Wrocław, Raport Kwartalny Grupy INDATA Software S.A. za I kwartał 2015 roku zakończony dnia 31 marca 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, 13.05.2015 Raport Kwartalny Grupy INDATA Software S.A. za I kwartał 2015 roku zakończony dnia 31 marca 2015"

Transkrypt

1 Wrocław, Raport Kwartalny Grupy INDATA Software S.A. za I kwartał 2015 roku zakończony dnia 31 marca 2015 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INDATA Software S.A. za okres 3 miesięcy zakończony sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz kwartalna informacja finansowa spółki INDATA Software S.A. za okres 3 miesięcy zakończony sporządzona według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

2 Spis treści Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe INDATA Software S.A WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY INDATA SOFTWARE S.A. (W TYS. ZŁ)... 5 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY KAPITAŁOWEJ INDATA SOFTWARE S.A. - WARIANT KALKULACYJNY (W TYS. ZŁ) 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ INDATA SOFTWARE S.A. (W TYS. ZŁ)... 7 SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPY KAPITAŁOWEJ INDATA SOFTWARE S.A. (W TYS. ZŁ)... 7 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM INDATA SOFTWARE S.A. (W TYS. ZŁ)... 9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIE ZṄYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ INDATA SOFTWARE S.A. (W TYS. ZŁ) KOMENTARZ DO OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW W I KWARTALE 2015 R Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO, ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE

3 9. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INDATA SOFTWARE S.A Oświadczenie o zgodności Stosowane zasady rachunkowości Segmenty operacyjne Koszty działalności operacyjnej w ujęciu rodzajowym Zmiany stanu produktów/ kosztów własnych sprzedaży Podatek dochodowy Zysk przypadający na jedną akcję Dywidendy Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Wartość firmy Kredyty, pożyczki i należności handlowe Kapitał wyemitowany Zbycie jednostek zależnych Przejęcie jednostek zależnych Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe Zdarzenia następujące po okresie sprawozdawczym Transakcje z jednostkami powiązanymi Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

4 1.24. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym) Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalenia wartości godziwej instrumentów finansowych Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych Informacja o zmianie zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego Zatwierdzenie skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki INDATA Software S.A WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI INDATA SOFTWARE S.A. (W TYS. ZŁ) JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT INDATA SOFTWARE S.A. (W TYS. ZŁ) SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW INDATA SOFTWARE S.A. (W TYS. ZŁ) BILANS INDATA SOFTWARE S.A. (W TYS. ZŁ) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM INDATA SOFTWARE S.A. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH INDATA SOFTWARE S.A. (W TYS. ZŁ)

5 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe INDATA Software S.A. Wybrane dane finansowe Grupy INDATA Software S.A. (w tys. zł) 1Q Q Q Q 2014 PLN PLN EUR EUR Przychody ze sprzedaży Amortyzacja Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk z działalności gospodarczej EBITDA Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto należny akcjonariuszom jednostki dominującej PLN PLN EUR EUR PLN EUR Aktywa razem, w tym: Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Należności razem, w tym: Należności krótkoterminowe Należności długoterminowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny, w tym: Kapitał podstawowy Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące kursy: dla pozycji bilansu kurs NBP z dnia 31 marca 2015 roku 1 EUR = 4,0890 PLN, z dnia roku 1 EUR = 4,1713 PLN; z dnia ,2623 dla pozycji rachunku zysków i strat kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązującego na ostatni dzień każdego miesiąca pierwszego kwartału 2015 roku i 2014 roku, odpowiednio: 1 EUR = 4,1489 PLN i 1 EUR = 4,1894 PLN. 5

6 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej INDATA Software S.A. - wariant kalkulacyjny (w tys. zł) Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów i usług Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów* II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży* 16 0 Koszty ogólnego zarządu* Zysk (strata) na sprzedaży Różnica z tytułu przekazania aktywów niegotówkowych właścicielom 0 0 Pozostałe przychody operacyjne Nakłady na prace badawcze i rozwojowe 0 0 Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0 Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto należny udziałowcom mniejszościowym Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej jednostki dominującej Zysk (strata) z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto należny akcjonariuszom jednostki dominującej Zysk (strata) netto należny udziałowcom mniejszościowym Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł) 0,0227 0,0208 Podstawowy za okres obrotowy 0,0227 0,0208 Rozwodniony za okres obrotowy 0,0227 0,0208 Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł) 0,0227 0,0208 Podstawowy za okres obrotowy 0,0227 0,0208 Rozwodniony za okres obrotowy 0,0227 0,0208 udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności * Ze względu na fakt, iż w 2014 roku Emitent sporządzał rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i nie było możliwe pozyskanie danych za rok 2014 bezpośrednio z ksiąg handlowych spółek grupy, na potrzeby prezentacji danych porównawczych dokonano klasyfikacji i podziału kosztów działalności operacyjnej na koszty wytworzenia sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu w oparciu o obecnie stosowane zasady kwalifikacji kosztów. 6

7 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej INDATA Software S.A. (w tys. zł) za okres za okres Zysk (strata) przed opodatkowaniem Zmiany w nadwyżce z przeszacowania 0 0 Zyski (straty) z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi przepływy środków pieniężnych Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą 0 0 Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów Suma dochodów całkowitych Suma dochodów całkowitych przypisana akcjonariuszom niekontrolującym Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej INDATA Software S.A. (w tys. zł) AKTYWA stan na r. stan na r. Stan na Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jednostkach podporządkowanych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pozostałe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Należności długoterminowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Pozostałe aktywa finansowe Rozliczenia międzyokresowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

8 Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży AKTYWA RAZEM PASYWA Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej Akcje własne Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy Różnice kursowe z przeliczenia Zyski zatrzymane Wynik finansowy bieżącego okresu Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych Zobowiązanie długoterminowe Kredyty i pożyczki Pozostałe zobowiązania finansowe Inne zobowiązania długoterminowe Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży PASYWA RAZEM Wartość księgowa na akcję (w zł) 1,2174 0,9435 0,5700 8

9 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym INDATA Software S.A. (w tys. zł) Kapitał zakładowy Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny no minalnej Pozostałe kapitały Niepodzielo ny wynik finansowy 3 miesiące zakończone r. Zyski zatrzymane oraz różnice kurso we z przeliczenia Wynik finansowy bieżącego okre su Kapitał Własny akcjonariuszy jednostki dominując ej Kapitał przypadający na udziały nie - sprawujące kontroli Kapitał własny na dzień r Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekty z tyt. błędów podstawowych Kapitał własny po korektach Emisja akcji Koszty emisji akcji Płatność w formie akcji własnych Podział zysku netto Wypłata dywidendy Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzień r. Kapitał własny ogółem miesiące zakończone r. Kapitał własny na dzień r Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekty z tyt. błędów podstawowych Kapitał własny po korektach Emisja akcji

10 Przejecie odwrotne Koszty emisji akcji Płatność w formie akcji własnych Podział zysku netto Wypłata dywidendy Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzień r

11 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienie z nych Grupy Kapitałowej INDATA Software S.A. (w tys. zł) A. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA za okres za okres I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem II. Korekty razem Udział w zyskach jednostek podporządkowanych Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy lub ujemnej wartości firmy) Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty z działalności operacyjnej 59 1 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ II) B. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe Inne wydatki inwestycyjne 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) C. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/ B.III+/ C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym

12 o ograniczonej możliwości dysponowania Komentarz do osiągnie tych wyników w I kwartale 2015 r Zwie zły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najwaz niejszych zdarzeń ich dotyczących W dniu 4 marca 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt emisyjny Spółki. Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii H oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz praw do akcji serii H INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu. Prospekt Emisyjny został opublikowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. W dniu 8 kwietnia 2015 roku Emitent notowania akcji Emitenta zostały przeniesione z rynku New Connect na rynek główny regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. S.A Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnie te wyniki finansowe W I kwartale 2015 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, które miałyby wpływ na wynik Grupy Kapitałowej Emitenta. Na wyniki pierwszego kwartału 2015 w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego najistotniejszy wpływ miało ujęcie we bieżącym okresie wyników spółek Infolan i Cohesiva oraz Grupy Positive Technology. Spółki te zostały przejęte w drugim kwartale 2014 roku (Infolan i Cohesiva) lub w trakcie pierwszego kwartału 2014 (Positive Technology konsolidowane od 1 marca 2014). Dołączenie tych podmiotów miało istotny wpływ na parametry bieżącego okresu w zestawieniu z okresem porównawczym. Konsolidacja wyników spółek zależnych istotnie wpływa na poziom przychodów Grupy w kwartale dzięki czemu Grupa osiągnęła przychody ponad dwa razy większe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Sezonowość w branży oraz planowe działania związane z realizacją strategii Grupy spowodowały że w okresie pierwszego kwartału wzrost przychodów nie pociągnął za sobą proporcjonalnego wzrostu parametrów wyniku EBITDA i zysku netto. Wynika to z jednej strony z faktu, że spółka Infolan uzyskuje znaczną część przychodów ze sprzedaży infrastruktury IT czyli obszaru generującego niskie marże (jednak istotnego dla Grupy ze względu na wzmocnienie zakresu oferty produktowej) więc uwzględnienie tego segmentu w przychodach prowadzi do zmniejszenia wskaźników rentowności. Z drugiej strony spółki Cohesiva i Positive Technology w okresie 2014 roku znacząco powiększyły zatrudnienie a w ich działalności cechą charakterystyczną jest duża sezonowość przychodów. Prowadzi to do sytuacji, w której przy niższych niż w poprzednich kwartałach przychodach konieczne jest ponoszenie kosztów zatrudnienia na poziomie z czwartego kwartału roku poprzedniego. Generuje to w ujęciu kwartalnym pogorszenie wskaźnika rentowności ale utrzymanie kompetencji jest kluczowe dla możliwości realizacji kontraktów które są już realizowane lub planowane do realizacji w następnych okresach. Z tego względu Zarząd Emitenta nie postrzega negatywnie spadku relacji przychody/zysk netto w relacji Q1.2015/Q W okresie pierwszego kwartału 2015 roku w Spółce i Grupie Kapitałowej INDATA nie miały miejsca żadne istotne, jednorazowe dokonania, ani niepowodzenia. W omawianym okresie Spółka realizowała założoną strategię mającą na celu rozwój posiadanych produktów oraz zwiększanie skali działalności. Działania te oraz wzrost wiarygodności i rozpoznawalności uzyskany dzięki zwiększeniu skali działalności i wejściu na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych, pozwalają Emitentowi na uczestnictwo w coraz większych projektach informatycznych w kraju. Pierwsze znaczące efekty tych działań według opinii Zarządu, pojawią się na przełomie trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku. W I kwartale 2015 Grupa INDATA współpracowała między innymi z takimi podmiotami jak: Onet.pl, Neckermann, PureJatomiFitness, Kratki.pl, Szkła.com Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie Realizowane przez Grupę Kapitałową Emitenta przychody i związane z nimi wyniki finansowe charakteryzują się, podobnie jak wyniki wielu spółek z sektora IT i reklamy, sezonowością sprzedaży. W związku z powyższym Grupa 12

13 Kapitałowa może w pierwszym półroczu generować niższe wyniki na działalności operacyjnej. Niższe wyniki są przewidywalne i budżetowane i wynikają ze sposobu planowania zamówień i wydatków na technologie informatyczne i reklamę, a historycznie drugie półrocze lub ostatni kwartał są okresem uzyskiwania wyższych wpływów. Zarząd Spółki spodziewa się, że podobnie jak w okresach poprzednich, najwyższe przychody ze sprzedaży Grupy uzyskane zostaną w ostatnich miesiącach roku obrotowego Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta be dą miały wpływ na osiągnie te przez Grupe wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Dla wyników Emitenta w perspektywie kolejnych okresów istotne znaczenie będą miały: Planowane na drugi kwartał 2015 roku przeprowadzenie oferty publicznej akcji. Pozyskane z emisji środki będą przeznaczone na kolejne akwizycje, ekspansję zagraniczną oraz rozszerzenie zasobów i kompetencji. Pozwoli to na zwiększenie skali działalności Emitenta, poszerzenie oferty produktowej i wejście na nowe rynki zbytu. Działania te przełożą się na wzrost wyników Emitenta. Cele i warunki emisji zostały szczegółowo opisane w Prospekcie Emisyjnym Bezpośredni wpływ na wyniki finansowe Grupy będą miały skutki rozpoczętych w pierwszej połowie 2015 roku działań w kierunku silniejszej spółek wchodzących w skład Grupy Emitenta poprzez włączanie tych podmiotów w struktury INDATA. W pierwszej kolejności INDATA Software S.A. przejęła udziały w kapitale spółki Positive Technology Sp. z o.o., następnie Spółka dokonała akwizycji spółki Infolan Sp. z o.o. INDATA Software S.A. kontynuowała działania zmierzające do zbudowania silnej Grupy Kapitałowej w branży IT poprzez przejęcie spółki Cohesiva Sp. z o.o. Emitent przewiduje, że docelowa struktura Grupy obejmować będzie INDATA Software S.A. jako spółkę holdingową, prowadzącą jednocześnie działalność operacyjną, która obecnie prowadzona jest przez Positive Technology, Infolan oraz Cohesiva Grupa Emitenta planuje zawieranie kolejnych umów o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach projektu Polska Cyfrowa oraz Inteligentny Rozwój W tym celu Grupa nawiązała współpracę z uczelniami na Dolnym Śląsku, mając na uwadze duży nacisk PARP na działania innowacyjne oraz rozwój działów Badania i Rozwoju. Emitent przewiduje również, że potencjalni klienci Grupy będą korzystać ze środków z w/w programów a około 90% klientów Grupy którzy pozyskali dofinasowanie we wcześniejszych latach są deklaruje chęć dalszej współpracy z grupą INDATA Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocene sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta. Spółka nie ma wiedzy na temat innych informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Grupa INDATA jest holdingiem spółek informatycznych, posiadającym wieloletnie doświadczenie w branży IT. Zgodnie z szacunkami Emitenta, Grupa Kapitałowa należy do czołowych dostawców systemów informatycznych w Polsce, które usprawniają współpracę partnerów biznesowych. Systemy te charakteryzują się przede wszystkim przeprowadzaniem wymiany dokumentów elektronicznych w formacie EDIFACT, świadczeniem usługi w formule Software as a Service oraz integracją poprzez szynę ESB i wykorzystywane są przede wszystkim przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dzięki wykorzystaniu systemów B2B Grupy INDATA podmioty gospodarcze mogą znacząco zmniejszyć koszty produkcji i dystrybucji, zwiększając jednocześnie swoje udziały rynkowe. Grupa Emitenta prowadzi głównie działalność związaną z realizacją dedykowanych rozwiązań informatycznych (usługi software house) dla konkretnych odbiorców, jak również implementacją autorskich narzędzi na zlecenia klientów. Grupa prowadzi również działalność związaną z funkcjonowaniem agencji interaktywnej. W 2013 roku INDATA znalazła się na pierwszym miejscu w Polsce, według rankingu agencji interaktywnych, przygotowanego przez magazyn internetowy Interaktywnie.com. Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi działalność w czterech lokalizacjach na terenie Polski: we Wrocławiu, w Warszawie, w Gliwicach i w Krakowie. W 2014 roku spółka z Grupy Emitenta - INDATA Software UK rozpoczęła 13

14 działalność na terenie Wielkiej Brytanii. Grupa prowadzi działalności na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych takich jak: Stany Zjednoczone, Czechy, Austria, Norwegia, Szwajcaria, Włochy, Szwecja, Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, Francja, Węgry czy Słowacja. Grupę INDATA tworzy ponad 220 specjalistów z branży IT, którzy zrealizowali wspólnie około 550 projektów informatycznych. Od 8 kwietnia 2015 roku, Emitent jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Emitenta świadczy usługi w dwóch podstawowych obszarach działalności: software house oraz agencji interaktywnej. Lista podmiotów zależnych Spółki INDATA Software S.A. Poniżej przedstawiono listę wszystkich podmiotów zależnych od Spółki. InfoLan InfoLan jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS Emitent posiada 50,01% udziałów w spółce InfoLan, które dają 50,01% głosów na jej zgromadzeniu wspólników. InfoLan prowadzi działalność w sektorze zaawansowanych rozwiązań informatycznych m.in. dostarcza i wdraża pełną gamę produktów IBM, oferuje innowacyjny i unikalny na rynku system Wi-Fi umożliwiający gwarancję jakości i ciągłości usług biznesowych, komfort pracy oraz bezproblemową obsługę różnorodnych urządzeń Wi-Fi, a także ochronę i bezpieczeństwo usług WLAN, projektuje oraz wdraża systemy sieciowe poprzez dostarczanie pełnego zakresu aktywnych urządzeń sieciowych pozwalających zbudować i zabezpieczyć nawet najbardziej złożoną, rozległą sieć komputerową oraz tworzenie nowych systemów od podstaw lub rozwijanie i rozszerzanie funkcjonalność systemów własnych klientów. Główne informacje o InfoLan: Nazwa i forma prawna: Siedziba i adres: Kapitał zakładowy: InfoLan sp. z o.o. ul. Wenecka 12, Warszawa zł Positive Technology Positive Technology jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS Emitent posiada 75% udziałów w spółce Positive Technology, które dają 75% głosów na jej zgromadzeniu wspólników. Positive Technology prowadzi działalność w sektorze e-marketingu i e-commerce. Positive Technology, poprzez swoje spółki zależne, wdraża zaawansowane technologicznie systemy, prowadzi zaawansowane kampanie marketingowe oraz wdraża autorski system do automatyzacji marketingu i zajmuje się prowadzeniem działań z obszaru marketingu w wyszukiwarkach oraz optymalizacją stron internetowych. Główne informacje o Positive Technology: Nazwa i forma prawna: Siedziba i adres: Kapitał zakładowy: Positive Technology sp. z o.o. ul. Jagiellońska 4, Gliwice zł INDATA Software Division 1 INDATA Software Division 1 jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS Emitent posiada 100% akcji spółki INDATA Software Division 1, które dają 100% głosów na jej walnym zgromadzeniu. INDATA Software Division 1 prowadzi działalność wspomagającą działalność Grupy (backoffice) m.in. usługi z zakresu ewidencji księgowej, rozliczeń kadr i płac. Główne informacje o INDATA Software Division 1: 14

15 Nazwa i forma prawna: Siedziba i adres: Kapitał zakładowy: INDATA Software Division spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A. ul. Strzegomska 138, Wrocław zł INDATA Software Division 2 INDATA Software Division 2 jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS Emitent posiada 100% akcji spółki INDATA Software Division 2, które dają 100% głosów na jej walnym zgromadzeniu. INDATA Software Division 2 prowadzi działalność w sektorze rozwiązań informatycznych. Prowadzi m.in. działalność związaną z realizacją dedykowanych rozwiązań informatycznych (usługi software house) dla konkretnych odbiorców, jak również implementuje autorskie narzędzia na zlecenia klientów. Główne informacje o INDATA Software Division 2: INDATA Software Division spółka z ograniczoną Nazwa i forma prawna: odpowiedzialnością 2 S.K.A. Siedziba i adres: ul. Strzegomska 138, Wrocław Kapitał zakładowy: zł INDATA Software LTD INDATA Software LTD jest zarejestrowana w rejestrze spółek pod numerem Emitent posiada 100% udziałów w spółce INDATA Software LTD, które dają 100% głosów na jej zgromadzeniu wspólników. INDATA Software LTD rozpoczęła działalności jako podmiot służący do rozliczeń z kontrahentami zagranicznymi. Główne informacje o INDATA Software: Nazwa i forma prawna: Siedziba i adres: Kapitał zakładowy: INDATA Software LTD Maria House 1 Avlonos Street, P.C. 1075, Nikozja EUR Domenomania.pl S.A. Domenomania.pl jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS Emitent posiada 56,09% akcji spółki Domenomania.pl S.A., które dają 56,09% głosów na jej walnym zgromadzeniu. Domenomania.pl prowadzi działalność w sektorze rejestracji domen, hostingu oraz usług programistycznych i administracyjnych. Główne informacje o Domenomania.pl: Nazwa i forma prawna: Siedziba i adres: Kapitał zakładowy: Domenomania.pl S.A. ul. Strzegomska 138, Wrocław zł Cohesiva Cohesiva jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS Emitent posiada 51% udziałów w spółce Cohesiva, które dają 51% głosów na jej zgromadzeniu wspólników. Cohesiva prowadzi działalność w sektorze zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Oferuje m.in. tworzenie systemów informatycznych klasy enterprise i aplikacji internetowych w oparciu o najnowsze technologie i najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie inżynierii informatycznej. Cohesiva zajmuje się również zarządzaniem i organizacją współpracy z klientami w oparciu o nowoczesne metodyki wytwarzania oprogramowania oraz dostarczanie pełnego zestawu kompetencji niezbędnych do przekształcenia wizji zleceniodawcy w pełnowartościowy produkt informatyczny. Główne informacje o Cohesiva: Nazwa i forma prawna: Siedziba i adres: Kapitał zakładowy: Cohesiva sp. z o.o. ul. Strzegomska 138, Wrocław zł 15

16 INDATA Software UK INDATA Software UK jest zarejestrowana w rejestrze spółek (Companies House) pod numerem Emitent posiada 100% udziałów w spółce INDATA Software UK, które dają 100% głosów na jej zgromadzeniu wspólników. INDATA Software UK nie prowadzi działalności ale czyni przygotowania do jej rozpoczęcia jako software house. Główne informacje o INDATA Software UK: Nazwa i forma prawna: Siedziba i adres: Kapitał zakładowy: INDATA Software LTD Queens House, 200 Lower High Street, Watford GBP Positive Power Positive Power jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS Emitent posiada pośrednio 100% udziałów w spółce Positive Power, poprzez Positive Technology, które dają 100% głosów na jej zgromadzeniu wspólników. Positive Power prowadzi działalność w sektorze e-commerce. Oferuje m.in. profesjonalne oprogramowanie dla sklepów internetowych, pełne doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań dla biznesu, integrację z dostępnymi e-usługami, porównywarkami, systemami płatności on-line, kurierami, programami księgowo-magazynowymi, serwisami aukcyjnymi, Google Analytics, optymalizację pod kątem pozycjonowania, wydajności, zachowań użytkownika, użyteczności sklepu, indywidualny program lojalnościowy, oraz wysokie bezpieczeństwo transakcji i przechowywanych danych w sklepie internetowym. Główne informacje o Positive Power: Nazwa i forma prawna: Siedziba i adres: Kapitał zakładowy: Positive Power sp. z o.o. Jagiellońska 4, Gliwice zł MailPro MailPro jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS Emitent posiada pośrednio 100% udziałów w spółce MailPro poprzez Positive Technology, które dają 100% głosów na jej zgromadzeniu wspólników. MailPro prowadzi działalność w sektorze e-markertingu. Oferuje m.in. usługi dedykowane sklepom internetowym, łączące inteligentne rozwiązania informatyczne z wieloletnią wiedzą i bogatym doświadczeniem ekspertów w marketingu, usługi przygotowywania kampanii mailingowych, opracowywanie newsletterów (elektronicznych biuletynów), biuletynów, Copywriting (usługi tworzenia tekstów oraz scenariuszy kampanii mailingowych), analizę statystyk i optymalizację kampanii oraz kompleksową obsługę kampanii mailingowych. Główne informacje o MailPro: Nazwa i forma prawna: Siedziba i adres: Kapitał zakładowy: MailPro sp. z o.o. Jagiellońska 4, Gliwice zł Invisio Invisio jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS Emitent posiada pośrednio 100 udziałów w spółce Invisio, poprzez Positive Power oraz Positive Technology, które dają 100% głosów na jej zgromadzeniu wspólników. Invisio prowadzi działalność w sektorze e-marketingu. Oferuje m.in. pozycjonowanie stron (z ang. Search Engine Optimization - SEO) polegające na umieszczeniu strony internetowej na wysokich pozycjach w wynikach najpopularniejszych wyszukiwarek, kampanie linków sponsorowanych (kampanie AdWords) polegające na wykupieniu miejsc reklamowych w wyszukiwarkach (najczęściej w wyszukiwarce Google) oraz przygotowywanie raportów (na podstawie audytów) zawierających: analizę obecności strony w wyszukiwarkach internetowych; analizę branży oraz działań konkurencji; analizę i pomoc w 16

17 doborze najbardziej optymalnych słów kluczowych; poprawną modyfikację znaczników META oraz ich monitoring; optymalizację serwisu www pod kątem wyszukiwarek internetowych; optymalizację kodu strony internetowej pod kątem robotów wyszukiwarek. Główne informacje o Invisio: Nazwa i forma prawna: Invisio sp. z o.o. Siedziba i adres: Jagiellońska 4, Gliwice Kapitał zakładowy: zł I NDATA Software Division 3 INDATA Software Division 3 jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS Emitent posiada akcji w spółce INDATA Software Division 3, które dają 100% głosów na jej walnym zgromadzeniu. INDATA Software Division 3 prowadzi działalności w sektorze rozwiązań informatycznych. Prowadzi m.in. działalność związaną z realizacją dedykowanych rozwiązań informatycznych (usługi software house) dla konkretnych odbiorców, jak również implementuje autorskie narzędzia na zlecenia klientów. Główne informacje o INDATA Software Division 3: Nazwa i forma prawna: INDATA Software Division spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 S.K.A. Siedziba i adres: ul. Strzegomska 138, Wrocław Kapitał zakładowy:

18 Poniższy schemat przedstawia strukturę Grupy Kapitałowej Emitenta: 18

19 3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przeje cia lub sprzedaz y jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności W pierwszym kwartale 2015 roku nie miały miejsca zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. 4. Stanowisko zarządu odnośnie do moz liwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Emitent nie publikował prognoz wyników na rok 2015 ani na następne okresy. 5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zalez ne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Wykaz akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (zgodnie ze stanem na dzień ): Lp. Akcjonariusz l. Akcji % akcji l. Głosów % głosów 1 BDTRADE Ltd , ,49 2 Aleksander Chomicz , ,42 3 Misja Sp. z o.o , ,38 4 Mizyak Investment Fund LTD , ,48 6 Pozostali - 33,23-33,23 6. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odre bnie dla kaz dej z osób W poniższej tabeli przedstawiono Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (zgodnie ze stanem na dzień ): Imię i nazwisko Funkcja Grzegorz Prezes Czapla* Zarządu Rafael Członek Moucka Zarządu *pośrednio przez BDTRADE LTD Liczba posiadanych akcji na dzień wskazany w ostatnim Raporcie Pozostali Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie posiadają Akcji. Zmiana liczby akcji Liczba posiadanych akcji na dzień publikacji Raportu

20 Osoby zarządzające i nadzorujące według informacji Spółki na dzień publikacji raportu nie posiadały akcji ani udziałów spółek powiązanych Grupy Kapitałowej INDATA. 7. Wskazanie poste powań toczących sie przed sądem, organem właściwym dla poste powania arbitraz owego lub organem administracji publicznej Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, w I kwartale 2015 roku nie toczyły się wobec Spółki i Spółek Zależnych żadne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub arbitrażowe, które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Spółki lub Grupy Kapitałowej. Emitent nie posiada wiedzy o żadnych potencjalnych postępowaniach, które mogą wystąpić w przyszłości. 8. informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostke od niego zalez ną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jez eli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niz rynkowe W I kwartale 2015 roku w Grupie Kapitałowej Emitenta nie występowały istotne transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. 9. informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostke od niego zalez ną pore czeń kredytu lub poz yczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zalez nej od tego podmiotu, jez eli łączna wartość istniejących pore czeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta W I kwartale 2015 roku nie zostały udzielone przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczenia kredytu/pożyczki lub gwarancje, w wyniku których łączna wartość istniejących poręczeń i gwarancji stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych INDATA Software S.A. 10. Informacje dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych W Grupie Kapitałowej Emitenta nie były emitowane dłużne i kapitałowe papiery wartościowe. 11. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcje, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane W I kwartale 2015 roku Emitent nie wypłacił dywidendy ani nie składał żadnych deklaracji w tym zakresie. 12. Informacje dotyczącą zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego W okresie pierwszego kwartału spółka zależna od Emitenta - Indata Software Division Sp. z o.o. 3 SKA udzieliła poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Indata Software S.A. w ING Banku Śląskim na kwotę 900 tys. zł 13. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny moz liwości realizacji zobowiązań przez emitenta Poza informacjami podanymi w niniejszym raporcie Spółka nie posiada innych informacji istotnych dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań Indata Software S.A. i spółek zależnych. 20

21 14. Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego INDATA Software S.A 1.1. Oświadczenie o zgodności Niniejsze Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ("MSR") 34 - Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa ("MSR 34") oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości, mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej, przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Stosowane zasady rachunkowości Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejska oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.). Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku. Grupa zastosowała taką samą politykę rachunkowości, prezentacji danych i wycenę jaką zastosowała w odniesieniu do rocznego okresu sprawozdawczego zakończonego 31 grudnia 2014 roku, z wyjątkiem zmiany w zakresie sposobu prezentacji wyników Grupy. Do końca 2014 roku koszty działalności operacyjnej prezentowane były w układzie porównawczym, natomiast począwszy od 1 stycznia 2015 roku prezentowane są w układzie kalkulacyjnym Segmenty operacyjne Zarząd Grupy Kapitałowej Indata Software S.A. prowadzi bieżącą ocenę działalności operacyjnej w podziale na segmenty sprawozdawcze odpowiadające głównym liniom biznesowym. Z uwagi na dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej i liczne akwizycje przeprowadzone w 2014 roku, na chwilę obecną Zarząd analizuje segmenty operacyjne oceniając wyniki na podstawie przychodów generowanych w poszczególnych segmentach. Wdrożone od początku bieżącego roku, ujednolicone zasady sprawozdawczości dla wszystkich podmiotów z Grupy Kapitałowej pozwolą Zarządowi na przeprowadzanie analizy także w oparciu o wynik brutto na sprzedaży generowany w poszczególnych segmentach, począwszy od raportu za pierwsze półrocze Ogólne informacje o segmentach operacyjnych: a) Czynniki przyjęte do określania segmentów sprawozdawczych jednostki, z uwzględnieniem informacji, czy segmenty podlegały łączeniu oraz podstawę na jakiej opiera wycenę ujawnionych kwot: Segmenty operacyjne w Grupie Kapitałowej zostały określone na podstawie rodzaju produktów i usług. Poszczególne Spółki Grupy mogą osiągać przychody we wszystkich wydzielonych segmentach. b) Rodzaj produktów i usług, z tytułu których każdy segment sprawozdawczy osiąga swoje przychody: Działalność Grupy została podzielona na cztery segmenty operacyjne: usługi programistyczne, oprogramowanie- w skład usług wchodzą szeroko pojęte usługi IT (programowanie wraz z zarządzaniem projektowym, administrowanie, tworzenie oprogramowania na zamówienie, sprzedaż baz danych, usługi telekomunikacyjne). usługi wspierające obejmujący głownie sprzedaż miejsc hostingowych, wynajem serwerów, usługi kolokacyjne, rejestracja domen internetowych, zarządzanie serwerami. dostawy infrastruktury IT (sprzęt, licencje itp.) 21

22 usługi agencji interaktywnej przychody segmentu obejmują ustalanie strategii marketingowych, kreacje reklamowe, usługi reklamowe, usługi doradcze oraz usługi optymalizacyjne związane z reklamą w internecie. Począwszy od 1 stycznia 2015 roku, Zarząd podjął decyzję o włączeniu segmentu Hosting i rejestracja domen do segmentu Usługi wspierające z uwagi na fakt, iż wyodrębnienie tego segmentu w poprzednich okresach miało uzasadnienie w historycznym modelu działalności. Obecna strategia rozwoju Grupy sprawia, iż dalsza analiza działalności w obszarze hostingu i domen nie ma uzasadnienia ze względu na niski udział w przychodach i niewielką istotność w obecnych przychodach Grupy Indata. Skonsolidowane przychody Indata Software S.A. w podziale na segmenty operacyjne (dane w tys PLN) Sprzedaż, w tym: Usługi programistyczne, oprogramowanie Oprogramowanie na zamówienie Oprogramowanie na bazie licencji własnych 253 Outsourcing IT Usługi wspierające (w tym: Hosting i rejestracja domen ) 897 Usługi agencji interaktywnej Infrastruktura IT Z uwagi na to, że w analogicznym okresie 2014 roku nie prowadzono analizy w oparciu o obecnie wyodrębnione segmenty operacyjne i zdaniem Zarządu szacowanie wartości przychodów w podziale na segmenty obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu i z tego względu Zarząd zdecydował o nie publikowaniu w tym zakresie danych porównywalnych. Zarząd Emitenta podjął kroki w celu precyzyjnej reklasyfikacji przychodów 2014 w ujęciu aktualnie analizowanym tak aby możliwe było zaprezentowanie danych porównawczych począwszy od raportu okresowego za pierwsze półrocze Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia poziom przychodów w poszczególnych segmentach, szczególnie w obszarze usług programistycznych i oprogramowania co jest zgodne ze strategią rozwoju Emitenta Koszty działalności operacyjnej w uje ciu rodzajowym Koszty działalności operacyjnej w układzie rodzajowym do do Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty, w tym: 9 84 Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów Razem koszty działalności operacyjnej Koszty działalności operacyjnej w układzie kalkulacyjnym do do

23 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług Wartość sprzedanych towarów i materiałów Razem koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu Razem koszty działalności operacyjnej Zmiany stanu produktów/ kosztów własnych sprzedaz y Pozycja nie występuje Podatek dochodowy Wykazany w rachunku zysków i strat podatek odroczony, stanowi różnicę między stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresów sprawozdawczych. Część bieżąca podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym Zysk przypadający na jedną akcje Informacje o zysku przypadającym na jedną akcję zawarte są Skonsolidowanym rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej INDATA Software S.A Dywidendy Pozycja nie występuje Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Poniższe zestawienie prezentuje nakłady, jakie Grupa INDATA Software S.A. poczyniła na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne Patenty i licencje Oprogramowanie komputerowe Inne Wartości niematerialne w budowie Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje w obcy środek trwały (budynek) Maszyny i urządzenia Środki transportu Narzędzie i pozostałe środki trwałe Środki trwałe w budowie W Grupie Kapitałowej nie nastąpiło zbycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Pozycja nie występuje Wartość firmy W okresie od 1 stycznia 2015 r. do wartość firmy nie uległa zmianie. 23

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2014 30 CZERWCA 2014 Wrocław, sierpień 2014 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA Zduńska Wola, dnia 28 lutego 2014 roku I. Kursy EURO przyjęte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2015 30 CZERWCA 2015 Wrocław, sierpień 2015 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 3/2016

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 3/2016 INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 3/2016 ZA OKRES 1 LIPIEC 2016 30 WRZESIEŃ 2016 Wrocław, listopad 2016 I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 1/2017

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 1/2017 INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 1/2017 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2017 31 MARZEC 2017 Wrocław, maj 2017 I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin,

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin, Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Megaron S.A. Szczecin, 14.11.2016 S S t r o n a 1 Spis treści Dane finansowe za III kwartał 2016 roku... 2 1. Bilans... 2 2. Pozycje pozabilansowe... 4 3. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał 2013r. 1 kwietnia czerwca 2013

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał 2013r. 1 kwietnia czerwca 2013 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał 2013r. 1 kwietnia 2013 30 czerwca 2013 SPIS TREŚCI: 1. ZMIANA STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W STOSUNKU DO ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2012

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2012 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2012 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2012 30 CZERWCA 2012 Wrocław, sierpień 2012 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r.

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Prezentowane sprawozdanie finansowe Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO 31.03.2016 R. (I KWARTAŁ 2016 R.) Jaworzno 10.05.2016 r.

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, INFORMACJA O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI)

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r. I. Spis treści II. KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ SMT S.A.... 4 III. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. III KWARTAŁ 2016

RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. III KWARTAŁ 2016 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. III KWARTAŁ 2016 Katowice, 04.11.2016 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Wybrane dane finansowe w TYS PLN w TYS PLN

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE Korekta raportu Zduńska Wola, dnia 10 kwietnia 2014 roku 1. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego.

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 ZA OKRES 1 LIPCA 2008 30 WRZEŚNIA 2008 Wrocław, listopad 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo