SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÇW ZA 2007 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÇW ZA 2007 ROK"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr XIV/95/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÇW ZA 2007 ROK W wykonaniu artykułu 43 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.) zobowiązującym Rzecznika KonsumentÉw do składania Radzie Powiatu rocznego sprawozdania ze swej działalności przedkładam sprawozdanie za 2007 rok. I. Wprowadzenie oraz ogélne uwagi dotyczące działalności Powiatowego Rzecznika KonsumentÉw. Jednym z wielu zadań publicznych powiatu o charakterze ponadgminnym jest ochrona praw konsumentéw. Zadanie to wynika z art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1592 ze zmianami) i jest wykonywane przez powiatowego rzecznika konsumentéw. Powołanie rzecznika konsumentéw dla Powiatu Średzkiego nastąpiło Uchwałą Nr VIII/29/99 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 marca 1999 r. Do dnia 31 sierpnia 2007 r. zadanie to wykonywał Przemysław Barczyński. Od dnia 1 października 2007 r. powiatowym rzecznikiem konsumentéw jest Anna Ambroży, ktéra została powołana na podstawie Uchwały Nr X/61/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dn. 28 września 2007 r. Instytucja powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentéw, wprowadzona do systemu prawnego w 1998 r., jest obecnie regulowana przez Dział V Rozdz. 2 ustawy z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw - Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm. (pierwotnie przez ustawę o ochronie konkurencji i konsumentéw z dn. 15 grudnia 2000 r.). Zgodnie z tą ustawą rzecznik jest powoływany przez Radę Powiatu, bezpośrednio jej podporządkowany oraz ponosi przed nią odpowiedzialność, natomiast organizacyjnie Powiatowy Rzecznik KonsumentÉw w Środzie Wlkp. jest zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. w wymiarze ä etatu. Do zadań rzecznika konsumentéw należy w szczegélności: - zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony intereséw konsumentéw, - składanie wnioskéw w sprawie stanowienia i zmiany przepiséw prawa miejscowego w zakresie ochrony intereséw konsumentéw, - występowanie do przedsiębiorcéw w sprawach ochrony praw i intereséw konsumentéw, - wspéłdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentÉw, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, - wytaczanie powédztw na rzecz konsumentéw oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania, - występowanie z roszczeniami w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, jeżeli czyn ten zagraża lub narusza interes konsumenta, - wykonywanie zadań samorządu powiatowego w zakresie prowadzenia edukacji konsumenckiej. 1

2 II. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentéw. 1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony intereséw konsumentéw Sumaryczna ilość zgłoszonych przez konsumentéw w roku sprawozdawczym spraw i probleméw, dotycząca réżnych form udzielanej przez rzecznika pomocy wynosiła 153. Najwięcej ok. 95% konsumentéw korzysta z możliwości rozmowy z rzecznikiem bezpośrednio w biurze. Telefony do rzecznika z prośbą o pomoc i informacje stanowiły ok. 5% spraw. Zakres spraw kierowanych do powiatowego rzecznika konsumentéw z prośbą o pomoc w ich rozwiązaniu był bardzo szeroki zaréwno pod względem stopnia ich złożoności, jak i wartości przedmiotu sprawy. Udzielanie porad i informacji prawnych na rzecz konsumentéw obejmowało najczęściej problematykę związaną z reklamacją wadliwego towaru lub usługi, w ramach uprawnień z tytułu gwarancji, niezgodności towaru z umową, bądź też odstąpienia od umowy. Najwięcej spraw, z ktérymi zgłaszali się konsumenci dotyczyło uméw, ktérych przedmiotem był zakup sprzętu RTV i AGD, obuwia, mebli oraz uméw o świadczenie usług remontowobudowlanych, ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych, bankowych, turystycznych, krawieckich, a także uméw zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. Rzecznik konsumentéw, udzielał nie tylko informacji i porady prawnej ale także pomagał w sformułowaniu pisma do przedsiębiorcy o treści stosownej do zgłaszanej sprawy. Były to: wezwanie do spełnienia świadczenia, wezwanie do zapłaty, sformułowanie żądania w postępowaniu reklamacyjnym, odstąpienie od umowy. Struktura udzielonych porad w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: WyszczegÄlnienie OgÄłem I. Usługi ogäłem, w tym: 68 Bankowe 8 Finansowe 4 Ubezpieczeniowe 9 Systemy argentyńskie - Telekomunikacyjne (operatorzy, TV kablowa) 10 Dostawa energii (prąd, gaz, ciepło, woda) 4 Motoryzacyjne (serwis) 4 Turystyczne i hotelarskie 5 Pralnicze 1 Remontowo budowlane (w tym stolarka PCV) 11 Inne (kursy korespondencyjne, krawieckie, jubilerskie, pocztowe itp.) 12 II. Umowy sprzedaży ogéłem, w tym: 79 Wyposażenie wnętrz (AGD, RTV, komputery) 21 Odzież 9 Obuwie 22 Samochody 2 Inne (meble, telefony, rowery, okulary, materiały budowlane, akcesoria motoryzacyjne, itd.) 25 III. Umowy poza lokalem i na odległość 6 OgÄłem pkt I - III 153 2

3 Do najczęściej zgłaszanych przez konsumentüw problemüw należało: - odmowa uznania reklamacji towaru (częstymi praktykami, zwłaszcza sprzedawcüw obuwia, było odmowne załatwienie reklamacji poparte niejednokrotnie subiektywną oceną pracownika/rzeczoznawcy na niekorzyść reklamującego), - brak stosowania przez przedsiębiorcüw obowiązujących procedur przewidzianych dla roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, co do formy zgłoszenia reklamacji, terminüw rozpatrzenia reklamacji, brak potwierdzenia zgłoszenia reklamacji, - brak świadomości obowiązującego prawa funkcjonująca wśrüd konsumentüw (tj. nie obowiązująca już tzw. rękojmia pogwarancyjna, nie obowiązujący 5 - dniowy termin zwrotu towaru bez wad, obowiązek korzystania z uprawnień z tytułu gwarancji), - przedłużające się nadmiernie załatwianie spraw reklamowanych z gwarancji za pośrednictwem sprzedawcüw lub serwisu gwarancyjnego, - nierzetelne i nieprofesjonalne wykonywanie wielu usług w tym także w zakresie montażu stolarki okiennej z PCV, krawieckich. Przedmiotem informacji udzielanej przez rzecznika było, w zależności od rüżnych okoliczności sprawy, przedstawienie możliwych wariantüw postępowania, takich jak: - droga polubowna prowadzona przez samego konsumenta, po pouczeniu przez rzecznika, - mediacje prowadzone przez rzecznika, - wystąpienie do przedsiębiorcy, - skarga do Inspekcji Handlowej, - uzyskanie opinii rzeczoznawcy z listy rzeczoznawcüw do spraw jakości towarüw i usług przy WojewÜdzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu, w przypadku jeżeli przedsiębiorca posługuje się negatywną opinią swojego rzeczoznawcy, ktürych to opinie budzą wielokrotnie poważne wątpliwości co do ich zasadności i podstawowej rzetelności, - zapis na sąd polubowny, - pozew do sądu cywilnego. 2. Występowanie do przedsiębiorcéw w sprawach ochrony praw i intereséw konsumentéw. W 2007 r. rzecznik konsumentüw w 21 sprawach wystąpił na piśmie do przedsiębiorcüw w trybie art. 42 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentüw. Występując do przedsiębiorcy, w interesie konsumenta, rzecznik domagał się przede wszystkim: - złożenia stosowanych wyjaśnień i przedstawienia stanowiska w sprawie będącej przedmiotem wystąpienia, - ponownego rozpatrzenia reklamacji, - spełnienia świadczenia na rzecz konsumenta, - przedstawienia propozycji ugodowego załatwienia sprawy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że nie udzielenie rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia lub nie ustosunkowanie się do jego uwag i opinii stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny w wysokości nie mniejszej niż zł (art. 114 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentüw). 3

4 Struktura wystąpień kierowanych w 2007 r. do przedsiębiorcüw przedstawia się następująco: WyszczegÄlnienia OgÄłem ilość wystąpień Zakończone pozytywnie Zakończone negatywnie Sprawy w toku I. Usługi, w tym: bankowe finansowe ubezpieczeniowe 1 1 systemy argentyńskie telekomunikacyjne (operatorzy telefonii stacjonarnej i komürkowej, TV kablowa) dostawa energii (prąd, gaz, ciepło, woda) - informatyczne - motoryzacyjne (serwis) 1 1 turystyczne i hotelarskie 1 1 pralnicze - remontowo - budowlane - Inne II. Umowy sprzedaży, w tym: wyposażenie wnętrz (AGD, RTV) 2 2 odzież - obuwie samochody - Inne (meble, telefony, komérki, III. Umowy poza lokalem i na odległość OgÉłem poz. I - III Wytaczanie powédztw na rzecz konsumentéw. W 10 sprawach rzecznik działając na rzecz konsumenta wystąpił z powédztwem do sądu cywilnego. 8 spraw dotyczyło waloryzacji świadczeń z umowy ubezpieczenia tzw. "polis posagowych", jakie zawierali w latach 80 i 90-tych przeważnie rodzice dla swych dzieci. W tych sprawach uposażonym, po upływie okresu ubezpieczenia, ubezpieczyciel proponuje wypłatę świadczenia nieekwiwalentnego do wysokości wpłaconych składek i uméwionej sumy ubezpieczenia. Jedyną drogą dochodzenia roszczenia jest wéwczas sądowa waloryzacja świadczenia. Rzecznik występuje z takimi pozwami gdyż uposażonymi konsumentami są bądź to studenci bądź uczniowie, ktérych nie stać na profesjonalne zastępstwo prawne wykonywane przez adwokata lub radcę prawnego. WśrÉd tych spraw, 4 uzyskały już pozytywne i prawomocne dla konsumenta rozstrzygnięcia. Ponadto 1 sprawa dotyczyła odstąpienia od umowy, a 1 wymiany towaru na nowy. Sprawy te zakończyły się zawarciem ugody z przedsiębiorcom i konsumenci otrzymali w pierwszym przypadku zwrot gotéwki, a w drugim nowy sprzęt. 4

5 4. Edukacja konsumencka. Jednym z zadań samorządu terytorialnego wynikającym z art. 38 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentéw jest prowadzenie edukacji konsumenckiej. W tym zakresie przekazywano konsumentom materiały i ulotki przesyłane przez Stowarzyszenie KonsumentÉw Polskich, informujące w bardzo przystępny sposéb o podstawowych prawach konsumenta i możliwościach dochodzenia swoich praw. Ulotki informacyjne z zakresu spraw konsumenckich dostępne były réwnież w Starostwie w gablocie koło Punktu Obsługi Klienta. W dniu 20 listopada 2007 r. uczestniczyłam w spotkaniu z młodzieżą Zespołu SzkÉł Zawodowych w Środzie Wlkp., podczas ktérego przedstawiłam zasady i formy pracy rzecznika oraz oméwiłam prawa przysługujące konsumentom i podstawowe zasady postępowania przy zgłaszaniu reklamacji. Przekazałam réwnież broszury informacyjne wydane przez Stowarzyszenie KonsumentÉw Polskich pt. Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne oraz Nasze dzieci bezpieczne w sieci. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Tygodnia Kultury organizowanego przez ZespÉł SzkÉł Zawodowych. 5. WspÉłpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i KonsumentÉw, Inspekcją Handlową oraz innymi organizacjami zajmującymi się ochroną konsumentéw. WspÉłpraca z UOKiK jest wynikiem ustawowego obowiązku tegoż Urzędu dotyczącego udzielania pomocy i wsparcia samorządu w realizacji zadań z zakresu ochrony konsumentéw. W tym zakresie rzecznik korzysta z publikacji i opracowań przygotowywanych przez UOKiK. Niezwykle cenny i ułatwiający pracę rzecznika jest wydawany przez Stowarzyszenie KonsumentÉw Polskich "Biuletyn" zawierający bogaty przegląd orzecznictwa konsumenckiego, wyjaśnienia, interpretacje, opinie i stanowiska oraz informacje o działalności innych rzecznikéw. Poza wyżej wskazanymi instytucjami i organizacjami konsumenckimi rzecznicy mogą też wspéłpracować, korzystać z doświadczeń oraz przekazywać do rozpatrzenia skargi konsumentéw dotyczące poszczegélnych branż np. ubezpieczeniowej do Biura Rzecznika Ubezpieczonych, telekomunikacyjnej do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, bankowej do Arbitra Bankowego. W dniu 19 grudnia 2007 r. uczestniczyłam w spotkaniu zorganizowanym przez TP S.A. dla rzecznikéw i organizacji reprezentujących konsumentéw. Spotkanie to było okazją do wymiany informacji oraz przekazania uwag dotyczących świadczenia usług telekomunikacyjnych przez TP S.A. III. Uwagi końcowe. Większość spraw zgłaszanych do rzecznika dotyczyła indywidualnych konsumentéw. W okresie sprawozdawczym do rzecznika nie zgłoszono spraw o charakterze grupowym, uzasadniających skierowanie zawiadomienia do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentÉw o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję czy naruszających zbiorowe interesy konsumentéw. WśrÉd spraw indywidualnych dominują sprawy dotyczące niezgodności towaru z umową, a ze względu na rodzaj towaru sprzęt RTV, AGD oraz obuwie. Zdarzają się nadal skargi na 5

6 nieuczciwych bądź nieprofesjonalnych przedsiębiorcüw wykonujących rüżnego rodzaju usługi. Podejmowane przez rzecznika działania, polegające na udzielaniu porad i informacji, mediacjach opierają się nie tylko na wiedzy z zakresu prawa konsumenckiego, czasami rzecznik musi podejść do sprawy psychologicznie. Problemem jest często umiejętne przekonanie konsumenta, że nie ma ewidentnie racji albo, że jego argumenty nie są na tyle przekonujące i uzasadnione żeby podjąć określone działania np. wnieść pozew do sądu. W takich sytuacjach istnieje brak podstaw i możliwości udowodnienia racji niezadowolonego konsumenta. Bardzo ważnym elementem w pracy rzecznika jest uświadomienie konsumentom, że pomimo coraz bardziej prokonsumenckiego prawa ułatwiającego dochodzenie roszczeń, podejmowania przez uprawnione organy działań zmierzających do dyscyplinowania nieuczciwych przedsiębiorcüw i ograniczania ich niekonsumenckich postępowań, coraz szerszego kręgu instytucji udzielających porad i pomocy, nic nie zwalnia konsumentüw od starań w zadbanie o własne interesy, świadomego myślenia o ewentualnych konsekwencjach swoich często pochopnych i nieprzemyślanych decyzji. Decyzje te dotyczą, choćby zakupu towarüw wątpliwej jakości, ulegania natrętnej reklamie i w konsekwencji zakupu towarüw niepotrzebnych, albo zakupu towarüw na niby atrakcyjny kredyt, czy też dokonywanie zakupüw poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, kiedy konsumenci poddawani są przemyślanym socjotechnicznie technikom sprzedaży. Powiatowy Rzeczki KonsumentÜw /-/ mgr Anna Ambroży 6

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W KRASNYMSTAWIE ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W KRASNYMSTAWIE ZA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr VI/58/07 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 28 marca 2007 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W KRASNYMSTAWIE ZA 2006 ROK ZADANIA RZECZNIKA KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W WĄBRZEŹNIE. WĄBRZEŹNO 23 marzec 2010 r.

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W WĄBRZEŹNIE. WĄBRZEŹNO 23 marzec 2010 r. SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W WĄBRZEŹNIE WĄBRZEŹNO 23 marzec 2010 r. Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności

Bardziej szczegółowo

DZIA ANIA POWIATOWYCH (MIEJSKICH) RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW W ROKU 2013

DZIA ANIA POWIATOWYCH (MIEJSKICH) RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW W ROKU 2013 DZIA ANIA POWIATOWYCH (MIEJSKICH) RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW W ROKU 2013 Warszawa, wrzesieñ 2014 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Ochrony Interesów Konsumentów Działania Powiatowych (Miejskich)

Bardziej szczegółowo

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Polityki Konsumenckiej Funkcjonowanie powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w roku 2007 Warszawa, marzec 2009 SPIS TREŚCI I. WSTĘP I UWAGI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu Miejski Rzecznik Konsumentów w Toruniu Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu w roku 2014 Toruń, marzec 2015 r. Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2013 OPRACOWANIE: Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa WYDAWCA: Fundacja Europejski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 44

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 44 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 44 MARZEC 2011 SPIS TREŚCI Jeszcze raz o działalności kancelarii i doradców odszkodowawczych... 3 Aktualności... 4 Problemy poszkodowanych

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA 22-24 listopada 2004 r.

WARSZAWA 22-24 listopada 2004 r. MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA BIUR PODRÓŻY WARSZAWA 22-24 listopada 2004 r. SZKOLENIE ZOSTAŁO SFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY WŁAŚCICIELEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W GDAŃSKU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W GDAŃSKU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 360/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W GDAŃSKU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2013 I. WSTĘP I UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH Nr ewid. 9/2013/P/12/053/KGP KGP-4101-03-00/2012 Informacja o wynikach kontroli OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne

Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne Warszawa, czerwiec 2014 r. Opracowanie: Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) 1. Zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

Nr 2, 2012 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 2, 2012 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 2, 2012 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Nowa regulacja umów deweloperskich

Bardziej szczegółowo

Rola prezesa urzędu ochrony konkurencji i konsumentów w zakresie ochrony interesów konsumentów w stosunkach z bankami

Rola prezesa urzędu ochrony konkurencji i konsumentów w zakresie ochrony interesów konsumentów w stosunkach z bankami Rola prezesa urzędu ochrony konkurencji i konsumentów w zakresie ochrony interesów konsumentów w stosunkach z bankami Justyna Obrębska Specjalista w Departamencie Polityki Konsumenckiej, Urząd Ochrony

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN Warszawa, październik 2014 3 Wstęp Niniejszy poradnik stanowi podstawowe kompendium wiedzy na temat najważniejszych obowiązków przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Pozwy zbiorowe a rzecznik konsumentów. Prawa pasażerów linii lotniczych. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i SOKiK

BIULETYN. Spis treści. Pozwy zbiorowe a rzecznik konsumentów. Prawa pasażerów linii lotniczych. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i SOKiK BIULETYN Spis treści Nr 2 (31) CZERWIEC 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Inspekcja Handlowa, zwana dalej Inspekcją, jest wyspecjalizowanym organem kontroli

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Biuletyn finansowany jest ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nr 1 (21) MAJ 2006

BIULETYN. Biuletyn finansowany jest ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nr 1 (21) MAJ 2006 BIULETYN Nr 1 (21) MAJ 2006 K Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn finansowany jest ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów spis treści 1 w kraju Już obowiązują Reforma

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM Polskie ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na zapewnienie ochrony prawnej konsumentowi (osobie fizycznej) jako słabszemu podmiotowi na rynku. Głównym założeniem wprowadzanych regulacji jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-17-8 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik WARSZAWA 2008 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48 MARZEC 2012 SPIS TREŚCI Priorytetowe działania Rzecznika Ubezpieczonych na 2012 rok... 3 Aktualności... 5 Rozpatrywanie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW ZAWIERAJ CYCH UMOWY ŒWIADCZEÑ DO YWOTNICH

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW ZAWIERAJ CYCH UMOWY ŒWIADCZEÑ DO YWOTNICH RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW ZAWIERAJ CYCH UMOWY ŒWIADCZEÑ DO YWOTNICH Wroc³aw, wrzesieñ 2013 r. Raport został opracowany przez Delegaturę UOKiK we Wrocławiu Wykaz skrótów 6 Wstęp 8 1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo