednorazowo wydatki osobowe z tytułu: odpraw emerytalnorentowych, nagród jubileuszowych. Zespół na podstawie art.39 Ustawy o rachunkowości tworzył rezerwy na przyszłe zobowiązania wobec pracowników. Na dzień roku figurują rezerwy na wyżej opisane świadczenia pracownicze, przypadające do wypłaty w 2005 roku tj. do końca okresu objętego porozumieniem. Wartość rezerw stanowi kwotę ,69 zł pod datą roku zostały utworzone rezerwy na premie dla pracowników za 2004 rok. Z przedłożonej biegłemu korespondencji prowadzonej między pracodawcą tj. likwidatorem i dyrektorem ZOZ dla

11 Szkół Wyższych, a Związkami Zawodowymi wynika, że wstępnie dokonano akceptacji przyznania premii za 2004 r. dlatego utworzenie rezerwy na premie pracowników za 2004 r. wydaje się uzasadnione. Lista premii za 2004 roku oraz składki ZUS pracodawcy, przypadające od tych wynagrodzeń stanowi kwotę ,40 zł Łączna kwota rezerw ,09 zł Decyzja uruchomienia rezerw na świadczenia pracownicze oraz na premie dla pracowników za 2004 roku należy do Zarządu Województwa Małopolskiego. W mojej ocenie utworzenie powyższych rezerw jest zasadne Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, dotyczą bieżących rozliczeń, których faktury wpłynęły do Zespołu po dacie roku. Zobowiązania są realne Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń stanowią listy wynagrodzeń brutto, prawidłowo wykazane w bilansie Zobowiązania wobec budżetu w kwocie 1161, zł stanowi podatek VAT należny za miesiąc Deklaracja VAT7 została przekazana do UMWM w dniu r. celem jego zapłaty. Pozostałe rozrachunki z budżetem za mc z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ZUS, deklaracje zostały sporządzone pod datą r. z równoczesnym przekazaniem środków, dlatego na koniec roku nie występują zobowiązania. 7.6.Rozliczenia międzyokresowe bierne, dotyczą składek ZUS pracodawcy od wynagrodzeń nie wypłaconych na dzień roku. Zobowiązania w bilansie zostały wykazane w kwotach wymagających zapłaty. VIII. Rachunek zysków i strat Przychodu i zyski. Kształtowanie się przychodów w roku badanym w stosunku do lat poprzednich w wartościach bieżących. w tys. zł Rodzaj przychodów 2003 rok Rok 2004 Razem rok 2004 Wskaźniki w % 5:2 od 1.01 do od 1.10 do PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 1. Sprzedaż: razem NFZ usługi medycyny pracy indywidualne wpłaty pozostała sprzedaż zmiana stanu produktów

12 ,3 61,7 104,1 69,2 Razem ,3 POZOSTAŁE PRZYCHODY 2. Pozostałe przychody operac. darowizny rzeczowe i finansowe rozwiązane rezerwy pozostałe Razem 3. Przychody finansowe ,0 355,2 200,0 498,9 100,0 OGÓŁEM(1+2+3) ,1 Sprzedaż w księgach rachunkowych jest kompletna, dotycząca okresu badanego, wynika z zestawienia rejestrów sprzedaży i uzgodniona ze sprzedażą wykazaną w deklaracji VAT7 za 3 mce 2004 roku. Sprzedaż oraz pozostałe przychody udokumentowane zgodnie z przepisami o rachunkowości Koszty i straty. Koszty w roku badanym w stosunku do lat poprzednich przedstawia tabela: w tys. zł

13 Rodzaj kosztów 2003 rok Rok 2004 Razem rok 2004 Wskaźniki w % 5:2 od 1.01 do od 1.10 do KOSZTY OPERACYJNE 1. Koszty rodzajowe: zużycie materiałów i energii usługi obce wynagrodzenia składki ZUS i inne świadczenia amortyzacja i inne koszty ,5 141,3 102,9 101,3 84,4 Razem ,6 POZOSTAŁE KOSZTY 2. Pozostałe koszty operacyjne: rezerwy na świadczenia pracowni. rezerwy na koszty likwidacji rezerwy na premie dla pracowni. likwidacja wartości niemat. I praw. kasacja zapasów druki inne razem: 3. Koszty finansowe 80 1

14 ,0 OGÓŁEM(1+2+3) , Wynik finansowy ,4 Porównanie kosztów roku 2004 do okresu poprzedniego jest utrudnione, gdyż w IV kw r. oprócz działalności statutowej wystąpiły dodatkowo koszty likwidacji oraz utworzone i rozwiązane rezerwy związane z zakończeniem działalności jednostki Podatek dochodowy od osób prawnych Ustalenie podatku: a) przychody według prawa bilansowego ,47 rozwiązane rezerwy na świadczenia pracownicze ,90 naliczone odsetki od lokat terminowych 406,00 wg prawa podatkowego ,57 b) koszty: dotyczące okresu badanego ,84 nie stanowiące uzyskania przychodów: utworzone rezerwy na zobowiązania ,40 niewypłacone wynagrodzenia ,68 składki ZUS pracodawcy 2 674,60

15 Razem ,68 koszty wg prawa podatkowego ,16 c) dochód ,41 zwolniony na podstawie art.17, ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób prawnych w okresie badanym nie wystąpił. IX. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego 9.1. Jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale/funduszu/ własnym i rachunku przepływów pieniężnych, gdyż nie spełnia warunków, o których mowa a art. 64, ust. 1 ustawy o rachunkowości Dodatkowe informacje i objaśnienia są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych, zawierają nie ujęte w bilansie oraz rachunku zysków i strat dane i wyjaśnienia znaczące dla pełnej czytelności sprawozdania finansowego w zakresie aktywów trwałych i obrotowych, wyceny aktywów i pasywów, kapitałów, rezerw i zobowiązań oraz ustalenia wyniku finansowego, jak i informacji w zakresie zobowiązań warunkowych. Informacje te moim zdaniem są rzetelne Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej nie zobowiązuje jednostek służby zdrowia do sporządzania sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 45, ust. 4 ustawy o rachunkowości. Natomiast likwidator sporządził sprawozdanie z likwidacji Zespołu z dnia r. oraz uzupełnienie tego sprawozdania z dnia , przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w datach ich sporządzenia. D. USTALENIA KOŃCOWE 1. W toku badania sprawozdania finansowego nie stwierdzono przypadków naruszenia prawa. Z uwagi na fakt stosowania przez biegłego metody badania wyrywkowego, opartego na próbach ksiąg i dowodów księgowych, istnieje ryzyko, że przypadki naruszenia prawa mogły nie zostać wykryte, jak również niektóre nieprawidłowości ksiąg rachunkowych lub sprawozdania finansowego, a także niektóre nieprawidłowości w ustaleniu zobowiązań podatkowych i ich terminowym regulowaniu mogły być w toku badania przeoczone. 2. Podsumowanie wyników badania zawiera opinia sporządzona na podstawie informacji wykazanych w niniejszym raporcie. 3. Raport zawiera 24 strony kolejno ponumerowane i zaparafowane przez biegłego rewidenta. Biegły rewident Podmiot uprawniony do badania Ludwik Demianiuk sprawozdań finansowych nr ewid. 5990/3152 nr ewid. podmiotu Kraków, dnia r. Liczba odwiedzin: 18 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :43:47 Czas publikacji: :43:47 Data przeniesienia do archiwum: Brak

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. O P I N I A z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Opinia biegłego rewidenta z łącznego badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego ONICO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE, UL.DZIECI WARSZAWY 21E/4 za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Warszawa, 28 lutego 2011 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - nr ewid. 2070 Regon: 010675718 NIP: 536-000-07-95 www.lidmar.com.pl

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - nr ewid. 2070 Regon: 010675718 NIP: 536-000-07-95 www.lidmar.com.pl le1lidmar Audyt Doradztwo Finanse podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - nr ewid. 2070 Regon: 010675718 NIP: 536-000-07-95 www.lidmar.com.pl OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGLEGOREWIDENTA dotycząca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ALUMAST S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31GRUDNIA 2012 ROKU Poznań, dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Sąd

Bardziej szczegółowo

Informacja ,,DROZAPOL PROFIL S.A.

Informacja ,,DROZAPOL PROFIL S.A. ,,Eksperci Finansowo Księgowi Spółka z o.o. w Bydgoszczy Informacja uzupełniająca raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego jednostki,,drozapol PROFIL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok K O M I S J A PAP I E RÓW WARTOŚCI O W YCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 2002 (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2004. Elektrobudowa Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) ELBUDOWA

Raport roczny SA-R 2004. Elektrobudowa Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) ELBUDOWA Rozdział VII - Sprawozdania finansowe ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE Raport roczny SA-R 2004 (Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. MOJ Spółka Akcyjna. w Katowicach, ul. Tokarska 6

RAPORT. MOJ Spółka Akcyjna. w Katowicach, ul. Tokarska 6 RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ DOTYCZĄCĄ MOJ Spółka Akcyjna w Katowicach, ul. Tokarska 6 WPROWADZENIE DO RAPORTU 1. Badaniem objęto sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności...3 II. Rejestracja i obsługa bankowa...4 III.

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności...3 II. Rejestracja i obsługa bankowa...4 III. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności....3 II. Rejestracja i obsługa bankowa....4 III. Kapitały własne Spółki...4 IV. Reprezentacja Spółki i jej zatrudnienie...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Licencyjny 2015

Podręcznik Licencyjny 2015 Załącznik do uchwały Prezydium ZG PZM nr 352/2014 z dnia 29.10.2014 r. Podręcznik Licencyjny 2015 Wzory dokumentów finansowych 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Wzór budżetu wpływów i wydatków 5

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 357/ 435 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz. 2988 tel/fax 022 698 73 11; e-mail: amalek@bakam.biz

Bardziej szczegółowo

o ECA Poznań,20.05.2014 DE MOLEN S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.

o ECA Poznań,20.05.2014 DE MOLEN S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12. o ECA Poznań,20.05.2014 DE MOLEN S.A. Wysogotowo, Polska Opinia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2013 ECA Seredyński i Wspólnicy Sp.k. ul

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006

Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006 Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006 (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku - Dz. U. Nr 49, poz.463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

COMP SPÓŁKA AKCYJNA. ul. gen. K. Sosnkowskiego 29 02-495 Warszawa. Raport SARS 2006

COMP SPÓŁKA AKCYJNA. ul. gen. K. Sosnkowskiego 29 02-495 Warszawa. Raport SARS 2006 COMP SPÓŁKA AKCYJNA ul. gen. K. Sosnkowskiego 29 02-495 Warszawa Raport SARS 2006 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię

Raport uzupełniający opinię Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego BUMECH Spółka Akcyjna w Tychach za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Warszawa, kwiecień 2009 r. SPIS TREŚCI RAPORTU A. CZĘŚĆ OGÓLNA...2

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A

D O K U M E N T A C J A Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce nr 10/10/11 z dnia 21 lutego 2011 r. D O K U M E N T A C J A PRZYJĘTEJ POLITYKI RACHUNKOWOŚCI ORAZ PROCEDUR

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50

CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50 CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2006 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA CIECH Spółka Akcyjna SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 R A P O R T z badania sprawozdania finansowego GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 za rok obrotowy obejmujący okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. 1 A. I N F O R M A C J E O G Ó L N E 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo