KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA W JAŚLE WYDANIE 3. DATA: OPRACOWAŁ: R.Marek SPRAWDZIŁ: ZATWIERDZIŁ:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA W JAŚLE WYDANIE 3. DATA: 2015.07.31. OPRACOWAŁ: R.Marek SPRAWDZIŁ: ZATWIERDZIŁ:"

Transkrypt

1 URZĘDU MIASTA W JAŚLE WYDANIE 3

2 Strona 2/29 Tytuł rozdziału SPIS TREŚCI Spis treści 2 Ewidencja zmian 4 Rozdział 1. Wykaz definicji 5 Rozdział 2. Prezentacja Urzędu Miasta 6 Rozdział 3. Prezentacja Księgi Jakości Przedmiot Opracowanie, aktualizacja i dystrybucja Dokumenty związane z Księgą Jakości 7 Rozdział 4. Opis Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Wymagania ogólne Wymagania dotyczące dokumentacji 9 Rozdział 5. Odpowiedzialność Kierownictwa Zaangażowanie kierownictwa Orientacja na klienta Polityka Jakości Planowanie Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Przegląd zarządzania 12 Rozdział 6. Zarządzanie zasobami Zapewnienie zasobów Zasoby ludzkie Infrastruktura Środowisko pracy 14 Rozdział 7. Realizacja wyrobu Planowanie realizacji wyrobu Procesy związane z klientem Projektowanie i rozwój Zakupy Produkcja i dostarczanie usługi Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów 18 Rozdział 8. Pomiary, analiza, doskonalenie Postanowienia ogólne Monitorowanie i pomiary Nadzór nad wyrobem niezgodnym Analiza danych Doskonalenie 21

3 Strona 3/29 Tytuł rozdziału SPIS TREŚCI Załączniki Załącznik Nr l Misja i Polityka Jakości Urzędu Miasta w Jaśle 22 Załącznik Nr 2 Procesy i inne dokumenty je opisujące na tle struktury organizacyjnej Urzędu Miasta w Jaśle 23 Załącznik Nr 3 Zestawienie porównawcze wymagań przyjętego modelu normy oraz dokumentacji SZJ 24 Załącznik Nr 4 Struktura organizacyjna Urzędu Miasta w Jaśle 25 Załącznik Nr 5 Wykaz Procedur i Instrukcji jakości 26 Załącznik Nr 6 Powiązania procesów Urzędu Miasta w Jaśle 28 Załącznik Nr 7 Wykaz Procedur wpisany w schemat SZJ w Urzędzie Miasta w Jaśle wg normy PN-EN ISO 9001:

4 Strona 4/29 Tytuł rozdziału EWIDENCJA ZMIAN EWIDENCJA ZMIAN L.p. Nr karty zmian Zmiana dotyczy Nr strony zmienionej Data i podpis

5 Strona 5/29 Tytuł rozdziału WYKAZ DEFINICJI Rozdział 1 Rozdział 1. WYKAZ DEFINICJI Akta sprawy Audit Audyt Burmistrz Klient Księga Jakości - cała dokumentacja /pisma, dokumenty, notatki, formularze, plany, fotokopie, rysunki, itp./ zawierające dane, informacje, które były, są lub mogą być istotne przy rozpatrywaniu danej sprawy - udokumentowane i niezależne badanie Systemu Zarządzania Jakością - niezależna i obiektywna działalność, której celem jest wspieranie Burmistrza Miasta Jasła w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. - Burmistrz Miasta Jasła - osoba lub organizacja otrzymująca usługę - dokument, w którym zdefiniowano i opisano System Zarządzania Jakością (SZJ) w Urzędzie Miasta Najwyższe Kierownictwo Pełnomocnik ds. Jakości Procedura Proces Rada Miejska - Burmistrz, Z-cy Burmistrza, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta - przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta - ustalony sposób postępowania - system działań, które wykorzystują zasoby w celu przekształcenia stanu wejściowego w stan wyjściowy - Rada Miejska Jasła System Zarządzania Jakością - jest to ustanowiony system do realizacji Misji i Polityki Jakości zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta Wyrób Zapis Zasoby - Urząd Miasta w Jaśle - usługa, która jest wynikiem procesu - dokument, w którym zawarto uzyskane wyniki lub odnotowano potwierdzenie przeprowadzonych zmian - to kadra pracownicza, środki finansowe, wyposażenie, metody

6 Strona 6/29 Tytuł rozdziału PREZENTACJA URZĘDU MIASTA Rozdział 2 Rozdział 2. Prezentacja Urzędu Miasta Sytuacja, która zaszła w Polsce w wyniku zmian ustrojowych, wymaga od kierownictwa Urzędu Miasta i Jego pracowników nowych umiejętności myślenia i działania, które to powinny mieć swoje odzwierciedlenie w stałym poszukiwaniu optymalnych rozwiązań w różnych dziedzinach życia, ale przede wszystkim w organizacji i zarządzaniu. Ten proces jest najważniejszy, gdyż stanowi o powodzeniu każdej organizacji we właściwym wypełnieniu jej funkcji. Ideą powołania Urzędu jest zapewnienie mieszkańcom miasta realizacji działań związanych z organizacją życia społeczno - gospodarczego. Dążeniem kierownictwa Urzędu Miasta jest, aby nie był tylko organizacją ustawowo wypełniającą obowiązki, ale również przy tym spełniał potrzeby i oczekiwania klienta. Urząd Miasta jako organizacja posiada nowoczesną, uporządkowaną strukturę organizacyjną, nastawioną na realizacje celów i efektywna pracę. Struktura przedstawiona jest w Załączniku Nr 4. Uruchomiono Punkt Informacyjny, wdrożono elektroniczny system obiegu dokumentów, wprowadzono standardy obsługi klienta oraz ustalono zasady planowania pracy. W 2000 roku Zarząd Miasta postanowił o wdrożeniu w Urzędzie Miasta Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą serii ISO 9001:2000. Przyjęto Politykę Jakości, powołano Pełnomocnika ds. Jakości i Komitet Sterujący oraz po odpowiednim przeszkoleniu powołano grupę auditorów wewnętrznych. Kierownictwo Urzędu w sposób przemyślany i po konsultacjach z pracownikami Urzędu uznało, że poprawi to w zdecydowanym stopniu funkcjonowanie Urzędu oraz jego wiarygodność w oczach mieszkańców miasta oraz przyszłych inwestorów. W październiku 2002 roku Urząd Miasta w Jaśle otrzymał certyfikat jakości na zgodność z normą ISO 9001:2000 w zakresie całej działalności Urzędu. Certyfikat został przyznany na okres trzech lat. W 2005 roku i następnie w 2008 roku jednostka certyfikująca po przeprowadzeniu badania przedłużała ważność certyfikatu o kolejne trzy lata. W 2010 roku SZJ ustanowiony w Urzędzie Miasta został poddany auditowi na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009, natomiast w wyniku auditu przeprowadzonego w 2011 roku ważność certyfikatu na zgodność z powyższą normą została przedłużona do 2014 roku. Po przeprowadzeniu badania w 2014 roku ważność certyfikatu została przedłużona do 2017 roku. Kierownictwo uznało również, że wprowadzany w sposób ciągły i modyfikowany do potrzeb System Zarządzania Jakością wyeliminuje obciążenie kierownictwa tzw. ciągłą koordynacją na rzecz działań dla mieszkańców istotniejszych, a związanych z funkcjonowaniem miasta sprawach.

7 Strona 7/29 Tytuł rozdziału PREZENTACJA KSIĘGI JAKOŚCI Rozdział 3 Rozdział 3. Prezentacja Księgi Jakości 3.1. Przedmiot Niniejsze wydanie Księgi Jakości opisuje System Zarządzania Jakością wdrożony Urzędzie Miasta w Jaśle. SZJ oparty został na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2009. System dostosowany jest do specyfiki jednostki administracji samorządowej szczebla gminnego. Uzupełnienie Księgi Jakości stanowią Zarządzenia Burmistrza, uchwały Rady Miejskiej i instrukcje w sprawach: - obowiązujących procedur, - zasad przeprowadzania kontroli wewnętrznych, - zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, - zasad obsługi klienta, - instrukcji kasowej, - zasad obiegu dokumentów księgowych, - postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, - określenia sposobu zarządzania systemem informatycznym, - regulaminu pracy. Wykaz procedur stanowi załącznik do Zarządzenia Burmistrza i zostaje opracowywany, aktualizowany i archiwizowany przez Pełnomocnika ds. Jakości zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Wdrożone w Urzędzie Miasta procedury wymagające zmian aktualizowane będą przez powołane do tego celu zespoły lub wyznaczonych pracowników. Księga Jakości zatwierdzona została przez Burmistrza w drodze zarządzenia. Wszelkie zarządzenia, uchwały Rady Miejskiej oraz instrukcje stanowiące elementy Księgi Jakości są rejestrowane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Księga Jakości wydana została w 1 egzemplarzu w formie pisemnej i w formie elektronicznej dostępnej w wewnętrznej sieci komputerowej Urzędu Miasta Opracowanie, aktualizacja i dystrybucja Za opracowanie, aktualizację, dystrybucję, dokonywanie zmian i archiwizację Księgi Jakości odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Jakości. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Księgi Jakości odnotowywane są w karcie zmian, która znajduje się w oryginalnym egzemplarzu Księgi Jakości Dokumenty związane z Księgą Jakości - Norma PN-EN ISO 9001: Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Jakości - Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania auditorów wewnętrznych - Zarządzenie Burmistrza w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów i związków międzygminnych

8 Strona 8/29 Tytuł rozdziału OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rozdział 4 Rozdział 4. Opis Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta 4.1. Wymagania ogólne Urząd Miasta ustanowił, wdrożył i ustawicznie doskonali System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009. Informacja o ustanowionym systemie została upowszechniona wśród wszystkich pracowników, we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu. Szczególnej staranności dochowano dla zakomunikowania Polityki Jakości, nakierowanej na dostarczanie usług dążących do zwiększenia zadowolenia klientów, przy zachowaniu wymagań norm ustawowych (prawnych) oraz ustawicznego dążenia do doskonalenia ustanowionego systemu. Wdrożony System Zarządzania Jakością został ustanowiony w sposób, który winien zagwarantować jego ciągłość w czasie, pomimo możliwych zmian w Polityce Jakości jak i jej celów. System podlegać będzie systematycznym okresowym przeglądom i auditom wewnętrznym mającym służyć stałemu jego doskonaleniu nakierowanemu na zwiększenie zadowolenia klientów zewnętrznych jak i wewnętrznych. Wymagania normy (pkt 7.3) odnośnie projektowania i rozwoju określone zostały poprzez opracowanie procedury przygotowania projektu budżetu. We wdrożonym w Urzędzie Miasta SZJ dokonano wyłączenia w zakresie pkt normy PN- EN ISO 9001:2009 (walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi), gdyż wyniki procesów są weryfikowane poprzez monitorowanie zgodności wydanych decyzji administracyjnych/świadczonych usług z ustalonymi wymaganiami określonymi w przepisach zewnętrznych oraz wewnętrznych dokumentach dotyczących świadczonych usług. Zidentyfikowane zostały procesy Systemu Zarządzania Jakością i ich zastosowanie w Urzędzie Miasta. Wiele z tych procesów jest wystarczająco dobrze opisana przepisami prawa materialnego, dlatego skupiono się na procesach newralgicznych, których wyboru dokonano biorąc pod uwagę takie kryteria jak: częstotliwość występowania, stopień złożoności, zadowolenie klienta. Zidentyfikowane zostały procesy Systemu Zarządzania Jakością i ich zastosowanie w Urzędzie Miasta. Skupiono się na procesach newralgicznych, które: - decydują o zrozumieniu wymagań klientów, - dotyczą realizacji zamówień w kategoriach wartości dodanej, - pozwalają otrzymywać informacje o funkcjonowaniu procesów, - umożliwiają ciągłe doskonalenie procesów. Organizacja określiła sekwencję i wzajemne oddziaływanie procesów na siebie, jak również kryteria i mierniki, celem zapewnienia ciągłego nadzorowania prawidłowości ich przebiegu. Załącznik Nr 6 przedstawia Powiązania procesów, a Załącznik Nr 7 Wykaz procedur wpisany w schemat SZJ Urzędu Miasta w Jaśle. Mierniki dla oceny prawidłowości przebiegu procesów oraz sposoby ich monitorowania zostały zawarte w poszczególnych procedurach opisujących procesy, a zbiorczo w procedurze przeprowadzania przeglądów systemu jakości (w zakresie ramy wyników Urzędu Miasta) i działań zapobiegawczych (w zakresie doskonalenia poszczególnych procesów). Szczegółowe opisy procesów i ich przebiegów zostały zatwierdzone przez Burmistrza Miasta. Ustanowione zostały również zasady nadzoru nad procedurami. Przebieg procesów na tle struktury organizacyjnej przedstawia Załącznik Nr 2 do Księgi. Dla sprawnego i efektywnego przebiegu wszystkich opisanych procesów Najwyższe Kierownictwo zapewnia odpowiednio zaplanowane i przygotowane zasoby (osobowe i materialne), a także ich dostępność, w tym do informacji niezbędnych do wspomagania i monitorowania procesów. Wpływ na jakość usług świadczonych przez Urząd Miasta mają procesy zlecane

9 Strona 9/29 Tytuł rozdziału OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rozdział 4 wykonawcom zewnętrznym. Dotyczy to dostawców energii elektrycznej, gazu, usług wodnokanalizacyjnych, odbioru odpadów (w tym posegregowanych), usług w zakresie utrzymania czystości w budynku, dostarczania art. piśmienniczych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, usług telefonicznych i internetowych, zabezpieczenia p-poż. oraz bezpieczeństwa antywłamaniowego. Z powyższymi dostawcami Urząd Miasta zawarł umowy cywilno-prawne lub zlecił wykonanie usług w formie zamówień, w których określony jest sposób sprawowania nadzoru nad wykonywaniem usług w nich określonych Wymagania dotyczące dokumentacji System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta został udokumentowany w formie: - Księgi Jakości, - Procedur jakości wraz z ich opisem oraz wykorzystywanymi w nich formularzami, - Instrukcji jakości, które uszczegółowiają zapisy odpowiednich procedur, - Kart stanowiskowych, - Informacji dla klientów, - aktów normatywnych wewnętrznych tj. uchwał Rady Miejskiej, Zarządzeń Burmistrza, - aktów normatywnych zewnętrznych. Wdrożony System Zarządzania Jakością obejmuje wszystkie zadania realizowane przez Urząd Miasta w Jaśle. Wszystkie procedury i instrukcje jakości zostały zatwierdzone przez Burmistrza, a ich wykaz wraz z autorami został zawarty w niniejszej Księdze w Załączniku Nr 5. Wykaz procedur w modelu systemu normy PN-EN ISO 9001:2009 przedstawia załącznik Nr 7. Wszystkie stanowiące elementy Systemu Zarządzania Jakością dostępne są we wszystkich komórkach organizacyjnych. Odwzorowanie ustanowionego SZJ w Urzędzie Miasta do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 przedstawia Załącznik Nr 3 do Księgi. Na każdym stanowisku dostępne są wszystkie aktualne wersje dokumentów w wersji elektronicznej. Wykaz obowiązujących dokumentów w Systemie Zarządzania Jakością dostępny jest w wewnętrznej sieci komputerowej. W przypadku normatywnych aktów własnych wymagania dotyczące zapewnienia ich aktualizacji i ponownego zatwierdzenia wynikają ze zmian aktów zewnętrznych, a sposób ich przeglądu oraz zatwierdzania reguluje procedura tworzenia prawa miejscowego - uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza. Dostęp do zasobów aktualnych aktów normatywnych zewnętrznych zapewnia Zespół Radców Prawnych, a do aktów wewnętrznych Wydział Organizacyjny i Kadr. Są one dostępne również poprzez program komputerowy LEX. Za dystrybucję i aktualizację odpowiada Wydział Organizacyjny i Kadr. Informację o konieczności sporządzenia dokumentacji dla nowych obszarów lub aktualizacji funkcjonujących dokumentów przekazują Pełnomocnikowi ds. Jakości kierownicy wydziałów, referatów, biur i pracownicy na stanowiskach samodzielnych. Zasady określające nadzór nad dokumentami i zapisami w Urzędzie Miasta szczegółowo zostały opisane w procedurze nadzoru nad dokumentami oraz w procedurze nadzoru nad zapisami jakości. Wszystkie dokumenty i akta spraw podlegają archiwizacji na zasadach określonych w procedurze archiwizacja dokumentów.

10 Strona 10/29 Tytuł rozdziału ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Rozdział 5 Rozdział 5. Odpowiedzialność kierownictwa Zaangażowanie kierownictwa Kierownictwo Urzędu Miasta angażuje się w proces rozwoju i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. Sformułowało misję Urzędu Miasta i jego cele nadrzędne. Kierownictwo jest odpowiedzialne za wdrożenie przyjętej Polityki Jakości, w tym również za zapewnienie dostępności niezbędnych do jej wdrożenia zasobów. Polityka Jakości została jasno i precyzyjnie zakomunikowana pracownikom Urzędu Miasta. Kierownictwo będzie systematycznie dokonywać przeglądów SZJ według opracowanej i przyjętej procedury - Przegląd Kierownictwa. Kierownikiem Urzędu Miasta jest Burmistrz Miasta. Najwyższe kierownictwo Urzędu stanowią: Burmistrz, Zastępcy Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz. Pełnomocnikiem ds. Jakości jest osoba powołana Zarządzeniem Burmistrza Orientacja na klienta Kierownictwo Urzędu Miasta zapewniło identyfikację oraz spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta. Opracowano i wprowadzono system obsługi klienta, w którym określono elementy systemu obsługi klienta oraz zasady jego obsługi. Zbieranie i analizowanie informacji zewnętrznych (od klienta) realizowane jest poprzez ankiety, zebrania i spotkania z mieszkańcami, dyżury radnych, cotygodniowe przyjęcia stron przez Burmistrza oraz odbywające się raz w miesiącu przyjęcia mieszkańców przez członków Komisji Mieszkaniowej RMJ. Audity i audyty wewnętrzne oraz przeglądy najwyższego kierownictwa prowadzone są zgodnie z procedurami i stanowić będą również podstawę do podejmowania i ewentualnego modyfikowania Systemu Zarządzania Jakością Polityka jakości Kierownictwo Urzędu Miasta opracowując Politykę Jakości zapewniło, ze jest ona odpowiednia w odniesieniu do celów organizacji. Polityka Jakości zatwierdzona przez Burmistrza w drodze zarządzenia została przekazana do wszystkich komórek organizacyjnych. Tekst polityki został także opublikowany na tablicach ogłoszeń Urzędu w celu prezentacji jej postanowień dla klientów Urzędu Miasta. Polityka Jakości stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Księgi. Misją Urzędu Miasta jest zapewnienie należytej, sprawnej i profesjonalnej realizacji usług zaspokajających potrzeby społeczności lokalnej oraz podejmowanie działań zmierzających do wszechstronnego rozwoju miasta. Pomocą w tym jest: - wdrożony SZJ według normy PN-EN ISO 9001:2009, - nowoczesna struktura organizacyjna Urzędu Miasta nastawiona na realizacje celów, - ustalony system oceny pracy pracowników,

11 Strona 11/29 Tytuł rozdziału ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Rozdział 5 - zgłaszane opinie naszych Klientów. Odpowiedzialnym za Politykę Jakości w Urzędzie Miasta jest Burmistrz Planowanie Cele dotyczące jakości. Ustalona Polityka Jakości, a w tym cele organizacji zostały przeniesione na odpowiednie szczeble w ramach organizacji. Określono mierniki jakościowe, które są zgodne z Polityką Jakości. Planowanie Systemu Zarządzania Jakością Urząd Miasta podjął działania zmierzające do określenia skuteczności poszczególnych procesów. Uzyskane w ten sposób wyniki służą jako podstawa do określenia wymiernych i możliwych do zrealizowania celów i standardów. Cele wyrażone są w postaci mierników i wskaźników umożliwiających weryfikację ich osiągnięcia. Analiza wybranych mierników/wskaźników potwierdzających realizację Polityki Jakości odbywa się podczas przeglądów i zapisywana jest w formie RAMY WYNIKÓW. Na przeglądzie analizuje się realizację założonych na poprzednim przeglądzie zadań. Gdy wyniki nie są osiągnięte Pełnomocnik ds. Jakości zleca podjęcie działań doskonalących (korygujących, zapobiegawczych). Monitorowanie procesów prowadzone jest przez właścicieli - autorów dokumentów opisujących procesy. Obowiązkowo obliczają oni mierniki/wskaźniki przyjęte dla poszczególnych procesów podczas przeglądów systemu, a opcjonalnie między przeglądami. Dla wyników, które potwierdzają, że cele procesu nie są realizowane - podejmować mogą działania doskonalące (korygujące, zapobiegawcze) zmieniające proces (zmiana form nadzoru i/lub użytych środków i/lub stosowanych metod postępowania). Podczas auditów wewnętrznych auditorzy badają, czy właściciele procesu wykorzystują możliwości doskonalenia procesów jakie niosą w sobie cele i związane z nimi mierniki/ wskaźniki, a wnioski umieszczają w raportach z auditów. Rama wyników jest dokumentem opracowywanym podczas przeglądu kierownictwa (okresowo przygotowywana podczas przeglądów). Wyniki omawiane podczas spotkań z kierownikami wydziałów, referatów, biur i pracownikami na stanowiskach samodzielnych Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialność i uprawnienia Kierownictwo Urzędu określiło i zakomunikowało pracownikom funkcje i ich wzajemne powiązania w organizacji. Odpowiedzialność i uprawnienia określone zostały w indywidualnych Zakresach czynności i Kartach stanowiskowych, w odniesieniu do Systemu Zarządzania Jakością w Zarządzeniach Burmistrza oraz w procedurach i instrukcjach. Przedstawiciel kierownictwa Burmistrz powołał swoim zarządzeniem Pełnomocnika ds. Jakości określając jego zadania.

12 Strona 12/29 Tytuł rozdziału ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Rozdział 5 Komunikacja wewnętrzna. Kierownictwo zapewniło niezbędne zasoby i narzędzia komunikacji wewnętrznej, umożliwiające przekazywanie informacji i danych kierownictwu celem sprawnego zarządzania organizacją, a pracownikom jak najlepszego wykonywania swoich obowiązków. Elementami systemu komunikacji wewnętrznej są m.in.: - sieć komputerowa umożliwiająca przesyłanie danych i informacji, - system elektronicznego obiegu dokumentów - comiesięczne narady z kierownikami wydziałów, referatów, biur i pracownikami na stanowiskach samodzielnych, - ustalona procedura przepływu informacji zewnętrznej i wewnętrznej, - ustalona procedura rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców, - ustalona procedura badania opinii mieszkańców Przegląd zarządzania Postanowienia ogólne Celem zapewnienia stałej przydatności i skuteczności Systemu Zarządzania Jakością dwa razy do roku Najwyższe Kierownictwo dokonuje jego przeglądu, zgodnie z przyjętą procedurą, dokonując oceny działania Systemu Zarządzania Jakością. Na podstawie przyjętych wniosków Najwyższe Kierownictwo podejmuje decyzje o modyfikacji SZJ. Bieżącego przeglądu działania Systemu Zarządzania Jakością dokonuje Burmistrz, wykorzystując m.in. comiesięczne spotkania z kierownikami wydziałów, referatów, biur i pracownikami na stanowiskach samodzielnych. Dane wejściowe do przeglądu Przegląd dokonywany jest na podstawie następujących danych wejściowych: 1. Księgi Jakości - jako podstawowego dokumentu opisującego System Zarządzania Jakością, 2. raportów Pełnomocnika d/s Jakości w zakresie: - funkcjonowania SZJ, - przebiegu auditów i audytów wewnętrznych, - informacji zwrotnej od klientów (ankiety, skargi), - prowadzonych działań korygujących i zapobiegawczych. 3. auditów zewnętrznych, 4. audytów wewnętrznych, 5. zapisów z poprzedniego przeglądu zarządzania, 6. raportów z badań zadowolenia klienta. Dane wyjściowe z przeglądu Wnioski z przeglądu Systemu Zarządzania Jakością opracowane są w formie protokółu ze spotkania Najwyższego Kierownictwa. Zapis z przeglądu systemu przechowywany jest przez Pełnomocnika ds. Jakości. Wnioski i zalecenia stanowią dane wejściowe do działań korygujących, zapobiegawczych i planowania auditów. Mogą też stanowić podstawę do ewentualnej zmiany Polityki i celów jakości.

13 Strona 13/29 Tytuł rozdziału ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Rozdział 6 Rozdział 6. Zarządzanie zasobami 6.1. Zapewnienie zasobów Kierownictwo określiło i zapewniło zasoby we wszystkich obszarach niezbędne do wdrożenia i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. Niezbędne zasoby identyfikuje się w procesie planowania budżetowego. Podstawą do identyfikacji niezbędnych zasobów jest: - właściwe wypełnianie zadań nałożonych na Urząd Miasta, - zadowolenie i dobro klienta, - zapewnienie wykonywania usług o najwyższym poziomie jakości, - dobro Miasta Jasła. Do planowania budżetowego stosuje się ustawę o finansach publicznych, Statut Gminy Miejskiej Jasła oraz procedurę Przygotowanie projektu uchwały budżetowej. Zaopatrywanie w zasoby odbywa się zgodnie z procedurą Zamówienia" Zasoby ludzkie Postanowienia ogólne. Kierownictwo czuwa, aby zapewnić niezbędne zasoby do właściwego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością. Czyni to poprzez: - zapewnienie środków finansowych w budżecie, - właściwy dobór kadry pracowniczej, - prawidłowe wyposażenie stanowisk pracy w narzędzia pracy. Proces doboru kadr odbywa się w sposób planowy i gwarantujący jego prawidłowy przebieg. W ogłoszeniu o naborze uwidacznia się potrzeby kierownictwa w zakresie kwalifikacji, cech osobowych i niezbędnych umiejętności kandydata. Szczegółowe zasady doboru kadr określa procedura Przyjmowanie do pracy i rozwój zawodowy pracowników Urzędu Miasta w Jaśle. Kompetencje, szkolenie i świadomość Kierownictwo w sposób przejrzysty komunikuje pracownikom swoje oczekiwania. Tym celom służy Karta Stanowiskowa, która stanowi opis wymagań, uprawnień, odpowiedzialności i umiejętności na danym stanowisku pracy. W celu zwiększenia świadomości i zaangażowania pracowników komunikowana jest im Polityka Jakości i oczekiwania stawiane pracownikom przez Najwyższe Kierownictwo, na dorocznych spotkaniach ze wszystkimi pracownikami. W zakresie szkoleń Urząd analizuje potrzeby i planuje ich realizację - odbywa się to zgodnie z przyjętą procedurą. Po zakończeniu szkolenia następuje jego ocena, celem ustalenia jego skuteczności i przydatności. Urząd Miasta utrzymuje zapisy dotyczące wykształcenia, doświadczenia oraz przebytych szkoleń i kwalifikacji pracowników. Informacje gromadzone są i archiwizowane w teczkach pracowniczych oddzielnie dla każdego zatrudnionego.

14 Strona 14/29 Tytuł rozdziału ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Rozdział Infrastruktura Wymagana przestrzeń do pracy to pomieszczenia biurowe o dobrym standardzie, wyposażone we właściwy sprzęt biurowy. Pomieszczenia codziennie są sprzątane i odświeżane. Prawie każde stanowisko pracy wyposażone jest w komputer. Przetwarzanie danych w systemie informatycznym Urzędu Miasta w Jaśle odbywa się: - w sieci NetWare firmy Novell - w informatycznym systemie sieciowym SOF (obsługa finansowo-podatkowa, kadrowo-płacowa, ewidencja ludności i środki trwałe), - w sieci komputerów posiadających stały dostęp do sieci INTERNET, - w zamkniętej sieci systemu wydawania Dowodów Osobistych, - na komputerach nie podłączonych do sieci. Wyznaczono administratora bezpieczeństwa informacji, który odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym. Wdrożono instrukcję określającą sposób zarządzania systemem informatycznym oraz instrukcję w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych przeznaczona dla pracowników przetwarzających dane. Urząd posiada opracowany własny plan ochrony celem zabezpieczenia swoich zasobów i środków. Plan zawiera również: - instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, - instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy, - instrukcję zabezpieczenia budynków, - instrukcję postępowania w przypadku napadu, kradzieży, awarii, pożaru, groźby zdetonowania ładunku wybuchowego Środowisko pracy Kierownictwo zapewnia pracownikom pracę w odpowiednich warunkach. Każde stanowisko pracy wyposażone jest w meble o właściwym standardzie. Temperatura pomieszczeń jest właściwa.

15 Strona 15/29 Tytuł rozdziału REALIZACJA WYROBU Rozdział 7 Rozdział 7. Realizacja wyrobu 7.1. Planowanie realizacji wyrobu Urząd jako jednostka pomocnicza organu gminy (Rady Miejskiej) realizuje swoje usługi w oparciu o obowiązujące akty prawa zewnętrznego jak i dokumenty programowe gminy oraz akty normatywne własne. Główne kierunki działań Urzędu Miasta wynikają przede wszystkim jednak z dokumentów programowych gminy takich jak: - Strategia rozwoju miasta na lata , - Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jasła, - Strategia mieszkaniowa gminy, - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, - Corocznie uchwalany przez RMJ budżet miasta. Powyższe dokumenty wyznaczają również cele w zakresie realizowanej przez Urząd Miasta lokalnej polityki społecznej i gospodarczej. Poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta w trakcie projektowania budżetu uwzględniają wynikające z tych dokumentów cele bieżące w ich zakresie merytorycznym. W ustalonych odstępach czasu, w terminach przewidzianych przez poszczególne dokumenty programowe przygotowywane są przez Urząd Miasta szczegółowe sprawozdania z ich realizacji. Na każdej sesji Rady Miejskiej składane też są przez Burmistrza sprawozdania ze stopnia bieżącej realizacji uchwał RMJ. 7.2.Procesy związane z klientem Określenie wymagań dotyczących wyrobu Wymagania w stosunku do realizowanych przez Urząd Miasta usług wypływają z ram ustawowych, wymagań określonych regulacjami wewnętrznymi oraz wymagań klientów. Te ostatnie komunikowane są poprzez: - korespondencję (w tym elektroniczną) kierowana do Urzędu, - rozmowy telefoniczne, - media (prasa, radio, telewizja, Internet), - wyniki ankiet i badań, - opinie. Za identyfikację wymagań klienta odpowiedzialny jest Wydział Organizacyjny i Kadr. Pozostałe komórki organizacyjne Urzędu Miasta, o ile weszły w posiadanie informacji w tym zakresie przekazują ją do Wydziału Organizacyjnego i Kadr. Kierownik tego wydziału poddaje je analizie przedstawiając wnioski indywidualne kierownictwu pozostałych komórek organizacyjnych, a wnioski o charakterze systemowym Pełnomocnikowi ds. Jakości. Przegląd wymagań dotyczących wyrobu Przegląd wymagań dotyczących świadczonych usług przez Urząd Miasta polegający na stwierdzeniu zdolności do wykonywania usług wynika z ustaw np. o samorządzie gminnym.

16 Strona 16/29 Tytuł rozdziału REALIZACJA WYROBU Rozdział 7 Ustawodawca na podstawie delegacji ustawowych zapewnia niezbędne zasoby do realizacji tych usług. Wymagania dotyczące świadczonych usług wynikają w szczególności z: - aktów prawa zewnętrznego (ustawy, rozporządzenia), - aktów prawa miejscowego (uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza). Ważne zmiany przepisów prawnych są komunikowane zainteresowanym komórkom organizacyjnym przez Zespół Radców Prawnych. Kierownicy Wydziałów, Biur i pracownicy na stanowiskach samodzielnych zobowiązani są do bieżącego śledzenia zmian przepisów aktów prawa zewnętrznego w programie komputerowym LEX. W przypadku aktów własnych ich treść zamieszczana jest w BIP na oficjalnej internetowej stronie Urzędu. Urząd Miasta świadcząc swoje usługi realizuje następujące rodzaje umów: - umowy cywilnoprawne, - umowy (publicznoprawne) realizowane na podstawie KPA. Każda umowa (sprawa) jest rejestrowana, przeglądana pod względem rzeczowym i miejscowym przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych. Zapisy dotyczące zawieranych umów i oryginały umów są przechowywane i gromadzone w aktach spraw w komórkach organizacyjnych realizujących poszczególne umowy. Komunikacja z klientem Komunikacja z klientem odbywa się na następujących płaszczyznach: - obligatoryjnej, wymaganej przepisami prawa, - uzupełniającej, konsultacyjnej, - promocyjnej. Pierwsza obejmuje wszystkie te informacje, których przekazywanie klientowi obwarowane jest przepisami prawa np. w czasie prowadzonych postępowań administracyjnych (skarg, zażaleń, odwołań), udzielania zamówień publicznych, przekazywania informacji o środowisku. Drugi rodzaj komunikacji wynika z dążenia Urzędu Miasta do zapewnienia uczestnictwa lokalnej społeczności i jej aktywizacji w procesie programowania działań czy tworzenia budżetu. Komunikacja promocyjna Urzędu Miasta jest wynikiem woli przekazywania szerokiemu gronu odbiorców za pośrednictwem mediów (oficjalna strona internetowa Urzędu, konferencje prasowe, Obiektyw Jasielski) oraz innych metod (filmy, foldery, raporty, plakaty etc.) informacji o wynikach realizowanych usług Projektowanie i rozwój Proces projektowania usług odbywa się w Urzędzie Miasta w Jaśle zgodnie z zapisami procedury Przygotowanie projektu uchwały budżetowej Zakupy Zasady nabywania materiałów i usług regulowane są ustawą o zamówieniach publicznych. Określone są w niej zarówno tryby udzielania zamówień, dokumentowanie zamówień jak i szereg innych wymagań. Ocena i wybór dostawców dokonywany jest w oparciu o wymagania i kryteria określane w specyfikacjach istotnych warunków zamówień. Urząd wdrożył program komputerowy do oceny dostawców. Urząd Miasta ustanowił również procedurę dokonywania zakupów.

17 Strona 17/29 Tytuł rozdziału REALIZACJA WYROBU Rozdział Produkcja i dostarczanie usługi Nadzorowanie produkcji i dostarczania usługi Urząd Miasta planuje i realizuje swoje usługi w warunkach nadzorowanych. Obejmują one przewidziane prawem czynności nadzoru poprzez statutowe organy gminy (w szczególności Komisję Rewizyjną), zewnętrzne organy nadzorcze i inspekcyjne (w szczególności Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli, Wojewodę, Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną itd.) oraz wewnętrzne uregulowania własne (kontrola bieżąca poprzez stanowiska kierownicze oraz kontrole problemowe prowadzone przez komórkę kontroli wewnętrznej). Zakres kontroli problemowych określany jest co roku w przygotowywanym planie kontroli. Warunki nadzorowania obejmują również: - informacje o realizowanych usługach dostępne w Punkcie Informacyjnym oraz na stronie internetowej, - instrukcje pracy (regulamin pracy, instrukcja kancelaryjna, instrukcja obiegu dokumentów), - zapewnienie właściwego wyposażenia stanowisk pracy, - stosowanie wyposażenia pomiarowego, - monitorowanie przebiegu procesów. Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi We wdrożonym w Urzędzie Miasta SZJ dokonano wyłączenia w zakresie pkt normy PN-EN ISO 9001:2009, gdyż wyniki procesów są weryfikowane poprzez monitorowanie zgodności wydanych decyzji administracyjnych/świadczonych usług z ustalonymi wymaganiami określonymi w przepisach zewnętrznych oraz wewnętrznych dokumentach dotyczących świadczonych usług. Proces weryfikacji odbywa się na dwóch poziomach : - przez wyznaczonego pracownika w trakcie realizacji/przygotowania stanowiska urzędu, - przez Kierownika Wydziału, Biura nadzorującego proces świadczenia usługi. W celu potwierdzenia zgodności świadczonych usług monitorowana jest: - ilość i rodzaj zaskarżonych decyzji do wyższych instancji, - poziom satysfakcji Klienta w odniesieniu do pozostałych usług. Identyfikacja i identyfikowalność Urząd Miasta w swej pracy stosuje system identyfikacji wszystkich dokumentów. Zasady te zawarte są w Instrukcji Kancelaryjnej wraz Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. Cała wpływająca do Urzędu korespondencja jest identyfikowana i dzielona na podlegającą i nie podlegającą ewidencji. W zakresie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta określono poziom zagrożeń, opracowano podstawowe dokumenty i dostosowano kombinację środków bezpieczeństwa fizycznego dla strefy, w której przechowywane są dokumenty niejawne o klauzuli poufne. Własność klienta W Urzędzie Miasta funkcjonuje system przyjmowania i postępowania z dokumentami dostarczonymi przez klienta. Podlegają one rejestracji, identyfikacji, rozdziałowi, załatwieniu

18 Strona 18/29 Tytuł rozdziału REALIZACJA WYROBU Rozdział 7 i archiwizacji zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, Procedurą obiegu dokumentów. Urząd Miasta ustanowił procedurę archiwizacji dokumentów. Wyznaczony został również administrator bezpieczeństwa informacji oraz opracowana Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych. Pracowników Urzędu Miasta na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych obowiązuje tajemnica służbowa. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentu klient powiadamiany jest o tym pisemnie z podaniem przyczyn zdarzenia oraz propozycją dalszego załatwienia sprawy. Zabezpieczenie wyrobu Urząd stosuje w swej pracy zasady postępowania z dokumentami gwarantującymi ich dostępność oraz utrzymanie wartości użytkowej. Dokumenty przechowywane są w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych (zgodnie z wymaganiami m.in. ustawy o ochronie danych osobowych i o ochronie informacji niejawnych). Wszelkie druki wykorzystywane w realizacji usług podlegają tym samym zasadom. Funkcjonujący system komputerowy posiada również odpowiednie wielostopniowe zabezpieczenia przechowywanych w nim dokumentów w formie elektronicznej. Dokumenty przygotowywane do wysyłki są pakowane w sposób zapewniający ich zabezpieczenie i dostarczenie do klienta bez utraty ich jakości. Dokumenty poufne podlegają dodatkowym rygorom pakowania, zabezpieczenia i dostarczania - zgodnym z wymaganiami ustawy o ochronie informacji niejawnej Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów Urząd Miasta określił potrzeby monitorowania, niezbędne do wykonywania pomiarów oraz potrzebne w tym celu wyposażenie. Dotyczą one higrometrów stosowanych w archiwum zakładowym. Ponadto w Urzędzie wdrożono program komputerowy SEOD w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, który w bardzo przejrzysty sposób pozwala na monitorowanie dokumentów (spraw) realizowanych przez pracowników.

19 Strona 19/29 Tytuł rozdziału POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE Rozdział 8 Rozdział 8 Pomiary, analiza, doskonalenie 8.1. Postanowienia ogólne Urząd Miasta określa, planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania w celu zapewnienia zgodności Systemu Zarządzania Jakością oraz podejmuje działania doskonalenia skuteczności tego systemu Monitorowanie i pomiary Zadowolenie klienta Kierownictwo Urzędu Miasta wprowadzając nowoczesną strukturę organizacyjną utworzyło Punkt Informacyjny zlokalizowany na parterze budynku, którego celem nadrzędnym jest zapewnienie pełnej i fachowej obsługi klienta poprzez : - udzielanie pełnej informacji o zadaniach i kompetencjach poszczególnych komórek organizacyjnych, - możliwość uzyskania wzorów wniosków z pełnym opisem potrzebnych dokumentów i załączników do załatwienia sprawy, - dostępność do aktów prawnych poprzez możliwość skorzystania z programu prawniczego LEX" oraz posiadanych przez Urząd zbiorów Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, - dostępność do archiwalnych i obowiązujących aktów własnych stanowiących prawo miejscowe i nie tylko. Na parterze budynku Urzędu Miasta zainstalowano ogólnodostępny Infomat. W bezpośrednim otoczeniu sali narad RMJ (I piętro, sala nr 102) utworzono ogólnodostępną bezprzewodową sieć komputerową (m.in. dla przedstawicieli mass mediów, gości, klientów). Sieć ta funkcjonuje w tzw. strefie DMZ (strefie zdemilitaryzowanej), co czyni ją neutralną dla sieci Urzędu. Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu (www.um.jaslo.pl lub zamieszczone zostały Informacje dla klientów zawierające wzory wniosków dostępnych w Urzędzie Miasta. Elementem badania zadowolenia klientów będzie przeprowadzana systematycznie (wg decyzji Burmistrza) ankietyzacja kierowana do klientów zewnętrznych jak i wewnętrznych, mająca na celu uzyskanie informacji nt. wdrożonego systemu jakości; jej wyniki będą stanowić podstawę do podejmowania działań modyfikujących wprowadzony system jakości. Audit wewnętrzny Dla zapewnienia stałej przydatności i zgodności wdrożonego w Urzędzie Miasta Systemu Zarządzania Jakością oraz efektywności w osiąganiu zamierzonych celów planowo przeprowadzane są audity wewnętrzne. Do przeprowadzenia auditów Burmistrz powołał zespół auditorów wewnętrznych - pracowników odpowiednio przeszkolonych do przeprowadzania tego typu badań. Pełnomocnik ds. Jakości do 31 stycznia każdego roku przygotowuje roczny plan auditów, kierując się statusem i ważnością auditowanych procesów i obszarów.

20 Strona 20/29 Tytuł rozdziału POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE Rozdział 8 Szczegółowy zakres obowiązków auditorów, przebieg auditów wewnętrznych oraz przygotowanie i dystrybucję planu auditów przedstawia stosowna procedura. Monitorowanie i pomiary procesów Poprzez przeprowadzanie auditów wewnętrznych, dokonywanie analizy wprowadzonych do procedur mierników i wskaźników oraz stosowanie procedury nadzoru nad wdrożonymi w Urzędzie Miasta procedurami istnieje możliwość ciągłego pomiaru i monitorowania wszystkich wdrożonych procedur, które potwierdzają zdolność do spełniania zamierzonych w nich celów. W przypadku gdy nie zostają osiągane zamierzone cele, podejmowane są działania korygujące i zapobiegawcze zgodnie z wdrożonymi procedurami. Najwyższe Kierownictwo wprowadziło w Urzędzie Miasta standardy, które określają kompetencje Kierownictwa oraz Kierowników komórek organizacyjnych do podpisywania dokumentów, określają zasady sporządzania pism urzędowych oraz wprowadzają symbolikę komórek organizacyjnych. Pomocnym elementem w monitorowaniu poziomu usług jest przeprowadzanie kontroli, której celem jest ustalanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określanie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości. Z wszystkich wykonywanych czynności dokonywane i utrzymywane są zapisy Nadzór nad wyrobem niezgodnym W Urzędzie Miasta zostały ustalone zasady postępowania dotyczące nadzorowania wyrobów oraz usług niezgodnych lub nie spełniających odpowiednich wymagań w trakcie ich realizacji. Dotyczy to zarówno dokumentów dostarczanych przez klientów, jak również usług wykonywanych przez Urząd Miasta. Nadzorowanie dokumentów odbywa się poprzez sprawdzanie, ocenę, wezwanie do uzupełnienia lub informacje o zaniechaniu postępowania w wydziałach merytorycznych. Odpowiednie zapisy gromadzone są i przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt. Postępowanie z dokumentami i usługami realizowanymi przez Urząd Miasta na rzecz klientów zewnętrznych jak i wewnętrznych, a uznanymi za niezgodne z wymaganiami, wynikającymi z przepisów prawa materialnego - opisane zostało w procedurze Nadzór nad wyrobem niezgodnym Analiza danych Najwyższe Kierownictwo przeprowadza przeglądy systemu jakości, polegające na formalnej ocenie stanu Systemu Zarządzania Jakością, jego przydatności do Polityki Jakości, nowych celów Urzędu Miasta wynikających ze zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Źródłem danych umożliwiających dokonanie analizy są : - raporty z auditów wewnętrznych i zewnętrznych, - raporty z audytów wewnętrznych, - podjęte działania korygujące i zapobiegawcze, - raporty Pełnomocnika ds. Jakości, - wyniki przeprowadzonej ankietyzacji klientów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, - skargi i wnioski klientów,

21 Strona 21/29 Tytuł rozdziału POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE Rozdział 8 - zapisy z poprzednich przeglądów, Powyższe dane analizowane są zarówno podczas wykonywania przeglądów Kierownictwa, jak również ich analiza może być dokonywana m.in. podczas comiesięcznych narad i spotkań z Kierownikami komórek organizacyjnych. Z wszystkich podjętych działań sporządzane i archiwizowane są zapisy oraz podejmowane są stosowne czynności Doskonalenie Ciągłe doskonalenie Kierownictwo w sposób systematyczny i ciągły doskonali wdrożony System Zarządzania Jakością poprzez monitorowanie, ankietowanie, nadzorowanie i analizę określonej Polityki jakości oraz realizację wytyczonych celów. Przyjęte i określone w procedurach zasady szkoleń pracowników jak również podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych, a także dokonywanie przeglądów przez Najwyższe Kierownictwo stanowią gwarancję ciągłego doskonalenia SZJ w Urzędzie. Działania korygujące Wdrożone w Urzędzie Miasta procedury auditów wewnętrznych i działań korygujących, określiły zasady i tryb postępowania przy określaniu przyczyn powstania niezgodności, ich eliminacji oraz weryfikacji efektów działań korygujących. Działania zapobiegawcze Najwyższe Kierownictwo przeprowadzając przeglądy SZJ na podstawie uzyskanych informacji z: - wyników przeprowadzonych auditów wewnętrznych i zewnętrznych, - wyników audytów wewnętrznych - wykonanych działań korygujących, - ankiet z badań zadowolenia klientów, - informacji zwrotnej od klientów, - raportów Pełnomocnika ds. Jakości z zakresu funkcjonowania SZJ, - skarg i zażaleń, - zaleceń z przeprowadzonych kontroli, porównuje zamierzenia z rzeczywiście uzyskanymi wynikami oraz wyciąga wnioski, czy system jakości jest odpowiedni i skuteczny w osiąganiu zaplanowanych celów. Jeżeli Kierownictwo uzna, że SZJ odbiega od ustalonych wcześniej i zaplanowanych celów; wystąpiły niezgodności i nieprawidłowości w prowadzonym systemie, to wówczas zgodnie z wdrożoną procedura podejmowane są działania zapobiegawcze oraz dokonywane są przeglądy z przebiegu tych działań.

22 UM JASŁO Nr 1 ZAŁĄCZNIK WYDANIE: 3 STRONA 22/29 MISJA Misja i Polityka Jakości Urzędu Miasta w Jaśle Misją Urzędu Miasta jest zapewnienie należytej, sprawnej i profesjonalnej realizacji usług zaspokajających potrzeby społeczności lokalnej oraz podejmowanie działań zmierzających do wszechstronnego rozwoju miasta. POLITYKA JAKOŚCI Zasadniczym celem Urzędu Miasta jest realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców Jasła oraz świadczenie usług zaspokajających wymagania i oczekiwania Klientów w sposób zgodny z przepisami prawa. Do skutecznej realizacji Polityki Jakości w Urzędzie Miasta w Jaśle wyznacza się następujące główne cele: 1. Poprawę jakości obsługi mieszkańców, a w szczególności: - poprawę terminowości załatwiania spraw, - załatwianie spraw wnoszonych do Urzędu Miasta w trybie i terminie określonych w przepisach prawa, - nawiązywanie kontaktów z klientami na zasadach partnerskich z zachowaniem służebności Urzędu wobec członków wspólnoty lokalnej, - tworzenie pozytywnego wizerunku Urzędu w oczach Klientów. 2. Poprawę jakości zarządzania, a w szczególności: - uporządkowanie prowadzonej działalności, - poprawę jakości rozwiązań organizacyjnych, - zapewnienie sprawnego przepływu informacji o zadaniach realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta, - wprowadzanie skutecznego mechanizmu kontroli oraz samokontroli i oceny realizacji zadań i poleceń, - utrzymanie dobrej atmosfery pracy oraz satysfakcji pracownika. 3. Uwzględnianie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w opracowanych programach i planach rozwojowych. 4. Uwzględnianie w bieżącej działalności kierunków i celów określonych w strategii miasta i innych planach i programach rozwojowych. 5. Tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi atrakcyjności inwestycyjnej i możliwości rozwoju lokalnego. 6. Uruchomienie procesu ciągłego doskonalenia działania Urzędu. Doceniając nowatorskie znaczenie wdrożenia w Urzędzie Miasta w Jaśle Systemu Zarządzania Jakością opartego o normę PN-EN ISO deklaruję osobiste zaangażowanie w celu zapewnienia środków i warunków do realizacji ustanowionej Polityki Jakości. Ryszard Pabian Burmistrz Miasta Jasła

23 UM JASŁO Nr 2 ZAŁĄCZNIK WYDANIE: 3 STRONA 23/29 Procesy i inne dokumenty je opisujące na tle struktury organizacyjnej Urzędu Miasta w Jaśle Procedury Wydział /dokumenty/ OiK WA SO WI GN WG SK ST SP AKZ WO BiZK USC RiP FE PiRB KFB PiOL RP ZRP EM SM PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ INQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ PRQ wydział wiodący + - wydział współpracujący

24 UM JASŁO Nr 3 ZAŁĄCZNIK WYDANIE: 3 STRONA 24/29 Zestawienie porównawcze wymagań przyjętego modelu normy oraz dokumentacji SZJ Rodzaj dokumentu 4. System zarządzan ia jakością 5. Odpowiedzialność kierownictwa 6. Zarządzanie zasobami 7. Realizacja wyrobu 8. Pomiary, analiza i doskonalenie PRQ x x x x x x PRQ x x x x x x x PRQ x PRQ x PRQ x PRQ x PRQ x PRQ x PRQ x PRQ x PRQ x PRQ x x x PRQ x x PRQ x x x x PRQ x x x PRQ x PRQ x x PRQ x x x PRQ x x INQ x PRQ x PRQ x PRQ x PRQ x x PRQ x PRQ x x PRQ x PRQ x PRQ Inf. dl. Klien. x x Kart. Stanow. x x DATA: OPRACOWAŁ: R.Marek SPRAWDZIŁ: ZATWIERDZIŁ:

25 UM JASŁO Nr 4 ZAŁĄCZNIK WYDANIE: 3 STRONA 25/29 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIASTA W JAŚLE Na podstawie Zarządzenia Nr 24/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia r. BURMISTRZ MIASTA I Z-CA BURMISTRZA Pełnomocnicy Burmistrza Miasta II Z-CA BURMISTRZA SKARBNIK MIASTA SEKRETARZ MIASTA Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Wydział Oświaty Wydział Księgowości Finansowo- Budżetowej Wydział Organizacyjny i Kadr Wydział Gospodarki Nieruchmościami Wydział Funduszy Zewnętrznych Stanowisko ds. Kultury Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej Wydział Geodezji Wydział Architektury Zespół Radców Prawnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Stanowisko ds. Sportu i Turystyki Stanowisko ds. Społecznych Wydział Planowania i Realizacji Budżetu Miasta Stanowisko ds. zamówień publicznych Wydział Spraw Obywatelskich Biuro Audytu i Kontroli Urząd Stanu Cywilnego Energetyk Miejski Straż Miejska Rzecznik Prasowy

26 UM JASŁO Nr 5 ZAŁĄCZNIK WYDANIE: 3 STRONA 26/29 WYKAZ PROCEDUR I INSTRUKCJI JAKOŚCI Lp. Nazwa i numer dokumentu 1. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej PRQ Zabezpieczenie realizacji uchwały budżetowej PRQ Nadzór nad dokumentacją PRQ Redagowanie, wdrażanie i zarządzanie dokumentacją systemową PRQ Opracowanie kart stanowiskowych oraz zasady przekazywania informacji wewnętrznej PRQ Wydawanie opinii prawnych PRQ Opracowanie projektów Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza PRQ Realizacji Uchwał Rady Miejskiej Jasła i Zarządzeń Burmistrza Miasta Jasła PRQ Zamówienia PRQ Przyjmowanie do pracy i rozwój zawodowy pracowników Urzędu Miasta w Jaśle PRQ Szkolenia pracowników Urzędu Miasta w Jaśle PRQ Ocena pracowników PRQ Identyfikacja, opracowanie i dystrybucja informacji dla mieszkańców PRQ Badanie opinii mieszkańców PRQ Rozpatrywania skarg i wniosków PRQ Rozpatrywanie interpelacji i zapytań Radnych PRQ Korzystanie ze sprzętu PRQ Kontrola wewnętrzna PRQ Autor H. Gorczyca H. Gorczyca R. Marek R. Marek E. Jaworska-Fortuna J. Bosak-Szkolnik J. Jachym J. Jachym S. Maćkoś I. Dzięglewicz I. Dzięglewicz I. Dzięglewicz I. Sychta A. Palacz B. Owińska E. Jaworska-Fortuna A. Gumienny T. Zachwieja

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 357 PMT z dnia 30.09. 2013 r. URZĄD MIASTA TORUNIA K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany 1 1/1 Księga Jakości OPRCOWŁ: ZTWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Emilia Szczeblewska Imię i nazwisko Krzysztof tras Podpis Podpis Data 27.10.2011 r. Data 27.10.2011 r. Egzemplarz 1/2011 ZMINY Numer zmiany Numer

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STAROSTWO POWIATOWE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Nr egzemplarza: 2 Użytkownik: Opracował Sprawdził Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

KSIĘ GA JAKOŚ CI. Urząd Miasta Józefowa. Spis treści

KSIĘ GA JAKOŚ CI. Urząd Miasta Józefowa. Spis treści Spis treści 1. Przedmiot, zakres Księgi Jakości... 3. 1.1. Księga Jakości... 3. 1.2. Zasady nadzorowania Księgi Jakości... 4. 2. Definicje... 5. 3. Prezentacja Miasta i Urzędu Miasta... 7. 3.1. Miasto

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rynek 26, 32-410 Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Tel.: (+48 12) 271 10 04 (+48 12) 372 17 00 Fax:

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE NR 01/2009 według normy Opracował: 10.01.2010 Zatwierdził: 10.01.2010 Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE Księga Jakości Numer wydania 2 Numer egzemplarza Egzemplarz informacyjny Otrzymujący Opracował Imię i nazwisko, stanowisko służbowe Barbara Proksa Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością Data 27.04.2006

Bardziej szczegółowo

Dokument wydrukowany 17 marca 2015, nadzorowany w bazie informacyjnej UGP. Przed każdorazowym użyciem sprawdzić w bazie aktualność dokumentów.

Dokument wydrukowany 17 marca 2015, nadzorowany w bazie informacyjnej UGP. Przed każdorazowym użyciem sprawdzić w bazie aktualność dokumentów. Dokument wydrukowany 17 marca 2015, nadzorowany w bazie informacyjnej UGP. Przed każdorazowym użyciem sprawdzić w bazie aktualność dokumentów. Urząd Gminy Polkowice Załącznik Nr 1 do procedury Nr Q 4.2.3

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia KSIĘGA JAKOŚCI Urząd Miejski 39-00 Dębica, ul. Ratuszowa 30.1.009............... Data zatwierdzenia 31.1.009............... Obowiązuje od Księga Jakości jest własnością Urzędu Miejskiego. Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOCŁAWKU. w edłu g normy PN- E N I SO 90 01 :2 0 09

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOCŁAWKU. w edłu g normy PN- E N I SO 90 01 :2 0 09 STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOCŁAWKU w edłu g normy PN- E N I SO 90 01 :2 0 09 0 1 0 - K J / 0 1 / 1 0 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Obowiązuje od: P r o j e k

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu

spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W BRZEGU (w wersji elektronicznej kliknięcie na pozycji spowoduje

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE strona 1 z 39 STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE WEDŁUG NORMY PN-EN ISO 9001:2009 SPRAWDZIŁ OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ Pełnomocnik ds. Systemu Starosta Wąbrzeski Zarządzania Jakością Krzysztof Goleń Krzysztof

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Nr egzemplarza: Użytkownik: 30.03.20 Opracował Sprawdził Zatwierdził Stanowisko: Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 Strona 1/ 38 Spis treści Spis treści strona 1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 2. PRZEPISY STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁALNOŚCI 11 3. STOSOWANA TERMINOLOGIA 12 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo