O studiach w SGH rodzaje, kierunki, FAQ CEMBA, WEMBA i Twoja szansa na obczyênie Studenci organizujà: Wampiriada, Pstrykaliada i wiele innych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O studiach w SGH rodzaje, kierunki, FAQ CEMBA, WEMBA i Twoja szansa na obczyênie Studenci organizujà: Wampiriada, Pstrykaliada i wiele innych"

Transkrypt

1 NUMER SPECJALNY DLA KANDYDATÓW publikacja bezp atna numer 07/09 (251), wrzesieƒ 2009 O studiach w SGH rodzaje, kierunki, FAQ CEMBA, WEMBA i Twoja szansa na obczyênie Studenci organizujà: Wampiriada, Pstrykaliada i wiele innych

2 Fakty i liczby Szko a G ówna Handlowa w Warszawie zosta a za o ona w 1906 roku przez Augusta Zieliƒskiego. W Uczelni kszta ci si na studiach licencjackich i magisterskich ponad osób, na doktoranckich 1400 osób, na podyplomowych ponad 5800 s uchaczy. Szko a G ówna Handlowa w Warszawie posiada obecnie akredytacj Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych dla pi ciu kierunków, a mianowicie: ekonomia, finanse i bankowoêç, metody iloêciowe w ekonomii i systemy informacyjne, stosunki mi dzynarodowe i zarzàdzanie, oraz Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków ekonomia, zarzàdzanie oraz metody iloêciowe i systemy informacyjne z wyró nieniem. Zdaniem dziennikarzy polskiej edycji Newsweeka SGH spoêród wszystkich szkó wy szych w Polsce daje absolwentom najwi ksze szanse na dobrà prac. SGH jest wieloletnim zwyci zcà rankingów polskich uczelni wy szych w kategorii szkó ekonomicznych. W najnowszej edycji rankingu The Financial Times Top 50 Masters in Management Programmes SGH znalaz a si wêród dwudziestu pi ciu najlepszych uczelni biznesowych w Europie. Od poczàtku transformacji ustrojowej w 1989 r. 11 z 21 ministrów finansów RP by o absolwentami SGH. G ównym negocjatorem cz onkowstwa Polski w Unii Europejskiej od 5 grudnia 2001 roku do chwili zakoƒczenia negocjacji by Jan Truszczyƒski absolwent i wyk adowca SGH. Za g ównego architekta polskich przemian gospodarczych po 1989 r. w Polsce powszechnie uznaje si prof. Leszka Balcerowicza absolwenta i wyk adowc SGH, by ego wicepremiera i ministra finansów RP, by ego prezesa NBP. Absolwentem i wyk adowcà SGH jest profesor Danuta Hübner, pierwszy polski komisarz w Komisji Europejskiej (ds. Polityki Regionalnej), wczeêniej minister ds. europejskich RP, szef Urz du Komitetu Integracji Europejskiej i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Struktura i infrastruktura Podstawowe zaplecze naukowo-dydaktyczne SGH stanowi 5 budynków, w których znajduje si kilkanaêcie auli wyk adowych, mogàcych pomieêciç àcznie 5000 studentów, kilkaset mniejszych sal dydaktycznych oraz 20 laboratoriów komputerowych. Ponadto Szko a posiada osobny budynek administracyjny, 3 domy studenckie, a tak e zabytkowy gmach mieszczàcy bibliotek. Centrum Nauki J zyków Obcych SGH dysponuje w asnà bibliotekà i czytelnià, których zbiory obejmujà s owniki, leksykony, pras obcoj zycznà, podr czniki oraz skrypty. W chwili obecnej Biblioteka CNJO posiada blisko woluminów z zakresu beletrystyki oraz 16 obcoj zycznych tytu ów prasowych. W Mediotece CNJO znajdujà si materia y audiowizualne do indywidualnej pracy studentów. CNJO dysponuje tak e 8 salami dydaktycznymi, z których 3 wyposa one sà w sprz t audiowizualny, umo liwiajàcy korzystanie z telewizji satelitarnej. SGH dysponuje w asnà bazà sportowà, na którà sk adajà si 3 sale gimnastyczne: jedna wyposa ona w Êciank wspinaczkowà, druga w aparatur nag aêniajàcà wykorzystywanà w zaj ciach aerobiku, trzecia przeznaczona do gry w siatkówk i koszykówk. Ponadto Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu posiada w gmachu g ównym w asny basen, z przyleg à do niego saunà, a tak e oêrodek kulturystyczny. Biblioteka SGH jest najwi kszà bibliotekà ekonomicznà w Polsce. Zgromadzono w niej ponad 1 mln woluminów (m.in. pierwsze wydania dzie wielu klasyków ekonomii), w tym przesz o 215 tys. woluminów czasopism. Biblioteka udost pnia oko o 1000 tytu ów polskich i zagranicznych czasopism bie àcych. Nast pne tytu ów czasopism zagranicznych dost pnych jest w bazach komputerowych. W ca ej Uczelni do nauki i pracy przygotowano kilkaset stanowisk komputerowych pod àczonych na sta e do internetu oraz do trzech sieci uczelnianych z dost pem do specjalistycznych baz danych. Studenci i wyk adowcy w wielu miejscach mogà korzystaç z bezprzewodowego dost pu do internetu. Oprócz klasycznych rozwiàzaƒ informatycznych SGH oferuje platform e-learningowà e-sgh, która umo liwia publikacj materia ów uzupe niajàcych do wyk adów i çwiczeƒ, prowadzenie pe nych zaj ç on-line oraz organizacj i prowadzenie kursów i szkoleƒ.

3 SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI SGH NA RYNKU Trudny wybór 3 Zarys dziejów 4 Misja SGH 5 Struktura organizacyjna 5 Najwa niejsze wydarzenia 5 Doktorzy honoris causa 7 Przyk adowe Êcie ki absolwenckich 9 Pozycja SGH na rynku 10 SGH wyró niona certyfikatem 10 OFERTA EDUKACYJNA JakoÊç kszta cenia naszym priorytetem 11 Absolwenci o studiach w SGH (SGPiS) 12 Edukacja ekonomiczna dla m odszych 13 Studia I stopnia 14 Studia II stopnia 20 International Business 26 Studia III stopnia 26 WEMBA 27 CEMBA 27 Studia podyplomowe 28 Zagraniczne studia w SGH 28 Uniwersytet III wieku 29 Oferta CNJO 30 Nowoczesna edukacja w SGH 31 STUDENT W CENTRUM Centrum Karier i Fundraisingu 31 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu 32 WARUNKI STUDIOWANIA Uczelnia coraz bardziej dost pna dla osób niepe nosprawnych 34 Biblioteka SGH o sobie 34 Unikatowy proces edukacyjny w SGH 36 O systemie stypendialnym 38 Oferta kulinarna i zaplecze 39 YCIE STUDENCKIE Samorzàd i samorzàdnoêç studentów 40 Dzieje si w SGH 40 Organizacje studenckie 42 GAZETA SGH Miesi cznik Szko y G ównej Handlowej w Warszawie al. Niepodleg oêci 162, Warszawa, budynek G, pokój 146, tel Wydawca Szko a G ówna Handlowa w Warszawie al. Niepodleg oêci 162, Warszawa Redaktor naczelna Barbara Minkiewicz, Z-ca redaktora naczelnego Jacek Wójcik, Sekretarz redakcji: tel Anna Domalewska, Zdj cia Maciej Górski, Kamil Miros aw Radomski Serwis internetowy Sk ad Studio GEMMA pl. Konstytucji 2, Warszawa Nak ad 2500 egz. ISSN: Trudny wybór Jednà z trudnych decyzji, która ma daleko idàce konsekwencje dla przysz oêci (nie tylko zawodowej) ka dego z nas jest wybór uczelni, kierunku studiów, trybu studiowania. JeÊli masz w r ku t gazet to znaczy, e stoisz przed takim wyborem. Dlaczego trudnym? Bo oferta edukacyjna jest bardzo bogata ponad 420 uczelni, ponad 100 kierunków studiów, tysiàce specjalnoêci i edukacyjnych Êcie ek. Uczelnie przeêcigajà si w promocji swoich us ug. Przewa nie tworzy si specjalne materia y promocyjne, organizuje dni otwarte dla kandydatów, wreszcie daje og oszenia do prasy. My postanowiliêmy zaprezentowaç naszà Uczelni w troch odmienny sposób. Otó proponujemy lektur numeru specjalnego Gazety SGH. Zawiera on informacje o ofercie edukacyjnej SGH, informacje zwiàzane z naborem i organizacjà studiów. Ale nie tylko. ChcieliÊmy pokazaç tak e, jak wyglàda nasze (uczelniane) ycie akademickie. A jest co pokazywaç! Uwa amy, e studia to nie tylko okres nauki, ale tak e rozwijania zainteresowaƒ, przyjaêni Wszyscy o tym piszà, wszyscy zachwalajà bogactwo swojego Êrodowiska. Dlatego my, aby dowieêç, i w SGH tak jest naprawd, zamieêciliêmy skróty (ogromne) artyku ów publikowanych na amach Gazety w ostatnim roku akademickim, notki tylko o niektórych organizacjach, tak e subiektywny przeglàd wydarzeƒ z ostatnich dwóch lat (wi cej w serwisie Uczelni). Jednak po kolei. Numer otwierajà teksty mówiàce o historii i dorobku SGH. SGH jest najstarszà uczelnià ekonomicznà w kraju. Jej renoma znajduje odbicie nie tylko w rankingach (miejsc, które zajmujemy nie musimy si wstydziç, wr cz przeciwnie, dlatego te o tym piszemy). Tak- e w karierach absolwentów i ich opiniach o swojej Alma Mater, w kalendarzu wizyt i wystàpieƒ goêci osób znaczàcych w nauce, polityce i gospodarce, w doktoratach honoris causa nadanych przez SGH i wyk adowcach SGH z tym tytu em. To, naszym zdaniem, wa ne informacje pokazujàce miejsce SGH w otoczeniu, nie tylko krajowym. SGH to ju ponad stuletnia tradycja, tradycja, która zobowiàzuje. Zobowiàzuje do sta- ej dba oêci o jakoêç kszta cenia. Przejawem tej dba oêci sà uzyskiwane akredytacje, nagrody i wyró nienia (tj. Lider informatyki, Uczelnia w walczàca z plagiatami o nich szerzej dalej), ale równie sta y system monitorowania jakoêci zaj ç. Studenci SGH oceniajà swoich wyk adowców w efekcie powstajà specjalne zestawienia tzw. TOP 10. Budzà one goràce dyskusje g ównie nt. obiektywizmu studentów wêród wyk adowców, ale sà trwa ym elementem procesu dydaktycznego. (O tym na str. 11.) SGH to uczelnia, w której kszta cà si najm odsi (czytaj: Ekonomiczny Uniwersytet Dzieci cy) i najstarsi (czytaj: Uniwersytet III wieku). Po drodze SGH proponuje wszystkie rodzaje studiów, w àcznie z tajemniczymi WEMBA i CEMBA (rozszyfrowanie skrótów w numerze). Ró norodnoêç form kszta cenia wzbogaca Szko, jej wyk adowców i studentów. O tym warto pami taç sprawdzajàc ofert konkurencji. Kolejny blok tworzà teksty, które powinny pomóc zarówno w procesie aplikowania do Szko y, jak równie w pierwszych dniach i tygodniach w SGH. Zawierajà szczegó owe informacje o ofercie dydaktycznej, jednostkach obs ugujàcych proces dydaktyczny oraz warunkach studiowania. A na koƒcu to, co niektórzy lubià najbardziej, czyli ycie studenckie. Naukowe, kulturalne, rozrywkowe wspólny mianownik: bujne. Trudno w jednym numerze, o tak szerokiej tematyce, odnotowaç wszystko, co si dzieje w Uczelni. DokonaliÊmy wi c bardzo subiektywnego wyboru, pokazujàc przedsi wzi cia studentów z ró nych obszarów. Jednak nawet ten wybór pokazuje, e jeêli masz pomys, w SGH b dziesz go móg zrealizowaç. OczywiÊcie najpierw musisz zdobyç indeks naszej Uczelni. Nie jest to prosta sprawa, ale wielu si jednak uda o. Spróbuj i Ty! Zapraszamy do lektury i do Szko y G ównej Handlowej. Barbara Minkiewicz, Jacek Wójcik Podzi kowanie: Redakcja Gazety dzi kuje pracownikom Biura Informacji i Promocji za pomoc w przygotowaniu tego numeru. KorzystaliÊmy tak e z informacji udost pnianych na stronie internetowej Uczelni (www.sgh.waw.pl) i innych, prezentujàcych jej bogatà i unikalnà ofert. W numerze wykorzystano zdj cia autorstwa: Moniki Rosiƒskiej, Marka Mu enko, Marcina Hutnika, Macieja Górskiego, Piotra G ca, Kamila Miros awa Radomskiego oraz komiks ukasza Krzy anowskiego. Gazeta zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, redakcji stylistycznej i adjustacji. wrzesieƒ

4 SGH NA RYNKU Zarys dziejów Szko y G ównej Handlowej w Warszawie Poczàtki Uczelni si gajà 1906 r., kiedy na fali ograniczonej liberalizacji ycia spo ecznego w zaborze rosyjskim powsta y Prywatne Kursy Handlowe M skie Augusta Zieliƒskiego. Mia y one charakter wy szej szko y ekonomicznej, co potwierdzone zosta o w 1915 r. zezwoleniem okupanta niemieckiego na u ywanie nazwy Wy sza Szko a Handlowa (WSH). Po odzyskaniu niepodleg oêci przez Polsk WSH otrzyma a osobowoêç prawnà, a w 1924 r. prawa przys ugujàce szko om akademickim. Powo- any zosta Senat Uczelni, który by w a- Êcicielem szko y, a funkcj rektora objà Boles aw Miklaszewski. Miklaszewski, wzorujàc si na uczelniach zagranicznych, nie tylko stworzy nowoczesne programy nauczania i skompletowa kompetentnà kadr nauczajàca, ale tak e by twórcà campusu na warszawskim Mokotowie Od 1933 r. uczelnia nosi a nazw Szko y G ównej Handlowej w Warszawie (SGH), podkreêlajàcà jej centralnà pozycj w polskim szkolnictwie ekonomicznym. Uczelnia jako bezwydzia owa, kszta ci a m odzie na oêmiu kierunkach studiów, mia a prawo nadawania tytu u magistra oraz stopni doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Jej wyk adowcami byli m.in. Ludwik Krzywicki, Jan Lewiƒski, Edward Lipiƒski, Stefan Starzyƒski, Stanis aw Wojciechowski i W adys aw Zawadzki. Cz Êç z nich àczy a nauk z aktywnà dzia alnoêcià politycznà, s u àcà odrodzonej Polsce. Do 1939 r. wydano ponad 1700 dyplomów ukoƒczenia studiów i ponad 500 dyplomów magistra. WÊród absolwentów uczelni znajdowali si dzia acze polityczni i gospodarczy (Edward Dro niak, Adam Rapacki), naukowcy (Jan Drewnowski, Stanis aw Skrzywan, Jan WiÊniewski), a tak e ludzie kultury i sztuki (Jan Dobraczyƒski, Stanis aw Dygat, Kazimierz Rudzki). Druga wojna Êwiatowa nie przerwa a dzia alnoêci SGH, która pod oficjalnym szyldem Êredniej szko y zawodowej, prowadzi a zaj cia na poziomie akademickim. Jej kadra i studenci uczestniczyli w strukturach paƒstwa podziemnego i wzi li udzia w powstaniu warszawskim. Uczelnia wznowi a dzia alnoêç ju w lutym 1945 r. Poczàtkowo, mimo post pujàcych zmian ustrojowych, jej charakter nawiàzywa do tradycji mi dzywojennych. Radykalne przekszta cenia nastàpi y w 1949 r., kiedy decyzjami w adz komunistycznych SGH upaƒstwowiono, zmieniono nazw na Szko a G ówna Planowania i Statystyki (SGPiS) oraz dostosowano jej program nauczania i badawczy do potrzeb gospodarki centralnie kierowanej. Nowa, wydzia owa struktura organizacyjna, odpowiada a wàskiemu, bran owemu kszta ceniu ekonomicznemu. Silne wp ywy ideologiczne osiàgni to dzi ki zaanga owaniu nowej kadry m.in. prof. W odzimierza Brusa i prof. Kazimierza askiego. Od drugiej po owy lat 50. dwudziestego wieku, rozpoczà si proces podnoszenia poziomu naukowego i dydaktycznego SGPiS. Szerzej si gano do Êwiatowego dorobku w dziedzinie ekonomii, rozszerzano nauk j zyków obcych i rozwijano kontakty mi dzynarodowe, modernizowano dydaktyk. Pozycj Uczelni wzmacnia a obecnoêç w jej murach m.in. prof. prof. Andrzeja Grodka, Micha a Kaleckiego, Edwarda Lipiƒskiego, Jerzego Lotha i Aleksego Wakara. Absolwenci Uczelni systematycznie zasilali struktury gospodarcze i polityczne Polski oraz uczestniczyli w pracach organizacji i biznesu mi dzynarodowego. Dyplomami SGPiS legitymujà si m.in. Leszek Balcerowicz, Henryka Bochniarz, Marek Borowski, Danuta Hübner, Grzegorz Ko odko, Bogus aw Kott, Andrzej Olechowski, S awomir Sikora i Dariusz Rosati. Prze om polityczny w Polsce w 1989 r., umo liwi przystàpienie do radykalnej reformy strukturalnej i programowej. Uczelnia wróci a w 1991 r. do swojej historycznej nazwy Szko a G ówna Handlowa w Warszawie, ale nie odrzuci a charakteru szerokoprofilowej wy szej uczelni ekonomicznej, odpowiadajàcej standardom Êwiatowym. Zmiany strukturalne spowodowa y likwidacj w 1993 r. wydzia ów. Instytuty i katedry SGH zgrupowano w kolegiach: Analiz Ekonomicznych, Ekonomiczno-Spo ecznym, Gospodarki Âwiatowej, Nauk o Przedsi biorstwie oraz Zarzàdzania i Finansów. M odzie y stworzono mo liwoêç studiowania na odpowiadajàcych uczelniom zachodnim, nast pujàcych kierunkach: Ekonomia, Finanse i bankowoêç, Gospodarka publiczna, Metody iloêciowe i systemy informacyjne, Mi dzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne oraz Zarzàdzanie i marketing. Rekrutacja na studia odbywa a si w trybie ogólnouczelnianym, a poczàtkowe 3 semestry (Studium Podstawowe) by y wspólne dla wszystkich studentów, którzy mieli prawo wyboru wyk adowców poszczególnych przedmiotów. Na semestrach 4 10 (Studium Dyplomowe) istnia a du a swoboda wyboru przedmiotów, których struktura okreêla a zainteresowania kierunkowe studentów. Studia mo na by o ukoƒczyç z dyplomem zawodowym (licencjat) lub magisterskim. Szeroko rozwini te zosta y studia podyplomowe, doktoranckie i MBA. SGH znalaz a si w gronie najlepszych uczelni zarzàdzania w Europie, skupionych w CEMS. Obraz Uczelni w opinii spo ecznej zaczà ulegaç korzystnym zmianom. Gwa townie wzros o zainteresowanie m odzie y naukà w SGH, a liczba studiujàcych zbli y a si do rekordowego poziomu 12 tys. Niewàtpliwy wp yw na ten proces, poza reformami wewn trznymi Uczelni, mia y nowe perspektywy, jakie przed ekonomistami otwiera a transformacja ustrojowa. Jej podstawy gospodarcze stworzy y koncepcje oraz zdecydowane i odwa ne dzia ania wychowanka i nauczyciela akademickiego Szko y Leszka Balcerowicza. Wstàpienie Polski do Unii Europejskiej wymog o m.in. zmiany w systemie szkolnictwa wy szego. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi SGH od roku akademickiego 2006/2007 wprowadzi a kszta cenie na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Odpowiednio przebudowa a programy studiów, utrzymujàc szeroki zakres wyboru wyk adowców i wyk adów. W 2009 r. do nowych ram kszta cenia dostosowano programy nauczania. Ranking szkó wy szych, og oszony wiosnà 2009 r., kolejny raz potwierdzi czo owà rol SGH nie tylko w szkolnictwie ekonomicznym, ale tak e w ca ym Êrodowisku akademickim kraju. Na li- Êcie uczelni ekonomicznych zdecydowanie wyprzedza a placówki paƒstwowe i prywatne. Janusz Kaliƒski 4 GAZETA SGH 07/09 (251)

5 Misja Szko y G ównej Handlowej w Warszawie SGH NA RYNKU Szko a G ówna Handlowa w Warszawie jest najstarszà uczelnià ekonomicznà w Polsce. Zmierzajàc do nadania swej dzia alnoêci akademickiej wymiaru europejskiego, àczy ona ponadstuletnià tradycj z podejmowaniem zadaƒ teraêniejszoêci oraz wyzwaƒ przysz oêci. W nauczaniu i wychowywaniu Szko a dà y do przekazywania najnowszej wiedzy, umiej tnoêci rzetelnej pracy oraz odpowiedzialnoêci wobec spo eczeƒstwa, a w badaniach naukowych kieruje si szacunkiem dla prawdy oraz po ytkiem spo ecznym. Uczelnia kszta ci i prowadzi badania w zakresie ekonomii oraz nauk o zarzàdzaniu, korzystajàc z dorobku innych nauk spo ecznych. Absolwenci Uczelni, wyposa eni w najnowszà wiedz ogólnà i specjalistycznà, wnoszà istotny wk ad w ycie gospodarcze, spo eczne i polityczne w kraju i za granicà. Wspó tworzà oni wraz z nauczycielami akademickimi, pracownikami administracyjnymi, studentami oraz przedstawicielami Êrodowisk zwiàzanych ze Szko à jej wizerunek, promujàc dorobek oraz wspólnie realizujàc pos annictwo. Struktura organizacyjna SGH W SGH wprowadzono nowatorskà struktur organizacyjnà. Zlikwidowane zosta y wydzia y, a odpowiedzialnoêç za organizacj nauczania oraz wdra anie programów dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych powierzona zosta a dziekanatom: Dziekanatowi Studium Licencjackiego oraz Dziekanatowi Studium Magisterskiego. Proces nauczania j zyków obcych organizowany jest przez Centrum Nauki J zyków Obcych. Zaj cia fakultatywne z zakresu wychowania fizycznego prowadzi Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu. Katedry i instytuty naukowo-badawcze zgrupowane zosta y w dobrowolnych zrzeszeniach zwanych kolegiami. Stanowià one korporacje naukowców zwiàzanych wspólnymi zainteresowaniami badawczymi i realizujàcych ofert dydaktycznà skierowanà do studentów wszystkich typów studiów prowadzonych w SGH studiów stacjonarnych (dziennych), zaocznych, doktoranckich i podyplomowych. W SGH dzia a 5 kolegiów: Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kolegium Ekonomiczno-Spo eczne, Kolegium Gospodarki Âwiatowej, Kolegium Nauk o Przedsi biorstwie, Kolegium Zarzàdzania i Finansów. Najwa niejsze wydarzenia Âwi to SGH Âwi to SGH przypada ka dego roku na trzecià Êrod po Wielkanocy. Zosta o ustanowione dla upami tnienia historii Uczelni. S u y integracji spo ecznoêci akademickiej oraz promocji Szko y na zewnàtrz. Cz Êcià uroczystego posiedzenia Senatu jest wr czenie dyplomów nowo promowanym doktorom i doktorom habilitowanym. W dniu Âwi ta SGH odbywajà si koncerty, pikniki i imprezy integracyjne. wrzesieƒ

6 SGH NA RYNKU Nasi goêcie wyk ad Sergieja Michaj owicza Mironowa przewodniczàcy Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej prof. Peter Young: Standardy i strategie zarzàdzania ryzykiem Êwiatowej klasy ekspert z zakresu zarzàdzania ryzykiem, w szczególnoêci w organizacjach sektora publicznego promocja ksià ki prezydenta Václava Klausa Václav Klaus, prezydent Republiki Czeskiej. W latach by premierem Czech. Autor ksià ki B kitna planeta w zielonych okowach. Co jest zagro one: klimat czy wolnoêç? wyk ad prof. Martina Christopera guru logistyki i zarzàdzania aƒcuchem dostaw Martin Christopher, profesor marketingu i logistyki w Cranfield School of Management. Autor wielu publikacji, a tak e wspó redaktor International Journal of Logistics Management. Jego dorobek naukowy w sferze logistyki i zarzàdzania aƒcuchem dostaw jest niezwykle ceniony na ca ym Êwiecie wyk ad prof. Davida D. Friedmana pt. Future Imperfect: Technological Revolutions that Might Happen in My Lifetime and What they Might Mean prof. David D. Friedman, syn Miltona i Rose Friedmanów, ekonomista specjalizujàcy si w ekonomicznej analizie prawa, profesor takich presti owych uczelni jak Columbia University, UCLA, czy University of Chicago Law School wizyta Ala Golina: A Look at 50 Years in the Public Relations Field and Some Key Lessons Learned Al Golin, wizjoner, guru, wybitny ekspert i praktyk, uwa- any za jednego z najbardziej wp ywowych ludzi bran y public relations XX wieku. Prezes mi dzynarodowej agencji GolinHarris. Wyk adowca na wielu presti owych uczelniach, m.in. w Princeton, Yale, Northwestern, Nowym Jorku, w Dartmouth College oraz Uniwersytecie Po udniowej Kalifornii wyk ad prof. Adama Rotfelda pt. Dokàd zmierza Rosja Adam D. Rotfeld, profesor nauk humanistycznych, by y minister spraw zagranicznych, w 2008 r. przewodniczàcy Kolegium Doradczego Sekretarza Generalnego ONZ do Spraw Rozbrojenia, wspó przewodniczàcy Polsko- -Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Wyk adowca Collegium Civitas w Warszawie. Autor ponad 300 publikacji naukowych prezentacja wyników Indeksu WolnoÊci Gospodarczej spotkanie z Terrym Millerem Terry Miller, przewodniczàcy CITE (Center for International Trade and Economics) przy Heritage Foundation i redaktor naczelny IEF. Dyplomata, Deputy Assistant Secretary of State for Economic and Global Issues w gabinecie George a W. Busha. Pe ni funkcj ambasadora w Radzie Gospodarczej i Spo ecznej ONZ. Indeks WolnoÊci Gospodarczej (IEF), przygotowywany co roku przez Heritage Foundation oraz dziennik The Wall Street Journal, to jeden z dwóch najbardziej znanych na Êwiecie wskaêników wolnoêci gospodarczej wizyta premiera RP Donalda Tuska Koniec ery w gla? wizyta Dennisa Pamlina Dennis Pamlin, doradca ds. Polityki Âwiatowej WWF (World Wide Fund for Nature). Specjalista w dziedzinie in ynierii przemys owej gospodarki, marketingu, zrównowa onego rozwoju, technologii teleinformatycznych. Inicjator projektu Ratowanie klimatu z pr dkoêcià Êwiat a konferencja pt. Unia Europejska wobec Êwiatowego kryzysu gospodarczego z udzia em ministrów ds. europejskich: Francji Bruna Le Maire i Polski Miko aja Dowgielewicza. Bruno Le Maire, absolwent presti owych francuskich uczelni, pe ni funkcj sekretarza generalnego prezydenta Jacques a Chiraca, by y dyrektor gabinetu premiera, od 2009 r. minister gospodarki ywnoêciowej, rolnictwa i rybo ówstwa. Miko aj Dowgielewicz, sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, sekretarz stanu w Urz dzie Komitetu Integracji Europejskiej, wiceprzewodniczàcy Komitetu Europejskiego Rady Ministrów oraz pe nomocnik rzàdu do spraw przygotowania organów administracji rzàdowej do sprawowania przez Rzeczpospolità Polskà przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej Jak byç patriotà ekonomicznym w Europie? Czyli powrót starego w nowej formie wyk ad otwarty profesora Luciano Segreto z Uniwersytetu we Florencji Luciano Segreto, profesor Historii Gospodarczej i Historii Mi dzynarodowych Stosunków Gospodarczych, przewodniczàcy Rady Kultury Pami ç o ICCA, cz onek Komitetu Naukowego Maison des Sciences de l Homme Akwitanii i wielu mi dzynarodowych czasopism, koordynator programu Erasmus z ramienia Universita degli Studi di Firenze we W oszech wizyta Klary Engels-Perenyi, przedstawiciela Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej Edukacja i Kultura wizyta wiceprzewodniczàcej Komisji Europejskiej ds. stosunków instytucjonalnych i strategii komunikacji spo ecznej Margot Wallström Bank Âwiatowy MyÊl globalnie i dzia aj globalnie wizyta dr. Micha a Rutkowskiego dr Micha Rutkowski jest absolwentem SGPiS. Tu równie uzyska stopieƒ doktora. Ukoƒczy studia podyplomowe w London School of Economics. Do 1990 r., tj. do rozpocz cia pracy w Banku Âwiatowym, by adiunktem w Katedrze Polityki Gospodarczej naszej Uczelni. W latach sta na czele zespo u opracowujàcego reform polskiego systemu emerytalnego. Jest najwy szym rangà Polakiem w Banku Âwiatowym. 6 GAZETA SGH 07/09 (251)

7 SGH NA RYNKU Nasi laureaci THE GOOGLE ONLINE MARKETING CHALLENGE Zespó w sk adzie: Marta Grzyma a, Karol Milewski, Tomasz Nowiƒski, Agata Rundo i Karolina Szmit wraz z opiekunem Marcinem Dudkiem zwyci y w regionie EMEA (Europe, Middle East and Africa) konkursu Google Online Marketing Challenge. Google Online Marketing Challenge to globalny konkurs polegajàcy na stworzeniu internetowej kampanii i optymalizacji jej przez trzy tygodnie. W tegorocznej edycji wzi o udzia 2187 dru yn z 57 krajów. Konkurs by znakomità okazjà do wykorzystania zdobytej na Uczelni wiedzy w praktyce, a tak e do poznania narz dzia Google AdWords oraz specyfiki marketingu internetowego. Zadaniem zespo u by o nawiàzanie wspó pracy z wybranym lokalnym przedsi biorstwem, opracowanie skutecznej internetowej strategii marketingowej dla tej firmy w oparciu o konto Google AdWords, realizacja kampanii oraz interpretacja jej wyników, a tak e przygotowanie rekomendacji dalszych dzia- aƒ w internecie. PAWE FEDEJKO ZWYCI ZCÑ III EDYCJI KON- KURSU EUREKO AKADEMIA PRZYSZ OÂCI! Najlepszym spoêród blisko 1600 osób, które zg osi y si do udzia u w trzeciej edycji konkursu wiedzy o ekonomii i zarzàdzaniu Eureko Akademia Przysz oêci, okaza si student III roku Szko y G ównej Handlowej, Pawe Fedejko. Zwyci zca otrzyma stypendium o wartoêci euro, a tak e roczny, p atny sta w jednej ze spó ek Grupy Eureko w Europie. Nagroda g ówna wr czona zosta a podczas wielkiego koncertu fina owego, który odby si 25 listopada 2008 r. w Auli Spadochronowej SGH. Organizatorem konkursu jest Eureko Europejska Grupa Ubezpieczeniowa. W 2007 r. w II finale edycji konkursu laureatkà zosta a studentka IV roku stosunków mi dzynarodowych w Szkole G ównej Handlowej, Katarzyna Kardas. STUDENCI SZKO Y G ÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE FINALISTAMI KONKURSU MERRILL LYNCH CHALLENGE 2008 Czworo studentów Szko y G ównej Handlowej w Warszawie Mariusz Bidelski, Rados aw Dylik, Anna Krzyk i Szymon Ogniewski jako jedyni reprezentanci z Polski dotarli do fina ów presti owego konkursu Merrill Lynch Financial Challenge W pierwszym etapie wystartowa o 360 dru yn z Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Do fina u, który odby si w Londynie, dotar o ju jedynie 10. Doktorzy honoris causa SGH Tradycja nadawania tego honorowego tytu u pojawi a si w SGPiS w po owie lat 60. XX wieku. Pierwszy otrzyma t godnoêç radziecki matematyk i ekonomista Leonid Witaliewicz Kantorowicz, laureat nagrody Nobla 1975 w dziedzinie ekonomii (za prace dotyczàce optymalnej alokacji ograniczonych zasobów). W 1970 r. doktorem honoris causa SGPiS zosta Edward Lipiƒski. Podczas uroczystoêci rektor prof. Wies aw Sadowski stwierdzi, e doktorat jest szczególnym wyrazem uznania dla wybitnych osiàgni ç naukowych i wychowawczych oraz dzia alnoêci spo ecznej, zaê promotor prof. K. Secomski e E. Lipiƒski bez przerwy i z uporem kszta towa rzeczywistoêç w nauce i gospodarce. Amerykaƒski biznesmen Cyrus Stephen Eaton zosta doktorem honoris causa SGPiS tak e w 1970 r. C.S. Eaton odnosi znaczne sukcesy jako przedsi biorca innowator w przemyêle ci kim iwsektorze finansowym. Wniós tak e znaczàcy wk ad w organizacje konferencji mi dzynarodowych poêwi conych rozbrojeniu i pokojowi na Êwiecie. Za zas ugi w doskonaleniu planowania i zarzàdzania w gospodarce socjalistycznej, na wniosek Rady Wydzia u Finansów i Statystyki, Senat SGPiS 22 kwietnia 1976 r. nada tytu doktora honoris causa Niko ajowi Prokofiewiczowi Fiedorence (profesor Rosyjskiej Akademii Nauk, doradca Prezydium Akademii, g ówny konsultant naukowy Instytutu Problemów Rynku). 4 lipca 1990 r. Senat SGPiS, stosunkiem g osów 16 za i 9 wstrzymujàcych si, nada doktorat honoris causa Alexandrowi Dubcekowi, bohaterowi Praskiej Wiosny i Aksamitnej Rewolucji. (A. Dubcek nie odebra wyró nienia z powodu Êmierci). List doktorów honoris causa odrodzonej w 1991 r. SGH otworzy John Kenneth Galbraith. Senat podjà uchwa o nadaniu tytu u 22 stycznia 1992 r. Wr czenie dyplomu nie odby o si J.K. Galbraith nie przyby na uroczystoêç. wrzesieƒ

8 SGH NA RYNKU 4 marca 1992 r. Senat SGH jednomyêlnie podjà uchwa przyznajàcà tytu doktora honoris causa prof. J.H.P. Paelinckowi, wybitnemu uczonemu ekonomiêcie o rozleg ych zainteresowaniach i powszechnie cenionym dorobku naukowym (szczególnie w dziedzinie badaƒ regionalnych, m.in. budowy regionalnych modeli ekonometrycznych. Jego prace wywar y znaczny wp yw m.in. na rozwój ekonometrii przestrzennej). Tak e 4 marca 1992 r. Senat SGH jednog oênie nada tytu doktora honoris causa za szczególny wk ad w rozwój nauk ekonomiczno-finansowych w Polsce oraz za dzia alnoêç na rzecz poprawy efektów polityki gospodarczej paƒstwa w stosunkach z zagranicà prof. Stanis awowi Ràczkowskiemu. W 1994 r. SGH przyzna a tytu doktora honoris causa prof. Janowi Drewnowskiemu. T. Kowalik w opinii o dorobku naukowym prof. Drewnowskiego napisa m.in.: Trwa ym osiàgni ciem Drewnowskiego pozostajà indykatory spo eczne. Dzi ki nim potrafi on rzeczywiêcie dokonaç znacznego przybli enia teorii ekonomii do rzeczywistoêci Drewnowski, paradoksalnie, wniós sporo do naszej wiedzy o kolektywistycznym paƒstwie i jego preferencjach spo ecznych. W tym samym roku tytu doktora honoris causa SGH otrzyma póêniejszy laureat Nagrody Nobla 2007 w dziedzinie ekonomii Leonid Hurwicz. Promotorzy i recenzenci w przewodzie podkre- Êlali osiàgni cia prof. Hurwicza w zakresie: ekonometrii, g ównie teorii programowania matematycznego i teorii gier; teorii równowagi ogólnej i efektywnych systemów ekonomicznych oraz transformacji instytucjonalnej. W 1995 r. SGH przyzna a doktorat honorowy innemu nobliêcie (1992) G.S. Beckerowi. Ten wniosek o nadanie tytu u doktora honoris causa uwa- am za w pe ni uzasadniony, zarówno tematykà, jak i innowacyjnoêcià myêli zawartych w og oszonych pracach pisa prof. J.Z. Holzer w opinii o dorobku naukowym G.S. Beckera. W kwietniu 1995 r. odby o si uroczyste wr czenie doktoratu honoris causa prof. E.F. Szczepanikowi. W uzasadnieniu wniosków podkreêlono, e jest on uznanym w skali Êwiatowej specjalistà w zakresie ekonomiki rolnej i gospodarki ywnoêciowej krajów rozwijajàcych si. Hans-Joachim Paffenholz zosta doktorem honoris causa Uczelni w 1997 r. To wyraz uznania za zas ugi naukowe, postaw badacza i nauczyciela, za wielkie osiàgni cia dydaktyczne i wk ad w organizacj wspó pracy naukowej pomi dzy Jego uczelnià a SGH. WÊród ludzi nauki wyró nionych przez SGH tytu em doktora honoris causa (w 1999 r.) znalaz si Jean Chretien, z wyjàtkowym, bo nie naukowym ani akademickim dorobkiem. O przyznaniu tytu u zdecydowa a Jego aktywnoêç i uczestnictwo w yciu publicznym. Tak e w 1999 r. odby a si uroczystoêç nadania godnoêci doktora honoris causa SGH prof. Zdzis awowi Z. Fedorowiczowi. Uzasadnieniem jest bardzo obszerny i wartoêciowy dorobek w dziedzinie ekonomii, a w szczególnoêci teorii finansów publicznych, finansów przedsi biorstw oraz teorii pieniàdza i kredytu, zarówno w warunkach gospodarki centralnie planowanej, jak i rynkowej. Kolejne wr czenie dyplomu doktora honoris causa mia o miejsce podczas uroczystego posiedzenia Senatu SGH 13 czerwca 2001 r. Otrzyma go prof. Wolfgang Michalski. Rada Naukowa Kolegium Gospodarki Âwiatowej, która wystàpi a z tà inicjatywà, wysoko oceni- a dorobek naukowy profesora oraz podkreêla a znaczenie obszaru tematycznego, na którym skupia a si jego twórczoêç (m.in. ekonomiczne implikacje zanieczyszczenia Êrodowiska, korzyêci p ynàce z wolnego handlu, post p techniczny i wp yw nowych technologii na Êrodowisko spo eczno-ekonomiczne cz owieka). Nast pne trzy lata to kolejne trzy wnioski: o nadanie godnoêci doktora honoris causa dla Ronalda W. Jonesa (za nowatorskie prace dot. handlu mi dzynarodowego, m.in. objaênienie przyczyn prowadzenia mi dzynarodowej wymiany towarowej), Dirka J. van de Kaa (m.in. za dokonania naukowe wk ad w myêlenie o procesach ludnoêciowych w Europie i aktywnoêç w organizowaniu badaƒ ludnoêciowych) i Józefa So daczuka (za jego ogromny i pionierski dorobek naukowy, ogromne zaanga owanie w upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w kr gach rzàdzàcych Polskà w okresie gospodarki centralnie planowanej oraz rol, jakà odegra w tworzeniu podstaw organizacyjnych badaƒ i nauczania w dziedzinie mi dzynarodowych stosunków gospodarczych). W 2007 r. doktoraty honorowe otrzymali prof. Leszek Balcerowicz (za znaczàcy wk ad w nauk i niezaprzeczalne zas ugi w dokonaniu historycznego prze omu, jakim by a transformacja systemowa polskiej gospodarki) i Jose Manuel Durao Barroso (przede wszystkim za dzia alnoêç politycznà). èród o: Poczet doktorów honoris causa Szko y G ównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008 * * * Dwudziestym drugim doktorem honoris causa naszej Uczelni jest Anna Kajumulo Tibaijuka, zast pca sekretarza generalnego ONZ i dyrektor wykonawcza programu ONZ ds. osiedli ludzkich Habitat. Jest profesorem uniwersytetu w Dar es Salaam (Tanzania), stypendystkà wielu znakomitych uczelni i instytucji, cenionà specjalistkà ds. ekonomiki rolnictwa. Senat SGH nada tytu prof. Tibaijuce w czerwcu 2009 r., a uroczystoêç wr czenia honorowego doktoratu odb dzie si w listopadzie br. 8 GAZETA SGH 07/09 (251)

9 SGH NA RYNKU Przyk adowe Êcie ki absolwenckich karier Julian Auleytner, absolwent z 1969 r.; dr habilitowany; stypendysta Fundacji K. Adenauera. Praca: Wydzia Zatrudnienia m.st. Warszawy; CWU Libella ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; wyk adowca Uniwersytetu Warszawskiego; rektor WSP TWP. Prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Spo ecznej; Henryka Teodora Bochniarz, absolwentka Handlu Zagranicznego z 1970 r.; dr ekonomii; certyfikowany doradca ds. zarzàdzania CMT. Praca: pracownik naukowy w Instytucie Koniunktur i Cen w Warszawie, wyk adowca na University of Minesota (stypendium Fulbrighta); minister przemys u i handlu w rzàdzie J.K. Bieleckiego; prezes Nicom Consulting Sp. z o.o. Wiceprzewodniczàca Komisji Trójstronnej ds. spo eczno-gospodarczych; cz onek Private Sector Advisory Group grupy doradczej powo anej przez BÂ; cz onek zespo u ds. odbiurokratyzowania pod przew. L. Balcerowicza; cz onek Rady Prezydentów UNICE (Europejski Zwiàzek Konfederacji Przemys u i Pracodawców); cz onek Narodowej Rady Integracji, Komitetu Dobrych Praktyk oraz Rady Fundacji M odzie owej Przedsi biorczoêci; prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan; prezes Boeinga na Europ Ârodkowà i Wschodnià. Marek Borowski, absolwent Handlu Zagranicznego z 1968 r.; Podyplomowe Studium Finansów w SGPiS, sta we francuskich domach towarowych. Praca: Domy Towarowe Centrum, Ministerstwo Rynku Wewn trznego, w tym wiceminister, pose na Sejm RP; wicepremier i minister finansów; szef Urz du Rady Ministrów cz onek Rady Ministrów; wicemarsza ek i marsza ek Sejmu RP. Zygmunt Marian Broniarek, absolwent z 1948 r. Praca: dziennikarz: ycie Warszawy, Wieczór Warszawy, Rzeczpospolita, Trybuna Ludu; sta y korespondent: we Francji, w USA (akredytowany przy Bia ym Domu), w Sztokholmie; specjalny wys annik: przy ONZ, w Ameryce aciƒskiej, Portugalii, Angoli i innych. Olimpiada w Los Angeles; Australia; Afganistan. Prezes Polskiego Klubu Publicystyki Mi dzynarodowej; wiceprezes Foreign Press Association w Sztokholmie, w tym cz onek zarzàdu. Igor Adam Chalupec, absolwent z 1992 r.; absolwent UW. Praca: konsultant Polexpertu Sp. zo.o.; konsultant Proximu Sp. z o.o.; organizator i dyrektor Centralnego Biura Maklerskiego Pekao S.A.; wiceprezes zarzàdu Banku Pekao S.A.; podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (zast pca przewodniczàcego Komisji Nadzoru Bankowego; zast pca przewodniczàcego Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych). Cz onek z ramienia Polski Economic and Financial Committee (EFC) w Brukseli; cz onek Rady Gie dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie; prezes PKN Orlen. Wojciech Stefan Gie yƒski, absolwent z 1951 r. Praca: redaktor w Polskich Wydawnictwach Gospodarczych Polgos ; szef dzia u zagranicznego w tygodniku Dooko a Âwiata; sekretarz redakcji w dwutygodniku spo eczno-literackim Wspó czesnoêç; szef dzia u Azji w miesi czniku Kontynenty (równoczeênie sta y wspó pracownik tygodnika Polityka); zast pca redaktora naczelnego miesi cznika krytycznego Meritum; redaktor pisma spo eczno-politycznego Vacat i wspó pracownik PWA (tytu y wychodzàce w podziemiu, poza zasi giem cenzury); dziennikarz Gazety Wyborczej; zast pca redaktora naczelnego Tygodnika SolidarnoÊç; rektor Wy szej Szko y Komunikowania i Mediów Spo- ecznych im. Jerzego Giedroycia. Marek Goliszewski, absolwent SGPiS i UW z 1976 r. Praca: cz onek Mi dzynarodowej Federacji Dziennikarzy z siedzibà w Brukseli; za o yciel miesi cznika Konfrontacje ; prezes Polskiej Fundacji Klubu Rzymskiego; za o yciel i prezes Business Centre Club; cz onek Spo ecznej Rady Planowania przy Centralnym Urz dzie Planowania; cz onek Rady Stowarzyszenia Euroatlantyckiego; cz onek Narodowej Rady Integracji Europejskiej; Inicjator Rady Przedsi biorczoêci RP; organizator prareferendum europejskiego Byç albo nie byç w UE ; wiceprzewodniczàcy Trójstronnej Komisji ds. Spo eczno-gospodarczych, przewodniczàcy Zespo u ds. Dialogu Spo ecznego; za o yciel koalicji Prokuro; cz onek Rady Konsultacyjnej ds. Zagranicznej Polityki Ekonomicznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych; inicjator Akcji Spo ecznej Podziel si sukcesem. Zbigniew W adys aw Landau, absolwent z 1995 r.; prof. zwyczajny. Praca: w SGPiS asystent, st. asystent, adiunkt, docent, profesor w Katedrze Historii Gospodarczej i dyrektor Biblioteki G ównej. Bogus aw Liberadzki, absolwent z 1970 r.; dr, dr habilitowany; VSE Bratys awa 3-miesi czny sta ; Ministerstwo Komunikacji 6-miesi czny sta ; University of Illinois, USA, Stypendium Fulbrighta. Praca: SGH (asystent w Katedrze Transportu; adiunkt; docent; profesor); dyrektor OÊrodka Badawczego Ekonomiki Transportu; wiceminister transportu i gospodarki morskiej; pose na Sejm RP; pose do Parlamentu Europejskiego. Andrzej Olechowski, absolwent z 1972 r.; dr. Praca: doradca Central Europe Trust Polska; dyrektor Studium Generale Europa; przewodniczàcy Stowarzyszenia Obywatele dla Rzeczpospolitej; przewodniczàcy Rady Programowej Platformy Obywatelskiej; Minister Finansów; Minister Spraw Zagranicznych; kandydat w wyborach Prezydenta RP; uczestnik inicjatyw obywatelskich i charytatywnych; Katedra Polska w Uniwersytecie Jerozolimskim; HEPAR; Instytut Spraw Publicznych, Dyplomacji Publicznej, PISM; wyk adowca w Uniwersytecie Jagielloƒskim i w Collegium Civitas; kierownik zak adu w Instytucie Koniunktur i Cen; wyk adowca w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Z Ksi gi SGH. Pracownicy i absolwenci kto jest kim? Stowarzyszenie Wychowanków SGH i Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2004 wrzesieƒ

10 SGH NA RYNKU Rankingi Pozycja SGH na rynku us ug edukacyjnych AWANS SGH W PRESTI OWYM RANKINGU THE FINANCIAL TIMES Szko a G ówna Handlowa w Warszawie znalaz a si wêród 25 najlepszych uczelni ekonomicznych w Europie. 29 wrzeênia The Financial Times opublikowa wyniki najnowszej edycji rankingu najlepszych uczelni ekonomicznych w Europie Top 50 Masters in Management Programmes. SGH w 2008 roku awansowa a z 31. miejsca na 24., po raz kolejny osiàgajàc najlepszy wynik spoêród szkó wy szych w regionie. W rankingu 1. miejsce od lat zajmuje paryska HEC. SGH we wspó pracy z HEC prowadzi dwa programy edukacyjne: angloj zyczny HEC/SGH Executive Master in Business i francuski Master International de Management et d Economie. 3. miejsce zajà mi dzynarodowy program Masters in Management CEMS, w którym równie uczestniczy SGH jako jedyny polski akademicki cz onek stowarzyszenia CEMS. RANKING EDUNIVERSAL: SGH WÂRÓD ÂWIATOWYCH LIDERÓW Szko a G ówna Handlowa w Warszawie uznana zosta a za jednà z 27 najlepszych szkó biznesu na Êwiecie spoêród 1000 ocenionych. W presti owym rankingu Eduniversal, og oszonym r. w Pary u, SGH znalaz a si w gronie takich szkó ze Êwiatowej czo ówki jak Harvard Business School, Copenhagen Business School, czy London Business School. SGH zaj a tak e 2. miejsce w kategorii szkó biznesu w Europie Ârodkowej i Wschodniej. Ranking sporzàdzono wed ug szeêciu kryteriów: mi dzynarodowego znaczenia szko y, jakoêci programów nauczania, kwalifikacji kadry, posiadanych akredytacji, pozycji w krajowych rankingach oraz cz onkostwa w organizacjach mi dzynarodowych. RANKING SZKÓ WY SZYCH 2009 WYDAWNICTWA PERSPEKTYWY Tradycyjnie, jak co roku, Szko a G ówna Handlowa w Warszawie zaj a pierwsze miejsce w rankingu Perspektyw w kategorii uczelnie ekonomiczne. SGH zdoby a 100/100 punktów. NAJLEPSI W RATINGU MBA 2008 W czerwcu 2008 r. na kolejnym Ogólnopolskim Zjeêdzie Dyrektorów Programów MBA, og oszone zosta y wyniki drugiej edycji ratingu programów Master of Business Administration. Dwa programy SGH WEMBA i CEMBA znalaz y si w klasie mistrzowskiej, program Master International de Management et d Economie HEC/SGH w klasie profesjonalnej. SGH wyró niona certyfikatem Uczelnia walczàca z plagiatami 17 kwietnia 2009 r., podczas gali b dàcej cz Êcià konferencji Plagiatowanie chorobà cywilizacji XXI wieku? JakoÊç kszta cenia oraz problem kradzie y dóbr intelektualnych w nauce, kulturze, biznesie i polityce SGH wyró niono certyfikatem Uczelnia walczàca z plagiatami. Wyró nionych uczelni jest w Polsce 11 (w tym SGH) oraz 3 wydzia y. Certyfikaty zosta y przyznane przez Plagiat.pl. Nagrodzone uczelnie i wydzia y opracowa y i wdro y y procedury antyplagiatowe, zgodne ze standardami serwisu Plagiat.pl, a tak e podda y si cyklicznemu audytowi tych procedur. Wszystkie powstajàce w nich prace dyplomowe sà sprawdzane w systemie, a raporty podobieƒstwa poddawane rzetelnej analizie. Uczelnie lub wydzia y, które otrzymajà certyfikat, uzyskujà prawo do wydania ka demu absolwentowi, koƒczàcemu studia na poziomie licencjackim i magisterskim, imiennego certyfikatu oryginalnoêci pracy dyplomowej, sygnowanego m.in. przez serwis Plagiat.pl. Certyfikat potwierdzajàcy, e oryginalnoêç pracy dyplomowej zosta a sprawdzona zgodnie z najwy szymi standardami ochrony antyplagiatowej, b dzie wp ywa na wy szà wartoêç dyplomu na rynku pracy. Przygotowano na podstawie tekstu, który ukaza si w majowym wydaniu Gazety SGH 10 GAZETA SGH 07/09 (251)

11 OFERTA EDUKACYJNA Rok akademicki 2009/2010 w Szkole G ównej Handlowej zainaugurowa o wdro enie nowego programu nauczania i planu studiów, przygotowanego (przez Senackà Komisj Programowà i zatwierdzonego przez Senat) dla studentów studiów licencjackich i studiów magisterskich. Program ten opracowany zosta z udzia em ca ego Êrodowiska akademickiego, wyk adowców i studentów. Przygotowany ca kowicie od podstaw, program ten ma na celu przede wszystkim stworzenie naszym studentom mo liwoêci podejmowania studiów atrakcyjnych programowo i jakoêciowo na tyle, aby jego zrealizowanie otwiera o im szeroki, jednoczeênie konkurencyjny i atrakcyjny wachlarz mo liwoêci Zmieniamy si Przyk adem dzia aƒ jednorazowych w obszarze monitorowania jakoêci realizacji programu nauczania jest opracowanie procedury weryfikowania samodzielnoêci pracy dyplomowej (procedura ta w postaci zdecydowanie udoskonalonej w porównaniu z aktualnie stosowanà obecnie obowiàzywaç b dzie od 1 paêdziernika 2009). Praca dyplomowa, którà piszà nasi studenci jest dokumentem ich postawy naukowej, JakoÊç kszta cenia naszym priorytetem zawodowych lub/i naukowych nie tylko w kraju, ale tak e i poza jego granicami. Zapewniaç to majà zarówno zweryfikowane sylabusy proponowanych przedmiotów, jak i zalecane ró norodne metody prowadzenia zaj ç. Nie bez znaczenia sà tu tak e (jak dotychczas) propozycje atrakcyjnych studenckich wymian mi dzynarodowych i praktyk realizowanych w przedsi biorstwach i instytucjach liczàcych si w kraju i w Êwiecie. Jest on efektem wypracowanej w Uczelni z uwzgl dnieniem znaczenia znajomoêci j zyków obcych we wspó czesnym Êwiecie biznesu merytorycznej równowagi pomi dzy ró nymi obszarami studiów w dziedzinie nauk ekonomicznych i spo ecznych. Z za o enia, studia wed ug nowego programu wymagajà od studentów zaanga owania i samodzielnoêci w pog bianiu wiedzy i çwiczeniu umiej tnoêci, odpowiedzialnoêci za dzia ania i zachowania w aêciwych postaw etycznych w jeszcze wi kszym stopniu ni dotychczasowe oczekiwania. Wskazuje na to wykluczajàcy powtórzenia zakres merytoryczny poszczególnych przedmiotów oraz ustalone warunki i kryteria ich zaliczania. Od wyk adowców z kolei wzmo onego wysi ku skierowanego na wprowadzanie metod aktywizujàcych i innych rozwiàzaƒ majàcych na celu osiàganie wyraênie wyspecyfikowanych w programie efektów kszta cenia: ogólnych (odr bnie dla studiów licencjackich i dla studiów magisterskich) i kierunkowych (odr bnie dla wszystkich kierunków na studiach licencjackich i dla wszystkich kierunków na studiach magisterskich). Efekty te wyra one poprzez okreêlenie wiedzy, umiej tnoêci i innych kompetencji, które powinien posiadaç student po zrealizowaniu programu kierunku na danym stopniu studiów (tj. na studiach licencjackich lub na studiach magisterskich) okreêlajà sylwetk absolwenta. Nowy program pozwala wyposa yç studenta w najbardziej aktualnà wiedz zwiàzanà ze studiowanym kierunkiem, intensywnie wspomaga rozwijanie umiej tnoêci niezb dnych do wykonywania pracy zawodowej, ale tak e do podejmowania studiów wy szego stopnia, poprzez kszta towanie innych kompetencji oddzia uje na wa ne nie tylko w Êwiecie biznesu postawy spo eczne i etyczne. Osiàganie efektów kszta cenia jest pierwszoplanowym celem Uczelni. Z tego w aênie powodu coraz szerzej monitorowane sà (i b dà) ró ne aspekty procesu dydaktycznego w aspekcie jako- Êci ich realizacji i podejmowane sà (i b dà) dzia ania majàce na celu zapewnienie tej jakoêci. Proces ten ma charakter dzia aƒ nie tylko jednorazowych, ale równie permanentnych. Dlatego te wymaga ciàg ego zaanga owania si i Êrodków oraz stosowania rozwiàzaƒ adekwatnych do charakteru obszaru realizacji programu b dàcego przedmiotem monitorowania jakoêci. wiedzy oraz umiej tnoêci badawczo-analitycznych. Podsumowujàc ca y tok studiów dowodzi nie tylko samodzielnoêci w zakresie poszukiwaƒ naukowych. Jest tak e wyrazem odpowiedzialnoêci i etyki badawczej. Wspomniana procedura wype nia na naszej Uczelni funkcj prewencyjnà i jej zadaniem jest zapobieganie sytuacjom, które rzuca yby podejrzenia na to, e prace dyplomowe naszych studentów mogà mieç charakter niesamodzielny. Jej stosowanie jest wyrazem troski o dobre imi zarówno naszych studentów, jak i ca ej Uczelni. Dowodem uznania naszego wk adu w rozwijanie etycznych postaw w tym obszarze jest wyró nienie SGH tytu em Uczelni walczàcej z plagiatami. Dzia aniem (poczàtkowo jednorazowym, a w za o eniach ciàg ym) w obszarze zapewniania jakoêci w merytorycznym aspekcie realizacji programu studiów b dzie stworzenie i rozwijanie Banku Analiz Przypadków (tzw. case studies), majàcego za zadanie wyposa anie kadry wyk adowej w narz dzia aktywizujàce studentów w procesie dydaktycznym. Opisy przypadków w rzeczywistoêci wyst pujàcych lub t rzeczywistoêç w przekonywujàcy sposób symulujàcych s u yç b dà studentom do poznawania praktyki ró nych aspektów ycia gospodarczego, a podejmowane na ich podstawie analizy i dyskusje do kszta towania umiej tnoêci adekwatnych do rozwiàzywania problemów przedstawionych w tych opisach. Tak e w obszarze monitorowania jakoêci procesu dydaktycznego, dzia aniem cyklicznym prowadzonym ju od wielu lat, jest tworzenie listy najlepszych wyk adowców, tzw. TOP 10. O miejscu na tej liêcie decydujà oceniajàc zaj cia studenci. Wyniki oceny sà przekazywane wyk adowcy w celu analizy i doskonalenia warsztatu i jego zwierzchnikom oraz upubliczniane (lista TOP 10). Dzia ania te b dà kontynuowane. Niezwykle istotnym elementem oceny jakoêci programu jest opinia o nim (tak e o jego u ytecznoêci, dostosowaniu do potrzeb rynku pracy) formu owana przez absolwentów i pracodawców. Stàd te nieregularne do tej pory badania ich losów b dà monitorowane w sposób ciàg y trwajà prace nad przygotowaniem takiego systemu. Kolejnym obszarem monitorowania jakoêci realizacji procesu dydaktycznego jest obs uga administracyjna. W tym obszarze podj te b dà tak e stosowne dalsze rozwiàzania Niektóre z nich, jak na przyk ad opracowanie nowego systemu informatycznego obs ugujàcego Wirtualny Dziekanat, polepszenie warunków lokalowych w punktach obs ugujàcych studentów, wymagajà jednak czasu i znaczàcych nak adów, z tego powodu ich wprowadzenie musi byç niestety roz o one w czasie. wrzesieƒ

12 OFERTA EDUKACYJNA Wa na dla w adz Uczelni, dla wszystkich, którzy majà wp yw na kszta t programu nauczania i planu studiów jest jego ocena wystawiana tak e przez otoczenie uczelni (np. rankingi prasowe), ale równie przez instytucje zajmujàce si tym profesjonalnie. Dzi ki wysokim ocenom utrzymujemy pozycj lidera w rankingach krajowych i coraz wy sze pozycje w rankingach zagranicznych, uczestniczymy coraz szerzej w ró nych mi dzynarodowych konsorcjach, które skupiajà instytucje edukacyjne kszta càce tylko na najwy szym poziomie. Majàc to na uwadze, niezale nie od prowadzonej przez Paƒstwowà Komisj Akredytacyjnà obligatoryjnej kontroli jakoêci, której poddawane sà wszystkie uczelnie, z w asnej inicjatywy poddajemy si innym (fakultatywnym) ocenom, wyst pujemy o akredytacje do instytucji zagranicznych i do krajowej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. W zakresie programowym, czynnikiem niewàtpliwie wyró niajàcym SGH spoêród innych uczelni jest fakt, e na studiach licencjackich wyboru kierunku student dokonuje dopiero po pierwszym roku nauki. Oznacza to, e ma on mo liwoêç g bszego poznania programu, wykrystalizowania kierunkowych zainteresowaƒ i zdecydowania o swoim profilu studiów w sposób bardziej Êwiadomy. Innà, nie mniej wa nà cechà naszego programu studiów jest jego elastycznoêç i swoboda wyboru. Ta pierwsza oznacza dla studenta mo liwoêç kszta towania swojego indywidualnego toku studiów w sensie merytorycznym. Student bowiem z szerokiego wachlarza przedmiotów oferowanych na Uczelni nie tylko dla danego kierunku wybiera taki ich zestaw, który tworzy interesujàcà go specjalnoêç (Êcie k ) lub wiàzk przedmiotów preferowanych z innych wzgl dów. Swoboda wyboru z kolei odnosi si z jednej strony do kadry wyk adowej i przejawia si w mo liwoêci wyboru spoêród kilku wyk adowców danego przedmiotu, z drugiej do alokacji wyborów przedmiotów (innych ni tak zwane podstawowe) na preferowane semestry. Studenci cenià sobie takie mo liwoêci ze wzgl du na to, e dzi ki temu mogà planowaç tok swoich studiów z uwzgl dnieniem czasu wymiany mi dzynarodowej i podejmowanych praktyk. System wyborów prowadzony jest w sposób komputerowy i wymaga koordynacji wielu modu ów organizacyjnych, dzi ki którym mo liwa b dzie realizacja programu w postaci uwzgl dniajàcej szereg kryteriów. Zdarzajàce si kolizje terminów zaj ç ustalanych dla poszczególnych osób a wynikajàce z indywidualnych preferencji wielu tysi cy osób (studentów) majà coraz cz Êciej sporadyczny charakter i takie przypadki sà coraz skuteczniej eliminowane. W SGH, rzecz ma si podobnie z ka dym obszarem funkcjonowania Uczelni zwiàzanym z dydaktykà, który wymaga permanentnego czuwania nad jego jakoêcià i podejmowania dzia aƒ t jakoêç zapewniajàcych lub/i doskonalàcych. Anna Karmaƒska, prorektor ds. dydaktyki i studentów Absolwenci o studiach w SGH (SGPiS) SGH pozwoli a na poznanie wielu interesujàcych ludzi i na zawiàzanie przyjaêni trwajàcych do dziê. Dzi ki programowi CEMS/Erasmus mo liwy sta si wyjazd na stypendium zagraniczne, które by o niezapomnianym prze yciem. Studia w SGH, choç silnie teoretyczne, pozwoli- y rozszerzyç horyzonty i zdecydowaç, co zawodowo robiç dalej. Poprzez wolny wybór przedmiotów nadarzy a si okazja zapoznania si z wieloma dziedzinami ekonomii i skoncentrowania si na wybranych obszarach w wybranym przez siebie momencie. Dyplom SGH by przepustkà do procesu rekrutacyjnego w najlepszych firmach w kraju, podobnie jak dyplom CEMS MIM u atwi znalezienie praktyk i pracy w Europie Zachodniej i w USA (Jacek Carbol, 2003). Szerokie mo liwoêci wyboru przedmiotów i zaj ç prowadzonych na najwy szym poziomie da y solidnà podstaw do poszukiwania dróg yciowych, a wyk adowcy i ambitni studenci mobilizowali do rozwoju (Marek Hejna, 2001). Studia na SGH dawa y szerokie mo liwoêci podejmowania dzia alnoêci w organizacjach studenckich (zarówno wewnàtrzuczelnianych naukowych, jak i mi dzynarodowych), co dziê owocuje kontaktami zawodowymi i osobistymi. Uczelnia oferowa a te stypendia zagraniczne, których wartoêç trudno przeceniç (Hanna Arczewska, 2001). Si à uczelni jest mo liwoêç aktywnego uczestnictwa w yciu akademickim, a tym samym zdobywanie doêwiadczenia w dzia alnoêci w ruchu naukowym czy sportowym (Tomasz Gwiazda, 2001). Mo na stwierdziç, e moje pokolenia mia o szcz Êcie znaleêç si w odpowiednim miejscu (SGH) w odpowiednim czasie (lata 90.) i wielu z nas, absolwentów handlu zagranicznego, szans t skutecznie wykorzysta o osiàgajàc eksponowane stanowiska w firmach polskich i zagranicznych (Jacek Hawliczek, 1998). Czas moich studiów lata 80. sk ania do krytycznego podejêcia do zalecanej literatury, ale wielu wyk adowców by- o otwartych na krytyczne dyskusje i odwa ne konkluzje (Leszek Dubicki, 1987). Studiom zawdzi czam wszystko, co dla cz owieka najwa niejsze: wiedz, poznawanie wartoêciowych ludzi, jakoêç pracy, pozycj i awanse. Dla mnie by to okres nadzwyczajnego wysi ku zabezpieczenie bytu materialnego dla siebie i uczàcej si siostry, nale ytego wywiàzywania si z obowiàzków s u bowych i studiów równoczeênie przy obowiàzkowej obecno- Êci na zaj ciach i terminowego ukoƒczenia studiów (Adam Dusza, 1967). Mog am studiowaç tylko dzi ki stypendium, które w stu procentach pokrywa o koszty àcznie z akademikiem; zostawa o te na wy ywienie, a czasem i na kino oraz oper. Wszelkie potrzebne êród a naukowe by y w bibliotece uczelnianej. Studia da y mi dobrà merytorycznà podstaw do podj cia pracy nauczyciela przedmiotów ekonomicznych i w znacznym stopniu rozwin y mojà osobowoêç (Aleksandra Florin, 1959). Chocia przylgn a do szko y opinia kuêni kadr dla ówczesnego re imu oraz miano Mincówka, ja jako córka Sybiraka i ona AK-owca nie czu am si dyskryminowana (Maria Dudziuk, 1958). By to czas radosnej m odoêci pierwszych przyjaêni, uczuç ale tak e represji politycznych i trudnoêci materialnych (Irena Dowgint-Nieciuƒska, 1953). 12 GAZETA SGH 07/09 (251)

13 OFERTA EDUKACYJNA Edukacja ekonomiczna w SGH dla m odszych SGH prowadzi zaj cia z zakresu nauk ekonomicznych nie tylko dla osób po maturze. W ramach swojej oferty dydaktycznej Uczelnia rozwija bardzo interesujàce programy edukacji ekonomicznej dla m odszych od podstawówki, poprzez gimnazjum, a po liceum. Udzia w tych programach jest nieodp atny. Uniwersytet ruszy w 2008 roku. Przedsi wzi cie ma na celu popularyzacj wiedzy i budowanie ÊwiadomoÊci ekonomicznej wêród najm odszych oferta EUD skierowana jest do uczniów klas 5. i 6. szkó podstawowych. Program obejmuje równie seri równoleg ych spotkaƒ dla rodziców z zakresu wychowania i kszta towania postaw przedsi biorczych u najm odszych. Uniwersytet dzia a w systemie semestralnym. Ka dy semestr to szeêç spotkaƒ trwajàcych po dwie godziny lekcyjne. Problematyka zaj ç koncentruje si wokó zagadnieƒ z zakresu: zarzàdzania, ekonomii, marketingu, historii gospodarczej, psychologii biznesu, etyki. Spotkania majà charakter interaktywny sà po àczeniem wyk adu, dyskusji, prac warsztatowych i publicznej prezentacji ich wyników. Cz stym punktem zaj ç na EUD sà quizy, turnieje, symulacje, a nawet prace plastyczne. Podczas warsztatów nasi najm odsi studenci wcielajà si w rozmaite role: kierowników zespo ów, negocjatorów, inwestorów gie dowych czy specjalistów ds. marketingu, uczàc si przy tym nie tylko pracy w grupie, ale równie samodzielnego myêlenia i planowania. Po ka dym spotkaniu na stronie internetowej publikowane sà materia y edukacyjne z wyk adu, relacja wideo z zaj ç oraz prezentowana jest galeria zdj ç, zawierajàca zarówno fotografie samych uczestników zaj ç, jak równie wyników ich prac. Dzi ki temu uczestnicy EUD majà szans przypomnieç sobie omówiony materia, a nieobecni nadrobiç zaleg oêci, zaê rodzice podejrzeç swoje pociechy podczas pracy i zorientowaç si w poruszanej na zaj ciach tematyce. Na zakoƒczenie ka dego ze spotkaƒ nasi studenci otrzymujà wpisy do indeksu, b dàce poêwiadczeniem ich obecno- Êci. Ka dy student Uniwersytetu obecny na minimum 4 z 6 spotkaƒ w danym semestrze otrzymuje dyplom. Osoby uczestniczàce we wszystkich spotkaniach dyplom z wyró nieniem. Dodatkowo dla ch tnych przewidziano test z zakresu zrealizowanych w semestrze zaj ç. Student, który uzyska najwy szà not, otrzymuje wartoêciowà nagrod, zwykle w postacie wysokiej klasy notebooka. Dotychczas w SGH zrealizowano trzy pilota owe edycje EUD, a w ramach ka dej z nich kszta cono 150 m odych studentów. Od nowego roku szkolnego, tj. od wrzeênia 2009 r., Uniwersytet rozszerza dzia alnoêç. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wspó organizator Uniwersytetu uruchamia zaj cia w nowych oêrodkach. Studenci b dà mogli kszta ciç si nie tylko w SGH, ale równie w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, w Uniwersytecie w Bia ymstoku oraz w Be chatowie (we wspó pracy z Urz dem Miasta). Oferta edukacyjna Akademii skierowana jest do m odzie y gimnazjalnej z Warszawy i okolic. To cykl 6 spotkaƒ w semestrze, o tematyce z zakresu zarzàdzania i nauk ekonomicznych. Zaj cia prowadzone sà przez nauczycieli akademickich SGH oraz ekspertów Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Uczestnicy zaj ç majà szans powróciç do wyk adów dzi ki materia om edukacyjnym publikowanym na stronie internetowej Akademii: Preferencyjne warunki w rekrutacji, która odbywa si co semestr, majà absolwenci Ekonomicznego Uniwersytetu Dzieci cego, którzy zakoƒczyli ju edukacj w szkole podstawowej. Akademia ma im umo liwiç dalsze poszerzanie wiedzy ekonomicznej i rozwijanie zainteresowaƒ w tym kierunku. W zwiàzku z seminaryjnym charakterem zaj ç liczebnoêç semestralnych grup jest ograniczona. Limit przyj ç do Akademii zosta okreêlony na poziomie 60 studentów. Semestr zaj ç obejmuje 6 dwugodzinnych spotkaƒ, a typowe zaj cia prowadzone sà w formule: 5 wprowadzenie, 35 wyk ad, 25 praca w grupach, 20 dyskusja w formie seminaryjnej, 5 podsumowanie merytoryczne spotkania ( àcznie 2 godziny lekcyjne). Ka dy student Akademii obecny na minimum 4 z 6 spotkaƒ otrzyma dyplom ukoƒczenia semestru. Dla najlepszych studentów przewidziane sà nagrody. W I semestrze AME najlepszy student otrzyma w nagrod iphone a 3G, natomiast w II semestrze nagrodà by netbook firmy Toshiba. Organizatorzy Akademii regularnie przeprowadzajà ankiety ewaluacyjne wêród uczniów i rodziców, które wraz ze zbieranymi na bie àco opiniami (od nauczycieli, uczniów i ich rodziców) pozwalajà na bardzo pozytywnà ocen zaj ç i ich efektywnoêci. Dla zainteresowanych ekonomià gimnazjalistów SGH prowadzi cykl warsztatowych spotkaƒ w okresie wakacyjnym, podczas których eksperci SGH opowiadajà o podstawach funkcjonowania gospodarki, handlu zagranicznym, mechanizmach i regulacjach rynkowych. wrzesieƒ

14 OFERTA EDUKACYJNA TreÊci zaj ç, dobrane specjalnie dla tej grupy wiekowej (uczniowie klas 1. i2. szkó gimnazjalnych), przedstawiane sà w przyst pny i interesujàcy sposób. Zakres omawianych zagadnieƒ nie powiela tematów poruszanych na fakultatywnych zaj ciach z ekonomii czy przedsi biorczoêci w wybranych szko- ach. Dominujàcà formà zaj ç sà warsztaty i dyskusje przeprowadzane w ma- ych podgrupach. I edycja tygodniowych zaj ç LAE (20 godzin lekcyjnych) zosta a zorganizowana w lipcu 2009 roku. Uruchomiono na t okazj dwie 32-osobowe grupy wyk adowe. Wyniki ankiety ewaluacyjnej przynios y bardzo pozytywnà ocen zaj ç LAE. Wi cej informacji na: AKADEMIA EDUKACJI MENE- D ERSKIEJ KAFETERIA EDU- KACYJNA DLA LICEALISTÓW SGH organizuje równie zaj cia ekonomiczne dla licealistów. G ównym celem Kafeterii jest rozwijanie umiej tno- Êci i kluczowych kompetencji uczniów szkó ponadgimnazjalnych w zakresie przedsi biorczoêci oraz nowoczesnych technologii. Jest to mo liwe dzi ki specjalnie skonstruowanej ofercie programowej, obejmujàcej ró norodne obszary ekonomii i zarzàdzania, oraz zastosowaniu narz dzi doboru przez licealistów Êcie ki edukacyjnej, adekwatnej do ich indywidualnych zainteresowaƒ. Portal projektu odnaleêç mo na pod adresem: W ramach rocznego programu Kafeterii, do którego mo e przystàpiç ka dy licealista (rekrutacja dla 1000 licealistów we wrzeêniu), mo na wybieraç spoêród bardzo bogatej oferty zaj ç. Ka dy uczeƒ, samodzielnie planuje swój grafik zaj ç. wybiera spoêród 42 ró nych wydarzeƒ edukacyjnych, zebranych w ramach pi ciu obszarów tematycznych. Wydarzenia te prowadzone sà w formie wyk adów e-learningowych, forów, czatów, zaj ç w Second Life, a tak e filmów edukacyjnych koƒczàcych si dyskusjà online. Mo e równie wziàç udzia w wieloetapowych konkursach oceniajàcych jego aktywnoêç spo- eczno-ekonomicznà (np. w szkole czy w organizacjach pozarzàdowych) oraz ma do wyboru a szeêç sesji doradztwa biznesowego z ekspertami SGH. Zaj cia Kafeterii zebrane sà wokó pi ciu obszarów tematycznych: Finansowanie dzia alnoêci biznesowej; Wzmacnianie przewag konkurencyjnych; Budowanie wizerunku firmy i produktu; Zarzàdzanie kapita em ludzkim oraz Mi dzynarodowe relacje biznesowe. Ka dy licealista konstruujàc indywidualnie swój program edukacji w Kafeterii mo e poprzez zaliczenie wybranych zestawów zaj ç uzyskaç specjalny dyplom z danej Êcie ki kszta cenia. Na najaktywniejszych uczestników zaj ç czekajà dyplomy z wyró nieniem, zatytu owane Profesjonalny mened er. EDUKACJA EKONOMICZNA M ODZIE Y Programy edukacji ekonomicznej uczniów szkó podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzi w SGH specjalna jednostka Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH. Wi cej informacji na: Marcin Dàbrowski, dyrektor CREN STUDIA I STOPNIA Studia licecjackie trwajà 6 semestrów i majà wartoêç 180 punktów ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Studia te koƒczà si nadaniem tytu u zawodowego licencjata. Dyplom licencjata mo na uzyskaç na jednym z nast pujàcych kierunków: ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowoêç, gospodarka przestrzenna, metody iloêciowe w ekonomii i systemy informacyjne, mi dzynarodowe stosunki gospodarcze, polityka spo eczna, stosunki mi dzynarodowe i zarzàdzanie. Program studiów stacjonarnych obejmuje przedmioty podstawowe, które sà obowiàzkowe dla wszystkich studentów, niezale nie od wybranego kierunku studiów, przedmioty kierunkowe, obowiàzkowe tylko dla studentów poszczególnych kierunków studiów oraz przedmioty zwiàzane ze studiowanym kierunkiem. W programie sà równie lektoraty z dwóch j zyków obcych, zaj cia z wychowania fizycznego, seminarium licencjackie oraz praktyki zawodowe. Program studiów niestacjonarnych obejmuje taki sam jak na studiach stacjonarnych zestaw przedmiotów obowiàzkowych, kierunkowych i zwiàzanych z kierunkiem, ma takie same wymagania w zakresie punktów ECTS. Ró nica dotyczy jedynie wymiaru godzinowego ca ych studiów i zaj ç z niektórych przedmiotów. Na studiach niestacjonarnych obowiàzkowa jest na przyk ad nauka tylko jednego j zyka obcego, zaê zaj cia z wychowania fizycznego nie sà obligatoryjne. 14 GAZETA SGH 07/09 (251)

15 OFERTA EDUKACYJNA Stacjonarne studia licencjackie Zgodnie z Systemem Boloƒskim, studia licencjackie sà pierwszym stopniem studiów. Majà one charakter akademicki, trwajà 3 lata (szeêç semestrów). Nad ich przebiegiem czuwa w SGH Dziekanat Studium Licencjackiego. Program stacjonarnych studiów licencjackich opracowano tak, aby umo liwi przekazanie nowoczesnej, gruntownej wiedzy ogólnoekonomicznej, kierunkowej i specjalizacyjnej. Studia licencjackie przygotowujà zarówno do podj cia pracy zawodowej, jak i dalszego kszta cenia na poziomie magisterskim. Koƒczà si napisaniem pracy licencjackiej. Wyboru kierunku lub makrokierunku nale y dokonaç do koƒca I roku studiów. Wachlarz mo liwoêci jest bardzo szeroki: a 9 kierunków studiów i kilkadziesiàt specjalnoêci. Zgodnie z regulaminem w SGH mo na studiowaç jednoczeênie na dwóch kierunkach. W planie studiów wymiar godzin, obejmujàcy przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalizacyjne oraz j zyki obce, wf i praktyki, daje mo liwoêç uzyskania 180 punktów ECTS lub wi cej. Dziekanat Studiów Licencjackich funkcjonuje w systemie Dziekanatu Wirtualnego. Zgodnie z zasadami i kryteriami ustalonymi przez Senat Akademicki SGH i zawartymi w regulaminie studiów, studenci stacjonarni wybierajà w ka dym semestrze interesujàce ich zaj cia i wyk adowców, kierujàc si przy tym obowiàzujàcym planem studiów. Pe na oferta dydaktyczna SGH prezentowana jest w Programie nauczania i planie studiów dla studiów wy szych pierwszego i drugiego stopnia w SGH oraz Informatorach SGH, wydawanych przez ORSE 1. W dokumentach tych znajdujà si propozycje wyk adów i innych zaj ç zg oszone przez poszczególnych wyk adowców, wraz z opisem ich programów i zasad zaliczania. Niezale nie od mo liwoêci studiowania na dwóch kierunkach jednoczeênie, studenci majà tak e mo liwoêç ukoƒczenia dowolnej specjalnoêci lub Êcie ki studiów, obejmujàcych szczegó owà wiedz specjalistycznà, co zaw a, ale te pog bia pole ich zainteresowaƒ i docelowo profiluje kierunek dalszej edukacji na poziomie magisterskim, jak równie mo e byç znaczàcym atutem na rynku pracy. Program studiów licencjackich obejmuje nie tylko ofert zaj ç dydaktycznych przygotowanych przez katedry i instytuty SGH, ale tak e szerokà ofert programów wymiany mi dzynarodowej studiów akademickich i praktyk zagranicznych w mi dzynarodowych instytucjach i organizacjach gospodarczych. W programie niektórych kierunków sà tak e obowiàzkowe praktyki krajowe. Po uzyskaniu tytu u licencjata na wybranym kierunku mo na zakoƒczyç studia i podjàç prac, kontynuowaç nauk w SGH na studiach II stopnia, albo w ramach tego samego kierunku, albo na zupe nie innym kierunku, mo na tak e podjàç studia w innej uczelni, w Polsce lub za granicà. 1 OÊrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych Dla u atwienia startu w ycie akademickie Dziekanat Studium Licencjackiego przygotowa program adaptacyjno-integracyjny, który pomaga podjàç wiele decyzji zwiàzanych ze studiami, a tak e pozwala uniknàç wielu problemów spo ecznych i yciowych, jakie niesie ze sobà ten nowy etap ycia. Niestacjonarne studia licencjackie w trybie popo udniowym Szko a G ówna Handlowa swà wysokà renomà od lat przyciàga najlepszych maturzystów nie tylko z ró nych regionów Polski, ale tak e z ca ego Êwiata. Wymiernym dowodem tego jest stale rosnàcy minimalny próg punktów kwalifikacyjnych, gwarantujàcy przyj cie na studia stacjonarne do SGH. W adze Uczelni, majàc ÊwiadomoÊç, e wielu dobrych kandydatów nie dostaje si do SGH, postanowi y uruchomiç dla nich nowà Êcie k studiów: w roku akademickim 2006/2007 przyj to pierwszych studentów na popo udniowe niestacjonarne studia I stopnia (zaj cia odbywajà si od poniedzia ku do piàtku w godzinach: ). Studia popo udniowe sà p atne i stanowià prawie pe ne odbicie ( kalk ) studiów stacjonarnych, poczàwszy od programu nauczania, poprzez prawa i przywileje studenckie, na dyplomie licencjata SGH koƒczàc. Jedyna ró nica dotyczy lektoratów: na studiach popo udniowych drugi j zyk jest nieobowiàzkowy, mo na go realizowaç na dodatkowych, p atnych kursach j zykowych. Studia popo udniowe trwajà 6 semestrów i odpowiadajà 180 punktom ECTS, koƒczà si nadaniem tytu- u zawodowego licencjata, po uprzednim uzyskaniu absolutorium i otrzymaniu pozytywnej recenzji pracy licencjackiej. Podobnie jak na studiach stacjonarnych celem kszta cenia na studiach popo udniowych jest przekazanie gruntownej wiedzy ogólnoekonomicznej i podstawowego zakresu wiedzy kierunkowej oraz kszta towanie umiej tnoêci niezb dnych absolwentom do podj cia studiów magisterskich, bàdê pracy zawodowej lub prowadzenia w asnej dzia alnoêci gospodarczej. Studia I stopnia dajà absolwentowi dobre uniwersyteckie podstawy teoretyczne i metodyczne z zakresu ekonomii i polityki gospodarczej, matematyki i metod iloêciowych, finansów i rachunkowoêci, zarzàdzania, prawa oraz mi dzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, jak i podstawowà wiedz specjalistycznà. Studia te poszerzajà te wiedz o podstawowych instytucjach spo ecznych i kulturze. Absolwenci studiów licencjackich powinni opanowaç umiej tnoêci: logicznego myêlenia, analizy i syntezy, adaptacji do zmieniajàcych si warunków, umiej tnoêç podejmowania decyzji, pracy w zespole, komunikowania, a tak e wrzesieƒ

16 OFERTA EDUKACYJNA umiej tnoêç uczenia si i aktualizowania wiedzy. Kandydaci na studia popo udniowe, tak samo jak kandydaci na studia stacjonarne, nie muszà wybieraç kierunku w momencie przyst powania do rekrutacji lub zaraz po zakwalifikowaniu na studia. Rekrutacja odbywa si na uczelni, a w aêciwym momentem wyboru kierunku jest koniec I roku studiów. Wybór kierunku, zaj ç i wyk adowców odbywa si wed ug tych samych zasad, wed ug których dokonujà wyboru studenci studiów stacjonarnych. ZgodnoÊç programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych sprawia, e studenci studiów popo udniowych mogà, w miar wolnych miejsc, uczestniczyç w zaj ciach adresowanych do studentów stacjonarnych, odbywajàcych si w godzinach porannych. Dla najlepszych studentów studiów popo udniowych stworzona zosta a mo liwoêç przeniesienia si na bezp atne studia stacjonarne. Podstawà kwalifikacji jest skumulowana Êrednia ocen po pierwszym roku studiów. Z mo liwoêci tej korzysta corocznie od kilku do kilkudziesi ciu studentów. Niestacjonarne studia licencjackie w trybie sobotnio-niedzielnym Studia niestacjonarne I stopnia w trybie sobotnio-niedzielnym sà wyodr bnionym organizacyjnie i programowo pierwszym etapem studiów. Trwajà 6 semestrów, ich wartoêç punktowa wynosi 180 ECTS, koƒczà si nadaniem tytu u zawodowego licencjata po obronie pracy dyplomowej. Studia te sà p atne. Ich program odpowiada programowi studiów stacjonarnych. Na studiach sobotnio-niedzielnych, podobnie, jak i na innych niestacjonarnych, obowiàzuje nauka jednego j zyka obcego. Zdobyta wiedza ogólnoekonomiczna, podstawowa i kierunkowa z wybranego kierunku studiów stanowi podstaw do podj cia studiów magisterskich lub pracy zawodowej. Kandydaci na studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne, podobnie jak kandydaci na studia popo udniowe i studia stacjonarne, nie muszà wybieraç kierunku studiów w momencie przyst powania do rekrutacji. Zrobià to dopiero pod koniec pierwszego roku nauki. Proponowane studentom niestacjonarnym kierunki studiów zawierajà zestawy przedmiotów, których zaliczenie jest jednym z koniecznych warunków uzyskania dyplomu licencjata. Dodatkowo studenci majà mo liwoêç ukoƒczenia okreêlonej specjalnoêci, której zadaniem jest przygotowanie ich do zastosowania specjalistycznej wiedzy w okreêlonej sferze ycia gospodarczego, administracji czy okreêlonym typie organizacji. Mogà tak e studiowaç przedmioty w ramach wybranej Êcie ki studiów, zapewniajàcej zdobycie kompleksowej wiedzy w danym zakresie, co potwierdzajà stosowne certyfikaty. Studenci studiów niestacjonarnych majà mo liwoêç uczestniczenia w programach wymiany mi dzynarodowej. Mogà te odbywaç praktyki zawodowe w zagranicznych instytucjach i organizacjach. Najlepsi z nich, po ukoƒczeniu pierwszego roku studiów i spe nieniu innych regulaminowych warunków, mogà ubiegaç si o przeniesienie na bezp atne studia stacjonarne. Wybrane postanowienia Regulaminu studiów Prawa i obowiàzki studentów okreêla obowiàzujàcy w SGH Regulamin studiów. Zgodnie z jego postanowieniami, bezpoêrednimi prze o onymi studentów sà dziekan Studium Licencjackiego oraz dzia ajàcy z jego upowa nienia prodziekani. Podstawà zaliczenia ka dego semestru jest plan studiów, obejmujàcy minimum zaliczeƒ przedmiotów oraz minimum punktów ECTS, warunkujàcych uzyskanie wpisu na kolejny semestr. Wykaz przedmiotów, wraz z przynale nymi im punktami ECTS, zawarty jest w Informatorze SGH dost pnym w Bibliotece G ównej oraz na stronie internetowej SGH. Studenta obowiàzuje Informator uchwalony na rok akademicki, w którym rozpoczà on studia (zasada ta nie dotyczy osób, które realizowaç b dà studia licencjackie przez okres d u szy ni 4 lata powstaje wówczas obowiàzek zaliczenia ró nic programowych). Studenta obowiàzuje znajomoêç swojego indywidualnego planu studiów, co potwierdza z o eniem internetowej deklaracji semestralnej w Wirtualnym Dziekanacie przed rozpocz ciem zaj ç w semestrze, którego deklaracja dotyczy. Plan ten obejmuje przedmioty obowiàzkowe i przedmioty wybrane przez studenta, przewidziane do realizacji w danym semestrze. Z o enie deklaracji jest warunkiem wpisania studenta na wybrane przez niego zaj cia. Zgodnie z przyj tymi w SGH zasadami nie ma obowiàzku wpisywania ocen koƒcowych do indeksu. Jednak na yczenie studenta oceny te zostanà wpisane przez nauczyciela akademickiego prowadzàcego dany przedmiot. W podobnym trybie wnoszone sà do indeksu adnotacje Dziekanatu dotyczàce przebiegu studiów. Studia w SGH realizowane sà na kierunkach. W ramach studiów licencjackich istnieje obowiàzek zadeklarowania wybranego kierunku, makrokierunku lub studiów mi dzykierunkowych do koƒca drugiego semestru. Do koƒca trzeciego semestru studentowi przys uguje prawo do zmiany zadeklarowanego wyboru (o skorzystaniu z tego prawa nale y poinformowaç dziekana Studium Licencjackiego). Warto podkreêliç, e ka dy student SGH ma prawo do kszta towania indywidualnego programu studiów, w tym wyboru specjalnoêci, a tak e Êcie ki studiów zakoƒczonej dodatkowym certyfikatem. Ponadto student ma prawo do realizowania drugiego kierunku lub makrokierunku, bez obowiàzku poddania si post powaniu rekrutacyjnemu na dodatkowo wybrany kierunek (dla studentów stacjonarnych nauka na drugim kierunku jest nieodp atna). Wybór drugiego kierunku nie wymaga deklaracji, a jego ukoƒczenie nast puje na podstawie ana- 16 GAZETA SGH 07/09 (251)

17 OFERTA EDUKACYJNA lizy zrealizowanego minimum programowego i liczby punktów ECTS dla tego kierunku. Studentowi przys uguje prawo wyboru wyk adowcy, je eli zaj cia z danego przedmiotu prowadzi wi cej ni jeden nauczyciel akademicki (warunki tego wyboru okreêla wyk adowca). O pierwszeƒstwie wpisania na zaj cia do wybranego wyk adowcy decyduje lista rankingowa. Sk adajàc deklaracje semestralne nale y pami taç, e suma zaplanowanych do osiàgni cia punktów w ciàgu jednego semestru nie mo e przekroczyç 70. Student ma obowiàzek zaliczenia wszystkich zadeklarowanych przez siebie przedmiotów. Powy szy warunek oznacza zatem, e do opracowania deklaracji nale y podejêç z wyjàtkowà uwagà i odpowiedzialnoêcià (w przypadku kolizji zaj ç student ma obowiàzek wyboru jednego z kolidujàcych przedmiotów w przeciwnym przypadku wykreêlone zostanà wszystkie kolizyjne zaj cia). W losowych sytuacjach ewentualne zmiany w strukturze zadeklarowanych przedmiotów wymagajà zgody dziekana, po uprzednim zasi gni ciu opinii wyk adowcy przedmiotu, którego owa zmiana dotyczy. Obowiàzujàcy w SGH Regulamin pozwala studentom studiów niestacjonarnych (za zgodà dziekana) zapisywaç si na przedmioty znajdujàce si w ofercie studiów stacjonarnych, w miar wolnych miejsc (realizacja przedmiotów w tym trybie jest odp atna). Studenci stacjonarni mogà natomiast zapisywaç si za zgodà dziekana i z uwzgl dnieniem pozosta ych wymienionych warunków na przedmioty z oferty studiów niestacjonarnych (nieodp atnie). Planujàc sesj warto pami taç, e student ma prawo do zaliczania danego przedmiotu w dwóch terminach, z wyjàtkiem sytuacji kiedy w pierwszym terminie otrzyma ocen pozytywnà (innymi s owy nie ma mo liwoêci poprawiania ocen pozytywnych). Za zgodà wyk adowcy i zainteresowanych studentów istnieje mo liwoêç zorganizowania egzaminu zerowego w terminie wczeêniejszym ni sesja egzaminacyjna (uczestnictwo w nim nie jest obowiàzkowe). Nale y podkreêliç w tym miejscu, e ocena negatywna uzyskana w którymkolwiek terminie jest wliczana do Êredniej ze studiów. W sytuacjach losowych dziekan mo e na uzasadniony wniosek studenta wyraziç zgod na przed u enie sesji. W przypadku niezaliczenia jednego lub dwóch przedmiotów student ma prawo do warunkowego wpisu na kolejny semestr. Podanie w tej sprawie nale y z o yç w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zakoƒczenia drugiego terminu sesji. Student, który ukoƒczy co najmniej pierwszy semestr i nie otrzyma zgody na warunkowy wpis na kolejny semestr mo e ubiegaç si o skierowanie na powtarzanie niezaliczonego semestru (powtarzany semestr wlicza si do planowanego okresu studiów). Ukoƒczenie pierwszego roku studiów licencjackich otwiera mo liwoêç ubiegania si o odbycie praktyki zawodowej, premiowanej przyznaniem odpowiedniej liczby punktów ECTS (na niektórych kierunkach praktyki sà obowiàzkowe). Szczegó owe informacje dotyczàce praktyk dost pne sà w Dziale Nauczania. Zwieƒczeniem studiów I stopnia jest napisanie pracy licencjackiej i jej obrona, do której student dopuszczony jest po zrealizowaniu przewidzianego dla danego kierunku minimum programowego i punktowego (ECTS). Praca dyplomowa musi byç zwiàzana tematycznie z wybranym kierunkiem studiów, a je eli student realizuje równolegle specjalizacj, praca musi nawiàzywaç równie do tej e specjalizacji. Z Informatora Pierwsze kroki w SGH przygotowanego przez Dziekanat Studium Licencjackiego dla studentów I roku. STUDENCKI HUFIEC PRACY 1. Kandydaci, którzy nie zostali przyj ci w ramach post powania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne I stopnia, mogà sk adaç w sekretariacie rektora podania o przyj cie do SHP w terminie 7 dni od og oszenia wyników. 2. O przyj ciu do SHP decyduje rektor, bioràc pod uwag zapotrzebowanie Szko y na wykonywanie okreêlonych prac. 3. Kandydaci przyj ci do SHP zostajà warunkowo wpisani na list studentów. W nast pnym roku akademickim rektor dokonuje ostatecznego wpisu uczestników SHP na list studentów SGH po uzyskaniu przez nich pozytywnej opinii kanclerza o przebiegu ich pracy oraz pozytywnej oceny z przedmiotów realizowanych w ramach Hufca. Kierunki i specjalnoêci Uczelnia na I stopniu oferuje dziewi ç kierunków studiów: Ekonomia Europeistyka Finanse i rachunkowoêç Gospodarka przestrzenna Metody iloêciowe w ekonomii i systemy informacyjne Polityka spo eczna Stosunki mi dzynarodowe Zarzàdzanie Mi dzynarodowe stosunki gospodarcze. Na ka dym z nich mo na wybraç dodatkowo któràê ze specjalnoêci: Na Ekonomii: Analiz makroekonomicznà; Analiz podmiotów gospodarczych (mikroekonomiczna). Na Europeistyce: Europejskie media i komunikowanie; Spo eczeƒstwo i polityk wspó czesnej Europy; Instytucje i prawo Unii Europejskiej; Gospodark i polityki wspólnotowe Unii Europejskiej; Stosunki zewn trzne Unii Europejskiej. Na Finansach i rachunkowoêci: BankowoÊç detalicznà i korporacyjnà; BankowoÊç instytucjonalnà; BankowoÊç inwestycyjnà; Ekonomik instytucji finansowych; Finanse mi dzynarodowe; Finanse paƒstwa i samorzàdu terytorialnego; Finanse przedsi biorstwa; Polityk fiskalnà i podatki; RachunkowoÊç przedsi biorstw i instytucji; Rynki finansowe; Ubezpieczenia gospodarcze. Na Metodach iloêciowych w ekonomii i systemach informacyjnych: Demografi ; Ekonometri ; Ekonomi matematycznà; Informatyk gospodarczà; Metody analizy decyzji; Metody badania i analizy rynku; Statystyk stosowanà. Na Polityce spo ecznej: Administracj publicznà w Unii Europejskiej; S u by spo eczne i prac socjalnà; Systemy zabezpieczenia spo ecznego. Na Stosunkach mi dzynarodowych: Dyplomacj i polityk mi dzynarodowà; Gospodark krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej; Mi dzynarodowe stosunki gospodarcze. wrzesieƒ

18 OFERTA EDUKACYJNA Na Zarzàdzaniu: Gospodark nieruchomoêciami; Marketing; Przedsi biorczoêç; Zarzàdzanie przedsi biorstwem. Na Gospodarce przestrzennej: Gospodarowanie przestrzenià; Gospodark samorzàdowà. Na Mi dzynarodowych stosunkach gospodarczych: Gospodark krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej; Przedsi biorstwo na rynku mi dzynarodowym; Funkcjonowanie Unii Europejskiej. SGH oferuje tak e mo liwoêç ukoƒczenia okreêlonej Êcie ki studiów, zakoƒczonej dodatkowym certyfikatem. (Âcie ka to zestaw przedmiotów, które umo liwiajà studentowi zdobycie wiedzy wykraczajàcej poza wybrany kierunek studiów. Przedmioty Êcie ki pochodzà z ró nych kierunków studiów i zapewniajà zdobycie kompleksowej wiedzy o danym zagadnieniu lub typie instytucji). Na studiach licencjackich proponowane sà 23 Êcie ki: badania operacyjne i decyzje; badania rynku i opinii publicznej; bankowoêç detaliczna i korporacyjna; EKO-biznes; ekspansja mi dzynarodowa przedsi biorstwa; europejska; finanse przedsi biorstwa; informacyjne systemy zarzàdzania; jakoêç w konsumpcji; komunikowanie i lobbing w dobie globalizacji (tylko dla studentów studiów stacjonarnych); narz dzia iloêciowe w analizach marketingowych; negocjacyjna; obcià enia finansowe przedsi biorstw na rzecz bud etów i parabud etów; polityka gospodarcza; poêrednictwo w obrocie nieruchomoêciami; rachunkowoêç; studium pedagogiczne; ubezpieczenia; us ugi finansowe dla gospodarstw domowych; wschodnia; zarzàdzanie finansami przedsi biorstwa; zarzàdzanie innowacjami; zarzàdzanie zasobami ludzkimi. O co najcz Êciej pytajà kandydaci? W tym roku b d zdawaç nowà matur dwuj zycznà z j zykiem francuskim. Wiem, e obowiàzywaç mnie b dzie korzystny przelicznik punktowy 4/3 punktu za 1% z j zyka, ale zdaj te matematyk w systemie dwuj zycznym. Czy przelicznik obowiàzuje wy àcznie na zdawany dwuj zycznie j zyk obcy, czy tak e na zdawany w tym j zyku przedmiot? Przelicznik obowiàzuje tylko w stosunku do j zyków obcych. Punktujemy bardzo dobrà znajomoêç j zyka, która pozwala na zdawanie innych przedmiotów maturalnych w aênie w tym j zyku obcym. Ale fakt, e ktoê zdaje np. matematyk w j zyku obcym nie oznacza, e ta matematyka b dzie prezentowaç sobà wy szy poziom ni na maturze w j zyku polskim. Dlatego w przypadku pozosta ych przedmiotów obowiàzujà standardowe przeliczniki. JeÊli na Êwiadectwie dojrza oêci, czyli starej maturze, mam zwolnienie z j zyka obcego na podstawie posiadanego certyfikatu, to czy jest ono uwzgl dniane w rekrutacji w SGH? JeÊli tak, to w jaki sposób obliczane sà w tym przypadku punkty kwalifikacyjne? W przypadku zwolnienia ze zdawania egzaminu dojrza oêci (zwolnienie musi byç uwidocznione na Êwiadectwie dojrza o- Êci), kandydat w rekrutacji do SGH otrzymuje: z pierwszego j zyka najwy szà ocen ze skali ocen obowiàzujàcych w roku otrzymania Êwiadectwa; w przypadku drugiego j zyka 1/3 najwy szej oceny. Czy suma punktów kwalifikacyjnych oprócz rekrutacji ma jakiekolwiek inne znaczenie dla kandydata jako przysz ego studenta I roku? Tak. Oprócz tego, e suma punktów kwalifikacyjnych decyduje o pozycji kandydata na liêcie rankingowej wszystkich zdajàcych i determinuje wynik rekrutacji, to jest póêniej podstawà tworzenia list rankingowych w procesie wyboru wyk adowców. Jakie przedmioty maturalne brane sà pod uwag podczas rekrutacji do SGH? Podstawà kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia sà wyniki cz Êci pisemnej egzaminów maturalnych (nowa matura) z nast pujàcych przedmiotów: 1) zdawanych na poziomie rozszerzonym: a) matematyka lub fizyka, b) geografia lub historia lub wiedza o spo eczeƒstwie, c) j zyk obcy (spoêród nast pujàcych: angielski, francuski, hiszpaƒski, niemiecki, rosyjski, w oski), 2) drugiego j zyka obcego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spoêród wy ej wymienionych. Jaki jest przelicznik wyników maturalnych na punkty rekrutacyjne? Wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów ww. wyra one w procentach przelicza si na punkty kwalifikacyjne wg proporcji 1:1, z wyjàtkiem egzaminu z drugiego j zyka obcego, gdzie za ka dy punkt procentowy uzyskany na egzaminie maturalnym kandydat otrzymuje 1/3 punktu kwalifikacyjnego. Czy egzaminy ustne brane sà pod uwag? Tylko w przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrza oêci w ramach starej matury, podstawà kwalifikacji jest su- 18 GAZETA SGH 07/09 (251)

19 OFERTA EDUKACYJNA ma najwy szych ocen uzyskanych w cz Êci ustnej lub pisemnej egzaminu dojrza oêci. Jakie by o minimum punktowe, od którego byli przyjmowani kandydaci w zesz ym roku (studia licencjackie)? W 2009 roku próg punktowy wyniós 267. Jakie sà limity przyj ç na studia dzienne/zaoczne/licencjackie/magisterskie? Limity przyj ç na studia w roku akademickim 2009/2010: 1) pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia 800 kandydatów, 2) pierwszy rok studiów niestacjonarnych I stopnia w trybie popo udniowym 300 kandydatów, 3) pierwszy rok studiów niestacjonarnych I stopnia w trybie sobotnio-niedzielnym 450 kandydatów, 4) pierwszy rok studiów stacjonarnych II stopnia w rekrutacji letniej 840 kandydatów, w rekrutacji zimowej 300 kandydatów, 5) pierwszy rok studiów niestacjonarnych II stopnia w trybie popo udniowym w rekrutacji letniej 450 kandydatów, w rekrutacji zimowej 450 kandydatów, 6) pierwszy rok studiów niestacjonarnych II stopnia w trybie sobotnio-niedzielnym w rekrutacji letniej 1002 kandydatów, w rekrutacji zimowej 1002 kandydatów. W przypadku niewykorzystania limitu na jednym stopniu studiów mo na odpowiednio zwi kszyç liczb przyj tych kandydatów na drugim stopniu studiów do wysokoêci zsumowanych limitów. Jakie dokumenty nale y z o yç podczas rekrutacji? Post powanie kwalifikacyjne na studia w SGH wymaga dostarczenia w terminach okreêlonych przez w aêciwà komisj rekrutacyjnà nast pujàcych dokumentów: 1) wydrukowany, wype niony i podpisany elektroniczny formularz zg oszeniowy; 2) poêwiadczona za zgodnoêç z orygina em kserokopia dokumentu to samoêci, dwa zdj cia typu legitymacyjnego, zdj cie w formie elektronicznej oraz zaêwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazaƒ do studiowania; 3) dodatkowo od cudzoziemców spe niajàcych wymogi okre- Êlone w 1 ust. 3 Zasad przyj ç kandydatów na studia wsghwymaga si znajomoêci j zyka polskiego umo liwiajàcej studiowanie w nim potwierdzone: a) dokumentem o ukoƒczeniu rocznego kursu przygotowawczego do podj cia nauki w j zyku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra w aêciwego do spraw szkolnictwa wy szego, lub b) certyfikatem znajomoêci j zyka polskiego wydanym przez Paƒstwowà Komisj PoÊwiadczania ZnajomoÊci J zyka Polskiego jako Obcego, lub c) zaêwiadczeniem SGH, e ich przygotowanie oraz stopnieƒ znajomoêci j zyka polskiego pozwalajà na podj cie studiów w j zyku polskim; 4) na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia orygina Êwiadectwa, o którym mowa w 2 ust. 1 Zasad, albo jego odpis albo kserokopi poêwiadczonà notarialnie; 5) dodatkowo na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia wymaga si dostarczenia dyplomu ukoƒczenia studiów, co najmniej I stopnia, o którym mowa w 2 ust. 3 albo jego odpisu albo kserokopii poêwiadczonej notarialnie; 6) dodatkowo na studia niestacjonarne I i II stopnia wymaga si dostarczenia dowodu wp aty, co najmniej pierwszej raty czesnego i dwóch egzemplarzy umowy, o której mowa w 1 ust.5.2. Czy jest limit wiekowy? Nie ma. Jak sà przeliczane punkty z j zyków obcych zdawanych na maturze na poziomie klas dwuj zycznych? Kandydaci, którzy zdali egzamin maturalny z j zyka obcego nowo ytnego na poziomie klas dwuj zycznych otrzymujà: w przypadku j zyka pierwszego 4/3 punktu kwalifikacyjnego za ka dy punkt procentowy uzyskany na egzaminie maturalnym, jednak àcznie nie wi cej ni 100 punktów kwalifikacyjnych, a w przypadku drugiego j zyka za ka dy punkt procentowy uzyskany na egzaminie maturalnym otrzymujà 4/9 punktu kwalifikacyjnego, lecz àcznie nie wi cej ni 33 i 1/3 punktów kwalifikacyjnych. Czy w przypadku, gdy kandydat zdaje na maturze dwa j zyki na poziomie rozszerzonym, sà dodatkowe punkty? Nie ma. Czy rekrutacja odbywa si raz czy dwa razy do roku? Przyj cia na studia w Szkole G ównej Handlowej odbywajà si : 1) przyj cia na studia stacjonarne I i II stopnia, w tym tak e studia stacjonarne I i II stopnia w j zyku obcym w rekrutacji letniej (lipiec wrzesieƒ), 2) przyj cia na studia niestacjonarne I i II stopnia w rekrutacji letniej (lipiec wrzesieƒ), 3) przyj cia na studia niestacjonarne I stopnia, na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia oraz studia stacjonarne I i II stopnia w j zyku obcym w rekrutacji zimowej (listopad styczeƒ). W jakim trybie odbywajà si zaj cia na studiach niestacjonarnych? Zaj cia na studiach niestacjonarnych prowadzone sà w trybie popo udniowym i sobotnio-niedzielnym Jakie jest czesne na studiach niestacjonarnych? Czesne za rok akademicki wynosi 6000 z i jest p atne do dnia rozpocz cia zaj ç w roku akademickim. Czesne za semestr wynosi 3000 z i jest p atne do dnia rozpocz cia zaj ç w semestrze. KONTAKT: Dziekanat Studium Licencjackiego, SGH w Warszawie, al. Niepodleg oêci 162, Warszawa budynek G, pok. 5, tel.: , , ; faks ; 19

20 OFERTA EDUKACYJNA STUDIA II STOPNIA KONTAKT: Dziekanat Studium Magisterskiego SGH w Warszawie, al. Niepodleg oêci 162, Warszawa budynek G, pokój 47, tel.: , faks , Propozycja dla kreatywnych, przedsi biorczych, spo- ecznie zaanga owanych, majàcych pomys y i nie bojàcych si ryzyka studia II stopnia (magisterskie) w SGH. Dlaczego warto podjàç to wyzwanie i rozpoczàç studia II stopnia magisterskie w aênie SGH? Program studiów II stopnia magisterskich w SGH nawiàzuje do najlepszych wzorów tego typu studiów w uczelniach zagranicznych, co jest rezultatem bie àcej wspó pracy naukowo-dydaktycznej, badawczej z kadrà akademickà uczelni zagranicznych, jak równie odwo ywania si do wiedzy i doêwiadczenia wyk adowców Uczelni nabytych podczas sta y naukowych, studiów w uczelniach zagranicznych lub praktyki w gospodarce. W ramach programu studiów II stopnia studenci zdobywajà ogólnà wiedz akademickà, a tak e szczegó owà wiedz zwiàzanà z problematykà realizowanà w ramach poszczególnych kierunków studiów. Umiej tnoêci rozwiàzywania problemów, praktyczne stosowanie nabytych umiej tnoêci studenci uzyskujà w ramach oferowanych specjalnoêci i Êcie ek studiów. Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani sà na kierunki. W ofercie programowej SGH jest do wyboru a 12 kierunków: administracja, ekonomia, ekonomiczna analiza prawa, europeistyka, finanse i rachunkowoêç, gospodarka przestrzenna, metody iloêciowe w ekonomii i systemy informacyjne, mi dzynarodowe stosunki gospodarcze, polityka spo- eczna, stosunki mi dzynarodowe, turystyka i rekreacja, zarzàdzanie. Wystarczy mieç dyplom licencjata, z testu kwalifikacyjnego uzyskaç minimum 40% wymaganych punktów, z o yç w terminie odpowiednie dokumenty i ju jesteê studentem SGH. Studia stacjonarne sà nieodp atne, natomiast studia popo udniowe i sobotnio-niedzielne sà odp atne. 1. Studia II stopnia na poszczególnych kierunkach sà uruchamiane pod warunkiem zakwalifikowania si wi cej ni 50 osób (wymóg minimalnej liczby zg oszonych nie dotyczy kierunku ekonomia). 2. W przypadku nieuruchomienia studiów na wskazanym przez kandydatów kierunku mogà byç oni kwalifikowani na inne kierunki zgodnie ze swoimi preferencjami. 3. Kandydaci na studia II stopnia, przyjmowani sà w ramach okreêlonego limitu miejsc. 4. Kandydaci na studia II stopnia b dàcy absolwentami studiów I stopnia w SGH przyjmowani sà w liczbie nie wi kszej ni 1/3 limitu miejsc. 5. Podstawà kwalifikacji jest Êrednia z pierwszych pi ciu semestrów studiów licencjackich w SGH. Na podstawie Êredniej, w aêciwa komisja rekrutacyjna sporzàdza listy rankingowe na studia, odpowiednio: 1) stacjonarne II stopnia, 2) niestacjonarne II stopnia, prowadzone w trybie popo udniowym, prowadzone w trybie sobotnio-niedzielnym. Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani sà tak e na makrokierunek INTERNATIONAL BUSINESS. To studia w j zyku angielskim. Rekrutacja na makrokierunek IB odbywa si zgodnie z zasadami przyj ç na podstawie weryfikacji dokumentów kandydatów. Studia II stopnia na makrokierunku International Business sà odp atne. Rekrutacja na studia II stopnia magisterskie odbywa si dwa razy w roku akademickim: latem i zimà. Szczegó owe zasady rekrutacji podane sà na stronie: Studia II stopnia magisterskie w SGH sà adresowane do absolwentów szkó publicznych, jak i niepublicznych. Ju dziê absolwenci szkó niepublicznych stanowià 1/4 ogó u studentów studiów II stopnia magisterskich w SGH. Studia II stopnia magisterskie nie muszà byç kontynuacjà studiów licencjackich. Kandydaci mogà rekrutowaç si po ukoƒczeniu zupe nie innych kierunków, nawet nieekonomicznych. Ka dy student studiów II stopnia magisterskich mo e wyjechaç na stypendium zagraniczne. SGH wspó pracuje z wieloma uczelniami na ca ym Êwiecie. Programy stypendialne pozwalajà zdobywaç dodatkowà wiedz, a tak e nowe znajomoêci i doêwiadczenia pozanaukowe. Dyplom SGH otwiera drzwi do najbardziej wymagajàcych pracodawców. Wi cej informacji na stronie internetowej => link studia magisterskie, podczas dni otwartych lub dy urów prodziekanów. Plan dy urów dost pny jest w internecie lub przed dziekanatem Studium Magisterskiego. Joanna Marczakowska-Proczka, Renata Pajewska-KwaÊny, prodziekani Studium Magisterskiego KURSY PRZYGOTOWAWCZE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE Szko a G ówna Handlowa w Warszawie organizuje kursy przygotowujàce do sprawdzianu z wiedzy o gospodarce. Kursy obejmujà 58 godzin zaj ç. Koszt kursu: 580 z (2009 r.). Zaj cia odbywajà si w soboty i niedziele. Informacje i zapisy: Dzia Nauczania (pokój 56 parter), al. Niepodleg oêci 162 (gmach g ówny SGH), tel.: ZASADY PRZYJ å NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA STUDIA MAGISTERSKIE (wyciàg) Na studia przyj ci zostajà kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwy szà Êrednià z pierwszych pi ciu semestrów studiów licencjackich w SGH a do wype nienia okreêlonego limitu miejsc. 6. Kandydaci na studia II stopnia, którzy przystàpili do post powania kwalifikacyjnego i uzyskali odpowiednià liczb punktów kwalifikacyjnych przyjmowani sà w liczbie nie wi kszej ni 2/3 limitu miejsc. Podstawà kwalifikacji jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy 20 GAZETA SGH 07/09 (251)

Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si!

Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si! publikacja bezp atna NUMER SPECJALNY DLA KANDYDATÓW numer 7/11 (273), wrzesieƒ 2011 Warto studiowaç w SGH! w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si! Fakty i liczby Szko

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

publikacja bezp atna numer 05/09 (249), maj 2009

publikacja bezp atna numer 05/09 (249), maj 2009 publikacja bezp atna numer 05/09 (249), maj 2009 Koniec transformacji? Udoskonalmy antyplagiat CEMBA z akredytacjà EPAS Studenci pstrykajà, perswadujà i negocjujà Czysta przyjemnoêç, czyli seks w SGH B

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

publikacja bezp atna numer 2/11 (268), luty 2011 SGH wieczorowà porà, a za dnia: JM proponuje O wydzia ach w SGH i nie tylko Poznajemy si

publikacja bezp atna numer 2/11 (268), luty 2011 SGH wieczorowà porà, a za dnia: JM proponuje O wydzia ach w SGH i nie tylko Poznajemy si publikacja bezp atna numer 2/11 (268), luty 2011 SGH wieczorowà porà, a za dnia: JM proponuje O wydzia ach w SGH i nie tylko Poznajemy si AKTUALNOÂCI SPIS TREÂCI Decydujàca faza AKTUALNOÂCI Decydujàca

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

TOP 10. Marzenia o àczniku. semestr letni i zimowy 2006/2007. Prof. Marek Rocki: To wyzwanie. Podró w czasie. a doktoratem

TOP 10. Marzenia o àczniku. semestr letni i zimowy 2006/2007. Prof. Marek Rocki: To wyzwanie. Podró w czasie. a doktoratem numer 01/08 (237), luty 2008 publikacja bezp atna Prof. Marek Rocki: To wyzwanie Marzenia o àczniku Podró w czasie Co wiesz o CSR? èród a wiedzy o CSR wêród studentów ogólnie TOP 10 semestr letni i zimowy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128

Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 OD REDAKCJI Mija ju rok od chwili ukazania si pierwszego numeru Biuletynu, czas wi c na pierwsze podsumowania i refleksje. W szeêciu dotychczas

Bardziej szczegółowo

nr33 grudzieƒ 2005 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr33 grudzieƒ 2005 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr33 grudzieƒ 2005 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Zdj cia: Maciej Stobierski 33 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI W adze Akademii Morskiej 2005-2008 s. 2 Cz onkowie

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 AKADEMICKIE CZASOPISMO AKADEMII ROLNICZEJ im. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO w POZNANIU Nr 12 (99) IX grudzieƒ 2005 Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 O tarz przystrojony do Mszy Êw. hubertowskiej Hubertus u Êw. Jana

Bardziej szczegółowo

Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN. Maj 2004 NR 55 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341

Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN. Maj 2004 NR 55 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Maj 2004 NR 55 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN POZNA SKA AKADEMIA MEDYCZNA KRYSZTA OWY PUCHAR WIELKOPOLSKI dla

Bardziej szczegółowo

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç magazyn odpowiedzialnego biznesu responsible business magazine respo ISBN 83-916260-8-3 nr 4 (18) paêdziernik 2003 WA NY TEMAT Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Biznes a wielokulturowoêç

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze Dwumiesi cznik Nr 2 marzec-kwiecieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 Badania naukowe AON wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze OD REDAKCJI Drugi numer Biuletynu, który oddajemy

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Paêdziernik grudzieƒ 2001 Opracowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci na podstawie materia ów przygotowanych na

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy. Programu Leonardo da Vinci ISSN 1898-9365

Biuletyn. Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy. Programu Leonardo da Vinci ISSN 1898-9365 Programu Leonardo da Vinci ISSN 1898-9365 01 ( 5) 2010 Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy Publikacja zosta a sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005. Ekonomia, etyka, ekologia

Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005. Ekonomia, etyka, ekologia Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005 Ekonomia, etyka, ekologia Raport spo eczny/etyczny Êwiadczy o autentycznej przejrzystoêci firmy. Prezentowanie raportu wspomaga tworzenie klimatu etycznego

Bardziej szczegółowo

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y MATURA STUDIA ÂWIAT RANKING www.perspektywy.pl po presti NR 05 (102) MAJ INDEKS 336149 CENA 6 z (w tym VAT 7%) Najlepsi w wyêcigu

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2005. A Member of HVB Group

Raport Roczny 2005. A Member of HVB Group Raport Roczny 2005 A Member of HVB Group RAPORT ROCZNY 2005 2 Pos anie Przewodniczàcej Rady Nadzorczej 4 Pos anie Prezesa Zarzàdu Banku 8 Sk ad Rady Nadzorczej Banku BPH 9 Sk ad Zarzàdu Banku BPH 14 Misja

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo