Spis treści. Spis treści do części A. MSR i MSSF CZĘŚĆ A: AKTUALNOŚCI MSR/MSSF

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Spis treści do części A. MSR i MSSF CZĘŚĆ A: AKTUALNOŚCI MSR/MSSF"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ A: AKTUALNOŚCI MSR/MSSF do części A Zmiany w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej wprowadzonych rozporządzeniami Komisji Europejskiej w 2008 i 2009 roku 1. Rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadzające zmiany w odniesieniu do Interpretacji KIMSF 13 Programy lojalnościowe str Rozporządzenie Komisji WE nr 1263/2008 w odniesieniu do Intepretacji KIMSF 14 Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zależności str Rozporządzenie Komisji WE nr 53/2009 w odniesieniu do MSR 32 i MSR str Rozporządzenie Komisji WE nr 69/2009 wprowadzające zmiany do MSSF 1 oraz MSR str Rozporządzenie Komisji WE nr 70/2009 wprowadzające zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej str Podstawa prawna str. 41 Rewizja finansowa oraz konwergencja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej do systemów rachunkowości krajów trzecich 2. Decyzja Komisji w sprawie okresu przejściowego w zakresie rewizji finansowej audytorów z krajów trzecich str Rozporządzenie Komisji w odniesieniu do prospektu emisyjnego i reklam str Podstawa prawna str. 11 Wpływ zmian w prawie bilansowym w 2008 r. na praktykę rachunkowości w Polsce 1. Wprowadzenie str Ustawa z 18 marca 2008 r str Zakres i termin wprowadzania zmian str Zmiany obowiązujące 14 dni po ogłoszeniu str Zmiany obowiązujące po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2008 r str Zmiany obowiązujące po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2009 r str Polityka rachunkowości i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych str Inwentaryzacja str. 7 1

2 2.7. Zasady sporządzania, w tym wyceny aktywów i pasywów w jednostkowych sprawozdaniach finansowych str Zmiany w zasadach wyceny aktywów i pasywów str Zmiany w sporządzaniu, badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych str Zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych str Zasady rozliczania połączeń spółek str Ustawa z 10 lipca 2008 r str Ustawa z 4 września 2008 r str Ustawa z 10 października 2008 r str Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych str. 15 Opcje walutowe poradnik na czas kryzysu 1. Wprowadzenie str Instrumenty pochodne str Opcje walutowe str Jak powstał kryzys walutowy? str Kto stracił na toksycznych opcjach walutowych? str Różne propozycje rozwiązania problemu opcji walutowych str Jak się bronić? str Podsumowanie str. 23 Zmiany w MSR/MSSF wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. 1. Zmiany do MSSF str. 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy str Zmiany w MSR str Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe str Zmiany w standardach MSSF2, MSSF3, MSR27 oraz MSR str. 8 Przekwalifikowanie aktywów finansowych (zmiany w MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena oraz w MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji) zmiany przyjęte przez Komisję Europejską 1. Rozporządzenie Komisji Europejskiej str Zmiany w MSR str Efektywna stopa procentowa str Zmiany w MSFF str. 4 Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uproszczonego otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu Sposoby zabezpieczania się przed zmianami kursów walut 1. Wstęp str Ryzyko kursowe i sposoby jego analizy str Definicja ryzyka kursowego str Sposoby analizy ryzyka kursowego str Zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym str. 6 2

3 3.1. Rodzaje zabezpieczeń str Przykładowe instrumenty zabezpieczania ryzyka kursowego str Podsumowanie str. 11 Projektowane zmiany w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie 1. Definicje zawarte w projekcie ustawy str Odpowiedzialność dyscyplinarna biegłych rewidentów str Firmy audytorskie str Warunki i zasady wykonywania czynności rewizji finansowej str Nadzór publiczny str Czynności rewizji finansowej w JZP str Współpraca międzynarodowa str. 13 Ograniczenie odpowiedzialności firm audytorskich w Unii Europejskiej Sytuacja polskiego eksportu w kontekście zmian kursu waluty oraz perspektywy przystąpienia Polski do strefy euro 1. Wstęp str Zmiana kursu euro, a dynamika eksportu str Koszty transakcyjne oraz przejrzystość i otwartość rynku co się zmieni po przyjęciu euro str Zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym str Koszty integracji ze strefą euro str Korzyści dla przedsiębiorców z przystąpienia do strefy euro str Jak można przygotować się do wejścia do strefy euro? str Podsumowanie str. 20 Wpływ zawarcia umowy o otrzymanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na rachunkowość jednostki je otrzymującej 1. Zakres zmian w polityce rachunkowości str Zakres zmian w instrukcji obiegu dokumentów str. 7 Ewidencja księgowa przyznania, otrzymania i rozliczenia dotacji ze środków Unii Europejskiej 1. Przyznanie i otrzymanie dotacji str Wykorzystanie i rozliczenie środków otrzymanych z Unii Europejskiej..... str. 7 Aktualizacja wyceny składników majątkowych 1. Kiedy mamy do czynienia z aktualizacją str Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane według wartości przeszacowanej......str Instrumenty finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat str Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży str Ujmowanie i wyłączanie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży porównanie str. 10 3

4 Likwidacja spółek 1. Wstęp str Likwidacja i rozwiązanie spółek str Ogólne przyczyny likwidacji spółek str Likwidacja spółki jawnej str Likwidacja spółki partnerskiej str Likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej str Likwidacja spółki z o.o str Likwidacja spółki akcyjnej str Upadłość spółki jako przyczyna jej likwidacji str Postępowanie upadłościowe str Łączenie spółek jako przyczyna likwidacji jednej z nich str Podsumowanie str. 23 Wpływ stosowania MSR na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa 1. Wstęp str Kto może, a kto musi stosować MSR? str Dlaczego warto wdrożyć w przedsiębiorstwie MSR? str Wdrożenie MSR w przedsiębiorstwie str Podsumowanie str. 8 Projekt Krajowego Standardu Rachunkowości Leasing, najem i dzierżawa 1. Cel i zakres Standardu str Definicje str Klasyfikacja leasingu i zagadnienia wspólne str Ewidencja leasingu operacyjnego u korzystającego i u finansującego oraz ewidencja leasingu finansowego u korzystającego i u finansującego str Leasing zwrotny str Uproszczona ewidencja umów leasingu u korzystającego str. 6 Segmenty operacyjne 2. Zakres zastosowania str Co to są segmenty operacyjne? str Kiedy należy ujawniać informacje o segmencie operacyjnym? str Jakie informacje o segmencie należy ujawnić? str. 11 Konwergencja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) z zasadami rachunkowości krajów trzecich (GAAP) Zastosowanie standardów GAAP w Unii Europejskiej str. 2 Amerykańskie GAAP str. 2 Japońskie GAAP str. 4 Kanadyjskie GAAP str. 4 Chińskie GAAP str. 5 Indyjskie GAAP str. 5 Rosyjskie GAAP str. 5 4

5 Utrata wartości kredytu Różnice kursowe MSR 39 a koszt podatkowy Środek trwały a odpisy amortyzacyjne CZĘŚĆ B: WAŻNE POJĘCIA OD A DO Z CZĘŚĆ C: MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Wybrane błędy popełniane przy sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych przez jednostki inne niż banki i ubezpieczyciele Korekty błędów w sprawozdaniach finansowych 1. Sprawozdanie finansowe str Korygowanie błędów wg MSR str Zmiany wartości szacunkowych str Błędy str. 9 Ramy konceptualne podstawa przygotowania sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 1. Wstęp str Cel sprawozdań finansowych str Założenia str Jakościowe cechy sprawozdań finansowych str Ograniczenia stosowności i wiarygodności informacji str Elementy sprawozdań finansowych str Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym jego elementów str Wycena elementów sprawozdań finansowych str Koncepcje kapitału i utrzymanie kapitału str. 31 Jak firma powinna przygotować się do badania sprawozdania finansowego 2. Umowa o badanie sprawozdania finansowego str Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości str Roczna inwentaryzacja składników aktywów i pasywów str Obserwacja inwentaryzacji przez biegłego rewidenta str Księgi rachunkowe jako podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego str Podstawy prawne str. 11 5

6 MSSF 1: Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy 1. Cel i zakres MSSF str Ujmowanie i wycena str Wyjątki dotyczące retrospektywnego zastosowania pozostałych MSSF str Przedstawianie i ujmowanie informacji str. 18 Załącznik A definicje pojęć str. 23 Załącznik B Połączenia jednostek gospodarczych str. 25 Zmiana systemu raportowania: MSSF 1 2. Ujmowanie i wycena według MSSF str Połączenie jednostek gospodarczych str Wartość godziwa lub przeszacowanie do zakładanego kosztu str Świadczenia pracownicze str Skumulowane różnice z tytułu przeliczenia na walutę obcą str Złożone instrumenty finansowe str Prezentacja i ujawnianie informacji str Wyjaśnienia dotyczące przejścia na MSSF str Uzgodnienia str Przyjęcie wartości godziwej jako zakładanego kosztu str Śródroczne raporty finansowe str. 24 Przekształcanie sprawozdania finansowego 2. Etapy przekształcania sprawozdań str Podsumowanie str. 9 Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń 2. Nieprawidłowości w przeprowadzaniu inwentaryzacji str Błędy w wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego str Sporządzanie sprawozdania finansowego str Podstawy prawne str. 13 MSSF 2: Płatności w formie akcji własnych 2. Podstawowe pojęcia str Zakres stosowania MSSF str Data ujęcia otrzymanych towarów lub usług str Transakcje płatności w formie akcji, rozliczane w instrumentach kapitałowych str Transakcje płatności w formie akcji, rozliczane w środkach pieniężnych str. 16 6

7 7. Transakcje płatności w formie akcji, z możliwością rozliczenia w środkach pieniężnych str Obowiązek ujawnienia informacji str Przepisy przejściowe str Data wejścia w życie standardu str Uregulowania wynikające z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych..... str. 26 MSSF 3: Połączenia jednostek gospodarczych 1. Przyczyny wydania MSSF str Główne postanowienia zawarte w MSSF str Zmiany w porównaniu z wcześniejszymi wymogami str Cel standardu str Zasięg str Metoda rozliczania str Zastosowanie metody zakupu str Koszt połączenia jednostek gospodarczych str Przypisywanie kosztu połączenia aktywom nabytym i przejętym wierzytelnościom, oraz zobowiązaniom warunkowym str Ujawnianie str Przepisy przejściowe i data wejścia w życie str Ograniczone zastosowanie wsteczne str Definicje pojęć Załącznik B Prezentacja i ujawnienia związane z połączeniami jednostek gospodarczych oraz konsolidacją grup kapitałowych 2. Ujawnienia związane z połączeniami jednostek gospodarczych str Prezentacja i ujawnienia związane z konsolidacją grup kapitałowych str. 11 MSSF 4: Umowy ubezpieczeniowe 1. Przyczyny wydania MSSF str Cel MSSF 4: Umowy ubezpieczeniowe str Zasięg MSSF str Ujmowanie i wycena str Zmiany polityki rachunkowej str Umowy ubezpieczeniowe nabyte w wyniku połączenia jednostek gospodarczych lub przeniesienia własności portfela str Uznaniowe udziały w zyskach str Ujawnianie str Data wejścia w życie i okres przejściowy str Definicja umowy ubezpieczeniowej str Definicje pojęć str. 34 MSSF 6: Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych 7

8 MSSF 7: Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji 1. Cel str Zakres str Kategorie instrumentów finansowych i zakres ujawnianych informacji str Wpływ instrumentów finansowych na sytuację finansową i wynik działalności str Charakter i zakres ryzyka związanego z instrumentami finansowymi..... str Data wejścia w życie i przepisy przejściowe str Wycofanie MSR str. 19 Załącznik B do MSSF str. 1 Definicje pojęć str. 1 Zmiany W MSSF 7 1. Informacje, które powinny być wyszczególnione w poszczególnych składnikach sprawozdania finansowego str Jednostka jest zobowiązana ujawnić także inne informacje str Charakter i zakres ryzyka związanego z instrumentami finansowymi..... str. 13 Podatek odroczony w rachunkowości polskiej i międzynarodowej Odpowiedzialność kierownika jednostki za sporządzenia sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 1. Odpowiedzialność według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości str Odpowiedzialność według ustawy o rachunkowości str. 2 Ocena informacji zawartych w prospekcie emisyjnym lub dokumencie rejestracyjnym 1. Badania historycznych informacji finansowych str. 1 Interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 1. Informacje ogólne str Zakres obowiązków str Obowiązywanie Interpretacji KIMSF str Proces tworzenia interpretacji str Zasada poufności str Nadzór nad pracami KIMSF str. 7 SKI-15 Leasing operacyjny specjalne oferty promocyjne 1. Informacje ogólne str Przedmiot interpretacji str Uzgodnione stanowisko str. 3 SKI-32 Wartości niematerialne koszt witryny internetowej 1. Informacje ogólne str. 1 8

9 2. Przedmiot interpretacji str Uzgodnione stanowisko str Przykłady zastosowania SKI str. 10 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji na podstawie Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR 29) 1. Zakres str Przekształcenie sprawozdań finansowych str Sprawozdania finansowe oparte na koszcie historycznym str Rachunek zysków i strat str Zysk lub strata wynikająca z sytuacji pieniężnej netto str Sprawozdania finansowe oparte na aktualnej cenie nabycia str Rachunek zysków i strat str Zysk lub strata wynikająca z sytuacji pieniężnej netto str Podatki str Dane porównawcze str Skonsolidowane sprawozdania finansowe str Wybór i stosowanie ogólnego indeksu cen str Gospodarki, które wydobyły się z hiperinflacji str Ujawnianie informacji str. 11 SKI-27 Ocena istoty transakcji wykorzystujących prawną formę leasingu 1. Informacje ogólne str Przedmiot interpretacji str Uzgodnione stanowisko str Kwestie sprawozdawcze str. 12 SKI-31 Przychody transakcje barterowe obejmujące usługi reklamowe 1. Informacje ogólne str Przedmiot interpretacji str Uzgodnione stanowisko str. 3 MSR 30 Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych banków i podobnych instytucji finansowych 1. Zakres stosowania str Zasady rachunkowości str Rachunek zysków i strat str Bilans str Zobowiązania warunkowe i promesy zobowiązań str Zapadalność aktywów i wymagalność zobowiązań str Koncentracja aktywów i zobowiązań oraz pozycji pozabilansowych str Straty na kredytach i pożyczkach str Ogólne ryzyko bankowe str Zabezpieczenia na aktywach str Działalność powiernicza str Transakcje z podmiotami powiązanymi str. 18 9

10 MSR 31 Sprawozdawczość finansowa dotycząca udziałów we wspólnych przedsięwzięciach 1. Zakres str Definicje str Rodzaje wspólnych przedsięwzięć str Ustalenia umowne str Współkontrolowana działalność str Współkontrolowane aktywa str Współkontrolowane podmioty str Skonsolidowane sprawozdania finansowe wspólników przedsięwzięcia... str Metoda praw własności str Jednostkowe sprawozdania finansowe wspólników oraz transakcje między wspólnym przedsięwzięciem a wspólnikiem str Wykazywanie udziałów we wspólnych przedsięwzięciach w sprawozdaniach finansowych str Zarządzający we wspólnych przedsięwzięciach str Ujawnianie informacji str. 15 KIMSF-1 Zmiany istniejących zobowiązań z tytułu wycofania z eksploatacji, rekultywacji i zobowiązań o podobnym charakterze 1. Informacje ogólne str Przedmiot interpretacji str Uzgodnione stanowisko str Data wejścia w życie str. 12 KIMSF-4 Ustalenie, czy umowa zawiera leasing 1. Informacje ogólne str Przedmiot interpretacji str Uzgodnione stanowisko str Okres przejściowy str. 13 KIMSF-6 Zobowiązania wynikające z uczestnictwa w specyficznym rynku zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1. Informacje ogólne str Przedmiot interpretacji str Uzgodnione stanowisko str Data wejścia w życie str. 5 MSR 21: Skutki zmian kursów wymiany walut str Cele str Zakres stosowania str Wykazywanie transakcji w walutach obcych w walucie funkcjonalnej..... str Stosowanie waluty prezentacji innej niż waluta funkcjonalna str Skutki podatkowe wszystkich różnic kursowych str Ujawnianie informacji str. 20 Transakcje płatności w formie akcji 10

11 CZĘŚĆ D: MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ Ustalanie i ewidencja podatku odroczonego Zaktualizowany standard rachunkowości MSR 1 na podstawie rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 1. Wstęp str Definicje str Sprawoz danie Finansowe str Główne cechy str Rzetelna prezentacja i zgodność z MSSF str Zasada kontynuacji działalności str Zasada memoriału str Istotność i agregowanie str Kompensowanie str Częstotliwość sporządzania sprawozdań str Informacje porównawcze str Ciągłość prezentacji str Struktura i treść Sprawozdania Finansowego str Wprowadzenie str Identyfikacja sprawozdania finansowego str Sprawozdanie z sytuacji finansowej str Podział na pozycje krótkoterminowe i długoterminowe (obrotowe i trwałe) str Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) str Zobowiązania krótkoterminowe str Informacje przedstawiane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej lub w informacjach dodatkowych str Sprawozdanie z całkowitych dochodów str Zysk lub strata za dany okres str Inne całkowite dochody za dany okres str Informacje przedstawiane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów lub w informacjach dodatkowych str Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym str Sprawozdanie z przepływów pieniężnych str Informacje dodatkowe str Ujawnianie zasad (polityki) rachunkowości str Przyczyny niepewności szacunków str Kapitał str Pozostałe ujawnienia str. 32 MSR 1: Prezentacja sprawozdań finansowych 1. Ogólna prezentacja standardu str. 1 Zawartość sprawozdania wg MSR str Określenie formy i zawartości rocznych sprawozdań finansowych str. 3 Bilans aktywa i pasywa str. 2 11

12 Zawartość bilansu str. 3 Rachunek zysków i strat str. 6 Metody sporządzania rachunku zysków i strat str. 7 Zmiany w kapitale własnym str. 10 Rachunek przepływów pieniężnych str. 12 Informacja dodatkowa str. 12 MSR 2: Zapasy 1. Ogólna prezentacja standardu str Aspekty stosowania standardu str. 2 Cena nabycia lub koszt wytworzenia str. 2 Pozostałe koszty str. 3 Techniki ustalania ceny nabycia lub kosztów wytwarzania zapasów..... str. 5 Odpis wartości zapasów str. 6 Towary str Wybór podstawy podziału str. 8 Przypisanie kosztów pośrednich str. 8 Przypisanie pośrednich, stałych kosztów produkcji str. 12 Przypisanie pośrednich, zmiennych kosztów produkcji str. 14 Przypisanie pośrednich kosztów produkcyjnych dla produktów powiązanych str Metody oceniania zapasów w czasie ich wykorzystania str. 16 Obliczanie kosztów zapasów za pomocą metody dokładnie określonej ceny str. 16 Obliczanie kosztów zapasów metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło (FIFO) str. 16 Obliczanie kosztów zapasów metodą średnio ważonej ceny str. 17 Obliczanie kosztów zapasów metodą ostatnie weszło, pierwsze wyszło (LIFO) str. 18 Oszacowanie realnej wartości netto i utraty wartości zapasów w związku ze sporządzaniem rocznego bilansu finansowego str. 18 Ujawnianie informacji str. 20 MSR 7: Rachunek przepływów pieniężnych 1. Ogólna prezentacja standardu str Organizacja przepływów pieniężnych str. 2 Sporządzanie rachunku przepływów środków pieniężnych str Metody sporządzenia rachunku przepływów środków pieniężnych str. 5 Sprawozdawczość dotycząca przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej str. 5 Sprawozdawczość dotycząca przepływów środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej i finansowej str. 6 Zawartość metody bezpośredniej. Forma i porządek sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych str. 6 Zawartość metody pośredniej. Forma i porządek sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych str. 9 12

13 Sprawozdawczość dotycząca przepływów środków pieniężnych w kwotach netto str Pozostałe informacje ujawniane w sprawozdaniu str. 18 Przejęcie i sprzedaż jednostek zależnych oraz innych części jednostki gospodarczej str. 18 MSR 8: Zysk lub strata netto okresu sprawozdawczego, podstawowe błędy i zmiany zasad (polityki) rachunkowości 1. Zysk lub strata netto okresu sprawozdawczego str Skorygowanie podstawowego błędu str. 3 Podejście wzorcowe str. 3 Dopuszczone podejście alternatywne str Zmiany zasad (polityki) rachunkowości str. 5 Sposoby księgowania str. 6 Księgowanie korekty podstawowego błędu według podejścia wzorcowego str. 6 Księgowanie korekty podstawowego błędu według dopuszczalnego podejścia alternatywnego str Załącznik Poprawki do innych standardów i interpretacji str. 11 Podstawa wniosków str. 11 Usunięcie dozwolonego alternatywnego postępowania str. 12 Wyeliminowanie rozróżnienia między podstawowymi a innymi istotnymi błędami występującymi w poprzednich okresach str. 14 Zastosowanie standardu lub interpretacji, które odnoszą się do konkretnej pozycji str. 14 Oświadczenia innych organów ustanawiających standardy str. 15 Istotność str. 15 Kryterium zwalniania z wymogów str. 16 Definicja niemożliwego do wykonania str. 17 Zastosowanie niemożliwego do wykonania zwolnienia str. 17 Ujawnienia planowanego zastosowania nowo wydanych standardów i interpretacji str. 18 Ujmowanie skutków zmian wartości szacunkowych str. 18 MSR 10: Zdarzenia następujące po dniu bilansu 1. Ogólna prezentacja standardu str. 1 Określenie terminu po dniu bilansu str. 1 Organ odpowiadający za publikację rocznych sprawozdań finansowych str. 2 Klasyfikacja zdarzenia według metody księgowania w rocznym sprawozdaniu finansowym str. 2 Zastosowanie standardu str. 3 Ujawnianie str. 5 MSR 11: Umowy o budowę 1. Ogólna prezentacja standardu str. 1 13

14 2. Sposoby księgowania umów o budowę w sprawozdaniach finansowych zamawiających str. 3 Określenie etapów wykonania umowy str. 3 Organizacja księgowania kosztów wykonawcy str Przychody. Przyporządkowanie przychodów na podstawie uwzględnionych kosztów str Osobliwości str Ujawnianie informacji str. 11 MSR 12: Podatek dochodowy 1. Postanowienia ogólne str. 1 Rozliczanie podatku odroczonego str. 1 Różnice okresowe str. 2 Różnice przejściowe str. 2 Korekta wartości godziwej str. 3 Konsekwencje podatkowe odzyskania wartości bilansowej str. 4 Dyskontowanie odroczonych aktywów i wierzytelności str. 4 Klasyfikacja salda podatków odroczonych str. 4 Ujawnienia str Cel MSR str Zasięg str Podstawa opodatkowania str Ujmowanie str. 10 Ujmowanie bieżących wierzytelności i aktywów podatkowych str. 10 Ujmowanie odroczonych wierzytelności i aktywów podatkowych..... str Połączenia jednostek gospodarczych str Aktywa przenoszone w wartości godziwej str Wartość firmy str Ujmowanie początkowe aktywów lub wierzytelności str Różnice przejściowe ulegające odpisowi od dochodu str. 19 Planowanie podatkowe str. 23 Początkowe ujęcie aktywów lub wierzytelności str Niewykorzystane straty podatkowe i niewykorzystane ulgi podatkowe... str. 25 Ponowna ocena nieujętych odroczonych aktywów podatkowych str. 26 Inwestycje w spółki zależne, filie, jednostki stowarzyszone i wkład w spółki typu Joint venture str Wycena str Ujmowanie bieżącego i odroczonego podatku str. 35 Bilans dochodów str. 35 Pozycje zaliczone bezpośrednio do kapitału własnego str. 36 Podatek odroczony wynikający z połączenia jednostek gospodarczych str Bieżący i odroczony podatek wynikający z płatności rozliczanych w akcjach str. 40 Transakcje str Prezentowanie str. 41 Kompensata str

15 Koszt podatku (dochód) powiązany z zyskiem lub stratą wynikającymi ze zwykłej działalności str. 43 Wpływ różnic w kursach wymiany walut na odroczone wierzytelności lub aktywa podatkowe str Ujawnianie str Przykłady różnic przejściowych str. 49 Przykłady okoliczności wywołujących podlegające opodatkowaniu różnice przejściowe str. 49 Transakcje wpływające na bilans dochodów str. 49 Transakcje wpływające na bilans str. 50 Korekty wartości godziwej i przeszacowanej str. 51 Połączenie jednostek gospodarczych i konsolidacja str. 51 Hiperinflacja str Przykłady okoliczności wywołujących możliwe do odpisania od dochodu różnice przejściowe str. 54 Transakcje wpływające na bilans dochodów str. 54 Korekta wartości godziwej i przeszacowanie str. 55 Połączenie jednostek gospodarczych i konsolidacja str Przykłady okoliczności, w których wartość bilansowa aktywów lub wierzytelności jest równa ich podstawie opodatkowania str. 56 MSR 14: Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności 1. Postanowienia ogólne str. 1 Sprawozdanie finansowe str. 1 Wynik segmentu str Cel MSR str Zasięg str Segmenty str. 5 Wydatki segmentu str. 6 Aktywa segmentu str. 7 Przykłady aktywów segmentu str. 8 Wierzytelności segmentu str. 8 Przykłady wierzytelności segmentu str. 9 Wycena aktywów i wierzytelności segmentu str. 9 Wytyczne z innych standardów str. 10 Polityka rachunkowa segmentu str Identyfikowanie segmentów sprawozdawczych str. 11 Uzupełniający i podstawowy segment sprawozdawczy str. 12 Segmenty branżowe i geograficzne str. 13 Segmenty sprawozdawcze str. 15 Polityka rachunkowości dotycząca segmentów str Ujawnianie informacji str. 19 Podstawowy format sprawozdawczy str. 19 Uzupełniające informacje na temat segmentów działalności str. 23 Inne kwestie związane z ujawnianiem str Podejmowanie decyzji o definicji segmentu schemat str

16 Informacje odzwierciedlające skutki zmian cen na podstawie Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR 15) 1. Cele str Reakcja na zmiany cen str Metoda oparta na ogólnej sile nabywczej str Metoda oparta na aktualnej cenie nabycia str Minimalne wymogi dotyczące ujawniania informacji str Pozostałe ujawniane informacje str. 6 MSR 16: Rzeczowy majątek trwały Przyczyny zaktualizowania MSR str Główne zmiany str. 2 Ujmowanie koszty poniesione w okresach póêniejszych str. 2 Wycena przy ujmowaniu koszty demontażu, usunięcia i renowacji aktywów str. 3 Wycena przy ujmowaniu transakcje wymiany majątku str. 3 Wycena przy ujmowaniu model oparty na wartości przeszacowanej str. 3 Amortyzacja jednostka pomiaru str. 4 Obniżenie wartości obniżona kwota str. 4 Obniżenie wartości okres amortyzacji str. 4 Usuwanie data usunięcia str. 4 Usunięcie klasyfikacja zysku str Cel MSR str Zasięg MSR str Ujmowanie str. 7 Początkowa cena nabycia lub koszt wytworzenia str. 8 Koszty ponoszone w terminie póêniejszym str Wycena przy ujmowaniu str. 9 Składniki ceny nabycia lub kosztu wytworzenia str. 10 Koszty dające się przyporządkować bezpośrednio str. 10 Koszty nie będące częścią ceny nabycia lub kosztu wytworzenia str. 11 Wytwarzanie lub ulepszanie pozycji rzeczowego majątku trwałego.... str. 12 Ustalenie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia str. 13 Wartość godziwa aktywów nie dających się porównać z rynkiem str. 14 Wycena następująca po ujęciu początkowym str. 15 Model kosztowy str. 15 Model oparty na wartości przeszacowanej str Amortyzacja str. 18 Odpis amortyzacyjny str. 19 Kwota podlegająca amortyzacji i okres amortyzacji str. 20 Przyszłe korzyści ekonomiczne str. 21 Okres użytkowania składnika aktywów str. 22 Grunt i budynki str. 22 Metoda amortyzacji str. 22 Utrata wartości str. 23 Rekompensata utraty wartości str

17 Usuwanie pozycji ze sprawozdania str Ujawnianie str. 26 Ujawnianie metod amortyzacji str. 27 Zmiany szacunków rachunkowych str Data wejścia w życie str Definicje str. 29 MSR 17: Leasing 1. Ogólna prezentacja standardu str Umowa leasingowa w sprawozdaniach finansowych str. 2 Rodzaje umów leasingowych str. 2 Leasing w sprawozdaniach finansowych str. 2 Leasing operacyjny w sprawozdaniach finansowych str. 6 Leasing zwrotny w sprawozdaniu finansowym sprzedawcy leasingobiorcy str. 8 Minimalne wymogi ujawniania i prezentacji str. 11 MSR 18: Przychody 1. Ogólna prezentacja standardu str Podstawowe zagadnienia standardu str Załącznik do MSR 18 Przychody str. 7 Odsetki, tantiemy i dywidendy str. 17 Przykłady do MSR str. 18 MSR 19: Świadczenia pracownicze 1. Ogólna prezentacja standardu str Praktyczne aspekty zastosowania standardu str. 2 Naliczanie kompensacyjnych urlopów str. 6 Plany podziału z zysku str. 7 MSR 20: Księgowanie dotacji rządowych oraz ujawnianie pomocy rzadowej 1. Ogólne prezentacja standardu str Praktyczne aspekty zastosowania standardu str. 2 Przyznanie dotacji rządowej str. 2 Początkowa wycena dotacji rządowej str. 2 Ujmowanie dotacji rządowej jako przychodu str. 3 Prezentacja dotacji rządowych str. 4 Spłata dotacji rządowych str. 4 Ujawnianie dotacji rządowych str. 5 Ujawnianie pomocy rządowej str. 5 Przykłady do MSR str. 6 MSR 21: Skutki zmian kursów wymiany walut obcych 1. Ogólna prezentacja standardu str Praktyczne aspekty zastosowania standardu str Wyjaśnienie Stałego Komitetu ds Interpretacji str. 6 17

18 SIC 7 Wprowadzenie waluty euro str. 6 SIC 11 Wymiana walut: kapitalizacja strat, wynikających ze znacznej dewaluacji waluty str. 7 SIC 19 Waluta sprawozdawcza: wycena i prezentacja sprawozdania finansowego zgodnie z MSR 21 i MSR str. 8 MSR 23: Koszty finansowania zewnętrznego 1. Ogólne prezentacja standardu str Praktyczne aspekty zastosowania standardu str. 2 Przykłady do MSR str. 8 MSR 24: Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych 1. Ogólne prezentacja standardu str Praktyczne aspekty zastosowania standardu str. 1 MSR 26: Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych 1. Ogólne prezentacja standardu str Wytyczne do prezentacji sprawozdań programów świadczeń emerytalnych str. 2 Forma oraz treść sprawozdania programów określonych składek str. 2 Forma oraz treść sprawozdania programów określonych świadczeń.... str. 4 Wycena aktywów programu str. 8 Ujawnianie str. 8 MSR 27: Skonsolidowane sprawozdania finansowe i inwestycje w jednostkach zależnych 1. Ogólne prezentacja standardu str Obowiązki sporządzającego sprawozdanie finansowe w związku z zastosowaniem reguł standardu str. 1 Cecha szczególna str. 3 Zalecenia str. 5 Obowiązki przy ujawnianiu informacji str. 8 Przykłady do MSR str. 9 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych na podstawie MSR 28 1 Zakres str Definicje str Znaczący wpływ str Metoda praw własności str Metoda ceny nabycia str Skonsolidowane sprawozdanie finansowe str Jednostkowe sprawozdanie finansowe inwestora str Stosowanie metody praw własności str Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości str Podatek dochodowy str Zdarzenia warunkowe str Ujawnianie informacji str

19 MSR 32: Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja 1. Ogólna prezentacja standardu str Prezentacja instrumentów finansowych str. 3 Zobowiązania i kapitał własny str. 3 Odsetki, dywidendy, straty i zyski z instrumentów finansowych str. 3 Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych..... str Ujawnianie instrumentów finansowych str. 5 MSR 33: Zysk przypadający na jedną akcję Zakres standardu str. 1 Podstawowe terminy str Kalkulacja zysku przypadającego na jedną akcję str. 3 Określenie wysokości zysku str. 3 Określenie liczby akcji i ich wpływ na zysk przypadający na jedną akcję str. 5 Emisja praw poboru str. 8 Liczba akcji dla obliczenia rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję str. 11 Opcje i warranty str. 15 Płatności w formie akcji własnych str. 17 Instrumenty zamienne str. 18 Akcje emitowalne warunkowo str Prezentacja i ujawnienie str. 24 Sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym zysku przypadającego na jedną akcję str. 24 Informacje, które jednostka powinna ujawnić w sprawozdaniu finansowym str. 24 MSR 34: Śródroczna sprawozdawczość finansowa Cel standardu str. 1 Zakres stosowania MSR str. 3 Elementy śródrocznego raportu finansowego str. 9 Sprawozdanie finansowe a śródroczne sprawozdanie finansowe str. 11 Informacje dodatkowe do śródrocznego sprawozdania finansowego..... str. 11 Zasady sporządzania śródrocznego sprawozdania finansowego str. 16 Aktywa, pasywa, przychody i koszty str. 17 Elementy sprawozdania a dane finansowe w śródrocznym sprawozdaniu finansowym str. 20 MSR 36: Utrata wartości aktywów 1. Ogólna prezentacja standardu str. 1 Zakres stosowania MSR str Identyfikacja aktywów, które mogły utracić wartość str Przesłanki utraty wartości str Ustalenie wartości odzyskiwalnej str. 6 Wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży str. 6 19

20 Wartość użytkowa str Ujęcie odpisu aktualizującego wartość pojedynczego składnika aktywów, oprócz wartości firmy str Ujęcie odpisu aktualizującego wartość ośrodka wypracowującego środki pieniężne str Ujęcie odpisu aktualizującego wartość firmy str Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składników aktywów str. 21 Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość pojedynczego składnika aktywów str. 22 Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość ośrodka wypracowującego środki pieniężne str Terminy przeprowadzania testów na utratę wartości str Ujawnianie informacji str. 27 MSR 37: Zobowiązania i bierne rozliczenia międzyokresowe MSR 38: Wartości niematerialne 1. Ogólna prezentacja standardu str. 1 Zakres stosowania MSR nr str Identyfikacja składników wartości niematerialnych str Wycena na moment ujęcia w księgach str. 6 Cena nabycia str. 7 Koszt wytworzenia str. 9 Wartość godziwa str Wycena na dzień bilansowy str. 16 Model ceny nabycia lub kosztu wytworzenia str. 16 Model wartości przeszacowanej str Okres użytkowania str. 21 Określony okres użytkowania str. 23 Nieokreślony okres użytkowania str Wycofanie z użytkowania i zbycie str Ujawnianie informacji str. 26 MSR 40: Nieruchomości inwestycyjne 1. Ogólna prezentacja standardu str. 1 Zakres stosowania str Kwalifikacja aktywów jako nieruchomości inwestycyjnych str Ujęcie i wycena początkowa nieruchomości inwestycyjnych str Wycena po początkowym ujęciu str. 10 Model wartości godziwej str Przeniesienia str Zbycie nieruchomości inwestycyjnych str Ujawnienia sprawozdawcze str Podsumowanie str

Przegląd MSSF kpmg.pl

Przegląd MSSF kpmg.pl KPMG W POLSCE Przegląd MSSF kpmg.pl 3 Przegląd MSSF Spis treści Przegląd MSSF... 1 O publikacji... 3 1. Wstęp... 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Założenia koncepcyjne 5 2. Zagadnienia ogólne... 7 2.1 Forma i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe CCC S.A. za rok 2012 kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej

Sprawozdanie finansowe CCC S.A. za rok 2012 kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej SPRAWOZDANIE FINANSOWE CCC S.A. ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 Spis treści SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 5

Bardziej szczegółowo

Katowice 15 marzec 2013. Sprawozdanie Finansowe FAMUR S.A. za rok 2012

Katowice 15 marzec 2013. Sprawozdanie Finansowe FAMUR S.A. za rok 2012 Katowice 15 marzec 2013 Sprawozdanie Finansowe FAMUR S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSR/MSSF...6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. CHEMOSERVIS-DWORY S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 R. PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

raport finansowy R-2014 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 4 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

PEKAES SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

PEKAES SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 5 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI URSUS S.A. za rok 2014

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI URSUS S.A. za rok 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI URSUS S.A. za rok 2014 SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 09 marca 2015r. SPIS TREŚCI 1. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie finansowe Spis treści Rachunek zysków i strat...3 Sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów...4 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok 1 . SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...3

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/48 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze Z przyjemnością przekazuję Państwu, w imieniu własnym i Zarządu Apator S.A., Raport za 2013 rok. Rok bogaty w wydarzenia, które - w mojej ocenie

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2014 ROKU za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2012 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. 12 kwietnia 2013 r.

AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2012 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. 12 kwietnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2012 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. 12 kwietnia 2013 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Jednostkowy bilans 3 Jednostkowy rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny 2012 zawiera:

Skonsolidowany raport półroczny 2012 zawiera: Ostrów Wielkopolski, 212-8-28 Skonsolidowany raport półroczny 212 zawiera: Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego skróconego śródrocznego sprawozdanie finansowego Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ . FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SPIS

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A.

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Oddajemy w Państwa ręce raport skonsolidowany Grupy Pragma Inkaso S.A. za 2014 r. Oceniając działalność

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok GRUPA KAPITAŁOWA ORZEŁ Sporządzone 31 marca 2013 r. Zatwierdzone do publikacji 27 maja 2013r.

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok GRUPA KAPITAŁOWA ORZEŁ Sporządzone 31 marca 2013 r. Zatwierdzone do publikacji 27 maja 2013r. Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok GRUPA KAPITAŁOWA ORZEŁ Sporządzone 31 marca 2013 r. Zatwierdzone do publikacji 27 maja 2013r. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A.

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A. ZA OKRES 01.01.2013-31.12.2013 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce skonsolidowany raport Pragma Inkaso S.A. za rok 2013. Miniony

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 Zawierający: Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki URSUS S.A. za 2012 rok

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki URSUS S.A. za 2012 rok SPIS TREŚCI 1. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 5 3. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 6 4. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 7 5. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo