Aby nie przepiæ ycia! Trzy pytania do J. Moroza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aby nie przepiæ ycia! Trzy pytania do J. Moroza"

Transkrypt

1 Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Policach (28 III) istotnym punktem porz¹dku obrad by³o uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Police od lat s³yn¹ z bardzo rozbudowanych dzia³añ w tym zakresie, staraj¹c siê zmniejszyæ spo³eczne skutki uzale nieñ alkoholowych i równoczeœnie przeciwdzia³aæ powiêkszaniu siê ich skali. O wyjaœnienie najwa niejszych za³o eñ programu profilaktyki antyalkoholowej i nakreœlenie obrazu prowadzonych prac poprosiliœmy Jerzego Moroza - pe³nomocnika Burmistrza Gminy ds. profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz Tomasza Pieszko - przewodnicz¹cego Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. na rzecz do ywiania dzieci uczestnicz¹cych w pozalekcyjnych programach opiekuñczowychowawczych i socjoterapeutycznych, 4) wspomaganie dzia³alnoœci instytucji, stowarzyszeñ i osób fizycznych, s³u ¹cej rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych, 5) podejmowanie interwencji w zwi¹zku Trzy pytania do T. Pieszko IP: - Czym zajmuje siê Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych? Aby nie przepiæ ycia! Trzy pytania do J. Moroza Informator Policki: - Jakie s¹ za³o enia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych? Jerzy Moroz: - Najogólniej okreœla je art. 4 ustawy "O wychowaniu w trzeÿwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi". Chodzi o realizacjê 5 priorytetów: 1) zwiêkszanie dostêpnoœci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale - nionych od alkoholu, 2) udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe, pomocy psychospo³ecznej i prawnej, a w szczególnoœci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie, 3) prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia³ania narkomanii, w szczególnoœci dla dzieci i m³odzie y, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajêæ sportowych, a tak e dzia³añ Przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Policach (II piêtro) ju dzia³a Gminne Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii! Dy ury: poniedzia³ek: wtorek: Telefon: Z prac Rady Miejskiej: Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych z naruszaniem przepisów okreœlonych w art i 15 ustawy oraz wystêpowanie przed s¹dem w charakterze oskar yciela publicznego. Zalecenia ustawowe przek³adamy na obraz sytuacji w gminie i dostosowujemy do konkretnych, polickich uwarunkowañ. St¹d p³ynie koniecznoœæ doskonalenia diagnozy negatywnych zjawisk. Jesteœmy w³aœnie w fazie konstruowania poszerzonego obrazu sytuacji, bilansuj¹cego dotychczasowe starania, m.in. pod k¹tem najbardziej aktualnych potrzeb. IP: - No w³aœnie, jaka jest skutecznoœæ prowadzonych dzia³añ? J.M.: - Pytanie bardzo trudne, bo mamy do czynienia ze zjawiskami niewymiernymi. dokoñczenie na str. 2 Tomasz Pieszko - Dzia³ania GKRPA opieraj¹ siê na ustawie "O wychowaniu w trzeÿwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi" oraz na Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Zadania, jakie wykonujemy to: - prowadzenie procedur zmierzaj¹cych do leczenia odwykowego (alkohol oraz œrodki psychoaktywne) osób zg³oszonych do komisji przez osoby prywatne oraz instytucje. Polega to na motywowaniu do leczenia, kierowaniu osób do lekarzy - bieg³ych, kierowaniu wniosków do s¹dów o objêcie leczeniem odwykowym, kierowaniu osób uzale nionych do odpowiednich oœrodków leczniczych, - udzielanie wsparcia osobom wspó³cd. na stronie 2 1

2 Przedsiêwziêcia, inicjatywy Trzy pytania do T. Pieszko uzale nionym, to jest yj¹cym w otoczeniu alkoholika, - udzielanie porad prawnych, - prowadzenie procedur zwi¹zanych z przemoc¹ w rodzinie. Od przyjêcia wniosku, poprzez opiekê nad pokrzywdzonymi, do skierowania sprawy do s¹du w oparciu o Gminny Program Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie, - wspieranie zajêæ w œwietlicach œrodowiskowych i stowarzyszeniach abstynenckich, - prowadzenie dzia³alnoœci edukacyjnej i profilaktyki w szko³ach w oparciu o ró ne programy np. Wolni od..., - kontrola przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeÿwoœci przez punkty sprzeda y i dystrybucji napojów alkoholowych. IP: - Jak Pan ocenia skutecznoœæ dzia- ³añ zmierzaj¹cych do niwelacji skutków uzale nieñ alkoholowych prowadzonych w naszej gminie? T.P.: - Patologia o pod³o u alkoholowym utrzymuje siê na poziomie niezmiennym od kilku lat. Zwiêksza siê œwiadomoœæ spo³eczna w sprawach alkoholowych i reagowanie na problem alkoholowy w swojej rodzinie jak i w s¹siedztwie. Widaæ to po iloœci sk³adanych wniosków o leczenie (tendencja wzrostowa). Iloœæ tych wniosków nie œwiadczy o wiêkszym spo- yciu alkoholu, lecz o poprawie reakcji spo- ³ecznej. Programy profilaktyczne, jakie komisja wdra a, bêdzie mo na oceniæ po kilku latach, bo s¹ to programy d³ugoterminowe. Reasumuj¹c: skutecznoœæ dzia³añ komisji oceniam jako dobr¹. Komisja na wielu p³aszczyznach wspó³pracuje z ró nymi instytucjami zwiêkszaj¹c kr¹g osób walcz¹cych z patologi¹ alkoholow¹. Jesteœmy doceniani w skali kraju i nasze dzia³ania s¹ wzorcowe dla innych gmin. Na 2500 gmin tylko 150 w pe³ni realizuje powierzone im zadania. Wœród tych gmin jest Gmina Police. IP: - Co w pracy gminnej komisji jest najtrudniejsze? T.P. - Najwiêcej problemów przynosz¹: - ogólne przyzwolenie spo³eczne i brak zadowalaj¹cych reakcji spo³ecznych w zakresie spo ywania i sprzeda y alkoholu nieletnim. Prace edukacyjne i profilaktyczne s¹ d³ugoterminowe i powinny daæ zmianê tego stereotypu, - niedoci¹gniêcia prawne i borykanie siê z nimi w sprawach s¹dowych (opiesza³oœæ s¹dów) oraz brak skutecznoœci prawnej w zakresie cofania zezwoleñ. Korzystaj¹c z okazji chcia³bym podziêkowaæ na ³amach Informatora wszystkim polickim instytucjom i osobom prywatnym za wspó³pracê w zakresie zwalczania problemów alkoholowych. Ta wspó³praca jest na wysokim poziomie i w skali naszego województwa jest wzorcowa. Ciep³oci¹g do Starych Polic Kierowców i przechodniów wêdruj¹cych Siedleck¹ intrygowa³y marcowe wykopki przecinaj¹ce ulicê (bez naruszania powierzchni) na wysokoœci TKKF Tytan i nieczynnego od dawna tunelu dworcowego. Prowadzono tu bowiem prace ciep³ownicze, maj¹ce skierowaæ ciep³¹ wodê w rejon Starych Polic. O przybli enie szczegó³ów poprosiliœmy pana Cezarego Arciszewskiego, prezesa-dyrektora polickiego PEC (foto wy ej). IP: - Wiemy ju, e ciep³oci¹g skierowano w stronê Starych Polic. Czy to pocz¹tek centralnych dostaw ciep³a w tym rejonie? C. Arciszewski: - I tak, i nie. Jak to ujmiemy w kategoriach historycznych, to pewnie pocz¹tek, sprawa jest jednak bardziej prozaiczna. Zwróci³y siê do nas rodziny kolejarskie mieszkaj¹ce w budynku dworcowym z proœb¹ o przy- ³¹czenie obiektu do sieci ciep³owniczej. Poniewa nie by³o powa niejszych trudnoœci technicznych, a znakomitym u³atwieniem okaza³ siê byæ nieczynny ju tunel dworcowy - yczenie zosta- ³o spe³nione. IP: - I na tym koniec? C.A.: - Nie, skoro siê powiedzia³o A... A tak na powa nie rzeczywiœcie sieæ w rejonie Trzy pytania do J. Moroza (dok. ze strony 1) Wymierne jest istnienie od lat budowanych struktur i procedur. Poradnictwo, sieæ œwietlic œrodowiskowych, programy profilaktyczne w szko³ach, specjalistyczne szkolenia, wspó³praca gminnych struktur i Oœrodka Pomocy Spo- ³ecznej, wspieranie œrodowisk propaguj¹cych ycie w trzeÿwoœci - to wszystko daje siê wyliczyæ, tak pod wzglêdem dzia³añ, jak i nak³adów. Znacznie trudniej okreœ³iæ ile osób, szczególnie m³odych, pod wp³ywem takich lub innych starañ nie siêgnê³o po alkohol, albo go odstawi³o, nie dopuszczaj¹c do uzale nienia. Owszem, takie badania nale y prowadziæ i je podejmujemy, niemniej nie mo na przesun¹æ akcentu z konkretnych dzia³añ na pracê naukow¹. Najogólniej uj¹³bym to tak: poziom negatywnych zjawisk bêd¹cych skutkiem uzale nieñ alkoholowych utrzymuje siê na mniej wiêcej jednolitym poziomie, to znaczy nie ulega poszerzeniu. Starego Miasta bêdziemy rozwijaæ, ale wg kryteriów logiki i op³acalnoœci. W najbli szym czasie (w br.) przewidujemy doprowadziæ ciep³oci¹g do posesji przy ul. Wojska Polskiego 46. Tam funkcjonuje kot³ownia gazowa, bardzo ju wyeksploatowana. Nowych lub niemal nowych kot³owni gazowych nie ma sensu likwidowaæ, zanim siê nie zamortyzuj¹. IP: - A jak z mo liwoœciami technicznymi: ciœnienie itd.? C.A.: - Nie ma problemu, teoretycznie moglibyœmy pokryæ sieci¹ ca³e Stare Miasto, tylko e nie wszêdzie jest to op³acalne. IP: -??? C.A. - Mówiê o op³acalnoœci z punktu widzenia dostawcy, ponosz¹cego koszt u³o enia i konserwacji sieci. By³y kiedyœ czynione próby zaopatrywania centraln¹ energi¹ domków jednorodzinnych, lecz z ww. wzglêdów od tego kierunku odst¹piono. Nak³ady s¹ ekonomicznie uzasadnione w przypadku budynków wielorodzinnych, gdzie w jednym miejscu skoncentrowana jest wiêksza liczba odbiorców. Koszty dostarczenia ciep³a s¹ takie same, a pojedynczy odbiorca (mówimy o budynku mieszkalnym) nie zdo³a ich zniwelowaæ comiesiêcznymi op³atami. IP: - Czy z alkoholizmem mo na realnie walczyæ? J.M.: - Mo na, ale znacznie lepiej jemu zapobiegaæ. Alkoholika daje siê uratowaæ przed nim samym o ile on sam tego chce, a ci, co mu pomagaj¹, zdo³aj¹ odnaleÿæ "klucz" otwieraj¹cy osobowoœæ. W kierowanej przeze mnie, specjalistycznej szczeciñskiej poradni przy ul. Ostrowskiej (korzystaj¹ z niej równie policzanie) "sprawnoœæ oddzia³ywania" wyra a siê wartoœci¹ 25-35% uratowanych. Dlatego silniejszy akcent k³ad³bym na profilaktykê. Z tym, e dziœ trzeba j¹ zaczynaæ bardzo wczeœnie. Powiedzia³bym, e ju od pierwszych lat szko³y podstawowej. W gimnazjum coraz czêœciej trzeba mówiæ o leczeniu. IP: - Dziêkujemy za rozmowê. GMINNA KOMISJA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ul. Siedlecka 2A, Police (budynek przychodni, IV piêtro) pok. 435, tel.:

3 Kronika Wizyta olimpijczyków 26 marca 2006 r. w Zachodniopomorskim Urzêdzie Wojewódzkim w Szczecinie przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Policach Kazimierz Wirkijowski i burmistrz W³adys³aw Diakun wrêczyli nagrodê specjaln¹ zwyciêzcy fina³u Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (foto wy ej). W olimpiadzie, której organizatorem by³ Uniwersytet Szczeciñski wziê³o udzia³ 17,5 tysi¹ca uczniów z ca³ej Polski. Tematem specjalnym X edycji by³a ochrona œrodowiska. Najlepsi okazali siê: 1. Andrzej Szkotak, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Szczucinie, 2. El bieta Krajewska, XIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Szczecinie, 3. Anna Ko³tunowska, I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zamoœciu. W sobotê 25 III Gmina Police goœci³a 50 finalistów olimpiady. Podczas prezentacji i dyskusji, prowadzonych przez zastêpcê burmistrza - Jakuba Pisañskiego, naczelnika Wydzia³u Ochrony Œrodowiska El bietê Kruszyñsk¹ i dyrektora ZOiSOK Jerzego Nêdzusiaka uczestnicy konkursu zapoznali siê z praktycznymi aspektami inwestycji proekologicznych w Policach. Uczniowie zwiedzili Zak³ad Odzysku i Sk³adowania Odpadów Komunalnych w Leœnie Górnym (foto na dole). Kompleksowe inwestycje proekologiczne w Gminie Police, w tym: budowa nowoczesnego zak³adu w Leœnie Górnym, kanalizacja gminy, poprawa jakoœci wody, a tak- e wieloletnia wspó³praca z ZCh Police S.A. oraz liczne ogólnopolskie nagrody ekologiczne œwiadcz¹ o ogromnym zaanga owaniu naszej gminy w ochronê œrodowiska naturalnego. Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów w biegach prze³ajowych Bardzo dobra organizacja, zaskakuj¹ce wyniki, wreszcie udany wystêp - tak w skrócie mo na opisaæ to co siê dzia³o 19 marca w Wejherowie podczas Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w biegach prze- ³ajowych. Dla nas szczególnie dobr¹ informacj¹ jest to, i zawodnik Uczniowskiego Klubu Lekkoatletycznego Ósemka Police Marcin Lewandowski - dokona³ rzeczy, która ju dawno siê nie zdarzy³a (jeœli w ogóle kiedyœ mia³a miejsce). Otó zawodnik ten, jako wielokrotny mistrz Polski w biegach œrednich (800 i 1500 m) zwyciê y³ w niedzielnym biegu na 6000 m. Jest to pierwszy w historii Polic z³o- Policzanki w Brukseli ty medal dla juniora w prze³ajowych mistrzostwach Polski na dystansie d³u szym (krótszy to 3000 m). Kolejnym mi³ym akcentem jest powo³anie go do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Œwiata w biegach na prze³aj, które odby³y siê 1-2 IV 2006 w Fukooce (Japonia). Ten fakt równie na sta³e zapisze siê w kartach historii Polic, gdy w tej imprezie jeszcze aden policzanin nie bra³ udzia³u. Tak wiêc ka dego roku M. Lewandowski bije rekordy, historycznie przeciera lekkoatletyczne szlaki. Przypomnijmy, e Marcin jest ju podwójnym z³otym medalist¹ mistrzostw Polski. W styczniu br. obroni³ tytu³ w biegu na 1500 m podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów. W roku szkolnym 2005/2006 Gimnazjum nr 2 w Policach bra³o udzia³ w III edycji Konkursu Historycznego im. Boles³awa Chrobrego: Roman Dmowski architekt niepodleg³ej Polski. Dyplomata, polityk i wychowawca, organizowanego pod patronatem Sylwestra Chruszcza pos³a zasiadaj¹cego w Parlamencie Europejskim w Brukseli. W wyniku eliminacji szkolnych do etapu wojewódzkiego zakwalifikowa³y siê: 1. Aleksandra Sikora 2. Marta Szczerbicka 3. Iwona Wachowicz 20 grudnia 2005 r. w Ksi¹ nicy Pomorskiej odby³ siê wojewódzki fina³ konkursu, którego nagrod¹ by³a wycieczka do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Laureatki, uczennice Gimnazjum nr 2 w Policach: Aleksandra Sikora, Marta Szczerbicka oraz Iwona Wachowicz od 19 do 21 II 2006 r. bra³y udzia³ w wyjeÿdzie do Brukseli, którego program obj¹³ zwiedzanie siedziby Parlamentu Europejskiego oraz miasta Bruksela. Przemys³aw Jastrzêbski nauczyciel historii i wos Gimnazjum nr 2 Na zdjêciu: M. Szczerbicka (z lewej) i A. Sikora w wielkiej sali brukselskiego parlamentu 3

4 Kronika Bawimy siê w matematykê 1 kwietnia w Klubie Nauczyciela odby³ siê XX fina³ konkursu Bawimy siê w matematykê. W konkursie tym co roku bior¹ udzia³ uczniowie wszystkich szkó³ podstawowych i gimnazjów Gminy Police. W tym roku uczestniczy³y równie dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 47 ze Szczecina. Konkurs rozpocz¹³ siê w paÿdzierniku 2005 roku i sk³ada³ siê z piêciu etapów. W pierwszym etapie wziê³o udzia³ oko³o 450 uczniów szkó³ podstawowych oraz 300 gimnazjalistów. Uczestnicy byli podzieleni na grupy wiekowe (klasy IV, V, VI - szko³y podstawowe, klasy I, II, III - gimnazja). Przez trzy pierwsze etapy zabawa odbywa³a siê w wyznaczonych szko³ach. Pó³fina³y odby³y siê w Szkole Podstawowej nr 8 oraz w Gimnazjum nr 3 i wy³oni³y one 60 utalentowanych, m³odych matematyków naszej gminy - po 10 na ka dym poziomie wiekowym. Uroczysty fina³ tradycyjnie odby³ siê w Klubie Nauczyciela. Uczestniczy³o w nim piêcioro najlepszych uczniów na ka dym poziomie wiekowym, musieli oni rozwi¹zaæ po trzy zadania. Fina³owe zmagania obserwowali zaproszeni goœcie: rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkó³ oraz przedstawiciele Urzêdu Gminy w Policach. Wszyscy finaliœci otrzymali cenne nagrody ksi¹ kowe oraz s³odkie upominki. Laureaci pojad¹ na kilkudniow¹ wycieczkê. Gimnazjaliœci odwiedz¹ w tym roku Mazury, uczniowie szkó³ podstawowych Gniezno i Biskupin. Wszystkie nagrody ufundowa³a Gmina Police. A oto wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych: 4 SZKO Y PODSTAWOWE Klasy IV: 1. miejsce - W³adys³aw Wasilewicz - SP 2 2. miejsce - Stanis³aw Kaniecki - SP 6 3. miejsce - Dominik Bañkowski - SP 3 1. Magdalena Wiszniewska SP 3 2. Wojciech Wiêcek SP 8 3. Szymon Kamiñski SP Niek³oñczyca Rocznica œmierci Jana Paw³a II Klasy V 1. miejsce - Ma³gorzata Mruga³a - SP 1 2. miejsce - Remigiusz Piotrowski - SP 8 3. miejsce - Daniel Pañski - SP 3 1. Agnieszka Podlecka SP 8 2. Bartek W³odarz SP 8 3. Mateusz Weisbrodt SP 8 Klasy VI 1. miejsce - Marcin Jasiak - SP 47 Szczecin 2. miejsce - Amadeusz Opas - SP 2 3. miejsce - Filip Piekarski - SP 1 1. Dominika Majorczyk SP 1 2. Paulina Bajer SP 8 3. Krzysztof Socha SP 6 GIMNAZJA Klasy I: 1. miejsce - Krzysztof Pastuszka G1 2. miejsce - Przemys³aw Matkowski G2 3. miejsce - Dominika Worona G6 1. Monika Binder G6 2. Aleksandra Królak G6 3. Piotr Myœko G2 Klasy II 1. miejsce - Anna Miesza³a G1 2. miejsce - Bartek Bu³atowicz G Trzebie 3. miejsce - Margarita Bessas G1 1. Joanna Borek G2 2. Marzena Sadowska G2 3. Mateusz Smo³uch G1 Klasy III 1. miejsce - Sandra Anitowska G1 2. miejsce - Mateusz Kubsz G1 3. miejsce - Kamil Karliñski G1 1. Maciej Jagodziñski G1 2. ukasz Januszewski G6 3. Daria Krawczyk G Trzebie Joanna Mierzwa, nauczycielka SP 8 Uroczyœcie i w skupieniu - tak policzanie prze yli pierwsz¹ rocznicê œmierci Papie a. W sobotê, 1 kwietnia, w koœciele œw. Kazimierza zabrzmia³o œwietnie wykonane, imponuj¹ce "Requiem" Mozarta, okolicznoœciowa Msza a³obna w artystycznym zapisie genialnego kompozytora. W niedzielê, 2 IV - wystêp chórów stworzy³ koncert "Totus Tuus" ("Ca³y Twój") i by³ opraw¹ Liturgii o godzinie 11. Po niej przeszed³ pochód do pomnika Papie a, gdzie z³o ono wieñce i odprawiono krótkie nabo eñstwo. A potem, przez ca³y dzieñ, policzanie przychodzili zapalaæ znicze i przez chwilê trwaæ w refleksyjnym skupieniu. Werden wir Deutsch sprechen? Kursy jêzyka niemieckiego Wniosek z³o ony przez gminê pn. Porozumienie i wspó³praca - prze³amywanie barier jêzykowych i budowanie trwa³ej wspó³pracy transgranicznej przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach kursów jêzyka niemieckiego w Policach by³ przedmiotem posiedzenia Wspólnego Komitetu Regionalnego Euroregionu Pomerania 15 marca 2006 r. Decyzj¹ Komitetu Gmina Police otrzyma³a dofinansowanie na realizacjê projektu w kwocie 120 tysiêcy euro. Projekt polega na objêciu intensywn¹, certyfikowan¹ nauk¹ jêzyka niemieckiego, o ró - nym stopniu zaawansowania grupy 200 osób, tj. pracowników Urzêdu Gminy w Policach, jednostek organizacyjnych, zak³adów bud etowych, spó³ek komunalnych, a tak e przedsiêbiorców i osób bezrobotnych z terenu Gminy Police przez okres 15 miesiêcy. Realizacjê projektu rozpocznie przeprowadzenie przetargu na wybór szko³y jêzykowej, która przygotuje i przeprowadzi kursy nauki jêzyka niemieckiego w Policach. Kursy obejm¹ 3 poziomy zaawansowania nauki - poziom podstawowy, œredniozaawansowany i zaawansowany. Kurs zostanie zakoñczony egzaminem i certyfikatem. Projekt przewiduje wk³ad w³asny uczestników projektu wynosz¹cy 8,5% ca³kowitych kosztów projektu, (przewidujemy e bêdzie to ok. 10 z³ miesiêcznie) pokrywanych w ramach uczestnictwa w kursie. Przygotowanie projektu zosta³o poprzedzone ankiet¹ wœród grupy docelowej okreœlaj¹cej zainteresowanie i deklaracjê udzia³u w kursie jêzyka niemieckiego. Na potrzeby szkoleñ wyposa one zostan¹ 2 multimedialne pracownie jêzykowe w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach, które w godzinach przedpo³udniowych bêd¹ s³u yæ spo- ³ecznoœci szkolnej. Najwiêcej osób przyby³o wieczorem, aby wspólnie prze yæ: godzinê œmierci Jana Paw³a II. Równie we wszystkich parafiach dekanatu na ka dej Mszy œw. modlono siê o rych³¹ beatyfikacjê Jana Paw³a II.

5 Z prac Rady Miejskiej W dniu 28 marca br. Rada Miejska w Policach uchwali³a Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, który omawiamy na 1 i 2 stronie IP. Czêœci¹ tego programu jest Gminny Program Przeciwdzia³ania Przemocy, o którym napiszemy w najbli szym numerze. Ponadto, Rada Miejska uzupe³ni³a swój sk³ad. W zwi¹zku z wygaœniêciem mandatu radnego Tadeusza Borowskiego w jego miejsce wst¹pi³ pan Adam W³odzimierz Kunze (mieszkaniec Pilchowa), który kandydowa³ z tej samej listy i w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralnoœci. Pan Adam Kunze po z³o- eniu œlubowania móg³ ju uczestniczyæ w pe³ni w podejmowaniu uchwa³ przez Radê Miejsk¹. Rada zdecydowa³a o przyst¹pieniu Gminy Police w charakterze cz³onka zwyczajnego do stowarzyszenia Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna z siedzib¹ w Szczecinie. Do stowarzyszenia tego nale y 18 gmin i województwo zachodniopomorskie. Celem organizacji jest promocja i kreowanie wizerunku województwa zachodniopomorskiego oraz aktywna dzia³alnoœæ na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiêbiorczoœci a w szczególnoœci turystyki. Bank Spó³dzielczy informuje Kredyt na przy³¹czenie Wychodz¹c naprzeciw potrzebom mieszkañców Gminy Police - Powiatowy Bank Spó³dzielczy oferuje atrakcyjny kredyt konsumpcyjny przeznaczony na pod³¹czenie posesji do sieci kanalizacyjnej i (lub) gazowej oraz monta instalacji grzewczej gazowej. Kwota kredytu - do ,00 z³ Okres kredytowania - do 5 lat Oprocentowanie - 11 % w stosunku rocznym; prowizja 1,5% Kredyt cechuje preferencyjne oprocentowanie, ni sze od standardowego. Celem jego otrzymania (w potrzebnej wysokoœci, 30 tys. to górna granica; mo na wyst¹piæ i o 1000 z³otych) nale y z³o yæ wniosek w dowolnym oddziale Banku, a samo podpisanie umowy kredytowej nast¹pi w g³ównej siedzibie Powiatowego Banku Spó³dzielczego w Policach, przy ul. Piastów 46 (Jasienica), tel.: oraz Kredyt jest udzielany na zasadach ogólnie obowi¹zuj¹cych, to znaczy trzeba siê wykazaæ tzw. zdolnoœci¹ kredytow¹ i zabezpieczeniem. Radni Rady Miejskiej Prezentacje 2006 KLUB CENTRUM Joanna Cichecka, Krystian Kowalewski i Adam Sobczyk tworz¹ w Radzie Miejskiej trzyosobowy klub "Centrum". Powsta³ po pewnym czasie, jego cz³onkowie startowali w wyborach' 2002 z list wyborczych SLD (radna J. Cichecka i radny A. Sobczyk) oraz Przymierza Samorz¹dowego (radny K. Kowalewski). Zewnêtrzne zawirowania polityczne doprowadzi³y do podzia³u polickiej lewicy, co umo liwi³o z kolei inn¹ organizacjê klubów Rady. W³asny klub, nawet niewielki, zdecydowanie zwiêksza uprawnienia tworz¹cych go radnych, daj¹c im - m.in. - prawo wnoszenia projektów uchwa³, bez koniecznoœci ka dorazowego lobbowania na rzecz jakiejœ inicjatywy wœród pozosta³ych radnych. Projekt uchwa³y opracowany przez radnych wchodzi pod obrady o ile jest poprawny formalnie, zgodny z prawem i uzyska³ poparcie przynajmniej trzech radnych. Trzy osoby to równie minimalna liczba cz³onków pozwalaj¹ca na zawi¹zanie klubu Rady, co, jak wyjaœniliœmy wy ej, równoczeœnie uprawnia do wnoszenia w³asnych projektów uchwa³. Cz³onkowie klubu "Centrum" pe³ni¹ w Radzie Miejskiej odpowiedzialne funkcje. Krystian Kowalewski przewodniczy komisji infrastruktury komunalnej, rozwoju i ekologii. Jej cz³onkiem jest równie Adam Sobczyk, pracuj¹cy te w komisji rewizyjnej. Joanna Cichecka jest wiceprzewodnicz¹c¹ komisji oœwiaty, kultury i sportu oraz cz³onkiem komisji zdrowia, opieki spo³ecznej i porz¹dku publicznego. Na zdjêciach: J. Cichecka, obok - K. Kowalewski, ni ej - A. Sobczyk SAMOOBRONA Radny Jan KaŸmierczak (na zdjêciu z lewej strony) nie nale y do adnego z istniej¹cych w Radzie klubów, poniewa poœród radnych jest jedynym przedstawicielem partii Andrzeja Leppera, czyli "Samobrony". Poza wspólnymi posiedzeniami Rady - uczestniczy w pracach komisji infrastruktury komunalnej, rozwoju i ekologii. 5

6 Og³oszenia i informacje DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH (cd.) Greifswald 2006 W dniach marca 2006 roku Gmina Police uczestniczy³a w prezentacji wystawienniczej w Parku Elizy w hanzeatyckim mieœcie Greifswald (Meklemburgia-Pomorze Przednie). Impreza skupi³a podmioty gospodarcze z ró - nego rodzaju sektorów: przedsiêbiorstwa przemys³owe, us³ugowe, rzemieœlnicze, organizacje turystyczne i kulturalne oraz miasta i gminy. Centrum handlowe, w którym zorganizowano wystawê odwiedza³o dziennie ok. 14 tys. osób. W trakcie prezentacji wyst¹pi³ tak e policki chór ch³opiêco-mêski pod batut¹ Piotra Szkockiego. W poprzednim numerze IP zaprezentowaliœmy pierwsz¹ czêœæ tabeli pokazuj¹cej pomoc gminy dla organizacji pozarz¹dowych. Zestawienie obejmowa³o organizacje zajmuj¹ce siê dzia³alnoœci¹ sportow¹. Powy sza tabela przedstawia pomoc dla innych rodzajów aktywnoœci spo³ecznej. Warto dodaæ, e ³¹czna wysokoœci dotacji przyznanych organizacjom pozarz¹dowym w roku 2006 wynosi z³. Prace spo³ecznie u yteczne W³aœnie min¹³ pierwszy miesi¹c wykonywania prac spo³ecznie u ytecznych w naszej gminie. Na mocy porozumienia zawartego pomiêdzy Starost¹ Powiatu Polickiego (w imieniu którego dzia³a Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy) a Gmin¹ Police, od dnia 6 marca 2006 r. rozpoczê³y siê prace spo³ecznie u yteczne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Gminy Police. Do prac tych kierowani s¹ bezrobotni bez prawa do zasi³ku i jednoczeœnie korzystaj¹cy ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej. Czas trwania prac spo³ecznie u ytecznych dla jednej osoby bezrobotnej wynosi 3 miesi¹ce. Wymiar czasu pracy osób wykonuj¹cych te prace wynosi 10 godzin w tygodniu. Bezrobotnemu wykonuj¹cemu pracê przys³uguje œwiadczenie za pracê w wysokoœci 6 z³ za ka d¹ przepracowan¹ godzinê 240 z³ miesiêcznie (nieopodatkowane). Mamy nadziejê, e nowy instrument rynku pracy - prace spo³ecznie u yteczne - przydatne bêd¹ zarówno dla jednostek, w których pracuj¹ bezrobotni, jak równie dla nich samych daj¹c im Ÿród³o dochodu. Informacja SOB Pan Janusz Szklarek, przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Obrony Bezrobotnych w Policach prosi³ o zamieszczenie w Informatorze poni szej notatki. Stowarzyszenie Obrony Bezrobotnych w Policach dzia³a od roku Przewodnicz¹cym jest Janusz Szklarek. Siedzib¹ stowarzyszenia jest lokal przy ul. Bankowej 11 w Policach. Dy ury: w ka dy czwartek od godziny 13 do 15; w inne dni - zale nie od spo³ecznego zapotrzebowania. Ka dy potrzebuj¹cy znajdzie tu pomoc i poradê. 6

7 Warto zachowaæ Nocne dy ury polickich aptek V 2006 Rozk³ad jazdy - linia samorz¹dowa - dni œwi¹teczne Kierunek: Police - Trzebie Oznaczenia literowe: c - do Wytwórni Cukierków; z - przez ZCh; d - przez Drogoradz; t - przez Tanowo 7

8 Warto zachowaæ Urz¹d Gminy w Policach Urz¹d Gminy w Policach czynny jest w poniedzia³ki w godz. od 9.00 do 17.00, od wtorku do pi¹tku w godz. od 7.00 do Je eli poniedzia³ek jest dniem wolnym od pracy, wówczas, w kolejnym dniu roboczym, urz¹d czynny jest w godzinach od 9.00 do Gdzie z pismem? Pisma nale y sk³adaæ w sekretariacie na I piêtrze, w pokoju nr 30. Tu mieœci siê równie punkt informacyjny. Do kogo ze skarg¹? Z Trzebie y do Polic Oznaczenia literowe: d - Drogoradz (9,25) Burmistrz Gminy Police przyjmuje skargi i wnioski mieszkañców w ka dy poniedzia³ek w godzinach od do Je eli poniedzia- ³ek jest dniem wolnym od pracy, przyjêcia odbywaj¹ siê w kolejnym dniu roboczym w godzinach od do Skargi i wnioski przyjmowane s¹ równie w godzinach urzêdowania w wydziale organizacyjno-prawnym w pokoju nr 17 i 23. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Policach przyjmuje skargi i wnioski w poniedzia³ki od 15 do 17 w Biurze Rady. Kto mi udzieli pomocy? Sprawy osób niepe³nosprawnych, które nie mog¹ przybyæ do urzêdu, za³atwiane s¹ przez pracowników urzêdu w miejscu zamieszkania (po zg³oszeniu - tel.: ). Gmina Police w Internecie Kontakt elektroniczny z UG: Strony internetowe Osoby zainteresowane poczt¹ elektroniczn¹, przegl¹daniem stron internetowych lub pobraniem t¹ drog¹ formularzy, a nie posiadaj¹ce dostêpu do internetu - mog¹ bezp³atnie korzystaæ ze stanowisk komputerowych w Gminnym Centrum Informacji przy ul. Piaskowej 97 (budynek OSiR). Centrum pracuje od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach Wydano nak³adem Urzêdu Gminy w Policach. Foto - archiwum. ISSN

W2000 roku Rada Miejska

W2000 roku Rada Miejska BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK LUTY 2001 Mieszkañcy miasta i gminy Czersk: Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w 2000 roku P anorama Czerska to biuletyn informacyjny, w którym pragniemy

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina

pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina biuletyn informacyjny pszczele domy w maciejowie Przedstawiam kolejne zadania realizowane przez Gminê Kluczbork w ramach programu "Przejrzysta Gmina". ZARZ DZANIE PERSONELEM W URZÊDZIE Zarz¹dzanie Personelem

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3. Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów.

W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3. Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów. Oferty pracy z PUP we Wrzeœni. strona 11 W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3 Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów. strona 5 Rozpoczê³a

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9)

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9) 13.04.2006 nr 6 (9) Pierwsza rocznica W niedzielê, 2 kwietnia, obchodziliœmy pierwsz¹ rocznicê œmierci papie a Jana Paw³a II. Bardzo wielu œredzian przyby³o tego dnia do Kolegiaty i na Stary Rynek, by

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA Nr 213 kwiecieñ 2011 r. ISSN 1233-3093 cena 2,00 z³ www.sami-swoi.com.pl Radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych, bez pospiechu, troski zmartwieñ, pe³nych wiosennego optymizmu,

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala fot. R. Lipigórski Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala Jak poinformowa³a nas pani marsza³ek - Krystyna Poœlednia, Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 10 wrzeœnia zatwierdzi³ przyznanie

Bardziej szczegółowo

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360)

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360) www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X XI nr 9 ( 360) 21 września 2010 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) MIESIĘ CZNIK DOŻYNKI Z PRODUKTEM LOKALNYM w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z GMINY GAZETA APSKA Do³¹cz do

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo