SPIS. str 2 LISTY W ADZE OTOCZENIE. DZIA ALNOÂå SYTUACJA FINANSOWA BANKU SYTUACJA FINANSOWA ZRZESZONYCH BANKÓW SPÓ DZIELCZYCH KONTAKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS. str 2 LISTY W ADZE OTOCZENIE. DZIA ALNOÂå SYTUACJA FINANSOWA BANKU SYTUACJA FINANSOWA ZRZESZONYCH BANKÓW SPÓ DZIELCZYCH KONTAKT"

Transkrypt

1 w w w. b a n k b p s. p l

2 SPIS T R E Â C I LISTY List Przewodniczàcej Rady Nadzorczej 03 List Prezesa Zarzàdu 04 W ADZE Akcjonariat 05 Rada Nadzorcza 06 Rada Zrzeszenia 08 Zarzàd 10 OTOCZENIE Uwarunkowania zewn trzne dzia ania Banku BPS 15 Uwarunkowania wewn trzne dzia ania Banku BPS 18 DZIA ALNOÂå Wspó praca z Bankami Spó dzielczymi 19 Organizacja Banku BPS 24 Kadry 25 DzialalnoÊç handlowa Banku 27 Dzia alnoêç restrukturyzacyjno-windykacyjna 31 Dzia alnoêç operacyjno-dewizowa 32 Informatyka 33 Rynek pieni ny i kapita owy 34 Zarzàdzanie ryzykiem w Banku 38 Komunikacja i promocja 42 SYTUACJA FINANSOWA BANKU Opinia bieg ego rewidenta 44 Bilans 47 Pozycje pozabilansowe 49 Rachunek zysków i strat 50 Rachunek przep ywów pieni nych 51 Zestawienie zmian w kapitale w asnym 52 SYTUACJA FINANSOWA ZRZESZONYCH BANKÓW SPÓ DZIELCZYCH Zrzeszenie na tle sektora 55 Dane bilansowe 56 Fundusze w asne 57 Wynik finansowy 59 KONTAKT Centrala Banku BPS 60 Placówki Banku BPS 61 Banki Spó dzielcze zrzeszone i wspó pracujàcy 65 str 2

3 LISTY List Przewodniczàcej Rady Nadzorczej Szanowni Akcjonariusze, Za nami kolejny rok w historii Banku Polskiej Spó dzielczoêci. By to rok zdominowany przez wa ne dla nas wydarzenia. Jednym z nich sta o si uzyskanie po yczki z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, drugim sprzeda znajdujàcych si w portfelu Banku akcji BG SA. Oba te fakty wp yn y istotnie na kondycj Banku i sprawi y, e w 2004 roku Bank Polskiej Spó dzielczoêci SA sta si znaczàcym podmiotem rynku finansowego i zyska realnà perspektyw rozwoju. W minionym roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyj o zweryfikowanà strategi dzia ania Banku. Stanowi ona podstaw szczegó owo okreêlonych zadaƒ, których celem jest zapewnienie Bankowi i ca emu Zrzeszeniu warunków stabilnego wzrostu. Dokonane w myêl za o eƒ strategii zmiany ju teraz s u à, a w przysz oêci przyniosà jeszcze bardziej spektakularne wyniki widoczne w zwi kszeniu efektywnoêci funkcjonowania, redukcji kosztów dzia ania, a tak e co najwa niejsze, w elastycznym reagowaniu na potrzeby zrzeszonych banków oraz klientów BPS. Podsumowujàc 2004 rok warto zauwa yç, e by to czas wydarzeƒ i decyzji, które da y solidny fundament Bankowi oraz ca emu Zrzeszeniu. Dzi ki nim mo emy zaczàç mówiç o tworzeniu si marki Zrzeszenia Banku Polskiej Spó dzielczoêci. Ubieg y rok by trzecim i zarazem ostatnim rokiem pracy Rady Nadzorczej w jej obecnym sk adzie wraz z pokwitowaniem przez WZA dzia alnoêci za 2004 rok dobiegnie koƒca jej kadencja. W zwiàzku z tym, chcia abym z o yç szczególne podzi kowania wszystkim cz onkom Rady za to, e nie ograniczyli si jedynie do funkcji nadzorczych, ale dzi ki swym decyzjom potrafili inspirowaç wiele dzia aƒ i sprawnie rozwiàzywaç wiele problemów. Na zakoƒczenie pragn podzi kowaç Akcjonariuszom za zaufanie, Zarzàdowi za dobrà wspó prac oraz za osiàgni te wyniki, pracownikom Banku za trud i zaanga owanie. ycz, by Rada Nadzorcza w nowym sk adzie wnios a istotny wk ad w dalszy rozwój Banku i wzmacnia a jego pozycj lidera polskiej bankowoêci spó dzielczej. Przewodniczàca Rady Nadzorczej Helena Piasecka str 3

4 LISTY List Prezesa Zarzàdu Szanowni Paƒstwo, Przekazujemy Paƒstwu raport z dzia alnoêci Banku Polskiej Spó dzielczoêci za rok 2004, który by drugim, pe nym rokiem jego funkcjonowania po fuzji szeêciu banków zrzeszajàcych. By to dobry rok dla naszego Banku i ca ego Zrzeszenia. DokonaliÊmy dalszej centralizacji organizacyjnej i ujednolicenia systemów informatycznych, wdro yliêmy spójnà ofert produktowà. Efektem tych dzia aƒ by o dalsze umocnienie si naszego banku na rynku oraz osiàgni te wyniki finansowe. Rok 2004 zamkn liêmy zyskiem netto w wysokoêci 51,7 mln z. Uzyskaniu wysokich wyników w ubieg ym roku sprzyja a tak e dobra koniunktura w ca ej gospodarce. Znaczàcej poprawie uleg a kondycja ekonomiczno-finansowa ma ych i Êrednich przedsi biorstw - g ównych naszych klientów. Niewàtpliwie du y wp yw na wyniki mia y tak e pomoc uzyskana z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz sprzeda akcji Banku Gospodarki ywnoêciowej. Sukces Banku BPS nie by by mo liwy bez dobrej wspó pracy ze zrzeszonymi bankami spó dzielczymi - naszymi najwa niejszymi akcjonariuszami. Dzi ki tej wspó pracy umocni a si pozycja naszego Banku i ca ego Zrzeszenia. DziÊ - jako Zrzeszenie - jesteêmy jednà z najwi kszych instytucji finansowych w kraju. Chcemy nadal t pozycj utrzymaç, a dzi ki przyj tej przez naszych akcjonariuszy nowej strategii rozwoju, jeszcze bardziej jà umocniç. Staç si nie tylko znaczàcym podmiotem sektora bankowego, ale przede wszystkim odgrywaç istotnà rol we wzmacnianiu ekonomiczno-finansowym lokalnych Êrodowisk i ca ego kraju. Dobre wyniki Banku i Zrzeszenia sà przede wszystkim efektem zaanga owania w jego prace Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Rady Zrzeszenia, którym serdecznie dzi kuj. Sk adam podzi kowanie równie pracownikom Banku, którzy codziennym wysi kiem przyczyniajà si do jego sukcesów. Wszystkim ycz, by przez kolejne lata nasze Zrzeszenie umacnia o si na rynku jako podmiot bezpieczny, nowoczesny, z polskim kapita em, realizujàcy idee spó dzielczoêci bankowej. Prezes Zarzàdu Pawe Siano str 4

5 W ADZE Akcjonariat W roku 2004 kapita akcyjny Banku BPS SA nie zmieni si. Na koniec 2004 r. kapita akcyjny Banku sk ada si z akcji o wartoêci nominalnej 1 z ka da. Kapita akcyjny Banku BPS SA na r. Seria IloÊç akcji (w szt.) A B C D E F H I Razem WartoÊç (w z ) W strukturze akcjonariatu Banku BPS SA dominujà banki spó dzielcze posiadajàc àcznie 87,32 % udzia ów, w tym banki zrzeszone 79,96 %. Struktura akcjonariatu Banku BPS SA na dzieƒ r. Nazwa Udzia w kapitale Banki Spó dzielcze: 87,32% Zrzeszone Banki Spó dzielcze 79,96% Wspó pracujàcy Bank Spó dzielczy 2,11% Pozosta e Banki Spó dzielcze 5,25% Banki Zagraniczne: 3,40% DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3,12% Caisse Centrale du Credit Mutuel 0,05% Caisse Centrale du Credit Mutuel de Maine Anjon et Basse - Normandie 0,18% Caisse Centrale du Credit Mutuel Ocean 0,05% Banki Komercyjne: 0,91% Mazowiecki Bank Regionalny SA w Warszawie 0,14% Bank Zachodni WBK SA we Wroc awiu 0,53% Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu 0,23% Wschodni Bank Cukrownictwa SA w Lublinie 0,01% Minister Skarbu Paƒstwa 1,58% Pozostali akcjonariusze 6,79% Razem 100,00% str 5

6 W ADZE Rada Nadzorcza Helena Piasecka Przewodniczàca Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Rzemios a Kraków Jan Bajno Wiceprzewodniczàcy Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarzàdu SBRiR Wo omin Antoni Blecharczyk Sekretarz Rady Nadzorczej Banku BPS Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Bank Spó dzielczy Dynów Zbigniew Bary a Cz onek Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Jaros aw Stanis aw Celiƒski Cz onek Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarzàdu Powiatowy Bank Spó dzielczy Soko ów Podlaski Leon Charytoniuk Cz onek Rady Nadzorczej Banku BPS Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Bank Spó dzielczy Zab udów Jan Czesak Cz onek Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarzàdu Krakowski Bank Spó dzielczy Roman Demkiewicz Cz onek Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy urawica Edward Guzy Cz onek Rady Nadzorczej Banku BPS Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Bank Spó dzielczy Mielec Roman Hrynkiewicz Cz onek Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarzàdu Powiatowy Bank Spó dzielczy Piaski str 6

7 W ADZE Rada Nadzorcza Stanis aw Jab oƒski Cz onek Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy om a Eugeniusz Korona Cz onek Rady Nadzorczej Banku BPS Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Bank Spó dzielczy Ruciane Nida Jan Król Cz onek Rady Nadzorczej Banku BPS Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Bank Spó dzielczy Cieszyn Maria Marta Kubacka Cz onek Rady Nadzorczej Banku BPS Przewodniczàca Rady Nadzorczej Bank Spó dzielczy Tomaszów Lubelski Kazimierz Majewski Cz onek Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Sochaczew Miros aw Micha owski Cz onek Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Prudnik Ryszard Olszewski Cz onek Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy B dzin W odzimierz Szewc Cz onek Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Andrespol Zdzis aw Szostak Cz onek Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Ostrowiec Âwi tokrzyski Edward Wyrwa Cz onek Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Katowice str 7

8 W ADZE Rada Zrzeszenia Krzysztof Kochaƒski Przewodniczàcy Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Gliwice Edward Tybor Wiceprzewodniczàcy Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Bukowina Tatrzaƒska Barbara Ruszczyƒska Sekretarz Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Ruciane Nida Jan Klimkiewicz Cz onek Prezydium Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Grodzisk Mazowiecki Wac aw Koz owski Cz onek Prezydium Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy aƒcut Romuald Piotruk Cz onek Prezydium Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy osice El bieta Barzycka Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy OÊwi cim Krystyna Binek-Ange owa Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Skoczów Jerzy Ch ciƒski Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Zawadzkie Krzysztof Czerwiec Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Solec Zdrój Roman Domaƒski Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Radzyƒ Podlaski Adam Dudek Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Limanowa Danuta Duma Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy yraków Józef Florek Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Samsonów Ewa Galan Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy ZamoÊç Andrzej Gniewek Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Radymno str 8

9 W ADZE Rada Zrzeszenia Roman Górczyƒski Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Kàty Wroc awskie Andrzej Górczyƒski Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Szczytno Maria Graca Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy S omniki Dariusz Jasiƒski Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Zbuczyn Krzysztof Kajko Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Kolno Stanis aw K apeç Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Stalowa Wola Leokadia Mizerska Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Myszków Witold Myszor Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Wolbrom Robert Pacek Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Rymanów Danuta Pakos Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Koƒskie Natalia Pawlak Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Ko uchów Leon Radziwoniuk Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Bielsk Podlaski Pawe Siano Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Polskiej Spó dzielczoêci SA Halina Stanis awiszyn Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Dobrzeƒ Wielki Krystyna Sydorowicz Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Do hobyczów Eugenia Szala Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Bydgoszcz W odzimierz Szewc Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Andrespol Janina Âlusarek Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Paj czno Zbigniew Urbankiewicz Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy czna Les aw Wojtas Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Podkarpacki Bank Spó dzielczy Sanok Stanis aw Woêniak Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Krasnystaw Jerzy Woêniczko Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Trzebnica Jerzy Wójciak Cz onek Rady Zrzeszenia Prezes Zarzàdu Bank Spó dzielczy Mszana Dolna Danuta Mynarska - odwo anie z funkcji Prezesa Zarzàdu BS w Bielsku Bia ej z dniem 14 stycznia 2005r. Henryk Go da - rozwiàzanie Umowy Zrzeszenia z dniem 31 marca 2005r. Krystyna Binek-Ange owa - powo anie w sk ad Rady Zrzeszenia z dniem 28 maja 2005r. Ewa Galan - powo anie w sk ad Rady Zrzeszenia z dniem 28 maja 2005r. str 9

10 W ADZE Zarzàd PAWE SIANO Prezes Zarzàdu PAWE SIANO (ur. 1944) od 15 marca 2002 Prezes Zarzàdu Banku Polskiej SpódzielczoÊci SA. Absolwent Akademii Rolniczej we Wroc awiu (in ynier rolnictwa, magister ekonomiki i organizacji), ukoƒczy podyplomowe studia Zarzàdzanie Nowoczesnym Bankiem na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, uczestnik programu szkoleniowego BANKIER DLA BANKIERA w Stanach Zjednoczonych. Prac zawodowà rozpoczà w szkolnictwie, by nauczycielem i dyrektorem Szko y Rolniczej. Z bankowoêcià zwiàza si w 1976 roku przyjmujàc stanowisko dyrektora Banku Spó dzielczego w Paw owiczkach (na Opolszczyênie). W latach prezes Banku Spó dzielczego w ChróÊcicach. Jeden z inicjatorów i wspó twórców Gospodarczego Banku Po udniowo-zachodniego SA. Prezes Zarzàdu GBPZ od momentu powstania banku w 1992 roku. 15 marca 2002 roku powo any na Prezesa Zarzàdu Banku Polskiej Spó dzielczoêci SA, utworzonego poprzez po àczenie GBPZ SA z pi cioma bankami zrzeszajàcymi. Przez wiele lat cz onek Zarzàdu Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczych (od 1992 r. do wrzeênia 2000 r.), z ramienia KZBS by cz onkiem Komisji podatkowej ds. Êrednich i ma ych przedsi biorstw Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spó dzielczych z siedzibà w Brukseli. Pawe Siano jest onaty, ma syna. Hobby: uprawa ogrodu i dzia ki, pszczelarstwo. str 10

11 W ADZE Zarzàd JÓZEF MYRCZEK Wiceprezes Zarzàdu JÓZEF MYRCZEK (ur. 1956) od 1 stycznia 2003 do 9 maja 2005 wiceprezes Zarzàdu Banku Polskiej Spó dzielczoêci SA. Absolwent Politechniki Wroc awskiej, kierunek: matematyka stosowana (1980), doktor (1984), doktor habilitowany nauk chemicznych (1999). Ukoƒczy studia podyplomowe z zakresu bankowoêci na Akademii Ekonomicznej we Wroc awiu i DolnoÊlàskiej Szkole Bankowej. Profesor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia ej, wyk adowca Wy szej Szko y Bankowej we Wroc awiu. W latach odby sta w University of Houston, w roku 1994 w Graduate School of Banking, University of Wisconsin w ramach Bankers Abroad Program (organizowane przez KPMG Peat Marwick, Warszawski Instytut BankowoÊci). Ponadto sta e bankowe i wyjazdy zawodowe w WestOne Bancorporation, Credit Agricole, Rabobank, Raiffeisen Landesbank Niederosterreich. W latach pracownik naukowy Politechniki Wroc awskiej, póêniej Politechniki ódzkiej. Od 1993 zatrudniony w Gospodarczym Banku Po udniowo-zachodnim SA, a nast pnie w Banku BPS SA kolejno jako specjalista, doradca, dyrektor oddzia u, doradca prezesa, dyrektor Oddzia u Wojewódzkiego w Katowicach, wiceprezes Zarzàdu. W latach cz onek Rady Wydawców Kart Bankowych przy Zwiàzku Banków Polskich, i od 2004 do chwili obecnej - cz onek Rady Nadzorczej Beskidzkiego Domu Maklerskiego SA w Bielsku Bia ej. Józef Myrczek jest onaty, ma dwie córki. Hobby: gotowanie, turystyka górska, sadownictwo, literatura popularno-naukowa. str 11

12 W ADZE Zarzàd STANIS AW OSAK Wiceprezes Zarzàdu STANIS AW OSAK (ur. 1944) od 15 marca 2002 do 9 maja 2005 Wiceprezes Zarzàdu Banku Polskiej Spó dzielczoêci SA. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (specjalizacja - ekonomika i organizacja produkcji) oraz studiów podyplomowych o kierunku ekonomika rolnictwa i gospodarki ywnoêciowej w SGPiS w Warszawie (obecnie SGH) a tak e w zakresie europejskiego prawa bankowego w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Uczestnik seminariów i kursów zagranicznych w Raiffeisen Investment Zentralbank w Wiedniu, w Credit Agricole w Pary u i w Lyonie, w bankach w Madrycie, w Atenach, w Lizbonie na temat struktury i funkcjonowania sektora bankowego, w tym tak e spó dzielczego oraz doêwiadczeƒ w procesach integracji z Unià Europejskà. W latach pracowa jako Dyrektor a nast pnie Prezes Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Dàbrowie Tarnowskiej. W latach by pe nomocnikiem Prezesa Zarzàdu BG ds. organizacji Ma opolskiego Banku Regionalnego SA w Krakowie a nast pnie w latach by Prezesem Zarzàdu Ma opolskiego Banku Regionalnego SA w Krakowie. 15 marca 2002 roku powo any na Wiceprezesa Zarzàdu Banku Polskiej Spó dzielczoêci SA utworzonego poprzez po àczenie MBR SA z pi cioma bankami zrzeszajàcymi. W latach by Cz onkiem Zarzàdu Zwiàzku Banków Polskich. Cz onek Zarzàdu Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczych. Stanis aw Osak jest onaty, ma dwie córki i syna. Hobby: turystyka, historia. str 12

13 W ADZE Zarzàd ANIELA SZAFRAN Wiceprezes Zarzàdu ANIELA SZAFRAN (ur. 1948) od 1 grudnia 2003 Wiceprezes Zarzàdu Banku Polskiej Spó dzielczoêci SA. Absolwentka Wy szej Szko y Ekonomicznej we Wroc awiu (Wydzia Gospodarki Narodowej, kierunek: handel wewn trzny, magister ekonomii), ukoƒczy a podyplomowe studia RachunkowoÊç i kontrola finansowa, Finanse i bankowoêç, Handel zagraniczny w Akademii Ekonomicznej we Wroc awiu, uczestnik wielu szkoleƒ, m.in. z zakresu kredytów, gwarancji bankowych, obrotu wierzytelnoêciami. Prac zawodowà rozpocz a w 1972 roku w Wojewódzkiej Spó dzielni Spo ywców SPO EM w Opolu. W latach pracowa a w Przedsi biorstwie Paƒstwowym POLMOZBYT w Opolu, w latach w S dziszowskiej Fabryce Kot ów SEFAKO, a nast pnie w latach w ASPRA-SEFAKO S.A. w S dziszowie. W firmach tych pe ni a funkcje zast pcy dyrektora ds. ekonomicznych, ds. ekonomiczno-handlowych. Z bankowoêcià zwiàzana jest od 1995 roku, kiedy obj a stanowisko Naczelnika Wydzia u Kredytów w Oddziale w Cz stochowie w BIG Banku Gdaƒskim S.A. Nast pnie od 2000 roku pe ni a funkcj zast pcy Dyrektora ds. Sprzeda y Oddzia u w Katowicach BWE S.A. Od 2002 roku pracuje w Banku BPS SA. Przed obj ciem stanowiska wiceprezesa by a Dyrektorem Oddzia u Regionalnego Banku w Olsztynie. Aniela Szafran jest m atkà. Hobby: literatura, film psychologiczny, kynologia. str 13

14 OTOCZENIE Uwarunkowania zewn trzne dzia ania Banku BPS Otoczenie makroekonomiczne Rok 2004 by dla gospodarki polskiej kolejnym rokiem poprawy, b dàcym odbiciem tendencji zauwa alnych w gospodarce Êwiatowej. Produkt krajowy brutto wzrós w stosunku do roku poprzedniego o 5,3%. Najistotniejsze wskaêniki, opisujàce sytuacj polskiej gospodarki przedstawia poni sza tabela. Poczàwszy od kwietnia 2004 roku odnotowano nasilenie procesów inflacyjnych. Wskaênik inflacji w relacji grudzieƒ do grudnia wyniós 4,4%, a Êredniomiesi czne tempo wzrostu cen ukszta towa o si na poziomie 0,37 %. W 2004 roku Rada Polityki Pieni nej, w odpowiedzi na rosnàcà inflacj i zagro enie osiàgni cia celu inflacyjnego, trzykrotnie podnios a podstawowe stopy procentowe NBP àcznie o 1,25 pp. Podstawowe wskaêniki makroekonomiczne w latach (w%) 2002 Produkt krajowy brutto (wzrost realny) 1,4% Spo ycie indywidualne 3,3% Nak ady brutto na Êrodki trwa e -5,8% Wzrost cen towarów i us ug konsumpcyjnych (r/r) 0,8% Wzrost cen towarów i us ug konsumpcyjnych (Êrednioroczne) 1,9% Stopa bezrobocie (na koniec roku) 20,0% ,8% 3,1% -0,5% 1,7% 0,8% 20,0% ,3% 3,2% 5,1% 4,4% 3,5% 19,1% Zmiana ,5 pp. 0,1 pp. 5,6 pp. 2,7 pp. 2,7 pp. -0,9 pp. Stopa redyskontowa weksli oraz poziom inflacji w Polsce w 2004 r. (w%) str 14

15 OTOCZENIE Uwarunkowania zewn trzne dzia ania Banku BPS Reakcjà na podwy ki podstawowych stóp procentowych by wzrost cen instrumentów rynku pieni nego. Ârednioroczny WIBOR 1M ukszta towa si w 2004 roku na poziomie 6,01% (5,75% w 2003 roku), natomiast Êrednioroczny WIBID 1M - na poziomie 5,82% (5,58% w 2003 roku). Ârednioroczne oprocentowanie 52-tygodniowych bonów skarbowych wynios o 6,61% i by o o 1,26 pp. wy sze ni w 2003 roku. W 2004 roku z oty umocni si w stosunku do dolara i euro. 30,0% Bank Polskiej Spó dzielczoêci SA na tle sektora bankowego W 2004 roku zysk netto sektora bankowego wyniós 7,29 mld z i by ponad trzykrotnie wy szy ni w 2003 roku. Tak dobre wyniki finansowe banki zawdzi czajà: - lepszej sytuacji gospodarczej, przek adajàcej si na wzrost popytu na us ugi bankowe, - ni szym rezerwom celowym tworzonym na kredyty, - zakoƒczeniu przez wi kszoêç banków procesów restrukturyzacyjnych, - obni eniu stawki podatku dochodowego do 19%. Bank Polskiej Spó dzielczoêci SA, po dwóch latach generowania strat - uzyska w 2004 roku wynik netto w wysokoêci 51,7 mln z. Suma bilansowa Banku BPS SA wzros a w 2004 roku do wysokoêci 5,97 mld z i w porównaniu do stanu na koniec 2003 roku by a wy sza o 24,1%, podczas gdy w sektorze bankowym przyrost ten wyniós 10,0%. Dynamik przyrostu sumy bilansowej Banku na tle najwi kszych polskich banków prezentuje poni szy wykres. Przyrost sumy bilansowej w 2004 roku 25,0% 24,1% 21,1% 20,0% 18,3% 17,2% 15,0% 10,0% 12,6% 11,0% 5,0% 0,0% 3,6% 0,1% 1,6% -5,0% -10,0% -6,3% BANK BPS PKO BP Pekao SA BPH ING Bank Śląski BGŻ Bank Handlowy BRE Bank Bank Zachodni WBK Bank Millenium -5,2% Kredyt Bank str 15

16 OTOCZENIE Uwarunkowania zewn trzne dzia ania Banku BPS Fundusze w asne Banku BPS SA wzros y w 2004 roku o 126,3%, osiàgajàc wysokoêç 201,5 mln z. Przyrost ten sprawi, e pod wzgl dem wysokoêci funduszy w asnych Bank BPS SA przesunà si z 41 na 29 miejsce w kraju. Na koniec 2004 roku stan nale noêci brutto w Banku BPS SA ukszta towa si na poziomie 3,0 mld z i w porównaniu do stanu na koniec 2003 roku by wy szy o 4,8%. Przyrost nale noêci w ca ym sektorze bankowym by ni szy o 0,9 pp. i w 2004 roku wyniós 3,9%. Âredni wspó czynnik wyp acalnoêci w ca ym sektorze bankowym wyniós 15,5% i w porównaniu do stanu na koniec 2003 roku wzrós o 1,8 pp. W Banku BPS SA wskaênik ten w 2004 roku zwi kszy si o 7,51 pp. i osiàgnà poziom 12,65%. 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 126,3% Przyrost funduszy w asnych w 2004 roku 73,2% 60,0% 49,2% 40,0% 20,0% 0,0% 14,0% -1,3% 3,1% 2,5% 9,8% -0,8% 0,2% -20,0% BANK BPS PKO BP Pekao SA BPH ING Bank Śląski BGŻ -11,5% Bank Handlowy BRE Bank Bank Zachodni WBK Bank Millenium Kredyt Bank Przyrost nale noêci brutto w 2004 roku 35,0% 25,0% 15,0% 5,0% 4,8% 16,2% 3,3% 27,2% 6,2% 3,9% 15,5% 9,9% -5,0% -15,0% -25,0% -15,6% BANK BPS PKO BP Pekao SA BPH ING Bank Śląski BGŻ Bank Handlowy BRE Bank Bank Zachodni WBK -13,9% Bank Millenium -8,2% Kredyt Bank str 16

17 OTOCZENIE Uwarunkowania zewn trzne dzia ania Banku BPS WielkoÊç zobowiàzaƒ ogó em w sektorze bankowym ukszta towa a si na koniec 2004 roku na poziomie 374,2 mld z i by a o 7,0% wy sza od wielkoêci uzyskanej na koniec 2003 roku. Zobowiàzania Banku BPS SA wzros y o 26,2%, kszta tujàc si na koniec 2004 roku na poziomie 5,3 mld z. Poni szy wykres prezentuje porównanie tempa wzrostu zobowiàzaƒ w Banku BPS SA i najwi kszych bankach. Reasumujàc nale y stwierdziç, e w Banku BPS SA wi kszoêç wskaêników ukszta towa a si na koniec analizowanego okresu na korzystnym poziomie w relacji do wielkoêci Êrednich w sektorze bankowym. W ciàgu 2004 roku Bank BPS SA wzmocni swojà pozycj na tle najwi kszych banków polskich, na co wskazuje wysoka dynamika zobowiàzaƒ Banku, znaczny przyrost sumy bilansowej oraz zwi kszenie kapita ów w asnych. Sytuacja finansowa Banku poprawi a si, co by o konsekwencjà m.in. podejmowanych dzia aƒ restrukturyzacyjnych za o onych w programie post powania naprawczego. 35,0% 25,0% 26,2% 23,2% Przyrost zobowiàzaƒ w 2004 roku 15,0% 7,9% 9,2% 6,5% 10,5% 5,0% 1,3% -5,0% -2,4% -3,4% -15,0% -8,6% -14,3% -25,0% BANK BPS PKO BP Pekao SA BPH ING Bank Śląski BGŻ Bank Handlowy BRE Bank Bank Zachodni WBK Bank Millenium Kredyt Bank str 17

18 OTOCZENIE Uwarunkowania wewn trzne dzia ania Banku BPS Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku Polskiej Spó dzielczoêci SA w 2004 roku uleg a poprawie w porównaniu do lat poprzednich. Âwiadczà o tym lepsze ni w 2003r. wskaêniki zwrotu z aktywów i kapita ów w asnych Banku oraz relacja kosztów dzia ania do wyniku na dzia alnoêci bankowej. Miniony rok by pierwszym w realizacji Planu dzia aƒ i planu finansowego Banku Polskiej Spó dzielczoêci SA na lata W I kwartale ubieg ego roku Bank sfinalizowa dzia ania zmierzajàce do uzyskania pomocy finansowej z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który w dniu r. podjà uchwa w sprawie udzielenia Bankowi zwrotnej pomocy finansowej. Otrzymanie w dniu r. Êrodków z BFG w kwocie 450 mln z by o zrealizowaniem jednego z podstawowych za o eƒ programu post powania naprawczego, zatwierdzonego decyzjà Komisji Nadzoru Bankowego w dniu 23 lutego 2004r. Zwrotna pomoc finansowa udzielona zosta a na okres trzech lat i sze- Êciu miesi cy, tj. do dnia 5 listopada 200r. z okresem karencji w jej sp acie wynoszàcym jeden rok i szeêç miesi cy. Bank uzyska w 2004 roku wynik finansowy brutto z tytu u tej pomocy w wysokoêci ,9 tys. z. Zgodnie z decyzjà KNB z dnia r. ustanowiono Bankowy Fundusz Gwarancyjny kuratorem nadzorujàcym wykonanie Programu post powania naprawczego przez Bank Polskiej Spó dzielczoêci SA. Ponadto Bank BPS SA posiada na koniec 2004r. zobowiàzania wobec Funduszu z tytu u po yczek w kwocie 4 475,3 tys. z udzielonych w latach poprzednich zwiàzanych z przej ciem BS w PrzemyÊlu, Poraju oraz w U u. W dniu r. zosta a sp acona ostatnia rata z tytu u po yczki, otrzymanej w kwocie 58 mln z na okres dwóch lat, która przeznaczona by a na wsparcie procesu przej cia Banku Spó dzielczego Rzemios a we Wroc awiu. Pomoc finansowa BFG pozwoli a na ca kowite pokrycie straty przej tego Banku. Bank BPS SA zrealizowa równie w 2004 roku jedno z zasadniczych zadaƒ postawionych w Programie naprawczym, jakim by a sprzeda akcji BG SA. Zgodnie z Porozumieniem zawartym pomi dzy Skarbem Paƒstwa, Bankami Zrzeszajàcymi i BG SA, Bank Polskiej Spó dzielczoêci SA wraz z GBW SA oraz MR Bank SA podpisa r. umow o sprzeda y posiadanych akcji BG SA na rzecz Rabobank International Holding B. V. Po zarejestrowaniu podwy szonego kapita u BG SA w dniu r. Bank BPS SA otrzyma Êrodki ze sprzeda y akcji w wysokoêci 210 mln z. Sprzeda pakietu tys. sztuk akcji BG SA po cenie 48 z za jednà akcj pozwoli a na niepomniejszanie funduszy Banku o 113,7 mln z z tytu u zaanga owania kapita owego netto w instytucjach finansowych. W zwiàzku z powy szym, fundusze w asne Banku na koniec 2004 roku wzros y do 201,5 mln z, co umo liwi o osiàgni cie przez Bank normy nadzorczej w zakresie wysokoêci wspó czynnika wyp acalnoêci, który wyniós 12,65 %. Jednym z za o eƒ Programu naprawczego by y równie zmiany organizacyjne, polegajàce na przeniesieniu zamiejscowych departamentów do Warszawy. Za o enie to zosta o zrealizowane w pierwszym pó roczu 2004r., koƒczàc tym samym d ugi okres rozproszenia Centrali Banku w ró nych regionach kraju. Jedynie Departament Operacji Krajowych i Zagranicznych, ze wzgl du na swojà specyfik oraz dobrze rozwini tà struktur technicznà i informatycznà, s u àcà do dokonywania rozliczeƒ zrzeszonych banków spó dzielczych, jest umiejscowiony we Wroc awiu. Istotnym wydarzeniem w dzia alnoêci Banku Polskiej Spó dzielczoêci SA w ubieg ym roku by o prowadzenie prac zwiàzanych z przygotowaniem i opracowaniem ostatecznej wersji dokumentu Wizja rozwoju Banku BPS SA. W grudniu 2004r. Rada Nadzorcza Banku zatwierdzi a Strategi Banku Polskiej Spó dzielczo- Êci SA w Warszawie na lata Realizacja strategii Banku ma doprowadziç do unowoczeênienia i rozwoju Banku we wszystkich obszarach dzia ania oraz do zbudowania trwa ych podstaw dalszego rozwoju w nast pnych latach, rozwoju Zrzeszenia i spó dzielczego sektora bankowego w Polsce. str 18

19 DZIA ALNOÂå Wspó praca z Bankami Spó dzielczymi Bank BPS SA na dzieƒ r. zrzesza 358 banków spó dzielczych na podstawie Umowy Zrzeszenia oraz wspó pracowa z jednym bankiem spó dzielczym (Krakowski Bank Spó dzielczy w Krakowie) na podstawie Umowy o Wspó prac. Bank wspó pracujàcy i zrzeszone banki spó dzielcze z Bankiem BPS SA stanowià ponad 60 % wszystkich banków spó dzielczych w Polsce. Fundusze pomocowe i po yczki podporzàdkowane W Banku BPS SA funkcjonujà trzy fundusze pomocowe: - Fundusz Pomocowy, - Fundusz Pomocy Bankom Spó dzielczym, - Fundusz Wspó pracy. Funkcjonowanie trzech funduszy podyktowane jest historià ich tworzenia, a tak e ró nicami w kwestiach w asnoêci Êrodków oraz przeznaczenia, oprocentowania i innych warunków udzielania po yczek. W ubieg ym roku dokonano kolejnych zmian zapisów Umowy Zrzeszenia, wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom banków zrzeszonych, które mogà mieç problemy z osiàgni ciem poziomu funduszy w asnych wymaganego ustawà Prawo bankowe. W trosce o te banki dokonano, zgodnie z Uchwa à Rady Zrzeszenia Banku BPS SA nr 14/40/2004 z dnia r., zwi kszenia wspó czynnika corocznych wp at na Fundusz Pomocowy z 0,3 % na 0,35 % stanu depozytów zgromadzonych na koniec roku 2003, stanowiàcych podstaw naliczenia rezerwy obowiàzkowej. Zwi kszony w ten sposób stan Êrodków Funduszu umo liwi w wi kszym stopniu udzielanie po yczek podporzàdkowanych bankom spó dzielczym. Na dzieƒ r. Êrodki zgromadzone na koncie tego funduszu osiàgn y kwot 46,1 mln z (w tym wp aty banków spó dzielczych 43,2 mln z oraz wp aty Banku BPS SA 2,9 mln z ). Ze Êrodków tych korzysta o 45 banków spó dzielczych na kwot 30,8 mln z. Z Funduszu Pomocy Bankom Spó dzielczym, który utworzono z odpisów z zysku netto Banku Zrzeszajàcego (3,6 mln z ), na r. korzysta o 10 banków spó dzielczych na àcznà kwot 3,3 mln z, natomiast z Funduszu Wspó pracy (3,1 mln z ) skorzysta w minionym roku jeden bank spó dzielczy na kwot 0,4 mln z. Ponadto w 2004r. funkcjonowa y po yczki podporzàdkowane dla 49 zrzeszonych banków spó dzielczych i 1 banku spó dzielczego nie zrzeszonego, w àcznej kwocie 14,0 mln z, udzielone ze Êrodków w asnych Banków Zrzeszajàcych przed po àczeniem w Bank BPS SA. Udzia y mniejszoêciowe Na przestrzeni ubieg ego roku Bank BPS SA wycofa swoje udzia y z jednego zrzeszonego banku spó dzielczego (w Sulikowie) na kwot 60 tys. z. Bank BPS SA otrzyma w 2004r. dywidendy w kwocie 58,4 tys. z z 7 banków spó dzielczych. Dywidendy przeznaczono na zakup dalszych jednostek udzia owych tych banków. Wg stanu na r. Bank BPS SA by zaanga owany w fundusz udzia owy w: - 19 zrzeszonych bankach spó dzielczych na àcznà kwot 2 020,4 tys. z, - 7 bankach spó dzielczych niezrzeszonych z Bankiem BPS SA na kwot 266,1 tys. z, z czego udzia y 6 banków o àcznej wartoêci 182,7 tys. z, pozostawa y wypowiedziane od roku 2002 i nie zwrócone, - 1 banku niezrzeszonym w upad oêci w kwocie 0,6 tys. z. Syntetyczna charakterystyka zrzeszeƒ banków spó dzielczych na dzieƒ r. (w mln z ) Fundusze w asne BPS GBW 732 MR BANK 371 Razem Udzia BPS 58,63% Suma bilansowa ,21% Nale noêci od klientów niebankowych ,25% Zobowiàzania wobec klientów niebankowych ,30% Liczba zrzeszonych BS ,17% str 19

20 DZIA ALNOÂå Wspó praca z Bankami Spó dzielczymi W zwiàzku z obowiàzujàcymi terminami osiàgni cia przez BS kolejnych progów kapita owych oraz faktem, i fundusze w asne 10 banków zrzeszonych nie przekraczajà równowartoêci 1 mln euro, nie przewiduje si wypowiedzenia udzia ów. Natomiast pozosta e banki realizujà programy po àczeniowe, bàdê sà jednostkami, które mogà przy àczyç banki s absze kapita owo. Dlatego te Bank BPS SA, wspierajàc zrzeszone banki, pozostanie ich udzia owcem. JednoczeÊnie, w III kwartale ka dego roku, przeprowadzana b dzie analiza sytuacji finansowej tych banków pod kàtem stwierdzenia zasadnoêci zaanga owania Banku BPS SA w fundusz udzia owy banków spó dzielczych. Kredyty preferencyjne i fundusze strukturalne W 2004r. w pe ni zabezpieczono potrzeby ca ego Zrzeszenia w zakresie pozyskania Êrodków na dop aty do oprocentowania kredytów preferencyjnych - w wysokoêci 175 mln z. Zosta y udzielone kredyty, których àczna kwota wynios a 616 mln z. Zakoƒczono proces pe nej centralizacji systemów sprawozdawczoêci kredytów preferencyjnych, dzi ki czemu proces pozyskiwania dop at z ARiMR przez banki spó dzielcze zosta skrócony do ok. 2-3 tygodni, tj. o jeden miesiàc. Opracowano wzory umów kredytowych dla klientów banków spó dzielczych w ramach kredytów preferencyjnych, por czeƒ i gwarancji. W ubieg ym roku podpisano w imieniu i na rzecz zrzeszonych banków spó dzielczych porozumienie z Polskà Agencjà Rozwoju Przedsi biorczoêci w sprawie kredytów pomostowych w ramach Dzia ania 2.3. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoêci przedsi biorstw. W ramach II etapu Bankowego Systemu Przygotowaƒ do Funduszy Strukturalnych (Punkty doradztwa unijnego), Bank BPS SA pozyska i przekaza zrzeszonym bankom spó dzielczym programy komputerowe Wniosek o rejestracj gospodarstw rolnych, Dop aty bezpoêrednie oraz opracowa oprogramowanie autorskie Bankowy doradca Unii Europejskiej wraz z programem szkolenia. Bank BPS SA przeszkoli w wymienionym zakresie pracowników Zrzeszenia. Opracowano ponadto materia y promocyjne dla Punktów Doradztwa Unijnego. W konkursie grantów dla banków spó dzielczych, og oszonym przez Fundacj Fundusz Wspó pracy Program Agrolinia, Bank BPS SA uzyska 300 tys. z grantu na realizacj projektu Bank Spó dzielczy liderem doradztwa w wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej na wsi. Us ugi dla banków spó dzielczych Bank Polskiej Spó dzielczoêci SA w 2004r. zwi kszy zaanga owanie w instytucjonalnà kontrol wewn trznà banków spó dzielczych. Kontrola ta ma wspomagaç procesy decyzyjne, podnosiç skutecznoêç i wydajnoêç dzia ania, zapewniaç wiarygodnoêç sprawozdawczoêci finansowej i zgodnoêç dzia ania banków z przepisami prawa i regulacjami wewn trznymi. Pracownicy Banku BPS SA przeprowadzili w minionym roku 429 odp atnych kontroli w zrzeszonych BS, poêwi cajàc im osobodni. Na przestrzeni 2004 roku liczba czynnych umów wzros a o 64 - z 84 wed ug stanu na r. do 148 na koniec 2004r. Op ata za us ug uwzgl dnia koszty wynagrodzeƒ z narzutami, koszty delegacji i cz Êç kosztów rzeczowych. Ponadto od 1 grudnia 2004 roku Bank Polskiej Spó dzielczoêci SA - zgodnie z za o eniami programu naprawczego - wprowadzi nowà us ug dla BS w obszarze wspomagania zarzàdzania ryzykiem stopy procentowej i walutowym. Wspó praca ta ma na celu wsparcie banków spó dzielczych w dostosowaniu swoich procedur i dzia aƒ do wymogów nadzorczych w zakresie zarzàdzania ryzykiem. Bank BPS SA na bazie danych pozyskiwanych bezpoêrednio z systemów finansowo-ksi gowych banków spó dzielczych sporzàdza cykliczne raporty przy wykorzystaniu metod rekomendowanych przez GINB. Us uga ta jest odp atna na zasadzie non-profit. Odp atnoêç uwzgl dnia jedynie koszty przygotowania i utrzymywania przez Bank BPS SA odpowiedniego zaplecza kadrowego i informatycznego, w zwiàzku z indywidualnym badaniem ekspozycji na ryzyko stopy procentowej i walutowe ka dego banku spó dzielczego, który podejmie decyzj o wspó pracy. Do koƒca 2004 roku zainteresowanie us ugà zadeklarowa o 48 banków spó dzielczych, w tym terminie umowy podpisano z 10 spoêród nich. Bank BPS SA planuje dalsze poszerzanie katalogu odp atnych us ug Êwiadczonych bankom spó dzielczym. str 20

21 DZIA ALNOÂå Wspó praca z Bankami Spó dzielczymi Kredyty konsorcjalne z udzia em banków spó dzielczych W 2004 roku Bank aktywnie uczestniczy w organizowaniu konsorcjów ze zrzeszonymi bankami spó dzielczymi w celu finansowania dzia alnoêci inwestycyjnej i obrotowej podmiotów gospodarczych w oparciu o opracowany i wdro ony regulamin zawierania konsorcjów ze zrzeszonymi bankami spó dzielczymi. Zaanga owanie bilansowe Banku BPS SA w kredyty konsorcjalne ze zrzeszonymi bankami spó dzielczymi wed ug stanu na dzieƒ r. wynios o 243,8 mln z, co stanowi o 13,0% nale noêci kredytowych ogó em. Struktura kredytów konsorcjalnych na koniec 2004r. przedstawia a si nast pujàco: kredyty inwestycyjne - 190,3 mln z, tj. 78,1%, kredyty obrotowe - 53,5 mln z, tj. 21,9%. W porównaniu z koƒcem roku 2003 nastàpi o zwi kszenie: wartoêci kredytów konsorcjalnych obrotowych o 4,5 mln z (dynamika 109,1%), udzia u kredytów obrotowych w strukturze kredytów konsorcjalnych (z 19,5% na r. do 21,9% na r.). Na dzieƒ r. czynne by y 662 umowy kredytowe konsorcjalne zawarte ze zrzeszonymi bankami spó dzielczymi, z tego: 609 umów o kredyty inwestycyjne (92,0%), 53 umowy o kredyty obrotowe (8,0%). Na koniec 2004r. kredyty normalne i pod obserwacjà stanowi y 84,1% ogó u kredytów konsorcjalnych. Karty bankowe i bankomaty Na koniec 2004r. Bank BPS SA posiada w ofercie pi ç rodzajów kart bankowych wydawanych klientom banków spó dzielczych i w asnym. Rok 2004 by w Zrzeszeniu BPS rokiem gwa townego rozwoju produktów kartowych. W porównaniu z rokiem poprzednim nastàpi przyrost o 40,4 tys. szt. iloêci wydanych kart bankowych, tj. o 64,7%. Rozwój tych produktów kszta towa si na zbli onym poziomie w bankach spó dzielczych (wzrost o 65,9%) jak i w Banku BPS SA (wzrost o 57,9%). Najbardziej popularnà kartà by a VISA Electron standardowo wydawana posiadaczom rachunku POL-Konto. Do oferty wprowadzona zosta a równie karta VISA Electron Business celem udost pnienia klientom instytucjonalnym (segment MSP oraz rolnicy indywidualni) mi dzynarodowej taniej karty p atniczej. W 2004r. zosta y opracowane za o enia funkcjonalne i przeprowadzone prace przygotowawcze do wprowadzenia nowego produktu - karty kredytowej VISA. IloÊç wydanych kart p atniczych w Zrzeszeniu BPS Stan na r. Stan na r. Przyrost BS Bank BPS SA BS Bank BPS SA BS Bank BPS SA Maestro Junior Polcard VISA Business VISA Classic VISA Electron Razem Razem Zrzeszenie str 21

22 DZIA ALNOÂå Wspó praca z Bankami Spó dzielczymi Podobnie dynamicznie rozwija a si sieç bankomatów Zrzeszenia. W roku 2004 liczba bankomatów Zrzeszenia BPS powi kszy a si o 115 szt., tj. o 47,1%. JednoczeÊnie zwi kszono sieç bankomatów w zakresie bezprowizyjnej wyp aty gotówki dla klientów Zrzeszenia BPS, poprzez podpisanie w 2004r. porozumieƒ z poni szymi bankami: a) Mazowieckim Bankiem Regionalnym SA, b) Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA, c) Bankiem Gospodarki ywnoêciowej SA. W wyniku podpisanych umów klienci Zrzeszenia BPS mogli w roku 2004, na takich samych zasadach jak w bankomatach w asnych, korzystaç z sieci obejmujàcej 954 bankomaty w Polsce. Bank BPS SA jako bank zrzeszajàcy wielokrotnie wyst powa do Ministerstwa Finansów z proêbà o stosownà interpretacj przepisów z zakresu ulgi podatkowej. Rada Ministrów wyda a w dniu 14 grudnia 2004r. rozporzàdzenie w sprawie udzielenia pomocy de minimis bankom spó dzielczym okreêlajàce szczegó owe warunki udzielania bankom spó dzielczym pomocy w ramach ulgi podatkowej. Po ukazaniu si tego rozporzàdzenia Bank kontynu-owa prace nad jego interpretacjà i wykorzystaniem przepisów w praktyce. Liczba bankomatów w sieci Zrzeszenia BPS Stan na r. Stan na r. Przyrost BS Bank BPS SA BS Bank BPS SA BS Bank BPS SA Razem Zrzeszenie Inne dzia ania na rzecz banków spó dzielczych Na przestrzeni ca ego 2004r. prowadzono dzia ania majàce na celu umo liwienie bankom spó dzielczym, których fundusze w asne nie przekraczajà równowarto- Êci 1 mln euro, tj. nie osiàgn y trzeciego progu kapita- owego, skorzystanie z ulgi podatkowej, do której uprawnia ustawa z dnia 27 czerwca 2003r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spó dzielczych, ich zrzeszaniu si i bankach zrzeszajàcych, która wesz a w ycie 6 wrzeênia 2003r. Bank BPS SA bra udzia w pracach legislacyjnych nad rzàdowym projektem Ustawy z dnia 1 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw, która dokona a nowelizacji ustawy z 27 czerwca 2003r. w zakresie dotyczàcym ulgi podatkowej. Zmiana wesz a w ycie w dniu 1 maja 2004r. Poza wàtpliwoêciami interpretacyjnymi dotyczàcymi przepisu ustawy, pojawi a si kolejna wàtpliwoêç zwiàzana z mo liwoêcià skorzystania przez banki spó dzielcze z pomocy paƒstwa w Êwietle przepisów UE. Zgodnie z uzyskanà w 2003r. przez banki spó dzielcze mo liwoêcià posiadania uprawnieƒ dewizowych na takich samych zasadach i w tym samym zakresie jak banki komercyjne, w 2004r. zwi kszy a si o 73 liczba banków, które posiadajà zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie dzia alnoêci dewizowej we w asnym zakresie. Na koniec 2004r. zgod takà posiada o 210 banków spó dzielczych. W roku 2004 Bank BPS SA podpisa z 26 uprawnionymi bankami spó dzielczymi umowy umo liwiajàce im odprowadzanie i zasilanie w waluty obce oraz lokowanie nadwy ek Êrodków dewizowych. Na koniec 2004 roku w Banku BPS SA podpisanych by o 60 umów z bankami spó dzielczymi z obszaru dzia alnoêci dewizowej. Udzielano bankom spó dzielczym pomocy w uzyskiwaniu zgody Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d na dystrybucj jednostek uczestnictwa funduszy TFI Union Investment: w ub. roku zgod takà uzyska o 25 Banków, zaê dalszych 9 oczekiwa o na zgod. str 22

23 DZIA ALNOÂå Wspó praca z Bankami Spó dzielczymi Wspó praca Banku BPS SA ze zrzeszonymi bankami spó dzielczymi obejmowa a ponadto: - prowadzenie rachunków bankowych w z otych i w walutach wymienialnych, na których zrzeszone banki utrzymywa y rezerwy obowiàzkowe oraz przeprowadza y za ich poêrednictwem rozliczenia pieni ne, - naliczanie i utrzymywanie rezerwy obowiàzkowej zrzeszonych banków na rachunku NBP, - prowadzenie wyodr bnionych rachunków, na których deponowane sà aktywa banków zrzeszonych stanowiàce pokrycie funduszu ochrony Êrodków gwarantowanych, - przyjmowanie lokat od banków zrzeszonych, w tym lokat na warunkach rynku mi dzybankowego, - obowiàzkowà sprawozdawczoêç za zrzeszone Banki do NBP i BFG, - poêrednictwo w komunikacji banków spó dzielczych z GINB, NBP, BFG, MF, MRiG i innymi instytucjami, - zakoƒczenie procesu pe nej centralizacji sprawozdawczoêci banków zrzeszonych, - budow wizerunku Zrzeszenia, zwi kszanie rozpoznawalnoêci jego logo, - 60 spotkaƒ podsumowujàcych inspekcje GINB w zrzeszonych bankach spó dzielczych, - opracowanie wzorcowych dokumentów i statutu w celu ujednolicenia procedur i regulacji wewn trznych w bankach spó dzielczych, - opracowanie regulaminów i instrukcji zgodnie z hierarchià potrzeb na regulacje produktowe ustalonà w oparciu o ankiet przeprowadzonà wêród zrzeszonych banków spó dzielczych, - wspó organizacj konkursu DziÊ oszcz dzam w SKO, jutro w Banku Spó dzielczym, - monitorowanie i analiz sytuacji ekonomicznofinansowej banków spó dzielczych, - przygotowanie dla banków spó dzielczych projektu i modelu wspó pracy z BIK SA, - pozyskanie z Funduszu Wspó pracy nowych linii kredytowych - Agrolinia, - stworzenie bankom spó dzielczym mo liwoêci wspó pracy w zakresie Funduszu Por czeƒ Unijnych oraz w zakresie por czeƒ i gwarancji do kredytów studenckich. str 23

24 DZIA ALNOÂå Organizacja Banku BPS W sk ad struktury organizacyjnej Banku wchodzà: Centrala, Oddzia y regionalne/oddzia wojewódzki, Oddzia y, Filie. Wed ug stanu na r. Bank prowadzi obs ug klientów poprzez 37 oddzia ów i 39 filii, przyporzàdkowanych do szeêciu oddzia ów regionalnych oraz jednego oddzia u wojewódzkiego. Zadaniem Centrali jest planowanie, koordynacja, realizacja i nadzorowanie zadaƒ wynikajàcych ze Statutu Banku, Umowy Zrzeszenia i Regulaminu Organizacyjnego Banku, a w szczególnoêci pomoc, wspó praca i dba oêç o rozwój ekonomiczno-finansowy i technologiczny Zrzeszenia. Oddzia y regionalne i oddzia wojewódzki pe nià funkcje us ugowe i rozliczeniowe wobec banków spó dzielczych oraz nadzorujà dzia alnoêç komercyjnà prowadzonà w podleg ych oddzia ach, które prowadzà dzia alnoêç handlowà i wykonujà czynnoêci bankowe okreêlone w ich regulaminach organizacyjnych i dodatkowo organizujà prac filii. Liczba placówek Banku BPS SA Oddzia y regionalne 6 Oddzia y wojewódzkie 1 Oddzia y 38 Filie 36 Razem Liczba obs ugiwanych jednostek przez oddzia y regionalne/wojewódzkie wg stanu na r. Oddzia y Banku BPS SA Katowice 3 Kraków 5 Lublin 5 Olsztyn 6 Rzeszów 4 Warszawa 6 Filie Banku BPS SA Banki Spó dzielcze 53 73* Wroc aw Razem * * w tym wspó pracujàcy bank spó dzielczy str 24

25 DZIA ALNOÂå Kadry Polityka kadrowa Banku BPS W 2004 r. Bank kontynuowa dzia ania zwiàzane z realizacjà programu naprawczego w obszarze kadrowop acowym, przede wszystkim w zakresie dalszego zmniejszania poziomu zatrudnienia, który zgodnie z za o eniami zmniejszy si na koniec 2004r. o ponad 30% w stosunku do stanu zatrudnienia z okresu powstania Banku BPS SA. W 2004r. nastàpi spadek zatrudnienia w jednostkach terenowych Banku o 195 osób. Ostatecznie w dniu r. stan zatrudnienia w Banku wynosi osoby, a zatem zmniejszenie zatrudnienia w ciàgu 2004 r. wynios o 182 osoby zamiast planowanych 168. Nale y podkreêliç, e restrukturyzacja zatrudnienia w 2004r. nie polega a wy àcznie na zwolnieniach pracowników. Procesy restrukturyzacji zachodzàce w Banku (np. dotyczàce spraw organizacyjnych, alokacji zadaƒ itp.) wymaga y spojrzenia na zasoby pracownicze pod kàtem mo liwoêci spe nienia przez nie nowych wymagaƒ Banku. W rezultacie nast powa a wymiana pracowników. W zmniejszeniu zatrudnienia w 2004r. wi kszy udzia mia y samoistne odejêcia pracowników w porównaniu do 2003r., na co niewàtpliwy wp yw mia y wprowadzone w 2004 r. regulacje ustawowe dotyczàce emerytur. Sytuacja odejêç pracowników z w asnej inicjatywy stworzy a dodatkowe trudnoêci dla pracodawcy (np. koniecznoêç zape nienia nieplanowanych wakatów), ale do koƒca 2004r. zosta y one skutecznie rozwiàzane. W 2004r. nastàpi y zmiany w strukturze wiekowej pracowników. Âredni wiek pracownika zatrudnionego w Banku wynosi obecnie ok. 38 lat. Oznacza to, e pracownicy sà jeszcze doêç m odzi, ale posiadajà ju znaczàce doêwiadczenie zawodowe. Struktura wieku pracowników zatrudnionych w Banku BPS 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 32,0% 24,5% 26,0% 26,6% 32,7% 33,8% 27,5% 28,4% 28,1% 13,6% 14,4% 12,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% do pow str 25

26 DZIA ALNOÂå Kadry W wyniku restrukturyzacji ukszta towa a si struktura zatrudnienia odbiegajàca od Êredniej w sektorze bankowym, poprzez wi kszy udzia osób z wykszta ceniem wy szym (Êrednia w sektorze wynosi 52% osób z wykszta ceniem wy szym), co nale y uznaç za zjawisko pozytywne. Na 2005r. zak adana jest zmiana struktury organizacyjnej Banku, która pozwoli na okreêlenie potrzeb w obszarze zasobów kadrowych oraz wypracowanie polityki kadrowo-p acowej i modelu zarzàdzania personelem. Tematyka szkoleƒ przeprowadzonych w 2004r. zarówno dla pracowników Banku BPS SA jak i zrzeszonych banków spó dzielczych by a odpowiedzià na zg aszane potrzeby, ale wynika a równie z koniecznoêci poszerzania wiedzy pracowników majàcych sprostaç wymaganiom, jakie stawia obecne otoczenie i warunki funkcjonowania Banku. G ówne tematy szkoleƒ dotyczy y zmian w zakresie obowiàzujàcego prawa, nowych standardów i rozwiàzaƒ UE, funduszy pomocowych, prawid owego funkcjonowania poszczególnych obszarów Banku. Struktura zatrudnienia w Banku wed ug kryterium wykszta cenia 41% 59% pracownicy ze średnim wykształceniem pracownicy z wyższym wykształceniem Szkolenia Szkolenia pracowników Banku BPS SA w 2004r. realizowane by y w nast pujàcych formach: 1) szkolenia wewn trzne, 2) szkolenia organizowane przez Fundacj Rozwoju BankowoÊci Spó dzielczej, 3) szkolenia zewn trzne. W 2004r. nastàpi znaczny wzrost liczby przeszkolonych osób w stosunku do 2003r. W grupie pracowników Banku BPS SA wzrost ten wynosi 62,8%, g ównie w wyniku zwi kszenia szkoleƒ wewn trznych (wzrost o 52,9%). W grupie pracowników zrzeszonych banków spó dzielczych wzrost by jeszcze wi kszy. W 2004r. przeszkolono àcznie osób wobec w 2003r. (wzrost o 69,9%). W 2004r. zosta o podpisane porozumienie pomi dzy Bankiem BPS SA a Fundacjà Rozwoju BankowoÊci Spó dzielczej, na mocy którego pracownicy zrzeszonych banków spó dzielczych od stycznia 2005r. b dà szkoleni tylko przez Fundacj przy nadzorze ze strony Banku BPS SA. str 26

27 DZIA ALNOÂå Dzia alnoêç handlowa Banku Oferta handlowa BankowoÊç korporacyjna Standaryzacja oferty produktowej dla klientów instytucjonalnych, pozwoli a na kompleksowà obs ug ww. grupy klientów wed ug jednolitych zasad we wszystkich placówkach Banku BPS SA. Ujednolicenie i rozszerzenie oferty bankowej, w tym stosowanie atrakcyjnych warunków cenowych, przyczyni o si do wzrostu konkurencyjnoêci wobec oferty banków komercyjnych. Zwi kszajàc atrakcyjnoêç warunków prowadzenia rachunków bie àcych oraz wykorzystujàc dost pne kana y dystrybucji us ug bankowych Bank BPS SA wprowadzi w 2004r. internetowy dost p do rachunków bankowych. Wprowadzenie nowoczeêniejszej i bezpieczniejszej us ugi Corporate Internet Banking spowodowa o sukcesywne wyparcie us ugi Home Banking. Oferta depozytowa Banku w 2004r. oprócz prowadzenia rachunków bie àcych i terminowych przeznaczonych dla Êrednich i du ych firm oraz instytucji rzàdowych i samorzàdowych, obejmowa a tak e rachunki dla ma ych firm, osób fizycznych prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà oraz rolników indywidualnych. Oferta ta funkcjonowa a pod nazwà handlowà BIZNES PRESTI. W ramach tego pakietu w 2004r. Bank BPS SA wprowadzi nowy produkt pod nazwà Lokata dynamiczna charakteryzujàcy si progresywnym oprocentowaniem Êrodków. Wymiernym efektem stosowanej polityki handlowej by przyrost liczby prowadzonych rachunków typu BIZNES PRESTI o ok. dwa tysiàce. Bank BPS SA specjalizujàcy si w obs udze sektora rolno-spo ywczego, wed ug stanu na dzieƒ r. prowadzi 6,5 tys. rachunków kredytów preferencyjnych (wspó praca z ARiMR), w tym 6,3 tys. dla rolników. Rozszerzajàc ofert kredytowà w 2004r. Bank BPS SA wprowadzi nowe produkty, tj. dopuszczalny debet w rachunku BIZNES PRESTI oraz kredyty pomostowe w ramach Dzia ania 2.3. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoêci przedsi biorstw, który oferujà równie zrzeszone Banki Spó dzielcze. BankowoÊç prywatna W 2004 r. Bank kontynuowa polityk sprzeda y rachunków oszcz dnoêciowo-rozliczeniowych (POL-Konto, POL-Konto Student, POL-Konto VIP, POL-Konto Junior) oraz pakietu z nim powiàzanego, tj. kart bankowych, limitu debetowego, kredytu odnawialnego oraz lokat w rachunku: Standard, Transfer, MIG. Oferowane preferencyjne warunki lokowania Êrodków oraz ni sze prowizje za przyznanie kredytu gotówkowego posiadaczom rachunku POL-Konto przyczyni y si do wzrostu liczby prowadzonych rachunków o ponad 3,8 tysiàca. Na dzieƒ r. Bank prowadzi ponad 28 tysi cy czynnych rachunków oszcz dnoêciowo-rozliczeniowych. Dla klientów indywidualnych nie posiadajàcych ROR w Banku BPS SA oferowano nast pujàce typy lokat: Standard, Progres, Rentier, Dop ata. Dominujàcym pod wzgl dem wielkoêci zgromadzonych Êrodków produktem depozytowym by a lokata typu Standard, dla której na koniec 2004r. prowadzono ponad 41,5 tys. rachunków. Bank w celu zwi kszenia rozpoznawalnoêci marki BPS SA oraz pozyskania nowych klientów oferowa promocyjne warunki prowadzenia lokat oszcz dnoêciowych pod nazwami: Standard Extra, Standard Plus, Standard Parkiet. W 2004r. Bank powi kszy ofert dla klientów indywidualnych o hipoteczne kredyty konsumpcyjne oraz o rachunek oszcz dnoêciowy POL-IKE. Oferta kredytowa dla klientów indywidualnych obejmowa a kredyty: - gotówkowe z otowe, dewizowe i denominowane, - odnawialne w POL-Koncie, - na zakup pojazdów, - finansujàce sprzeda ratalnà, - sezonowe, - mieszkaniowe, - studenckie na podstawie umów wspó pracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, - hipoteczne kredyty konsumpcyjne. Kontynuowano tak e rozpocz te w 2003r. prace zwiàzane ze zwi kszeniem funkcjonalnoêci pakietu Pol-Konto, polegajàce na udost pnieniu klientom mo liwoêci otrzymywania informacji na temat wysokoêci salda rachunku na wskazany numer telefonu komórkowego za poêrednictwem SMS. str 27

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH (oferowanych od 2 maja 2016 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH (oferowanych od 2 maja 2016 r.) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Słomnikach z dnia 27 kwietnia 2016 r. /tekst jednolity/ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 04.10.2013r. ZMIANA I - Uchwała Nr 21Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 16.05.2014r. ZMIANA II - Uchwała Nr

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 25 kwiecień 2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 1 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 04.01.2016r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU Obowiązuje od 01 luty 2016r. Jarosław

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 62/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 04 października 2011 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 4/2016 z dnia 05-02-2016 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 16/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/12/833/2016 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 04.03.2016 (obowiązuje od 14.03.2016 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 29/2011 z dnia 30 maja 2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZEKOCINACH T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, MAJ 2011 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 12 października 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Opracowano w Departamencie Kontrolingu Dobra sytuacja banków spółdzielczych na tle sektora bankowego Opracowano w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 148/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2015r. obowiązuje od dnia 01.01.2016r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 38/16 z dnia 31.03.2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 08.04.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/10/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 24.02.2016r. ( obowiązuje od 01.03.2016 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU I. Wkłady

Bardziej szczegółowo

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA Zarządu Banku Spółdzielczego w Krotoszynie z działalności

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarzadu z dnia 29-01-2016 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2016 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r. ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały nr 58/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 31 maja 2016r. TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 15 lutego 2016 r. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 AGENDA 1 Kilka słów o integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W BS W CHEŁMNIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W BS W CHEŁMNIE TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W BS W CHEŁMNIE I. KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I ROLNICZĄ dla kredytów udzielonych przed 04.08.2014 r. (pane stawki obowiązują 01.02.2015 r.) Stopa procentowa* Obrotowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 16 /13 z dnia 27 marca 2013 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 16 /13 z dnia 27 marca 2013 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 16 /13 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 15 KWIETNIA 2013 ROKU WG ZMIENNEJ STOPY PROCENTOWEJ

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy obowiązująca od 01 czerwca 2016r. Strzelce Opolskie 2016r. Spis treści: Część A - KLIENCI INDYWIDUALNI...

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU Załącznik Nr 1 do Uchwały 11/2016 Zarządu Banku Spóldzielczego w Krasnosielcu z dnia 08.03.2016r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 16.06.2016r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/I/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 22.01.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 184 13797 Poz. 1437 1437 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezb dnych do sporzàdzania bilansu

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI TABELE WYKRESY

SPIS TREÂCI TABELE WYKRESY BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2002 SPIS TREÂCI TABELE.................................................................................. 5 INFORMACJE O GOSPODARCE.............................................................

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016 Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie 31 maja 2016 Dotychczasowe działania banków w sferze ograniczenia konsekwencji skokowego wzrostu kursu CHF Sześciopak

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r.

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. Art. 1. Ustawa okreêla zadania, zakres dzia alnoêci oraz organizacj Banku Gospodarstwa Krajowego. 594 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego 1) organizacj wewn trznà i szczegó owy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.) 1/6 Rozdział I. Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Nr 9/XL/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 23.12.2014r Uchwała Nr 13/IX/14 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 30.12.2014r Polityka zmiennych składników

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Tekst jednolity z dnia 05 stycznia 2016r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY Warszawa, 8 listopada 2013 r. Najlepszy kwartał pod względem działalności komercyjnej w ostatnim roku 3 miliardy złotych nowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gdańsk, dnia 18.08.2015 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, faks 58-554-72-27 Wykonawcy Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów depozytowych

Tabela oprocentowania produktów depozytowych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 90/2016 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 104.2016 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów depozytowych

Bardziej szczegółowo

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Spis treści Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 1.1. Pojęcie i cechy 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków 1.3. Model

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015 1 )

Tabela oprocentowania kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015 1 ) Załącznik do uchwały zarządu nr 204 /2015 z dnia 30.12.2015 r. wchodzi w życie z dniem 01.01.2016. r. Tabela kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE... 4 Tabela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Tekst jednolity Regulaminu sporządzony w dniu 05.03.2013 r. Preambuła Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 40/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Maz. z dnia 06.04.2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM Tabela 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo