INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO"

Transkrypt

1 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SONEL SA ZA 2012 ROK SONEL Spółka Akcyjna ul. Stanisława Wokulskiego Świdnica Świdnica, marzec 2013

2 I. WSTĘP 1. Dane adresowe i identyfikujące spółkę: Pełna nazwa Firmy: SONEL Spółka Akcyjna Siedziba: Świdnica, ul. Stanisława Wokulskiego 11 Wyodrębniony terytorialnie oddział: Zakład Konstrukcyjny, Wrocław, ul. Stargardzka 10 Organ Rejestrowy: Krajowy Rejestr Sądowy Numer wpisu do KRS: z dnia Podstawowy przedmiot działalności to: działalność produkcyjna w branży elektronicznej i elektrotechnicznej. W szczególności w spółce odbywa się produkcja przyrządów pomiarowych oraz usługowy montaż elementów elektronicznych. Numer PKD: Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Numer EKD: 3320A. Numer EORI: PL Numer GIOŚ: E WZWB Branża: Przemysł elektromaszynowy Spółka występuje na rynku regulowanym: Rynek Podstawowy - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Segment: 5 PLUS kod ISIN Klienta PLSONEL00011 Indeksy: WIG Numer identyfikacji podatkowej: Numer Regon: Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 3. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres: od do Dane porównywalne prezentowane są: za okres od do w zakresie rachunku zysków i strat wg stanu na dzień w zakresie sytuacji bilansowej przedsiębiorstwa. 4. Informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta: Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd Spółki. Na dzień r. skład Zarządu Przedsiębiorstwa przedstawiał się następująco: Krzysztof Wieczorkowski Prezes Zarządu Jan Walulik Wiceprezes Zarządu Mandaty członków zarządu wygasną najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok. W firmie jest ustanowiony prokurent w osobie Jolanty Drozdowskiej. Rada Nadzorcza: Andrzej Diakun Przewodniczący Rady Nadzorczej, Mirosław Nowakowski Członek Rady Nadzorczej, Maciej Posadzy Członek Rady Nadzorczej. Andrzej Kasperek Członek Rady Nadzorczej, Stanisław Zając Członek Rady Nadzorczej, Do dnia w składzie Rady Nadzorczej zasiadał Pan Jarosław Tuczko, jako Członek Rady Nadzorczej, od tego dnia zastąpił go Pan Andrzej Kasperek. Mandat Przewodniczącego RN Andrzeja Diakuna, wygaśnie najpóźniej na ZWZA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok Mandaty Członków Rady Nadzorczej Panów Mirosława Nowakowskiego i Macieja Posadzy wygasną najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok. Mandaty Członka Rady Nadzorczej Panów Andrzeja Kasperka i Stanisława Zająca wygasną najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok. II. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego: Sprawozdanie finansowe Sonel SA zostało sporządzone w oparciu o: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz o stosowne interpretacje wydawane przez Radę Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IASB), obowiązujące w momencie sporządzania sprawozdania i jest z nimi w całości zgodne. Ogół tych przepisów nazwany jest w dalszej części opracowania w skrócie MSSF. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu pełnej kontynuacji działalności. Emitent sporządza sprawozdanie zgodnie z zasadą memoriałową z wyjątkiem informacji o przepływach pieniężnych. Sprawozdanie zostało zaprezentowane zgodnie z zasadą agregowania i istotności. W sprawozdaniu nie dokonuje się żadnych kompensat poza wymaganymi w MSSF lub MSR. Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji niniejszego sprawozdania jest polski złoty. Niektóre elementy sprawozdania finansowego są zaprezentowane w euro wypełniając obowiązki sprawozdawcze wynikające z funkcjonowania w obrocie publicznym. STRONA - 2 -

3 Dane w euro zaprezentowano po przeliczeniu wg następujących kursów: Sposób ustalenia kursu do przeliczenia Kurs średni NBP na Cena 1 euro w złotych 4,0882 Kurs średni NBP na ,4168 Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąc okresu od stycznia do grudnia ,1736 Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąc okresu od stycznia do grudnia ,1401 Elementy sprawozdania przeliczone wg kursu aktywów i pasywów aktywów i pasywów rachunku zysków i strat rachunku zysków i strat Spółka od dnia r. (zgodnie z uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA z dnia r.), prowadzi politykę rachunkowości zgodną z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości / Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Wcześniej prowadzono księgowość w oparciu o polską ustawę o rachunkowości. W związku ze zmianą zasad (polityki) rachunkowości, spowodowaną zaprzestaniem stosowania krajowych standardów rachunkowości i przejściem na stosowanie MSSF przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, skutki finansowe odmiennej polityki rachunkowości odniesiono na kapitał (fundusz) własny i wykazano jako niepodzielony zysk (strata) z lat ubiegłych. W związku z wprowadzonymi zmianami dokonano odpowiednich korekt bilansu otwarcia roku Przyjęte zasady i polityka rachunkowości zmierzają do dokładnego ustalenia rentowności każdego rodzaju wyrobu, który w sposób znaczący wpływać może na wyniki Spółki. Proces ten realizowany jest na kontach zespołu 5, czyli kontach kosztów wg miejsc powstawania. Równoległe gromadzenie kosztów na kontach zespołu 4 pozwala na szczegółową analizę kosztów wg rodzaju. Szczegółowa i rozbudowana analityka każdego rodzaju kont ma na celu jasne i przejrzyste obserwowanie procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie. Rok obrotowy Spółki jest zawsze zgodny z rokiem kalendarzowym i rozpoczyna się w dniu 01 stycznia, a kończy 31 grudnia. Okresami sprawozdawczymi Spółki są tygodnie, miesiące, kwartały, półrocze i lata. Tygodnie w zakresie monitorowania postępu sprzedaży, zakupów i innych danych które wymagają bieżącej i ciągłej analizy Miesiące w zakresie ustalenia wymiarów podatków opłacanych miesięcznie, rentowności bieżącej i precyzyjnego stanu aktywów i pasywów. Kwartały w zakresie, w jakim Spółka objęta jest obowiązkami sprawozdawczymi dla spółek publicznych. Półrocze w zakresie, w jakim Spółka objęta jest obowiązkiem sprawozdawczym dla spółek publicznych. Lata w zakresie ustalenia wyników rocznych i sporządzania sprawozdań finansowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Stosowane metody wyceny składników majątkowych wynikają ze standardowych zasad opisanych w MSSF. W zakresie, w którym MSSF dopuszczają wybór, metody wycen zmierzają do realnego ustalenia wartości składnika w sposób nie naruszający zasady ostrożności przy wycenie. 2. Szczegółowe zasady wycen przedstawiają się następująco 2.1. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez jednostkę lub wytworzone we własnym zakresie, zaliczane do aktywów trwałych, nie zakwalifikowane do inwestycji prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok i przeznaczone na potrzeby jednostki. W szczególności są to: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii. Wartości niematerialne i prawne są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. W bilansie są pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych o cenie nabycia powyżej zł są dokonywane od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o cenie nabycia do zł mogą być umarzane jednorazowo. Okresy amortyzacji są ustalane w oparciu o przewidywany czas efektywnej przydatności ekonomicznej. W razie zmiany przewidywanego okresu przydatności ekonomicznej może nastąpić wydłużenie lub skrócenie okresu umarzania, o ile jest to zmiana istotna dla oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa lub określonej części działalności firmy lub grupy zleceń produkcyjnych związanych z pewną grupą kosztów poniesionych na określony asortyment. Wartości niematerialne i prawne powstałe w wyniku prowadzenia prac wdrożeniowych bada się corocznie pod kątem możliwości uzyskiwania dodatnich przepływów finansowych i ogólnej przydatności. W razie stwierdzenia prawdopodobieństwa nierentowności opracowywanego produktu wartość prac ulega rozliczeniu w koszty okresu, w którym stwierdzono trwałą utratę ekonomicznej przydatności Środki trwałe Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, nie zakwalifikowane do inwestycji, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytkowania i przeznaczone na potrzeby jednostki: nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych. Do aktywów trwałych jednostki zalicza się również obce środki trwałe przyjęte przez jednostkę do używania na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej stronie (korzystającemu) środki trwałe do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony. Środki trwałe zasadniczo wyceniane są w cenie nabycia powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem środka trwałego do stanu zdatnego do używania, koszty transportu, załadunku, wyładunku, montażu. W bilansie są pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W związku ze zmianą polityki rachunkowości, na dzień przejścia na MSSF przeszacowano do wartości godziwej część nieruchomości. Ponadto dokonano korekt retrospektywnych w zakresie okresów amortyzacji dla tych środków trwałych, dla których wartość bilansowa w sposób istotny, z punktu widzenia oceny majątkowej i analizy rentowności procesów gospodarczych różni się od amortyzacji, jaka by miała miejsce przy stosowaniu zasad MSSF w pełnym zakresie w okresach przed dniem przejścia. Środki trwałe wytworzone przez jednostkę we własnym zakresie wycenia się w koszcie wytworzenia. Wartość początkowa środków trwałych ulega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych są dokonywane od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania w cyklu comiesięcznym zgodnie z planem amortyzacji. Stawki oraz metody amortyzacji wynikają z planowanej ekonomicznej użyteczności. W razie zmiany przewidywanego okresu przydatności ekonomicznej może nastąpić wydłużenie lub skrócenie okresu umarzania, o ile jest to zmiana istotna dla oceny sytuacji finansowej STRONA - 3 -

4 przedsiębiorstwa lub określonej części działalności firmy. Środki trwałe o wartości do zł mogą być umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania Środki trwałe w budowie Środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu, kompletowania lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Środki trwałe w budowie wycenia się nie rzadziej, niż na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Inwestycje długoterminowe Inwestycje to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów i uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziału w zyskach) lub innych pożytków, w tym również w transakcji handlowej Zapasy Zapasy są to rzeczowe aktywa obrotowe obejmujące materiały nabyte w celu zużycia na potrzeby własne wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Przychody na magazyn wycenia się w cenach zakupu powiększonych o koszty nabycia, transportu itp. Rozchody materiałów w magazynach wycenia się w oparciu o średnioważone ceny zakupu - przyjęcia. Materiały, półfabrykaty i wyroby gotowe podlegają ewidencji ilościowo wartościowej. Ich wycena i zaliczenie w koszty w momencie zużycia lub wydania do sprzedaży, opiera się na średnioważonej cenie zakupu lub średnioważonym koszcie wytworzenia. Wycena dokonywana jest automatycznie w module IMPULS - gospodarka magazynowa. Korekty stanów ewidencyjnych z rzeczywistymi dokonuje się w drodze spisów z natury, przeprowadzanych corocznie w terminach zgodnych z ustawą o rachunkowości. Zapasy wyrobów gotowych wycenia się dla każdego zlecenia produkcyjnego oddzielnie w oparciu o zaewidencjonowane poniesione koszty bezpośrednie, powiększone o rozliczone koszty wydziałowe i ogólnozakładowe związane z procesami produkcyjnymi. Produkcję w toku wycenia się wg poniesionych kosztów bezpośrednich powiększonych o rozliczone koszty wydziałowe i ogólnozakładowe związane z procesami produkcyjnymi. Usługi pozostające jako produkcja w toku oraz odpowiednio półfabrykaty służące zleceniom usługowym ujmuje się jako usługi w trakcie realizacji. Zasady wyceny ustala się jak dla innych zapasów wyrobów gotowych i produkcji w toku. Wycena wszystkich zapasów na dzień bilansowy, uwzględnia tworzone odpisy aktualizujące na asortyment który nie wykazuje ruchu lub jest nadmierny i trudno zbywalny oraz w razie stwierdzenia trwałej utraty wartości Należności krótkoterminowe Należności krótkoterminowe to ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów, nie zaliczonych do aktywów finansowych, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Do należności krótkoterminowych spółka nie stosuje zasad naliczania utraty wartości pieniądza w czasie. Należności na dzień bilansowy wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny, w wartości netto - po uwzględnieniu odpisów aktualizujących należności. Na należności zagrożone, które ze znaczącym prawdopodobieństwem nie zostaną uregulowane po uwzględnieniu posiadanych zabezpieczeń Spółka dokonuje odpisu aktualizacyjnego stosując poniższe zasady: Na należności nieuregulowane w ciągu 180 dni od terminu płatności dokonuje się odpisu aktualizacyjnego w kwocie 100% należności, o ile nie istnieją przesłanki, które uzasadniają zwłokę w zapłacie. Odpisów aktualizacyjnych dokonuje się także w kwocie 100% należności w przypadku złożenia przez dłużnika lub osobę trzecią wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego Inwestycje krótkoterminowe Do inwestycji krótkoterminowych zalicza się wyrażone w walucie polskiej lub przeliczone na złote w walucie obcej, krótkoterminowe, to jest o terminie wykupu lub spłaty krótszym niż rok od dnia bilansowego, oraz przeznaczone do obrotu, aktywa finansowe, do których zalicza się udziały i akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, jak również środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, inne środki pieniężne, inne aktywa pieniężne oraz inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe W pozycji tej ujmuje się, w celu zapewnienia współmierności kosztów i przychodów, poniesione w danym okresie wydatki, które dotyczą przychodów następnego okresu i wtedy staną się kosztami. Do kosztów tych zalicza się między innymi: opłacone z góry czynsze, ubezpieczenia, prenumeraty, koszty przygotowania nowej produkcji Kapitał własny Kapitał własny jest ustalany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz statutem Spółki i wykazywany w wartości nominalnej z podziałem na jego składniki. Kapitał podstawowy (akcyjny) jest wykazywany w wartości nominalnej zgodnie ze statutem Spółki oraz wpisem do rejestru handlowego. Kapitał zapasowy ujęty jest w wartości nominalnej i tworzy się go obligatoryjnie z odpisów z zysku Spółki w wysokości nie mniejszej niż 8% zysku netto za rok obrotowy zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Kapitał zapasowy jest wykorzystywany zgodnie ze statutem Spółki. W związku z przejściem na stosowanie MSSF, przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, skutki finansowe odmiennej polityki rachunkowości odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje, jako niepodzielony zysk (strata) z lat ubiegłych. Płatność w formie akcji ujmowana jest w odrębnej kategorii kapitału własnego, która po zarejestrowaniu w rejestrze sadowym przenoszona jest odpowiednio na kapitał akcyjny i zapasowy. Pozostałe kapitały rezerwowe są tworzone zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz statutem Spółki. Zysk (strata) z lat ubiegłych jest to zgodny z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy niepodzielony zysk lub niepokryta strata netto Zysk (strata) netto Wykazywany jest zysk lub strata netto w kwocie wykazanej w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za dany rok obrotowy Rezerwy na zobowiązania Rezerwy są to odpisy na przewidywane zobowiązania związane z możliwymi do poniesienia kosztami, których termin poniesienia lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na przypadające na dany okres, ale jeszcze nieponiesione koszty uwzględniając znane ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wysokości. Są to w szczególności rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych, rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne oraz pozostałe rezerwy na zobowiązania. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego spółka oblicza od dodatnich różnic przejściowych między wartością bilansową i podatkową aktywów i pasywów przy zastosowaniu stawek podatkowych z okresu rozwiązania rezerwy z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. STRONA - 4 -

5 2.12. Zobowiązania Zobowiązania to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług. a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania długoterminowe to zobowiązania nie zaliczone do krótkoterminowych Na dzień bilansowy zobowiązania krótkoterminowe wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty Fundusze specjalne Fundusze specjalne to zarezerwowane na ściśle określone cele i zarządzane przez jednostkę środki, pochodzące głównie z obciążeń kosztów jednostki i podziału zysku nie zaliczane do kapitału własnego. Spółka od 2009 roku nie tworzy funduszy celowych, w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na koniec 2012 roku Pozostała znikomo mała kwota funduszu, która zostanie wykorzystana na cele określone w Zakładowym Regulaminie Świadczeń Socjalnych Rozliczenia międzyokresowe przychodów Do rozliczeń międzyokresowych zalicza się zweryfikowaną wartość już otrzymanych aktywów, które staną się przychodem dopiero w przyszłych okresach. W pozycji pozostałe rozliczenia znajdują się głównie rzeczywiście otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty przeznaczone na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wykonanie prac rozwojowych. W pozycji tej jednostka wykazuje również dotacje otrzymane na składniki aktywów rozliczanych w czasie ze względu na kwotę i okres w jakim mają one być wykorzystywane. W bilansie dotacje wykazywane są po pomniejszeniu o odpisy dokonywane równolegle do amortyzacji Przychody, koszty i wynik finansowy Przychody i zyski - rozumie się przez to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych. o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów są wykazywane w wartości netto, po pomniejszeniu o rabaty, opusty oraz należny podatek VAT. Koszty i straty - rozumie się przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ustalane są w sposób współmierny do przychodów z działalności podstawowej i ujmowane w rachunku wyników w wersji kalkulacyjnej metodą bezpośrednią. Koszty grupowane są równolegle w układzie rodzajowym, z jednoczesnym zapisem na miejsca powstawania kosztów w układzie kalkulacyjnym. Pozostałe przychody i koszty operacyjne - ujmuje się tu powtarzalne przychody i koszty tylko pośrednio związane ze zwykłą działalnością, i dotyczące zwłaszcza czynności. które nie stanowią właściwego przedmiotu działalności, związane ze zbyciem i likwidacją aktywów trwałych, jak również aktualizacją wartości aktywów trwałych i zapasów oraz należności, przekazaniem bądź otrzymaniem nieodpłatnie aktywów oraz środków pieniężnych, karami, odszkodowaniami i innymi. Przychody i koszty finansowe są to korzyści uzyskiwane z posiadania, pożyczenia lub sprzedaży aktywów finansowych oraz pobierane opłaty za pożyczenie od osób trzecich środków pieniężnych, co powoduje powstanie zobowiązań finansowych, jak również skutki utraty wartości aktywów finansowych. Ujmuje się tu należne, dotyczące danego roku obrotowego przychody i koszty z operacji finansowych. Koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w koszty okresów, w jakich zostały poniesione w zakresie środków pozyskiwanych na finansowanie bieżącej działalności. W zakresie, w jakim finansowane są środki trwałe w budowie i inwestycje, koszty finansowania rozliczane są jako koszty budowy lub prowadzenia inwestycji za cały okres realizacji procesu inwestycyjnego. Po dacie uznanej za datę gotowości środka trwałego lub zakończenia procesu inwestycyjnego koszty związane z obsługą kredytu obciążają koszty okresu, w którym zostały poniesione. Odpowiednio postępuje się z innymi kosztami związanymi z pozyskiwaniem środków finansowych. Sprawozdanie z całkowitych dochodów jest sporządzane w wersji kalkulacyjnej Spółka stara się wykorzystywać dostępne programy pomocowe i korzysta z krajowych środków publicznych oraz ze wsparcia w ramach unijnych programów pomocowych i strukturalnych. W ramach ewidencjonowania programów pomocowych do rozliczania w czasie otrzymywanych środków ustala się szczególne znakowanie zapisów księgowych Spółka prowadzi działalność w Świdnickiej Podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wobec czego zachodzi konieczność regularnego ustalania kwoty dochodu korzystającego ze zwolnienia podatkowego. Zasady rozliczania dochodu zwolnionego określa szczególna procedura. Spółka dokonuje rozliczenia strefowego na kontach zespołu W strukturze Spółki w 2012 roku nie istniały jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe. 4. Spółka w 2012 roku nie była jednostką dominującą ani znaczącym inwestorem i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 5. Sprawozdania finansowe sporządzono za okres, w czasie którego nie nastąpiło połączenie. 6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu pełnej kontynuacji działalności. W momencie sporządzania sprawozdania nie są znane żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności. 7. Sprawozdanie finansowe i dane porównywalne prezentowane w niniejszym sprawozdaniu nie podlegały przekształceniom. Zostały sporządzone według tych samych zasad rachunkowości. 8. W przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych nie dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych, ponieważ takie zastrzeżenia nie wystąpiły. 9. Kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalane przez Narodowy Bank Polski, przedstawiały się następująco: kursy średnie NBP obowiązujące na ostatni dzień każdego okresu: STRONA - 5 -

6 tabela 1. Sposób ustalenia kursu do przeliczenia Cena 1 euro w złotych Elementy sprawozdania przeliczone wg kursu Kurs średni NBP na ,0882 aktywów i pasywów Kurs średni NBP na ,4168 aktywów i pasywów Kursy średnie euro w każdym okresie, obliczone jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie tabela 2. Data 2011 Kurs średni NBP Data 2012 Kurs średni NBP , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0882 kursy średnie NBP obowiązujące za okresy kończące się na ostatni dzień każdego kwartału 2012 roku: tabela Średni kurs od stycznia do marca 3,9742 Średni kurs od stycznia do marca 4,1750 Średni kurs od styczna do czerwca 3,9673 Średni kurs od styczna do czerwca 4,2246 Średni kurs od stycznia do września 4,0413 Średni kurs od stycznia do września 4,1948 Średni kurs od stycznia do grudnia 4,1401 Średni kurs od stycznia do grudnia 4,1736 tabela 4. najwyższy i najniższy kurs średni NBP w każdym okresie: KURS Kurs euro w złotych 2011 rok 2012 rok Najwyższy średni NBP 4,5642 4,5135 Najniższy średni NBP 3,8403 4,1852 STRONA - 6 -

7 10. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych, przeliczone na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia. Podstawowe pozycje bilansu przeliczono na euro wg kursu średniego z tabel NBP z dnia każdego roku zgodnie pierwszą tabelą z punktu 9 (powyżej). Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych pokazano w euro po przeliczeniu wg średniego kursu obliczonego, jako średnia arytmetyczna kursów średnich NBP w publikowanych tabelach obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, zgodnie z drugą tabelą punktu 9. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane w tysiącach złotych Dane w tysiącach euro Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,46 0,43 0,11 0,10 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ w euro) 0,46 0,44 0,11 0,10 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w euro) 4,50 4,44 1,10 1,01 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w euro) 4,50 4,44 1,10 1,01 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ w euro) 0,40 0,33 0,10 0, Wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. Stosowane metody wyceny składników majątkowych wynikają ze standardowych zasad księgowych, zgodnych z MSSF. W zakresie, w którym MSSF dopuszczają wybór, metody wyceny zmierzają do realnego ustalenia wartości składnika, w sposób uwzględniający zasady ostrożności przy wycenie. W niniejszym sprawozdaniu finansowym zastosowano takie same zasady rachunkowości, jakie zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz następujące obowiązujące standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską: MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienie informacji - Przeniesienia aktywów finansowych Opis: Zmiana precyzuje wymagania w zakresie ujawnień dotyczących transakcji przeniesienia aktywów finansowych. Implementacja niniejszej zmiany uwzględnia również aktualizację wprowadzoną Rozporządzeniem Komisji z dnia 13 grudnia 2012 roku z mocą wsteczną, tj. od 1 lipca 2011 roku lub po później. Przedmiotowe zmiany nie miały wpływu na sprawozdanie finansowe Opublikowane standardy i interpretacje, które zostały wydane, ale jeszcze nie obowiązują ponieważ nie zostały zatwierdzone przez Unię Europejską lub zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale nie zostały wcześniej zastosowane: W ocenie Spółki zmiany standardów i interpretacji, przedstawione poniżej, za wyjątkiem nowego standardu MSSF 9 Instrumenty finansowe, nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. MSR 1 (zmiana) Prezentacja sprawozdań finansowych Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 30 czerwca 2012 roku. Opis: Zmiany doprecyzowują zasady grupowania pozycji innych całkowitych dochodów. MSR 12 (zmiana) Podatek dochodowy Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2011 roku. Opis: Zmiana doprecyzowuje m.in. sposób wyceny aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego w przypadku nieruchomości inwestycyjnych wycenianych zgodnie z modelem wartości godziwej określonym w MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne. MSR 19 (zmiana) Świadczenia pracownicze Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. Opis: Zmieniony standard ułatwia użytkownikom sprawozdań finansowych zrozumienie jak programy określonych świadczeń wpływają na sytuację finansową jednostki, wyniki finansowe i przepływy pieniężne. MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. Opis: Standard zawiera wymogi w zakresie prezentacji oraz ujawnień w jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, zależnych oraz we wspólnych przedsięwzięciach. Standard zastąpi dotychczasowy MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. STRONA - 7 -

8 MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. Opis: Nowy standard dotyczy rozliczania inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. Określa również wymogi stosowania metody praw własności w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych oraz we wspólnych przedsięwzięciach. Standard zastąpi dotychczasowy MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych. MSR 32 (zmiana) Instrumenty finansowe: prezentacja Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2013 roku. Opis: Celem wprowadzenia zmian jest wyeliminowanie niespójności w stosowaniu wymogów dotyczących zasad kompensowania aktywów i zobowiązań finansowych. MSSF 1 (zmiana) Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 30 czerwca 2011 roku. Opis: Zmiany dotyczą odniesienia do stałej daty 1 stycznia 2004 jako daty zastosowania MSSF po raz pierwszy i zmieniają ją na dzień zastosowania MSSF po raz pierwszy w celu wyeliminowania konieczności przekształcania transakcji, które miały miejsce przed dniem przejścia jednostki na stosowanie MSSF. Ponadto, do standardu zostają dodane wskazówki odnośnie ponownego zastosowania MSSF w okresach, które następują po okresach znaczącej hiperinflacji, uniemożliwiającej pełną zgodność z MSSF. MSSF 1 (zmiana) Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. Opis: Zmiana dotyczy kredytów otrzymanych od instytucji rządowych, udzielonych wg stopy procentowej niższej niż stopa rynkowa. MSSF 7 (zmiana) Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. Opis: Standard określa wymagania dotyczące ujawniania informacji, które mają pomóc inwestorom oraz innym użytkownikom sprawozdań finansowych w lepszej ocenie wpływu lub potencjalnego wpływu kompensowania aktywów i zobowiązań finansowych na sytuacje finansowa jednostki. MSSF 7 (zmiana) Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. Opis: Standard określa wymagania dotyczące ujawniania informacji, które mają pomóc inwestorom oraz innym użytkownikom sprawozdań finansowych w lepszej ocenie wpływu lub potencjalnego wpływu kompensowania aktywów i zobowiązań finansowych na sytuację finansową jednostki. MSSF 9 Instrumenty finansowe Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2014 roku. Opis: Standard został wydany jako część kompleksowego przeglądu rachunkowości instrumentów finansowych. Nowy standard jest mniej kompleksowy w porównaniu z bieżącymi wymogami i zastąpi MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. Nowy standard będzie dotyczył wyłącznie zasad klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych. MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. Opis: Standard określa zasady prezentacji i przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli jednostka kontroluje jedną lub więcej innych jednostek. MSSF 10 zastępuje wymogi konsolidacji zawarte w interpretacji SKI-12 Konsolidacja - jednostki specjalnego przeznaczenia i standardzie MSR 27 "Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. MSSF 10 opiera się na obowiązujących zasadach określających pojęcie kontroli jako czynnika decydującego, czy jednostka powinna być uwzględniona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki dominującej. Standard zawiera dodatkowe wytyczne, pomocne w ustaleniu występowania kontroli, gdy jest to trudne do oceny. MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. Opis: Standard przewiduje bardziej realistyczne odzwierciedlenie wspólnych porozumień, koncentrując się na prawach i obowiązkach porozumień, a nie ich formie prawnej (jak ma to miejsce obecnie). Standard porządkuje nieścisłości w sprawozdawczości wspólnych porozumień poprzez wprowadzenie jednolitej metody księgowania udziałów we wspólnie kontrolowanych jednostkach. MSSF 12 Udziały w innych jednostkach: ujawnianie informacji Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. Opis: Standard jest nowym, kompleksowym zbiorem przepisów, określającym wymogi ujawniania informacji dla wszystkich form udziałów w innych podmiotach, w tym dla spółek zależnych, wspólnych przedsięwzięć, jednostek stowarzyszonych i innych jednostek nie konsolidowanych. MSSF 13 Wycena według wartości godziwej Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. Opis: Standard określa ramy dla pomiaru wartości godziwej i wymaga ujawniania informacji na temat wyceny wartości godziwej. Standard nie określa, kiedy składnik aktywów, zobowiązanie lub posiadane własne instrumenty kapitałowe wycenia się w wartości godziwej. Przeciwnie, wyceny i ujawniania wymagane przez standard stosuje się wtedy, gdy inne standardy wymagają lub zezwalają na wycenę w wartości godziwej (z nielicznymi wyjątkami). Interpretacja KIMSF 20 Koszty prowadzenia wydobycia w kopalniach odkrywkowych Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. Opis: Interpretacja zawiera wytyczne odnośnie ujmowania kosztów usunięcia zewnętrznych warstw gruntu w celu uzyskania dostępu do wydobywanych surowców w kopalniach odkrywkowych. STRONA - 8 -

9 Spółka planuje wprowadzić powyższe standardy oraz interpretacje odpowiednio dla okresów rocznych, dla których mają zastosowanie. 12. Zastosowanie MSSF nr 1. Począwszy od 2009 roku Spółka rozpoczęła prezentację sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Zmiany w polityce rachunkowości wynikały ze standardowych różnic pomiędzy standardami rachunkowości opartymi o krajowe rozwiązania a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W związku z zastosowaniem MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy ustalono przekształcenia znajdujące odzwierciedlenie w bilansie sporządzonym na dzień przejścia, czyli na Bilans ten po uwzględnieniu przekształceń prezentowany był, jako porównywalne informacje finansowe i stanowi podstawę do ustalania wszystkich kategorii aktywów i pasywów w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej począwszy od III. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta; Od 2009 roku SONEL SA realizuje program prac badawczo rozwojowych, objętych wsparciem unijnym, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działań 1.4 Wsparcie projektów celowych i 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. W 2010 roku Spółka otrzymała pierwszą zaliczkę na poczet działań objętych dotacją w kwocie ,75 złotych. W ramach kolejnych rozliczeń spółka pozyskała następujące kwoty: transza Data płatności końcowej kwota uznania (memoriałowo) ,27 I , ,15 II , ,36 III ,02 V Rozliczenie zaliczki ,92 IV V VI , , , , , ,76 RAZEM ,41 W 2012 roku środki unijne z tej dotacji zasiliły spółkę łączną kwotą ,31 złotych. W 2013 roku spodziewamy się uzyskać w ramach tego projektu tysiące złotych z rozliczenia ostatecznego końcowego. Ponadto spółka przystąpiła do kolejnego projektu dotowanego ze środków unijnych w ramach działania 1.4 POIG, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Tytuł Projektu to: Opracowanie innowacyjnych urządzeń do pomiarów elektrycznych i bezpieczeństwa. Czas realizacji projektu: r r. - Całkowity koszt realizacji projektu ,37 PLN - wartość kosztów kwalifikowanych ,00 PLN - % dofinansowania 46,48% wartości kosztów kwalifikowanych - wartość dofinansowania ,50 PLN - wartość kosztów kwalifikowanych na badania przemysłowe ,00 PLN - % dofinansowania na badania przemysłowe - 75 % kwoty całkowitych kosztów kwalifikujących się do wsparcia - wartość dofinansowania na badania przemysłowe PLN - wartość kosztów kwalifikowanych na badania rozwojowe ,00 PLN - % dofinansowania na prace rozwojowe- 35 % kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych - wartość dofinansowania na prace rozwojowe ,50 PL. Kwoty dotacji w momencie otrzymania, są zostają uznane za przychody przyszłych okresów. Ich aktywowane jest proporcjonalne do rozliczenia kosztów amortyzacji aktywów trwałych związanych z opracowaniem produktów. W 2011 roku, o czym informowano raportem 18 / 2011 z dnia , zawarto porozumienie z krajowym odbiorcą produkcji usługowej, z którego wynika, że do końca 2012 roku SONEL SA wykona usługi montażu o wartości zł. Umowa została zrealizowana. W wyniku realizacji umowy powstał spór z odbiorcą w zakresie stosowanych przez Emitenta cen sprzedaży uwzględniających różnice w cenach zakupu. Odbiorca kwestionuje zasadność niewielkich zwyżek cenowych. Łączna kwota kwestionowanych należności i wstrzymanych płatności to kwota ,48. Spółka utworzyła rezerwę na całość tej kwoty. W 2012 roku osiągnięto sprzedaż na poziomie 106 % sprzedaży 2011 roku. Spółka pokonała barierę 50 milionów złotych sprzedaży. 2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe; Od maja 2008 roku Spółka rozpoczęła wykorzystywanie ulgi wynikającej z osiągania przychodów z działalności prowadzonej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wykorzystanie ulgi z tytułu realizacji produkcji zwolnionej wytworzonej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedstawia się następująco: STRONA - 9 -

10 Rok Dochód zwolniony Ulga , , , , , , , , , ,00 RAZEM ,00 W Spółce prowadzony jest ciągły proces związany z opracowywaniem nowych wyrobów. Działania te są kosztowne i pociągają za sobą duże ryzyko wynikające ze zmienności na rynku przyrządów pomiarowych. Prace prowadzone są w trzech głównych obszarach: konstrukcji elektronicznej, konstrukcji mechanicznej polegającej na projektowaniu obudów oraz w obszarze tworzenia oprogramowania. Działania te generują znaczące pozycje bilansowe. Prace zakończone stanowią majątek trwały przedsiębiorstwa i podlegają amortyzacji wraz z rozpoczęciem produkcji wdrożonych urządzeń. Duzy wpływ amortyzacji kosztów prac rozwojowych na koszt sprzedanych wyrobów jest w pewnej mierze neutralizowany przez rozliczenia otrzymanych dotacji. Amortyzacja prac rozwojowych to kwota ,12 podczas gdy rozliczenie międzyokresowe przychodów przyszłych okresów ,17 złotych. 3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie; Spółka nie jest podmiotem, w którym cykliczność lub sezonowość znacząco wpływa na uzyskiwane przychody i wyniki. W każdym roku działalności najlepszym kwartałem dla wyników sprzedaży Spółki był IV kwartał roku. Jednak udział tej sprzedaży mieścił się w granicach zbliżonych do 30 %. Jest to naturalny trend występujący w całej gospodarce, gdzie ruch towarowy i główne transakcje są częściej realizowane w końcu roku. Sezonowość w Sonel SA obrazują następujące dane oraz stosowne wykresy: 2011 rok 2012 rok Sezonowość Sprzedaż Struktura Sprzedaż Struktura [w tysiącach złotych] [%] [w tysiącach złotych] [%] I kwartał ,44% ,15% II kwartał ,71% ,93% III kwartał ,29% ,98% IV kwartał ,55% ,95% RAZEM ,00% ,00% Sprzedaż w 2011 roku Sprzedaż w 2012 roku % % % % % % % % I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Źródło: opracowanie własne 4. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów. W 2012 roku zmiany, odpisów aktualizujących wartość majątku kształtowały się następująco: Aktualizacja wartości Stan na Zmiana wartości: Stan na W złotych w złotych W złotych Zapasy , , ,81 Prac rozwojowe ,86 0, ,86 Kontraktów zabezpieczających kursy walut , ,15 0,00 Należności , , ,22 RAZEM AKTUALIZACJA WARTOŚCI , , ,89 STRONA

11 W tym wartości przypadające na aktualizację zapasów ulegały następującym zmianom: Aktualizacja wartości zapasów Stan na Zmiana wartości: Stan na W złotych w złotych W złotych Materiałów , , ,08 Półfabrykatów , , ,20 Wyrobów , , ,53 RAZEM AKTUALIZACJA WARTOŚCI ZAPASÓW , , ,81 5. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw. Rodzaj rezerwy Stan na Zmiana wartości od stycznia do grudnia Stan na W złotych w złotych W złotych Na premie dla dystrybutorów 0, , ,27 Na świadczenia emerytalne , , ,00 Na premiowanie Zarządu , , ,00 Na roszczenia kontraktu usługowego , , ,48 Premia handlowa , ,00 0,00 Premia roczna 0, , ,00 Na serwis gwarancyjny , , ,00 Na niewykorzystane urlopy , , ,00 RAZEM REZERWY , , ,75 6. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego Podatek odroczony i wpływ na wynik podatkowy Stan na Zmiana wartości: Stan na W złotych w złotych W złotych Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , ,00 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , ,00 Saldo ,00 Spółka zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości nie rozpoznaje aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikającą z przyszłych ulg podatkowych. 7. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. W 2012 w zakresie nabycia środków trwałych nie odnotowano szczególnie istotnych zakupów. Na bieżąco odnawiana jest baza produkcyjna i transportowa Spółki. Sonel SA prowadzi od wielu lat regularne prace nad opracowaniem i wdrożeniem nowych produktów. W 2012 wydatkowano na prace rozwojowe kwotę niemal 5,5 miliona złotych. Szczegółowy zakres w poszczególnych rodzajach inwestycji przedstawia się następująco: Rodzaj Rodzaj majątku nabytego w 2012 roku Wartość GRUPA 4 maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, komputery GRUPA 5 specjalistyczne maszyny i urządzenia GRUPA 7 środki transportu GRUPA 8 narzędzia przyrządy wyposażenie Oprogramowanie Oprogramowanie i inne wartości niematerialne Środki Trwałe i Wartości niematerialne RAZEM ŚRODKI TRWAŁE R & D Prace badawczo rozwojowe ŁĄCZNE WYDATKI W OKRESIE Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. Na koniec 2012 roku nie wystąpiły istotne zobowiązania z tytułu nabycia majątku trwałego. 9. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych Spółka nie jest stroną w sporach których przedmiotem jest istotna wartość roszczenia. Spółka prowadzi windykację sądową o kilka nieznacznych kwot należności. Spółka jest stroną w kasacji o zwrot akcji wydanych pracownikowi w ramach programu motywacyjnego. Dodatkowo Spółka jest w sporze z odbiorcą montażu powierzchniowego. W wyniku realizacji dużego kontraktu powstał spór z odbiorcą w zakresie stosowanych przez Emitenta cen sprzedaży uwzględniających różnice w cenach zakupu. Odbiorca kwestionuje zasadność niewielkich zwyżek cenowych. Łączna kwota kwestionowanych należności i wstrzymanych płatności to kwota ,48. Spółka utworzyła rezerwę na całość tej kwoty. 10. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów Nie wystąpiły korekty dotyczące poprzednich okresów. STRONA

12 11. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym) W 2012 roku Spółka zasadniczo nie korzystała z kredytów i pożyczek. Firma prowadzi jednak rozliczenia w walutach obcych. W szczególności w euro i w dolarze amerykańskim. W tych dwóch walutach prowadzona jest sprzedaż oraz zakupy. Firma ma nieznaczną przewagę wpływów nad płatnościami w walutach. Sporadycznie dokonywane są płatności w funtach brytyjskich. W 2012 roku sytuacja walutowa była dość stabilna. rodzaj kursu w 2012 roku dolar euro minimalny 3,0690 4,0465 maksymalny 3,5777 4,5135 średnia 3,2581 4,1852 średnia kursów maksymalnego i minimalnego 3,3234 4,2800 3,7000 Kursy dolara w 2012 roku 3,6000 3,5000 3,4000 3,3000 3,2000 3,1000 3,0000 4,6000 4,5000 4,4000 4,3000 4,2000 4,1000 4,0000 Kursy eurow 2012 roku Kurs średni NBP kurs średni roczny Kurs średni NBP kurs średni roczny kurs minimalny kurs maksymalny kurs minimalny kurs maksymalny Wobec istnienia niewielkiej ekspozycji na ryzyko zmiany kursów walut firma nie dokonywała szczególnych zabezpieczeń, bazując na naturalnym hedgingu. Na dzień bilansowy ekspozycję walutową stanowi 31 % należności zagranicznych. Wartość tej ekspozycji nie jest istotną kwotą. 12. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego W 2012 roku nie miały miejsca przypadki niespłacenia kredytu lub pożyczki lub naruszenia istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki. 13. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem: a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja Spółka nie jest powiązana kapitałowo ani organizacyjnie z innymi podmiotami. Jednakże między udziałowcami i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi istnieją wzajemne zależności. Na potrzeby niniejszej informacji przyjmuje się, że podmiotami powiązanymi wobec SONEL S.A. są firmy: ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Tim S.A. z siedzibą w Siechnicach Vistalex S.A. z siedzibą we Wrocławiu b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji Powiązanie, o którym mowa powyżej, wynika z faktu, iż osoby Zarządzające SONEL S.A. są członkami organów nadzorujących ww. Spółek oraz posiadają akcje w ww. podmiotach, tj: Pan Andrzej Diakun, będąc Prezesem Zarządu ELEKTROTIM S.A., jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej SONEL S.A.. Posiada akcji SONEL S.A., co stanowi 0,79 % udziału w kapitale akcyjnym. Pan Mirosław Nowakowski, będąc Wiceprezesem Zarządu ds. Rozwoju ELEKTROTIM S.A., pełni jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.. Posiada akcji SONEL S.A. (co stanowi udział w kapitale akcyjnym w wysokości 8,22 %). Pan Maciej Posadzy, będąc Członkiem Rady Nadzorczej Sonel S.A. posiada sztuk akcji, co stanowi 0,03 % udziału w kapitale akcyjnym tej Spółki, jest jednocześnie Członkiem Zarządu Tim S.A.. Pan Jan Walulik, będąc Wiceprezesem SONEL S.A., jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.. Pan Krzysztof Wieczorkowski, będąc Prezesem SONEL S.A., pełni jednocześnie obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Tim S.A.. Posiada akcji Tim S.A. (13,51 %) oraz akcji ELEKTROTIM S.A. (8,24 %). STRONA

13 Ponadto Pan Wieczorkowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Vistalex S.A.. c) informacji o przedmiocie transakcji W okresie od roku do dnia roku zakupy SONEL S.A. od Spółki TIM S.A. wyniosły netto 1.814,42 złotych, i dotyczyły zakupu materiałów. W okresie od roku do dnia roku Emitent sprzedał firmie TIM S.A. wyroby i usługi na kwotę netto ,38 złotych. W okresie od roku do dnia roku zakupy SONEL S.A. od Spółki ELEKTROTIM S.A. wyniosły netto ,26 złotych i dotyczyły nabycia energii elektrycznej we Wrocławiu (18.271,26) oraz drobnych zakupów materiałowych (2.340,00). W okresie od roku do dnia roku Emitent dokonał sprzedaży usług na rzecz ELEKTROTIM S.A. w wysokości ,00 złotych netto. W okresie od do roku nie miały miejsca żadne transakcje pomiędzy Sonel S.A. a Vistalex S.A. d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, Dziennik Ustaw 5 Poz. 397 Spółka nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi innych niż typowe i rutynowe, zawierane na warunkach rynkowych. Spółka nie zawierała transakcji z osobami powiązanymi. e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta. Podmiot powiązany TIM SA jest jednym ze znaczących krajowych odbiorców wyrobów i usług będących w ofercie Sonel SA. Wobec tego jest uprawniony do szczególnych rabatów wynikających z polityki dystrybucyjnej Emitenta. f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta. Nie występują żadne szczególne i istotne zmiany w zakresie współpracy z podmiotami powiązanymi. 14. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia W 2012 roku nie korzystano z żadnych szczególnych instrumentów finansowych. Wycenie na dzień bilansowy poddano jednie stan należności i zobowiązań oraz stany środków pieniężnych w walutach obcych. Wyceny dokonano zgodnie ze standardowymi zasadami wyceny, przedstawionymi w punkcie II rachunkowość Spółki. W 2012 dokonano rozliczenia jednego kontraktu zabezpieczającego kurs walutowy. Spółka dokonała zabezpieczeń kursu realizacji kontraktu zagranicznego. Na aktywna była umowa z dnia , w której Sonel zobowiązał się do odsprzedaży bankowi kwoty , na dzień realizacji , po kursie 4,521. Forward z datą realizacji na został wyceniony przez bank według wartości godziwej, na koniec 2011 roku, na kwotę12.208,15 złotych i zaliczony do przychodów z aktualizacji i wyceny aktywów finansowych. 15. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów Nie nastąpiły zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych Spółki. 16. Informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. W 2012 nie miały miejsca emisja, wykup lub spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. 17. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. W okresie objętym sprawozdaniem nastąpiła wypłata dywidendy za 2011 rok. W dniu wypłacono dywidendę za 2011 rok w łącznej kwocie złotych. Zgodnie z uchwałą w sprawie podziału zysku, podjętą w dniu r., przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., akcjonariuszom SONEL S.A. wypłacona została dywidenda w wysokości 0,40 zł, na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wyniosła akcji. Dzień dywidendy ustalono na Termin wypłaty dywidendy przypadł na dzień r. w tym dniu płatność została zrealizowana. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi 18. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta Po dniu bilansowym nie nastąpiły szczególne zdarzenia mogące w sposób szczególny wpłynąć na w przyszłe wyniku Emitenta. 19. Informację dotyczącą zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego nie nastąpiły zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych. Spółka podpisała w dniu zlecenie gwarancji tytułem zabezpieczenia kontraktu z krajowym przedsiębiorstwem. I tak podpisano gwarancję do kwoty ,97 na okres od do jako gwarancję dobrego wykonania kontraktu. W dniu środki zostały zwrócone na rachunek podstawowy Sonel SA. W 2012 roku Spółka dokonała zabezpieczenia kontraktu z krajowym przedsiębiorstwem podpisując gwarancję do kwoty ,79 na okres od do tytułem gwarancji rękojmi. STRONA

14 20. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta W 2013 roku będzie w dalszym ciągu realizowana polityka rozwoju produktowego. Plan inwestycyjny na 2013 rok zakłada realizację kolejnego zestawu mierników i modernizację aktualnie istniejącej linii produktowej. Spółka wciąż będzie dbała głównie o rozszerzanie rynków zbytu. Uruchomiona w Indiach Spółka może stać się początkiem nowego rodzaju działań mających na celu ekspansję na rynki dotychczas trudno osiągalne dla wyrobów firmy Głównymi motorami takiego rozwoju jest budowanie sprawniejszej siatki dystrybucyjnej. W 2013 roku położny zostanie większy nacisk na koszty ogólne Spółki. Podjęto szereg działań zmierzających do wypracowania dodatkowych oszczędności, głownie z tytułu realizacji umów o charakterze ciągłym. Proces ten będzie realizowany w sposób ciągły w 2013 roku. 21. Informacje na temat segmentów operacyjnych Emitent uznaje, że prowadzi działalność względnie jednorodną i nie można mówić o segmentacji działalności. Poszczególne sfery działalności wzajemnie się przenikają, są realizowane na tej samej bazie produkcyjnej, dla potrzeb realizacji zadań zaopatrzenie jest dokonywane u tych samych dostawców, zdarza się że jeden odbiorca realizuje zamówienia w różnych obszarach ofertowanych przez Emitenta. Emitent realizuje przychody w dwóch podstawowych sferach działalności: w ramach produkcji wyrobów metrologicznych, akcesoriów i innych związanych z branżą miernictwa, oraz w ramach usługowego montażu elementów elektronicznych. Struktura sprzedaży Struktura sprzedaży kształtuje się następująco: 2011 ROK struktura wartościowa ROK struktura wartościowa 2012 dynamika 2012/2011 Sfera związana z miernikami ,12 76,71% ,28 75,8% 104,8% Montaż usługowy ,03 23,29% ,17 24,2% 110,4% RAZEM ,15 100,00% ,45 100,00% 106,14% Spółka posiada dwóch istotnych odbiorców. Jednym jest dystrybutor mierników na rynku zagranicznym. Firma ta była kluczową dla rozwoju SONEL SA. Poprzez tego odbiorcę zrealizowane zostało 15,53 % sprzedaży w 2012 wobec 14,84 % w roku ubiegłym (wzrost o 11%). Utrzymywanie się od wielu lat rosnącego i znacznego poziomu dostaw do kraju tego dystrybutora pozwala w płynny sposób zarządzać produkcją i utrzymywać park maszynowy w stanie oczekiwanej wydajności. Drugim znaczącym kontrahentem jest krajowy odbiorca usług, który realizuje w Spółce usługi montażu. Jego udział w sprzedaży za 2011 sięgnął 11,18 % a za rok ,36%. Sprzedaż do tego odbiorcy wzrosła o 17,3 %. Podobnie jak reszta sprzedaży usługowej jest elementem uzupełniającym ofertę Emitenta bazującą na wykorzystywaniu nadwyżek mocy produkcyjnych. Dzięki sprzedaży usług spółka realizuje wyższą marżę na wyrobach podstawowych, optymalizuje proces montażu, utrzymuje park maszynowy w wysokiej sprawności, a osoby pracujące przy montażu nabierają wysokich kwalifikacji i doświadczenia. Sprzedaż wg odbiorców 2011 ROK struktura wartościowa ROK struktura wartościowa 2012 dynamika 2012/2011 Zagraniczny dystrybutor wyrobów ,90 14,84% ,14 15,53% 111,1% Krajowy odbiorca usług montażu ,38 11,18% ,45 12,36% 117,3% Pozostali odbiorcy ,87 73,98% ,86 72,12% 103,5% RAZEM ,15 100,00% ,45 107,92% 106,14% Segmentacja odbiorców pod względem lokalizacji geograficznej. Jedno z Państw jest odrębnym segmentem geograficznym z jednym odbiorcą. Wyodrębnioną, stabilną grupę stanowi rynek krajowy. Kolejna grupa to reszta odbiorców sprzedaży zagranicznej, którzy pochodzą z różnych państw. Nie można wyodrębnić żadnych parametrów wspólnych dla żadnej grupy geograficznej odbiorców. Gospodarki tych krajów różnią się potencjałem oraz rozwojem kultury energetycznej. W 2012 roku w porównaniu do 2011 roku wzrosły sprzedaże do każdego z tych sektorów. struktura struktura dynamika 2011 ROK wartościowa 2012 ROK wartościowa 2012/2011 Sprzedaż wg struktury geograficznej [dane w złotych] Sprzedaż do kluczowego kraju ,90 14,84% ,14 15,53% 111,1% Polska ,85 70,37% ,70 69,18% 104,3% Pozostałe kraje ,40 14,79% ,61 15,29% 109,7% RAZEM ,15 100,00% ,45 100,00% 106,14% W ramach takich sfer działalności można wydzielić należności z tytułu realizacji zleceń usługowych, ale nie można rozliczyć odpowiedniej struktury zobowiązań. Podobnie Emitent nie jest w stanie wydzielić majątku służącego poszczególnym sferom funkcjonowania z uwagi na fakt, że się wzajemnie przenikają i produkcja w obu obszarach jest realizowana na tym samym parku maszynowym, za pomocą tych samych pracowników. Nie można wydzielić kierownictwa oraz załogi w zakresie realizacji zleceń na potrzeby produkcji usługowej i na potrzeby produkcji własnych wyrobów. Wyniki obu podstawowych sfer działalności są regularnie analizowane, ale struktura przychodów, dochodów i inne informacje wyróżniające obie sfery działalności nie są podstawą do podejmowania znaczących decyzji o alokacji zasobów, ponieważ firma realizuje sprzedaż usług na bazie majątku służącego realizacji produkcji własnej- mierników, w celu optymalizacji jego wykorzystania. Kluczowy kraj i dystrybutor z tego państwa jest istotnym segmentem w jakim funkcjonuje Emitent. Brak jest informacji o wyodrębnionych aktywach lub o wyodrębnionych do potrzeb tego rynku kosztach. STRONA

15 22. Nietypowe pozycje wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub na przepływy Szczególne elementy działalności Spółki to prowadzenie na szeroką skalę badań i opracowywania nowych rozwiązań technicznych i nowych produktów. Spółka prowadzi badania nastawione na rozwój innowacji. Jeżeli istnieje taka możliwość wspiera się programami oferującymi wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Wartości prac rozwojowych absorbują przeszło 20 % sumy bilansowej i wartość ta systematycznie rośnie. Prace prowadzone są w trzech głównych obszarach: konstrukcji elektronicznej, konstrukcji mechanicznej polegającej na projektowaniu obudów oraz w obszarze tworzenia oprogramowania. Działania te generują znaczące pozycje bilansowe. Prace zakończone stanowią majątek trwały przedsiębiorstwa i podlegają amortyzacji wraz z rozpoczęciem produkcji wdrożonych urządzeń. Prace rozwojowe w bilansie Spółki 2011 ROK struktura wartościowa rok struktura wartościowa 2012 dynamika 2012/2011 Koszty zakończonych prac rozwojowych ,05 11,5% ,51 18,2% 158,0% Prace B+R w trakcie realizacji ,83 7,6% ,22 4,4% 57,6% RAZEM prace rozwojowe ,88 19,2% ,73 22,6% 118,1% Aktywa razem ,35 100,0% ,35 100,0% 100,0% Duzy wpływ amortyzacji kosztów ROZWOJOWE na koszt sprzedanych wyrobów jest w pewnej mierze neutralizowany przez rozliczenia otrzymanych dotacji. Amortyzacja prac rozwojowych to kwota ,12 złotych, podczas gdy rozliczenie międzyokresowe przychodów przyszłych okresów to kwota ,17 złotych. Nierozliczone dotacje w bilansie Spółki 2011 ROK struktura wartościowa rok struktura wartościowa 2012 dynamika 2012/2011 Inne rozliczenia międzyokresowe ,70 2,6% ,27 4,0% 152,7% Pasywa razem ,35 100,0% ,35 100,0% 100,0% Koszty prac Rozwojowych w postaci amortyzacji wynoszącej ,12 złotych są zmniejszone o ,17 złotych rozliczonych przychodów przyszłych okresów odpowiednich do kwot aktywowanych kosztów. Nie bez znaczenia dla oceny stanu Przedsiębiorstwa jest prowadzenie działalności na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Od maja 2008 roku Spółka rozpoczęła wykorzystywanie ulgi wynikającej z osiągania przychodów z działalności prowadzonej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wykorzystanie ulgi z tytułu realizacji produkcji zwolnionej wytworzonej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w latach przedstawia się następująco: Rok Dochód zwolniony Ulga , , , ,00 Spółka realizując działalność produkcyjną na bazie nowoczesnych komponentów pozyskiwanych z każdego liczącego się w świecie rynku podzespołów i elementów elektronicznych. Komponenty takie mogą docierać do zamawiającego nawet do kilku miesięcy od dnia zamówienia. Dodatkowo wraz z rozmiarem zamówienia maleje cena jednostkowa komponentu wymuszając racjonalne dostawy w dużych partiach. Ponadto strategiczną przewagą Spółki jest utrzymywanie zapasu wyrobów do sprzedaży pozwalającej dostarczać produkty na bieżąco. Wszystkie te elementy mają wpływ na poziom zapasu który należy uznać za znaczny. Część tego zapasu uznawana jest za trudny do zużycia i trudny do odsprzedaży, wobec czego Spółka tworzy odpowiednie odpisy aktualizacyjne. W 2012 położono szczególny nacisk na optymalizację zapasów komponentów półproduktów i wyrobów. Czego wyrazem jest różnica w stanie zapasów w łącznej kwocie ,56 złotych. 23. Skutek zmian struktury jednostki w ciągu okresu objętego sprawozdaniem. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły procesy łączenia jednostek, przejęcia lub sprzedaży jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, restrukturyzacji i zaniechania działalności. STRONA

16 IV. TABELE BILANSOWE I ODNIESIENIE DO NOT SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) NA DZIEŃ AKTYWA Noty I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Inne aktywa długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Prawo wieczystego użytkowania gruntów Inne rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 12 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne d) inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m STRONA

17 PASYWA Noty I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z opcji pracowniczych Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk niepodzielony - MSR ( z lat ubiegłych) Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,50 4,44 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,50 4,44 POZYCJE POZABILANSOWE Noty 1. Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) 0 0 Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 STRONA

18 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT) (wariant kalkulacyjny) Noty I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej XVII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 XVIII. Zysk (strata) netto INNE CAŁKOWITE DOCHODY Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody 0 0 w tym: 0 0 Całkowite dochody ogółem Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,46 0,44 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,46 0,44 STRONA

19 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES (dane w tysiącach złotych) Kapitał zakładowy Wpłaty na kapitał zakładowy Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z opcji pracowniczych Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1. Stan na początek okresu a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) Korekty błędów podstawowych Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych Zwiększenia a) podziału zysku / pokrycie straty b) emisji akcji c) inne Zmniejszenia a) podziału zysku / pokrycie straty b) umorzenia akcji c) dywidenda Stan na koniec okresu Razem STRONA

20 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES (dane w tysiącach złotych) Kapitał zakładowy Wpłaty na kapitał zakładowy Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z opcji pracowniczych Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1. Stan na początek okresu a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) Korekty błędów podstawowych Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych Zwiększenia a) podziału zysku / pokrycie straty b) emisji akcji c) inne Zmniejszenia a) podziału zysku / pokrycie straty b) umorzenia akcji c) inne w tym: emisja akcji, wycena warrantów, dywidenda Stan na koniec okresu Razem STRONA

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. do skróconego sprawozdania finansowego SONEL SA, za I kwartał 2012 roku,

INFORMACJA DODATKOWA. do skróconego sprawozdania finansowego SONEL SA, za I kwartał 2012 roku, INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego SONEL SA, za I kwartał 2012 roku, sporządzona zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014 31.12.2014 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A za 2004 rok W okresie sprawozdawczym została utworzona grupa kapitałowa dla której jest to pierwszy rok funkcjonowania,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki dominującej: a) nazwa (firma) Spółka dominująca działa pod firmą Wealth Bay Spółka Akcyjna b) siedziba: Siedziba spółki mieści się przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD 06 MARCA 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD 06 MARCA 2017 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO LUDOWY KLUB SPORTOWY POTOK ZA ROK 2016 SPRAWOZDANIE ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD 06 MARCA 2017 ROKU Ludowy Klub Sportowy POTOK NIP 9441909336 REGON 357150935

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za rok 2004. a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby :

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Na dzień przekazania raportu skład Zarządu FARMACOL S.A. nie uległ żadnym zmianom.

WSTĘP. Na dzień przekazania raportu skład Zarządu FARMACOL S.A. nie uległ żadnym zmianom. WSTĘP 1. Farmacol S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Rzepakowa 2. Właściwym sądem rejestrowym dla Spółki jest Sąd Rejonowy w Katowicach, Spółka wpisana jest do KRS, w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr 38158.

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 271. Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA Zakład Pracy Chronionej mgr Andrzej Ireneusz Kantorski w Piotrkowie Trybunalskim. [BMSiG-20537/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Wykaz skrótów O Autorach Wstęp 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Leasing

Spis treœci Wykaz skrótów O Autorach Wstęp 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Leasing Wykaz skrótów...9 O Autorach...10 Wstęp...11 1. Środki trwałe...13 1.1. Środki trwałe w świetle ustawy o rachunkowości...13 1.1.1. Środki trwałe jako składnik aktywów spółki definicje...13 1.1.2. Ustalanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe sporządzone za 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wraz z porównywalnymi danymi finansowymi za 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 2013-01-01-2013-12-31 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja Afryka Inaczej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sarmackiej 15/6 została ustanowiona dnia 31 lipca

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za rok 2005. a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby :

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego CERSANIT S.A. za 2004 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego CERSANIT S.A. za 2004 rok 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego CERSANIT S.A. za 2004 rok 1. Nazwa firmy: Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach ul. Zagnańska 27, jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. do skróconego sprawozdania finansowego SONEL SA, za III kwartał 2011 roku,

INFORMACJA DODATKOWA. do skróconego sprawozdania finansowego SONEL SA, za III kwartał 2011 roku, INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego SONEL SA, za III kwartał 2011 roku, sporządzona zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Raport za II kwartał 2015

Raport za II kwartał 2015 Raport za II kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2014 30 CZERWCA 2014 Wrocław, sierpień 2014 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. do skróconego sprawozdania finansowego SONEL SA, za III kwartał 2012 roku,

INFORMACJA DODATKOWA. do skróconego sprawozdania finansowego SONEL SA, za III kwartał 2012 roku, INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego SONEL SA, za III kwartał 2012 roku, sporządzona zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Zakładów Chemicznych Permedia S.A. 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce.... 3 2. Informacje dodatkowe.... 4 Lublin, dnia

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego fundacji sporządzonego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 S t r o n a 1 5 1. Informacje ogólne a) Nazwa fundacji: b) Jednostka działa jako fundacja. c) Siedzibą

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY DYWILAN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.03.2017 R. (I KWARTAŁ 2017 R.) Łódź, dnia 10 maja 2017 roku Dywilan Spółka Akcyjna 90-212

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA Zduńska Wola, dnia 28 lutego 2014 roku I. Kursy EURO przyjęte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA 2007 R. Przedstawione sprawozdanie finansowe dotyczy jednostki gospodarczej Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o. o. w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel S.A. SA-P 2006 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo