URZĄD MIASTA TERESPOL EDYCJA: A KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA TERESPOL. Edycja A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD MIASTA TERESPOL EDYCJA: A KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA TERESPOL. Edycja A"

Transkrypt

1 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 1 KSIĘG JKOŚCI URZĘDU MIST TERESPOL Edycja Egzemplarz Nr 1

2 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 2 IMIĘ I NZWISKO PODPIS OPRCOWŁ: ZTWIERDZIŁ: PEŁNOMOCNIK Józef Paderewski BURMISTRZ Jacek Danieluk DT WEJŚCI W ŻYCIE r. Numer zmiany Numer strony Data Podpis Numer zmiany Numer strony Data Podpis UWG: Zabrania się kopiowania tego dokumentu. Prośby o wydanie egzemplarza dokumentu winny być kierowane do Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.

3 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 3 Spis treści 1. Przedmiot, zakres i zasady nadzorowania Księgi Jakości 6 2. MISJ WIZJ SYSTEM ZRZĄDZNI JKOŚCIĄ.. Wymagania ogólne.. Wymagania dotyczące dokumentacji... Postanowienia ogólne Księga Jakości..... Nadzór nad dokumentami. Nadzór nad zapisami ODPOWIEDZILNOŚĆ KIEROWNICTW.. Zaangażowanie Kierownictwa. Orientacja na Klienta... Polityka Jakości... Planowanie... Cele dotyczące jakości. Planowanie systemu zarządzania Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja.. Odpowiedzialności uprawnienia..... Przedstawiciel Kierownictwa.. Komunikacja wewnętrzna.... Przegląd zarządzania... Postanowienia ogólne

4 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: Dane wejściowe do przeglądu.. Dane wyjściowe z przeglądu ZRZĄDZNIE ZSOBMI.. Zapewnienie zasobów.. Zasoby ludzkie. Postanowienia ogólne... Kompletacje, świadomość i szkolenia. Infrastruktura... Środowisko pracy RELIZCJ WYROBU. Planowanie realizacji zadania.. Procesy związane z Klientem..... Określenie wymagań dotyczących usługi Przegląd wymagań dotyczących usługi... Komunikacja z Klientem..... Projektowanie i rozwój Zakupy. Świadczenie usług... Nadzorowanie dostawy usługi... Walidacja procesów i dostarczenia usługi.. Identyfikacja i identyfikowalność Własność klienta. Zabezpieczenie usługi... Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów

5 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: POMIRY, NLIZ I DOSKONLENIE.. Postanowienia ogólne.. Monitorowanie i pomiary Zadowolenie klienta. udit wewnętrzny. Monitorowanie i pomiary procesów Monitorowanie i pomiary produktu/ usługi. Nadzór nad usługą niezgodną..... naliza danych Doskonalenie... Ciągłe doskonalenie. Działania korygujące... Działania zapobiegawcze Załączniki Załącznik 1/ Załącznik 2/ Załącznik 3/ Załącznik 4/ Załącznik 5/ Załącznik 6/ Mapa procesów Wykaz procesów Wykaz procedur Polityka jakości Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Terespol Cele jakości Urzędu Miasta Terespol

6 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 6 1. Przedmiot, zakres i zasady nadzorowania Księgi Jakości Księga Jakości opisuje system zarządzania jakością wdrożony w Urzędzie Miasta Terespol oparty on został na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2009. System ten dostosowany jest do specyfiki pracy jednostki administracji publicznej Miasta Terespol. Księga Jakości jest podstawowym dokumentem, który podaje cele i zadania niezbędne dla zapewnienia założonej jakości świadczonych usług przedstawionych w ujęciu procesowym. Jest również swoistego rodzaju przewodnikiem po systemie zarządzania jakością, który określa: zakres wdrożonego systemu zarządzania jakością realizowany w oparciu o przepisy prawa określające zadania (własne, zlecone i powierzone), wzajemne powiązania pomiędzy procesami. Księga Jakości adresowana jest do pracowników Urzędu Miasta Terespol, auditorów oraz dla każdego Klienta naszej instytucji na jego życzenie. Dzięki przejrzystemu opisowi struktury Urzędu Miasta Terespol, jego organizacji, przebiegu procesów i ujednoliconych sposobów postępowań, a także dzięki określeniu kompetencji, odpowiedzialności i uprawnień Księga Jakości pełni funkcje podręcznika organizacyjnego dla pracowników, a ponadto jest bardzo dobrym narzędziem zarządzania w zdefiniowanych obszarach jakości. Wzajemne oddziaływania miedzy procesami i zarządzanie nimi jest zjawiskiem podlegającym ciągłym zmianom i nieustannym modyfikacjom wynikającym z ich monitorowania. Zmiany te są dowodem na to, iż zarządzanie jakością nie jest tylko skopiowanym schematem, ale żywym procesem podlegającym ciągłemu doskonaleniu. Poszczególne zagadnienia systemu opisano w kolejnych rozdziałach księgi, gdzie przedstawiono określony przez pracowników Urzędu Miasta Terespol sposób podejścia do konkretnych wymagań wybranego przez nas modelu normy. Przestrzeganie zasad zawartych w Księdze Jakości obowiązuje wszystkie komórki organizacyjne objęte systemem, a tym samym wszystkich zatrudnionych w nich pracowników.

7 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 7 Za opracowanie, aktualizację i archiwizację księgi odpowiedzialność ponosi Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością. Księgę Jakości zatwierdza Burmistrz Miasta Terespol. Potrzebę dokonania zmiany w Księdze Jakości może zgłosić każdy pracownik Urzędu lub każda inna zainteresowana osoba. Zmiany księgi mogą być także wynikiem zaleceń przeglądu zarządzania lub realizacji działań korygujących, czy zapobiegawczych. O konieczności wprowadzenia zmian decyduje Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, który również sprawuje nadzór nad ich wprowadzeniem. Fakt wprowadzania zmian odnotowuje się w tabeli zmian, która znajduje się na pierwszej stronie Księgi Jakości. Nieaktualne egzemplarze księgi - za wyjątkiem egzemplarza, w którym przechowuje się całą historię zmian archiwizuje się po okresie 2 lat. Księga dostępna jest w postaci elektronicznej dla Klientów wewnętrznych Urzędu w wersji PDF na portalu internetowym Urzędu Miasta Terespol Pracownicy Urzędu mogą wydrukować kopię Księgi Jakości ze strony internetowej Urzędu Miasta Terespol Taki dokument jest opatrzony adnotacją: Dokument jest nadzorowany i opublikowany w formie elektronicznej na stronie Dokument jest aktualny w dniu wydruku. Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku. Zastrzeżenie takie umieszczane jest w stopce dokumentu. W przypadku zgody Burmistrza kopia Księgi Jakości w formie wydruku może być udostępniona Klientowi zewnętrznemu. Kopie te są opatrzone uwagą Kopia nie nadzorowana egzemplarz nie podlega aktualizacji. oraz datą wskazującą na dzień, na który dany egzemplarz jest aktualny. Zastrzeżenie to umieszczane jest na kopii księgi przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Wydane w tym trybie kopie nie podlegają późniejszemu nadzorowi i aktualizacji.

8 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 8 2. MISJ MISJ URZĘDU MIST TERESPOL Służba mieszkańcom dla wspólnego dobra, zapewniając profesjonalną i przyjazną obsługę prowadzącą do stałego rozwoju Miasta Terespol oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców podstawowym celem pracy urzędników

9 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 9 3. WIZJ WIZJ URZĘDU MIST TERESPOL Kierując się nadrzędnym celem, jakim jest rozwój Miasta Terespol i dobro wspólnoty samorządowej pragniemy wychodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług i terminowości załatwianych spraw, tworzenia przyjaznego klimatu dla wszystkich klientów Urzędu i zapewnienia im wysokich standardów obsługi poprzez: 1. Realizację Strategii Rozwoju Miasta Terespol oraz strategii i programów sektorowych między innymi poprzez skuteczne pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz rzetelne ich rozliczanie. 2. Zapewnienie przejrzystość funkcjonowania Urzędu poprzez przekazywanie zainteresowanym kompleksowej informacji dotyczącej zadań i spraw realizowanych przez Urząd, zwiększania udziału mieszkańców w procesie podejmowania decyzji istotnych dla społeczności lokalnej. 3. Wdrażanie i utrzymanie nowoczesnych narzędzi wspomagających stałe usprawnianie funkcjonowania Urzędu, takich jak: system zarządzania jakością, budżet zadaniowy, zarządzania procesami, elektroniczny podpis oraz inne. 4. Zapewnianie sprawnego przepływu informacji wewnątrz organizacji, stałe uzupełnianie i podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności pracowników Urzędu Miasta Terespol, 5. Koncentracja biur do zapewnienia bezpiecznego i wygodnego dostępu do nich wszystkim Interesantom, 6. Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach Klientów do doskonalenia świadczonych usług, prowadzenie stałego monitoringu procesów, identyfikowanie obszarów do poprawy oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.

10 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: SYSTEM ZRZĄDZNI JKOŚCIĄ 4.1. Wymagania ogólne. Kierownictwo Urzędu określiło kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skuteczności przebiegu i nadzorowania zidentyfikowanych procesów w tutejszym Urzędzie, jak też zapewniło dostępność zasobów (kadrowych, technicznych, finansowych) i informacji niezbędnych do wspomagania ich przebiegu i monitorowania. Zidentyfikowane w Urzędzie procesy to Proces Planowania P- 1, Proces Realizacji zadań - P-2, Proces Oceny i weryfikacji - P-3, Proces Doskonalenia - P-4 oraz Proces Zapewnienia zasobów - P-5. Procesy Planowanie P-1, Realizacji zadań P-2 i Oceny i weryfikacji P-3 są ze sobą ściśle powiązane, co jest uwidocznione na Załączniku nr 1 (Mapa procesów). Stanowią one podstawę wszystkich działań podejmowanych przez Urząd i mają decydujący wpływ na realizację głównego celu jakim jest zapewnienie profesjonalnej usługi klientowi w ramach zadań realizowanych przez organ samorządowy. Określono je jako procesy główne. Proces Planowania P-1 realizowany jest w ramach programów wieloletnich realizowanych przez Urząd oraz planowania budżetu miasta. Proces Realizacji zadań P-2 realizowany jest w oparciu o cztery procedury operacyjne pisemne ze schematem blokowym oraz osiem procedur operacyjnych pisemnych opisowych. Procedury operacyjne pisemne obejmują zadania realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu w postaci: wydawania decyzji, zaświadczeń, zezwoleń, szkoleń, upomnień, rozpatrywania skarg i wniosków, odwołań. Wykaz procedur operacyjnych pisemnych przedstawiono w Załączniku nr 3. Proces Oceny i weryfikacji P-3 realizowany jest w oparciu o dwie procedury systemowe: Procedurę nadzoru nad dokumentami Ps-1, Procedurę nadzoru nad zapisami Ps-2 oraz mechanizm nadzorowania procesów w ramach rocznych Sprawozdań z realizacji zadań przez poszczególne komórki organizacyjne ujęty w pkt Księgi Jakości. Proces Doskonalenia P-4 realizowany jest w oparciu o cztery procedury systemowe: Procedurę auditów wewnętrznych Ps-3, Procedurę nadzoru nad produktem niezgodnym Ps-4, Procedurę działań korygujących Ps-5, procedurę działań zapobiegawczych Ps-6. Proces Zapewnienie zasobów P- 5 obejmuję działania uregulowane przepisami prawa, Regulaminem organizacyjnym Urzędu. W ramach procesu uregulowano zasady: zatrudniania pracowników, oceny pracy, szkolenia, remonty i inwestycje. Wyodrębnione procesy, ich wzajemne powiązania i oddziaływania na siebie przedstawiono w Załączniku nr 1 (Mapa procesów). Procesy te są monitorowane, mierzone i analizowane przez liderów procesów. Na tej podstawie podejmowane są działania niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych wyników i ciągłego doskonalenia procesów.

11 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 11 W chwili obecnej nie zdiagnozowano procesów realizowanych w ramach outsourcingu w myśl rozumienia pkt. 4.1 normy PN-EN ISO 9001:2009. W przypadku pojawienia się tego typu zjawisk, zostanie zapewniony nadzór nad takimi procesami zlecanymi na zewnątrz. Rodzaj i zakres nadzoru, jaki będzie zastosowany ustali Pełnomocnik ds. SZJ Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne. W skład dokumentacji systemu zarządzania jakością, obowiązującego w Urzędzie Miasta Terespol wchodzą: Polityka Jakości, Cele jakości, Księga Jakości, Procedury wymagane normą ISO 9001, Zapisy wymagane normą ISO 9001 oraz wymagane procedurami i przepisami regulującymi sposoby postępowania, Procedury operacyjne pisemne zapewniające skuteczne i efektywne planowanie, realizację i nadzorowanie procesów obowiązujących w Urzędzie Wielopoziomową strukturę dokumentacji systemowej przedstawia Rys.1. Przepisy prawne Norma ISO Księga Jakości, Polityka Jakości, Cele Jakości Procesy, Procedury Uchwały, Zarządzenia, Regulaminy, Instrukcje, Zapisy Rys.1. Wielopoziomowa struktura dokumentacji w Urzędzie Miasta Terespol.

12 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: Księga Jakości. Księga Jakości jest podstawowym dokumentem opisującym SZJ w Urzędzie Miasta Terespol i jest zgodna z wymaganiami normy PN EN ISO 9001: Księga Jakości jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do pozostałych dokumentów systemu. Niniejsza Księga Jakości została ustanowiona Zarządzeniem Nr 17/2010 Burmistrza Miasta Terespol z dnia r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Edycji Księgi Jakości w Urzędzie Miasta Terespol. Księga Jakości opisuje SZJ, jaki obowiązuje w tut. Urzędzie oraz wskazuje, w jaki sposób Urząd Miasta Terespol realizuje poszczególne wymagania normy. Księga Jakości zawiera: Politykę Jakości (Załącznik nr 4), wyspecyfikowanie wyłączeń wraz z uzasadnieniem, powołanie się na procedury systemowe wymagane przez normę, opis występujących procesów i wzajemnego oddziaływania między nimi (mapa procesów Załącznik nr 1), określenie udokumentowanych procedur (pisemnych i ustnych) postępowania przy realizacji zadań Urzędu Miasta Terespol (Załącznik nr 3), cele jakości (Załącznik nr 6). Redaktorem Księgi Jakości jest Pełnomocnik ds. SZJ, który zapewnia zgodność jej treści z wymaganiami normy, wdrożenie jej postanowień do praktyki oraz aktualizację i doskonalenie tego dokumentu. Księgę Jakości zatwierdza Burmistrz Miasta Terespol, który ustalą datę jej wejścia w życie. Z systemu zostały wyłączone te działania Urzędu Miasta Terespol, które nie są związane z bezpośrednim wykonywaniem usług na rzecz klienta i nie wpływają na zdolność Urzędu do świadczenia usług i realizacji swoich zadań na wymaganym poziomie. System Zarządzania Jakością nie obejmuje: zadań niejawnych realizowanych przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych oraz Samodzielne Stanowisko Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Wyłączenie zadań niejawnych realizowanych przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych oraz Samodzielne Stanowisko Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności z systemu zarządzania jakością wynika z ograniczeń ustawowych. Metody obiegu informacji niejawnych są objęte klauzulą tajności na podstawie Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz z póź. zm.). Rodzaj świadczonych usług, zakres oraz sposób jej świadczenia określił ustawodawca w Ustawie z dnia 29 sierpień 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Dostęp do informacji niejawnych posiadają jedynie osoby, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa w wyniku postępowania

13 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 13 sprawdzającego na podstawie Ustawy o ochronie informacji niejawnych. Klient zatem nie jest uprawniony do uzyskiwania informacji objętych klauzulą tajności. Objęcie tej sfery działań Urzędu systemem zarządzania spowodowałoby naruszenie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie: Z SZJ Urzędu wyłączono te punkty normy ISO 9001, które nie mają zastosowania w działalności Urzędu Miasta. Zastosowane wyłączenia nie mają wpływu na jakość świadczonych przez Urząd Miasta Terespol usług. Wyłączenia dotyczą: pkt 7.3 projektowanie i rozwój organizacja wykonuje swoje zadania w oparciu o akty prawne wyższego rzędu, w stosunku do których nie ma prawnej możliwości zaprojektowania zmiany, dokonania weryfikacji lub ich wprowadzenia. pkt 7.4 zakupy - zakupy jako forma działania, której celem jest dbałość o jakość produktów realizowanych przez Urząd nie występuje w organizacji. Proces zakupów jak i jego wynik nie mają wpływu na produkt przekazywany klientowi uzasadnionym jest wyłączenie tego wymagania SZJ pkt walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi w związku z tym, że w działalności organizacji istnieją możliwości weryfikowania wyników w następstwie monitorowania i pomiarów procesów produkcyjnych i produktów, nie ma potrzeby przeprowadzania walidacji procesów w sensie rozumienia tego wymagania normy. pkt 7.6 nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów specyficzna działalność organizacji i jej produktów powoduje, że do monitorowania i pomiarów nie ma możliwości i potrzeby stosowania urządzeń wymagających specjalnego nadzoru w formie wzorcowania, czy adiustowania w związku z tym uzasadnione jest wyłączenie tego wymagania z SZJ Nadzór nad dokumentami. W celu wypełnienia zapisu normy dotyczącego nadzorowania dokumentacji SZJ w Urzędzie Miasta Terespol. stworzono procedurę systemową Ps-1 Nadzoru nad dokumentami, której celem jest określenie zasad odnoszących się do: redagowania, zatwierdzania i rozpowszechniania dokumentów, dokonywania przeglądów i aktualizacji dokumentacji w razie potrzeby oraz ponowne ich akceptowanie, identyfikacji i nadawania statusu dokumentom, zapewnienia użytkowania tylko aktualnych dokumentów, identyfikowalności dokumentów,

14 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 14 nadzoru nad aktami prawnymi, nadzoru nad dokumentami pochodzącymi z zewnątrz. Bezpośredni nadzór nad dokumentacją SZJ sprawuje Pełnomocnik Nadzór nad zapisami. W Urzędzie zapisy jakości prowadzone są i przechowywane w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami systemu i jako dowodów skuteczności działania systemu zarządzania jakością. Zapisy prowadzone są w taki sposób, aby były zawsze czytelne, łatwe do zidentyfikowania i odszukania. W celu określenia niezbędnego nadzoru do identyfikowania, przechowywania, zabezpieczenia, wyszukiwania i zachowywania przez określony czas zapisów i dysponowania nimi w Urzędzie została ustanowiona udokumentowana procedura systemowa Ps - 2 Nadzór nad zapisami. 5. ODPOWIEDZILNOŚĆ KIEROWNICTW 5.1. Zaangażowanie Kierownictwa. Najwyższe Kierownictwo wyrażając swoje zaangażowanie w ciągły rozwój i doskonalenie SZJ zdecydowało się zintegrować jego zasady z bieżącym zarządzaniem operacyjnym oraz sformułowało i rozpowszechniło Politykę Jakości. W ustanowionej Polityce Jakości Kierownictwo Urzędu zdeklarowało wolę dbałości o satysfakcję klienta, a także spełnienie wymagań ustawowych i przepisów prawa jako jedne z najważniejszych elementów strategii zarządzania w organizacji. Ponadto Kierownictwo umożliwiło przeprowadzenie szkolenia kadry kierowniczej średniego szczebla, zespołu pilotażowego oraz zespołu auditorów wewnętrznych mając na celu przybliżenie problematyki SZJ i stworzenie podstawy dla racjonalnego wdrożenia SZJ w Urzędzie Miasta Terespol. Należy podkreślić, iż szkolenia są jednym z ważniejszych elementów dla Kierownictwa Urzędu w realizacji zasad SZJ. Burmistrz Miasta Terespol zdecydował, że raz w roku w miesiącu czerwcu przeprowadzane będą przeglądy zarządzania, które stanowić będą podstawę do planowania i określania zasobów niezbędnych do utrzymania i doskonalenia SZJ. W/w przeglądy zarządzania będą odbywać się w ramach ustanowionej pisemnej Procedury Ciągłego Doskonalenia Systemu Pp Orientacja na Klienta Burmistrz Miasta Terespol zapewnia, iż nadrzędnym celem działania pracowników Urzędu jest rozpoznanie i spełnianie oczekiwań Klientów. Kierownictwo Urzędu pragnie zapewnić, że wymagania Klienta zarówno biernego jak i czynnego zostały zidentyfikowane i spełnione. Przy czym Urząd za swojego klienta zewnętrznego, biernego uważa: całą społeczność lokalną Miasta Terespol, inne urzędy administracji publicznej,

15 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 15 organizacje samorządowe i pozarządowe, w tym kulturalne, wyznaniowe, polityczne, stowarzyszenia działające na terenie miasta, klientów czasowo przebywających na terenie miasta lub przejeżdżających przez teren miasta, w tym turystów krajowych i zagranicznych, przedsiębiorców (z terenu miasta i zewnętrzni, potencjalni inwestorzy), pracowników Urzędu. Natomiast za klienta czynnego Urząd uważa osobę przybywającą do naszej instytucji, którą chcemy obsłużyć w sposób profesjonalny, w terminie i trybie określonym w przepisach prawa i obowiązujących procedurach, w przyjaznej mu instytucji jaką chce być Urząd Miasta Terespol. Orientacja na klienta znalazła swój wyraz m.in. w następujących postaciach: określono wymagania dotyczące świadczonych usług, a w szczególnych przypadkach także te wyspecyfikowane przez klienta (pkt.7.2.1), zapewniono różnorodne i skuteczne formy komunikacji z klientem (pkt.7.2.3), ustanowiono pisemną procedurę rozpatrywania skarg i wniosków (pkt.7.2.3), podczas wdrażania SZJ podjęta została decyzja o wprowadzeniu, a następnie utrzymywaniu mechanizmu badania zadowolenia klienta (pkt ), ustanowiono pisemną procedurę nadzoru nad produktem niezgodnym (pkt. 8.3.), ustalono zasady doskonalenia kompetencji personelu dotyczy klienta wewnętrznego (pkt. 6.2). Celem rozpoznania potrzeb Klientów w Urzędzie Miasta Terespol będą prowadzone: cotygodniowe spotkania klientów z Burmistrzem Miasta w określonych godzinach przyjęć w sprawie skarg i wniosków, analiza pracy Urzędu Miasta poprzez zbieranie opinii w tym zakresie (prasa lokalna, skargi i wnioski, odwołania od decyzji), raz w roku badania ankietowe. Wyniki w/w działań są istotnym elementem oceny skuteczności wdrożonego SZJ w Urzędzie podczas przeglądu Kierownictwa Polityka Jakości. Burmistrz Miasta Terespol ustanowił i udokumentował swoją politykę w zakresie jakości Zarządzeniem Nr 17/2010 Burmistrza Miasta Terespol z dnia r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Edycji Księgi Jakości w Urzędzie Miasta Terespol (Załącznik nr 4). Polityka Jakości została określona w oparciu o długofalowe plany rozwoju Miasta. W oparciu o w/w dokumenty oraz plany roczne pracy Urzędu Burmistrz Miasta Terespol wraz z Pełnomocnikiem dokonali wyboru strategicznych celów jakości dla

16 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 16 Urzędu, które stanowią podstawę realizowanej Polityki Jakości. W oparciu o cele strategiczne tworzone są roczne, mierzalne cele jakości dla poszczególnych komórek organizacyjnych na dany rok kalendarzowy w oparciu o Sprawozdania z realizacji zadań przez poszczególne komórki organizacyjne, które wynikają z Regulaminu organizacyjnego. Polityka Jakości oraz cele jakości na dany rok kalendarzowy są zatwierdzone przez Burmistrza. Burmistrz deklaruje podejmowanie takich działań, które zapewnią realizację zapisów i zobowiązań w niej zawartych. Polityka Jakości Burmistrza: jest odpowiednia do celu istnienia organizacji, zawiera zobowiązanie do spełniania wymagań i oczekiwań Klientów oraz stałego doskonalenia systemu zarządzania jakością, tworzy ramy do ustanawiania i przeglądu celów jakości dla poszczególnych stanowisk samodzielnych w ramach corocznych celów jakości, jest zakomunikowana i zrozumiała w organizacji, jest przeglądana i aktualizowana w razie potrzeby, jest zbieżna z planami wieloletnimi oraz rocznymi sprawozdaniami z realizacji zadań opracowywanymi przez poszczególne stanowiska samodzielne w oparciu o zadania wynikające z Regulaminu organizacyjnego Urzędu. Ustanowiona Polityka Jakości jest szeroko prezentowana w Urzędzie i zapoznani są z nią wszyscy pracownicy. Polityka Jakości jest przez nich rozumiana i stosowana oraz stanowi podstawę dla komórek organizacyjnych do formułowania celów jakościowych. Każdy z pracowników, swoim działaniem na stanowisku pracy, przyczynia się do realizacji założeń Polityki Jakości Planowanie Cele dotyczące jakości Kierownictwo zapewnia, że ustanowiono cele dotyczące jakości w ramach corocznych celów jakości na dany rok kalendarzowy (Załącznik nr 6). Nadrzędnym strategicznym celem jakości Urzędu Miasta Terespol jest: zapewnienie profesjonalnej obsługi Klientów w przyjaznej instytucji. Burmistrz, poza celami strategicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 17/2010 Burmistrza Miasta Terespol z dnia r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Edycji Księgi Jakości w Urzędzie Miasta Terespol (Załącznik nr 4), przedstawił pracownikom Urzędu cele jakościowe operacyjne odnoszące się do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Terespol oraz wskazał sposób ich osiągania. Kierownicy komórek organizacyjnych kierując się przyjętą przez Kierownictwo Urzędu Polityką Jakości, określonymi w niej strategicznymi celami jakości, wyznaczają operacyjne, mierzalne cele jakości dla swoich komórek organizacyjnych. Ustanawianie mierzalnych celów jakości dla poszczególnych komórek organizacyjnych przebiega w oparciu o sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań przez poszczególne komórki organizacyjne, które są zbieżne

17 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 17 z zadaniami wynikającymi z Regulaminu organizacyjnego Urzędu. Kierownicy komórek organizacyjnych mierzalne cele jakości w ramach Sprawozdań rocznych z realizacji zadań określają do 31 marca danego roku kalendarzowego na formularzu 2/Pp-8. Na formularzu 2/Pp-8 Kierownicy komórek organizacyjnych przedstawiają Pełnomocnikowi również informację ze stanu wykonania celów operacyjnych wyznaczonych dla danej komórki organizacyjnej za dany rok kalendarzowy. W oparciu o Sprawozdanie z realizacji zadań Pełnomocnik najpóźniej na 7 dni przed terminem przeglądu Kierownictwa dokonuje przeglądu wszystkich celów strategicznych i operacyjnych, a następnie w oparciu o nie tworzy Cele jakości dla Urzędu na dany rok kalendarzowy. Pełnomocnik Cele jakości na dany rok kalendarzowy przedstawia do akceptacji Burmistrzowi, najpóźniej na 7 dni przed terminem przeglądu Kierownictwa Planowanie systemu zarządzania Utworzenie, wdrożenie, utrzymywanie oraz doskonalenie SZJ w Urzędzie zostało zaplanowane przez Burmistrza w uzgodnieniu z Radą Miasta Terespol. We wrześniu 2009 roku została przedstawiona propozycja wdrożenia w Urzędzie Miasta Terespol SZJ. Po podjęciu decyzji w uzgodnieniu z Radą Miasta Terespol o wdrożeniu SZJ została podpisana umowa z Euroregionem Bug o przystąpieniu do projektu wdrażania SZJ w Urzędach Gmin i Miast. W październiku 2009 roku Sekretarz Miasta Terespol został przeszkolony w zakresie Pełnomocnika SZJ. W marcu 2010 roku zostały skierowane na szkolenie i przeszkolone dwie osoby na auditorów wewnętrznych Urzędu Miasta. Burmistrz wdrożył r. w Urzędzie Miasta Terespol System Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009. Za utrzymanie integralności SZJ odpowiada Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialność i uprawnienia Najwyższe Kierownictwo zapewniło, że odpowiedzialność i uprawienia są określone i zakomunikowane wszystkim pracownikom. Zagadnienia powyższe określone zostały w następujących dokumentach: statut Miasta Terespol regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Terespol, procedury systemowe wymagane postanowieniami normy, procedury operacyjne wymienione w Załączniku nr 3 niniejszej Księgi Jakości. Pracownicy Urzędu, w związku z pełnioną funkcją (zajmowanym stanowiskiem) posiadają określone uprawnienia oraz ponoszą stosowną odpowiedzialność za

18 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 18 realizowane przez siebie zadania. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności został sprecyzowany w indywidualnych zakresach obowiązków, którzy własnoręcznym podpisem na jednym egzemplarzu potwierdzili fakt przyjęcia ich do wiadomości i stosowania. Jednocześnie w ramach SZJ Urzędu Miasta Terespol: Burmistrz odpowiada w szczególności za: ustalenie i zatwierdzenie Polityki Jakości, zatwierdzenie Księgi Jakości, ustalenie organizacji zarządzania, odpowiedzialności i uprawnień pracowników, akceptację planów auditów wewnętrznych, ustalenie celów strategicznych i akceptację celów operacyjnych, dokonywanie przeglądów SZJ, zapewnienie środków na funkcjonowanie SZJ, podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania, usprawnienia i kierunków rozwoju SZJ, przestrzeganie trybu postępowania opisanego w procedurach systemowych i operacyjnych, każdy w obszarze swojego działania. Pracownicy Urzędu odpowiadają za: realizację procedur systemowych oraz operacyjnych w zakresie swojego stanowiska pracy, zgodnie z zapisami w nich zawartymi. Odpowiedzialność Pełnomocnika ds. SZJ opisana została w punkcie Przedstawiciel Kierownictwa Funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, powołanego przez Burmistrz Zarządzeniem Nr 13/2010 z dnia r., pełni Józef Paderewski Sekretarz Miasta Terespol, który jako Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta Terespol w ramach wdrożonego SZJ Załącznik nr 5. Do obowiązków Pełnomocnika należy : ustanowienie, wdrożenie i utrzymanie procesów potrzebnych w SZJ, planowanie i nadzór nad sporządzeniem dokumentacji SZJ, w tym zapewnienie jej kompletności i zgodności z wymogami normy, bieżący nadzór nad dokumentacją SZJ, nadzór nad utrzymaniem i doskonaleniem SZJ, planowanie, koordynacja i nadzorowanie auditów wewnętrznych, nadzór nad wdrażaniem działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących,

19 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 19 zapewnienie upowszechnienia w Urzędzie świadomości dotyczącej wymagań klienta w ramach prowadzonych szkoleń z tego zakresu, analiza danych i przygotowywanie sprawozdań na przeglądy kierownictwa, sporządzanie raportu z przeglądu SZJ i nadzór nad realizacją ustaleń. Pełnomocnikowi w realizacji swoich obowiązków wynikających z wdrożonego SZJ w Urzędzie Miasta Terespol pomagać będą auditorzy wewnętrzni. W związku z przynależnymi obowiązkami Pełnomocnik ma prawo do: przeprowadzania kontroli i wydawania poleceń w zakresie dokumentacji SZJ, stosowanych procedur systemowych i operacyjnych, powoływania auditorów wewnętrznych do przeprowadzania auditów wewnętrznych, zlecania zadań związanych z gromadzeniem danymi wejściowymi do przeglądu i realizacją postanowień po przeglądzie kierownictwa, prowadzenia współpracy z firmą certyfikującą i konsultantem wdrażającym SZJ Komunikacja wewnętrzna W Urzędzie zapewniono właściwe procesy komunikacyjne, których formy ukształtowały się na podstawie doświadczeń i potrzeb wynikających z bieżącej działalności. Są to: codziennie spotkania Burmistrza z Sekretarzem i Skarbnikiem, raz na miesiąc spotkania z kierownikami referatów, Uzupełnieniem funkcjonującego systemu komunikacji wewnętrznej są bezpośrednie kontakty pomiędzy pracownikami, co ze względu na istniejący system poczty wewnętrznej i posiadane środki łączności nie stanowi większego problemu Przegląd zarządzania Postanowienia ogólne Kierownictwo Urzędu dokonuje raz w roku w czerwcu przeglądu SZJ w celu zapewnienia jego stałej przydatności, adekwatności i skuteczności w ramach ustanowionej Procedury Ciągłego Doskonalenia Systemu Pp-8. Celem przeglądu jest: ocena zgodności systemu z normą, określenie kompleksowości wdrożenia systemu, ustalenie kierunków jego doskonalenia i rozwoju, w tym sformułowanie ewentualnych korekt Polityki Jakości i jej celów. Pełnomocnik, wspólnie z Burmistrzem ustala termin przeglądu SZJ z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.

20 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 20 W tym czasie Pełnomocnik kompletuje niezbędne materiały i sporządza dokumenty na przegląd określone w punkcie W ustalonym terminie Burmistrz dokonuje przeglądu SZJ. Pełnomocnik sporządza każdorazowo po przeglądzie Raport z przeglądu SZJ, który zostaje przedstawiony do akceptacji Burmistrza, nie później jednak niż w ciągu 31 dni Dane wejściowe do przeglądu Pełnomocnik ds. SZJ odpowiada za przygotowanie na formularzu 3/Pp-8 podanych poniżej informacji będących danymi wejściowymi do przeglądu systemu: wyników auditów, informacji zwrotnych od klientów (sprawozdanie z badania satysfakcji klienta), kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz skarg i wniosków, w tym sposobu ich załatwienia, o funkcjonowaniu procesów i zgodności usług, statusu działań korygujących i zapobiegawczych, działań podjętych w następstwie wcześniejszych przeglądów zarządzania, dokonanych zmian, które mogą wpłynąć na SZJ, zaleceń dotyczących doskonalenia Dane wyjściowe z przeglądu Dokumentem wyjściowym z przeprowadzonego przeglądu jest Raport z przeglądu SZJ sporządzony na formularzu 4/Pp-8, który powinien zawierać w szczególności informacje na temat: podjętych decyzji i określenia działań dotyczących doskonalenia SZJ i jego procesów, doskonalenia usługi w powiązaniu z wymaganiami klienta, określenia środków na realizację tych działań, terminy ich realizacji i osoby odpowiedzialne za ich wykonanie, ewentualnej weryfikacji Polityki Jakości. 6. ZRZĄDZNIE ZSOBMI 6.1. Zapewnienie zasobów Ze względu na charakter Urzędu, środki finansowe niezbędne dla jego działania, są przyznawane corocznie uchwałą budżetową Rady Miasta Terespol. W ten sposób zabezpiecza się środki na poprawę warunków technicznych, koszty eksploatacyjne a w decydującej części na wynagrodzenia dla niezbędnej kadry, w tym również na stałe podnoszenie jej kwalifikacji. Ponadto w uchwalonym budżecie zaplanowane zostaną odpowiednie środki zapewniające utrzymanie SZJ w Urzędzie Miasta Terespol.

21 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: Zasoby ludzkie Postanowienia ogólne Warunkiem niezbędnym do zapewnienia odpowiednio wysokiej jakości świadczonych usług oraz zadowolenia klienta jest zapewnienie, że personel Urzędu powinien wykazać się odpowiednimi kompetencjami, na które składają się odpowiednie wykształcenie, umiejętności i doświadczenie. Mając tego świadomość najwyższe kierownictwo stara się w miarę posiadanych możliwości doskonalić jakość personelu zatrudnionego w Urzędzie poprzez uczestnictwo pracowników w odpowiednich szkoleniach Kompetencje, świadomość i szkolenia Wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w organizacji są określone w ustawie z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398). W stosunku do osoby zatrudnionej na stanowisku Skarbnika (głównego księgowego) dodatkowe wymagania kwalifikacyjne zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.). W dotychczasowej praktyce, dość rzadko określa się dodatkowe wymagania kwalifikacyjne w stosunku do tych opisanych we wskazanym wyżej rozporządzeniu. Ponadto często obowiązującym standardem przy przygotowywaniu warunków konkursowych przy zatrudnianiu jest praktyczna znajomość języka obcego. Podstawową formą zatrudniania pracowników na wszystkich stanowiskach jest ogłaszanie konkursów. W Urzędzie prowadzona jest dokumentacja dotycząca każdego pracownika, która zawiera dokumenty dotyczące jego wykształcenia, umiejętności, doświadczeń i udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego. Podnoszenie kompetencji jak i świadomości pracowników Urzędu odbywa się przy wykorzystaniu szkoleń doskonalących, w tym m.in.: szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, podejmowanych przez pracowników studiów podyplomowych, samokształcenia się pracowników. Szkolenia pracowników mają na celu podnoszenie poziomu ich wiedzy, umiejętności i kwalifikacji tak, aby: zapewnić, że wszystkie procesy realizowane w Urzędzie są wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie, zapewnić, że pracownicy Urzędu są świadomi istoty i wagi ich działań oraz sposobu, w jaki przyczyniają się do osiągania celów, zapewnić, że pracownicy mają świadomość znaczenia jakości usług i zadowolenia Klienta.

22 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 22 W organizacji funkcjonuje ustalona pisemna procedura planowania i realizacji szkoleń (jako jednej z form podnoszenia kwalifikacji personelu) oraz oceny ich skuteczności. Stworzony jest również arkusz oceny szkolenia pracownika Urzędu, która ma za zadanie ocenę skuteczności szkolenia (Procedura Szkoleń Pracowników Pp-1) Infrastruktura Główną siedzibą Urzędu jest budynek położony w centrum miasta Terespol. Bezpośrednio przy Urzędzie, a także w bliskim sąsiedztwie znajduje się parking samochodowy. Budynek nie spełnia do końca oczekiwań zarówno pracowników Urzędu jak i klientów; Wszystkie stanowiska związane z obsługą klientów wyposażone są w sprzęt komputerowy i inny, niezbędny do prawidłowej obsługi Środowisko pracy Specyfika produktów realizowanych w organizacji powoduje, że standardowe warunki, w jakich prowadzona jest działalność urzędu administracji publicznej są w pełni wystarczające do zapewnienia zgodności z wymaganiami dotyczącymi produktów. 7. RELIZCJ WYROBU 7.1. Planowanie realizacji usług W Urzędzie zostały określone procesy potrzebne do realizacji produktów będących jej zadaniami statutowymi. Uwzględniono i wykorzystano dotychczasowe dobre praktyki. Natomiast w planowaniu uwzględniono te wymagania normy, które wcześniej nie były spełnione. W wyniku analizy realizowanych w Urzędzie zadań wybrano te, które mają istotne znaczenie dla jakości pracy Urzędu i w tych przypadkach zidentyfikowano potrzebę ustanowienia procesów. W uzasadnionych przypadkach procedury opisujące te procesy zostały sformułowane w postaci pisemnej ze schematem blokowym, a tam gdzie nie było to konieczne w formie procedur pisemnych opisowych. W procedurach pisemnych ze schematem blokowym zawarto ustalenia dotyczące celów jakości, wymagań dotyczących produktu oraz niezbędnych działań w zakresie weryfikacji, monitorowania, kontroli i przyjęcia produktu. Ustalono w nich również zakres niezbędnych zapisów potwierdzających zgodność praktyki z założonymi zasadami. Zwrócono szczególną uwagę by pracownicy realizujący te procedury poznali cel jakościowy, wymagania prawne oraz zapisy powstające w trakcie realizowania danej usługi. Pozostałe zadania są realizowane w Urzędzie na zasadzie procedur ustnych w oparciu o istniejące przepisy prawa i wykonywane w identycznym standardzie jak procedury pisemne. W czasie prac wdrożeniowych oraz w trakcie utrzymywania SZJ dokłada

23 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 23 się wszelkich starań by procedura ustna w świadomości pracowników była traktowana z równą powagą jak procedura pisemna Procesy związane z Klientem Określenie wymagań dotyczących usługi Pracownicy komórek organizacyjnych wykonujący zadania zidentyfikowane jako procesy mają obowiązek ustalenia wymagań dotyczących realizowanego przez siebie produktu. Specyfika pracy Urzędu powoduje, że wymagania te ujęte są w przepisach prawa, a w nielicznych tylko przypadkach klient specyfikuje swoje indywidualne oczekiwania w stosunku do produktu. W wyniku wieloletniej działalności standardem jest to, że pracownicy znają przepisy prawne zawierające wymagania dot. realizowanych przez siebie produktów i mają łatwy do nich dostęp. Ponadto w każdej procedurze operacyjne pisemnej, czy też ustnej wymagania prawne zostały ściśle określone i przypisane konkretnej usłudze realizowanej przez Urząd Przegląd wymagań dotyczących usługi W organizacji zostały ustalone i wdrożone zasady dotyczące przeglądu wymagań związanych z produktem (usługą) w sytuacji konkretnego zamówienia (wniosku) ze strony klienta. Jak opisano wyżej, określenie wymagań dotyczących produktu (usługi) nie stanowi problemu, a w przypadku formułowania indywidualnych wymagań klienta są bardzo rzadkie ze względu na specyfikę produktów (usług) realizowanych w Urzędzie. Niemniej, jeśli taki przypadek ma miejsce jest on wyjaśniany bezpośrednio z klientem w formie tradycyjnie praktykowanej tj. osobistego, telefonicznego lub pisemnego kontaktu. W praktyce działania najczęstszym zjawiskiem jest przegląd wniosku klienta pod kątem jego kompletności oraz właściwości Urzędu do realizacji tego konkretnego produktu (usługi). Jeżeli Urząd okaże się niewłaściwy do realizacji wniosku klienta jest on przekazywany do organizacji właściwej, o czym klient jest pisemnie powiadamiany. Ustalono w SZJ generalną zasadę, że zgodnie z wymaganiem normy z takiego przeglądu musi być dokonany odpowiedni zapis Komunikacja z Klientem W wyniku wieloletniej tradycji zostały ustalone sprawdzone formy komunikacji z klientem. Najważniejsze z nich to: tablice informacyjne ulokowane w siedzibie Urzędu, strona internetowa miasta foldery, materiały promocyjne zawierające informacje oraz dane teleadresowe, Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Terespol, ogłoszenia w lokalnych mediach, itp., konferencje prasowe zwoływane na potrzeby ważnych wydarzeń, cotygodniowe przyjęcia klientów przez Burmistrza Miasta, każdy piątek z możliwością bezpośredniego dostępu do Burmistrza Miasta, część takich spotkań ma charakter reklamacyjny,

24 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 24 informacja zwrotna od klientów zbierana według zasad opisanych w punkcie , przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków od klientów; proces przyjmowania i rozpatrywania skarg został uregulowany procedurze pisemnej Pp-5 (Załącznik nr 3) 7.3. Projektowanie i rozwój Ze względu na specyfikę działania Urzędu nie ma on możliwości i potrzeby prowadzenia działań w zakresie projektowania i rozwoju (w sensie rozumienia intencji norm) stąd też uzasadnione jest wyłączenie tego wymagania z SZJ w przypadku tej organizacji Zakupy W związku z tym, iż zakupy jako forma działania, której celem jest dbałość o jakość produktu (usługi) nie występuje w Urzędzie, proces zakupów jak i jego wynik nie mają wpływu na produkt przekazywany klientowi. Uzasadnionym jest wyłączenie tego wymagania SZJ Świadczenie usług Wdrożenia SZJ spowodowano, że Urząd prowadzi planowanie oraz realizację swoich produktów w warunkach nadzorowanych. W odniesieniu do intencji normy oznacza to, że pracownicy mają zapewniony dostęp do niezbędnych informacji, w których określono właściwości realizowanych przez nich produktów, a także do opracowań o charakterze regulaminów i instrukcji, w których zawarte są potrzebne im informacje. W szczególności korzystają z otrzymywanych na bieżąco przez Urząd aktów prawnych w formie tradycyjnej oraz dysponują programem komputerowym LEX uaktualnianym w sposób ciągły przez operatora. Dysponują również potrzebnym im wyposażeniem w postaci komputerów, kopiarek, drukarek, skanerów, itp. Dla wszystkich procedur zidentyfikowanych w Urzędzie zostały ustalone i wdrożone zasady związane ze zwolnieniem produktu, jego dostawą i działaniami po dostawie oraz zasady monitorowania i pomiarów produktu w trakcie jego realizacji. W procedurach pisemnych zagadnienia te ujęto w części opisowej tych procedur, a w przypadku procedur ustnych uregulowane w sposób opisany w punkcie 7.1. niniejszej księgi. Ustalono jako generalną i obowiązującą zasadę, że przed zwolnieniem produktu do klienta jest on przeglądany, a fakt dokonania tego przeglądu potwierdzany jest zapisem Nadzorowanie dostarczania usług Działalność Urzędu odbywa się w warunkach nadzorowanych. Zasady planowania i realizacji produktów są określone w Regulaminie Organizacyjnym. Kompetencje i odpowiedzialność w zakresie monitorowania procesów i zwalniania produktów

25 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 25 określone są także w procedurach operacyjnych pisemnych ze schematem blokowym oraz w schemacie postępowania przy procedurach operacyjnych pisemnych opisowych (Załącznik Nr 3) Walidacja procesów i dostarczanie usługi W związku z tym, że w działalności Urzędu istnieją możliwości weryfikowania wyników w następstwie monitorowania i pomiarów procesów i produktów, nie ma potrzeby przeprowadzania walidacji procesów w sensie rozumienia tego wymagania normy Identyfikacja i identyfikowalność Dokumenty wpływające do Urzędu rejestrowane są w książce korespondencyjnej w komórce organizacyjnej lub na samodzielnym stanowisku pracy, do którego został złożony dokument. W przypadku złożenia dokumentu do sekretariatu dokument po zarejestrowaniu w książce korespondencyjnej zostaje zadekretowany do pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację i przekazany do stanowiska. Czynności rejestracji, dekretacji i przekazania dokumentu potwierdza się poprzez wpisanie daty i złożenie podpisu Własność Klienta Podstawowymi elementami stanowiącymi własność klienta są dane osobowe. W Urzędzie obowiązuje tajemnica służbowa i ochrona danych osobowych w zakresie wykonywanych zadań zgodnie z przepisami prawa. Dodatkowymi zabezpieczeniami danych osobowych w Urzędzie Miasta Terespol są: a. system alarmowy budynku UM w dni robocze i święta, b. wyposażenie pomieszczeń biurowych w zamykane szafki i biurka, c. komputery i programy zabezpieczone hasłem Zabezpieczanie usługi Produkty realizowane w Urzędzie są nadzorowane na wszystkich etapach procesu realizacji. Są przechowywane w pomieszczeniach, do których dostęp ma upoważniony pracownik. Produkty o szczególnym znaczeniu są przetrzymywane w szafach pancernych lub w pomieszczeniu kancelarii tajnej posiadającej dodatkowe zabezpieczenie. Takiego szczególnego zabezpieczenia wymagają np. akty stanu cywilnego, dowody osobiste, dane dotyczące obronności. Produkty są przygotowane do wysłania na tym stanowisku pracy, na którym były realizowane. Tu też są adresowane i dostarczane do kancelarii, której pracownik bezpośrednio zajmuje się wysyłką Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów Specyfika działalności Urzędu i jego produktów powoduje, że do monitorowania i pomiarów nie ma możliwości i potrzeby stosowania urządzeń wymagających

26 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 26 specjalnego nadzoru w formie wzorcowania czy adiustowania w związku z tym uzasadnione jest wyłączenie tego wymagania z SZJ. 8. POMIRY, NLIZ I DOSKONLENIE 8.1. Postanowienia ogólne W Urzędzie zostały ustanowione, wdrożone i utrzymywane procesy monitorowania, pomiaru, analizy i doskonalenia w zakresie i w obszarach wymaganych postanowieniami normy, co zostało opisane i udokumentowane w kolejnych punktach niniejszego rozdziału Monitorowanie i pomiary Zadowolenie Klienta Urząd Miasta Terespol jako organizacja tworząca system zarządzania jakością chce wiedzieć o ocenie swojej pracy jak najwięcej, ponieważ nie wstydzimy się krytyki, bo ta pozwala nam być lepszą organizacją, ciągle doskonalszą. Wszelkie uwagi mieszkańców naszych klientów, są dla nas bardzo cenne. Poprzez spostrzeżenia i uwagi mieszkańców podnosimy swoją wiedzę o naszej organizacji, aby poprawnie, sprawnie i szybko obsłużyć klienta. Naszą wiedzę o stopniu zadowolenia klienta czerpiemy z kilku źródeł. Stanowią je: - uwagi przekazywane są pocztą elektroniczną - badanie zadowolenia Klientów poprzez ankiety, wykonywane w razie zaistnienia takiej potrzeby, przy czym badanie satysfakcji klientów z usług Urzędu musi być wykonywane, co najmniej raz w roku. Potrzeba przeprowadzenia badań ankietowych może wynikać w szczególności ze skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu składanych przez mieszkańców. Impulsem do przeprowadzenia sondażu opinii społeczności lokalnej może być także propozycja zmian organizacyjnych wypływająca od pracowników Urzędu. - przyjęcia interesantów przez najwyższe kierownictwo UM - uwagi zgłaszane w prasie lokalnej - przegląd zarządzania dokonywany przez kierownictwo UM. Takie działania zmierzają do odnalezienia tych obszarów, które powinny zostać poprawione i udoskonalone. Po zgromadzeniu i analizie ankiet oraz skarg i wniosków, ich wyniki Pełnomocnik ds. Jakości przedstawia Najwyższemu Kierownictwu Urzędu, które decyduje o konieczności podjęcia określonych działań korygujących lub zapobiegawczych udit wewnętrzny Kierownictwo Urzędu ustanowiło i utrzymuje udokumentowaną procedurę systemową auditów wewnętrznych Ps-3, której przedmiotem jest uregulowanie trybu planowania i przeprowadzenia wewnętrznych auditów jakości. udity wewnętrzne przeprowadzane są przez powołanych Zarządzeniem Nr 16/2010 z dnia

27 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: r. w sprawie powołania auditorów wewnętrznych - auditorów wewnętrznych odpowiednio przeszkolonych w tym zakresie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za SZJ. Zgodnie z przyjętą procedurą audity wewnętrzne przeprowadzane są w oparciu o roczny Grafik planów auditów (formularz 1/Ps-3) i obejmują wszystkie komórki organizacyjne Urzędu i całą działalność w obszarze systemu jakości. udit odnosi się zatem do wszystkich procesów, procedur i innych wymagań będących przedmiotem badania. Celem przeprowadzenia tych badań jest stwierdzenie, czy SZJ jest skutecznie wdrożony i utrzymany, a w przypadku stwierdzenia niezgodności spowodowanie usunięcia przyczyn tych niezgodności. W tym celu Pełnomocnik ds. SZJ corocznie do końca grudnia opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia przez Burmistrza Program auditów wewnętrznych sporządzony na formularzu 2/Ps-3., Przy czym przewiduje się możliwość przeprowadzenia auditów pozaplanowych, o ile zostanie stwierdzona potrzeba ich przeprowadzenia, (jeżeli sposób realizacji zadań wskazuje potrzebę ich przeprowadzenia). udity prowadzone są we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu przez pracowników, którzy mają odpowiednie kwalifikacje (szkolenie na auditora wewnętrznego) i nie ponoszą bezpośredniej odpowiedzialności za badany zakres działalności. Udokumentowane wyniki z auditów wewnętrznych potwierdzające zgodność lub niezgodność praktyki postępowania z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009 przekazywane są osobom odpowiedzialnym za obszar, w którym przeprowadzony był audit oraz Pełnomocnikowi. Wyniki auditów wewnętrznych są analizowane przez Pełnomocnika, zaś wnioski przedstawiane w Sprawozdaniu na przegląd systemu jakości dla Naczelnego Kierownictwa Monitorowanie i pomiary procesów Dla stworzenia podstawy do podejmowania działań doskonalących oraz w celu wykazania, że realizowane w Urzędzie procesy osiągają zaplanowane wyniki został ustanowiony i wdrożony oraz jest utrzymywany mechanizm monitorowania realizowanych w organizacji procesów w oparciu o roczne sprawozdania Kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk z realizacji zadań formularz 2/Pp-8. Do obowiązków liderów procesu należy monitorowanie procesów jak również (w miarę możliwości i potrzeby) formułowanie propozycji celów dotyczących jakości (dot. ich procesów), które przedkładają Pełnomocnika (zgodnie z zasadami opisanymi w pkt niniejszej Księgi) do 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. Na podstawie sprawozdań rocznych Kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk z realizacji zadań oraz osiąganych celów jakości Pełnomocnik sporządza kompleksową informację odnośnie wyników pomiarów i przedstawia ją podczas przeglądu zarządzania na formularzu 3/Pp-8. Uzyskane dane są wykorzystywane w opracowaniu Raportu z przeglądu sporządzanego na formularzu 4/Pp-8 w ramach Procedury Ciągłego Doskonalenia Systemu Pp-8.

28 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: Monitorowanie i pomiary produktu/usługi Dla spełnienia wymagań związanych z prowadzeniem działalności w warunkach nadzorowanych dla każdego produktu realizowanego w Urzędzie zostały ustalone odpowiednie metody jego monitorowania i pomiarów. Celem ich jest umożliwienie weryfikacji czy zostały spełnione wymagania dotyczące produktu na poszczególnych etapach jego realizacji oraz zwalniania go do klienta. Szczególną uwagę zwrócono na tzw. punkty krytyczne tzn. takie etapy procesu realizacji produktu, które mają szczególne znaczenie dla osiągnięcia zaplanowanych wyników i bez, których weryfikacji nie jest możliwe przejście do następnych zaplanowanych w procedurze czynności. Dla potrzeby monitorowania i pomiaru produktu zostały też uściślone kompetencje i odpowiedzialność poszczególnych osób na kolejnych etapach realizacji produktu. Powyższe kwestie zostały opisane w procedurach pisemnych, a w przypadku procedur ustnych ustalone metodą opisaną w pkt niniejszej Księgi Nadzór nad usługą niezgodną Kierownictwo Urzędu ustanowiło i utrzymuje udokumentowaną Procedurę systemową nadzoru nad produktem niezgodnym Ps - 4. Celem nadzoru nad produktem niezgodnym jest jego identyfikacja i sprawienie, aby nie trafił on do Klienta zewnętrznego. Jeżeli produkt niezgodny zostanie wykryty po dostaniu się do klienta wdrożone zostanie działanie mające na celu ograniczenie niekorzystnych dla klienta i Urzędu skutków zaistniałych niezgodności naliza danych Kierownictwo Urzędu mając na uwadze wagę zagadnienia jakim jest analiza danych wyodrębniło w ramach SZJ Proces Doskonalenia P-4. W ramach Procesu P-4 Najwyższe Kierownictwo przeprowadza przeglądy Systemu Zarządzania Jakością, polegające na formalnej ocenie stanu systemu, jego przydatności dla Polityki Jakości oraz nowych celów strategicznych i operacyjnych Urzędu wynikających ze zmieniających się warunków zewnętrznych jak i wewnętrznych. Źródłem danych umożliwiających dokonanie analizy są: raporty z auditów wewnętrznych i zewnętrznych, podjęte działania korygujące i zapobiegawcze, Raport z przeglądu zarządzania Pełnomocnika ds. SZJ, wyniki z badania satysfakcji klientów, kompleksowe informacje odnośnie wyników pomiarów procesów (8.2.3) - formularz 2/Pp-8, skargi i wnioski klientów, zapisy z poprzednich przeglądów. nalizy danych dokonuje Pełnomocnik ds. SZJ. Na podstawie przeprowadzonej analizy danych sporządzana jest ocena możliwości prowadzenia ciągłego

29 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 29 doskonalenia SZJ oraz określenia jego kierunków w ramach Procedury Ciągłego Doskonalenia Systemu Pp Doskonalenie Ciągłe doskonalenie W wyniku wdrożenia SZJ zostały ustanowione i wdrożone mechanizmy zalecane przez normę, które doskonaleniu nadają charakter ciągły i systemowy. Wdrożono bowiem politykę jakości, mechanizmy stosowania celów dot. jakości, audity wewnętrzne, analizę danych, działania korygujące i zapobiegawcze oraz przegląd zarządzania. Ciągłość zapewniono poprzez ustalenie terminu cyklicznego (regularnego) rocznego przeglądu zarządzania i ustanowienie dla pozostałych mechanizmów ich cyklów realizacji skorelowanych z przeglądem zarządzania w ramach Procedury Ciągłego Doskonalenia Systemu Pp Działania korygujące W celu skutecznego podjęcia działań eliminujących przyczyny stwierdzonych w Urzędzie niezgodności, a także w celu zapobiegania ich powtórnemu wystąpieniu została ustanowiona i wdrożona oraz jest utrzymywana pisemna Procedura systemowa działań korygujących Ps-5. Reguluje ona kwestie dotyczące ustalania obszarów i przyczyn niezgodności, zasad oceny potrzeby podejmowania działań korygujących oraz oceny skuteczności tych działań, które już zostały podjęte. Uściśla również kompetencje i odpowiedzialność osób oraz zakres zapisów dokumentujących, że przeprowadzone działania zostały wykonane w sposób nadzorowany Działania zapobiegawcze Dla ustanowienia skutecznego mechanizmu podejmowania działań zapobiegawczych w celu spełnienia wymagania normy w tym zakresie została ustanowiona, wdrożona i jest utrzymywana udokumentowana (pisemna) Procedura systemowa działań zapobiegawczych Ps-6. Jej głównym celem jest umożliwienie identyfikacji potencjalnych niezgodności i usuwania ich przyczyn zanim wystąpią. Procedura ustala także zasady wdrażania niezbędnych zadań oraz oceny ich skuteczności a także kompetencje i odpowiedzialność w tym obszarze a także zakres zapisów związanych z tymi działaniami i potwierdzających, że zostały one przeprowadzone w warunkach nadzorowanych.

30 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: 1/ STRON: 1 KLIENT Przepisy prawa Polityka jakości Urzędu Grupy procesów głównych: Proces Planowanie P-1 Proces Realizacji Zadań P-2 Proces Oceny i Weryfikacji P-3 WYNIKI PROCESÓW KLIENT ZPEWNIENIE ZSOBÓW P-5 DOSKONLENIE P-4

31 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: 2/ STRON: 1 WYKZ PROCESÓW Lp. Nazwa procesu Index Lider procesu 1 Proces Planowanie P-1 Skarbnik Miasta 2 Proces Realizacji zadań P-2 Pracownicy, Kierownicy 3 Proces Oceny i weryfikacji P-3 Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością 4 Proces Doskonalenia P-4 Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością 5 Proces Zapewnienia zasobów P-5 Sekretarz Procesy realizowane w Urzędzie Miasta Terespol i ich wzajemne oddziaływanie są przedstawione w załączniku nr 1 (Mapa procesów).

32 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: 3/ STRON: 1 WYKZ PROCEDUR Lp Nazwa procedury Index Lider procedury Nazwa procedury systemowej 1 Procedura nadzoru nad dokumentami Ps-1 Pełnomocnik ds. 2 Procedura nadzoru nad zapisami Ps-2 Systemu 3 Procedura auditu wewnętrznego Ps-3 Zarządzania 4 Procedura nadzoru nad produktem Ps-4 Jakością niezgodnym 5 Procedura działań korygujących Ps-5 6 Procedura działań zapobiegawczych Ps-6 Nazwa procedury operacyjnej pisemnej ze schematem blokowym 1 Procedura odwoławcza od decyzji Po -1 Pracownik w sprawach podatkowych merytoryczny 2 Procedura postępowania i wydawania decyzji w zakresie organizacji imprez masowych 3 Procedura wydawania decyzji administracyjnych zatwierdzenie podziału nieruchomości 4 Procedura wydawania decyzji o wymeldowanie z pobytu stałego w trybie administracyjnym Po-2 Po-3 Po-4 Pracownik merytoryczny Pracownik merytoryczny Pracownik merytoryczny Nazwa procedury operacyjnej pisemnej opisowej 1 PROCEDUR SZKOLEŃ PRCOWNIKÓW Pp-1 Pracownik merytoryczny 2 PROCEDUR DOTYCZĄC WYSTWINI UPOMNIEŃ Pp-2 Pracownik 3 PROCEDUR SKŁDNI WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI DZIŁLNOŚCI GOSPODRCZEJ EDG-1 4 PROCEDUR USUWNI DRZEW I KRZEWÓW ( OSOBY FIZYCZNE ) 5 PROCEDUR PRZYJMOWNI I ROZPTRYWNI SKRG I WNIOSKÓW 6 ZŚWIDCZENIE O ZDOLNOŚCI PRWNEJ DO ZWRCI MŁŻEŃSTW Z GRNICĄ PRZEZ OBYWTEL POLSKIEGO 7 PROCEDUR PRZYJMOWNI I ROPTRWYNI WNIOSKÓW O PRZYZNNIE DODTKU MIESZKNIOWEGO 8 PROCEDUR CIĄGŁEGO DOSKONLENI SYSTEMU Pp-3 Pp-4 Pp-5 Pp-6 Pp-7 Pp-8 merytoryczny Pracownik merytoryczny Pracownik merytoryczny Pracownik merytoryczny Pracownik merytoryczny Pracownik merytoryczny Pełnomocnik

33 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: 4/ STRON: 1 POLITYK JKOŚCI Urzędu Miasta Terespol Misją Urzędu Miasta Terespol jest skuteczna realizacja zadań statutowych we współpracy z partnerami publicznymi i prywatnymi na podstawie i w zakresie obowiązującego prawa. Nadrzędnym celem jest zapewnienie i utrzymanie jak najlepszych warunków realizacji zbiorowych potrzeb Mieszkańców i Klientów, które osiągamy przez świadczenie usług na najwyższym poziomie jakości, dbałość o środowisko naturalne i realizowanie zasad samorządności lokalnej. Polityka Jakości Urzędu polega na terminowym realizowaniu zadań, profesjonalnej i życzliwej obsłudze, dążeniu do uzyskania akceptacji i zadowolenia mieszkańców. Politykę Jakości będziemy realizować w oparciu o normy prawa i zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem ISO Dla zapewnienia skutecznej realizacji Polityki Jakości wyznaczamy następujące cele: konsekwentną realizację postanowień Strategii Rozwoju Miasta Terespol, sprawna i kompetentna obsługa interesantów, ochronę i dbałość o środowisko naturalne, stwarzanie przyjaznych warunków dla obsługi Inwestorów, efektywne gospodarowanie środkami publicznymi, prowadzenie pełnej i otwartej polityki informacyjnej urzędu, ciągłe identyfikowanie przepisów prawnych i konsekwentne ich przestrzeganie, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników, stosowanie i ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskowego zgodnego z normami - ISO 9001:2009. Pracownicy Urzędu Miasta Terespol odpowiedzialni są za realizację wyznaczonych celów a zadaniem nadrzędnym każdego urzędnika jest podnoszenie jakości świadczonych usług. Jako Burmistrz Miasta Terespol deklaruję wolę systematycznego doskonalenia jakości usług świadczonych przez Urząd oraz osobiste zaangażowanie w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych celów i kierunków w niniejszej Polityce. Burmistrz Miasta Terespol Jacek Danieluk

34 KSIĘG JKOŚCI URZĄD MIST TERESPOL EDYCJ: 5/ STRON: 1

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 1/9. 2/9..1. Zaangażowanie kierownictwa. Najwyższe kierownictwo Urzędu Miejskiego zaangażowało się we wdrożenie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 9001:2009.

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Strona 1 Stron 8 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu PN-EN ISO 9001: 2009 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Lider procedury: Jerzy Pawłowski Opracował: Data Imię i nazwisko Podpis Grażyna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI z dnia 12 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI z dnia 12 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI w sprawie wdroŝenia, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r.

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/5.6/NJ Wyd.05 Egz. nr. Str./Na str. 1/ 10 29.11.2016 (data wydania) INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Opracował inżynier

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli: Protokół z przeglądu zarządzania nr 1/2012 Przegląd zarządzania odbył się dnia 17.12.2012 w przeglądzie uczestniczyli: 1. Michał Jędrys Starosta Skarżyski 2. Stanisław Dymarczyk Członek Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 w PN-EN ISO 9001:2009 Ps-04 A 1 z 7 Znak:PSZJ.0142.11.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ PROCEDURA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH Imię i nazwisko s Podpis Jolanta Górecka Imię i nazwisko...... Jan Leonowicz

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 212 z dnia 28 czerwca 2012 r. Powiat Lubelski Księga Zarządzania Procesami Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: KZP-01 Strona: 1 z 11 Starostwo Powiatowe w

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Ps-0 TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Imię i nazwisko: Leszek Orpel PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA:.0.2004 r. Podpis: Data wydania:.09.2004

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 0 PROCEURA NAZORU NA PROUKTEM NIEZGONYM PN EN ISO 9001:2009 Strona 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 Strona

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

INDEX EDYCJA STRONA 7/37 7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK TYTUŁ/NAZWA Dobrej praktyki Nowoczesny System Zarządzania Jakością w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach - Permanentne doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa / Obowiązuje od grudnia 2006 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. ZaangaŜowanie kierownictwa Kierownictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest zaangaŝowane w tworzenie, wdroŝenie, rozwój i ciągłe

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami

Zarządzanie Zasobami Strona 1 z 5 Opracował:Data/Podpis Zweryfikował: Data/Podpis Zatwierdził: Data/Podpis Przemysław Hirschfeld Jarosław Ochotny, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 05.06.2012 Grażyna Marchwiak, 04.01.2012 1 Cel

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-05 EDYCJA 1 STRONA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE. Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości.

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-05 EDYCJA 1 STRONA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE. Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości. TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Podpis: Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Leszek Orpel Data wydania:.09.2004 r. Podpis: PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Audytu Wewnętrznego

Instrukcja Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2008 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 stycznia 2008 roku Instrukcja Audytu Wewnętrznego Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja Audytu Wewnętrznego, zwana dalej Instrukcją,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 62/09 Starosty Raciborskiego z dnia 30.07.2009r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin Wewnętrzny zwany

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta w PN-EN ISO9001:2009 Ps-03 A 1 z 5 Znak:PSZJ.0142.10.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: PROCEDURA NADZORU NAD PRODUKTEM NIEZGODNYM '7 im, WÓJTA Imię i nazwisko P o d j ą ć p I J M I N 'Oata Jolanta

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, iż działania związane z zarządzaniem Miastem odbywają się w sposób planowy, zgodny z przyjętą Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Karta procesu wydanie 2 z dnia 17.01.2013 Nazwa procesu Zarządzanie i doskonalenie SZJ Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Zakres stosowania, ds. SZJ Cel i miary procesu Podstawowe akty prawne (dokumenty

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

8.1 Postanowienia ogólne

8.1 Postanowienia ogólne KJ-0-206 8. Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: Stron: 0 8. Postanowienia ogólne W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku zaplanowano i wdroŝono właściwe, tj. dostosowane do specyfiki działalności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI BADAŃ

Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI BADAŃ ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Aneta Preneta Stanowisko ds. Kadr, BHP i stypendiów socjalnych 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

Obsługiwanie Reklamacji

Obsługiwanie Reklamacji Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. Konin, dnia 1.10.010 r. Obsługiwanie Reklamacji Spis treści 1. Cel.... Przedmiot i zakres... 3. Definicje.... Odpowiedzialność i uprawnienia....

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI Witold Kowalski (imię i nazwisko zatwierdzającego) Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 01.03.2013 r. Urząd Gminy Przemyśl Nr: 1 Księga Jakości jest własnością Urzędu

Bardziej szczegółowo