4.1. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4.1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Strona: 4.. Postanowienia ogólne 4... W Podlaskim Urzdzie Skarbowym w Białymstoku System Zarzdzania Jakoci zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 900:200, został ustanowiony, udokumentowany i wdroony w 2005 r. Cały czas jest utrzymywany oraz doskonalony. Prace zmierzajce do pełnego wdroenia i utrzymywania Systemu zostały podjte zgodnie z Zarzdzeniem Nr 4/2004 z dnia r. Naczelnika Podlaskiego Urzdu Skarbowego w Białymstoku w sprawie wprowadzenia zasad zarzdzania i nadzoru nad pracami zwizanymi z opracowaniem, ustanowieniem, wdroeniem i doskonaleniem Systemu Zarzdzania Jakoci według PN-EN ISO 900:200 w Podlaskim Urzdzie Skarbowym w Białymstoku W ramach podjtych prac w Podlaskim Urzdzie Skarbowym w Białymstoku: zidentyfikowano procesy objte Systemem Zarzdzania Jakoci, okrelono kolejno i wzajemne oddziaływania pomidzy procesami usług realizowanych w Urzdzie (Rys. Nr ). Przebieg procesów w Urzdzie, ich struktura, kolejno i wzajemne powizania udokumentowane s w Procedurach i w Planach przebiegu procesów, których wykaz i przyporzdkowanie do odpowiednich rozdziałów normy PN-EN ISO 900:200 przedstawiono w Tabeli Nr w punkcie KJ-4.2. niniejszego rozdziału Ksigi, okrelono kryteria i metody wymagane do zapewnienia skutecznego przebiegu procesów i ich skutecznego nadzorowania, które zawarte s w procedurach i w planach przebiegu procesów oraz w dokumentach z nimi zwizanych i odpowiednio przywołanych, zapewniono dostpno zasobów i informacji niezbdnych do wspomagania przebiegu i monitorowania tych procesów, objto działaniami monitorujcymi realizowane procesy, a zebrane informacje/obserwacje/uwagi s podstaw do analiz w celu uzyskania danych do doskonalenia procesów realizowanych usług i systemu zarzdzania jakoci, podjto niezbdne działania w celu osignicia zaplanowanych wyników i w celu cigłego doskonalenia tych procesów W Podlaskim Urzdzie Skarbowym zidentyfikowano nastpujce procesy realizowanych usług: identyfikacja, ewidencja i rejestracja podatników i płatników, orzecznictwo w sprawach nalenoci podatkowych, pobór i dystrybucja nalenoci podatkowych, wykonywanie kontroli podatkowych, prowadzenie egzekucji administracyjnej, prowadzenie postpowa karnych skarbowych, wydawanie zawiadcze. W Podlaskim Urzdzie Skarbowym nie wystpuj procesy zlecane na zewntrz. Urzd nabywa wszystkie usługi wiadczone przez podmioty zewntrzne w ramach zakupu, na zasadach omówionych w punkcie 7.4 niniejszej Ksigi.

2 Strona: 2 Rys.. Procesy objte Systemem Zarzdzania Jakoci realizowane przez Podlaski Urzd Skarbowy w Białymstoku

3 Strona: 3 Zarzdzanie zidentyfikowanymi procesami systemu jakoci jest realizowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 900:200 i znajduje swoje odzwierciedlenie w udokumentowanym postpowaniu, przyjtym w Urzdzie jako obowizujce Procesy te realizowane s w ramach funkcjonujcego Systemu Zarzdzania Jakoci poprzez wyszczególnione na Rys. Nr 2, komórki organizacyjne Urzdu. NACZELNIK URZDU (NU) Pełnomocnik Naczelnika ds. Zarzdzania Jakoci (PN) ZASTPCA NACZELNIKA (ZN) GŁÓWNY KSIGOWY (GK) DZIAŁ I podatków oraz ewidencji i identyfikacji podatników (P-I) DZIAŁ II kontroli podatkowej (KP-II) RADCA PRAWNY (RP) III Samodzielny referat rachunkowoci podatkowej i budetowej (R-III) VI Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki (I-VI) IV Samodzielny referat ds. ogólnych oraz kadr i szkolenia (O-IV) V Wieloosobowe stanowisko pracy ds. egzekucji i karnych skarbowych (E.KS-V) Rys. 2. Schemat organizacyjny Podlaskiego Urzdu Skarbowego w Białymstoku Wyszczególnione w schemacie i objte systemem komórki organizacyjne s wieloosobowe, a liczba zatrudnionych w nich osób zalena jest od złoonoci oraz zakresu działania i moe ulega zmianom, zgodnie z aktualnymi potrzebami. Struktur organizacyjn Podlaskiego Urzdu Skarbowego w Białymstoku, jak i zakres zada poszczególnych komórek organizacyjnych okrela Regulamin organizacyjny Urzdu wprowadzony w ycie Zarzdzeniem Nr 3/2005 z r. Naczelnika Podlaskiego Urzdu Skarbowego w Białymstoku. Odpowiedzialno, uprawnienia i wzajemne zalenoci pracowników Urzdu, wyszczególnionych w komórkach ujtych w załczonym schemacie organizacyjnym, przedstawione zostały w Rozdziale 5 niniejszej Ksigi Odpowiedzialno Kierownictwa w punkcie Odpowiedzialno i uprawnienia Naczelnikowi Urzdu (NU) podlegaj bezporednio niej wyszczególnione: stanowiska: - Zastpca Naczelnika (ZN), - Główny Ksigowy (GK), -Radca Prawny (RP), - Pełnomocnik ds. Zarzdzania Jakoci (PN),

4 Strona: 4 komórki organizacyjne: - Samodzielny referat ds. ogólnych oraz kadr i szkolenia (O-IV), - Wieloosobowe stanowisko pracy ds. egzekucji i karnych skarbowych(e.ks-v). Zastpcy Naczelnika Urzdu (ZN) podlegaj nastpujce komórki organizacyjne Urzdu: - Dział podatków oraz ewidencji i identyfikacji podatników (P-I), - Dział kontroli podatkowej (KP-II). Głównemu Ksigowemu (GK) podlegaj nastpujce komórki organizacyjne Urzdu: - Samodzielny referat rachunkowoci podatkowej i budetowej (R-III), - Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki (I-VI). Szczegółowe zakresy zada, uprawnie i odpowiedzialnoci poszczególnych komórek organizacyjnych Urzdu okrelone s w dalszej czci Ksigi Jakoci i wynikaj z Regulaminu organizacyjnego Urzdu. Kady pracownik zatrudniony w Podlaskim Urzdzie Skarbowym, na okrelonym stanowisku, ma sprecyzowany zakres obowizków, kompetencji i odpowiedzialnoci, stosownie do pełnionych funkcji lub wykonywanych prac, w tym równie zwizanych z realizacj wymaga wynikajcych z funkcjonujcego w Urzdzie systemu zarzdzania jakoci. Dokument, okrelajcy tene zakres - wrczany jest pracownikowi wraz z umow o prac, jak równie przy zmianie stanowiska pracy lub zmianie obowizków w ramach tego samego stanowiska. Szczegółowe zakresy obowizków, kompetencji i odpowiedzialnoci, wynikaj z zakresu zada komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik oraz z obowizujcych w Urzdzie opisów stanowisk, zatwierdzonych i wprowadzonych do stosowania przez Naczelnika Urzdu Z uwagi na specyfik usług wiadczonych przez Podlaski Urzd Skarbowy, wszystkie komórki uwidocznione w powyszym schemacie organizacyjnym - kada w obszarze swojego działania, w ramach posiadanych uprawnie i ponoszonej odpowiedzialnoci - s włczone w funkcjonujcy system zarzdzania jakoci, a zatrudnione w nich osoby s tego wiadome Wyłczone zostały z funkcjonujcego w Urzdzie systemu zarzdzania jakoci i z dokumentacji opisujcej ten system: - ze wzgldu na specyfik wiadczonych przez Urzd usług i realizacj procesów zgodnie z wymaganiami zewntrznych przepisów prawa - wymagania normy opisane w punkcie 7.3. Projektowanie i rozwój, - z uwagi na realizacj procesów w warunkach nadzorowanych i zapewniajcych biec ocen usługi wymagania normy opisane w punkcie 2. Walidacja procesów realizacji i dostarczania usługi oraz - punkt normy 7.6. Nadzorowanie wyposaenia do monitorowania i pomiarów, gdy nie jest on zwizany z zakresem działalnoci Urzdu, objtej systemem jakoci. Powysze wyłczenia nie wpływaj na zdolno Urzdu do dostarczania usług, które spełniaj wymagania klientów i s zgodne z obowizujcymi przepisami prawa.

5 Strona: 5 Dokumenty zwizane: Zarzdzenie Nr 3/2005 z r. Naczelnika Podlaskiego Urzdu Skarbowego w Białymstoku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Podlaskiego Urzdu Skarbowego w Białymstoku. Zarzdzenie Nr 4/2004 z r. Naczelnika Podlaskiego Urzdu Skarbowego w Białymstoku w sprawie wprowadzenia zasad zarzdzania i nadzoru nad pracami zwizanymi z opracowaniem, ustanowieniem, wdroeniem i doskonaleniem Systemu Zarzdzania Jakoci według PN-EN ISO 900:200 w Podlaskim Urzdzie Skarbowym w Białymstoku Wymagania dotyczce dokumentacji Postanowienia ogólne Dokumentacja Systemu Zarzdzania Jakoci w Podlaskim Urzdzie Skarbowym w Białymstoku obejmuje: udokumentowan deklaracj polityki jakoci i celów dotyczcych jakoci (Rozdział 2 Ksigi Jakoci), Ksig Jakoci, pi udokumentowanych procedur (wymaganych norm PN-EN ISO 900:200) oraz (stosownie do potrzeb) udokumentowane plany przebiegu procesów, które s przywoływane w odpowiednich rozdziałach niniejszej Ksigi oraz zestawione w Wykazie procedur i planów przebiegu procesów, stanowicym Rozdział niniejszej Ksigi, zapisy wymagane postanowieniami normy PN-EN ISO 900:200. Zakres tej dokumentacji dostosowany jest do: charakteru zada wykonywanych przez Podlaski Urzd Skarbowy w Białymstoku, złoonoci i powiza procesów oraz kompetencji pracowników Urzdu. Struktur dokumentacji Systemu Zarzdzania Jakoci przedstawiono na Rys. Nr 3 w niniejszym Rozdziale, a Wykaz i przyporzdkowanie poszczególnych dokumentów do odpowiednich rozdziałów normy PN-EN ISO 900:200 w Tabeli Nr. Wszystkie dokumenty s opracowane, przegldane, zatwierdzane, wydawane i aktualizowane (gdy zachodzi taka konieczno), zgodnie z udokumentowan procedur Nadzorowanie dokumentacji SZJ PJ-0-05.

6 Strona: 6 Polityka Jakoci Ksiga Jakoci Procedury systemowe Plany przebiegu procesów Decyzje i Zarzdzenia Naczelnika zawierajce instrukcje systemowe procesów Inne dokumenty i zapisy zwizane z systemem zarzdzania jakoci Rys. 3. Struktura dokumentów Systemu Zarzdzania Jakoci w Podlaskim Urzdzie Skarbowym w Białymstoku Obowizujca w Podlaskim Urzdzie Skarbowym dokumentacja, opisujca funkcjonujcy System Zarzdzania Jakoci, ma form wydruku komputerowego o zabezpieczeniach identyfikacyjnych, zgodnych z procedur Nadzorowanie dokumentacji SZJ PJ-0-05 oraz plików pdf udostpnianych za porednictwem wewntrznej strony intranetowej Urzdu zaraz po jej ustanowieniu. Nie jest objta nadzorem dokumentacja znajdujca si na indywidualnych dyskach komputerowych, dyskietkach lub na innych nonikach. Dokumentacja znajdujca si na dysku komputerowym zapisana w postaci plików doc ma charakter informacyjny i przekazywana jest w ramach komunikacji wewntrznej, uytkownikom sieci komputerowej. Dopuszcza si stosowanie wersji elektronicznej z rozwiniciem doc wykazów i formularzy systemowych o symbolu WJ/FJ-, przy bezwzgldnym przestrzeganiu zakazu ich modyfikacji lub zmiany treci. Obowizujca ww. dokumentacja przekazana została do stosowania i przestrzegania w oparciu o Decyzj Nr 35 Naczelnika Podlaskiego Urzdu Skarbowego w Białymstoku z dnia r. w sprawie sukcesywnego wdraania nowej edycji dokumentów opisujcych System Zarzdzania Jakoci funkcjonujcy w Podlaskim Urzdzie Skarbowym w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 900:200. Dokumenty zwizane: Decyzja Nr 35 Naczelnika Podlaskiego Urzdu Skarbowego w Białymstoku z r. w sprawie sukcesywnego wdraania nowej edycji dokumentów opisujcych System Zarzdzania Jakoci funkcjonujcy w Podlaskim Urzdzie Skarbowym w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 900:200.

7 Strona: Ksiga Jakoci Ksiga Jakoci w Podlaskim Urzdzie Skarbowym w Białymstoku prezentuje zadeklarowan przez Naczelnika Urzdu - Polityk Jakoci oraz opisuje funkcjonujcy w Urzdzie System Zarzdzania Jakoci, zgodny z norm PN-EN ISO 900:200. Ksiga Jakoci okrela zakres Systemu Zarzdzania Jakoci, opisuje organizacj, zarzdzanie, procedury postpowania oraz procesy we wszystkich obszarach działania Urzdu, które maj wpływ na poziom jakoci wiadczonych usług. W Ksidze Jakoci zawarto opis wzajemnych oddziaływa midzy procesami Systemu Zarzdzania Jakoci. Ksiga Jakoci składa si z rozdziałów wyszczególnionych w Spisie treci. Rozdziały od 4. do 8. przedstawiaj opis poszczególnych obszarów Systemu Zarzdzania Jakoci, funkcjonujcego w Urzdzie odniesionych do wymaga normy PN-EN ISO 900:200 i zawartych odpowiednio w rozdziałach od 4. do 8. tej normy. Kady rozdział Ksigi posiada niezalen numeracj stron, a kada strona zawiera nastpujce oznaczenia: indeks Ksigi, numer i tytuł Rozdziału, nr strony Rozdziału i liczb stron Rozdziału, nr wydania strony Ksigi. Ksiga Jakoci oznaczona jest na pierwszej stronie numerem identyfikacyjnym, zgodnie z procedur Nadzorowanie dokumentacji PJ-0-05, a przed jej wydaniem jest akceptowana przez Pełnomocnika oraz zatwierdzona przez Naczelnika Urzdu. Status aktualnoci Ksigi Jakoci okrelony jest zawsze: na stronie tytułowej Ksigi Jakoci, na której znajduje si indeks Ksigi, w Spisie treci, w którym przywołane jest aktualne oznaczenie wydania poszczególnych rozdziałów Ksigi Jakoci oraz akceptacja i zatwierdzenie Ksigi wraz z dat, w nagłówkach poszczególnych stron, w Wykazie nadzorowanych dokumentów dotyczcych Systemu Zarzdzania Jakoci (formularz WJ-05) prowadzonym przez Pełnomocnika ds. Zarzdzania Jakoci, zgodnie z procedur PJ-0-05 i przez niego kadorazowo, nie rzadziej ni raz w roku, parafowanym wraz z dat. Ten podpis Pełnomocnika jest potwierdzeniem dokonanego równoczenie przegldu aktualnoci dokumentacji, jaki został wykonany zgodnie z wymaganiami normy. Ksiga Jakoci, zgodnie z obowizujc w Podlaskim Urzdzie Skarbowym procedur Nadzorowanie dokumentacji SZJ PJ-0-05, wydawana jest za potwierdzeniem, przez Pełnomocnika Naczelnika, w iloci egzemplarzy zgodnej z Rozdzielnikiem. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych zobowizani s do zapoznania z jej treci podległych pracowników, zgodnie z postanowieniami punktu powołanej procedury. Ksiga Jakoci słuy do prezentacji Systemu Zarzdzania Jakoci w strukturach wewntrznych oraz na zewntrz Urzdu.

8 Strona: 8 W przypadkach przekazania Ksigi Jakoci do uytku zewntrznego (klientom lub w innych celach), Pełnomocnik zgodnie z procedur Nadzorowanie dokumentacji SZJ PJ- 0-05, wydaje dodatkowe egzemplarze oznaczone napisem Egzemplarz nie nadzorowany i przekazuje je adresatom za potwierdzeniem. Status dokumentu nie nadzorowanego uzyskuje równie, zgodnie z punktem powołanej procedury egzemplarz Ksigi Jakoci przekazany zgodnie z umow jednostce certyfikujcej. W procedurze Nadzorowanie dokumentacji SZJ PJ-0-05 okrelone s szczegółowo zasady: identyfikacji Ksigi Jakoci, wprowadzania zmian w Ksidze Jakoci, rozprowadzania jej egzemplarzy, w tym na zewntrz Urzdu, rejestracji rozprowadzonych egzemplarzy Ksigi Jakoci, statusu aktualnoci Ksigi Jakoci oraz zasady jej przechowywania i niszczenia. Dokumenty zwizane: Procedura Nadzorowanie dokumentacji SZJ PJ Nadzór nad dokumentami W celu zapewnienia, e wszystkie dokumenty Systemu Zarzdzania Jakoci oraz inne dokumenty majce wpływ na jako realizowanych usług oraz sterowanie procesami s zawsze aktualne i dostpne we wszystkich wymaganych miejscach - zostały okrelone zasady i tryb nadzoru nad dokumentacj w udokumentowanej procedurze Nadzorowanie dokumentacji SZJ PJ-0-05, zatwierdzonej przez Naczelnika Urzdu. Postanowienia tej procedury i niniejszego Rozdziału Ksigi Jakoci odnosz si do wszystkich dokumentów zwizanych z realizacj usług i procesów w ramach funkcjonujcego w Urzdzie Systemu Zarzdzania Jakoci, w tym w odpowiednim zakresie obejmuj równie dokumenty zewntrzne, takie jak: przepisy prawne, normy, dokumentacj klientów Urzdu i inne wg wykazu sporzdzonego na formularzu WJ-09. Zgodnie z t procedur: na formularzu WJ-05 ujto wykaz nadzorowanych dokumentów dotyczcych Systemu Zarzdzania Jakoci, a na formularzu WJ-09 ujto wykaz nadzorowanych dokumentów innych (pozostałych), majcych wpływ na poziom jakoci wiadczonych usług, w układzie: dokumentów wewntrznych i dokumentów zewntrznych oraz dotyczcym poszczególnych komórek odpowiedzialnych za ich: rejestrowanie, rozpowszechnianie, przegld aktualnoci jak równie za przechowywanie przez okrelony czas dokumentów zdezaktualizowanych, gdy jest taka potrzeba w przypadku dokumentów zewntrznych, opracowanie, sprawdzenie, zatwierdzenie i aktualizacj dokumentów wewntrznych wyszczególnionych na tym formularzu. Nadzór nad dokumentami dotyczcymi Systemu Zarzdzania Jakoci sprawuje Pełnomocnik Naczelnika ds. Zarzdzania Jakoci.

9 Strona: 9 W celu uniknicia stosowania uniewanionych i/lub nieaktualnych wyda, sporzdzane s wykazy dokumentów, w których zidentyfikowany jest aktualny status dokumentów. S one przekazywane do zainteresowanych komórek organizacyjnych wraz z aktualnym dokumentem. Procedura Nadzorowanie dokumentacji SZJ PJ-0-05 obejmuje, nastpujce elementy: dokumenty wewntrzne, opracowywane w Urzdzie w układzie: - wnioskowanie, opracowywanie, sprawdzanie i zatwierdzanie nowych dokumentów lub wprowadzanie zmian w dokumentach ju obowizujcych, - oznaczanie dokumentów, celem zapewnienia jednoznacznego oznaczenia identyfikacyjnego dokumentu, - wydawanie dokumentów (rozpowszechnianie i kopiowanie dokumentów nowych/zmienionych), z omówieniem zasad przekazywania przez upowanione osoby aktualnych wyda dokumentów i wycofywania zdezaktualizowanych, - przechowywanie, okresowe przegldy i anulowanie dokumentów, z wprowadzeniem wymaga dotyczcych zapewnienia przez ich uytkowników zabezpiecze przed zniszczeniem i zagubieniem, dostpnoci dla osób upowanionych oraz obowizku dokonywania ich okresowych przegldów celem zapewnienia ich aktualnoci. dokumenty zewntrzne, przychodzce do Urzdu w układzie opisanym w trzecim i czwartym tirecie powyszego punktu. Za prawidłow realizacj (w ramach posiadanych uprawnie) ustale zawartych w niniejszej Ksidze Jakoci, procedurach, planach przebiegu procesu oraz innych dokumentach systemowych odpowiadaj osoby powołane w tych dokumentach, kada we własnym (wyznaczonym) obszarze działania. Obowizujc w Urzdzie form dokumentów s papierowe wydruki komputerowe lub ich kserokopie, rozpowszechniane za pokwitowaniem zgodnie z rozdzielnikiem i z zachowaniem postanowie punktu Procedury PJ-0-05 Nadzorowanie dokumentacji SZJ. Dokumenty zwizane: Procedura Nadzorowanie dokumentacji SZJ PJ Nadzór nad zapisami Celem działa opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, e prowadzone zapisy dotyczce jakoci dostarczaj dowodów zgodnoci z wymaganiami oraz dowodów skutecznoci funkcjonowania Systemu Zarzdzania Jakoci. Zapisy s ródłem informacji do nadzorowania procesów oraz umoliwiaj ocen ich wyników. Przegld prowadzonych zapisów pozwala na ocen zgodnoci postpowania z obowizujcymi dokumentami. W przypadku wystpienia niezgodnoci zapisy ułatwiaj analiz przyczyn ich powstania, a take podjcie właciwych działa korygujcych oraz prowadzenie korekcji. Prowadzone zapisy s podstaw do identyfikowania obszarów potencjalnych niezgodnoci i działa do doskonalenia usług, procesów i skutecznoci Systemu Zarzdzania Jakoci. Zapisy dotyczce jakoci stanowi baz dla auditów Systemu Zarzdzania Jakoci oraz przegldów dokonywanych przez Kierownictwo Urzdu.

10 Strona: 0 W oparciu o dane zawarte w dokumentach Systemu Zarzdzania Jakoci Pełnomocnik ds. Zarzdzania Jakoci prowadzi Wykaz nadzorowanych zapisów Systemu Zarzdzania Jakoci WJ-0. Zapisy sporzdzane s zgodnie z udokumentowanymi procedurami, planami przebiegu procesu lub innymi obowizujcymi w Urzdzie dokumentami przez upowanionych pracowników wskazanych w dokumencie, z zachowaniem ich wymaganej formy i sposobu identyfikacji. Prowadzone zapisy dotyczce jakoci s odpowiednio oznaczone, przechowywane i w miar potrzeb udostpniane oraz zabezpieczane przed dostpem osób nieupowanionych i przed wprowadzeniem do nich zmian. Zapisy dokonywane w systemach komputerowych: POLTA, POLTA 2B, EGAPOLTA, PŁATNIK, PŁACE, KADRY, SIP, VIES, FK, VIDEOTEL, KCIK, MRDOS, WHTA i KASY FISKALNE, obsługiwanych przez Podlaski Urzd Skarbowy w Białymstoku podczas realizacji procesów zasadniczych, s chronione przed utrat, modyfikacj lub zniszczeniem zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 6 niniejszej Ksigi Zarzdzanie zasobami w punkcie 6.3. Zarzdzanie infrastruktur oraz w Instrukcji w sprawie Zarzdzania systemami informatycznymi w Podlaskim Urzdzie Skarbowym w Białymstoku. Okrelony został czas przechowywania zapisów oraz sposób ich likwidowania. Nadzór nad zapisami prowadzony jest w Urzdzie zgodnie z udokumentowan procedur Nadzorowanie zapisów SZJ PJ-02-05, zatwierdzon przez Naczelnika Urzdu. Dokumenty zwizane: Procedura Nadzorowanie zapisów SZJ PJ-02-05, Decyzja Naczelnika Podlaskiego Urzdu Skarbowego w Białymstoku Nr /2005 z r. w sprawie zarzdzania systemami informatycznymi w Podlaskim Urzdzie Skarbowym w Białymstoku.

11 Strona: Tabela Nr Wykaz realizowanych procesów i przyporzdkowanie poszczególnych dokumentów do odpowiednich rozdziałów normy PN-EN ISO 900:200 Procesy Punkt normy PN-EN ISO 900: 200 Wyszczególnienie procesów Stanowisko lub funkcja odpowiedzialne za realizacj procesu NU ZN GK PN RP P-I KP-II R-III O-IV E.KS-V 5.4. Planowanie x x x x x x x x x x KJ-5.4. I-VI Dokumenty opisujce wymagania normy Planowanie budetu PP Roczny plan pracy Urzdu x x x x KJ i Ustanawianie regulacji wewntrznych x x x x x x x x x x PP Ustanowienie Polityki Jakoci KJ-Rozdz. 2, KJ-5.3. Procesy zarzdzajce 6.2. Zarzdzanie zasobami ludzkimi x KJ-6.2., PP Zarzdzanie infrastruktur x x x 6.4. Zarzdzanie rodowiskiem pracy x KJ Planowanie realizacji (wyrobów) usługi Przegld SZJ przez Kierownictwo Urzdu x x x x x x x x KJ-7.. KJ-6.3., Decyzja NU Nr /2005 x KJ-5.6., PP Nadzorowanie dokumentacji SZJ x x KJ , PJ Nadzorowanie zapisów SZJ x x x x x x x x x x KJ , PJ Procesy główne Audit wewntrzny SZJ x x x x x x x x x x KJ , PJ Nadzór nad wyrobem/ usług niezgodn x x x x x x x x x x KJ-8.3., PJ Działania korygujce x x x x x x x x x x Działania zapobiegawcze x x x x x x x x x x 7.., 7.., 7.., 7.., Identyfikacja, ewidencja i rejestracja podatników i płatników Orzecznictwo w sprawach nalenoci podatkowych Pobór i dystrybucja nalenoci podatkowych Wykonywanie kontroli podatkowych x x a x b x KJ , PJ PP-0.,2,3,4,5,6-05 PP-02.,2,3,4,6, 7,8,9,0-05 PP-02.5,9-05 PP-03.,2,3,4,5-05 PP-04.,2,3,4,5-05, Decyzja NU Nr 20/2004, oraz NU Nr 09/2005

12 Strona: 2 Procesy Procesy główne Procesy wspomagajce Punkt normy PN-EN ISO 900: , 7.., 7.., Wyszczególnienie procesów Prowadzenie egzekucji administracyjnej Prowadzenie postpowa karnych skarbowych Stanowisko lub funkcja odpowiedzialne za realizacj procesu NU ZN GK PN RP P-I KP-II R-III O-IV E.KS-V I-VI Dokumenty opisujce wymagania normy PP-05-,2,3,4,5,6-05 PP-06.,2,3,4,5-05 Wydawanie zawiadcze x x x x PP Projektowanie i rozwój Wyłczone 2. Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi Monitorowanie zadowolenia klienta x x x x x x x x Monitorowanie i pomiary procesów x x x x x x x x x x 8.4. Analiza danych x x x x x x x x x x Wyłczona Doskonalenie x x x x x x x x x x KJ , Obsługa administracyjna x x x x x x x x x x Postpowanie w zakresie wydatkowania rodków publicznych KJ-5.2., KJ- KJ KJ-8.2.3, procesy główne i operacyjne KJ-8.4., Decyzja NU Nr 5/2004 KJ , Decyzja NU Nr 2/2005 oraz Decyzja NU Nr /2005 x x PP Kontrola wewntrzna x x x x x x x x x 7.4. Dokonywanie zakupów x 5.2. Orientacja na klienta x x x x x x x x x x KJ Odpowiedzialno, uprawnienia i komunikacja Nadzorowanie wyposaenia do monitorowania i pomiarów x x x x x x x x x x KJ-5.5. KJ-5.5., KJ-8.2.4, Decyzja NU Nr 27/2004 KJ-7.4., Zarzdzenie NU Nr 6/2004 Wyłczone Uwagi: x a dotyczy procesu PP , x b - dotyczy procesu PP , oznacza osob nadzorujc realizacj procesu i doskonalc proces

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna)

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS Raport (wersja ostateczna) (i) Ocena KRUS jako organizacji; (ii) Zalecenia w kwestii niezbdnych zmian w KRUS;

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Rudolf Besuch I. Wdroenie systemu jakoci w Urzdzie Miasta Rybnika łcznie ze wskazaniem cyklu przygotowa. Urzd Miasta

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STAROSTWO POWIATOWE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Nr egzemplarza: 2 Użytkownik: Opracował Sprawdził Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK OCENIAJCYCH I AKCEPTUJCYCH LUB CERTYFIKUJCYCH ZAKŁADOW KONTROL PRODUKCJI Akceptował: Kierownik Biura ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 1 z 19 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością...3 4.1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna 1 z 22 KONTROLA Nowe obowizki i wymagania ZARZDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna janusz@czauderna.pl tel. 505 328 100 Uyte w nowej ustawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 1/61 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM EGZEMPLARZ NR Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent Miasta Justyna Saktura Rafał Zagozdon

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 357 PMT z dnia 30.09. 2013 r. URZĄD MIASTA TORUNIA K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany 1 1/1 Księga Jakości OPRCOWŁ: ZTWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Emilia Szczeblewska Imię i nazwisko Krzysztof tras Podpis Podpis Data 27.10.2011 r. Data 27.10.2011 r. Egzemplarz 1/2011 ZMINY Numer zmiany Numer

Bardziej szczegółowo

spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu

spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W BRZEGU (w wersji elektronicznej kliknięcie na pozycji spowoduje

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

8.1 Postanowienia ogólne

8.1 Postanowienia ogólne KJ-0-206 8. Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: Stron: 0 8. Postanowienia ogólne W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku zaplanowano i wdroŝono właściwe, tj. dostosowane do specyfiki działalności

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM

KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM (według : PN-EN ISO/IEC 17025: 2005) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA ROZDZIAŁ I - Prezentacja... (p. 4.1, 4.2) 1. Status prawny 2. Zasady organizacji i zarządzania 3. System

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZA OKRES 23.04.1998 r. - 30.04.1999 r. Warszawa, czerwiec 1999 r. 2 Spis treci WSTP

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE NR 01/2009 według normy Opracował: 10.01.2010 Zatwierdził: 10.01.2010 Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rynek 26, 32-410 Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Tel.: (+48 12) 271 10 04 (+48 12) 372 17 00 Fax:

Bardziej szczegółowo