Aby nie przepiæ ycia! Trzy pytania do J. Moroza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aby nie przepiæ ycia! Trzy pytania do J. Moroza"

Transkrypt

1 Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Policach (28 III) istotnym punktem porz¹dku obrad by³o uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Police od lat s³yn¹ z bardzo rozbudowanych dzia³añ w tym zakresie, staraj¹c siê zmniejszyæ spo³eczne skutki uzale nieñ alkoholowych i równoczeœnie przeciwdzia³aæ powiêkszaniu siê ich skali. O wyjaœnienie najwa niejszych za³o eñ programu profilaktyki antyalkoholowej i nakreœlenie obrazu prowadzonych prac poprosiliœmy Jerzego Moroza - pe³nomocnika Burmistrza Gminy ds. profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz Tomasza Pieszko - przewodnicz¹cego Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. na rzecz do ywiania dzieci uczestnicz¹cych w pozalekcyjnych programach opiekuñczowychowawczych i socjoterapeutycznych, 4) wspomaganie dzia³alnoœci instytucji, stowarzyszeñ i osób fizycznych, s³u ¹cej rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych, 5) podejmowanie interwencji w zwi¹zku Trzy pytania do T. Pieszko IP: - Czym zajmuje siê Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych? Aby nie przepiæ ycia! Trzy pytania do J. Moroza Informator Policki: - Jakie s¹ za³o enia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych? Jerzy Moroz: - Najogólniej okreœla je art. 4 ustawy "O wychowaniu w trzeÿwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi". Chodzi o realizacjê 5 priorytetów: 1) zwiêkszanie dostêpnoœci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale - nionych od alkoholu, 2) udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe, pomocy psychospo³ecznej i prawnej, a w szczególnoœci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie, 3) prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia³ania narkomanii, w szczególnoœci dla dzieci i m³odzie y, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajêæ sportowych, a tak e dzia³añ Przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Policach (II piêtro) ju dzia³a Gminne Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii! Dy ury: poniedzia³ek: wtorek: Telefon: Z prac Rady Miejskiej: Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych z naruszaniem przepisów okreœlonych w art i 15 ustawy oraz wystêpowanie przed s¹dem w charakterze oskar yciela publicznego. Zalecenia ustawowe przek³adamy na obraz sytuacji w gminie i dostosowujemy do konkretnych, polickich uwarunkowañ. St¹d p³ynie koniecznoœæ doskonalenia diagnozy negatywnych zjawisk. Jesteœmy w³aœnie w fazie konstruowania poszerzonego obrazu sytuacji, bilansuj¹cego dotychczasowe starania, m.in. pod k¹tem najbardziej aktualnych potrzeb. IP: - No w³aœnie, jaka jest skutecznoœæ prowadzonych dzia³añ? J.M.: - Pytanie bardzo trudne, bo mamy do czynienia ze zjawiskami niewymiernymi. dokoñczenie na str. 2 Tomasz Pieszko - Dzia³ania GKRPA opieraj¹ siê na ustawie "O wychowaniu w trzeÿwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi" oraz na Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Zadania, jakie wykonujemy to: - prowadzenie procedur zmierzaj¹cych do leczenia odwykowego (alkohol oraz œrodki psychoaktywne) osób zg³oszonych do komisji przez osoby prywatne oraz instytucje. Polega to na motywowaniu do leczenia, kierowaniu osób do lekarzy - bieg³ych, kierowaniu wniosków do s¹dów o objêcie leczeniem odwykowym, kierowaniu osób uzale nionych do odpowiednich oœrodków leczniczych, - udzielanie wsparcia osobom wspó³cd. na stronie 2 1

2 Przedsiêwziêcia, inicjatywy Trzy pytania do T. Pieszko uzale nionym, to jest yj¹cym w otoczeniu alkoholika, - udzielanie porad prawnych, - prowadzenie procedur zwi¹zanych z przemoc¹ w rodzinie. Od przyjêcia wniosku, poprzez opiekê nad pokrzywdzonymi, do skierowania sprawy do s¹du w oparciu o Gminny Program Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie, - wspieranie zajêæ w œwietlicach œrodowiskowych i stowarzyszeniach abstynenckich, - prowadzenie dzia³alnoœci edukacyjnej i profilaktyki w szko³ach w oparciu o ró ne programy np. Wolni od..., - kontrola przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeÿwoœci przez punkty sprzeda y i dystrybucji napojów alkoholowych. IP: - Jak Pan ocenia skutecznoœæ dzia- ³añ zmierzaj¹cych do niwelacji skutków uzale nieñ alkoholowych prowadzonych w naszej gminie? T.P.: - Patologia o pod³o u alkoholowym utrzymuje siê na poziomie niezmiennym od kilku lat. Zwiêksza siê œwiadomoœæ spo³eczna w sprawach alkoholowych i reagowanie na problem alkoholowy w swojej rodzinie jak i w s¹siedztwie. Widaæ to po iloœci sk³adanych wniosków o leczenie (tendencja wzrostowa). Iloœæ tych wniosków nie œwiadczy o wiêkszym spo- yciu alkoholu, lecz o poprawie reakcji spo- ³ecznej. Programy profilaktyczne, jakie komisja wdra a, bêdzie mo na oceniæ po kilku latach, bo s¹ to programy d³ugoterminowe. Reasumuj¹c: skutecznoœæ dzia³añ komisji oceniam jako dobr¹. Komisja na wielu p³aszczyznach wspó³pracuje z ró nymi instytucjami zwiêkszaj¹c kr¹g osób walcz¹cych z patologi¹ alkoholow¹. Jesteœmy doceniani w skali kraju i nasze dzia³ania s¹ wzorcowe dla innych gmin. Na 2500 gmin tylko 150 w pe³ni realizuje powierzone im zadania. Wœród tych gmin jest Gmina Police. IP: - Co w pracy gminnej komisji jest najtrudniejsze? T.P. - Najwiêcej problemów przynosz¹: - ogólne przyzwolenie spo³eczne i brak zadowalaj¹cych reakcji spo³ecznych w zakresie spo ywania i sprzeda y alkoholu nieletnim. Prace edukacyjne i profilaktyczne s¹ d³ugoterminowe i powinny daæ zmianê tego stereotypu, - niedoci¹gniêcia prawne i borykanie siê z nimi w sprawach s¹dowych (opiesza³oœæ s¹dów) oraz brak skutecznoœci prawnej w zakresie cofania zezwoleñ. Korzystaj¹c z okazji chcia³bym podziêkowaæ na ³amach Informatora wszystkim polickim instytucjom i osobom prywatnym za wspó³pracê w zakresie zwalczania problemów alkoholowych. Ta wspó³praca jest na wysokim poziomie i w skali naszego województwa jest wzorcowa. Ciep³oci¹g do Starych Polic Kierowców i przechodniów wêdruj¹cych Siedleck¹ intrygowa³y marcowe wykopki przecinaj¹ce ulicê (bez naruszania powierzchni) na wysokoœci TKKF Tytan i nieczynnego od dawna tunelu dworcowego. Prowadzono tu bowiem prace ciep³ownicze, maj¹ce skierowaæ ciep³¹ wodê w rejon Starych Polic. O przybli enie szczegó³ów poprosiliœmy pana Cezarego Arciszewskiego, prezesa-dyrektora polickiego PEC (foto wy ej). IP: - Wiemy ju, e ciep³oci¹g skierowano w stronê Starych Polic. Czy to pocz¹tek centralnych dostaw ciep³a w tym rejonie? C. Arciszewski: - I tak, i nie. Jak to ujmiemy w kategoriach historycznych, to pewnie pocz¹tek, sprawa jest jednak bardziej prozaiczna. Zwróci³y siê do nas rodziny kolejarskie mieszkaj¹ce w budynku dworcowym z proœb¹ o przy- ³¹czenie obiektu do sieci ciep³owniczej. Poniewa nie by³o powa niejszych trudnoœci technicznych, a znakomitym u³atwieniem okaza³ siê byæ nieczynny ju tunel dworcowy - yczenie zosta- ³o spe³nione. IP: - I na tym koniec? C.A.: - Nie, skoro siê powiedzia³o A... A tak na powa nie rzeczywiœcie sieæ w rejonie Trzy pytania do J. Moroza (dok. ze strony 1) Wymierne jest istnienie od lat budowanych struktur i procedur. Poradnictwo, sieæ œwietlic œrodowiskowych, programy profilaktyczne w szko³ach, specjalistyczne szkolenia, wspó³praca gminnych struktur i Oœrodka Pomocy Spo- ³ecznej, wspieranie œrodowisk propaguj¹cych ycie w trzeÿwoœci - to wszystko daje siê wyliczyæ, tak pod wzglêdem dzia³añ, jak i nak³adów. Znacznie trudniej okreœ³iæ ile osób, szczególnie m³odych, pod wp³ywem takich lub innych starañ nie siêgnê³o po alkohol, albo go odstawi³o, nie dopuszczaj¹c do uzale nienia. Owszem, takie badania nale y prowadziæ i je podejmujemy, niemniej nie mo na przesun¹æ akcentu z konkretnych dzia³añ na pracê naukow¹. Najogólniej uj¹³bym to tak: poziom negatywnych zjawisk bêd¹cych skutkiem uzale nieñ alkoholowych utrzymuje siê na mniej wiêcej jednolitym poziomie, to znaczy nie ulega poszerzeniu. Starego Miasta bêdziemy rozwijaæ, ale wg kryteriów logiki i op³acalnoœci. W najbli szym czasie (w br.) przewidujemy doprowadziæ ciep³oci¹g do posesji przy ul. Wojska Polskiego 46. Tam funkcjonuje kot³ownia gazowa, bardzo ju wyeksploatowana. Nowych lub niemal nowych kot³owni gazowych nie ma sensu likwidowaæ, zanim siê nie zamortyzuj¹. IP: - A jak z mo liwoœciami technicznymi: ciœnienie itd.? C.A.: - Nie ma problemu, teoretycznie moglibyœmy pokryæ sieci¹ ca³e Stare Miasto, tylko e nie wszêdzie jest to op³acalne. IP: -??? C.A. - Mówiê o op³acalnoœci z punktu widzenia dostawcy, ponosz¹cego koszt u³o enia i konserwacji sieci. By³y kiedyœ czynione próby zaopatrywania centraln¹ energi¹ domków jednorodzinnych, lecz z ww. wzglêdów od tego kierunku odst¹piono. Nak³ady s¹ ekonomicznie uzasadnione w przypadku budynków wielorodzinnych, gdzie w jednym miejscu skoncentrowana jest wiêksza liczba odbiorców. Koszty dostarczenia ciep³a s¹ takie same, a pojedynczy odbiorca (mówimy o budynku mieszkalnym) nie zdo³a ich zniwelowaæ comiesiêcznymi op³atami. IP: - Czy z alkoholizmem mo na realnie walczyæ? J.M.: - Mo na, ale znacznie lepiej jemu zapobiegaæ. Alkoholika daje siê uratowaæ przed nim samym o ile on sam tego chce, a ci, co mu pomagaj¹, zdo³aj¹ odnaleÿæ "klucz" otwieraj¹cy osobowoœæ. W kierowanej przeze mnie, specjalistycznej szczeciñskiej poradni przy ul. Ostrowskiej (korzystaj¹ z niej równie policzanie) "sprawnoœæ oddzia³ywania" wyra a siê wartoœci¹ 25-35% uratowanych. Dlatego silniejszy akcent k³ad³bym na profilaktykê. Z tym, e dziœ trzeba j¹ zaczynaæ bardzo wczeœnie. Powiedzia³bym, e ju od pierwszych lat szko³y podstawowej. W gimnazjum coraz czêœciej trzeba mówiæ o leczeniu. IP: - Dziêkujemy za rozmowê. GMINNA KOMISJA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ul. Siedlecka 2A, Police (budynek przychodni, IV piêtro) pok. 435, tel.:

3 Kronika Wizyta olimpijczyków 26 marca 2006 r. w Zachodniopomorskim Urzêdzie Wojewódzkim w Szczecinie przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Policach Kazimierz Wirkijowski i burmistrz W³adys³aw Diakun wrêczyli nagrodê specjaln¹ zwyciêzcy fina³u Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (foto wy ej). W olimpiadzie, której organizatorem by³ Uniwersytet Szczeciñski wziê³o udzia³ 17,5 tysi¹ca uczniów z ca³ej Polski. Tematem specjalnym X edycji by³a ochrona œrodowiska. Najlepsi okazali siê: 1. Andrzej Szkotak, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Szczucinie, 2. El bieta Krajewska, XIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Szczecinie, 3. Anna Ko³tunowska, I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zamoœciu. W sobotê 25 III Gmina Police goœci³a 50 finalistów olimpiady. Podczas prezentacji i dyskusji, prowadzonych przez zastêpcê burmistrza - Jakuba Pisañskiego, naczelnika Wydzia³u Ochrony Œrodowiska El bietê Kruszyñsk¹ i dyrektora ZOiSOK Jerzego Nêdzusiaka uczestnicy konkursu zapoznali siê z praktycznymi aspektami inwestycji proekologicznych w Policach. Uczniowie zwiedzili Zak³ad Odzysku i Sk³adowania Odpadów Komunalnych w Leœnie Górnym (foto na dole). Kompleksowe inwestycje proekologiczne w Gminie Police, w tym: budowa nowoczesnego zak³adu w Leœnie Górnym, kanalizacja gminy, poprawa jakoœci wody, a tak- e wieloletnia wspó³praca z ZCh Police S.A. oraz liczne ogólnopolskie nagrody ekologiczne œwiadcz¹ o ogromnym zaanga owaniu naszej gminy w ochronê œrodowiska naturalnego. Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów w biegach prze³ajowych Bardzo dobra organizacja, zaskakuj¹ce wyniki, wreszcie udany wystêp - tak w skrócie mo na opisaæ to co siê dzia³o 19 marca w Wejherowie podczas Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w biegach prze- ³ajowych. Dla nas szczególnie dobr¹ informacj¹ jest to, i zawodnik Uczniowskiego Klubu Lekkoatletycznego Ósemka Police Marcin Lewandowski - dokona³ rzeczy, która ju dawno siê nie zdarzy³a (jeœli w ogóle kiedyœ mia³a miejsce). Otó zawodnik ten, jako wielokrotny mistrz Polski w biegach œrednich (800 i 1500 m) zwyciê y³ w niedzielnym biegu na 6000 m. Jest to pierwszy w historii Polic z³o- Policzanki w Brukseli ty medal dla juniora w prze³ajowych mistrzostwach Polski na dystansie d³u szym (krótszy to 3000 m). Kolejnym mi³ym akcentem jest powo³anie go do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Œwiata w biegach na prze³aj, które odby³y siê 1-2 IV 2006 w Fukooce (Japonia). Ten fakt równie na sta³e zapisze siê w kartach historii Polic, gdy w tej imprezie jeszcze aden policzanin nie bra³ udzia³u. Tak wiêc ka dego roku M. Lewandowski bije rekordy, historycznie przeciera lekkoatletyczne szlaki. Przypomnijmy, e Marcin jest ju podwójnym z³otym medalist¹ mistrzostw Polski. W styczniu br. obroni³ tytu³ w biegu na 1500 m podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów. W roku szkolnym 2005/2006 Gimnazjum nr 2 w Policach bra³o udzia³ w III edycji Konkursu Historycznego im. Boles³awa Chrobrego: Roman Dmowski architekt niepodleg³ej Polski. Dyplomata, polityk i wychowawca, organizowanego pod patronatem Sylwestra Chruszcza pos³a zasiadaj¹cego w Parlamencie Europejskim w Brukseli. W wyniku eliminacji szkolnych do etapu wojewódzkiego zakwalifikowa³y siê: 1. Aleksandra Sikora 2. Marta Szczerbicka 3. Iwona Wachowicz 20 grudnia 2005 r. w Ksi¹ nicy Pomorskiej odby³ siê wojewódzki fina³ konkursu, którego nagrod¹ by³a wycieczka do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Laureatki, uczennice Gimnazjum nr 2 w Policach: Aleksandra Sikora, Marta Szczerbicka oraz Iwona Wachowicz od 19 do 21 II 2006 r. bra³y udzia³ w wyjeÿdzie do Brukseli, którego program obj¹³ zwiedzanie siedziby Parlamentu Europejskiego oraz miasta Bruksela. Przemys³aw Jastrzêbski nauczyciel historii i wos Gimnazjum nr 2 Na zdjêciu: M. Szczerbicka (z lewej) i A. Sikora w wielkiej sali brukselskiego parlamentu 3

4 Kronika Bawimy siê w matematykê 1 kwietnia w Klubie Nauczyciela odby³ siê XX fina³ konkursu Bawimy siê w matematykê. W konkursie tym co roku bior¹ udzia³ uczniowie wszystkich szkó³ podstawowych i gimnazjów Gminy Police. W tym roku uczestniczy³y równie dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 47 ze Szczecina. Konkurs rozpocz¹³ siê w paÿdzierniku 2005 roku i sk³ada³ siê z piêciu etapów. W pierwszym etapie wziê³o udzia³ oko³o 450 uczniów szkó³ podstawowych oraz 300 gimnazjalistów. Uczestnicy byli podzieleni na grupy wiekowe (klasy IV, V, VI - szko³y podstawowe, klasy I, II, III - gimnazja). Przez trzy pierwsze etapy zabawa odbywa³a siê w wyznaczonych szko³ach. Pó³fina³y odby³y siê w Szkole Podstawowej nr 8 oraz w Gimnazjum nr 3 i wy³oni³y one 60 utalentowanych, m³odych matematyków naszej gminy - po 10 na ka dym poziomie wiekowym. Uroczysty fina³ tradycyjnie odby³ siê w Klubie Nauczyciela. Uczestniczy³o w nim piêcioro najlepszych uczniów na ka dym poziomie wiekowym, musieli oni rozwi¹zaæ po trzy zadania. Fina³owe zmagania obserwowali zaproszeni goœcie: rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkó³ oraz przedstawiciele Urzêdu Gminy w Policach. Wszyscy finaliœci otrzymali cenne nagrody ksi¹ kowe oraz s³odkie upominki. Laureaci pojad¹ na kilkudniow¹ wycieczkê. Gimnazjaliœci odwiedz¹ w tym roku Mazury, uczniowie szkó³ podstawowych Gniezno i Biskupin. Wszystkie nagrody ufundowa³a Gmina Police. A oto wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych: 4 SZKO Y PODSTAWOWE Klasy IV: 1. miejsce - W³adys³aw Wasilewicz - SP 2 2. miejsce - Stanis³aw Kaniecki - SP 6 3. miejsce - Dominik Bañkowski - SP 3 1. Magdalena Wiszniewska SP 3 2. Wojciech Wiêcek SP 8 3. Szymon Kamiñski SP Niek³oñczyca Rocznica œmierci Jana Paw³a II Klasy V 1. miejsce - Ma³gorzata Mruga³a - SP 1 2. miejsce - Remigiusz Piotrowski - SP 8 3. miejsce - Daniel Pañski - SP 3 1. Agnieszka Podlecka SP 8 2. Bartek W³odarz SP 8 3. Mateusz Weisbrodt SP 8 Klasy VI 1. miejsce - Marcin Jasiak - SP 47 Szczecin 2. miejsce - Amadeusz Opas - SP 2 3. miejsce - Filip Piekarski - SP 1 1. Dominika Majorczyk SP 1 2. Paulina Bajer SP 8 3. Krzysztof Socha SP 6 GIMNAZJA Klasy I: 1. miejsce - Krzysztof Pastuszka G1 2. miejsce - Przemys³aw Matkowski G2 3. miejsce - Dominika Worona G6 1. Monika Binder G6 2. Aleksandra Królak G6 3. Piotr Myœko G2 Klasy II 1. miejsce - Anna Miesza³a G1 2. miejsce - Bartek Bu³atowicz G Trzebie 3. miejsce - Margarita Bessas G1 1. Joanna Borek G2 2. Marzena Sadowska G2 3. Mateusz Smo³uch G1 Klasy III 1. miejsce - Sandra Anitowska G1 2. miejsce - Mateusz Kubsz G1 3. miejsce - Kamil Karliñski G1 1. Maciej Jagodziñski G1 2. ukasz Januszewski G6 3. Daria Krawczyk G Trzebie Joanna Mierzwa, nauczycielka SP 8 Uroczyœcie i w skupieniu - tak policzanie prze yli pierwsz¹ rocznicê œmierci Papie a. W sobotê, 1 kwietnia, w koœciele œw. Kazimierza zabrzmia³o œwietnie wykonane, imponuj¹ce "Requiem" Mozarta, okolicznoœciowa Msza a³obna w artystycznym zapisie genialnego kompozytora. W niedzielê, 2 IV - wystêp chórów stworzy³ koncert "Totus Tuus" ("Ca³y Twój") i by³ opraw¹ Liturgii o godzinie 11. Po niej przeszed³ pochód do pomnika Papie a, gdzie z³o ono wieñce i odprawiono krótkie nabo eñstwo. A potem, przez ca³y dzieñ, policzanie przychodzili zapalaæ znicze i przez chwilê trwaæ w refleksyjnym skupieniu. Werden wir Deutsch sprechen? Kursy jêzyka niemieckiego Wniosek z³o ony przez gminê pn. Porozumienie i wspó³praca - prze³amywanie barier jêzykowych i budowanie trwa³ej wspó³pracy transgranicznej przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach kursów jêzyka niemieckiego w Policach by³ przedmiotem posiedzenia Wspólnego Komitetu Regionalnego Euroregionu Pomerania 15 marca 2006 r. Decyzj¹ Komitetu Gmina Police otrzyma³a dofinansowanie na realizacjê projektu w kwocie 120 tysiêcy euro. Projekt polega na objêciu intensywn¹, certyfikowan¹ nauk¹ jêzyka niemieckiego, o ró - nym stopniu zaawansowania grupy 200 osób, tj. pracowników Urzêdu Gminy w Policach, jednostek organizacyjnych, zak³adów bud etowych, spó³ek komunalnych, a tak e przedsiêbiorców i osób bezrobotnych z terenu Gminy Police przez okres 15 miesiêcy. Realizacjê projektu rozpocznie przeprowadzenie przetargu na wybór szko³y jêzykowej, która przygotuje i przeprowadzi kursy nauki jêzyka niemieckiego w Policach. Kursy obejm¹ 3 poziomy zaawansowania nauki - poziom podstawowy, œredniozaawansowany i zaawansowany. Kurs zostanie zakoñczony egzaminem i certyfikatem. Projekt przewiduje wk³ad w³asny uczestników projektu wynosz¹cy 8,5% ca³kowitych kosztów projektu, (przewidujemy e bêdzie to ok. 10 z³ miesiêcznie) pokrywanych w ramach uczestnictwa w kursie. Przygotowanie projektu zosta³o poprzedzone ankiet¹ wœród grupy docelowej okreœlaj¹cej zainteresowanie i deklaracjê udzia³u w kursie jêzyka niemieckiego. Na potrzeby szkoleñ wyposa one zostan¹ 2 multimedialne pracownie jêzykowe w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach, które w godzinach przedpo³udniowych bêd¹ s³u yæ spo- ³ecznoœci szkolnej. Najwiêcej osób przyby³o wieczorem, aby wspólnie prze yæ: godzinê œmierci Jana Paw³a II. Równie we wszystkich parafiach dekanatu na ka dej Mszy œw. modlono siê o rych³¹ beatyfikacjê Jana Paw³a II.

5 Z prac Rady Miejskiej W dniu 28 marca br. Rada Miejska w Policach uchwali³a Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, który omawiamy na 1 i 2 stronie IP. Czêœci¹ tego programu jest Gminny Program Przeciwdzia³ania Przemocy, o którym napiszemy w najbli szym numerze. Ponadto, Rada Miejska uzupe³ni³a swój sk³ad. W zwi¹zku z wygaœniêciem mandatu radnego Tadeusza Borowskiego w jego miejsce wst¹pi³ pan Adam W³odzimierz Kunze (mieszkaniec Pilchowa), który kandydowa³ z tej samej listy i w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralnoœci. Pan Adam Kunze po z³o- eniu œlubowania móg³ ju uczestniczyæ w pe³ni w podejmowaniu uchwa³ przez Radê Miejsk¹. Rada zdecydowa³a o przyst¹pieniu Gminy Police w charakterze cz³onka zwyczajnego do stowarzyszenia Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna z siedzib¹ w Szczecinie. Do stowarzyszenia tego nale y 18 gmin i województwo zachodniopomorskie. Celem organizacji jest promocja i kreowanie wizerunku województwa zachodniopomorskiego oraz aktywna dzia³alnoœæ na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiêbiorczoœci a w szczególnoœci turystyki. Bank Spó³dzielczy informuje Kredyt na przy³¹czenie Wychodz¹c naprzeciw potrzebom mieszkañców Gminy Police - Powiatowy Bank Spó³dzielczy oferuje atrakcyjny kredyt konsumpcyjny przeznaczony na pod³¹czenie posesji do sieci kanalizacyjnej i (lub) gazowej oraz monta instalacji grzewczej gazowej. Kwota kredytu - do ,00 z³ Okres kredytowania - do 5 lat Oprocentowanie - 11 % w stosunku rocznym; prowizja 1,5% Kredyt cechuje preferencyjne oprocentowanie, ni sze od standardowego. Celem jego otrzymania (w potrzebnej wysokoœci, 30 tys. to górna granica; mo na wyst¹piæ i o 1000 z³otych) nale y z³o yæ wniosek w dowolnym oddziale Banku, a samo podpisanie umowy kredytowej nast¹pi w g³ównej siedzibie Powiatowego Banku Spó³dzielczego w Policach, przy ul. Piastów 46 (Jasienica), tel.: oraz Kredyt jest udzielany na zasadach ogólnie obowi¹zuj¹cych, to znaczy trzeba siê wykazaæ tzw. zdolnoœci¹ kredytow¹ i zabezpieczeniem. Radni Rady Miejskiej Prezentacje 2006 KLUB CENTRUM Joanna Cichecka, Krystian Kowalewski i Adam Sobczyk tworz¹ w Radzie Miejskiej trzyosobowy klub "Centrum". Powsta³ po pewnym czasie, jego cz³onkowie startowali w wyborach' 2002 z list wyborczych SLD (radna J. Cichecka i radny A. Sobczyk) oraz Przymierza Samorz¹dowego (radny K. Kowalewski). Zewnêtrzne zawirowania polityczne doprowadzi³y do podzia³u polickiej lewicy, co umo liwi³o z kolei inn¹ organizacjê klubów Rady. W³asny klub, nawet niewielki, zdecydowanie zwiêksza uprawnienia tworz¹cych go radnych, daj¹c im - m.in. - prawo wnoszenia projektów uchwa³, bez koniecznoœci ka dorazowego lobbowania na rzecz jakiejœ inicjatywy wœród pozosta³ych radnych. Projekt uchwa³y opracowany przez radnych wchodzi pod obrady o ile jest poprawny formalnie, zgodny z prawem i uzyska³ poparcie przynajmniej trzech radnych. Trzy osoby to równie minimalna liczba cz³onków pozwalaj¹ca na zawi¹zanie klubu Rady, co, jak wyjaœniliœmy wy ej, równoczeœnie uprawnia do wnoszenia w³asnych projektów uchwa³. Cz³onkowie klubu "Centrum" pe³ni¹ w Radzie Miejskiej odpowiedzialne funkcje. Krystian Kowalewski przewodniczy komisji infrastruktury komunalnej, rozwoju i ekologii. Jej cz³onkiem jest równie Adam Sobczyk, pracuj¹cy te w komisji rewizyjnej. Joanna Cichecka jest wiceprzewodnicz¹c¹ komisji oœwiaty, kultury i sportu oraz cz³onkiem komisji zdrowia, opieki spo³ecznej i porz¹dku publicznego. Na zdjêciach: J. Cichecka, obok - K. Kowalewski, ni ej - A. Sobczyk SAMOOBRONA Radny Jan KaŸmierczak (na zdjêciu z lewej strony) nie nale y do adnego z istniej¹cych w Radzie klubów, poniewa poœród radnych jest jedynym przedstawicielem partii Andrzeja Leppera, czyli "Samobrony". Poza wspólnymi posiedzeniami Rady - uczestniczy w pracach komisji infrastruktury komunalnej, rozwoju i ekologii. 5

6 Og³oszenia i informacje DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH (cd.) Greifswald 2006 W dniach marca 2006 roku Gmina Police uczestniczy³a w prezentacji wystawienniczej w Parku Elizy w hanzeatyckim mieœcie Greifswald (Meklemburgia-Pomorze Przednie). Impreza skupi³a podmioty gospodarcze z ró - nego rodzaju sektorów: przedsiêbiorstwa przemys³owe, us³ugowe, rzemieœlnicze, organizacje turystyczne i kulturalne oraz miasta i gminy. Centrum handlowe, w którym zorganizowano wystawê odwiedza³o dziennie ok. 14 tys. osób. W trakcie prezentacji wyst¹pi³ tak e policki chór ch³opiêco-mêski pod batut¹ Piotra Szkockiego. W poprzednim numerze IP zaprezentowaliœmy pierwsz¹ czêœæ tabeli pokazuj¹cej pomoc gminy dla organizacji pozarz¹dowych. Zestawienie obejmowa³o organizacje zajmuj¹ce siê dzia³alnoœci¹ sportow¹. Powy sza tabela przedstawia pomoc dla innych rodzajów aktywnoœci spo³ecznej. Warto dodaæ, e ³¹czna wysokoœci dotacji przyznanych organizacjom pozarz¹dowym w roku 2006 wynosi z³. Prace spo³ecznie u yteczne W³aœnie min¹³ pierwszy miesi¹c wykonywania prac spo³ecznie u ytecznych w naszej gminie. Na mocy porozumienia zawartego pomiêdzy Starost¹ Powiatu Polickiego (w imieniu którego dzia³a Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy) a Gmin¹ Police, od dnia 6 marca 2006 r. rozpoczê³y siê prace spo³ecznie u yteczne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Gminy Police. Do prac tych kierowani s¹ bezrobotni bez prawa do zasi³ku i jednoczeœnie korzystaj¹cy ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej. Czas trwania prac spo³ecznie u ytecznych dla jednej osoby bezrobotnej wynosi 3 miesi¹ce. Wymiar czasu pracy osób wykonuj¹cych te prace wynosi 10 godzin w tygodniu. Bezrobotnemu wykonuj¹cemu pracê przys³uguje œwiadczenie za pracê w wysokoœci 6 z³ za ka d¹ przepracowan¹ godzinê 240 z³ miesiêcznie (nieopodatkowane). Mamy nadziejê, e nowy instrument rynku pracy - prace spo³ecznie u yteczne - przydatne bêd¹ zarówno dla jednostek, w których pracuj¹ bezrobotni, jak równie dla nich samych daj¹c im Ÿród³o dochodu. Informacja SOB Pan Janusz Szklarek, przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Obrony Bezrobotnych w Policach prosi³ o zamieszczenie w Informatorze poni szej notatki. Stowarzyszenie Obrony Bezrobotnych w Policach dzia³a od roku Przewodnicz¹cym jest Janusz Szklarek. Siedzib¹ stowarzyszenia jest lokal przy ul. Bankowej 11 w Policach. Dy ury: w ka dy czwartek od godziny 13 do 15; w inne dni - zale nie od spo³ecznego zapotrzebowania. Ka dy potrzebuj¹cy znajdzie tu pomoc i poradê. 6

7 Warto zachowaæ Nocne dy ury polickich aptek V 2006 Rozk³ad jazdy - linia samorz¹dowa - dni œwi¹teczne Kierunek: Police - Trzebie Oznaczenia literowe: c - do Wytwórni Cukierków; z - przez ZCh; d - przez Drogoradz; t - przez Tanowo 7

8 Warto zachowaæ Urz¹d Gminy w Policach Urz¹d Gminy w Policach czynny jest w poniedzia³ki w godz. od 9.00 do 17.00, od wtorku do pi¹tku w godz. od 7.00 do Je eli poniedzia³ek jest dniem wolnym od pracy, wówczas, w kolejnym dniu roboczym, urz¹d czynny jest w godzinach od 9.00 do Gdzie z pismem? Pisma nale y sk³adaæ w sekretariacie na I piêtrze, w pokoju nr 30. Tu mieœci siê równie punkt informacyjny. Do kogo ze skarg¹? Z Trzebie y do Polic Oznaczenia literowe: d - Drogoradz (9,25) Burmistrz Gminy Police przyjmuje skargi i wnioski mieszkañców w ka dy poniedzia³ek w godzinach od do Je eli poniedzia- ³ek jest dniem wolnym od pracy, przyjêcia odbywaj¹ siê w kolejnym dniu roboczym w godzinach od do Skargi i wnioski przyjmowane s¹ równie w godzinach urzêdowania w wydziale organizacyjno-prawnym w pokoju nr 17 i 23. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Policach przyjmuje skargi i wnioski w poniedzia³ki od 15 do 17 w Biurze Rady. Kto mi udzieli pomocy? Sprawy osób niepe³nosprawnych, które nie mog¹ przybyæ do urzêdu, za³atwiane s¹ przez pracowników urzêdu w miejscu zamieszkania (po zg³oszeniu - tel.: ). Gmina Police w Internecie Kontakt elektroniczny z UG: Strony internetowe Osoby zainteresowane poczt¹ elektroniczn¹, przegl¹daniem stron internetowych lub pobraniem t¹ drog¹ formularzy, a nie posiadaj¹ce dostêpu do internetu - mog¹ bezp³atnie korzystaæ ze stanowisk komputerowych w Gminnym Centrum Informacji przy ul. Piaskowej 97 (budynek OSiR). Centrum pracuje od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach Wydano nak³adem Urzêdu Gminy w Policach. Foto - archiwum. ISSN

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne Gminny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/206/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne 1. Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia.

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia. Projekt UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Oborniki na 2015 rok Na podstawie art. 4 1 Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/146/2015 RADY GMINY KLESZCZÓW. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/146/2015 RADY GMINY KLESZCZÓW. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/146/2015 RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Na podstawie: 1 art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/4/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 4 stycznia 2007r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW I. WSTĘP Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia... 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia... 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Projekt z dnia 28 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia... 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015 1. Wstęp 2. Opis zjawiska na podstawie diagnozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 17 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 17 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2015, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. NA 2010 ROK

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. NA 2010 ROK Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. G M I N N Y P R O G R A M P R Z E C I W D Z I A Ł A N I A N A R K O M A N I I NA 2010 ROK Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2009 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/130/08 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 listopada 2008 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2009 Wprowadzenie: Polski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r. UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/172/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych w Gminie Osiecznica w 2011 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych w Gminie Osiecznica w 2011 roku Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Gminy Osiecznica Nr III/5/2010 z dnia 21 grudnia 2010r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych w Gminie Osiecznica w 2011 roku I. Wst p. Zadania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE STAROGARD GDAŃSKI NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE STAROGARD GDAŃSKI NA 2013 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE STAROGARD GDAŃSKI NA 2013 ROK Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach na 2015 rok PROJEKT

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach na 2015 rok PROJEKT Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach na 2015 rok PROJEKT Rozdział I Cele i zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Rozdział II Zasady realizacji i finansowania Programu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY UŁĘŻ NA ROK 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY UŁĘŻ NA ROK 2015 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/206/14 Rady Gminy Ułęż z dnia 21 listopada 2014 r w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Ułęż na rok 2015. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Załącznik do Uchwały Nr III.12.2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 grudnia 2014 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Wstęp Jednym z nadrzędnych i długofalowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 19 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/442/13 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr V/23/2011r. Rady Gminy Cielądz z dnia14 lutego 2011r.

Załącznik do uchwały nr V/23/2011r. Rady Gminy Cielądz z dnia14 lutego 2011r. Załącznik do uchwały nr V/23/2011r Rady Gminy Cielądz z dnia14 lutego 2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓWA ALKOHOLOWYCH na rok 2011 Obowiązek opracowania i uchwalenia gminnego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK. Załącznik do uchwały Nr V/27/2007 Rady Gminy Działdowo z dnia 25 stycznia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK. Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK Załącznik do Uchwały nr Nr XXXV / 272 /14. Rady Gminy Brody z dnia 27.01.2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK Gminny Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA DO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2013 GMINY RADZIEJÓW

DIAGNOZA DO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2013 GMINY RADZIEJÓW DIAGNOZA DO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2013 GMINY RADZIEJÓW Gminy z racji dysponowania największą wiedzą o problemach

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY NA ROK 2016 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr XIII/104/2015 z dnia 29.12.2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr 47/IX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia.2011 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra 15.01.2016 r.

Zielona Góra 15.01.2016 r. Zielona Góra 15.01.2016 r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAKUPU USŁUG W 2016 ROKU W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IX/52/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 kwietnia 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK Gmina Koniecpol 2015 r. I. WSTĘP Gminny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Do Uchwały Nr XX/155/2005 z dnia 15 marca 2005 roku

Załącznik Do Uchwały Nr XX/155/2005 z dnia 15 marca 2005 roku Załącznik Do Uchwały Nr XX/155/2005 z dnia 15 marca 2005 roku P r o g r a m P r o f i l a k t y k i i R o z w i ą z y w a n i a P r o b l e m ó w A l k o h o l o w y c h w G m i n i e Ł a d z i c e w 2

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów narkotykowych wystêpuj¹cych w gminie: Problemy alkoholowe:

Diagnoza problemów narkotykowych wystêpuj¹cych w gminie: Problemy alkoholowe: Zaù¹cznik do uchwaùy Rady Gminy Nr XX/111/08 Rady Gminy Marciszów z dnia 27 marca 2008r Gminny Program Profilaktyki I Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych Gminny Program Przeciwdziaùania Narkomanii dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY SĘDZISZÓW NA ROK 2012

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY SĘDZISZÓW NA ROK 2012 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY SĘDZISZÓW NA ROK 2012 I. Wstęp Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym świecie i

Bardziej szczegółowo

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu Zdzieszowice, dnia 30.07.2010 r. Informacja z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2010 r. w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie Projekt Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na

Bardziej szczegółowo

Opieki Zdrowotnej,. Organizacje pozarządowe,

Opieki Zdrowotnej,. Organizacje pozarządowe, Zadanie Sposoby realizacji Wskaź niki osi ągania celu Realizatorzy zadania 1. Zwiększenie dost ępno ści pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale żnionych od alkoholu 1. diagnoza dostępności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 grudnia 2015 r.

z dnia 21 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/156/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych CZARNY BÓR MIELNO TARNOBRZEG ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA 58-379 Czarny Bór, Borówno 78 OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE tel. 784-106-877, fax 74 84 50 916 Wojewódzki Ośrodek Terapii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/11/06 RADY GMINY WĄSEWO z dnia 29 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA Nr III/11/06 RADY GMINY WĄSEWO z dnia 29 grudnia 2006 r. UCHWAŁA Nr III/11/06 RADY GMINY WĄSEWO z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/132/2016 RADY GMINY BIAŁOGARD. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/132/2016 RADY GMINY BIAŁOGARD. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/132/2016 RADY GMINY BIAŁOGARD z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016. Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/23/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lutego 2011 r.

UCHWAŁA Nr IV/23/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lutego 2011 r. UCHWAŁA Nr IV/23/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/85/15 RADY GMINY ŚWIESZYNO. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/85/15 RADY GMINY ŚWIESZYNO. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/85/15 RADY GMINY ŚWIESZYNO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI /256/2010 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR XLI /256/2010 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR XLI /256/2010 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/44/11 RADA GMINY CHRZANÓW. z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR XII/44/11 RADA GMINY CHRZANÓW. z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR XII/44/11 RADA GMINY CHRZANÓW z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie : uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 10 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 10 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK strona 1 Zjawisko narkomanii w Polsce staje się jednym z najpoważniejszych problemów społecznych i wykazuje tendencję wzrostową. Zagrożenie to dotyczy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 września 2015r.

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 września 2015r. Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 2868 UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 2868 UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 2868 UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1.2.8. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK Załącznik Nr 8 I. DOTACJE BIEŻĄCE 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PODMIOTOWA 29 560 452 Instytucje kultury 29 375 452

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo