GRUPA KAPITAŁOWA ALUMETAL S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA ALUMETAL S.A."

Transkrypt

1 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Kęty, 1 września 2014 roku

2 Spis treści Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 6 miesięcy dnia 30 czerwca 2014 roku... 4 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 6 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 6 miesięcy dnia 30 czerwca 2014 roku... 7 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Informacje ogólne Skład Grupy Skład Zarządu jednostki dominującej Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Istotne zasady (polityka) rachunkowości Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach Profesjonalny osąd Zmiana i niepewność szacunków Sezonowość działalności Informacje dotyczące segmentów działalności Przychody i koszty Przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i odpadów, towarów i usług Koszty według rodzajów Pozostałe koszty i przychody operacyjne Koszty i przychody finansowe Podatek dochodowy Obciążenie podatkowe Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej Odroczony podatek dochodowy Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Zysk przypadający na jedną akcje Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty Świadczenia pracownicze Świadczenia emerytalne Programy motywacyjne Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe Kapitał podstawowy Niepodzielony zysk oraz ograniczenia w wypłacie dywidendy Oprocentowane kredyty i pożyczki oraz zobowiązania z tytułu leasingu oraz umów dzierżawy z opcją zakupu Rezerwy Rezerwa na skutki toczącego się postępowania podatkowego Rezerwa na toczące się postępowania sądowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe /44

3 22.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe (krótkoterminowe) Pozostałe zobowiązania niefinansowe Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania inwestycyjne Zobowiązania i aktywa warunkowe Sprawy sądowe Rozliczenia podatkowe Inne zobowiązania warunkowe Transakcje z podmiotami powiązanymi Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej Grupy Instrumenty finansowe Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym Zarządzanie kapitałem Zdarzenia następujące po dniu bilansowym Kęty, 1 września 2014 roku Szymon Adamczyk Prezes Zarządu... Krzysztof Błasiak Wiceprezes Zarządu... Przemysław Grzybek Członek Zarządu... Krzysztof Furtak Główny Księgowy... 3/44

4 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Działalność kontynuowana Nota okres 3 miesięcy dnia 30 czerwca 2014 roku okres 6 miesięcy dnia 30 czerwca 2014 roku okres 3 miesięcy dnia 30 czerwca 2013 roku okres 6 miesięcy dnia 30 czerwca 2013 roku Przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i odpadów, towarów i usług , , , ,75 Przychody ze sprzedaży , , , ,75 Koszt własny sprzedaży , , , ,51 Zysk brutto ze sprzedaży , , , ,24 Pozostałe przychody operacyjne , , , ,16 Koszty sprzedaży , , , ,18 Koszty ogólnego zarządu , , , ,09 Pozostałe koszty operacyjne , , , ,24 Zysk z działalności operacyjnej , , , ,89 Przychody finansowe , , , ,98 Koszty finansowe , , , ,51 Zysk brutto , , , ,36 Podatek dochodowy , , , ,44 Zysk netto z działalności kontynuowanej , , , ,80 Działalność zaniechana Zysk/(strata) za okres z działalności zaniechanej Zysk netto za okres , , , ,80 Inne całkowite dochody Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Inne całkowite dochody netto podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/ (straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych -15, , , ,42-15, , , ,42 CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES , , , ,22 Zysk przypadający: Akcjonariuszom jednostki , , , ,80 dominującej Akcjonariuszom niekontrolującym , , , ,80 Całkowity dochód przypadający: Akcjonariuszom jednostki dominującej , , , ,22 Akcjonariuszom niekontrolujacym , , , ,22 do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 4/44

5 okres 3 miesięcy dnia 30 czerwca 2014 roku okres 6 miesięcy dnia 30 czerwca 2014 roku okres 3 miesięcy dnia 30 czerwca 2013 roku okres 6 miesięcy dnia 30 czerwca 2013 roku Zysk na jedną akcję: 13 podstawowy z zysku za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej rozwodniony z zysku za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 0,71 1,85 0,32 0,70 0,71 1,85 0,32 0,70 0,71 1,85 0,32 0,70 0,71 1,85 0,32 0,70 do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 5/44

6 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2014 roku Nota 30 czerwca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku AKTYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne , ,41 Rzeczowe aktywa trwałe , ,47 Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe) , ,00 Aktywa z tytułu podatku odroczonego , , , ,57 Aktywa obrotowe Zapasy , ,68 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności , ,95 Pozostałe aktywa finansowe , ,00 Pozostałe aktywa niefinansowe , ,10 Należności z tytułu podatku dochodowego ,70 - Pochodne instrumenty finansowe , ,29 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , , , ,21 SUMA AKTYWÓW , ,78 PASYWA Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał podstawowy , ,00 Kapitał zapasowy , ,44 Kapitał z tytułu wyceny programu motywacyjnego , ,33 Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej , ,14 Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty , ,74 Kapitał własny ogółem , ,37 Zobowiązania długoterminowe Oprocentowane kredyty i pożyczki oraz zobowiązania z tytułu leasingu oraz umów dzierżawy z opcją zakupu , ,12 Rezerwy , ,72 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,56 Rozliczenia międzyokresowe , , , ,59 Zobowiązania krótkoterminowe Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu leasingu oraz umów dzierżawy z opcją zakupu , ,29 Rezerwy , ,00 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania , ,14 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego , ,00 Rozliczenia międzyokresowe , , , ,82 Zobowiązania razem , ,41 SUMA PASYWÓW , ,78 do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 6/44

7 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych okres 6 miesięcy 30 czerwca 2014 roku okres 6 miesięcy 30 czerwca 2013 roku Nota Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk brutto , ,36 Korekty o pozycje: Amortyzacja , ,97 Zysk/(strata) na działalności inwestycyjnej , ,32 Zysk/(strata) z tytułu różnic kursowych , ,97 (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności , ,98 (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów , ,43 Zwiększenie /(zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek , ,90 Odsetki i dywidendy netto , ,92 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , ,37 Zmiana stanu rezerw , ,85 Podatek dochodowy zapłacony , ,05 Pozostałe (w tym koszty programu motywacyjnego) , ,17 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej , ,37 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych , ,07 Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych , ,35 Pozostałe ,00 - Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej , ,28 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów - - Spłata pożyczek/kredytów , ,23 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej ,50 - Odsetki zapłacone , ,92 Środki pieniężne netto z działalności finansowej , ,15 Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów , ,80 Różnice kursowe netto , ,21 Środki pieniężne na początek okresu , ,68 Środki pieniężne na koniec okresu , ,27 do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 7/44

8 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Nota Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał z tytułu wyceny programu motywacyjnego Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Zyski zatrzymane/ niepokryte straty Razem Udziały niekontrolujące Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia 2014 roku , , , , , , ,37 Zysk netto za okres , , ,88 Inne całkowite dochody netto za okres , , ,93 Całkowity dochód za okres , , , ,95 Przeniesienie na kapitał zapasowy , ,91 Koszt programu motywacyjnego , , ,28 Wypłata dywidendy , , ,00 Na dzień 30 czerwca 2014 roku , , , , , , ,60 Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Nota Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał z tytułu wyceny programu motywacyjnego Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Zyski zatrzymane/ niepokryte straty Razem Udziały niekontrolujące Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia 2013 roku , , , , , , ,86 Zysk netto za okres , , ,80 Inne całkowite dochody netto za okres , , ,42 Całkowity dochód za okres , , , ,22 Przeniesienie na kapitał zapasowy , ,76 Koszt programu motywacyjnego , , ,17 Na dzień 30 czerwca 2013 roku , , , , , , ,25 do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 8/44

9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje ogólne Grupa Kapitałowa Alumetal S.A. ( Grupa ) składa się z Alumetal S.A. ( jednostka dominująca, Spółka ) i jej spółek zależnych. Grupy ( skonsolidowane sprawozdanie finansowe ) obejmuje okres 6 miesięcy dnia 30 czerwca 2014 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 6 miesięcy dnia 30 czerwca 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku. Sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz noty do sprawozdania z całkowitych dochodów obejmują również dane za okres 3 miesięcy dnia 30 czerwca 2014 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy dnia 30 czerwca 2013 roku które nie były przedmiotem przeglądu lub badania przez biegłego rewidenta. Jednostka dominująca powstała w 2003 roku z przekształcenia Alumetal sp. z o.o., jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Jednostce dominującej nadano numer statystyczny REGON Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. Podstawowym przedmiotem działania Grupy jest: Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium; Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu; Sprzedaż hurtowa metali; Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Podmiotem bezpośrednio dominującym spółki Alumetal S.A. jest IPOPEMA 30 FIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Podmiotem dominującym wobec IPOPEMA 30 FIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych jest Grzegorz Stulgis. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres 6 miesięcy 30 czerwca 2014 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji w dniu 1 września 2014 roku. Śródroczny wynik finansowy może nie odzwierciedlać w pełni możliwego do zrealizowania wyniku finansowego za cały rok obrotowy. 2. Skład Grupy Na dzień 30 czerwca 2014 roku w skład Grupy wchodzi jednostka dominująca - Alumetal S.A. oraz następujące spółki zależne: Alumetal Poland sp. z o.o. Jednostka Siedziba Zakres działalności Nowa Sól, Polska Produkcja Procentowy udział Grupy w kapitale 30 czerwca grudnia % 100% T + S sp. z o.o. Kęty, Polska Produkcja 100% 100% Trade Alumetal Czech s.r.o. (w likwidacji) Trinec, Czechy Brak aktywności operacyjnej Alumetal Kęty sp. z o.o. Kęty, Polska Brak aktywności operacyjnej Alumetal Group Hungary Kft. Komarom, Węgry Brak aktywności operacyjnej 100% 100% 100% 100% 100% - 9/44

10 Na dzień 30 czerwca 2014 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Grupę w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek. W dniu 2 grudnia 2013 roku nastąpiło połączenie w trybie art KSH tj. w drodze przejęcia przez Alumetal Nowa Sól sp. z o.o. (KRS ), obecnie Alumetal Poland sp. z o.o. (KRS ) przez przeniesienie całego majątku Alumetal Gorzyce sp. z o.o. (Spółki przejmowanej) na Alumetal Nowa Sól sp. z o.o. (Spółkę przejmującą). Uchwały o połączeniu zostały powzięte w dniu 31 października 2013 przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Alumetal Nowa Sól sp. z o.o. oraz przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Alumetal Gorzyce sp. z o.o. Ponadto, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 14871/2013 z dnia 31 grudnia 2013 część produkcyjna Alumetal S.A. (Zakład Kęty), w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, została wniesiona aportem do Alumetal Poland sp. z o.o. jako trzeci zakład produkcyjny, co zakończyło proces reorganizacji w Grupie Alumetal. W konsekwencji powyższego działania Alumetal S.A. pozostało wyłącznie spółką holdingową świadczącą usługi zarządcze, księgowo-finansowe, informatyczne oraz specjalistyczne rozwojowo-produkcyjnoinwestycyjne na rzecz całej Grupy. Dnia 11 czerwca 2014 roku Alumetal S.A. powołał na Węgrzech spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Alumetal Group Hungary Kft w celu realizacji strategicznych planów rozwoju działalności operacyjnej Grupy Alumetal. 3. Skład Zarządu jednostki dominującej W skład Zarządu jednostki dominującej zarówno na dzień 30 czerwca 2014 roku jak i na dzień 31 grudnia 2013 roku wchodzili: Szymon Adamczyk - Prezes Zarządu; Krzysztof Błasiak - Wiceprezes Zarządu; Przemysław Grzybek - Członek Zarządu. Ponadto do dnia 31 sierpnia 2013 roku członkiem zarządu był Pan Mariusz Wiatr, który zrezygnował z dniem 1 września 2013 roku z pełnienia tej funkcji. 4. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Niniejsze śródroczne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa zatwierdzonym przez UE ( MSR 34 ). Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych ( PLN ), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w PLN. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy. Śródroczne sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za lata /44

11 5. Istotne zasady (polityka) rachunkowości Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 31 grudnia 2013 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2014 roku: MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe i MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe Standard MSSF 10 zastępuje część poprzedniego standardu MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe w zakresie skonsolidowanych sprawozdań finansowych i wprowadza nową definicję kontroli. MSSF 10 może powodować zmiany w obrębie konsolidowanej grupy w zakresie możliwości konsolidacji jednostek, które do tej pory podlegały konsolidacji lub odwrotnie, nie wprowadza zmian w zakresie procedur konsolidacyjnych i metod rozliczeń transakcji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Grupy. MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne i MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólne przedsięwzięcia MSSF 11 obejmuje temat wspólnych ustaleń umownych. Wprowadza dwie kategorie wspólnych ustaleń umownych: wspólne działalności i wspólne przedsięwzięcia oraz odpowiednie dla nich metody wyceny. Zastosowanie standardu może skutkować zmianą metody wyceny dla wspólnych ustaleń umownych (np. przedsięwzięcia wcześniej klasyfikowane, jako wspólnie kontrolowane jednostki i wyceniane metodą proporcjonalną, mogą być obecnie zaklasyfikowane, jako wspólne przedsięwzięcia, a tym samym wyceniane metodę praw własności). MSR 28 został zmieniony i zawiera wytyczne dla stosowania metody praw własności dla wspólnych przedsięwzięć. Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Grupy. MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach Standard MSSF 12 zawiera szereg ujawnień w zakresie zaangażowania jednostki w podmiotu zależne, stowarzyszone czy współkontrolowane. Zastosowanie standardu może skutkować szerszymi ujawnieniami w sprawozdaniu finansowym, m.in.: kluczowych informacji finansowych, w tym ryzyka związanych z przedsięwzięciami Grupy ujawnienie udziału w nieskonsolidowanych jednostkach specjalnych i ryzyka związane z takimi przedsięwzięciami, informacji o każdym przedsięwzięciu, w którym istnieją istotne udziały niekontrolujące ujawnienie istotnego osądu i założeń przyjętych przy klasyfikacji poszczególnych przedsięwzięć, jako jednostki zależne, współzależne czy stowarzyszone. Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Grupy. Jednostki inwestycyjne - zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27 Zmiany wprowadzają pojęcie jednostek inwestycyjnych, które zwolniono z obowiązku konsolidacji jednostek zależnych, a które po zmianach dokonują wyceny swoich jednostek wyceny jednostek zależnych w wartości godziwej przez zysk lub stratę. Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Grupy. Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych - zmiany do MSR 32 Zmiany wprowadzone do MSR 32 doprecyzowują pojęcie i konsekwencje ważnego tytułu prawnego do kompensaty składnika aktywów finansowych i zobowiązania finansowego oraz doprecyzowuje kryteria kompensowania dla systemów rozliczeń brutto (takich jak izby rozliczeniowe). Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Grupy. 11/44

12 Ujawnienia dotyczące wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych - zmiany do MSR 36 Zmiany te usunęły niezamierzone konsekwencje MSSF 13 dotyczące ujawnień wymaganych zgodnie z MSR 36. Ponadto, zmiany te wprowadzają dodatkowe ujawnienia wartości odzyskiwalnej dla aktywów lub ośrodków wypracowujących środki pieniężne (CGU), dla których została rozpoznana lub odwrócona utrata wartości w danym okresie, gdy wartość użytkowa odpowiada wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Grupy. Odnowienie instrumentów pochodnych i kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń - zmiany do MSR 39) Zmiany do MSR 39 w zakresie stosowania rachunkowości zabezpieczeń po odnowieniu (nowacji) instrumentów pochodnych i zwalniają z konieczności zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń, gdy nowacja spełnia określone kryteria, określone w MSR 39. Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową, wyniki działalności Grupy, ani też na zakres informacji prezentowanych w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy. Nowe standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje, które nie zostały przyjęte przez Unię Europejską: MSSF 9 Instrumenty Finansowe (opublikowano dnia 24 lipca 2014) mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, proces akceptacji standardu w UE na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego pozostaje wstrzymany, KIMSF 21 Opłaty publiczne (opublikowano dnia 20 maja 2013) mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później, w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 17 czerwca 2014 roku lub późnej, Zmiany do MSR 19 Programy określonych świadczeń: Składki pracownicze (opublikowano dnia 21 listopada 2013) mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2014 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (opublikowano dnia 12 grudnia 2013) niektóre ze zmian mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2014 roku lub później, a niektóre prospektywnie dla transakcji mających miejsce dnia 1 lipca 2014 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (opublikowano dnia 12 grudnia 2013) mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2014 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014) mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później nie podjęto decyzji odnośnie terminu, w którym EFRAG przeprowadzi poszczególne etapy prac prowadzących do zatwierdzenia niniejszego standardu - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, Zmiany do MSSF 11 Rozliczenie nabycia udziału we wspólnej działalności (opublikowano dnia 6 maja 2014) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, Zmiany do MSR 16 oraz MSR 38 Wyjaśnienie dopuszczalnych metod amortyzacji (opublikowano dnia 12 maja 2014) mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami (opublikowano dnia 28 maja 2014) mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2017 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, Zmiany do MSR 16 i MSR 41 Rolnictwo: rośliny produkcyjne (opublikowano dnia 30 czerwca 2014) mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 12/44

13 Zmiany do MSR 27 Metoda praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym (opublikowano dnia 12 sierpnia 2014) mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE. Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego ze standardów, interpretacji lub zmian, które nie weszły dotychczas w życie. Zarząd Spółki jest w trakcie analizy i oceny ich wpływu na stosowane przez Grupę zasady (polityki) rachunkowości oraz przyszłe sprawozdania finansowe Grupy. 6. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach 6.1. Profesjonalny osąd Sporządzenie skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy wymaga od Zarządu jednostki dominującej osądów, szacunków oraz założeń, które mają wpływ na prezentowane przychody, koszty, aktywa i zobowiązania i powiązane z nimi noty oraz ujawnienia dotyczące zobowiązań warunkowych. Niepewność co do tych założeń i szacunków może spowodować istotne korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w przyszłości. W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości Zarząd dokonał następujących osądów, które mają największy wpływ na przedstawiane wartości bilansowe aktywów i zobowiązań. Waluta funkcjonalna Jednostka dominująca dokonała odpowiedniej analizy waluty funkcjonalnej w oparciu o analizę przychodów, kosztów, wydatków na aktywa trwałego oraz wykorzystywanego finansowania zewnętrznego. W oparciu o przeprowadzoną analizę jednostka dominująca określiła, iż dla wszystkich jednostek Grupy, z wyłączeniem spółki zagranicznej Trade Alumetal Czech s.r.o., walutą funkcjonalną jest PLN. Prezentacja kredytów w rachunkach bieżących W związku z uznaniem przez Zarząd Spółki kredytów w rachunku bieżącym za integralną część zarządzania środkami pieniężnymi, zgodnie z wytycznymi MSSF Grupa zaprezentowała kredyty w rachunkach bieżących na potrzeby sporządzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych, jako pomniejszenie salda środków pieniężnych Zmiana i niepewność szacunków Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym. Występujące założenia i szacunki mogą ulec zmianie na skutek wydarzeń w przyszłości wynikających ze zmian rynkowych lub zmian nie będących pod kontrolą Grupy. Takie zmiany są odzwierciedlane w szacunkach lub założeniach w chwili wystąpienia. Stawki amortyzacyjne Wysokość stawek oraz odpisów amortyzacyjnych jest ustalana na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznego użytkowania danego składnika rzeczowych aktywów trwałych lub aktywów niematerialnych oraz szacunków dotyczących wartości rezydualnej środków trwałych. Kapitalizowane remonty generalne/okresowe są amortyzowane w okresach pozostałych do przewidywanego rozpoczęcia kolejnego remontu generalnego/okresowego danego składnika aktywów trwałych. Spółki Grupy corocznie dokonują weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków. Weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności nie miała istotnego wpływu na zmianę kosztów amortyzacji w przedstawionych okresach. Odpisy aktualizujące wartość należności oraz zapasów Na dzień bilansowy Grupa ocenia czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości składników należności lub grupy należności oraz zapasów. Jeżeli wartość możliwa do odzyskania składnika aktywów jest niższa od jego wartości bilansowej jednostka dokonuje odpisu aktualizującego. Szczegółowe informacje dotyczące odpisów aktualizujących należności oraz zapasów zaprezentowano w nocie 16 oraz nocie 17 niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 13/44

14 Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego Aktywa z tytułu podatku odroczonego są wyceniane przy zastosowaniu stawek podatkowych, które będą stosowane na moment przewidywanego zrealizowania składnika aktywów, przyjmując za podstawę przepisy podatkowe, które obowiązywały na dzień bilansowy. Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione. W ocenie Spółki nie występuje ryzyko niezrealizowania aktywa z tytułu podatku odroczonego rozpoznanego w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Wycena rezerw na świadczenia pracownicze Rezerwy na świadczenia pracownicze zostały oszacowane na podstawie metod aktuarialnych. Nie wystąpiły istotne zmiany założeń/szacunków, które mogłyby mieć wpływ na wynik finansowy i inne całkowite dochody Grupy w okresach objętych niniejszym sprawozdaniem finansowym. W odniesieniu do wartości rezerwy zmiany stóp procentowych w prezentowanym okresie nie miały istotnego wpływu na ich wysokość., Wycena rezerw na sprawy sporne W oparciu o politykę rachunkowości Grupa tworzy rezerwy na sprawy sporne. Szczegóły zmian stanu rezerw na sprawy sporne oraz ich wpływ na wynik okresu przedstawiono szczegółowo w nocie 21. Wycena forwardów walutowych Wartość godziwa forwardów walutowych ustalana jest w oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę pomiędzy ceną terminową a ceną transakcyjną. Cena terminowa kalkulowana jest w oparciu o fixing NBP i krzywą stóp procentowych implikowaną z transakcji fxswap. Wycena programów motywacyjnych Wartość godziwa programów motywacyjnych ustalana jest przy zastosowaniu modelu symulacji Monte Carlo. Szczegóły dotyczące tych programów oraz ich wyceny zostały przedstawione w nocie Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych Na każdy dzień bilansowy Grupa analizuje przesłanki utraty wartości aktywów, oraz jeśli to wymagane, przeprowadza test na utratę ich wartości. W wyniku analiz przeprowadzonych na dzień 30 czerwca 2014 roku Grupa nie zidentyfikowała przesłanek, które mogłyby wskazywać na ewentualną utratę wartości składników niefinansowych aktywów trwałych. Biorąc pod uwagę powyższe, na dzień bilansowy Grupa nie przeprowadzała testu na utratę wartości tych aktywów. Zmiana szacunków w ramach obszarów opisanych powyżej oraz jej wpływ na wyniki poszczególnych okresów została zaprezentowana w ramach przywołanych powyżej not w tym: - odpisów aktualizujących wartość należności oraz zapasów nota 16 oraz nota 17; - rezerw na sprawy sporne nota 21.1 i 21.2; - wyceny programu motywacyjnego nota Sezonowość działalności Działalność Grupy nie ma charakteru sezonowego, zatem przedstawiane wyniki Grupy nie odnotowują istotnych wahań w trakcie roku. 14/44

15 8. Informacje dotyczące segmentów działalności Dla celów zarządczych Grupa została podzielona na części w oparciu o wytwarzane produkty i świadczone usługi. Istnieją zatem następujące segmenty operacyjne: 1) Stopy odlewnicze Głównym produktem powstałym w wyniku procesu produkcyjnego Grupy są aluminiowe stopy odlewnicze produkowane w postaci gąsek dwudzielnych (o masie 6 8 kg) oraz trójdzielnych (o masie ok. 13 kg) w zakładach w Nowej Soli, Kętach i Gorzycach. Łączne zdolności produkcyjne trzech zakładów Grupy kształtowały się na przestrzeni lat pomiędzy 106 a 141,5 tys. ton (w pierwszym półroczu 2014 roku na poziomie 79 tys. ton; w pierwszym półroczu 2013 roku na poziomie 62,5tys. ton). Grupa Alumetal dostarcza również stopy do klientów w postaci ciekłego metalu. Skład chemiczny aluminiowych stopów odlewniczych ustalany jest zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów Grupy oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami światowymi, europejskimi i polskimi. Stopy odlewnicze dostarczane są do przede wszystkim do klientów branży motoryzacyjnej (około 90% wielkości sprzedanych) oraz do pozostałych segmentów: budownictwo, przemysł maszynowy, przemysł hutniczy i inne. 2) Stopy wstępne (zaprawy) Stopy wstępne wytwarzane są w zakładzie w Gorzycach, którego zdolności produkcyjne w tym zakresie kształtują się na poziomie 7 tys. ton rocznie (w pierwszym półroczu 2014 jak i w pierwszym półroczu 2013 roku na poziomie 3,5 tys. ton). Stopy wstępne produkowane są w postaci wafli (o masie ok. 12 kg), które mogą być spięte taśmą stalową lub aluminiową w stosy. Skład chemiczny ustalany jest zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów Grupy oraz normami PN-EN 575 i BN-82/ Stopy wstępne dostarczane są przede wszystkim do szeroko pojętej branży metalurgicznej, zakładów będących producentami blach, stopów do obróbki plastycznej oraz do producentów stopów wtórnych. 3) Topniki oraz sole Grupa Alumetal poprzez spółkę T+S sp z o.o. produkuje w zakładzie w Kętach materiały pomocnicze wykorzystywane w przemyśle odlewniczym i hutniczym, w tym topniki, rafinatory, sole hartownicze, modyfikatory, zasypki izolacyjne oraz spoiwa odlewnicze. Zdolności produkcyjne zakładu w Kętach kształtowały się na przestrzeni lat pomiędzy 4 a 7 tys. ton rocznie (w pierwszym półroczu 2014 jak i w pierwszym półroczu 2013 roku na poziomie 3,5 tys. ton). Materiały pomocnicze wykorzystywane są zarówno w procesie produkcji aluminiowych stopów odlewniczych, jak i stopów wstępnych wytwarzanych w zakładach Grupy, a także są dostarczane klientom zewnętrznym dla branży hutniczej i odlewniczej tj. dla wytwarzania takich produktów jak staliwo, żeliwo, miedź i aluminium. 4) Pośrednictwo w zakupie surowców złomowych Należąca do Grupy Alumetal spółka handlowa Trade Alumetal Czech s.r.o. do połowy 2013 roku nabywała surowce złomowe na rzecz spółek produkcyjnych Grupy. Od kwietnia 2013 roku jednostka nie prowadzi działalności operacyjnej. Obecnie jednostka jest w procesie formalnej likwidacji. 5) Pozostałe Produktem ubocznym działalności produkcyjnej Grupy są różnego rodzaju odpady, w tym złomy pochodzące z etapu przygotowania/sortowania surowca (w szczególności złomy stalowe, cynku, stali nierdzewnej i stopów magnezowych), frakcje drobne wiórów oraz żużle poprodukcyjne (zgary). Produkty uboczne działalności produkcyjnej Grupy sprzedawane są na rynku i stanowią dodatkowe źródło przychodów. W segmencie Pozostałe znajdują się również przychody ze sprzedaży materiałów i odpadów, towarów oraz usług. Ceny transakcyjne pomiędzy segmentami operacyjnymi ustalone są na bazie rynkowej w oparciu o procedury cen transferowych. W trakcie okresu sprawozdawczego objętego niniejszym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiło połączenie segmentów operacyjnych w sprawozdawcze. 15/44

16 Poniższe tabele prezentują wyniki segmentu wymagane przez MSSF 8, za poszczególne okresy sprawozdawcze: Okres 6 miesięcy 30 czerwca 2014 roku Stopy odlewnicze Zaprawy Topniki oraz sole Pośrednictwo w zakupie surowców złomowych Pozostałe Pozycje nieprzypisane Wyłączenia konsolidacyjne oraz korekty MSSF Działalność ogółem Ilość całkowita (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami w tym: Ilość wyrobów (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami Ilość materiałów, odpadów i usług (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami Ilość towarów (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami odsprzedaż wyrobów Grupy Przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i odpadów, towarów i usług, w tym: , , , , , ,66 - sprzedaż pomiędzy segmentami , , , ,58 - Koszt własny sprzedaży , , , , , ,05 Zysk brutto ze sprzedaży , , , , , ,61 Koszty sprzedaży , , , , , ,00 Zysk operacyjny (przed kosztami ogólnymi ) , , , , , ,61 % marża 6,6% 6,8% 39,3% - 6,0% - - 6,9% Koszty ogólnego zarządu , , ,42 Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne , , ,01 Amortyzacja , , ,28 EBITDA * ,46 % marża - - 5,9% Przychody/(koszty) finansowe , , ,97 Zysk brutto ,15 Podatek , , ,73 Zysk netto ,88 * EBITDA wyliczona została poprzez skorygowanie zysku brutto o przychody i koszty finansowe oraz amortyzację. 16/44

17 Okres 6 miesięcy 30 czerwca 2013 roku Stopy odlewnicze Zaprawy Topniki oraz sole Pośrednictwo w zakupie surowców złomowych Pozostałe Pozycje nieprzypisane Wyłączenia konsolidacyjne oraz korekty MSSF Działalność ogółem Ilość całkowita (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami w tym: Ilość wyrobów (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami Ilość materiałów, odpadów i usług (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami Ilość towarów (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami odsprzedaż wyrobów Grupy Przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i odpadów, towarów i usług, w tym: , , , , , , ,75 - sprzedaż pomiędzy segmentami , , , , , ,70 - Koszt własny sprzedaży , , , , , , ,51 Zysk brutto ze sprzedaży , , , , , , ,24 Koszty sprzedaży , , , , , ,18 Zysk operacyjny (przed kosztami ogólnymi ) , , , , , , ,06 % marża 2,9% 4,5% 33,4% 0,3% 9,4% - - 3,2% Koszty ogólnego zarządu , , ,09 Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne , , ,92 Amortyzacja , , ,97 EBITDA * ,85 % marża - - 4,0% Przychody/(koszty) finansowe , , ,53 Zysk brutto ,36 Podatek , , ,44 Zysk netto ,80 * EBITDA wyliczona została poprzez skorygowanie zysku brutto o przychody i koszty finansowe oraz amortyzację. 17/44

18 Okres 3 miesięcy 30 czerwca 2014 roku Stopy odlewnicze Zaprawy Topniki oraz sole Pośrednictwo w zakupie surowców złomowych Pozostałe Pozycje nieprzypisane Wyłączenia konsolidacyjne oraz korekty MSSF Działalność ogółem Ilość całkowita (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami w tym: Ilość wyrobów (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami Ilość materiałów, odpadów i usług (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami Ilość towarów (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami odsprzedaż wyrobów Grupy Przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i odpadów, towarów i usług, w tym: , , , , , ,32 - sprzedaż pomiędzy segmentami , , , ,78 - Koszt własny sprzedaży , , , , , ,42 Zysk brutto ze sprzedaży , , , , , ,90 Koszty sprzedaży , , , , , ,12 Zysk operacyjny (przed kosztami ogólnymi) , , , , , ,78 % marża 6,4% 6,8% 39,6% 5,2% 6,8% Koszty ogólnego zarządu , , ,68 Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne , , ,40 Amortyzacja , , ,97 EBITDA * ,67 % marża - - 4,4% Przychody/(koszty) finansowe , ,66 Zysk brutto ,36 Podatek , , ,63 Zysk netto ,99 * EBITDA wyliczona została poprzez skorygowanie zysku brutto o przychody i koszty finansowe oraz amortyzację. 18/44

19 Okres 3 miesięcy 30 czerwca 2013 roku Stopy odlewnicze Zaprawy Topniki oraz sole Pośrednictwo w zakupie surowców złomowych Pozostałe Pozycje nieprzypisane Wyłączenia konsolidacyjne oraz korekty MSSF Działalność ogółem Ilość całkowita (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami w tym: Ilość wyrobów (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami Ilość materiałów, odpadów i usług (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami Ilość towarów (tony), w tym: sprzedaż pomiędzy segmentami odsprzedaż wyrobów Grupy Przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i odpadów, towarów i usług, w tym: , , , , , , ,33 - sprzedaż pomiędzy segmentami , , , , ,33 - Koszt własny sprzedaży , , , , , , ,08 Zysk brutto ze sprzedaży , , ,15 63, , , ,25 Koszty sprzedaży , , , , , ,96 Zysk operacyjny (przed kosztami ogólnymi zarządu) , , ,01 63, , , ,30 % marża 3,2% 4,0% 35,8% 0,4% 7,6% - 8,0% 3,5% Koszty ogólnego zarządu , , ,89 Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne , , ,74 Amortyzacja , , ,01 EBITDA * ,15 % marża ,2% Przychody/(koszty) finansowe , , ,74 Zysk brutto ,40 Podatek , , ,50 Zysk netto ,90 * EBITDA wyliczona została poprzez skorygowanie zysku brutto o przychody i koszty finansowe oraz amortyzację. 19/44

20 Wyniki segmentów monitorowane są przez Zarząd na poziomie zysku brutto ze sprzedaży oraz zysku operacyjnego przed kosztami ogólnymi. Aktywa oraz zobowiązania nie są monitorowane przez Zarząd na poziomie segmentów. Uzgodnienie do danych przedstawionych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów: 1. Dane poszczególnych segmentów zostały zaprezentowane w układzie danych wynikających z polskich standardów rachunkowości. Korekty do MSSF zostały zaprezentowane w odrębnej kolumnie Wyłączenia konsolidacyjne oraz korekty MSSF ; 2. Przychody z tytułu transakcji pomiędzy segmentami są eliminowane przy konsolidacji, co zostało zaprezentowane w odrębnej kolumnie Wyłączenia konsolidacyjne oraz korekty MSSF ; 3. Następujące pozycje zostały zaprezentowane łącznie/netto: Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne; Przychody/(koszty) finansowe. Informacje geograficzne Działalność Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. w przeważającym zakresie prowadzona jest na terenie Polski. Do roku 2013 w ramach Grupy funkcjonowała spółka Trade Alumetal Czech s.r.o., która realizowała zakupy złomu na terenie Europy na poczet zakładów produkcyjnych Grupy (obecnie spółka znajduje się w procesie likwidacji). Poniżej zaprezentowano informację na temat przychodów Grupy od klientów zewnętrznych w układzie geograficznym: Okres 6 miesięcy Okres 6 miesięcy 30 czerwca czerwca 2013 Polska , ,40 Zagranica, w tym: , ,35 Niemcy , ,51 Węgry , ,37 Czechy , ,17 Holandia , ,95 Serbia , ,13 Rosja , ,64 Chorwacja , ,06 Francja , ,24 Słowacja , ,56 Słowenia , ,86 Włochy ,40 - Macedonia , ,81 Rumunia , ,86 Austria ,96 - Pozostałe , ,19 Razem , ,75 20/44

21 Okres od 1 kwietnia 2014 Okres od 1 kwietnia 2013 do 30 czerwca 2014 do 30 czerwca 2013 Polska , ,29 Zagranica, w tym: , ,04 Niemcy , ,98 Węgry , ,33 Czechy , ,90 Holandia , ,32 Serbia , ,96 Rosja , ,09 Chorwacja , ,88 Francja , ,73 Słowacja , ,37 Słowenia , ,63 Włochy ,47 - Macedonia , ,27 Rumunia , ,24 Austria ,83 - Pozostałe , ,34 Razem , ,33 Powyższa informacja o przychodach oparta jest na danych o siedzibach klientów. W okresach objętych niniejszym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa realizowała przychody przekraczające 10% ogółu rocznych przychodów do następujących podmiotów: Grupa Nemak, Grupa Volkswagen, Grupa Federal Mogul. 9. Przychody i koszty 9.1. Przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i odpadów, towarów i usług Okres 3 miesięcy 30 czerwca 2014 Okres 6 miesięcy 30 czerwca 2014 Okres 3 miesięcy 30czerwca 2013 Okres 6 miesięcy 30czerwca 2013 Przychody ze sprzedaży produktów , , , ,86 Przychody ze sprzedaży materiałów i odpadów , , , ,56 Przychody ze sprzedaży towarów , , , ,63 Przychody ze sprzedaży usług , , , ,70 Przychody ze sprzedaży , , , ,75 Przychody ze sprzedaży wzrosły o 147,1 mln zł, czyli o 31,3%, do 616,6 mln zł w I półroczu 2014 r. w porównaniu z 469,5 mln zł w I półroczu 2013 r. głównie ze względu na wzrost przychodów ze sprzedaży produktów, które wzrosły o 143,6 mln zł, czyli o 31,7% do 596,7 mln zł w I półroczu 2014 r. w porównaniu z 453,1 mln zł w I półroczu 2013 r. 21/44

22 Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów (obejmujących przychody ze sprzedaży podstawowych produktów Grupy, tj. stopów odlewniczych, stopów wstępnych oraz topników i soli) był przede wszystkim spowodowany przez wzrost wolumenu sprzedaży podstawowych produktów Grupy (o 21,0 tys. ton, czyli o 35,7%, do 79,7 tys. ton w I półroczu 2014 r. w porównaniu z 58,7 tys. ton w I półroczu 2013 r.), który wynikał głównie z rosnącej pozycji rynkowej Grupy, pozyskania nowych odbiorców, intensyfikacji działań sprzedażowych oraz zacieśnienia współpracy z obecnymi klientami Grupy. Tak znaczne zwiększenie sprzedaży było możliwe dzięki uruchomieniu w lipcu 2013 r. drugiej linii produkcyjnej w zakładzie w Nowej Soli. Ponadto na wolumen sprzedaży Grupy w I półroczu 2014 r. pozytywny wpływ miała poprawiająca się koniunktura w branży motoryzacyjnej, bezpośrednio przekładająca się na sytuację producentów wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych. Wzrost przychodów wynikający ze wzrostu wolumenu sprzedaży został częściowo skompensowany przez spadek cen wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych na rynku, wynikający głównie ze spadku notowań aluminium oraz stopów aluminium na LME, które bezpośrednio i pośrednio wpływają na cenę. Grupa odnotowała również zwiększenie przychodów ze sprzedaży materiałów i odpadów o 1,1 mln zł czyli o 6,9% (obejmujące przychody ze sprzedaży produktów ubocznych Grupy, tj. różnego rodzaju odpadów poprodukcyjnych, w tym złomów pochodzących z etapów przygotowywania oraz sortowania surowca, frakcji drobnych wiórów oraz żużli poprodukcyjnych) do kwoty 16,5 mln zł w I półroczu 2014 w porównaniu z 15,4 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, głównie w następstwie wzrostu produkcji stopów odlewniczych i stopów wstępnych (zapraw), który automatycznie spowodował wzrost produkcji i sprzedaży produktów ubocznych Grupy. W I półroczu 2014 roku przychody ze sprzedaży towarów wzrosły o 2,1 mln zł, czyli o 376,2%, do 2,6 mln zł w porównaniu z 0,5 mln zł w I półroczu 2013 r. Wzrost przychodów w tym obszarze wystąpił głównie dzięki przeprowadzeniu transakcji handlowych aluminium do odtleniania stali Koszty według rodzajów Okres 3 miesięcy 30 czerwca 2014 Okres 6 miesięcy 30 czerwca 2014 Okres 3 miesięcy 30 czerwca 2013 Okres 6 miesięcy 30 czerwca 2013 Amortyzacja , , , ,97 Odpisy aktualizujące wartość zapasów , , , ,10 Zużycie materiałów i energii , , , ,14 Usługi obce, w tym: , , , ,09 - usługi remontowe , , , ,61 - usługi transportowe , , , ,89 - usługi doradcze , , , ,48 Podatki i opłaty , , , ,30 Koszty świadczeń pracowniczych , , , ,22 Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,23 Wartość sprzedanych towarów, materiałów i odpadów , , , ,67 Koszty według rodzajów ogółem, w tym: , , , ,52 Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży , , , ,51 Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży , , , ,18 Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu , , , ,09 Zmiana stanu produktów , , , ,26 W I półroczu 2014 i 2013 roku w strukturze kosztów według rodzajów ogółem dominujący udział stanowiły koszty zużycia materiałów i energii (odpowiednio, 89,5% i 90,0%), koszty świadczeń pracowniczych (odpowiednio 2,9% i 3,0%), wartość sprzedanych towarów, materiałów i odpadów (odpowiednio 3,1% i 3,0%) oraz koszty usług obcych (odpowiednio 2,4% i 1,7%). Koszty według rodzajów wzrosły o 109,4 mln zł, czyli o 23,9%, do 566,5 mln zł w I półroczu 2014 r. w porównaniu z 457,0 mln zł w I półroczu 2013 r., głównie ze względu na wzrost kosztów zużycia materiałów i energii (o 95,5 mln zł). 22/44

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES 18 MIESIĘCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R. Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna Spis treści I. List Prezesa Zarządu II. Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Lentex S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU 1 20 marca 2015 roku I. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LENTEX S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA PBG SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU wraz z opinią biegłego rewidenta EGZEMPLARZ NR 1 Spis treści Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 1 Sprawozdanie z sytuacji

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z MSSF...

STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z MSSF... Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia roku SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Indeks do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 6 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Załącznik do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku RAFAKO S.A. GRUPA PBG ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC Data S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy zakończony dnia roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Rachunek przepływów pieniężnych...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RAFAKO

Grupa Kapitałowa RAFAKO Grupa Kapitałowa RAFAKO GRUPA PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU wraz z opinią biegłego rewidenta 30 kwietnia 2012 Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ASSECO sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

TAURON Polska Energia S.A.

TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy roku 1 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE ASEE S.A... 5 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ASEE S.A... 6 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ASEE S.A... 6 BILANS ASEE S.A...

WYBRANE DANE FINANSOWE ASEE S.A... 5 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ASEE S.A... 6 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ASEE S.A... 6 BILANS ASEE S.A... RAPORT ROCZNY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Zatwierdzono na dzień 20 marca 2013 roku Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok GRUPA KAPITAŁOWA ORZEŁ Sporządzone 31 marca 2013 r. Zatwierdzone do publikacji 27 maja 2013r.

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok GRUPA KAPITAŁOWA ORZEŁ Sporządzone 31 marca 2013 r. Zatwierdzone do publikacji 27 maja 2013r. Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok GRUPA KAPITAŁOWA ORZEŁ Sporządzone 31 marca 2013 r. Zatwierdzone do publikacji 27 maja 2013r. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku (dane

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości likwidacyjnej

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości likwidacyjnej GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości likwidacyjnej SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KERDOS GROUP

GRUPA KAPITAŁOWA KERDOS GROUP GRUPA KAPITAŁOWA KERDOS GROUP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 roku i za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku Warszawa, marzec 2015 r. KERDOS GROUP S.A.... STRONA 1 Spis treści Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RAFAKO

Grupa Kapitałowa RAFAKO Grupa Kapitałowa RAFAKO GRUPA PBG ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony roku 15 maja 2014 roku Spis treści Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TOYA S.A.

Grupa Kapitałowa TOYA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA Nota 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI URSUS S.A. za rok 2014

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI URSUS S.A. za rok 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI URSUS S.A. za rok 2014 SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 09 marca 2015r. SPIS TREŚCI 1. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo