RODZAJ INFORMACJI 2, 3, ust. 6, 11 ust pkt 11), 11 ust. 1, ust. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RODZAJ INFORMACJI 2, 3, ust. 6, 11 ust pkt 11), 11 ust. 1, ust. 4"

Transkrypt

1 Ver.1 ( ) Skorowidz dotyczący istotnych informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia Rentowego TWOJA RENTA zatwierdzonych Uchwałą Zarządu POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group nr 03/15/2015 z dnia r. (kod: owu75) RODZAJ INFORMACJI przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia koszty oraz wszelkie inne obciążenia potrącane ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lub poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wartość wykupu ubezpieczenia w poszczególnych okresach trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz okres, w którym roszczenie o wypłatę wartości wykupu nie przysługuje Numer jednostki redakcyjnej wzorca umownego 2, 3, ust. 6, 11 ust. 6 2 pkt 11), 11 ust. 1, ust. 4 POLISA-ŻYCIE Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 162A, Warszawa, tel.: , fax: , zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS: , NIP , REGON , kapitał zakładowy ,00 zł, opłacony w całości.

2 TWOJA RENTA OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO TWOJA RENTA 1. Niniejsze warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów Indywidualnego Ubezpieczenia Rentowego TWOJA RENTA zawieranych przez POLISA-ŻYCIE Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, zwanym dalej POLISA-ŻYCIE. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2. Ilekroć w niniejszych warunkach ubezpieczenia użyto określenia: 1) Ubezpieczający rozumie się przez to stronę zawartej z POLISA-ŻYCIE umowy ubezpieczenia, zobowiązaną do opłacania składki. Dla potrzeb niniejszych warunków ubezpieczenia Ubezpieczający jest jednocześnie Ubezpieczonym; 2) Ubezpieczony rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, której życie jest objęte ochroną ubezpieczeniową i która w dniu rozpoczęcia okresu trwania umowy ubezpieczenia ma nie więcej niż 70 lat; 3) Beneficjent rozumie się przez to osobę wskazaną przez Ubezpieczonego, jako uprawnioną do otrzymania świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia; 4) okres trwania umowy ubezpieczenia rozumie się przez to okres ubezpieczenia oraz okres wypłaty renty; 5) okres ubezpieczenia rozumie się przez to ustalony przez strony przy zawarciu umowy ubezpieczenia okres, w którym Ubezpieczający zobowiązany jest opłacać składkę ubezpieczeniową; 6) okres wypłaty renty rozumie się przez następujący po okresie ubezpieczenia okres, w którym POLISA-ŻYCIE zobowiązana jest do wypłaty renty obejmujący również gwarantowany okres wypłaty renty; 7) gwarantowany okres wypłaty renty ustalony w umowie ubezpieczenia okres, w którym wypłata renty jest kontynuowana pomimo zgonu Ubezpieczonego; 8) rocznica polisy rozumie się przez to przypadającą w okresie trwania umowy ubezpieczenia każdą rocznicę pierwszego dnia odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia; 9) rok polisowy okres upływający pomiędzy kolejnymi rocznicami polisy; 10) okres polisowy rozumie się przez to okres rozpoczynający się w dniu początku odpowiedzialności, a następnie w odpowiednim dniu każdego kolejnego okresu ubezpieczenia w zależności od wybranej przez Ubezpieczającego częstotliwości opłacania składki regularnej; okresem polisowym, może być miesiąc, kwartał, półrocze lub rok; 11) wartość polisy rozumie się przez to obliczoną przy zastosowaniu metod aktuarialnych i finansowych, w oparciu o które została skalkulowana wysokość składki ubezpieczeniowej, wartość części składek na pokrycie przyszłych zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia stanowiącą różnicę pomiędzy zakumulowaną wartością wpłaconych składek ubezpieczeniowych a zakumulowaną wartością poniesionych kosztów zawarcia i obsługi umowy. Minimalne wysokości wartości polisy według stanu na koniec poszczególnych lat polisowych przy założeniu niezmiennej wysokości renty oraz składki podane są na polisie ubezpieczeniowej. Wartość polisy w każdą rocznicę polisy powiększana jest o kwotę zależną od udziału w zyskach. Wartość polisy ulega zmianie w przypadku waloryzacji wysokości renty i składki oraz zmiany warunków ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego. W wartości polisy uwzględniane są również wszelkie zobowiązania oraz należności względem Ubezpieczającego z tytułu składki ubezpieczeniowej lub innych opłat związanych z wykonywaniem umowy (kwoty składek lub części składek nieopłaconych przez Ubezpieczającego, opłaty związane ze zmianą warunków ubezpieczenia wskazane w Wykazie Opłat za Zmianę Warunków Ubezpieczenia lub kwoty składek lub części składek podlegających zwrotowi za niewykorzystany okres ubezpieczenia). ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ I RODZAJE SWIADCZEŃ POLISA-ŻYCIE obejmuje ochroną ubezpieczeniową życie Ubezpieczonego i zobowiązuje się w przypadku: 1) dożycia przez Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia wypłaty świadczenia w formie renty, 2) zgonu Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia - wypłaty świadczenia w wysokości wartości polisy. 2. Renta, o której mowa w ust. 1 pkt 1) jest to kwota wypłacana przez POLISA- ŻYCIE miesięcznie w okresie wypłaty renty, w wysokości ustalonej przez Strony przy zawarciu 3. W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia należna Ubezpieczonemu renta wypłacana jest dożywotnio, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących gwarantowanego okresu wypłaty renty. 4. Minimalna wysokość renty przy założeniu opłacenia wszystkich należnych POLISA- -ŻYCIE składek ubezpieczeniowych podana jest na polisie ubezpieczeniowej. 5. Wysokość renty może ulegać zmianie ze względu na: 1) wybór przez Ubezpieczającego wariantu ubezpieczenia z rentą i składką podlegającą corocznej waloryzacji, 2) na dopisany udział w zyskach, 3) wpłaty składek dodatkowych, 4) okres bezskładkowy ubezpieczenia, 5) zmianę warunków ubezpieczenia. 6. Na wniosek Ubezpieczonego świadczenie z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia może być wypłacone jednorazowo w wysokości wartości polisy, ustalanej na ostatni dzień okresu ubezpieczenia. 7. W zakresie świadczenia z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w wariancie bez gwarantowanego okresu wypłaty renty lub z gwarantowanym okresem wypłaty renty. 8. Gwarantowany okres wypłaty renty Ubezpieczający określa we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia i może on wynosić 5, 10, 15 lub 20 lat polisowych licząc od dnia zakończenia okresu ubezpieczenia. 9. W przypadku wyboru wariantu ubezpieczenia z gwarantowanym okresem wypłaty renty w przypadku zgonu Ubezpieczonego w tym okresie, wypłata renty jest kontynuowana przez POLISA-ŻYCIE do końca gwarantowanego okresu wypłaty renty na rzecz osoby uprawnionej do świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, ustalanej zgodnie z postanowieniami 17 ust Wypłata renty osobie uprawnionej jest kontynuowana począwszy od najbliższego terminu wypłaty renty przypadającego po dniu zgłoszenia przez osobę uprawnioną zgonu Ubezpieczonego. 10. W przypadku zgonu Ubezpieczonego w okresie wypłaty renty trwającym po gwarantowanym okresie wypłaty zobowiązanie POLISA-ŻYCIE do wypłaty renty wygasa. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, skierowanego do POLISA-ŻYCIE na formularzu POLISA-ŻYCIE. 2. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest podpisać osobiście. 3. Ubezpieczający zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w formularzu wniosku o zawarcie Odpowiedzi zawarte we wniosku powinny być zgodne z prawdą. 4. POLISA-ŻYCIE zastrzega sobie prawo zaproponowania zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach szczególnych lub odrzucenia wniosku bez podania przyczyny. 5. Jeżeli wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia został wypełniony nieprawidłowo lub jest niekompletny POLISA-ŻYCIE wezwie Ubezpieczającego do sporządzenia nowego wniosku lub jego uzupełnienia. okres ubezpieczenia Długość okresu ubezpieczenia ustalają strony przy zawarciu umowy ubezpieczenia w pełnych latach polisowych. 2. Ubezpieczający, który wybierze jednorazową formę zapłaty składki ubezpieczeniowej posiada prawo ograniczenia okresu trwania umowy ubezpieczenia wyłącznie do okresu wypłaty renty (natychmiastowa wypłata renty). wskazanie Beneficjenta Ubezpieczony wskazuje we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia Beneficjenta. 2. Ubezpieczony ma prawo wskazać więcej niż jednego Beneficjenta i określić procentowo udział poszczególnych Beneficjentów w kwocie Jeżeli udział poszczególnych Beneficjentów w świadczeniu nie zostanie określony to przyjmuje się, że udziały są równe. 3. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie zmienić lub odwołać Beneficjenta, wyznaczyć dalszych Beneficjentów, a także zmieniać udziały poszczególnych Beneficjentów w kwocie 4. Ubezpieczony dokonuje zmian, o których mowa w ust. 3 polisa ubezpieczeniowa Zawarcie umowy ubezpieczenia POLISA-ŻYCIE potwierdza wystawieniem polisy. 2. Umowę uważa się za zawartą z dniem wskazanym na polisie. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI Odpowiedzialność POLISA-ŻYCIE rozpoczyna się od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia oznaczonego w polisie, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpływu do POLISA-ŻYCIE wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia i opłaceniu przez Ubezpieczającego pierwszej składki regularnej lub składki jednorazowej. 2. Odpowiedzialność POLISA-ŻYCIE z tytułu umowy ubezpieczenia wygasa: 1) z dniem skuteczności odstąpienia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, 2) w dniu zgonu ubezpieczonego, 3) w dniu, o którym mowa w 12 ust. 9 pkt 2). ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 9. Umowa ubezpieczenia zostaje rozwiązana z dniem: 1. odstąpienia Ubezpieczonego od umowy ubezpieczenia, 2. upływu okresu wypowiedzenia. 1

3 odstąpienie od umowy Ubezpieczenia Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. 2. O odstąpieniu od umowy Ubezpieczający jest zobowiązany poinformować POLISA-ŻYCIE 3. Odstąpienie Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia jest skuteczne od dnia otrzymania przez POLISA-ŻYCIE pisemnej informacji o odstąpieniu. 4. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku opłacenia składki za czas udzielania przez POLISA-ŻYCIE ochrony ubezpieczeniowej. 5. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia POLISA-ŻYCIE zwraca Ubezpieczającemu składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia. 6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5, postanowienia 18 ust. 20 i 21 stosuje się odpowiednio. wypowiedzenie umowy ubezpieczenia Ubezpieczający może pisemnie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym czasie trwania okresu ubezpieczenia. 2. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 1 jest skuteczne na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym złożone zostało oświadczenie o wypowiedzeniu 3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku opłacenia składki za czas trwania odpowiedzialności POLISA-ŻYCIE w okresie wypowiedzenia. 4. W przypadku wypowiedzenia przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia POLISA-ŻYCIE wypłaca Ubezpieczającemu wartość polisy. 5. Wartość polisy ustalana jest na dzień upływu okresu wypowiedzenia, zgodnie z postanowieniami ust Przy wypłacie wartości polisy postanowienia 18 ust. 20 i 21 stosuje się odpowiednio. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Składka ubezpieczeniowa wyliczana jest na podstawie Taryfy Składek do Indywidualnego Ubezpieczenia Rentowego Twoja Renta obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zawarcie 2. Składka ubezpieczeniowa obliczana jest bez uwzględnienia stopy technicznej. 3. Składka ubezpieczeniowa wyliczana jest w oparciu o następujące parametry: 1) wiek Ubezpieczonego, 2) okres ubezpieczenia, na który zawierana jest umowa ubezpieczenia, 3) gwarantowany okres wypłaty renty, 4) częstotliwość opłacania składki, 5) wysokość renty, 6) wariant ubezpieczenia z waloryzacją lub bez waloryzacji renty i składki. 4. Ubezpieczający we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia określa sposób opłacania składki. Składka ubezpieczeniowa może być opłacana: 1) regularnie: a) miesięcznie, b) kwartalnie, c) półrocznie, d) rocznie, 2) jednorazowo za cały okres ubezpieczenia. 5. Składka ubezpieczeniowa jest stała w okresie ubezpieczenia, z wyjątkiem zawarcia umowy ubezpieczenia w wariancie z waloryzacją renty i składki ( 13 ust. 1 pkt 2), zmiany częstotliwości opłacania składki oraz innych zmian warunków ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego. 6. Ubezpieczający może w każdym czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia wystąpić do POLISA-ŻYCIE z pisemnym wnioskiem o zmianę sposobu opłacania składki regularnej. Nowy sposób opłacania składki obowiązuje od pierwszej rocznicy polisy następującej po złożeniu wniosku o zmianę sposobu opłacania składki. Zmiana sposobu opłacania składki może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty określonej w Wykazie Opłat za Zmianę Warunków Ubezpieczenia. 7. Ubezpieczający opłacający składkę regularnie zobowiązany jest opłacać składkę z góry, w terminie do ostatniego dnia okresu polisowego, za który została opłacona poprzednia składka. 8. W przypadku nieopłacenia należnej składki regularnej w terminie, o którym mowa w ust. 7 w tym również składki w wysokości uwzględniającej waloryzację POLISA-ŻYCIE wezwie Ubezpieczającego do zapłaty składki wyznaczając dodatkowy 7 dniowy termin jej zapłaty. 9. Jeżeli składka nie zostanie opłacona w dodatkowym terminie, o którym mowa w ust. 8: 1) umowa ubezpieczenia przekształca się w ubezpieczenie bezskładkowe, o ile przy uwzględnieniu braku wpłat składek regularnych do końca okresu ubezpieczenia wartość polisy osiągnie poziom umożliwiający wypłatę renty w wysokości renty minimalnej wskazanej w Wykazie Opłat za Zmianę Warunków Ubezpieczenia; 2) umowę ubezpieczenia uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego ze skutkiem natychmiastowym na dzień, w którym upłynął termin zapłaty składki regularnej, o którym mowa w ust. 7 w przypadku, gdy wartość polisy nie osiągnie poziomu wskazanego w pkt 1). 10. W przypadku opłacenia zaległej składki w dodatkowym terminie, o którym mowa w ust. 8 POLISA ŻYCIE udziela ochrony ubezpieczeniowej z zachowaniem ciągłości odpowiedzialności ubezpieczeniowej. 11. Ubezpieczający w całym okresie ubezpieczenia może dokonywać wpłat składek dodatkowych celem zmiany wysokości wartości polisy oraz wysokości renty. Minimalna wysokość składki dodatkowej wynosi 1000 zł. 12. Wpłata składki dodatkowej winna być potwierdzona przez Ubezpieczającego pisemnym zgłoszeniem jej dokonania i nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku wpłaty składki regularnej. 13. Zmiana wartości polisy oraz wysokości renty wynikająca z wpłaty przez Ubezpieczającego składki dodatkowej następuje z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonana została wpłata składki dodatkowej, pod warunkiem, iż wpłata składki dodatkowej nastąpiła nie później niż do 14 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc począwszy, od którego ma nastąpić zmiana powyższych parametrów umowy. 14. Nowa wysokość wartości polisy oraz wysokości renty ustalana jest na zasadach określonych w 14 ust O nowej wysokości wartości polisy oraz wysokości renty wynikających z wpłaty składki dodatkowej POLISA-ŻYCIE poinformuje Ubezpieczającego 16. POLISA-ŻYCIE zastrzega sobie prawo odmowy zmiany wartości polisy oraz wysokości renty lub zaproponowania dokonania zmiany tych parametrów umowy na warunkach szczególnych, o czym poinformuje Ubezpieczającego na piśmie nie później niż do dnia począwszy, od którego miała obowiązywać zmiana parametrów umowy wynikająca z wpłaty składki dodatkowej. 17. W przypadku odmowy przez POLISA-ŻYCIE zmiany wartości polisy oraz wysokości renty w związku z wpłatą składki dodatkowej, bądź rezygnacją z tej zmiany przez Ubezpieczającego w związku z brakiem akceptacji przedstawionych przez POLISA-ŻYCIE warunków szczególnych tej zmiany, POLISA-ŻYCIE zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu wpłaty dokonanej na poczet składki dodatkowej nie później niż do końca miesiąca począwszy, od którego miała obowiązywać zmiana parametrów umowy wynikająca z wpłaty składki dodatkowej. WALORYZACJA RENTY I SKŁADKI We wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia Ubezpieczający określa rodzaj umowy ubezpieczenia wybierając jeden spośród poniższych wariantów: 1) umowa ubezpieczenia z rentą i składką niepodlegającą corocznej waloryzacji, 2) umowa ubezpieczenia z rentą i składką podlegającą corocznej waloryzacji na zasadach określonych w ustępach poniższych. 2. W przypadku wyboru wariantu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2) w każdą rocznicę polisy w okresie ubezpieczenia POLISA-ŻYCIE dokona waloryzacji renty o wskaźnik określony w ust Wskaźnik waloryzacji, o którym mowa w ust. 2 ustalany jest dla danego roku kalendarzowego na podstawie publikowanego przez GUS współczynnika wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysków i nagród na koniec drugiego kwartału roku poprzedzającego za ostatnie cztery kwartały. 4. Na podstawie zwaloryzowanej wysokości renty określana jest nowa wysokość składki ubezpieczeniowej. 5. O nowej wysokości renty i składki POLISA-ŻYCIE poinformuje Ubezpieczającego na piśmie nie później niż 30 dni przed rocznicą polisy. 6. Ubezpieczony w terminie do dnia poprzedzającego rocznicę polisy może zgłosić do POLISA-ŻYCIE pisemny wniosek o zmianę wariantu 7. Nowy wariant umowy ubezpieczenia obowiązuje od rocznicy polisy następującej po dniu złożenia wniosku o zmianę wariantu. UBEZPIECZENIE BEZSKŁADKOWE ORAZ ZMIANY WARUNKÓW UBEZPIECZENIA W trakcie trwania okresu ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przysługuje prawo składania wniosków o zmianę warunków ubezpieczenia, o których mowa poniżej. Wnioski o zmianę warunków ubezpieczenia składane są pisemnie na formularzu POLISA-ŻYCIE. 2. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą się wiązać z koniecznością poniesienia przez Ubezpieczającego dodatkowych kosztów szczegółowo określonych w Wykazie Opłat za Zmianę Warunków Ubezpieczenia. Opłaty wskazane w Wykazie Opłat za Zmianę Warunków Ubezpieczenia uwzględniane są w wysokości wartości polisy. 3. Po upływie pięciu lat polisowych, licząc od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający może wystąpić do POLISA-ŻYCIE z pisemnym wnioskiem o przekształcenie ubezpieczenia na ubezpieczenie bezskładkowe. 4. We wniosku o przekształcenie ubezpieczenia na bezskładkowe Ubezpieczający określa długość trwania okresu bezskładkowego ubezpieczenia. 5. Począwszy od następnego okresu polisowego po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, Ubezpieczający jest zwolniony z obowiązku opłacania składki do końca wskazanego okresu bezskładkowego. 6. Przekształcenie ubezpieczenia na ubezpieczenie bezskładkowe polega na zaliczeniu wartości polisy jako składki opłaconej do końca okresu bezskładkowego ubezpieczenia i na tej podstawie ustaleniu nowej, zredukowanej wysokości renty. Umowa ubezpieczenia przekształca się na ubezpieczenie bezskładkowe o ile przy uwzględnieniu braku wpłat składek regularnych we wskazanym okresie bezskładkowym wartość polisy osiągnie poziom umożliwiający wypłatę renty w wysokości renty minimalnej wskazanej w Wykazie Opłat za Zmianę Warunków Ubezpieczenia. 7. Z zastrzeżeniem postanowień ust 8, po zakończeniu okresu bezskładkowego Ubezpieczający zobowiązany jest do wpłacania składek regularnych w wysokości wskazanej przez POLISA-ŻYCIE w piśmie informującym o zredukowanej wysokości renty ze względu na okres bezskładkowy ubezpieczenia. 8. W terminie 30 dni przed upływem bezskładkowego okresu ubezpieczenia Ubezpieczający posiada prawo złożenia wniosku o przywrócenie wysokości renty sprzed zmiany umowy na ubezpieczenie bezskładkowe lub ustalenie wysokości renty w nowej wysokości poprzez dokonanie jednorazowej wpłaty na poczet składek zaliczanych do wartości polisy za okres do dnia upływu okresu bezskładkowego ubezpieczenia (przywrócenie wysokości renty sprzed okresu bezskładkowego, wprowadzenie nowej wysokości renty przy uwzględnieniu długości trwania okresu bezskładkowego). 9. W każdym momencie trwania okresu ubezpieczenia Ubezpieczający może również złożyć do POLISA-ŻYCIE wniosek o: 1) zmianę długości trwania okresu ubezpieczenia, 2) zmianę wysokości renty oraz wysokości składek regularnych. 10. Dokonywane na wniosek Ubezpieczającego zmiany warunków umowy ubezpieczenia, o których mowa powyżej skutkują ponownym ustaleniem przez POLISA-ŻYCIE wysokości wartości polisy, wysokości renty oraz składki ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy Ubezpieczający dokonał zmiany warunków umowy, w której składka opłacona została jednorazowo POLISA-ŻYCIE wskaże Ubezpieczającemu kwotę oraz termin uregulowania należności z tytułu dopłaty do składki jednorazowej. 11. O nowej wysokości wartości polisy, renty oraz składki ubezpieczeniowej wynikającej ze zmiany warunków umowy ubezpieczenia POLISA-ŻYCIE poinformuje Ubezpieczającego 2

4 12. Wysokość parametrów umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 11 w zależności od rodzaju zmiany warunków umowy ubezpieczenia ustalana jest na dzień wprowadzania zmiany oraz w oparciu o: 1) wiek Ubezpieczonego, 2) wysokość renty, 3) wszelkie wymagalne zobowiązania Ubezpieczającego z tytułu umowy ubezpieczenia w tym opłaty wskazane Wykazie Opłat za Zmianę Warunków Ubezpieczenia, 4) długość okresu ubezpieczenia, 5) długość okresu bezskładkowego ubezpieczenia. 13. W sytuacji, gdy wnioskowana przez Ubezpieczającego zmiana warunków ubezpieczenia skutkuje podwyższeniem wartości polisy oraz wysokości renty POLISA-ŻYCIE zastrzega sobie prawo odrzucenia wniosku o zmianę warunków ubezpieczenia lub zaproponowania dokonania tej zmiany na warunkach szczególnych, o czym poinformuje Ubezpieczającego UDZIAŁ W ZYSKACH Po zakończeniu drugiego roku polisowego oraz kolejnych lat polisowych do wartości polisy będzie dopisywany udział w zysku z inwestowania wartości polisy w wysokości gwarantowanej stopy zwrotu wynoszącej 1% rocznie oraz 90% nadwyżki stopy zwrotu ponad wskazaną powyżej gwarantowaną stopę zwrotu. 2. Stopa zwrotu oznacza zysk z lokat aktywów POLISA-ŻYCIE stanowiących pokrycie wartości polisy (rezerwa ubezpieczeń na życie), w odniesieniu do poziomu zaangażowanych środków. Zysk, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomniejszony jest o koszty działalności lokacyjnej, w rozumieniu przepisów regulujących zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń, dotyczące aktywów używanych do wyliczenia stopy zwrotu. Aktywa stanowiące pokrycie rezerwy ubezpieczeń na życie są wydzielone zgodnie z zasadami określonymi przez POLISA-ŻYCIE. 3. Podstawą naliczenia zysku jest wysokość wartości polisy w dniu poprzedzającym pierwszy dzień poprzedniego roku polisowego oraz stopa zwrotu z inwestowania wartości polisy zrealizowana przez POLISA-ŻYCIE w poprzednim roku polisowym. 4. Udział w zyskach skutkuje również odpowiednim zwiększeniem wysokości renty i dopisywany jest za pełne lata polisowe okresu trwania 5. O bieżącej wysokości wartości polisy oraz nowej wysokości renty wynikających z dopisanego udziału w zyskach POLISA-ŻYCIE poinformuje Ubezpieczającego na piśmie nie później niż 30 dni przed rocznicą polisy, z zastrzeżeniem postanowień 13 ust. 2. POŻYCZKA POD ZASTAW POLISY Po upływie pierwszych 2 lat polisowych trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający może wystąpić do POLISA-ŻYCIE z pisemnym wnioskiem o udzielenie pożyczki pod zastaw praw wynikających z zawartej 2. Kwota pożyczki wraz z odsetkami nie może przekroczyć 90% wartości polisy na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust Wysokość oprocentowania, a także inne szczegółowe warunki pożyczki określane są indywidualnie w drodze odrębnej umowy zawartej z Ubezpieczającym. 4. W przypadku zawarcia umowy pożyczki POLISA-ŻYCIE zastrzega sobie prawo odmowy realizacji wniosków Ubezpieczającego o zmianę warunków OSOBY UPRAWNIONE Do wypłaty renty z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia uprawnionym jest Ubezpieczony, z zastrzeżeniem postanowień ust W przypadku zgonu Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, uprawnionym do świadczenia z tytułu zgonu jest Beneficjent. 3. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia z tytułu zgonu (Beneficjent) staje się bezskuteczne, jeżeli umyślnie przyczyniła się ona do zgonu Ubezpieczonego. 4. W przypadku braku wskazania Beneficjenta albo gdy Beneficjent w chwili zgonu Ubezpieczonego nie żył lub utracił prawo do świadczenia, świadczenie przysługuje osobom powołanym do spadku po Ubezpieczonym, w częściach określonych w postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnym akcie poświadczenia dziedziczenia. 5. W przypadku zgonu Ubezpieczonego w gwarantowanym okresie wypłaty renty osoba uprawniona do świadczenia z tyłu zgonu Ubezpieczonego, ustalana zgodnie z postanowieniami ustępów powyższych, nabywa prawo do wypłaty renty do końca gwarantowanego okresu wypłaty renty. ZASADY USTALANIA I WYPŁATY ŚWIADCZENIA POLISA-ŻYCIE wypłaca świadczenie na podstawie uznania roszczenia, dokonanego w wyniku własnych ustaleń poczynionych w postępowaniu, o którym mowa niżej, ugody zawartej z osobą uprawnioną do otrzymania świadczeń lub prawomocnego orzeczenia sądu. 2. Zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową winno być złożone do jednostki organizacyjnej POLISA-ŻYCIE w formie pisemnej lub w inny sposób uzgodniony z POLISA-ŻYCIE. 3. Zawiadomienie o dożyciu przez Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia winno być złożone do POLISA-ŻYCIE do 7 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym upłynął okres ubezpieczenia. 4. W zawiadomieniu o dożyciu do końca okresu ubezpieczenia Ubezpieczony może złożyć wniosek o rezygnacji z wypłaty świadczenia w formie renty i wypłacie jednorazowego świadczenia z tego tytułu w wysokości wartości polisy na dzień zakończenia okresu ubezpieczenia. 5. W przypadku braku zawiadomienia o dożyciu przez Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia upływu terminu na zgłoszenie zawiadomienia POLISA-ŻYCIE wezwie Ubezpieczonego do pisemnego zgłoszenia roszczenia oraz podejmie postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości 6. W przypadku braku pisemnego zgłoszenia przez Ubezpieczonego roszczenia z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia POLISA-ŻYCIE zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty renty do czasu ustalenia zasadności wypłaty 7. W przypadku zgonu Ubezpieczonego w gwarantowanym okresie wypłaty renty osoba uprawniona zobowiązana jest do zgłoszenia roszczenia o wypłatę renty do końca gwarantowanego okresu jej wypłaty. 8. W każdym roku okresu wypłaty renty w terminie do dnia każdej kolejnej rocznicy polisy przypadającej w okresie wypłaty renty osoba uprawniona do świadczenia w postaci renty zobowiązana jest do złożenia wniosku o wypłatę świadczenia w kolejnym roku. Do wniosku o wypłatę świadczenia należy dołączyć kopię obowiązującego dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do Brak wpływu wniosku o wypłatę świadczenia skutkuje wstrzymaniem wypłaty renty. 9. Niezależnie od postanowień ust. 8 POLISA-ŻYCIE w okresie wypłaty renty posiada prawo do wezwania osoby uprawnionej do wypłaty renty do potwierdzenia prawa do otrzymywania 10. W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w ust.9 POLISA-ŻYCIE posiada prawo wstrzymania wypłaty renty. 11. Na etapie ustalania prawa do świadczenia z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia oraz w trakcie okresu wypłaty renty POLISA-ŻYCIE posiada również prawo sprawdzenia numeru PESEL osoby uprawnionej do wypłaty renty w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, w celu potwierdzenia życia tej osoby. Informacja o śmierci Ubezpieczonego skutkuje wstrzymaniem wypłaty renty do czasu ustalenia osoby uprawnionej do 12. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną POLISA-ŻYCIE informuje osobę uprawnioną pisemnie lub w inny uzgodniony sposób, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności POLISA-ŻYCIE lub wysokości 13. W zależności od zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia roszczenia dokumentami, o których mowa w ust. 5 są w szczególności: odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego. 14. Wszelkie dokumenty roszczeniowe winny mieć postać oryginału bądź kopii uwierzytelnionej przez uprawnionego przedstawiciela POLISA-ŻYCIE, osobę występującą z roszczeniem, organ właściwy do potwierdzania dokumentów za zgodność lub osobę wykonującą zawód zaufania publicznego. Dokumenty roszczeniowe mogą zostać złożone również w innej uzgodnionej z POLISA-ŻYCIE formie. 15. Wypłata renty następuje miesięcznie w terminie do 25 dnia każdego miesiąca kalendarzowego okresu wypłaty renty, począwszy od miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym upłynął okres ubezpieczenia. 16. Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia w postaci wypłat wartości polisy POLISA-ŻYCIE spełnia w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia. 17. Gdyby w terminach, o których powyżej wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności POLISA-ŻYCIE albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 18. Jeżeli świadczenie nie zostało wypłacone w terminach, o których mowa powyżej POLISA-ŻYCIE zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczenia w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część 19. Jeżeli świadczenie nie przysługuje, POLISA-ŻYCIE informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty 20. Wypłaty świadczeń dokonywane są przelewem na rachunek bankowy osoby uprawnionej do Koszt przelewu ponosi POLISA-ŻYCIE. 21. Na wniosek osoby uprawnionej kwota świadczenia, pomniejszona o faktyczne koszty przekazu, jest przesyłana przekazem pocztowym na adres wskazany w zgłoszeniu roszczenia. 22. Jeżeli osoba uprawniona nie zgadza się z dokonanymi ustaleniami w kwestii wysokości przyznanego świadczenia lub odmową zaspokojenia roszczenia ma prawo zgłosić do Zarządu POLISA-ŻYCIE żądanie ponownego rozpatrzenia roszczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania oświadczenia w tej sprawie. 23. Powyższe uprawnienie nie koliduje z prawem dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Ubezpieczającemu lub osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia przysługuje prawo do wnoszenia skarg lub zażaleń związanych z wykonaniem przez POLISA-ŻYCIE 2. Skargi i zażalenia rozpatrywane są przez komórki organizacyjne POLISA-ŻYCIE w Siedzibie POLISA-ŻYCIE. 3. Odpowiedź na skargę lub zażalenie udzielana jest w terminie do 30 dni od daty jej wpływu do POLISA-ŻYCIE. 4. Ubezpieczający oraz osoba uprawniona do otrzymania świadczenia posiadają również prawo do złożenia skargi lub zażalenia do Rzecznika Ubezpieczonych. 5. Powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub osoby uprawnionej do świadczenia z 6. Spory wynikające z umowy ubezpieczenia mogą być również rozwiązywane w sposób polubowny, w szczególności przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego. 7. W przypadku zawarcia umowy o przelew praw z umowy ubezpieczenia, świadczenie z tytułu niniejszej umowy może być przedmiotem cesji. 8. Z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia nie przysługują premie lub rabaty, z wyłączeniem zniżek składek opisanych w Taryfy Składek do Indywidualnego Ubezpieczenia Rentowego Twoja Renta. 9. POLISA-ŻYCIE zobowiązana jest co najmniej raz w każdym roku polisowym poinformować Ubezpieczającego albo osobę uprawnioną do świadczenia o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu niniejszej 10. Na pisemny wniosek Ubezpieczającego i za zgodą Zarządu POLISA-ŻYCIE do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych warunkach ubezpieczenia. 11. Ubezpieczający jest zobowiązany informować POLISA-ŻYCIE o każdorazowej zmianie adresu, na który należy kierować przeznaczoną dla Ubezpieczającego korespondencję. 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz innych, powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 3

5 13. Wszelkie zmiany w umowie ubezpieczenia powinny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 14. Zgodnie z postanowieniami art. 21 ust.1 pkt.4) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991r. Nr 80, poz. 350 z późniejszymi zmianami) oraz art kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964r. Nr.16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) wszelkie świadczenia z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem od spadków. 15. Wszelkie opłaty związane z płatnościami składki obciążają Ubezpieczającego. 16. Niniejsze warunki ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 01 maja 2015 roku. 17. Niniejsze Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Rentowego TWOJA RENTA wraz z załączonymi Umowami Dodatkowymi zatwierdzone zostały Uchwałą nr 03/15/2015 Zarządu POLISA-ŻYCIE Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 28 kwietnia 2015 roku. Za Zarząd POLISA-ŻYCIE Wykaz Opłat za Zmianę Warunków Ubezpieczenia L.p. Rodzaj zmian Wysokość opłaty 1. Przekształcenie ubezpieczenia na bezskładkowe na wniosek Ubezpieczającego (minimalna wysokość renty warunkująca przekształcenie ubezpieczenia na bezskładkowe 120 zł wynosi 100zł). zmiana warunków ubezpieczenia: 2. - długość okresu ubezpieczenia - wysokość renty oraz składki regularnej 120 zł 3. zmiana sposobu opłacania składki regularnej 25 zł 4

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu TUnŻ WARTA S.A. nr 297/2015 z dnia r.

Załącznik do Uchwały Zarządu TUnŻ WARTA S.A. nr 297/2015 z dnia r. RENTA/ZU/2015/01 Załącznik do Uchwały Zarządu TUnŻ WARTA S.A. nr 297/2015 z dnia 08.12.2015 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe WARTA RENTA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU Ubezpieczenie na Życie Polisa dla Ciebie KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Wrzesień 2006 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI GWARANT Zatwierdzone Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA POSTANOWIENIA WSTĘPNE Niniejsze warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów Indywidualnej Kontynuacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Generali Profit dla Klientów New World,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie Solidna Opoka

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie Solidna Opoka ubezpieczenia indeks SO/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie Solidna Opoka Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

ŻAK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STYPENDIALNEGO ŻAK POSTANOWIENIA WSTĘPNE ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I RODZAJE ŚWIADCZEŃ UMOWA UBEZPIECZENIA

ŻAK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STYPENDIALNEGO ŻAK POSTANOWIENIA WSTĘPNE ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I RODZAJE ŚWIADCZEŃ UMOWA UBEZPIECZENIA ŻAK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STYPENDIALNEGO ŻAK POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsze warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie POLISA-ŻYCIE

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie XXI - INTERNET

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie XXI - INTERNET Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie XXI - INTERNET POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

NORDEA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. UG/OWU/301/ /A. Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

NORDEA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. UG/OWU/301/ /A. Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK S.A. ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Indywidualne ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Indeks. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Indywidualne ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Indeks. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Indywidualne ubezpieczenia na życie Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Indeks Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Indeks 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie XXI - INTERNET

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie XXI - INTERNET Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie XXI - INTERNET POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db INVEST OPTIMUM Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Światowe Surowce GWA/K/5/2008

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Światowe Surowce GWA/K/5/2008 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Światowe Surowce GWA/K/5/2008 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/12/12/17 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZE ZWROTEM SKŁADKI ŻYCIE Z PLUSEM

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZE ZWROTEM SKŁADKI ŻYCIE Z PLUSEM OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZE ZWROTEM SKŁADKI ŻYCIE Z PLUSEM POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie ze zwrotem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowe Horyzonty GWA/K/8/2009

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowe Horyzonty GWA/K/8/2009 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowe Horyzonty GWA/K/8/2009 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje III GWA/K/6/2008

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje III GWA/K/6/2008 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje III GWA/K/6/2008 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Październik 2017 Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSAGOWEGO I_POS_01_2017

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSAGOWEGO I_POS_01_2017 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSAGOWEGO I_POS_01_2017 Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 18 ust. 1, 19 ust. 1-2,

Bardziej szczegółowo

Z myślą o Ochronie Plus

Z myślą o Ochronie Plus Z myślą o Ochronie Plus 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Terminowego na Życie ze Zwrotem Składki (kod: TZR65) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosuje się do umów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Portfel na Przyszłość

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Portfel na Przyszłość OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Portfel na Przyszłość DOZ-OWU-0312 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Portfel na Przyszłość ( Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI DZIECKA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI DZIECKA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI DZIECKA Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Numer zapisu z wzorca umownego. Rodzaj informacji

Numer zapisu z wzorca umownego. Rodzaj informacji UI/OWU/240/01-2016/F OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSAGOWEGO DZIECI Z WALORYZOWANĄ WYSOKOŚCIĄ SUMY UBEZPIECZENIA I SKŁADKI START PRO Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty świadczenia lub wartości wykupu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a ubezpieczającym,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje GWA/K/2/2007

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje GWA/K/2/2007 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje GWA/K/2/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ Kod warunków umowy PJGP10 - ubezpieczenie grupowe PJKP10 - ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rentowego

Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rentowego Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rentowego KOD: ADR 01/08 I. Postanowienia ogólne POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI SPOWODOWANEJ

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI SPOWODOWANEJ DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI SPOWODOWANEJ ZAWAŁEM SERCA LUB KRWOTOKIEM ŚRÓDMÓZGOWYM Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rentowego

Program Inwestycyjno-Rentowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rentowego Program Inwestycyjno-Rentowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rentowego KOD: REN 01/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Sopockie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA Kod OWU: UB_OLIJ159 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/12/12/17 Formularz do OWU Informacja sporządzona zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA. Ogólne warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA. Ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne............................................... 3 1. Postanowienia wstępne.................................................................

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI RODZICA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI RODZICA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI RODZICA UBEZPIECZONEGO ORAZ RODZICA MAŁŻONKA UBEZPIECZONEGO Dokument

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK URODZENIA DZIECKA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK URODZENIA DZIECKA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK URODZENIA DZIECKA Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-1112 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie AEGON Gwarantowany Program Emerytalny Plus

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Spokój Najbliższych

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Spokój Najbliższych Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Spokój Najbliższych Kod warunków: J1IP34 dla umów ze składką płatną okresowo J1IR34 dla umów ze składkami opłaconymi jednorazowo do końca obowiązku

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA STRATY FINANSOWEJ UCZESTNIKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ustalone uchwałą nr UZ/191/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Medycyna Przyszłości V 1

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Medycyna Przyszłości V 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Medycyna Przyszłości V Kod OWU: IFRP05/08/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI UI/OWU/359/05-2014/C OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

KOD: GFS 01/07 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: GFS 01/07 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA GWARANTOWANEJ RENTY NA ŻYCIE Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI Z JEDNORAZOWĄ SKŁADKĄ UBEZPIECZENIOWĄ EVENTUS CLASSIC KOD: GFS 01/07 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI Kod OWU: UB_OLIR136 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Niemieckie Giganty 97

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Niemieckie Giganty 97 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Niemieckie Giganty 97 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UNIWERSALNEGO NOWA PERSPEKTYWA (NPER/J/4/2012)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UNIWERSALNEGO NOWA PERSPEKTYWA (NPER/J/4/2012) Obowiązuje od 5.11.2012 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UNIWERSALNEGO NOWA PERSPEKTYWA (NPER/J/4/2012) 1. DEFINICJE Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia, wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS UI/OWU/354/05-2014/E OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Uśmiech Dziecka

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Uśmiech Dziecka Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Uśmiech Dziecka Kod warunków: J4IP34 - dla umów ze składką płatną okresowo J4IR34 - dla umów ze składkami opłaconymi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OSIEROCENIA DZIECKA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OSIEROCENIA DZIECKA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OSIEROCENIA DZIECKA Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - Aviva Gwarancja Akcje Europejskie GWA/K/9/2009

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - Aviva Gwarancja Akcje Europejskie GWA/K/9/2009 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - Aviva Gwarancja Akcje Europejskie GWA/K/9/2009 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Kod OWU: UB_OLIJ162 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE

Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typu E Nordea IKE przeznaczone jest dla osób, które chcą oszczędzać

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PLAN Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Terminy oraz nazwy używane w Karcie produktu otrzymują znaczenie nadane im w ww. Umowie Generalnej.

Terminy oraz nazwy używane w Karcie produktu otrzymują znaczenie nadane im w ww. Umowie Generalnej. KARTA PRODUKTU W niniejszej karcie produktu, zwanej dalej Kartą produktu, zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Karta produktu

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Gwiazdy Europy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Gwiazdy Europy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Gwiazdy Europy Kod OWU: IFRP02/05/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo