POLITECHNIKA ŚLĄSKA POLITYKA I ZASADY SZCZEGÓŁOWE RACHUNKOWOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA ŚLĄSKA POLITYKA I ZASADY SZCZEGÓŁOWE RACHUNKOWOŚCI"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarz. Nr 45/09/10 POLITECHNIKA ŚLĄSKA POLITYKA I ZASADY SZCZEGÓŁOWE RACHUNKOWOŚCI GLIWICE

2 Spis treści: str. I. Podstawowe akty prawne normujące rachunkowość... 3 II. Podstawowe zasady finansowo księgowe... 3 III. Rok obrotowy, okres sprawozdawczy, dzień bilansowy... 3 IV. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych... 3 V. Dowody księgowe jako prawna podstawa ewidencji... 4 VI. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych... 5 VII. Księgowy system komputerowy... 5 VIII. Ogólne zasady ewidencji księgowej... 5 IX. Wykaz ksiąg rachunkowych... 6 X. Inwentaryzacja... 6 XI. Aktywa trwałe... 6 XII. Amortyzacja majątku... 8 XIII. Wycena majątku... 9 XIV. Podatki XV. Księgowość projektów realizowanych z udziałem środków UE i innych środków zagranicznych XVI. Koszty i ewidencja kosztów XVII. Przychody i ewidencja przychodów XVIII. Sprawozdawczość finansowa XIX. Zakładowy Plan Kont opis XX. Ochrona danych XXI. Przechowywanie danych XXII. Udostępnianie danych

3 I. Podstawowe akty prawne normujące rachunkowość Politechnika Śląska zwana dalej Uczelnią jako jednostka sektora finansów publicznych prowadzi rachunkowość według zasad określonych w: 1) ustawie z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.); 2) ustawie z 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.); 3) ustawie z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.); 4) ustawie z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.); 5) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 1796). II. Podstawowe zasady finansowo księgowe 1. Uczelnia sporządza sprawozdanie finansowe wymagane ustawą, o której mowa w rozdziale I pkt 2, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ww. ustawy. 2. Rektor, jako kierownik jednostki, zapewnia sporządzanie sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. 3. Sprawozdania finansowe podpisuje Rektor i Kwestor. 4. Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 5. Prowadząc księgi rachunkowe, Uczelnia uwzględnia specyficzne warunki działalności szkół wyższych, określone przepisami rozporządzenia wymienionego w rozdziale I pkt Uczelnia stosuje w pełni nadrzędne zasady rachunkowości określone w art. 4-8 ustawy o której mowa w rozdziale I pkt Odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych jest Kwestor. 8. Roczne sprawozdanie finansowe, po zbadaniu przez biegłego rewidenta podlega zatwierdzeniu przez Senat, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. 9. Podział i pokrycie wyniku finansowego netto może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Senat. 10. Zatwierdzone przez Senat roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta i uchwałą Senatu podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim B. III. Rok obrotowy, okres sprawozdawczy, dzień bilansowy 1. Rokiem obrotowym w Uczelni jest rok kalendarzowy. 2. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, który jest dniem bilansowym. 3. Okresem sprawozdawczym w Uczelni jest miesiąc kalendarzowy. IV. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych W Uczelni obowiązują następujące ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych: 1) księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, w złotych i groszach, z zachowaniem zasady podwójnego zapisu każdej operacji gospodarczej, 3

4 2) księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu oprogramowania komputerowego: System Finansowo Księgowy FK, 3) księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego;, 4) księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą, o której mowa w rozdziale I pkt 2, w sposób bieżący, rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny, 5) księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, 6) ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Senat, zgodnie z art. 53, ust. 1 ustawy, o której mowa w rozdziale I pkt 2, 7) zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje poprzez nieodwracalne wyłączenie możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach danych tworzących zamknięte księgi rachunkowe. V. Dowody księgowe jako prawna podstawa ewidencji 1. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych, do których zalicza się: 1) dowody obce w postaci faktury VAT, rachunku lub noty księgowej, 2) dowody własne w postaci noty księgowej, faktury wewnętrznej, 3) rachunki kosztów podróży (delegacje), 4) wyciągi bankowe z rachunku, 5) polecenia księgowania (PK), 6) dokumenty rozchodów wewnętrznych (RW) dotyczące obrotu magazynowego, 7) listy płac pracowników zatrudnionych w ramach umowę o pracę i na podstawie umowy cywilno-prawnej. 2. Dowody księgowe podlegają: 1) skompletowaniu według następujących grup: a) obrót gotówkowy według poszczególnych kas, b) obrót bezgotówkowy według poszczególnych dowodów obcych i własnych oraz wyciągów bankowych, c) polecenie księgowania (PK), d) dokument rozchód wewnętrzny (RW) dotyczący obrotu magazynowego, e) lista wypłat pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, f) lista wypłat fundusz bezosobowy/honoraria pracowników zatrudnionych na podstawie umowy cywilno prawnej, 2) oznaczeniu (ponumerowaniu) symbolami cyfrowymi, ustalonymi wewnętrznie dla każdej z wymienionych grup oraz kolejnymi numerami porządkowymi, rzymskimi symbolami miesięcy i numerami pozycji księgowych. Ze względu na dużą ilość dokumentów księgowych przetwarzanych w danym miesiącu, dla uproszczenia procedur, nadaje się jeden numer księgowy w cyklu miesięcznym dla poszczególnych grup dokumentów źródłowych, 3) zadekretowaniu, tj. oznaczeniu symbolami kont syntetycznych i analitycznych, na których mają zostać zaksięgowane. Ze względu na uproszczenie procedur, przy dekrecie nie umieszcza się podpisu osoby odpowiedzialnej rzeczowo za naniesienie dekretu. Odpowiedzialność ta wynika z karty stanowiska pracy danej osoby. Dekretu nie zawierają również dokumenty rozchodu wewnętrznego (RW), listy wypłat i dokumenty źródłowe (umowy, rachunki), w oparciu o które te listy powstają. Przyjęty System Finansowo Księgowy (FK) tworzy zbiory źródłowe, które są uzupełniane danymi wprowadzanymi w systemie gospodarki materiałowej Gomat, 4

5 płacowym Płace, honorariów Honoraria. Zbiory te, którym nadaje się co miesiąc odpowiedni numer ewidencji księgowej, zawierają informację o zaksięgowaniu na odpowiednich kontach, 4) umieszczeniu w segregatorach i przechowywaniu zgodnie z odpowiednimi przepisami. 3. Błędy w zapisach księgowych poprawia się przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych korekt błędnych księgowań za pomocą dokumentu źródłowego lub PK, w następujący sposób: 1) zapisami dodatnimi (storno czarne) korygującymi błędne księgowania po odwrotnych stronach kont, 2) zapisami ujemnymi (storno czerwone) korygującymi błędne księgowania po tych samych stronach kont, z równoczesnym wprowadzeniem prawidłowych dodatnich zapisów na właściwych kontach i po właściwych stronach. VI. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Uczelni prowadzone są w Kwesturze w Gliwicach, ul. Konarskiego 18. VII. Księgowy system komputerowy 1. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera, z wykorzystaniem autonomicznego systemu informatycznego (System Finansowo-Księgowy FK - autor mgr Ewa Matuszczak), mogącego współpracować z innymi systemami zawierającymi informacje księgowe. Przewiduje on rejestrację danych źródłowych, przetwarzanie ich w cyklu miesięcznym, emisję tabulogramów użytkowych oraz archiwizację zbiorów systemu (bieżąca aktualizacja oprogramowania ma miejsce w zależności od potrzeb). 2. Program komputerowy stosowany w Uczelni zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów, stanowiących księgi rachunkowe, w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i zapisy księgi głównej. Dziennik umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. VIII. Ogólne zasady ewidencji księgowej Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia następujące zasady: 1) podwójnego księgowania, 2) systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi głównej stosownie do zapisów w dzienniku, 3) chronologicznego ujęcia zdarzeń (kolejną numerację, ciągłość liczenia sum zapisów, umożliwienie jednoznacznego powiązania ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi). 5

6 IX. Wykaz ksiąg rachunkowych 1. Księgi rachunkowe Uczelni obejmują: 1) dziennik i konta księgi głównej służące do chronologicznego i systematycznego ujęcia wszystkich zdarzeń i operacji gospodarczych, 2) zestawienie obrotów i sald, 3) konta ksiąg pomocniczych. 2. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się dla: 1) środków trwałych, 2) wartości niematerialnych i prawnych, 3) środków trwałych w budowie, 4) zapasów, 5) rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, 6) rozrachunków publicznoprawnych, 7) rozrachunków z pracownikami, 8) pozostałych rozrachunków, 9) operacji sprzedaży, 10) kosztów, 11) odpisów amortyzacyjnych, 12) ewidencji szczegółowej dla potrzeb VAT, 13) innych istotnych dla jednostki składników aktywów i pasywów. X. Inwentaryzacja Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych określa odrębne Zarządzenie Nr 54/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z 16 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Instrukcji Inwentaryzacyjnej. XI. Aktywa trwałe 1. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Uczelni lub do oddania w używanie na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Są to w szczególności: 1) nieruchomości, w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, 2) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, 3) ulepszenia w obcych środkach trwałych, 4) obce środki trwałe używane przez jednostki Uczelni na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami środki te mogą być zaliczone do składników majątkowych Uczelni. 2. Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe lub równe kwocie wymienionej w ustawie, o której mowa w rozdziale I pkt 4, a okres użytkowania wynosi ponad 1 rok, zalicza się do środków trwałych jednorazowo amortyzowanych z wpisem do ewidencji środków trwałych, lub do składników nisko cennych z wpisem do ewidencji konto

7 3. Składniki majątkowe, o wartości przekraczającej kwotę określoną w pkt 2, a przewidywany okres użytkowania jest równy lub krótszy niż 1 rok, nie wprowadza się do ewidencji majątku trwałego, tylko zalicza się do kosztów zużycia materiałów. 4. Składniki majątkowe o wartości przekraczającej kwotę określoną w pkt 2, i o przewidywany okres użytkowania dłuższym niż 1 rok, są przyjmowane na stan i wpisywane do ewidencji środków trwałych na podstawie OT, a w przypadku aparatury w działalności badawczej na podstawie protokołu przyjęcia. 5. Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: 1) autorskie prawa majątkowe, koncesje, 2) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych lub zdobniczych, 3) know-how, 4) nabyte na potrzeby Uczelni licencje do programów komputerowych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością. 6. Za wartość początkową środka trwałego przyjmuje się: 1) cenę nabycia w przypadku nabycia w drodze kupna jest to rzeczywista cena zakupu obejmująca: a) kwotę należną sprzedającemu bez podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług, b) wszelkie koszty odsetek od zobowiązań rozłożonych na raty, jeżeli zostały naliczone do dnia przyjęcia środka trwałego do używania, c) różnice kursowe wynikające z zakupu środka trwałego lub zaciągniętej pożyczki na ich zakup, które zostały naliczone do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania, d) opłaty notarialne, skarbowe, sądowe i inne naliczone w związku z nabyciem środka trwałego do dnia przekazania do użytkowania, e) koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, w szczególności: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, a także remontu wykonanego przed oddaniem środka trwałego do użytkowania, f) w przypadku importu cło i podatek akcyzowy, g) ewentualnie inne opłaty, upusty i rabaty; 2) koszt wytworzenia w przypadku wytworzenia we własnym zakresie, za który uważa się koszty pozostające w bezpośrednim związku z wykonaniem (montażem, ulepszeniem) środka trwałego oraz koszty dostosowania budowlanego (montowanego, ulepszanego) środka trwałego do użytkowania, mogą to być m.in.: a) wartość zużytych rzeczowych składników majątku i usług obcych, b) koszty wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi na rzecz pracowników i innych osób zatrudnionych przy budowie, c) inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytwarzanych składników majątkowych, 3) wartość rynkową w przypadku nabycia środka trwałego w drodze darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, za którą przyjmuje się wartość z dnia nabycia określoną na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie składnikami majątkowymi tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Jeżeli środki trwałe nabyte tą drogą wymagają montażu, to ich wartość powiększa się o wydatki poniesione na montaż. 7

8 7. Wartość początkową środków trwałych podwyższa się jeżeli uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji o sumę wydatków na ich ulepszenie. 8. W przypadku trudności w ustaleniu kosztu wytworzenia środka trwałego jego wartość początkową ustala biegły rzeczoznawca z uwzględnieniem cen rynkowych z dnia przekazania składnika do użytkowania. 9. Ewidencja środków trwałych prowadzona jest w systemie STRWALE. 10. Każdy środek trwały klasyfikowany jest zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT). 11. Środki trwałe w zależności od wartości początkowej są amortyzowane okresowo lub jednorazowo odnoszone w ciężar kosztów. Wpis do ewidencji środków trwałych obejmuje m.in. następujące pozycje: 1) numer inwentarzowy środka trwałego; 2) nazwę i charakterystykę środka trwałego umożliwiającą jego identyfikację; 3) wartość początkową i jej zmiany; 4) określenie rodzaju przychodu, datę i źródło nabycia lub wytworzenia, numery i symbole dowodów, na podstawie których wpisano obiekt do książki; 5) określenie rodzaju rozchodu oraz datę operacji; 6) osoby materialnie odpowiedzialne i komórki organizacyjne, w których znajdują się środki trwałe. 12. Wyznaczone przez kierownika danej jednostki organizacyjnej osoby do prowadzenia inwentarza, posiadają dostęp do systemu inwentaryzowania majątku eti INVENT, w którym na bieżąco sprawdza się stan środków trwałych i składników nisko cennych. XII. Amortyzacja majątku 1. Składniki majątkowe Uczelni podlegają amortyzacji metodą liniową. W uzasadnionych przypadkach stosuje się przyspieszoną amortyzację przy pomocy współczynników. Wyjątek stanowią budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Zgodnie z ustawą, o której mowa w rozdziale I pkt 1., budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej są umarzane. 2. Wartość początkową środków trwałych z wyjątkiem gruntów niesłużących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu art.31 ust.2 ustawy, o której mowa w rozdziale I pkt Odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest wyższa od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres. Odpisów dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartości niematerialne i prawne wprowadzono do ewidencji, przy czym wysokość odpisów ustala się na początku na cały okres ich dokonywania. 4. Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową składników majątkowych lub postawienia ich w stan likwidacji, sprzedaży albo stwierdzenia niedoboru. 5. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek ustalonych w załączniku do ustawy, o której mowa w rozdziale I pkt 4. Od składników majątkowych, których wartość początkowa z dnia przyjęcia jest równa lub niższa od kwoty wymienionej 8

9 w ustawie, o której mowa w rozdziale I pkt 4, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo, w miesiącu oddania ich do użytkowania. 6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zakupionych z funduszy unijnych, odbywa się na zasadach wskazanych powyżej, z tym że stanowi ona koszt kwalifikowany w projekcie, gdy środki te mają bezpośredni związek z celami przedsięwzięcia oraz koszt amortyzacji jest obliczany zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odnosi się wyłącznie do wykorzystania aktywów trwałych w okresie realizacji projektu. XIII. Wycena majątku 1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 2. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Ponadto wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego. 3 Udziały w innych jednostkach - wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 4. W odniesieniu do zapasów materiałów oraz ich występowania, Uczelnia prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową. Ewidencja ilościowo wartościowa musi być prowadzona w sposób umożliwiający ustalenie w poszczególnych magazynach/ komórkach organizacyjnych: 1) obrotów materiałowych, 2) stanu zapasów na koniec każdego miesiąca. 5. Surowce wycenia się wg cen nabycia. 6. Materiały wycenia się wg cen nabycia. 7. Towary wycenia się wg cen nabycia. 8. Produkty wycenia się wg kosztu wytworzenia. 9. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości cen nabycia lub ich wartości rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa. 10. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Należności aktualizuje się, dokonując odpisów aktualizujących kwoty należne od dłużników kwestionujących należność, postawionych w stan likwidacji lub upadłości bądź zagrożonych upadłością, albo zalegających z zapłatą należności w części lub całości przez okres dłuższy niż pół roku. 11. Uczelnia rezygnuje z naliczania i domagania się odsetek za zwłokę w zapłacie należności, jeżeli wysokość odsetek na kwartał nie przekracza czterokrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej, bądź w wyniku innych, ważnych powodów uznanych i zaakceptowanych przez kierownika jednostki. 12. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 13. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 9

10 14. Rezerwy na zobowiązania Tabela 1. Udział wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w osobowym funduszu płac w latach Rok Os. Fund. Płac Nagr. jubil. i odpr. emeryt. Udział w % , ,88 2, , ,34 2, , ,76 2, , ,80 2,82 Tabela 2. Udział wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w sumie bilansowej w latach Rok Suma bilans. Nagr. jubil. i odpr. emeryt. Udział w % , ,88 1, , ,34 1, , ,76 1, , ,80 1,66 Wielkość wypłat w latach kształtuje się na równomiernym poziomie w stosunku do osobowego funduszu płac (2,82% 2,33%) i występuje poniżej poziomu istotności (2%) w stosunku do sumy bilansowej. Poziom wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych jest równomierny ze względu na ustabilizowany stan i stosunkowo niski wiek załogi. W związku z powyższym, Uczelnia nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze z tytułu nagród jubileuszowych, wypłacanych na podstawie stosownych przepisów i odpraw emerytalnych, wypłacanych na podstawie Kodeksu Pracy. 15. Fundusze własne tworzenie i zasady gospodarowania określa ustawa, o której mowa w rozdziale I pkt 1 oraz rozporządzenie, o którym mowa w rozdziale I pkt Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej. 17. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych wycenia się zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. 18. Rezerwy na zobowiązania wycenia się w wiarygodnie oszacowanej wysokości. 19. Fundusze specjalne wycenia się wg wartości nominalnej. 20. Wynik finansowy w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji. 21. Uczelnia nie tworzy rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych. XIV. Podatki 1. Podstawowa działalność Uczelni, określona ustawą, o której mowa w rozdziale I pkt 1, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego, na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w rozdziale I pkt 4. Uczelnia opodatkowuje jedynie dochody wydatkowane na inne cele niż statutowe. 2. Podatek od towarów i usług VAT rozliczany proporcją, ewidencjonowany jest na koncie rozrachunkowym. Sprzedaż towarów i usług podlega księgowaniu w wartości netto na kontach przychodów ze sprzedaży. 10

11 XV. Ewidencja projektów realizowanych z udziałem środków UE i innych środków zagranicznych 1. W celu zapewnienia identyfikacji operacji gospodarczych odzwierciedlających realizację projektów z udziałem środków UE i innych środków zagranicznych w Uczelni, wyodrębniono ewidencję księgową zgodnie z wymogami określonymi odrębnymi przepisami. 2. Wyodrębnioną ewidencję księgową operacji dotyczących realizowanych projektów, Uczelnia prowadzi w sposób umożliwiający identyfikację dokumentacyjną środków zewnętrznych, wydatkowanych na poszczególne projekty oraz wielkości kwot przekazywanych w drodze refundacji. 3. Wyodrębniona ewidencja księgowa jest prowadzona w oparciu o następujące zasady: 1) zgodności z przepisami wspólnotowymi, 2) zgodności z przepisami krajowymi, 3) zgodności z umową o dofinansowanie, 4) zgodności z zasadą racjonalnego gospodarowania. 4. Konta księgowe określone do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej kosztów, przychodów i środków finansowych realizowanych projektów unijnych wyodrębniane są w zakładowym planie kont każdorazowo w zależności od potrzeb. 5. Szczegółowe zasady rozliczania reguluje Zarządzenie Nr 90/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z 30 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych. XVI. Koszty i ewidencja kosztów 1. W Uczelni wyodrębnia się: 1) koszty działalności dydaktycznej, 2) koszty działalności badawczej, 3) koszty pozostałej działalności operacyjnej. 2. Do kosztów działalności dydaktycznej zalicza się całość kosztów związanych z: 1) procesem dydaktycznym, 2) utrzymaniem Uczelni, łącznie z remontami budynków i budowli z wyłączeniem domów studenckich, 3) pozostałą działalnością (koszty własne). 3. Koszty nie związane z podstawową działalnością Uczelni, stanowią pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe. 4. Koszty poszczególnych rodzajów działalności Uczelni podlegają ewidencji księgowej w podziale na koszty bezpośrednie i pośrednie, zgodnie z zasadami rachunkowości: 1) koszty bezpośrednie obejmują koszty, które można bezpośrednio zaliczyć do określonego rodzaju działalności danej jednostki organizacyjnej. Są to w szczególności: a) wynagrodzenie osobowe, b) wynagrodzenie bezosobowe/honoraria, c) dodatkowe wynagrodzenie roczne, d) składki (ZUS, FP, ZFŚS), e) zużycie materiałów, f) zużycie nisko-cennego majątku trwałego, g) środki trwałe jednorazowo amortyzowane, h) remonty budynków (dydaktyka), 11

12 i) aparatura (działalność badawcza), j) pozostałe usługi np. publikacje, stypendia, zasiłki na zagospodarowanie itp., k) delegacje, konferencje krajowe i zagraniczne itp. l) świadczenia dla pracowników. 2) koszty pośrednie to koszty wydziałowe i ogólnouczelniane (zarządzania Uczelnią). Nie można ich wprost zaliczyć do kosztów bezpośrednich określonego rodzaju działalności danej jednostki organizacyjnej. Są to w szczególności: a) wynagrodzenia (wraz z składką na ZUS, FP i ZFŚS) pracowników administracyjnych, obsługi i zarządu, b) utrzymanie pomieszczeń w tym: energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda, odprowadzenie ścieków wywóz nieczystości, ochrona mienia, amortyzacja, c) usługi związane z naprawą i konserwacją sprzętu, d) usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe itp., e) materiały biurowe, środki czystości itp. 5. Koszty rozlicza się według działalności w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4 Koszty według rodzaju, na kontach zespołu 5 Koszty według typu działalności oraz na koncie 490 Rozliczenie kosztów. 6. W ramach działalności dydaktycznej koszty rozlicza się na: 1) koszty kształcenia: a) proces dydaktyczny na studiach stacjonarnych, b) kształcenie kadr naukowych stacjonarne studia doktoranckie, c) utrzymanie Uczelni (w tym remontów), 2) koszty pozostałej działalności dydaktycznej (proces dydaktyczny na studiach niestacjonarnych studenci, doktoranci, studia podyplomowe, kursy dokształcające, szkolenia, konferencje organizowane przez Uczelnię itp.). 7. Koszty działalności badawczej obejmują badania realizowane z: 1) środków budżetu państwa przeznaczonych na naukę, 2) środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, 3) umów usługowo badawczych odpłatnych. 8. Koszty działalności Uczelni, których nie można bezpośrednio odnieść do określonych rodzajów działalności, stanowią koszty pośrednie. Dzieli się je na koszty wydziałowe i ogólnouczelniane. 1) Koszty wydziałowe danego okresu sprawozdawczego ewidencjonuje się na kontach analitycznych i rozlicza na poniższe, poszczególne rodzaje działalności, w następujący sposób: a) badania własne, działalność statutową, prace naukowo - badawcze i usługowe odpłatne proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich, po wyłączeniu aparatury naukowo badawczej, b) pozostałą działalność badawczą według zasad wynikających z zawartych umów, c) nierozliczona wartość kosztu wydziałowego obciąża działalność dydaktyczną. 12

13 2) Koszty ogólnouczelniane (zarządzania Uczelnią) ewidencjonowane są na kontach analitycznych zarządu Uczelni i rozliczane na poniższe, poszczególne rodzaje działalności, w następujący sposób: a) badania własne, działalność statutową, prace naukowo badawcze i usługowe odpłatne proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich, po wyłączeniu aparatury naukowo badawczej, b) domów i stołówek studenckich proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich, c) działalność badawcza - według zasad wynikających z zawartych umów, d) nierozliczona wartość kosztu ogólnouczelnianego obciąża działalność dydaktyczną. 9. Koszty pośrednie rozlicza się w okresach miesięcznych z wyjątkiem I kwartału. Klucz podziałowy ustalony jest na podstawie wskaźników kosztów pośrednich za poprzedni rok obrotowy. 10. Narzut ogólnouczelniany co roku zatwierdza Rektor, 11. Narzut wydziałowy co roku zatwierdza Dziekan. 12. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne to wydatki poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, a przypadające na przyszłe okresy, księgowane po stronie Wn konta. Są to między innymi następujące wydatki: a) opłacona z góry prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji, krajowych i zagranicznych; b) opłacone ubezpieczenia majątkowe (ubezpieczenie samochodów i pozostałe ubezpieczenia majątkowe); c) podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie. d) przedpłaty na poczet towarów i usług. e) naliczany na cały rok odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, f) przedpłaty dotyczące konferencji krajowych i zagranicznych. 13. Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych są odnoszone na konto Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Następnie odpisuje się je w ciężar konta zespołu 4, uznając konto Rozliczenia międzyokresowe kosztów i równocześnie w ciężar konta zespołu 5 w korespondencji z kontem Rozliczenie kosztów. W bilansie rozliczenia te prezentowane są w aktywach jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Są to w szczególności: wartość świadczeń wykonanych przez kontrahentów, których kwota wynika z faktur wystawionych z datą i terminem płatności po okresie sprawozdawczym, a z treści faktur wynika, że świadczenie wykonano w okresie sprawozdawczym. Świadczenia te nie mogą być zinwentaryzowane poprzez potwierdzenie salda. W bilansie rozliczenia te prezentowane są w pasywach jako inne zobowiązania krótkoterminowe. 14. W Uczelni ewidencjonuje się również koszty związane z działalnością socjalną i bytową: 1) na koncie Działalność Socjalna ewidencjonuje się: a) koszty utrzymania obiektów obejmujące remonty, bieżącą konserwację i ochronę, b) koszty bezpośrednie prowadzonej działalności obejmujące wynagrodzenia zatrudnionych w nich pracowników, delegacje itp. Uczelnia posiada dwa ośrodki w Jastrzębiej Górze wczasowy i kolonijny oraz Ośrodek Konferencyjno Szkoleniowy CIS w Szczyrku. 2) na koncie Działalność Bytowa ewidencjonuje się koszty związane z utrzymaniem na rzecz pracowników zakładowej gospodarki mieszkaniowej (ADM) oraz Domu Asystenta obejmujące wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, energię elektryczną, energię cieplną, gaz, woda itp. Koszty pokrywane są odpłatnością mieszkańców. 13

14 XVII. Przychody i ewidencja przychodów 1. Do przychodów Uczelni zalicza się: 1) dotacje z budżetu państwa na działalność dydaktyczną, 2) dotacje z budżetu państwa na naukę, 3) przychody z tytułu: a) opłat za świadczone usługi edukacyjne, b) opłat za korzystanie ze składników własnego mienia przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, dzierżawy, itp., c) opłat za usługi badawcze, d) pozostałych opłat związanych z działalnością dydaktyczną, e) darowizn, itp. 4) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi. 2. Przychody uzyskiwane z działalności nie związanej z działalnością podstawową Uczelni, stanowią przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne (np. sprzedaż środka trwałego). 3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów określają stan na dzień bilansowy wartości nominalnej przychodów (długo i krótko terminowych), których realizacja następuje w okresach przyszłych. 4. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się między innymi: 1) środki pieniężne, w tym w formie: a) dotacji i subwencji z budżetu państwa i z jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, na realizację działalności statutowej, badań własnych, projektów badawczych i rozwojowych, b) dotacji, subwencji i dopłat otrzymanych na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do przepisów ustawowych nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych; 2) przyjęte nieodpłatnie, w tym także w formie darowizny: a) środki trwałe, b) środki trwałe w budowie, c) wartości niematerialne i prawne, 3) otrzymane zaliczki, przedpłaty, zadatki, raty (udokumentowane fakturą VAT) na poczet dostaw towarów i usług, 4) wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi edukacyjne (zgodnie z decyzją Rektora, na wniosek Dziekana i przy dodatnim wyniku z działalności operacyjnej istnieje możliwość przesunięcia tych przychodów wg poniższej zasady: opłaty semestralne wniesione z góry, na początku semestru zimowego danego roku akademickiego, rozliczane są w ten sposób, że 3/5 tej opłaty zarachowane zostaje w przychody danego roku, a pozostałe 2/5 opłaty pozostaje na rozliczeniach międzyokresowych przychodów). 5. Przychody Uczelni ewidencjonuje się na podstawie dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczej (usługi, dostawy, sprzedaży), oraz na podstawie wpływu pieniędzy, wartości pieniężnych (w tym odpłatności za studia, odsetki bankowe, różnice kursowe). 6. Przychody dotyczące okresów przyszłych są ewidencjonowane na koncie Rozliczenia międzyokresowe przychodów. 14

15 XVIII. Sprawozdawczość finansowa 1. Wynik finansowy Uczelni jest to różnica między przychodami, a kosztami ich uzyskania, skorygowana o saldo strat i zysków nadzwyczajnych oraz obowiązujące Uczelnię podatki. 2. Wynik finansowy netto składa się z: 1) wyniku ze sprzedaży (z działalności dydaktycznej i badawczej), 2) wyniku z pozostałej działalności operacyjnej, 3) wyniku z operacji finansowych, 4) wyniku z operacji zdarzeń nadzwyczajnych. 3. Dodatni wynik finansowy stanowi zysk netto uczelni do podziału, a ujemny stratę netto, która podlega pokryciu z funduszu zasadniczego. 4. Zysk netto przeznacza się na zwiększenie funduszu zasadniczego. 5. Uczelnia sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 6. Uczelnia stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy, o której mowa w rozdziale I pkt 2, sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 7. Stosownie do art. 45 ust. 3 ustawy, o której mowa w rozdziale I pkt 2, Uczelnia sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym. Zestawienie dostarcza informacji pozwalających na analizę struktury i dynamiki zmian poszczególnych elementów kapitału własnego. 8. Uczelnia sporządza sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, które zgodnie z ustawą o rachunkowości składa się, z: 1) bilansu, 2) rachunku zysków i strat, 3) zestawienia zmian w kapitale własnym, 4) rachunku przepływów pieniężnych, 5) informacji dodatkowej, sporządzonej według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. XIX. Zakładowy Plan Kont opis 1. Uczelnia posiada Zakładowy Plan Kont, który zawiera wykaz kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz opisuje przyjęte przez Uczelnię zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz powiązania tych kont z kontami księgi głównej. 2. Zakładowy Plan Kont definiuje: 1) konta bilansowe, służące do ewidencji aktywów i pasywów, 2) konta wynikowe, ewidencjonujące przychody i koszty poszczególnych rodzajów działalności, 3) konta rozrachunkowe, umożliwiające ustalenie stanu należności i zobowiązań, 4) konta pozabilansowe, 5) zasady tworzenia I strukturę kont analitycznych. 3. Zakładowy Plan Kont tworzą rozwiązania przyjęte w niżej wymienionych zarządzeniach Rektora: 1) Zarządzenie Nr 9/95/96 Rektora Politechniki Śląskiej z 28 lutego 1996 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont. 2) Zarządzenie Nr 4/02/03 Rektora Politechniki Śląskiej z 29 października 2002 roku w sprawie aktualizacji zakładowego planu kont. 3) Zarządzenie Nr 28/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z 15 kwietnia 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont. 4) Zarządzenie Nr 11/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z 3 listopada 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont. 15

16 5) Zarządzenie Nr 90/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych. 4. Zakładowy Plan Kont jest aktualizowany w zależności od potrzeb. XX. Ochrona danych 1. Wszystkie programy finansowo księgowe znajdują się na izolowanym serwerze i są zamknięte w sieci wewnętrznej. Dostęp do systemu finansowo księgowe jest zabezpieczony hasłami. Codziennie system komputerowy tworzy kopie bezpieczeństwa wprowadzonych dokumentów. Dodatkowo tworzone są kopie archiwalne na serwerze oraz zewnętrznym nośniku, co najmniej raz na tydzień. Niżej wymienione elementy systemu rachunkowości Uczelni podlegają fizycznemu zabezpieczeniu, który zapewnia ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych, niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem: 1) sprzęt komputerowy wspomagający księgowość, 2) księgowy system informatyczny, 3) księgi rachunkowe (Kwestura i archiwum Kwestury), 4) dowody księgowe (Kwestura i serwer), 5) dokumentacja inwentaryzacyjna (Kwestura i Dział Inwentaryzacji), 6) sprawozdania finansowe (Kwestura i Dział Analiz Ekonomicznych). 2. Pomieszczenia, w których używany jest sprzęt komputerowy wspomagający księgowość, zamykane są na klucz. Po zakończeniu pracy, klucze oddawane są na portierni. 3. Dostęp do informatycznych systemów rachunkowości posiadają osoby, którym administrator nadał uprawnienia do dostępu do danych w dozwolonym zakresie działania. 4. Dostęp do systemów chroniony jest hasłami. 5. Dowody księgowe przechowywane są w Kwesturze, a następnie archiwizowane i przekazywane do archiwum Uczelni, zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/05/06 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 22 grudnia 2005 roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Śląskiej Instrukcji Kancelaryjnej, Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w Sprawie Organizacji i zakresu Działania Archiwum Politechniki Śląskiej. XXI. Przechowywanie danych 1. Trwałemu przechowywaniu podlegają zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe oraz opinia i raport biegłego. 2. Okresowemu przechowywaniu podlegają pozostałe zbiory, zgodnie z art. 74, ust. 2 ustawy, o której mowa w rozdziale I pkt 4. XXII. Udostępnianie danych Udostępnianie sprawozdań finansowych, dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów z zakresu rachunkowości ma miejsce ze względu na: 1) potrzeby wewnętrzne do wglądu w siedzibie Uczelni, za zgodą Kwestora, 2) potrzeby zewnętrzne po pozostawieniu pisemnego pokwitowania zwierającego spis dokumentów, za zgodą Kwestora. 16

ZARZĄDZENIE NR 21. z dnia 15 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 21. z dnia 15 maja 2014 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL-AZOWA-0161/ZR-21-153/14 ZARZĄDZENIE NR 21 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 43 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia zasad ( polityki ) prowadzenia rachunkowości oraz stosowania jednolitego zakładowego planu kont w Gminie Kamień Pomorski.

w sprawie ustalenia zasad ( polityki ) prowadzenia rachunkowości oraz stosowania jednolitego zakładowego planu kont w Gminie Kamień Pomorski. Zarządzenie Nr 483/06 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie ustalenia zasad ( polityki ) prowadzenia rachunkowości oraz stosowania jednolitego zakładowego planu kont

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych Dz.U.2012.1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 r.) Na podstawie art. 105 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości. Sprawozdanie finansowe za rok kalendarzowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. Dla Arki Fundacja Dzieci Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014. 1. Prezentowane sprawozdanie finansowe dotyczy Gminy Wyszków i sporządzone zostało za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie Adres siedziby: ul. Poznańska 2

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD 06 MARCA 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD 06 MARCA 2017 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO LUDOWY KLUB SPORTOWY POTOK ZA ROK 2016 SPRAWOZDANIE ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD 06 MARCA 2017 ROKU Ludowy Klub Sportowy POTOK NIP 9441909336 REGON 357150935

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Tynieckiej 40,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe, które dana jednostka posiada w celu ich użytkowania oraz wykorzystania w związku z

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 271. Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA Zakład Pracy Chronionej mgr Andrzej Ireneusz Kantorski w Piotrkowie Trybunalskim. [BMSiG-20537/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2009 rok Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014 31.12.2014 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. 1/ Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Informacja dodatkowa za 2016 r. (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników) A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 1) Nazwa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 77/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011 ROK Warszawa dnia 30.03.2012 Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 417, 3. Organ

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/08 Wójta Gminy Korycin z dnia 23 grudnia 2008 r. OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO 1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie VOX HUMANA

Stowarzyszenie VOX HUMANA Stowarzyszenie VOX HUMANA 01-604 Warszawa, ul. Promyka 5/162 NIP: 525-234-40-49 KRS: 0000226173 Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego FUNDACJA "ZACZYN" ul. Radziwie 5/229 01164 Warszawa REGON: 302045836 NIP: 7831686506 KRS: 0000400912 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja "Zaczyn" została wpisana do rejestru Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. za rok 2015

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. za rok 2015 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi ich Rodzin i Przyjaciół POMOST Łódź, ul. Próchnika 7 NIP 731-179-38-39 za rok 2015 1) działania Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99 A K T Y W A 20111231 20121231 20111231 20121231 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 5174,88 9940,99 I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) statutowy II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

"AMICUS CANIS" ZA 2013 ROK

AMICUS CANIS ZA 2013 ROK -. "AMłCUS CANIS" Rmdacja Na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych Oś. M.KoIbe 2)4 m 30 97-200 Toma6ZÓW Regon 101551868. NIP 7732473167 Msz. INFORMACJA DODATKOWA "AMICUS CANIS" ZA 2013 ROK A. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS 1) Sprawozdanie dotyczy Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS z siedzibą ul. Myśliwska 4C/8,

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT OD 01-01-201 DO 31-12-2012 ROKU FUNDACJA STUDENTÓW ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH POMERANIAN STUDENTS COALITION Z SIEDZIBĄ W GDYNI WSTĘP Fundacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie Wychowanków AGH im.st.staszica Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, natomiast okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, natomiast okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy. ZARZĄDZENIE Nr 7/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 3 września 2012 określające politykę rachunkowości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki finansowej Politechniki Śląskiej

Zasady gospodarki finansowej Politechniki Śląskiej Załącznik do Uchwały Nr VII/52/12/13 Zasady gospodarki finansowej Politechniki Śląskiej Spis treści: Strona: Rozdział I. Rozdział II. Postanowienia ogólne...2 Zasady podziału dotacji z budżetu państwa...5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Krasne z dnia 17 października 2005r.

Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Krasne z dnia 17 października 2005r. Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Krasne z dnia 17 października 2005r. w sprawie Zakładowego Planu Kont dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury. Na podstawie art. 10 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. WYSZCZEGÓLNIENIE ... (pieczątka uczelni) Załącznik do Uchwały Nr /XXII/05 z dnia 8..05 Państwowa Wyższ Szkoła Zawodowa w Głogowie nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wskazanie okresu trwania działalności Stowarzyszenia: czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest nieograniczony. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: przedmiotowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 05-660 Warka, ul. Gośniewska 46 NIP 7971851483, Regon 672965978, KRS 0000160318 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 1. Rachunek wyników

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu 1. Zasady polityki rachunkowości Zadaniem rachunkowości jest stosowanie zasad tak, aby w sposób prawidłowy, rzetelny, jasny przedstawić

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Fundacja NA PRZEKÓR Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie materiały i towary środki pieniężne należności i zobowiązania Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, Siepraw

FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, Siepraw FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, 32-447 Siepraw Sprawozdanie Finansowe za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 SPIS TREŚCI: WSTĘP Oświadczenie kierownictwa I.Bilans II.Rachunek wyników III.Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo