Spis treści. Spis treści do części A. MSR i MSSF CZĘŚĆ A: AKTUALNOŚCI MSR/MSSF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Spis treści do części A. MSR i MSSF CZĘŚĆ A: AKTUALNOŚCI MSR/MSSF"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ A: AKTUALNOŚCI MSR/MSSF do części A Zmiany w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej wprowadzonych rozporządzeniami Komisji Europejskiej w 2008 i 2009 roku 1. Rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadzające zmiany w odniesieniu do Interpretacji KIMSF 13 Programy lojalnościowe str Rozporządzenie Komisji WE nr 1263/2008 w odniesieniu do Intepretacji KIMSF 14 Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zależności str Rozporządzenie Komisji WE nr 53/2009 w odniesieniu do MSR 32 i MSR str Rozporządzenie Komisji WE nr 69/2009 wprowadzające zmiany do MSSF 1 oraz MSR str Rozporządzenie Komisji WE nr 70/2009 wprowadzające zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej str Podstawa prawna str. 41 Rewizja finansowa oraz konwergencja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej do systemów rachunkowości krajów trzecich 2. Decyzja Komisji w sprawie okresu przejściowego w zakresie rewizji finansowej audytorów z krajów trzecich str Rozporządzenie Komisji w odniesieniu do prospektu emisyjnego i reklam str Podstawa prawna str. 11 Wpływ zmian w prawie bilansowym w 2008 r. na praktykę rachunkowości w Polsce 1. Wprowadzenie str Ustawa z 18 marca 2008 r str Zakres i termin wprowadzania zmian str Zmiany obowiązujące 14 dni po ogłoszeniu str Zmiany obowiązujące po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2008 r str Zmiany obowiązujące po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2009 r str Polityka rachunkowości i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych str Inwentaryzacja str. 7 1

2 2.7. Zasady sporządzania, w tym wyceny aktywów i pasywów w jednostkowych sprawozdaniach finansowych str Zmiany w zasadach wyceny aktywów i pasywów str Zmiany w sporządzaniu, badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych str Zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych str Zasady rozliczania połączeń spółek str Ustawa z 10 lipca 2008 r str Ustawa z 4 września 2008 r str Ustawa z 10 października 2008 r str Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych str. 15 Opcje walutowe poradnik na czas kryzysu 1. Wprowadzenie str Instrumenty pochodne str Opcje walutowe str Jak powstał kryzys walutowy? str Kto stracił na toksycznych opcjach walutowych? str Różne propozycje rozwiązania problemu opcji walutowych str Jak się bronić? str Podsumowanie str. 23 Zmiany w MSR/MSSF wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. 1. Zmiany do MSSF str. 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy str Zmiany w MSR str Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe str Zmiany w standardach MSSF2, MSSF3, MSR27 oraz MSR str. 8 Przekwalifikowanie aktywów finansowych (zmiany w MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena oraz w MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji) zmiany przyjęte przez Komisję Europejską 1. Rozporządzenie Komisji Europejskiej str Zmiany w MSR str Efektywna stopa procentowa str Zmiany w MSFF str. 4 Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uproszczonego otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu Sposoby zabezpieczania się przed zmianami kursów walut 1. Wstęp str Ryzyko kursowe i sposoby jego analizy str Definicja ryzyka kursowego str Sposoby analizy ryzyka kursowego str Zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym str. 6 2

3 3.1. Rodzaje zabezpieczeń str Przykładowe instrumenty zabezpieczania ryzyka kursowego str Podsumowanie str. 11 Projektowane zmiany w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie 1. Definicje zawarte w projekcie ustawy str Odpowiedzialność dyscyplinarna biegłych rewidentów str Firmy audytorskie str Warunki i zasady wykonywania czynności rewizji finansowej str Nadzór publiczny str Czynności rewizji finansowej w JZP str Współpraca międzynarodowa str. 13 Ograniczenie odpowiedzialności firm audytorskich w Unii Europejskiej Sytuacja polskiego eksportu w kontekście zmian kursu waluty oraz perspektywy przystąpienia Polski do strefy euro 1. Wstęp str Zmiana kursu euro, a dynamika eksportu str Koszty transakcyjne oraz przejrzystość i otwartość rynku co się zmieni po przyjęciu euro str Zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym str Koszty integracji ze strefą euro str Korzyści dla przedsiębiorców z przystąpienia do strefy euro str Jak można przygotować się do wejścia do strefy euro? str Podsumowanie str. 20 Wpływ zawarcia umowy o otrzymanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na rachunkowość jednostki je otrzymującej 1. Zakres zmian w polityce rachunkowości str Zakres zmian w instrukcji obiegu dokumentów str. 7 Ewidencja księgowa przyznania, otrzymania i rozliczenia dotacji ze środków Unii Europejskiej 1. Przyznanie i otrzymanie dotacji str Wykorzystanie i rozliczenie środków otrzymanych z Unii Europejskiej..... str. 7 Aktualizacja wyceny składników majątkowych 1. Kiedy mamy do czynienia z aktualizacją str Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane według wartości przeszacowanej......str Instrumenty finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat str Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży str Ujmowanie i wyłączanie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży porównanie str. 10 3

4 Likwidacja spółek 1. Wstęp str Likwidacja i rozwiązanie spółek str Ogólne przyczyny likwidacji spółek str Likwidacja spółki jawnej str Likwidacja spółki partnerskiej str Likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej str Likwidacja spółki z o.o str Likwidacja spółki akcyjnej str Upadłość spółki jako przyczyna jej likwidacji str Postępowanie upadłościowe str Łączenie spółek jako przyczyna likwidacji jednej z nich str Podsumowanie str. 23 Wpływ stosowania MSR na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa 1. Wstęp str Kto może, a kto musi stosować MSR? str Dlaczego warto wdrożyć w przedsiębiorstwie MSR? str Wdrożenie MSR w przedsiębiorstwie str Podsumowanie str. 8 Projekt Krajowego Standardu Rachunkowości Leasing, najem i dzierżawa 1. Cel i zakres Standardu str Definicje str Klasyfikacja leasingu i zagadnienia wspólne str Ewidencja leasingu operacyjnego u korzystającego i u finansującego oraz ewidencja leasingu finansowego u korzystającego i u finansującego str Leasing zwrotny str Uproszczona ewidencja umów leasingu u korzystającego str. 6 Segmenty operacyjne 2. Zakres zastosowania str Co to są segmenty operacyjne? str Kiedy należy ujawniać informacje o segmencie operacyjnym? str Jakie informacje o segmencie należy ujawnić? str. 11 Konwergencja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) z zasadami rachunkowości krajów trzecich (GAAP) Zastosowanie standardów GAAP w Unii Europejskiej str. 2 Amerykańskie GAAP str. 2 Japońskie GAAP str. 4 Kanadyjskie GAAP str. 4 Chińskie GAAP str. 5 Indyjskie GAAP str. 5 Rosyjskie GAAP str. 5 4

5 Utrata wartości kredytu Różnice kursowe MSR 39 a koszt podatkowy Środek trwały a odpisy amortyzacyjne CZĘŚĆ B: WAŻNE POJĘCIA OD A DO Z CZĘŚĆ C: MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Wybrane błędy popełniane przy sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych przez jednostki inne niż banki i ubezpieczyciele Korekty błędów w sprawozdaniach finansowych 1. Sprawozdanie finansowe str Korygowanie błędów wg MSR str Zmiany wartości szacunkowych str Błędy str. 9 Ramy konceptualne podstawa przygotowania sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 1. Wstęp str Cel sprawozdań finansowych str Założenia str Jakościowe cechy sprawozdań finansowych str Ograniczenia stosowności i wiarygodności informacji str Elementy sprawozdań finansowych str Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym jego elementów str Wycena elementów sprawozdań finansowych str Koncepcje kapitału i utrzymanie kapitału str. 31 Jak firma powinna przygotować się do badania sprawozdania finansowego 2. Umowa o badanie sprawozdania finansowego str Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości str Roczna inwentaryzacja składników aktywów i pasywów str Obserwacja inwentaryzacji przez biegłego rewidenta str Księgi rachunkowe jako podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego str Podstawy prawne str. 11 5

6 MSSF 1: Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy 1. Cel i zakres MSSF str Ujmowanie i wycena str Wyjątki dotyczące retrospektywnego zastosowania pozostałych MSSF str Przedstawianie i ujmowanie informacji str. 18 Załącznik A definicje pojęć str. 23 Załącznik B Połączenia jednostek gospodarczych str. 25 Zmiana systemu raportowania: MSSF 1 2. Ujmowanie i wycena według MSSF str Połączenie jednostek gospodarczych str Wartość godziwa lub przeszacowanie do zakładanego kosztu str Świadczenia pracownicze str Skumulowane różnice z tytułu przeliczenia na walutę obcą str Złożone instrumenty finansowe str Prezentacja i ujawnianie informacji str Wyjaśnienia dotyczące przejścia na MSSF str Uzgodnienia str Przyjęcie wartości godziwej jako zakładanego kosztu str Śródroczne raporty finansowe str. 24 Przekształcanie sprawozdania finansowego 2. Etapy przekształcania sprawozdań str Podsumowanie str. 9 Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń 2. Nieprawidłowości w przeprowadzaniu inwentaryzacji str Błędy w wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego str Sporządzanie sprawozdania finansowego str Podstawy prawne str. 13 MSSF 2: Płatności w formie akcji własnych 2. Podstawowe pojęcia str Zakres stosowania MSSF str Data ujęcia otrzymanych towarów lub usług str Transakcje płatności w formie akcji, rozliczane w instrumentach kapitałowych str Transakcje płatności w formie akcji, rozliczane w środkach pieniężnych str. 16 6

7 7. Transakcje płatności w formie akcji, z możliwością rozliczenia w środkach pieniężnych str Obowiązek ujawnienia informacji str Przepisy przejściowe str Data wejścia w życie standardu str Uregulowania wynikające z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych..... str. 26 MSSF 3: Połączenia jednostek gospodarczych 1. Przyczyny wydania MSSF str Główne postanowienia zawarte w MSSF str Zmiany w porównaniu z wcześniejszymi wymogami str Cel standardu str Zasięg str Metoda rozliczania str Zastosowanie metody zakupu str Koszt połączenia jednostek gospodarczych str Przypisywanie kosztu połączenia aktywom nabytym i przejętym wierzytelnościom, oraz zobowiązaniom warunkowym str Ujawnianie str Przepisy przejściowe i data wejścia w życie str Ograniczone zastosowanie wsteczne str Definicje pojęć Załącznik B Prezentacja i ujawnienia związane z połączeniami jednostek gospodarczych oraz konsolidacją grup kapitałowych 2. Ujawnienia związane z połączeniami jednostek gospodarczych str Prezentacja i ujawnienia związane z konsolidacją grup kapitałowych str. 11 MSSF 4: Umowy ubezpieczeniowe 1. Przyczyny wydania MSSF str Cel MSSF 4: Umowy ubezpieczeniowe str Zasięg MSSF str Ujmowanie i wycena str Zmiany polityki rachunkowej str Umowy ubezpieczeniowe nabyte w wyniku połączenia jednostek gospodarczych lub przeniesienia własności portfela str Uznaniowe udziały w zyskach str Ujawnianie str Data wejścia w życie i okres przejściowy str Definicja umowy ubezpieczeniowej str Definicje pojęć str. 34 MSSF 6: Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych 7

8 MSSF 7: Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji 1. Cel str Zakres str Kategorie instrumentów finansowych i zakres ujawnianych informacji str Wpływ instrumentów finansowych na sytuację finansową i wynik działalności str Charakter i zakres ryzyka związanego z instrumentami finansowymi..... str Data wejścia w życie i przepisy przejściowe str Wycofanie MSR str. 19 Załącznik B do MSSF str. 1 Definicje pojęć str. 1 Zmiany W MSSF 7 1. Informacje, które powinny być wyszczególnione w poszczególnych składnikach sprawozdania finansowego str Jednostka jest zobowiązana ujawnić także inne informacje str Charakter i zakres ryzyka związanego z instrumentami finansowymi..... str. 13 Podatek odroczony w rachunkowości polskiej i międzynarodowej Odpowiedzialność kierownika jednostki za sporządzenia sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 1. Odpowiedzialność według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości str Odpowiedzialność według ustawy o rachunkowości str. 2 Ocena informacji zawartych w prospekcie emisyjnym lub dokumencie rejestracyjnym 1. Badania historycznych informacji finansowych str. 1 Interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 1. Informacje ogólne str Zakres obowiązków str Obowiązywanie Interpretacji KIMSF str Proces tworzenia interpretacji str Zasada poufności str Nadzór nad pracami KIMSF str. 7 SKI-15 Leasing operacyjny specjalne oferty promocyjne 1. Informacje ogólne str Przedmiot interpretacji str Uzgodnione stanowisko str. 3 SKI-32 Wartości niematerialne koszt witryny internetowej 1. Informacje ogólne str. 1 8

9 2. Przedmiot interpretacji str Uzgodnione stanowisko str Przykłady zastosowania SKI str. 10 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji na podstawie Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR 29) 1. Zakres str Przekształcenie sprawozdań finansowych str Sprawozdania finansowe oparte na koszcie historycznym str Rachunek zysków i strat str Zysk lub strata wynikająca z sytuacji pieniężnej netto str Sprawozdania finansowe oparte na aktualnej cenie nabycia str Rachunek zysków i strat str Zysk lub strata wynikająca z sytuacji pieniężnej netto str Podatki str Dane porównawcze str Skonsolidowane sprawozdania finansowe str Wybór i stosowanie ogólnego indeksu cen str Gospodarki, które wydobyły się z hiperinflacji str Ujawnianie informacji str. 11 SKI-27 Ocena istoty transakcji wykorzystujących prawną formę leasingu 1. Informacje ogólne str Przedmiot interpretacji str Uzgodnione stanowisko str Kwestie sprawozdawcze str. 12 SKI-31 Przychody transakcje barterowe obejmujące usługi reklamowe 1. Informacje ogólne str Przedmiot interpretacji str Uzgodnione stanowisko str. 3 MSR 30 Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych banków i podobnych instytucji finansowych 1. Zakres stosowania str Zasady rachunkowości str Rachunek zysków i strat str Bilans str Zobowiązania warunkowe i promesy zobowiązań str Zapadalność aktywów i wymagalność zobowiązań str Koncentracja aktywów i zobowiązań oraz pozycji pozabilansowych str Straty na kredytach i pożyczkach str Ogólne ryzyko bankowe str Zabezpieczenia na aktywach str Działalność powiernicza str Transakcje z podmiotami powiązanymi str. 18 9

10 MSR 31 Sprawozdawczość finansowa dotycząca udziałów we wspólnych przedsięwzięciach 1. Zakres str Definicje str Rodzaje wspólnych przedsięwzięć str Ustalenia umowne str Współkontrolowana działalność str Współkontrolowane aktywa str Współkontrolowane podmioty str Skonsolidowane sprawozdania finansowe wspólników przedsięwzięcia... str Metoda praw własności str Jednostkowe sprawozdania finansowe wspólników oraz transakcje między wspólnym przedsięwzięciem a wspólnikiem str Wykazywanie udziałów we wspólnych przedsięwzięciach w sprawozdaniach finansowych str Zarządzający we wspólnych przedsięwzięciach str Ujawnianie informacji str. 15 KIMSF-1 Zmiany istniejących zobowiązań z tytułu wycofania z eksploatacji, rekultywacji i zobowiązań o podobnym charakterze 1. Informacje ogólne str Przedmiot interpretacji str Uzgodnione stanowisko str Data wejścia w życie str. 12 KIMSF-4 Ustalenie, czy umowa zawiera leasing 1. Informacje ogólne str Przedmiot interpretacji str Uzgodnione stanowisko str Okres przejściowy str. 13 KIMSF-6 Zobowiązania wynikające z uczestnictwa w specyficznym rynku zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1. Informacje ogólne str Przedmiot interpretacji str Uzgodnione stanowisko str Data wejścia w życie str. 5 MSR 21: Skutki zmian kursów wymiany walut str Cele str Zakres stosowania str Wykazywanie transakcji w walutach obcych w walucie funkcjonalnej..... str Stosowanie waluty prezentacji innej niż waluta funkcjonalna str Skutki podatkowe wszystkich różnic kursowych str Ujawnianie informacji str. 20 Transakcje płatności w formie akcji 10

11 CZĘŚĆ D: MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ Ustalanie i ewidencja podatku odroczonego Zaktualizowany standard rachunkowości MSR 1 na podstawie rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 1. Wstęp str Definicje str Sprawoz danie Finansowe str Główne cechy str Rzetelna prezentacja i zgodność z MSSF str Zasada kontynuacji działalności str Zasada memoriału str Istotność i agregowanie str Kompensowanie str Częstotliwość sporządzania sprawozdań str Informacje porównawcze str Ciągłość prezentacji str Struktura i treść Sprawozdania Finansowego str Wprowadzenie str Identyfikacja sprawozdania finansowego str Sprawozdanie z sytuacji finansowej str Podział na pozycje krótkoterminowe i długoterminowe (obrotowe i trwałe) str Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) str Zobowiązania krótkoterminowe str Informacje przedstawiane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej lub w informacjach dodatkowych str Sprawozdanie z całkowitych dochodów str Zysk lub strata za dany okres str Inne całkowite dochody za dany okres str Informacje przedstawiane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów lub w informacjach dodatkowych str Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym str Sprawozdanie z przepływów pieniężnych str Informacje dodatkowe str Ujawnianie zasad (polityki) rachunkowości str Przyczyny niepewności szacunków str Kapitał str Pozostałe ujawnienia str. 32 MSR 1: Prezentacja sprawozdań finansowych 1. Ogólna prezentacja standardu str. 1 Zawartość sprawozdania wg MSR str Określenie formy i zawartości rocznych sprawozdań finansowych str. 3 Bilans aktywa i pasywa str. 2 11

12 Zawartość bilansu str. 3 Rachunek zysków i strat str. 6 Metody sporządzania rachunku zysków i strat str. 7 Zmiany w kapitale własnym str. 10 Rachunek przepływów pieniężnych str. 12 Informacja dodatkowa str. 12 MSR 2: Zapasy 1. Ogólna prezentacja standardu str Aspekty stosowania standardu str. 2 Cena nabycia lub koszt wytworzenia str. 2 Pozostałe koszty str. 3 Techniki ustalania ceny nabycia lub kosztów wytwarzania zapasów..... str. 5 Odpis wartości zapasów str. 6 Towary str Wybór podstawy podziału str. 8 Przypisanie kosztów pośrednich str. 8 Przypisanie pośrednich, stałych kosztów produkcji str. 12 Przypisanie pośrednich, zmiennych kosztów produkcji str. 14 Przypisanie pośrednich kosztów produkcyjnych dla produktów powiązanych str Metody oceniania zapasów w czasie ich wykorzystania str. 16 Obliczanie kosztów zapasów za pomocą metody dokładnie określonej ceny str. 16 Obliczanie kosztów zapasów metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło (FIFO) str. 16 Obliczanie kosztów zapasów metodą średnio ważonej ceny str. 17 Obliczanie kosztów zapasów metodą ostatnie weszło, pierwsze wyszło (LIFO) str. 18 Oszacowanie realnej wartości netto i utraty wartości zapasów w związku ze sporządzaniem rocznego bilansu finansowego str. 18 Ujawnianie informacji str. 20 MSR 7: Rachunek przepływów pieniężnych 1. Ogólna prezentacja standardu str Organizacja przepływów pieniężnych str. 2 Sporządzanie rachunku przepływów środków pieniężnych str Metody sporządzenia rachunku przepływów środków pieniężnych str. 5 Sprawozdawczość dotycząca przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej str. 5 Sprawozdawczość dotycząca przepływów środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej i finansowej str. 6 Zawartość metody bezpośredniej. Forma i porządek sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych str. 6 Zawartość metody pośredniej. Forma i porządek sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych str. 9 12

13 Sprawozdawczość dotycząca przepływów środków pieniężnych w kwotach netto str Pozostałe informacje ujawniane w sprawozdaniu str. 18 Przejęcie i sprzedaż jednostek zależnych oraz innych części jednostki gospodarczej str. 18 MSR 8: Zysk lub strata netto okresu sprawozdawczego, podstawowe błędy i zmiany zasad (polityki) rachunkowości 1. Zysk lub strata netto okresu sprawozdawczego str Skorygowanie podstawowego błędu str. 3 Podejście wzorcowe str. 3 Dopuszczone podejście alternatywne str Zmiany zasad (polityki) rachunkowości str. 5 Sposoby księgowania str. 6 Księgowanie korekty podstawowego błędu według podejścia wzorcowego str. 6 Księgowanie korekty podstawowego błędu według dopuszczalnego podejścia alternatywnego str Załącznik Poprawki do innych standardów i interpretacji str. 11 Podstawa wniosków str. 11 Usunięcie dozwolonego alternatywnego postępowania str. 12 Wyeliminowanie rozróżnienia między podstawowymi a innymi istotnymi błędami występującymi w poprzednich okresach str. 14 Zastosowanie standardu lub interpretacji, które odnoszą się do konkretnej pozycji str. 14 Oświadczenia innych organów ustanawiających standardy str. 15 Istotność str. 15 Kryterium zwalniania z wymogów str. 16 Definicja niemożliwego do wykonania str. 17 Zastosowanie niemożliwego do wykonania zwolnienia str. 17 Ujawnienia planowanego zastosowania nowo wydanych standardów i interpretacji str. 18 Ujmowanie skutków zmian wartości szacunkowych str. 18 MSR 10: Zdarzenia następujące po dniu bilansu 1. Ogólna prezentacja standardu str. 1 Określenie terminu po dniu bilansu str. 1 Organ odpowiadający za publikację rocznych sprawozdań finansowych str. 2 Klasyfikacja zdarzenia według metody księgowania w rocznym sprawozdaniu finansowym str. 2 Zastosowanie standardu str. 3 Ujawnianie str. 5 MSR 11: Umowy o budowę 1. Ogólna prezentacja standardu str. 1 13

14 2. Sposoby księgowania umów o budowę w sprawozdaniach finansowych zamawiających str. 3 Określenie etapów wykonania umowy str. 3 Organizacja księgowania kosztów wykonawcy str Przychody. Przyporządkowanie przychodów na podstawie uwzględnionych kosztów str Osobliwości str Ujawnianie informacji str. 11 MSR 12: Podatek dochodowy 1. Postanowienia ogólne str. 1 Rozliczanie podatku odroczonego str. 1 Różnice okresowe str. 2 Różnice przejściowe str. 2 Korekta wartości godziwej str. 3 Konsekwencje podatkowe odzyskania wartości bilansowej str. 4 Dyskontowanie odroczonych aktywów i wierzytelności str. 4 Klasyfikacja salda podatków odroczonych str. 4 Ujawnienia str Cel MSR str Zasięg str Podstawa opodatkowania str Ujmowanie str. 10 Ujmowanie bieżących wierzytelności i aktywów podatkowych str. 10 Ujmowanie odroczonych wierzytelności i aktywów podatkowych..... str Połączenia jednostek gospodarczych str Aktywa przenoszone w wartości godziwej str Wartość firmy str Ujmowanie początkowe aktywów lub wierzytelności str Różnice przejściowe ulegające odpisowi od dochodu str. 19 Planowanie podatkowe str. 23 Początkowe ujęcie aktywów lub wierzytelności str Niewykorzystane straty podatkowe i niewykorzystane ulgi podatkowe... str. 25 Ponowna ocena nieujętych odroczonych aktywów podatkowych str. 26 Inwestycje w spółki zależne, filie, jednostki stowarzyszone i wkład w spółki typu Joint venture str Wycena str Ujmowanie bieżącego i odroczonego podatku str. 35 Bilans dochodów str. 35 Pozycje zaliczone bezpośrednio do kapitału własnego str. 36 Podatek odroczony wynikający z połączenia jednostek gospodarczych str Bieżący i odroczony podatek wynikający z płatności rozliczanych w akcjach str. 40 Transakcje str Prezentowanie str. 41 Kompensata str

15 Koszt podatku (dochód) powiązany z zyskiem lub stratą wynikającymi ze zwykłej działalności str. 43 Wpływ różnic w kursach wymiany walut na odroczone wierzytelności lub aktywa podatkowe str Ujawnianie str Przykłady różnic przejściowych str. 49 Przykłady okoliczności wywołujących podlegające opodatkowaniu różnice przejściowe str. 49 Transakcje wpływające na bilans dochodów str. 49 Transakcje wpływające na bilans str. 50 Korekty wartości godziwej i przeszacowanej str. 51 Połączenie jednostek gospodarczych i konsolidacja str. 51 Hiperinflacja str Przykłady okoliczności wywołujących możliwe do odpisania od dochodu różnice przejściowe str. 54 Transakcje wpływające na bilans dochodów str. 54 Korekta wartości godziwej i przeszacowanie str. 55 Połączenie jednostek gospodarczych i konsolidacja str Przykłady okoliczności, w których wartość bilansowa aktywów lub wierzytelności jest równa ich podstawie opodatkowania str. 56 MSR 14: Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności 1. Postanowienia ogólne str. 1 Sprawozdanie finansowe str. 1 Wynik segmentu str Cel MSR str Zasięg str Segmenty str. 5 Wydatki segmentu str. 6 Aktywa segmentu str. 7 Przykłady aktywów segmentu str. 8 Wierzytelności segmentu str. 8 Przykłady wierzytelności segmentu str. 9 Wycena aktywów i wierzytelności segmentu str. 9 Wytyczne z innych standardów str. 10 Polityka rachunkowa segmentu str Identyfikowanie segmentów sprawozdawczych str. 11 Uzupełniający i podstawowy segment sprawozdawczy str. 12 Segmenty branżowe i geograficzne str. 13 Segmenty sprawozdawcze str. 15 Polityka rachunkowości dotycząca segmentów str Ujawnianie informacji str. 19 Podstawowy format sprawozdawczy str. 19 Uzupełniające informacje na temat segmentów działalności str. 23 Inne kwestie związane z ujawnianiem str Podejmowanie decyzji o definicji segmentu schemat str

16 Informacje odzwierciedlające skutki zmian cen na podstawie Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR 15) 1. Cele str Reakcja na zmiany cen str Metoda oparta na ogólnej sile nabywczej str Metoda oparta na aktualnej cenie nabycia str Minimalne wymogi dotyczące ujawniania informacji str Pozostałe ujawniane informacje str. 6 MSR 16: Rzeczowy majątek trwały Przyczyny zaktualizowania MSR str Główne zmiany str. 2 Ujmowanie koszty poniesione w okresach póêniejszych str. 2 Wycena przy ujmowaniu koszty demontażu, usunięcia i renowacji aktywów str. 3 Wycena przy ujmowaniu transakcje wymiany majątku str. 3 Wycena przy ujmowaniu model oparty na wartości przeszacowanej str. 3 Amortyzacja jednostka pomiaru str. 4 Obniżenie wartości obniżona kwota str. 4 Obniżenie wartości okres amortyzacji str. 4 Usuwanie data usunięcia str. 4 Usunięcie klasyfikacja zysku str Cel MSR str Zasięg MSR str Ujmowanie str. 7 Początkowa cena nabycia lub koszt wytworzenia str. 8 Koszty ponoszone w terminie póêniejszym str Wycena przy ujmowaniu str. 9 Składniki ceny nabycia lub kosztu wytworzenia str. 10 Koszty dające się przyporządkować bezpośrednio str. 10 Koszty nie będące częścią ceny nabycia lub kosztu wytworzenia str. 11 Wytwarzanie lub ulepszanie pozycji rzeczowego majątku trwałego.... str. 12 Ustalenie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia str. 13 Wartość godziwa aktywów nie dających się porównać z rynkiem str. 14 Wycena następująca po ujęciu początkowym str. 15 Model kosztowy str. 15 Model oparty na wartości przeszacowanej str Amortyzacja str. 18 Odpis amortyzacyjny str. 19 Kwota podlegająca amortyzacji i okres amortyzacji str. 20 Przyszłe korzyści ekonomiczne str. 21 Okres użytkowania składnika aktywów str. 22 Grunt i budynki str. 22 Metoda amortyzacji str. 22 Utrata wartości str. 23 Rekompensata utraty wartości str

17 Usuwanie pozycji ze sprawozdania str Ujawnianie str. 26 Ujawnianie metod amortyzacji str. 27 Zmiany szacunków rachunkowych str Data wejścia w życie str Definicje str. 29 MSR 17: Leasing 1. Ogólna prezentacja standardu str Umowa leasingowa w sprawozdaniach finansowych str. 2 Rodzaje umów leasingowych str. 2 Leasing w sprawozdaniach finansowych str. 2 Leasing operacyjny w sprawozdaniach finansowych str. 6 Leasing zwrotny w sprawozdaniu finansowym sprzedawcy leasingobiorcy str. 8 Minimalne wymogi ujawniania i prezentacji str. 11 MSR 18: Przychody 1. Ogólna prezentacja standardu str Podstawowe zagadnienia standardu str Załącznik do MSR 18 Przychody str. 7 Odsetki, tantiemy i dywidendy str. 17 Przykłady do MSR str. 18 MSR 19: Świadczenia pracownicze 1. Ogólna prezentacja standardu str Praktyczne aspekty zastosowania standardu str. 2 Naliczanie kompensacyjnych urlopów str. 6 Plany podziału z zysku str. 7 MSR 20: Księgowanie dotacji rządowych oraz ujawnianie pomocy rzadowej 1. Ogólne prezentacja standardu str Praktyczne aspekty zastosowania standardu str. 2 Przyznanie dotacji rządowej str. 2 Początkowa wycena dotacji rządowej str. 2 Ujmowanie dotacji rządowej jako przychodu str. 3 Prezentacja dotacji rządowych str. 4 Spłata dotacji rządowych str. 4 Ujawnianie dotacji rządowych str. 5 Ujawnianie pomocy rządowej str. 5 Przykłady do MSR str. 6 MSR 21: Skutki zmian kursów wymiany walut obcych 1. Ogólna prezentacja standardu str Praktyczne aspekty zastosowania standardu str Wyjaśnienie Stałego Komitetu ds Interpretacji str. 6 17

18 SIC 7 Wprowadzenie waluty euro str. 6 SIC 11 Wymiana walut: kapitalizacja strat, wynikających ze znacznej dewaluacji waluty str. 7 SIC 19 Waluta sprawozdawcza: wycena i prezentacja sprawozdania finansowego zgodnie z MSR 21 i MSR str. 8 MSR 23: Koszty finansowania zewnętrznego 1. Ogólne prezentacja standardu str Praktyczne aspekty zastosowania standardu str. 2 Przykłady do MSR str. 8 MSR 24: Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych 1. Ogólne prezentacja standardu str Praktyczne aspekty zastosowania standardu str. 1 MSR 26: Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych 1. Ogólne prezentacja standardu str Wytyczne do prezentacji sprawozdań programów świadczeń emerytalnych str. 2 Forma oraz treść sprawozdania programów określonych składek str. 2 Forma oraz treść sprawozdania programów określonych świadczeń.... str. 4 Wycena aktywów programu str. 8 Ujawnianie str. 8 MSR 27: Skonsolidowane sprawozdania finansowe i inwestycje w jednostkach zależnych 1. Ogólne prezentacja standardu str Obowiązki sporządzającego sprawozdanie finansowe w związku z zastosowaniem reguł standardu str. 1 Cecha szczególna str. 3 Zalecenia str. 5 Obowiązki przy ujawnianiu informacji str. 8 Przykłady do MSR str. 9 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych na podstawie MSR 28 1 Zakres str Definicje str Znaczący wpływ str Metoda praw własności str Metoda ceny nabycia str Skonsolidowane sprawozdanie finansowe str Jednostkowe sprawozdanie finansowe inwestora str Stosowanie metody praw własności str Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości str Podatek dochodowy str Zdarzenia warunkowe str Ujawnianie informacji str

19 MSR 32: Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja 1. Ogólna prezentacja standardu str Prezentacja instrumentów finansowych str. 3 Zobowiązania i kapitał własny str. 3 Odsetki, dywidendy, straty i zyski z instrumentów finansowych str. 3 Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych..... str Ujawnianie instrumentów finansowych str. 5 MSR 33: Zysk przypadający na jedną akcję Zakres standardu str. 1 Podstawowe terminy str Kalkulacja zysku przypadającego na jedną akcję str. 3 Określenie wysokości zysku str. 3 Określenie liczby akcji i ich wpływ na zysk przypadający na jedną akcję str. 5 Emisja praw poboru str. 8 Liczba akcji dla obliczenia rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję str. 11 Opcje i warranty str. 15 Płatności w formie akcji własnych str. 17 Instrumenty zamienne str. 18 Akcje emitowalne warunkowo str Prezentacja i ujawnienie str. 24 Sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym zysku przypadającego na jedną akcję str. 24 Informacje, które jednostka powinna ujawnić w sprawozdaniu finansowym str. 24 MSR 34: Śródroczna sprawozdawczość finansowa Cel standardu str. 1 Zakres stosowania MSR str. 3 Elementy śródrocznego raportu finansowego str. 9 Sprawozdanie finansowe a śródroczne sprawozdanie finansowe str. 11 Informacje dodatkowe do śródrocznego sprawozdania finansowego..... str. 11 Zasady sporządzania śródrocznego sprawozdania finansowego str. 16 Aktywa, pasywa, przychody i koszty str. 17 Elementy sprawozdania a dane finansowe w śródrocznym sprawozdaniu finansowym str. 20 MSR 36: Utrata wartości aktywów 1. Ogólna prezentacja standardu str. 1 Zakres stosowania MSR str Identyfikacja aktywów, które mogły utracić wartość str Przesłanki utraty wartości str Ustalenie wartości odzyskiwalnej str. 6 Wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży str. 6 19

20 Wartość użytkowa str Ujęcie odpisu aktualizującego wartość pojedynczego składnika aktywów, oprócz wartości firmy str Ujęcie odpisu aktualizującego wartość ośrodka wypracowującego środki pieniężne str Ujęcie odpisu aktualizującego wartość firmy str Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składników aktywów str. 21 Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość pojedynczego składnika aktywów str. 22 Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość ośrodka wypracowującego środki pieniężne str Terminy przeprowadzania testów na utratę wartości str Ujawnianie informacji str. 27 MSR 37: Zobowiązania i bierne rozliczenia międzyokresowe MSR 38: Wartości niematerialne 1. Ogólna prezentacja standardu str. 1 Zakres stosowania MSR nr str Identyfikacja składników wartości niematerialnych str Wycena na moment ujęcia w księgach str. 6 Cena nabycia str. 7 Koszt wytworzenia str. 9 Wartość godziwa str Wycena na dzień bilansowy str. 16 Model ceny nabycia lub kosztu wytworzenia str. 16 Model wartości przeszacowanej str Okres użytkowania str. 21 Określony okres użytkowania str. 23 Nieokreślony okres użytkowania str Wycofanie z użytkowania i zbycie str Ujawnianie informacji str. 26 MSR 40: Nieruchomości inwestycyjne 1. Ogólna prezentacja standardu str. 1 Zakres stosowania str Kwalifikacja aktywów jako nieruchomości inwestycyjnych str Ujęcie i wycena początkowa nieruchomości inwestycyjnych str Wycena po początkowym ujęciu str. 10 Model wartości godziwej str Przeniesienia str Zbycie nieruchomości inwestycyjnych str Ujawnienia sprawozdawcze str Podsumowanie str

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Rozwoju Rachunkowości DmFundacja w Polsce Deloitłe & Touche O MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Georgette T. Bai/ey, Ken Wild Deloitte & Touche Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce Warszawa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 216010 Temat: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy 24 Maj - 29 Czerwiec Wrocław1, Centrum miasta, Kod szkolenia: 216010

Bardziej szczegółowo

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 278211 Temat: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy 24 Październik - 29 Listopad Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Porównanie regulacji UoR i MSSF. poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym

Porównanie regulacji UoR i MSSF. poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym Porównanie regulacji UoR i MSSF poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym Szanowni Państwo Oddaję w Państwa ręce publikację zawierającą wykaz różnic pomiędzy przepisami MSSF a ustawą

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Wykaz skrótów O Autorach Wstęp 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Leasing

Spis treœci Wykaz skrótów O Autorach Wstęp 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Leasing Wykaz skrótów...9 O Autorach...10 Wstęp...11 1. Środki trwałe...13 1.1. Środki trwałe w świetle ustawy o rachunkowości...13 1.1.1. Środki trwałe jako składnik aktywów spółki definicje...13 1.1.2. Ustalanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Fundacja Rozwoju Rach unkowości w Polsce Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Andre Helin BDD Polska Sp. z 0.0. Warszawa 2000 SPIS TREŚCI. 5 WSTĘP 11 CZ~ŚĆI., OGOLNE

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KRAJOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI Nrl Rachunek przepływów pieniężnych"

Spis treści. KRAJOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI Nrl Rachunek przepływów pieniężnych Spis treści KOMUNIKAT Nr 5 MINISTRA FINANSÓW w sprawie przyjęcia poprawionego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych" 9 UCHWAŁA Nr 5/11 KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP..................................................... 11 Rozdział 1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI........................................

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o rachunkowości

Komentarz do ustawy o rachunkowości Roman Seredyński Katarzyna Szaruga Komentarz do ustawy o rachunkowości Wydanie V, czerwiec 2017 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017 Spis treści Wykaz skrótów.....................................

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ. MSR-MSSF-kompendium wiedzy.

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ. MSR-MSSF-kompendium wiedzy. Szczegółowy opis MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ. MSR-MSSF-kompendium wiedzy. Miejsce Wrocław Termin 2015-10-10-2015-11-15 Prowadzący Czas trwania Cena* AKK Zespół

Bardziej szczegółowo

Porównanie regulacji MSSF z ustawą o rachunkowości

Porównanie regulacji MSSF z ustawą o rachunkowości Porównanie regulacji MSSF z ustawą o rachunkowości Praktyczny wykaz przepisów W publikacji m.in.: 1. Wykaz MSR i MSSF obowiązujących w 2012 r. 2. Porównanie poszczególnych standardów do UoR i KSR. 3. Interpretacje

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Roman Seredyński Katarzyna Szaruga. Komentarz do ustawy o rachunkowości

Roman Seredyński Katarzyna Szaruga. Komentarz do ustawy o rachunkowości Roman Seredyński Katarzyna Szaruga Komentarz do ustawy o rachunkowości ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Wykaz skrótów..................................... 11 Wstęp..........................................15

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF

PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF 2015 PRAKTYCZNE ZESTAWIENIE POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH REGULACJI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA PORÓWNANIE

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 43114 Temat: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy. 10 Kwiecień - 6 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Ponadnarodowe i krajowe regulacje rachunkowości (Dyrektywy UE, MSR/MSSF, UoR, KSR). Organizacja rachunkowości i dokumentowanie zasad (polityki)

Ponadnarodowe i krajowe regulacje rachunkowości (Dyrektywy UE, MSR/MSSF, UoR, KSR). Organizacja rachunkowości i dokumentowanie zasad (polityki) Ponadnarodowe i krajowe regulacje rachunkowości (Dyrektywy UE, MSR/MSSF, UoR, KSR). Organizacja rachunkowości i dokumentowanie zasad (polityki) rachunkowości ŹRÓDŁA REGULACJI RACHUNKOWOŚCI Regulacje Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

Rzeczowe aktywa trwałe. Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości

Rzeczowe aktywa trwałe. Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości Rzeczowe aktywa trwałe Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości MSR/MSSF

Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości MSR/MSSF Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości MSR/MSSF 2017 praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych regulacji w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Porównanie

Bardziej szczegółowo

Cena netto 2 499,00 zł Cena brutto 2 499,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 2 499,00 zł Cena brutto 2 499,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji AKADEMIA MSR/MSSF Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/18/8058/24014 Cena netto 2 499,00 zł Cena brutto 2 499,00 zł Cena netto za godzinę 312,38 zł Cena brutto za godzinę 312,38 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014 31.12.2014 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o rachunkowości

Komentarz do ustawy o rachunkowości Roman Seredyński Katarzyna Szaruga Komentarz do ustawy o rachunkowości Wydanie IV, marzec 2016 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2016 Wykaz skrótów.....................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Krajowe Standardy Rachunkowości. i stanowiska Komitetu Standardów Ra

Krajowe Standardy Rachunkowości. i stanowiska Komitetu Standardów Ra Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska Komitetu Standardów Ra Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska Komitetu Standardów Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Wydanie 1 Redaktor merytoryczny dr

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Grzegorz Skałecki

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Grzegorz Skałecki SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Grzegorz Skałecki Wprowadzenie Globalizacja gospodarki światowej spowodowała proces ujednolicania zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 11 Od Redakcji. 13 Od Autorów. 17 Wykaz skrótów 19 CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. 11 Od Redakcji. 13 Od Autorów. 17 Wykaz skrótów 19 CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Rachunkowość : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa / [red. merytoryczny Ewa Walińska ; red. prowadzący Beata Wawrzyńczak- Jędryka ; aut.: Bogusława Bek-Gaik et al.]. Warszawa, 2014 Spis treści Strona

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk MSSF wymagają, by jednostka ujawniała mające nastąpić zmiany zasad (polityki) rachunkowości, nawet jeśli nowy standard bądź interpretacja nie weszły jeszcze w życie, ale zostały już opublikowane. Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 627716 Temat: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy.

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA WSTĘP RACHUNKOWOŚĆ Przedmiot - majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, koszty, przychody i wynik finansowy działalności gospodarczej w określonym czasie; Rachunkowość dzieli się na finansową

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27)

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27) Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych.......... 11 Przyczyny sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.. 11 Istota i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego.......

Bardziej szczegółowo

Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR. Procedura tworzenia standardów

Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR. Procedura tworzenia standardów Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR Procedura tworzenia standardów Struktura Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości FUNDACJA IFRS dokonuje nominacji, sprawuje nadzór

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR. Procedura tworzenia standardów

Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR. Procedura tworzenia standardów Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR Procedura tworzenia standardów Struktura Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości FUNDACJA IFRS dokonuje nominacji, sprawuje nadzór

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

L 320/134 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008

L 320/134 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 L 320/134 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych CEL 1 Jednostka może prowadzić działalność gospodarczą za granicą

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Anna Gierusz Maciej Gierusz Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF metody i korekty konsolidacyjne zbycia i nabycia sytuacje szczególne porównanie z ustawą o rachunkowości ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Szkolenie warsztatowe, 144 godzin szkoleniowych w tym: rachunkowość 120 godzin lekcyjnych oraz 24 godziny podatków

Szkolenie warsztatowe, 144 godzin szkoleniowych w tym: rachunkowość 120 godzin lekcyjnych oraz 24 godziny podatków Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 400817 Temat: Główny księgowy z elementami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Podatków 29-30 Marzec Gliwice, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 400817 Koszt

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Gertruda Krystyna Świderska

Gertruda Krystyna Świderska Książka jest jedyną pozycją w Polsce, która pokazuje proces tworzenia sprawozdania finansowego. Wykorzystano w niej bogatą i aktualną wiedzę z zakresu międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Kernel Holding S.A. i Spółki Zależne I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2014 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 30 września 2013 roku DRODZY AKCJONARIUSZE! Pełna wersja skróconego skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MSR 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów Związek Polskiego Leasingu 3 października 2012 r.

MSR 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów Związek Polskiego Leasingu 3 października 2012 r. www.pwcacademy.pl MSR 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów Związek Polskiego Leasingu 3 października 2012 r. 1 Zasady rachunkowości i zmiany zasad rachunkowości 2 Zakres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo