Spis treści. Spis treści do części A. MSR i MSSF CZĘŚĆ A: AKTUALNOŚCI MSR/MSSF

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Spis treści do części A. MSR i MSSF CZĘŚĆ A: AKTUALNOŚCI MSR/MSSF"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ A: AKTUALNOŚCI MSR/MSSF do części A Zmiany w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej wprowadzonych rozporządzeniami Komisji Europejskiej w 2008 i 2009 roku 1. Rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadzające zmiany w odniesieniu do Interpretacji KIMSF 13 Programy lojalnościowe str Rozporządzenie Komisji WE nr 1263/2008 w odniesieniu do Intepretacji KIMSF 14 Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zależności str Rozporządzenie Komisji WE nr 53/2009 w odniesieniu do MSR 32 i MSR str Rozporządzenie Komisji WE nr 69/2009 wprowadzające zmiany do MSSF 1 oraz MSR str Rozporządzenie Komisji WE nr 70/2009 wprowadzające zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej str Podstawa prawna str. 41 Rewizja finansowa oraz konwergencja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej do systemów rachunkowości krajów trzecich 2. Decyzja Komisji w sprawie okresu przejściowego w zakresie rewizji finansowej audytorów z krajów trzecich str Rozporządzenie Komisji w odniesieniu do prospektu emisyjnego i reklam str Podstawa prawna str. 11 Wpływ zmian w prawie bilansowym w 2008 r. na praktykę rachunkowości w Polsce 1. Wprowadzenie str Ustawa z 18 marca 2008 r str Zakres i termin wprowadzania zmian str Zmiany obowiązujące 14 dni po ogłoszeniu str Zmiany obowiązujące po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2008 r str Zmiany obowiązujące po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2009 r str Polityka rachunkowości i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych str Inwentaryzacja str. 7 1

2 2.7. Zasady sporządzania, w tym wyceny aktywów i pasywów w jednostkowych sprawozdaniach finansowych str Zmiany w zasadach wyceny aktywów i pasywów str Zmiany w sporządzaniu, badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych str Zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych str Zasady rozliczania połączeń spółek str Ustawa z 10 lipca 2008 r str Ustawa z 4 września 2008 r str Ustawa z 10 października 2008 r str Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych str. 15 Opcje walutowe poradnik na czas kryzysu 1. Wprowadzenie str Instrumenty pochodne str Opcje walutowe str Jak powstał kryzys walutowy? str Kto stracił na toksycznych opcjach walutowych? str Różne propozycje rozwiązania problemu opcji walutowych str Jak się bronić? str Podsumowanie str. 23 Zmiany w MSR/MSSF wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. 1. Zmiany do MSSF str. 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy str Zmiany w MSR str Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe str Zmiany w standardach MSSF2, MSSF3, MSR27 oraz MSR str. 8 Przekwalifikowanie aktywów finansowych (zmiany w MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena oraz w MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji) zmiany przyjęte przez Komisję Europejską 1. Rozporządzenie Komisji Europejskiej str Zmiany w MSR str Efektywna stopa procentowa str Zmiany w MSFF str. 4 Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uproszczonego otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu Sposoby zabezpieczania się przed zmianami kursów walut 1. Wstęp str Ryzyko kursowe i sposoby jego analizy str Definicja ryzyka kursowego str Sposoby analizy ryzyka kursowego str Zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym str. 6 2

3 3.1. Rodzaje zabezpieczeń str Przykładowe instrumenty zabezpieczania ryzyka kursowego str Podsumowanie str. 11 Projektowane zmiany w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie 1. Definicje zawarte w projekcie ustawy str Odpowiedzialność dyscyplinarna biegłych rewidentów str Firmy audytorskie str Warunki i zasady wykonywania czynności rewizji finansowej str Nadzór publiczny str Czynności rewizji finansowej w JZP str Współpraca międzynarodowa str. 13 Ograniczenie odpowiedzialności firm audytorskich w Unii Europejskiej Sytuacja polskiego eksportu w kontekście zmian kursu waluty oraz perspektywy przystąpienia Polski do strefy euro 1. Wstęp str Zmiana kursu euro, a dynamika eksportu str Koszty transakcyjne oraz przejrzystość i otwartość rynku co się zmieni po przyjęciu euro str Zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym str Koszty integracji ze strefą euro str Korzyści dla przedsiębiorców z przystąpienia do strefy euro str Jak można przygotować się do wejścia do strefy euro? str Podsumowanie str. 20 Wpływ zawarcia umowy o otrzymanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na rachunkowość jednostki je otrzymującej 1. Zakres zmian w polityce rachunkowości str Zakres zmian w instrukcji obiegu dokumentów str. 7 Ewidencja księgowa przyznania, otrzymania i rozliczenia dotacji ze środków Unii Europejskiej 1. Przyznanie i otrzymanie dotacji str Wykorzystanie i rozliczenie środków otrzymanych z Unii Europejskiej..... str. 7 Aktualizacja wyceny składników majątkowych 1. Kiedy mamy do czynienia z aktualizacją str Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane według wartości przeszacowanej......str Instrumenty finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat str Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży str Ujmowanie i wyłączanie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży porównanie str. 10 3

4 Likwidacja spółek 1. Wstęp str Likwidacja i rozwiązanie spółek str Ogólne przyczyny likwidacji spółek str Likwidacja spółki jawnej str Likwidacja spółki partnerskiej str Likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej str Likwidacja spółki z o.o str Likwidacja spółki akcyjnej str Upadłość spółki jako przyczyna jej likwidacji str Postępowanie upadłościowe str Łączenie spółek jako przyczyna likwidacji jednej z nich str Podsumowanie str. 23 Wpływ stosowania MSR na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa 1. Wstęp str Kto może, a kto musi stosować MSR? str Dlaczego warto wdrożyć w przedsiębiorstwie MSR? str Wdrożenie MSR w przedsiębiorstwie str Podsumowanie str. 8 Projekt Krajowego Standardu Rachunkowości Leasing, najem i dzierżawa 1. Cel i zakres Standardu str Definicje str Klasyfikacja leasingu i zagadnienia wspólne str Ewidencja leasingu operacyjnego u korzystającego i u finansującego oraz ewidencja leasingu finansowego u korzystającego i u finansującego str Leasing zwrotny str Uproszczona ewidencja umów leasingu u korzystającego str. 6 Segmenty operacyjne 2. Zakres zastosowania str Co to są segmenty operacyjne? str Kiedy należy ujawniać informacje o segmencie operacyjnym? str Jakie informacje o segmencie należy ujawnić? str. 11 Konwergencja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) z zasadami rachunkowości krajów trzecich (GAAP) Zastosowanie standardów GAAP w Unii Europejskiej str. 2 Amerykańskie GAAP str. 2 Japońskie GAAP str. 4 Kanadyjskie GAAP str. 4 Chińskie GAAP str. 5 Indyjskie GAAP str. 5 Rosyjskie GAAP str. 5 4

5 Utrata wartości kredytu Różnice kursowe MSR 39 a koszt podatkowy Środek trwały a odpisy amortyzacyjne CZĘŚĆ B: WAŻNE POJĘCIA OD A DO Z CZĘŚĆ C: MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Wybrane błędy popełniane przy sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych przez jednostki inne niż banki i ubezpieczyciele Korekty błędów w sprawozdaniach finansowych 1. Sprawozdanie finansowe str Korygowanie błędów wg MSR str Zmiany wartości szacunkowych str Błędy str. 9 Ramy konceptualne podstawa przygotowania sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 1. Wstęp str Cel sprawozdań finansowych str Założenia str Jakościowe cechy sprawozdań finansowych str Ograniczenia stosowności i wiarygodności informacji str Elementy sprawozdań finansowych str Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym jego elementów str Wycena elementów sprawozdań finansowych str Koncepcje kapitału i utrzymanie kapitału str. 31 Jak firma powinna przygotować się do badania sprawozdania finansowego 2. Umowa o badanie sprawozdania finansowego str Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości str Roczna inwentaryzacja składników aktywów i pasywów str Obserwacja inwentaryzacji przez biegłego rewidenta str Księgi rachunkowe jako podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego str Podstawy prawne str. 11 5

6 MSSF 1: Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy 1. Cel i zakres MSSF str Ujmowanie i wycena str Wyjątki dotyczące retrospektywnego zastosowania pozostałych MSSF str Przedstawianie i ujmowanie informacji str. 18 Załącznik A definicje pojęć str. 23 Załącznik B Połączenia jednostek gospodarczych str. 25 Zmiana systemu raportowania: MSSF 1 2. Ujmowanie i wycena według MSSF str Połączenie jednostek gospodarczych str Wartość godziwa lub przeszacowanie do zakładanego kosztu str Świadczenia pracownicze str Skumulowane różnice z tytułu przeliczenia na walutę obcą str Złożone instrumenty finansowe str Prezentacja i ujawnianie informacji str Wyjaśnienia dotyczące przejścia na MSSF str Uzgodnienia str Przyjęcie wartości godziwej jako zakładanego kosztu str Śródroczne raporty finansowe str. 24 Przekształcanie sprawozdania finansowego 2. Etapy przekształcania sprawozdań str Podsumowanie str. 9 Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń 2. Nieprawidłowości w przeprowadzaniu inwentaryzacji str Błędy w wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego str Sporządzanie sprawozdania finansowego str Podstawy prawne str. 13 MSSF 2: Płatności w formie akcji własnych 2. Podstawowe pojęcia str Zakres stosowania MSSF str Data ujęcia otrzymanych towarów lub usług str Transakcje płatności w formie akcji, rozliczane w instrumentach kapitałowych str Transakcje płatności w formie akcji, rozliczane w środkach pieniężnych str. 16 6

7 7. Transakcje płatności w formie akcji, z możliwością rozliczenia w środkach pieniężnych str Obowiązek ujawnienia informacji str Przepisy przejściowe str Data wejścia w życie standardu str Uregulowania wynikające z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych..... str. 26 MSSF 3: Połączenia jednostek gospodarczych 1. Przyczyny wydania MSSF str Główne postanowienia zawarte w MSSF str Zmiany w porównaniu z wcześniejszymi wymogami str Cel standardu str Zasięg str Metoda rozliczania str Zastosowanie metody zakupu str Koszt połączenia jednostek gospodarczych str Przypisywanie kosztu połączenia aktywom nabytym i przejętym wierzytelnościom, oraz zobowiązaniom warunkowym str Ujawnianie str Przepisy przejściowe i data wejścia w życie str Ograniczone zastosowanie wsteczne str Definicje pojęć Załącznik B Prezentacja i ujawnienia związane z połączeniami jednostek gospodarczych oraz konsolidacją grup kapitałowych 2. Ujawnienia związane z połączeniami jednostek gospodarczych str Prezentacja i ujawnienia związane z konsolidacją grup kapitałowych str. 11 MSSF 4: Umowy ubezpieczeniowe 1. Przyczyny wydania MSSF str Cel MSSF 4: Umowy ubezpieczeniowe str Zasięg MSSF str Ujmowanie i wycena str Zmiany polityki rachunkowej str Umowy ubezpieczeniowe nabyte w wyniku połączenia jednostek gospodarczych lub przeniesienia własności portfela str Uznaniowe udziały w zyskach str Ujawnianie str Data wejścia w życie i okres przejściowy str Definicja umowy ubezpieczeniowej str Definicje pojęć str. 34 MSSF 6: Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych 7

8 MSSF 7: Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji 1. Cel str Zakres str Kategorie instrumentów finansowych i zakres ujawnianych informacji str Wpływ instrumentów finansowych na sytuację finansową i wynik działalności str Charakter i zakres ryzyka związanego z instrumentami finansowymi..... str Data wejścia w życie i przepisy przejściowe str Wycofanie MSR str. 19 Załącznik B do MSSF str. 1 Definicje pojęć str. 1 Zmiany W MSSF 7 1. Informacje, które powinny być wyszczególnione w poszczególnych składnikach sprawozdania finansowego str Jednostka jest zobowiązana ujawnić także inne informacje str Charakter i zakres ryzyka związanego z instrumentami finansowymi..... str. 13 Podatek odroczony w rachunkowości polskiej i międzynarodowej Odpowiedzialność kierownika jednostki za sporządzenia sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 1. Odpowiedzialność według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości str Odpowiedzialność według ustawy o rachunkowości str. 2 Ocena informacji zawartych w prospekcie emisyjnym lub dokumencie rejestracyjnym 1. Badania historycznych informacji finansowych str. 1 Interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 1. Informacje ogólne str Zakres obowiązków str Obowiązywanie Interpretacji KIMSF str Proces tworzenia interpretacji str Zasada poufności str Nadzór nad pracami KIMSF str. 7 SKI-15 Leasing operacyjny specjalne oferty promocyjne 1. Informacje ogólne str Przedmiot interpretacji str Uzgodnione stanowisko str. 3 SKI-32 Wartości niematerialne koszt witryny internetowej 1. Informacje ogólne str. 1 8

9 2. Przedmiot interpretacji str Uzgodnione stanowisko str Przykłady zastosowania SKI str. 10 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji na podstawie Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR 29) 1. Zakres str Przekształcenie sprawozdań finansowych str Sprawozdania finansowe oparte na koszcie historycznym str Rachunek zysków i strat str Zysk lub strata wynikająca z sytuacji pieniężnej netto str Sprawozdania finansowe oparte na aktualnej cenie nabycia str Rachunek zysków i strat str Zysk lub strata wynikająca z sytuacji pieniężnej netto str Podatki str Dane porównawcze str Skonsolidowane sprawozdania finansowe str Wybór i stosowanie ogólnego indeksu cen str Gospodarki, które wydobyły się z hiperinflacji str Ujawnianie informacji str. 11 SKI-27 Ocena istoty transakcji wykorzystujących prawną formę leasingu 1. Informacje ogólne str Przedmiot interpretacji str Uzgodnione stanowisko str Kwestie sprawozdawcze str. 12 SKI-31 Przychody transakcje barterowe obejmujące usługi reklamowe 1. Informacje ogólne str Przedmiot interpretacji str Uzgodnione stanowisko str. 3 MSR 30 Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych banków i podobnych instytucji finansowych 1. Zakres stosowania str Zasady rachunkowości str Rachunek zysków i strat str Bilans str Zobowiązania warunkowe i promesy zobowiązań str Zapadalność aktywów i wymagalność zobowiązań str Koncentracja aktywów i zobowiązań oraz pozycji pozabilansowych str Straty na kredytach i pożyczkach str Ogólne ryzyko bankowe str Zabezpieczenia na aktywach str Działalność powiernicza str Transakcje z podmiotami powiązanymi str. 18 9

10 MSR 31 Sprawozdawczość finansowa dotycząca udziałów we wspólnych przedsięwzięciach 1. Zakres str Definicje str Rodzaje wspólnych przedsięwzięć str Ustalenia umowne str Współkontrolowana działalność str Współkontrolowane aktywa str Współkontrolowane podmioty str Skonsolidowane sprawozdania finansowe wspólników przedsięwzięcia... str Metoda praw własności str Jednostkowe sprawozdania finansowe wspólników oraz transakcje między wspólnym przedsięwzięciem a wspólnikiem str Wykazywanie udziałów we wspólnych przedsięwzięciach w sprawozdaniach finansowych str Zarządzający we wspólnych przedsięwzięciach str Ujawnianie informacji str. 15 KIMSF-1 Zmiany istniejących zobowiązań z tytułu wycofania z eksploatacji, rekultywacji i zobowiązań o podobnym charakterze 1. Informacje ogólne str Przedmiot interpretacji str Uzgodnione stanowisko str Data wejścia w życie str. 12 KIMSF-4 Ustalenie, czy umowa zawiera leasing 1. Informacje ogólne str Przedmiot interpretacji str Uzgodnione stanowisko str Okres przejściowy str. 13 KIMSF-6 Zobowiązania wynikające z uczestnictwa w specyficznym rynku zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1. Informacje ogólne str Przedmiot interpretacji str Uzgodnione stanowisko str Data wejścia w życie str. 5 MSR 21: Skutki zmian kursów wymiany walut str Cele str Zakres stosowania str Wykazywanie transakcji w walutach obcych w walucie funkcjonalnej..... str Stosowanie waluty prezentacji innej niż waluta funkcjonalna str Skutki podatkowe wszystkich różnic kursowych str Ujawnianie informacji str. 20 Transakcje płatności w formie akcji 10

11 CZĘŚĆ D: MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ Ustalanie i ewidencja podatku odroczonego Zaktualizowany standard rachunkowości MSR 1 na podstawie rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 1. Wstęp str Definicje str Sprawoz danie Finansowe str Główne cechy str Rzetelna prezentacja i zgodność z MSSF str Zasada kontynuacji działalności str Zasada memoriału str Istotność i agregowanie str Kompensowanie str Częstotliwość sporządzania sprawozdań str Informacje porównawcze str Ciągłość prezentacji str Struktura i treść Sprawozdania Finansowego str Wprowadzenie str Identyfikacja sprawozdania finansowego str Sprawozdanie z sytuacji finansowej str Podział na pozycje krótkoterminowe i długoterminowe (obrotowe i trwałe) str Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) str Zobowiązania krótkoterminowe str Informacje przedstawiane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej lub w informacjach dodatkowych str Sprawozdanie z całkowitych dochodów str Zysk lub strata za dany okres str Inne całkowite dochody za dany okres str Informacje przedstawiane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów lub w informacjach dodatkowych str Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym str Sprawozdanie z przepływów pieniężnych str Informacje dodatkowe str Ujawnianie zasad (polityki) rachunkowości str Przyczyny niepewności szacunków str Kapitał str Pozostałe ujawnienia str. 32 MSR 1: Prezentacja sprawozdań finansowych 1. Ogólna prezentacja standardu str. 1 Zawartość sprawozdania wg MSR str Określenie formy i zawartości rocznych sprawozdań finansowych str. 3 Bilans aktywa i pasywa str. 2 11

12 Zawartość bilansu str. 3 Rachunek zysków i strat str. 6 Metody sporządzania rachunku zysków i strat str. 7 Zmiany w kapitale własnym str. 10 Rachunek przepływów pieniężnych str. 12 Informacja dodatkowa str. 12 MSR 2: Zapasy 1. Ogólna prezentacja standardu str Aspekty stosowania standardu str. 2 Cena nabycia lub koszt wytworzenia str. 2 Pozostałe koszty str. 3 Techniki ustalania ceny nabycia lub kosztów wytwarzania zapasów..... str. 5 Odpis wartości zapasów str. 6 Towary str Wybór podstawy podziału str. 8 Przypisanie kosztów pośrednich str. 8 Przypisanie pośrednich, stałych kosztów produkcji str. 12 Przypisanie pośrednich, zmiennych kosztów produkcji str. 14 Przypisanie pośrednich kosztów produkcyjnych dla produktów powiązanych str Metody oceniania zapasów w czasie ich wykorzystania str. 16 Obliczanie kosztów zapasów za pomocą metody dokładnie określonej ceny str. 16 Obliczanie kosztów zapasów metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło (FIFO) str. 16 Obliczanie kosztów zapasów metodą średnio ważonej ceny str. 17 Obliczanie kosztów zapasów metodą ostatnie weszło, pierwsze wyszło (LIFO) str. 18 Oszacowanie realnej wartości netto i utraty wartości zapasów w związku ze sporządzaniem rocznego bilansu finansowego str. 18 Ujawnianie informacji str. 20 MSR 7: Rachunek przepływów pieniężnych 1. Ogólna prezentacja standardu str Organizacja przepływów pieniężnych str. 2 Sporządzanie rachunku przepływów środków pieniężnych str Metody sporządzenia rachunku przepływów środków pieniężnych str. 5 Sprawozdawczość dotycząca przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej str. 5 Sprawozdawczość dotycząca przepływów środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej i finansowej str. 6 Zawartość metody bezpośredniej. Forma i porządek sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych str. 6 Zawartość metody pośredniej. Forma i porządek sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych str. 9 12

13 Sprawozdawczość dotycząca przepływów środków pieniężnych w kwotach netto str Pozostałe informacje ujawniane w sprawozdaniu str. 18 Przejęcie i sprzedaż jednostek zależnych oraz innych części jednostki gospodarczej str. 18 MSR 8: Zysk lub strata netto okresu sprawozdawczego, podstawowe błędy i zmiany zasad (polityki) rachunkowości 1. Zysk lub strata netto okresu sprawozdawczego str Skorygowanie podstawowego błędu str. 3 Podejście wzorcowe str. 3 Dopuszczone podejście alternatywne str Zmiany zasad (polityki) rachunkowości str. 5 Sposoby księgowania str. 6 Księgowanie korekty podstawowego błędu według podejścia wzorcowego str. 6 Księgowanie korekty podstawowego błędu według dopuszczalnego podejścia alternatywnego str Załącznik Poprawki do innych standardów i interpretacji str. 11 Podstawa wniosków str. 11 Usunięcie dozwolonego alternatywnego postępowania str. 12 Wyeliminowanie rozróżnienia między podstawowymi a innymi istotnymi błędami występującymi w poprzednich okresach str. 14 Zastosowanie standardu lub interpretacji, które odnoszą się do konkretnej pozycji str. 14 Oświadczenia innych organów ustanawiających standardy str. 15 Istotność str. 15 Kryterium zwalniania z wymogów str. 16 Definicja niemożliwego do wykonania str. 17 Zastosowanie niemożliwego do wykonania zwolnienia str. 17 Ujawnienia planowanego zastosowania nowo wydanych standardów i interpretacji str. 18 Ujmowanie skutków zmian wartości szacunkowych str. 18 MSR 10: Zdarzenia następujące po dniu bilansu 1. Ogólna prezentacja standardu str. 1 Określenie terminu po dniu bilansu str. 1 Organ odpowiadający za publikację rocznych sprawozdań finansowych str. 2 Klasyfikacja zdarzenia według metody księgowania w rocznym sprawozdaniu finansowym str. 2 Zastosowanie standardu str. 3 Ujawnianie str. 5 MSR 11: Umowy o budowę 1. Ogólna prezentacja standardu str. 1 13

14 2. Sposoby księgowania umów o budowę w sprawozdaniach finansowych zamawiających str. 3 Określenie etapów wykonania umowy str. 3 Organizacja księgowania kosztów wykonawcy str Przychody. Przyporządkowanie przychodów na podstawie uwzględnionych kosztów str Osobliwości str Ujawnianie informacji str. 11 MSR 12: Podatek dochodowy 1. Postanowienia ogólne str. 1 Rozliczanie podatku odroczonego str. 1 Różnice okresowe str. 2 Różnice przejściowe str. 2 Korekta wartości godziwej str. 3 Konsekwencje podatkowe odzyskania wartości bilansowej str. 4 Dyskontowanie odroczonych aktywów i wierzytelności str. 4 Klasyfikacja salda podatków odroczonych str. 4 Ujawnienia str Cel MSR str Zasięg str Podstawa opodatkowania str Ujmowanie str. 10 Ujmowanie bieżących wierzytelności i aktywów podatkowych str. 10 Ujmowanie odroczonych wierzytelności i aktywów podatkowych..... str Połączenia jednostek gospodarczych str Aktywa przenoszone w wartości godziwej str Wartość firmy str Ujmowanie początkowe aktywów lub wierzytelności str Różnice przejściowe ulegające odpisowi od dochodu str. 19 Planowanie podatkowe str. 23 Początkowe ujęcie aktywów lub wierzytelności str Niewykorzystane straty podatkowe i niewykorzystane ulgi podatkowe... str. 25 Ponowna ocena nieujętych odroczonych aktywów podatkowych str. 26 Inwestycje w spółki zależne, filie, jednostki stowarzyszone i wkład w spółki typu Joint venture str Wycena str Ujmowanie bieżącego i odroczonego podatku str. 35 Bilans dochodów str. 35 Pozycje zaliczone bezpośrednio do kapitału własnego str. 36 Podatek odroczony wynikający z połączenia jednostek gospodarczych str Bieżący i odroczony podatek wynikający z płatności rozliczanych w akcjach str. 40 Transakcje str Prezentowanie str. 41 Kompensata str

15 Koszt podatku (dochód) powiązany z zyskiem lub stratą wynikającymi ze zwykłej działalności str. 43 Wpływ różnic w kursach wymiany walut na odroczone wierzytelności lub aktywa podatkowe str Ujawnianie str Przykłady różnic przejściowych str. 49 Przykłady okoliczności wywołujących podlegające opodatkowaniu różnice przejściowe str. 49 Transakcje wpływające na bilans dochodów str. 49 Transakcje wpływające na bilans str. 50 Korekty wartości godziwej i przeszacowanej str. 51 Połączenie jednostek gospodarczych i konsolidacja str. 51 Hiperinflacja str Przykłady okoliczności wywołujących możliwe do odpisania od dochodu różnice przejściowe str. 54 Transakcje wpływające na bilans dochodów str. 54 Korekta wartości godziwej i przeszacowanie str. 55 Połączenie jednostek gospodarczych i konsolidacja str Przykłady okoliczności, w których wartość bilansowa aktywów lub wierzytelności jest równa ich podstawie opodatkowania str. 56 MSR 14: Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności 1. Postanowienia ogólne str. 1 Sprawozdanie finansowe str. 1 Wynik segmentu str Cel MSR str Zasięg str Segmenty str. 5 Wydatki segmentu str. 6 Aktywa segmentu str. 7 Przykłady aktywów segmentu str. 8 Wierzytelności segmentu str. 8 Przykłady wierzytelności segmentu str. 9 Wycena aktywów i wierzytelności segmentu str. 9 Wytyczne z innych standardów str. 10 Polityka rachunkowa segmentu str Identyfikowanie segmentów sprawozdawczych str. 11 Uzupełniający i podstawowy segment sprawozdawczy str. 12 Segmenty branżowe i geograficzne str. 13 Segmenty sprawozdawcze str. 15 Polityka rachunkowości dotycząca segmentów str Ujawnianie informacji str. 19 Podstawowy format sprawozdawczy str. 19 Uzupełniające informacje na temat segmentów działalności str. 23 Inne kwestie związane z ujawnianiem str Podejmowanie decyzji o definicji segmentu schemat str

16 Informacje odzwierciedlające skutki zmian cen na podstawie Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR 15) 1. Cele str Reakcja na zmiany cen str Metoda oparta na ogólnej sile nabywczej str Metoda oparta na aktualnej cenie nabycia str Minimalne wymogi dotyczące ujawniania informacji str Pozostałe ujawniane informacje str. 6 MSR 16: Rzeczowy majątek trwały Przyczyny zaktualizowania MSR str Główne zmiany str. 2 Ujmowanie koszty poniesione w okresach póêniejszych str. 2 Wycena przy ujmowaniu koszty demontażu, usunięcia i renowacji aktywów str. 3 Wycena przy ujmowaniu transakcje wymiany majątku str. 3 Wycena przy ujmowaniu model oparty na wartości przeszacowanej str. 3 Amortyzacja jednostka pomiaru str. 4 Obniżenie wartości obniżona kwota str. 4 Obniżenie wartości okres amortyzacji str. 4 Usuwanie data usunięcia str. 4 Usunięcie klasyfikacja zysku str Cel MSR str Zasięg MSR str Ujmowanie str. 7 Początkowa cena nabycia lub koszt wytworzenia str. 8 Koszty ponoszone w terminie póêniejszym str Wycena przy ujmowaniu str. 9 Składniki ceny nabycia lub kosztu wytworzenia str. 10 Koszty dające się przyporządkować bezpośrednio str. 10 Koszty nie będące częścią ceny nabycia lub kosztu wytworzenia str. 11 Wytwarzanie lub ulepszanie pozycji rzeczowego majątku trwałego.... str. 12 Ustalenie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia str. 13 Wartość godziwa aktywów nie dających się porównać z rynkiem str. 14 Wycena następująca po ujęciu początkowym str. 15 Model kosztowy str. 15 Model oparty na wartości przeszacowanej str Amortyzacja str. 18 Odpis amortyzacyjny str. 19 Kwota podlegająca amortyzacji i okres amortyzacji str. 20 Przyszłe korzyści ekonomiczne str. 21 Okres użytkowania składnika aktywów str. 22 Grunt i budynki str. 22 Metoda amortyzacji str. 22 Utrata wartości str. 23 Rekompensata utraty wartości str

17 Usuwanie pozycji ze sprawozdania str Ujawnianie str. 26 Ujawnianie metod amortyzacji str. 27 Zmiany szacunków rachunkowych str Data wejścia w życie str Definicje str. 29 MSR 17: Leasing 1. Ogólna prezentacja standardu str Umowa leasingowa w sprawozdaniach finansowych str. 2 Rodzaje umów leasingowych str. 2 Leasing w sprawozdaniach finansowych str. 2 Leasing operacyjny w sprawozdaniach finansowych str. 6 Leasing zwrotny w sprawozdaniu finansowym sprzedawcy leasingobiorcy str. 8 Minimalne wymogi ujawniania i prezentacji str. 11 MSR 18: Przychody 1. Ogólna prezentacja standardu str Podstawowe zagadnienia standardu str Załącznik do MSR 18 Przychody str. 7 Odsetki, tantiemy i dywidendy str. 17 Przykłady do MSR str. 18 MSR 19: Świadczenia pracownicze 1. Ogólna prezentacja standardu str Praktyczne aspekty zastosowania standardu str. 2 Naliczanie kompensacyjnych urlopów str. 6 Plany podziału z zysku str. 7 MSR 20: Księgowanie dotacji rządowych oraz ujawnianie pomocy rzadowej 1. Ogólne prezentacja standardu str Praktyczne aspekty zastosowania standardu str. 2 Przyznanie dotacji rządowej str. 2 Początkowa wycena dotacji rządowej str. 2 Ujmowanie dotacji rządowej jako przychodu str. 3 Prezentacja dotacji rządowych str. 4 Spłata dotacji rządowych str. 4 Ujawnianie dotacji rządowych str. 5 Ujawnianie pomocy rządowej str. 5 Przykłady do MSR str. 6 MSR 21: Skutki zmian kursów wymiany walut obcych 1. Ogólna prezentacja standardu str Praktyczne aspekty zastosowania standardu str Wyjaśnienie Stałego Komitetu ds Interpretacji str. 6 17

18 SIC 7 Wprowadzenie waluty euro str. 6 SIC 11 Wymiana walut: kapitalizacja strat, wynikających ze znacznej dewaluacji waluty str. 7 SIC 19 Waluta sprawozdawcza: wycena i prezentacja sprawozdania finansowego zgodnie z MSR 21 i MSR str. 8 MSR 23: Koszty finansowania zewnętrznego 1. Ogólne prezentacja standardu str Praktyczne aspekty zastosowania standardu str. 2 Przykłady do MSR str. 8 MSR 24: Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych 1. Ogólne prezentacja standardu str Praktyczne aspekty zastosowania standardu str. 1 MSR 26: Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych 1. Ogólne prezentacja standardu str Wytyczne do prezentacji sprawozdań programów świadczeń emerytalnych str. 2 Forma oraz treść sprawozdania programów określonych składek str. 2 Forma oraz treść sprawozdania programów określonych świadczeń.... str. 4 Wycena aktywów programu str. 8 Ujawnianie str. 8 MSR 27: Skonsolidowane sprawozdania finansowe i inwestycje w jednostkach zależnych 1. Ogólne prezentacja standardu str Obowiązki sporządzającego sprawozdanie finansowe w związku z zastosowaniem reguł standardu str. 1 Cecha szczególna str. 3 Zalecenia str. 5 Obowiązki przy ujawnianiu informacji str. 8 Przykłady do MSR str. 9 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych na podstawie MSR 28 1 Zakres str Definicje str Znaczący wpływ str Metoda praw własności str Metoda ceny nabycia str Skonsolidowane sprawozdanie finansowe str Jednostkowe sprawozdanie finansowe inwestora str Stosowanie metody praw własności str Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości str Podatek dochodowy str Zdarzenia warunkowe str Ujawnianie informacji str

19 MSR 32: Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja 1. Ogólna prezentacja standardu str Prezentacja instrumentów finansowych str. 3 Zobowiązania i kapitał własny str. 3 Odsetki, dywidendy, straty i zyski z instrumentów finansowych str. 3 Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych..... str Ujawnianie instrumentów finansowych str. 5 MSR 33: Zysk przypadający na jedną akcję Zakres standardu str. 1 Podstawowe terminy str Kalkulacja zysku przypadającego na jedną akcję str. 3 Określenie wysokości zysku str. 3 Określenie liczby akcji i ich wpływ na zysk przypadający na jedną akcję str. 5 Emisja praw poboru str. 8 Liczba akcji dla obliczenia rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję str. 11 Opcje i warranty str. 15 Płatności w formie akcji własnych str. 17 Instrumenty zamienne str. 18 Akcje emitowalne warunkowo str Prezentacja i ujawnienie str. 24 Sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym zysku przypadającego na jedną akcję str. 24 Informacje, które jednostka powinna ujawnić w sprawozdaniu finansowym str. 24 MSR 34: Śródroczna sprawozdawczość finansowa Cel standardu str. 1 Zakres stosowania MSR str. 3 Elementy śródrocznego raportu finansowego str. 9 Sprawozdanie finansowe a śródroczne sprawozdanie finansowe str. 11 Informacje dodatkowe do śródrocznego sprawozdania finansowego..... str. 11 Zasady sporządzania śródrocznego sprawozdania finansowego str. 16 Aktywa, pasywa, przychody i koszty str. 17 Elementy sprawozdania a dane finansowe w śródrocznym sprawozdaniu finansowym str. 20 MSR 36: Utrata wartości aktywów 1. Ogólna prezentacja standardu str. 1 Zakres stosowania MSR str Identyfikacja aktywów, które mogły utracić wartość str Przesłanki utraty wartości str Ustalenie wartości odzyskiwalnej str. 6 Wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży str. 6 19

20 Wartość użytkowa str Ujęcie odpisu aktualizującego wartość pojedynczego składnika aktywów, oprócz wartości firmy str Ujęcie odpisu aktualizującego wartość ośrodka wypracowującego środki pieniężne str Ujęcie odpisu aktualizującego wartość firmy str Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składników aktywów str. 21 Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość pojedynczego składnika aktywów str. 22 Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość ośrodka wypracowującego środki pieniężne str Terminy przeprowadzania testów na utratę wartości str Ujawnianie informacji str. 27 MSR 37: Zobowiązania i bierne rozliczenia międzyokresowe MSR 38: Wartości niematerialne 1. Ogólna prezentacja standardu str. 1 Zakres stosowania MSR nr str Identyfikacja składników wartości niematerialnych str Wycena na moment ujęcia w księgach str. 6 Cena nabycia str. 7 Koszt wytworzenia str. 9 Wartość godziwa str Wycena na dzień bilansowy str. 16 Model ceny nabycia lub kosztu wytworzenia str. 16 Model wartości przeszacowanej str Okres użytkowania str. 21 Określony okres użytkowania str. 23 Nieokreślony okres użytkowania str Wycofanie z użytkowania i zbycie str Ujawnianie informacji str. 26 MSR 40: Nieruchomości inwestycyjne 1. Ogólna prezentacja standardu str. 1 Zakres stosowania str Kwalifikacja aktywów jako nieruchomości inwestycyjnych str Ujęcie i wycena początkowa nieruchomości inwestycyjnych str Wycena po początkowym ujęciu str. 10 Model wartości godziwej str Przeniesienia str Zbycie nieruchomości inwestycyjnych str Ujawnienia sprawozdawcze str Podsumowanie str

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Rzeczowe aktywa trwałe. Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości

Rzeczowe aktywa trwałe. Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości Rzeczowe aktywa trwałe Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF

PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF 2015 PRAKTYCZNE ZESTAWIENIE POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH REGULACJI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA PORÓWNANIE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Krajowe Standardy Rachunkowości. i stanowiska Komitetu Standardów Ra

Krajowe Standardy Rachunkowości. i stanowiska Komitetu Standardów Ra Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska Komitetu Standardów Ra Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska Komitetu Standardów Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Wydanie 1 Redaktor merytoryczny dr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Grzegorz Skałecki

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Grzegorz Skałecki SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Grzegorz Skałecki Wprowadzenie Globalizacja gospodarki światowej spowodowała proces ujednolicania zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27)

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27) Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych.......... 11 Przyczyny sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.. 11 Istota i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego.......

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk MSSF wymagają, by jednostka ujawniała mające nastąpić zmiany zasad (polityki) rachunkowości, nawet jeśli nowy standard bądź interpretacja nie weszły jeszcze w życie, ale zostały już opublikowane. Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA WSTĘP RACHUNKOWOŚĆ Przedmiot - majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, koszty, przychody i wynik finansowy działalności gospodarczej w określonym czasie; Rachunkowość dzieli się na finansową

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

L 320/134 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008

L 320/134 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 L 320/134 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych CEL 1 Jednostka może prowadzić działalność gospodarczą za granicą

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Wykaz skrótów O Autorach Wstęp 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Leasing

Spis treœci Wykaz skrótów O Autorach Wstęp 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Leasing Spis treœci Wykaz skrótów...9 O Autorach...10 Wstęp...11 1. Środki trwałe...13 1.1. Środki trwałe w świetle ustawy o rachunkowości...13 1.1.1. Środki trwałe jako składnik aktywów spółki definicje...13

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne 2015 Moduł I Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym aktualny stan prawny

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 8 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ... 11 1.1. Podstawa prawna rachunkowości w Polsce... 11 1.2. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości... 12 1.3. Istota

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03.

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03. Warszawa, 31.03.2014r FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok SPIS TREŚCI 1. BILANS 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1)

Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka Krajowych Standardów Rachunkowości

Ogólna charakterystyka Krajowych Standardów Rachunkowości Ogólna charakterystyka Krajowych Standardów Rachunkowości Autor: Michał Czerniak, 4Audyt 10.10.2011. Portal finansowy IPO.pl Ogólna charakterystyka Krajowych Standardów Rachunkowości. Różnice pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 13 5 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 13 Część I. Prawnopodatkowe skutki umów leasingu... 21 Rozdział 1. Cywilnoprawne regulacje leasingu... 23 1.1. Uwagi wstępne... 23 1.2. Pojęcie umowy leasingu...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE INSTYTUT Ekonomiczny STUDIA PODYPLOMOWE SPECJALNOŚĆ: KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za II kwartał 2006 r.

Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za II kwartał 2006 r. Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za II kwartał 2006 r. Zakres raportu Niniejszy raport jest raportem śródrocznym

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Porównanie regulacji UoR i MSSF. poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym

Porównanie regulacji UoR i MSSF. poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym Porównanie regulacji i MSSF poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce publikację zawierającą wykaz różnic pomiędzy przepisami MSSF a ustawą o

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 R. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy. 19-330 Stare Juchy, ul.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 R. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy. 19-330 Stare Juchy, ul. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 R. 19-330 Stare Juchy, ul. Ełcka 8 Regon 280244570 Informacje ogólne 1) Firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak

SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak Wykład 6. Szczególne obszary sprawozdań finansowych Zakres wykładu: 1. MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji 2. MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (7) Z tego względu rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 należy odpowiednio zmienić.

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (7) Z tego względu rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 należy odpowiednio zmienić. 26.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1751/2005 z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rachunkowości

Wprowadzenie do rachunkowości Wprowadzenie do rachunkowości Definicja rachunkowości Otwieramy własny biznes Pizzeria? Restauracja? 3 Informacje Jak finansujemy naszą działalność (środki własne, kredyt w banku?). Co posiadamy kiedy

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Spółka jest zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów www.acservices.pl Warszawa, 24.10.2013r. Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe w ustawie o rachunkowości i MSR

Środki trwałe w ustawie o rachunkowości i MSR 9 luty 2010r. Środki trwałe w ustawie o rachunkowości i MSR dr Katarzyna Trzpioła Ustawa o rachunkowości Aktywa zalicza się do środków trwałych, jeśli (art. 3 ust 1 pkt 15): Są kontrolowane przez jednostkę,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe CCC S.A. za rok 2012 kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej

Sprawozdanie finansowe CCC S.A. za rok 2012 kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE FINANSOWE CCC S.A. ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 Spis treści SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 5

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Michał Czerniak. W Polsce do chwili obecnej Komitet Standardów Rachunkowości opublikował sześć krajowych standardów rachunkowości 1 :

Michał Czerniak. W Polsce do chwili obecnej Komitet Standardów Rachunkowości opublikował sześć krajowych standardów rachunkowości 1 : OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KRAJOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI. RÓŻNICE POMIĘDZY KRAJOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOŚCI A MIĘDZYNARODOWYMI STAN- DARDAMI RACHUNKOWOŚCI. Michał Czerniak Wraz z postępem procesów

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo