I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH"

Transkrypt

1 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz DATANETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Poznaniu. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ do rejestru: 8 marca 2013 r. [BMSiG-2202/2015] Uchwałą z dnia 2 lutego 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Datanetwork Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności na adres Spółki: ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznań, w terminie sześciu miesięcy od daty ukazania się drugiego Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym ogłoszeniem. Poz PRZEDSIĘBIORSTWO DOM KSIĄŻKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Białymstoku. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listopada 2013 r. [BMSiG-2209/2015] 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz CANE-LINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA- NIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 października 2001 r. [BMSiG-2182/2015] Uchwałą z dnia r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CANE-LINE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 36/2, rozwiązano Spółkę i otwarto jej likwidację. Likwidator wzywa wierzycieli, aby zgłosili swoje wierzytelności do siedziby Spółki w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego Poz DATANETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA- NIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 września 2012 r. [BMSiG-2183/2015] Uchwałą z dnia 2 lutego 2015 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Datanetwork Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności na adres Spółki: ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznań, w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego Poz AZKP - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 stycznia 2004 r. [BMSiG-2207/2015] Przedsiębiorstwo Dom Książki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DK Spółka Komandytowo-Akcyjna w Białymstoku, ul. Dolistowska 3, zawiadamia, że w dniu r. została złożona przez biegłego rewidenta Piotra Beszterdę w Sądzie Rejonowym w Białymstoku opinia z badania wartości wkładów niepieniężnych przeznaczonych do wniesienia na pokrycie emisji akcji serii B. Uchwałą nr 5/2014 z dnia r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników AZKP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie rozwiązano Spółkę i otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego 6

2 poz Poz GLITTER LAB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Częstochowie. KRS SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 września 2009 r. [BMSiG-2198/2015] Likwidator Glitter Lab Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji (KRS ) po raz pierwszy zawiadamia, iż dnia 15 lipca 2014 r. powzięta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu oraz otwarciu postępowania likwidacyjnego Spółki. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym ukaże się ogłoszenie o otwarciu likwidacji Spółki. Zgłoszenia wierzytelności proszę kierować bezpośrednio na adres: ul. Torowa 3b, Częstochowa, z dopiskiem: Glitter Lab Poland w likwidacji. Poz POL BILET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 lipca 2009 r. [BMSiG-2218/2015] Uchwałą z dnia r. Zgromadzenie Wspólników POL BILET Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska nr 47, Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr , postanowiło o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego Likwidator Mariusz Buźniak Poz EURO-BŁYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Świnoujściu. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 sierpnia 2011 r. [BMSiG-2225/2015] Likwidator Spółki EURO-BŁYSK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Świnoujściu, adres: ul. Malczewskiego 18/1, Świnoujście, zawiadamia, że w dniu r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu z dniem r. Spółki pod firmą EURO-BŁYSK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu oraz otwiera z dniem r. likwidację tej Spółki. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego Poz ANDERSSON-STRUS RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Niepruszewie. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ do rejestru: 15 lutego 2006 r. [BMSiG-2219/2015] Likwidator Andersson-Strus Recycling Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Niepruszewie, uprzednio z siedzibą w Okonku, informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło w dniu 30 stycznia 2013 r. uchwałę o rozwiązaniu oraz otwarciu likwidacji Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili pisemnie przysługujące im wobec Spółki wierzytelności pod adresem jej siedziby: ul. Leśna 24, Niepruszewo, Buk. Poz LUBACZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Oleszycach. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY 30 lipca 2001 r. [BMSiG-2226/2015] Uchwałą nr 3 z dnia 3 listopada 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Lubaczowskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Nasiennej 12, Oleszyce, wpisanego w dniu 30 lipca 2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, otwarło likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem: ul. Nasienna 12, Oleszyce, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego Poz SENSIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Białymstoku. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2013 r. [BMSiG-2221/2015] W dniu r. podjęta została uchwała o rozwiązaniu Sensis Sp. z o.o. w Białymstoku i otwarciu likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia pod adresem: ul. Jagiellońska 57, Białystok. 26 LUTEGO 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7

3 poz Poz DELFY ZARZĄDZANIE I DORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 kwietnia 2003 r. [BMSiG-2236/2015] Likwidatorzy Spółki Delfy Zarządzanie i Doradztwo Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (adres: Migdałowa 1, Warszawa), nr KRS ( Spółka ), niniejszym informują, że w dniu 30 grudnia 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 1 o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji z dniem 1 stycznia 2015 r. Wzywa się wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia na ww. adres Spółki. Poz CENTRUM SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 23 kwietnia 2004 r. [BMSiG-2229/2015] Likwidator Spółki CENTRUM SYSTEMÓW INFORMATYCZ- NYCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem , ogłasza, że w dniu r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i o otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, na adres siedziby Spółki: ul. Chałubińskiego 8, Warszawa. Poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO- -MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W OPATOWIE W LIKWIDACJI w Opatowie. KRS SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ do rejestru: 6 grudnia 2001 r. [BMSiG-2230/2015] Uchwałą nr 10 z dnia 22 grudnia 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Opatowie przy ulicy Ćmielowskiej 4, Opatów, wpisanego w dniu 6 grudnia 2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, otwarło likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem: ul. Ćmielowska 4, Opatów, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego Poz JGD DROSZCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 sierpnia 2013 r. [BMSiG-2237/2015] Likwidatorzy JGD Droszcz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ( Spółka ), niniejszym ogłaszają, iż uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia r. rozwiązano Spółkę oraz otwarto likwidację. Likwidatorzy wzywają wierzycieli do zgłoszenia ewentualnych roszczeń pod adresem Spółki: ul. rtm. W. Pileckiego 112 lok. 79, Warszawa, w terminie trzech miesięcy od daty ukazania niniejszego Likwidatorzy Grzegorz Droszcz Justyna Droszcz Poz NOWY ZIELONY KAMPINOS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 21 marca 2008 r. [BMSiG-2210/2015] Likwidatorzy Spółki Nowy Zielony Kampinos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, Warszawa, ul. Żurawia 32 lok. 34, wzywają wierzycieli do zgłaszania roszczeń w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia na adres: Wiesław Kozarzewski, Warszawa, ul. Celofanowa 2. Poz HDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Bydgoszczy. KRS SĄD REJO- NOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 4 czerwca 2002 r. [BMSiG-2245/2015] Likwidator HDM Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia r. postanowiono rozwiązać Spółkę i otwarto jej likwidację, w związku z czym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swych wierzytelności na adres siedziby Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego 8

4 poz w Ostrowie Wielkopolskim (aktywa i pasywa), prowadzący działalność w zakresie wymienników ciepła. 3. Spółki akcyjne Poz DELPHI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD- MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY 28 maja 2001 r. [BMSiG-2196/2015] Plan podziału Spółki Delphi Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podpisany w dniu 19 lutego 2015 r. W związku z zamiarem podziału Spółki Delphi Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS (w dalszym ciągu zwanej Spółką Dzieloną ), w trybie art pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Delphi Poland Thermal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (w dalszym ciągu zwanej Spółką Przejmującą ), Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca sporządziły niniejszy plan podziału na podstawie art. 533 i 534 Kodeksu spółek handlowych. Niniejszy Plan podziału został przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej. 1. Typ, firma i siedziba Spółek uczestniczących w podziale Spółka Dzielona - Delphi Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w: ul. Podgórki Tynieckie 2, Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , której kapitał zakładowy wynosi zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 2 zł każda. Spółka Przejmująca - Delphi Poland Thermal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w: ul. Wodna 15, Ostrów Wielkopolski, której kapitał zakładowy wynosi zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Z chwilą wpisu Delphi Poland Thermal Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji do Rejestru Przedsiębiorców stroną niniejszego Planu podziału oraz spółką uczestniczącą w podziale jako Spółka Przejmująca będzie Delphi Poland Thermal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która stanie się podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji. 2. Sposób podziału Podział Spółki Dzielonej zostanie dokonany w trybie art pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej, tj. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, stanowiącej oddział Spółki Dzielonej 3. Stosunek wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej, wysokość ewentualnych dopłat Zgodnie z wyceną przygotowaną przez Zarząd Spółki Dzielonej dla celów podziału na dzień 1 stycznia 2015 r., na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, wartość godziwa majątku Spółki Dzielonej wynosi zł (dwa miliardy sześćset sześćdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy złote), natomiast wartość godziwa zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która na skutek podziału ma zostać przeniesiona na Spółkę Przejmującą, wynosi zł (siedemset sześćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych). Wycena majątku Spółki Dzielonej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Planu podziału. W wyniku podziału zostanie obniżony kapitał zakładowy Spółki Dzielonej o kwotę zł (trzysta czterdzieści jeden milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote), poprzez zniesienie praw akcyjnych ze (stu siedemdziesięciu milionów pięciuset czterdziestu jeden tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu jeden) akcji serii F o numerach od do W zamian za zniesienie praw akcyjnych ze wskazanych wyżej akcji jedynemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej zostaną przyznane udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty zł o kwotę zł (trzysta czterdzieści jeden milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie nowych (sześciu milionów ośmiuset dwudziestu jeden tysięcy sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie wynosił zł (trzysta czterdzieści jeden milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzielił się na (sześć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. W związku z tym, że Spółka Dzielona ma tylko jednego akcjonariusza - Delphi Global Investment S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu - wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej - Delphi Global Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Zakłada się, że w dniu podejmowania przez właściwe organy obu Spółek biorących udział w podziale uchwał w sprawie podziału Spółki Dzielonej jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej będzie jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej i Plan podziału został opracowany przy takim założeniu. W związku z podziałem Spółki Dzielonej nie zostaną wniesione dopłaty. Podział Spółki Dzielonej nastąpi w dniu, w którym zostanie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego wskazane powyżej podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych (Dzień Wydzielenia). 26 LUTEGO 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 9

5 poz Zasady dotyczące przyznania udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, tj (sześć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej - Delphi Global Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. 5. Dzień, od którego udziały wymienione w pkt 4 uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej Udziały w Spółce Przejmującej przyznane w związku z niniejszym podziałem Spółki Dzielonej uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, począwszy od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej Nie przewiduje się przyznania wspólnikom Spółki Przejmującej żadnych szczególnych praw w związku z podziałem Spółki Dzielonej innych niż wynikające z udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. W Spółce Dzielonej nie występują osoby szczególnie uprawnione, stąd nie przewiduje się przyznania żadnym innym osobom jakichkolwiek praw w związku z podziałem Spółki Dzielonej. 7. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale Nie przyznano żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółek uczestniczących w podziale ani dla innych osób uczestniczących w podziale. 8. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Przejmującej Spółka Dzielona przeniesie na Spółkę Przejmującą aktywa i pasywa stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w znaczeniu art. 551 Kodeksu cywilnego, prowadzącą działalność w zakresie wymienników ciepła, stanowiącą Oddział Spółki Dzielonej w Ostrowie Wielkopolskim ( Odział w Ostrowie ), która obejmuje: a) wszystkie prawa i obowiązki związane z umowami o pracę zawartymi z Oddziałem w Ostrowie, jako odrębnym pracodawcą, łącznie z funduszem socjalnym; b) ogół praw i obowiązków komandytariusza w Delphi Polska Park Technologiczny Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce komandytowej; c) następujące nieruchomości wraz z wszystkimi budynkami, urządzeniami oraz ulepszeniami na nich wzniesionymi: (i) prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KZ1W/ /7 (składającą się z następujących parceli położonych w Ostrowie Wielkopolskim: działki 9/1 położonej przy ul. Wodnej 15, działki 8/1 położonej przy ul. Wodnej (brak numeru), działki 9/1 położonej przy ul. Wodnej (brak numeru), działki 10/1 położonej przy ul. Wodnej (brak numeru), działki 13/2 położonej przy ul. Wodnej 11, działki 14 położonej przy ul. Wodnej 15, działki 15 położonej przy ul. Wodnej 15, działki 18 położonej przy ul. Wodnej (brak numeru), działki 19 położonej przy ul. Spichrzowej 40, działki 22 położonej przy ul. Spichrzowej 40, działki 23 położonej przy ul. Melchiora Wańkowicza 40, działki 24 położonej przy ul. Melchiora Wańkowicza (brak numeru), działki 25 położonej przy ul. Spichrzowej 40, działki 28 położonej przy ul. Spichrzowej 40, działki 29 położonej przy ul. Spichrzowej 40, działki 30 położonej przy ul. Melchiora Wańkowicza (brak numeru), działki 31 położonej przy ul. Melchiora Wańkowicza (brak numeru), działki 32 położonej przy ul. Wodnej 15, działki 33 położonej przy ul. Spichrzowej 30, działki 37/1 położonej przy ul. Wodnej 15, działki 37/3 położonej przy ul. Wodnej (brak numeru), działki 38 położonej przy ul. Wodnej 15, działki 39 położonej przy ul. Melchiora Wańkowicza (brak numeru)), należącej do Skarbu Państwa, oraz prawo własności budynków i innych urządzeń położonych na gruncie i stanowiących przedmiot odrębnego prawa własności, oraz (ii) prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KZ1W/ /6 (składającą się z następujących parceli położonych w Ostrowie Wielkopolskim: działki 40 położonej przy ul. Spichrzowej (brak numeru), działki 41 położonej przy ul. Spichrzowej (brak numeru), działki 42 położonej przy ul. Spichrzowej (brak numeru), działki 48 położonej przy ul. Spichrzowej (brak numeru)), należącej do Skarbu Państwa, oraz prawo własności budynków i innych urządzeń położonych na gruncie i stanowiących przedmiot odrębnego prawa własności; d) wszystkie prawa i obowiązki na mocy umów najmu i dzierżawy dotyczących nieruchomości wynajmowanych przez Spółkę Dzieloną w Ostrowie Wielkopolskim (zarówno jako najemca i jako wynajmujący); e) całość składników majątku trwałego oraz udziały w nim, w tym: maszyny, urządzenia, meble, sprzęt biurowy, urządzenia komunikacyjne, pojazdy, zbiorniki, części i urządzenia zamienne i zapasowe, paliwo, narzędzia oraz inne składniki majątku trwałego, które są używane przez Oddział w Ostrowie; f) wszystkie surowce, prace w toku, wyroby gotowe, dostawy i inne zapasy, które są używane lub przechowywane w celu użycia przez Oddział w Ostrowie; g) wszystkie prawa i obowiązki na mocy umów dotyczących Oddziału w Ostrowie i związanych z aktywami przenoszonymi do Spółki Przejmującej, łącznie z wszystkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z listów intencyjnych, umów przedwstępnych, umów pierwszeństwa lub pierwokupu; h) wszystkie prawa, roszczenia lub prawa do potrąceń wobec osób trzecich w zakresie dotyczącym lub wynikającym z aktywów lub pasywów przewidzianych do 10

6 poz przeniesienia do Spółki Przejmującej lub w inny sposób związanych z działalnością Oddziału w Ostrowie, w tym niezrealizowane prawa wynikające z gwarancji producentów i sprzedawców, zobowiązania w zakresie odpowiedzialności za produkty, prawa i roszczenia wynikające z depozytów pieniężnych, gwarancji bankowych, hipotek, zastawów, transferów powierniczych, poręczeń, oświadczeń o poddaniu się egzekucji i innych zabezpieczeń; i) wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Noty Zobowiązującej z dnia 18 grudnia 2014 r., w tym dług wobec Delphi France Holding S.A.S. w wysokości EUR ; j) wszystkie prawa i obowiązki związane z prawami własności intelektualnej dotyczącymi wyłącznie Oddziału w Ostrowie; k) wszystkie prawa i obowiązki do następujących rachunków bankowych: (i) ZFŚS Bank Handlowy w Warszawie S.A. PL , (ii) Pekao Ostrów, Bank Pekao S.A., II O. w Krakowie , (iii) Citibank N.A. EUR London IBAN GB76CITI and SWIFT CITIGB2L; l) wszystkie zgody i zezwolenia administracyjne, które są wykorzystywane wyłącznie w związku z prowadzeniem działalności przez Oddział w Ostrowie, wliczając następujące pozwolenia: (i) pozwolenie wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na emisję pyłu i gazu z dnia r., o numerze DSR-II ; (ii) pozwolenie wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na emisję hałasu z dnia r., o numerze DSR-II ; (iii) pozwolenie wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na produkcję odpadów z dnia r., o numerze DSR-II ; (iv) pozwolenie wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na utylizację ścieków z dnia r., o numerze DSR-II ; (v) decyzję Starosty Ostrowskiego z dnia r. dotyczącą zatwierdzenie planu prac geologicznych. m) wszystkie polisy ubezpieczeniowe związane wyłącznie z działalnością Oddziału w Ostrowie oraz wszystkie prawa, roszczenia oraz i zobowiązania z nich wynikające; n) całość dokumentacji gospodarczej, dokumenty oraz księgi związane wyłącznie z Oddziałem w Ostrowie; o) wszystkie aktywa, prawa i obowiązki nabyte lub powstałe po dacie niniejszego planu podziału i związane z aktywami, prawami oraz zobowiązaniami przenoszonymi do Spółki Przejmującej lub w inny sposób związane z działalnością Oddziału w Ostrowie. Następujące aktywa i pasywa Spółki Dzielonej są wyłączone z przeniesienia na rzecz Spółki Przejmującej: (i) całość składników majątku trwałego oraz udziały w nim, w tym maszyny, urządzenia, meble, sprzęt biurowy, urządzenia komunikacyjne, pojazdy, zbiorniki, części i urządzenia zamienne i zapasowe, paliwo, narzędzia surowce, prace w toku, wyroby gotowe, dostawy i inne mienie ruchome (w tym udziały w majątku będącym przedmiotem leasingu finansowego), które są używane lub przechowywane w celu użycia w przeważającej części na potrzeby biznesu dotyczącego elektronicznych urządzeń kontrolnych wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji; (ii) cała gotówka, ekwiwalenty gotówki i inne płynne papiery wartościowe w kasie lub w bankach; (iii) wszelkie prawa własności intelektualnej, znaki towarowe itp. oraz umowy ich dotyczące, inne niż prawa własności intelektualnej i umowy ich dotyczące związane z działalnością Oddziału w Ostrowie; (iv) wszystkie aktywa i pasywa podatkowe dotyczące Spółki Dzielonej, bez względu na to, czy dotyczą lub nie działalności prowadzonej przez Oddział w Ostrowie przed dniem podziału, (v) wszystkie umowy dotyczące hedgingu i wszystkie aktywa, zobowiązania i prawa ich dotyczące lub z nich wynikające; (vi) wszystkie zobowiązania dotyczące, opierające się na lub wynikające z planów motywacyjnych opartych na equity, włączając plany dotyczące opcji na akcje, umowy dotyczące ograniczenia zbywalności akcji lub podobne długoterminowe programy motywacyjne. W wyniku wskazanego przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zgodnie z art Kodeksu pracy, Spółka Przejmująca stanie się pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Oddziale Spółki Dzielonej w Ostrowie Wielkopolskim. 9. Uregulowanie wzajemnych relacji między Spółką Dzieloną a Spółką Przejmującą po Dniu Wydzielenia Zarządy Spółek biorących udział w podziale przewidują, że w związku z przeniesieniem na Spółkę Przejmującą zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej może powstać konieczność zawarcia między Spółkami właściwych umów regulujących szczegółowo kwestie wzajemnych rozliczeń i świadczeń między nimi, w szczególności w zakresie: (i) korzystania przez Spółkę Przejmującą z wybranych składników majątku Spółki Dzielonej oraz korzystania przez Spółkę Dzieloną z wybranych składników majątku Spółki Przejmującej przeniesionych na Spółkę Przejmującą na skutek podziału; (ii) świadczenia usług lub dostawy towarów lub dotyczących innych świadczeń przez Spółkę Dzieloną na rzecz Spółki Przejmującej lub przez Spółkę Przejmującą na rzecz Spółki Dzielonej, w takim zakresie, jaki okaże się niezbędny dla płynnego utrzymania działalności i funkcjonowania obu Spółek uczestniczących w podziale oraz zapewnienia ich kontrahentom ciągłości usług od Dnia Wydzielenia; (iii) dokonania zmiany, renegocjacji, rozwiązania lub zawarcia umów z podmiotami trzecimi, które dotyczą zarówno Spółki Dzielonej, jak i Spółki Przejmującej, a które nie zostały przeniesione na Spółkę Przejmującą w wyniku podziału tak, aby zapewnić możliwość korzystania z ich przedmiotu lub możliwość wykonywania ich przedmiotu przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą w takim zakresie, jaki okaże się dla każdej z nich niezbędny lub pożądany. 10. Przydział udziałów w Spółce Przejmującej dla akcjonariusza Spółki Dzielonej oraz zasady tego przydziału Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, tj (sześć milionów osiemset 26 LUTEGO 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 11

7 poz dwadzieścia jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej - Delphi Global Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. 11. Brak wymogu badania planu podziału przez biegłego i sporządzenia informacji o stanie księgowym Spółki Zgodnie z art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych brak jest wymogu sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, udzielenia informacji, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych, oraz badania niniejszego Planu podziału przez biegłego, ponieważ jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej - Delphi Global Investment S.a.r.l., oraz Spółka Dzielona jako jedyny aktualny wspólnik Spółki Przejmującej zgodzili się odstąpić od sporządzenia tych dokumentów. Stosowne oświadczenia wskazanych wyżej podmiotów stanowią załącznik nr 6 i załącznik nr 7 do Planu podziału. 12. Dokumenty załączone do Planu podziału Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Planu podziału: Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dzielonej w sprawie podziału Spółki Dzielonej. Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie podziału Spółki Dzielonej. Załącznik nr 3 - Projekt zmian Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej. Załącznik nr 4 - Wycena majątku Spółki Dzielonej sporządzona na dzień 1 stycznia 2015 r. Załącznik nr 5 - Sprawozdanie Zarządów Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej uzasadniające podział Spółki Dzielonej. Załącznik nr 6 - Pisemna zgoda Delphi Global Investments S.a.r.l. - jedynego akcjonariusza Spółki Dzielonej na rezygnację ze sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, udzielenia informacji, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych, oraz z badania planu podziału przez biegłego. Załącznik nr 7 - Pisemna zgoda Delphi Poland S.A. - jedynego wspólnika Spółki Przejmującej na rezygnację ze sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, udzielenia informacji, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych, oraz z badania planu podziału przez biegłego. W imieniu Delphi Poland S.A.: Prezes Zarządu Dariusz Adamek Członek Zarządu Zdzisław Kujawa W imieniu Delphi Poland Thermal Sp. z o.o. w organizacji: Prezes Zarządu Dariusz Adamek Członek Zarządu Dariusz Wiener Poz MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL SPÓŁKA AKCYJNA w Książenicach. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 listopada 2003 r. [BMSiG-2203/2015] Zarząd Mazowieckiego Towarzystwa Gospodarczego Agri-Rol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Książenicach, al. E. Marylskiego 96, zwołuje na dzień 25 marca 2015 r., o godz , w siedzibie Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Wybór Przewodniczącego i zatwierdzenie porządku obrad WZA. 2. Stwierdzenie zdolności WZA do podejmowania uchwał. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r. 4. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta. 5. Zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej za rok Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok Udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania z działalności w 2014 r. 8. Wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad. Poz ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA-SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA w Nowej Sarzynie. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 27 marca 2002 r. [BMSiG-2224/2015] Zarząd Spółki Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 marca 2002 r. pod numerem KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, w związku z otrzymanym na podstawie art Kodeksu spółek handlowych w dniu r. od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 marca 2015 r., działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, ogłasza zmiany w porządku obrad wyżej wymienionego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 1 Statutu Spółki Zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 12

8 poz Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 1 Statutu Spółki. 8. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Zamknięcie obrad. Osoby niewymienione w rejestrze winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Akcjonariusze - osoby fizyczne mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy winni okazać dowód tożsamości. Poniżej Zarząd przedstawia treść proponowanej zmiany 1 Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: 1. Spółka działa pod firmą: Zakłady Chemiczne Organika- -Sarzyna Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Z.Ch. Organika- -Sarzyna S.A. Projektowane brzmienie 1 Statutu Spółki: 1. Spółka działa pod firmą: CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: CIECH Sarzyna S.A. Poz ZAKŁADY CHEMICZNE NITRO-CHEM SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgoszczy. KRS SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2001 r. [BMSiG-2244/2015] Zarząd Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM Spółki Akcyjnej w Bydgoszczy, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , działając na podstawie art w związku z art k.s.h. oraz na podstawie 38 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 marca 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych NITRO- -CHEM Spółki Akcyjnej w Bydgoszczy. Zgromadzenie odbędzie się 25 marca 2015 r., o godz , w siedzibie MESKO S.A. przy ul. Legionów 122, w Skarżysku-Kamiennej. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zamian w organach Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu składników majątkowych. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia r. Uczestniczący w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przedstawiciele akcjonariuszy - osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. 5. Inne Poz PI ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JÓZEFITÓW SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ do rejestru: 9 lutego 2015 r. [BMSiG-2191/2015] Zarząd PI Zarządzanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Józefitów Sp.k. informuje, że dnia r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, przekształcona została Spółka Projekt Józefitów Sp. z o.o. (KRS ) w Spółkę PI Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Józefitów Sp.k. (KRS ). Poz PI ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STAROWIŚLNA SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ do rejestru: 11 lutego 2015 r. [BMSiG-2188/2015] Zarząd PI Zarządzanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Starowiślna Sp.k. informuje, że dnia r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, przekształcona została Spółka Projekt Starowiślna Sp. z o.o. (KRS ) w Spółkę PI Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Starowiślna Sp.k. (KRS ). Poz PI ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WAWRZYŃCA SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ do rejestru: 11 lutego 2015 r. [BMSiG-2189/2015] Zarząd PI Zarządzanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wawrzyńca Sp.k. informuje, że dnia r. na 26 LUTEGO 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 13

9 poz III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, przekształcona została Spółka Lawrence Sp. z o.o. (KRS ) w Spółkę PI Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wawrzyńca Sp.k. (KRS ). III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 kwietnia 2009 r., sygn. akt X GU 225/15, X GUp 103/15. [BMSiG-2200/2015] Postanowieniem z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie o sygn. akt X GU 225/15 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ogłosił upadłość Dolnośląskich Surowców Skalnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-112) przy ul. Bagno 2 lok. 5, nr KRS , obejmującą likwidację majątku dłużnika i zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygn. akt X GUp 103/15. Sąd uznał postępowanie upadłościowe Dolnośląskich Surowców Skalnych S.A. z siedzibą w Warszawie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Cezarego Zalewskiego oraz na syndyka masy upadłości Lechosława Kochańskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt X GUp 103/15. Poz SEGURICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Solcu Kujawskim. KRS SĄD REJONOWY W BYDGOSZ- CZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 marca 2012 r., sygn. akt XV GU 42/14. [BMSiG-2204/2015] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 42/14 ogłosił upadłość Segurico Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim (KRS ) obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczył syndyka w osobie Sylwestra Zięcia i wezwał wierzycieli, aby w terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Grudziądzka 45. Poz FENIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Redzie. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃ- SKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lutego 2012 r., sygn. akt VI GU 164/14, VI GUp 7/15. [BMSiG-2216/2015] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, Gdańsk, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12 lutego 2015 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 164/14 ogłoszona została upadłość dłużnika FENIKS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w Redzie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , obejmującą likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego (w 2 egz., z podaniem sygn. akt VI GUp 7/15). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Annę Morawską, a na syndyka masy upadłości Zygmunta Farugę. Adres do korespondencji: syndyk Zygmunt Faruga, Biuro, ul. Siennicka 25, Gdańsk. 14

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 66/2015 (4697) poz. 4103 4108 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 4103. ASSOCIATED MEDICAL CLINICAL SCIENCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 11229 11231 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNE I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 11229. TOOP

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 16115 16118 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 16115. PANAMERA YOUNEEDIT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r. Nr 126 (4243) Poz. 93469420 Poz. w KRS 123238124479 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. Nr 114 (4231) Poz. 8382 8471 Poz. w KRS 107485 108750 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Nr 214 (4593) UWAGA Poz. 14826-14886 Poz. w KRS 283761-285062 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 lipca 2014 r. Nr 139 (4518) UWAGA Poz. 9780-9845 Poz. w KRS 155297-157296 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Nr 129 (4246) Poz. 9565 9633 Poz. w KRS 129130 130423 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 października 2013 r. Nr 193 (4310) Poz. 13938-14003 Poz. w KRS 241206-242680 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 15347 15399 Poz. w KRS 192505 193045 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 11 grudnia 2007 r. Nr 240 (2837) UWAGA Adres nowej siedziby: Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893

MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893 MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Porządek obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Nr 135 (4514) UWAGA Poz. 9452-9529 Poz. w KRS 147544-149440 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Nr 131 (4248) Poz. 9694 9761 Poz. w KRS 131927 133718 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 18 kwietnia 2014 r. Nr 76 (4455) UWAGA Poz. 4711-4796 Poz. w KRS 67783-69189 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r. Nr 146 (4263) Poz. 10908-10962 Poz. w KRS 160594 162197 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 3084 3088 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 3084. CI CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 17 września 2013 r. Nr 180 (4297) Poz. 13064-13123 Poz. w KRS 219607 221521 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2001 r. Nr 237 (1317) Poz. 32347-32408 ISSN 1426-580X Cena brutto 25,31 zł Poz. KRS 40401-40900

Warszawa, dnia 6 grudnia 2001 r. Nr 237 (1317) Poz. 32347-32408 ISSN 1426-580X Cena brutto 25,31 zł Poz. KRS 40401-40900 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 6 grudnia 2001 r. Nr 237 (1317) Poz. 32347-32408 ISSN 1426-580X Cena brutto 25,31 zł Poz. KRS 40401-40900 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 16 lipca 2013 r. Nr 136 (4253) Poz. 10053 10144 Poz. w KRS 141524 143805 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2014 r. Nr 97 (4476) UWAGA Poz. 6310-6407 Poz. w KRS 91551-92983 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 10642 10685 Poz. w KRS 100001 100500 Warszawa, dnia 16 października 2002 r. Nr 201(1533) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 27 listopada 2012 r. Nr 230 (4095) Poz. 15564 15609 Poz. w KRS 258203 259123 Od dnia 18 maja 2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest wydawany wyłącznie w formie

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Nr 247 (4626) UWAGA Poz. 16913-16984 Poz. w KRS 319186-320177 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2015 r. Nr 97 (4728) UWAGA Poz. 6612-6705 Poz. w KRS 105970-107404 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Nr 93 (4724) UWAGA Poz. 6228-6317 Poz. w KRS 99054-101291 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Nr 81(3439) Poz. 4947 5043 Poz. w KRS 55748 56547 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 17 lipca 2013 r. Nr 137 (4254) Poz. 10145 10247 Poz. w KRS 143806 145937 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 11 kwietnia 2014 r. Nr 71 (4450) UWAGA Poz. 4343-4414 Poz. w KRS 61730-62743 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 11618 11667 Poz. w KRS 151801 152400 Warszawa, dnia 4 listopada 2004 r. Nr 216 (2052) Biuro do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Nr 124 (4503) UWAGA Poz. 8530-8612 Poz. w KRS 128623-129981 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo