POLITECHNIKA ŚLĄSKA POLITYKA I ZASADY SZCZEGÓŁOWE RACHUNKOWOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA ŚLĄSKA POLITYKA I ZASADY SZCZEGÓŁOWE RACHUNKOWOŚCI"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarz. Nr 45/09/10 POLITECHNIKA ŚLĄSKA POLITYKA I ZASADY SZCZEGÓŁOWE RACHUNKOWOŚCI GLIWICE

2 Spis treści: str. I. Podstawowe akty prawne normujące rachunkowość... 3 II. Podstawowe zasady finansowo księgowe... 3 III. Rok obrotowy, okres sprawozdawczy, dzień bilansowy... 3 IV. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych... 3 V. Dowody księgowe jako prawna podstawa ewidencji... 4 VI. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych... 5 VII. Księgowy system komputerowy... 5 VIII. Ogólne zasady ewidencji księgowej... 5 IX. Wykaz ksiąg rachunkowych... 6 X. Inwentaryzacja... 6 XI. Aktywa trwałe... 6 XII. Amortyzacja majątku... 8 XIII. Wycena majątku... 9 XIV. Podatki XV. Księgowość projektów realizowanych z udziałem środków UE i innych środków zagranicznych XVI. Koszty i ewidencja kosztów XVII. Przychody i ewidencja przychodów XVIII. Sprawozdawczość finansowa XIX. Zakładowy Plan Kont opis XX. Ochrona danych XXI. Przechowywanie danych XXII. Udostępnianie danych

3 I. Podstawowe akty prawne normujące rachunkowość Politechnika Śląska zwana dalej Uczelnią jako jednostka sektora finansów publicznych prowadzi rachunkowość według zasad określonych w: 1) ustawie z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.); 2) ustawie z 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.); 3) ustawie z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.); 4) ustawie z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.); 5) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 1796). II. Podstawowe zasady finansowo księgowe 1. Uczelnia sporządza sprawozdanie finansowe wymagane ustawą, o której mowa w rozdziale I pkt 2, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ww. ustawy. 2. Rektor, jako kierownik jednostki, zapewnia sporządzanie sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. 3. Sprawozdania finansowe podpisuje Rektor i Kwestor. 4. Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 5. Prowadząc księgi rachunkowe, Uczelnia uwzględnia specyficzne warunki działalności szkół wyższych, określone przepisami rozporządzenia wymienionego w rozdziale I pkt Uczelnia stosuje w pełni nadrzędne zasady rachunkowości określone w art. 4-8 ustawy o której mowa w rozdziale I pkt Odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych jest Kwestor. 8. Roczne sprawozdanie finansowe, po zbadaniu przez biegłego rewidenta podlega zatwierdzeniu przez Senat, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. 9. Podział i pokrycie wyniku finansowego netto może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Senat. 10. Zatwierdzone przez Senat roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta i uchwałą Senatu podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim B. III. Rok obrotowy, okres sprawozdawczy, dzień bilansowy 1. Rokiem obrotowym w Uczelni jest rok kalendarzowy. 2. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, który jest dniem bilansowym. 3. Okresem sprawozdawczym w Uczelni jest miesiąc kalendarzowy. IV. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych W Uczelni obowiązują następujące ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych: 1) księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, w złotych i groszach, z zachowaniem zasady podwójnego zapisu każdej operacji gospodarczej, 3

4 2) księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu oprogramowania komputerowego: System Finansowo Księgowy FK, 3) księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego;, 4) księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą, o której mowa w rozdziale I pkt 2, w sposób bieżący, rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny, 5) księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, 6) ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Senat, zgodnie z art. 53, ust. 1 ustawy, o której mowa w rozdziale I pkt 2, 7) zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje poprzez nieodwracalne wyłączenie możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach danych tworzących zamknięte księgi rachunkowe. V. Dowody księgowe jako prawna podstawa ewidencji 1. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych, do których zalicza się: 1) dowody obce w postaci faktury VAT, rachunku lub noty księgowej, 2) dowody własne w postaci noty księgowej, faktury wewnętrznej, 3) rachunki kosztów podróży (delegacje), 4) wyciągi bankowe z rachunku, 5) polecenia księgowania (PK), 6) dokumenty rozchodów wewnętrznych (RW) dotyczące obrotu magazynowego, 7) listy płac pracowników zatrudnionych w ramach umowę o pracę i na podstawie umowy cywilno-prawnej. 2. Dowody księgowe podlegają: 1) skompletowaniu według następujących grup: a) obrót gotówkowy według poszczególnych kas, b) obrót bezgotówkowy według poszczególnych dowodów obcych i własnych oraz wyciągów bankowych, c) polecenie księgowania (PK), d) dokument rozchód wewnętrzny (RW) dotyczący obrotu magazynowego, e) lista wypłat pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, f) lista wypłat fundusz bezosobowy/honoraria pracowników zatrudnionych na podstawie umowy cywilno prawnej, 2) oznaczeniu (ponumerowaniu) symbolami cyfrowymi, ustalonymi wewnętrznie dla każdej z wymienionych grup oraz kolejnymi numerami porządkowymi, rzymskimi symbolami miesięcy i numerami pozycji księgowych. Ze względu na dużą ilość dokumentów księgowych przetwarzanych w danym miesiącu, dla uproszczenia procedur, nadaje się jeden numer księgowy w cyklu miesięcznym dla poszczególnych grup dokumentów źródłowych, 3) zadekretowaniu, tj. oznaczeniu symbolami kont syntetycznych i analitycznych, na których mają zostać zaksięgowane. Ze względu na uproszczenie procedur, przy dekrecie nie umieszcza się podpisu osoby odpowiedzialnej rzeczowo za naniesienie dekretu. Odpowiedzialność ta wynika z karty stanowiska pracy danej osoby. Dekretu nie zawierają również dokumenty rozchodu wewnętrznego (RW), listy wypłat i dokumenty źródłowe (umowy, rachunki), w oparciu o które te listy powstają. Przyjęty System Finansowo Księgowy (FK) tworzy zbiory źródłowe, które są uzupełniane danymi wprowadzanymi w systemie gospodarki materiałowej Gomat, 4

5 płacowym Płace, honorariów Honoraria. Zbiory te, którym nadaje się co miesiąc odpowiedni numer ewidencji księgowej, zawierają informację o zaksięgowaniu na odpowiednich kontach, 4) umieszczeniu w segregatorach i przechowywaniu zgodnie z odpowiednimi przepisami. 3. Błędy w zapisach księgowych poprawia się przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych korekt błędnych księgowań za pomocą dokumentu źródłowego lub PK, w następujący sposób: 1) zapisami dodatnimi (storno czarne) korygującymi błędne księgowania po odwrotnych stronach kont, 2) zapisami ujemnymi (storno czerwone) korygującymi błędne księgowania po tych samych stronach kont, z równoczesnym wprowadzeniem prawidłowych dodatnich zapisów na właściwych kontach i po właściwych stronach. VI. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Uczelni prowadzone są w Kwesturze w Gliwicach, ul. Konarskiego 18. VII. Księgowy system komputerowy 1. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera, z wykorzystaniem autonomicznego systemu informatycznego (System Finansowo-Księgowy FK - autor mgr Ewa Matuszczak), mogącego współpracować z innymi systemami zawierającymi informacje księgowe. Przewiduje on rejestrację danych źródłowych, przetwarzanie ich w cyklu miesięcznym, emisję tabulogramów użytkowych oraz archiwizację zbiorów systemu (bieżąca aktualizacja oprogramowania ma miejsce w zależności od potrzeb). 2. Program komputerowy stosowany w Uczelni zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów, stanowiących księgi rachunkowe, w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i zapisy księgi głównej. Dziennik umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. VIII. Ogólne zasady ewidencji księgowej Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia następujące zasady: 1) podwójnego księgowania, 2) systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi głównej stosownie do zapisów w dzienniku, 3) chronologicznego ujęcia zdarzeń (kolejną numerację, ciągłość liczenia sum zapisów, umożliwienie jednoznacznego powiązania ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi). 5

6 IX. Wykaz ksiąg rachunkowych 1. Księgi rachunkowe Uczelni obejmują: 1) dziennik i konta księgi głównej służące do chronologicznego i systematycznego ujęcia wszystkich zdarzeń i operacji gospodarczych, 2) zestawienie obrotów i sald, 3) konta ksiąg pomocniczych. 2. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się dla: 1) środków trwałych, 2) wartości niematerialnych i prawnych, 3) środków trwałych w budowie, 4) zapasów, 5) rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, 6) rozrachunków publicznoprawnych, 7) rozrachunków z pracownikami, 8) pozostałych rozrachunków, 9) operacji sprzedaży, 10) kosztów, 11) odpisów amortyzacyjnych, 12) ewidencji szczegółowej dla potrzeb VAT, 13) innych istotnych dla jednostki składników aktywów i pasywów. X. Inwentaryzacja Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych określa odrębne Zarządzenie Nr 54/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z 16 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Instrukcji Inwentaryzacyjnej. XI. Aktywa trwałe 1. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Uczelni lub do oddania w używanie na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Są to w szczególności: 1) nieruchomości, w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, 2) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, 3) ulepszenia w obcych środkach trwałych, 4) obce środki trwałe używane przez jednostki Uczelni na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami środki te mogą być zaliczone do składników majątkowych Uczelni. 2. Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe lub równe kwocie wymienionej w ustawie, o której mowa w rozdziale I pkt 4, a okres użytkowania wynosi ponad 1 rok, zalicza się do środków trwałych jednorazowo amortyzowanych z wpisem do ewidencji środków trwałych, lub do składników nisko cennych z wpisem do ewidencji konto

7 3. Składniki majątkowe, o wartości przekraczającej kwotę określoną w pkt 2, a przewidywany okres użytkowania jest równy lub krótszy niż 1 rok, nie wprowadza się do ewidencji majątku trwałego, tylko zalicza się do kosztów zużycia materiałów. 4. Składniki majątkowe o wartości przekraczającej kwotę określoną w pkt 2, i o przewidywany okres użytkowania dłuższym niż 1 rok, są przyjmowane na stan i wpisywane do ewidencji środków trwałych na podstawie OT, a w przypadku aparatury w działalności badawczej na podstawie protokołu przyjęcia. 5. Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: 1) autorskie prawa majątkowe, koncesje, 2) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych lub zdobniczych, 3) know-how, 4) nabyte na potrzeby Uczelni licencje do programów komputerowych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością. 6. Za wartość początkową środka trwałego przyjmuje się: 1) cenę nabycia w przypadku nabycia w drodze kupna jest to rzeczywista cena zakupu obejmująca: a) kwotę należną sprzedającemu bez podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług, b) wszelkie koszty odsetek od zobowiązań rozłożonych na raty, jeżeli zostały naliczone do dnia przyjęcia środka trwałego do używania, c) różnice kursowe wynikające z zakupu środka trwałego lub zaciągniętej pożyczki na ich zakup, które zostały naliczone do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania, d) opłaty notarialne, skarbowe, sądowe i inne naliczone w związku z nabyciem środka trwałego do dnia przekazania do użytkowania, e) koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, w szczególności: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, a także remontu wykonanego przed oddaniem środka trwałego do użytkowania, f) w przypadku importu cło i podatek akcyzowy, g) ewentualnie inne opłaty, upusty i rabaty; 2) koszt wytworzenia w przypadku wytworzenia we własnym zakresie, za który uważa się koszty pozostające w bezpośrednim związku z wykonaniem (montażem, ulepszeniem) środka trwałego oraz koszty dostosowania budowlanego (montowanego, ulepszanego) środka trwałego do użytkowania, mogą to być m.in.: a) wartość zużytych rzeczowych składników majątku i usług obcych, b) koszty wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi na rzecz pracowników i innych osób zatrudnionych przy budowie, c) inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytwarzanych składników majątkowych, 3) wartość rynkową w przypadku nabycia środka trwałego w drodze darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, za którą przyjmuje się wartość z dnia nabycia określoną na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie składnikami majątkowymi tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Jeżeli środki trwałe nabyte tą drogą wymagają montażu, to ich wartość powiększa się o wydatki poniesione na montaż. 7

8 7. Wartość początkową środków trwałych podwyższa się jeżeli uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji o sumę wydatków na ich ulepszenie. 8. W przypadku trudności w ustaleniu kosztu wytworzenia środka trwałego jego wartość początkową ustala biegły rzeczoznawca z uwzględnieniem cen rynkowych z dnia przekazania składnika do użytkowania. 9. Ewidencja środków trwałych prowadzona jest w systemie STRWALE. 10. Każdy środek trwały klasyfikowany jest zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT). 11. Środki trwałe w zależności od wartości początkowej są amortyzowane okresowo lub jednorazowo odnoszone w ciężar kosztów. Wpis do ewidencji środków trwałych obejmuje m.in. następujące pozycje: 1) numer inwentarzowy środka trwałego; 2) nazwę i charakterystykę środka trwałego umożliwiającą jego identyfikację; 3) wartość początkową i jej zmiany; 4) określenie rodzaju przychodu, datę i źródło nabycia lub wytworzenia, numery i symbole dowodów, na podstawie których wpisano obiekt do książki; 5) określenie rodzaju rozchodu oraz datę operacji; 6) osoby materialnie odpowiedzialne i komórki organizacyjne, w których znajdują się środki trwałe. 12. Wyznaczone przez kierownika danej jednostki organizacyjnej osoby do prowadzenia inwentarza, posiadają dostęp do systemu inwentaryzowania majątku eti INVENT, w którym na bieżąco sprawdza się stan środków trwałych i składników nisko cennych. XII. Amortyzacja majątku 1. Składniki majątkowe Uczelni podlegają amortyzacji metodą liniową. W uzasadnionych przypadkach stosuje się przyspieszoną amortyzację przy pomocy współczynników. Wyjątek stanowią budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Zgodnie z ustawą, o której mowa w rozdziale I pkt 1., budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej są umarzane. 2. Wartość początkową środków trwałych z wyjątkiem gruntów niesłużących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu art.31 ust.2 ustawy, o której mowa w rozdziale I pkt Odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest wyższa od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres. Odpisów dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartości niematerialne i prawne wprowadzono do ewidencji, przy czym wysokość odpisów ustala się na początku na cały okres ich dokonywania. 4. Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową składników majątkowych lub postawienia ich w stan likwidacji, sprzedaży albo stwierdzenia niedoboru. 5. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek ustalonych w załączniku do ustawy, o której mowa w rozdziale I pkt 4. Od składników majątkowych, których wartość początkowa z dnia przyjęcia jest równa lub niższa od kwoty wymienionej 8

9 w ustawie, o której mowa w rozdziale I pkt 4, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo, w miesiącu oddania ich do użytkowania. 6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zakupionych z funduszy unijnych, odbywa się na zasadach wskazanych powyżej, z tym że stanowi ona koszt kwalifikowany w projekcie, gdy środki te mają bezpośredni związek z celami przedsięwzięcia oraz koszt amortyzacji jest obliczany zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odnosi się wyłącznie do wykorzystania aktywów trwałych w okresie realizacji projektu. XIII. Wycena majątku 1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 2. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Ponadto wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego. 3 Udziały w innych jednostkach - wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 4. W odniesieniu do zapasów materiałów oraz ich występowania, Uczelnia prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową. Ewidencja ilościowo wartościowa musi być prowadzona w sposób umożliwiający ustalenie w poszczególnych magazynach/ komórkach organizacyjnych: 1) obrotów materiałowych, 2) stanu zapasów na koniec każdego miesiąca. 5. Surowce wycenia się wg cen nabycia. 6. Materiały wycenia się wg cen nabycia. 7. Towary wycenia się wg cen nabycia. 8. Produkty wycenia się wg kosztu wytworzenia. 9. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości cen nabycia lub ich wartości rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa. 10. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Należności aktualizuje się, dokonując odpisów aktualizujących kwoty należne od dłużników kwestionujących należność, postawionych w stan likwidacji lub upadłości bądź zagrożonych upadłością, albo zalegających z zapłatą należności w części lub całości przez okres dłuższy niż pół roku. 11. Uczelnia rezygnuje z naliczania i domagania się odsetek za zwłokę w zapłacie należności, jeżeli wysokość odsetek na kwartał nie przekracza czterokrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej, bądź w wyniku innych, ważnych powodów uznanych i zaakceptowanych przez kierownika jednostki. 12. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 13. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 9

10 14. Rezerwy na zobowiązania Tabela 1. Udział wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w osobowym funduszu płac w latach Rok Os. Fund. Płac Nagr. jubil. i odpr. emeryt. Udział w % , ,88 2, , ,34 2, , ,76 2, , ,80 2,82 Tabela 2. Udział wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w sumie bilansowej w latach Rok Suma bilans. Nagr. jubil. i odpr. emeryt. Udział w % , ,88 1, , ,34 1, , ,76 1, , ,80 1,66 Wielkość wypłat w latach kształtuje się na równomiernym poziomie w stosunku do osobowego funduszu płac (2,82% 2,33%) i występuje poniżej poziomu istotności (2%) w stosunku do sumy bilansowej. Poziom wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych jest równomierny ze względu na ustabilizowany stan i stosunkowo niski wiek załogi. W związku z powyższym, Uczelnia nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze z tytułu nagród jubileuszowych, wypłacanych na podstawie stosownych przepisów i odpraw emerytalnych, wypłacanych na podstawie Kodeksu Pracy. 15. Fundusze własne tworzenie i zasady gospodarowania określa ustawa, o której mowa w rozdziale I pkt 1 oraz rozporządzenie, o którym mowa w rozdziale I pkt Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej. 17. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych wycenia się zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. 18. Rezerwy na zobowiązania wycenia się w wiarygodnie oszacowanej wysokości. 19. Fundusze specjalne wycenia się wg wartości nominalnej. 20. Wynik finansowy w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji. 21. Uczelnia nie tworzy rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych. XIV. Podatki 1. Podstawowa działalność Uczelni, określona ustawą, o której mowa w rozdziale I pkt 1, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego, na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w rozdziale I pkt 4. Uczelnia opodatkowuje jedynie dochody wydatkowane na inne cele niż statutowe. 2. Podatek od towarów i usług VAT rozliczany proporcją, ewidencjonowany jest na koncie rozrachunkowym. Sprzedaż towarów i usług podlega księgowaniu w wartości netto na kontach przychodów ze sprzedaży. 10

11 XV. Ewidencja projektów realizowanych z udziałem środków UE i innych środków zagranicznych 1. W celu zapewnienia identyfikacji operacji gospodarczych odzwierciedlających realizację projektów z udziałem środków UE i innych środków zagranicznych w Uczelni, wyodrębniono ewidencję księgową zgodnie z wymogami określonymi odrębnymi przepisami. 2. Wyodrębnioną ewidencję księgową operacji dotyczących realizowanych projektów, Uczelnia prowadzi w sposób umożliwiający identyfikację dokumentacyjną środków zewnętrznych, wydatkowanych na poszczególne projekty oraz wielkości kwot przekazywanych w drodze refundacji. 3. Wyodrębniona ewidencja księgowa jest prowadzona w oparciu o następujące zasady: 1) zgodności z przepisami wspólnotowymi, 2) zgodności z przepisami krajowymi, 3) zgodności z umową o dofinansowanie, 4) zgodności z zasadą racjonalnego gospodarowania. 4. Konta księgowe określone do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej kosztów, przychodów i środków finansowych realizowanych projektów unijnych wyodrębniane są w zakładowym planie kont każdorazowo w zależności od potrzeb. 5. Szczegółowe zasady rozliczania reguluje Zarządzenie Nr 90/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z 30 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych. XVI. Koszty i ewidencja kosztów 1. W Uczelni wyodrębnia się: 1) koszty działalności dydaktycznej, 2) koszty działalności badawczej, 3) koszty pozostałej działalności operacyjnej. 2. Do kosztów działalności dydaktycznej zalicza się całość kosztów związanych z: 1) procesem dydaktycznym, 2) utrzymaniem Uczelni, łącznie z remontami budynków i budowli z wyłączeniem domów studenckich, 3) pozostałą działalnością (koszty własne). 3. Koszty nie związane z podstawową działalnością Uczelni, stanowią pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe. 4. Koszty poszczególnych rodzajów działalności Uczelni podlegają ewidencji księgowej w podziale na koszty bezpośrednie i pośrednie, zgodnie z zasadami rachunkowości: 1) koszty bezpośrednie obejmują koszty, które można bezpośrednio zaliczyć do określonego rodzaju działalności danej jednostki organizacyjnej. Są to w szczególności: a) wynagrodzenie osobowe, b) wynagrodzenie bezosobowe/honoraria, c) dodatkowe wynagrodzenie roczne, d) składki (ZUS, FP, ZFŚS), e) zużycie materiałów, f) zużycie nisko-cennego majątku trwałego, g) środki trwałe jednorazowo amortyzowane, h) remonty budynków (dydaktyka), 11

12 i) aparatura (działalność badawcza), j) pozostałe usługi np. publikacje, stypendia, zasiłki na zagospodarowanie itp., k) delegacje, konferencje krajowe i zagraniczne itp. l) świadczenia dla pracowników. 2) koszty pośrednie to koszty wydziałowe i ogólnouczelniane (zarządzania Uczelnią). Nie można ich wprost zaliczyć do kosztów bezpośrednich określonego rodzaju działalności danej jednostki organizacyjnej. Są to w szczególności: a) wynagrodzenia (wraz z składką na ZUS, FP i ZFŚS) pracowników administracyjnych, obsługi i zarządu, b) utrzymanie pomieszczeń w tym: energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda, odprowadzenie ścieków wywóz nieczystości, ochrona mienia, amortyzacja, c) usługi związane z naprawą i konserwacją sprzętu, d) usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe itp., e) materiały biurowe, środki czystości itp. 5. Koszty rozlicza się według działalności w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4 Koszty według rodzaju, na kontach zespołu 5 Koszty według typu działalności oraz na koncie 490 Rozliczenie kosztów. 6. W ramach działalności dydaktycznej koszty rozlicza się na: 1) koszty kształcenia: a) proces dydaktyczny na studiach stacjonarnych, b) kształcenie kadr naukowych stacjonarne studia doktoranckie, c) utrzymanie Uczelni (w tym remontów), 2) koszty pozostałej działalności dydaktycznej (proces dydaktyczny na studiach niestacjonarnych studenci, doktoranci, studia podyplomowe, kursy dokształcające, szkolenia, konferencje organizowane przez Uczelnię itp.). 7. Koszty działalności badawczej obejmują badania realizowane z: 1) środków budżetu państwa przeznaczonych na naukę, 2) środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, 3) umów usługowo badawczych odpłatnych. 8. Koszty działalności Uczelni, których nie można bezpośrednio odnieść do określonych rodzajów działalności, stanowią koszty pośrednie. Dzieli się je na koszty wydziałowe i ogólnouczelniane. 1) Koszty wydziałowe danego okresu sprawozdawczego ewidencjonuje się na kontach analitycznych i rozlicza na poniższe, poszczególne rodzaje działalności, w następujący sposób: a) badania własne, działalność statutową, prace naukowo - badawcze i usługowe odpłatne proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich, po wyłączeniu aparatury naukowo badawczej, b) pozostałą działalność badawczą według zasad wynikających z zawartych umów, c) nierozliczona wartość kosztu wydziałowego obciąża działalność dydaktyczną. 12

13 2) Koszty ogólnouczelniane (zarządzania Uczelnią) ewidencjonowane są na kontach analitycznych zarządu Uczelni i rozliczane na poniższe, poszczególne rodzaje działalności, w następujący sposób: a) badania własne, działalność statutową, prace naukowo badawcze i usługowe odpłatne proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich, po wyłączeniu aparatury naukowo badawczej, b) domów i stołówek studenckich proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich, c) działalność badawcza - według zasad wynikających z zawartych umów, d) nierozliczona wartość kosztu ogólnouczelnianego obciąża działalność dydaktyczną. 9. Koszty pośrednie rozlicza się w okresach miesięcznych z wyjątkiem I kwartału. Klucz podziałowy ustalony jest na podstawie wskaźników kosztów pośrednich za poprzedni rok obrotowy. 10. Narzut ogólnouczelniany co roku zatwierdza Rektor, 11. Narzut wydziałowy co roku zatwierdza Dziekan. 12. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne to wydatki poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, a przypadające na przyszłe okresy, księgowane po stronie Wn konta. Są to między innymi następujące wydatki: a) opłacona z góry prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji, krajowych i zagranicznych; b) opłacone ubezpieczenia majątkowe (ubezpieczenie samochodów i pozostałe ubezpieczenia majątkowe); c) podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie. d) przedpłaty na poczet towarów i usług. e) naliczany na cały rok odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, f) przedpłaty dotyczące konferencji krajowych i zagranicznych. 13. Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych są odnoszone na konto Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Następnie odpisuje się je w ciężar konta zespołu 4, uznając konto Rozliczenia międzyokresowe kosztów i równocześnie w ciężar konta zespołu 5 w korespondencji z kontem Rozliczenie kosztów. W bilansie rozliczenia te prezentowane są w aktywach jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Są to w szczególności: wartość świadczeń wykonanych przez kontrahentów, których kwota wynika z faktur wystawionych z datą i terminem płatności po okresie sprawozdawczym, a z treści faktur wynika, że świadczenie wykonano w okresie sprawozdawczym. Świadczenia te nie mogą być zinwentaryzowane poprzez potwierdzenie salda. W bilansie rozliczenia te prezentowane są w pasywach jako inne zobowiązania krótkoterminowe. 14. W Uczelni ewidencjonuje się również koszty związane z działalnością socjalną i bytową: 1) na koncie Działalność Socjalna ewidencjonuje się: a) koszty utrzymania obiektów obejmujące remonty, bieżącą konserwację i ochronę, b) koszty bezpośrednie prowadzonej działalności obejmujące wynagrodzenia zatrudnionych w nich pracowników, delegacje itp. Uczelnia posiada dwa ośrodki w Jastrzębiej Górze wczasowy i kolonijny oraz Ośrodek Konferencyjno Szkoleniowy CIS w Szczyrku. 2) na koncie Działalność Bytowa ewidencjonuje się koszty związane z utrzymaniem na rzecz pracowników zakładowej gospodarki mieszkaniowej (ADM) oraz Domu Asystenta obejmujące wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, energię elektryczną, energię cieplną, gaz, woda itp. Koszty pokrywane są odpłatnością mieszkańców. 13

14 XVII. Przychody i ewidencja przychodów 1. Do przychodów Uczelni zalicza się: 1) dotacje z budżetu państwa na działalność dydaktyczną, 2) dotacje z budżetu państwa na naukę, 3) przychody z tytułu: a) opłat za świadczone usługi edukacyjne, b) opłat za korzystanie ze składników własnego mienia przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, dzierżawy, itp., c) opłat za usługi badawcze, d) pozostałych opłat związanych z działalnością dydaktyczną, e) darowizn, itp. 4) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi. 2. Przychody uzyskiwane z działalności nie związanej z działalnością podstawową Uczelni, stanowią przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne (np. sprzedaż środka trwałego). 3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów określają stan na dzień bilansowy wartości nominalnej przychodów (długo i krótko terminowych), których realizacja następuje w okresach przyszłych. 4. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się między innymi: 1) środki pieniężne, w tym w formie: a) dotacji i subwencji z budżetu państwa i z jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, na realizację działalności statutowej, badań własnych, projektów badawczych i rozwojowych, b) dotacji, subwencji i dopłat otrzymanych na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do przepisów ustawowych nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych; 2) przyjęte nieodpłatnie, w tym także w formie darowizny: a) środki trwałe, b) środki trwałe w budowie, c) wartości niematerialne i prawne, 3) otrzymane zaliczki, przedpłaty, zadatki, raty (udokumentowane fakturą VAT) na poczet dostaw towarów i usług, 4) wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi edukacyjne (zgodnie z decyzją Rektora, na wniosek Dziekana i przy dodatnim wyniku z działalności operacyjnej istnieje możliwość przesunięcia tych przychodów wg poniższej zasady: opłaty semestralne wniesione z góry, na początku semestru zimowego danego roku akademickiego, rozliczane są w ten sposób, że 3/5 tej opłaty zarachowane zostaje w przychody danego roku, a pozostałe 2/5 opłaty pozostaje na rozliczeniach międzyokresowych przychodów). 5. Przychody Uczelni ewidencjonuje się na podstawie dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczej (usługi, dostawy, sprzedaży), oraz na podstawie wpływu pieniędzy, wartości pieniężnych (w tym odpłatności za studia, odsetki bankowe, różnice kursowe). 6. Przychody dotyczące okresów przyszłych są ewidencjonowane na koncie Rozliczenia międzyokresowe przychodów. 14

15 XVIII. Sprawozdawczość finansowa 1. Wynik finansowy Uczelni jest to różnica między przychodami, a kosztami ich uzyskania, skorygowana o saldo strat i zysków nadzwyczajnych oraz obowiązujące Uczelnię podatki. 2. Wynik finansowy netto składa się z: 1) wyniku ze sprzedaży (z działalności dydaktycznej i badawczej), 2) wyniku z pozostałej działalności operacyjnej, 3) wyniku z operacji finansowych, 4) wyniku z operacji zdarzeń nadzwyczajnych. 3. Dodatni wynik finansowy stanowi zysk netto uczelni do podziału, a ujemny stratę netto, która podlega pokryciu z funduszu zasadniczego. 4. Zysk netto przeznacza się na zwiększenie funduszu zasadniczego. 5. Uczelnia sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 6. Uczelnia stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy, o której mowa w rozdziale I pkt 2, sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 7. Stosownie do art. 45 ust. 3 ustawy, o której mowa w rozdziale I pkt 2, Uczelnia sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym. Zestawienie dostarcza informacji pozwalających na analizę struktury i dynamiki zmian poszczególnych elementów kapitału własnego. 8. Uczelnia sporządza sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, które zgodnie z ustawą o rachunkowości składa się, z: 1) bilansu, 2) rachunku zysków i strat, 3) zestawienia zmian w kapitale własnym, 4) rachunku przepływów pieniężnych, 5) informacji dodatkowej, sporządzonej według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. XIX. Zakładowy Plan Kont opis 1. Uczelnia posiada Zakładowy Plan Kont, który zawiera wykaz kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz opisuje przyjęte przez Uczelnię zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz powiązania tych kont z kontami księgi głównej. 2. Zakładowy Plan Kont definiuje: 1) konta bilansowe, służące do ewidencji aktywów i pasywów, 2) konta wynikowe, ewidencjonujące przychody i koszty poszczególnych rodzajów działalności, 3) konta rozrachunkowe, umożliwiające ustalenie stanu należności i zobowiązań, 4) konta pozabilansowe, 5) zasady tworzenia I strukturę kont analitycznych. 3. Zakładowy Plan Kont tworzą rozwiązania przyjęte w niżej wymienionych zarządzeniach Rektora: 1) Zarządzenie Nr 9/95/96 Rektora Politechniki Śląskiej z 28 lutego 1996 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont. 2) Zarządzenie Nr 4/02/03 Rektora Politechniki Śląskiej z 29 października 2002 roku w sprawie aktualizacji zakładowego planu kont. 3) Zarządzenie Nr 28/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z 15 kwietnia 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont. 4) Zarządzenie Nr 11/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z 3 listopada 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont. 15

16 5) Zarządzenie Nr 90/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych. 4. Zakładowy Plan Kont jest aktualizowany w zależności od potrzeb. XX. Ochrona danych 1. Wszystkie programy finansowo księgowe znajdują się na izolowanym serwerze i są zamknięte w sieci wewnętrznej. Dostęp do systemu finansowo księgowe jest zabezpieczony hasłami. Codziennie system komputerowy tworzy kopie bezpieczeństwa wprowadzonych dokumentów. Dodatkowo tworzone są kopie archiwalne na serwerze oraz zewnętrznym nośniku, co najmniej raz na tydzień. Niżej wymienione elementy systemu rachunkowości Uczelni podlegają fizycznemu zabezpieczeniu, który zapewnia ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych, niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem: 1) sprzęt komputerowy wspomagający księgowość, 2) księgowy system informatyczny, 3) księgi rachunkowe (Kwestura i archiwum Kwestury), 4) dowody księgowe (Kwestura i serwer), 5) dokumentacja inwentaryzacyjna (Kwestura i Dział Inwentaryzacji), 6) sprawozdania finansowe (Kwestura i Dział Analiz Ekonomicznych). 2. Pomieszczenia, w których używany jest sprzęt komputerowy wspomagający księgowość, zamykane są na klucz. Po zakończeniu pracy, klucze oddawane są na portierni. 3. Dostęp do informatycznych systemów rachunkowości posiadają osoby, którym administrator nadał uprawnienia do dostępu do danych w dozwolonym zakresie działania. 4. Dostęp do systemów chroniony jest hasłami. 5. Dowody księgowe przechowywane są w Kwesturze, a następnie archiwizowane i przekazywane do archiwum Uczelni, zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/05/06 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 22 grudnia 2005 roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Śląskiej Instrukcji Kancelaryjnej, Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w Sprawie Organizacji i zakresu Działania Archiwum Politechniki Śląskiej. XXI. Przechowywanie danych 1. Trwałemu przechowywaniu podlegają zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe oraz opinia i raport biegłego. 2. Okresowemu przechowywaniu podlegają pozostałe zbiory, zgodnie z art. 74, ust. 2 ustawy, o której mowa w rozdziale I pkt 4. XXII. Udostępnianie danych Udostępnianie sprawozdań finansowych, dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów z zakresu rachunkowości ma miejsce ze względu na: 1) potrzeby wewnętrzne do wglądu w siedzibie Uczelni, za zgodą Kwestora, 2) potrzeby zewnętrzne po pozostawieniu pisemnego pokwitowania zwierającego spis dokumentów, za zgodą Kwestora. 16

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Załącznik do zarządzenia nr 7 Rektora UMK z dnia 31 stycznia 2006 r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 16. WYśSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA. z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA O ZASADACH (POLITYCE) RACHUNKOWOŚCI

Strona 1 z 16. WYśSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA. z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA O ZASADACH (POLITYCE) RACHUNKOWOŚCI Strona 1 z 16 WYśSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA O ZASADACH (POLITYCE) RACHUNKOWOŚCI POZNAŃ 2009 Strona 2 z 16 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Wprowadzenie... 3 Rozdział 2 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 133 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 grudnia 2014 roku

Zarządzenie nr 133 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 grudnia 2014 roku DO-0130/133/2014 Zarządzenie nr 133 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w Zasadach (polityce) rachunkowości Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Euro-Concret

Stowarzyszenie Euro-Concret Stowarzyszenie Euro-Concret UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI POLITECHNIKA ŚLĄSKA Załącznik do Zarządzenia Nr 90/08/09 z dnia 30.07.09 r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 31 grudnia 2012 roku

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 31 grudnia 2012 roku Zarządzenie Nr 133/2012 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 31 grudnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 182/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 31 grudnia 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Część I Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wstęp. Część I Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Załącznik nr 1 do Uchwała Zarządu nr 1/2008 z dnia 30.12.2008r. w sprawie polityki rachunkowości Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem Wstęp Niniejsza dokumentacja została

Bardziej szczegółowo

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka SENIOR nr 4/2011 z dnia 31 maja 2011roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ INNE PRZYJĘTE ZASADY EWIDENCJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie

Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie z dnia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 71/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 7 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 7 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 7 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr6 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A

D O K U M E N T A C J A Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce nr 10/10/11 z dnia 21 lutego 2011 r. D O K U M E N T A C J A PRZYJĘTEJ POLITYKI RACHUNKOWOŚCI ORAZ PROCEDUR

Bardziej szczegółowo

Bytomska Spółdzielnia Socjalna Informacja dodatkowa.

Bytomska Spółdzielnia Socjalna Informacja dodatkowa. Bytomska Spółdzielnia Socjalna Informacja dodatkowa. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości ustala się, iż

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach Zasady (polityka) rachunkowości Urząd Gminy w Gorzycach Gorzyce, dn. 02 sierpnia 2012 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 66/2012Wójta Gminy z dnia 02 sierpnia 2012 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 20

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 20 DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 10 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 18 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2014 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 20 marca 2014 r. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SPIS TREŚCI I. Zasady ogólne 1. Zadania rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2013/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE POLITYKA RACHUNKOWOŚCI TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 30.11.2013 r. Polityka Rachunkowości Uchwała nr 87/2013 podjęta na posiedzeniu Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości

Polityka rachunkowości Polityka rachunkowości Zakładowy plan kont to nie jest cała dokumentacja opisująca politykę rachunkowości. Choć znowelizowana ustawa o rachunkowości obowiązuje od początku 2002 roku, niektóre organizacje

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2013 Starosty Staszowskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku. Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 30 Dyrektora Gimnazjum nr 3 Im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

ZASADY / POLITYKA / RACHUNKOWOŚCI

ZASADY / POLITYKA / RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 8/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. ZASADY / POLITYKA / RACHUNKOWOŚCI POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie

Bardziej szczegółowo