KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA W JAŚLE WYDANIE 3. DATA: OPRACOWAŁ: R.Marek SPRAWDZIŁ: ZATWIERDZIŁ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA W JAŚLE WYDANIE 3. DATA: 2015.07.31. OPRACOWAŁ: R.Marek SPRAWDZIŁ: ZATWIERDZIŁ:"

Transkrypt

1 URZĘDU MIASTA W JAŚLE WYDANIE 3

2 Strona 2/29 Tytuł rozdziału SPIS TREŚCI Spis treści 2 Ewidencja zmian 4 Rozdział 1. Wykaz definicji 5 Rozdział 2. Prezentacja Urzędu Miasta 6 Rozdział 3. Prezentacja Księgi Jakości Przedmiot Opracowanie, aktualizacja i dystrybucja Dokumenty związane z Księgą Jakości 7 Rozdział 4. Opis Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Wymagania ogólne Wymagania dotyczące dokumentacji 9 Rozdział 5. Odpowiedzialność Kierownictwa Zaangażowanie kierownictwa Orientacja na klienta Polityka Jakości Planowanie Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Przegląd zarządzania 12 Rozdział 6. Zarządzanie zasobami Zapewnienie zasobów Zasoby ludzkie Infrastruktura Środowisko pracy 14 Rozdział 7. Realizacja wyrobu Planowanie realizacji wyrobu Procesy związane z klientem Projektowanie i rozwój Zakupy Produkcja i dostarczanie usługi Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów 18 Rozdział 8. Pomiary, analiza, doskonalenie Postanowienia ogólne Monitorowanie i pomiary Nadzór nad wyrobem niezgodnym Analiza danych Doskonalenie 21

3 Strona 3/29 Tytuł rozdziału SPIS TREŚCI Załączniki Załącznik Nr l Misja i Polityka Jakości Urzędu Miasta w Jaśle 22 Załącznik Nr 2 Procesy i inne dokumenty je opisujące na tle struktury organizacyjnej Urzędu Miasta w Jaśle 23 Załącznik Nr 3 Zestawienie porównawcze wymagań przyjętego modelu normy oraz dokumentacji SZJ 24 Załącznik Nr 4 Struktura organizacyjna Urzędu Miasta w Jaśle 25 Załącznik Nr 5 Wykaz Procedur i Instrukcji jakości 26 Załącznik Nr 6 Powiązania procesów Urzędu Miasta w Jaśle 28 Załącznik Nr 7 Wykaz Procedur wpisany w schemat SZJ w Urzędzie Miasta w Jaśle wg normy PN-EN ISO 9001:

4 Strona 4/29 Tytuł rozdziału EWIDENCJA ZMIAN EWIDENCJA ZMIAN L.p. Nr karty zmian Zmiana dotyczy Nr strony zmienionej Data i podpis

5 Strona 5/29 Tytuł rozdziału WYKAZ DEFINICJI Rozdział 1 Rozdział 1. WYKAZ DEFINICJI Akta sprawy Audit Audyt Burmistrz Klient Księga Jakości - cała dokumentacja /pisma, dokumenty, notatki, formularze, plany, fotokopie, rysunki, itp./ zawierające dane, informacje, które były, są lub mogą być istotne przy rozpatrywaniu danej sprawy - udokumentowane i niezależne badanie Systemu Zarządzania Jakością - niezależna i obiektywna działalność, której celem jest wspieranie Burmistrza Miasta Jasła w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. - Burmistrz Miasta Jasła - osoba lub organizacja otrzymująca usługę - dokument, w którym zdefiniowano i opisano System Zarządzania Jakością (SZJ) w Urzędzie Miasta Najwyższe Kierownictwo Pełnomocnik ds. Jakości Procedura Proces Rada Miejska - Burmistrz, Z-cy Burmistrza, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta - przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta - ustalony sposób postępowania - system działań, które wykorzystują zasoby w celu przekształcenia stanu wejściowego w stan wyjściowy - Rada Miejska Jasła System Zarządzania Jakością - jest to ustanowiony system do realizacji Misji i Polityki Jakości zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta Wyrób Zapis Zasoby - Urząd Miasta w Jaśle - usługa, która jest wynikiem procesu - dokument, w którym zawarto uzyskane wyniki lub odnotowano potwierdzenie przeprowadzonych zmian - to kadra pracownicza, środki finansowe, wyposażenie, metody

6 Strona 6/29 Tytuł rozdziału PREZENTACJA URZĘDU MIASTA Rozdział 2 Rozdział 2. Prezentacja Urzędu Miasta Sytuacja, która zaszła w Polsce w wyniku zmian ustrojowych, wymaga od kierownictwa Urzędu Miasta i Jego pracowników nowych umiejętności myślenia i działania, które to powinny mieć swoje odzwierciedlenie w stałym poszukiwaniu optymalnych rozwiązań w różnych dziedzinach życia, ale przede wszystkim w organizacji i zarządzaniu. Ten proces jest najważniejszy, gdyż stanowi o powodzeniu każdej organizacji we właściwym wypełnieniu jej funkcji. Ideą powołania Urzędu jest zapewnienie mieszkańcom miasta realizacji działań związanych z organizacją życia społeczno - gospodarczego. Dążeniem kierownictwa Urzędu Miasta jest, aby nie był tylko organizacją ustawowo wypełniającą obowiązki, ale również przy tym spełniał potrzeby i oczekiwania klienta. Urząd Miasta jako organizacja posiada nowoczesną, uporządkowaną strukturę organizacyjną, nastawioną na realizacje celów i efektywna pracę. Struktura przedstawiona jest w Załączniku Nr 4. Uruchomiono Punkt Informacyjny, wdrożono elektroniczny system obiegu dokumentów, wprowadzono standardy obsługi klienta oraz ustalono zasady planowania pracy. W 2000 roku Zarząd Miasta postanowił o wdrożeniu w Urzędzie Miasta Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą serii ISO 9001:2000. Przyjęto Politykę Jakości, powołano Pełnomocnika ds. Jakości i Komitet Sterujący oraz po odpowiednim przeszkoleniu powołano grupę auditorów wewnętrznych. Kierownictwo Urzędu w sposób przemyślany i po konsultacjach z pracownikami Urzędu uznało, że poprawi to w zdecydowanym stopniu funkcjonowanie Urzędu oraz jego wiarygodność w oczach mieszkańców miasta oraz przyszłych inwestorów. W październiku 2002 roku Urząd Miasta w Jaśle otrzymał certyfikat jakości na zgodność z normą ISO 9001:2000 w zakresie całej działalności Urzędu. Certyfikat został przyznany na okres trzech lat. W 2005 roku i następnie w 2008 roku jednostka certyfikująca po przeprowadzeniu badania przedłużała ważność certyfikatu o kolejne trzy lata. W 2010 roku SZJ ustanowiony w Urzędzie Miasta został poddany auditowi na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009, natomiast w wyniku auditu przeprowadzonego w 2011 roku ważność certyfikatu na zgodność z powyższą normą została przedłużona do 2014 roku. Po przeprowadzeniu badania w 2014 roku ważność certyfikatu została przedłużona do 2017 roku. Kierownictwo uznało również, że wprowadzany w sposób ciągły i modyfikowany do potrzeb System Zarządzania Jakością wyeliminuje obciążenie kierownictwa tzw. ciągłą koordynacją na rzecz działań dla mieszkańców istotniejszych, a związanych z funkcjonowaniem miasta sprawach.

7 Strona 7/29 Tytuł rozdziału PREZENTACJA KSIĘGI JAKOŚCI Rozdział 3 Rozdział 3. Prezentacja Księgi Jakości 3.1. Przedmiot Niniejsze wydanie Księgi Jakości opisuje System Zarządzania Jakością wdrożony Urzędzie Miasta w Jaśle. SZJ oparty został na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2009. System dostosowany jest do specyfiki jednostki administracji samorządowej szczebla gminnego. Uzupełnienie Księgi Jakości stanowią Zarządzenia Burmistrza, uchwały Rady Miejskiej i instrukcje w sprawach: - obowiązujących procedur, - zasad przeprowadzania kontroli wewnętrznych, - zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, - zasad obsługi klienta, - instrukcji kasowej, - zasad obiegu dokumentów księgowych, - postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, - określenia sposobu zarządzania systemem informatycznym, - regulaminu pracy. Wykaz procedur stanowi załącznik do Zarządzenia Burmistrza i zostaje opracowywany, aktualizowany i archiwizowany przez Pełnomocnika ds. Jakości zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Wdrożone w Urzędzie Miasta procedury wymagające zmian aktualizowane będą przez powołane do tego celu zespoły lub wyznaczonych pracowników. Księga Jakości zatwierdzona została przez Burmistrza w drodze zarządzenia. Wszelkie zarządzenia, uchwały Rady Miejskiej oraz instrukcje stanowiące elementy Księgi Jakości są rejestrowane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Księga Jakości wydana została w 1 egzemplarzu w formie pisemnej i w formie elektronicznej dostępnej w wewnętrznej sieci komputerowej Urzędu Miasta Opracowanie, aktualizacja i dystrybucja Za opracowanie, aktualizację, dystrybucję, dokonywanie zmian i archiwizację Księgi Jakości odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Jakości. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Księgi Jakości odnotowywane są w karcie zmian, która znajduje się w oryginalnym egzemplarzu Księgi Jakości Dokumenty związane z Księgą Jakości - Norma PN-EN ISO 9001: Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Jakości - Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania auditorów wewnętrznych - Zarządzenie Burmistrza w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów i związków międzygminnych

8 Strona 8/29 Tytuł rozdziału OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rozdział 4 Rozdział 4. Opis Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta 4.1. Wymagania ogólne Urząd Miasta ustanowił, wdrożył i ustawicznie doskonali System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009. Informacja o ustanowionym systemie została upowszechniona wśród wszystkich pracowników, we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu. Szczególnej staranności dochowano dla zakomunikowania Polityki Jakości, nakierowanej na dostarczanie usług dążących do zwiększenia zadowolenia klientów, przy zachowaniu wymagań norm ustawowych (prawnych) oraz ustawicznego dążenia do doskonalenia ustanowionego systemu. Wdrożony System Zarządzania Jakością został ustanowiony w sposób, który winien zagwarantować jego ciągłość w czasie, pomimo możliwych zmian w Polityce Jakości jak i jej celów. System podlegać będzie systematycznym okresowym przeglądom i auditom wewnętrznym mającym służyć stałemu jego doskonaleniu nakierowanemu na zwiększenie zadowolenia klientów zewnętrznych jak i wewnętrznych. Wymagania normy (pkt 7.3) odnośnie projektowania i rozwoju określone zostały poprzez opracowanie procedury przygotowania projektu budżetu. We wdrożonym w Urzędzie Miasta SZJ dokonano wyłączenia w zakresie pkt normy PN- EN ISO 9001:2009 (walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi), gdyż wyniki procesów są weryfikowane poprzez monitorowanie zgodności wydanych decyzji administracyjnych/świadczonych usług z ustalonymi wymaganiami określonymi w przepisach zewnętrznych oraz wewnętrznych dokumentach dotyczących świadczonych usług. Zidentyfikowane zostały procesy Systemu Zarządzania Jakością i ich zastosowanie w Urzędzie Miasta. Wiele z tych procesów jest wystarczająco dobrze opisana przepisami prawa materialnego, dlatego skupiono się na procesach newralgicznych, których wyboru dokonano biorąc pod uwagę takie kryteria jak: częstotliwość występowania, stopień złożoności, zadowolenie klienta. Zidentyfikowane zostały procesy Systemu Zarządzania Jakością i ich zastosowanie w Urzędzie Miasta. Skupiono się na procesach newralgicznych, które: - decydują o zrozumieniu wymagań klientów, - dotyczą realizacji zamówień w kategoriach wartości dodanej, - pozwalają otrzymywać informacje o funkcjonowaniu procesów, - umożliwiają ciągłe doskonalenie procesów. Organizacja określiła sekwencję i wzajemne oddziaływanie procesów na siebie, jak również kryteria i mierniki, celem zapewnienia ciągłego nadzorowania prawidłowości ich przebiegu. Załącznik Nr 6 przedstawia Powiązania procesów, a Załącznik Nr 7 Wykaz procedur wpisany w schemat SZJ Urzędu Miasta w Jaśle. Mierniki dla oceny prawidłowości przebiegu procesów oraz sposoby ich monitorowania zostały zawarte w poszczególnych procedurach opisujących procesy, a zbiorczo w procedurze przeprowadzania przeglądów systemu jakości (w zakresie ramy wyników Urzędu Miasta) i działań zapobiegawczych (w zakresie doskonalenia poszczególnych procesów). Szczegółowe opisy procesów i ich przebiegów zostały zatwierdzone przez Burmistrza Miasta. Ustanowione zostały również zasady nadzoru nad procedurami. Przebieg procesów na tle struktury organizacyjnej przedstawia Załącznik Nr 2 do Księgi. Dla sprawnego i efektywnego przebiegu wszystkich opisanych procesów Najwyższe Kierownictwo zapewnia odpowiednio zaplanowane i przygotowane zasoby (osobowe i materialne), a także ich dostępność, w tym do informacji niezbędnych do wspomagania i monitorowania procesów. Wpływ na jakość usług świadczonych przez Urząd Miasta mają procesy zlecane

9 Strona 9/29 Tytuł rozdziału OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rozdział 4 wykonawcom zewnętrznym. Dotyczy to dostawców energii elektrycznej, gazu, usług wodnokanalizacyjnych, odbioru odpadów (w tym posegregowanych), usług w zakresie utrzymania czystości w budynku, dostarczania art. piśmienniczych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, usług telefonicznych i internetowych, zabezpieczenia p-poż. oraz bezpieczeństwa antywłamaniowego. Z powyższymi dostawcami Urząd Miasta zawarł umowy cywilno-prawne lub zlecił wykonanie usług w formie zamówień, w których określony jest sposób sprawowania nadzoru nad wykonywaniem usług w nich określonych Wymagania dotyczące dokumentacji System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta został udokumentowany w formie: - Księgi Jakości, - Procedur jakości wraz z ich opisem oraz wykorzystywanymi w nich formularzami, - Instrukcji jakości, które uszczegółowiają zapisy odpowiednich procedur, - Kart stanowiskowych, - Informacji dla klientów, - aktów normatywnych wewnętrznych tj. uchwał Rady Miejskiej, Zarządzeń Burmistrza, - aktów normatywnych zewnętrznych. Wdrożony System Zarządzania Jakością obejmuje wszystkie zadania realizowane przez Urząd Miasta w Jaśle. Wszystkie procedury i instrukcje jakości zostały zatwierdzone przez Burmistrza, a ich wykaz wraz z autorami został zawarty w niniejszej Księdze w Załączniku Nr 5. Wykaz procedur w modelu systemu normy PN-EN ISO 9001:2009 przedstawia załącznik Nr 7. Wszystkie stanowiące elementy Systemu Zarządzania Jakością dostępne są we wszystkich komórkach organizacyjnych. Odwzorowanie ustanowionego SZJ w Urzędzie Miasta do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 przedstawia Załącznik Nr 3 do Księgi. Na każdym stanowisku dostępne są wszystkie aktualne wersje dokumentów w wersji elektronicznej. Wykaz obowiązujących dokumentów w Systemie Zarządzania Jakością dostępny jest w wewnętrznej sieci komputerowej. W przypadku normatywnych aktów własnych wymagania dotyczące zapewnienia ich aktualizacji i ponownego zatwierdzenia wynikają ze zmian aktów zewnętrznych, a sposób ich przeglądu oraz zatwierdzania reguluje procedura tworzenia prawa miejscowego - uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza. Dostęp do zasobów aktualnych aktów normatywnych zewnętrznych zapewnia Zespół Radców Prawnych, a do aktów wewnętrznych Wydział Organizacyjny i Kadr. Są one dostępne również poprzez program komputerowy LEX. Za dystrybucję i aktualizację odpowiada Wydział Organizacyjny i Kadr. Informację o konieczności sporządzenia dokumentacji dla nowych obszarów lub aktualizacji funkcjonujących dokumentów przekazują Pełnomocnikowi ds. Jakości kierownicy wydziałów, referatów, biur i pracownicy na stanowiskach samodzielnych. Zasady określające nadzór nad dokumentami i zapisami w Urzędzie Miasta szczegółowo zostały opisane w procedurze nadzoru nad dokumentami oraz w procedurze nadzoru nad zapisami jakości. Wszystkie dokumenty i akta spraw podlegają archiwizacji na zasadach określonych w procedurze archiwizacja dokumentów.

10 Strona 10/29 Tytuł rozdziału ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Rozdział 5 Rozdział 5. Odpowiedzialność kierownictwa Zaangażowanie kierownictwa Kierownictwo Urzędu Miasta angażuje się w proces rozwoju i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. Sformułowało misję Urzędu Miasta i jego cele nadrzędne. Kierownictwo jest odpowiedzialne za wdrożenie przyjętej Polityki Jakości, w tym również za zapewnienie dostępności niezbędnych do jej wdrożenia zasobów. Polityka Jakości została jasno i precyzyjnie zakomunikowana pracownikom Urzędu Miasta. Kierownictwo będzie systematycznie dokonywać przeglądów SZJ według opracowanej i przyjętej procedury - Przegląd Kierownictwa. Kierownikiem Urzędu Miasta jest Burmistrz Miasta. Najwyższe kierownictwo Urzędu stanowią: Burmistrz, Zastępcy Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz. Pełnomocnikiem ds. Jakości jest osoba powołana Zarządzeniem Burmistrza Orientacja na klienta Kierownictwo Urzędu Miasta zapewniło identyfikację oraz spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta. Opracowano i wprowadzono system obsługi klienta, w którym określono elementy systemu obsługi klienta oraz zasady jego obsługi. Zbieranie i analizowanie informacji zewnętrznych (od klienta) realizowane jest poprzez ankiety, zebrania i spotkania z mieszkańcami, dyżury radnych, cotygodniowe przyjęcia stron przez Burmistrza oraz odbywające się raz w miesiącu przyjęcia mieszkańców przez członków Komisji Mieszkaniowej RMJ. Audity i audyty wewnętrzne oraz przeglądy najwyższego kierownictwa prowadzone są zgodnie z procedurami i stanowić będą również podstawę do podejmowania i ewentualnego modyfikowania Systemu Zarządzania Jakością Polityka jakości Kierownictwo Urzędu Miasta opracowując Politykę Jakości zapewniło, ze jest ona odpowiednia w odniesieniu do celów organizacji. Polityka Jakości zatwierdzona przez Burmistrza w drodze zarządzenia została przekazana do wszystkich komórek organizacyjnych. Tekst polityki został także opublikowany na tablicach ogłoszeń Urzędu w celu prezentacji jej postanowień dla klientów Urzędu Miasta. Polityka Jakości stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Księgi. Misją Urzędu Miasta jest zapewnienie należytej, sprawnej i profesjonalnej realizacji usług zaspokajających potrzeby społeczności lokalnej oraz podejmowanie działań zmierzających do wszechstronnego rozwoju miasta. Pomocą w tym jest: - wdrożony SZJ według normy PN-EN ISO 9001:2009, - nowoczesna struktura organizacyjna Urzędu Miasta nastawiona na realizacje celów, - ustalony system oceny pracy pracowników,

11 Strona 11/29 Tytuł rozdziału ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Rozdział 5 - zgłaszane opinie naszych Klientów. Odpowiedzialnym za Politykę Jakości w Urzędzie Miasta jest Burmistrz Planowanie Cele dotyczące jakości. Ustalona Polityka Jakości, a w tym cele organizacji zostały przeniesione na odpowiednie szczeble w ramach organizacji. Określono mierniki jakościowe, które są zgodne z Polityką Jakości. Planowanie Systemu Zarządzania Jakością Urząd Miasta podjął działania zmierzające do określenia skuteczności poszczególnych procesów. Uzyskane w ten sposób wyniki służą jako podstawa do określenia wymiernych i możliwych do zrealizowania celów i standardów. Cele wyrażone są w postaci mierników i wskaźników umożliwiających weryfikację ich osiągnięcia. Analiza wybranych mierników/wskaźników potwierdzających realizację Polityki Jakości odbywa się podczas przeglądów i zapisywana jest w formie RAMY WYNIKÓW. Na przeglądzie analizuje się realizację założonych na poprzednim przeglądzie zadań. Gdy wyniki nie są osiągnięte Pełnomocnik ds. Jakości zleca podjęcie działań doskonalących (korygujących, zapobiegawczych). Monitorowanie procesów prowadzone jest przez właścicieli - autorów dokumentów opisujących procesy. Obowiązkowo obliczają oni mierniki/wskaźniki przyjęte dla poszczególnych procesów podczas przeglądów systemu, a opcjonalnie między przeglądami. Dla wyników, które potwierdzają, że cele procesu nie są realizowane - podejmować mogą działania doskonalące (korygujące, zapobiegawcze) zmieniające proces (zmiana form nadzoru i/lub użytych środków i/lub stosowanych metod postępowania). Podczas auditów wewnętrznych auditorzy badają, czy właściciele procesu wykorzystują możliwości doskonalenia procesów jakie niosą w sobie cele i związane z nimi mierniki/ wskaźniki, a wnioski umieszczają w raportach z auditów. Rama wyników jest dokumentem opracowywanym podczas przeglądu kierownictwa (okresowo przygotowywana podczas przeglądów). Wyniki omawiane podczas spotkań z kierownikami wydziałów, referatów, biur i pracownikami na stanowiskach samodzielnych Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialność i uprawnienia Kierownictwo Urzędu określiło i zakomunikowało pracownikom funkcje i ich wzajemne powiązania w organizacji. Odpowiedzialność i uprawnienia określone zostały w indywidualnych Zakresach czynności i Kartach stanowiskowych, w odniesieniu do Systemu Zarządzania Jakością w Zarządzeniach Burmistrza oraz w procedurach i instrukcjach. Przedstawiciel kierownictwa Burmistrz powołał swoim zarządzeniem Pełnomocnika ds. Jakości określając jego zadania.

12 Strona 12/29 Tytuł rozdziału ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Rozdział 5 Komunikacja wewnętrzna. Kierownictwo zapewniło niezbędne zasoby i narzędzia komunikacji wewnętrznej, umożliwiające przekazywanie informacji i danych kierownictwu celem sprawnego zarządzania organizacją, a pracownikom jak najlepszego wykonywania swoich obowiązków. Elementami systemu komunikacji wewnętrznej są m.in.: - sieć komputerowa umożliwiająca przesyłanie danych i informacji, - system elektronicznego obiegu dokumentów - comiesięczne narady z kierownikami wydziałów, referatów, biur i pracownikami na stanowiskach samodzielnych, - ustalona procedura przepływu informacji zewnętrznej i wewnętrznej, - ustalona procedura rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców, - ustalona procedura badania opinii mieszkańców Przegląd zarządzania Postanowienia ogólne Celem zapewnienia stałej przydatności i skuteczności Systemu Zarządzania Jakością dwa razy do roku Najwyższe Kierownictwo dokonuje jego przeglądu, zgodnie z przyjętą procedurą, dokonując oceny działania Systemu Zarządzania Jakością. Na podstawie przyjętych wniosków Najwyższe Kierownictwo podejmuje decyzje o modyfikacji SZJ. Bieżącego przeglądu działania Systemu Zarządzania Jakością dokonuje Burmistrz, wykorzystując m.in. comiesięczne spotkania z kierownikami wydziałów, referatów, biur i pracownikami na stanowiskach samodzielnych. Dane wejściowe do przeglądu Przegląd dokonywany jest na podstawie następujących danych wejściowych: 1. Księgi Jakości - jako podstawowego dokumentu opisującego System Zarządzania Jakością, 2. raportów Pełnomocnika d/s Jakości w zakresie: - funkcjonowania SZJ, - przebiegu auditów i audytów wewnętrznych, - informacji zwrotnej od klientów (ankiety, skargi), - prowadzonych działań korygujących i zapobiegawczych. 3. auditów zewnętrznych, 4. audytów wewnętrznych, 5. zapisów z poprzedniego przeglądu zarządzania, 6. raportów z badań zadowolenia klienta. Dane wyjściowe z przeglądu Wnioski z przeglądu Systemu Zarządzania Jakością opracowane są w formie protokółu ze spotkania Najwyższego Kierownictwa. Zapis z przeglądu systemu przechowywany jest przez Pełnomocnika ds. Jakości. Wnioski i zalecenia stanowią dane wejściowe do działań korygujących, zapobiegawczych i planowania auditów. Mogą też stanowić podstawę do ewentualnej zmiany Polityki i celów jakości.

13 Strona 13/29 Tytuł rozdziału ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Rozdział 6 Rozdział 6. Zarządzanie zasobami 6.1. Zapewnienie zasobów Kierownictwo określiło i zapewniło zasoby we wszystkich obszarach niezbędne do wdrożenia i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. Niezbędne zasoby identyfikuje się w procesie planowania budżetowego. Podstawą do identyfikacji niezbędnych zasobów jest: - właściwe wypełnianie zadań nałożonych na Urząd Miasta, - zadowolenie i dobro klienta, - zapewnienie wykonywania usług o najwyższym poziomie jakości, - dobro Miasta Jasła. Do planowania budżetowego stosuje się ustawę o finansach publicznych, Statut Gminy Miejskiej Jasła oraz procedurę Przygotowanie projektu uchwały budżetowej. Zaopatrywanie w zasoby odbywa się zgodnie z procedurą Zamówienia" Zasoby ludzkie Postanowienia ogólne. Kierownictwo czuwa, aby zapewnić niezbędne zasoby do właściwego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością. Czyni to poprzez: - zapewnienie środków finansowych w budżecie, - właściwy dobór kadry pracowniczej, - prawidłowe wyposażenie stanowisk pracy w narzędzia pracy. Proces doboru kadr odbywa się w sposób planowy i gwarantujący jego prawidłowy przebieg. W ogłoszeniu o naborze uwidacznia się potrzeby kierownictwa w zakresie kwalifikacji, cech osobowych i niezbędnych umiejętności kandydata. Szczegółowe zasady doboru kadr określa procedura Przyjmowanie do pracy i rozwój zawodowy pracowników Urzędu Miasta w Jaśle. Kompetencje, szkolenie i świadomość Kierownictwo w sposób przejrzysty komunikuje pracownikom swoje oczekiwania. Tym celom służy Karta Stanowiskowa, która stanowi opis wymagań, uprawnień, odpowiedzialności i umiejętności na danym stanowisku pracy. W celu zwiększenia świadomości i zaangażowania pracowników komunikowana jest im Polityka Jakości i oczekiwania stawiane pracownikom przez Najwyższe Kierownictwo, na dorocznych spotkaniach ze wszystkimi pracownikami. W zakresie szkoleń Urząd analizuje potrzeby i planuje ich realizację - odbywa się to zgodnie z przyjętą procedurą. Po zakończeniu szkolenia następuje jego ocena, celem ustalenia jego skuteczności i przydatności. Urząd Miasta utrzymuje zapisy dotyczące wykształcenia, doświadczenia oraz przebytych szkoleń i kwalifikacji pracowników. Informacje gromadzone są i archiwizowane w teczkach pracowniczych oddzielnie dla każdego zatrudnionego.

14 Strona 14/29 Tytuł rozdziału ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Rozdział Infrastruktura Wymagana przestrzeń do pracy to pomieszczenia biurowe o dobrym standardzie, wyposażone we właściwy sprzęt biurowy. Pomieszczenia codziennie są sprzątane i odświeżane. Prawie każde stanowisko pracy wyposażone jest w komputer. Przetwarzanie danych w systemie informatycznym Urzędu Miasta w Jaśle odbywa się: - w sieci NetWare firmy Novell - w informatycznym systemie sieciowym SOF (obsługa finansowo-podatkowa, kadrowo-płacowa, ewidencja ludności i środki trwałe), - w sieci komputerów posiadających stały dostęp do sieci INTERNET, - w zamkniętej sieci systemu wydawania Dowodów Osobistych, - na komputerach nie podłączonych do sieci. Wyznaczono administratora bezpieczeństwa informacji, który odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym. Wdrożono instrukcję określającą sposób zarządzania systemem informatycznym oraz instrukcję w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych przeznaczona dla pracowników przetwarzających dane. Urząd posiada opracowany własny plan ochrony celem zabezpieczenia swoich zasobów i środków. Plan zawiera również: - instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, - instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy, - instrukcję zabezpieczenia budynków, - instrukcję postępowania w przypadku napadu, kradzieży, awarii, pożaru, groźby zdetonowania ładunku wybuchowego Środowisko pracy Kierownictwo zapewnia pracownikom pracę w odpowiednich warunkach. Każde stanowisko pracy wyposażone jest w meble o właściwym standardzie. Temperatura pomieszczeń jest właściwa.

15 Strona 15/29 Tytuł rozdziału REALIZACJA WYROBU Rozdział 7 Rozdział 7. Realizacja wyrobu 7.1. Planowanie realizacji wyrobu Urząd jako jednostka pomocnicza organu gminy (Rady Miejskiej) realizuje swoje usługi w oparciu o obowiązujące akty prawa zewnętrznego jak i dokumenty programowe gminy oraz akty normatywne własne. Główne kierunki działań Urzędu Miasta wynikają przede wszystkim jednak z dokumentów programowych gminy takich jak: - Strategia rozwoju miasta na lata , - Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jasła, - Strategia mieszkaniowa gminy, - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, - Corocznie uchwalany przez RMJ budżet miasta. Powyższe dokumenty wyznaczają również cele w zakresie realizowanej przez Urząd Miasta lokalnej polityki społecznej i gospodarczej. Poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta w trakcie projektowania budżetu uwzględniają wynikające z tych dokumentów cele bieżące w ich zakresie merytorycznym. W ustalonych odstępach czasu, w terminach przewidzianych przez poszczególne dokumenty programowe przygotowywane są przez Urząd Miasta szczegółowe sprawozdania z ich realizacji. Na każdej sesji Rady Miejskiej składane też są przez Burmistrza sprawozdania ze stopnia bieżącej realizacji uchwał RMJ. 7.2.Procesy związane z klientem Określenie wymagań dotyczących wyrobu Wymagania w stosunku do realizowanych przez Urząd Miasta usług wypływają z ram ustawowych, wymagań określonych regulacjami wewnętrznymi oraz wymagań klientów. Te ostatnie komunikowane są poprzez: - korespondencję (w tym elektroniczną) kierowana do Urzędu, - rozmowy telefoniczne, - media (prasa, radio, telewizja, Internet), - wyniki ankiet i badań, - opinie. Za identyfikację wymagań klienta odpowiedzialny jest Wydział Organizacyjny i Kadr. Pozostałe komórki organizacyjne Urzędu Miasta, o ile weszły w posiadanie informacji w tym zakresie przekazują ją do Wydziału Organizacyjnego i Kadr. Kierownik tego wydziału poddaje je analizie przedstawiając wnioski indywidualne kierownictwu pozostałych komórek organizacyjnych, a wnioski o charakterze systemowym Pełnomocnikowi ds. Jakości. Przegląd wymagań dotyczących wyrobu Przegląd wymagań dotyczących świadczonych usług przez Urząd Miasta polegający na stwierdzeniu zdolności do wykonywania usług wynika z ustaw np. o samorządzie gminnym.

16 Strona 16/29 Tytuł rozdziału REALIZACJA WYROBU Rozdział 7 Ustawodawca na podstawie delegacji ustawowych zapewnia niezbędne zasoby do realizacji tych usług. Wymagania dotyczące świadczonych usług wynikają w szczególności z: - aktów prawa zewnętrznego (ustawy, rozporządzenia), - aktów prawa miejscowego (uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza). Ważne zmiany przepisów prawnych są komunikowane zainteresowanym komórkom organizacyjnym przez Zespół Radców Prawnych. Kierownicy Wydziałów, Biur i pracownicy na stanowiskach samodzielnych zobowiązani są do bieżącego śledzenia zmian przepisów aktów prawa zewnętrznego w programie komputerowym LEX. W przypadku aktów własnych ich treść zamieszczana jest w BIP na oficjalnej internetowej stronie Urzędu. Urząd Miasta świadcząc swoje usługi realizuje następujące rodzaje umów: - umowy cywilnoprawne, - umowy (publicznoprawne) realizowane na podstawie KPA. Każda umowa (sprawa) jest rejestrowana, przeglądana pod względem rzeczowym i miejscowym przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych. Zapisy dotyczące zawieranych umów i oryginały umów są przechowywane i gromadzone w aktach spraw w komórkach organizacyjnych realizujących poszczególne umowy. Komunikacja z klientem Komunikacja z klientem odbywa się na następujących płaszczyznach: - obligatoryjnej, wymaganej przepisami prawa, - uzupełniającej, konsultacyjnej, - promocyjnej. Pierwsza obejmuje wszystkie te informacje, których przekazywanie klientowi obwarowane jest przepisami prawa np. w czasie prowadzonych postępowań administracyjnych (skarg, zażaleń, odwołań), udzielania zamówień publicznych, przekazywania informacji o środowisku. Drugi rodzaj komunikacji wynika z dążenia Urzędu Miasta do zapewnienia uczestnictwa lokalnej społeczności i jej aktywizacji w procesie programowania działań czy tworzenia budżetu. Komunikacja promocyjna Urzędu Miasta jest wynikiem woli przekazywania szerokiemu gronu odbiorców za pośrednictwem mediów (oficjalna strona internetowa Urzędu, konferencje prasowe, Obiektyw Jasielski) oraz innych metod (filmy, foldery, raporty, plakaty etc.) informacji o wynikach realizowanych usług Projektowanie i rozwój Proces projektowania usług odbywa się w Urzędzie Miasta w Jaśle zgodnie z zapisami procedury Przygotowanie projektu uchwały budżetowej Zakupy Zasady nabywania materiałów i usług regulowane są ustawą o zamówieniach publicznych. Określone są w niej zarówno tryby udzielania zamówień, dokumentowanie zamówień jak i szereg innych wymagań. Ocena i wybór dostawców dokonywany jest w oparciu o wymagania i kryteria określane w specyfikacjach istotnych warunków zamówień. Urząd wdrożył program komputerowy do oceny dostawców. Urząd Miasta ustanowił również procedurę dokonywania zakupów.

17 Strona 17/29 Tytuł rozdziału REALIZACJA WYROBU Rozdział Produkcja i dostarczanie usługi Nadzorowanie produkcji i dostarczania usługi Urząd Miasta planuje i realizuje swoje usługi w warunkach nadzorowanych. Obejmują one przewidziane prawem czynności nadzoru poprzez statutowe organy gminy (w szczególności Komisję Rewizyjną), zewnętrzne organy nadzorcze i inspekcyjne (w szczególności Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli, Wojewodę, Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną itd.) oraz wewnętrzne uregulowania własne (kontrola bieżąca poprzez stanowiska kierownicze oraz kontrole problemowe prowadzone przez komórkę kontroli wewnętrznej). Zakres kontroli problemowych określany jest co roku w przygotowywanym planie kontroli. Warunki nadzorowania obejmują również: - informacje o realizowanych usługach dostępne w Punkcie Informacyjnym oraz na stronie internetowej, - instrukcje pracy (regulamin pracy, instrukcja kancelaryjna, instrukcja obiegu dokumentów), - zapewnienie właściwego wyposażenia stanowisk pracy, - stosowanie wyposażenia pomiarowego, - monitorowanie przebiegu procesów. Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi We wdrożonym w Urzędzie Miasta SZJ dokonano wyłączenia w zakresie pkt normy PN-EN ISO 9001:2009, gdyż wyniki procesów są weryfikowane poprzez monitorowanie zgodności wydanych decyzji administracyjnych/świadczonych usług z ustalonymi wymaganiami określonymi w przepisach zewnętrznych oraz wewnętrznych dokumentach dotyczących świadczonych usług. Proces weryfikacji odbywa się na dwóch poziomach : - przez wyznaczonego pracownika w trakcie realizacji/przygotowania stanowiska urzędu, - przez Kierownika Wydziału, Biura nadzorującego proces świadczenia usługi. W celu potwierdzenia zgodności świadczonych usług monitorowana jest: - ilość i rodzaj zaskarżonych decyzji do wyższych instancji, - poziom satysfakcji Klienta w odniesieniu do pozostałych usług. Identyfikacja i identyfikowalność Urząd Miasta w swej pracy stosuje system identyfikacji wszystkich dokumentów. Zasady te zawarte są w Instrukcji Kancelaryjnej wraz Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. Cała wpływająca do Urzędu korespondencja jest identyfikowana i dzielona na podlegającą i nie podlegającą ewidencji. W zakresie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta określono poziom zagrożeń, opracowano podstawowe dokumenty i dostosowano kombinację środków bezpieczeństwa fizycznego dla strefy, w której przechowywane są dokumenty niejawne o klauzuli poufne. Własność klienta W Urzędzie Miasta funkcjonuje system przyjmowania i postępowania z dokumentami dostarczonymi przez klienta. Podlegają one rejestracji, identyfikacji, rozdziałowi, załatwieniu

18 Strona 18/29 Tytuł rozdziału REALIZACJA WYROBU Rozdział 7 i archiwizacji zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, Procedurą obiegu dokumentów. Urząd Miasta ustanowił procedurę archiwizacji dokumentów. Wyznaczony został również administrator bezpieczeństwa informacji oraz opracowana Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych. Pracowników Urzędu Miasta na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych obowiązuje tajemnica służbowa. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentu klient powiadamiany jest o tym pisemnie z podaniem przyczyn zdarzenia oraz propozycją dalszego załatwienia sprawy. Zabezpieczenie wyrobu Urząd stosuje w swej pracy zasady postępowania z dokumentami gwarantującymi ich dostępność oraz utrzymanie wartości użytkowej. Dokumenty przechowywane są w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych (zgodnie z wymaganiami m.in. ustawy o ochronie danych osobowych i o ochronie informacji niejawnych). Wszelkie druki wykorzystywane w realizacji usług podlegają tym samym zasadom. Funkcjonujący system komputerowy posiada również odpowiednie wielostopniowe zabezpieczenia przechowywanych w nim dokumentów w formie elektronicznej. Dokumenty przygotowywane do wysyłki są pakowane w sposób zapewniający ich zabezpieczenie i dostarczenie do klienta bez utraty ich jakości. Dokumenty poufne podlegają dodatkowym rygorom pakowania, zabezpieczenia i dostarczania - zgodnym z wymaganiami ustawy o ochronie informacji niejawnej Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów Urząd Miasta określił potrzeby monitorowania, niezbędne do wykonywania pomiarów oraz potrzebne w tym celu wyposażenie. Dotyczą one higrometrów stosowanych w archiwum zakładowym. Ponadto w Urzędzie wdrożono program komputerowy SEOD w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, który w bardzo przejrzysty sposób pozwala na monitorowanie dokumentów (spraw) realizowanych przez pracowników.

19 Strona 19/29 Tytuł rozdziału POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE Rozdział 8 Rozdział 8 Pomiary, analiza, doskonalenie 8.1. Postanowienia ogólne Urząd Miasta określa, planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania w celu zapewnienia zgodności Systemu Zarządzania Jakością oraz podejmuje działania doskonalenia skuteczności tego systemu Monitorowanie i pomiary Zadowolenie klienta Kierownictwo Urzędu Miasta wprowadzając nowoczesną strukturę organizacyjną utworzyło Punkt Informacyjny zlokalizowany na parterze budynku, którego celem nadrzędnym jest zapewnienie pełnej i fachowej obsługi klienta poprzez : - udzielanie pełnej informacji o zadaniach i kompetencjach poszczególnych komórek organizacyjnych, - możliwość uzyskania wzorów wniosków z pełnym opisem potrzebnych dokumentów i załączników do załatwienia sprawy, - dostępność do aktów prawnych poprzez możliwość skorzystania z programu prawniczego LEX" oraz posiadanych przez Urząd zbiorów Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, - dostępność do archiwalnych i obowiązujących aktów własnych stanowiących prawo miejscowe i nie tylko. Na parterze budynku Urzędu Miasta zainstalowano ogólnodostępny Infomat. W bezpośrednim otoczeniu sali narad RMJ (I piętro, sala nr 102) utworzono ogólnodostępną bezprzewodową sieć komputerową (m.in. dla przedstawicieli mass mediów, gości, klientów). Sieć ta funkcjonuje w tzw. strefie DMZ (strefie zdemilitaryzowanej), co czyni ją neutralną dla sieci Urzędu. Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu (www.um.jaslo.pl lub zamieszczone zostały Informacje dla klientów zawierające wzory wniosków dostępnych w Urzędzie Miasta. Elementem badania zadowolenia klientów będzie przeprowadzana systematycznie (wg decyzji Burmistrza) ankietyzacja kierowana do klientów zewnętrznych jak i wewnętrznych, mająca na celu uzyskanie informacji nt. wdrożonego systemu jakości; jej wyniki będą stanowić podstawę do podejmowania działań modyfikujących wprowadzony system jakości. Audit wewnętrzny Dla zapewnienia stałej przydatności i zgodności wdrożonego w Urzędzie Miasta Systemu Zarządzania Jakością oraz efektywności w osiąganiu zamierzonych celów planowo przeprowadzane są audity wewnętrzne. Do przeprowadzenia auditów Burmistrz powołał zespół auditorów wewnętrznych - pracowników odpowiednio przeszkolonych do przeprowadzania tego typu badań. Pełnomocnik ds. Jakości do 31 stycznia każdego roku przygotowuje roczny plan auditów, kierując się statusem i ważnością auditowanych procesów i obszarów.

20 Strona 20/29 Tytuł rozdziału POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE Rozdział 8 Szczegółowy zakres obowiązków auditorów, przebieg auditów wewnętrznych oraz przygotowanie i dystrybucję planu auditów przedstawia stosowna procedura. Monitorowanie i pomiary procesów Poprzez przeprowadzanie auditów wewnętrznych, dokonywanie analizy wprowadzonych do procedur mierników i wskaźników oraz stosowanie procedury nadzoru nad wdrożonymi w Urzędzie Miasta procedurami istnieje możliwość ciągłego pomiaru i monitorowania wszystkich wdrożonych procedur, które potwierdzają zdolność do spełniania zamierzonych w nich celów. W przypadku gdy nie zostają osiągane zamierzone cele, podejmowane są działania korygujące i zapobiegawcze zgodnie z wdrożonymi procedurami. Najwyższe Kierownictwo wprowadziło w Urzędzie Miasta standardy, które określają kompetencje Kierownictwa oraz Kierowników komórek organizacyjnych do podpisywania dokumentów, określają zasady sporządzania pism urzędowych oraz wprowadzają symbolikę komórek organizacyjnych. Pomocnym elementem w monitorowaniu poziomu usług jest przeprowadzanie kontroli, której celem jest ustalanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określanie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości. Z wszystkich wykonywanych czynności dokonywane i utrzymywane są zapisy Nadzór nad wyrobem niezgodnym W Urzędzie Miasta zostały ustalone zasady postępowania dotyczące nadzorowania wyrobów oraz usług niezgodnych lub nie spełniających odpowiednich wymagań w trakcie ich realizacji. Dotyczy to zarówno dokumentów dostarczanych przez klientów, jak również usług wykonywanych przez Urząd Miasta. Nadzorowanie dokumentów odbywa się poprzez sprawdzanie, ocenę, wezwanie do uzupełnienia lub informacje o zaniechaniu postępowania w wydziałach merytorycznych. Odpowiednie zapisy gromadzone są i przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt. Postępowanie z dokumentami i usługami realizowanymi przez Urząd Miasta na rzecz klientów zewnętrznych jak i wewnętrznych, a uznanymi za niezgodne z wymaganiami, wynikającymi z przepisów prawa materialnego - opisane zostało w procedurze Nadzór nad wyrobem niezgodnym Analiza danych Najwyższe Kierownictwo przeprowadza przeglądy systemu jakości, polegające na formalnej ocenie stanu Systemu Zarządzania Jakością, jego przydatności do Polityki Jakości, nowych celów Urzędu Miasta wynikających ze zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Źródłem danych umożliwiających dokonanie analizy są : - raporty z auditów wewnętrznych i zewnętrznych, - raporty z audytów wewnętrznych, - podjęte działania korygujące i zapobiegawcze, - raporty Pełnomocnika ds. Jakości, - wyniki przeprowadzonej ankietyzacji klientów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, - skargi i wnioski klientów,

21 Strona 21/29 Tytuł rozdziału POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE Rozdział 8 - zapisy z poprzednich przeglądów, Powyższe dane analizowane są zarówno podczas wykonywania przeglądów Kierownictwa, jak również ich analiza może być dokonywana m.in. podczas comiesięcznych narad i spotkań z Kierownikami komórek organizacyjnych. Z wszystkich podjętych działań sporządzane i archiwizowane są zapisy oraz podejmowane są stosowne czynności Doskonalenie Ciągłe doskonalenie Kierownictwo w sposób systematyczny i ciągły doskonali wdrożony System Zarządzania Jakością poprzez monitorowanie, ankietowanie, nadzorowanie i analizę określonej Polityki jakości oraz realizację wytyczonych celów. Przyjęte i określone w procedurach zasady szkoleń pracowników jak również podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych, a także dokonywanie przeglądów przez Najwyższe Kierownictwo stanowią gwarancję ciągłego doskonalenia SZJ w Urzędzie. Działania korygujące Wdrożone w Urzędzie Miasta procedury auditów wewnętrznych i działań korygujących, określiły zasady i tryb postępowania przy określaniu przyczyn powstania niezgodności, ich eliminacji oraz weryfikacji efektów działań korygujących. Działania zapobiegawcze Najwyższe Kierownictwo przeprowadzając przeglądy SZJ na podstawie uzyskanych informacji z: - wyników przeprowadzonych auditów wewnętrznych i zewnętrznych, - wyników audytów wewnętrznych - wykonanych działań korygujących, - ankiet z badań zadowolenia klientów, - informacji zwrotnej od klientów, - raportów Pełnomocnika ds. Jakości z zakresu funkcjonowania SZJ, - skarg i zażaleń, - zaleceń z przeprowadzonych kontroli, porównuje zamierzenia z rzeczywiście uzyskanymi wynikami oraz wyciąga wnioski, czy system jakości jest odpowiedni i skuteczny w osiąganiu zaplanowanych celów. Jeżeli Kierownictwo uzna, że SZJ odbiega od ustalonych wcześniej i zaplanowanych celów; wystąpiły niezgodności i nieprawidłowości w prowadzonym systemie, to wówczas zgodnie z wdrożoną procedura podejmowane są działania zapobiegawcze oraz dokonywane są przeglądy z przebiegu tych działań.

22 UM JASŁO Nr 1 ZAŁĄCZNIK WYDANIE: 3 STRONA 22/29 MISJA Misja i Polityka Jakości Urzędu Miasta w Jaśle Misją Urzędu Miasta jest zapewnienie należytej, sprawnej i profesjonalnej realizacji usług zaspokajających potrzeby społeczności lokalnej oraz podejmowanie działań zmierzających do wszechstronnego rozwoju miasta. POLITYKA JAKOŚCI Zasadniczym celem Urzędu Miasta jest realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców Jasła oraz świadczenie usług zaspokajających wymagania i oczekiwania Klientów w sposób zgodny z przepisami prawa. Do skutecznej realizacji Polityki Jakości w Urzędzie Miasta w Jaśle wyznacza się następujące główne cele: 1. Poprawę jakości obsługi mieszkańców, a w szczególności: - poprawę terminowości załatwiania spraw, - załatwianie spraw wnoszonych do Urzędu Miasta w trybie i terminie określonych w przepisach prawa, - nawiązywanie kontaktów z klientami na zasadach partnerskich z zachowaniem służebności Urzędu wobec członków wspólnoty lokalnej, - tworzenie pozytywnego wizerunku Urzędu w oczach Klientów. 2. Poprawę jakości zarządzania, a w szczególności: - uporządkowanie prowadzonej działalności, - poprawę jakości rozwiązań organizacyjnych, - zapewnienie sprawnego przepływu informacji o zadaniach realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta, - wprowadzanie skutecznego mechanizmu kontroli oraz samokontroli i oceny realizacji zadań i poleceń, - utrzymanie dobrej atmosfery pracy oraz satysfakcji pracownika. 3. Uwzględnianie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w opracowanych programach i planach rozwojowych. 4. Uwzględnianie w bieżącej działalności kierunków i celów określonych w strategii miasta i innych planach i programach rozwojowych. 5. Tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi atrakcyjności inwestycyjnej i możliwości rozwoju lokalnego. 6. Uruchomienie procesu ciągłego doskonalenia działania Urzędu. Doceniając nowatorskie znaczenie wdrożenia w Urzędzie Miasta w Jaśle Systemu Zarządzania Jakością opartego o normę PN-EN ISO deklaruję osobiste zaangażowanie w celu zapewnienia środków i warunków do realizacji ustanowionej Polityki Jakości. Ryszard Pabian Burmistrz Miasta Jasła

23 UM JASŁO Nr 2 ZAŁĄCZNIK WYDANIE: 3 STRONA 23/29 Procesy i inne dokumenty je opisujące na tle struktury organizacyjnej Urzędu Miasta w Jaśle Procedury Wydział /dokumenty/ OiK WA SO WI GN WG SK ST SP AKZ WO BiZK USC RiP FE PiRB KFB PiOL RP ZRP EM SM PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ INQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ wydział wiodący + - wydział współpracujący

24 UM JASŁO Nr 3 ZAŁĄCZNIK WYDANIE: 3 STRONA 24/29 Zestawienie porównawcze wymagań przyjętego modelu normy oraz dokumentacji SZJ Rodzaj dokumentu 4. System zarządzan ia jakością 5. Odpowiedzialność kierownictwa 6. Zarządzanie zasobami 7. Realizacja wyrobu 8. Pomiary, analiza i doskonalenie PRQ x x x x x x PRQ x x x x x x x PRQ x PRQ x PRQ x PRQ x PRQ x PRQ x PRQ x PRQ x PRQ x PRQ x x x PRQ x x PRQ x x x x PRQ x x x PRQ x PRQ x x PRQ x x x PRQ x x INQ x PRQ x PRQ x PRQ x PRQ x x PRQ x PRQ x x PRQ x PRQ x PRQ Inf. dl. Klien. x x Kart. Stanow. x x DATA: OPRACOWAŁ: R.Marek SPRAWDZIŁ: ZATWIERDZIŁ:

25 UM JASŁO Nr 4 ZAŁĄCZNIK WYDANIE: 3 STRONA 25/29 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIASTA W JAŚLE Na podstawie Zarządzenia Nr 24/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia r. BURMISTRZ MIASTA I Z-CA BURMISTRZA Pełnomocnicy Burmistrza Miasta II Z-CA BURMISTRZA SKARBNIK MIASTA SEKRETARZ MIASTA Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Wydział Oświaty Wydział Księgowości Finansowo- Budżetowej Wydział Organizacyjny i Kadr Wydział Gospodarki Nieruchmościami Wydział Funduszy Zewnętrznych Stanowisko ds. Kultury Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej Wydział Geodezji Wydział Architektury Zespół Radców Prawnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Stanowisko ds. Sportu i Turystyki Stanowisko ds. Społecznych Wydział Planowania i Realizacji Budżetu Miasta Stanowisko ds. zamówień publicznych Wydział Spraw Obywatelskich Biuro Audytu i Kontroli Urząd Stanu Cywilnego Energetyk Miejski Straż Miejska Rzecznik Prasowy

26 UM JASŁO Nr 5 ZAŁĄCZNIK WYDANIE: 3 STRONA 26/29 WYKAZ PROCEDUR I INSTRUKCJI JAKOŚCI Lp. Nazwa i numer dokumentu 1. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej PRQ Zabezpieczenie realizacji uchwały budżetowej PRQ Nadzór nad dokumentacją PRQ Redagowanie, wdrażanie i zarządzanie dokumentacją systemową PRQ Opracowanie kart stanowiskowych oraz zasady przekazywania informacji wewnętrznej PRQ Wydawanie opinii prawnych PRQ Opracowanie projektów Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza PRQ Realizacji Uchwał Rady Miejskiej Jasła i Zarządzeń Burmistrza Miasta Jasła PRQ Zamówienia PRQ Przyjmowanie do pracy i rozwój zawodowy pracowników Urzędu Miasta w Jaśle PRQ Szkolenia pracowników Urzędu Miasta w Jaśle PRQ Ocena pracowników PRQ Identyfikacja, opracowanie i dystrybucja informacji dla mieszkańców PRQ Badanie opinii mieszkańców PRQ Rozpatrywania skarg i wniosków PRQ Rozpatrywanie interpelacji i zapytań Radnych PRQ Korzystanie ze sprzętu PRQ Kontrola wewnętrzna PRQ Autor H. Gorczyca H. Gorczyca R. Marek R. Marek E. Jaworska-Fortuna J. Bosak-Szkolnik J. Jachym J. Jachym S. Maćkoś I. Dzięglewicz I. Dzięglewicz I. Dzięglewicz I. Sychta A. Palacz B. Owińska E. Jaworska-Fortuna A. Gumienny T. Zachwieja

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 1/9. 2/9..1. Zaangażowanie kierownictwa. Najwyższe kierownictwo Urzędu Miejskiego zaangażowało się we wdrożenie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 9001:2009.

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

INDEX EDYCJA STRONA 7/37 7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIĄZANIA PROCESÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE MIASTA KOŁOBRZEG Pkt normy Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami I 4.2.3. Nadzór nad dokumentami NADZOROWANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu PN-EN ISO 9001: 2009 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Lider procedury: Jerzy Pawłowski Opracował: Data Imię i nazwisko Podpis Grażyna

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 212 z dnia 28 czerwca 2012 r. Powiat Lubelski Księga Zarządzania Procesami Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: KZP-01 Strona: 1 z 11 Starostwo Powiatowe w

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO /6 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r. Data: 3 sierpnia 2007r, Obowiązuje od: grudnia.2007r. Nr egz.:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Ps-0 TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Imię i nazwisko: Leszek Orpel PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA:.0.2004 r. Podpis: Data wydania:.09.2004

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami

Zarządzanie Zasobami Strona 1 z 5 Opracował:Data/Podpis Zweryfikował: Data/Podpis Zatwierdził: Data/Podpis Przemysław Hirschfeld Jarosław Ochotny, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 05.06.2012 Grażyna Marchwiak, 04.01.2012 1 Cel

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1/11 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Andrzej Zając Marek Fryźlewicz Data: 27 marca 2009 r. Data: 30 marca 2009 r. Obowiązuje od: 14 kwietnia 2009 r. Nr egz.:

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/5.6/NJ Wyd.05 Egz. nr. Str./Na str. 1/ 10 29.11.2016 (data wydania) INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Opracował inżynier

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 62/09 Starosty Raciborskiego z dnia 30.07.2009r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin Wewnętrzny zwany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Strona 1 Stron 8 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Wydanie 1 w roku 2010 [1/2010] Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan. Paweł Żuchowski Opracował: 10.01.2010 Or. Franciszek Kawski Sprawdził: 10.01.2010

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI Witold Kowalski (imię i nazwisko zatwierdzającego) Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 01.03.2013 r. Urząd Gminy Przemyśl Nr: 1 Księga Jakości jest własnością Urzędu

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Karta procesu wydanie 2 z dnia 17.01.2013 Nazwa procesu Zarządzanie i doskonalenie SZJ Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Zakres stosowania, ds. SZJ Cel i miary procesu Podstawowe akty prawne (dokumenty

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK..

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 532011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 sierpnia 2011roku KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK.. Lp. Pytanie Tak Nie Nie wiem Uwagi/wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 2 z dnia 06.12.2012

Karta procesu wydanie 2 z dnia 06.12.2012 Karta procesu wydanie 2 z dnia 06.12.2012 Nazwa procesu Obsługa Rady i Zarządu Powiatu Właściciel procesu Joanna Wroniewska Zatwierdził Zakres stosowania Cele i miary procesu Biuro Rady Powiatu Zespół

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści Strona 1 z 6 Opracowali: podpisy: Sprawdziła: podpis: ORYGINAŁ Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością podpis: Zatwierdził: Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podpis: Spis treści Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy

Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy Podstawy prawne funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dariusz Smoliński Część 1 Prezentacja dostępna na: http://sites.google.com/site/dariuszromualdsmolinski/home/politechnika-gdanska

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r.

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r. Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r. W celu wdrożenia Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w OPS w Pruchniku ustalono

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Chełmku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 357 PMT z dnia 30.09. 2013 r. URZĄD MIASTA TORUNIA K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

Celem zarządzania ryzykiem w Urzędzie jest zwiększenie efektywności i skuteczności realizowanych celów i zadań.

Celem zarządzania ryzykiem w Urzędzie jest zwiększenie efektywności i skuteczności realizowanych celów i zadań. Zarządzanie ryzykiem Strona: 2 z 6 Nr edycji: VII.06.00/02 1. Cel działania. Celem głównym procedury jest określenie zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Marszałkowskim. Zarządzanie ryzykiem stanowi podstawę

Bardziej szczegółowo