GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM"

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Wrocław, 28 sierpnia 2015 roku 1/29

2 ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 5 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH... 6 POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I NOTY OBJAŚNIAJĄCE Informacje o Grupie Kapitałowej Dane dotyczące sprawozdania finansowego Polityka rachunkowości Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach Utrata wartości aktywów trwałych Segmenty operacyjne Pozostałe przychody i koszty operacyjne Przychody i koszty finansowe Podatek dochodowy Zysk na akcję Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty Inwestycje w jednostki wyceniane metodą praw własności Aktywa finansowe Zapasy Należności handlowe Pozostałe należności krótkoterminowe Pożyczki udzielone Kredyty i pożyczki Pozostałe zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania Rezerwy Zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje Zadłużenie netto Transakcje z jednostkami powiązanymi Działalność zaniechana Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym Program opcji menadżerskich Zdarzenia następujące po dniu bilansowym /29

3 ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Działalność kontynuowana Nota Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Przychody ze sprzedaży usług i wynajmu Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w wynikach jednostki stowarzyszonej Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Strata z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto za rok obrotowy, w tym: Zysk (strata) netto przypisane: akcjonariuszom jednostki dominującej udziałom niedającym kontroli Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (zł/szt.) 10 podstawowy 0,14 0,03 0,48 0,76 rozwodniony 0,14 0,03 0,48 0,76 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Wynik netto Pozostałe całkowite dochody nie podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy Pozostałe całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy: Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Różnice kursowe z wyceny inwestycji w aktywa netto jednostki działającej za granicą Podatek dochodowy Pozostałe całkowite dochody za okres, po uwzględnieniu podatku Całkowite dochody razem Przypisane: akcjonariuszom jednostki dominującej udziałom niedającym kontroli Polityki rachunkowości oraz noty objaśniające na stronach od 7 do 29 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 3/29

4 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Nota 31 grudnia 2014 AKTYWA Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Pozostałe aktywa trwałe Inwestycje w jednostki wyceniane metodą praw własności Pozostałe długoterminowe należności Długoterminowa część pożyczek udzielonych Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe Zapasy Należności handlowe Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Pozostałe krótkoterminowe należności Krótkoterminowa część pożyczek udzielonych Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa obrotowe SUMA AKTYWÓW PASYWA Kapitał podstawowy Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał własny przypadający udziałom niedającym kontroli Kapitał własny razem Długoterminowa część kredytów bankowych i pożyczek Pozostałe zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania długoterminowe Rezerwa na odroczony podatek dochodowy Pozostałe rezerwy długoterminowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania handlowe Bieżąca część kredytów bankowych i pożyczek Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania razem SUMA PASYWÓW Polityki rachunkowości oraz noty objaśniające na stronach od 7 do 29 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 4/29

5 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Nota Zysk (strata) brutto Korekty o pozycje: Udział w wyniku jednostek wycenianych metodą praw własności Amortyzacja (Zyski)/ straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i dywidendy (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej Zmiana stanu należności Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu rezerw Zapłacony podatek dochodowy Pozostałe Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Płatności z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Płatności z tytułu nabycia obligacji Nabycie pozostałych aktywów finansowych Wpływy z tytułu spłaty obligacji Dywidendy i odsetki otrzymane Otrzymane spłaty udzielonych pożyczek Wypływ w związku z udzieleniem pożyczek Pozostałe Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów Spłata pożyczek/kredytów Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli Odsetki zapłacone Spłata zobowiązania z tyt. nabycia wierzytelności (Selena Romania) Pozostałe Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym: różnice kursowe netto Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu* Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu* *w tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania: na dzień kwota 0,9 mln zł na dzień kwota 3,1 mln zł Polityki rachunkowości oraz noty objaśniające na stronach od 7 do 29 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 5/29

6 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Różnice kursowe Zyski zatrzymane/ Pozostałe z przeliczenia (niepokryte straty): kapitały jednostki rezerwowe z bieżącego z lat ubiegłych zagranicznej okresu Razem kapitały własne Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli Na dzień 1 stycznia 2015 roku Zysk (strata) za rok obrotowy Inne całkowite dochody netto za okres Całkowite dochody ogółem za okres Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy Pokrycie straty z lat ubiegłych Wypłata dywidendy (Selena FM S.A.) Na dzień roku Kapitał własny ogółem ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Różnice kursowe Zyski zatrzymane/ Pozostałe z przeliczenia (niepokryte straty): kapitały jednostki z bieżącego rezerwowe z lat ubiegłych zagranicznej okresu Razem kapitały własne Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące Na dzień 1 stycznia 2014 roku Zysk (strata) za rok obrotowy Inne całkowite dochody netto za okres Całkowite dochody ogółem za okres Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy Wypłata dywidendy (Selena FM S.A.) Wzmocnienie kontroli w spółce zależnej (Foshan Chinuri) Na dzień roku Kapitał własny ogółem Polityki rachunkowości oraz noty objaśniające na stronach od 7 do 29 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 6/29

7 POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o Grupie Kapitałowej 1.1 Działalność Grupy Kapitałowej Selena prowadzi działalność od 1992 roku. Przedmiotem działalności Grupy jest produkcja, dystrybucja i sprzedaż materiałów budowlanych do drzwi i okien oraz akcesoriów ogólnobudowlanych. Grupa posiada zakłady produkcyjne głównie w Polsce natomiast organizacje handlowe w różnych krajach Europy, Azji i obu Ameryk. 1.2 Jednostka dominująca Jednostką dominującą Grupy jest Selena FM S.A. Spółka została utworzona i zarejestrowana w 1993 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego. W 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki zaaprobowało zmianę nazwy Spółki na Selena FM, a następnie w 2007 roku Spółka została przekształcona w spółkę akcyjną. Po debiucie w dniu 18 kwietnia 2008 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcje Selena FM S.A. znajdują się w publicznym obrocie. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Siedziba Spółki mieści się pod adresem ul. Strzegomska 2-4, Wrocław, Polska. Miejscem prowadzenia działalności jest Polska. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, po przekształceniu pod numerem KRS (poprzedni numer KRS ). Spółce nadano numer statystyczny REGON Podstawowa działalność Spółki jako jednostki dominującej obejmuje: dystrybucję produktów Grupy na rynki zagraniczne, świadczenie na rzecz jednostek zależnych usług doradczych w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, IT, strategii sprzedaży oraz usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Spółka Selena FM S.A. oraz Grupa Kapitałowa Selena FM znajdują się pod kontrolą Pana Krzysztofa Domareckiego. 1.3 Zarząd jednostki dominującej Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz roku Zarząd jednostki dominującej funkcjonował w składzie: Jarosław Michniuk Prezes Zarządu, Krzysztof Kluza Wiceprezes Zarządu, Robert Konaszewski Wiceprezes Zarządu, Andrzej Feruga Członek Zarządu, Marcin Macewicz Członek Zarządu. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. Polityki rachunkowości oraz noty objaśniające na stronach od 7 do 29 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 7/29

8 1.4 Rada Nadzorcza jednostki dominującej Na dzień 31 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza jednostki dominującej funkcjonowała w składzie: Krzysztof Domarecki Przewodniczący Rady Nadzorczej, Andrzej Krämer Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Czesław Domarecki Członek Rady Nadzorczej, Grzegorz Kostrzyński Członek Rady Nadzorczej. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w trakcie 2015 roku: W dniu 20 kwietnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Sylwię Sysko-Romańczuk. W dniu 29 maja 2015 roku wygasła kadencja Rady Nadzorczej Selena FM S.A. w dotychczasowym składzie. W tym samym dniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. powołało Radę Nadzorczą na nową wspólną trzyletnią kadencję. Na dzień roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie: Krzysztof Domarecki Przewodniczący Rady Nadzorczej, Borysław Czyżak Członek Rady Nadzorczej, Stanisław Knaflewski Członek Rady Nadzorczej, Andrzej Krämer Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Sylwia Sysko-Romańczuk Członek Rady Nadzorczej. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 1.5 Skład Grupy Kapitałowej Strukturę właścicielską i organizacyjną Grupy Kapitałowej oraz podział na segmenty operacyjne przedstawia poniższa tabela. Przedstawione dane obejmują stan na roku oraz na 31 grudnia 2014 roku. Wszystkie jednostki wykazane w tabeli są konsolidowane metodą pełną, za wyjątkiem jednostki stowarzyszonej Hamil - Selena Co. Ltd, która jest konsolidowana metodą praw własności. W kolumnie właściciel podano właściciela na dzień roku. Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Dnia 22 czerwca 2015 roku została wpisana do rejestru przedsiębiorców spółka Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. Jedynym udziałowcem spółki jest Selena FM S.A. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 tys. zł. Utworzenie spółki jest pierwszym etapem projektu uporządkowania struktury organizacyjnej Grupy Selena polegającego na wydzieleniu struktury zarządzającej dla zakładów produkcyjnych w Polsce. Polityki rachunkowości oraz noty objaśniające na stronach od 7 do 29 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 8/29

9 Podniesienie kapitału zakładowego w spółce zależnej Dnia 26 czerwca 2015 roku zostało zarejestrowane podniesienie kapitału zakładowego w spółce zależnej Selena Slovakia s.r.o. o kwotę 807 tys. euro. Selena Slovakia s.r.o. z uzyskanych środków dokonała spłaty zobowiązań i pożyczek, głównie wobec Selena FM S.A. Inne zdarzenia Z dniem 10 grudnia 2014 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki zależnej Selena Shanghai Trading Co., Ltd. na Weize (Shanghai) Trading Co., Ltd. Dnia 28 stycznia 2015 roku Selena FM S.A. podpisała ze spółką zależną Selena S.A. umowę sprzedaży udziałów w spółce Selena Sulamericana Ltda., co stanowi 5% kapitału zakładowego spółki. Z dniem 20 kwietnia 2015 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki zależnej Virgo Project Sp. z o.o. Aktualna nazwa brzmi: Selena Marketing International Sp. z o.o. Zmiana związana jest z rozszerzeniem zakresu działalności spółki o usługi marketingowe na rzecz Grupy Selena. Zmiany po dniu bilansowym W dniu 1 lipca 2015 roku dokonano zmiany formy prawnej spółek zależnych: Carina Sealants Sp. z o.o. S.K.A. została przekształcona w Carina Silicones Sp. z o.o., Orion Polyurethanes Sp. z o.o. S.K.A. została przekształcona w Orion PU Sp. z o.o.. Polityki rachunkowości oraz noty objaśniające na stronach od 7 do 29 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 9/29

10 Segment Region Kraj Jednostka Siedziba Działalność Udział Grupy Właściciel 31 grudnia 2014 Selena FM S.A. Wrocław Centrala Grupy - Selena S.A. Wrocław Dystrybutor 100,00% 100,00% FM Orion Polyurethanes Sp. z o.o. SKA Dzierżoniów Producent pian i klejów, dystrybutor 99,95% 99,95% FM 3 Carina Sealants Sp. z o.o. SKA Siechnice Producent uszczelniaczy, dystrybutor 100,00% 100,00% FM 4 Libra Sp. z o.o. Dzierżoniów Producent uszczelniaczy i klejów, dystrybutor 100,00% 100,00% FM Polska Polska PMI "IZOLACJA - MATIZOL" S.A. Gorlice Producent pokryć dachowych i hydroizolacji, dystrybutor 100,00% 100,00% FM Tytan EOS Sp. z o.o. Wrocław Producent materiałów sypkich 100,00% 100,00% FM Selena Labs Sp. z o.o. Siechnice Badania i rozwój 99,65% 99,65% FM 1 Selena Marketing International Sp. z o.o. ** Wrocław Zarządzanie własnością intelektualną 100,00% 100,00% SA Orion Polyurethanes Sp. z o.o. Dzierżoniów Administracja prawna 100,00% 100,00% FM Unia Carina Sealants Sp. z o.o. Siechnice Administracja prawna 100,00% 100,00% FM Europejska Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. Warszawa Zarządzanie produkcją 100,00% - FM Europa Wschodnia i Azja Ameryka Pn. i Pd. Europa Zachodnia Europa Środkowo- Wschodnia Europa Wschodnia Azja Bliski Wschód Ameryka Pn. i Pd. Hiszpania Selena Iberia slu Madryt Producent uszczelniaczy i klejów, dystrybutor 100,00% 100,00% FM Włochy Selena Italia srl Limena Dystrybutor 100,00% 100,00% FM Niemcy Selena Deutschland GmbH Hagen Dystrybutor 100,00% 100,00% FM Czechy Selena Bohemia s.r.o. Roudnice Dystrybutor 100,00% 100,00% FM Rumunia Selena Romania SRL Ilfov Dystrybutor 100,00% 100,00% FM EURO MGA Product SRL Ilfov Producent klejów i tynków cementowych 100,00% 100,00% ROM Węgry Selena Hungária Kft. Pécs Dystrybutor 100,00% 100,00% FM Bułgaria Selena Bulgaria Ltd. Sofia Dystrybutor 100,00% 100,00% FM Słowacja Selena Slovakia s.r.o. Nitra Dystrybutor 100,00% 100,00% FM Rosja Selena Vostok Moskwa Moskwa Dystrybutor 100,00% 100,00% FM 2 Selena Sever Moskwa Moskwa Dystrybutor 100,00% 100,00% SA Selena CA L.L.P. Ałmaty Dystrybutor 100,00% 100,00% FM Kazachstan TOO Selena Insulations Astana Producent systemów ociepleń 100,00% 100,00% FM TOO Big Elit Astana Producent zapraw suchych 100,00% 100,00% CA Ukraina Selena Ukraine Ltd. Kijów Dystrybutor 100,00% 100,00% FM 2 Weize (Shanghai) Trading Co., Ltd. * Shanghai Dystrybutor 100,00% 100,00% FM Chiny Selena Nantong Building Materials Co., Ltd. Nantong Producent, dystrybutor 100,00% 100,00% FM Foshan Chinuri-Selena Chemical Co. Foshan Producent uszczelniaczy, dystrybutor 84,57% 84,57% SA 1 Korea Pd. Hamil - Selena Co. Ltd Kimhae Producent pian 30,00% 30,00% SA 3 Turcja Selena Malzemeleri Yapi Sanayi Tic. Ltd. Istambuł Producent pian i uszczelniaczy, dystrybutor 100,00% 100,00% FM POLYFOAM Yalitim Sanayi ve Tic Ltd. Istambuł Dystrybutor 100,00% 100,00% SA 2 Brazylia Selena Sulamericana Ltda Ponta Grossa Producent, dystrybutor 100,00% 100,00% FM 5 USA Selena USA, Inc. Holland Dystrybutor 100,00% 100,00% FM Selena USA Specialty Inc. Holland Zarząd nieruchomością 100,00% 100,00% FM * zmiana nazwy spółki z dn. 10 grudnia 2014 z Selena Shanghai Trading Co., Ltd. ** zmiana nazwy spółki z dn. 20 kwietnia 2015 z Virgo Project Sp. z o.o. Objaśnienia do kolumny "Właściciel" FM - właścicielem 100% udziałów jest Selena FM SA - właścicielem 100% udziałów jest Selena SA FM 1 - właścicielem udziałów jest Selena FM, pozostałe udziały należą do Krzysztofa Domareckiego (Przewodniczący RN Selena FM) SA 1 - właścicielem udziałów jest Selena SA, pozostałe udziały poza Grupą FM 2 - właścicielem udziałów jest Selena FM (99%) oraz Selena SA (1%) SA 2 - właścicielem udziałów jest Selena SA (85%) i Carina Sealants sp. z o.o. SKA (15%) FM 3 - właścicielem akcji jest Selena FM (99%), wkład komplementariusza Orion Polyurethanes sp. z o.o. wynosi 100 zł, pozostałe akcje poza Grupą SA 3 - jednostka stowarzyszona - właścicielem udziałów jest Selena SA FM 4 - właścicielem akcji jest Selena FM, wkład komplementariusza Carina Sealants sp. z o.o. wynosi 500 zł ROM - właścicielem 99,87% udziałów jest Selena Romania, pozostałe udziały w posiadaniu Selena FM FM 5 - właścicielem udziałów jest Selena FM (95%) oraz Selena SA (5%) CA - właścicielem 100% udziałów jest Selena CA L.L.P. Polityki rachunkowości oraz noty objaśniające na stronach od 7 do 29 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 10/29

11 2. Dane dotyczące sprawozdania finansowego 2.1 Sprawozdanie śródroczne Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji i ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku opublikowanym w dniu 23 marca 2015 roku. Śródroczny wynik finansowy może nie odzwierciedlać w pełni możliwego do zrealizowania wyniku finansowego za pełny rok obrotowy. Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie było przedmiotem przeglądu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. 2.2 Okres objęty sprawozdaniem finansowym Niniejsze sprawozdanie jest skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Selena FM. Obejmuje okres zakończony roku oraz dane na ten dzień. Rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów obejmują dane za okres zakończony roku i dane porównawcze za okres zakończony roku. Rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów obejmują również dane za okres 3 miesięcy zakończony roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony roku. Dane te nie były przedmiotem badania ani przeglądu przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym obejmują dane za okres zakończony roku oraz dane porównawcze za okres zakończony roku. Bilans obejmuje dane na dzień roku oraz dane porównawcze na dzień 31 grudnia 2014 roku. 2.3 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji w dniu 28 sierpnia 2015 roku. 2.4 Podstawa sporządzenia Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, za wyjątkiem instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej. 2.5 Waluta pomiaru i waluta sprawozdania finansowego Walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest polski złoty, a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych. Kursy przyjęte do wyceny bilansowej oraz średnie kursy dla poszczególnych okresów sprawozdawczych przedstawia poniższa tabela. Polityki rachunkowości oraz noty objaśniające na stronach od 7 do 29 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 11/29

12 Waluta 31 grudnia czerwca czerwca USD 3,7645 3,5072 3,7269 3,0539 3,7101 3, EUR 4,1944 4,2623 4,1341 4,1784 4,1194 4, HUF 1,3312 1,3538 1,3478 1,3557 1,3325 1, UAH 0,1780 0,2246 0,1729 0,2840 0,1758 0, CZK 0,1538 0,1537 0,1504 0,1522 0,1505 0, RUB 0,0676 0,0602 0,0649 0,0867 0,0697 0, BRL 1,2049 1,3197 1,2491 1,3434 1,2045 1, BGN 2,1445 2,1793 2,1137 2,1365 2,1062 2, CNY 0,6070 0,5662 0,5991 0,4937 0,5989 0, KRW 0,3372 0,3223 0,3385 0,2921 0,3373 0, RON 0,9349 0,9510 0,9312 0,9392 0,9256 0, TRY 1,3993 1,5070 1,4390 1,4127 1,3885 1, KZT 1,9930 1,9232 2,0058 1,7129 1,9973 1, Kontynuacja działalności Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdzono istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy. 2.7 Oświadczenie o zgodności Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. 2.8 Noty objaśniające Polityka rachunkowości i noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego. 3. Polityka rachunkowości 3.1 Zmiany stosowanych zasad rachunkowości Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku, poza opisanymi poniżej zmianami wynikającymi z wprowadzenia nowych standardów. Podsumowanie zmian do standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2015 roku przedstawiono w kolejnej nocie. Polityki rachunkowości oraz noty objaśniające na stronach od 7 do 29 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 12/29

13 3.1.1 Nowe standardy i interpretacje Poniższe zestawienie przedstawia standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacje opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE, obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2015 roku: Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl ) dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 13 oraz MSR 40) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa zatwierdzone w UE w dniu 18 grudnia 2014 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 lub po tej dacie), Interpretacja KIMSF 21 Opłaty - zatwierdzona w UE w dniu 13 czerwca 2014 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 17 czerwca 2014 roku lub po tej dacie). Opisane powyżej zmiany nie mają istotnego wpływu na dane prezentowane w niniejszym sprawozdaniu Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane przez RMSR i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie weszły jeszcze w życie: Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl ) dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 2, MSSF 3, MSSF 8, MSSF 13, MSR 16, MSR 24 oraz MSR 38) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa zatwierdzone w UE w dniu 17 grudnia 2014 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015 lub po tej dacie), Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze Programy określonych świadczeń: składki pracownicze - zatwierdzone w UE w dniu 17 grudnia 2014 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015 roku lub po tej dacie) Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone do stosowania w UE MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na dzień 28 sierpnia 2015 roku nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania w UE: MSSF 9 Instrumenty finansowe (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie), MSSF 14 Odroczone salda z regulowanej działalności (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), MSSF 15 Przychody z umów z klientami (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 12 Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach oraz MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Jednostki Polityki rachunkowości oraz noty objaśniające na stronach od 7 do 29 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 13/29

14 inwestycyjne: zastosowanie zwolnienia z konsolidacji (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych operacjach (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Inicjatywa w odniesieniu do ujawnień (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 38 Aktywa niematerialne Wyjaśnienia na temat akceptowalnych metod amortyzacyjnych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 41 Rolnictwo Rolnictwo: uprawy roślinne (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe Metoda praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl ) dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 5, MSSF 7, MSR 19 oraz MSR 34) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub po tej dacie). Według szacunków Grupy Kapitałowej, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów, oprócz MSSF 9 oraz MSSF 15, nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Grupę Selena FM na dzień bilansowy. Zarząd przewiduje, że zastosowanie MSSF 9 może wywrzeć w przyszłości znaczący wpływ na kwoty prezentowane w pozycjach aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Grupy Kapitałowej. Nie ma jednak jeszcze możliwości przedstawienia wiarygodnych danych szacunkowych dotyczących wpływu MSSF 9, dopóki Grupa nie przeprowadzi szczegółowej analizy. Zarząd przewiduje, że zastosowanie MSSF 15 może wywrzeć w przyszłości znaczący wpływ na kwoty i ujawnienia prezentowane w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej. Nie ma jednak możliwości przedstawienia wiarygodnych danych szacunkowych dotyczących oddziaływania MSSF 15, dopóki Grupa nie przeprowadzi szczegółowej analizy w tym aspekcie. Polityki rachunkowości oraz noty objaśniające na stronach od 7 do 29 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 14/29

15 4. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach 4.1 Profesjonalny osąd Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE, wymaga dokonywania szacunków księgowych i przyjmowania założeń w odniesieniu do przyszłych zdarzeń oraz źródeł niepewności występujących na dzień bilansowy. Szacunki i założenia wpływają na ryzyko ewentualnej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w kolejnych okresach sprawozdawczych. Przyjęte założenia zostały opisane w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za 2014 rok i obejmują w szczególności następujące kwestie: utrata wartości firmy oraz innych aktywów (w tym należności i zapasów), wysokość stosowanych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych, możliwość realizacji aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wycena rezerw, klasyfikacja umów leasingowych, stopa opłat licencyjnych przyjmowanych do wyceny znaków towarowych. W pierwszym półroczu 2015 roku nie miały miejsca istotne zmiany dotyczące obszarów i metod przyjmowanych założeń. Założenia biznesowe i makroekonomiczne będące podstawą szacunków są aktualizowane na bieżąco, w zależności od zmian otoczenia jednostki oraz planów i prognoz biznesowych. Wybrane założenia przyjęte do testów na utratę wartości aktywów trwałych zostały przedstawione w nocie 5. niniejszego sprawozdania. 5. Utrata wartości aktywów trwałych 5.1 Selena Nantong Building Materials Co., Ltd W związku z wolniejszym niż pierwotnie planowany wzrostem sprzedaży osiąganym przez spółkę Selena Nantong Building Materials Co., Ltd i weryfikacją jej planów biznesowych, Zarząd przeprowadził na dzień roku test na utratę wartości aktywów trwałych tej jednostki, zgodnie z wytycznymi MSR 36 Utrata wartości. Na podstawie projekcji przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę określono wartość odzyskiwalną aktywów trwałych spółki i nie stwierdzono konieczności dokonywania dodatkowego odpisu z tytułu utraty wartości aktywów spółki wykazanych w niniejszym sprawozdaniu. W roku zakończonym 31 grudnia 2013 dokonano odpisu aktualizującego wartość budynków i budowli oraz maszyn i urządzeń w wysokości tys. zł. Ze względu na długoterminowy charakter inwestycji, do testu wykorzystano 10-letnią prognozę przepływów pieniężnych. Dla potrzeb testu przyjęto WACC przed podatkiem na poziomie 12,2% oraz rezydualną stopę wzrostu 2,5%. Przyszłe projekcje przepływów pieniężnych uwzględniają pozytywny wpływ realizowanych przez Zarząd jednostki programów operacyjnych mających na celu utylizację mocy produkcyjnych. Istotne są również założenia dotyczące przyszłej sytuacji na rynku lokalnym i w krajach eksportowych dla Selena Nantong. W przypadku wystąpienia znaczących, negatywnych odstępstw od aktualnych prognoz makroekonomicznych, może zaistnieć potrzeba dokonania odpisu z tytułu utraty wartości aktywów zaangażowanych w Selena Nantong w przyszłych okresach sprawozdawczych. Opisany powyżej test nie wykazał konieczności dokonania w sprawozdaniu jednostkowym spółki Selena FM S.A. odpisu z tytułu utraty wartości aktywów zaangażowanych w spółce zależnej. 5.2 Selena Iberia slu Ze względu na niepełne wykorzystanie mocy produkcyjnych przez Selena Iberia slu, na dzień roku Zarząd przeprowadził test na utratę wartości aktywów trwałych spółki, zgodnie z wytycznymi MSR 36 Utrata wartości. Na podstawie projekcji przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę określono wartość odzyskiwalną aktywów trwałych spółki i nie stwierdzono konieczności dokonania odpisu z tytułu utraty wartości aktywów spółki wykazanych w niniejszym sprawozdaniu. Polityki rachunkowości oraz noty objaśniające na stronach od 7 do 29 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 15/29

16 Do testu wykorzystano 5-letnią prognozę przepływów pieniężnych. Dla potrzeb testu przyjęto WACC przed podatkiem na poziomie 12,8% oraz rezydualną stopę wzrostu 2,5%. Opisany powyżej test nie wykazał również konieczności dokonania w sprawozdaniu jednostkowym spółki Selena FM S.A. odpisu z tytułu utraty wartości aktywów zaangażowanych w spółce Selena Iberia. 5.3 Selena Romania srl oraz EURO MGA Product srl W związku z wolniejszą niż pierwotnie zakładano dynamiką wzrostu działalności dystrybucyjnej oraz wzrostem produkcji i sprzedaży zapraw suchych, tynków mokrych oraz klejów ceramicznych na rynku rumuńskim, Zarząd przeprowadził na dzień bilansowy test na utratę wartości aktywów trwałych spółek Selena Romania srl oraz EURO MGA Product srl (jednostka zależna od Selena Romania srl) zgodnie z wytycznymi MSR 36 Utrata wartości. Na podstawie projekcji przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez podmioty określono wartość odzyskiwalną aktywów trwałych spółek i nie stwierdzono konieczności dokonania odpisu z tytułu utraty wartości aktywów spółek wykazanych w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Do testu wykorzystano 5-letnią prognozę przepływów pieniężnych. Dla potrzeb testu przyjęto WACC przed podatkiem na poziomie 13,7% oraz rezydualną stopę wzrostu 2,5%. Opisany powyżej test nie wykazał również konieczności dokonania w sprawozdaniu jednostkowym spółki Selena FM S.A. odpisu z tytułu utraty wartości aktywów zaangażowanych w spółki Selena Romania srl i EURO MGA Product srl. 6. Segmenty operacyjne Struktura organizacyjna w Grupie Kapitałowej Selena jest zarządzana poprzez dane otrzymywane z poszczególnych obszarów geograficznych zwanych dalej segmentami geograficznymi. W zakresie dopuszczonym przez MSSF 8 są one grupowane na podstawie podobieństwa lokalizacji, charakterystyki działalności i środowiska gospodarczego agregowane w następujące segmenty sprawozdawcze: Unia Europejska, Europa Wschodnia i Azja, Ameryka Północna i Ameryka Południowa. Podstawą oceny wyników działalności segmentu jest wskaźnik EBITDA (zdefiniowany jako wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację), który wynika bezpośrednio z raportów będących podstawą sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zasady rachunkowości stosowane do przygotowania danych finansowych dla segmentów sprawozdawczych są zgodne z polityką rachunkowości Grupy opisaną w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok Organem dokonującym regularnych przeglądów raportów finansowych całej Grupy dla celów podejmowania decyzji inwestycyjnych jest Zarząd jednostki dominującej, który odpowiada za alokację zasobów w Grupie. Zysk segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty bez alokacji kosztów administracji, wynagrodzenia Zarządu, przychodów i kosztów finansowych oraz obciążeń z tytułu podatku dochodowego. Aktywa niealokowane obejmują rozrachunki z tytułu bieżącego i odroczonego podatku dochodowego. Przychody przyporządkowane są do segmentu na podstawie siedziby sprzedawcy. Organizacja źródeł finansowania Grupy, zarządzanie przychodami i kosztami finansowymi oraz polityka podatkowa prowadzone są na poziomie Grupy i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów operacyjnych. Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach między segmentami operacyjnymi ustalane są na zasadach rynkowych podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi. Poniższe tabele przedstawiają dane dotyczące przychodów i zysków poszczególnych segmentów geograficznych. Polityki rachunkowości oraz noty objaśniające na stronach od 7 do 29 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 16/29

17 UE Europa Wsch. i Azja Ameryka Pn. i Pd. Suma segmentów Korekty konsolidacyjne i wyniki niealokowane Razem Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Sprzedaż w ramach segmentu Sprzedaż między segmentami EBITDA Amortyzacja Zysk (strata) operacyjny Przychody/(koszty) finansowe netto Udział w zyskach jednostki stowarzyszonej Podatek dochodowy Zysk (strata) netto za okres Nakłady inwestycyjne UE Europa Wsch. i Azja Ameryka Pn. i Pd. Suma segmentów Korekty konsolidacyjne i wyniki niealokowane Razem Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Sprzedaż w ramach segmentu Sprzedaż między segmentami EBITDA Amortyzacja Zysk (strata) operacyjny Przychody/(koszty) finansowe netto Udział w zyskach jednostki stowarzyszonej Podatek dochodowy Zysk (strata) netto za okres Nakłady inwestycyjne Polityki rachunkowości oraz noty objaśniające na stronach od 7 do 29 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 17/29

18 UE Europa Wsch. i Azja Ameryka Pn. i Płd. Suma segmentów Korekty konsolidacyjne i wyniki niealokowane Razem Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Sprzedaż w ramach segmentu Sprzedaż między segmentami EBITDA Amortyzacja Zysk (strata) operacyjny Przychody/(koszty) finansowe netto Udział w zyskach jednostki stowarzyszonej Podatek dochodowy Zysk (strata) netto za okres Nakłady inwestycyjne UE Europa Wsch. i Azja Ameryka Pn. i Płd. Suma segmentów Korekty konsolidacyjne i wyniki niealokowane Razem Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Sprzedaż w ramach segmentu Sprzedaż między segmentami EBITDA Amortyzacja Zysk (strata) operacyjny Przychody/(koszty) finansowe netto Udział w zyskach jednostki stowarzyszonej Podatek dochodowy Zysk (strata) netto za okres Nakłady inwestycyjne Polityki rachunkowości oraz noty objaśniające na stronach od 7 do 29 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 18/29

19 Poniższe tabele przedstawiają dane dotyczące wybranych aktywów poszczególnych segmentów geograficznych. UE Europa Wsch. i Azja Ameryka Pn. i Pd. Suma segmentów Korekty konsolidacyjne Razem Aktywa segmentu Inwestycja w jednostce stowarzyszonej Aktywa niealokowane Aktywa ogółem grudnia 2014 UE Europa Wsch. i Azja Ameryka Pn. i Płd. Suma segmentów Korekty konsolidacyjne Razem Aktywa segmentu Inwestycja w jednostce stowarzyszonej Aktywa niealokowane Aktywa ogółem Uzgodnienie zysku operacyjnego segmentów sprawozdawczych do danych prezentowanych w rachunku zysków i strat przedstawia poniższa tabela. Zysk operacyjny segmentów sprawozdawczych Przychody/(koszty) finansowe netto Inne niealokowane przychody/(koszty)* Udział w zyskach jednostki stowarzyszonej Podatek dochodowy Zysk (strata) netto za okres * koszty ogólnego zarządu oraz korekty konsolidacyjne 7. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 7.1 Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności Rozwiązanie odpisu aktualizującego zapasy Utrata kontroli w jednostce (FinSelena Oy) Odszkodowania Rozwiązanie rezerw Pozostałe Pozostałe przychody operacyjne ogółem Polityki rachunkowości oraz noty objaśniające na stronach od 7 do 29 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 19/29

20 7.2 Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych Odpis aktualizujący należności Umorzone nieściągalne należności Odpis aktualizujący zapasy Likwidacja zapasów Odszkodowania, kary, grzywny i inne rezerwy Pozostałe Pozostałe koszty operacyjne ogółem Istotną pozycję pozostałych kosztów operacyjnych stanowią koszty niewykorzystanych mocy produkcyjnych w spółkach produkcyjnych w wysokości tys. zł za okres zakończony roku (3.006 tys. zł w analogicznym okresie 2014 roku). 8. Przychody i koszty finansowe 8.1 Przychody finansowe 30 czerwca 2015 (nie 30 czerwca 2014 (nie badane) badane) Dodatnie różnice kursowe Odsetki od rachunków bankowych i lokat Pozostałe odsetki Dywidendy i udziały w zyskach Kontrakty walutowe Pozostałe przychody finansowe Przychody finansowe ogółem Od roku 2014 Selena Vostok dokonuje zabezpieczenia planowanych przepływów pieniężnych, zawierając kontrakty terminowe forward. Grupa stosuje powyższe instrumenty finansowe wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka związanego ze zmianami kursów walut i nie używa ich w celach spekulacyjnych. Grupa Selena FM nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń w rozumieniu MSR 39. W I półroczu 2015 roku strata na realizacji instrumentów pochodnych wyniosła 528 tys. zł. Zysk z wyceny niezrealizowanych instrumentów na dzień bilansowy wyniósł 617 tys. zł. Wynik netto ujęty został w przychodach finansowych. Rozliczenie otwartych kontraktów nastąpiło w lipcu i sierpniu 2015 roku. Polityki rachunkowości oraz noty objaśniające na stronach od 7 do 29 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 20/29

21 8.2 Koszty finansowe Odsetki od kredytów bankowych i pożyczek Odsetki z tytułu umów leasingu finansowego Pozostałe odsetki Pochodne instrumenty finansowe (kontrakty walutowe, opcje) Ujemne różnice kursowe Pozostałe koszty finansowe Koszty finansowe ogółem W okresie zakończonym roku spółka dominująca Selena FM S.A. zawarła 2 opcje walutowe (tzw. korytarz walutowy rozliczany non-delivery) na wymianę waluty euro w dniu 12 sierpnia 2015 roku. Na dzień 30 czerwca 2015 roku strata z wyceny niezrealizowanych instrumentów wyniosła 19 tys. zł. 9. Podatek dochodowy Bieżący podatek dochodowy: Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych Odroczony podatek dochodowy: Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych Podatek wykazany w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Uzgodnienie efektywnej stopy podatkowej przedstawia tabela poniżej. Zysk /(strata) brutto przed opodatkowaniem Podatek według stawki podatkowej obowiązującej w Polsce (19%) Koszty/(przychody) nie wchodzące do podstawy opodatkowania Efekt podatkowy strat nieujętych w podstawie opodatkowania Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych Wykorzystanie strat podatkowych z lat poprzednich Wykorzystanie aktywa odroczonego dotyczącego znaków towarowych Ulga podatkowa z tytułu inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej Efekt innych stawek podatkowych w jednostkach zagranicznych Podatek według efektywnej stawki podatkowej Efektywna stawka podatkowa 65% 84% Polityki rachunkowości oraz noty objaśniające na stronach od 7 do 29 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 21/29

22 10. Zysk na akcję Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu. Kalkulację zysku (straty) przypadającej na akcję w raportowanym okresie zawiera poniższa tabela. Zysk/(strata) netto przypadający udziałowcom kontrolującym zł Średnia liczba akcji zwykłych szt Zysk/(strata) przypadający na akcję zwykłą zł/szt. 0,14 0,03 0,48 0,76 Liczba akcji uwzględniająca rozwodnienie szt Rozwodniony zysk na akcję zł/szt. 0,14 0,03 0,48 0, Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty Dnia 29 maja 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014, w łącznej kwocie ,00 zł, tj. 0,28 zł na akcję. Dzień dywidendy, według którego określa się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy, został ustalony na 15 czerwca 2015 roku. Akcje wszystkich serii są jednakowo uprzywilejowane co do dywidendy. Wypłata dywidendy nastąpiła roku ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki. 12. Inwestycje w jednostki wyceniane metodą praw własności W 2015 roku Selena S.A., która jest właścicielem udziałów w jednostce stowarzyszonej Hamil - Selena Co. Ltd., uzyskała prawo do dywidendy spółki za rok 2014 w wysokości 122 tys. euro. Dywidenda została wypłacona 24 kwietnia 2015 roku. 13. Aktywa finansowe W dniu 23 marca 2015 roku Zarząd Selena FM S.A. przyjął ofertę objęcia niezabezpieczonych obligacji imiennych o wartości 850 tys. zł. przedłożoną przez spółkę Universal Energy Sp. z o.o. Cena emisyjna 1 obligacji wynosi 50 tys. zł. Wartość nominalna obligacji odpowiada ich cenie emisyjnej. Oprocentowanie obligacji wynosi 10% w skali roku. Wykup obligacji nastąpi po cenie nominalnej, najpóźniej w terminie do 31 grudnia 2015 roku. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego Universal Energy Sp. z o.o. wykupił obligacje w kwocie 100 tys. zł. Spółka Universal Energy Sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym, zgodnie z MSR 24, poprzez osobę Pana Krzysztofa Domareckiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Selena FM S.A. W dniu 24 czerwca 2015 roku Zarząd Selena FM S.A. przyjął ofertę objęcia obligacji o wartości nie większej niż 60 mln zł, przedłożoną przez spółkę AD Niva sp. z o.o. Zgodnie z ofertą, AD Niva sp. z o.o. wyemituje obligacje imienne, niezabezpieczone, skierowane wyłącznie i w całości do jednego nabywcy Selena FM S.A. Obligacje mogą być emitowane w kilku transzach, cena emisyjna 1 obligacji wynosi 500 tys. zł. Wartość nominalna obligacji odpowiada ich cenie emisyjnej. Oprocentowanie obligacji wynosi 6,7% w skali roku. Wykup obligacji nastąpi po cenie nominalnej, najpóźniej w terminie do 31 grudnia 2017 roku. Nabyte aktywa zostaną sfinansowane ze środków własnych Spółki. Do dnia 30 czerwca 2015 roku Selena FM S.A. nabyła obligacje w kwocie 5 mln zł. Po dniu bilansowym do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego Selena FM S.A. nabyła obligacje w kwocie 5 mln zł. AD Niva sp. z o.o. posiada 50,5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Selena FM S.A.. Pan Krzysztof Domarecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Selena FM S.A. jest jedynym udziałowcem AD Niva sp. z o.o. Polityki rachunkowości oraz noty objaśniające na stronach od 7 do 29 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 22/29

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZA ROK 2013 Wrocław, 21 marca 2014 roku 1/20 1. Informacje o Grupie Kapitałowej... 3 1.1. Podstawowe informacje o Jednostce Dominującej...

Bardziej szczegółowo

SELENA FM S.A. Selena FM S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2014 ROK

SELENA FM S.A. Selena FM S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2014 ROK SELENA FM S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2014 ROK Wrocław, 23 marca 2015 roku 1/18 1. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI... 3 1.1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.2. Produkty i

Bardziej szczegółowo

SELENA FM S.A. Selena FM S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2013 ROK

SELENA FM S.A. Selena FM S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2013 ROK SELENA FM S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2013 ROK Wrocław, 21 marca 2014 roku 1/17 1. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI... 3 1.1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.2. Produkty i

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy zakończony dnia roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

TAURON Polska Energia S.A.

TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy roku 1 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

SELENA FM S.A. Selena FM S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2012 ROK

SELENA FM S.A. Selena FM S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2012 ROK SELENA FM S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2012 ROK Wrocław, 21 marca 2013 roku 1/17 1. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI... 3 1.1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.2. Produkty i

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z MSSF...

STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z MSSF... Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia roku SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES 18 MIESIĘCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R. Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna Spis treści I. List Prezesa Zarządu II. Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2010 ROKU WRAZ Z RAPORTEM Z PRZEGLĄDU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC Data S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku

GRUPA ASSECO Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku GRUPA ASSECO Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku Obecność w ponad 30 krajach Uzyskana sprzedaż 4 188 mln 16 940 osób pracujących na uzyskane wyniki Wypracowany wynik

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ASSECO sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2014 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2014 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2014 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Lentex S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU 1 20 marca 2015 roku I. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LENTEX S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Rachunek przepływów pieniężnych...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. Amica Wronki S.A.

Grupa Kapitałowa. Amica Wronki S.A. Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A. Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 roku 31 grudnia 2013 roku Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku (dane

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 2 Śródroczny skrócony

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ . FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SPIS

Bardziej szczegółowo