Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie"

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 1049/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych im. St. Hornunga w Krakowie oraz przyjęcia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień zakończenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych im. St. Hornunga w Krakowie jako samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Data utworzenia Numer aktu 1049 Kadencja Kadencja Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września1994r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXIV/337/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2004 roku w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych im. St. Hornunga w Krakowie, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych im. St. Hornunga w Krakowie, przedstawione przez Pana Jacka Skalskiego likwidatora Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych im. St. Hornunga w Krakowie, stanowiące zał. nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień zakończenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych im. St. Hornunga w Krakowie jako samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiące zał. nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie Likwidacja ZOZ dla Szkół Wyższych rozpoczęta została roku zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/337/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia roku w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych im. St. Hornunga w Krakowie. Powołanie likwidatora (Pana Jacka Skalskiego) nastąpiło na mocy Uchwały Nr 851/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia roku. Wszczęcie postępowania likwidacyjnego zostało zarejestrowane w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego

2 oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS Postanowienie z dnia 24 lutego 2005 roku. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Małopolskim, a Panem Jackiem Skalskim, Likwidator został zobowiązany do przedstawienia sprawozdania z przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego (zał. nr 1 do niniejszej uchwały) jak również sprawozdania finansowego (zał. nr 2 do niniejszej uchwały). Z uwagi na wypełnienie obowiązków związanych z przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego, stosownym jest podjęcie niniejszej uchwały. Jednocześnie do decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego pozostawia się kwestię związaną z wypłatą tzw. premii uznaniowej za 2004 rok dla pracowników zlikwidowanej placówki (wypłata dotyczy 217 pracowników). Premia ta związana była z wynikiem finansowym wykazanym w rachunku zysków i strat, nie była przyznawana z tzw. automatu. Nawet, gdy wynik finansowy jest zakończony zyskiem nie oznacza to konieczności wypłaty przedmiotowej nagrody. Zgodnie ze sprawozdaniem zysk netto wyniósł ,63 zł. W bilansie na dzień zakończenia likwidacji utworzona została m.in. rezerwa na premie uznaniowe dla pracowników w wysokości: ,40 zł z czego premie to: ,00 zł a składki ZUS 20,18% ,40 zł. Załącznik Nr 2 do UZWM Nr 1049 /05 Z dnia roku O P I N I A niezależnego biegłego rewidenta Dla: Zarządu Województwa Małopolskiego Przeprowadziłem badanie załączonego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Krakowie, ul. Armii Krajowej 5 w Likwidacji na które składa się : 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumą ,17 zł, 3) rachunek zysków i strat za okres od do r wykazujący zysk netto w wysokości ,63 zł, 4) dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada badana jednostka. Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziłem stosownie do postanowień : 1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r Nr 76, poz. 694), 2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, 3) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz.491 z późn.zm.). Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziłem w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Moim zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2004 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od r do roku, a) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

3 b) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu badanej jednostki. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej nie zobowiązuje jednostek służby zdrowia do sporządzania sprawozdania z działalności. Natomiast Likwidator sporządził sprawozdanie za okres likwidacji, którego dane liczbowe są zgodne ze sprawozdaniem finansowym. Biegły rewident Ludwik Demianiuk finansowych nr. ewid. 5990/ Podmiot uprawniony do badania sprawozdań nr ewid. podmiotu Kraków, dnia r. R A P O R T z badania sprawozdania finansowego uzupełniający opinię biegłego rewidenta Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych Kraków, ul. Armii Krajowej 5 w likwidacji za okres od r do r Audyt Kancelaria Biegłego Rewidenta w Krakowie Kraków, czerwiec, lipiec 2005 r SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA 3 B. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ 7 C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 8 I. Prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych 8 II. Działanie systemu kontroli wewnętrznej III. Inwentaryzacja 10 IV. Aktywa trwałe Rzeczowy majątek trwały V. Aktywa obrotowe Zapasy 5.2. Należności 5.3. Inwestycje krótkoterminowe VI. Kapitały Fundusz zakładu 6.2. Zysk VII. Zobowiązania i rezerwy Rezerwy 7.2. Zobowiązania krótkoterminowe

4 VIII. Rachunek zysków i strat Sprzedaż i pozostałe przychody 8.2. Koszty i straty 8.3. Wynik finansowy 8.4. Podatek dochodowy od osób prawnych IX. Pozostałe elementy sprawozdania Zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym 9.2.Rachunek przepływów pieniężnych 9.3.Dodatkowe informacje i objaśnienia X. Ustalenia końcowe 19 A. CZĘŚĆ OGÓLNA I. Dane identyfikujące badaną jednostkę Nazwa i siedziba jednostki: Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Krakowie, ul. Armii Krajowej 5 skrót: Zespół. w likwidacji Forma prawna : samorządowa jednostka organizacyjna samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Przedmiotem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia dla: studentów i osób pobierających stypendia doktoranckie i habilitacyjne, pracowników szkół wyższych i ich rodzin, emerytów i rencistów, którzy zostali pod opieka Zespołu, innym osobom na podstawie zawartych umów. 1.4.Organem założycielskim Zespołu jest Sejmik Województwa Małopolskiego w imieniu, którego nadzór sprawuje Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XXIV/337/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2004 roku Zespół został postawiony w stan likwidacji z dniem 1 października 2004 roku 1.6.Średni stan zatrudnienia za 3 miesiące 2004 roku 192 pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. II. Podstawa prawna działalności i kapitał podstawowy Akt zawiązania jednostki: Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Krakowie został z dniem roku powołany zarządzeniem nr 168/98 Wojewody Krakowskiego z dnia roku przez przekształcenie Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych im. Stanisława Hornuga w Krakowie w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Do dnia roku Zespół Opieki Zdrowotnej był prowadzony w formie jednostki budżetowej. 2.2.Organ rejestrowy: a) Decyzją Wojewody Małopolskiego Zespół został wpisany do rejestru ZOZ w księdze rejestrowej nr , b) Zespół zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy postanowieniem z dnia r Nr Rej. PZOZ 15 uzyskując z tym dniem osobowość prawną, c) po wprowadzeniu Krajowego Rejestru Sądowego, Zespół zarejestrowany pod numerem. KRS: Rejestracja podatkowa i statystyczna: NIP nadany decyzja Urzędu Skarbowego Kraków Krowodrza, REGON Kapitały podstawowe: fundusz założycielski nie występuje fundusz zakładu ,69 zł który ulegnie zmniejszeniu o kwotę ,42 zł ( strata za 9 mcy 2004 r) po zatwierdzeniu sprawozdania

5 finansowego sporządzonego na dzień roku tj. w przeddzień postawienia Zespołu w stan likwidacji. Kierownik jednostki : a) na likwidatora z dniem roku uchwała Nr 851/04 Zarządu Województwa Małopolskiego został powołany Pan Jacek Skalski. Wniosek o zmianę wpisie w KRS został złożony w Sądzie Rejonowym dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu roku i do zakończenia likwidacji tj. do roku nie zostało wydane postanowienie tego sądu w zakresie: rozpoczęcia procesu likwidacji, likwidatora jako organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu. b) w odpisie aktualizującym KRS z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dziale II rubryka 1 organ uprawniony do reprezentowania podmiotu figuruje na dzień roku kierownik publicznego zakładu opieki zdrowotnej Pan Andrzej Garliński, gdyż nie nastąpiło odwołanie dotychczasowego kierownika jednostki na dzień postawienia w stan likwidacji. c) Postanowieniem KRS z dnia r. Pan Jacek Skalski został wpisany do rejestru jako likwidator. III. Dane identyfikujące zbadane sprawozdanie finansowe. Na zbadanie sprawozdania finansowego obejmujące okres od r do roku składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,17 zł rachunek zysków i strat za okres od r do r wykazujący zysk netto w wysokości ,63 zł dodatkowa informacja i objaśnienia. IV. Informacje o sprawozdaniu finansowym sporządzone w przeddzień postawienia Zespołu w stan likwidacji tj. na dzień roku Sprawozdanie finansowe : 1) było zbadane przez firmę Audyt Kancelarię Biegłego Rewidenta w Krakowie i uzyskało opinie bez zastrzeżeń, 2) nie zostało zatwierdzone przez Zarząd Województwa Małopolskiego w związku z powyższym strata w kwocie ,42 zł nie została przeniesiona w ciężar funduszu zakładu (art.60, ust.1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej) Sprawozdanie finansowe : nie zostało przekazane do KRS, gdyż nie zostało zatwierdzone zostało przekazane do Urzędu Skarbowego Kraków Krowodrza w dniu r Bilans zamknięcia na na dzień roku został poprawnie wprowadzony do ksiąg na dzień roku. V. Dane identyfikujące podmiot, przeprowadzający badane sprawozdanie finansowe Nazwa i siedziba : Audyt Kancelaria Biegłego Rewidenta w Krakowie, ul. Komandosów 12/ Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych został dokonany Uchwałą 568/104/99 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia roku nr ewidencyjny Zaświadczenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 33645/98 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Badanie przeprowadził biegły rewident Ludwik Demianiuk nr ewidencyjny biegłego 5990/3152. Zarówno podmiot uprawniony do badania, jak i biegły rewident są niezależni od badanej jednostki. 5.5.Badanie zostało przeprowadzone na podstawie umowy zawartej w dniu roku.

6 Podmiot badający został wybrany w ramach przepisów o zamówieniach publicznych zapytania o cenę Uchwałą Nr 1089/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia roku. 5.6.Badanie zostało przeprowadzone w siedzibie jednostki w miesiącu czerwcu i lipcu 2005 roku. VI. Oświadczenie jednostki i dostępność danych. 6.1.Kierownictwo badanej jednostki złożyło oświadczenie o: kompletności, rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego przedstawionego do badania i stanowiącego podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych, ujawnieniu w dodatkowej informacji i objaśnieniach wszelkich zobowiązań warunkowych, nie zaistnieniu do zakończenia badania zdarzeń wpływających w sposób znaczący na wielkość danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za badany rok obrotowy. 6.2.Biegły stwierdza, że w czasie badania sprawozdania finansowego jednostka udostępniła badającemu wszelkie dokumenty, informacje i wyjaśnienia niezbędne do wydania obiektywnej opinii. 6.3.Opinia i raport dotyczą sprawozdania finansowego w wersji ostatecznej. B. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ ZESPOŁU 1. Ze względu na odmienne zasady wyceny aktywów i pasywów dokonane w przeddzień postawienia Zespołu w stan likwidacji, zgodnie z przepisami zrt.29 ustawy o rachunkowości, a ponadto utworzeniu rezerw na przyszłe koszty likwidacji, odstąpiono od dokonania analizy porównawczej w czasie. 2. Stan finansowy na dzień roku tj. na dzień zakończenia likwidacji Środki finansowe, które wpłyną na rachunek Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie figurujące w bilansie r. z tytułu: sprzedaży majątku trwałego zgodnie z podpisanym protokołem ,83 lokat długoterminowych na rachunku bankowym ,00 należności z tyt. dostaw i usług ,51 nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych 28,00 innych należności ,97 zapasu materiałów ,86 razem ,17 Wartość rzeczowych składników została ustalona na podstawie: rzeczowego majątku trwałego na zasadach określonych w uchwale Nr XXI/247/2000 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia roku w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Natomiast środki trwałe o wartości jednostkowej poniżej 5 000, zł wyceny dokonała komisja powołana zarządzeniem nr 11/2004 Likwidatora Zespołu z dnia roku. realność należności ustalona na podstawie potwierdzenia sald oraz dokonanych zapłat Zobowiązania Zespołu do sfinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z tytułu: zobowiązania z tytułu dostaw i usług ,90 podatku VAT 1 161,00 zobowiązania dot: wynagrodzeń rezerw na składniki ZUS pracodawcy 2 674,60 rezerwy na koszty likwidacji ,00 razem , Utworzone rezerwy, które ewentualnie będą podlegały sfinansowaniu po uprzednim podjęciu decyzji przez Zarząd Województwa Małopolskiego o uznaniu tych wydatków:

7 utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze ,69 utworzona rezerwa na premie dla pracowników Zespołu za 2004 r ,40 wraz ze składnikami ZUS pracodawcy razem , Nadwyżka środków finansowych na dzień , roku / / Poniesione nakłady na odtworzenie majątku trwałego od przekształcenia Zespołu w 1998 roku były finansowane wyłącznie ze środków własnych, gdyż nie występował i nie występuje na dzień roku fundusz założycielski (art.57 ustawy o ZOZ). 3. Wynik finansowy za 2004 roku za okres od r. do r ,42 za okres od r. do r ,63 Wynik finansowy za okres od r. do r ,21 W wyniku tym są również ujęte rezerwy na świadczenia pracownicze, których wypłaty nastąpią w 2005 roku w ramach podpisanego pakietu socjalnego za związkami zawodowymi i Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej SCANMED oraz rezerwy na premie dla pracowników za 2004 rok. Decyzję o ewentualnej wypłacie powyższych rezerw podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego. C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA I. Prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych Zasady prowadzenia w Zespole rachunkowości zostały uregulowane zarządzeniem nr 4 z dnia roku w sprawie ustalania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości. Zarządzeniem nr 7/2001 z dnia roku zostały dokonane zmiany w zasadach prowadzenia rachunkowości, wynikające ze zmian w ustawie o rachunkowości. Uregulowania wewnętrzne są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są: a) na komputerach przy użyciu programów: ewidencja finansowoksięgowa AKTYN W wersja firmy River, wdrożony od dnia roku, kadry i płace AKTYN W wdrożony z dniem roku, środki trwałe RAKS 2000 wprowadzony z dniem roku b) metodą tradycyjną prowadzona jest ewidencja: zapasów magazynowych, środków trwałych o niskiej wartości. Księgi rachunkowe na dzień roku zostały prawidłowo otwarte na podstawie danych wynikających z bilansu zamknięcia na dzień roku. W okresie badanym nie nastąpiły zmiany w ewidencji oraz wyceny aktywów i pasywów. Wyniki badania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych stanowiących podstawę dokonanych zapisów, pozwalają uznać je za spełniające warunki rzetelności, bezbłędności i sprawdzalności. Zabezpieczenie ewidencji EPD oraz ich archiwowanie jest prawidłowe Dokumenty księgowe przed wprowadzeniem do ewidencji są poddawane kontroli merytorycznej przez komórki organizacyjne zgodnie z zakresami z ich obowiązków i odpowiedzialności wynikających z regulaminu organizacyjnego i zakresów czynności oraz formalnorachunkowej przez pion głównego księgowego. Ponadto dokumenty są zatwierdzane do wypłaty przed ich realizacją przez głównego księgowego i likwidatora. Na dokumentach widnieją dekrety na jakich kontach mają być ujęte w ewidencji, co eliminuje wystąpienie ewentualnych błędów w ewidencji. Operacje gospodarcze są udokumentowane w sposób kompletny i przejrzysty. Zapisy księgowe są poprawne oraz powiązane z dokumentami. Ewidencja księgowa pozwala na uzyskanie niezbędnych informacji do sporządzenia sprawozdania finansowego.

8 1.3.Dokumentacja księgowa oraz księgi rachunkowe przechowywane są prawidłowo. 1.4.Wynik badania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych stanowiących podstawę w nich zapisów można uznać za ogólnie spełniające warunek rzetelności, bezbłędności sprawdzalności. II. Działanie systemu kontroli wewnętrznej. System działania kontroli wewnętrznej w Zespole został uregulowany: zarządzeniem nr 5 z dnia roku wprowadzającym instrukcję obiegu dokumentów, zarządzeniem nr 8 z dnia roku w sprawie organizacji nadzoru gospodarowania środkami publicznymi, zarządzeniem nr 3/2003 z dnia roku w sprawie regulaminu organizacyjnego. Kontrolę wewnętrzną sprawują: główny księgowy pod względem formalnym i rachunkowym, komórki organizacyjne sprawują kontrolę merytoryczną, zgodnie z zakresami ich obowiązków i odpowiedzialności wynikających z regulaminu organizacyjnego i zakresu czynności. W regulaminie organizacyjnym nie występuje kontrola instytucjonalna. W okresie likwidacji została przeprowadzona kontrol z zewnątrz: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w zakresie gospodarowania mieniem i prawidłowością przeprowadzonych zakupów w ramach zamówień publicznych. Stosowane w sposób ciągły procedury kontroli wewnętrznej zapewniają kompletne ujęcie i prawidłowe udokumentowanie zaszłości gospodarczych. Badanie systemu kontroli wewnętrznej było przeprowadzone w takim zakresie, z jakim wiąże się ono ze sprawozdaniem finansowym. Nie miało ono na celu ujawnienia wszelkich ewentualnych nieprawidłowości lub istotnych słabości tego systemu. Przeprowadzone badanie nie ujawniło znaczących niedociągnięć w działaniu systemu kontroli wewnętrznej. System działania kontroli wewnętrznej w jednostce można uznać za prawidłowy. III. Inwentaryzacja 3.1. Zasady i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji zostały uregulowane zarządzeniem nr 16/98 z dnia r. Unormowania określają sposób dokonywania inwentaryzacji, czasokres ich przeprowadzania oraz sposób rozliczania inwentaryzacji i weryfikacji różnic. Na dzień roku zostały dokonane spisy z natury: materiałów w magazynach, materiałów i leków nie zużytych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Ze względu na dokonanie spisów w natury środków trwałych na dzień roku nie dokonano ich spisu na dzień roku. Osoby materialnie odpowiedzialne potwierdziły, ze wykazany stan spisu na ich arkuszach na dzień roku na zakończenie likwidacji nie uległ zmianie. Na zakończenie likwidacji zostały zinwentaryzowane: należności z tyt. dostaw i usług potwierdzenia sald oraz weryfikacja zapłat, pozostałe należności potwierdzenia sald ewentualnie weryfikacja, środki pieniężne potwierdzenia sald, zobowiązania potwierdzenia sald i weryfikacja, fundusze własne weryfikacja, rozliczenia międzyokresowe weryfikacja, rezerwy weryfikacja W związku z postawieniem jednostki w stan likwidacji dokonano wyceny majątku zgodnie z art. 29, ust. 1 Ustawy o rachunkowości: środki trwałe na poziomie cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia, wartości niematerialne i prawne ustalone na poziomie wartości wykazane w protokole przekazania. inwestycje krótkoterminowe według wartości nominalnej, rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen zakupu brutto,

9 należności w kwotach wymaganej zapłaty, rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, fundusze w wartości nominalnej, rozliczenie międzyokresowe w wartości nominalnej. Sposób wyceny aktywów i pasywów bilansu jest prawidłowy. IV. Aktywa trwałe A bilansu na dzień r r wartości niematerialne i prawne ,49 środki trwałe , ,43 razem , ,83 Wartości niematerialne i prawne zostały wykazane w bilansie zgodnie z protokołem podpisanym przez NZOZ Scanmed i Likwidatora. Środki trwałe w bilansie zostały wykazane w wartości ustalonej przez rzeczoznawców oraz w zakresie środków trwałych o niskiej wartości jednostkowej poniżej 5 000, zł w wartości ustalonej przez komisje powołana przez Likwidatora Zespołu. Wyceny dokonano zgodnie z zasadami ustalonymi w Uchwale Nr XXI/247/2000 Sejmiku Województwa Małopolskiego. Wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wynika z podpisanych dowodów PT na dzień roku przez ZOZ dla Szkół Wyższych jako przekazujący i NZOZ Scanmed jako przejmujący. Wykazana w bilansie na zakończenie likwidacji wartość środków trwałych jest prawidłowa. V. Aktywa obrotowe grupa B bilansu na dzień r r zapasy , ,86 należności krótkoterminowe , ,48 inwestycje krótkoterminowe , ,00 krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,22 razem , , Zapasy na dzień roku stanowią: Stan zapasów na dzień bilansowy stanowią materiały, które zostały ustalone na podstawie spisów z natury, a ich wartość ustalona na poziomie cen zakupu brutto. W jednostce nie występują zapasy nieprawidłowe. Zapasy wykazane w bilansie prawidłowo Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek wykazane w bilansie stanowią: należności z tytułu dostaw i usług ,51 z tytułu podatków 28,00 inne ,97 razem ,48 Należności z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty do 12 miesięcy i do dnia badania zostały potwierdzone przez odbiorców lub zapłacone. Inne należności stanowią: wpłacone vadium do AGH do rozliczenia po r 7 595,00 wpłacona dla firmy Eden kaucja na butle 484,00 rozliczona fakturami w I kw r naliczone odsetki od lokaty terminowej na dzień r 1 515,10 NZOZ Skanmed należności z tytułu przekazanego ZF ŚS 2 230,63 i udzielonych pracownikom pożyczek Małopolski Urząd Marszałkowski przekazane środki ,24 na dzień roku

10 razem ,97 Nie występują należności przedawnione. Wartość należności ustalona w bilansie w kwotach wymagalnych zapłat Inwestycje krótkoterminowe stanowią środki pieniężne jako lokata długoterminowa na rachunku bankowym w Banku PrzemysłowoHandlowym PBK S.A. Oddział w Krakowie. VI. Kapitały /fundusze/ własne pasywa A bilansu na dzień r r fundusz zakładu , ,69 zysk /straty/ z lat ubiegłych ,42 zysk /strata/ netto , ,63 razem , , Zmiany funduszu zakładu w okresie bilansowym: Zmniejszenia z tytułu wyceny majątku trwałego 5 490,00 Fundusz zakładu na dzień bilansowy ustalony prawidłowo Strata z lat ubiegłych stanowi wynik finansowy za okres od r do r. Nie została przeniesiona na fundusz zakładu, gdyż sprawozdanie finansowe za ten okres nie zostało zatwierdzone Zysk netto za okres od r. do r. w kwocie ,63 zł został ustalony prawidłowo. Jednostka ustala wynik finansowy na zasadzie porównawczego rachunku kosztów. VII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania pasywa B bilansu na dzień r r a) rezerwy na zobowiązania , ,09 b) zobowiązania krótkoterminowe pozost. jednostek zobowiązania z tyt. dostaw i usług do 12 mcy , ,90 z tytułu podatków i ZUS , ,00 z tytułu wynagrodzeń ,68 inne zobowiązania 1 087,58 fundusze specjalne , ,60 razem , ,18 Ogółem pasywa B bilansu ( a + b ) , , W bilansie na dzień zakończenia likwidacji figurują utworzone rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu: na koszty likwidacji zgodnie z art.29, ust.1 Ustawy o rachunkowości, których wydatki nastąpią po dacie zakończenia likwidacji ,00 ze względu na szczególne uprawnienia pracowników opieki zdrowotnej wynikające z art. 621 i art. 62b Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia roku (Dz. U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz uregulowaniami zawartymi w zakładowym systemie wynagrodzeń powodujące znacząco jednorazowo wydatki osobowe z tytułu: odpraw emerytalnorentowych, nagród jubileuszowych. Zespół na podstawie art.39 Ustawy o rachunkowości tworzył rezerwy na przyszłe zobowiązania wobec pracowników. Na dzień roku figurują rezerwy na wyżej opisane świadczenia pracownicze, przypadające do wypłaty w 2005 roku tj. do końca okresu objętego porozumieniem. Wartość rezerw stanowi kwotę ,69 zł pod datą roku zostały utworzone rezerwy na premie dla pracowników za 2004 rok. Z przedłożonej biegłemu korespondencji prowadzonej między pracodawcą tj. likwidatorem i dyrektorem ZOZ dla

11 Szkół Wyższych, a Związkami Zawodowymi wynika, że wstępnie dokonano akceptacji przyznania premii za 2004 r. dlatego utworzenie rezerwy na premie pracowników za 2004 r. wydaje się uzasadnione. Lista premii za 2004 roku oraz składki ZUS pracodawcy, przypadające od tych wynagrodzeń stanowi kwotę ,40 zł Łączna kwota rezerw ,09 zł Decyzja uruchomienia rezerw na świadczenia pracownicze oraz na premie dla pracowników za 2004 roku należy do Zarządu Województwa Małopolskiego. W mojej ocenie utworzenie powyższych rezerw jest zasadne Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, dotyczą bieżących rozliczeń, których faktury wpłynęły do Zespołu po dacie roku. Zobowiązania są realne Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń stanowią listy wynagrodzeń brutto, prawidłowo wykazane w bilansie Zobowiązania wobec budżetu w kwocie 1161, zł stanowi podatek VAT należny za miesiąc Deklaracja VAT7 została przekazana do UMWM w dniu r. celem jego zapłaty. Pozostałe rozrachunki z budżetem za mc z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ZUS, deklaracje zostały sporządzone pod datą r. z równoczesnym przekazaniem środków, dlatego na koniec roku nie występują zobowiązania. 7.6.Rozliczenia międzyokresowe bierne, dotyczą składek ZUS pracodawcy od wynagrodzeń nie wypłaconych na dzień roku. Zobowiązania w bilansie zostały wykazane w kwotach wymagających zapłaty. VIII. Rachunek zysków i strat Przychodu i zyski. Kształtowanie się przychodów w roku badanym w stosunku do lat poprzednich w wartościach bieżących. w tys. zł Rodzaj przychodów 2003 rok Rok 2004 Razem rok 2004 Wskaźniki w % 5:2 od 1.01 do od 1.10 do PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 1. Sprzedaż: razem NFZ usługi medycyny pracy indywidualne wpłaty pozostała sprzedaż zmiana stanu produktów

12 ,3 61,7 104,1 69,2 Razem ,3 POZOSTAŁE PRZYCHODY 2. Pozostałe przychody operac. darowizny rzeczowe i finansowe rozwiązane rezerwy pozostałe Razem 3. Przychody finansowe ,0 355,2 200,0 498,9 100,0 OGÓŁEM(1+2+3) ,1 Sprzedaż w księgach rachunkowych jest kompletna, dotycząca okresu badanego, wynika z zestawienia rejestrów sprzedaży i uzgodniona ze sprzedażą wykazaną w deklaracji VAT7 za 3 mce 2004 roku. Sprzedaż oraz pozostałe przychody udokumentowane zgodnie z przepisami o rachunkowości Koszty i straty. Koszty w roku badanym w stosunku do lat poprzednich przedstawia tabela: w tys. zł

13 Rodzaj kosztów 2003 rok Rok 2004 Razem rok 2004 Wskaźniki w % 5:2 od 1.01 do od 1.10 do KOSZTY OPERACYJNE 1. Koszty rodzajowe: zużycie materiałów i energii usługi obce wynagrodzenia składki ZUS i inne świadczenia amortyzacja i inne koszty ,5 141,3 102,9 101,3 84,4 Razem ,6 POZOSTAŁE KOSZTY 2. Pozostałe koszty operacyjne: rezerwy na świadczenia pracowni. rezerwy na koszty likwidacji rezerwy na premie dla pracowni. likwidacja wartości niemat. I praw. kasacja zapasów druki inne razem: 3. Koszty finansowe 80 1

14 ,0 OGÓŁEM(1+2+3) , Wynik finansowy ,4 Porównanie kosztów roku 2004 do okresu poprzedniego jest utrudnione, gdyż w IV kw r. oprócz działalności statutowej wystąpiły dodatkowo koszty likwidacji oraz utworzone i rozwiązane rezerwy związane z zakończeniem działalności jednostki Podatek dochodowy od osób prawnych Ustalenie podatku: a) przychody według prawa bilansowego ,47 rozwiązane rezerwy na świadczenia pracownicze ,90 naliczone odsetki od lokat terminowych 406,00 wg prawa podatkowego ,57 b) koszty: dotyczące okresu badanego ,84 nie stanowiące uzyskania przychodów: utworzone rezerwy na zobowiązania ,40 niewypłacone wynagrodzenia ,68 składki ZUS pracodawcy 2 674,60

15 Razem ,68 koszty wg prawa podatkowego ,16 c) dochód ,41 zwolniony na podstawie art.17, ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób prawnych w okresie badanym nie wystąpił. IX. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego 9.1. Jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale/funduszu/ własnym i rachunku przepływów pieniężnych, gdyż nie spełnia warunków, o których mowa a art. 64, ust. 1 ustawy o rachunkowości Dodatkowe informacje i objaśnienia są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych, zawierają nie ujęte w bilansie oraz rachunku zysków i strat dane i wyjaśnienia znaczące dla pełnej czytelności sprawozdania finansowego w zakresie aktywów trwałych i obrotowych, wyceny aktywów i pasywów, kapitałów, rezerw i zobowiązań oraz ustalenia wyniku finansowego, jak i informacji w zakresie zobowiązań warunkowych. Informacje te moim zdaniem są rzetelne Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej nie zobowiązuje jednostek służby zdrowia do sporządzania sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 45, ust. 4 ustawy o rachunkowości. Natomiast likwidator sporządził sprawozdanie z likwidacji Zespołu z dnia r. oraz uzupełnienie tego sprawozdania z dnia , przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w datach ich sporządzenia. D. USTALENIA KOŃCOWE 1. W toku badania sprawozdania finansowego nie stwierdzono przypadków naruszenia prawa. Z uwagi na fakt stosowania przez biegłego metody badania wyrywkowego, opartego na próbach ksiąg i dowodów księgowych, istnieje ryzyko, że przypadki naruszenia prawa mogły nie zostać wykryte, jak również niektóre nieprawidłowości ksiąg rachunkowych lub sprawozdania finansowego, a także niektóre nieprawidłowości w ustaleniu zobowiązań podatkowych i ich terminowym regulowaniu mogły być w toku badania przeoczone. 2. Podsumowanie wyników badania zawiera opinia sporządzona na podstawie informacji wykazanych w niniejszym raporcie. 3. Raport zawiera 24 strony kolejno ponumerowane i zaparafowane przez biegłego rewidenta. Biegły rewident Podmiot uprawniony do badania Ludwik Demianiuk sprawozdań finansowych nr ewid. 5990/3152 nr ewid. podmiotu Kraków, dnia r. Liczba odwiedzin: 18 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :43:47 Czas publikacji: :43:47 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego E-ENERGO S.A. OD DNIA 24.02.2012 r. EASTSIDECAPITAL S.A. za okres 01.01.2011 r. 31.12.2011 r. Warszawa, 18 lipca 2012 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 126/2017 (5263) poz

MSIG 126/2017 (5263) poz Poz. 25719. Supermarket Detal w Bielsku-Białej. [BMSiG-19225/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok 1. Nazwa i siedziba firmy, wpis do KRS, NIP, REGON Supermarket

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Cognosco. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Cognosco Kraków ul.

Fundacja Cognosco. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Cognosco Kraków ul. Fundacja Cognosco Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku Strona 1/7 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Cognosco 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

MSIG 141/2016 (5026) poz

MSIG 141/2016 (5026) poz MSIG 141/2016 (5026) poz. 18769 18769 Poz. 18769. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EL-TRANS Elżbieta Sierocka w Radzyminie. [BMSiG-13765/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, Wrocław.

I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, Wrocław. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, 53-650 Wrocław. II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego

Bardziej szczegółowo

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport z badania ksiąg i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU... 3

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2016 (5003) poz

MSIG 118/2016 (5003) poz Poz. 15605. Przedsiębiorstwo Prywatne w Siedlcach. [BMSiG-14518/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo Prywatne z siedzibą w Siedlcach, ul.brzeska 102A,

Bardziej szczegółowo

z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. Telesto Spółka Akcyjna, ul. Ludwinowska 17, Warszawa.

z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. Telesto Spółka Akcyjna, ul. Ludwinowska 17, Warszawa. RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Telesto Spółka Akcyjna, ul. Ludwinowska 17, 02-856 Warszawa. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka ogólna Spółki i

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza Ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza Ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza Ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona)

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2008 BILANS Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach sporządzony na dzień 31.12.2007r. (wersja uproszczona) ul. Strażacka

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 1. Przedmiotem podstawowej działalności SIE w roku obrotowym było: -działalność statutowa związana

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. Telesto Spółka Akcyjna ul. Ludwinowska 17, Warszawa.

z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. Telesto Spółka Akcyjna ul. Ludwinowska 17, Warszawa. RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Telesto Spółka Akcyjna ul. Ludwinowska 17, 02-856 Warszawa. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka ogólna Spółki i

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Warszawa

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą Warszawa Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Warszawa Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2014 Roedl Audit Sp. z o.o. ul. Sienna

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. OŚWIADCZENIE Zarząd Fundacji Culture Shock przedstawia SPRAWOZDANIE FINANSOWE za

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2009 rok Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dla Rady Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia w Warszawie, ul. Bracka 20A Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2012 1. Przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Raport. z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od r. do r.

Raport. z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od r. do r. Raport z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 2 1.1. Dane identyfikujące badaną jednostkę 2 1.1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. Nazwa jednostki - STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Adres: 03-545 WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 Wiersz AKTYWA Stan na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE 03-545 WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. MSIG 129/2017 (5266) poz. 26242 26242 Poz. 26242. Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane TRANZYT w Koninie. [BMSiG-18239/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Uzupełniające dane wynikające z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 221/2015 (4852) poz. 17710 17710 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 17710. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARSZAL Tomasz Marchalewski w Zawrotach. [BMSiG-11272/2015] Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014 31.12.2014 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD DO ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD DO ROKU Załącznik do Uchwały nr 01/02/2016, z dnia 19 lutego 2016 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 ROKU Sprawozdanie zawiera: 1. Oświadczenie kierownictwa;

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 14571. Firma Handlowa GEKO - w Kietlinie. [BMSiG-11783/2015] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE Firma Handlowa GEKO

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych)

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych) MSIG 59/2013 (4176) poz. 4147 Poz. 4147. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - w Kozach [BMSiG-0000/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - 43-340 Kozy, ul. Przemysłowa 1 tel. (033)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

MSIG 182/2017 (5319) poz

MSIG 182/2017 (5319) poz Poz. 35386. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. [BMSiG-26954/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r. 1. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MSIG 182/2017 (5319) poz

MSIG 182/2017 (5319) poz MSIG 182/2017 (5319) poz. 35388 35388 Poz. 35388. Transport Ciężarowy w Twardawej. [BMSiG-26413/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE TRANSPORT CIĘŻAROWY 48-250 Głogówek, Twardawa, ul. Polna 8 ZA ROK OBROTOWY 2016

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 3145. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GROT w Piszu. [BMSiG-21475/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1 Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GROT. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2015 (4749) poz

MSIG 118/2015 (4749) poz MSIG 118/2015 (4749) poz. 8811 8811 Poz. 8811. Firma Handlowa C.A.M. w Brzeziu. [BMSiG-7333/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 1. Nazwa jednostki Firma Handlowa

Bardziej szczegółowo

MSIG 160/2016 (5045) poz

MSIG 160/2016 (5045) poz MSIG 160/2016 (5045) poz. 21070 21070 Poz. 21070. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-17560/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BILANS na dzień r. (w zł) AKTYWA Razem: 17254, ,96

BILANS na dzień r. (w zł) AKTYWA Razem: 17254, ,96 Stowarzyszenie Warsaw Poland Załącznik nr 1 Chapter of The IIBA ul. W. Kadłubka 43 02-496 Warszawa NIP: 5222909819 BILANS na dzień 31.12.2016r. (w zł) Poz. Wykaz aktywów i pasywów Stan na dzień 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu RAJDY 4x4 S.A. I. II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Tynieckiej 40,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od r. do r.

OPINIA I RAPORT. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od r. do r. OPINIA I RAPORT z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. GRUPY KAPITAŁOWEJ KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. w Katowicach, ul. Damrota 16-18 Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR Część I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 Fundacja ORATOR, zwana dalej Fundacją, zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. za rok 2015

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. za rok 2015 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi ich Rodzin i Przyjaciół POMOST Łódź, ul. Próchnika 7 NIP 731-179-38-39 za rok 2015 1) działania Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA UZASADNIENIE Do uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju Przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2013 rok oraz pokrycia ujemnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2016 Kraków 2017 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma:

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma: DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. Urządzenia techniczne i

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" TORUŃ UL. TUWIMA 9

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ TORUŃ UL. TUWIMA 9 STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" 87-100 TORUŃ UL. TUWIMA 9 Informacja dodatkowa za rok 2012 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. INFORMACJA DODATKOWA III. DODATKOWE INFORAAACJE l OBJAŚNIENIA IV. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 119/2014 (4498) poz. 8256 8256 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 8256. GLOBGRANIT II w Pieszycach. [BMSiG-7608/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport z badania ksiąg i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU... 3

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwa: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nazwa skrócona: Siedziba: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Bardziej szczegółowo

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wskazanie okresu trwania działalności Stowarzyszenia: czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest nieograniczony. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: przedmiotowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.315.596,03 zł;

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.315.596,03 zł; Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Rady i Zarządu Fundacji Happy Kids Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Fundacji Happy Kids (zwanej dalej Fundacją ) z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

MSIG 209/2015 (4840) poz

MSIG 209/2015 (4840) poz Poz. 16434. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe JARMEX Jarosław Jaskólski w Radomiu. [BMSiG-11314/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo