Puszczykowo, marzec 2013r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Puszczykowo, marzec 2013r."

Transkrypt

1 Raport końcowy z badania własnego w ramach projektu AGNITIO innowacyjny model monitoringu losów absolwentów realizowany przy współpracy z branżowymi medycznymi instytucjami samorządowymi Puszczykowo, marzec 2013r.

2 Spis treści 1. Koncepcja i metodologia badania Koncepcja badania Metodologia badania Badanie o charakterze ilościowym Wywiady indywidualne o charakterze jakościowym Zogniskowany wywiad grupowy Wyniki badania Przygotowanie infrastrukturalne i kadrowe uczelni wyższych do wdrożenia i stosowania systemu badania losów absolwentów Przygotowanie infrastrukturalne uczelni wyższych Przygotowanie kadrowe uczelni wyższych Struktura organizacyjna uczelni wyższych Motywacja kadry kierowniczej uczelni wyższych do wdrożenia i stosowania systemu badania losów absolwentów Oczekiwania uczelni wyższych względem systemu badania losów absolwentów Oczekiwania względem rozwiązań organizacyjnych i instytucjonalnych dotyczących systemu monitoringu Oczekiwania względem zakresu danych pozyskiwanych i analizowanych w ramach systemu monitoringu Załączniki Narzędzie do badania ilościowego Narzędzia do badania jakościowego Scenariusz FGI Baza teleadresowa uczelni kształcących w regulowanych zawodach medycznych zawierająca informacje o historii kontaktów z uczelniami w celu realizacji badania ilościowego Zestawienie odpowiedzi udzielonych przez uczelnie wyższe, które wzięły udział w badaniu ilościowym Transkrypcja wywiadów jakościowych Transkrypcja FGI...42

3 1. Koncepcja i metodologia badania 1.1. Koncepcja badania Badanie zrealizowane zostało w ramach projektu pn. AGNITIO innowacyjny model monitoringu losów absolwentów realizowany przy współpracy z branżowymi medycznymi instytucjami samorządowymi. Głównym założeniem Projektodawcy jest wypracowanie efektywnego i skutecznego modelu, który będzie wydatnie wpływał na podniesienie jakości kształcenia oraz lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy przez polskie uczelnie medyczne (i inne uczelnie kształcące w regulowanych zawodach medycznych). Zaprezentowane w raporcie wyniki badania pozwolą opracować model pod kątem precyzyjnie zdiagnozowanych potrzeb i występujących problemów. Szczegółowe cele badania zdefiniowane zostały w następujący sposób: 1. Diagnoza stopnia przygotowania infrastrukturalnego i kadrowego wszystkich w Polsce uczelni wyższych kształcących w regulowanych zawodach medycznych do wdrożenia i stosowania systemu badania losów absolwentów, w tym zebranie informacji na temat tego, jakie systemy informatyczne są używane do obsługi studentów, 2. Diagnoza struktury organizacyjnej wszystkich w Polsce uczelni wyższych kształcących w regulowanych kierunkach medycznych w celu wypracowania uniwersalnego/zunifikowanego modelu systemu badania losów absolwentów, 3. Diagnoza motywacji kadry kierowniczej wszystkich w Polsce uczelni wyższych kształcących w regulowanych kierunkach medycznych do wdrożenia i stosowania systemu badania losów absolwentów, a co za tym idzie analiza stopnia świadomości konieczności dostosowania kierunków i procesów edukacyjnych do wymogów rynku pracy, 4. Diagnoza szczegółowych oczekiwań wszystkich w Polsce uczelni wyższych kształcących w regulowanych kierunkach medycznych względem systemu badania losów absolwentów Metodologia badania W ramach badania zastosowano zestaw komplementarnych zarówno ilościowych, jak i jakościowych technik badań społecznych Badanie o charakterze ilościowym Na etapie projektowania procesu badawczego założono, że badanie o charakterze ilościowym przeprowadzone zostanie przy zastosowaniu tzw. podejścia mixed mode czyli połączeniu różnych technik badań ankietowych wykorzystujących dokładnie ten sam kwestionariusz tj.: ankieta internetowa (CAWI), wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI) oraz ankieta pocztowa. Celem takiego zabiegu, umożliwiającego respondentowi wybór najbardziej dogodnej formy udzielenia informacji miała być maksymalizacja współczynnika realizacji próby (kosztem spadku standaryzacji pomiaru). Przedstawiciele wszystkich badanych uczelni wyższych zdecydowali się jednak na wybór tej samej techniki badawczej tj. ankiety internetowej CAWI, przez co zachowana została maksymalna standaryzacja pomiaru. Narzędzie badawcze zastosowane w badaniu ilościowym znajduje się w załączniku nr 1 do raportu.

4 Próba badawcza Operat do badania ilościowego stworzono na podstawie kwerendy internetowej. W operacie znalazły się 73 uczelnie, które uzyskały akredytację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do szkolenia w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa, w której to bazie zawierają się również wszystkie uczelnie kształcące w zawodzie lekarza i lekarza-dentysty. 1 4 uczelnie zostały wykluczone z badania na podstawie analizy ich oferty edukacyjnej brak kierunków lekarz/lekarz-dentysta/pielęgniarka/położna lub oferta wyłącznie w postaci studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo. Populację badaną stanowiło zatem 69 uczelni wyższych w Polsce, które oferują kształcenie w co najmniej jednym z regulowanych zawodów medycznych takich jak lekarz, lekarz-dentysta, pielęgniarka, położna. W badaniu ilościowym założono przebadanie całej populacji uczelni. W okresie realizacji badania ilościowego ( r.) wypełnione ankiety pozyskano od 51 uczelni wyższych. Współczynnik efektywnej realizacji próby wyniósł zatem 74%. Władze 3 uczelni wyższych odmówiły wzięcia udziału w badaniu ankietowym. W przypadku 15 uczelni nie udało się w okresie realizacji badania ankietowego zakończyć całej procedury badawczej obejmującej: 1. wysłanie listu zapowiedniego do rektora uczelni, 2. kontakt telefoniczny z rektoratami uczelni, 3. uzyskanie zgody władz uczelni na realizację badania, 4. wyznaczenie osoby/jednostki organizacyjnej najbardziej odpowiedniej do wypełnienia ankiety przez władze uczelni, 5. kontakt telefoniczny z wyznaczoną osobą/jednostką organizacyjną, w tym ustalenie dogodnej dla respondenta techniki badawczej (ankieta on-line wypełniana samodzielnie lub wywiad telefoniczny), 6. wypełnienie ankiety/realizacja wywiadu. W przypadku 11 uczelni proces badania zablokował się na ostatnim etapie pomimo kilkukrotnych monitów telefonicznych i owych osoby wyznaczone do wypełnienia ankiety w imieniu uczelni nie zrobiły tego (najczęściej tłumacząc ten fakt obciążeniem innymi obowiązkami 2 lub urlopem przypadającym na okres realizacji badania ankietowego). W przypadku 4 uczelni nie udało się pracownikom rektoratów, z którymi nawiązano kontakt uzyskać decyzji władz uczelni w sprawie badania. Poniżej przedstawiono szczegółową charakterystykę efektywnej próby badawczej w badanu ilościowym. 1 za: Pogłębiona analiza dostępnych danych statystycznych i opracowań pochodzących ze statystyki publicznej dotyczącej realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni medycznych. Szczecin, 14 stycznia 2013r. 2 Szczególnie niekorzystny wpływ na osiągnięcie 100% wskaźnika realizacji próby miały liczne targi edukacyjne organizowane w II połowie marca 2013r. (m.in. w Poznaniu, Lublinie, Łodzi, Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Kielcach i Częstochowie), w których uczestniczyli pracownicy uczelnianych biur karier w zdecydowanej większości odpowiedzialni również za monitoring losów absolwentów.

5 Wykres nr 1. Odsetek uczelni określonego typu wśród respondentów badania ilościowego (n=51). Uczelnie o profilu ogólnym oferujące kierunki medyczne 72,5% Uczelnie medyczne 27,5% Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego. W badaniu ilościowym udział wzięło 37 uczelni o profilu ogólnym mające w ofercie kształcenia także kierunki kształcenia w regulowanych zawodach medycznych (72,5% badanych uczelni) i 14 (27,5%) uczelni o profilu medycznym tj. uniwersytety medyczne oraz wyższe szkoły medyczne. Do tej grupy zaliczono także Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika jako jednostki posiadające daleko posuniętą autonomię w obrębie uczelni (w tym m.in. oddzielne akademickie biuro karier). Bardzo ważnym elementem badania było zidentyfikowanie jednostki organizacyjnej/osoby, która odpowiada lub będzie odpowiadać w przyszłości na danej uczelni za monitoring losów absolwentów. Szczególnie istotne w kontekście dalszych prac podejmowanych w ramach projektu AGNITIO jest zdiagnozowanie, czy za proces monitoringu odpowiadają (a) jednostki ogólnouczelniane/osoby reprezentujące całą uczelnię czy też (b) poszczególne wydziały/instytuty? Odpowiedź na to pytanie uzyskano poprzez zastosowane opisanej powyżej procedury badawczej władze uczelni wskazywały osoby odpowiedzialne za monitoring losów absolwentów kierunków medycznych lub takie, które w przyszłości będą odpowiadać za ten proces. W efekcie uzyskano ważne informacje na temat umiejscowienia procesu monitoringu losów absolwentów w strukturach organizacyjnych uczelni wyższych. Wskaźnikiem w tym wypadku nie są odpowiedzi udzielane przez respondentów lecz sama informacja o tym, kto jest respondentem wyznaczonym przez władze uczelni do udzielenia odpowiedz. Respondenci zaangażowani w monitorowanie losów absolwentów rekrutowali się zwykle z czterech typów jednostek organizacyjnych. Po pierwsze, były to szeroko rozumiane akademickie biura karier, a więc podmioty odpowiedzialne za wspieranie studentów w ich wchodzeniu na rynek pracy oraz za dalsze zbieranie informacji na temat ich rozwoju zawodowego. Po drugie, ankietowani związani byli z jednostkami odpowiedzialnymi za jakość kształcenia na danej uczelni (np. biuro/sekcja/referat ds. jakości kształcenia). Po trzecie, respondenci reprezentowali władze uczelni (prorektor, kanclerz) lub administrację ogólnouczelnianą. 3 Po czwarte, respondenci reprezentowali wydziały/instytuty, w ramach których odbywa się kształcenie w regulowanych zawodach medycznych. Poniższa tabela przedstawia strukturę respondentów ze względu na typ jednostki uczelnianej, który reprezentują. 3 Do grupy tej zaliczają się także te przypadki, w których respondentem był przedstawiciel wydziału uczelni, na którym odbywa się kształcenie w regulowanych zawodach medycznych, ale jest to jedyny wydział danej uczelni.

6 Tab. 1. Struktura respondentów w badaniu ilościowym ze względu na typ jednostki uczelnianej Typ jednostki uczelnianej Liczba Procent Akademickie biuro karier 32 62,8% Jednostka odpowiedzialna za jakość kształcenia 5 9,8% Władze uczelni lub jednostka ogólnouczelniana 5 9,8% Wydziały/instytut, w ramach których odbywa się kształcenie w regulowanych 9 17,6% zawodach medycznych Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego. Na podstawie zaprezentowanych powyżej danych wnioskować można, że w zdecydowanej większości uczelni wyższych proces monitoringu losów absolwentów umiejscowiony jest (lub będzie w przyszłości) w jednostkach ogólnouczelnianych lub spoczywa na osobach pracujących na rzecz całej uczelni (łącznie 82,4% badanych uczelni), a nie w poszczególnych wydziałach/instytutach uczelni. Pomimo wyraźnego wskazania w pierwszych rozmowach telefonicznych z rektoratami badanych uczelni, że na potrzeby badania zainteresowani jesteśmy kierunkami medycznymi, tylko w przypadku 17,6% uczelni skierowano nas ostatecznie do wydziałów/instytutów, w których odbywa się kształcenie w regulowanych zawodach medycznych. Na wykresie zamieszczonym poniżej zaprezentowano strukturę wykształcenia respondentów. Wykres nr 2. Tytuł naukowy respondenta (n=51). doktor 17,6% profesor nadzwyczajny 2,0% profesor 2,0% licencjat, inżynier, magister 78,4% Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego. Zdecydowana większość (78,4%) respondentów to osoby z tytułem naukowym licencjata lub inżyniera lub magistra. Respondentami byli zatem w zdecydowanej większości pracownicy administracyjni uczelni wyższych. Osoby z tytułem naukowym co najmniej doktora (pracownicy naukowi) stanowili 21,6% respondentów.

7 Wywiady indywidualne o charakterze jakościowym Podobnie, jak w przypadku badania ilościowego założono, że badanie jakościowe przeprowadzone zostanie przy zastosowaniu różnych technik badawczych tj. telefoniczny wywiad pogłębiony (TDI) oraz indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) w zależności od preferencji respondenta. Wszyscy respondenci wytypowani do badania jakościowego zdecydowali się na udzielenie wywiadu telefonicznego. Zrealizowane zostały 4 wywiady pogłębione. Zastosowany został celowy dobór próby 3 wywiady zostały przeprowadzone z przedstawicielami uczelni wyższych, które wdrożyły już system monitoringu absolwentów, natomiast 1 wywiad z przedstawicielem uczelni, która nie wdrożyła jeszcze systemu monitoringu absolwentów. Uczelnie, które były reprezentowane w badaniu jakościowym to: 2 uniwersytety medyczne, państwowa medyczna wyższa szkoła zawodowa oraz niepubliczna wyższa szkoła medyczna. Narzędzie badawcze zastosowane w badaniu jakościowym znajduje się w załączniku nr 2 do raportu Zogniskowany wywiad grupowy Celem zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) było dokonanie pogłębionej diagnozy w zakresie nastawienia i motywacji uczelni do wdrażania systemu monitoringu losów absolwentów oraz stanu przygotowania do wdrożenia modelu losów absolwentów. W zogniskowanym wywiadzie grupowym udział wzięli przedstawicieli 3 uczelni wyższych: uniwersytetu medycznego, państwowej wyższej szkoły zawodowej (kształcącej także w kierunkach niemedycznych) oraz w celach porównawczych uniwersytetu, na którym brak jest oferty kształcenia w regulowanych zawodach medycznych. Scenariusz FGI znajduje się w załączniku nr 3 do raportu.

8 2. Wyniki badania 2.1. Przygotowanie infrastrukturalne i kadrowe uczelni wyższych do wdrożenia i stosowania systemu badania losów absolwentów Przygotowanie infrastrukturalne uczelni wyższych Przygotowanie infrastrukturalne uczelni wyższych do wdrożenia i stosowania systemu badania losów absolwentów zdefiniowano jako posiadanie infrastruktury informatycznej przez jednostki organizacyjne uczelni/osoby odpowiedzialne za monitoring losów absolwentów tj. oprogramowania komputerowego (software) do obsługi studentów (gromadzenia danych na temat studentów i absolwentów uczelni takich jak: dane osobowe, informacje o przebiegu studiów, informacje o przyznanych stypendiach itp.). W ramach badania zdiagnozowano także funkcjonalności systemów informatycznych uczelni, które mogą być istotne w kontekście wdrożenia i stosowania systemu monitoringu losów absolwentów takie jak: - przechowywanie w systemie informatycznym danych absolwentów, w tym w szczególności danych teleadresowych ( , nr telefonu), - możliwość utworzenia ankiet i prowadzenia badań ankietowych, - możliwość wysyłki ankiet (informacji o badaniu i linków do ankiety on-line), - możliwość analizy wyników ankiet i generowania raportów statystycznych, - możliwość powiązania danych dotyczących studentów/absolwentów z danymi z zewnętrznych baz danych (istotne w kontekście możliwości wykorzystania danych z systemu teleinformatycznego samorządów zawodowych). Poniżej zaprezentowano wyniki diagnozy przygotowania infrastrukturalnego uczelni wyższych do wdrożenia i stosowania systemu badania losów absolwentów.

9 Wykres nr 3. Dysponowanie przez uczelnie wyższe systemem informatycznych służącym do gromadzenia i przetwarzania danych studentów (N=51) tak 76,5% 75,7% 78,6% nie 14,3% 19,6% 21,6% Ogółem nie wiem/ trudno powiedzieć 3,9% 2,7% 7,1% Uczelnie o profilu ogólnym oferujące również kierunki medyczne Uczelnie medyczne Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego. Na wykresie zamieszczonym powyżej zaprezentowano strukturę odpowiedzi na pytanie ankietowe Czy Państwa uczelnia dysponuje systemem informatycznym służącym do gromadzenia i przetwarzania danych studentów takich jak dane osobowe, informacje o przebiegu studiów itp.? w podziale na typ uczelni. Ponad ¾ badanych uczelni dysponuje tego typu systemem informatycznym. Uczelnie, które nie posiadają systemu informatycznego do gromadzenia i przetwarzania danych studentów najprawdopodobniej wykonują te procesy administracyjne przy zastosowaniu dokumentacji papierowej. Zaprezentowane powyżej dane pozwalają stwierdzić, że istnieją realne podstawy do wdrożenia na uczelniach kształcących w regulowanych zawodach medycznych systemu monitoringu wykorzystującego dane absolwentów zgromadzone w trakcie ich studiów. Rozwiązanie takie może zarówno wzbogacić zakres badania monitoringowego (np. poprzez skorelowanie wyników w nauce osiąganych w trakcie studiów z sytuacją zawodową absolwenta), jak i obniżyć koszty prowadzenia monitoringu (brak konieczności ręcznego tworzenia operatu do badania monitoringowego). Na wykresie zamieszczonym poniżej zaprezentowano, jakie funkcjonalności posiadają lub nie posiadają systemy informatyczne służące do gromadzenia i przetwarzania danych studentów stosowane przez uczelnie wyższe.

10 Wykres nr 4. Funkcjonalności, które posiadają systemy informatyczne uczelni, których przedstawiciele wzięli udział w badaniu (n=39). 4 tak nie nie wiem/trudno powiedzieć Przechowywanie w systemie informatycznym danych osób, które już nie są studentami (tzn. absolwentów uczelni), w tym w szczególności danych teleadresowych 2,7% 5,4% 91,9% Możliwość wysyłki ankiet oraz informacji o badaniu ankietowym do osób, których dane znajdują się w systemie informatycznym 17,9% 7,7% 74,4% Możliwość utworzenia ankiet w systemie informatycznym 7,9% 21,1% 71,1% Możliwość analizy wyników badań ankietowych i generowania raportów statystycznych 17,9% 15,4% 66,7% Możliwość powiązania danych dotyczących studentów/absolwentów z danymi z zewnętrznych baz danych 23,7% 31,6% 44,7% Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego. Prawie wszystkie (92%) uczelnie stosujące systemy informatyczne archiwizują w nich informacje także o absolwentach, co jest korzystną informacją w kontekście planów wykorzystania systemów informatycznych uczelni w procesach monitoringu losów absolwentów. W przypadku prawie ¾ uczelni stosujących systemy informatyczne do gromadzenia i przetwarzania danych studentów dają one możliwość tworzenia (71,1%) oraz wysyłki (74,4%) ankiet do adresatów, których dane teleadresowe zawarte są w systemie informatycznym (w tym także do absolwentów). Ponadto w przypadku 2/3 uczelni, stosujących systemy informatyczne do gromadzenia i przetwarzania danych studentów dają one możliwość analizy wyników badań ankietowych i generowania raportów statystycznych. Najsłabiej prezentują się systemy informatyczne użytkowane przez uczelnie pod kątem możliwości powiązania danych dotyczących studentów/absolwentów z danymi z zewnętrznych baz danych. Jedynie 23,7% respondentów wskazało, że system informatyczny posiada taką funkcjonalność, natomiast 31,6% wskazało, że nie ma takiej możliwości. Należy zwrócić uwagę, że prawie 45% respondentów odpowiadających na to pytanie nie było w stanie stwierdzić, czy system informatyczny uczelni daje możliwość powiązania danych studentów/absolwentów z danymi z źródeł zewnętrznych. 4 Podstawę do obliczania wskaźników struktury stanowią odpowiedzi 39 respondentów, którzy zadeklarowali, iż reprezentowana przez nich uczelnia dysponuje systemem informatycznych służącym do gromadzenia i przetwarzania danych studentów.

11 Taka sytuacja najprawdopodobniej spowodowana jest to tym, że pracownicy uczelni odpowiedzialni za monitoring losów absolwentów nigdy nie próbowali przeprowadzić takiej czynności (co można pośrednio uznać za potwierdzenie faktu, że propozycja projektodawców projektu AGNITIO dotycząca wykorzystania danych z systemów informatycznych samorządów zawodowych w procesie monitoringu jest rzeczywiście innowacyjna). Tym niemniej, w świetle przedstawionych danych stwierdzić można, że zasadne jest opracowanie procedury/narzędzia informatycznego pozwalającego powiązać dane z systemu informatycznego uczelni z danymi z zewnętrznych baz danych, w szczególności systemów informatycznych samorządów zawodowych (izb lekarskich, izb pielęgniarek i położnych). Wydaje się, że powiązanie danych z dwóch baz danych zawierających to samo ID (np. PESEL, numer dyplomu ukończenia studiów) jest relatywnie prostą operacją (jest to standardowa procedura w popularnych programach bazodanowych typu MS Access). Podsumowując, systemy informatyczne większości uczelni, które je stosują pozwalają na efektywne wykorzystanie ich zasobów w procesie monitoringu losów absolwentów Przygotowanie kadrowe uczelni wyższych Przygotowanie kadrowe uczelni wyższych do wdrożenia i stosowania systemu badania losów absolwentów zdefiniowano jako dysponowanie przez uczelnie osobami odpowiedzialnymi za realizację monitoringu losów absolwentów wyposażonych w odpowiednie kompetencje i spełniających odpowiednie warunki takie jak: - posiadają doświadczenie praktyczne z zakresu realizacji procesu monitoringu losów absolwentów, - odbyły szkolenie z zakresu realizacji procesów monitoringu losów absolwentów, - mają uprawnienia do przetwarzania danych osobowych absolwentów, - potrafią obsługiwać narzędzia informatyczne do budowy ankiet, - potrafią tworzyć narzędzia badawcze takie jak kwestionariusze ankiet, - posiadają umiejętność statystycznej analizy danych, - mają zdolności komunikacyjne (umiejętność przekonywania absolwentów do udziału w badaniu), - znają podstawy prawne regulujące proces monitorowania losów absolwentów, - znają systemy monitoringu losów zawodowych absolwentów stosowane na innych uczelniach, w tym na uczelniach zagranicznych. Respondenci dokonywali oceny każdej z wyżej wymienionych kompetencji osób odpowiedzialnych za monitoring losów absolwentów na 5-cio stopniowej skali Likerta (z możliwością uchylenia się od udzielenia odpowiedzi poprzez zaznaczenie nie wiem/trudno powiedzieć ). Poniżej zamieszczono dwa wykresy prezentujące oceny kompetencji. Na wykresie nr 5 przedstawiono szczegółowy rozkład ocen przypisany do każdej kompetencji. Na wykresie nr 6 przedstawiono wskaźnik posiadania przez osoby odpowiedzialne za monitoring losów absolwentów określonych kompetencji (suma odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak ).

12 Wykres nr 5. Deklaracje respondentów dotyczące tego, czy osoby odpowiedzialne na uczelni wyższej za realizację monitoringu losów absolwentów posiadają określone kompetencje (n=51). nie wiem/trudno powiedzieć zdecydowanie tak raczej tak ani tak, ani nie raczej nie zdecydowanie nie znają systemy monitoringu losów zawodowych absolwentów stosowane na innych uczelniach, w tym na 3,9% 13,7% 15,7% 11,8% 25,5% 29,4% znają podstawy prawne regulujące proces monitorowania losów absolwentów? 0,0% 3,9% 0,0% 11,8% 37,3% 47,1% mają wysokie zdolności komunikacyjne? 7,8% 2,0% 2,0% 0,0% 39,2% 49,0% posiadają umiejętność statystycznej analizy danych? 13,7% 11,8% 5,9% 2,0% 25,5% 41,2% potrafią tworzyć narzędzia badawcze takie jak kwestionariusze ankiet? 5,9% 2,0% 0,0% 13,7% 31,4% 47,1% potrafią obsługiwać narzędzia informatyczne do budowy ankiet? 9,8% 7,8% 5,9% 0,0% 31,4% 45,1% mają uprawnienia do przetwarzania danych osobowych absolwentów? 5,9% 2,0% 7,8% 3,9% 17,6% 62,7% odbyły szkolenie z zakresu realizacji procesów monitoringu losów absolwentów? 2,0% 15,7% 15,7% 25,5% 19,6% 21,6% mają doświadczenie praktyczne z zakresu realizacji procesu monitoringu losów absolwentów? 9,8% 13,7% 9,8% 19,6% 5,9% 41,2% Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego.

13 Wykres nr 6. Kompetencje, które według respondentów posiadają osoby odpowiedzialne na uczelni wyższej za realizację monitoringu losów absolwentów 5 (n=51). mają wysokie zdolności komunikacyjne 88,24% znają podstawy prawne regulujące proces monitorowania losów absolwentów 84,31% potrafią tworzyć narzędzia badawcze takie jak kwestionariusze ankiet 78,43% potrafią obsługiwać narzędzia informatyczne do budowy ankiet 76,47% mają uprawnienia do przetwarzania danych osobowych absolwentów 68,63% posiadają umiejętność statystycznej analizy danych 66,67% mają doświadczenie praktyczne z zakresu realizacji procesu monitoringu losów absolwentów znają systemy monitoringu losów zawodowych absolwentów stosowane na innych uczelniach odbyły szkolenie z zakresu realizacji procesów monitoringu losów absolwentów 41,18% 54,90% 54,90% Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego. Respondenci dość wysoko oceniają przygotowanie kadrowe uczelni wyższych do wdrożenia i stosowania systemu badania losów absolwentów. Najlepiej ocenione zostały zdolności komunikacyjne tych osób, co jest istotne w kontekście jednego z najistotniejszych problemów z realizacją monitoringu losów absolwentów tj. uzyskania zgody absolwentów na udział w badaniu i skłonieniu ich do wzięcia udziału w badaniu (np. wypełnienia ankiety monitoringowej). Wysoko oceniana jest także znajomość podstaw prawnych prowadzenia monitoringu losów absolwentów, choć jak wykazała jakościowa część badań, na tym polu pojawiają się nadal istotne 5 Dane na wykresie to wskazana zbiorczo suma odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak.

14 problemy związane z interpretacją przepisów prawnych, w szczególności przepisów dotyczących przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Jeden z respondentów w badaniu fokusowym przedstawił ten problem w następujący sposób: Jeśli chodzi jeszcze o to wykorzystywanie tych danych to jak wcześniej wspomniałam, my nie do końca mamy prawo. I czytając ustawę jest jeden przepis, ze on musi wyrazić zgodę co jest podpisane to jest święte a z drugiej sam paragraf w którymś punkcie, ze jeśli jest narzucone przez inna ustawę wykonywanie czegoś no to jest zgodne z prawem. No to niech się w końcu ci od tej ustawy tez wypowiedzą konkretnie co można a co nie można bo za chwilę wszędzie tak jest, znajdzie się bystrzejszy absolwent, no który się trochę więcej naczytał o prawie albo ma kogoś kto jest tez bystry w tym no to my stoimy znowu za chwile przed sadem i my się tłumaczymy. Opracowywany w ramach projektu AGNITIO system monitoringu losów absolwentów powinien zatem uwzględniać również procedurę związaną z uprawnieniami do przetwarzania danych osobowych. Wysoko ocenione zostały także kompetencje niezbędne do technicznej obsługi procesu monitoringu tj. umiejętność tworzenia narzędzi badawczych i umiejętność obsługi narzędzi informatycznych do budowy ankiet monitoringowych. Nieco słabiej wypadła natomiast ocena umiejętności statystycznej analizy danych, a jest to umiejętność niezbędna w procesie monitoringu losów absolwentów, konieczna przede wszystkim do wyciągania uprawnionych metodologicznie wniosków, poszukiwania istotnych zależności pomiędzy zmiennymi itd. Wniosek ten znalazł potwierdzenia w wywiadach jakościowych: Na pewno przyczyny finansowe, na pewno też merytoryczne, głównie związane ze statystyką i też troszkę informatycznych takich umiejętności brakuje by wdrożyć ten system od strony informatycznej. Tutaj potrzebujemy po prostu szkoleń. Bez nich tak naprawdę ciężko będzie tutaj ruszyć. Opracowywany w ramach projektu AGNITIO system monitoringu losów absolwentów powinien zatem uwzględniać również procedurę określającą standard raportu z badania monitoringowego, w tym również zakres analiz statystycznych i schemat wnioskowania niezbędny do sporządzenia takiego raportu. Jedynie w nieco ponad 2/3 badanych uczelni osoby odpowiedzialne za monitoring losów absolwentów mają uprawnienia do przetwarzania danych osobowych absolwentów, co jest niepokojące w kontekście obostrzeń prawnych w tym zakresie. Konieczne wydaje się opracowanie w tym zakresie stosowanych procedur nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych na potrzeby monitoringu przez osoby odpowiedzialne na uczelniach wyższych za realizację tego procesu. Spośród ocenianych kompetencji najsłabiej ocenione zostały te, których zdobycie jest znacząco utrudnione w sytuacji, w której monitoring losów absolwentów w Polsce nie jest jeszcze rozwinięty tj. doświadczenie praktyczne z zakresu realizacji monitoringu losów absolwentów; znajomość systemów monitoringu losów absolwentów stosowanych na innych uczelniach, w tym uczelnia zagranicznych oraz ukończenie szkoleń z zakresu realizacji procesów monitoringu losów absolwentów. Podsumowując, zestaw kompetencji osób odpowiedzialnych za monitoring losów absolwentów uczelni wyższych są wystarczające do wdrożenia modelowego systemu monitoringu losów absolwentów opracowywanego w ramach projektu AGNITIO. W celu skuteczniejszego wdrożenia takiego systemu powinny być jednak opracowane procedury nadawania uprawnień do przetwarzani danych osobowych absolwentów na potrzeby procesu monitoringu oraz procedury statystycznej analizy danych, schematów wnioskowania i sporządzania raportów z badań monitoringowych.

15 O ile kompetencje osób odpowiedzialnych za monitoring nie powinny być przeszkodą we wdrożeniu i funkcjonowaniu systemu monitoringu absolwentów, o tyle zasoby kadrowe uczelni w sensie ilościowym przedstawiają się bardzo skromnie. Problem ten nie był poruszany w badaniu ilościowym, aczkolwiek niemal wszystkie uczelnie objęte badaniem jakościowym (wywiady indywidualne i wywiad grupowy) zgłaszały, że istotnym problemem w wdrożeniu bardziej rozbudowanych systemów monitoringu może być brak wystarczającej ilości osób oddelegowanych do wykonywania pomiarów monitoringowych. W uczelniach objętych jakościową częścią badania za prowadzenie pomiarów monitoringowych odpowiedzialna jest tylko jedna osoba i jest to tylko jeden z obowiązków tej osoby. Taka sytuacja znacząco ogranicza możliwość rozszerzenie zakresu technik badawczych stosowanych w procesie monitoringu poza stosowaną przez wszystkie badane w części jakościowej uczelnie technikę ankiety internetowej (CAWI) np. o techniki jakościowe lub też proces telefonicznego kontaktu absolwentami w celu zwiększenia wskaźnika realizacji próby. Respondenci w badaniu fokusowym przedstawili ten problem w następujący sposób: Ja do swoich obowiązków jeszcze za duże biuro karier na głowie, tak samo państwo jeszcze promocja, jeszcze rzecznik, jeszcze dorzucę tylko, że mam zadzwonić do powiedzmy 1200 absolwentów, sorry ja nie zrobię tego w jeden dzień. To jest naprawdę potrzebne 3 miesiące co najmniej. A gdzie zrobić szkolenia z pisania CV, a gdzie zrobić wywiad z kimś tam bo ktoś chce. Przede wszystkim zajmują się monitoringiem pracownicy biura karier jest nas dwoje, tylko nie prowadzimy tylko i wyłącznie biura karier jesteśmy także działem promocji i biurem prasowym rektora. Więc to są trzy jednostki w jednym, zatem musimy dzielić swoje obowiązki i w czasie i w przestrzeni gdziekolwiek się da. Co równie istotne, ograniczone zasoby ludzkie uczelni, które mogą być zaangażowane w proces monitoringu losów absolwentów wykluczają możliwość stosowania kilku równoległych, niepowiązanych ze sobą systemów monitoringu na jednej uczelni (np. oddzielnych dla każdego wydziału, czy kierunku studiów). Jeden z respondentów w badaniu jakościowym tak ocenił ewentualną ofertę w postaci gotowego modelu monitorowania losów absolwentów wyłącznie absolwentów kierunków kształcenia w regulowanych zawodach medycznych (lekarz, lekarz-dentysta, pielęgniarka, położna): Bo z punktu widzenia naszej pracy może byłoby to super narzędzie, ale dołożyłoby nam pracy, bo trzeba by było używać dwóch narzędzi, równoległe dwa systemy. Więc to mnie zdziwiło fajnie, że jest tutaj inicjatywa, ale tak troszkę pomaga nam jedną ręką a nie dwoma. Jeden z respondentów reprezentujących uczelnię wyższą, która ma już w wysokim stopniu wdrożony system monitoringu losów absolwentów tak z kolei charakteryzował ten system: Głównym celem jest stworzenie uniwersalnego, uwzględniającego w miarę możliwości specyfikę wszystkich kierunków. ( ) Ale, znając realia i rozwiązania systemowe, bo mówimy o tym, że musimy objąć tym badaniem niestety wszystkich poziomów, zarówno pierwszego i drugiego stopnia, doktoranckie, podyplomowe. Musi być zintegrowany i ujednolicony system badania przy pomocy elektronicznej ankiety ( )Jest też małe uprofilowanie w przypadku lekarzy, jest inna ścieżka pytań, uwzględniająca kwestie wyboru specjalizacji, ale raczej dążymy i z doświadczenia w prowadzeniu tych badań chcemy raczej mimo wszystko budować dosyć jednolite scenariusze. W sytuacji tak zróżnicowanych kierunków studiów, oczywiście są pytania dotyczące danego kierunku studiów, specjalności, ale raczej trzon ankiety jest taki sam.

16 Jak wynika z przeprowadzonych badań jakościowych, władze uczelni wyższych nie chcą (bądź raczej nie mogą ze względu na trudną sytuację finansową sektora szkolnictwa wyższego, zarówno publicznego, jak i prywatnego) ponosić kosztów systemu monitoringu, w tym także kosztów osobowych wykraczających poza niezbędne minimum. Jeden z respondentów w badaniu jakościowym przedstawił ten problem w następujący sposób: No władze uczelni to idą tutaj po najmniejszej linii oporu. Chcą ponosić minimalne nakłady finansowe. W związku z powyższym, opracowywany w ramach projektu AGNITIO model monitoringu losów absolwentów kierunków lekarz, lekarz-dentysta, pielęgniarka, musi być ściśle powiązany z ogólnym systemem monitoringu absolwentów wszystkich kierunków oferowanych przez daną uczelnię. Realne do wdrożenia na uczelniach wyższych są tylko dodatkowe elementy monitoringu absolwentów kierunków kształcących w regulowanych zawodach medycznych (np. pozyskiwanie i analiza danych z samorządów zawodowych) wykraczające poza ogólny system monitorowania wszystkich absolwentów danej uczelni, a nie zastępujące ten system ogólnouczelniany.

17 2.2. Struktura organizacyjna uczelni wyższych W ramach badania struktury organizacyjnej uczelni wyższych w kontekście wypracowania uniwersalnego modelu systemu badania losów absolwentów zdiagnozowane zostały następujące elementy: - czy w ramach uczelni funkcjonuje wyodrębniona jednostka organizacyjna, której zadaniem jest m.in. monitoring losów absolwentów lub czy istnieje stanowisko, którego funkcją jest monitorowanie losów absolwentów (np. pełnomocnik rektora ds. monitoringu losów absolwentów), - jaka jest podległość funkcjonalna jednostek organizacyjnych/osób odpowiedzialnych za monitoring losów zawodowych absolwentów w stosunku do innych jednostek organizacyjnych oraz władz uczelni, - jaki jest stan przygotowania uczelnianych procedur realizacji monitoringu losów absolwentów (na trzech poziomach skali: a) procedury przyjęte; b) opracowane, ale jeszcze nie przyjęte c) nieopracowane). Poniżej zaprezentowano wyniki diagnozy uczelni wyższych w zakresie struktur organizacyjnych. Wykres nr 7. Funkcjonowanie na uczelni odrębnej jednostki organizacyjnej, której zadaniem jest lub będzie w przyszłości monitoring losów absolwentów uczelni (n=51). tak nie nie wiem/ trudno powiedzieć Uczelnie medyczne 14,30% 7,10% 78,60% Uczelnie o profilu ogólnym oferujące również kierunki medyczne 2,70% 27,00% 70,30% Ogółem 3,90% 23,50% 72,50% Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego. Na większości badanych uczelni, w szczególności na uczelniach o profilu medycznym funkcjonuje osobna jednostka organizacyjna, które zadaniem jest lub będzie w przyszłości monitoring losów absolwentów uczelni. Można założyć, że w uczelniach tych realne wdrożenie systemu monitoringu może być ułatwione w stosunku do uczelni, w których takich jednostek organizacyjnych nie ma. Brakiem tego typu jednostki organizacyjnej charakteryzują się przede wszystkim najmniejsze uczelnie. Przedstawiciel takiej uczelni wypowiedział się na ten temat w następujący sposób: Tzn. powiem panu tak. Rzeczywiście problem finansowy jest, ponieważ nie mamy takiej jednostki jak biuro karier bo t jest uczelnia niepubliczna i chcąc założyć biuro karier takie z prawdziwego zdarzenia, faktycznie działające, no trzeba by było studentom podnieść czesne, a to po prostu jest niemożliwe.

18 Przedstawicieli uczelni, w których jest osobna jednostka organizacyjna odpowiedzialna za monitoring losów absolwentów zapytano także o to, komu podlega w strukturze organizacyjnej uczelni ta jednostka. Wyniki zaprezentowane zostały w poniższej tabeli. Tab. 2. Komu podlega w strukturze organizacyjnej uczelni jednostka organizacyjna, której zadaniem jest lub będzie w przyszłości monitoring losów absolwentów uczelni? Komu podlega biuro Procent Prorektor, w tym: 46%, w tym: - ds. studentów i dydaktyki - 70% - ds. nauki i rozwoju - 15% - ds. programów europejskich i - 5% współpracy z gospodarką - ds. innych - 10% Rektor 36% Kanclerz 10% Dziekan/prodziekan 7% Inne 1% RAZEM 100% Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościego. Zwierzchnictwo jednostki organizacyjnej/osoby odpowiedzialnej za monitorowanie losów absolwentów należy zwykle do rektora lub któregoś z prorektorów. Badanie ilościowe wykazało, że najczęściej funkcję najwyższej instytucji koordynującej/nadzorującej proces monitoringu losów absolwentów pełni prorektor (46%), najczęściej prorektor ds. studencko-dydaktycznych (aż 70% wskazań wśród wszystkich wskazań na prorektorów), dużo rzadziej prorektor ds. nauki i rozwoju. W przypadku niektórych uczelni, w szczególności relatywnie niewielkich takich jak państwowe wyższe szkoły zawodowe oraz niewielkie uczelnie niepubliczne, osobą odpowiedzialną za nadzór nad jednostką organizacyjną/osobą odpowiedzialną za monitoring jest sam rektor (36% uczelni). W pozostałych jednostka monitorująca losy absolwentów podlega kanclerzowi (10%) lub dziekanowi (7%). Przedstawicieli uczelni, w których nie ma wyodrębnionej jednostki organizacyjnej zapytano, czy w ramach ich uczelni istnieje stanowisko, którego funkcją jest lub będzie w przyszłości monitorowanie losów absolwentów (np. pełnomocnik rektora ds. monitoringu losów absolwentów). Wyniki zaprezentowane zostały na wykresie zamieszczonym poniżej. Wykres nr 8. Istnienie na uczelniach stanowiska, którego funkcją jest lub będzie monitorowanie losów absolwentów (n=14). nie 57,1% nie wiem/ trudno powiedzieć 14,3% tak 28,6% Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego.

19 Spośród 14 badanych uczelni, w ramach których nie ma wyodrębnionych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za monitoring losów absolwentów, na 4 (28,6%) istnieje jednak stanowisko, którego funkcją jest lub będzie w przyszłości monitoring losów absolwentów. Podsumowując, na 80% badanych uczelni wyższych struktura organizacyjna uwzględnia konieczność prowadzenia systemu monitoringu losów absolwentów, natomiast w przypadku 20% uczelni brak jest jednostek organizacyjnych/stanowisk, którym przypisano zadania związane z monitoringiem losów absolwentów. Stan wdrożenia procedur dotyczących systemu monitoringu losów absolwentów Wykres nr 9. Stan przygotowania procedur realizacji monitoringu losów absolwentów na uczelniach wyższych w podziale na typ uczelni (n=51). procedury są już opracowane i zostały przyjęte (zatwierdzone) przez odpowiednie organy uczelni procedury zostały już opracowane, ale nie zostały jeszcze przyjęte (zatwierdzone) przez odpowiednie organy uczelni procedury nie zostały jeszcze opracowane inna sytuacja Uczelnie medyczne 7,10% 7,10% 21,40% 64,30% Uczelnie o profilu ogólnym oferujące również kierunki medyczne 10,80% 2,70% 29,70% 56,80% Ogółem 9,80% 3,90% 27,50% 58,80% Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego. Na ponad połowie badanych uczelni procedury dotyczące systemu monitoringu losów absolwentów zostały już opracowane i przyjęte przez odpowiednie organy uczelni, jednakże na ponad 40% uczelni o profilu ogólnym oraz ponad 35% uczelni medycznych etap ten nie został jeszcze zakończony (najczęściej jednak procedury uczelniane są już opracowane i oczekują tylko na zatwierdzenie przez odpowiednie organy uczelni). Sytuacja taka mogłaby zostać uznana za niekorzystną w kontekście upowszechniania produktu projektu AGNITIO tj. modelu monitoringu losów absolwentów kierunków medycznych opisanego procedurami, które powinny być wdrożone przez uczelnie przyjmujące ten system. Tym niemniej, jak wykazały badania jakościowe, nawet zatwierdzenie wypracowanych wewnątrz uczelni procedur monitoringu absolutnie nie zamyka drogi do korekty lub zmiany systemu monitoringu (co wiąże się z kolejnym cyklem procesu opracowywania, analizy i zatwierdzania

20 procedur), o ile proponowany system byłby jakościowo (a także finansowo) korzystniejszy niż wypracowany przez samą uczelnię. Poniżej zaprezentowano przykładowe wypowiedzi respondentów wywiadów jakościowych w reakcji na propozycję wdrożenia produktu projektu AGNITIO na reprezentowanych przez nich uczelniach: Tzn. jeśli chodzi o biuro karier to jak najbardziej. Nie widzę kompletnie problemu. Jeśli będzie to coś, co da nam więcej możliwości, to zdecydowanie tak. Trudno jest mi jednoznacznie odpowiedzieć w tym momencie, ale nie wykluczam możliwości, że wybranie tego najlepszego rozwiązania, nie tylko tego, co samemu się stworzy, myślę, że jest to do połączenia. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że te badania na pewnym poziomie są robione wewnętrznie i z większym ukierunkowaniem na poszczególne kierunki studiów, natomiast stworzenie takiej współpracy Unii, wymiany informacji na poziomie ogólnokrajowym jest bardzo atrakcyjne. Wiadomo, że jest to decyzja strategiczna, nie leży w mojej kompetencji, ale samych najwyższych decydentów uczelni, ale myślę, że nikt by nie odrzucił takiej propozycji, kiedy takie rozwiązanie, zakładam, byłoby zaproponowane uczelni na dobrych warunkach, bo to jest też system, który miałby być implementowany na samej uczelni. Nie zdiagnozowano przynajmniej na poziomie deklaracji wyrażanych w toku wywiadów by występowały tutaj zjawiska takie jak podejście ambicjonalne twórców uczelnianych procedur monitoringu ( To co opracowałem musi być najlepsze, więc nie potrzebuję żadnych rad z zewnątrz ), czy też jakichkolwiek obaw o możliwe oskarżenia dotyczące np. nieefektywności wydatkowania środków publicznych ( Po co traciliście czas i pieniądze na opracowanie własnych procedur, skoro i tak przyjęliście ostatecznie procedury opracowane przez kogoś innego ). Podsumowując, pomimo dość zaawansowanego stanu wdrażania procedur wewnątrzuczelnianych dotyczących systemu monitoringu losów absolwentów, istnieje realna możliwość wdrożenia opracowanych w ramach projektu AGNITIO procedur na uczelniach medycznych i uczelniach o profilu ogólnym oferujących również kierunki medyczne. Wywiady jakościowe oraz zogniskowany wywiad grupowy pozwoliły na wyróżnienie jednej, zdecydowanie najważniejszej w opinii respondentów procedury w ramach systemu monitoringu, która powinna być opracowana w ramach projektu AGNITIO. Jest to procedura dotycząca pozyskiwania zgody studentów/absolwentów na udział w badaniu monitoringowym. Procedura ta powinna określać zarówno tworzenie odpowiedniego klimatu, kultury badań monitoringowych absolwentów, po drugi zaś techniczne sposoby pozyskiwania zgody na udział w badaniu monitoringowym i pozostawienie danych teleadresowych przez studenta opuszczającego mury uczelni. Na ogromną wagę tworzenia odpowiedniego klimatu do prowadzenia badań monitoringowych zwrócił uwagę jeden z respondentów: Wiadomo, że każde tego typu badanie ma szanse powodzenia, jeśli jest prowadzone przez kilka lat i powstaje pewna kultura prowadzenia tych badań. Wtedy absolwenci wiedzą, że coś takiego jest prowadzone i chętniej chcą uczestniczyć. Przykłady chociażby AGH, gdzie mają tę zwrotność na poziome 90%, ale też zapracowali na to przez kilka lat, tworząc odpowiedni klimat dla tego typu badań. Brak odpowiedniego nastawienia studentów/absolwentów do badań monitoringowych skutkować może niepowodzeniem całego badania monitoringowego:

21 Jest jeszcze jeden problem, bo absolwenci często nie utożsamiają się z uczelnia albo nie wyrażają zgody na wzięcie udziału w monitoringu. My na 1200 otrzymanych deklaracji otrzymaliśmy prawie 500 informacji, że absolwent nie chce wziąć udziału w monitoringu. Tworzenie odpowiedniego klimatu do prowadzenia badań monitoringowych powinno zacząć się w opinii respondentów już od pierwszego roku studiów. Już od tego etapu należy przekonywać studentów, że ich udział w badaniach monitoringowych ma głęboki sens, może przełożyć się na jakość nauczania następnych roczników studentów. O ile z tworzeniem odpowiedniego klimatu do prowadzenia badań monitoringowych na razie większość uczelni sobie nie radzi (lub po prostu nie dostrzega wagi tego zagadnienia), o tyle większość z badanych w fazie jakościowej badania uczelni ma już opracowane sposoby pozyskiwania zgody na udział w badaniu monitoringowym od absolwentów. Najczęściej absolwenci proszeni są o wypełnienie stosownego formularza przy odbiorze dyplomu z dziekanatu lub też dostarczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody (lub nie wyrażeniu zgody) jest jednym z elementów karty obiegowej wypełnianej przez absolwentów bezpośrednio przed złożeniem pracy dyplomowej. Nadal zdarzają się jednak na tym polu problemy: Tzn. pierwsza rzecz jest taka, że to oświadczenie było w ogóle zbyt straszące, ono jest zbyt długie, tam jest kilka różnych klauzul zupełnie niepotrzebnie jest to zrobione bardzo na zapas, jakbyśmy to mieli wykorzystywać do miliona różnych celów, do miliona różnych działów, kiedy to nikt się tym nie zajmuje, nie interesuje, można z prawnego punktu widzenia sformułować to bardzo prosto, żeby to w ogóle wyglądało prosto.

22 2.3. Motywacja kadry kierowniczej uczelni wyższych do wdrożenia i stosowania systemu badania losów absolwentów Motywację do wdrażania i stosowania systemu badania losów absolwentów zdefiniowano jako postawę składającą się z trzech komponentów: - komponent behawioralny postawy rozumiany jako stosowanie lub nie stosowanie monitoringu absolwentów przez uczelnię. Szczególnie istotny w tym kontekście jest termin, od którego system monitoringu jest stosowany na uczelni (przed czy po wprowadzeniu ustawowego obowiązku). Jeżeli system monitoringu został wdrożony na danej uczelni przed wprowadzeniem ustawowego obowiązku, to świadczy to z bardzo wysokim prawdopodobieństwem o jej wysokiej motywacji do wdrożenia i stosowania systemów badania losów absolwentów, - komponent emocjonalny postawy rozumiany jako generalny stosunek do systemu monitoringu losów absolwentów (monitoring losów absolwentów postrzegany jako narzędzie wzrostu jakości nauczania versus monitoring losów absolwentów postrzegany jako niepotrzebny obowiązek biurokratyczny narzucany na uczelnie przez Ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym), - komponent poznawczy postawy rozumiany jako znajomość podstaw prawnych oraz zasad monitoringu losów zawodowych absolwentów). Poniżej zaprezentowano wyniki diagnozy w zakresie motywacji do wdrażania i stosowania systemu badania losów absolwentów. Komponent behawioralny Wykres nr 10. Realizowanie procesu monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe w momencie realizacji badania (n=51). tak nie Uczelnie medyczne 21,4% 78,6% Uczelnie o profilu ogólnym oferujące również kierunki medyczne 13,5% 86,5% Ogółem 15,7% 84,3% Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego. Zdecydowana większość (84,3%) badanych uczelni realizuje już monitoring losów absolwentów. Nieco słabiej wypadają pod tym względem uczelnie medyczne, w przypadku których monitoring jest realizowany na 78,6% z nich, co jednak również jest bardzo wysokim wskaźnikiem. O ile zaprezentowana powyżej informacja na temat tego, czy uczenie wyższe realizują monitoring losów absolwentów jest istotna w kontekście ogólnej strategii opracowywania i wdrażania produktu projektu AGNITIO, o tyle ściśle z punktu widzenia diagnozy postaw uczelni w stosunku do systemu

23 monitoringu kluczowe jest zdiagnozowanie, od kiedy monitoring jest rzeczywiście realizowany. Wyniki zaprezentowane zostały poniżej. Wykres nr 11. Moment rozpoczęcia monitoringu losów absolwentów przez uczelnie (n=43). od roku akademickiego 2012/2013 od roku akademickiego 2011/2012 od roku akademickiego 2010/2011 wcześniej niż od roku akademickiego 2010/2011 nie wiem/trudno powiedzieć Uczelnie medyczne 9,1% 27,3% 27,3% 36,4% Uczelnie o profilu ogólnym oferujące również kierunki medyczne 9,4% 12,5% 18,8% 31,3% 28,1% Ogółem 7,0% 11,6% 20,9% 30,2% 30,2% Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego. Ponad 60% uczelni, które już prowadzi monitoring losów absolwentów zaczęło ten proces już po wprowadzeniu ustawowego obowiązku (nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 18 marca 2011r.), a więc od roku akademickiego 2011/2012 lub 2012/2013. Wliczając uczelnie, które jeszcze nie wprowadziły monitoringu losów absolwentów stwierdzić można, że w przypadku 2/3 badanych uczelni wyższych monitoring absolwentów nie prawdopodobnie jest traktowany przez władze uczelni jako instrument wzrostu jakości kształcenia, w który warto zainwestować zasoby uczelni nawet bez przymusu zewnętrznego. 6 2/3 badanych uczelni realizowało monitoring jeszcze przed wprowadzeniem ustawowego obowiązku. Powyższe dane choć w ogólnym wydźwięku raczej niekorzystne świadczą o istnieniu realnej możliwości wykorzystania produktu projektu AGNITIO w praktyce. Władze uczelni, które nie traktują monitoringu losów absolwentów priorytetowo będą prawdopodobnie zainteresowane skorzystaniem z produktu, którego zastosowanie w relatywnie łatwy sposób (i przy niewielkich kosztach) rozwiąże problem konieczności wypełnienia ustawowego obowiązku. 6 W grupie tych uczelni mogą znaleźć się oczywiście także takie, których władze monitoring absolwentów traktują bardzo poważnie (i stąd mogą się zdarzyć opóźnienia we wdrażaniu procedur monitoringu, wynikające z dokładnego, przemyślanego i tym samym długotrwałego ich opracowywania), jednakże wydaje się, że są to raczej pojedyncze przypadki

24 Komponent emocjonalny Respondentów poproszono o ocenę (przy zastosowaniu 5-stopniowej skali Likerta) o to, w jakim stopniu zgadzają się z dwoma przeciwstawnymi twierdzeniami opisującymi postawę wobec systemu monitoringu losów absolwentów. Wyniki zaprezentowane zostały na poniższym wykresie. Wykres nr 12. Stosunek badanych uczelni do podanych na wykresie twierdzeń dotyczących systemu monitoringu losów absolwentów uczelni (n=51) zdecydowanie się zgadzam ani się zgadzam, ani się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam raczej się zgadzam raczej się nie zgadzam nie wiem/trudno powiedzieć 39,20% Monitoring losów absolwentów to skuteczne narzędzie wzrostu jakości nauczania. 7,80% 3,90% 5,90% 5,90% 37,30% Monitoring losów absolwentów to kolejny niepotrzebny obowiązek biurokratyczny narzucany na uczelnie. 4,30% 8,50% 12,80% 4,30% 36,20% 34% Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego. Osoby badane są generalnie dobrze nastawione do procesu monitoringu losów absolwentów ich uczelni. Ponad ¾ respondentów zgadza się (odpowiedzi zdecydowanie się zgadzam i raczej się zgadzam) ze stwierdzeniem, że monitoring losów absolwentów to skuteczne narzędzie wzrostu jakości nauczania. Ze stwierdzeniem przeciwstawnym tj. Monitoring losów absolwentów to kolejny niepotrzebny obowiązek biurokratyczny narzucany na uczelnie zgadza się jedynie niespełna 13% przedstawicieli uczelni wyższych. Powyższe dane tylko pozornie stoją w sprzeczności z wynikami diagnozy komponentu behawioralnego uczelni w stosunku do monitoringu losów absolwentów. To, że władze 2/3 uczelni nie były skłonne ponosić nakładów na wdrożenie systemu monitoringu nie świadczy o tym, że jest on negowany jako narzędzie zbędne, lecz po prostu nie jest traktowane jako priorytetowe zadanie uczelni. Tym niemniej, jeśli już monitoring jest lub ma być wdrożony w przyszłości, może być realnym instrumentem dobrego zarządzania uczelnią wyższą. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że realne wykorzystanie systemu monitoringu losów absolwentów w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących oferty edukacyjnej uczelni możliwe jest w większym stopniu w uczelniach małych niż wielkich. Przedstawiciel małej uczelni niepublicznej tak ocenił szanse wykorzystania wyników monitoringu w praktyce funkcjonowania uczelni: Na pewno (monitoring przyniesie) korzyści w wymiarze dydaktycznym, bo studenci zwracają nam uwagę na przykład na to, jakich zabiegów im brakowało na studiach jeżeli chodzi o kosmetologię, w jakich zabiegach musieli się jeszcze sami dokształcać by podjąć pracę

25 w zawodzie. W związku z tym to (nauczanie tych zabiegów, których absolwenci sami musieli się nauczyć) już zostało wprowadzone do programu nauczania, także tutaj na tej podstawie modyfikujemy programu nauczania. Czyli to idzie przede wszystkim w takim kierunku, żeby nasi przyszli absolwenci byli przygotowani do wykonywania tych zabiegów, czy działań jakie są potrzebne w zawodzie. Czyli ma to przełożenie na realne decyzje dotyczące programu nauczania. Te ankiety są dokładnie analizowane co roku, omawiane podczas kolegium dydaktycznego i rzeczywiście to trafia też do tej naszej rady programowej i modyfikujemy, zmieniamy nasze programy pod tym kątem. Przedstawiciel dużej uczelni tak z kolei zdefiniowali trudności w przełożeniu wyników z monitoringu losów absolwentów na decyzje podejmowane przez władze uczelni: Czy to się da zmienić, ze jak wyjdzie, że 90% pracuje na kasie fiskalnej to wtedy co się wydarzy. Wydział studiów edukacyjnych dostanie polecenie zamknięcia się albo zmniejszenia nagle liczby przyjmowanych pięciokrotnie, to nie przejdzie. To nie jest w niczyim interesie. To nie jest w interesie wydziałów, to nie jest w interesie uczelni, która dostaje za każdego studenta pieniądze. Poza tym nie mówiąc o tym jaki byłby na uczelni wielki chaos, zaczęto by zwalniać pracowników, co jest ciągle tematem tabu na państwowych uczelniach. To jest taka sieć, biuro punktów, które się trzymają w takim układzie. Trzeba by w kilku miejscach na raz coś pozmieniać. Istnieją zatem ograniczenia dotyczące realnych możliwość wykorzystania monitoringu w procesach zarządzania na dużych, renomowanych uczelniach, gdzie jak w każdej dużej organizacji (korporacja, partia polityczna itd.) splatają się rozliczne interesy poszczególnych interesariuszy uczelni (np. kadry zarządzającej, kadry naukowej, uczelnianej administracji, studentów itd.). Komponent poznawczy Diagnoza znajomości przepisów prawnych oraz prawnych oraz zasad monitoringu losów zawodowych absolwentów przedstawiona została w rozdziale Przygotowanie kadrowe uczelni wyższych.

26 2.4. Oczekiwania uczelni wyższych względem systemu badania losów absolwentów Potencjalne oczekiwania uczelni względem systemu badania losów absolwentów podzielono na etapie projektowania badania na dwie grupy: 1. Oczekiwania względem rozwiązań organizacyjnych i instytucjonalnych dotyczących systemu monitoringu, 2. Oczekiwania względem zakresu danych pozyskiwanych i analizowanych w ramach systemu monitoringu. Badane uczelnie wybierały najbardziej optymalne w ich opinii rozwiązania szczegółowe w każdej z ww. grup spośród różnych rozwiązań proponowanych w narzędziu do badania ilościowego. Wyniki diagnozy w tym zakresie przedstawione zostały poniżej Oczekiwania względem rozwiązań organizacyjnych i instytucjonalnych dotyczących systemu monitoringu W zakresie diagnozy oczekiwań względem rozwiązań organizacyjnych i instytucjonalnych uczelnie miały za zadanie określić preferowaną formę zarządzania systemem monitoringu losów absolwentów (scentralizowana vs rozproszona) oraz preferowany zakres jawności wyników monitoringu. Wykres nr 13. Opinie uczelni wyższych na temat podmiotu, który powinien zarządzać systemem monitoringu losów absolwentów (n=51). każda uczelnia samodzielnie 52,9% instytucja centralna (np. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 43,1% inna odpowiedź 3,9% Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowym. Opinie uczelni wyższych, które wzięły udział w badaniu ankietowym na temat optymalnego systemu zarządzania systemem monitoringu są podzielone. Prawie 53% badanych uczelni jest przekonana, że każda uczelnia powinna samodzielnie zarządzać systemem monitoringu losów absolwentów, natomiast ponad 43% opowiada się za systemem scentralizowanym. Niecałe 4% badanych uczelni opowiedziało się w badaniu ankietowym za systemem mieszanym, choć jak wynika z badań jakościowych wydaje się, ze jest to salomonowe rozwiązanie pozwalające pogodzić autonomię uczelni wyższych (w tym także autonomię w zakresie prowadzenia monitoringu) z koniecznością zestandaryzowania procedur monitoringu, co przede wszystkim daje również możliwość porównywania wyników badań monitoringowych prowadzonych na różnych uczelniach. Jeden z respondentów w toku wywiadu jakościowego przedstawił potencjalne korzyści z zastosowania takiego rozwiązania: - Czy lepiej by było gdyby system monitoringu był budowany oddolnie przez każdą uczelnię ( ), czy też lepszy byłby system centralny, ogólny ( )?

27 - Tzn. wydaje mi się, że oddolny, jednak na pewno z jakąś pomocą i wskazówkami z zewnątrz takimi merytorycznymi. Taki system, żeby można było porównywać te badania, ale raczej nie odbierała bym tutaj autonomii uczelniom. - A dlaczego? Dlaczego ta autonomia tutaj jest wartościowa? - Wydaje mi się, że to by wtedy (gdyby system był scentralizowany), to by to już zupełnie było traktowane przez władze uczelni jako niepotrzebny obowiązek biurokratyczny, który jest narzucany centralnie, nie mamy na to wpływu więc robimy to bo musimy robić. Tak wydaje mi się byłoby to odebrane. Założenia projektu AGNITIO są adekwatne w stosunku do opisanej powyżej sytuacji projekt zakłada wdrożenie spójnych procedur monitoringu losów absolwentów na poszczególnych uczelniach wyższych jednakże bez centralizacji całego procesu. Wykres nr 14. Opinie uczelni wyższych odnośnie tego, czy wynik monitoringu losów absolwentów powinny być powszechnie dostępne czy dostępne jedynie dla władz uczelni i osób przez nie upoważnionych (n=51). powszechnie dostępne 54,9% dostępne jedynie dla władz uczelni i osób przez nie upoważnionych 37,3% inna odpowiedź 7,8% Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego. Nie ma również spójnego stanowiska uczelni wyższych odnośnie zakresu jawności danych pozyskanych z systemu monitoringu. Prawie 55% uczelni wyższych jest przekonana, że wyniki te powinny być powszechnie dostępne, jednak ponad 37% jest przeciwnego zdania. Jak wykazała analiza odpowiedzi otwartych (inna odpowiedź jaka?) w badaniu ilościowym, a przede wszystkim badanie jakościowe, zakres jawności danych jest skomplikowanym zagadnieniem z powodu wysokiego prawdopodobieństwa wypaczenia sensu otwartego publikowania danych z monitoringu losów absolwentów (tj. możliwości porównania jakości kształcenia i skuteczności uczelni w wyposażeniu absolwentów w umiejętności potrzebne na rynku pracy). Osoby badane zwracały uwagę przede wszystkim na konieczność uwzględnienia w rzetelnej ocenie jakości kształcenia szeregu innych czynników niezależnych od samej uczelni, przede wszystkim takich jak zróżnicowana sytuacja na rynku pracy w poszczególnych regionach Polskich (determinująca sukces zawodowy absolwenta równie mocno lub nawet mocniej, niż jakość studiów wyższych) oraz znaczące zróżnicowanie materiału początkowego, który przyjmują poszczególne uczelnie wyższe tj. konieczność uwzględnienia w ocenie procesu kształcenia, że np. na uniwersytety medyczne w dużych

28 aglomeracjach dostają się statystycznie częściej osoby już na tym etapie o wiele lepiej zaadaptowane do warunków rynku pracy (osoby, w których edukację od dzieciństwa inwestowali rodzice, z większym kapitałem społecznym itd.). Jak wskazują respondenci w badaniu jakościowym, zróżnicowanie takie występuje także w obrębie tej samej uczelni osoby, które dostają się na różne kierunki studiów znacząco różnią się między sobą już na początkowym etapie studiów. W tym kontekście istnieje ryzyko, że publikacja wyników monitoringu losów absolwentów różnych uczelni/wydziałów/kierunków przyniosłaby automatycznie krzywdzącą ocenę dla niektórych uczelni/wydziałów/kierunków studiów. To znaczy w ogóle nie wiem czy to jest osiągalne w tym sensie, że jeszcze zupełnie pominięta sprawa w ogóle tego co mierzymy, jest takie założenie, że gdybyśmy mieli jedną ankietę na wszystkich uczelniach to wtedy byśmy porównywali kto odniósł jaki sukces na rynku pracy, zadowolenie, cokolwiek. Kiedy podstawowy kłopot tego kim byli Ci ludzie przed tym czynnikiem eksperymentalnym, który mierzyłem przed tymi 5 latami czy 7 przemaglowane przez uczelnie, tzn. ze w ramach jednej uczelni w ramach UAMu jest oczywista sprawa, ze kierunku różnią się radykalnie, nie wiem materiałem ludzkim, który dostaje. To są osoby z innymi ocenami maturalnymi, to wystarczy samą, nawet nie na poziomie indywidualnym zrobić bo nie mamy takich danych ale może nawet dałoby się, ale nie robi się tego na samym poziomie progu punktowego na dany kierunek. Gdyby to skorelować z jakimiś zarobkami na tych kierunkach to już będzie jakakolwiek korelacja no i tu jest ( ) Cokolwiek, żeby widzieć ten problem przyjęty przy interpretacji wyników. Tej porównywalności się bardzo boję. ( )i to jest taki kłopot, że z jednej strony uczelnia powinna być jak najbardziej otwarta, uczciwca a z drugiej to jest taka pułapka, gra. Jeśli inne uczelnie tego nie zrobią, a gazeta jakaś podchwyci tutaj, ktoś powiedział, że na jego kierunku się niczego nie nauczył. Z drugiej strony umożliwienie szerokiej publiczności porównania sytuacji zawodowej absolwentów różnych uczelni miałoby niewątpliwie wysoką wartość byłoby to świetne narzędzie pomocne przy podejmowaniu decyzji o wyborze ścieżek edukacyjnych przez maturzystów oraz pomocne narzędzie pracy dla doradców zawodowych, państwowych służb zatrudnienia itd. Przeprowadzone badanie nie pozwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie kwestii, czy opracowywany model monitoring losów absolwentów powinien obejmować także procedurę upowszechniania wyników z monitoringu przeprowadzonego na różnych uczelniach. O ile procedury zbierania i analizy danych oraz wyciągania wniosków z monitoringu uwzględniałyby także wpływ dwóch wymienionych powyżej, niezależnych od uczelni wyższych determinant sytuacji absolwentów na rynku pracy (co jest jednak bardzo trudnym problemem metodologicznym), to w opinii autorów niniejszego raportu model monitoringu powinien obejmować także udostępnianie wyników monitoringu wszystkim zainteresowanym. Jeżeli jednak nie uda się w ramach projektu rozwiązać tego problemu metodologicznego, to należałoby zrezygnować z publikowania wyników monitoringu. Jeszcze innym rozwiązaniem mogłoby być ustanowienie mechanizmu kontrolującego, jakie dane mogą być publikowane, a jakie nie powinny by nie skrzywdzić żadnej z uczelni (np. międzyuczelniana rada ds. monitoringu, gdzie każda uczelnia, która przyjęła system monitoringu opracowany w ramach projektu AGNITIO miałaby swojego reprezentanta) wraz z narzędziami pomocniczymi typu forum internetowe itp Oczekiwania względem zakresu danych pozyskiwanych i analizowanych w ramach systemu monitoringu Respondentów w badaniu ilościowym zapytano o to, które proponowanych w kwestionariuszu informacji powinny być pozyskiwane i analizowane w procesie monitoringu losów absolwentów.

29 Respondenci oceniali każdą z propozycji na 5-cio stopniowej skali Likerta (zdecydowanie nie; raczej nie; ani tak, ani nie; racz tak; zdecydowanie tak). Wyniki oceny przedstawicieli uczelni wyższych zaprezentowano na wykresie umieszczonym poniżej. Uszeregowano poszczególne zakresy informacji od najważniejszych do najmniej istotnych w procesie monitoringu losów absolwentów według respondentów. Wykres nr 15. Informacje związane z monitoringiem losów absolwentów, które według przedstawicieli uczelni wyższych powinny być pozyskiwane i analizowane w ramach systemu monitorowania (n=51) 7. ocena przydatności wiedzy zdobytej na studiach w aktualnej pracy zawodowej status edukacyjny absolwenta w momencie badania opinie absolwenta o ukończonej uczelni 90,2% 100,0% 96,1% status zawodowy absolwenta w momencie badania 90,0% dalsze plany zawodowe absolwenta 88,3% dalsze plany edukacyjne absolwenta 86,3% historia zatrudnienia absolwenta do momentu badania historia edukacyjna absolwenta 86,3% 86,3% ocena perspektyw dalszego zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej absolwenta przyczyny wyboru przez absolwenta kierunku studiów na uczelni i samej uczelni aktywność zawodowa absolwenta podczas trwania studiów 82,3% 82,3% 80,4% sytuacja rodzinna absolwenta i jego rodziców 26,0% ocena stanu zdrowia i warunków mieszkaniowych absolwenta inne informacje 13,7% 13,7% Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego. 7 Dane na wykresie to wskazana zbiorczo suma odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak.

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Podstawa prawna monitorowania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 czerwca 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUINIU ZARZĄDZENIE Nr 124 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie procedury monitorowania losów absolwentów w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dn. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Lekarski Kierunek - II stopień Dietetyka Rocznik 2012/2013 badanie powtórzone. SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 roku Zalecane wzory dokumentów dotyczące funkcjonowania USZJK SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wersja dokumentu: 1.6 Data dokumentu: Status dokumentu: Zatwierdzony

Zawartość. Dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wersja dokumentu: 1.6 Data dokumentu: Status dokumentu: Zatwierdzony Załącznik nr 2 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Procedura monitorowania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego oraz ramowe zasady

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Staże w opinii pracodawców. Wyniki badania

Staże w opinii pracodawców. Wyniki badania Staże w opinii pracodawców Wyniki badania Staże w opinii pracodawców Prezentacja zawiera wyniki przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP) badania pracodawców, u których staż odbyły

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP 74/12 Zarządzenie Nr 33/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie monitorowania

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Płock, kwiecień 2016 Spis treści Termin badania 3 Cel badania

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach z wykorzystaniem EPAK

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach z wykorzystaniem EPAK Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach z wykorzystaniem EPAK Metody-Doświadczenia-Efekty Justyna Łuksza Ośrodek Badań Losów Zawodowych Absolwentów Politechnika Śląska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/10/2009 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2013

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2013 Biuro Karier KUL BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2013 badanie rok od ukończenia studiów W W W. K U L. P L / B I U R O K A R I E R ETAPY BADANIA I GRUPA BADAWCZA Po roku od ukończenia studiów na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2014. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 29 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2014. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 29 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 33/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia badań jakości kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój.

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Na przykładzie wybranych uczelni technicznych, medycznych, ekonomicznych i ogólnych Anna Tonakiewicz-Kołosowska Iwona Socik Krajowe Ramy Kwalifikacji dla

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI 2011/2012

ABSOLWENCI 2011/2012 RAPORT Wykonawca: Biuro Karier DSW WROCŁAW, październik 2012 Spis treści 1. Informacje wprowadzające... 3 2. Absolwenci uczestniczący w badaniu... 4 Płeć Absolwentów... 4 Miejsce zamieszkania Absolwentów...

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta

KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta Rodzaj dokumentu: Tytuł: Dotyczy procesu: KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta Numer: II-O-1 Wersja: 1 Liczba stron: 8 Opracował: Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów

Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów 1 z 6 2011-01-15 22:00 Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów absolwentów PONIEDZIAŁEK, 10 STYCZNIA 2011 01:30 Wielu studentów zastanawia się czy decyzja o rozpoczęciu nauki na kierunku kosmetologia

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 4/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2016 roku 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015 Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej Zespół ds. oceny procesu kształcenia Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015 W wyniku przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: I Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 28 lutego 2014 roku WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku I. Informacje ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO (KOD 233011) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Nauczyciel języka niemieckiego to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów WSNS po 6 miesiącach od ukończenia studiów

Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów WSNS po 6 miesiącach od ukończenia studiów Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów WSNS po 6 miesiącach od ukończenia studiów Cel badań: Celem badań jest poznanie zawodowych losów absolwentów, w tym podejmowanie pracy zawodowej zgodniej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ANKIETYZACJI OBOWIĄZUJĄCA NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

PROCEDURA ANKIETYZACJI OBOWIĄZUJĄCA NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia nr 18/17 z dnia 8 lutego 2017r. PROCEDURA ANKIETYZACJI OBOWIĄZUJĄCA NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU CEL PROCEDURY Celem wprowadzenia Procedury

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku 1 Programy kształcenia, w tym programy studiów i plany studiów, spełniają wymagania określone w następujących rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

1. CEL BADAŃ 2. METODYKA BADAŃ 2.1. ORGANIZACJA BADAŃ

1. CEL BADAŃ 2. METODYKA BADAŃ 2.1. ORGANIZACJA BADAŃ 1. CEL BADAŃ Celem głównym ewaluacji jakości kształcenia jest diagnoza i ocena jakości procesu dydaktycznego realizowanego przez nauczycieli akademickich, wspieranego przez pracowników wszystkich komórek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 24/2017. Ramy przedmiotowe uchwały

Uchwała Nr 24/2017. Ramy przedmiotowe uchwały Uchwała Nr 24/2017 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu projektowania i zmiany programów kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r.

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r. 2011 Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry Warszawa, grudzień 2011 r. Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia

System weryfikacji efektów kształcenia System weryfikacji efektów kształcenia Ogólne wytyczne 1. Do opisaniu efektów kształcenia służy deskryptor (opis katalogowy, hasłowy) rozumiany jako ogólne stwierdzenie określające zakładane efekty 2.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STRESZCZENIE RAPORTU STYCZEŃ 2012 1 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011 Biuro Karier UJ Raporty z badań losów zawodowych absolwentów (roczniki 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), realizowanych

Bardziej szczegółowo

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku Załącznik do Zarządzenia nr R.021.103.16 Podstawy prawne: Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z

Bardziej szczegółowo

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:..

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:.. Załącznik nr 1 Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Proszę o wypełnienie: Nazwa przedmiotu:.. Rok akademicki 20 /20

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Zatrudnienie absolwentów studiów I stopnia

Rys.1 Zatrudnienie absolwentów studiów I stopnia Analiza monitoringu karier absolwentów Wydziału Mechanicznego AM w Szczecinie rocznik 2014 Cel badań Głównym celem badań było poznanie losów zawodowych absolwentów WM AM w okresie do 12 miesięcy od ukończeniu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA 1

STRATEGIA FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA 1 STRATEGIA FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA 1 Zapewnienie studentom wy na najwyższym poziomie, a pracodawcom absolwentów wyposażonych w odpowiednią wiedzę, umiejętności

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

1. Liczba studentów PWSZ Rok akademicki stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne 2016/ /2016

1. Liczba studentów PWSZ Rok akademicki stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne 2016/ /2016 Ankieta o Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, której wyniki będą prezentowane zespołowi przygotowującym Ustawę 2.0. Ankieta jest anonimowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ. Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym

RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ. Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym W związku z rozwojem koncepcji zrównoważonego rolnictwa (sustainable agriculture) zespół Gamma Consulting przeprowadził diagnozę

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Grudzień 2014 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MAZOWIECKIEGO FORUM TERYTORIALNEGO (MFT) NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO (MOT) Dr Aneta Śledź

RAPORT Z BADANIA OPINII MAZOWIECKIEGO FORUM TERYTORIALNEGO (MFT) NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO (MOT) Dr Aneta Śledź RAPORT Z BADANIA OPINII MAZOWIECKIEGO FORUM TERYTORIALNEGO (MFT) NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO (MOT) Dr Aneta Śledź Warszawa 2013 Metodologia Badanie przeprowadzono z

Bardziej szczegółowo

1. Ocena procesu kształcenia

1. Ocena procesu kształcenia Tabela 1.1 Liczba studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Forma kształcenia Liczba studentów Liczba uczestników studiów doktoranckich Liczba słuchaczy studiów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

TESTOWANIE W OBSZARZE PROGRAMU BADANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW. Katarzyna Pałys Zespół Badawczy Kuźni Kadr 7. grudzień 2014

TESTOWANIE W OBSZARZE PROGRAMU BADANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW. Katarzyna Pałys Zespół Badawczy Kuźni Kadr 7. grudzień 2014 1 Badanie z przedstawicieli szkół wyższych w Polsce sposoby monitoringu losów absolwentów oraz ocena rozwiązań proponowanych w Programie Absolwent badanie CATI, n= 211 TESTOWANIE W OBSZARZE PROGRAMU BADANIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE MATEMATYK KOD 212002 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Matematyk to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

Zasady badania opinii pracodawców w Rankingu 2015. metodologia badania

Zasady badania opinii pracodawców w Rankingu 2015. metodologia badania Zasady badania opinii pracodawców w Rankingu 2015 metodologia badania Warszawa, lipiec 2015 Historia badania Ranking Szkół Wyższych przygotowywany jest corocznie od trzynastu lat przez miesięcznik Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016 Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Raport z badania Opracowanie: Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie Nysa 2016 wersja 1.0. Badanie losów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 5. Monitorowanie losów absolwentów

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 5. Monitorowanie losów absolwentów SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 5. Monitorowanie losów absolwentów Procedury: 5.1. Badanie losów zawodowych absolwentów i ich opinii o ukończonych

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2015

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2015 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Raport nt. ogólnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Procedura ankietyzacji

Procedura ankietyzacji Załącznik do zarządzenia nr 25/2013 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 30 października 2013r. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu NAZWA PROCEDURY Procedura ankietyzacji Data zatwierdzenia: 30.10.2013r.

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Załącznik 2a do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie badania i zebranie informacji

Bardziej szczegółowo

STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY

STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY 29.11.2012 Kielce STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 3 SENAT PROREKTOR DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

Absolwenci. przymus czy szansa

Absolwenci. przymus czy szansa Absolwenci przymus czy szansa Absolwenci Kim jest absolwent w naszej rzeczywistości? Kim jest absolwent gdzie indziej? Do czego może się przydać absolwent? Prawo o szkolnictwie wyższym Przyjęte w formie

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/71/2013 Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Działu Rekrutacji na Studia UJ i w Regulaminie organizacyjnym UJ

Bardziej szczegółowo

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Skrócona wersja raportu z badania ilościowego realizowanego wśród

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo