EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY"

Transkrypt

1 ADTI Akademia Doskonalenia Technik Informatycznych w Poznaniu Program wsparcia e-learningowego osób zdających egzaminy eksternistyczne PUBLIKACJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych POZNAŃ 2012 r.

2 WSTĘP Akademia Doskonalenia Technik Informatycznych w Poznaniu (dalej: ADTI) od 1997 r. zajmuje się m. in. działalnością szkoleniową, w szczególności kształceniem osób dorosłych. Od 2008 roku ADTI prowadzi własną platformę e-learningową wspomagającą kształcenie osób dorosłych przygotowujących się do egzaminów eksternistycznych (dalej: EE) na poziomie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (dalej: LO). Egzaminy zalicza się w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (dalej: OKE). Kursanci mogą zdawać EE każdego roku w sesji lutowej oraz październikowej. Na ukończenie LO (zaliczenie 11 przedmiotów) w tej formie mają 2 lata (4 sesje egzaminacyjne), a za zgodą dyrektora OKE nawet 2,5 roku. Platforma ADTI podzielona jest na 11 kursów-przedmiotów. Ponadto w platformie prowadzony jest specjalistyczny serwis prawny z zakresu EE (porady prawne, przepisy interpretacja, terminy itp.). Korzystanie z platformy jest odpłatne, a cena zależy od ilości wykupionych przedmiotów. Jednak w toku komercyjnej działalności ADTI zauważono szereg problemów, które uniemożliwiają rozwój tej formy kształcenia osób dorosłych. Najbardziej istotnym problemem jest brak właściwej promocji EE i co za tym idzie małe zainteresowanie nimi w woj. wielkopolskim. Od 2007 r., tj. od czasu obowiązywania rozporządzenia MEN z dnia r. w sprawie egzaminów eksternistycznych, nie było żadnej kampanii informacyjnej dotyczącej EE, a z prowadzonych rozmów z OKE w Poznaniu oraz CKE w Warszawie wynika, że zainteresowanie EE jest bardzo małe. Innym problemem jest konieczność wnoszenia przez kursantów wysokich opłat egzaminacyjnych za poszczególne EE. Zgodnie z 29 rozporządzenia opłata za EE z jednych zajęć edukacyjnych wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego. W październiku 2011 r. opłata taka wyniosła 153,95 zł,

3 a w lutym 2012 r. już 164,73 za jeden przedmiot. W przypadku zdawania większej ilości egzaminów opłata stanowi iloczyn liczby zadeklarowanych egzaminów w danej sesji egzaminacyjnej i ww. stawki za każdy egzamin. Z relacji kursantów wynika, że wysokość opłaty jest bardzo istotnym elementem negatywnie motywującym ich do zdawania EE, a do wyżej podanych opłat należy doliczyć jeszcze koszty ewentualnego dojazdu do OKE. Kolejnym problemem jest brak na terenie woj. wielkopolskiego (poza ADTI) instytucji, która kompleksowo przygotowywałaby zainteresowane osoby do EE (wsparcie prawne, przygotowanie merytoryczne, egzaminy próbne itp.). Z raportu OKE w Poznaniu wynika, że podczas jesiennej sesji egzaminacyjnej w październiku 2011 r. na 168 zdających EE na poziomie LO dla dorosłych aż 90 (tj. 53%) stanowili kursanci ADTI realizujący naukę w projektach z EFS POKL. Sposobem na złagodzenie powyższych problemów było zmodernizowanie Internetowej Platformy Edukacyjnej (dalej: IPE) wspomagającej przygotowywanie się do EE oraz jej upowszechnienie wśród zainteresowanych osób w woj. wielkopolskim, a także opracowanie i wdrożenie programu kompleksowego wsparcia kursantek i kursantów deklarujących chęć formalnego potwierdzenia swoich kwalifikacji na poziomie LO poprzez zdanie egzaminów eksternistycznych.

4 Egzaminy eksternistyczne w Polsce regulacje prawne. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 542) egzaminy eksternistyczne zostały włączone do zewnętrznego systemu egzaminowania, tzn. zadania przygotowania i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych zostały przekazane do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) i okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE). Do egzaminów eksternistycznych mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i nie są uczniami szkół ani dziennych ani wieczorowych: z zakresu sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych może przystąpić osoba, która tej szkoły nie ukończyła lub osoba, która ma świadectwo ukończenia klasy programowo niższej niż klasa VI ośmioletniej szkoły podstawowej; z zakresu gimnazjum dla dorosłych może przystąpić osoba, która ma świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej albo wpis w indeksie potwierdzający uzyskanie promocji do klasy VII lub VIII ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych; z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych może przystąpić osoba, która ma świadectwo ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej. Zakres wymagań egzaminacyjnych wyznaczają standardy egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej i opublikowane w Rozporządzeniu z dnia 27 września 2007 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów eksternistycznych. Standardy są zgodne z podstawą

5 programową dla poszczególnych przedmiotów z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Do egzaminu z każdego przedmiotu zostały przygotowane informatory, w których znajdują się akty prawne będące podstawą przygotowania i przeprowadzania egzaminu, standardy wymagań egzaminacyjnych z komentarzem w postaci uszczegółowionych wymagań, opis egzaminu, opis arkuszy egzaminacyjnych, przykładowe arkusze egzaminacyjne i zasady ich oceniania. W przypadku języka polskiego podano również wykaz lektur obowiązujących na egzaminie. Egzamin eksternistyczny z danego przedmiotu odbywa się w całym kraju tego samego dnia, o tej samej godzinie, a zdający otrzymują ten sam arkusz egzaminacyjny. Egzaminy są przeprowadzane dwa razy w ciągu roku szkolnego: w sesji jesiennej od 1 do 31 października w sesji zimowej od 1 do ostatniego dnia lutego. Harmonogram przeprowadzania egzaminów w danej sesji ogłasza na stronie internetowej Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 15 dni przed rozpoczęciem sesji. Harmonogram jest ogłaszany również na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych. Dyrektor komisji okręgowej informuje na stronie internetowej komisji o miejscach przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć nie później niż 15 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamieszcza informację o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby przystępujące do egzaminu. Informacja jest publikowana na stronie internetowej CKE nie później niż 15 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej. Osoba, która chce zdawać egzaminy eksternistyczne i spełnia formalne warunki, dwa miesiące przed sesją jesienną lub zimową składa w okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej swemu miejscu zamieszkania:

6 wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych wraz ze świadectwem (indeksem) potwierdzającym ukończenie odpowiedniej szkoły lub klasy, oświadczenie, że nie jest uczniem (słuchaczem) szkoły, kserokopię stron dowodu osobistego zawierających datę urodzenia i numer ewidencyjny PESEL. W ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku dyrektor okręgowej komisji pisemnie informuje zainteresowane osoby o decyzji w sprawie dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych. Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych, nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, składa dyrektorowi OKE: pisemną deklarację, w której wskazuje, z jakich przedmiotów zamierza zdawać egzaminy w danej sesji z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, dowód wniesienia opłaty za egzaminy albo wniosek o zwolnienie z opłat. W celu przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych dyrektor OKE powołuje, spośród egzaminatorów wpisanych do ewidencji, zespoły nadzorujące. Zespół nadzorujący stanowią przewodniczący i członek zespołu. W skład zespołu nadzorującego egzamin z danych zajęć edukacyjnych nie może wchodzić nauczyciel tych zajęć edukacyjnych. Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się w formie pisemnej. W arkuszach znajdują się zadania egzaminacyjne oraz miejsce na ich rozwiązanie. Arkusze egzaminacyjne są kodowane zgodnie z instrukcją zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym. Czas trwania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych wynosi: z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych od 120 do 150 minut. Arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi są sprawdzane przez zewnętrznych egzaminatorów wpisanych do ewidencji okręgowych komisji egzaminacyjnych. Egzaminatorzy sprawdzając prace stosują jednolite dla całego kraju szczegółowe kryteria oceniania opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

7 Zadania egzaminacyjne ujęte w arkuszu są oceniane w skali punktowej, które są przeliczane na stopnie szkolne. Zasada przeliczenia punktów na oceny szkolne została podana w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych. Przeliczenia liczby punktów uzyskanych na egzaminie na stopień: pkt - celujący (6) pkt - bardzo dobry (5) pkt - dobry (4) pkt - dostateczny (3) pkt - dopuszczający (2) 0 14 pkt - niedostateczny (1) Aby zdać egzamin z danego przedmiotu należy otrzymać przynajmniej stopień dopuszczający, czyli uzyskać z egzaminu minimum 15 punktów. Wyniki egzaminów ustalone przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej są ostateczne. Świadectwo ukończenia danego typu szkoły wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna, gdy zdający uzyska pozytywne wyniki z egzaminów z zakresu wybranego typu szkoły. Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego otrzymuje osoba, która zdała egzaminy z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, fizyki i astronomii, chemii, biologii, geografii, podstaw przedsiębiorczości, technologii informacyjnej. Jeżeli zdający egzamin eksternistyczny uznał, że zostały naruszone procedury przeprowadzania egzaminu, może, w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, złożyć odwołanie do dyrektora OKE, który je rozpatruje w terminie 7 dni od dnia otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Egzamin może być unieważniony, gdy:

8 zespół nadzorujący przebieg egzaminu stwierdzi, że zdający swoim zachowaniem zakłóca egzamin, np.: niesamodzielnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne, przeszkadza innym zdającym, nie przestrzega zakazu wniesienia na salę egzaminacyjną telefonu komórkowego - wówczas egzamin unieważnia przewodniczący zespołu nadzorującego; egzaminator podczas sprawdzania stwierdzi, że praca egzaminacyjna jest niesamodzielna, np.: jest plagiatem jakiejś publikacji lub jest taka sama, jak innego zdającego - w tych przypadkach unieważnienia dokonuje dyrektor OKE. Egzaminy eksternistyczne z zakresu danego typu szkoły będzie można zdawać przez 2 lata. W wyjątkowych przypadkach można starać się o przedłużenie okresu zdawania egzaminów. Wniosek w tej sprawie rozpatruje dyrektor OKE. Egzamin maturalny dla osób kończących liceum eksternistyczne Osoba, która uzyskała świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Do deklaracji absolwent dołącza świadectwo ukończenia szkoły. Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez komisję okręgową, która zamierza w danym roku szkolnym przystąpić do wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego oraz do egzaminu maturalnego, składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego osoba ta przedkłada dyrektorowi szkoły, w której będzie zdawać egzamin maturalny, niezwłocznie po otrzymaniu tego świadectwa.

9 Podstawa prawna: Od dnia 1 września 2010 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - zgodnie z którą ustalono termin i miejsce składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego przez osoby zdające egzaminy eksternistyczne z poziomu liceum ogólnokształcącego. Nowelizację wprowadziło rozporządzenie MEN z dnia r. opublikowane w Dz.U. Nr 156, poz Charakterystyka projektu Program wsparcia e- learningowego osób zdających egzaminy eksternistyczne. Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych kursantów i kursantek z woj. Wielkopolskiego deklarujących przystąpienie do egzaminów eksternistycznych na poziomie LO w okresie od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2012 r. Beneficjentem projektu była ADTI Akademia Doskonalenia Technik Informatycznych w Poznaniu. Projekt realizowany był w partnerstwie z Centrum Edukacyjne CANVA w Poznaniu. Do realizacji zadań w projekcie zostali zaangażowani nauczyciele oraz nauczycielki, realizując zasadę równości płci 8K/12 opiekunów serwisów (dalej: OS), którzy opracowali oraz wdrożyli dwuletni program wsparcia e-learningowego w oparciu o wykorzystywaną do tej pory platformę MOODLE. Platforma MOODLE jest używana w prawie 200 krajach świata i została przetłumaczona na 75 języków. MOODLE posiada narzędzia umożliwiające efektywne kształcenie osób dorosłych. Platforma ta w pełni nadawała się do wykorzystania w niniejszym projekcie. Grupą docelową (dalej: GD) było 100 osób (w tym co najmniej 50 K) zamieszkujących na terenie woj. wielkopolskiego i deklarujących przystąpienie do 11 EE w

10 okresie realizacji projektu (osoby w wieku lat oraz osoby nie uczące się w wieku lat). Wsparciem zostało objętych również 12 nauczycieli przygotowujących i prowadzących programy wsparcia (OS). Przed przystąpieniem do projektu GD nie była zorientowana w możliwościach zdobycia wykształcenia średniego poprzez zdanie EE. Przejawiała na ogół niewystarczającą motywację do nauki oraz braki w opanowaniu materiału dydaktycznego na poziomie LO, ich nieeliminowanie przyczyniało się do niepowodzenia podczas prób zdobywania wykształcenia średniego, co w efekcie prowadziło do wykluczenia z rynku pracy, a także generowały się problemy indywidualne: niska samoocena, brak wiary w sukces i pomoc ze strony innych osób. GD brakowało też środków materialnych na pokrycie kosztów EE. W projekcie przewidziano zwrot kosztów EE określonych przez OKE w Poznaniu osobom spełniającym łącznie następujące warunki: - przystąpiły do egzaminu zgodnie z harmonogramem projektu, - uzyskały wynik pozytywny (ocena co najmniej dopuszczająca). W trakcie realizacji projektu, zliberalizowano kryteria zwrotu kosztów EE. Od sesji jesiennej 2011 r. zwracano koszty EE zdawanych poza harmonogramem projektu oraz koszty egzaminów niezdanych. Dla celów projektowych założono, że zdawalność EE będzie się kształtowała na poziomie 60% (metodologia: zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach dla dorosłych na poziomie podstawowym). Nie przewidywano refinansowania kosztów egzaminów zdawanych po raz drugi. Organizacja nauki: Przebieg oraz organizacja nauki dostosowana była do terminów sesji egzaminacyjnych wyznaczanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.:

11 : rekrutacja uczestników : udostępnienie platformy e-learningowej, początek cyklu przygotowań do egzaminów : zebrania organizacyjne, kurs obsługi platformy internetowej. 1) październik 2010: pierwsza sesja egzaminacyjna w OKE w Poznaniu uczestnicy zdawali egzaminy z przedmiotów: technologia informacyjna, wiedza o społe-czeństwie, podstawy przedsiębiorczości. 2) luty 2011: druga sesja egzaminacyjna egzaminy z przedmiotów: chemia, biologia, geografia 3) październik 2011: trzecia sesja egzaminacyjna egzaminy z przedmiotów: fizyka i astronomia, matematyka 4) luty 2012: ostatnia sesja egzaminacyjna egzaminy z przedmiotów: j. polski, j. angielski (lub j. rosyjski), historia lutego 2012 r. zakończenie projektu. Wszystkie egzaminy zdawane były w terminach i miejscu określanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Osoby zapisane do projektu w terminie uniemożliwiającym zdawanie egzaminów eksternistycznych zgodnie z powyższym harmonogramem projektu otrzymały indywidualny harmonogram zdawania egzaminów eksternistycznych. Zarządzania projektem Projekt koordynował Zespół Zarządzający Projektem (ZZ) w składzie: Kierownik Projektu Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji Pracownik finansowy projektu

12 W pracach ZZ uczestniczył też pracownik informatyczny projektu oraz właściciel ADTI. Przynajmniej raz w miesiącu odbywały się zebrania ZZ. Posiedzenia były protokołowane przez specjalistkę ds. monitoringu i ewaluacji projektu, a protokoły przekazywane do dokumentacji projektowej. Odbywały się też spotkania szkoleniowe, w szczególności dotyczące nowych wersji wytycznych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Zarządzanie projektem przebiegało prawidłowo, zgodnie z zakresem odpowiedzialności ustalonym w podpisanych umowach zlecenia. Prawnik projektu udzielał porad telefonicznych w zakresie prawa autorskiego opiekunom serwisów. Udzielał również konsultacji członkom zespołu zarządzającego w kwestiach dotyczących nowych wytycznych z publikacji WUP w Poznaniu oraz spraw bieżących (uczestniczył w niektórych zebraniach szkoleniowych). Zgodnie z harmonogramem projektu, specjalistka ds. monitoringu i ewaluacji projektu sporządzała raporty z realizacji zadań w aspekcie merytorycznym i czasowym. Pracownik ds. finansowych sporządzała raporty z realizacji budżetu w aspekcie kosztowym i czasowym. Na bieżąco monitorowana była płynność finansowa projektu na podstawie sporządzanych prognoz realizacji budżetu. Na bieżąco kontrolowana była realizacja budżetu w aspekcie kwalifikowalności kosztów, zgodności z budżetem oraz realizacji płatności. Biuro Rachunkowe na bieżąco prowadziło rachunkowość projektu oraz udzielało porad z zakresu spraw księgowych. Specjalistka ds. monitoringu i ewaluacji projektu na bieżąco monitorowała stopień osiągania wskaźników rezultatów oraz produktów projektu. W marcu 2010 r. realizowano zakup niezbędnego sprzętu komputerowego koniecznego do sprawnego i efektywnego zarządzania projektem (oprogramowanie, komputery przenośne dla ZZ, kserokopiarka z opcją drukowania, aparat fotograficzny oraz komputer dla pracownika administracyjnego projektu).

13 Promocja i upowszechnienie projektu Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Zarządzającego przyjęto zasady wyłaniania oferentów wykonawców w zakresie promocji i upowszechnienia projektu: kampanii prasowej, kampanii radiowej, spotu TV oraz firmy graficznej (ulotki, foldery, plakaty, stand, tablica informacyjna, naklejki). Zastosowano tryb zapytań ofertowych ze względu na ograniczoną znajomość rynku przez członków ZZ. Zapytania ofertowe skierowano do 3 firm. Po szczegółowej analizie ofert dokonano rozstrzygnięcia konkursu na najkorzystniejsze oferty: produkcja spotu telewizyjnego dla PTV w Poznaniu - Studio Produkcji Telewizyjnej VIDART Sp. z o.o. przeprowadzenie kampanii informacyjnej promującej projekt w wielkopolskim radio - RADIO ESKA 93,0 FM Poznań. przeprowadzenie akcji informacyjnej promującej projekt w wielkopolskiej prasie - Głos Wielkopolski POLSKAPRESSE. wykonanie usługi promocyjnej - AGENCJA REKLAMOWA SODASITE.COM utworzenie i prowadzenie strony internetowej projektu - HYDZIK.PL, Informacje o rozstrzygnięciu konkursów ogłoszono na stronie W okresie prowadzenia kampanii promocyjnej trwała emisja spotów telewizyjnych, która była na bieżąco monitorowana w odniesieniu do przekazanego przez PTV harmonogramu emisji.

14 Odbywała się również emisja reklamy prasowej w Głosie Wielkopolskim. Wszystkie emisje monitorowano i dokumentowano poprzez archiwizowanie właściwych egzemplarzy gazety. Prowadzono również emisję spotów w RADIO ESKA 93,0 FM Poznań, która była na bieżąco monitorowana w odniesieniu do harmonogramu emisji spotów przekazanych przez wykonawcę zlecenia. W czerwcu 2010 r. przeprowadzono wysyłkę materiałów reklamowych do wielkopolskich zakładów pracy (300 szt.). Materiały wysłano za pośrednictwem firmy POCZTA POLSKA. W skład pakietu weszły: 1 plakat, 5 folderów, 10 ulotek oraz pismo przewodnie. W celu efektywnego przeprowadzenia akcji wysyłkowej zakupiono od firmy ENIRO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie bazę danych wielkopolskich zakładów

15 pracy, co ułatwiło i pozwoliło efektywniej wykonać zadanie przesłania materiałów promocyjnych do zakładów pracy. Firma HYDZIK.PL (a od czerwca 2010 r. firma MWS Małgorzata Panas) na bieżąco aktualizowała stronę internetową projektu. Zmodyfikowano graficzną stronę wybranych dokumentów oraz całego serwisu. Zamieszczono formularz zgłoszeniowy oraz dokumenty rekrutacyjne. W raportowanym okresie prowadzono akcję reklamową w Internecie poprzez współpracę z firmą WebDoctor. Prowadzona była kampania linków sponsorowanych Google

16 AdWords promujących stronę dostępną pod adresem Został przekazany firmie WebDoctor artykuł do publikacji. Zostało zlecone opublikowanie artykułu na stronach internetowych dostępnych dla Glogerów. Utworzony został baner reklamowy, który będzie stanowił element kampanii reklamowej. Z analizy wykresu wynika, że największą skutecznością cechowała się reklama prasowa oraz internetowa. Źródło informacji o projekcie (można było zaznaczyć kilka): Reklama w prasie Internet Reklama w lokalnym radiu Znajomi Reklama w PTV Powiatowy Urząd Pracy Ulotka Inne Plakat Folder Zakład pracy W celu lepszego, bardziej efektywnego kontaktu z grupą docelową zainstalowano na stronie w oprogramowaniu joomla odpowiedni komponent - newsletters. Dzięki temu można było wysyłać przypomnienia oraz informacje członkom grupy docelowej projektu w sposób automatyczny na e przekazane w formularzu zgłoszeniowym. Taki sposób komunikowania okazał się bardziej efektywny niż przekazywanie informacji na maile projektowe w domenie eksternistyczne.pl ze względu na częstsze korzystanie z maili prywatnych przez kursantów.

17 W kontaktowaniu się z grupą docelową wykorzystywano też specjalny system SMS w celu przekazywania krótkich informacji i przypomnień GD. System SMS był wykorzystywany w celu przypominania GD o terminach konsultacji indywidualnych (czat). Rekrutacja grupy docelowej W okresie poprzedzającym realizację projektu (luty 2011 r. ) na koszt beneficjenta przeprowadzono akcje informacyjną w miejscach, w których na terenie województwa wielkopolskiego zdawano egzaminy eksternistyczne (Poznań XI LO, Leszno-Centrum Kształcenia Nauczycieli, Kalisz-Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli). Zdającym egzaminy wręczono ulotki o projekcie i udzielono podstawowych informacji o projekcie. W związku z rozpoczęciem rekrutacji od 1 kwietnia 2010 r. została opracowana przez kierownika projektu oraz pracownika informatycznego procedura rekrutacyjna, regulamin uczestnictwa w projekcie, wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wzór zaświadczenia o zatrudnieniu. Został opracowany również formularz zgłoszeniowy on-line. Od 1 kwietnia br. rozpoczęła się akcja rekrutacyjna grupy docelowej do projektu. Dokładnie 1 kwietnia 2010 r. został zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej projektu formularz zgłoszeniowy on-line. Kandydaci przesyłali również inne dokumenty rekrutacyjne, które drukowali ze strony internetowej projektu (deklarację uczestnictwa oraz oświadczenie i zaświadczenie o zatrudnieniu). Dokumenty przesyłali pocztą tradycyjną lub osobiście składali w biurze projektu. Dostarczali również kserokopie świadectwa ukończenia szkoły oraz kserokopie dowodu osobistego (dokumenty te poświadczali za zgodność z oryginałem). W dniu 1 lipca 2010 r. ogłoszono skład grupy docelowej. Ilość osób zakwalifikowanych do projektu znajdowała się zawsze w formularzu PEFS.

18 W okresie 3 5 lipca 2010 r. zorganizowano, nieprzewidziany w projekcie cykl konferencji szkoleniowo informacyjnych dla grupy docelowej. Szkolenia zostały zorganizowane w 6 grupach szkoleniowych (SZKOLENIE TEORETYCZNE oraz OBSŁUGA INTERNETOWEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ). Program szkolenia obejmował: SZKOLENIE TEORETYCZNE 1. Powitanie 2. Omówienie prawnych aspektów egzaminów eksternistycznych: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (DzU z 2007 r., Nr 179, poz. 1273) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 września 2007 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów eksternistycznych (DzU z 2007 r., Nr 184, poz. 1309) procedury organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych informatory o egzaminach eksternistycznych 3. Omówienie założeń projektu Program e- learningowego wsparcia osób zdających egzaminy eksternistyczne. 4. Sesje egzaminacyjne (terminy, opłata za egzaminy, zwolnienia z opłat, zwrot kosztów egzaminów) 5. Dokumentacja sesja egzaminacyjna: wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych oświadczenie, że nie jest się uczniem (słuchaczem szkoły) deklaracja dla zdającego z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wniosek o zaliczenie zdanych przedmiotów wniosek o zwolnienie z opłaty

19 oświadczenie do wniosku o zwolnienie z opłaty wniosek o przedłużenie okresu zdawania egzaminu wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej OBSŁUGA INTERNETOWEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ (IPE) 1. Logowanie 2. Budowa IPE 3. Modyfikacja swoich danych 4. Prezentacje 5. Czaty 6. Fora dyskusyjne 7. Zadania domowe 8. Quizy 9. Poczta elektroniczna 10. Serwis prawny wszystko o egzaminach eksternistycznych Zorganizowanie konferencji wynikało z chęci pomocy grupie docelowej w obsłudze platformy oraz wyposażenie kursantów w niezbędną wiedzę z zakresu procedur przeprowadzania egzaminów eksternistycznych. Potrzebę zorganizowania takiej konferencji sformułowano też w ocenie wniosku o dofinansowanie. Szkolenie organizowano również dla osób rozpoczynających uczestnictwo w projekcie w terminach późniejszych. Podczas realizacji projektu wsparciem objęto w sumie 129 osób (55K oraz 74M). Modyfikacja programów wsparcia i modernizacja internetowej platformy edukacyjnej

20 W marcu 2010 r. rozpisano konkursy na wykonawców prezentacji multimedialnych z zakresu j. polskiego, biologii, podstaw przedsiębiorczości, technologii informacyjnej oraz j. rosyjskiego. Określono minimalne wymagania technicznie i merytoryczne dla prezentacji. Ogłoszenia zamieszczono na stronie internetowej projektu. Precyzyjnie określono wymagania oraz podano zakres pracy. Wszystkie prezentacje musiały być utworzone z wykorzystaniem języka HTML. Prezentacje musiały obejmować treści nauczania z zakresu LO na poziomie podstawowym. Prezentacje powinny zostać podzielone na działy. Poszczególne działy powinny zostać podzielone na lekcje, a lekcje na tematy. Prezentacje powinny zawierać oprócz treści również rysunki, zdjęcia oraz elementy multimedialne (pliki wideo, nagrania dźwiękowe) itp. W prezentacjach należało użyć linków internetowych wskazujących strony, na których można uzupełnić wiedzę. Na zakończenie każdego działu został utworzony test sprawdzający wiedzę z danego działu. Liczba pytań w teście nie powinna być mniejsza niż 20. Zgodnie z zapisami z wniosku o dofinansowanie, 24 marca 2010 r. podpisano umowy zlecenia z nauczycielami, którzy zmodyfikują oraz wdrożą e-learningowe programy wsparcia dla uczestników projektu. Listę osób zakwalifikowanych przyjęto decyzją Zespołu Zarządzającego w dniu 16 marca 2010 r. Kwalifikacje wykonawców umów oraz ich dotychczasowe doświadczenie zawodowe gwarantowały poprawność wykonania dzieła. Każdy z zatrudnionych nauczycieli posiadał indywidualne konto w Internetowej Platformie Edukacyjnej, mając tym samym możliwość publikowania swojej pracy. Nadzór merytoryczny oraz informatyczny nad przygotowaniem programów wsparcia sprawował pracownik informatyczny projektu przy współudziale właściciela ADTI. W dniu 24 kwietnia 2010 r. w Internetowej Platformie Edukacyjnej założone zostało forum prawne, które prowadził właściciel kancelarii prawnej współpracującej w ramach projektu z ADTI. Forum miało ułatwić pracę wykonawcom prezentacji oraz nauczycielom modyfikującym program wsparcia w zakresie stosowania prawa autorskiego. Każda

21 zamieszczona informacja na forum: Forum PORADY PRAWNE była automatycznie rozsyłana do wszystkich zatrudnionych nauczycieli. W dniu 30 czerwca 2010 r. zakończono realizację zleceń dotyczącą opracowania prezentacji multimedialnych z zakresu: j. polskiego, j. rosyjskiego, biologii, podstaw przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnej. Prezentacje zamieszczono w platformie w postaci plików html oraz plików dźwiękowych i multimedialnych. Wykonujący zlecenia opracowali stosowne sprawozdania. W dniu 30 czerwca 2010 r. zakończono również realizację zleceń w zakresie modernizacji programów wsparcia z poszczególnych 12 przedmiotów objętych egzaminami eksternistycznymi. Nauczyciele realizujący zlecenie starannie wykonali swoje zadania i serwisy można było udostępnić kursantom zgodnie z harmonogramem projektu. Wykonujący zlecenia opracowali stosowne sprawozdania. Realizacja programów e-learningowego wsparcia grupy docelowej W marcu 2010 r. ogłoszono konkursy na stanowiska nauczycieli mających realizować e-learningowe programy wsparcia z zakresu następujących 12 zajęć edukacyjnych: technologii informacyjnej, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, chemii, biologii, geografii, fizyki i astronomii, matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, języka rosyjskiego, historii. Informacje o konkursach zamieszczono na stronie internetowej projektu. Precyzyjnie określono wymagania oraz podano zakres pracy: monitoring opublikowanych treści nauczania, w razie potrzeby ich weryfikacja oraz uzupełnienie; obsługa czatów (jeden czat w miesiącu dla każdego przedmiotu, czas trwania czatu 1 godzina zegarowa); obsługa forum dyskusyjnego (opiekun serwisu odpowiada na pytania kursantów oraz publikuje posty o charakterze problemowym przynajmniej 3 posty problemowe w miesiącu); nadzór nad systemem testów w każdym miesiącu jeden test zamknięty weryfikacja automatyczna

22 w Internetowej Platformie Edukacyjnej; analiza, ocena i komentarz przesłanych prac kontrolnych. Pod koniec okresu realizacji programu z danego przedmiotu praca w charakterze próbnego egzaminu eksternistycznego; bieżące konsultacje indywidualne poprzez moduł poczty elektronicznej. Zgodnie z zapisami z wniosku o dofinansowanie, 16 marca 2010 r. rozstrzygnięto konkursy na opiekunów serwisów. Zespół Zarządzający ustalił, że umowy zlecenia z nauczycielami, którzy pełnić będą rolę opiekunów serwisów, zostaną podpisane pod koniec czerwca 2010 r. Przyjęto zasadę, że w miarę możliwości opiekunami serwisów będą osoby, które modyfikowały oraz wdrażały w IPE e-learningowe programy wsparcia dla uczestników projektu. W dniach: 24, 29, 30, 31 marca 2010 r. odbyło się szkolenie dla opiekunów serwisów (12 osób). Szkolenie zostało przeprowadzone przez pracownika informatycznego przy współpracy z właścicielem ADTI. Metoda szkolenia komplementarna blended learning; 6 godzin szkolenia przeznaczono na zajęcia stacjonarne w pracowni komputerowej; 6 godzin na konsultacje w formie czata z wykorzystaniem platformy MOODLE. Grupa stanowiła spójną całość, a poszczególni uczestnicy i uczestniczki byli otwarci nie obawiali się formułować pytań oraz werbalizować problemów. Mocną stroną zajęć była: organizacja zajęć, profesjonalna dydaktyka trenera prowadzącego szkolenie, przygotowanie sali i sprzętu komputerowego do szkolenia, sympatyczna atmosfera, urozmaicona forma zajęć (blendet learning), zwracanie uwagi na każdego uczestnika i uczestniczkę zajęć. Słabą stroną zajęć było: nierówne tempo pracy uczestników i uczestniczek szkolenia (różnica między osobami mającymi doświadczenie w zakresie obsługi oprogramowania MOODLE (10 osób) oraz osobami, które takiego doświadczenia nie nabyły wcześniej (2 osoby), oświetlenie sali komputerowej, niedostateczne moderowanie czatów przez trenera. W dniu 1 lipca 2010 r. zawarto umowy zlecenia z opiekunami poszczególnych 12 serwisów Umowę zawarto z 11 nauczycielami realizującymi zlecenia z zakresu zadania 4

23 (modyfikacja programów wsparcia) oraz jedną nauczycielką, która nie modyfikowała programów wsparcia. Opiekunowie serwisów (OS) - nauczyciele realizujący programy wsparcia z zakresu swoich przedmiotów na bieżąco realizowali zadania wynikające z umowy zlecenia w szczególności: - monitorowali opublikowane treści nauczania, w razie potrzeby dokonywali drobnych weryfikacji oraz uzupełnienia; - obsługiwali czaty (jeden czat w miesiącu, czas trwania czatu 1 godzina zegarowa); - obsługiwali forum dyskusyjne - przynajmniej 3 posty problemowe w miesiącu); - tworzyli w każdym miesiącu w IPE 1 test zamknięty (quiz minimum 8 pytań) weryfikacja automatyczna w IPE - konsultowali się z kursantami poprzez moduł poczty elektronicznej. Opiekunowie serwisów po zakończeniu danego miesiąca przekazywali stosowne raporty ze swych działań, które umieszczono w dokumentacji projektowej. Raporty decyzją Zespołu Zarządzającego posiadały jednolity wzór i zawierały wszystkie komponenty zawartej z opiekunami serwisów umowy. Analiza aktywności w IPE kursantów monitorowana była na bieżąco, a stosowne raporty generowane były przez IPE w formie elektronicznej. Aktywność kursantów była bardzo zróżnicowana. Szczegółowy raport aktywności opiekunów serwisów oraz grupy docelowej nagrywany był na płytę CD w postaci pliku xml i dołączany był do comiesięcznego raportu. Z analizy tego raportu wynikało, że kursanci, nie wykazywali dostatecznego zainteresowania konsultacjami indywidualnymi z opiekunami serwisów (czat, forum, poczta elektroniczna). Nie przejawiali chęci aktywnego uczestniczenia w czatach tematycznych oraz nie odpowiadali w sposób zadawalający na przedmiotowym forum dyskusyjnym. Pomimo widocznych w SPI logowań, kursanci mieli opór przed publicznymi ujawnieniami swoich wypowiedzi.

24 Największym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje oraz rozwiązywanie quizów, które stanowiły główny element przygotowania do egzaminów. Z osobami nieaktywnymi na bieżąco prowadzone były rozmowy wyjaśniające, które miały na celu zmotywowanie ich do nauki. W marcu 2011 r. dokonano implementacji nowej wersji oprogramowania MOODLE, która znacznie różniła się od wersji poprzedniej. Rozpoczęto również przygotowania do usytuowania Internetowej Platformy Edukacyjnej na nowym szybszym serwerze kolokowanym w warunkach szybszego łącza internetowego. Działania te wynikały z szybkiego postępu technologicznego w wymiarze usług internetowych oraz hostingu. Zwrot kosztów egzaminów eksternistycznych z poszczególnych przedmiotów Sesja październik 2010 r. Pierwsza sesja egzaminacyjna w październiku 2010 r. odbyła się w następujących terminach: technologia informacyjna - 9 października 2010 r. (sobota), godz wiedza o społeczeństwie - 10 października 2010 r. (niedziela), godz podstawy przedsiębiorczości - 17 października 2010 r. (niedziela), godz Koszt jednego egzaminu wynosił będzie 143,88 zł. Koszt 3 egzaminów - 431,64 zł. W sesji październikowej 2010 r. do egzaminów eksternistycznych przystąpiło 28 kursantów (9K oraz 19M). Dwie osoby (M) nie przystąpiły do egzaminu z technologii informacyjnej oraz podstaw przedsiębiorczości. Wszystkie egzaminy zdało 22 kursantów (7K oraz 15M). Z przedmiotu wiedza o społeczeństwie egzamin zdało 100% kursantów, tj. 28 kursantów (9K oraz 19M). Z przedmiotu technologia informacyjna egzamin zdało ok. 80% kursantów, tj. 22 kursantów (7K oraz 15 M), 5 osób nie zdało, a jedna osoba nie przystąpiła. Z przedmiotu pod-

25 stawy przedsiębiorczości egzamin zdało ok. 96% kursantów, tj. 27 kursantów (9K oraz 18M). Jedna osoba nie przystąpiła. Najwyższą średnią ocen kursanci uzyskali z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, a najniższą z wiedzy o społeczeństwie. Zdawalność egzaminu z podziałem na płeć K M Razem 30 Ilość kursantów WOS TI PP prze dm ioty Najwyższą zdawalność zdający osiągnęli z wiedzy o społeczeństwie, natomiast najniższą zdawalnością wykazali się z technologii informacyjnej. Zgodnie z decyzją Zespołu Zarządzającego do osób, które nie przekazały wyników egzaminów, skierowano w dniu 10 stycznia 2011 r. pismo przypominające o konieczności wywiązywania się ze złożonych deklaracji. Sesja luty 2011 r. Druga sesja egzaminacyjna w lutym 2011 r. odbyła się w następujących terminach: z biologii - 19 lutego 2011 r. (sobota), godz z geografii - 20 lutego 2011 r. (niedziela), godz

26 z chemii - 26 lutego 2011 r. (sobota), godz Ponadto kursanci przystępowali do zaległych egzaminów z wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnej w terminach: z technologii informacyjnej - 12 lutego 2011 r. (sobota), godz z wiedzy o społeczeństwie - 13 lutego 2011 r. (niedziela), godz z podstaw przedsiębiorczości - 20 lutego 2011 r. (niedziela), godz Koszt jednego egzaminu wynosił 153,95 zł. Koszt 3 egzaminów - 461,85 zł. Po sesji lutowej 2011 r. sfinansowano koszty egzaminów 34 kursantom (11K oraz 23M). Po uzyskaniu zgody z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu refundowano koszty również egzaminów niezdanych. Nie wszystkim osobom sfinansowano egzaminy, ponieważ część osób egzaminy z przyczyn nieusprawiedliwionych zdawała poza harmonogramem projektu.

27 Zdawalność egzaminu z podziałem na płeć K M Razem Ilość kursantów WOS TI PP B C G przedmioty W sesji lutowej 2011 r. z przedmiotu wiedza o społeczeństwie egzamin zdało 100% kursantów. Z przedmiotu technologia informacyjna egzamin zdało 84% kursantów. Z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości egzamin zdało 100% kursantów. Z przedmiotu biologia egzamin zdało 89% kursantów. Z przedmiotu chemia egzamin zdało 63% kursantów. Z przedmiotu geografia egzamin zdało 100% kursantów. Z analizy porównawczej wynika, że nastąpił wzrost zdawalności egzaminów z przedmiotów technologia informacyjna ( o 4%) oraz z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości (o 4%). Z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w obu sesjach egzaminacyjnych egzamin zdało 100% kursantów, którzy do niego przystąpili.

28 W sesji październikowej 2010 r. kursanci przystąpili do 82 egzaminów, natomiast w sesji lutowej 2011 r. przystąpili do 126 egzaminów. W sesji październikowej egzaminy zdało 94% kursantów, natomiast w sesji lutowej 87%. Spadek zdawalności związany był przede wszystkim z dużą niezdawalnością egzaminu z chemii. W dniu 23 marca 2011 r. skierowano do osób, które nie złożyły wniosków o zwrot kosztów egzaminów eksternistycznych i nie przedstawiły zaświadczeń o wynikach egzaminów eksternistycznych w sesji październikowej 2010 r. pisma - wezwania do zapłaty kar umownych z jednoczesną propozycją zobowiązania się do zdawania zaległych egzaminów w kolejnej sesji egzaminacyjnej, co wstrzymałoby ewentualne dalsze kroki egzekucyjne. Sesja październik 2011 r. W październiku 2011 r. zostały przeprowadzone egzaminy eksternistyczne zgodnie z harmonogramem projektu z: z fizyki i astronomii - 7 października 2011 r. (piątek), godz z matematyki - 14 października 2011 r. (piątek), godz Terminy egzaminów zaległych: z wiedzy o społeczeństwie - 8 października 2011 r. (sobota), godz z podstaw przedsiębiorczości - 15 października 2011 r. (sobota), godz z geografii - 15 października 2011 r. (sobota), godz z biologii - 16 października 2011 r. (niedziela), godz z chemii - 21 października 2011 r. (piątek), godz z technologii informacyjnej - 23 października 2011 r. (niedziela), godz Od sesji październikowej 2011 r. zwracane były też koszty egzaminów zdawanych poza harmonogramem projektu. Koszt jednego egzaminu wynosił 153,95 zł. Koszt 3 egzaminów -

29 307,90 zł. Do osób, które nie przekazały wyników egzaminów eksternistycznych z sesji październikowej 2011 r. zostało wysłane stosowne pismo wzywające do opłacenia kar umownych z tyt. niewywiązania się ze złożonej deklaracji uczestnictwa w projekcie. M F G C B E I W Zdawalność egzaminów eksternistycznych z podziałem na płeć Mężczyźni Kobiety Ogólnie Do egzaminów eksternistycznych przystąpiło więcej osób niż w poprzedniej sesji (luty 2011 r.). Po sesji październikowej 2011 r. sfinansowano koszty egzaminów 50 kursantom (21K oraz 29M). Po uzyskaniu zgody z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu refundowano koszty również egzaminów niezdanych oraz zdawanych poza harmonogramem projektu w pełnej wysokości. W sumie zrefundowano 187 EE (77 zdawanych przez K oraz 110 zdawanych przez M). Od początku realizacji projektu zrefundowano 369 EE (138 zdawanych przez K oraz 231 zdawanych przez M). Średnią ocen z poszczególnych egzaminów eksternistycznych przedstawia poniższy wykres. Najwyższą średnią ocen kursantki i kursanci uzyskali z: podstaw przedsiębiorczości, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie. Najniższe średnie ocen uzyskali z przedmiotów ścisłych: matematyka, fizyka, chemia.

30 Średnia ocen z poszczególnych przedmiotów z podziałem na płeć po sesji październikowejn 2011 r. M F 1,40 1,24 1,33 1,46 1,37 1,42 Mężczyźni Kobiety Ogólnie G 3,00 3,13 3,50 C 1,60 1,75 2,00 B 2,00 2,17 2,33 E 4,29 4,13 4,20 I 2,00 2,25 2,50 W 3,17 3,13 3,14 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 Sesja luty 2012 r. W lutym 2012 r. zostały przeprowadzone egzaminy eksternistyczne zgodnie z harmonogramem projektu w następujących terminach: Przedmioty bieżące (zdawane zgodnie z harmonogramem projektu): z języka polskiego - 12 lutego 2012 r. (niedziela), godz z historii - 18 lutego 2012 r. (sobota), godz z języka obcego nowożytnego: j. angielskiego lub j. rosyjskiego - 24 lutego 2012 r. (piątek), godz Przedmioty zaległe (niezdawane wcześniej lub niezaliczone): z fizyki i astronomii - 10 lutego 2012 r. (piątek), godz z technologii informacyjnej - 11 lutego 2012 r. (sobota), godz. 9.00

31 z wiedzy o społeczeństwie - 12 lutego 2012 r. (niedziela), godz z matematyki - 17 lutego 2012 r. (piątek), godz z biologii - 18 lutego 2012 r. (sobota), godz z podstaw przedsiębiorczości - 19 lutego 2012 r. (niedziela), godz z geografii - 19 lutego 2012 r. (niedziela), godz z chemii - 25 lutego 2012 r. (sobota), godz Na podstawie raportu opracowanego przez OKE w Poznaniu z sesji październikowej 2011 r. należy stwierdzić, że zdawalność egzaminów eksternistycznych przez kursantów oraz kursantki objętych programem wsparcia w ramach realizowanego projektu kształtuje się na poziomie wyższym niż zdawalność egzaminów eksternistycznych w OKE w Poznaniu. Przedmiot Zdawalność w % Zdawalność GD projektu w % Język polski 79 Język angielski 61 Język rosyjski 80 Język niemiecki 40 Historia Wiedza o społeczeństwie Geografia Biologia Matematyka Chemia Fizyka i astronomia Podstawy przedsiębiorczości Technologia informacyjna Kursanci i kursantki objęci programem wsparcia większą zdawalność osiągnęli z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, biologia, matematyka, fizyka i astronomia, technologia informacyjna. Niższą zdawalnością wykazali się natomiast z przedmiotów: historia oraz chemia. Zdawalność z przedmiotów: geografia oraz podstawy przedsiębiorczości kształtowała się na poziomie zdawalności w OKE w Poznaniu.

32 Miejsca przeprowadzania egzaminów eksternistycznych ogłaszanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Podczas realizacji projektu, każdorazowo OKE w Poznaniu ogłaszała miejsca organizowania egzaminów eksternistycznych, w zależności od miejsca zamieszkiwania zdających. Przez cały okres trwania projektu zdający zdawali egzaminy eksternistyczne w tych samych miejscach Dla osób zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego w powiatach: jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, krotoszyński, M. Kalisz, M. Konin, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki, turecki w: Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu ul. Wrocławska 182, Kalisz Dla osób zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego w powiatach: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, M. Poznań, obornicki, pilski, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski w: XI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu ul. Ściegiennego 134, Poznań z wyjątkiem egzaminu z technologii informacyjnej (informatyki), który zostanie przeprowadzony 9 października 2010 r. o godz w: - XI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, ul. Ściegiennego 134, Poznań - Zespole Szkół Elektrycznych Nr 1 w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 163, Poznań - IX Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, ul. Warzywna 24, Poznań

33 Zdający zostali powiadomieni listownie o wyznaczonych indywidualnie miejscach zdawania egzaminu Dla osób zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego w powiatach: gostyński, kościański, leszczyński, M. Leszno, rawicki w: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie ul. B. Chrobrego 15, Leszno Ponadto OKE w Poznaniu informowała, że: 1) osoby, które nie dokonały opłaty za egzamin nie będą dopuszczone do jego zdawania, 2) na egzamin zdający winien stawić się nie później niż na godzinę przed jego rozpoczęciem, 3) przed każdym egzaminem będzie sprawdzana tożsamość zdających, dlatego należy posiadać przy sobie dowód osobisty, 4) zdający egzamin musi być wyposażony w przybory do pisania w kolorze czarnym (wypełnianie arkusza egzaminacyjnego innym kolorem niż czarny lub pisanie ołówkiem jest niedozwolone), 5) do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych, ani żadnych materiałów lub przyborów pomocniczych innych niż wskazane przez Dyrektora CKE w serwisie internetowym Rezultaty miękkie projektu W trakcie realizacji projektu opracowano oraz opublikowano w Internetowej Platformie Edukacyjnej kwestionariusze do badania rezultatów miękkich projektu w odniesieniu do grupy docelowej (ANKIETY ANONIMOWE). Badania przeprowadzono czterokrotnie: lipiec/sierpień 2010 r. badanie ex ante; luty/ marzec 2011 r. pierwsze badanie kontrolne; sierpień/ wrzesień 2011 r. drugie badanie kontrolne; styczeń/ luty 2012 r. badanie ex post. Przeprowadzono badania w następujących obszarach:

34 1. Poczucie własnej wartości 2. Znajomość usług internetowych 3. Znajomość technologii informatycznych 4. Aspiracje osobiste i zawodowe 5. Poziom samooceny 6. Znajomość swoich słabych i mocnych stron 7. Kondycja psychiczna 8. Świadomość w wyborze drogi zawodowej Opracowane wyniki badań znajdują się w dokumentacji projektowej. Badano również: 9. Wzrost wiedzy i umiejętności GD 10. Wzrost zdawalności EE przez GD Projekt zakładał również przeprowadzanie badań w odniesieniu do opiekunów serwisów. Badania przeprowadzono również czterokrotnie: lipiec/sierpień 2010 r. badanie ex ante; luty/ marzec 2011 r. pierwsze badanie kontrolne; sierpień/ wrzesień 2011 r. drugie badanie kontrolne; styczeń/ luty 2012 r. badanie ex post. Przeprowadzono badania w następujących obszarach: 1. Poczucie własnej wartości 2. Znajomość usług internetowych 3. Znajomość technologii informatycznych Rezultaty twarde projektu W trakcie realizacji projektu systematycznie monitorowano wskaźniki rezultatów twardych projektu: 1. Liczba kursantek i kursantów objętych programem wsparcia.

35 2. Liczba OS objętych szkoleniem. 3. Liczba kursantek i kursantów, którym sfinansowano koszt EE. 4. Liczba kursantów i kursantek, którzy zdali poszczególne EE. 5. Liczba kursantów i kursantek, którzy ukończyli LO w systemie eksternistycznym. Produkty: W trakcie realizacji projektu systematycznie monitorowano wskaźniki produktów projektu: 1. Programy wsparcia dla przedmiotów objętych egzaminami eksternistycznymi. 2. Liczba godzin szkolenia OS. 3. Liczba godzin konsultacji w formie czatów. 4. Liczba opublikowanych postów. 5. Liczba prac kontrolnych - próbnych EE. 6. Liczba publikacji. 7. Liczba sfinansowanych zdanych egzaminów EE Do monitorowania wskaźników służyły następujące narzędzia: - rachunki zleceniobiorców - listy płac - lista obecności uczestników na zajęciach szkoleniowych - dzienniki z zajęć szkoleniowych odbywających się w ramach projektu - formularze zgłoszeniowe - ankiety - badanie wyników egzaminów uczestników projektu - pisemna publikacja zwarta

36 ZAKOŃCZENIE Projekt Program wsparcia e-learningowego osób zdających egzaminy eksternistyczne adresowany był do mieszkańców województwa wielkopolskiego, którzy z własnej woli zamierzali ukończyć LO dla dorosłych, ale z różnych względów nie mogli uczestniczyć w tradycyjnej formie nauki. W ramach projektu do egzaminów eksternistycznych przygotowywano 129 osób w tym 55 kobiet oraz 74 mężczyzn. Do egzaminów eksternistycznych przystąpiło ponad 60 osób, a średnia ich zdawalność kształtowała się powyżej średniej ocen dla obszaru działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Kursanci i kursantki zrealizowali programy wsparcia z 11 przedmiotów koniecznych do zaliczenia LO dla dorosłych, co pozwoliło im przystępować do egzaminów eksternistycznych w 4 sesjach egzaminacyjnych: - październik 2010 r. - luty 2011 r. - październik 2011 r. - Luty 2012 r. Po zakończeniu projektu kursanci i kursantki mogą przystępować do niezaliczonych egzaminów eksternistycznych już poza harmonogramem projektu, w kolejnych sesjach egzaminacyjnych, co będzie skutkowało ukończeniem przez nich LO dla dorosłych w trybie eksternistycznym po zdaniu wszystkich 11 przedmiotów. Realizujący projekt: Beneficjent oraz Partner przekonani są, że uczestnictwo w projekcie stanowić będzie dla wielu uczestników szansę na realizację życiowych marzeń oraz planów i całą pewnością poprawi ich sytuację na rynku pracy.

EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE 2016

EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE 2016 EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE 2016 w województwie śląskim sesja zimowa Jaworzno 2016 Spis treści Wstęp 3 Warunki przystąpienia do egzaminów eksternistycznych 3 Wymagania egzaminacyjne 4 Termin i miejsce egzaminów

Bardziej szczegółowo

Egzaminy eksternistyczne 2015

Egzaminy eksternistyczne 2015 Egzaminy eksternistyczne 2015 w województwie śląskim sesja jesienna Jaworzno 2015 Spis treści Wstęp 3 Przystępujący do egzaminów 3 Zakres egzaminu 4 Termin i miejsce egzaminu 5 Zgłoszenia do egzaminu 6

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2016/2017

Sprawozdanie. z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2016/2017 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2016/2017 Łódź wrzesień 2017 1 Spis treści 1 SESJA JESIENNA 2016 r.... 4 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie. z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2013/2014 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2013/2014 Łódź wrzesień 2014 1 Spis treści 1 SESJA JESIENNA 2013 r.... 4 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2014/2015 1

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2014/2015 1 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2014/2015 1 Łódź wrzesień 2015 Spis treści 1 SESJA JESIENNA 2014 r.... 4 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie. z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2015/2016 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 215/216 Łódź wrzesień 216 1 Spis treści 1 SESJA JESIENNA 215 r.... 4 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych w sesji: jesiennej 2016 zimowej 2017 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych Sesja jesienna 2016 Sesja zimowa 2017 1. Informacje ogólne o egzaminach eksternistycznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie w 2016 roku Kraków, grudzień 2016 Organizacja sesji

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2013 i zimowej RAPORT

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2013 i zimowej RAPORT Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2013 i zimowej 2014. RAPORT Egzaminy eksternistyczne są organizowane dwa razy w ciągu roku szkolnego: w

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2015 i zimowej 2016 SPRAWOZDANIE

Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2015 i zimowej 2016 SPRAWOZDANIE Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2015 i zimowej 2016 SPRAWOZDANIE Egzaminy eksternistyczne są organizowane dwa razy w ciągu roku szkolnego: w sesji jesiennej od 1 do 31 października

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych Dz. U. z 2012 r., poz. 188.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych Dz. U. z 2012 r., poz. 188. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych Dz. U. z 2012 r., poz. 188. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2012 r. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Egzaminy eksternistyczne 2017

Egzaminy eksternistyczne 2017 Egzaminy eksternistyczne 2017 z przedmiotów ogólnokształcących w województwie śląskim sesja zimowa Jaworzno 2017 Spis treści O egzaminach z przedmiotów ogólnokształcących 3 Egzaminy eksternistyczne z zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2015 r. i sesji zimowej 2016 r.

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2015 r. i sesji zimowej 2016 r. Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 1 r. i sesji zimowej 16 r. Opracowanie: Sylwia Derda (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 PODSTAWOWE INFORMACJE.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 PODSTAWOWE INFORMACJE. EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 PODSTAWOWE INFORMACJE. PODSTAWA PRAWNA ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w szczególności z ustawą

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2015 R.)

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2015 R.) Wyniki egzaminów eksternistycznych - raport sesja zimowa (luty 2015 r.) WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2015 R.) W zimowej sesji egzaminacyjnej w 2015 r. egzaminy eksternistyczne

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2014 i zimowej 2015. RAPORT

Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2014 i zimowej 2015. RAPORT Wyniki egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2014 i zimowej 2015. RAPORT Egzaminy eksternistyczne są organizowane dwa razy w ciągu roku szkolnego: w sesji jesiennej od 1 do 31 października oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2015 r.

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2015 r. Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej r. WSTĘP W sesji zimowej w r. (sesja 1) egzaminy eksternistyczne odbyły się od 6 do 21 lutego, zgodnie z harmonogramem

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn 1 Egzamin maturalny składa się z dwóch części: CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne oceniana przez egzaminatorów okręgowej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2013 R.)

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2013 R.) WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2013 R.) W jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2013 r. egzaminy eksternistyczne zostały zorganizowane i przeprowadzone z zakresu szkoły

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2013 ZSOiP Wolsztyn

Egzamin maturalny 2013 ZSOiP Wolsztyn Egzamin maturalny 2013 ZSOiP Wolsztyn 2012-09-11 1 Plan spotkania Struktura i forma egzaminu maturalnego Organizacja egzaminu Dostosowanie warunków i form egzaminu Terminarz egzaminów maturalnych Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Płock, luty 2009r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w roku 2009, czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku.

Egzamin maturalny w roku 2009, czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku. SALON MATURZYSTÓW 1 Egzamin maturalny w roku 2009, czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku. 2 Deklaracja Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014

Egzamin maturalny 2014 V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie Tarnów, u. Rejtana 20 Tel.014 621-05-14 E mail: sekret5lo@umt.tarnow.pl http://www.v-lo.tarnow.pl/ Egzamin maturalny 2014 V Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2017 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2017 roku EGZAMIN MATURALNY w 2017 roku Egzamin maturalny w 2017 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO

INFORMACJA DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO INFORMACJA DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO 1. Prawa i obowiązki przystępującego do egzaminu eksternistycznego określa Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych. Sesja zimowa 2017

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych. Sesja zimowa 2017 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych Sesja zimowa 2017 Opracowanie Zofia Lisiecka (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Redakcja Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Współpraca Hanna

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH. 21 września 2012r.

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH. 21 września 2012r. SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH 21 września 2012r. MATURA - CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo w części ustnej: a) język polski (egzamin bez określania

Bardziej szczegółowo

Egzaminy eksternistyczne 2016

Egzaminy eksternistyczne 2016 Egzaminy eksternistyczne 2016 w województwie śląskim sesja jesienna Jaworzno 2016 Spis treści O egzaminach 3 Egzaminy eksternistyczne z zakresu szkoły podstawowej 3 Egzaminy eksternistyczne z zakresu gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych. Sesja jesienna 2016

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych. Sesja jesienna 2016 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych Sesja jesienna 2016 Opracowanie Hanna Bartczak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Redakcja Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Współpraca

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Egzamin maturalny w 2016 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2016 R.)

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2016 R.) WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2016 R.) Egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2016 r. zostały zorganizowane i przeprowadzone z zakresu gimnazjum dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2015 R.)

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2015 R.) WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA JESIENNA (PAŹDZIERNIK 2015 R.) Egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2015 r. zostały zorganizowane i przeprowadzone z zakresu gimnazjum

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przedmioty obowiązkowe 1. Część ustna język polski język obcy nowożytny do wyboru j. angielski, j, francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski 2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017 PODSTAWA PRAWNA ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w szczególności z ustawą z dnia 20 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2018 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2018 roku EGZAMIN MATURALNY w 2018 roku Egzamin maturalny w 2018 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza w jakim

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku Egzamin maturalny w 2016 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH ORAZ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH ORAZ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR l w Sieradzu REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH ORAZ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Sieradz 2003 Regulamin przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego.

Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego. Matura 2016 język polski (bez określania poziomu) język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (bez określania poziomu) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) matematyka (poziom podstawowy)

Bardziej szczegółowo

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Matura 2015. 2014-09-17 JM matura 2015 1

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Matura 2015. 2014-09-17 JM matura 2015 1 XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí Matura 2015 2014-09-17 JM matura 2015 1 Podstawa prawna egzaminu maturalnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015. Najważniejsze informacje

MATURA 2015. Najważniejsze informacje MATURA 2015 Najważniejsze informacje Podstawa prawna Egzamin maturalny jest przeprowadzany na mocy art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Matura Technikum Leśne Milicz

Matura Technikum Leśne Milicz Matura 2014 Technikum Leśne Milicz Podstawy prawne organizacji matury Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych Załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku I. SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach

REGULAMIN EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach REGULAMIN EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2015 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2015 roku EGZAMIN MATURALNY w 2015 roku Egzamin maturalny w 2015 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Sesja zimowa 2016 LUTY 2016 LMA-A1-161 LUTY 2016 LJP-A1-161

Sesja zimowa 2016 LUTY 2016 LMA-A1-161 LUTY 2016 LJP-A1-161 Sesja zimowa 216 LUTY 216 LMA-A1-161 LUTY 216 LJP-A1-161 Opracowanie Zofia Lisiecka (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Redakcja Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Współpraca Hanna

Bardziej szczegółowo

W części ustnej (bez określania poziomu) W części pisemnej. język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) język polski

W części ustnej (bez określania poziomu) W części pisemnej. język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) język polski 2 3 W części ustnej (bez określania poziomu) język polski język obcy nowożytny W części pisemnej język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) matematyka (poziom podstawowy)

Bardziej szczegółowo

Przygotowano w oparciu o:

Przygotowano w oparciu o: MATURA 2015 struktura egzaminu harmonogram egzaminów czas trwania egzaminów wyniki poprawki dostosowanie matura próbna kalendarz maturzysty poradnik maturzysty Przygotowano w oparciu o: rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH w Zespole Szkół Odzieżowo -Włókienniczych w Lublinie

REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH w Zespole Szkół Odzieżowo -Włókienniczych w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH w Zespole Szkół Odzieżowo -Włókienniczych w Lublinie ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest

Bardziej szczegółowo

Projekt Pakiet maturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pakiet maturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt WND-POKL.09.01.02-30-007/10 "Pakiet maturalny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX "Rozwój

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA ( LUTY 2013 R.)

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA ( LUTY 2013 R.) WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA ( LUTY 2013 R.) 1. Wstęp Egzaminy eksternistyczne w sesji zimowej 2013 r. przeprowadzono w dniach: 8-10, 15-17 i 22-23 lutego 2013 r. w pięciu ośrodkach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych Rozporządzenie kierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Komputer zdam, bo znam" POKL.09.06.02-30-147 /13 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Komputer zdam, bo znam realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych techników

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych techników Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności. Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych

Bardziej szczegółowo

O EGZAMINIE MATURALNYM W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KATOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

O EGZAMINIE MATURALNYM W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KATOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KATOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Katowice, 2017 1. Informator ten przeznaczony jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016 DALEJ

ROK SZKOLNY 2015/2016 DALEJ EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2015/2016 DALEJ Deklaracja Warunkiem koniecznym do tego, by móc zdawać w danym roku szkolnym maturę jest złożenie deklaracji: wstępnej w terminie do 30 września ostatecznej

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2017 roku. Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

Informacje dotyczące przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2017 roku. Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Informacje dotyczące przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2017 roku Deklaracja Zdający składa Przewodniczącemu Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego wstępną pisemną deklarację w terminie do 30

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012 S/032-2/13 Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie za rok 2012 CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012 Mierniki określające stopień realizacji celu koniec

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Organizacja Szkoleń Maciej Mrozek Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu PROFESJONALIŚCI szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Organem prowadzącym jest Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie. Matura informacja o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego. wrzesień 2015 r.

Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie. Matura informacja o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego. wrzesień 2015 r. Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie Matura 2016 informacja o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego wrzesień 2015 r. Niniejsza prezentacja zawiera informacje opublikowane przez

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzaminy eksternistyczne

Osiągnięcia zdających egzaminy eksternistyczne Osiągnięcia zdających egzaminy eksternistyczne w roku szkolnym 2012/2013 Osiągnięcia zdających egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej 2012 r. 2 3 Opracowanie: Małgorzata Lipska Zofia Lisiecka Centralna

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ UL. BOGDANOWICZA 9 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Matura czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni zewnętrznym egzaminie maturalnym

Matura czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni zewnętrznym egzaminie maturalnym Matura 2017 -czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni zewnętrznym egzaminie maturalnym Egzamin maturalny od 2016 r. Określony Rozporządzeniem MEN z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniającym rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016

Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016 Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016 Co to jest egzamin maturalny? Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności ustalone w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW O PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZK. 2016/2017

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW O PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZK. 2016/2017 INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW O PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZK. 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( DzU z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO DOLNOŚLĄSKIEGO LICEUM E-LEARNINGOWEGO NA ROK SZKOLNY 2010/2011 PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN REKRUTACJI DO DOLNOŚLĄSKIEGO LICEUM E-LEARNINGOWEGO NA ROK SZKOLNY 2010/2011 PODSTAWA PRAWNA REGULAMIN REKRUTACJI DO DOLNOŚLĄSKIEGO LICEUM E-LEARNINGOWEGO NA ROK SZKOLNY 2010/2011 PODSTAWA PRAWNA 1. Uchwała o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. z późniejszymi zmianami. 2. Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku Egzamin maturalny w 2014 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Matura czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni zewnętrznym egzaminie maturalnym

Matura czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni zewnętrznym egzaminie maturalnym Matura 2016 -czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni zewnętrznym egzaminie maturalnym Egzamin maturalny od 2016 r. Określony Rozporządzeniem MEN z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniającym rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku SG DZ.2016 Łódź, 30 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku SG DZ.2016 Łódź, 30 stycznia 2016 r. SG.033.02.DZ.2016 Łódź, 30 stycznia 2016 r. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku 2015 CZĘŚĆ A: najważniejsze cele przyjęte do realizacji w roku 2015

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego

Bardziej szczegółowo

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego INFORMACJA O PROJECKIE Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYTUŁ PROJEKTU 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG NAZWA PROGRAMU Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Matura 2014 - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Egzamin maturalny obejmuje Egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości Egzaminy

Bardziej szczegółowo

Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r.

Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r. Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r. Poziom Część ustna Część pisemna Obowiązkowe 1. j. polski podstawowy 2 język mniejszości narodowej 3 język obcy nowożytny jeden wybrany z następujących:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

MODUŁ 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE MODUŁ 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Czym jest egzamin zawodowy? Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym. W zawodach

Bardziej szczegółowo

pt. Jestem mistrzem w swoim zawodzie

pt. Jestem mistrzem w swoim zawodzie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania

FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania. 18 1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r wraz ze zmianami ( Dz. Ust. Nr 83 2007 r.) w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ROZTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

PROTOKÓŁ ROZTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO PROTOKÓŁ ROZTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/2011 z dnia 06.12.2011 r. na przeprowadzenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z języka angielskiego metodą blended learning dla młodzieży

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 im. Karola MIARKI W PSZCZYNIE. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w nowej formie

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 im. Karola MIARKI W PSZCZYNIE. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w nowej formie POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 im. Karola MIARKI W PSZCZYNIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w nowej formie 1 Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (DzU z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 188 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 188 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 188 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNI

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNI Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNI 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Kompetentni współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Założenia zmian w maturze od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i kluczem, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru.

Założenia zmian w maturze od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i kluczem, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru. Poniższa informacja jest przeznaczona dla Słuchaczy klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla tych osób będzie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2017

EGZAMIN MATURALNY 2017 EGZAMIN MATURALNY 2017 MATURA 2016 Do matury przystąpiło 139 uczniów. Zdało 134 uczniów, co stanowi 96%. 2013-2015 EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA Wskaźnik humanistyczny dla lat: 2013-2015. Pozycja szkoły ze

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

10. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego (lub jego zastępca), informuje z dwutygodniowym

10. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego (lub jego zastępca), informuje z dwutygodniowym Informacje dla słuchaczy Szkoły Policealnej nr 7 dla Dorosłych w Centrum Kształceniu Ustawicznego w Bytomiu dotyczące przeprowadzania egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin e-dukacja POKL /12. w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Regulamin e-dukacja POKL /12. w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regulamin Projektu @trakcyjna e-dukacja POKL.09.04.00-24-048/12 w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Realizator: O.K. centrum Języków Obcych sp. z o.o. Ul. Monte Cassino

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2016

EGZAMIN MATURALNY 2016 1 EGZAMIN MATURALNY 2016 2 3 INFORMACJE OGÓLNE Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi zbiór przepisów i procedur oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Jest oparty

Bardziej szczegółowo