Drogowskazy sukcesu W poszukiwaniu szans na rynkach finansowych 17 marca 2010, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drogowskazy sukcesu W poszukiwaniu szans na rynkach finansowych 17 marca 2010, Warszawa"

Transkrypt

1 1

2 Jaki to był rok dla polskiej bankowości? Eugeniusz Śmiłowski

3 Wyniki finansowe sektora bankowego Wynik netto banków 8,71 mld 36,3% Przychody z działalności operacyjnej 200,6 mld 0,9% w tym: przychody z działalności bankowej 177,3 mld 6,0% przychody z odsetek 57,6 mld 3,7% przychody z prowizji 16,0 mld 9,6% przychody z operacji finansowych i wymiany walut mld 9,5% Koszty działalności operacyjnej 189,9 mld 2,3% Źródło: Monitor Bankowy ZBP/Pentor RI I 2010 (N=200)

4 Jaki był ogólnie rzecz biorąc miniony rok dla bankowości w Polsce ,5 75, , ,5 4,5 1 0, ,5 bardzo dobry+dobry taki sobie, ani dobry, ani zły niedobry+bardzo niedobry Jaki to był rok w porównaniu do roku poprzedniego 30, , , lepszy taki sam, ani lepszy, ani gorszy gorszy Źródło: Monitor Bankowy ZBP/Pentor RI Ocena minionego roku Czy w ubiegłym roku wzrosła, nie zmieniła się czy zmalała Liczba klientów korzystających z dostępu elektronicznego ,5 0,5 4, ,5 46,5 4,5 4,4 Liczba kredytów indywidualnych , , ,1 0,5 Liczba indywidualnych lokat terminowych , ,5 3, ,5 8,5 80,5 4,1 Liczba ROR-ów 1, ,5 3, ,5 3 4,0 0,5 Liczba odmów udzielenia kredytu ,5 37,5 4 3, ,3 Liczba rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą ,5 3, ,5 59,5 21,5 9 3,7 Liczba kredytów nieregularnych/należności zagrożonych ,5 11,51,5 3,4 Liczba klientów rezygnujących z usług banku ,5 4,5 3, ,5 68,5 13,5 2 3,0 Liczba skarg, zażaleń, reklamacji i sporów klientów indywidualnych , ,5 8,5 2,9 [5] bardzo wzrosła [4] nieco wzrosła [3] nie zmieniła się [2] nieco zmalała [1] bardzo zmalała trudno powiedzieć

5 Najbardziej niekorzystne czynniki dla sektora bankowego w 2009 roku problemy z płynnością na rynku międzybankowym p.p. problem opcji walutowych 35 * wysoka stopa bezrobocia p.p. poziom należności zagrożonych p.p. konkurencja między bankami p.p. nieufność wobec banków p.p. Źródło: Monitor Bankowy ZBP/Pentor RI I 2010 (N=200)

6 Koniunktura bankowa w 2009 r. WOKK PENGAB ,8 12,7 11,4 13,6 18,9 22,9 23,4 23,3 27,4 27, ,1 13, I'09 II'09 III'09 IV'09 V'09 VI'09 VII'09 VIII'09 IX'09 X'09 XI'09 XII'09 Czy placówka odczuwa skutki kryzysu finansowego 100% 80% 60% 40% 20% 0% 4 8, ,5 8 8,5 9,5 9,5 5 6, , ,5 47, ,5 2,3 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 2, , ,5 38, ,5 40 9, ,5 1,5 1, ,5 2, [4] zdecydowanie tak [3] raczej tak [2] raczej nie [1] zdecydowanie nie trudno powiedzieć średnia I'09 II'09 III'09 IV'09 V'09 VI'09 VII'09 VIII'09 IX'09 X'09 XI'09 XII'09 Źródło: Monitor Bankowy ZBP/Pentor RI

7 Czy korzysta Pan(i) z usług oferowanych przez. zmiana w stosunku do 2008 r. Banki Towarzystwa ubezpieczeń na życie Towarzystwa ubezpieczeń majątkowych Otwarte Fundusze Emerytalne Instytucje finansujące zakupy na raty Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Instytucje udzielające pożyczek w domu Narodowy Bank Polski Lombardy Giełda Papierów Wartościowych Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe Instytucje emitujące obligacje skarbowe Skarb Państwa (Ministerstwo Finansów) Biura, Domy Maklerskie Firmy leasingowe Żadne z powyższych Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej

8 Korzystanie osób prywatnych z usług bankowych i ubankowienie gospodarstw domowych 70,0 75,3 75,1 73,1 80,3 58,9 59,3 56,9 53,4 57, korzystający z usług w wieku 15+ ROR w gospodarstwie domowym Źródło: Pentor RI - Audyt Bankowości Detalicznej (dane średnioroczne) Pentor Bus (dane średnioroczne) Liczba mieszkańców w wieku 15+ Liczba gospodarstw domowych Przeciętna liczba osób w gospodarstwie NSP , ,4 3,1 NSP , ,0 2,84

9 Konta osobiste / ROR Posiadacze konta Od kiedy konto? Z kim posiadane? od roku lata lat i więcej samodzielnie ze współmałżonkiem z kimś innym Linia kredytowa Stałe zlecenia Transakcje internetowe Doradca * * 3 3 Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej

10 Ubankowienie wg NBP Badania na które powołuje się NBP (2009 rok) zostały zrealizowane na próbie, która istotnie różni się od struktury socjodemograficznej polskiego społeczeństwa, obserwowanej np.. w Badaniach Aktywności Ekonomicznej Ludności GUS. Dotyczy to zwłaszcza struktury wykształcenia, które jest czynnikiem najsilniej różnicującym ubankowienie ludności. : Próba: NBP BAEL GUS* Podstawowe 8,2% 20,5% Zasadnicze Zawodowe 24,1% 26,7% Średnie 39,3% 28,5% Policealne 10,2% 3,1% Wyższe 18,2% 17,9% W badaniach NBP zdecydowanie niedoreprezentowane są kategorie o niższym wskaźniku ubankowienia (z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym), a nadreprezentowane grupy o wyższym poziomie ubankowienia (osoby z wykształceniem średnim i ponadśrednim). * GUS, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), III kw.2009 Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

11 Konta osobiste Główne powody korzystania z usług banku, w którym prowadzone jest konto osobiste / ROR zmiana w stosunku do 2008 r. dogodna lokalizacja oddziału 43-4 pewny bank, godny zaufania 30 1 przyzwyczajenie szeroka sieć bankomatów korzystne opłaty i prowizje 16 2 dogodne warunki usług zadowolenie z usług banku szeroka sieć oddziałów szeroki zakres usług realizacja usług przez telefon i/lub internet 8 4 zakład pracy założył mi tam konto 7-1 miła obsługa polecenie znajomych/ rodziny Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej

12 Obszary niewiedzy wysokość oprocentowania środków na koncie 73 wysokość dopuszczalnego debetu na koncie 73 wysokość opłaty za realizację stałego zlecenia na rachunek w innym banku 71 wysokośc opłaty za pojedynczy przelew do innego banku 58 wysokość miesięcznej opłaty za prowadzenie konta/ror 22 Źródło: Pentor RI Audyt Bankowości Detalicznej

13 Na temat oszczędzania ludzie mają różne opinie, z którym ze stwierdzeń na temat oszczędzania Pan(i) się zgadza? zawsze należy oszczędzać tylko wtedy, gdy nie wiąże się to z wyrzeczeniami oszczędzanie nie ma sensu Skłonność do oszczędzania Biorąc pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą w kraju należy raczej oszczędzać czy inwestować dokonując poważnych zakupów z wykorzystaniem kredytów oszczędzać inwestować, brać kredyt Odkładanie w formie oszczędności części łącznych miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego odkładana miesięcznie suma oszczędności Jak określiłbyś sposób gospodarowania swoimi pieniędzmi? nie oszczędzam, wszystko przeznaczam na bieżące potrzeby od czasu do czasu udaje mi się coś zaoszczędzić co miesiąc odkładam pewną sumę 36 16, , , , , %odkładających % średnia dochodów odkładanych Źródło: Pentor RI, Financial Survey , N=1000 Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej

14 Struktura oszczędności Struktura oszczędności gospodarstw domowych 11,8% 5,1% 1,8% 6,6% 0,3% 4,0% Wartość oszczędności gospodarstw domowych wg grup aktywów 48,1% 22,2% akcje spółek publicznych obligacje i bony fundusze inwestycyjne zagraniczne fundusze inwestycyjne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe OFE depozyty złotowe i walutowe gotówka w obiegu poza kasami banków Wartość oszczędności: XII ,3 mld PLN VI ,5 mld PLN IX ,0 mld PLN ,4 OFE Wpływ poszczególnych składników na zmianę oszczędności w III kw (mld PLN) 3,2 1,6 0,4 0,2 2,6 5,9 6,2 krajowe fundusze inwestycyjne** akcje spółek publicznych* ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe depozyty złotowe i walutowe Źródło: Analizy Online, na podstawie danych NBP, MF, GUS, TFI, PTE TUNŻ * dane dotyczące zdematerializowanych akcji przechowywanych na rachunkach w biurach maklerskich ** dostępne dla osób fizycznych, skorygowane o wartość inwestycji ubezpieczycieli obligacje i bony fundusze zagraniczne gotówka w obiegu poza kasami banków 30,3 zmiana łącznie

15 Depozyty i lokaty bankowe XII'2009 zmiana do 2008 Depozyty bieżące 157,3 mld 31,9 w tym: złotowe 145,7 mld 33,1 walutowe 11,6 mld 18,8 Lokaty 187,5 mld 4,7 w tym: złotowe 171,8 mld 6,6 walutowe 15,7 mld 12,2 Depozyty bieżące + lokaty 345,8 mld 15,6% Źródło: NBP

16 Postrzeganie dolara amerykańskiego i euro Czy orientujesz się jaka jest aktualna cena dolara? Czy orientujesz się jaka jest aktualna cena euro? Tak Nie Tak Nie Czy USD to pieniądz solidny i godny zaufania Tak Nie średnia ocen Czy euro to pieniądz solidny i godny zaufania Tak Nie średnia ocen ,1 3, , ,9 21 2, ,4 3,5 3,2 3,3 3, Źródło: Pentor RI, Financial Survey

17 Depozyty i lokaty bankowe Posiada depozyty i lokaty 11% 9% 9% 10% Średnia wartość 9,0 tys. 10,3 tys. 10,0 tys. 11,3 tys. Na ile wystarczają oszczędności nie mamy żadnych 26% 27% 25% 26% tydzień 6% 5% 4% 4% miesiąc 15% 15% 13% 11% 2 miesiące 8% 7% 8% 7% 3 miesiące 7% 6% 8% 7% pół roku 7% 7% 8% 7% rok 4% 3% 3% 3% dłużej niż rok 3% 3% 2% 2% trudno powiedzieć / nie wiem 24% 27% 29% 33% Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej

18 Preferowane miejsca lokowania oszczędności Gdzie wolisz ulokować swoje życiowe oszczędności? w banku w innej instytucji finansowej w złotych w walucie obcej w banku państwowym w banku prywatnym w banku polskim w banku zagranicznym lub z udziałem kapitału zagranicznego Źródło: Pentor RI, Financial Survey , N=

19 Postrzeganie instrumentów oszczędnościowych Działka, nieruchomości Terminowa lokata bankowa w złotych Akcje spółek giełdowych Rachunek oszczędnościowy Złoto, biżuteria Obligacje Skarbu Państwa, komunalne inne Gotówka Lokata z funduszem inwestycyjnym Inwestycje w firmę Lokata w euro Zwykłe konto bankowe Antyki, dzieła sztuki Jednostki TFI Polisy ubezpieczeniowe na życie Źródło: Pentor RI, Financial Survey I 2010, N=1000 Najbardziej opłacalna lokata oszczędności Lokata w USD Trudno powiedzieć Działka, nieruchomości 38 Terminowa lokata bankowa w złotych Obligacje skarbu państwa, komunalne inne Złoto, biżuteria Rachunek oszczędnościowy Gotówka Antyki, dzieła sztuki Lokata w euro Zwykłe konto bankowe Lokata w USD Polisy ubezpieczeniowe na życie Inwestycje w firmę Akcje spółek giełdowych Lokata z funduszem inwestycyjnym Najbardziej bezpieczna lokata oszczędności Jednostki TFI Trudno powiedzieć

20 Postawy wobec kredytów Jesteś za czy przeciw, żeby ludzie pożyczali w bankach pieniądze i kupowali domy, samochody i inne przedmioty trwałego użytku (meble, telewizory itp..)? za przeciw Zdarza się, że ludzie, którzy pożyczyli w banku pieniądze mają kłopoty z ich terminową spłatą, Czyj to problem? osoby pożyczającej banku, który pożyczył państwa i jego polityki Źródło: Pentor RI, Financial Survey

21 Kredyty 2009 zmiana do 2008 Zadłużenie gospodarstw domowych 410,7 mld 11,9% Wartość kredytów konsumpcyjnych 154,5 mld 13,2% Kredyty w kartach płatniczych 14,8 mld 16,5% Kredyty odnawialne w rachunku bieżącym 11,3 mld 13,0 % Kredyty na nieruchomości 216, 4 mld 12,3% Kredyty samochodowe 4,94 mld 15,6 % Kredyty zagrożone gospodarstw domowych 22,4 mld 73,4 % Udział kredytów zagrożonych gospodarstw domowych 5,40% 1,92 p.p Kredyty udzielone przez SKOK-i 8,4 mld 1,5 mld Kredyty udzielone przez Provident 1,25 mld 18 % Źródło: KNF, Rzeczpospolita

22 Kredyty osób prywatnych Odsetek deklarujących kredyty konsumpcyjne 15,9% 14,0% 11,6% 13,4% samochodowe 1,9% 1,5% 1,3% 1,1% mieszkaniowe 3,1% 2,3% 1,8% 1,7% Średnia liczba m-cy spłaty kredytu konsumpcyjnego 20,6 21,1 19,9 21,4 Średnia miesięczna wysokość spłacanych rat kredytu Ma zaległości w spłacie 3% 3% 2% 3% Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej

23 Liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy Kredyty mieszkaniowe Całkowity stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych (w mld PLN) ,030 29,576 35,807 50,425 77, , , , Liczba nowo podpisanych umów o kredyt rocznie Wartość nowo podpisanych umów o kredyt rocznie (w mld PLN) ,129 38, Struktura walutowa wartości nowo udzielanych kredytów-rocznie (w proc.) Udział kredytów zagrożonych w kredytach mieszkaniowych ogółem (w proc.) PLN CHF EUR ogółem złotowe walutowe 30,0 68,6 0,4 72,8 17,2 9,2 1,3 1,9 1,8 0,8 1,0 0,5 1,4 2,4 0,9 Źródło: ZBP, NBP, UKNF

24 Karty płatnicze =100 Liczba wyemitowanych kart debetowych , ,1 107,5 Liczba wyemitowanych kart obciążeniowych 414,5 373,1 111,1 Liczba wyemitowanych kart kredytowych 9 404, ,9 117,5 Razem , ,2 110,3 Liczba transakcji dokonanych kartami , ,8 113,2 Wartość transakcji dokonanych kartami ,4 mln ,5 mln 108,6 Liczba bankomatów ,0 Wartość transakcji bankomatowych 231,947 mld 245,143 mld 105,7 Średnia wartość transakcji w bankomacie 365 zł 365 zł 100,0 Liczba terminali POS ,6 Liczba punktów handlowo-usługowych obsługujących karty ,7 Liczba operacji kartami w punktach ,3 Wartość operacji 67239,6 mln 75772,8 mln 112,7 Źródło: NBP

25 Zadłużenie na kartach I'2009 I'2008 Zadłużenie Polaków na kartach kredytowych 14,7 mld zł 12,6 mld zł do kwoty 499 zł 37,6 proc zł 26,8 proc zł 18,0 proc zł 10,8 proc i więcej 6,8 proc. Udział należności zagrożonych 10,6 proc. Źródło: ZBP

26 Wykorzystanie kart płatniczych Wypłata pieniędzy w bankomacie Zakupy w sklepach zł zł zł zł Płatności na stacji benzynowej Płatności za różnego rodzaju usługi Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej

27 Ocena relacji z bankami Klienci banków Czy współpraca z bankami, korzystanie z usług banków przynosi klientom więcej korzyści czy więcej strat? więcej korzyści tyle samo korzyści co strat więcej strat średnia (skala 1-5) , , , ,3 Źródło: Pentor RI, Financial Survey I (N=1000) Czy w porównaniu sprzed rokiem, obecnie łatwiej można korzystać z usług i produktów banków? tak nie średnia (skala 1-5) , , , ,7 Źródło: Pentor RI, Financial Survey I (N=1000) Czy pozycja indywidualnych klientów, takich jak Pan(i), w kontaktach z bankami w porównaniu sprzed rokiem poprawiła się, nie zmieniła czy pogorszyła? poprawa brak zmian pogorszenie Źródło: Pentor RI, Financial Survey I (N=1000) 9 Czy ogólna wartość tego co otrzymuje Pan(i) od banku jest w stosunku do ponoszonych opłat wyższa, odpowiednia czy niższa? wyższa odpowiednia niższa średnia (skala 1-5) , , , ,9 Źródło: Pentor. RI, Audyt Bankowości Detalicznej

28 Satysfakcja, lojalność, rekomendowanie Jestem w pełni usatysfakcjonowany z ogólnej oceny jakości usług mojego banku Doświadczam zbyt wielu trudności i niedogodności w korzystaniu z usług mojego banku Jest mało prawdopodobne bym w przyszłości nadal korzystał z usług mojego banku Chętnie polecił(a)bym swój bank przyjacielowi lub komuś z rodziny Źródło: Audyt Bankowości detalicznej zgadza się nie zgadza się

29 Typologia lojalności Entuzjaści W gniazdku Na kotwicy Więźniowie Na wylocie Niesklasyfikowani Powody Emigranci wysokie opłaty i prowizje nieatrakcyjna oferta niemiła obsługa Nowy bank Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej

30 Tematy roku Rebelie klientów (kredyty hipoteczne, spready, opcje walutowe), Elektryzujące wypowiedzi bankowców (tsunami, przestańmy oszukiwać klientów, w umowach żadnych małych czcionek) Wojna o lokaty i depozyty Kredyty zagrożone, niespłacane w terminie, batalia o Rekomendacje T Potyczki o konta osobiste

31 Wydatki banków na reklamę Krajowe instytucje finansowe wydały w 2009 r. 1,5 mld zł, rok wcześniej 1,8 mld (wydatki obejmują TV, radio, prasę, kina i autdoor) [Expert Monitor, podaję za Parkiet ] Banki wydały 890 mln zł, rok wcześniej 1,1 mld zł wg danych cennikowych bez upustów i rabatów (40-60%) I półrocze Wydatki banków 526,2 474,1 Grupa-marki 69,4 59,3 Karty bankowe 50,1 48,9 Kredyty 240,2 151,1 Lokaty 69,5 130,4 Konta 96,9 84,4 TOP 2008 (w mln zł) PKO BP 93,0 Millennium 63,7 BZ WBK 63,7 Polbank 62,5 Getin Bank 59,0 dane podane w mln zł TOP 2009 (w mln zł) PKO BP 89,1 ING BSK 74,8 Eurobank 62,3 Alior Bank 48,7 BZ WBK 45,3 I półrocze PKO Bank Polski 38,2 54,2 ING BSK 29,3 30,4 Alior * 27,3 BZ WBK 43,5 26,9 Eurobank 25,3 26,1 AIG Bank 17,4 19,5 Getin Bank 25,6 18,5 Lukas Bank 14,9 18,0 Polbank 35,6 14,6 BOŚ 5,3 14,4 dane podane w mln zł Źródło: Expert Monitor, podaję za Gazetą Wyborczą , Puls Biznesu

32 Ogólna opinia o bankach Bankowcy Jaka jest, w Pana(i) przekonaniu, ogólna opinia o bankach wśród klientów indywidualnych? Klienci banków Jaka jest Pana(i) ogólna opinia o działających w Polsce bankach korzystna 78 85, ,5 77 korzystna niekorzystna niekorzystna średnia (skala 1-5) średnia (skala 1-5) 2,8 2,8 2,9 2,9 Źródło: Monitor Bankowy ZBP/Pentor I Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej Czy ogólna opinia klientów indywidualnych jest o bankach obecnie lepsza, taka sama czy gorsza niż rok temu? Czy ogólna opinia o bankach działających w Polsce jest lepsza, taka sama czy gorsza niż rok temu? lepsza lepsza taka sama 34, taka sama gorsza 6, gorsza Źródło: Monitor Bankowy ZBP/Pentor I Źródło: Pentor RI, Financial Survey I (N=1000)

33 Dyferencjał semantyczny banków Zbędne, niepotrzebne 5,8 Potrzebne 5,8 Nieprzyjazne, wrogie 4,9 5,1 Przyjazne Nie można im ufać 4,9 5,0 Godne zaufania Niebezpieczne, ryzykowne 5,0 5,1 Bezpieczne Niepewne 4,9 5,0 Pewne Nieuczciwe 4,4 4,9 Uczciwe Są nieszczęściem Unikam ich jak ognia 4,5 4,8 Są dobrodziejstwem 4,2 4, I' 2009 (N=1033) I' 2010 (N=1007) Chętnie z nich korzystam Źródło: Pentor, Financial Survey 40,1 38,6

34 Zaufanie do banków Czy masz zaufanie do banków? Tak Nie Nie mam zdania Źródło: Diagnoza społeczna 2009

35 Percepcja macierzystych banków Średnia ocen i wskaźnik orędownictwa [10] Bank idealny bardzo odległy od idealnego [1] [10] Bank najlepszy bardzo odległy od najlepszego [1] 6,5 6,7 6,9 7,1 6,2 6,4 6,7 7, Przewaga destruktorów nad orędownikami! Przewaga -35 destruktorów nad orędownikami! [10] Bank całkowicie spełniający moje wymagania i oczekiwania bank w ogóle ich niespełniający [1] 6,8 6,9 7,0 7,2 [10] Jestem zachwycona moim bankiem jestem z niego całkowicie niezadowolony [1] 6,7 6,9 7,0 7, Przewaga destruktorów nad orędownikami! Przewaga destruktorów nad orędownikami! Źródło: Pentor RI, Audyt Bankowości Detalicznej średnia ocen wskaźnik orędownictwa netto

36 Triady wizerunkowe wybranych banków polski bank przyjazny dostęp PKO BP lider od wielu lat mbank niskie opłaty pewny, godny zaufania nowe technologie, produkty Pekao SA lider od wielu lat pewny, godny zaufania prestiżowy bank Millenium pewny, godny zaufania nowe technologie, produkty szeroka oferta ma fajne reklamy ING BSK nowe technologie, produkty ma szeroką ofertę polski bank Kredyt Bank szeroka oferta przytulne, kameralne placówki nowe technologie, produkty BGŻ pewny, godny zaufania ma szeroką ofertę fajne reklamy pewny, godny zaufania Getin Bank nowe technologie, produkty BZ WBK ma szeroką ofertę szeroka oferta nowe technologie, produkty LUKAS BANK przytulne, kameralne placówki ma szeroką ofertę kompetentni, życzliwi pracownicy Banki spółdzielcze polski bank pewny, godny zaufania równo wszystkich traktuje

37 Bankowcy Oczekiwania wobec Nowego Roku Klienci banków Na przyszły rok patrzysz bardziej z nadzieją i optymizmem czy bardziej lękiem i obawą bardziej z nadzieją i optymizmem raczej z lękiem i obawą 77, , ,5 40,5 78,5 21, Jakim dla polskiej bankowości będzie nowy rok w porównaniu z minionym lepszy gorszy Źródło: Audyt Bankowości Detalicznej

38 Największe możliwości i szanse rozwoju banków w 2010 r. W jakim segmencie, obszarze działalności istnieją największe możliwości i szanse rozwoju banków w Polsce? zmiana w stosunku do 2009 r. bankowość korporacyjna 34 6 bankowość detaliczna bankowość firm mikro 20 5 bankowość inwestycyjna 7 4 bankowość hipoteczna 3-1 bancanssurance 2-2 privat banking 2-3 Źródło: Monitor Bankowy ZBP/Pentor I 2010

39 Dziękuję za uwagę 39

Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa

Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa listopad 201 TNS Polska dla Związku Banków Polskich 1 Przedstawiamy Państwu najnowszą edycję raportu Oszczędzanie długoterminowe

Bardziej szczegółowo

1 Progi i bariery rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce Eugeniusz Śmiłowski Marcin Idzik Central European Electronic Card Warsaw 2008 Agenda Stan i dynamika rynku kart płatniczych Statystyka oficjalna

Bardziej szczegółowo

Wykład: Polityka cenowa w bankowości

Wykład: Polityka cenowa w bankowości Wykład: Polityka cenowa w bankowości Ceny usług bankowych Ceną w banku jest oprocentowanie kredytu lub lokaty, prowizja za czynności bankowe (np. przy udzielaniu kredytu), a także opłata za różne usługi

Bardziej szczegółowo

Wizerunek polskiego sektora bankowego

Wizerunek polskiego sektora bankowego Wizerunek polskiego sektora bankowego Edycja TNS Polska dla Związku Banków Polskich TRI*M Reputation Index - Banki opinia publiczna Banki - przedsiębiorcy 1 Mikro 27 Średnie 7 Małe 0 (+2) SKOK-i 7 (+)

Bardziej szczegółowo

Najlepsze banki RANKING 2006

Najlepsze banki RANKING 2006 dodatek 7/12/06 11:03 AM Page 1 Najlepsze banki RANKING 2006 Gazeta Bankowa już po raz czternasty nagradza najlepsze banki. Nasza oryginalna i ciągle doskonalona metodologia pozwala wyłonić liderów spośród

Bardziej szczegółowo

2013 rok dobry lecz wymagający

2013 rok dobry lecz wymagający PENGAB =. Monitor Bankowy +. rok dobry lecz wymagający grudzień Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZESA ZARZĄDU... 5 PODSUMOWANIE ROKU... 7 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA BANKU

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Nordea Bank Polska S.A. za rok 2013

Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Nordea Bank Polska S.A. za rok 2013 Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Nordea Bank Polska S.A. za rok 2013 1 Spis treści: A. CZĘŚĆ OGÓLNA.... 5 1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych... 5 2. Opis podstawowych

Bardziej szczegółowo

Konto bankowe. Przykładowe dane Powody, dla których klient zdecydował się na założenie głównego konta osobistego w banku A

Konto bankowe. Przykładowe dane Powody, dla których klient zdecydował się na założenie głównego konta osobistego w banku A 1 1 Audyt Bankowości Klientów Zamożnych Oferta badawcza 2 AUDYT KLIENTÓW ZAMOŻNYCH Szanowni Państwo, Pentor Research International od lat monitoruje rynek usług bankowych. Audyt Bankowości Klientów Zamożnych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 144. Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie. Krystyna Lelińska, Grażyna Zakrzewska

Informacja. Nr 144. Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie. Krystyna Lelińska, Grażyna Zakrzewska KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ INFORMACJI Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie Listopad 1993 Krystyna Lelińska, Grażyna Zakrzewska Informacja Nr 144 Wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Na pograniczu bankowości korporacyjnej i detalicznej obsługa bankowa mikrofirm. Wnioski z raportu PENTOR SA.

Na pograniczu bankowości korporacyjnej i detalicznej obsługa bankowa mikrofirm. Wnioski z raportu PENTOR SA. FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 2006 Na pograniczu bankowości korporacyjnej i detalicznej obsługa bankowa mikrofirm. Wnioski z raportu PENTOR SA. EUGENIUSZ ŚMIŁOWSKI MARCIN IDZIK 2005 Research International.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12-TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Sytuacja makroekonomiczna na polskim rynku a perspektywy rozwoju rynku Private Banking & Wealth Management w Polsce

Sytuacja makroekonomiczna na polskim rynku a perspektywy rozwoju rynku Private Banking & Wealth Management w Polsce Sytuacja makroekonomiczna na polskim rynku a perspektywy rozwoju rynku Private Banking & Wealth Management w Polsce Eugeniusz Śmiłowski Marcin Idzik PLAN PREZENTACJI Adresaci usług private banking Potrzeby

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok Data publikacji raportu: 4 marca 2013 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1 Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA

Bardziej szczegółowo

Największy czy najlepszy?

Największy czy najlepszy? RAPORT ANALITYCZNY REKOMENDACJA Pekao Sektor bankowy AKUMULUJ 26 października 5 stycznia 2001 2001 r. r. Kurs 76,0 zł Wycena 85,0 zł Kody ISIN Bloomberg Reuters PLPEKAO00016 PEO PW BAPE.WA Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12- TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2010 r.

Raport o sytuacji banków w 2010 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 21 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Raport o sytuacji banków w 21 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU NADZORU SEKTORA BANKOWEGO PION

Bardziej szczegółowo

1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06. Tempo wzrostu PKB i j ego składowych (% r/r) 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06P

1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06. Tempo wzrostu PKB i j ego składowych (% r/r) 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06P Załącznik do uchwały Zarządu Banku nr 110/C/2007 PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BP SA ZA 2006 ROK WARSZAWA, MARZEC 2007 Spis treści: 1. WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA...

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w I półroczu 2013 roku Warszawa, 1 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 I.1. KONTYNUACJA

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec oszczędzania

Postawy Polaków wobec oszczędzania Postawy Polaków wobec oszczędzania FOTO Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Polska, wrzesień 2012 Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

IV. WARUNKI RYNKOWE ORAZ PERSPEKTYWY DZIAŁALNOŚCI

IV. WARUNKI RYNKOWE ORAZ PERSPEKTYWY DZIAŁALNOŚCI 11 IV. WARUNKI RYNKOWE ORAZ PERSPEKTYWY DZIAŁALNOŚCI IV.1. Sytuacja makroekonomiczna Po spowolnieniu na przełomie 2012r. i 2013r. polska gospodarka powróciła na ścieżkę solidnego wzrostu gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W 2011 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W 2011 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W 2011 R. Warszawa, dnia 5 marca 2012 r. SPIS TREŚCI 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA BANKU BGŻ S.A. 3 1.1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA

Bardziej szczegółowo