Wrocław, Raport Kwartalny Grupy INDATA Software S.A. za I kwartał 2015 roku zakończony dnia 31 marca 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, 13.05.2015 Raport Kwartalny Grupy INDATA Software S.A. za I kwartał 2015 roku zakończony dnia 31 marca 2015"

Transkrypt

1 Wrocław, Raport Kwartalny Grupy INDATA Software S.A. za I kwartał 2015 roku zakończony dnia 31 marca 2015 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INDATA Software S.A. za okres 3 miesięcy zakończony sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz kwartalna informacja finansowa spółki INDATA Software S.A. za okres 3 miesięcy zakończony sporządzona według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

2 Spis treści Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe INDATA Software S.A WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY INDATA SOFTWARE S.A. (W TYS. ZŁ)... 5 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY KAPITAŁOWEJ INDATA SOFTWARE S.A. - WARIANT KALKULACYJNY (W TYS. ZŁ) 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ INDATA SOFTWARE S.A. (W TYS. ZŁ)... 7 SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPY KAPITAŁOWEJ INDATA SOFTWARE S.A. (W TYS. ZŁ)... 7 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM INDATA SOFTWARE S.A. (W TYS. ZŁ)... 9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIE ZṄYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ INDATA SOFTWARE S.A. (W TYS. ZŁ) KOMENTARZ DO OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW W I KWARTALE 2015 R Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO, ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE

3 9. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INDATA SOFTWARE S.A Oświadczenie o zgodności Stosowane zasady rachunkowości Segmenty operacyjne Koszty działalności operacyjnej w ujęciu rodzajowym Zmiany stanu produktów/ kosztów własnych sprzedaży Podatek dochodowy Zysk przypadający na jedną akcję Dywidendy Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Wartość firmy Kredyty, pożyczki i należności handlowe Kapitał wyemitowany Zbycie jednostek zależnych Przejęcie jednostek zależnych Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe Zdarzenia następujące po okresie sprawozdawczym Transakcje z jednostkami powiązanymi Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

4 1.24. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym) Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalenia wartości godziwej instrumentów finansowych Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych Informacja o zmianie zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego Zatwierdzenie skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki INDATA Software S.A WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI INDATA SOFTWARE S.A. (W TYS. ZŁ) JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT INDATA SOFTWARE S.A. (W TYS. ZŁ) SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW INDATA SOFTWARE S.A. (W TYS. ZŁ) BILANS INDATA SOFTWARE S.A. (W TYS. ZŁ) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM INDATA SOFTWARE S.A. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH INDATA SOFTWARE S.A. (W TYS. ZŁ)

5 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe INDATA Software S.A. Wybrane dane finansowe Grupy INDATA Software S.A. (w tys. zł) 1Q Q Q Q 2014 PLN PLN EUR EUR Przychody ze sprzedaży Amortyzacja Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk z działalności gospodarczej EBITDA Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto należny akcjonariuszom jednostki dominującej PLN PLN EUR EUR PLN EUR Aktywa razem, w tym: Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Należności razem, w tym: Należności krótkoterminowe Należności długoterminowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny, w tym: Kapitał podstawowy Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące kursy: dla pozycji bilansu kurs NBP z dnia 31 marca 2015 roku 1 EUR = 4,0890 PLN, z dnia roku 1 EUR = 4,1713 PLN; z dnia ,2623 dla pozycji rachunku zysków i strat kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązującego na ostatni dzień każdego miesiąca pierwszego kwartału 2015 roku i 2014 roku, odpowiednio: 1 EUR = 4,1489 PLN i 1 EUR = 4,1894 PLN. 5

6 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej INDATA Software S.A. - wariant kalkulacyjny (w tys. zł) Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów i usług Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów* II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży* 16 0 Koszty ogólnego zarządu* Zysk (strata) na sprzedaży Różnica z tytułu przekazania aktywów niegotówkowych właścicielom 0 0 Pozostałe przychody operacyjne Nakłady na prace badawcze i rozwojowe 0 0 Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0 Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto należny udziałowcom mniejszościowym Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej jednostki dominującej Zysk (strata) z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto należny akcjonariuszom jednostki dominującej Zysk (strata) netto należny udziałowcom mniejszościowym Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł) 0,0227 0,0208 Podstawowy za okres obrotowy 0,0227 0,0208 Rozwodniony za okres obrotowy 0,0227 0,0208 Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł) 0,0227 0,0208 Podstawowy za okres obrotowy 0,0227 0,0208 Rozwodniony za okres obrotowy 0,0227 0,0208 udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności * Ze względu na fakt, iż w 2014 roku Emitent sporządzał rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i nie było możliwe pozyskanie danych za rok 2014 bezpośrednio z ksiąg handlowych spółek grupy, na potrzeby prezentacji danych porównawczych dokonano klasyfikacji i podziału kosztów działalności operacyjnej na koszty wytworzenia sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu w oparciu o obecnie stosowane zasady kwalifikacji kosztów. 6

7 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej INDATA Software S.A. (w tys. zł) za okres za okres Zysk (strata) przed opodatkowaniem Zmiany w nadwyżce z przeszacowania 0 0 Zyski (straty) z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi przepływy środków pieniężnych Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą 0 0 Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów Suma dochodów całkowitych Suma dochodów całkowitych przypisana akcjonariuszom niekontrolującym Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej INDATA Software S.A. (w tys. zł) AKTYWA stan na r. stan na r. Stan na Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jednostkach podporządkowanych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pozostałe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Należności długoterminowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Pozostałe aktywa finansowe Rozliczenia międzyokresowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

8 Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży AKTYWA RAZEM PASYWA Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej Akcje własne Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy Różnice kursowe z przeliczenia Zyski zatrzymane Wynik finansowy bieżącego okresu Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych Zobowiązanie długoterminowe Kredyty i pożyczki Pozostałe zobowiązania finansowe Inne zobowiązania długoterminowe Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży PASYWA RAZEM Wartość księgowa na akcję (w zł) 1,2174 0,9435 0,5700 8

9 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym INDATA Software S.A. (w tys. zł) Kapitał zakładowy Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny no minalnej Pozostałe kapitały Niepodzielo ny wynik finansowy 3 miesiące zakończone r. Zyski zatrzymane oraz różnice kurso we z przeliczenia Wynik finansowy bieżącego okre su Kapitał Własny akcjonariuszy jednostki dominując ej Kapitał przypadający na udziały nie - sprawujące kontroli Kapitał własny na dzień r Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekty z tyt. błędów podstawowych Kapitał własny po korektach Emisja akcji Koszty emisji akcji Płatność w formie akcji własnych Podział zysku netto Wypłata dywidendy Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzień r. Kapitał własny ogółem miesiące zakończone r. Kapitał własny na dzień r Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekty z tyt. błędów podstawowych Kapitał własny po korektach Emisja akcji

10 Przejecie odwrotne Koszty emisji akcji Płatność w formie akcji własnych Podział zysku netto Wypłata dywidendy Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzień r

11 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienie z nych Grupy Kapitałowej INDATA Software S.A. (w tys. zł) A. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA za okres za okres I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem II. Korekty razem Udział w zyskach jednostek podporządkowanych Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy lub ujemnej wartości firmy) Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty z działalności operacyjnej 59 1 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ II) B. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe Inne wydatki inwestycyjne 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) C. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/ B.III+/ C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym

12 o ograniczonej możliwości dysponowania Komentarz do osiągnie tych wyników w I kwartale 2015 r Zwie zły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najwaz niejszych zdarzeń ich dotyczących W dniu 4 marca 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt emisyjny Spółki. Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii H oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz praw do akcji serii H INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu. Prospekt Emisyjny został opublikowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. W dniu 8 kwietnia 2015 roku Emitent notowania akcji Emitenta zostały przeniesione z rynku New Connect na rynek główny regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. S.A Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnie te wyniki finansowe W I kwartale 2015 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, które miałyby wpływ na wynik Grupy Kapitałowej Emitenta. Na wyniki pierwszego kwartału 2015 w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego najistotniejszy wpływ miało ujęcie we bieżącym okresie wyników spółek Infolan i Cohesiva oraz Grupy Positive Technology. Spółki te zostały przejęte w drugim kwartale 2014 roku (Infolan i Cohesiva) lub w trakcie pierwszego kwartału 2014 (Positive Technology konsolidowane od 1 marca 2014). Dołączenie tych podmiotów miało istotny wpływ na parametry bieżącego okresu w zestawieniu z okresem porównawczym. Konsolidacja wyników spółek zależnych istotnie wpływa na poziom przychodów Grupy w kwartale dzięki czemu Grupa osiągnęła przychody ponad dwa razy większe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Sezonowość w branży oraz planowe działania związane z realizacją strategii Grupy spowodowały że w okresie pierwszego kwartału wzrost przychodów nie pociągnął za sobą proporcjonalnego wzrostu parametrów wyniku EBITDA i zysku netto. Wynika to z jednej strony z faktu, że spółka Infolan uzyskuje znaczną część przychodów ze sprzedaży infrastruktury IT czyli obszaru generującego niskie marże (jednak istotnego dla Grupy ze względu na wzmocnienie zakresu oferty produktowej) więc uwzględnienie tego segmentu w przychodach prowadzi do zmniejszenia wskaźników rentowności. Z drugiej strony spółki Cohesiva i Positive Technology w okresie 2014 roku znacząco powiększyły zatrudnienie a w ich działalności cechą charakterystyczną jest duża sezonowość przychodów. Prowadzi to do sytuacji, w której przy niższych niż w poprzednich kwartałach przychodach konieczne jest ponoszenie kosztów zatrudnienia na poziomie z czwartego kwartału roku poprzedniego. Generuje to w ujęciu kwartalnym pogorszenie wskaźnika rentowności ale utrzymanie kompetencji jest kluczowe dla możliwości realizacji kontraktów które są już realizowane lub planowane do realizacji w następnych okresach. Z tego względu Zarząd Emitenta nie postrzega negatywnie spadku relacji przychody/zysk netto w relacji Q1.2015/Q W okresie pierwszego kwartału 2015 roku w Spółce i Grupie Kapitałowej INDATA nie miały miejsca żadne istotne, jednorazowe dokonania, ani niepowodzenia. W omawianym okresie Spółka realizowała założoną strategię mającą na celu rozwój posiadanych produktów oraz zwiększanie skali działalności. Działania te oraz wzrost wiarygodności i rozpoznawalności uzyskany dzięki zwiększeniu skali działalności i wejściu na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych, pozwalają Emitentowi na uczestnictwo w coraz większych projektach informatycznych w kraju. Pierwsze znaczące efekty tych działań według opinii Zarządu, pojawią się na przełomie trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku. W I kwartale 2015 Grupa INDATA współpracowała między innymi z takimi podmiotami jak: Onet.pl, Neckermann, PureJatomiFitness, Kratki.pl, Szkła.com Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie Realizowane przez Grupę Kapitałową Emitenta przychody i związane z nimi wyniki finansowe charakteryzują się, podobnie jak wyniki wielu spółek z sektora IT i reklamy, sezonowością sprzedaży. W związku z powyższym Grupa 12

13 Kapitałowa może w pierwszym półroczu generować niższe wyniki na działalności operacyjnej. Niższe wyniki są przewidywalne i budżetowane i wynikają ze sposobu planowania zamówień i wydatków na technologie informatyczne i reklamę, a historycznie drugie półrocze lub ostatni kwartał są okresem uzyskiwania wyższych wpływów. Zarząd Spółki spodziewa się, że podobnie jak w okresach poprzednich, najwyższe przychody ze sprzedaży Grupy uzyskane zostaną w ostatnich miesiącach roku obrotowego Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta be dą miały wpływ na osiągnie te przez Grupe wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Dla wyników Emitenta w perspektywie kolejnych okresów istotne znaczenie będą miały: Planowane na drugi kwartał 2015 roku przeprowadzenie oferty publicznej akcji. Pozyskane z emisji środki będą przeznaczone na kolejne akwizycje, ekspansję zagraniczną oraz rozszerzenie zasobów i kompetencji. Pozwoli to na zwiększenie skali działalności Emitenta, poszerzenie oferty produktowej i wejście na nowe rynki zbytu. Działania te przełożą się na wzrost wyników Emitenta. Cele i warunki emisji zostały szczegółowo opisane w Prospekcie Emisyjnym Bezpośredni wpływ na wyniki finansowe Grupy będą miały skutki rozpoczętych w pierwszej połowie 2015 roku działań w kierunku silniejszej spółek wchodzących w skład Grupy Emitenta poprzez włączanie tych podmiotów w struktury INDATA. W pierwszej kolejności INDATA Software S.A. przejęła udziały w kapitale spółki Positive Technology Sp. z o.o., następnie Spółka dokonała akwizycji spółki Infolan Sp. z o.o. INDATA Software S.A. kontynuowała działania zmierzające do zbudowania silnej Grupy Kapitałowej w branży IT poprzez przejęcie spółki Cohesiva Sp. z o.o. Emitent przewiduje, że docelowa struktura Grupy obejmować będzie INDATA Software S.A. jako spółkę holdingową, prowadzącą jednocześnie działalność operacyjną, która obecnie prowadzona jest przez Positive Technology, Infolan oraz Cohesiva Grupa Emitenta planuje zawieranie kolejnych umów o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach projektu Polska Cyfrowa oraz Inteligentny Rozwój W tym celu Grupa nawiązała współpracę z uczelniami na Dolnym Śląsku, mając na uwadze duży nacisk PARP na działania innowacyjne oraz rozwój działów Badania i Rozwoju. Emitent przewiduje również, że potencjalni klienci Grupy będą korzystać ze środków z w/w programów a około 90% klientów Grupy którzy pozyskali dofinasowanie we wcześniejszych latach są deklaruje chęć dalszej współpracy z grupą INDATA Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocene sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta. Spółka nie ma wiedzy na temat innych informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Grupa INDATA jest holdingiem spółek informatycznych, posiadającym wieloletnie doświadczenie w branży IT. Zgodnie z szacunkami Emitenta, Grupa Kapitałowa należy do czołowych dostawców systemów informatycznych w Polsce, które usprawniają współpracę partnerów biznesowych. Systemy te charakteryzują się przede wszystkim przeprowadzaniem wymiany dokumentów elektronicznych w formacie EDIFACT, świadczeniem usługi w formule Software as a Service oraz integracją poprzez szynę ESB i wykorzystywane są przede wszystkim przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dzięki wykorzystaniu systemów B2B Grupy INDATA podmioty gospodarcze mogą znacząco zmniejszyć koszty produkcji i dystrybucji, zwiększając jednocześnie swoje udziały rynkowe. Grupa Emitenta prowadzi głównie działalność związaną z realizacją dedykowanych rozwiązań informatycznych (usługi software house) dla konkretnych odbiorców, jak również implementacją autorskich narzędzi na zlecenia klientów. Grupa prowadzi również działalność związaną z funkcjonowaniem agencji interaktywnej. W 2013 roku INDATA znalazła się na pierwszym miejscu w Polsce, według rankingu agencji interaktywnych, przygotowanego przez magazyn internetowy Interaktywnie.com. Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi działalność w czterech lokalizacjach na terenie Polski: we Wrocławiu, w Warszawie, w Gliwicach i w Krakowie. W 2014 roku spółka z Grupy Emitenta - INDATA Software UK rozpoczęła 13

14 działalność na terenie Wielkiej Brytanii. Grupa prowadzi działalności na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych takich jak: Stany Zjednoczone, Czechy, Austria, Norwegia, Szwajcaria, Włochy, Szwecja, Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, Francja, Węgry czy Słowacja. Grupę INDATA tworzy ponad 220 specjalistów z branży IT, którzy zrealizowali wspólnie około 550 projektów informatycznych. Od 8 kwietnia 2015 roku, Emitent jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Emitenta świadczy usługi w dwóch podstawowych obszarach działalności: software house oraz agencji interaktywnej. Lista podmiotów zależnych Spółki INDATA Software S.A. Poniżej przedstawiono listę wszystkich podmiotów zależnych od Spółki. InfoLan InfoLan jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS Emitent posiada 50,01% udziałów w spółce InfoLan, które dają 50,01% głosów na jej zgromadzeniu wspólników. InfoLan prowadzi działalność w sektorze zaawansowanych rozwiązań informatycznych m.in. dostarcza i wdraża pełną gamę produktów IBM, oferuje innowacyjny i unikalny na rynku system Wi-Fi umożliwiający gwarancję jakości i ciągłości usług biznesowych, komfort pracy oraz bezproblemową obsługę różnorodnych urządzeń Wi-Fi, a także ochronę i bezpieczeństwo usług WLAN, projektuje oraz wdraża systemy sieciowe poprzez dostarczanie pełnego zakresu aktywnych urządzeń sieciowych pozwalających zbudować i zabezpieczyć nawet najbardziej złożoną, rozległą sieć komputerową oraz tworzenie nowych systemów od podstaw lub rozwijanie i rozszerzanie funkcjonalność systemów własnych klientów. Główne informacje o InfoLan: Nazwa i forma prawna: Siedziba i adres: Kapitał zakładowy: InfoLan sp. z o.o. ul. Wenecka 12, Warszawa zł Positive Technology Positive Technology jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS Emitent posiada 75% udziałów w spółce Positive Technology, które dają 75% głosów na jej zgromadzeniu wspólników. Positive Technology prowadzi działalność w sektorze e-marketingu i e-commerce. Positive Technology, poprzez swoje spółki zależne, wdraża zaawansowane technologicznie systemy, prowadzi zaawansowane kampanie marketingowe oraz wdraża autorski system do automatyzacji marketingu i zajmuje się prowadzeniem działań z obszaru marketingu w wyszukiwarkach oraz optymalizacją stron internetowych. Główne informacje o Positive Technology: Nazwa i forma prawna: Siedziba i adres: Kapitał zakładowy: Positive Technology sp. z o.o. ul. Jagiellońska 4, Gliwice zł INDATA Software Division 1 INDATA Software Division 1 jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS Emitent posiada 100% akcji spółki INDATA Software Division 1, które dają 100% głosów na jej walnym zgromadzeniu. INDATA Software Division 1 prowadzi działalność wspomagającą działalność Grupy (backoffice) m.in. usługi z zakresu ewidencji księgowej, rozliczeń kadr i płac. Główne informacje o INDATA Software Division 1: 14

15 Nazwa i forma prawna: Siedziba i adres: Kapitał zakładowy: INDATA Software Division spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A. ul. Strzegomska 138, Wrocław zł INDATA Software Division 2 INDATA Software Division 2 jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS Emitent posiada 100% akcji spółki INDATA Software Division 2, które dają 100% głosów na jej walnym zgromadzeniu. INDATA Software Division 2 prowadzi działalność w sektorze rozwiązań informatycznych. Prowadzi m.in. działalność związaną z realizacją dedykowanych rozwiązań informatycznych (usługi software house) dla konkretnych odbiorców, jak również implementuje autorskie narzędzia na zlecenia klientów. Główne informacje o INDATA Software Division 2: INDATA Software Division spółka z ograniczoną Nazwa i forma prawna: odpowiedzialnością 2 S.K.A. Siedziba i adres: ul. Strzegomska 138, Wrocław Kapitał zakładowy: zł INDATA Software LTD INDATA Software LTD jest zarejestrowana w rejestrze spółek pod numerem Emitent posiada 100% udziałów w spółce INDATA Software LTD, które dają 100% głosów na jej zgromadzeniu wspólników. INDATA Software LTD rozpoczęła działalności jako podmiot służący do rozliczeń z kontrahentami zagranicznymi. Główne informacje o INDATA Software: Nazwa i forma prawna: Siedziba i adres: Kapitał zakładowy: INDATA Software LTD Maria House 1 Avlonos Street, P.C. 1075, Nikozja EUR Domenomania.pl S.A. Domenomania.pl jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS Emitent posiada 56,09% akcji spółki Domenomania.pl S.A., które dają 56,09% głosów na jej walnym zgromadzeniu. Domenomania.pl prowadzi działalność w sektorze rejestracji domen, hostingu oraz usług programistycznych i administracyjnych. Główne informacje o Domenomania.pl: Nazwa i forma prawna: Siedziba i adres: Kapitał zakładowy: Domenomania.pl S.A. ul. Strzegomska 138, Wrocław zł Cohesiva Cohesiva jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS Emitent posiada 51% udziałów w spółce Cohesiva, które dają 51% głosów na jej zgromadzeniu wspólników. Cohesiva prowadzi działalność w sektorze zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Oferuje m.in. tworzenie systemów informatycznych klasy enterprise i aplikacji internetowych w oparciu o najnowsze technologie i najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie inżynierii informatycznej. Cohesiva zajmuje się również zarządzaniem i organizacją współpracy z klientami w oparciu o nowoczesne metodyki wytwarzania oprogramowania oraz dostarczanie pełnego zestawu kompetencji niezbędnych do przekształcenia wizji zleceniodawcy w pełnowartościowy produkt informatyczny. Główne informacje o Cohesiva: Nazwa i forma prawna: Siedziba i adres: Kapitał zakładowy: Cohesiva sp. z o.o. ul. Strzegomska 138, Wrocław zł 15

16 INDATA Software UK INDATA Software UK jest zarejestrowana w rejestrze spółek (Companies House) pod numerem Emitent posiada 100% udziałów w spółce INDATA Software UK, które dają 100% głosów na jej zgromadzeniu wspólników. INDATA Software UK nie prowadzi działalności ale czyni przygotowania do jej rozpoczęcia jako software house. Główne informacje o INDATA Software UK: Nazwa i forma prawna: Siedziba i adres: Kapitał zakładowy: INDATA Software LTD Queens House, 200 Lower High Street, Watford GBP Positive Power Positive Power jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS Emitent posiada pośrednio 100% udziałów w spółce Positive Power, poprzez Positive Technology, które dają 100% głosów na jej zgromadzeniu wspólników. Positive Power prowadzi działalność w sektorze e-commerce. Oferuje m.in. profesjonalne oprogramowanie dla sklepów internetowych, pełne doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań dla biznesu, integrację z dostępnymi e-usługami, porównywarkami, systemami płatności on-line, kurierami, programami księgowo-magazynowymi, serwisami aukcyjnymi, Google Analytics, optymalizację pod kątem pozycjonowania, wydajności, zachowań użytkownika, użyteczności sklepu, indywidualny program lojalnościowy, oraz wysokie bezpieczeństwo transakcji i przechowywanych danych w sklepie internetowym. Główne informacje o Positive Power: Nazwa i forma prawna: Siedziba i adres: Kapitał zakładowy: Positive Power sp. z o.o. Jagiellońska 4, Gliwice zł MailPro MailPro jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS Emitent posiada pośrednio 100% udziałów w spółce MailPro poprzez Positive Technology, które dają 100% głosów na jej zgromadzeniu wspólników. MailPro prowadzi działalność w sektorze e-markertingu. Oferuje m.in. usługi dedykowane sklepom internetowym, łączące inteligentne rozwiązania informatyczne z wieloletnią wiedzą i bogatym doświadczeniem ekspertów w marketingu, usługi przygotowywania kampanii mailingowych, opracowywanie newsletterów (elektronicznych biuletynów), biuletynów, Copywriting (usługi tworzenia tekstów oraz scenariuszy kampanii mailingowych), analizę statystyk i optymalizację kampanii oraz kompleksową obsługę kampanii mailingowych. Główne informacje o MailPro: Nazwa i forma prawna: Siedziba i adres: Kapitał zakładowy: MailPro sp. z o.o. Jagiellońska 4, Gliwice zł Invisio Invisio jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS Emitent posiada pośrednio 100 udziałów w spółce Invisio, poprzez Positive Power oraz Positive Technology, które dają 100% głosów na jej zgromadzeniu wspólników. Invisio prowadzi działalność w sektorze e-marketingu. Oferuje m.in. pozycjonowanie stron (z ang. Search Engine Optimization - SEO) polegające na umieszczeniu strony internetowej na wysokich pozycjach w wynikach najpopularniejszych wyszukiwarek, kampanie linków sponsorowanych (kampanie AdWords) polegające na wykupieniu miejsc reklamowych w wyszukiwarkach (najczęściej w wyszukiwarce Google) oraz przygotowywanie raportów (na podstawie audytów) zawierających: analizę obecności strony w wyszukiwarkach internetowych; analizę branży oraz działań konkurencji; analizę i pomoc w 16

17 doborze najbardziej optymalnych słów kluczowych; poprawną modyfikację znaczników META oraz ich monitoring; optymalizację serwisu www pod kątem wyszukiwarek internetowych; optymalizację kodu strony internetowej pod kątem robotów wyszukiwarek. Główne informacje o Invisio: Nazwa i forma prawna: Invisio sp. z o.o. Siedziba i adres: Jagiellońska 4, Gliwice Kapitał zakładowy: zł I NDATA Software Division 3 INDATA Software Division 3 jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS Emitent posiada akcji w spółce INDATA Software Division 3, które dają 100% głosów na jej walnym zgromadzeniu. INDATA Software Division 3 prowadzi działalności w sektorze rozwiązań informatycznych. Prowadzi m.in. działalność związaną z realizacją dedykowanych rozwiązań informatycznych (usługi software house) dla konkretnych odbiorców, jak również implementuje autorskie narzędzia na zlecenia klientów. Główne informacje o INDATA Software Division 3: Nazwa i forma prawna: INDATA Software Division spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 S.K.A. Siedziba i adres: ul. Strzegomska 138, Wrocław Kapitał zakładowy:

18 Poniższy schemat przedstawia strukturę Grupy Kapitałowej Emitenta: 18

19 3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przeje cia lub sprzedaz y jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności W pierwszym kwartale 2015 roku nie miały miejsca zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. 4. Stanowisko zarządu odnośnie do moz liwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Emitent nie publikował prognoz wyników na rok 2015 ani na następne okresy. 5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zalez ne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Wykaz akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (zgodnie ze stanem na dzień ): Lp. Akcjonariusz l. Akcji % akcji l. Głosów % głosów 1 BDTRADE Ltd , ,49 2 Aleksander Chomicz , ,42 3 Misja Sp. z o.o , ,38 4 Mizyak Investment Fund LTD , ,48 6 Pozostali - 33,23-33,23 6. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odre bnie dla kaz dej z osób W poniższej tabeli przedstawiono Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (zgodnie ze stanem na dzień ): Imię i nazwisko Funkcja Grzegorz Prezes Czapla* Zarządu Rafael Członek Moucka Zarządu *pośrednio przez BDTRADE LTD Liczba posiadanych akcji na dzień wskazany w ostatnim Raporcie Pozostali Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie posiadają Akcji. Zmiana liczby akcji Liczba posiadanych akcji na dzień publikacji Raportu

20 Osoby zarządzające i nadzorujące według informacji Spółki na dzień publikacji raportu nie posiadały akcji ani udziałów spółek powiązanych Grupy Kapitałowej INDATA. 7. Wskazanie poste powań toczących sie przed sądem, organem właściwym dla poste powania arbitraz owego lub organem administracji publicznej Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, w I kwartale 2015 roku nie toczyły się wobec Spółki i Spółek Zależnych żadne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub arbitrażowe, które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Spółki lub Grupy Kapitałowej. Emitent nie posiada wiedzy o żadnych potencjalnych postępowaniach, które mogą wystąpić w przyszłości. 8. informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostke od niego zalez ną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jez eli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niz rynkowe W I kwartale 2015 roku w Grupie Kapitałowej Emitenta nie występowały istotne transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. 9. informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostke od niego zalez ną pore czeń kredytu lub poz yczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zalez nej od tego podmiotu, jez eli łączna wartość istniejących pore czeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta W I kwartale 2015 roku nie zostały udzielone przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczenia kredytu/pożyczki lub gwarancje, w wyniku których łączna wartość istniejących poręczeń i gwarancji stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych INDATA Software S.A. 10. Informacje dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych W Grupie Kapitałowej Emitenta nie były emitowane dłużne i kapitałowe papiery wartościowe. 11. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcje, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane W I kwartale 2015 roku Emitent nie wypłacił dywidendy ani nie składał żadnych deklaracji w tym zakresie. 12. Informacje dotyczącą zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego W okresie pierwszego kwartału spółka zależna od Emitenta - Indata Software Division Sp. z o.o. 3 SKA udzieliła poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Indata Software S.A. w ING Banku Śląskim na kwotę 900 tys. zł 13. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny moz liwości realizacji zobowiązań przez emitenta Poza informacjami podanymi w niniejszym raporcie Spółka nie posiada innych informacji istotnych dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań Indata Software S.A. i spółek zależnych. 20

21 14. Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego INDATA Software S.A 1.1. Oświadczenie o zgodności Niniejsze Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ("MSR") 34 - Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa ("MSR 34") oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości, mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej, przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Stosowane zasady rachunkowości Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejska oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.). Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku. Grupa zastosowała taką samą politykę rachunkowości, prezentacji danych i wycenę jaką zastosowała w odniesieniu do rocznego okresu sprawozdawczego zakończonego 31 grudnia 2014 roku, z wyjątkiem zmiany w zakresie sposobu prezentacji wyników Grupy. Do końca 2014 roku koszty działalności operacyjnej prezentowane były w układzie porównawczym, natomiast począwszy od 1 stycznia 2015 roku prezentowane są w układzie kalkulacyjnym Segmenty operacyjne Zarząd Grupy Kapitałowej Indata Software S.A. prowadzi bieżącą ocenę działalności operacyjnej w podziale na segmenty sprawozdawcze odpowiadające głównym liniom biznesowym. Z uwagi na dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej i liczne akwizycje przeprowadzone w 2014 roku, na chwilę obecną Zarząd analizuje segmenty operacyjne oceniając wyniki na podstawie przychodów generowanych w poszczególnych segmentach. Wdrożone od początku bieżącego roku, ujednolicone zasady sprawozdawczości dla wszystkich podmiotów z Grupy Kapitałowej pozwolą Zarządowi na przeprowadzanie analizy także w oparciu o wynik brutto na sprzedaży generowany w poszczególnych segmentach, począwszy od raportu za pierwsze półrocze Ogólne informacje o segmentach operacyjnych: a) Czynniki przyjęte do określania segmentów sprawozdawczych jednostki, z uwzględnieniem informacji, czy segmenty podlegały łączeniu oraz podstawę na jakiej opiera wycenę ujawnionych kwot: Segmenty operacyjne w Grupie Kapitałowej zostały określone na podstawie rodzaju produktów i usług. Poszczególne Spółki Grupy mogą osiągać przychody we wszystkich wydzielonych segmentach. b) Rodzaj produktów i usług, z tytułu których każdy segment sprawozdawczy osiąga swoje przychody: Działalność Grupy została podzielona na cztery segmenty operacyjne: usługi programistyczne, oprogramowanie- w skład usług wchodzą szeroko pojęte usługi IT (programowanie wraz z zarządzaniem projektowym, administrowanie, tworzenie oprogramowania na zamówienie, sprzedaż baz danych, usługi telekomunikacyjne). usługi wspierające obejmujący głownie sprzedaż miejsc hostingowych, wynajem serwerów, usługi kolokacyjne, rejestracja domen internetowych, zarządzanie serwerami. dostawy infrastruktury IT (sprzęt, licencje itp.) 21

22 usługi agencji interaktywnej przychody segmentu obejmują ustalanie strategii marketingowych, kreacje reklamowe, usługi reklamowe, usługi doradcze oraz usługi optymalizacyjne związane z reklamą w internecie. Począwszy od 1 stycznia 2015 roku, Zarząd podjął decyzję o włączeniu segmentu Hosting i rejestracja domen do segmentu Usługi wspierające z uwagi na fakt, iż wyodrębnienie tego segmentu w poprzednich okresach miało uzasadnienie w historycznym modelu działalności. Obecna strategia rozwoju Grupy sprawia, iż dalsza analiza działalności w obszarze hostingu i domen nie ma uzasadnienia ze względu na niski udział w przychodach i niewielką istotność w obecnych przychodach Grupy Indata. Skonsolidowane przychody Indata Software S.A. w podziale na segmenty operacyjne (dane w tys PLN) Sprzedaż, w tym: Usługi programistyczne, oprogramowanie Oprogramowanie na zamówienie Oprogramowanie na bazie licencji własnych 253 Outsourcing IT Usługi wspierające (w tym: Hosting i rejestracja domen ) 897 Usługi agencji interaktywnej Infrastruktura IT Z uwagi na to, że w analogicznym okresie 2014 roku nie prowadzono analizy w oparciu o obecnie wyodrębnione segmenty operacyjne i zdaniem Zarządu szacowanie wartości przychodów w podziale na segmenty obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu i z tego względu Zarząd zdecydował o nie publikowaniu w tym zakresie danych porównywalnych. Zarząd Emitenta podjął kroki w celu precyzyjnej reklasyfikacji przychodów 2014 w ujęciu aktualnie analizowanym tak aby możliwe było zaprezentowanie danych porównawczych począwszy od raportu okresowego za pierwsze półrocze Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia poziom przychodów w poszczególnych segmentach, szczególnie w obszarze usług programistycznych i oprogramowania co jest zgodne ze strategią rozwoju Emitenta Koszty działalności operacyjnej w uje ciu rodzajowym Koszty działalności operacyjnej w układzie rodzajowym do do Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty, w tym: 9 84 Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów Razem koszty działalności operacyjnej Koszty działalności operacyjnej w układzie kalkulacyjnym do do

23 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług Wartość sprzedanych towarów i materiałów Razem koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu Razem koszty działalności operacyjnej Zmiany stanu produktów/ kosztów własnych sprzedaz y Pozycja nie występuje Podatek dochodowy Wykazany w rachunku zysków i strat podatek odroczony, stanowi różnicę między stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresów sprawozdawczych. Część bieżąca podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym Zysk przypadający na jedną akcje Informacje o zysku przypadającym na jedną akcję zawarte są Skonsolidowanym rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej INDATA Software S.A Dywidendy Pozycja nie występuje Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Poniższe zestawienie prezentuje nakłady, jakie Grupa INDATA Software S.A. poczyniła na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne Patenty i licencje Oprogramowanie komputerowe Inne Wartości niematerialne w budowie Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje w obcy środek trwały (budynek) Maszyny i urządzenia Środki transportu Narzędzie i pozostałe środki trwałe Środki trwałe w budowie W Grupie Kapitałowej nie nastąpiło zbycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Pozycja nie występuje Wartość firmy W okresie od 1 stycznia 2015 r. do wartość firmy nie uległa zmianie. 23

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2014 30 CZERWCA 2014 Wrocław, sierpień 2014 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2015 30 CZERWCA 2015 Wrocław, sierpień 2015 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 ZA OKRES 1 LIPCA 2008 30 WRZEŚNIA 2008 Wrocław, listopad 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2013

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2013 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2013 ZA OKRES 1 LIPIEC 2013 30 WRZESIEŃ 2013 Wrocław, listopad 2013 I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2015

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2015 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2015 ZA OKRES 1 LIPCA 2015 30 WRZEŚNIA 2015 Wrocław, listopad 2015 I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 1/2014

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 1/2014 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 1/2014 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2014 31 MARZEC 2014 Wrocław, maj 2014 I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe za I

Bardziej szczegółowo

6) informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw; 7) informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku

6) informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw; 7) informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania

Bardziej szczegółowo

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A.

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JAGO sporządzone zgodnie z MSSF oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Firmy Handlowej JAGO SA sporządzone

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2015r. (tj. za okres 01.04.2015 30.06.2015)

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2015r. (tj. za okres 01.04.2015 30.06.2015) MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 215r. (tj. za okres 1.4.215 3.6.215), 14.8.215r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2014r. (tj. za okres 01.07.2014 30.09.2014)

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2014r. (tj. za okres 01.07.2014 30.09.2014) MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 214r. (tj. za okres 1.7.214 3.9.214) Poznań, 14.11.214r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU za okres od 01.07.2013 do 30.09.2013 roku Solec Kujawski, dnia 14 listopada 2013 roku 1 Spis treści: 1. Grupa kapitałowa spółka zależna...3

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 1/2009

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 1/2009 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 1/2009 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2009 31 MARCA 2009 Wrocław, kwiecień 2009 I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

GRUPA NETMEDIA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2007 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

GRUPA NETMEDIA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2007 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ GRUPA NETMEDIA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2007 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ I. Wybrane dane finansowe...4 II. KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ REDWOOD ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ REDWOOD ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ REDWOOD ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Łódź,

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA ROZDZIAŁ IX Informacje dodatkowe Rozdział IX Informacje dodatkowe BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA 2 lipca 2004 roku nadzwyczajne zgromadzenie wspólników TVN Sp. z o. o. podjęło uchwałę

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT Strona 1 z 84 Strona 2 z 84 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU ROPCZYCE, 5 listopada

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Grupa Kapitałowa Berling S.A.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Korekta do raportu z dnia 14.08.2014. Raport za II kwartał 2014r. Grupy kapitałowej INDATA Software SA po korekcie

Korekta do raportu z dnia 14.08.2014. Raport za II kwartał 2014r. Grupy kapitałowej INDATA Software SA po korekcie Korekta do raportu z dnia 14.08.2014 Raport za II kwartał 2014r. Grupy kapitałowej INDATA Software SA po korekcie Spis treści I. Informacje ogólne II. III. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 30 CZERWCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 30 CZERWCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 30 CZERWCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT Strona 2 z 83 Spis treści 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych Lp Treść Zobowiązania Pożyczki udzielone i należności własne utrzymywane do terminu wymagalności dostępne do sprzedaży 1 Stan na początek

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

GINO ROSSI S.A. Ul. Owocowa 24 76-200 Słupsk

GINO ROSSI S.A. Ul. Owocowa 24 76-200 Słupsk SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GINO ROSSI S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU ZAWIERAJĄCY SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE SPÓŁKI GINO ROSSI S.A. GINO ROSSI S.A. Ul. Owocowa 24 76-200 Słupsk

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2014r. (tj. za okres 01.04.2014 30.06.2014)

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2014r. (tj. za okres 01.04.2014 30.06.2014) MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 214r. (tj. za okres 1.4.214 3.6.214) Poznań, 14.8.214r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPLEX ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPLEX ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPLEX ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2014 ROKU PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Łódź, 15

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 23.02.2015. Raport za IV kwartał 2014 r. Grupy Kapitałowej INDATA Software S.A.

Wrocław, 23.02.2015. Raport za IV kwartał 2014 r. Grupy Kapitałowej INDATA Software S.A. Wrocław, 23.02.2015 Raport za IV kwartał 2014 r. Grupy Kapitałowej INDATA Software S.A. Spis treści I. Informacje ogólne II. III. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta Skrócone dane finansowe 3.1

Bardziej szczegółowo