GRUPA KAPITAŁOWA ALUMETAL S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA ALUMETAL S.A."

Transkrypt

1 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Kęty, 1 września 2014 roku

2 Spis treści Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 6 miesięcy dnia 30 czerwca 2014 roku... 4 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 6 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 6 miesięcy dnia 30 czerwca 2014 roku... 7 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Informacje ogólne Skład Grupy Skład Zarządu jednostki dominującej Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Istotne zasady (polityka) rachunkowości Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach Profesjonalny osąd Zmiana i niepewność szacunków Sezonowość działalności Informacje dotyczące segmentów działalności Przychody i koszty Przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i odpadów, towarów i usług Koszty według rodzajów Pozostałe koszty i przychody operacyjne Koszty i przychody finansowe Podatek dochodowy Obciążenie podatkowe Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej Odroczony podatek dochodowy Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Zysk przypadający na jedną akcje Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty Świadczenia pracownicze Świadczenia emerytalne Programy motywacyjne Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe Kapitał podstawowy Niepodzielony zysk oraz ograniczenia w wypłacie dywidendy Oprocentowane kredyty i pożyczki oraz zobowiązania z tytułu leasingu oraz umów dzierżawy z opcją zakupu Rezerwy Rezerwa na skutki toczącego się postępowania podatkowego Rezerwa na toczące się postępowania sądowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe /44

3 22.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe (krótkoterminowe) Pozostałe zobowiązania niefinansowe Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania inwestycyjne Zobowiązania i aktywa warunkowe Sprawy sądowe Rozliczenia podatkowe Inne zobowiązania warunkowe Transakcje z podmiotami powiązanymi Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej Grupy Instrumenty finansowe Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym Zarządzanie kapitałem Zdarzenia następujące po dniu bilansowym Kęty, 1 września 2014 roku Szymon Adamczyk Prezes Zarządu... Krzysztof Błasiak Wiceprezes Zarządu... Przemysław Grzybek Członek Zarządu... Krzysztof Furtak Główny Księgowy... 3/44

4 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Działalność kontynuowana Nota okres 3 miesięcy dnia 30 czerwca 2014 roku okres 6 miesięcy dnia 30 czerwca 2014 roku okres 3 miesięcy dnia 30 czerwca 2013 roku okres 6 miesięcy dnia 30 czerwca 2013 roku Przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i odpadów, towarów i usług , , , ,75 Przychody ze sprzedaży , , , ,75 Koszt własny sprzedaży , , , ,51 Zysk brutto ze sprzedaży , , , ,24 Pozostałe przychody operacyjne , , , ,16 Koszty sprzedaży , , , ,18 Koszty ogólnego zarządu , , , ,09 Pozostałe koszty operacyjne , , , ,24 Zysk z działalności operacyjnej , , , ,89 Przychody finansowe , , , ,98 Koszty finansowe , , , ,51 Zysk brutto , , , ,36 Podatek dochodowy , , , ,44 Zysk netto z działalności kontynuowanej , , , ,80 Działalność zaniechana Zysk/(strata) za okres z działalności zaniechanej Zysk netto za okres , , , ,80 Inne całkowite dochody Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Inne całkowite dochody netto podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/ (straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych -15, , , ,42-15, , , ,42 CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES , , , ,22 Zysk przypadający: Akcjonariuszom jednostki , , , ,80 dominującej Akcjonariuszom niekontrolującym , , , ,80 Całkowity dochód przypadający: Akcjonariuszom jednostki dominującej , , , ,22 Akcjonariuszom niekontrolujacym , , , ,22 do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 4/44

5 okres 3 miesięcy dnia 30 czerwca 2014 roku okres 6 miesięcy dnia 30 czerwca 2014 roku okres 3 miesięcy dnia 30 czerwca 2013 roku okres 6 miesięcy dnia 30 czerwca 2013 roku Zysk na jedną akcję: 13 podstawowy z zysku za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej rozwodniony z zysku za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 0,71 1,85 0,32 0,70 0,71 1,85 0,32 0,70 0,71 1,85 0,32 0,70 0,71 1,85 0,32 0,70 do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 5/44

6 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2014 roku Nota 30 czerwca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku AKTYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne , ,41 Rzeczowe aktywa trwałe , ,47 Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe) , ,00 Aktywa z tytułu podatku odroczonego , , , ,57 Aktywa obrotowe Zapasy , ,68 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności , ,95 Pozostałe aktywa finansowe , ,00 Pozostałe aktywa niefinansowe , ,10 Należności z tytułu podatku dochodowego ,70 - Pochodne instrumenty finansowe , ,29 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , , , ,21 SUMA AKTYWÓW , ,78 PASYWA Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał podstawowy , ,00 Kapitał zapasowy , ,44 Kapitał z tytułu wyceny programu motywacyjnego , ,33 Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej , ,14 Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty , ,74 Kapitał własny ogółem , ,37 Zobowiązania długoterminowe Oprocentowane kredyty i pożyczki oraz zobowiązania z tytułu leasingu oraz umów dzierżawy z opcją zakupu , ,12 Rezerwy , ,72 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,56 Rozliczenia międzyokresowe , , , ,59 Zobowiązania krótkoterminowe Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu leasingu oraz umów dzierżawy z opcją zakupu , ,29 Rezerwy , ,00 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania , ,14 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego , ,00 Rozliczenia międzyokresowe , , , ,82 Zobowiązania razem , ,41 SUMA PASYWÓW , ,78 do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 6/44

7 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych okres 6 miesięcy 30 czerwca 2014 roku okres 6 miesięcy 30 czerwca 2013 roku Nota Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk brutto , ,36 Korekty o pozycje: Amortyzacja , ,97 Zysk/(strata) na działalności inwestycyjnej , ,32 Zysk/(strata) z tytułu różnic kursowych , ,97 (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności , ,98 (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów , ,43 Zwiększenie /(zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek , ,90 Odsetki i dywidendy netto , ,92 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , ,37 Zmiana stanu rezerw , ,85 Podatek dochodowy zapłacony , ,05 Pozostałe (w tym koszty programu motywacyjnego) , ,17 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej , ,37 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych , ,07 Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych , ,35 Pozostałe ,00 - Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej , ,28 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów - - Spłata pożyczek/kredytów , ,23 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej ,50 - Odsetki zapłacone , ,92 Środki pieniężne netto z działalności finansowej , ,15 Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów , ,80 Różnice kursowe netto , ,21 Środki pieniężne na początek okresu , ,68 Środki pieniężne na koniec okresu , ,27 do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 7/44

8 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Nota Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał z tytułu wyceny programu motywacyjnego Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Zyski zatrzymane/ niepokryte straty Razem Udziały niekontrolujące Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia 2014 roku , , , , , , ,37 Zysk netto za okres , , ,88 Inne całkowite dochody netto za okres , , ,93 Całkowity dochód za okres , , , ,95 Przeniesienie na kapitał zapasowy , ,91 Koszt programu motywacyjnego , , ,28 Wypłata dywidendy , , ,00 Na dzień 30 czerwca 2014 roku , , , , , , ,60 Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Nota Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał z tytułu wyceny programu motywacyjnego Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Zyski zatrzymane/ niepokryte straty Razem Udziały niekontrolujące Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia 2013 roku , , , , , , ,86 Zysk netto za okres , , ,80 Inne całkowite dochody netto za okres , , ,42 Całkowity dochód za okres , , , ,22 Przeniesienie na kapitał zapasowy , ,76 Koszt programu motywacyjnego , , ,17 Na dzień 30 czerwca 2013 roku , , , , , , ,25 do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 8/44

9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje ogólne Grupa Kapitałowa Alumetal S.A. ( Grupa ) składa się z Alumetal S.A. ( jednostka dominująca, Spółka ) i jej spółek zależnych. Grupy ( skonsolidowane sprawozdanie finansowe ) obejmuje okres 6 miesięcy dnia 30 czerwca 2014 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 6 miesięcy dnia 30 czerwca 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku. Sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz noty do sprawozdania z całkowitych dochodów obejmują również dane za okres 3 miesięcy dnia 30 czerwca 2014 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy dnia 30 czerwca 2013 roku które nie były przedmiotem przeglądu lub badania przez biegłego rewidenta. Jednostka dominująca powstała w 2003 roku z przekształcenia Alumetal sp. z o.o., jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Jednostce dominującej nadano numer statystyczny REGON Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. Podstawowym przedmiotem działania Grupy jest: Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium; Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu; Sprzedaż hurtowa metali; Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Podmiotem bezpośrednio dominującym spółki Alumetal S.A. jest IPOPEMA 30 FIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Podmiotem dominującym wobec IPOPEMA 30 FIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych jest Grzegorz Stulgis. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres 6 miesięcy 30 czerwca 2014 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji w dniu 1 września 2014 roku. Śródroczny wynik finansowy może nie odzwierciedlać w pełni możliwego do zrealizowania wyniku finansowego za cały rok obrotowy. 2. Skład Grupy Na dzień 30 czerwca 2014 roku w skład Grupy wchodzi jednostka dominująca - Alumetal S.A. oraz następujące spółki zależne: Alumetal Poland sp. z o.o. Jednostka Siedziba Zakres działalności Nowa Sól, Polska Produkcja Procentowy udział Grupy w kapitale 30 czerwca grudnia % 100% T + S sp. z o.o. Kęty, Polska Produkcja 100% 100% Trade Alumetal Czech s.r.o. (w likwidacji) Trinec, Czechy Brak aktywności operacyjnej Alumetal Kęty sp. z o.o. Kęty, Polska Brak aktywności operacyjnej Alumetal Group Hungary Kft. Komarom, Węgry Brak aktywności operacyjnej 100% 100% 100% 100% 100% - 9/44

10 Na dzień 30 czerwca 2014 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Grupę w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek. W dniu 2 grudnia 2013 roku nastąpiło połączenie w trybie art KSH tj. w drodze przejęcia przez Alumetal Nowa Sól sp. z o.o. (KRS ), obecnie Alumetal Poland sp. z o.o. (KRS ) przez przeniesienie całego majątku Alumetal Gorzyce sp. z o.o. (Spółki przejmowanej) na Alumetal Nowa Sól sp. z o.o. (Spółkę przejmującą). Uchwały o połączeniu zostały powzięte w dniu 31 października 2013 przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Alumetal Nowa Sól sp. z o.o. oraz przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Alumetal Gorzyce sp. z o.o. Ponadto, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 14871/2013 z dnia 31 grudnia 2013 część produkcyjna Alumetal S.A. (Zakład Kęty), w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, została wniesiona aportem do Alumetal Poland sp. z o.o. jako trzeci zakład produkcyjny, co zakończyło proces reorganizacji w Grupie Alumetal. W konsekwencji powyższego działania Alumetal S.A. pozostało wyłącznie spółką holdingową świadczącą usługi zarządcze, księgowo-finansowe, informatyczne oraz specjalistyczne rozwojowo-produkcyjnoinwestycyjne na rzecz całej Grupy. Dnia 11 czerwca 2014 roku Alumetal S.A. powołał na Węgrzech spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Alumetal Group Hungary Kft w celu realizacji strategicznych planów rozwoju działalności operacyjnej Grupy Alumetal. 3. Skład Zarządu jednostki dominującej W skład Zarządu jednostki dominującej zarówno na dzień 30 czerwca 2014 roku jak i na dzień 31 grudnia 2013 roku wchodzili: Szymon Adamczyk - Prezes Zarządu; Krzysztof Błasiak - Wiceprezes Zarządu; Przemysław Grzybek - Członek Zarządu. Ponadto do dnia 31 sierpnia 2013 roku członkiem zarządu był Pan Mariusz Wiatr, który zrezygnował z dniem 1 września 2013 roku z pełnienia tej funkcji. 4. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Niniejsze śródroczne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa zatwierdzonym przez UE ( MSR 34 ). Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych ( PLN ), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w PLN. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy. Śródroczne sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za lata /44

11 5. Istotne zasady (polityka) rachunkowości Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 31 grudnia 2013 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2014 roku: MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe i MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe Standard MSSF 10 zastępuje część poprzedniego standardu MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe w zakresie skonsolidowanych sprawozdań finansowych i wprowadza nową definicję kontroli. MSSF 10 może powodować zmiany w obrębie konsolidowanej grupy w zakresie możliwości konsolidacji jednostek, które do tej pory podlegały konsolidacji lub odwrotnie, nie wprowadza zmian w zakresie procedur konsolidacyjnych i metod rozliczeń transakcji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Grupy. MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne i MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólne przedsięwzięcia MSSF 11 obejmuje temat wspólnych ustaleń umownych. Wprowadza dwie kategorie wspólnych ustaleń umownych: wspólne działalności i wspólne przedsięwzięcia oraz odpowiednie dla nich metody wyceny. Zastosowanie standardu może skutkować zmianą metody wyceny dla wspólnych ustaleń umownych (np. przedsięwzięcia wcześniej klasyfikowane, jako wspólnie kontrolowane jednostki i wyceniane metodą proporcjonalną, mogą być obecnie zaklasyfikowane, jako wspólne przedsięwzięcia, a tym samym wyceniane metodę praw własności). MSR 28 został zmieniony i zawiera wytyczne dla stosowania metody praw własności dla wspólnych przedsięwzięć. Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Grupy. MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach Standard MSSF 12 zawiera szereg ujawnień w zakresie zaangażowania jednostki w podmiotu zależne, stowarzyszone czy współkontrolowane. Zastosowanie standardu może skutkować szerszymi ujawnieniami w sprawozdaniu finansowym, m.in.: kluczowych informacji finansowych, w tym ryzyka związanych z przedsięwzięciami Grupy ujawnienie udziału w nieskonsolidowanych jednostkach specjalnych i ryzyka związane z takimi przedsięwzięciami, informacji o każdym przedsięwzięciu, w którym istnieją istotne udziały niekontrolujące ujawnienie istotnego osądu i założeń przyjętych przy klasyfikacji poszczególnych przedsięwzięć, jako jednostki zależne, współzależne czy stowarzyszone. Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Grupy. Jednostki inwestycyjne - zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27 Zmiany wprowadzają pojęcie jednostek inwestycyjnych, które zwolniono z obowiązku konsolidacji jednostek zależnych, a które po zmianach dokonują wyceny swoich jednostek wyceny jednostek zależnych w wartości godziwej przez zysk lub stratę. Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Grupy. Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych - zmiany do MSR 32 Zmiany wprowadzone do MSR 32 doprecyzowują pojęcie i konsekwencje ważnego tytułu prawnego do kompensaty składnika aktywów finansowych i zobowiązania finansowego oraz doprecyzowuje kryteria kompensowania dla systemów rozliczeń brutto (takich jak izby rozliczeniowe). Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Grupy. 11/44

12 Ujawnienia dotyczące wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych - zmiany do MSR 36 Zmiany te usunęły niezamierzone konsekwencje MSSF 13 dotyczące ujawnień wymaganych zgodnie z MSR 36. Ponadto, zmiany te wprowadzają dodatkowe ujawnienia wartości odzyskiwalnej dla aktywów lub ośrodków wypracowujących środki pieniężne (CGU), dla których została rozpoznana lub odwrócona utrata wartości w danym okresie, gdy wartość użytkowa odpowiada wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Grupy. Odnowienie instrumentów pochodnych i kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń - zmiany do MSR 39) Zmiany do MSR 39 w zakresie stosowania rachunkowości zabezpieczeń po odnowieniu (nowacji) instrumentów pochodnych i zwalniają z konieczności zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń, gdy nowacja spełnia określone kryteria, określone w MSR 39. Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową, wyniki działalności Grupy, ani też na zakres informacji prezentowanych w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy. Nowe standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje, które nie zostały przyjęte przez Unię Europejską: MSSF 9 Instrumenty Finansowe (opublikowano dnia 24 lipca 2014) mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, proces akceptacji standardu w UE na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego pozostaje wstrzymany, KIMSF 21 Opłaty publiczne (opublikowano dnia 20 maja 2013) mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później, w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 17 czerwca 2014 roku lub późnej, Zmiany do MSR 19 Programy określonych świadczeń: Składki pracownicze (opublikowano dnia 21 listopada 2013) mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2014 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (opublikowano dnia 12 grudnia 2013) niektóre ze zmian mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2014 roku lub później, a niektóre prospektywnie dla transakcji mających miejsce dnia 1 lipca 2014 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (opublikowano dnia 12 grudnia 2013) mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2014 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014) mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później nie podjęto decyzji odnośnie terminu, w którym EFRAG przeprowadzi poszczególne etapy prac prowadzących do zatwierdzenia niniejszego standardu - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, Zmiany do MSSF 11 Rozliczenie nabycia udziału we wspólnej działalności (opublikowano dnia 6 maja 2014) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, Zmiany do MSR 16 oraz MSR 38 Wyjaśnienie dopuszczalnych metod amortyzacji (opublikowano dnia 12 maja 2014) mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami (opublikowano dnia 28 maja 2014) mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2017 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, Zmiany do MSR 16 i MSR 41 Rolnictwo: rośliny produkcyjne (opublikowano dnia 30 czerwca 2014) mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 12/44

13 Zmiany do MSR 27 Metoda praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym (opublikowano dnia 12 sierpnia 2014) mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE. Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego ze standardów, interpretacji lub zmian, które nie weszły dotychczas w życie. Zarząd Spółki jest w trakcie analizy i oceny ich wpływu na stosowane przez Grupę zasady (polityki) rachunkowości oraz przyszłe sprawozdania finansowe Grupy. 6. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach 6.1. Profesjonalny osąd Sporządzenie skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy wymaga od Zarządu jednostki dominującej osądów, szacunków oraz założeń, które mają wpływ na prezentowane przychody, koszty, aktywa i zobowiązania i powiązane z nimi noty oraz ujawnienia dotyczące zobowiązań warunkowych. Niepewność co do tych założeń i szacunków może spowodować istotne korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w przyszłości. W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości Zarząd dokonał następujących osądów, które mają największy wpływ na przedstawiane wartości bilansowe aktywów i zobowiązań. Waluta funkcjonalna Jednostka dominująca dokonała odpowiedniej analizy waluty funkcjonalnej w oparciu o analizę przychodów, kosztów, wydatków na aktywa trwałego oraz wykorzystywanego finansowania zewnętrznego. W oparciu o przeprowadzoną analizę jednostka dominująca określiła, iż dla wszystkich jednostek Grupy, z wyłączeniem spółki zagranicznej Trade Alumetal Czech s.r.o., walutą funkcjonalną jest PLN. Prezentacja kredytów w rachunkach bieżących W związku z uznaniem przez Zarząd Spółki kredytów w rachunku bieżącym za integralną część zarządzania środkami pieniężnymi, zgodnie z wytycznymi MSSF Grupa zaprezentowała kredyty w rachunkach bieżących na potrzeby sporządzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych, jako pomniejszenie salda środków pieniężnych Zmiana i niepewność szacunków Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym. Występujące założenia i szacunki mogą ulec zmianie na skutek wydarzeń w przyszłości wynikających ze zmian rynkowych lub zmian nie będących pod kontrolą Grupy. Takie zmiany są odzwierciedlane w szacunkach lub założeniach w chwili wystąpienia. Stawki amortyzacyjne Wysokość stawek oraz odpisów amortyzacyjnych jest ustalana na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznego użytkowania danego składnika rzeczowych aktywów trwałych lub aktywów niematerialnych oraz szacunków dotyczących wartości rezydualnej środków trwałych. Kapitalizowane remonty generalne/okresowe są amortyzowane w okresach pozostałych do przewidywanego rozpoczęcia kolejnego remontu generalnego/okresowego danego składnika aktywów trwałych. Spółki Grupy corocznie dokonują weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków. Weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności nie miała istotnego wpływu na zmianę kosztów amortyzacji w przedstawionych okresach. Odpisy aktualizujące wartość należności oraz zapasów Na dzień bilansowy Grupa ocenia czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości składników należności lub grupy należności oraz zapasów. Jeżeli wartość możliwa do odzyskania składnika aktywów jest niższa od jego wartości bilansowej jednostka dokonuje odpisu aktualizującego. Szczegółowe informacje dotyczące odpisów aktualizujących należności oraz zapasów zaprezentowano w nocie 16 oraz nocie 17 niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 13/44

14 Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego Aktywa z tytułu podatku odroczonego są wyceniane przy zastosowaniu stawek podatkowych, które będą stosowane na moment przewidywanego zrealizowania składnika aktywów, przyjmując za podstawę przepisy podatkowe, które obowiązywały na dzień bilansowy. Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione. W ocenie Spółki nie występuje ryzyko niezrealizowania aktywa z tytułu podatku odroczonego rozpoznanego w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Wycena rezerw na świadczenia pracownicze Rezerwy na świadczenia pracownicze zostały oszacowane na podstawie metod aktuarialnych. Nie wystąpiły istotne zmiany założeń/szacunków, które mogłyby mieć wpływ na wynik finansowy i inne całkowite dochody Grupy w okresach objętych niniejszym sprawozdaniem finansowym. W odniesieniu do wartości rezerwy zmiany stóp procentowych w prezentowanym okresie nie miały istotnego wpływu na ich wysokość., Wycena rezerw na sprawy sporne W oparciu o politykę rachunkowości Grupa tworzy rezerwy na sprawy sporne. Szczegóły zmian stanu rezerw na sprawy sporne oraz ich wpływ na wynik okresu przedstawiono szczegółowo w nocie 21. Wycena forwardów walutowych Wartość godziwa forwardów walutowych ustalana jest w oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę pomiędzy ceną terminową a ceną transakcyjną. Cena terminowa kalkulowana jest w oparciu o fixing NBP i krzywą stóp procentowych implikowaną z transakcji fxswap. Wycena programów motywacyjnych Wartość godziwa programów motywacyjnych ustalana jest przy zastosowaniu modelu symulacji Monte Carlo. Szczegóły dotyczące tych programów oraz ich wyceny zostały przedstawione w nocie Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych Na każdy dzień bilansowy Grupa analizuje przesłanki utraty wartości aktywów, oraz jeśli to wymagane, przeprowadza test na utratę ich wartości. W wyniku analiz przeprowadzonych na dzień 30 czerwca 2014 roku Grupa nie zidentyfikowała przesłanek, które mogłyby wskazywać na ewentualną utratę wartości składników niefinansowych aktywów trwałych. Biorąc pod uwagę powyższe, na dzień bilansowy Grupa nie przeprowadzała testu na utratę wartości tych aktywów. Zmiana szacunków w ramach obszarów opisanych powyżej oraz jej wpływ na wyniki poszczególnych okresów została zaprezentowana w ramach przywołanych powyżej not w tym: - odpisów aktualizujących wartość należności oraz zapasów nota 16 oraz nota 17; - rezerw na sprawy sporne nota 21.1 i 21.2; - wyceny programu motywacyjnego nota Sezonowość działalności Działalność Grupy nie ma charakteru sezonowego, zatem przedstawiane wyniki Grupy nie odnotowują istotnych wahań w trakcie roku. 14/44

15 8. Informacje dotyczące segmentów działalności Dla celów zarządczych Grupa została podzielona na części w oparciu o wytwarzane produkty i świadczone usługi. Istnieją zatem następujące segmenty operacyjne: 1) Stopy odlewnicze Głównym produktem powstałym w wyniku procesu produkcyjnego Grupy są aluminiowe stopy odlewnicze produkowane w postaci gąsek dwudzielnych (o masie 6 8 kg) oraz trójdzielnych (o masie ok. 13 kg) w zakładach w Nowej Soli, Kętach i Gorzycach. Łączne zdolności produkcyjne trzech zakładów Grupy kształtowały się na przestrzeni lat pomiędzy 106 a 141,5 tys. ton (w pierwszym półroczu 2014 roku na poziomie 79 tys. ton; w pierwszym półroczu 2013 roku na poziomie 62,5tys. ton). Grupa Alumetal dostarcza również stopy do klientów w postaci ciekłego metalu. Skład chemiczny aluminiowych stopów odlewniczych ustalany jest zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów Grupy oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami światowymi, europejskimi i polskimi. Stopy odlewnicze dostarczane są do przede wszystkim do klientów branży motoryzacyjnej (około 90% wielkości sprzedanych) oraz do pozostałych segmentów: budownictwo, przemysł maszynowy, przemysł hutniczy i inne. 2) Stopy wstępne (zaprawy) Stopy wstępne wytwarzane są w zakładzie w Gorzycach, którego zdolności produkcyjne w tym zakresie kształtują się na poziomie 7 tys. ton rocznie (w pierwszym półroczu 2014 jak i w pierwszym półroczu 2013 roku na poziomie 3,5 tys. ton). Stopy wstępne produkowane są w postaci wafli (o masie ok. 12 kg), które mogą być spięte taśmą stalową lub aluminiową w stosy. Skład chemiczny ustalany jest zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów Grupy oraz normami PN-EN 575 i BN-82/ Stopy wstępne dostarczane są przede wszystkim do szeroko pojętej branży metalurgicznej, zakładów będących producentami blach, stopów do obróbki plastycznej oraz do producentów stopów wtórnych. 3) Topniki oraz sole Grupa Alumetal poprzez spółkę T+S sp z o.o. produkuje w zakładzie w Kętach materiały pomocnicze wykorzystywane w przemyśle odlewniczym i hutniczym, w tym topniki, rafinatory, sole hartownicze, modyfikatory, zasypki izolacyjne oraz spoiwa odlewnicze. Zdolności produkcyjne zakładu w Kętach kształtowały się na przestrzeni lat pomiędzy 4 a 7 tys. ton rocznie (w pierwszym półroczu 2014 jak i w pierwszym półroczu 2013 roku na poziomie 3,5 tys. ton). Materiały pomocnicze wykorzystywane są zarówno w procesie produkcji aluminiowych stopów odlewniczych, jak i stopów wstępnych wytwarzanych w zakładach Grupy, a także są dostarczane klientom zewnętrznym dla branży hutniczej i odlewniczej tj. dla wytwarzania takich produktów jak staliwo, żeliwo, miedź i aluminium. 4) Pośrednictwo w zakupie surowców złomowych Należąca do Grupy Alumetal spółka handlowa Trade Alumetal Czech s.r.o. do połowy 2013 roku nabywała surowce złomowe na rzecz spółek produkcyjnych Grupy. Od kwietnia 2013 roku jednostka nie prowadzi działalności operacyjnej. Obecnie jednostka jest w procesie formalnej likwidacji. 5) Pozostałe Produktem ubocznym działalności produkcyjnej Grupy są różnego rodzaju odpady, w tym złomy pochodzące z etapu przygotowania/sortowania surowca (w szczególności złomy stalowe, cynku, stali nierdzewnej i stopów magnezowych), frakcje drobne wiórów oraz żużle poprodukcyjne (zgary). Produkty uboczne działalności produkcyjnej Grupy sprzedawane są na rynku i stanowią dodatkowe źródło przychodów. W segmencie Pozostałe znajdują się również przychody ze sprzedaży materiałów i odpadów, towarów oraz usług. Ceny transakcyjne pomiędzy segmentami operacyjnymi ustalone są na bazie rynkowej w oparciu o procedury cen transferowych. W trakcie okresu sprawozdawczego objętego niniejszym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiło połączenie segmentów operacyjnych w sprawozdawcze. 15/44

16 Poniższe tabele prezentują wyniki segmentu wymagane przez MSSF 8, za poszczególne okresy sprawozdawcze: Okres 6 miesięcy 30 czerwca 2014 roku Stopy odlewnicze Zaprawy Topniki oraz sole Pośrednictwo w zakupie surowców złomowych Pozostałe Pozycje nieprzypisane Wyłączenia konsolidacyjne oraz korekty MSSF Działalność ogółem Ilość całkowita (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami w tym: Ilość wyrobów (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami Ilość materiałów, odpadów i usług (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami Ilość towarów (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami odsprzedaż wyrobów Grupy Przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i odpadów, towarów i usług, w tym: , , , , , ,66 - sprzedaż pomiędzy segmentami , , , ,58 - Koszt własny sprzedaży , , , , , ,05 Zysk brutto ze sprzedaży , , , , , ,61 Koszty sprzedaży , , , , , ,00 Zysk operacyjny (przed kosztami ogólnymi ) , , , , , ,61 % marża 6,6% 6,8% 39,3% - 6,0% - - 6,9% Koszty ogólnego zarządu , , ,42 Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne , , ,01 Amortyzacja , , ,28 EBITDA * ,46 % marża - - 5,9% Przychody/(koszty) finansowe , , ,97 Zysk brutto ,15 Podatek , , ,73 Zysk netto ,88 * EBITDA wyliczona została poprzez skorygowanie zysku brutto o przychody i koszty finansowe oraz amortyzację. 16/44

17 Okres 6 miesięcy 30 czerwca 2013 roku Stopy odlewnicze Zaprawy Topniki oraz sole Pośrednictwo w zakupie surowców złomowych Pozostałe Pozycje nieprzypisane Wyłączenia konsolidacyjne oraz korekty MSSF Działalność ogółem Ilość całkowita (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami w tym: Ilość wyrobów (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami Ilość materiałów, odpadów i usług (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami Ilość towarów (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami odsprzedaż wyrobów Grupy Przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i odpadów, towarów i usług, w tym: , , , , , , ,75 - sprzedaż pomiędzy segmentami , , , , , ,70 - Koszt własny sprzedaży , , , , , , ,51 Zysk brutto ze sprzedaży , , , , , , ,24 Koszty sprzedaży , , , , , ,18 Zysk operacyjny (przed kosztami ogólnymi ) , , , , , , ,06 % marża 2,9% 4,5% 33,4% 0,3% 9,4% - - 3,2% Koszty ogólnego zarządu , , ,09 Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne , , ,92 Amortyzacja , , ,97 EBITDA * ,85 % marża - - 4,0% Przychody/(koszty) finansowe , , ,53 Zysk brutto ,36 Podatek , , ,44 Zysk netto ,80 * EBITDA wyliczona została poprzez skorygowanie zysku brutto o przychody i koszty finansowe oraz amortyzację. 17/44

18 Okres 3 miesięcy 30 czerwca 2014 roku Stopy odlewnicze Zaprawy Topniki oraz sole Pośrednictwo w zakupie surowców złomowych Pozostałe Pozycje nieprzypisane Wyłączenia konsolidacyjne oraz korekty MSSF Działalność ogółem Ilość całkowita (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami w tym: Ilość wyrobów (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami Ilość materiałów, odpadów i usług (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami Ilość towarów (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami odsprzedaż wyrobów Grupy Przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i odpadów, towarów i usług, w tym: , , , , , ,32 - sprzedaż pomiędzy segmentami , , , ,78 - Koszt własny sprzedaży , , , , , ,42 Zysk brutto ze sprzedaży , , , , , ,90 Koszty sprzedaży , , , , , ,12 Zysk operacyjny (przed kosztami ogólnymi) , , , , , ,78 % marża 6,4% 6,8% 39,6% 5,2% 6,8% Koszty ogólnego zarządu , , ,68 Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne , , ,40 Amortyzacja , , ,97 EBITDA * ,67 % marża - - 4,4% Przychody/(koszty) finansowe , ,66 Zysk brutto ,36 Podatek , , ,63 Zysk netto ,99 * EBITDA wyliczona została poprzez skorygowanie zysku brutto o przychody i koszty finansowe oraz amortyzację. 18/44

19 Okres 3 miesięcy 30 czerwca 2013 roku Stopy odlewnicze Zaprawy Topniki oraz sole Pośrednictwo w zakupie surowców złomowych Pozostałe Pozycje nieprzypisane Wyłączenia konsolidacyjne oraz korekty MSSF Działalność ogółem Ilość całkowita (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami w tym: Ilość wyrobów (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami Ilość materiałów, odpadów i usług (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami Ilość towarów (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami odsprzedaż wyrobów Grupy Przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i odpadów, towarów i usług, w tym: , , , , , , ,33 - sprzedaż pomiędzy segmentami , , , , ,33 - Koszt własny sprzedaży , , , , , , ,08 Zysk brutto ze sprzedaży , , ,15 63, , , ,25 Koszty sprzedaży , , , , , ,96 Zysk operacyjny (przed kosztami ogólnymi zarządu) , , ,01 63, , , ,30 % marża 3,2% 4,0% 35,8% 0,4% 7,6% - 8,0% 3,5% Koszty ogólnego zarządu , , ,89 Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne , , ,74 Amortyzacja , , ,01 EBITDA * ,15 % marża ,2% Przychody/(koszty) finansowe , , ,74 Zysk brutto ,40 Podatek , , ,50 Zysk netto ,90 * EBITDA wyliczona została poprzez skorygowanie zysku brutto o przychody i koszty finansowe oraz amortyzację. 19/44

20 Wyniki segmentów monitorowane są przez Zarząd na poziomie zysku brutto ze sprzedaży oraz zysku operacyjnego przed kosztami ogólnymi. Aktywa oraz zobowiązania nie są monitorowane przez Zarząd na poziomie segmentów. Uzgodnienie do danych przedstawionych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów: 1. Dane poszczególnych segmentów zostały zaprezentowane w układzie danych wynikających z polskich standardów rachunkowości. Korekty do MSSF zostały zaprezentowane w odrębnej kolumnie Wyłączenia konsolidacyjne oraz korekty MSSF ; 2. Przychody z tytułu transakcji pomiędzy segmentami są eliminowane przy konsolidacji, co zostało zaprezentowane w odrębnej kolumnie Wyłączenia konsolidacyjne oraz korekty MSSF ; 3. Następujące pozycje zostały zaprezentowane łącznie/netto: Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne; Przychody/(koszty) finansowe. Informacje geograficzne Działalność Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. w przeważającym zakresie prowadzona jest na terenie Polski. Do roku 2013 w ramach Grupy funkcjonowała spółka Trade Alumetal Czech s.r.o., która realizowała zakupy złomu na terenie Europy na poczet zakładów produkcyjnych Grupy (obecnie spółka znajduje się w procesie likwidacji). Poniżej zaprezentowano informację na temat przychodów Grupy od klientów zewnętrznych w układzie geograficznym: Okres 6 miesięcy Okres 6 miesięcy 30 czerwca czerwca 2013 Polska , ,40 Zagranica, w tym: , ,35 Niemcy , ,51 Węgry , ,37 Czechy , ,17 Holandia , ,95 Serbia , ,13 Rosja , ,64 Chorwacja , ,06 Francja , ,24 Słowacja , ,56 Słowenia , ,86 Włochy ,40 - Macedonia , ,81 Rumunia , ,86 Austria ,96 - Pozostałe , ,19 Razem , ,75 20/44

21 Okres od 1 kwietnia 2014 Okres od 1 kwietnia 2013 do 30 czerwca 2014 do 30 czerwca 2013 Polska , ,29 Zagranica, w tym: , ,04 Niemcy , ,98 Węgry , ,33 Czechy , ,90 Holandia , ,32 Serbia , ,96 Rosja , ,09 Chorwacja , ,88 Francja , ,73 Słowacja , ,37 Słowenia , ,63 Włochy ,47 - Macedonia , ,27 Rumunia , ,24 Austria ,83 - Pozostałe , ,34 Razem , ,33 Powyższa informacja o przychodach oparta jest na danych o siedzibach klientów. W okresach objętych niniejszym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa realizowała przychody przekraczające 10% ogółu rocznych przychodów do następujących podmiotów: Grupa Nemak, Grupa Volkswagen, Grupa Federal Mogul. 9. Przychody i koszty 9.1. Przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i odpadów, towarów i usług Okres 3 miesięcy 30 czerwca 2014 Okres 6 miesięcy 30 czerwca 2014 Okres 3 miesięcy 30czerwca 2013 Okres 6 miesięcy 30czerwca 2013 Przychody ze sprzedaży produktów , , , ,86 Przychody ze sprzedaży materiałów i odpadów , , , ,56 Przychody ze sprzedaży towarów , , , ,63 Przychody ze sprzedaży usług , , , ,70 Przychody ze sprzedaży , , , ,75 Przychody ze sprzedaży wzrosły o 147,1 mln zł, czyli o 31,3%, do 616,6 mln zł w I półroczu 2014 r. w porównaniu z 469,5 mln zł w I półroczu 2013 r. głównie ze względu na wzrost przychodów ze sprzedaży produktów, które wzrosły o 143,6 mln zł, czyli o 31,7% do 596,7 mln zł w I półroczu 2014 r. w porównaniu z 453,1 mln zł w I półroczu 2013 r. 21/44

22 Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów (obejmujących przychody ze sprzedaży podstawowych produktów Grupy, tj. stopów odlewniczych, stopów wstępnych oraz topników i soli) był przede wszystkim spowodowany przez wzrost wolumenu sprzedaży podstawowych produktów Grupy (o 21,0 tys. ton, czyli o 35,7%, do 79,7 tys. ton w I półroczu 2014 r. w porównaniu z 58,7 tys. ton w I półroczu 2013 r.), który wynikał głównie z rosnącej pozycji rynkowej Grupy, pozyskania nowych odbiorców, intensyfikacji działań sprzedażowych oraz zacieśnienia współpracy z obecnymi klientami Grupy. Tak znaczne zwiększenie sprzedaży było możliwe dzięki uruchomieniu w lipcu 2013 r. drugiej linii produkcyjnej w zakładzie w Nowej Soli. Ponadto na wolumen sprzedaży Grupy w I półroczu 2014 r. pozytywny wpływ miała poprawiająca się koniunktura w branży motoryzacyjnej, bezpośrednio przekładająca się na sytuację producentów wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych. Wzrost przychodów wynikający ze wzrostu wolumenu sprzedaży został częściowo skompensowany przez spadek cen wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych na rynku, wynikający głównie ze spadku notowań aluminium oraz stopów aluminium na LME, które bezpośrednio i pośrednio wpływają na cenę. Grupa odnotowała również zwiększenie przychodów ze sprzedaży materiałów i odpadów o 1,1 mln zł czyli o 6,9% (obejmujące przychody ze sprzedaży produktów ubocznych Grupy, tj. różnego rodzaju odpadów poprodukcyjnych, w tym złomów pochodzących z etapów przygotowywania oraz sortowania surowca, frakcji drobnych wiórów oraz żużli poprodukcyjnych) do kwoty 16,5 mln zł w I półroczu 2014 w porównaniu z 15,4 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, głównie w następstwie wzrostu produkcji stopów odlewniczych i stopów wstępnych (zapraw), który automatycznie spowodował wzrost produkcji i sprzedaży produktów ubocznych Grupy. W I półroczu 2014 roku przychody ze sprzedaży towarów wzrosły o 2,1 mln zł, czyli o 376,2%, do 2,6 mln zł w porównaniu z 0,5 mln zł w I półroczu 2013 r. Wzrost przychodów w tym obszarze wystąpił głównie dzięki przeprowadzeniu transakcji handlowych aluminium do odtleniania stali Koszty według rodzajów Okres 3 miesięcy 30 czerwca 2014 Okres 6 miesięcy 30 czerwca 2014 Okres 3 miesięcy 30 czerwca 2013 Okres 6 miesięcy 30 czerwca 2013 Amortyzacja , , , ,97 Odpisy aktualizujące wartość zapasów , , , ,10 Zużycie materiałów i energii , , , ,14 Usługi obce, w tym: , , , ,09 - usługi remontowe , , , ,61 - usługi transportowe , , , ,89 - usługi doradcze , , , ,48 Podatki i opłaty , , , ,30 Koszty świadczeń pracowniczych , , , ,22 Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,23 Wartość sprzedanych towarów, materiałów i odpadów , , , ,67 Koszty według rodzajów ogółem, w tym: , , , ,52 Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży , , , ,51 Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży , , , ,18 Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu , , , ,09 Zmiana stanu produktów , , , ,26 W I półroczu 2014 i 2013 roku w strukturze kosztów według rodzajów ogółem dominujący udział stanowiły koszty zużycia materiałów i energii (odpowiednio, 89,5% i 90,0%), koszty świadczeń pracowniczych (odpowiednio 2,9% i 3,0%), wartość sprzedanych towarów, materiałów i odpadów (odpowiednio 3,1% i 3,0%) oraz koszty usług obcych (odpowiednio 2,4% i 1,7%). Koszty według rodzajów wzrosły o 109,4 mln zł, czyli o 23,9%, do 566,5 mln zł w I półroczu 2014 r. w porównaniu z 457,0 mln zł w I półroczu 2013 r., głównie ze względu na wzrost kosztów zużycia materiałów i energii (o 95,5 mln zł). 22/44

GRUPA KAPITAŁOWA ALUMETAL S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ALUMETAL S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Kęty, 18 sierpnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

ALUMETAL S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ALUMETAL S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Spis treści Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 5 Sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ALUMETAL S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ALUMETAL S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Kęty, 21 sierpnia 2017 roku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ALUMETAL S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ALUMETAL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Spis treści Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 5 Sprawozdanie z sytuacji

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2014

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2014 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2014 Kęty 29 października 2014 roku Spis treści 1. Opis Grupy Kapitałowej Alumetal S.A.... 4 2. Akcjonariat ALUMETAL S.A.... 7 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku Mysłowice, 10 maja 2017 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

ALUMETAL S.A. Kęty, 1 września 2014 roku

ALUMETAL S.A. Kęty, 1 września 2014 roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Kęty, 1 września 2014 roku Spis treści Śródroczne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2016 roku Mysłowice, 10 listopada 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Rozwoju Rachunkowości DmFundacja w Polsce Deloitłe & Touche O MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Georgette T. Bai/ey, Ken Wild Deloitte & Touche Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce Warszawa

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ALUMETAL S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ALUMETAL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Spis treści Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 5 Sprawozdanie z sytuacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2014 roku Mysłowice, 9 maja 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2015

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2015 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2015 Kęty, 04 listopada 2015 roku Spis treści GRUPA KAPITAŁOWA ALUMETAL S.A. I. Opis Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A....5 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2017 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2016

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2016 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2016 Kęty, 12 maja 2016 roku Spis treści I. Opis Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.... 4 1. Podstawowe informacje o Emitencie... 4 2. Spółki zależne...

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2015

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2015 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2015 Kęty, 11 maja 2015 roku I. Opis Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 5 1. Podstawowe informacje o Emitencie 5 2. Spółki zależne 6 II. Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2015 -- 31.03.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia 17.04.2015r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU (dane finansowe nieaudytowane)

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2011 r. Spis treści I. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 3 II. Skrócone

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU ZAWIERAJĄCE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson S.A. Korekta Śródrocznego sprawozdania finansowego za I kwartał 2016r. Sprawozdanie sporządzono w tys.

Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson S.A. Korekta Śródrocznego sprawozdania finansowego za I kwartał 2016r. Sprawozdanie sporządzono w tys. Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku ESOTIQ & HENDERSON S.A. sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 28.09.2016 GDAŃSK miejscowość

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Kernel Holding S.A. i Spółki Zależne I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2014 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 30 września 2013 roku DRODZY AKCJONARIUSZE! Pełna wersja skróconego skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A.

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. 1. Tabela zatytułowana Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (strona 4 Śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2016

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2016 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2016 Kęty, 03 listopada 2016 roku Spis treści GRUPA KAPITAŁOWA ALUMETAL S.A. I. Opis Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A....4 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

ALUMETAL S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ALUMETAL S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Spis treści Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 5 Sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa IMMOBILE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU część A 13 maja 2016 roku 1 Spis treści część A Wybrane skonsolidowane dane finansowe 3

Bardziej szczegółowo

FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA

FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Kapitał własny CEDC razem , ,326 Zobowiązania i kapitały własne razem... $ 1,868,525 $ 2,016,718 AKTYWA

Kapitał własny CEDC razem , ,326 Zobowiązania i kapitały własne razem... $ 1,868,525 $ 2,016,718 AKTYWA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE BILANSE (z wyjątkiem ilość akcji i wartości na jedną akcję) AKTYWA 30 czerwca, 2012 (niezbadane) 31 grudnia, 2011 Aktywa obrotowe... Środki pieniężne i ich ekwiwalenty... $ 138,680

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego fundacji sporządzonego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 S t r o n a 1 5 1. Informacje ogólne a) Nazwa fundacji: b) Jednostka działa jako fundacja. c) Siedzibą

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27)

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27) Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych.......... 11 Przyczyny sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.. 11 Istota i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego.......

Bardziej szczegółowo

Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA. 3 kwartał. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 14

Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA. 3 kwartał. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 14 Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 3 kwartał 2010 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 14 Spis treści Rachunek zysków i strat...3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014 31.12.2014 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku (wszystkie

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku (wszystkie 1 Grupa Kapitałowa CD PROJEKT - Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na euro Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 01.01.2017-30.06.2017 PLN 01.01.2016-30.06.2016* 01.01.2017-30.06.2017

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma:

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma: DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. Urządzenia techniczne i

Bardziej szczegółowo