INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI"

Transkrypt

1 OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORCJI Aleja Niepodległości 188 b Warszawa INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI obowiązująca od 01 stycznia 2010 roku tekst jednolity z uwzględnieniem zmian od roku

2 Spis treści 1 ZASADY OGÓLNE Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Język Rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego Zasady wyceny aktywów i pasywów Wybór systemu rachunku zysków i strat Metoda sporządzania rachunku przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w kapitale własnym Zasada istotności SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Zakładowy Plan Kont Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych Opis systemu przetwarzania danych (systemu informatycznego) SYSTEM OCHRONY DANYCH W JEDNOSTCE Ochrona dokumentów i ksiąg rachunkowych Okresy przechowywania zbiorów Udostępnianie danych i dokumentów Rachunkowość zarządcza i kontroling Załącznik 1 do Polityki Rachunkowości Ośrodka Przetwarzania Informacji Zakładowy Plan Kont Jednostki ZESPÓŁ 0 Aktywa trwałe Konto 010 Środki trwałe Konto 020 Wartości niematerialne i prawne Konto 030 Długoterminowe inwestycje w nieruchomości Konto 031 Długoterminowe inwestycje w wartości niematerialne i prawne Konto 070 Umorzenie środków trwałych Konto 075 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych Konto 080 Środki trwałe w budowie Konto 091 Środki trwałe w likwidacji - pozabilansowe Konto 093 Środki trwałe obce - pozabilansowe ZESPÓŁ 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe Konto 100 Kasa str. 2

3 5.2.2 Konto 101 Kasa walutowa EUR Konto 102 Kasa walutowa pozostałe Konto 130 BieŜący rachunek bankowy Konto 131 Rachunki bankowe lokat Konto 132 Rachunki bankowe waluty Konto 133 Rachunki bankowe granty i wypłaty dla Beneficjentów Konto 134 Rachunki bankowe Pomoc Techniczna i koszty zarządzania Konto 135 Rachunki bankowe lokat walut Konto 136 Rachunek bankowy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Konto 139- Kredyty bankowe Konto 149- Środki pienięŝne w drodze ZESPÓŁ 2 ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami krajowymi Konto 202 Rozrachunki z dostawcami krajowymi Konto 203 Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi Konto 204 Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi Konto 208 Zaliczki dla kontrahentów Konto 209 Zaliczki od odbiorców Konto 205 Rozrachunki z beneficjentami UE Konto 206 Aktualizacja naleŝności Konto 220 Rozrachunki publiczno-prawne Konto 221 Rozrachunki z tytułu podatku VAT Konto 230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Konto 234 Inne rozrachunki z pracownikami Konto 235 Karty płatnicze Konto 242 Niedobory, szkody, nadwyŝki Konto 244 Konto techniczne Konto 245 NaleŜności dochodzone na drodze sądowej Konto 247 Rozrachunki z MNiSW z tytułu otrzymanych środków na wypłaty i granty dla beneficjentów Konto 248 Rozrachunki z MNiSW Pomoc Techniczna Konto 249 Pozostałe rozrachunki Konto 250 Rozrachunki z NCBiR z tytułu otrzymanych środków na wypłaty dla beneficjentów Programów POIiŚ i POIG Konto 251 Rozrachunki z NCBiR Pomoc Techniczna Konto 290 NaleŜności warunkowe str. 3

4 5.4 ZESPÓŁ KONT Konto 301 Rozliczenie zakupu materiałów i usług Konto 302 Rozliczenie zakupu towarów Konto 310 Materiały w magazynie Konto 320 Opakowania zwrotne Konto 330 Towary w magazynie ZESPÓŁ 4 KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE Konto 400 Amortyzacja środków trwałych Konto 401 Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych Konto 402 ZuŜycie materiałów i energii Konto 403 Usługi obce Konto 404 Podatki i opłaty Konto 405 Wynagrodzenia Konto 406 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Konto 407 PodróŜe słuŝbowe Konto 408 Reprezentacja Konto 409 Reklama Konto 410 Pozostałe koszty Konto 490 Rozliczenie kosztów ZESPÓŁ 5 KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA I ICH ROZLICZENIE Podział kosztów na działalność: gospodarczą i statutową, podstawową i inną Konto 501 Koszty ogólnopracownicze Konto 502 Koszty Infrastruktury i Administracji Konto 503 Pozostałe koszty w formie opłat ogólnych Konto Koszty zarządzania Jednostką Konto 514 Koszty Pionu BudŜetu i Finansów Konto Koszty Pionu WdraŜania (Z-ca dyrektora i stanowiska samodzielne) Konto Koszty Działu WdraŜania POIG Konto Koszty Działu WdraŜania POIiŚ Konto Koszty Działu WdraŜania Instrumentów Wspomagających Badania Naukowe (FBN i PSPB) Konto Koszty Działu Pomocy Technicznej POIiŚ i POIG Konto Koszty Działu Informacji i Promocji Konto Koszty Pionu Badań i Prac Rozwojowych (stanowiska samodzielne i komórki w organizacji) Konto Koszty Działu Rozwoju Oprogramowania str. 4

5 Konto Koszty Działu Studiów i Analiz Konto 534 Koszty Laboratorium interakcji człowieka z komputerem Konto 535 Koszty Laboratorium inteligentnych systemów informatycznych Saldo konta opisano przy koncie Konto 536 Koszty utrzymania ruchu Saldo konta opisano przy koncie Konto 540 Koszty pionu utrzymania zasobów ( Z-ca dyrektora i stanowiska samodzielne) Konto Koszty Działu Zasobów Informacyjnych Konto Koszty Działu Infrastruktury i Administracji Konto 580 Rozliczenie projektów koszty kwalifikowane Konto 581 Rozliczenie projektów koszty niekwalifikowane z dotacji podstawowych ZESPÓŁ 6 Rozliczenia międzyokresowe Konto 641 Rozliczenia międzyokresowe - czynne Konto 645 Rozliczenia międzyokresowe - bierne ZESPÓŁ 7 Przychody oraz pozostałe koszty operacyjne i finansowe Konto 701 Przychody z działalności Konto 702 Przychody z tytułu otrzymanych środków strukturalnych i mechanizmów finansowych Konto 731 SprzedaŜ towarów Konto 732 SprzedaŜ materiałów Konto 741 Koszt sprzedaŝy towarów i usług Konto 742 Koszt sprzedaŝy materiałów Konto 750 Przychody finansowe Konto 751 Koszty finansowe Konto 762 Wynik na sprzedaŝy środków trwałych Konto 763 Pozostałe przychody operacyjne Konto 764 Pozostałe koszty operacyjne Konto 771 Zyski nadzwyczajne Konto 772 Straty nadzwyczajne ZESPÓŁ 8 Kapitały(fundusze), rezerwy i wynik finansowy Konto 801 Fundusz (Kapitał) zakładowy- statutowy Konto 805 Fundusz (Kapitał) zapasowy Konto 806 Fundusz (Kapitał) rezerwowy Konto 807 Fundusz (Kapitał) z aktualizacji wyceny Konto 820 Rozliczenie wyniku finansowego za lata ubiegłe Konto 821 Rozliczenie wyniku finansowego str. 5

6 5.9.7 Konto 833 Rezerwa na świadczenia pracownicze Konto 834 Pozostałe rezerwy Konto 844 Rozliczenia międzyokresowe przychodów Konto 851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Konto 860 Wynik finansowy Konto 871 Podatek dochodowy ZESPÓŁ 9 Konta pozabilansowe Rozrachunki z beneficjentami Konto 910 Odsetki od kwot odzyskanych (konto czynne do ) Konto 911 Umowy POIG Konto 912 Wnioski o płatność Konto 913 Kwoty do rozliczenia Konto 914 Środki wypłacone/środki zwrócone Konto 915 Zabezpieczenia Konto 916 Windykacje Konto 917 Umowy bez zabezpieczenia Konto 918 Koszty i odsetki windykacji (konto czynne do ) Konto 919 Odsetki od przekazanych zaliczek Konto 920 Odsetki od kwot odzyskanych Konto 921 Umowy POIiŚ Konto 922 Wnioski o płatność Konto 923 Kwoty do rozliczenia Konto 924 Środki wypłacone Konto 925 Zabezpieczenia Konto 926 Windykacje Konto 927 Umowy bez zabezpieczenia Konto 928 Koszty i odsetki windykacji Konto 929 Odsetki od przekazanych zaliczek Konto 930 Odsetki od kwot odzyskanych Konto 931 Umowy FBN Konto 932 Wnioski o płatność Konto 933 Kwoty do rozliczenia Konto 934 Środki wypłacone Konto 935 Zabezpieczenia Konto 936 Windykacje Konto 937 Umowy bez zabezpieczenia Konto 938 Koszty i odsetki windykacji str. 6

7 Konto 940 Odsetki od kwot odzyskanych Konto 941 Umowy PSPB Konto 942 Wnioski o płatność Konto 943 Kwoty do rozliczenia Konto 944 Środki wypłacone Konto 945 Zabezpieczenia Konto 946 Windykacje Konto 947 Umowy bez zabezpieczenia Konto 948 Koszty i odsetki windykacji Konto 990 Konto techniczne pozabilansowe Konto 991 Konto techniczne pozabilansowe rozliczające zabezpieczenia Załącznik 2 do polityki rachunkowości Rachunkowość zarządcza i kontroling Rodzaje centrów odpowiedzialności Typy centrów odpowiedzialności Procedura tworzenia planów finansowych jednostki Zasady tworzenia planu Instrukcja sporządzania cyklicznych raportów z wykonania planów finansowych Ośrodka Przetwarzania Informacji Załącznik 3 do polityki rachunkowości Polityka bezpieczeństwa dla systemu finansowo- księgowego Symfonia w Ośrodku Przetwarzania Informacji Tworzenie kopii zapasowych Przetwarzanie danych osobowych Ochrona danych księgowych Dodawanie uŝytkowników, wprowadzanie i modyfikowanie podstawowych informacji o uŝytkowniku Zarządzanie hasłami Załącznik 4 do polityki rachunkowości Proces zarządzania zmianą w zakresie działań korygujących i zapobiegawczych w systemie finansowoksięgowym Ośrodka Przetwarzania Informacji Formularz FORMULARZ FORMULARZ Załącznik 5 do polityki rachunkowości str. 7

8 9.1 ZASADY ROZLICZANIA KRAJOWYCH i ZAGRANICZNYCH PODRÓśY SŁUśBOWYCH W OŚRODKU PRZETWARZANIA INFORCJI Postanowienia ogólne Polecenie wyjazdu słuŝbowego Świadczenia przysługujące pracownikom w krajowej podróŝy słuŝbowej oraz zasady ustalania ich wysokości Świadczenia przysługujące pracownikom w zagranicznej podróŝy słuŝbowej oraz zasady ustalania ich wysokości Rozliczanie kosztów podróŝy słuŝbowej krajowej Rozliczanie kosztów podróŝy słuŝbowej zagranicznej Załącznik 6 do polityki rachunkowości Procedura inwentaryzacyjna Postanowienia ogólne Powołanie Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej Cel inwentaryzacji, techniki i ich zakres podmiotowy Weryfikacja róŝnic spisowych str. 8

9 WPROWADZENIE Zasady rachunkowości oraz ustalania wyniku finansowego w Ośrodku Przetwarzania Informacji zostały przygotowane w oparciu o następujące akty prawne: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tekst jednolity (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo- rozwojowych (Dz. U. Nr 153 poz z dnia 28 grudnia 2001 r.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1674). Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 620). 1 ZASADY OGÓLNE 1.1 Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w siedzibie w Warszawie, przy Alei Niepodległości 188 B. Elektroniczne kopie zapasowe systemu przechowywane są w Warszawie, przy Alei Niepodległości Język Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w języku polskim. 1.3 Rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze Rok obrotowy Jednostki ustala się jako okres od 1 stycznia do 31 grudnia kaŝdego roku kalendarzowego. Rok obrotowy dzieli się na 12 okresów sprawozdawczych, które pokrywają się z miesiącami kalendarzowymi. W okresach tych sporządzane są uproszczone raporty finansowe. Dzień bilansowy ustala się na 31 grudnia kaŝdego roku. Ewidencja faktur VAT otrzymanych na przełomie kaŝdego roku w księgach rachunkowych Ośrodka Przetwarzania Informacji: 1. Faktury VAT, które wpłynęły do Jednostki i zostały zapłacone do dnia 31 grudnia danego roku: wprowadzamy dane z otrzymanych dokumentów w całości do ksiąg rachunkowych do 31 grudnia tego roku, tzn. zarówno wynikające z nich koszty w cenie nabycia, zobowiązania w kwocie brutto, VAT naliczony do odliczenia w grudniu. 2. Faktury VAT, które wpłynęły do Jednostki począwszy od 01 stycznia następnego roku kalendarzowego: wprowadzamy dane z otrzymanych dokumentów w całości do ksiąg rachunkowych w następnym roku kalendarzowym obrotowym. str. 9

10 1.4 Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe prowadzone są przy uŝyciu komputerów, z wykorzystaniem oprogramowania Symfonia Forte Finanse i Księgowość. Program komputerowy stosowany w jednostce zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość odzwierciedlającą dziennik, księgę główną oraz księgi pomocnicze. Dziennik umoŝliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia następujące zasady: Podwójnego księgowania, Systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi głównej, Zapewnienia chronologicznego ujęcia zdarzeń, kolejną numerację, ciągłość liczenia sum zapisów i umoŝliwienie jednoznacznego powiązania ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi. Księgi rachunkowe jednostki obejmują: dziennik, księgę główną (konta syntetyczne), księgi pomocnicze (konta analityczne), zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). Dziennik stanowi chronologiczną rejestrację zdarzeń gospodarczych dokonywaną w kaŝdym dniu operacyjnym w sposób umoŝliwiający uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych. Zapisy w dzienniku są automatycznie kolejno numerowane przez system księgowy, a sumy zapisów liczone w sposób ciągły. Zapisy w dzienniku moŝna jednoznacznie powiązać ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi. Dane z dziennika umoŝliwiają jednoznaczne zidentyfikowanie osoby odpowiedzialnej za wykonanie danego zapisu. Konta księgi głównej zawierają zapisy o zdarzeniach w ujęciu systematycznym. Zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, na kontach księgi głównej obowiązuje ujęcie zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie w dzienniku zdarzeń. Zapisy na danym koncie głównym dokonuje się w kolejności chronologicznej. Zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej tworzą konta ksiąg pomocniczych (analitycznych). Księgi pomocnicze prowadzi się w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg i kartotek uzgadnianych z księgą główną. str. 10

11 Księgi pomocnicze są prowadzone w szczególności dla: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, rozrachunków z beneficjentami wdroŝonych przez Jednostkę programów rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń, rozrachunków z pracownikami z tytułu pobranych zaliczek na wydatki i na podróŝe słuŝbowe, ewidencji szczegółowej dla potrzeb podatku VAT, innych istotnych dla jednostki składników aktywów i pasywów. Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej Jednostka sporządza nie rzadziej niŝ na koniec kaŝdego okresu sprawozdawczego zestawienie obrotów i sald, które zawiera: numery i nazwy kont, salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz saldo na koniec okresu sprawozdawczego, sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego. Obroty tego zestawienia powinny być zgodne z obrotami dziennika lub obrotami zestawienia obrotów dzienników częściowych. Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w złotych i groszach lub w walutach obcych jeŝeli transakcje dokonywane są w walucie obcej, zapisy w księgach rachunkowych dokonuje się w złotych i groszach po zastosowaniu odpowiedniego kursu przeliczeniowego danej waluty. Jednostka posiada Zakładowy Plan Kont wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora. Plan kont jest na bieŝąco aktualizowany. Ewidencjonowanie zdarzeń w księgach rachunkowych prowadzi się według zasad ustalonych w planie kont Jednostki. Zapisy księgowe są prowadzone według zasad kosztów historycznych. Zasady rachunkowości umoŝliwiają rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki oraz wyniku finansowego. Zapisy księgowe prowadzone są na podstawie odpowiednich dokumentów księgowych obejmujących operacje gospodarcze z danego dnia operacyjnego. Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się na bieŝąco ujmując wszystkie zdarzenia gospodarcze kaŝdego dnia operacyjnego i odnosząc do okresów, których zdarzenia te dotyczą. Pochodzące z nich informacje umoŝliwiają sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych. str. 11

12 Jednostka uznaje księgi rachunkowe za rzetelne, jeŝeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Jednostka uznaje księgi rachunkowe za prowadzone bezbłędnie, jeŝeli wprowadzono do nich kompletne i poprawne wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania dowody księgowe, zapewniono ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur obliczeniowych. Jednostka uznaje księgi rachunkowe za sprawdzalne, jeŝeli umoŝliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych, a w szczególności: - udokumentowanie zapisów pozwala na identyfikację dowodów i sposobu ich zapisania w księgach rachunkowych na wszystkich etapach przetwarzania danych. - zapisy są uporządkowane chronologicznie i systematycznie według kryteriów klasyfikacyjnych umoŝliwiających sporządzenie sprawozdań finansowych i innych obowiązkowych sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych, - zapewniona jest kontrola kompletności zbiorów systemu rachunkowości oraz parametrów przetwarzania danych, - zapewniony jest dostęp do zbiorów danych pozwalających, bez względu na stosowaną technikę, na uzyskanie w dowolnym czasie i za dowolny wybrany okres sprawozdawczy jasnych i zrozumiałych informacji o treści zapisów dokonanych w księgach rachunkowych. Jednostka uznaje księgi rachunkowe za prowadzone na bieŝąco, jeŝeli: - pochodzące z nich informacje umoŝliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących sprawozdań finansowych i innych obowiązkowych sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych, - zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane przynajmniej za poszczególne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej niŝ na koniec miesiąca. Stwierdzone błędy w zapisach poprawia się przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów, dokonywane tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujemnymi. Za poprawność zapisów, zgodność i aktualność polityki rachunkowości odpowiedzialny jest Główny Księgowy. Kontrola poprawności zapisów prowadzona jest poprzez: kaŝdorazową weryfikację i akceptację dokumentów księgowych przez Głównego Księgowego, kontrolę zapisów księgowych w momencie zamykania okresu sprawozdawczego, coroczny audyt finansowy przeprowadzany przez biegłego rewidenta, Pełną procedurę wykrywania, zapobiegania i usuwania niezgodności zawiera załącznik nr 4. str. 12

13 2 Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego Stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 2.1 Zasady wyceny aktywów i pasywów Wycena aktywów i pasywów wyraŝonych w walutach obcych oraz pozostałych aktywów i pasywów zostały omówione w poszczególnych częściach zespołów kont. Rezerwa i aktywa z tytułu podatku dochodowego. Rezerwa na podatek dochodowy nie jest tworzona. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są ustalane. Ewidencja dla celów ustalania dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W celu prawidłowego ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w planie kont wprowadzono wyróŝnik -10- i -11- na drugim poziomie analityki, który wyodrębnia koszty działalności podstawowej, koszty finansowe, pozostałe koszty operacyjne oraz przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne dotyczące działalności gospodarczej. Dla prawidłowego ustalenia wartości kosztów uzyskania przychodów oraz przychodów do opodatkowania w danym okresie sprawozdawczym wykorzystuje się opcję Ewidencja do celów podatkowych w której wyróŝnia się wyjątki w przychodach i kosztach wpływające na wynik podatkowy Jednostki. 2.2 Wybór systemu rachunku zysków i strat W jednostce sporządzany jest rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Wynik finansowy netto składa się z: wyniku na sprzedaŝy, wyniku z pozostałej działalności operacyjnej, wyniku z operacji finansowych, wyniku z operacji nadzwyczajnych, obowiązkowego obciąŝenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym w zespole kont grupy 400 i 500. Jednostka stosuje zmianę stanu produktów wynikającą z ujęcia róŝnicy kosztów dotyczących danego okresu rozliczanych w czasie. 2.3 Metoda sporządzania rachunku przepływów pieniężnych W przypadku spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w powiązaniu z art. 45 ust. 3, jednostka sporządza rachunek przepływów pienięŝnych metodą pośrednią. str. 13

14 2.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym Polityka rachunkowości Ośrodka Przetwarzania Informacji Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym. 2.5 Zasada istotności Ustala się, Ŝe dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki, jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają wartość 0,1% sumy bilansowej. Ostateczną decyzję co do wysokości kwoty istotności podejmuje kaŝdorazowo Kierownik Jednostki. 3 SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 3.1 Zakładowy Plan Kont Zakładowy Plan Kont Jednostki zawierający wykaz kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz opisujący przyjęte przez Jednostkę zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz powiązania tych kont z kontami księgi głównej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. 3.2 Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych Księgi rachunkowe prowadzone są z wykorzystaniem udokumentowanego programu Symfonia Forte i Symfonia Premium wdroŝonego przez firmę P Solutions Sp. z o.o. System rachunkowości informatycznej obejmuje następujące moduły programu Symfonia Forte i Symfonia Premium: Symfonia Forte Finanse i Księgowość Symfonia Forte Środki Trwałe Symfonia Forte Kadry i Płace Symfonia Handel Premium Symfonia Analizy Finansowe Premium Symfonia Nasz Bank 3.3 Opis systemu przetwarzania danych (systemu informatycznego) W Jednostce do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program Symfonia Forte który bazuje na programie Symfonia Premium wykorzystywanym przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych Jednostki od r. wprowadzonym zarządzeniem Kierownika Jednostki. str. 14

15 4 SYSTEM OCHRONY DANYCH W JEDNOSTCE 4.1 Ochrona dokumentów i ksiąg rachunkowych Fizyczne zabezpieczenie zewnętrzne zapewnia ochronę przed dostępem osób nieupowaŝnionych do następujących elementów systemu rachunkowości i dokumentacji jednostki: sprzętu komputerowego wspomagającego księgowość, księgowego systemu informatycznego, kopii zapasowych zapisów księgowych, zasad rachunkowości, ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, dokumentacji inwentaryzacyjnej, sprawozdań finansowych. Dla prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosowane są: nośniki danych odporne na zagroŝenia, systematycznie tworzone, kaŝdego dnia wykonywane rezerwowe kopie zbiorów danych zapisanych na trwałych nośnikach informacji, programy komputerowe i dane informatycznego systemu rachunkowości chronione przed dostępem osób nieupowaŝnionych i zniszczeniem poprzez zastosowanie właściwych rozwiązań organizacyjnych i programowych. Stosuje się zasadę, Ŝe kompletne księgi rachunkowe drukowane są nie później niŝ na koniec roku obrotowego. Za równowaŝne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na inny komputerowy nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji, przez czas nie krótszy niŝ 5 lat. Pełną politykę bezpieczeństwa systemu informatycznego Symfonia stanowi załącznik nr Okresy przechowywania zbiorów Okresowemu przechowywaniu podlegają: karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki przez okres wymaganego dostępu do tych informacji wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych i podatkowych, nie krócej jednak niŝ 5 lat, dowody księgowe dotyczące poŝyczek, kredytów, umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym, karnym i podatkowym przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości przez okres nie krótszy niŝ 5 lat od upływu ich waŝności, str. 15

16 księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz pozostałe dowody księgowe i dokumenty przez 5 lat. PowyŜsze terminy oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory (dokumenty) dotyczą. 4.3 Udostępnianie danych i dokumentów Udostępnienie sprawozdań finansowych, dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów z zakresu rachunkowości następuje: w miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych do wglądu po uzyskaniu zgody Kierownika Jednostki lub upowaŝnionej przez niego osoby, poza miejscem prowadzenia ksiąg po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika Jednostki i pozostawieniu pisemnego pokwitowania zawierającego spis wydanych dokumentów. 5 Rachunkowość zarządcza i kontroling Jednostka wdroŝyła i utrzymuje system rachunkowości zarządczej i kontrolingu opisany w Załączniku nr 2. str. 16

17 Załącznik 1 do Polityki Rachunkowości Ośrodka Przetwarzania Informacji Zakładowy Plan Kont Jednostki 5.1 ZESPÓŁ 0 Aktywa trwałe Konta zespołu 0 przeznaczone są dla ewidencji: Środków trwałych Wartości niematerialnych i prawnych Inwestycji długoterminowych Odpisów umorzeniowych środków trwałych Odpisów umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych Środków trwałych w budowie, likwidacji, dzierŝawie, obcych Wykaz kont zespołu 0 Konto stosowane Nazwa 010 Środki trwałe 020 Wartości niematerialne i prawne 030 Długoterminowe inwestycje w nieruchomości 031 Długoterminowe inwestycje w wartości niematerialne i prawne 070 Umorzenie środków trwałych 075 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 080 Środki trwałe w budowie 091 Środki trwałe w likwidacji - pozabilansowe 093 Środki trwałe obce - pozabilansowe Budowa kont Syntetyka - Analityka I - Analityka II Analityka I poziom słuŝy do szczegółowego podziału danej grupy. Analityka II poziom słuŝy do podziału ze względu na realizowane kontrakty. Za środki trwałe uznaje się: grunty (w tym prawo wieczystego uŝytkowania gruntów), budynki i budowle, maszyny i urządzenia, środki transportu, str. 17

18 inne przedmioty kompletne i zdatne do uŝytku w momencie przyjęcia do uŝywania, o przewidywanym okresie uŝywania dłuŝszym niŝ rok, przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania w uŝywanie na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Do środków trwałych jednostki zalicza się równieŝ obce środki trwałe uŝywane przez nią na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeŝeli umowy spełniają warunki określone w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę, o wartości początkowej niŝszej niŝ zł zaliczane są do środków trwałych niskocennych i umarzane są w miesiącu przekazania ich do uŝytkowania. KaŜdy środek trwały jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT). Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do uŝywania: prawa majątkowe, autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych lub uŝytkowych, koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, wartość firmy, know how. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, mogą być umarzane jednorazowo w miesiącu przekazania ich do uŝytkowania. Procedura i schemat postępowania przy ustalaniu metody i stawki amortyzacji dla nowo nabytych środków trwałych (punktacja zgodna z punktacją na schemacie): 1. Zakup składnika aktywów rzeczowych (innego niŝ grunt). 2. NaleŜy ustalić źródło finansowania zakupionego środka trwałego oraz jego przeznaczenie do uŝytkowania w działalności gospodarczej lub statutowej. Odpowiedzialność za przyporządkowanie środka trwałego ponoszą: - w działalności gospodarczej: Kierownik Działu Infrastruktury i Administracji, - w działalności statutowej: Zastępca Dyrektora lub Kierownik Działu, do którego nabyto środek trwały. JeŜeli środek trwały jest przyporządkowany do działalności gospodarczej poniŝszą procedurę stosujemy w kwotach netto, jeŝeli do działalności statutowej- obowiązują kwoty brutto. str. 18

19 3. Sprawdzenie, czy przewidywany okres uŝywania jest dłuŝszy niŝ 1 rok. JeŜeli nie, naleŝy przejść do punktu 5.3. JeŜeli tak, naleŝy przejść do punktu Sprawdzenie, czy wartość składnika aktywów przekracza 2.000,- zł. JeŜeli nie, naleŝy przejść do punktu 5.2. JeŜeli tak, naleŝy przejść do punktu Zakupiony składnik aktywów kwalifikowany jest jako środek trwały Składnik aktywów o wartości powyŝej 500,- zł, lecz poniŝej 2.000,- zł wprowadza się do ewidencji ilościowej i sporządza się potwierdzenie przyjęcia do uŝytkowania (patrz schemat punkt 6.2.) Osobą odpowiedzialną za ujęcie tej operacji jest Kierownik Działu Infrastruktury i Administracji Składnik aktywów o wartości poniŝej 500,- zł traktuje się jak materiał, a jego wartość odpisuje się w całości jako koszt zuŝycia materiałów na odpowiednią analitykę konta Osobą odpowiedzialną za ujęcie księgowe tej operacji jest pracownik Działu Księgowości zajmujący się ewidencją kosztów Dział Infrastruktury i Administracji sporządza dokument OT (Odbiór Techniczny), nadaje numer zgodny z klasyfikacją rodzajową środków trwałych oraz wskazuje miejsce uŝytkowania. 7. Sprawdzenie czy wartość środka trwałego przekracza 3.500,- zł. JeŜeli wartość środka trwałego mieści się w granicach od 2.000,- zł do 3.500,- zł, naleŝy przejść do punktu 8.3. (patrz schemat). JeŜeli wartość środka trwałego przekracza 3.500,- zł, naleŝy przejść do punktów: 8.1. i 8.2. (patrz schemat) NaleŜy ustalić stawkę i metodę amortyzacji zgodnie z przepisami podatkowymi (zgodnie z Ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U Nr 21, poz. 86, z późn. zm.) 8.2. NaleŜy równieŝ dokonać analizy czynników, które mogą mieć wpływ na okres uŝywania środka trwałego oraz sposób, w jaki będzie on dostarczał korzyści ekonomicznych dla jednostki. W oparciu o wyniki analizy naleŝy podjąć decyzję czy metoda i stawka amortyzacji wynikająca z przepisów podatkowych jest odpowiednia, Ŝeby spełnić wymogi ustawy o rachunkowości w zakresie odzwierciedlenia upływu czasu i trybu dostarczania korzyści ekonomicznych przez środek trwały. Osobą odpowiedzialną za podjęcie tej decyzji jest Główny Księgowy. 9. NaleŜy wprowadzić środek trwały do systemu Finansowo- Księgowego (na podstawie faktury zakupu i dokumentu OT) oraz do programu Środki Trwałe. NaleŜy wprowadzić informacje porządkowo- techniczne (np. numer inwentarzowy, miejsce uŝytkowania) oraz dane finansowe wraz z ustalonymi stawką i metodą amortyzacji podatkową i bilansową. 10. Naliczenie miesięcznego odpisu amortyzacyjnego następuje w miesiącu następnym po miesiącu oddania do uŝytkowania. str. 19

20 Dopuszcza się ujmowanie w ewidencji ilościowej środków trwałych o wartości poniŝej 500,- zł (patrz schemat punkt 6.2.) np. telefonów komórkowych, czajników, wiatraków, kalkulatorów, tablic, itp. 1. Zakup składnika aktywów rzeczowych innego niŝ grunt 2. Przyporządkowanie zakupionego środka trwałego do uŝytkowania w działalności gospodarczej lub statutowej 3. Przewidywany okres uŝywania jest dłuŝszy niŝ rok TAK NIE 4. Wartość przekracza 2.000,- zł TAK NIE 5.1. Zakupiony składnik aktywów kwalifikowany jest jako środek trwały 5.2. Wartość przekracza 500,- zł NIE 5.3. Zaksięgowanie wartości środka trwałego jako koszt zuŝycia materiałów TAK 6.1. Sporządzenie dokumentu OT 6.2. Sporządzenie potwierdzenia przyjęcia do uŝywania, ujęcie w ewidencji ilościowej 7. Wartość brutto przekracza 3.500,- zł TAK NIE 8.1. Ustalenie metody i stawki amortyzacji zgodnej z przepisami podatkowymi 8.2. Ustalenie metody i stawki amortyzacji bilansowej zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości 8.3. Zaksięgowanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania do uŝywania 9. Ujęcie środka trwałego w systemie FK oraz programie Środki Trwałe 10. Naliczenie miesięcznego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu następnym po miesiącu oddania do uŝytkowania str. 20

21 Procedura i schemat postępowania przy ustalaniu metody i stawki amortyzacji dla nowo nabytych wartości niematerialnych i prawnych (punktacja poniŝej zgodna z punktacją na schemacie): 1. Zakup składnika aktywów niematerialnych. 2. NaleŜy ustalić źródło finansowania zakupionej wartości niematerialnej i prawnej oraz jej przeznaczenie do uŝytkowania w działalności gospodarczej lub statutowej. Odpowiedzialność za przyporządkowanie ponoszą: - w działalności gospodarczej: Kierownik Działu Infrastruktury i Administracji, - w działalności statutowej: Zastępca Dyrektora lub Kierownik Działu, do którego nabyto środek trwały. JeŜeli wartość niematerialna i prawna jest przyporządkowana do działalności gospodarczej poniŝszą procedurę stosujemy w kwotach netto, jeŝeli do działalności statutowej- obowiązują kwoty brutto. 3. Sprawdzenie, czy przewidywany okres uŝywania jest dłuŝszy niŝ 1 rok. JeŜeli nie, naleŝy przejść do punktu 5.2. JeŜeli tak, naleŝy przejść do punktu Sprawdzenie, czy spełnione są kryteria do uznania aktywu jako wartość niematerialna i prawna mieszczących się w katalogu wartości niematerialnych i prawnych wynikających z artykułu 3 ust. 1 pkt 14 Ustawy o rachunkowości. Osobą odpowiedzialną za dokonanie przyporządkowania jest Główny Księgowy Sprawdzenie, czy wartość składnika aktywów przekracza 3.500,- zł. JeŜeli nie, naleŝy przejść do punktu 5.2. JeŜeli tak, naleŝy przejść do punktu Składnik aktywów o wartości poniŝej 3.500,- zł traktuje się jak materiał, a jego wartość odpisuje się w całości jako koszt zuŝytych materiałów na odpowiednią analitykę konta Wartość niematerialną i prawną wprowadza się do ewidencji ilościowej i sporządza się potwierdzenie przyjęcia do uŝytkowania. Osobą odpowiedzialną za ujęcie tej operacji jest Kierownik Działu Infrastruktury i Administracji. Osobą odpowiedzialną za ujęcie księgowe tej operacji jest pracownik Działu Księgowości zajmujący się ewidencją kosztów. 6. Zakupiony składnik aktywów kwalifikowany jest jako wartość niematerialna i prawna. Dział Infrastruktury i Administracji sporządza dokument OT (Odbiór Techniczny)- punkt 7, nadaje numer inwentarzowy oraz wskazuje miejsce uŝytkowania. 7. Po sporządzeniu dokumentu OT, naleŝy przejść do punktów: 8.1. i NaleŜy ustalić stawkę i metodę amortyzacji zgodnie z przepisami podatkowymi (zgodnie z Ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U Nr 21, poz. 86, z późn. zm.) 8.2. NaleŜy równieŝ dokonać analizy czynników, które mogą mieć wpływ na okres uŝywania wartości niematerialnej i prawnej oraz sposób, w jaki będzie ona dostarczała korzyści ekonomicznych dla jednostki. W oparciu o wyniki analizy naleŝy podjąć decyzję czy metoda i stawka amortyzacji wynikająca z przepisów str. 21

22 podatkowych jest odpowiednia, Ŝeby spełnić wymogi ustawy o rachunkowości w zakresie odzwierciedlenia upływu czasu i trybu dostarczania korzyści ekonomicznych przez wartość niematerialną i prawną. Osobą odpowiedzialną za podjęcie tej decyzji jest Główny Księgowy. 9. NaleŜy wprowadzić wartość niematerialną i prawną do systemu Finansowo- Księgowego (na podstawie faktury zakupu i dokumentu OT) oraz do programu Środki Trwałe. NaleŜy wprowadzić informacje porządkowo- techniczne (np. numer inwentarzowy, miejsce uŝytkowania) oraz dane finansowe wraz z ustalonymi stawką i metodą amortyzacji podatkową i bilansową. 10. Naliczenie miesięcznego odpisu amortyzacyjnego następuje w miesiącu następnym po miesiącu oddania do uŝytkowania. PowyŜsza procedura dotyczy równieŝ wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych we własnym zakresie. 1. Zak up sk ła d nik a ak tyw ó w niematerialnych 2. P rzyp o rząd k o w anie zak up io nej w artośc i niematerialnej i p raw nej d o uŝytk o w ania w d ziałalności go sp o d arczej lub statuto w ej 3. P rze w id yw any o k res uŝyw ania jest d łuŝszy niŝ ro k T A K 4. S p ełnio ne są k ryteria d o uznania jak o w artość nie mate rialna i p raw na T A K 5.1. W artość p rzek rac za ,- zł N IE N IE 5.2. Zak się go w anie w artości jak o k o szt zuŝycia materiałó w T A K N IE 6. Zak up io ny sk ład nik ak tyw ó w k w alifik o w any je st jak o w artość niema teria lna i p raw na 7. S p o rząd zenie d o k ume ntu O T 8.1. U stalenie meto d y i staw k i amo rtyza cji zgo d nej z p rzep isami p o d atk o w ymi 8.2. U stale nie meto d y i staw k i amo rtyzacji b ilanso w e j zgo d nie z w ymo gami ustaw y o rachunk o w ości 9. U jęcie w nip w syste mie F K o raz p ro gramie Ś ro d k i Trw a łe 1 0. N aliczenie mie się cznego o d p isu amo rtyzacyjne go w miesiąc u następ nym p o miesiącu o d d ania d o uŝyw ania str. 22

23 Wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, to: w przypadku nabycia w drodze kupna kwota naleŝna sprzedającemu, powiększona o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do uŝywania (w tym koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montaŝu, opłaty notarialne, skarbowe, odsetki i prowizje bankowe, róŝnice kursowe, cło, akcyzę itp.), pomniejszona o podatek od towarów i usług podlegający zwrotowi na podstawie odrębnych przepisów; w przypadku wytworzenia we własnym zakresie jest to koszt wytworzenia, za który uwaŝa się wartość zuŝytych składników rzeczowych i usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z narzutami i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaŝy, pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych oraz kosztów nadmiernych braków, nadmiernego zuŝycia robocizny i innych zasobów w trakcie budowy, montaŝu lub ulepszenia środków trwałych i dostosowania do uŝywania; w razie nabycia w drodze spadku lub darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość początkową środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej stanowi rynkowa cena sprzedaŝy takiego samego lub podobnego przedmiotu z dnia nabycia, chyba Ŝe umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niŝszej wysokości. Za cenę rynkową uwaŝa się cenę stosowaną w danej miejscowości w obrocie składnikami tego samego rodzaju lub gatunku z uwzględnieniem ich stanu technicznego i stopnia zuŝycia. W przypadku trudności w ustaleniu kosztu wytworzenia środka trwałego jego wartość początkową ustala powołana przez Dyrektora komisja wewnętrzna z uwzględnieniem cen rynkowych z dnia przekazania składnika do uŝytkowania. Podstawowym narzędziem ewidencyjnym dla środków trwałych jest Księga inwentarzowa środków trwałych z podziałem na grupy środków trwałych, prowadzona przy uŝyciu programu komputerowego Symfonia Forte Środki Trwałe. Księga inwentarzowa środków trwałych obejmuje m.in. następujące pozycje: numer inwentarzowy odrębny dla kaŝdego obiektu, datę przyjęcia na stan, numer dowodu, rodzaj dowodu, rok budowy (nabycia), nazwę środka trwałego, symbol klasyfikacji rodzajowej środka trwałego, str. 23

24 wartość początkową, zmiany wartości następujące w okresie uŝytkowania, roczną stopę amortyzacji, roczną i miesięczną kwotę amortyzacji, umorzenie dotychczasowe, wartość netto, datę wycofania z uŝytkowania, inne dodatkowe dane (dział, uŝytkownik, itp.). Prawa autorskie Jednostka prowadzi ewidencję praw autorskich poza systemem Symfonia Środki Trwałe. Wykaz prowadzony jest w wartości brutto i zawiera: - nr umowy/faktury - datę umowy/faktury - wartość umowy/faktury - informację czego dotyczy prawo autorskie - informację którego Projektu prawo autorskie dotyczy Umorzenie (odpisy amortyzacyjne) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Środki trwałe o wartości powyŝej zł podlegają amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do uŝytkowania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Środki trwałe niskocenne, których wartość mieści się w granicach od zł do zł (w tym: zespoły komputerowe) umarzane są w 100% w miesiącu przekazania ich do uŝytkowania. Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowi aktualny plan amortyzacji sporządzany na pierwszy dzień kaŝdego roku obrotowego, określający stawki i kwoty rocznych i miesięcznych odpisów poszczególnych środków trwałych. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) w jednostce ustalane są metodą liniową przy uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji określanych w przepisach podatkowych. str. 24

25 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia oraz wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a takŝe o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Inwentaryzacja Ustala się następującą częstotliwość inwentaryzowania środków trwałych: co 4 lata. Ustala się, z uwzględnieniem częstotliwości określonej powyŝej, następujące terminy inwentaryzacji środków trwałych: w ostatnim kwartale roku sprawozdawczego. W Jednostce występują następujące sposoby przeprowadzania inwentaryzacji: Inwentaryzacja w drodze spisu z natury polega na przeprowadzeniu zliczenia i zapisania ilości rzeczowych składników majątku oraz ustalenia drogą oględzin ich jakości. Przedmiotem inwentaryzacji tą drogą są: - środki trwałe w eksploatacji, - środki trwałe postawione w stan likwidacji, a fizycznie niezlikwidowane, Inwentaryzacja w drodze weryfikacji polega na ustaleniu prawidłowego i realnego stanu ewidencyjnego sald aktywów i pasywów nie podlegających spisowi z natury lub uzgodnieniu. Dokonuje się jej poprzez porównanie sald aktywów lub pasywów z właściwymi dokumentami i stanem faktycznym na określony dzień. Tym rodzajem inwentaryzacji objęte są: - wartości niematerialne i prawne, Dokumenty Grupa dokumentu Oznaczenie dokumentu Opis AM AM Amortyzacja FZ, FVZ PK FVZ, FZR, FZIG, FZIS, FVZS, FZPS FK-korekty PKS, PKG, PKF, PK, PKP, PKB Faktury VAT zakupowe oraz korekty do tych faktur Polecenie księgowania koszty bez dowodów księgowych - przeksięgowania str. 25

26 5.1.1 Konto 010 Środki trwałe Polityka rachunkowości Ośrodka Przetwarzania Informacji Konto to słuŝy do ewidencjonowania stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych. Ewidencję prowadzi się w wartości początkowej, korygowanej o ewentualne zwiększenia lub zmniejszenia tej wartości (aktualizacje wyceny, ulepszenia, częściowe likwidacje). Ewidencja analityczna do konta 010 zapewnia podział na poszczególne rodzaje środków trwałych, takie jak: Grunty i prawa wieczystego uŝytkowania gruntów Budynki, budowle i lokale Obiekty inŝynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty Urządzenia techniczne Środki transportu Inne środki trwałe Po stronie konta 010 Środki trwałe - księguje się zwiększenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, a w szczególności: przychody obiektów ze środków trwałych w budowie, przychody obiektów bezpośrednio z zakupu środków trwałych, niewymagających montaŝu lub instalacji, przychody środków trwałych z własnej produkcji, niewymagających montaŝu lub instalacji, zwiększenia wartości początkowej obiektów istniejących na skutek ich ulepszenia, środki trwałe otrzymane nieodpłatnie i z darowizn, środki trwałe otrzymane jako aporty, środki trwałe przyjęte na podstawie umów najmu, dzierŝawy lub innych o podobnym charakterze, nadwyŝki inwentaryzacyjne i ujawnione środki trwałe, zwiększenia wartości początkowej środków trwałych w wyniku aktualizacji wyceny, Po stronie konta 010 Środki trwałe - księguje się zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, a w szczególności: rozchody z tytułu sprzedaŝy, likwidacja środków trwałych lub ich części, nieodpłatne przekazania i darowizny, niedobory środków trwałych, str. 26

27 środki trwałe wniesione w formie aportów, zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych w wyniku aktualizacji i ich wyceny, Przykłady księgowań strony : OPIS Oddanie do uŝytkowania zakupionego środka trwałego 080 Zwiększenia wartości początkowej obiektów istniejących na skutek ich ulepszenia Zwiększenia wartości początkowej środków trwałych w wyniku aktualizacji wyceny Środki trwałe przyjęte na podstawie umów np. leasingu finansowego jeŝeli w myśl przepisów zalicza się je do aktywów trwałych leasingobiorcy (korzystającego) Przykłady księgowań strony : OPIS SprzedaŜ środka trwałego: do wysokości dotychczasowego umorzenia - w zakresie wartości netto części nieumorzonej Likwidacja środka trwałego: do wysokości dotychczasowego umorzenia - w zakresie wartości netto części nieumorzonej Zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych w wyniku aktualizacji wyceny Nieodpłatne przekazania i darowizny środków trwałych: - do wysokości dotychczasowego umorzenia - w zakresie wartości netto części nieumorzonej - ew. VAT naleŝny (z konta 222) Wyksięgowanie środków trwałych całkowicie umorzonych Konto 010 wykazuje saldo, które wyraŝa wartość początkową posiadanych środków trwałych. str. 27

28 5.1.2 Konto 020 Wartości niematerialne i prawne Konto to słuŝy do ewidencjonowania stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencja analityczna do konta 020 zapewnia podział na poszczególne rodzaje wartości niematerialnych i prawnych, takie jak: Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Na stronie konta 020 księguje się zwiększenia, a na stronie zmniejszenia stanu wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem odpisów umorzeniowych, a takŝe trwałej utraty wartości, które są zaewidencjonowane na koncie 075. Zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy o rachunkowości: 1. Do wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz sposobów dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 31 ust. 2 i art. 32 ust. 1-4 i ust Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez Jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, jeŝeli: produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie Kierownik Jednostki podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaŝy tych produktów lub zastosowania technologii. 3. Okres dokonywania odpisów kosztów prac rozwojowych nie moŝe przekraczać 5 lat. 4. Wartość firmy stanowi róŝnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niŝszą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. JeŜeli cena nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części jest niŝsza od wartości godziwej przejętych aktywów netto, to róŝnica stanowi ujemną wartość firmy. Zasady rozliczania i odpisywania wartości firmy lub ujemnej wartości firmy określa art. 44b ust str. 28

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI TRWAŁE WNiP ŚRODKI TRWAŁE. dr Marek Masztalerz

ŚRODKI TRWAŁE WNiP ŚRODKI TRWAŁE. dr Marek Masztalerz ŚRODKI TRWAŁE WNiP dr Marek Masztalerz ŚRODKI TRWAŁE rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej uŝyteczności dłuŝszym niŝ rok, kompletne, zdatne do uŝytku i przeznaczone na potrzeby jednostki:

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Teksty Fim@ngo Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Ustawa o rachunkowości wprowadza, jako bezpośrednią podstawę prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1 II PLAN KONT Dla Urzędu Gminy DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. I Konta bilansowe KONTA W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM KONTA W UKŁADZIE ANALITYCZNYM NAZWA KONTA 1

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS 1) Sprawozdanie dotyczy Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS z siedzibą ul. Myśliwska 4C/8,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 2 lutego 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 2 lutego 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści Wstęp Ewa Ostapowicz CZĘŚĆ PIERWSZA. Księgowania w układzie bilansowym Rozdział I. Aktywa trwałe.. Marianna Sobolewska 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia zasad ( polityki ) prowadzenia rachunkowości oraz stosowania jednolitego zakładowego planu kont w Gminie Kamień Pomorski.

w sprawie ustalenia zasad ( polityki ) prowadzenia rachunkowości oraz stosowania jednolitego zakładowego planu kont w Gminie Kamień Pomorski. Zarządzenie Nr 483/06 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie ustalenia zasad ( polityki ) prowadzenia rachunkowości oraz stosowania jednolitego zakładowego planu kont

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

dr Katarzyna Trzpioła POLITYKA RACHUNKOWOŚCI dla instytucji kultury z komentarzem

dr Katarzyna Trzpioła POLITYKA RACHUNKOWOŚCI dla instytucji kultury z komentarzem dr Katarzyna Trzpioła POLITYKA RACHUNKOWOŚCI dla instytucji kultury z komentarzem dr Katarzyna Trzpioła Polityka rachunkowości dla instytucji kultury z komentarzem Więcej książek z obszaru kultury znajdziesz

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Śliwicach prowadzone są w Referacie Księgowości w Urzędzie Gminy w

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014 31.12.2014 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu 1. Zasady polityki rachunkowości Zadaniem rachunkowości jest stosowanie zasad tak, aby w sposób prawidłowy, rzetelny, jasny przedstawić

Bardziej szczegółowo

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 29 5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 5.1 Istota i zakres Do zasadniczych atrybutów wyróżniających

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Bytomska Spółdzielnia Socjalna Informacja dodatkowa.

Bytomska Spółdzielnia Socjalna Informacja dodatkowa. Bytomska Spółdzielnia Socjalna Informacja dodatkowa. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości ustala się, iż

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona)

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2008 BILANS Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach sporządzony na dzień 31.12.2007r. (wersja uproszczona) ul. Strażacka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

290 Odpisy aktualizujące należności

290 Odpisy aktualizujące należności 760 Pozostałe przychody 90 Odpisy aktualizujące należności 76 Pozostałe koszty a 4a a 750 Przychody finansowe 75 Koszty finansowe a 4a a 0 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Należności z tytułu dochodów

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie 111111111111111111111111 10003029 GRUPA FINANS SERVIS z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce IRENA ISKRA MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 1do Uchwały nr 7/P/09 Prezydium Krajowej Rady PIIB z dnia 23.09.2009 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Krajowego Biura Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa A. CZĘŚĆ OGÓLNA I. CELE I ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. b) siedziba ul. Przejazdowa 17, 05-800 Pruszków c) podstawowy przedmiot działalności towarowy transport

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 271. Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA Zakład Pracy Chronionej mgr Andrzej Ireneusz Kantorski w Piotrkowie Trybunalskim. [BMSiG-20537/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Za okres od...01.01.2008... do...31.12.2008... Sprawozdanie finansowe obejmuje : **

Za okres od...01.01.2008... do...31.12.2008... Sprawozdanie finansowe obejmuje : ** Podstawa prawna :Art. 45 i dalsze przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym załącznik nr 1 po nowelizacji obowiązującej od 1 stycznia 2002 r. ( Dz. U. Nr 121 z 1994 r., poz. 591

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan kont dla organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych

Ramowy plan kont dla organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych Ramowy plan kont dla organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych Wykaz kont mini podsta- rozsze- Nazwa konta malny wowy rzony Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 01 Środki trwałe 01-1 Grunty (w tym prawo

Bardziej szczegółowo

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych.

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej stanowią bezzwrotną pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I. Rachunek wyników Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS Numer A Nazwa pozycji Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny Przychody

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii ADIUTARE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne Środki trwałe Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ Informacja dodatkowa za 2007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości inwestycje

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Nazwa konta syntetycznego

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Nazwa konta syntetycznego ZAKŁADOWY PLAN KONT Symbol konta 010 011 020 031 070 071 078 083 090 Nazwa konta syntetycznego ZESPÓŁ 0 AKTYWA TRWAŁE Środki trwałe Grunty Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 8 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ... 11 1.1. Podstawa prawna rachunkowości w Polsce... 11 1.2. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości... 12 1.3. Istota

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Wykaz skrótów O Autorach Wstęp 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Leasing

Spis treœci Wykaz skrótów O Autorach Wstęp 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Leasing Wykaz skrótów...9 O Autorach...10 Wstęp...11 1. Środki trwałe...13 1.1. Środki trwałe w świetle ustawy o rachunkowości...13 1.1.1. Środki trwałe jako składnik aktywów spółki definicje...13 1.1.2. Ustalanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2009 rok Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.Nazwa jednostki: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu. 2. Siedziba jednostki: Elbląg ul. Skrzydlata 1. 3.Podstawowy przedmiot działalności: przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY. REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM

Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY. REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM Rachunek wyników Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM KONTO WYNIK FINANSOWY Koszt pozyskania przychodów ze sprzedaŝy produktów

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 010 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Fundacja "EB Polska" ul.piaskowa Lubartów BILANS NIP

Fundacja EB Polska ul.piaskowa Lubartów BILANS NIP Fundacja "EB Polska" ul.piaskowa 45 21-1 Lubartów BILANS NIP 714-24-47-61 REGON: 61682851 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.215 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo