Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych"

Transkrypt

1 Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych dr Tomasz Brodzicki dr Piotr Tamowicz Opracowanie na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji Gdańsk Radom, październik 2008 r. 1

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Ogólna charakterystyka koncepcji klastrów... 4 Definicja klastra... 5 Cechy charakterystyczne klastra... 7 Typy klastrów... 8 Korzyści z funkcjonowania klastrów... 9 Klastry a transfer technologii i wiedzy... 9 Wsparcie publiczne na rzecz klastrów Klastry i inicjatywy klastrowe w Polsce Przegląd inicjatyw/projektów Wybrane studia przypadków Pleszewski Klaster Kotlarski Dolina Lotnicza Delta Bursztynu Grono budowlane w regonie świętokrzyskim Klaster agroturystyczny na Lubelszczyźnie Przykłady dobrych praktyk międzynarodowych Podsumowanie - główne mechanizmy i problemy transferu innowacji Istniejące narzędzia wsparcia Sugerowane modyfikacje i uzupełnienia Podsumowanie Bibliografia Załącznik A. Lokalizacja sektorów wysokich technologii w Polsce w roku Załącznik B. Struktura grona budowlanego wg Olesińskiego i Predygier

3 1. Wprowadzenie W niniejszym opracowaniu przeprowadzona została analiza problematyki transferu innowacji pomiędzy podmiotami współtworzącymi klastry (inicjatywy klastrowe). Przyjęto stosunkowo szeroką definicję transferu technologii i dyfuzji wiedzy nie ograniczającą się wyłącznie do form upodmiotowionych (np. zakup licencji). Klastry są definiowane jako skoncentrowane geograficznie skupiska jednorodnych sektorowo przedsiębiorstw charakteryzujących się wysokim poziomem konkurencji oraz jednoczesnej kooperacji. W opracowaniu klastry wyraźnie odróżnia się od stosunkowo licznych inicjatyw klastrowych dominujących w naszej rzeczywistości. Celem opracowania jest zaproponowanie narzędzi mających zintensyfikować transfer wiedzy w tym wiedzy technologicznej pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w klastrach (inicjatywach klastrowych). Zestaw narzędzi istniejących na rynku (zaprojektowanych i wdrożonych m.in. w ramach PO IG i PO KL jak również w regionalnych programach operacyjnych) jest zasadniczo adekwatny do stanu rozwoju klastrów Polsce. Mając na względzie pewne dysfunkcjonalności, które zdiagnozowano na podstawie przedstawionych studiów przypadków oraz wiedzy na temat specyficznych uwarunkowań procesu transferu technologii w Polsce, zaproponowano szereg nowych instrumentów. Niniejsze opracowanie powstało na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji i wyraża opinie i przemyślenia autorów, a nie jest oficjalnym stanowiskiem Instytutu. 3

4 2. Ogólna charakterystyka koncepcji klastrów Jednym z czynników decydujących o osiągnięciu i utrzymaniu konkurencyjności podmiotu gospodarczego na współczesnym rynku jest zdolność do efektywnego zdobycia a następnie praktycznego wykorzystania wiedzy do rozwiązania konkretnych problemów biznesowych. Pozyskanie nowej wiedzy (w tym wiedzy o charakterze technologicznym) może być wynikiem działań podejmowanych w ramach organizacji (działania wewnętrzne, in-house) bądź poza nią (działania zewnętrzne). W większości przypadków podmioty gospodarcze decydują się na jednoczesne podejmowanie działań wewnętrznych (np. w drodze własnych działań badawczo-rozwojowych), jak i działań zewnętrznych (np. w drodze kontraktowania prac badawczo-rozwojowych w wyspecjalizowanych jednostkach, zakupu licencji czy kreatywnej imitacji rozwiązań wdrożonych przez konkurentów). Realnie działania podejmowane przez podmioty gospodarcze są wypadkową wielu czynników, takich jak np.: endogeniczny potencjał przedsiębiorstwa (posiadane zasoby wiedzy, potencjał ludzki, kapitał finansowy), cech charakterystycznych danego sektora i konkretnego rynku (charakter i nasilenie wzajemnej konkurencji, długość cyklu życia produktu i/lub technologii, wielkość rynku, bieżąca i oczekiwana koniunktura rynkowa), charakteru poszukiwanej technologii (bazowa, kluczowa, embrionalna, wzrostowa itd.), potencjału regionu w którym zlokalizowane jest przedsiębiorstwo (istniejące zaplecze badawczo-naukowe czy uniwersyteckie, itd. ), uwarunkowań zewnętrznych (istniejący system regulacyjny kształtujący prawa z zakresu własności intelektualnej, przemysłowej, metody transferu technologii, zewnętrzne źródła finansowania innowacji). Wymienionej powyżej czynniki bezpośrednio wpływają na przyjętą (także nieuświadomioną) strategię zarządzania wiedzą w podmiocie gospodarczym, a tym samym przyjęty model działań. Potencjał technologiczny podmiotu obejmuje tym samym zarówno zdolność wytworzenia nowej wiedzy, jak i umiejętność uzyskania efektywnego dostępu do niej w drodze np. transferu technologii (ze źródeł wewnętrznych jak i zewnętrznych). Warto jednocześnie podkreślić, że efektywny dostęp do technologii ze źródeł zewnętrznych obejmuje zarówno identyfikację właściwego rozwiązania, jego pozyskanie jak i zdolność do absorpcji tego rozwiązania i jej praktycznego, komercyjnego wykorzystania. Istotną barierą rozwoju podmiotu może okazać się więc niewystarczający potencjał endogeniczny uniemożliwiający efektywną adaptację dostępnego na rynku rozwiązania (bariera absorpcji technologii). Ogólnie rzecz biorąc czym większy szeroko rozumiany potencjał podmiotu tym większe są jego szanse na pozyskanie technologii zarówno w ramach samej organizacji, jak i z zewnątrz. Bariery w efektywnym pozyskaniu wiedzy mogą być szczególnie wysokie w przypadku podmiotów mniejszych (szczególnie mikro i małych jak i średnich) dysponujących w większości przypadków niewielkimi zasobami ludzkimi, bardzo ograniczonym potencjałem kapitałowym, całkowitym brakiem bądź ograniczonym wielkościowo zapleczem badawczorozwojowym, utrudnionym dostępem do zewnętrznych źródeł finansowania itd 1. Tym samym 1 Oczywiście występować mogą tu znaczące odstępstwa od reguły np. wyspecjalizowane małe podmioty odpryskowe (spin-offy czy spin-outy) dysponujące przewagą konkurencyjną właśnie ze względu na dostęp do specyficznych zasobów wiedzy. Część badań empirycznych wskazuje jednocześnie, że w niektórych sektorach 4

5 szczególnie w przypadku podmiotów sektora MŚP istotne znaczenie może mieć pozyskiwanie rozwiązań technologicznych z zewnątrz. Szereg badań empirycznych pokazuje jednocześnie, że potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa, niezależnie od uwarunkowań wewnątrz firmy, rośnie wraz ze zmniejszaniem się dystansu do innych podmiotów gospodarczych (patrz np. Geroski 1995). Tradycyjnie dystans ten rozumiany był przede wszystkim w wymiarze przestrzennym (geograficznym). W ostatniej dekadzie uznano jednak, że równie ważny w procesie dyfuzji wiedzy jest szeroko rozumiany dystans kulturowy między podmiotami. Na podstawie powyższych przesłanek można wywnioskować, że szczególnym potencjałem innowacyjnym będą się charakteryzowały podmioty zlokalizowane w ramach znaczących aglomeracji przemysłowych łączących ponadprzeciętną koncentrację podmiotów danego sektora w ramach ograniczonego przestrzennie obszaru geograficznego. Silna koncentracja przestrzenna wraz z rozbudowaną siecią powiązań są zaś zasadniczymi wyróżnikami popularnej w ostatnim okresie koncepcji klastra. Klastry jako zlokalizowane systemy produkcji i innowacji są zjawiskiem globalnym tzn. nie ograniczają się wyłącznie do grupy krajów wysokorozwiniętych. Funkcjonowanie struktur klastrowych zostało zaobserwowane w wielu krajach świata, we wszystkich sektorach gospodarki. Ich występowanie nie ogranicza się wyłącznie do sektorów przemysłu przetwórczego. Występują równie dobrze w usługach, w sektorach wysokich technologii, jak i sektorach tradycyjnych. Charakteryzują się również różnym poziomem innowacyjności i zaawansowania technologicznego, a tym samym różnymi perspektywami oraz strategiami rozwoju. Wśród najbardziej znanych przykładów klastrów wymienia się najczęściej Dolinę Krzemową (półprzewodniki i technologie informatyczne) czy Hollywood (rozrywka), włoskie Sassuolo (płytki ceramiczne) czy Prato (tekstylia), brytyjskie Cambridge (biotechnologia, sektor ICT), teksańskie Austin czy londyńskie City (usługi finansowe). Definicja klastra Koncepcja klastra przemysłowego (ang. industrial cluster) jest stosunkowo młoda sięga ona początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia (Porter 1990). Bazuje ona jednak na znaczącym dorobku teoretycznym. Wyjaśnianie przyczyn przestrzennej koncentracji działalności gospodarczej wywodzi się od prac Marshalla, który wskazał w 1920 roku na rolę tzw. zlokalizowanych efektów zewnętrznych w tym przede wszystkim tzw. rozlewania się (dyfuzji) wiedzy, przewagi kreowanej przez lokalny rynek pracy koncentrujący osoby o odpowiednich umiejętnościach oraz sieci wstępujących i zstępujących powiązań w ramach dużych rynków regionalnych (Fujita et al. 2001). Marshallowskie pozytywne efekty zewnętrzne są też często dzielone na te wnikające z przestrzennej bliskości firm produkujących podobne dobra tzw. korzyści lokalizacji oraz te wynikające ze skali ogółu działalności gospodarczej na danym obszarze tzw. korzyści aglomeracji (Fujita, Thisse 2002) 2. Znaczący potencjał konkurencyjny klastrów na arenie przemysłu to małe a nie duże przedsiębiorstwa są siłami napędowymi postępu technologicznego i źródłem znacznej części rozwiązań innowacyjnych (Apello i Faggian 2002). 2 W teorii ekonomii podkreśla się jednocześnie występowanie tzw. zewnętrznych korzyści skali (ang. external economies of scale) ujemnej zależności pomiędzy kosztem jednostkowym produkcji od wielkości sektora w danej lokalizacji w odróżnieniu od wewnętrznych korzyści skali czyli spadku kosztu jednostkowego wraz ze wzrostem skali produkcji danego podmiotu. 5

6 międzynarodowej sam Porter upatruje głównie w występowaniu silnych korzyści lokalizacji (Porter 2001). W rzeczywistości gospodarczej obserwujemy znaczące różnice w stopniu aglomeracji pomiędzy sektorami gospodarki zarówno przemysłu przetwórczego, wydobywczego jak i usług. Z jednej strony mamy więc do czynienia z rozproszonymi sektorami takimi jak np. przetwórstwo spożywcze czy budownictwo, a z drugiej silnie przestrzennie skoncentrowane sektory wysokiej technologii (patrz m.in. Zielińska i in. 2008). Bottazzi i in. (2005) zwracają uwagę, że istniejące zróżnicowanie w stopniu aglomeracji może być przynajmniej po części wynikiem różnic w metodach innowacji i sposobach pozyskiwania wiedzy przez podmioty z różnych sektorów gospodarki. Warto jednocześnie podkreślić, że według Fujity i Thisse (2002) powstanie klastra jest efektem oddziaływania między trzema siłami: realną skalą korzyści lokalizacji, intensywnością konkurencji cenowej oraz wysokością realnych kosztów transportu 3. We współczesnej literaturze funkcjonuje znaczna liczba definicji klastra oraz koncepcji mu pokrewnych takich jak np. dystryktu przemysłowego (Becattini 1990) czy środowisko innowacyjnego (milieux innovative) 4. W dużym stopniu koncepcje te są zbieżne i de facto opisują to samo zjawisko. W znaczącym uproszczeniu, np. według Doeringera i Terkla (1995) przez klaster rozumieć możemy: przestrzenną koncentrację sektorów przemysłu, które dzięki wspólnej lokalizacji na danym obszarze osiągają wyższy poziom wydajności. Natomiast według Fromhold-Eisebith i Eisebith (2005) klaster to: regionalna aglomeracja firm i innych organizacji (takich jak uniwersytety, centra badawczo-rozwojowe, agencje państwowe) powiązanych sektorowo bądź powiązanych łańcuchem wartości dodanej które uzyskują przewagę konkurencyjną dzięki kolokalizacji oraz współpracy. Definicje te wydają się być jednakże z wielu względów zbyt wąskie. Według samego Portera (2001) klaster to: geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących. Istotną kwestią jest odróżnienie klastrów od inicjatyw rozwoju klastrów czy tzw. inicjatyw klastrowych. Inicjatywa klastrowa z reguły w postaci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanej (sformalizowanej) to grupa aktorów lokalnych dążąca do zainicjowania funkcjonowania danego klastra bądź rozwiązania istotnych problemów już funkcjonującego klastra. Uruchomienie inicjatywy klastrowej może być wynikiem oddolnych działań podmiotów gospodarczych zainteresowanych współpracą (podejście bottom-up) 3 W literaturze przedmiotu obok wymienionych powyżej identyfikuje się liczny katalog czynników, które mogą doprowadzić do wyłonienia się klastra. W każdym indywidualnym przypadku jest to wynikiem dynamicznych interakcji między specyfiką danego sektora a uwarunkowaniami specyficznymi dla danego regionu. Czynnikiem prowadzącym do rozwoju klastra może być np. proces kreatywnej destrukcji wynikający z upadku dużego niewydolnego podmiotu gospodarczego na bazie którego rozwija się sieć mniejszych, bardziej elastycznych i konkurencyjnych podmiotów. 4 Szerzej na ten temat patrz m.in. Brodzicki i Szultka (2002). 6

7 względnie być wynikiem działań odgórnych podejmowanych przez władze publiczne (podejście top-down). W rzeczywistości często spotykamy się z sytuacją podejmowania jednoczesnych działań oddolnych i odgórnych co może prowadzić do pojawienia się poważnych problemów w zakresie koordynacji podejmowanych działań, niepotrzebnej rywalizacji czy dominacji czynnika publicznego nad czynnikami rynkowymi (szczególnie szkodliwe). O ile inicjatywy klastrowe otrzymują wsparcie publiczne, to celem takiego wsparcia jest przede wszystkim stymulowanie powiązań i interakcji oraz budowa kapitału społecznego, nie zaś fizyczne tworzenie klastra utożsamianego z daną zinstytucjonalizowaną inicjatywą (Andersson i in. 2004). Częstą sytuacją jest występowanie w ramach dużych klastrów typu Doliny Krzemowej kilku równolegle funkcjonujących inicjatyw klastrowych 5. Cechy charakterystyczne klastra Wyznacznikiem występowania realnego klastra według Portera (2001) są dwa proste wskaźniki: ponadprzeciętny stopień koncentracji przestrzennej w regionie oraz znaczący (kilkunasto do kilkudziesięciu procentowy) udział w światowej produkcji i eksporcie danego produktu czy grupy produktowej 6. Kluczowe dla zrozumienia istoty klastra jest uwzględnienie roli i interakcji pomiędzy takimi czynnikami jak: bliskość geograficzna, koncentracja przestrzenna, systemowy, sieciowy charakter społecznie zakorzenionych powiązań (Maskell 2001), jednoczesne konkurowanie i kooperowanie podmiotów gospodarczych (ang. co-opetition). Oprócz powyższych cech, z występowaniem klastra wiąże się również szereg innych charakterystyk o trudnym do jednoznacznego uchwycenia wymiarze. Należałoby wymienić w tym kontekście takie cechy jak: wieloletnie czy nawet wielowiekowe tradycje danej działalności w danej lokalizacji (tzw. lokalne czy regionalne zagłębia tradycji), zagnieżdżenie w regionie, atrakcyjny rynek wyspecjalizowanej siły roboczej, efektywna dyfuzja tzw. wiedzy ukrytej (ang. tacit knowledge), której pozyskanie wymaga wchodzenia w bezpośrednie relacje międzyludzkie znaczące zasoby kapitału społecznego (w tym kapitału relacyjnego) przejawiające się m.in. wzajemnym zaufaniem, patriotyzmem regionalnym, dostrzeganiem 5 Problematyka zarządzania inicjatywami klastrowymi w kontekście polskich uwarunkowań, także z zakresu formalno-prawnych uwarunkowań instytucjonalizacji, i pierwszych praktycznych doświadczeń została opisana ramowo w publikacji Brodzicki i in. (2008). 6 Włoska dolina płytek ceramicznych w Sassuolo 185 firm, 25 tys., zatrudnionych odpowiedzialna jest za 80 proc. krajowej produkcji płytek ceramicznych i 18 proc. produkcji światowej przy stopie eksportu na poziomie 75 proc.). 7

8 wspólnych celów i przekładających się na efektywną współpracę w układzie potrójnej helisy (ang. triple helix) tzn. między przedsiębiorcami, środowiskiem uniwersyteckim (w tym naukowo-badawczym) oraz władzami lokalnymi i samorządowymi. Często podkreślaną cechą klastrów jest ich ponadsektorowy charakter. W skład typowego klastra zaliczane są zarówno przedsiębiorstwa kluczowych branż wytwórczych, przemysłów powiązanych, jak i cały szereg wyspecjalizowanych instytucji świadczących usługi dla podmiotów klastra typu: instytucje badawczo-rozwojowe, fundusze kapitałowe, firmy szkoleniowe, firmy marketingowe, analityczne etc. Reasumując, klastry charakteryzują się więc przestrzenną koncentracją zasobów materialnych, jak i niematerialnych sprzyjających dalszemu rozwojowi danego sektora (Fromhold-Eisebith 2005). Zasadnicze jądro klastra stanowi z reguły silnie skoncentrowana populacja przedsiębiorstw otoczona przez szereg wyspecjalizowanych kooperantów, instytucji i organizacji. W przypadku klastrów wysokich technologii szczególna rola może przypadać np. silnemu ośrodkowi uniwersyteckiemu kuźni kadr, talentów i potencjalnych rozwiązań technologicznych 7. W skład klastra, bądź w jego otoczeniu, funkcjonować mogą również inne wyspecjalizowane jednostki regionalnego systemu innowacji, takie jak inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologii, parki przemysłowe, parki technologiczne czy centra transferu technologii. Rysunek 1 Struktura podmiotowa klastra płytek ceramicznych Źródło: Opracowanie własne. Typy klastrów Klastry różnią się między sobą. Z jednej strony funkcjonują klastry podobne do słynnych włoskich dystryktów przemysłowych skupiska dużej ilości małych i średnich podmiotów gospodarczych o podobnym potencjale gospodarczym produkujące podobne dobra. W ujęciu teoretycznym mówimy wtedy o występowaniu marshallowskiego klastra horyzontalnego, którego przewaga w procesie uczenia się polega na zróżnicowaniu niezależnych firm o podobnym potencjale skoncentrowanych w jednej lokalizacji. Z drugiej strony występują też klastry wertykalne oparte o jedno bądź kilka kluczowych przedsiębiorstw jak np. w przypadku niemieckich klastrów chemii bazowej czy japońskiego 7 Na przykład Dolina Krzemowa, Research Triangle, Route 128, Cambridge, BioRegion Sztokholm Uppsalla. 8

9 Toyota City tworzących wokół siebie rozbudowaną sieć wyspecjalizowanych poddostawców. Przewaga konkurencyjna oparta jest w tym przypadku na efektywnym podziale pracy i interakcjach w wertykalnym systemie produkcji w sytuacji występowania wyraźnej asymetrii w dostępie do informacji (dominacja centralnego podmiotu) i znacznej roli ograniczenia kosztów ogólnej koordynacji działań. Czynnikiem decydującym o konkurencyjności klastra wertykalnego jest duży potencjał specjalizacji w poszczególnych etapach procesu produkcyjnego pozwalający na skokowy wzrost wydajności (produktywności) całego systemu gospodarczego. Korzyści z funkcjonowania klastrów Obserwowane od około 15 lat powszechne zainteresowanie klastrami wynika z zaakceptowania poglądu, że klaster jako forma organizacji produkcji o wysokim potencjale innowacyjnym odgrywa kluczową rolę w kreowaniu konkurencyjności i rozwoju społecznogospodarczym. Stosunkowo liczne badania empiryczne wskazują, że podmioty ulokowane w efektywnie funkcjonującym klastrze charakteryzuje wyższa wydajność oraz wyższy stopień innowacyjności. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa sektora MSP do głównych korzyści z funkcjonowania w ramach klastra zaliczyć należy redukcję kosztów transportu, redukcję kosztu dostępu do wspólnych zasobów (lokalny rynek pracy, infrastruktura badawcza, infrastruktura komunikacyjna, itd.), korzyści zewnętrzne w zakresie dyfuzji technologii i wiedzy wynikające z bezpośrednich kontaktów face-to-face między agentami klastra (Antonelli 2000). Ten ostatni rodzaj interakcji prowadzi do znaczącego obniżenia całkowitych kosztów transakcyjnych w różnych obszarach w tym w zakresie transferu wiedzy i technologii. Podmioty MSP korzystają również z przenikania się różnych systemów regionalnych gospodarczego, społecznego i instytucjonalnego. Kluczową rolę odgrywają w takiej sytuacji takie elementy jak ogólna reputacja, uznanie, wzajemne zaufanie, wspólna płaszczyzna dyskusji co znacząco ułatwia prowadzenie biznesu i ogólnie współpracę w ramach potrójnej helisy. Z drugiej strony dobrobyt poszczególnych uczestników klastrów jest chroniony na zewnątrz, jak i wewnątrz przez system respektowanych norm i zachowań, przyjęte regulacje i często politykę władz lokalnych (Lazerson 1995). Ogólnie rzecz biorąc lokalizacja działalności w klastrze przekłada się na wyższy potencjał konkurencyjny podmiotu gospodarczego. Klastry a transfer technologii i wiedzy Transfer technologii jest zasadniczym elementem procesu innowacyjnego zachodzącym na wszystkich jego etapach. Według ogólnej definicji jest to przenoszenie wiedzy technologicznej i wiedzy organizacyjnej o podbudowie technologicznej pomiędzy partnerami (osobami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi) w celu poprawy wiedzy i przynajmniej jednego z partnerów, jego potencjału oraz wzrostu ogólnego poziomu konkurencyjności. Transfer technologii może mieć charakter sformalizowany (np. w drodze konkretnych rozwiązań kontraktowych umownych pomiędzy partnerami inicjatywy klastrowej takich jak umowa o dokonanie projektu wynalazczego, opracowanie innowacji, wykonanie pracy badawczo-rozwojowej, umowa wdrożenia innowacji, umowy licencyjne, umowa know-how) jak i mieć charakter nieformalny. W polskich systemie prawnym kwestie 9

10 transferu technologii regulowane są przede wszystkim przez następujące ustawy: prawo własności przemysłowej, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak i przez ogólne przepisy kodeksu cywilnego. Z punktu widzenia pojedynczego podmiotu kluczowe staje się więc odpowiedzenie na szereg pytań m.in. które z technologii rozwijać w obrębie podmiotu a które pozyskiwać na zewnątrz, w jakim stopniu angażować się w zewnętrzne sieci współpracy czy samemu je rozbudowywać, w zakresie których technologii warto wchodzić w zewnętrzne formuły współpracy. W każdym przypadku decyzja podmiotu co do strategii pozyskania technologii wymaga sporządzenia dokładnego bilansu kosztów i korzyści, szans i zagrożeń. Uwzględniony w analizie powinien zostać również potencjał wzrostowy rynku. Pozyskiwanie wiedzy z zewnątrz wymaga w coraz większym stopniu wchodzenia w formalne bądź nieformalne bezpośrednie kontakty z uniwersytetami, instytutami badawczymi, innymi podmiotami, niezależnymi ekspertami itd. Dzieje się tak pomimo gwałtownego rozwoju technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Tidd i in. (2006) wymieniają szereg sposobów nabycia technologii (wiedzy) uwzględniających zarówno potencjał wewnętrzny jak i zewnętrzny. Każda proponowana metoda ma swoje plusy bądź minusy w zakresie ogólnych kosztów, efektywności kontroli nad powstałymi rozwiązaniami (zdolność do ochrony, stopień zawłaszczenia), legalności metody. Wymieniają tutaj m.in. następujące możliwości: mobilizacja wiedzy ukrytej, formalne prace badawczo-rozwojowe w ramach podmiotu (in-house R&D), formalne prace badawczo-rozwojowe w ramach podmiotu z sieciowymi powiązaniami na zewnątrz, inżynieria wsteczna (reverse engineering), nielegalne przejęcie z własnymi pracami B+R, nielegalne przejęcie (wywiad gospodarczy), kontaktowanie prac badawczo-rozwojowych na zewnątrz, strategiczne partnerstwo badawczorozwojowe, zakup licencji, zakup, joint venture, przejęcie (w tym wrogie przejęcie) dysponującego odpowiednim zasobem wiedzy. Rola współpracy w dziedzinie rozwoju technologii i transferu wiedzy i technologii pomiędzy aktorami klastra dla zwiększania jego potencjału innowacyjnego jest znacząca. Dahl i Pedersen (2004) analizując klaster bezprzewodowych technologii komunikacyjnych w Północnej Danii wskazują, że nieformalne kontakty w obrębie regionalnego klastra przemysłowego odgrywają kluczową rolę w dyfuzji wiedzy i stanowią istotny element transferu technologii. Nieformalna wymiana wiedzy pomiędzy inżynierami z podmiotów klastra dotyczy kluczowych (cennych) informacji determinujących przewagę technologiczną a tym samym konkurencyjną. Analiza Apello i Faggian (2002) dotycząca trzech włoskich dystryktów przemysłowych wskazuje na dużą rolę zasobów kapitału relacyjnego (ang. relational capital) w stymulowaniu dyfuzji wiedzy w ramach klastra. Kapitał relacyjny jest definiowany jako zespół wszelkich relacji pomiędzy instytucjami, przedsiębiorstwami i ludźmi opartych na świadomości przynależności do pewnej wspólnoty oraz znacznym potencjale współpracy kulturowo podobnych jednostek i instytucji. Znaczne zasoby kapitału relacyjnego w danej lokalizacji przekładają się na stworzenie stabilnych ram wielowymiarowej współpracy prowadząc do współpracy firm z partnerami, poddostawcami i klientami, funkcjonowanie efektywnego rynku pracy charakteryzującego się znaczną mobilnością pracowników oraz wysoką stopą tworzenia firm odpryskowych. Te trzy elementy tworzą zasadnicze kanały transferu wiedzy w tym o charakterze technologicznym w ramach dystryktu przemysłowego (klastra). Powszechnie uznaje się tym samym, że innowacyjne, efektywnie funkcjonujące klastry przemysłowe charakteryzują się znaczną efektywnością procesu dyfuzji wiedzy w ich obrębie. Wiedza powstała w klastrze przepływa szybciej (efektywniej) w jego obrębie a 10

11 wolniej poza jego granicami. Przyczyn tego zjawiska wielu upatruje w wykształcaniu się nieformalnych powiązań międzyludzkich, które następnie stają się kanałami (często półświadomego czy wręcz nieświadomego) przepływu wiedzy (w tym wiedzy ukrytej). Stwierdzenia te potwierdzają np. niedawne badania Coccia (2008) nad włoskimi dystryktami przemysłowymi, które wskazują na szczególnie silny pozytywny wpływ przepływu wiedzy i transferu technologii w ramach klastrów charakteryzujących się dużą gęstością kontaktów pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami w oparciu o bliskość geograficzną, kulturową, instytucjonalną i często organizacyjną. Sprzyja temu również wykształcenie wewnętrznych powszechnie akceptowanych zasad postępowania. Coccia wskazuje jednocześnie, że zakres transferu technologii w klastrach zależy w dużym stopniu od instytucjonalnej gęstości danego dystryktu przemysłowego oraz stopnia rozwoju lokalnego rynku wykwalifikowanych pracowników. W przypadku klastrów o szczególnym potencjale innowacyjnym duże znaczenie odgrywa lokalizacja w obrębie klastra znaczącego ośrodka naukowo-badawczego bądź uniwersytetu o profilu zbieżnym z zakresem funkcjonowania klastra. O międzynarodowej konkurencyjności klastra w dużym stopniu decyduje w tym przypadku realny potencjał naukowy ośrodka akademickiego. Warto jednocześnie podkreślić za literaturą empiryczną, że lokalizacja w pobliżu silnego ośrodka uniwersyteckiego jest istotna ponieważ proces rozlewania się wiedzy z uniwersytetów do przemysłu jest w dużo większym stopniu przestrzennie ograniczony niż rozlewanie się wiedzy pomiędzy podmiotami danego sektora przemysłu (Adams 2005). Bliższa współpraca z uniwersytetem ma jednocześnie szczególnie istotne przełożenie na potencjał innowacyjny większych podmiotów w przemyśle przetwórczym natomiast jej wpływ jest dużo mniejszy dla sektorów usługowych (Loof i Brostrom 2008). Może tym samym mieć kluczowe znaczenie dla liderów lokalnych klastrów. Morosini (2004) identyfikuje cały szereg interakcji stanowiących istotne kanały transferu wiedzy w obrębie klastra. Zalicza tutaj m. in.: grupy benchmarkingowe działające w obrębie klastra, centra badawczo-rozwojowe, instytuty technologii oraz uniwersytety: edukacja i szkolenia pracowników, programy wzajemnej współpracy, wspólne prace badawczo-rozwojowe, wspólne inicjatywy w zakresie produkcji, wspólne inicjatywy rozwoju produktów, instytucje skali meso (stowarzyszenia branżowe): inicjowanie działań koordynujących i zarządzanie tymi procesami. Korzyści z transferu technologii w ramach klastra mogą być różne z punktu widzenia różnych podmiotów. Podmioty sektora MSP mogą mieć niewystarczający potencjał rozwoju technologii w ramach podmiotu jak i ograniczone zdolności absorpcji zewnętrznych rozwiązań technologicznych. Szczególną, wyjątkową kategorią małych podmiotów mogą być z jednej strony firmy odpryskowe (bazujące na przewadze technologicznej, wiedzy założycieli) bądź podmioty utrzymujące się z rozwoju nowych technologii de facto małe laboratoria badawczo-rozwojowe. Duży podmiot dysponujący własnym potencjałem B+R i skupiający swój wysiłek głównie na obszarze technologii kluczowych bądź dynamicznie rozwijających się może być jednak zainteresowany utrzymywaniem w swoim otoczeniu licznej grupy dynamicznych firm technologicznych prowadzących badania w zakresie technologii wschodzących co może minimalizować jego ogólny poziom ryzyka. Zakres transferu technologii w obrębie klastra zależy od kilku kluczowych determinant: specyfiki danego klastra, 11

12 specyfiki rynku rynków na którym funkcjonuje dany klaster, charakteru technologii (bazowa, kluczowa, rozwijająca się, wyłaniająca), charakteru podmiotu i jego roli w klastrze, m.in. w zakresie zdolności do absorpcji nowych rozwiązań technologicznych. Podmioty w klastrze mogą być chętne do ogólnej współpracy przy rozwoju technologii bazowych (wiedza istotna, lecz ogólnie dostępna) czy wyłaniających się (wpływ na potencjał konkurencyjny jeszcze nie do końca rozpoznany) ale już w przypadku kluczowych technologii mogą być mniej chętne bądź mogą wymagać bardzie sformalizowanych rozwiązań kontraktowych gwarantujących ochronę własności intelektualnej w postaci patentu, licencji itd. Uwaga ta dotyczy zarówno aktorów klastra ze sfery biznesu jak i sfery nauki. Forma współpracy jak i samego transferu zostanie tym samym dostosowana do konkretnej sytuacji. Ważnym kanałem nieformalnego transferu technologii w obrębie klastra jest rotacja pracowników pomiędzy jego podmiotami wiążąca się z przenoszeniem tzw. wiedzy ukrytej. Zjawisko to jest np. charakterystyczne dla Doliny Krzemowej. Z punktu widzenia pojedynczego przedsiębiorcy sytuacja taka może rodzić duże obawy czy wręcz realne zagrożenie, jeżeli dotyczy osób o kluczowym znaczeniu w przedsiębiorstwie np. technolodzy produkcji, główni inżynierowie czy specjaliści natomiast jest korzystna dla klastra jako całości prowadząc do podnoszenia efektywności całego ugrupowania. Efektywny transfer technologii w obrębie klastra może napotkać na szereg barier tzw. twardych (fizyczne, techniczne, regulacyjno-administracyjne i legislacyjne) i miękkich (przede wszystkim bariery mentalnościowe). W polskich specyficznych uwarunkowaniach, szczególną rolę odgrywają szeroko definiowane bariery miękkie występujące w kontaktach i współpracy zarówno samych podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw) jak i współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, a przedstawicielami instytucji naukowo-badawczych. Wyeliminowanie bądź przynajmniej ograniczenie negatywnego oddziaływania miękkich barier na proces transferu technologii należy uznać za jedno z kluczowych obszarów działań podejmowanych w ramach inicjatyw klastrowych. Efektywny transfer technologii w obrębie klastra wymaga więc sprawnego zarządzania układem potrójnej helisy a zwłaszcza współpracą pomiędzy podmiotami gospodarczymi a instytucjami naukowobadawczymi. Wsparcie publiczne na rzecz klastrów Wymienione powyżej korzyści dla pojedynczych podmiotów w powiązaniu z występowaniem pozytywnych korzyści zewnętrznych (czyli takich, które nie mogą zostać zawłaszczone przez indywidualne podmioty) powodują, że klastry mogą stać się realnymi motorami rozwoju regionalnego. Z tego też względu klastry stały się obiektem szczególnego zainteresowania władz publicznych różnego szczebla. Porter (1990) uznał klastry za źródło budujące przewagę konkurencyjną poszczególnych narodów. Stwierdzenie to jest podzielane obecnie przez rosnące grono ekspertów, a analiza gospodarki regionalnej pod kątem występowania klastrów i dążenie do wspierania ich rozwoju stało się w ostatnim okresie swoistym paradygmatem współczesnej polityki rozwoju regionalnego. Stąd też dużą popularnością cieszy się w ostatnich latach koncepcja tzw. cluster-based policy polityki 12

13 rozwoju klastrów czy polityki rozwoju opartej o klastry 8. Niezależnie funkcjonuje również koncepcja promocji klastrów (ang. cluster promotion). Boekholt i Thuriaux (1999) wyróżniają na gruncie teoretycznym cztery zasadnicze typy polityki wspierania klastrów w zależności od ukierunkowania działań na kreowanie narodowej przewagi konkurencyjnej, sieciowania przedsiębiorstw, rozwoju regionalnego oraz rozwoju współpracy pomiędzy gospodarką a sferą B+R. W praktyce gospodarczej wdrażany policy-mix z reguły obejmuje wszystkie te obszary jednocześnie. Warto jednocześnie podkreślić, że działania w zakresie CBP inicjowane są od poziomu lokalnego, regionalnego i krajowego po narodowy i ponadnarodowy np. w ramach UE uznano stymulowanie rozwoju klastrów za jeden z priorytetów polityki innowacyjnej ugrupowania w odniesieniu zarówno do nowych jak i starych państw członkowskich (EC 2006a i 2006b). Wsparcie rozwoju klastra ze środków publicznych w każdym przypadku powinno być powiązane z występowaniem realnych niedoskonałości rynku. Jednocześnie rola władz publicznych we wspierania klastra powinna zależeć od fazy rozwoju klastra tzn. skala i zakres pomocy powinien być dostosowany do fazy rozwoju samego klastra zgodnie z koncepcją cyklu życia (Muskell 2003). Inne działania władz publicznych niezbędne są w fazie embrionalnej i wzrostowej a inne w fazie dojrzałej czy schyłkowej. Dotyczy to również potencjalnego wsparcia publicznego dla stymulowania transferu technologii w obrębie klastra (transfer wewnętrzny) i na zewnątrz (spoza klastra). Muskell (2003) uważa, że interwencja publiczna może okazać się konieczna gdy czynnikiem decydującym o rozwoju klastra jest efektywny przepływ wiedzy, w zakresie którego często spotykamy się z problemem niedoskonałości wolnego rynku. Uwaga ta dotyczy nie tylko klastrów o profilu wysokich czy średnio zaawansowanych technologii w równym stopniu może dotyczyć klastrów funkcjonujących w sektorach średnio niskich i niskich technologii (patrz np. fiński klaster drzewny). Jakkolwiek transfer wiedzy według Cooka (2005) jest czynnikiem kluczowym w rozwoju tzw. klastrów opartych na wiedzy (ang. knowledge-based clusters) w ramach których dostęp do wiedzy jest czynnikiem zasadniczym przyciągającym nowe podmioty. 3. Klastry i inicjatywy klastrowe w Polsce W Polsce funkcjonuje wiele inicjatyw/przedsięwzięć odwołujących się do koncepcji klastra i stosujących to słowo w nazwie. Ich geneza, cele działania i struktura podmiotowa wykazują duże zróżnicowanie. Poniżej dokonano inwentaryzacji inicjatyw i ich systematyki. Celem było wskazanie tych działań (projektów), które pod względem swojej morfologii są najbliższe ogólnemu rozumieniu koncepcji klastra. Ponieważ dotychczas nie przeprowadzono usystematyzowanego przeglądu, analizy i opisu istniejących klastrów (inicjatyw klastrowych) inwentaryzację inicjatyw oparto o istniejące szczupłe źródła literaturowe, kwerendę Internetu oraz materiały własne autorów. Na potencjał występowania klastrów przemysłowych w Polsce wskazuje analiza stopnia przestrzennej koncentracji działalności gospodarczej. W Polsce do najsilniej skoncentrowanych sektorów przemysłu przetwórczego zaliczyć należy produkcję odbiorników telewizyjnych i radiowych, produkcję płytek ceramicznych oraz przemysł 8 Szerzej na temat cluster-based policy patrz Brodzicki i in. (2004). Ciekawa krytyka polityki wspierania klastrów znajduje się w opracowaniu Martina i Stunleya z 2003 roku. 13

14 stoczniowy (patrz poniższa tabela) 9. Wysokim stopniem koncentracji w stosunku do pozostałych gałęzi gospodarki charakteryzują się w szczególności sektory wysokich technologii zarówno w przemyśle przetwórczym (przemysł farmaceutyczny, produkcja komputerów i maszyn biurowych, precyzyjny, elektroniczny jak i lotniczy), jak i w usługach rynkowych (informatyka, prace badawczo-rozwojowe). Sektory te, zgodnie z definicją OECD (1995) charakteryzujące się wysoką relacją nakładów na prace badawczo-rozwojowe do produkcji sprzedanej, koncentrują się przede wszystkim w silnych ośrodkach akademickich dysponujących odpowiednimi zasobami kapitału ludzkiego oraz zapleczem badawczym bądź w ich bezpośrednim pobliżu (patrz mapki w załączniku A). W sektorach tych często wyłaniają się przestrzennie skoncentrowane klastry w obszarze ICT (elektronika, informatyka, technologie komunikacyjne), biotechnologia czy lotnictwa. Występowanie silnych koncentracji umożliwia wstępną identyfikację potencjalnych klastrów, które następnie analizuje się w celu potwierdzenia hipotezy o występowania klastra (patrz np. Szultka i in czy OECD 2005). Tabela 1 Grupy przemysłu przetwórczego o najwyższym poziomie indeksu aglomeracji w roku 2006 PKD Nazwa Ak b 323 Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz związanego z nimi wyposażenia 0, Produkcja płytek ceramicznych 0, Budowa i naprawy statków i łodzi 0, Produkcja dywanów, chodników, wyrobów powroźniczych, sieci i innych nietypowych wyrobów włókienniczych 0, Produkcja niebudowlanych i nieogniotrwałych wyrobów ceramicznych; produkcja ogniotrwałych wyrobów ceramicznych 0, Produkcja broni i amunicji 0, Produkcja arkuszy fornirowych; produkcja sklejek, płyt laminowanych, płyt wiórowych 0, Wykańczanie materiałów włókienniczych 0, Garbowanie i wyprawianie skór 0, Produkcja szkła i wyrobów szklanych 0, Produkcja masy celulozowej, papieru i tektury 0,640 Źródło: Opracowanie KEIE WE UG na podstawie danych GUS. Przegląd inicjatyw/projektów Z przeprowadzonej kwerendy źródeł literaturowych oraz Internetu wynika, że w Polsce istnieje około 30 różnego rodzaju projektów, inicjatyw i podmiotów odwołujących się do koncepcji klastrów przemysłowych i najczęściej wykorzystujących w nazwie to określenie. Obok tej łatwej do uchwycenia populacji w rzeczywistości gospodarczej najprawdopodobniej mamy także do czynienia z pewną (stosunkowo wąską) grupą realnych, ale wciąż słabo zdiagnozowanych i opisanych klastrów znajdujących się na różnych etapach rozwoju. W tabeli 2 zebrano podstawowe dane charakteryzujące 27 takich inicjatyw. Najstarszym projektem jest najprawdopodobniej tzw. Plastikowa Dolina z Tarnowa 9 Stopień przestrzennej koncentracji mierzymy indeksem aglomeracji dla poziomu zatrudnienia dla województw Polski zgodnie ze wzorem zaproponowanym przez Lindqvista i in. (2006): R 1 a b,r t r Ak b =, gdzie R - liczba regionów, a b,r - liczba pracujących w sektorze b w regionie r, Ab -liczba 2 A T n= 1 b pracujących w sektorze b w kraju, t n - całkowita liczba pracujących w regionie r oraz T- całkowita liczba pracujących w kraju. 14

15 rozwijająca się w oparciu o lokalne zagłębie firm przemysłu chemicznego i powstałą tam w latach 90-tych specjalną strefę ekonomiczną. Zdecydowana większość inicjatyw/projektów powstała jednak znacznie później tj. w latach Wiązało się to najczęściej z pojawieniem się możliwości sfinansowania samego projektu ze środków programów operacyjnych (np. działanie 2.6 ZPORR) czy też generalnie zamiarem wykorzystania projektu, jako wehikułu do pozyskiwania takich środków z różnych (innych) programów operacyjnych. Chociaż nośna koncepcja klastrów została rozpowszechniona na całą Polskę zmapowane przez nas projekty były rozłożone bardzo nierównomiernie: dominowała tu Małopolska (ok. siedem inicjatyw/projektów) i Wielkopolska (cztery inicjatywy/projekty). Szczegółowa analiza struktur podmiotowych, formalnych celów powstania, hipotetycznych intencji uczestników (tabela 3) nie pozostawia jednak wiele złudzeń co do istoty tych inicjatyw/projektów, ich trwałości i statusu funkcjonalnego (przystawalności do wskazanych wcześniej cech charakterystycznych konstytuujących klaster). Można tu wskazać na następujące problemy i słabości: liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w poszczególne inicjatywy jest bardzo mała wahając się od kilkunastu do kilkudziesięciu podmiotów; z większą liczbą zgrupowanych przedsiębiorstw mamy do czynienia tylko w przypadku Małopolskiego Klastra Informatycznego, Podlaskiego Klastra Obróbki Metali czy Klastra Multimediów; trudno zatem mówić o istnienie silnego efektu aglomeracyjnego będącego warunkiem sine qua non klastra; nawet w przypadku projektów o największej liczbie skupionych firm czynnikiem spajającym inicjatywę nie jest wysoki poziom konkurencyjności (mierzony dużym udziałem w rynkach eksportowych), ale chęć zintegrowania/sieciowania środowiska biznesowego (raczej rozproszonego) celem osiągnięcia pewnych korzyści krótko czy średniookresowych, dużą słabością inicjatyw jest udział sektora naukowo-badawczego; pomimo, że na ogół formalnie udział w projekcie zgłaszało po kilka uczelni czy jednostek JBR/PAN (w przypadku Kościerskiego Klastra Budownictwa Pasywnego jest to aż 16 podmiotów) siła realnych powiązań jest faktycznie bardzo słaba; szczególnym wyjątkiem jest Pleszewski Klaster Kotlarski (osadzony w realnej aglomeracji firm) gdzie współpraca z uczelnią zaowocowała nowym produktem/technologią), szczególnie słabo przystające do istoty klastra są te projekty/inicjatywy, które mają wybitnie odgórny charakter np. stanowiące fragment budowania regionalnej strategii innowacji (Podlaski Klaster Spożywczy, Dolina Ekologicznej Żywności), mające na celu integrowanie nauki z biznesem (Wielkopolski Klaster Chemiczny), czy zwrócenie uwagi na pewne problemy (Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych, Śląski Klaster Wodny) czy wypromowanie pewnych koncepcji/trendów czy nowinek technologicznych (Kościerski Klaster Budownictwa Pasywnego). 15

16 Tabela 2 Inicjatywy klastrowe w Polsce Nazwa klastra/inicjatywy Data utworzenia Lokalizacja (region) uczestnicy jednostki uczestnicy firmy uczestnicy inni naukowe uczelnie JBR/PAN MSP Duże korp. IOB(*) inni (**) 2006 Małopolskie Informacyjnych Klaster Medycyna Polska Małopolskie 2004 Południowy-Wschód Klaster Lifescience Kraków 2006 Małopolskie Małopolski Klaster Informatyczny???? Małopolskie Małopolsko-Podkarpacki Klaster 2006 Małopolskie Czystej Energii Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych 2006 Małopolskie Tarnowski Klaster Przemysłowy Plastikowa Dolina 1999 Małopolska BD BD BD BD BD BD Kolorowa Dolina BD Mazowieckie Mazowiecki Klaster Lotniczy 2008 Mazowieckie Podkarpacki Klaster Informatyczny 2006 Podkarpackie Podlaski Klaster Obróbki Metali 2007 Podlaskie Podlaski Klaster Spożywczy BD Podlaskie 1 0 (***) Kościerski Klaster Budownictwa Pasywnego 2007 Pomorskie Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny 2007 Pomorskie Śląski Klaster Inteligentny System 2006 Śląskie Śląski Klaster Wodny 2007 Śląskie Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii 2005 Śląskie Bydgoski Klaster Przemysłowy 2006 Kujawsko- Pomorskie Klaster Lubelskie Drewno BD Lubelskie Dolina Ekologicznej Żywności BD Lubelskie BD BD BD BD 0 0 Klaster Multimediów i Systemów Warmińsko- Klaster Drzewny (Meblarski) BD Mazurskie Pleszewski Klaster Kotlarski 2005 Wielkopolskie Wielkopolski Klaster Chemiczny 2006 Wielkopolska BD BD BD BD BD BD Wielkopolski Klaster Meblarski 2006 Wielkopolska BD BD BD BD BD BD 16

17 Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny BD Wielkopolska BD BD Dolina Lotnicza 2003 Podkarpackie BD BD 68 3 BD BD Zielona Chemia Zachodniopomorski Zachodniopomor 2007 Klaster Chemiczny skie BD BD 40 1 BD BD Źródło: Opracowanie własne Uwagi: (*) IOB instytucje otoczenia biznesu (**) np. jednostki samorządu terytorialnego 17

18 Tabela 3 Kluczowe cechy charakterystyczne ujawnionych inicjatyw klastrowych Lp. Nazwa klastra/inicjatywy Charakterystyka 1 Bydgoski Klaster Przemysłowy Inicjatywa mieszana (odgórna/oddolna); integracja sektora/środowiska, promocja sektora (przemysł narzędziowy, przetwórstwo tworzyw) 2 Klaster Lubelskie Drewno Inicjatywa branżowo-regionalna, promocja regionalnej specjalności biznesowej; aktywność stosunkowo słaba. 3 Dolina ekologicznej żywności Inicjatywa wyższej uczelni, stworzenie strategii rozwoju sektora/regionu (w ramach RSI), stowarzyszenie Eko-Lubelszczyzna 4 Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych Inicjatywa biznesowa (Wyższa Szkoła Biznesu z Nowego Sącza), miasteczko multimedialne, próba sieciowania firm/integracji, 5 Klaster Medycyna Polska Południowy Wschód 6 Klaster Lifescience Kraków Małopolski Klaster Informatyczny Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych Plastikowa Dolina Stowarzyszenie Mazowiecki Klaster Druku i Reklamy (Kolorowa Kotlina) Mazowiecki Klaster Lotniczy Aviation Mazovia Podkarpacki klaster informatyczny Podlaski Klaster Obróbki Metali 15 Podlaski Klaster Spożywczy Kościerski Klaster Budownictwa Pasywnego Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny Śląski Klaster Inteligentnych system zarządzania Śląski Klaster Wodny wehikuł na pozyskiwanie środków finansowych. Inicjatywa raczej oddolna i biznesowa, animator-stowarzyszenie Tworzenie sieci i płaszczyzny współpracy, promocja sektora/specjalności Inicjatywa akademicka, płaszczyzna współpracy w obszarze life science. Wehikuł do pozyskiwania środków finansowych. inicjatywa oddolna, zorientowano raczej biznesowo (duża liczba firm); próba sieciowania kilkuset firm informatycznych dla realizacji większych projektów biznesowych, koordynacja poprzez utworzoną fundację, brak silnego interfejsu z uczelniami. Inicjatywa sektora naukowego (uczelnie, AGH w roli lidera konsorcjum); platforma realizacji badań naukowych i rozwojowych; wspólne wystąpienie do MNISW o projekty badawcze (zamawiane); mała obecność MSP. Inicjatywa akademicka (uczelnie) i samorządowa; narzędzie realizacji Strategii Rozwoju Województwa; udział kilku dużych firm ale generalny brak aktywności. Inicjatywa odgórna, regionalna, cel- stworzenie strefy rozwoju w oparciu o lokalne trakcyjne przemysłowe (zakłady chemiczne w Tarnowie ); obecnie klaster to przede wszystkim developer (!) zajmujący się zarządzaniem nieruchomościami specjalnej strefy ekonomiczne. Inicjatywa oddolna i biznesowa, wspólna specjalizacja; tworzenie sieci i płaszczyzny współpracy, integracja małych firm. Inicjatywa oddolna, biznesowa; próba zintegrowania grupy firm (MSP); dobry kontakt z uczelniami, silne zaplecze B+R, w roli koordynatora Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa. element strategii rozwoju województwa i RSI, inicjatywa odgórna, cel - integracja środowiska, współpraca, wspólne projekty. Inicjatywa najprawdopodobniej samorządowa (Centrum Promocji Podlasia) i w niewielkim stopniu biznesowa, cel - promocja regionalnego sektora, sieć współpracy, wehikuł pozyskiwania środków finansowych. Inicjatywa akademicka, odgórna - element realizacji RSI, cel - uświadamianie, integrowanie. Inicjatywa oddolna, lokalna, biznesowa, promocja lokalnej (nowej) specjalizacji, cel - budowa sieci współpracy, wykorzystanie funduszy UE na różne cele. inicjatywa odgórna, wiodąca rola sektora nauki, koordynatorem IMP PAN, wehikuł współpracy i pozyskiwania środków na projekty (Regionalna Strategia Energetyki); konsorcjum powołane na czas realizacji programów operacyjnych. Projekt badawczo-konferencyjny; prace badawcze i promocyjno/dyskusyjne nad problemami transportowymi; projekt zakończony w styczniu Inicjatywa regionalna, promocja problemów regionalnych (ochrona przyrody i wody), obecność kilku dużych firm wodociągowych. 18

19 Inicjatywa raczej naukowa sektorowa i środowiskowa (Główny Innowacyjny Śląski Klaster Instytut Górnictwa), cel działania - integracja wokół 20 Czystych Technologii problemu/tematu; raczej projekt (już zamknięty) niż ciągła Węglowych działalność 21 Delta Bursztynu inicjatywa mieszana, olbrzymie skupisko firm, znaczne rozproszenie Inicjatywa wybitne oddolna, biznesowa, lokalna/regionalna, zagłębie Pleszewski klaster kotlarski 22 kotlarskie, znaczna bliskość i konkurencyjność, promocja 23 Wielkopolski Klaster Chemiczny 24 Wielkopolski Klaster Meblarski Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia specjalności regionalnej/produktu (wspólna marka), silny animator inicjatywa sektora nauki; koordynatorem projekt Wydział Chemii poznańskiego UAM; platforma kontaktowa B2B i nauka-biznes tworzona dla transferu innowacji, próba konsolidacji środowiska; silne regionalne zaplecze naukowe w zakresie technologii chemicznych. Inicjatywa odgórna, regionalna (element RSI), integracja i sieciowanie środowiska (projekt konferencyjno-informacyjny) Inicjatywa odgórna ale z udziałem firm (niewielu), cel sieciowanie (projekt raczej konferencyjny informacyjny ) inicjatywa przyklejona do Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Projekt raczej odgórny, nie-biznesowy; powstał w ramach prac nad Regionalną Strategią Innowacji; duży ale rozdrobniony sektor chemiczny, dominująca pozycja ZCH Police, słabe regionalne zaplecze B+R. 28 Dolina Lotnicza silne zgrupowanie firm sektora lotniczego 29 Klaster agroturystyczny (Lubelskie) Źródło: Opracowanie własne. duże zgrupowanie gospodarstw agroturystycznych, działania integrujące środowisko (stowarzyszenia) Tak zinwentaryzowane inicjatywy zostały usystematyzowane według dwóch elementarnych kryteriów (osi) rysunek 2. Na osi pionowej znalazł się stopień kompletności struktury podmiotowej rozumiany, jako zrównoważone współistnienie trzech grup podmiotów: biznes nauka - otoczenie. Na osi poziomej z kolei umieszczono kategorię, którą opisowo możemy określić, jako odległość od stanu współistnienia konkurencji i kooperacji oraz występowania specjalizacji danej grupy firm. Taki rozkład pozwala znacznie lepiej dostrzec naturę poszczególnych projektów i stopień ich realnego nawiązania do istoty struktur klastrowych. Uzyskany rozkład wyraźnie grupuje zinwentaryzowane inicjatywy w trzy zbiory. W lewej dolnej części rysunku mamy do czynienia z dosyć obszernym zbiorem przedsięwzięć najdalej oddalonych od definicji klastra. Jakkolwiek są to projekty odwołujące się do idei klastrów i wykorzystujące to słowo w nazwie ich cel i geneza wskazują na zupełnie inny charakter. Są to inicjatywy odgórne, wywołane przez władze samorządowe lub jednostki naukowe, bardzo słabo zakorzenione w gospodarce, często zorientowane na różnego rodzaju akcje promocyjne/tematyczne (np. problem zaopatrzenia w wodę na Śląsku). Niewątpliwie w przypadku tej grupy inicjatyw/projektów nie zachodzą żadne procesy mające znamiona transferu innowacji (technologii) nawet w najbardziej miękkiej formie, a powiązanie istnienia z zasilaniem finansowym z funduszy strukturalnych może rodzić obawy o trwałość tych inicjatyw/projektów. Tą zbiorowość inicjatyw klastrowych wyłączamy z naszej analizy. Druga zbiorowość grupa skupiona wokół punktu przecięcia osi. Jest ona podobna do poprzedniej pod względem (niskiego) stopnia kompleksowości struktury podmiotowej. To co ją z kolei pozytywnie odróżnia to znacznie większe zakorzenienie w środowisku biznesowym, aczkolwiek w większości przypadków trudno tu mówić o istnieniu w regionie realnego zagęszczenia firm o podobnej specjalności. W przeciwieństwie do poprzedniej grupy, w tej niewątpliwie mamy już do czynienia z najprostszymi formami przepływu innowacji: 19

20 przepływy informacji i imitacja zachowań dzięki udziałowi w działaniach integracyjnych (seminaria, szkolenia, konferencje, spotkania branżowe). Trzecia grupa prawa górna część rysunku to grupa inicjatyw najbardziej kompletnych pod względem struktury podmiotowej i jednocześnie będących efektem realnych procesów silnej koncentracji przedsiębiorstw (wytwórcy kotłów w regionie Pleszewa, producenci wyrobów z bursztynu na Pomorzu Gdańskim) i różnych współzależnych instytucji (dostawcy maszyn, stowarzyszenie, instytucje kultury). W tego typu klastrach niewątpliwie mamy do czynienia z całym kompleksem procesów transferu innowacji. Problematykę tą naświetlono szerzej w dalszej części. 20

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw dr Maria Gagacka Wydział Ekonomiczny Politechnika Radomska Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Innowacyjność stanowi główną siłę rozwoju gospodarczego i społecznego.

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kolofon Recenzent: dr hab. Marek Kozak, prof. UW Redakcja naukowa: Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz ISBN 978-83-7383-636-5 Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON Centrum

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy zrealizowany w ramach projektu Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy

Raport końcowy zrealizowany w ramach projektu Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ocena współzależności ekologicznych, społecznych, ekonomicznych w kontekście zielonej gospodarki w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej 2012 Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Publikacja bezpłatna Stan na listopad 2012 r. ISBN 978-83-7633-131-7 Nakład: 2000 egz. Realizacja: Smartlink

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo