Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od do Kraków dn. 20 marca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Kraków dn. 20 marca 2015 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od do Kraków dn. 20 marca 2015 r. 1

2 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej. 3. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów. 4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale. 5. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych. 6. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro). 7. Istotne wydarzenie mające wpływ na wyniki finansowe jednostki. 8. Informacje dodatkowe wybrane informacje objaśniające 1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2014 rok. 1.1 Przedmiot działalności: Quantum software Spółka Akcyjna; Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest doradztwo w zakresie oprogramowania Quantum software S.A. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Kraków Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy, w dniu 30 października 2002 r. pod numerem ; PKD 62.01Z. Działalność w zakresie oprogramowania Czas trwania Emitenta Czas trwania spółki Quantum software S.A. jest nieoznaczony Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej spółki: Na dzień 31 grudnia 2014 r. skład Zarządu spółki oraz Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: Zarząd: Tomasz Hatala Prezes Zarządu Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu Marek Jędra Wiceprezes Zarządu Tomasz Mnich Członek Zarządu Rada Nadzorcza: Leopold Kutyła Przewodniczący Rady Tomasz Polończyk Wiceprzewodniczący Rady Piotr Nadolski Członek Rady Andrzej Ruciński - Członek Rady Henryk Gaertner - Członek Rady 2

3 1.4. Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej na dzień r.: 1. Firma spółki: Quantum East Sp. z o.o. podmiot zależny Siedziba: Kraków Adres: Walerego Sławka 3a Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): Udziałowcy: 63,74 % udziałów posiada Quantum software S.A. Kapitał zakładowy w całości opłacony: ,00 zł 2. Firma spółki: Quantum International Sp. z.o.o. podmiot zależny na Ukrainie Siedziba: Kijów Adres: Prospect Moskovskij świadectwo Nr Udziałowcy: 100% udziałów posiada Quantum East Kapitał zakładowy w całości opłacony: dolarów USA 3. Firma spółki: Quantum International Sp. z.o.o. podmiot zależny w Rosji Siedziba: Moskwa Adres: ulica Letnikovskaja 10 budynek 11 świadectwo Nr Udziałowcy: 99% udziałów posiada Quantum East Kapitał zakładowy : ,00 Rubli w całości opłacony 4. Firma spółki: Quantum I- Services Sp. z o.o. podmiot zależny Siedziba: Kraków Adres: Walerego Sławka 3A Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): Udziałowcy: 100% udziałów posiada Quantum software S.A. Kapitał założycielski w całości pokryty wkładem niepieniężnym: ,00 zł 5. Firma spółki: Edisonda Sp. z o.o. podmiot zależny Siedziba: Kraków Adres: Walerego Sławka 3A Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): Udziałowcy: 59,20% udziałów posiada Quantum software S.A. Kapitał zakładowy w całości opłacony: ,00 zł 6. Firma spółki: Quantum Mobile Solutions Sp. z o.o. podmiot zależny Siedziba: Kraków Adres: Walerego Sławka 3a Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): Udziałowcy: 75 % udziałów posiada Quantum I- Services Sp. z o.o.. Kapitał zakładowy w całości opłacony: 6 000,00 zł 3

4 7. Firma spółki: Quantum Brasiel Engenharia Em Software Ltda-ME. podmiot zależny Siedziba: Brasilia/DF Adres: Condomínio Jardim Botânico, Etapa 01, quadra 02. Rua 01 lote 112 loja 12, Lago Sul - Brasilia - DF - CEP Rejestr : / oraz NIRE Nr Udziałowcy: 85% udziałów posiada Quantum software S.A. Kapitał zakładowy w całości opłacony: ,00 BRL 8. Firma spółki: EQ System East podmiot stowarzyszony Siedziba: Kraków Adres: Walerego Sławka 3A Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): Udziałowcy: 48% udziałów posiada Quantum software S.A. Kapitał zakładowy w całości opłacony: ,00 PLN 9. Firma spółki: Quantum Qguar sp. z o.o. podmiot zależny Siedziba: Kraków Adres: Walerego Sławka 3A Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): Udziałowcy: 100% udziałów posiada Quantum software S.A. Kapitał zakładowy pokryty wkładem niepieniężnym w wysokości ,00 PLN oraz wkładem pieniężnym w wysokości 5.000,00 PLN 4

5 1.5. Zasady polityki rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za rok 2014 oraz oświadczenie o zgodności. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską i obowiązującymi na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji. Biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez spółkę działalność w zakresie stosowanych przez spółkę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz Komitet do Spraw Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF ) Zarząd zatwierdza do publikacji jednostkowe sprawozdanie finansowe z dniem podpisania sprawozdań przez wszystkich członków Zarządu spółki, tj. dnia 20 marca 2015 roku. Jednostkowe sprawozdanie finansowe należy czytać w powiązaniu ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Zapewnia to pełny obraz sytuacji finansowej i wyników działalności Quantum software S.A. jako jednostki dominującej i Grupy Kapitałowej. Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zostały przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie oraz są one udostępnione na stronie Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r., Nr 152, poz z późniejszymi zmianami) Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2014 roku i kończący się 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich z zaokrągleniem do pełnych tysięcy i przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez spółkę działalności. Quantum software SA sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe od 1 stycznia 2008 r., rozpoczynając od śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres Pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem rocznym było sprawozdanie finansowe za rok Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztu historycznego. Jednostka nie dokonywała żadnych korekt, które odzwierciedlałyby wpływ inflacji na poszczególne pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących zmian do standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2014 roku. 5

6 Według najlepszej wiedzy Zarządu opartej na dokumentach Spółki, jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki oraz opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Zasady rachunkowości Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone w tysiącach polskich złotych, o ile nie zaznaczono inaczej na podstawie zapisów dokonanych w księgach rachunkowych Spółki, prowadzonych zgodnie z podstawowymi zasadami rachunkowości: 1) rzetelność, 2) prawidłowość, 3) ciągłość, 4) kompletność, 5) porównywalność, 6) współmierność przychodów i kosztów, 7) niezmienność zasad rachunkowości, Wartości niematerialne i prawne, Rzeczowe aktywa trwałe Metody wyceny wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych - wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, z poniższymi zastrzeżeniami: 1) Wartości niematerialne i prawne ujmowane są w ewidencji według cen nabycia z uwzględnieniem ich umorzenia. Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, przyjęto następujące okresy umorzenia (okresy użytkowania): a) oprogramowanie komputerowe - 2 lata b) licencje - 2 lata c) prawa autorskie - 2 lata d) koszty zakończonych prac rozwojowych - 5 lat, e) spółka nie posiada wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania. 2) Środki trwałe zostały wycenione według cen nabycia lub kosztu wytworzenia po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne proporcjonalnie do okresów ich używania. Środki trwałe amortyzuje się przez okres ekonomicznej użyteczności danego środka trwałego. Do środków trwałych, mimo używania dłużej niż jeden rok, nie są zaliczane przedmioty o niskiej jednostkowej wartości początkowej do 3 500,00 zł, z wyjątkiem środków zaliczanych do grupy 4 (maszyny i urządzenia). Zakup tych przedmiotów księgowany jest jednorazowo w koszty działalności - w miesiącu nabycia albo w miesiącu następnym. Przedmioty te nie są również objęte ewidencją bilansową. Samochody amortyzowane są metodą liniową przez 5 lat od wartości początkowej pomniejszonej o wartość końcową w wysokości 20% wartości początkowej. Wszystkie urządzenia zaliczane do grupy 4 niezależnie od wartości początkowej są amortyzowane metodą liniową wg stawek indywidualnych ustalonych zgodnie z przewidywanym okresem użytkowania, a mianowicie: a) komputery stacjonarne 4 lata, 6

7 b) laptopy 3 lata, c) serwery, drukarki, projektory, ups, routery, switch, przełączniki, sieci komputerowe 5 lat, d) baterie do ups 2 lata. Spółka corocznie weryfikuje przyjęte okresy użytkowania dla wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych. Instrumenty finansowe Metody wyceny instrumentów finansowych - instrumenty finansowe wyceniane są przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, z poniższymi zastrzeżeniami: Należności na dzień powstania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. W celu urealnienia wartości należności są one pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych. Należności w walutach obcych są wycenione na dzień bilansowy według średniego kursu NBP, a różnice kursowe są odnoszone na przychody bądź koszty finansowe. Udziały wyceniane są według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Aktywa finansowe wyceniane są według ceny nabycia lub wartości rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa. Aktywa pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz naliczone memoriałowo odsetki od aktywów finansowych wycenione są w wartości nominalnej, natomiast środki pieniężne w walutach obcych według kursu kupna i sprzedaży banku, a przy wycenie bilansowej według średniego kursu NBP. Zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania w walutach obcych wycenia się po średnim kursie NBP. Podstawowe rodzaje instrumentów finansowych: - klasyczne instrumenty finansowe - należności i zobowiązania handlowe - wyceniane są według ceny nabycia (na podst. par. 29 MSSF 7 pkt a) z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości i nieściągalności (na podst. par. 58 MSR 39), - środki pieniężne - wyceniane według nabycia - na podst. par. 29 MSSF 7 pkt a, - pożyczki, kredyty, leasing - wycena jest wymagana według zamortyzowanego kosztu, jednakże w opinii Zarządu, spółka prezentuje te pozycje w cenie nabycia (w kwocie wymagalnej zapłaty), ponieważ taka wycena nie wpływa na sytuację finansową jednostki. Inwestycje Spółka zalicza swoje inwestycje do następujących kategorii: 1) udziały w jednostkach zależnych. Udziały w jednostkach zależnych obejmują udziały w spółkach objętych konsolidacją. Udziały w jednostkach zależnych wycenia się w cenie nabycia skorygowanej o odpisy z tytułu utraty wartości. Odpisy z tytułu utraty wartości udziałów w jednostkach zależnych wykazuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako koszty finansowe. 7

8 Odpisy aktualizujące aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz aktywa finansowe są weryfikowane pod kątem utraty wartości w przypadkach zdarzeń i zmian mogących powodować obniżenie ich wartości. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są odnoszone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych w okresach, w których taki odpis powstaje. Zapasy Zapasy obejmują towary, które są wyceniane na dzień bilansowy w cenie nabycia z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Należności handlowe oraz pozostałe należności Należności handlowe są ujmowane w kwocie wymaganej do zapłaty po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące na należności wątpliwe. Szacowanie odpisów następuje na podstawie wyników ściągalności należności, gdy uzyskanie pełnej kwoty należności przestaje być prawdopodobne. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Środki pieniężne w bilansie obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Spółka tworzy rezerwy na świadczenia pracownicze. Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości. Rezerwy na świadczenia pracownicze obejmują odprawy emerytalne. Spółka tworzy na dzień bilansowy rezerwę na bieżącą wartość odpraw emerytalnych, do których pracownicy nabyli prawo do tego dnia, z podziałem na krótkoterminowe i długoterminowe, metodą aktuarialną. Rezerwa ta obciąża pozostałe koszty operacyjne. Rezerwy rozwiązuje się na koniec każdego okresu sprawozdawczego wartością zrealizowanych wypłat w korespondencji ze zobowiązaniami. Rezerwy Spółka tworzy rezerwy w przypadku, gdy na skutek zdarzeń gospodarczych powstają pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny. Rozliczenia międzyokresowe W celu zachowania współmierności przychodów i kosztów Spółka tworzy rozliczenia międzyokresowe. Dotyczą one zarówno kosztów, jak i przychodów. Spółka prowadzi rozliczenia międzyokresowe (czynne) są to koszty przypadające na przyszły okres sprawozdawczy. Spółka prowadzi rozliczenia międzyokresowe (bierne) jest to wysokość zobowiązań przypadających na bieżący okres wynikający ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki. Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość zafakturowanych świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach. Przychody ze sprzedaży produktów i usług oraz materiałów i towarów Przychody netto ze sprzedaży obejmują powstałe w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomiczne w wyniku działalności gospodarczej jednostki, w wiarygodnie określonej 8

9 wartości, skutkującymi zwiększeniem kapitału własnego poprzez zwiększenie wartości aktywów lub zmniejszenie wartości zobowiązań w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców. W szczególności są to przychody ze sprzedaży produktów, w tym usług, oraz ze sprzedaży towarów i materiałów. Do przychodów zalicza się kwoty należne za sprzedane produkty oraz usługi działalności podstawowej i pomocniczej oraz za sprzedane materiały i towary ustalone w oparciu o cenę netto, po skorygowaniu o udzielone rabaty i upusty. Korekty przychodów ze sprzedaży zaliczane są do okresu, w którym zostały dokonane. Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe przychody operacyjne są to przychody związane z działalnością operacyjną jednostki. Zaliczane są: 1) zysk na środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych, 2) zysk z likwidacji środków trwałych, 3) otrzymane odszkodowania, 4) rozwiązania rezerw, które obciążały koszty operacyjne w momencie tworzenia 5) odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania. Przychody finansowe Przychody z tytułu odsetek naliczonych kontrahentom, rozpoznawanych w momencie zapłaty przez kontrahenta. Przychody z tytułu odsetek środków pieniężnych na rachunkach bankowych rozpoznawanych w dacie uznania rachunku przez bank. Koszty działalności Całość poniesionych w okresie sprawozdawczym kosztów sprzedaży, marketingu, administracji i zarządzania. Wartość sprzedanych w okresie sprawozdawczym towarów i materiałów w cenie zakupu. Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe koszty operacyjne są to koszty związane z działalnością operacyjną jednostki. Zaliczane są: 1) strata na środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych, 2) zapłacone kary i odszkodowania, 3) tworzone rezerwy, 4) koszty opłat sądowych. Koszty finansowe Koszty z tytułu zapłaconych odsetek są odnoszone bezpośrednio w rachunek zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione. Podatek dochodowy Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: 1) podatek dochodowy CIT, 2) podatek odroczony. 9

10 Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) w związku z wyłączeniem przychodów i kosztów, które nie podlegają opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe wyniku wyliczane są w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku podatkowym. Odroczony podatek dochodowy Spółka tworzy rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z powstaniem przejściowych różnic pomiędzy wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic przejściowych. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego rozpoznaje się również dla strat podatkowych możliwych do odliczenia w następnych latach, jednak tylko wówczas, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że w przyszłości osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie tych strat podatkowych. Spółka nie tworzy aktywów z tytułu podatku dochodowego jeżeli istnieje wątpliwość co do realności ich wykorzystania w następnych okresach. Zysk na jedna akcję Zysk netto na jedną akcję wylicza się jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych. Transakcje w walutach obcych Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze powodujące zobowiązania i należności ujmuje się w księgach rachunkowych według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych należności i zobowiązania wycenia się według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe, dotyczące rozrachunków wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań zalicza się do kosztów lub przychodów finansowych. Leasing Rzeczowe aktywa trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego, które przenoszą na Spółkę wszystkie korzyści i ryzyka związane z ich posiadaniem są wykazywane w bilansie Spółki według wartości bieżącej minimalnych przyszłych płatności leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane na zmniejszenie niespłaconego salda zobowiązania i koszty finansowe, księgowane bezpośrednio w ciężar wyniku finansowego Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, ma profesjonalny osąd kierownictwa. Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko 10

11 znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym. Odpisy aktualizujące wartość należności Zarząd analizuje wszystkie okoliczności dotyczące nieściągalności należności przeterminowanych i przypadku zagrożenia nieściągalnością, podejmuje na bieżąco decyzje o utworzeniu odpisu aktualizującego na daną należność. Szczegóły dotyczące zmiany odpisów aktalizujących wartości należności przedstawiono w nocie nr 8. Wycena rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane za pomocą metod aktuarialnych. Przyjęte w tym celu założenia zostały przedstawione w nocie nr 14. Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione. Przygotowany przez Zarząd plan finansowy na 2015 rok oraz projekcja wyników i dochodu na następne lata zakłada dodatni wynik finansowy. Kontynuacja działań spółki nie jest zagrożona, a planowany zysk pozwoli na przyjęcie realnego założenia, rozliczenia straty podatkowej. Szczegóły dotyczące podatku odroczonego są przedstawione w nocie nr 23. Ujmowanie przychodów Spółka ustala przychody z realizacji kontraktów długoterminowych na wdrożenie systemów informatycznych proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, mierzonego udziałem kosztów poniesionych do szacowanych kosztów całkowitych (budżet kontraktu). Budżety poszczególnych kontraktów długoterminowych podlegają aktualizacji co najmniej na każdy dzień bilansowy. W przypadku zaistnienia zdarzeń wpływających na przewidywany wynik realizacji kontraktu pomiędzy datami bilansowymi, aktualizacje są dokonywane wcześniej. Zarząd na bieżąco ocenia także możliwość realizacji należności wynikających z wyceny nie zakończonych kontraktów. Informacje dotyczące wyceny kontraktów znajdują się w nocie nr 25. Stawki amortyzacyjne Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Spółka corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków. 11

12 1.7 Nowe standardy rachunkowości i interpretacje Następujące standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacje opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE wchodzą w życie po raz pierwszy w roku 2014: MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe", zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 r. (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie), MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne", zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 r. (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie), MSSF 12 Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach", zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 r. (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie), MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) Jednostkowe sprawozdania finansowe", zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 r. (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie), MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach", zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 r. (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe", MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne" oraz MSSF 12 Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach" - objaśnienia na temat przepisów przejściowych, zatwierdzone w UE w dniu 4 kwietnia 2013 r. (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe", MSSF 12 Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach" oraz MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe" - jednostki inwestycyjne, zatwierdzone w UE w dniu 20 listopada 2013 r. (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie), Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja" - kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 13 grudnia 2012 r. (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie), Zmiany do MSR 36 Utrata wartości aktywów" - Ujawnianie wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych, zatwierdzone w UE w dniu 19 grudnia 2013 r. 12

13 (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie), Zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena" - Nowacja instrumentów pochodnych oraz kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń, zatwierdzone w UE w dniu 19 grudnia 2013 r. (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie). W/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowości jednostki. Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane przez RMSR i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie weszły jeszcze w życie: Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl )" - dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 2, MSSF 3, MSSF 8, MSSF 13, MSR 16, MSR 24 oraz MSR 38) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa - zatwierdzone w UE w dniu 17 grudnia 2014 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015 lub po tej dacie), Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl )" - dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 13 oraz MSR 40) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa - zatwierdzone w UE w dniu 18 grudnia 2014 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 lub po tej dacie), Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze" - Programy określonych świadczeń: składki pracownicze - zatwierdzone w UE w dniu 17 grudnia 2014 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015 roku lub po tej dacie), Spółka szacuje, iż w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie będą miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowości jednostki. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na dzień publikacji sprawozdania finansowego nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania w UE (poniższe daty wejścia w życie odnoszą się do standardów w wersji pełnej): 13

14 MSSF 9 Instrumenty finansowe" (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 r. lub po tej dacie), MSSF 14 Odroczone salda z regulowanej działalności" (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie), MSSF 15 Przychody z umów z klientami" (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 r. lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe" oraz MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach" - Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe", MSSF 12 Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach" oraz MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach" - Jednostki inwestycyjne: zastosowanie zwolnienia z konsolidacji (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne" - Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych operacjach (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych" - Inicjatywa w odniesieniu do ujawnień (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie), Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe" oraz MSR 38 Aktywa niematerialne" - Wyjaśnienia na temat akceptowalnych metod amortyzacyjnych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie), Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe" oraz MSR 41 Rolnictwo" - Rolnictwo: uprawy roślinne (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie), Zmiany do MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe" - Metoda praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie), Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl ) - dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 5, MSSF 7, MSR 19 oraz MSR 34) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie 14

15 niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie). Według szacunków jednostki, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez jednostkę na dzień bilansowy. Jednocześnie nadal poza regulacjami przyjętymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń portfela aktywów i zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE. Według szacunków jednostki, zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń portfela aktywów lub zobowiązań finansowych według MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena" nie miałoby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby przyjęte do stosowania na dzień bilansowy. 15

16 2. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota Stan na Stan na AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pożyczki udzielone Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe 6-2 Aktywa obrotowe Zapasy 7-90 Należności z tytułu dostaw, robót i usług Pozostałe należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe Należności z tytułu podatku dochodowego 42 - Pożyczki udzielone Pozostałe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty A k t y w a r a z e m PASYWA Kapitał własny Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy/udziałowców jednostki dominującej Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Akcje własne Kapitały rezerwowe i zapasowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) z roku bieżącego Udziały niedające kontroli ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Rezerwy

17 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe Długoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy 14-4 Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 15 Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM

18 3. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie z całkowitych dochodów Nota Stan na Stan na Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zmiana stanu produktu dotacja otrzymana na wnip i środki trwałe Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych Zysk/strata ze sprzedaży udziałów w jednostce stowarzyszonej Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej Działalność zaniechana 37 Zysk/strata netto za okres sprawozdawczy Pozostałe dochody całkowite Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych Zyski (straty) z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny Zyski/straty dotyczące zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych (częśc efektywna) Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych

19 Dochody całkowite razem Zysk/strata na jedną akcję w zł: Z działalności kontynuowanej 24 Podstawowy 24-0,95-1,19 Rozwodniony 24-0,95-1,19 Z działalności kontynuowanej i zaniechanej 24 Podstawowy 24-0,95-1,19 Rozwodniony 24-0,95-1,19 19

20 4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 31 grudzień 2014 Saldo na początek okresu przed przekształceniem Zmiany zasad polityki rachunkowości Korekty błędów podstawowych Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu) Dochody całkowite razem Zyski/ straty z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny Zyski/ straty dotyczące zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych (część efektywna) Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy/ udziałowców jednostki dominującej Akcje własne Kapitały rezerwowe i zapasowe Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Kwoty ujęte bezp. w kapitale związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży Różnice kursowe wynikające z przeliczenia na walutę Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego Razem Udziały niedające kontroli Kapitał własny ogółem

21 Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału Przychody i koszty ogółem za rok obrotowy ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Zysk/ strata za okres r. Pozostałe zmiany w kapitale własnym Emisja kapitału akcyjnego Dywidendy - Podział wyniku finansowego Nabycie akcji własnych Sprzedaż akcji własnych - Przeniesienie kapitału rezerwowego na podstawowy - Saldo na koniec okresu

22 za okres 31 grudzień 2013 Saldo na początek okresu przed przekształceniem Zmiany zasad polityki rachunkowości Korekty błędów podstawowych Saldo na początek okresu po korektach (po przekształceniu) Dochody całkowite razem Zyski/ straty z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny Zyski/ straty dotyczące zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych (część efektywna) Różnice kursowe z wyceny jednostek Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy/ udziałowców jednostki dominującej Akcje własne Kapitały rezerwowe i zapasowe Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Kwoty ujęte bezp. w kapitale związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży Różnice kursowe wynikające z przeliczenia na walutę Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego Razem Udziały niedające kontroli Kapitał własny ogółem

23 działających za granicą Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych Przychody i koszty ogółem za rok obrotowy ujęte bezpośrednio w kapitale własnym - - Zysk/ strata za rok obrotowy Korekty błędów podstawowych Pozostałe zmiany w kapitale własnym Emisja kapitału akcyjnego Dywidendy Podział wyniku finansowego Nabycie akcji własnych - Sprzedaż akcji własnych - Przeniesienie kapitału rezerwowego na podstawowy Odwrócenie wyceny aktuarialnej zawieszenie programu motywacyjnego - - Saldo na koniec okresu

24 5. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych Nota Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk/ strata brutto Korekty o pozycje: Udział w zyskach/ stratach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności Udziały niedające kontroli Amortyzacja Utrata wartości firmy Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych Koszty i przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu dywidend Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy Inne korekty Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych Wpływy z tytułu odsetek Wpływy z tytułu dywidend Spłaty udzielonych pożyczek Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych 5 24 Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych Udzielone pożyczki Inne Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z kredytów i pożyczek - 38 Wpływy netto z emisji akcji 24

25 Wpływy netto z emisji obligacji, weksli, bonów Spłata kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki Dywidendy wypłacone akcjonariuszom/udziałowcom posiadającym udziały niedające kontroli Nabycie akcji własnych Zapłacone odsetki 5 14 Inne Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na początek okresu Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na koniec okresu

26 6. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro). WYBRANE DANE FINANSOWE zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w tys. zł w tys. euro okres od okres od okres od okres od do do do do Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) -0,95-1,19-0,23-0,28-0,95-1,19-0,23-0,28 7,04 8,00 1,65 1,93 7,04 8,00 1,65 1,93 26

27 Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących zasad: Pozycje aktywów i pasywów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej spółki według średniego kursu ogłoszonego na ostatni dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów finansowych według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym roku: Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresie objętym sprawozdaniem Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresie objętym sprawozdaniem okres średni kurs okresu kurs na ostatni dzień okresu ,1893 4, ,2110 4,

28 7. Istotne wydarzenie mające wpływ na wyniki finansowe jednostki. Dnia 25 lipca 2014 roku Zarząd spółki Quantum Software S.A. dokonał przeniesienia przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki Quantum Qguar sp. z o.o. Udziały w nowej spółce stanowią w 100% własność Emitenta. Emitent objął nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce zależnej Quantum Qguar sp. z o.o. Pokrycie nowoutworzonych udziałów zostało dokonane w formie wkładu niepieniężnego (aportu) stanowiącego przedsiębiorstwo Emitenta z wyłączeniami stosownie do art w zw. z art kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą m.in.: środki trwałe, zapasy, prawa i obowiązki wynikające z zawartych w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, wierzytelności, znaki towarowe i znaki użytkowe, prawa do domen internetowych, prawa do licencji, prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, w tym do oprogramowania i znaków słowno-graficznych, niektóre prawa majątkowe w postaci posiadanych udziałów w podmiotach zależnych, krótko- i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne i bierne), prace rozwojowe, stosunki pracy z pracownikami na podstawie art kodeksu pracy. Agio emisyjne zostało przeznaczone w całości na kapitał zapasowy spółki Quantum Qguar sp. z o.o. W wyniku objęcia udziałów przez Emitenta i wniesienia wkładu na ich pokrycie, Emitent pozostał nadal podmiotem dominującym w stosunku do Quantum Qguar sp. z o.o. O powyższym zdarzeniu Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2014. Powyższe wydarzenie miało znaczący wpływ na wyniki finansowe jednostki. Zaprezentowane w sprawozdaniu jednostkowym dane finansowe należy interpretować mając na uwadze w/w informację. Wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań spółki na dzień przejęcia przedstawia się następująco: Wartość bilansowa bezpośrednio przed przejęciem Wartość godziwa ujęta w momencie przejęcia Rzeczowe aktywa trwałe Wartość niematerialna Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności Aktywa finansowe Składniki aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Pożyczki Rozliczenia międzyokresowe Zapasy Razem Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych 0,00 0,00 Pozostałe zobowiązania długoterminowe Rezerwy długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

29 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek 3 3 Pozostałe zobowiązania finansowe Rezerwa na restrukturyzację Zobowiązania warunkowe Rezerwy krótkoterminowe 4 4 Pozostałe zobowiązania Rozliczenia międzyokresowe Razem Wartość aktywów netto Udział w kapitale Wartość firmy powstała w wyniku przejęcia Cena nabycia: Wyemitowane akcje wg wartości godziwej Środki pieniężne zapłacone Koszty poniesione w związku z przejęciem Zapłata ogółem Wpływ środków pieniężnych z tytułu przejęcia przedstawia się następująco: Środki pieniężne netto przejęte wraz z jednostką zależną Środki pieniężne zapłacone Wpływ środków pieniężnych netto

30 8. Informacje dodatkowe wybrane informacje objaśniające Nota nr 1 Rzeczowe aktywa trwałe RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Wartość brutto na początek okresu Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów Budynki i budowle ZA OKRES 31 GRUDZIEŃ 2014 Maszyny i urządzenia Środki transportu Pozostałe Razem Zwiększenia nabycie nabycie w ramach połączeń jednostek gospodarczych z tytułu przeszacowania wartości inne Zmniejszenia zbycie z tytułu przeszacowania wartości z tytułu przekwalifikowania do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży przeniesienie przedsiębiorstwa inne Przypisane do działalności zaniechanej Przemieszczenia wewnętrzne(+/-) Wartość brutto na koniec okresu Wartość umorzenia na początek okresu amortyzacja za okres inne zwiększenia przeniesienie przedsiębiorstwa zmniejszenia Wartość umorzenia na koniec okresu 30

31 Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości na początek okresu Ujęcie w okresie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości Odwrócenie w okresie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości Wartość uwzględniająca umorzenie i odpis z tytułu utraty wartości na koniec okresu Korekta z tytułu różnic kursowych netto z tytułu przeliczenia Wartość netto na koniec okresu RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Wartość brutto na początek okresu Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów Budynki i budowle ZA OKRES 31 GRUDZIEŃ 2013 Maszyny i urządzenia Środki transportu Pozostałe Razem Zwiększenia nabycie nabycie w ramach połączeń jednostek gospodarczych z tytułu przeszacowania wartości inne Zmniejszenia zbycie z tytułu przeszacowania wartości z tytułu przekwalifikowania do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży inne Przypisane do działalności zaniechanej 31

32 Przemieszczenia wewnętrzne(+/-) Wartość brutto na koniec okresu Wartość umorzenia na początek okresu amortyzacja za okres inne zwiększenia zmniejszenia Wartość umorzenia na koniec okresu Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości na początek okresu Ujęcie w okresie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości Odwrócenie w okresie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości Wartość uwzględniająca umorzenie i odpis z tytułu utraty wartości na koniec okresu Korekta z tytułu różnic kursowych netto z tytułu przeliczenia Wartość netto na koniec okresu Spółka posiada samochody zaliczone do rzeczowych aktywów trwałych będące przedmiotem leasingu o wartości netto na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszącej ,37 zł, zaś na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszącej 0,00 zł. Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy uwzględnione w wartości bilansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą ,87 zł, zaś na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 0,00 zł. Nota nr 2 Wartości niematerialne ZA OKRES 31 GRUDZIEŃ 2014 WARTOŚCI NIEMATERIALNE Wartość brutto na początek okresu Wytworzone we własnym zakresie prace rozwojowe Nabyte wartości niematerialne Patenty, znaki firmowe Licencje Pozostałe Razem

33 Zwiększenia nabycie prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie nabycie w ramach połączeń jednostek gospodarczych z tytułu przeszacowania wartości inne - Zmniejszenia wycofanie z użycia - likwidacja zbycie - z tytułu przeszacowania wartości z tytułu przekwalifikowania do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży przeniesienie przedsiębiorstwa inne - Wartość brutto na koniec okresu Wartość umorzenia na początek okresu amortyzacja za okres inne zwiększenia - Przeniesienie przedsiębiorstwa zmniejszenia Wartość umorzenia na koniec okresu Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości na początek okresu Ujęcie w okresie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości Odwrócenie w okresie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości Wartość uwzględniająca umorzenie i odpis z tytułu utraty wartości na koniec okresu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane, roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od do

Skonsolidowane, roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od do Skonsolidowane, roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Kraków dn. 20 marca 2015 r. Zawartość skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane, roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Skonsolidowane, roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Skonsolidowane, roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Kraków dn. 14 marca 2014 r. Zawartość skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za I półrocze 2016 r.

Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za I półrocze 2016 r. Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za I półrocze 2016 r. Kraków, 31 sierpień 2016 r. Dokument niniejszy zawiera : I. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego fundacji sporządzonego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 S t r o n a 1 5 1. Informacje ogólne a) Nazwa fundacji: b) Jednostka działa jako fundacja. c) Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane, roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od do

Skonsolidowane, roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od do Skonsolidowane, roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 Kraków dn. 20 kwietnia 2017 r. 1 Zawartość skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane, roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od do

Skonsolidowane, roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od do Skonsolidowane, roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 Kraków dn. 18 marca 2016 r. 1 Zawartość skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od do Kraków dn. 20 kwietnia 2017 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od do Kraków dn. 20 kwietnia 2017 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 Kraków dn. 20 kwietnia 2017 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson S.A. Korekta Śródrocznego sprawozdania finansowego za I kwartał 2016r. Sprawozdanie sporządzono w tys.

Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson S.A. Korekta Śródrocznego sprawozdania finansowego za I kwartał 2016r. Sprawozdanie sporządzono w tys. Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku ESOTIQ & HENDERSON S.A. sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 28.09.2016 GDAŃSK miejscowość

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki dominującej: a) nazwa (firma) Spółka dominująca działa pod firmą Wealth Bay Spółka Akcyjna b) siedziba: Siedziba spółki mieści się przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2016 Kraków 2017 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU Skrócone sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka Akcyjna SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od do Kraków dn. 18 marca 2016 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od do Kraków dn. 18 marca 2016 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 Kraków dn. 18 marca 2016 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za rok 2004. a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby :

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia 17.04.2015r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU (dane finansowe nieaudytowane)

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS

SKONSOLIDOWANY BILANS RS -2008 GPW Strona 1 SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2008 rok bieżący 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 190 877 251 418 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 458 133 - wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe sporządzone za 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wraz z porównywalnymi danymi finansowymi za 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, Siepraw

FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, Siepraw FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, 32-447 Siepraw Sprawozdanie Finansowe za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 SPIS TREŚCI: WSTĘP Oświadczenie kierownictwa I.Bilans II.Rachunek wyników III.Informacja

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 32705. WARBUD - HOCHTIEF - Terminal Łódź Spółka cywilna w Warszawie. [BMSiG-23016/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE (wszystkie kwoty wykazane są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A za 2004 rok W okresie sprawozdawczym została utworzona grupa kapitałowa dla której jest to pierwszy rok funkcjonowania,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego CERSANIT S.A. za 2004 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego CERSANIT S.A. za 2004 rok 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego CERSANIT S.A. za 2004 rok 1. Nazwa firmy: Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach ul. Zagnańska 27, jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za rok 2005. a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby :

Bardziej szczegółowo