Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od do Kraków dn. 20 marca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Kraków dn. 20 marca 2015 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od do Kraków dn. 20 marca 2015 r. 1

2 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej. 3. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów. 4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale. 5. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych. 6. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro). 7. Istotne wydarzenie mające wpływ na wyniki finansowe jednostki. 8. Informacje dodatkowe wybrane informacje objaśniające 1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2014 rok. 1.1 Przedmiot działalności: Quantum software Spółka Akcyjna; Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest doradztwo w zakresie oprogramowania Quantum software S.A. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Kraków Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy, w dniu 30 października 2002 r. pod numerem ; PKD 62.01Z. Działalność w zakresie oprogramowania Czas trwania Emitenta Czas trwania spółki Quantum software S.A. jest nieoznaczony Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej spółki: Na dzień 31 grudnia 2014 r. skład Zarządu spółki oraz Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: Zarząd: Tomasz Hatala Prezes Zarządu Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu Marek Jędra Wiceprezes Zarządu Tomasz Mnich Członek Zarządu Rada Nadzorcza: Leopold Kutyła Przewodniczący Rady Tomasz Polończyk Wiceprzewodniczący Rady Piotr Nadolski Członek Rady Andrzej Ruciński - Członek Rady Henryk Gaertner - Członek Rady 2

3 1.4. Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej na dzień r.: 1. Firma spółki: Quantum East Sp. z o.o. podmiot zależny Siedziba: Kraków Adres: Walerego Sławka 3a Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): Udziałowcy: 63,74 % udziałów posiada Quantum software S.A. Kapitał zakładowy w całości opłacony: ,00 zł 2. Firma spółki: Quantum International Sp. z.o.o. podmiot zależny na Ukrainie Siedziba: Kijów Adres: Prospect Moskovskij świadectwo Nr Udziałowcy: 100% udziałów posiada Quantum East Kapitał zakładowy w całości opłacony: dolarów USA 3. Firma spółki: Quantum International Sp. z.o.o. podmiot zależny w Rosji Siedziba: Moskwa Adres: ulica Letnikovskaja 10 budynek 11 świadectwo Nr Udziałowcy: 99% udziałów posiada Quantum East Kapitał zakładowy : ,00 Rubli w całości opłacony 4. Firma spółki: Quantum I- Services Sp. z o.o. podmiot zależny Siedziba: Kraków Adres: Walerego Sławka 3A Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): Udziałowcy: 100% udziałów posiada Quantum software S.A. Kapitał założycielski w całości pokryty wkładem niepieniężnym: ,00 zł 5. Firma spółki: Edisonda Sp. z o.o. podmiot zależny Siedziba: Kraków Adres: Walerego Sławka 3A Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): Udziałowcy: 59,20% udziałów posiada Quantum software S.A. Kapitał zakładowy w całości opłacony: ,00 zł 6. Firma spółki: Quantum Mobile Solutions Sp. z o.o. podmiot zależny Siedziba: Kraków Adres: Walerego Sławka 3a Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): Udziałowcy: 75 % udziałów posiada Quantum I- Services Sp. z o.o.. Kapitał zakładowy w całości opłacony: 6 000,00 zł 3

4 7. Firma spółki: Quantum Brasiel Engenharia Em Software Ltda-ME. podmiot zależny Siedziba: Brasilia/DF Adres: Condomínio Jardim Botânico, Etapa 01, quadra 02. Rua 01 lote 112 loja 12, Lago Sul - Brasilia - DF - CEP Rejestr : / oraz NIRE Nr Udziałowcy: 85% udziałów posiada Quantum software S.A. Kapitał zakładowy w całości opłacony: ,00 BRL 8. Firma spółki: EQ System East podmiot stowarzyszony Siedziba: Kraków Adres: Walerego Sławka 3A Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): Udziałowcy: 48% udziałów posiada Quantum software S.A. Kapitał zakładowy w całości opłacony: ,00 PLN 9. Firma spółki: Quantum Qguar sp. z o.o. podmiot zależny Siedziba: Kraków Adres: Walerego Sławka 3A Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): Udziałowcy: 100% udziałów posiada Quantum software S.A. Kapitał zakładowy pokryty wkładem niepieniężnym w wysokości ,00 PLN oraz wkładem pieniężnym w wysokości 5.000,00 PLN 4

5 1.5. Zasady polityki rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za rok 2014 oraz oświadczenie o zgodności. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską i obowiązującymi na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji. Biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez spółkę działalność w zakresie stosowanych przez spółkę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz Komitet do Spraw Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF ) Zarząd zatwierdza do publikacji jednostkowe sprawozdanie finansowe z dniem podpisania sprawozdań przez wszystkich członków Zarządu spółki, tj. dnia 20 marca 2015 roku. Jednostkowe sprawozdanie finansowe należy czytać w powiązaniu ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Zapewnia to pełny obraz sytuacji finansowej i wyników działalności Quantum software S.A. jako jednostki dominującej i Grupy Kapitałowej. Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zostały przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie oraz są one udostępnione na stronie Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r., Nr 152, poz z późniejszymi zmianami) Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2014 roku i kończący się 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich z zaokrągleniem do pełnych tysięcy i przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez spółkę działalności. Quantum software SA sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe od 1 stycznia 2008 r., rozpoczynając od śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres Pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem rocznym było sprawozdanie finansowe za rok Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztu historycznego. Jednostka nie dokonywała żadnych korekt, które odzwierciedlałyby wpływ inflacji na poszczególne pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących zmian do standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2014 roku. 5

6 Według najlepszej wiedzy Zarządu opartej na dokumentach Spółki, jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki oraz opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Zasady rachunkowości Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone w tysiącach polskich złotych, o ile nie zaznaczono inaczej na podstawie zapisów dokonanych w księgach rachunkowych Spółki, prowadzonych zgodnie z podstawowymi zasadami rachunkowości: 1) rzetelność, 2) prawidłowość, 3) ciągłość, 4) kompletność, 5) porównywalność, 6) współmierność przychodów i kosztów, 7) niezmienność zasad rachunkowości, Wartości niematerialne i prawne, Rzeczowe aktywa trwałe Metody wyceny wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych - wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, z poniższymi zastrzeżeniami: 1) Wartości niematerialne i prawne ujmowane są w ewidencji według cen nabycia z uwzględnieniem ich umorzenia. Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, przyjęto następujące okresy umorzenia (okresy użytkowania): a) oprogramowanie komputerowe - 2 lata b) licencje - 2 lata c) prawa autorskie - 2 lata d) koszty zakończonych prac rozwojowych - 5 lat, e) spółka nie posiada wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania. 2) Środki trwałe zostały wycenione według cen nabycia lub kosztu wytworzenia po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne proporcjonalnie do okresów ich używania. Środki trwałe amortyzuje się przez okres ekonomicznej użyteczności danego środka trwałego. Do środków trwałych, mimo używania dłużej niż jeden rok, nie są zaliczane przedmioty o niskiej jednostkowej wartości początkowej do 3 500,00 zł, z wyjątkiem środków zaliczanych do grupy 4 (maszyny i urządzenia). Zakup tych przedmiotów księgowany jest jednorazowo w koszty działalności - w miesiącu nabycia albo w miesiącu następnym. Przedmioty te nie są również objęte ewidencją bilansową. Samochody amortyzowane są metodą liniową przez 5 lat od wartości początkowej pomniejszonej o wartość końcową w wysokości 20% wartości początkowej. Wszystkie urządzenia zaliczane do grupy 4 niezależnie od wartości początkowej są amortyzowane metodą liniową wg stawek indywidualnych ustalonych zgodnie z przewidywanym okresem użytkowania, a mianowicie: a) komputery stacjonarne 4 lata, 6

7 b) laptopy 3 lata, c) serwery, drukarki, projektory, ups, routery, switch, przełączniki, sieci komputerowe 5 lat, d) baterie do ups 2 lata. Spółka corocznie weryfikuje przyjęte okresy użytkowania dla wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych. Instrumenty finansowe Metody wyceny instrumentów finansowych - instrumenty finansowe wyceniane są przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, z poniższymi zastrzeżeniami: Należności na dzień powstania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. W celu urealnienia wartości należności są one pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych. Należności w walutach obcych są wycenione na dzień bilansowy według średniego kursu NBP, a różnice kursowe są odnoszone na przychody bądź koszty finansowe. Udziały wyceniane są według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Aktywa finansowe wyceniane są według ceny nabycia lub wartości rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa. Aktywa pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz naliczone memoriałowo odsetki od aktywów finansowych wycenione są w wartości nominalnej, natomiast środki pieniężne w walutach obcych według kursu kupna i sprzedaży banku, a przy wycenie bilansowej według średniego kursu NBP. Zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania w walutach obcych wycenia się po średnim kursie NBP. Podstawowe rodzaje instrumentów finansowych: - klasyczne instrumenty finansowe - należności i zobowiązania handlowe - wyceniane są według ceny nabycia (na podst. par. 29 MSSF 7 pkt a) z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości i nieściągalności (na podst. par. 58 MSR 39), - środki pieniężne - wyceniane według nabycia - na podst. par. 29 MSSF 7 pkt a, - pożyczki, kredyty, leasing - wycena jest wymagana według zamortyzowanego kosztu, jednakże w opinii Zarządu, spółka prezentuje te pozycje w cenie nabycia (w kwocie wymagalnej zapłaty), ponieważ taka wycena nie wpływa na sytuację finansową jednostki. Inwestycje Spółka zalicza swoje inwestycje do następujących kategorii: 1) udziały w jednostkach zależnych. Udziały w jednostkach zależnych obejmują udziały w spółkach objętych konsolidacją. Udziały w jednostkach zależnych wycenia się w cenie nabycia skorygowanej o odpisy z tytułu utraty wartości. Odpisy z tytułu utraty wartości udziałów w jednostkach zależnych wykazuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako koszty finansowe. 7

8 Odpisy aktualizujące aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz aktywa finansowe są weryfikowane pod kątem utraty wartości w przypadkach zdarzeń i zmian mogących powodować obniżenie ich wartości. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są odnoszone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych w okresach, w których taki odpis powstaje. Zapasy Zapasy obejmują towary, które są wyceniane na dzień bilansowy w cenie nabycia z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Należności handlowe oraz pozostałe należności Należności handlowe są ujmowane w kwocie wymaganej do zapłaty po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące na należności wątpliwe. Szacowanie odpisów następuje na podstawie wyników ściągalności należności, gdy uzyskanie pełnej kwoty należności przestaje być prawdopodobne. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Środki pieniężne w bilansie obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Spółka tworzy rezerwy na świadczenia pracownicze. Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości. Rezerwy na świadczenia pracownicze obejmują odprawy emerytalne. Spółka tworzy na dzień bilansowy rezerwę na bieżącą wartość odpraw emerytalnych, do których pracownicy nabyli prawo do tego dnia, z podziałem na krótkoterminowe i długoterminowe, metodą aktuarialną. Rezerwa ta obciąża pozostałe koszty operacyjne. Rezerwy rozwiązuje się na koniec każdego okresu sprawozdawczego wartością zrealizowanych wypłat w korespondencji ze zobowiązaniami. Rezerwy Spółka tworzy rezerwy w przypadku, gdy na skutek zdarzeń gospodarczych powstają pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny. Rozliczenia międzyokresowe W celu zachowania współmierności przychodów i kosztów Spółka tworzy rozliczenia międzyokresowe. Dotyczą one zarówno kosztów, jak i przychodów. Spółka prowadzi rozliczenia międzyokresowe (czynne) są to koszty przypadające na przyszły okres sprawozdawczy. Spółka prowadzi rozliczenia międzyokresowe (bierne) jest to wysokość zobowiązań przypadających na bieżący okres wynikający ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki. Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość zafakturowanych świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach. Przychody ze sprzedaży produktów i usług oraz materiałów i towarów Przychody netto ze sprzedaży obejmują powstałe w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomiczne w wyniku działalności gospodarczej jednostki, w wiarygodnie określonej 8

9 wartości, skutkującymi zwiększeniem kapitału własnego poprzez zwiększenie wartości aktywów lub zmniejszenie wartości zobowiązań w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców. W szczególności są to przychody ze sprzedaży produktów, w tym usług, oraz ze sprzedaży towarów i materiałów. Do przychodów zalicza się kwoty należne za sprzedane produkty oraz usługi działalności podstawowej i pomocniczej oraz za sprzedane materiały i towary ustalone w oparciu o cenę netto, po skorygowaniu o udzielone rabaty i upusty. Korekty przychodów ze sprzedaży zaliczane są do okresu, w którym zostały dokonane. Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe przychody operacyjne są to przychody związane z działalnością operacyjną jednostki. Zaliczane są: 1) zysk na środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych, 2) zysk z likwidacji środków trwałych, 3) otrzymane odszkodowania, 4) rozwiązania rezerw, które obciążały koszty operacyjne w momencie tworzenia 5) odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania. Przychody finansowe Przychody z tytułu odsetek naliczonych kontrahentom, rozpoznawanych w momencie zapłaty przez kontrahenta. Przychody z tytułu odsetek środków pieniężnych na rachunkach bankowych rozpoznawanych w dacie uznania rachunku przez bank. Koszty działalności Całość poniesionych w okresie sprawozdawczym kosztów sprzedaży, marketingu, administracji i zarządzania. Wartość sprzedanych w okresie sprawozdawczym towarów i materiałów w cenie zakupu. Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe koszty operacyjne są to koszty związane z działalnością operacyjną jednostki. Zaliczane są: 1) strata na środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych, 2) zapłacone kary i odszkodowania, 3) tworzone rezerwy, 4) koszty opłat sądowych. Koszty finansowe Koszty z tytułu zapłaconych odsetek są odnoszone bezpośrednio w rachunek zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione. Podatek dochodowy Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: 1) podatek dochodowy CIT, 2) podatek odroczony. 9

10 Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) w związku z wyłączeniem przychodów i kosztów, które nie podlegają opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe wyniku wyliczane są w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku podatkowym. Odroczony podatek dochodowy Spółka tworzy rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z powstaniem przejściowych różnic pomiędzy wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic przejściowych. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego rozpoznaje się również dla strat podatkowych możliwych do odliczenia w następnych latach, jednak tylko wówczas, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że w przyszłości osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie tych strat podatkowych. Spółka nie tworzy aktywów z tytułu podatku dochodowego jeżeli istnieje wątpliwość co do realności ich wykorzystania w następnych okresach. Zysk na jedna akcję Zysk netto na jedną akcję wylicza się jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych. Transakcje w walutach obcych Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze powodujące zobowiązania i należności ujmuje się w księgach rachunkowych według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych należności i zobowiązania wycenia się według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe, dotyczące rozrachunków wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań zalicza się do kosztów lub przychodów finansowych. Leasing Rzeczowe aktywa trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego, które przenoszą na Spółkę wszystkie korzyści i ryzyka związane z ich posiadaniem są wykazywane w bilansie Spółki według wartości bieżącej minimalnych przyszłych płatności leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane na zmniejszenie niespłaconego salda zobowiązania i koszty finansowe, księgowane bezpośrednio w ciężar wyniku finansowego Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, ma profesjonalny osąd kierownictwa. Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko 10

11 znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym. Odpisy aktualizujące wartość należności Zarząd analizuje wszystkie okoliczności dotyczące nieściągalności należności przeterminowanych i przypadku zagrożenia nieściągalnością, podejmuje na bieżąco decyzje o utworzeniu odpisu aktualizującego na daną należność. Szczegóły dotyczące zmiany odpisów aktalizujących wartości należności przedstawiono w nocie nr 8. Wycena rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane za pomocą metod aktuarialnych. Przyjęte w tym celu założenia zostały przedstawione w nocie nr 14. Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione. Przygotowany przez Zarząd plan finansowy na 2015 rok oraz projekcja wyników i dochodu na następne lata zakłada dodatni wynik finansowy. Kontynuacja działań spółki nie jest zagrożona, a planowany zysk pozwoli na przyjęcie realnego założenia, rozliczenia straty podatkowej. Szczegóły dotyczące podatku odroczonego są przedstawione w nocie nr 23. Ujmowanie przychodów Spółka ustala przychody z realizacji kontraktów długoterminowych na wdrożenie systemów informatycznych proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, mierzonego udziałem kosztów poniesionych do szacowanych kosztów całkowitych (budżet kontraktu). Budżety poszczególnych kontraktów długoterminowych podlegają aktualizacji co najmniej na każdy dzień bilansowy. W przypadku zaistnienia zdarzeń wpływających na przewidywany wynik realizacji kontraktu pomiędzy datami bilansowymi, aktualizacje są dokonywane wcześniej. Zarząd na bieżąco ocenia także możliwość realizacji należności wynikających z wyceny nie zakończonych kontraktów. Informacje dotyczące wyceny kontraktów znajdują się w nocie nr 25. Stawki amortyzacyjne Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Spółka corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków. 11

12 1.7 Nowe standardy rachunkowości i interpretacje Następujące standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacje opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE wchodzą w życie po raz pierwszy w roku 2014: MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe", zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 r. (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie), MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne", zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 r. (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie), MSSF 12 Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach", zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 r. (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie), MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) Jednostkowe sprawozdania finansowe", zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 r. (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie), MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach", zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 r. (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe", MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne" oraz MSSF 12 Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach" - objaśnienia na temat przepisów przejściowych, zatwierdzone w UE w dniu 4 kwietnia 2013 r. (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe", MSSF 12 Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach" oraz MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe" - jednostki inwestycyjne, zatwierdzone w UE w dniu 20 listopada 2013 r. (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie), Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja" - kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 13 grudnia 2012 r. (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie), Zmiany do MSR 36 Utrata wartości aktywów" - Ujawnianie wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych, zatwierdzone w UE w dniu 19 grudnia 2013 r. 12

13 (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie), Zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena" - Nowacja instrumentów pochodnych oraz kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń, zatwierdzone w UE w dniu 19 grudnia 2013 r. (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie). W/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowości jednostki. Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane przez RMSR i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie weszły jeszcze w życie: Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl )" - dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 2, MSSF 3, MSSF 8, MSSF 13, MSR 16, MSR 24 oraz MSR 38) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa - zatwierdzone w UE w dniu 17 grudnia 2014 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015 lub po tej dacie), Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl )" - dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 13 oraz MSR 40) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa - zatwierdzone w UE w dniu 18 grudnia 2014 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 lub po tej dacie), Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze" - Programy określonych świadczeń: składki pracownicze - zatwierdzone w UE w dniu 17 grudnia 2014 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015 roku lub po tej dacie), Spółka szacuje, iż w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie będą miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowości jednostki. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na dzień publikacji sprawozdania finansowego nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania w UE (poniższe daty wejścia w życie odnoszą się do standardów w wersji pełnej): 13

14 MSSF 9 Instrumenty finansowe" (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 r. lub po tej dacie), MSSF 14 Odroczone salda z regulowanej działalności" (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie), MSSF 15 Przychody z umów z klientami" (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 r. lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe" oraz MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach" - Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe", MSSF 12 Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach" oraz MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach" - Jednostki inwestycyjne: zastosowanie zwolnienia z konsolidacji (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne" - Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych operacjach (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych" - Inicjatywa w odniesieniu do ujawnień (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie), Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe" oraz MSR 38 Aktywa niematerialne" - Wyjaśnienia na temat akceptowalnych metod amortyzacyjnych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie), Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe" oraz MSR 41 Rolnictwo" - Rolnictwo: uprawy roślinne (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie), Zmiany do MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe" - Metoda praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie), Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl ) - dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 5, MSSF 7, MSR 19 oraz MSR 34) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie 14

15 niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie). Według szacunków jednostki, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez jednostkę na dzień bilansowy. Jednocześnie nadal poza regulacjami przyjętymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń portfela aktywów i zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE. Według szacunków jednostki, zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń portfela aktywów lub zobowiązań finansowych według MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena" nie miałoby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby przyjęte do stosowania na dzień bilansowy. 15

16 2. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota Stan na Stan na AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pożyczki udzielone Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe 6-2 Aktywa obrotowe Zapasy 7-90 Należności z tytułu dostaw, robót i usług Pozostałe należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe Należności z tytułu podatku dochodowego 42 - Pożyczki udzielone Pozostałe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty A k t y w a r a z e m PASYWA Kapitał własny Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy/udziałowców jednostki dominującej Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Akcje własne Kapitały rezerwowe i zapasowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) z roku bieżącego Udziały niedające kontroli ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Rezerwy

17 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe Długoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy 14-4 Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 15 Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM

18 3. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie z całkowitych dochodów Nota Stan na Stan na Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zmiana stanu produktu dotacja otrzymana na wnip i środki trwałe Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych Zysk/strata ze sprzedaży udziałów w jednostce stowarzyszonej Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej Działalność zaniechana 37 Zysk/strata netto za okres sprawozdawczy Pozostałe dochody całkowite Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych Zyski (straty) z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny Zyski/straty dotyczące zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych (częśc efektywna) Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych

19 Dochody całkowite razem Zysk/strata na jedną akcję w zł: Z działalności kontynuowanej 24 Podstawowy 24-0,95-1,19 Rozwodniony 24-0,95-1,19 Z działalności kontynuowanej i zaniechanej 24 Podstawowy 24-0,95-1,19 Rozwodniony 24-0,95-1,19 19

20 4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 31 grudzień 2014 Saldo na początek okresu przed przekształceniem Zmiany zasad polityki rachunkowości Korekty błędów podstawowych Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu) Dochody całkowite razem Zyski/ straty z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny Zyski/ straty dotyczące zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych (część efektywna) Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy/ udziałowców jednostki dominującej Akcje własne Kapitały rezerwowe i zapasowe Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Kwoty ujęte bezp. w kapitale związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży Różnice kursowe wynikające z przeliczenia na walutę Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego Razem Udziały niedające kontroli Kapitał własny ogółem

21 Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału Przychody i koszty ogółem za rok obrotowy ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Zysk/ strata za okres r. Pozostałe zmiany w kapitale własnym Emisja kapitału akcyjnego Dywidendy - Podział wyniku finansowego Nabycie akcji własnych Sprzedaż akcji własnych - Przeniesienie kapitału rezerwowego na podstawowy - Saldo na koniec okresu

22 za okres 31 grudzień 2013 Saldo na początek okresu przed przekształceniem Zmiany zasad polityki rachunkowości Korekty błędów podstawowych Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu) Dochody całkowite razem Zyski/ straty z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny Zyski/ straty dotyczące zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych (część efektywna) Różnice kursowe z wyceny jednostek Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy/ udziałowców jednostki dominującej Akcje własne Kapitały rezerwowe i zapasowe Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Kwoty ujęte bezp. w kapitale związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży Różnice kursowe wynikające z przeliczenia na walutę Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego Razem Udziały niedające kontroli Kapitał własny ogółem

23 działających za granicą Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych Przychody i koszty ogółem za rok obrotowy ujęte bezpośrednio w kapitale własnym - - Zysk/ strata za rok obrotowy Korekty błędów podstawowych Pozostałe zmiany w kapitale własnym Emisja kapitału akcyjnego Dywidendy Podział wyniku finansowego Nabycie akcji własnych - Sprzedaż akcji własnych - Przeniesienie kapitału rezerwowego na podstawowy Odwrócenie wyceny aktuarialnej zawieszenie programu motywacyjnego - - Saldo na koniec okresu

24 5. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych Nota Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk/ strata brutto Korekty o pozycje: Udział w zyskach/ stratach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności Udziały niedające kontroli Amortyzacja Utrata wartości firmy Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych Koszty i przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu dywidend Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy Inne korekty Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych Wpływy z tytułu odsetek Wpływy z tytułu dywidend Spłaty udzielonych pożyczek Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych 5 24 Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych Udzielone pożyczki Inne Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z kredytów i pożyczek - 38 Wpływy netto z emisji akcji 24

25 Wpływy netto z emisji obligacji, weksli, bonów Spłata kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki Dywidendy wypłacone akcjonariuszom/udziałowcom posiadającym udziały niedające kontroli Nabycie akcji własnych Zapłacone odsetki 5 14 Inne Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na początek okresu Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na koniec okresu

26 6. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro). WYBRANE DANE FINANSOWE zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w tys. zł w tys. euro okres od okres od okres od okres od do do do do Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) -0,95-1,19-0,23-0,28-0,95-1,19-0,23-0,28 7,04 8,00 1,65 1,93 7,04 8,00 1,65 1,93 26

27 Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących zasad: Pozycje aktywów i pasywów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej spółki według średniego kursu ogłoszonego na ostatni dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów finansowych według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym roku: Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresie objętym sprawozdaniem Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresie objętym sprawozdaniem okres średni kurs okresu kurs na ostatni dzień okresu ,1893 4, ,2110 4,

28 7. Istotne wydarzenie mające wpływ na wyniki finansowe jednostki. Dnia 25 lipca 2014 roku Zarząd spółki Quantum Software S.A. dokonał przeniesienia przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki Quantum Qguar sp. z o.o. Udziały w nowej spółce stanowią w 100% własność Emitenta. Emitent objął nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce zależnej Quantum Qguar sp. z o.o. Pokrycie nowoutworzonych udziałów zostało dokonane w formie wkładu niepieniężnego (aportu) stanowiącego przedsiębiorstwo Emitenta z wyłączeniami stosownie do art w zw. z art kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą m.in.: środki trwałe, zapasy, prawa i obowiązki wynikające z zawartych w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, wierzytelności, znaki towarowe i znaki użytkowe, prawa do domen internetowych, prawa do licencji, prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, w tym do oprogramowania i znaków słowno-graficznych, niektóre prawa majątkowe w postaci posiadanych udziałów w podmiotach zależnych, krótko- i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne i bierne), prace rozwojowe, stosunki pracy z pracownikami na podstawie art kodeksu pracy. Agio emisyjne zostało przeznaczone w całości na kapitał zapasowy spółki Quantum Qguar sp. z o.o. W wyniku objęcia udziałów przez Emitenta i wniesienia wkładu na ich pokrycie, Emitent pozostał nadal podmiotem dominującym w stosunku do Quantum Qguar sp. z o.o. O powyższym zdarzeniu Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2014. Powyższe wydarzenie miało znaczący wpływ na wyniki finansowe jednostki. Zaprezentowane w sprawozdaniu jednostkowym dane finansowe należy interpretować mając na uwadze w/w informację. Wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań spółki na dzień przejęcia przedstawia się następująco: Wartość bilansowa bezpośrednio przed przejęciem Wartość godziwa ujęta w momencie przejęcia Rzeczowe aktywa trwałe Wartość niematerialna Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności Aktywa finansowe Składniki aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Pożyczki Rozliczenia międzyokresowe Zapasy Razem Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych 0,00 0,00 Pozostałe zobowiązania długoterminowe Rezerwy długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

29 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek 3 3 Pozostałe zobowiązania finansowe Rezerwa na restrukturyzację Zobowiązania warunkowe Rezerwy krótkoterminowe 4 4 Pozostałe zobowiązania Rozliczenia międzyokresowe Razem Wartość aktywów netto Udział w kapitale Wartość firmy powstała w wyniku przejęcia Cena nabycia: Wyemitowane akcje wg wartości godziwej Środki pieniężne zapłacone Koszty poniesione w związku z przejęciem Zapłata ogółem Wpływ środków pieniężnych z tytułu przejęcia przedstawia się następująco: Środki pieniężne netto przejęte wraz z jednostką zależną Środki pieniężne zapłacone Wpływ środków pieniężnych netto

30 8. Informacje dodatkowe wybrane informacje objaśniające Nota nr 1 Rzeczowe aktywa trwałe RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Wartość brutto na początek okresu Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów Budynki i budowle ZA OKRES 31 GRUDZIEŃ 2014 Maszyny i urządzenia Środki transportu Pozostałe Razem Zwiększenia nabycie nabycie w ramach połączeń jednostek gospodarczych z tytułu przeszacowania wartości inne Zmniejszenia zbycie z tytułu przeszacowania wartości z tytułu przekwalifikowania do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży przeniesienie przedsiębiorstwa inne Przypisane do działalności zaniechanej Przemieszczenia wewnętrzne(+/-) Wartość brutto na koniec okresu Wartość umorzenia na początek okresu amortyzacja za okres inne zwiększenia przeniesienie przedsiębiorstwa zmniejszenia Wartość umorzenia na koniec okresu 30

31 Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości na początek okresu Ujęcie w okresie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości Odwrócenie w okresie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości Wartość uwzględniająca umorzenie i odpis z tytułu utraty wartości na koniec okresu Korekta z tytułu różnic kursowych netto z tytułu przeliczenia Wartość netto na koniec okresu RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Wartość brutto na początek okresu Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów Budynki i budowle ZA OKRES 31 GRUDZIEŃ 2013 Maszyny i urządzenia Środki transportu Pozostałe Razem Zwiększenia nabycie nabycie w ramach połączeń jednostek gospodarczych z tytułu przeszacowania wartości inne Zmniejszenia zbycie z tytułu przeszacowania wartości z tytułu przekwalifikowania do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży inne Przypisane do działalności zaniechanej 31

32 Przemieszczenia wewnętrzne(+/-) Wartość brutto na koniec okresu Wartość umorzenia na początek okresu amortyzacja za okres inne zwiększenia zmniejszenia Wartość umorzenia na koniec okresu Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości na początek okresu Ujęcie w okresie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości Odwrócenie w okresie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości Wartość uwzględniająca umorzenie i odpis z tytułu utraty wartości na koniec okresu Korekta z tytułu różnic kursowych netto z tytułu przeliczenia Wartość netto na koniec okresu Spółka posiada samochody zaliczone do rzeczowych aktywów trwałych będące przedmiotem leasingu o wartości netto na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszącej ,37 zł, zaś na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszącej 0,00 zł. Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy uwzględnione w wartości bilansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą ,87 zł, zaś na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 0,00 zł. Nota nr 2 Wartości niematerialne ZA OKRES 31 GRUDZIEŃ 2014 WARTOŚCI NIEMATERIALNE Wartość brutto na początek okresu Wytworzone we własnym zakresie prace rozwojowe Nabyte wartości niematerialne Patenty, znaki firmowe Licencje Pozostałe Razem

33 Zwiększenia nabycie prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie nabycie w ramach połączeń jednostek gospodarczych z tytułu przeszacowania wartości inne - Zmniejszenia wycofanie z użycia - likwidacja zbycie - z tytułu przeszacowania wartości z tytułu przekwalifikowania do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży przeniesienie przedsiębiorstwa inne - Wartość brutto na koniec okresu Wartość umorzenia na początek okresu amortyzacja za okres inne zwiększenia - Przeniesienie przedsiębiorstwa zmniejszenia Wartość umorzenia na koniec okresu Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości na początek okresu Ujęcie w okresie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości Odwrócenie w okresie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości Wartość uwzględniająca umorzenie i odpis z tytułu utraty wartości na koniec okresu

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 31 GRUDZIEŃ 2011 ROKU

MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 31 GRUDZIEŃ 2011 ROKU MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 31 GRUDZIEŃ 2011 ROKU BIELSKOBIAŁA, 10 kwiecień 2012 roku 1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU BIELSKOBIAŁA, 3 listopada 2013 roku INFORMACJE OGÓLNE Informacje o Spółce Emitent został utworzony

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2013 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2013 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2013 rok -Kraków, 20 marca 2014 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC Data S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2014 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN S.A.

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2014 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN S.A. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2014 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN S.A. Spis treści Strona Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Rachunek przepływów pieniężnych...

Bardziej szczegółowo

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SIMPLE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 r. DO 31 GRUDNIA 2010 r. Warszawa, dnia 21 marca 2011 r.

SIMPLE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 r. DO 31 GRUDNIA 2010 r. Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. SIMPLE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 r. DO 31 GRUDNIA 2010 r. Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. 1 Zawartość raportu rocznego Spółki SIMPLE S.A. 1. Pismo Prezesa Zarządu SIMPLE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 Zawierający: Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU

GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 30.04.2015 GDAŃSK miejscowość data 1 Spis treści 1 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 1 kwietnia 2015 r.

AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Jednostkowy bilans 3 Jednostkowy rachunek zysków i

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. SPIS TREŚCI Boryszew S.A. Sprawozdanie finansowe SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW C.D.... 4 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01-30.06.2005 ROKU przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna. za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku

Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna. za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku Waldemar Osuch - Prezes

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KERDOS GROUP

GRUPA KAPITAŁOWA KERDOS GROUP GRUPA KAPITAŁOWA KERDOS GROUP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 roku i za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku Warszawa, marzec 2015 r. KERDOS GROUP S.A.... STRONA 1 Spis treści Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2014 ROKU za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo