4.1. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4.1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Strona: 4.. Postanowienia ogólne 4... W Podlaskim Urzdzie Skarbowym w Białymstoku System Zarzdzania Jakoci zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 900:200, został ustanowiony, udokumentowany i wdroony w 2005 r. Cały czas jest utrzymywany oraz doskonalony. Prace zmierzajce do pełnego wdroenia i utrzymywania Systemu zostały podjte zgodnie z Zarzdzeniem Nr 4/2004 z dnia r. Naczelnika Podlaskiego Urzdu Skarbowego w Białymstoku w sprawie wprowadzenia zasad zarzdzania i nadzoru nad pracami zwizanymi z opracowaniem, ustanowieniem, wdroeniem i doskonaleniem Systemu Zarzdzania Jakoci według PN-EN ISO 900:200 w Podlaskim Urzdzie Skarbowym w Białymstoku W ramach podjtych prac w Podlaskim Urzdzie Skarbowym w Białymstoku: zidentyfikowano procesy objte Systemem Zarzdzania Jakoci, okrelono kolejno i wzajemne oddziaływania pomidzy procesami usług realizowanych w Urzdzie (Rys. Nr ). Przebieg procesów w Urzdzie, ich struktura, kolejno i wzajemne powizania udokumentowane s w Procedurach i w Planach przebiegu procesów, których wykaz i przyporzdkowanie do odpowiednich rozdziałów normy PN-EN ISO 900:200 przedstawiono w Tabeli Nr w punkcie KJ-4.2. niniejszego rozdziału Ksigi, okrelono kryteria i metody wymagane do zapewnienia skutecznego przebiegu procesów i ich skutecznego nadzorowania, które zawarte s w procedurach i w planach przebiegu procesów oraz w dokumentach z nimi zwizanych i odpowiednio przywołanych, zapewniono dostpno zasobów i informacji niezbdnych do wspomagania przebiegu i monitorowania tych procesów, objto działaniami monitorujcymi realizowane procesy, a zebrane informacje/obserwacje/uwagi s podstaw do analiz w celu uzyskania danych do doskonalenia procesów realizowanych usług i systemu zarzdzania jakoci, podjto niezbdne działania w celu osignicia zaplanowanych wyników i w celu cigłego doskonalenia tych procesów W Podlaskim Urzdzie Skarbowym zidentyfikowano nastpujce procesy realizowanych usług: identyfikacja, ewidencja i rejestracja podatników i płatników, orzecznictwo w sprawach nalenoci podatkowych, pobór i dystrybucja nalenoci podatkowych, wykonywanie kontroli podatkowych, prowadzenie egzekucji administracyjnej, prowadzenie postpowa karnych skarbowych, wydawanie zawiadcze. W Podlaskim Urzdzie Skarbowym nie wystpuj procesy zlecane na zewntrz. Urzd nabywa wszystkie usługi wiadczone przez podmioty zewntrzne w ramach zakupu, na zasadach omówionych w punkcie 7.4 niniejszej Ksigi.

2 Strona: 2 Rys.. Procesy objte Systemem Zarzdzania Jakoci realizowane przez Podlaski Urzd Skarbowy w Białymstoku

3 Strona: 3 Zarzdzanie zidentyfikowanymi procesami systemu jakoci jest realizowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 900:200 i znajduje swoje odzwierciedlenie w udokumentowanym postpowaniu, przyjtym w Urzdzie jako obowizujce Procesy te realizowane s w ramach funkcjonujcego Systemu Zarzdzania Jakoci poprzez wyszczególnione na Rys. Nr 2, komórki organizacyjne Urzdu. NACZELNIK URZDU (NU) Pełnomocnik Naczelnika ds. Zarzdzania Jakoci (PN) ZASTPCA NACZELNIKA (ZN) GŁÓWNY KSIGOWY (GK) DZIAŁ I podatków oraz ewidencji i identyfikacji podatników (P-I) DZIAŁ II kontroli podatkowej (KP-II) RADCA PRAWNY (RP) III Samodzielny referat rachunkowoci podatkowej i budetowej (R-III) VI Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki (I-VI) IV Samodzielny referat ds. ogólnych oraz kadr i szkolenia (O-IV) V Wieloosobowe stanowisko pracy ds. egzekucji i karnych skarbowych (E.KS-V) Rys. 2. Schemat organizacyjny Podlaskiego Urzdu Skarbowego w Białymstoku Wyszczególnione w schemacie i objte systemem komórki organizacyjne s wieloosobowe, a liczba zatrudnionych w nich osób zalena jest od złoonoci oraz zakresu działania i moe ulega zmianom, zgodnie z aktualnymi potrzebami. Struktur organizacyjn Podlaskiego Urzdu Skarbowego w Białymstoku, jak i zakres zada poszczególnych komórek organizacyjnych okrela Regulamin organizacyjny Urzdu wprowadzony w ycie Zarzdzeniem Nr 3/2005 z r. Naczelnika Podlaskiego Urzdu Skarbowego w Białymstoku. Odpowiedzialno, uprawnienia i wzajemne zalenoci pracowników Urzdu, wyszczególnionych w komórkach ujtych w załczonym schemacie organizacyjnym, przedstawione zostały w Rozdziale 5 niniejszej Ksigi Odpowiedzialno Kierownictwa w punkcie Odpowiedzialno i uprawnienia Naczelnikowi Urzdu (NU) podlegaj bezporednio niej wyszczególnione: stanowiska: - Zastpca Naczelnika (ZN), - Główny Ksigowy (GK), -Radca Prawny (RP), - Pełnomocnik ds. Zarzdzania Jakoci (PN),

4 Strona: 4 komórki organizacyjne: - Samodzielny referat ds. ogólnych oraz kadr i szkolenia (O-IV), - Wieloosobowe stanowisko pracy ds. egzekucji i karnych skarbowych(e.ks-v). Zastpcy Naczelnika Urzdu (ZN) podlegaj nastpujce komórki organizacyjne Urzdu: - Dział podatków oraz ewidencji i identyfikacji podatników (P-I), - Dział kontroli podatkowej (KP-II). Głównemu Ksigowemu (GK) podlegaj nastpujce komórki organizacyjne Urzdu: - Samodzielny referat rachunkowoci podatkowej i budetowej (R-III), - Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki (I-VI). Szczegółowe zakresy zada, uprawnie i odpowiedzialnoci poszczególnych komórek organizacyjnych Urzdu okrelone s w dalszej czci Ksigi Jakoci i wynikaj z Regulaminu organizacyjnego Urzdu. Kady pracownik zatrudniony w Podlaskim Urzdzie Skarbowym, na okrelonym stanowisku, ma sprecyzowany zakres obowizków, kompetencji i odpowiedzialnoci, stosownie do pełnionych funkcji lub wykonywanych prac, w tym równie zwizanych z realizacj wymaga wynikajcych z funkcjonujcego w Urzdzie systemu zarzdzania jakoci. Dokument, okrelajcy tene zakres - wrczany jest pracownikowi wraz z umow o prac, jak równie przy zmianie stanowiska pracy lub zmianie obowizków w ramach tego samego stanowiska. Szczegółowe zakresy obowizków, kompetencji i odpowiedzialnoci, wynikaj z zakresu zada komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik oraz z obowizujcych w Urzdzie opisów stanowisk, zatwierdzonych i wprowadzonych do stosowania przez Naczelnika Urzdu Z uwagi na specyfik usług wiadczonych przez Podlaski Urzd Skarbowy, wszystkie komórki uwidocznione w powyszym schemacie organizacyjnym - kada w obszarze swojego działania, w ramach posiadanych uprawnie i ponoszonej odpowiedzialnoci - s włczone w funkcjonujcy system zarzdzania jakoci, a zatrudnione w nich osoby s tego wiadome Wyłczone zostały z funkcjonujcego w Urzdzie systemu zarzdzania jakoci i z dokumentacji opisujcej ten system: - ze wzgldu na specyfik wiadczonych przez Urzd usług i realizacj procesów zgodnie z wymaganiami zewntrznych przepisów prawa - wymagania normy opisane w punkcie 7.3. Projektowanie i rozwój, - z uwagi na realizacj procesów w warunkach nadzorowanych i zapewniajcych biec ocen usługi wymagania normy opisane w punkcie 2. Walidacja procesów realizacji i dostarczania usługi oraz - punkt normy 7.6. Nadzorowanie wyposaenia do monitorowania i pomiarów, gdy nie jest on zwizany z zakresem działalnoci Urzdu, objtej systemem jakoci. Powysze wyłczenia nie wpływaj na zdolno Urzdu do dostarczania usług, które spełniaj wymagania klientów i s zgodne z obowizujcymi przepisami prawa.

5 Strona: 5 Dokumenty zwizane: Zarzdzenie Nr 3/2005 z r. Naczelnika Podlaskiego Urzdu Skarbowego w Białymstoku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Podlaskiego Urzdu Skarbowego w Białymstoku. Zarzdzenie Nr 4/2004 z r. Naczelnika Podlaskiego Urzdu Skarbowego w Białymstoku w sprawie wprowadzenia zasad zarzdzania i nadzoru nad pracami zwizanymi z opracowaniem, ustanowieniem, wdroeniem i doskonaleniem Systemu Zarzdzania Jakoci według PN-EN ISO 900:200 w Podlaskim Urzdzie Skarbowym w Białymstoku Wymagania dotyczce dokumentacji Postanowienia ogólne Dokumentacja Systemu Zarzdzania Jakoci w Podlaskim Urzdzie Skarbowym w Białymstoku obejmuje: udokumentowan deklaracj polityki jakoci i celów dotyczcych jakoci (Rozdział 2 Ksigi Jakoci), Ksig Jakoci, pi udokumentowanych procedur (wymaganych norm PN-EN ISO 900:200) oraz (stosownie do potrzeb) udokumentowane plany przebiegu procesów, które s przywoływane w odpowiednich rozdziałach niniejszej Ksigi oraz zestawione w Wykazie procedur i planów przebiegu procesów, stanowicym Rozdział niniejszej Ksigi, zapisy wymagane postanowieniami normy PN-EN ISO 900:200. Zakres tej dokumentacji dostosowany jest do: charakteru zada wykonywanych przez Podlaski Urzd Skarbowy w Białymstoku, złoonoci i powiza procesów oraz kompetencji pracowników Urzdu. Struktur dokumentacji Systemu Zarzdzania Jakoci przedstawiono na Rys. Nr 3 w niniejszym Rozdziale, a Wykaz i przyporzdkowanie poszczególnych dokumentów do odpowiednich rozdziałów normy PN-EN ISO 900:200 w Tabeli Nr. Wszystkie dokumenty s opracowane, przegldane, zatwierdzane, wydawane i aktualizowane (gdy zachodzi taka konieczno), zgodnie z udokumentowan procedur Nadzorowanie dokumentacji SZJ PJ-0-05.

6 Strona: 6 Polityka Jakoci Ksiga Jakoci Procedury systemowe Plany przebiegu procesów Decyzje i Zarzdzenia Naczelnika zawierajce instrukcje systemowe procesów Inne dokumenty i zapisy zwizane z systemem zarzdzania jakoci Rys. 3. Struktura dokumentów Systemu Zarzdzania Jakoci w Podlaskim Urzdzie Skarbowym w Białymstoku Obowizujca w Podlaskim Urzdzie Skarbowym dokumentacja, opisujca funkcjonujcy System Zarzdzania Jakoci, ma form wydruku komputerowego o zabezpieczeniach identyfikacyjnych, zgodnych z procedur Nadzorowanie dokumentacji SZJ PJ-0-05 oraz plików pdf udostpnianych za porednictwem wewntrznej strony intranetowej Urzdu zaraz po jej ustanowieniu. Nie jest objta nadzorem dokumentacja znajdujca si na indywidualnych dyskach komputerowych, dyskietkach lub na innych nonikach. Dokumentacja znajdujca si na dysku komputerowym zapisana w postaci plików doc ma charakter informacyjny i przekazywana jest w ramach komunikacji wewntrznej, uytkownikom sieci komputerowej. Dopuszcza si stosowanie wersji elektronicznej z rozwiniciem doc wykazów i formularzy systemowych o symbolu WJ/FJ-, przy bezwzgldnym przestrzeganiu zakazu ich modyfikacji lub zmiany treci. Obowizujca ww. dokumentacja przekazana została do stosowania i przestrzegania w oparciu o Decyzj Nr 35 Naczelnika Podlaskiego Urzdu Skarbowego w Białymstoku z dnia r. w sprawie sukcesywnego wdraania nowej edycji dokumentów opisujcych System Zarzdzania Jakoci funkcjonujcy w Podlaskim Urzdzie Skarbowym w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 900:200. Dokumenty zwizane: Decyzja Nr 35 Naczelnika Podlaskiego Urzdu Skarbowego w Białymstoku z r. w sprawie sukcesywnego wdraania nowej edycji dokumentów opisujcych System Zarzdzania Jakoci funkcjonujcy w Podlaskim Urzdzie Skarbowym w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 900:200.

7 Strona: Ksiga Jakoci Ksiga Jakoci w Podlaskim Urzdzie Skarbowym w Białymstoku prezentuje zadeklarowan przez Naczelnika Urzdu - Polityk Jakoci oraz opisuje funkcjonujcy w Urzdzie System Zarzdzania Jakoci, zgodny z norm PN-EN ISO 900:200. Ksiga Jakoci okrela zakres Systemu Zarzdzania Jakoci, opisuje organizacj, zarzdzanie, procedury postpowania oraz procesy we wszystkich obszarach działania Urzdu, które maj wpływ na poziom jakoci wiadczonych usług. W Ksidze Jakoci zawarto opis wzajemnych oddziaływa midzy procesami Systemu Zarzdzania Jakoci. Ksiga Jakoci składa si z rozdziałów wyszczególnionych w Spisie treci. Rozdziały od 4. do 8. przedstawiaj opis poszczególnych obszarów Systemu Zarzdzania Jakoci, funkcjonujcego w Urzdzie odniesionych do wymaga normy PN-EN ISO 900:200 i zawartych odpowiednio w rozdziałach od 4. do 8. tej normy. Kady rozdział Ksigi posiada niezalen numeracj stron, a kada strona zawiera nastpujce oznaczenia: indeks Ksigi, numer i tytuł Rozdziału, nr strony Rozdziału i liczb stron Rozdziału, nr wydania strony Ksigi. Ksiga Jakoci oznaczona jest na pierwszej stronie numerem identyfikacyjnym, zgodnie z procedur Nadzorowanie dokumentacji PJ-0-05, a przed jej wydaniem jest akceptowana przez Pełnomocnika oraz zatwierdzona przez Naczelnika Urzdu. Status aktualnoci Ksigi Jakoci okrelony jest zawsze: na stronie tytułowej Ksigi Jakoci, na której znajduje si indeks Ksigi, w Spisie treci, w którym przywołane jest aktualne oznaczenie wydania poszczególnych rozdziałów Ksigi Jakoci oraz akceptacja i zatwierdzenie Ksigi wraz z dat, w nagłówkach poszczególnych stron, w Wykazie nadzorowanych dokumentów dotyczcych Systemu Zarzdzania Jakoci (formularz WJ-05) prowadzonym przez Pełnomocnika ds. Zarzdzania Jakoci, zgodnie z procedur PJ-0-05 i przez niego kadorazowo, nie rzadziej ni raz w roku, parafowanym wraz z dat. Ten podpis Pełnomocnika jest potwierdzeniem dokonanego równoczenie przegldu aktualnoci dokumentacji, jaki został wykonany zgodnie z wymaganiami normy. Ksiga Jakoci, zgodnie z obowizujc w Podlaskim Urzdzie Skarbowym procedur Nadzorowanie dokumentacji SZJ PJ-0-05, wydawana jest za potwierdzeniem, przez Pełnomocnika Naczelnika, w iloci egzemplarzy zgodnej z Rozdzielnikiem. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych zobowizani s do zapoznania z jej treci podległych pracowników, zgodnie z postanowieniami punktu powołanej procedury. Ksiga Jakoci słuy do prezentacji Systemu Zarzdzania Jakoci w strukturach wewntrznych oraz na zewntrz Urzdu.

8 Strona: 8 W przypadkach przekazania Ksigi Jakoci do uytku zewntrznego (klientom lub w innych celach), Pełnomocnik zgodnie z procedur Nadzorowanie dokumentacji SZJ PJ- 0-05, wydaje dodatkowe egzemplarze oznaczone napisem Egzemplarz nie nadzorowany i przekazuje je adresatom za potwierdzeniem. Status dokumentu nie nadzorowanego uzyskuje równie, zgodnie z punktem powołanej procedury egzemplarz Ksigi Jakoci przekazany zgodnie z umow jednostce certyfikujcej. W procedurze Nadzorowanie dokumentacji SZJ PJ-0-05 okrelone s szczegółowo zasady: identyfikacji Ksigi Jakoci, wprowadzania zmian w Ksidze Jakoci, rozprowadzania jej egzemplarzy, w tym na zewntrz Urzdu, rejestracji rozprowadzonych egzemplarzy Ksigi Jakoci, statusu aktualnoci Ksigi Jakoci oraz zasady jej przechowywania i niszczenia. Dokumenty zwizane: Procedura Nadzorowanie dokumentacji SZJ PJ Nadzór nad dokumentami W celu zapewnienia, e wszystkie dokumenty Systemu Zarzdzania Jakoci oraz inne dokumenty majce wpływ na jako realizowanych usług oraz sterowanie procesami s zawsze aktualne i dostpne we wszystkich wymaganych miejscach - zostały okrelone zasady i tryb nadzoru nad dokumentacj w udokumentowanej procedurze Nadzorowanie dokumentacji SZJ PJ-0-05, zatwierdzonej przez Naczelnika Urzdu. Postanowienia tej procedury i niniejszego Rozdziału Ksigi Jakoci odnosz si do wszystkich dokumentów zwizanych z realizacj usług i procesów w ramach funkcjonujcego w Urzdzie Systemu Zarzdzania Jakoci, w tym w odpowiednim zakresie obejmuj równie dokumenty zewntrzne, takie jak: przepisy prawne, normy, dokumentacj klientów Urzdu i inne wg wykazu sporzdzonego na formularzu WJ-09. Zgodnie z t procedur: na formularzu WJ-05 ujto wykaz nadzorowanych dokumentów dotyczcych Systemu Zarzdzania Jakoci, a na formularzu WJ-09 ujto wykaz nadzorowanych dokumentów innych (pozostałych), majcych wpływ na poziom jakoci wiadczonych usług, w układzie: dokumentów wewntrznych i dokumentów zewntrznych oraz dotyczcym poszczególnych komórek odpowiedzialnych za ich: rejestrowanie, rozpowszechnianie, przegld aktualnoci jak równie za przechowywanie przez okrelony czas dokumentów zdezaktualizowanych, gdy jest taka potrzeba w przypadku dokumentów zewntrznych, opracowanie, sprawdzenie, zatwierdzenie i aktualizacj dokumentów wewntrznych wyszczególnionych na tym formularzu. Nadzór nad dokumentami dotyczcymi Systemu Zarzdzania Jakoci sprawuje Pełnomocnik Naczelnika ds. Zarzdzania Jakoci.

9 Strona: 9 W celu uniknicia stosowania uniewanionych i/lub nieaktualnych wyda, sporzdzane s wykazy dokumentów, w których zidentyfikowany jest aktualny status dokumentów. S one przekazywane do zainteresowanych komórek organizacyjnych wraz z aktualnym dokumentem. Procedura Nadzorowanie dokumentacji SZJ PJ-0-05 obejmuje, nastpujce elementy: dokumenty wewntrzne, opracowywane w Urzdzie w układzie: - wnioskowanie, opracowywanie, sprawdzanie i zatwierdzanie nowych dokumentów lub wprowadzanie zmian w dokumentach ju obowizujcych, - oznaczanie dokumentów, celem zapewnienia jednoznacznego oznaczenia identyfikacyjnego dokumentu, - wydawanie dokumentów (rozpowszechnianie i kopiowanie dokumentów nowych/zmienionych), z omówieniem zasad przekazywania przez upowanione osoby aktualnych wyda dokumentów i wycofywania zdezaktualizowanych, - przechowywanie, okresowe przegldy i anulowanie dokumentów, z wprowadzeniem wymaga dotyczcych zapewnienia przez ich uytkowników zabezpiecze przed zniszczeniem i zagubieniem, dostpnoci dla osób upowanionych oraz obowizku dokonywania ich okresowych przegldów celem zapewnienia ich aktualnoci. dokumenty zewntrzne, przychodzce do Urzdu w układzie opisanym w trzecim i czwartym tirecie powyszego punktu. Za prawidłow realizacj (w ramach posiadanych uprawnie) ustale zawartych w niniejszej Ksidze Jakoci, procedurach, planach przebiegu procesu oraz innych dokumentach systemowych odpowiadaj osoby powołane w tych dokumentach, kada we własnym (wyznaczonym) obszarze działania. Obowizujc w Urzdzie form dokumentów s papierowe wydruki komputerowe lub ich kserokopie, rozpowszechniane za pokwitowaniem zgodnie z rozdzielnikiem i z zachowaniem postanowie punktu Procedury PJ-0-05 Nadzorowanie dokumentacji SZJ. Dokumenty zwizane: Procedura Nadzorowanie dokumentacji SZJ PJ Nadzór nad zapisami Celem działa opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, e prowadzone zapisy dotyczce jakoci dostarczaj dowodów zgodnoci z wymaganiami oraz dowodów skutecznoci funkcjonowania Systemu Zarzdzania Jakoci. Zapisy s ródłem informacji do nadzorowania procesów oraz umoliwiaj ocen ich wyników. Przegld prowadzonych zapisów pozwala na ocen zgodnoci postpowania z obowizujcymi dokumentami. W przypadku wystpienia niezgodnoci zapisy ułatwiaj analiz przyczyn ich powstania, a take podjcie właciwych działa korygujcych oraz prowadzenie korekcji. Prowadzone zapisy s podstaw do identyfikowania obszarów potencjalnych niezgodnoci i działa do doskonalenia usług, procesów i skutecznoci Systemu Zarzdzania Jakoci. Zapisy dotyczce jakoci stanowi baz dla auditów Systemu Zarzdzania Jakoci oraz przegldów dokonywanych przez Kierownictwo Urzdu.

10 Strona: 0 W oparciu o dane zawarte w dokumentach Systemu Zarzdzania Jakoci Pełnomocnik ds. Zarzdzania Jakoci prowadzi Wykaz nadzorowanych zapisów Systemu Zarzdzania Jakoci WJ-0. Zapisy sporzdzane s zgodnie z udokumentowanymi procedurami, planami przebiegu procesu lub innymi obowizujcymi w Urzdzie dokumentami przez upowanionych pracowników wskazanych w dokumencie, z zachowaniem ich wymaganej formy i sposobu identyfikacji. Prowadzone zapisy dotyczce jakoci s odpowiednio oznaczone, przechowywane i w miar potrzeb udostpniane oraz zabezpieczane przed dostpem osób nieupowanionych i przed wprowadzeniem do nich zmian. Zapisy dokonywane w systemach komputerowych: POLTA, POLTA 2B, EGAPOLTA, PŁATNIK, PŁACE, KADRY, SIP, VIES, FK, VIDEOTEL, KCIK, MRDOS, WHTA i KASY FISKALNE, obsługiwanych przez Podlaski Urzd Skarbowy w Białymstoku podczas realizacji procesów zasadniczych, s chronione przed utrat, modyfikacj lub zniszczeniem zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 6 niniejszej Ksigi Zarzdzanie zasobami w punkcie 6.3. Zarzdzanie infrastruktur oraz w Instrukcji w sprawie Zarzdzania systemami informatycznymi w Podlaskim Urzdzie Skarbowym w Białymstoku. Okrelony został czas przechowywania zapisów oraz sposób ich likwidowania. Nadzór nad zapisami prowadzony jest w Urzdzie zgodnie z udokumentowan procedur Nadzorowanie zapisów SZJ PJ-02-05, zatwierdzon przez Naczelnika Urzdu. Dokumenty zwizane: Procedura Nadzorowanie zapisów SZJ PJ-02-05, Decyzja Naczelnika Podlaskiego Urzdu Skarbowego w Białymstoku Nr /2005 z r. w sprawie zarzdzania systemami informatycznymi w Podlaskim Urzdzie Skarbowym w Białymstoku.

11 Strona: Tabela Nr Wykaz realizowanych procesów i przyporzdkowanie poszczególnych dokumentów do odpowiednich rozdziałów normy PN-EN ISO 900:200 Procesy Punkt normy PN-EN ISO 900: 200 Wyszczególnienie procesów Stanowisko lub funkcja odpowiedzialne za realizacj procesu NU ZN GK PN RP P-I KP-II R-III O-IV E.KS-V 5.4. Planowanie x x x x x x x x x x KJ-5.4. I-VI Dokumenty opisujce wymagania normy Planowanie budetu PP Roczny plan pracy Urzdu x x x x KJ i Ustanawianie regulacji wewntrznych x x x x x x x x x x PP Ustanowienie Polityki Jakoci KJ-Rozdz. 2, KJ-5.3. Procesy zarzdzajce 6.2. Zarzdzanie zasobami ludzkimi x KJ-6.2., PP Zarzdzanie infrastruktur x x x 6.4. Zarzdzanie rodowiskiem pracy x KJ Planowanie realizacji (wyrobów) usługi Przegld SZJ przez Kierownictwo Urzdu x x x x x x x x KJ-7.. KJ-6.3., Decyzja NU Nr /2005 x KJ-5.6., PP Nadzorowanie dokumentacji SZJ x x KJ , PJ Nadzorowanie zapisów SZJ x x x x x x x x x x KJ , PJ Procesy główne Audit wewntrzny SZJ x x x x x x x x x x KJ , PJ Nadzór nad wyrobem/ usług niezgodn x x x x x x x x x x KJ-8.3., PJ Działania korygujce x x x x x x x x x x Działania zapobiegawcze x x x x x x x x x x 7.., 7.., 7.., 7.., Identyfikacja, ewidencja i rejestracja podatników i płatników Orzecznictwo w sprawach nalenoci podatkowych Pobór i dystrybucja nalenoci podatkowych Wykonywanie kontroli podatkowych x x a x b x KJ , PJ PP-0.,2,3,4,5,6-05 PP-02.,2,3,4,6, 7,8,9,0-05 PP-02.5,9-05 PP-03.,2,3,4,5-05 PP-04.,2,3,4,5-05, Decyzja NU Nr 20/2004, oraz NU Nr 09/2005

12 Strona: 2 Procesy Procesy główne Procesy wspomagajce Punkt normy PN-EN ISO 900: , 7.., 7.., Wyszczególnienie procesów Prowadzenie egzekucji administracyjnej Prowadzenie postpowa karnych skarbowych Stanowisko lub funkcja odpowiedzialne za realizacj procesu NU ZN GK PN RP P-I KP-II R-III O-IV E.KS-V I-VI Dokumenty opisujce wymagania normy PP-05-,2,3,4,5,6-05 PP-06.,2,3,4,5-05 Wydawanie zawiadcze x x x x PP Projektowanie i rozwój Wyłczone 2. Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi Monitorowanie zadowolenia klienta x x x x x x x x Monitorowanie i pomiary procesów x x x x x x x x x x 8.4. Analiza danych x x x x x x x x x x Wyłczona Doskonalenie x x x x x x x x x x KJ , Obsługa administracyjna x x x x x x x x x x Postpowanie w zakresie wydatkowania rodków publicznych KJ-5.2., KJ- KJ KJ-8.2.3, procesy główne i operacyjne KJ-8.4., Decyzja NU Nr 5/2004 KJ , Decyzja NU Nr 2/2005 oraz Decyzja NU Nr /2005 x x PP Kontrola wewntrzna x x x x x x x x x 7.4. Dokonywanie zakupów x 5.2. Orientacja na klienta x x x x x x x x x x KJ Odpowiedzialno, uprawnienia i komunikacja Nadzorowanie wyposaenia do monitorowania i pomiarów x x x x x x x x x x KJ-5.5. KJ-5.5., KJ-8.2.4, Decyzja NU Nr 27/2004 KJ-7.4., Zarzdzenie NU Nr 6/2004 Wyłczone Uwagi: x a dotyczy procesu PP , x b - dotyczy procesu PP , oznacza osob nadzorujc realizacj procesu i doskonalc proces

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 308/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie Systemu Zarzdzania Jakoci Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 308/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie Systemu Zarzdzania Jakoci Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 308/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie Systemu Zarzdzania Jakoci Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 6, 9 ust. 1 i 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (załcznik do zarzdzenia nr 10/2001 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 3 lipca 2001 r.) CZ I TRYB PRACY,

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Załcznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Ktrzyn Nr 15/07 z dnia 16.01.2007 Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Audytu Wewntrznego

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Ps-0 TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Imię i nazwisko: Leszek Orpel PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA:.0.2004 r. Podpis: Data wydania:.09.2004

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna 22/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA L. KRÓLAS

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej PROJEKT REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych powołano Uchwał nr VII/49/94 Rady Miejskiej z dnia 29.XII.1994r. I. ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu PN-EN ISO 9001: 2009 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Lider procedury: Jerzy Pawłowski Opracował: Data Imię i nazwisko Podpis Grażyna

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI URZĄD MIASTA PROCEDURA NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Nr dokumentu: Wydanie: P/4/ Strona: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Opracował Pełnomocnik ds SZJ Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r.

UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r. UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez pracodawc. Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 159/05 D

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Strona 1 z 5 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...1 2.1 Zakres podmiotowy...1 2.2 Zakres przedmiotowy...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Rejestracja niezgodności/

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do uchwały Rady Gminy Nr II/3/01 z dnia 22 lutego 2001 roku STATUT Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Orodek Pomocy Społecznej w Kamiennej

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie P r o t o k ó ł Z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rumi. Kontrol na podstawie upowanienia Starosty Nr OR 0114/19/06 z dnia 08.04.2006

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY. w Wgrowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY. w Wgrowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY w Wgrowie Załcznik do Uchwały Nrt.../... Zarzdu Powiatu Wgrowskiego z dnia... r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY w Wgrowie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23. 08. 2006 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczestwem narodowym w Miecie Sandomierzu. Na podstawie rozporzdzenia Rady

Bardziej szczegółowo

ZARZDZANIE JAKOCI W PROCESIE REALIZACJI INWESTYCJI

ZARZDZANIE JAKOCI W PROCESIE REALIZACJI INWESTYCJI 24/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZARZDZANIE JAKOCI W PROCESIE REALIZACJI INWESTYCJI M. RADO

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad dokumentacją

Nadzór nad dokumentacją Strona 1 z 5 Opracował: Data Podpis Zweryfikował: Data Podpis Zatwierdził: Data Podpis Przemysław Hirschfeld, 04.01.2012 Jarosław Ochotny, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 18.06.2012 1 Cel dokumentu Celem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZESTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO

POLITYKA BEZPIECZESTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 25/07 Wójta Gminy Michałowo z dnia 15 czerwca 2007r. POLITYKA BEZPIECZESTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO Majc na wzgldzie właciwe wykonywanie

Bardziej szczegółowo

8.1 Postanowienia ogólne

8.1 Postanowienia ogólne KJ-0-206 8. Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: Stron: 0 8. Postanowienia ogólne W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku zaplanowano i wdroŝono właściwe, tj. dostosowane do specyfiki działalności

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Nazwa stanowiska Obsada stanowiska Tytuł słubowy - Informatyk Powiatowy - Maciej Duniec

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. 28.02.2013 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/5.6/NJ Wyd.05 Egz. nr. Str./Na str. 1/ 10 29.11.2016 (data wydania) INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Opracował inżynier

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze ZARZDZENIE NR 13/05 Naczelnika Lubuskiego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze, z dnia 2 maja 2005 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania i przyznawania nagród pracownikom Lubuskiego Urzdu Skarbowego.

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów.

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. uchwalony przez Krajow Rad Diagnostów Laboratoryjnych uchwał nr 93 /2006 KRDL z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 ZAPISY JAKOŚCI. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 ZAPISY JAKOŚCI. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Strona 1 z 10 Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA PROCEDURA NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Nr dokumentu: P/4/1 Strona: 1 Wydanie: 1 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI WN-III.431.19.2012 Kraków, dnia 8.05.2013 Pani Boena Urbaniec Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku ul. Piastowska 2 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932-38-05 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 24 padziernika

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej.

ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Urzdu

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie terytorialnym (tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIĄZANIA PROCESÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE MIASTA KOŁOBRZEG Pkt normy Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami I 4.2.3. Nadzór nad dokumentami NADZOROWANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji.

ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji. ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji. Na podstawie 78 ust. 1 zarzdzenia nr 300/07 Prezydenta Miasta Zielona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu Załcznik do Zarzdzenia Wójta Gminy Tuchomie Nr 207/2006 z dn. 7 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.EL.0931-2-08 Owicim, 21 maja 2008 r. Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzdzie Pracy w Owicimiu, ul.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu

Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu Załcznik do Uchwały nr 140/05 Zarzdu Powiatu w Wieluniu z dnia 17 marca 2005r. Wielu, 2005r. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzdu

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK OCENIAJCYCH I AKCEPTUJCYCH LUB CERTYFIKUJCYCH ZAKŁADOW KONTROL PRODUKCJI Akceptował: Kierownik Biura ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1187/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 24 padziernika 2005 r.

ZARZDZENIE NR 1187/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 24 padziernika 2005 r. ZARZDZENIE NR 1187/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 24 padziernika 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik do zarzdzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 469/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Spraw Obywatelskich.

ZARZDZENIE NR 469/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Spraw Obywatelskich. ZARZDZENIE NR 469/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Spraw Obywatelskich. Na podstawie 78 ust. 1 zarzdzenia nr 300/07 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

INDEX EDYCJA STRONA 7/37 7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Załcznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu w Lipnie z dnia... w sprawie nadania Statutu DPS w Nowej Wsi STATUT Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi 1 Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwany dalej Domem działa

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 705/ 05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego.

ZARZDZENIE NR 705/ 05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego. ZARZDZENIE NR 705/ 05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY W PABIANICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny okrela zasady wewntrznej organizacji oraz struktur i zakres działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo