Dz.U Nr 43 poz. 296 USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. PRZEPISY OGÓLNE. sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i oraz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dz.U Nr 43 poz. 296 USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. PRZEPISY OGÓLNE. sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i oraz"

Transkrypt

1 Kancelaria Sejmu s. 1/453 Dz.U Nr 43 poz. 296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks cywilnego PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1) Kodeks cywilnego normuje w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i oraz prawa pracy, jak w sprawach z zakresu oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne). Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741, 1924, z 2015 r. poz. 2, 4, 218, 539, 978, 1062, 1137, 1199, 1311, 1418, 1419, 1505, 1527, 1567, 1587, 1595, 1634, 1635, 1830, 1854, z 2016 r. poz. 195, 437. Art Do rozpoznawania spraw cywilnych powszechne, o ile sprawy te nie do szczególnych, oraz 1a. (uchylony). 2. (uchylony). 3. Nie rozpoznawane w sprawy cywilne, przepisy szczególne je do innych organów. Art. 3. Strony i uczestnicy procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, co do sprawy zgodnie z i bez zatajania czegokolwiek oraz dowody. Art. 4. (uchylony). Art. 5. W razie uzasadnionej potrzeby stronom i uczestnikom w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, 1)

2 Kancelaria Sejmu s. 2/453 rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu co do procesowych. Art powinien przewlekaniu i do tego, aby na pierwszym posiedzeniu, jest to bez szkody dla sprawy. 2. Strony i uczestnicy wszystkie faktyczne i dowody bez aby przeprowadzone sprawnie i szybko. Art. 7. Prokurator w sprawie, jak w jego oceny wymaga tego ochrona praw obywateli lub interesu W sprawach z zakresu prawa rodzinnego prokurator powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie. Art. 8. Organizacje których zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu gospodarczej, dla ochrony praw obywateli, w wypadkach przewidzianych w ustawie, oraz w Art. 9. [ 1. Rozpoznawanie spraw odbywa jawnie, chyba przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy prawo akta sprawy i odpisy, kopie lub z tych akt. i pism w postaci elektronicznej za systemu teleinformatycznego.] < 1. Rozpoznawanie spraw odbywa jawnie, chyba przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy prawo akta sprawy i odpisy, kopie lub z tych akt. i pism w postaci elektronicznej za systemu teleinformatycznego (system teleinformatyczny) albo innego systemu teleinformatycznego tych lub pism.> 2. Strony i uczestnicy prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu albo obrazu i chyba pisemnie. wydaje z akt sprawy zapis Nowe brzmienie 1 w art. 9 wejdzie w z dn r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311).

3 Kancelaria Sejmu s. 3/453 wydaniu zapisu obrazu i sprzeciwia interes publiczny lub prywatny. 3. posiedzenie przy drzwiach strony i uczestnicy prawo do otrzymania z akt sprawy jedynie zapisu Art. 10. W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, w stanie do ich ugodowego w przez stron do mediacji. Art. 11. Ustalenia wydanego w karnym prawomocnego wyroku co do w cywilnym. osoba, która nie w cywilnym na wszelkie lub jej Art. 12. Roszczenia z dochodzone w cywilnym albo w wypadkach w ustawie przewidzianych w karnym. Art rozpoznaje sprawy w procesie, chyba ustawa stanowi inaczej. W wypadkach przewidzianych w ustawie rozpoznaje sprawy przepisów o 2. Przepisy o procesie stosuje odpowiednio do innych rodzajów unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba przepisy szczególne inaczej. Art. 14. (uchylony).

4 Kancelaria Sejmu s. 4/453 PIERWSZA OWANIE ROZPOZNAWCZE PIERWSZA PROCES I I Przepis Art w chwili wniesienia pozwu pozostaje do podstawy w toku sprawy. 2. nie jest w toku 1 rzeczowa 1 Podstawy Art. 16. rejonowe wszystkie sprawy z spraw, dla których jest 2. (uchylony). Art. 17. Do sprawy: 1) o prawa i z nimi dochodzone roszczenia oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie uznania ojcostwa oraz o przysposobienia; 2) o praw autorskich i pokrewnych, jak wynalazków, wzorów wzorów znaków towarowych, geograficznych i topografii scalonych oraz o innych praw na dobrach niematerialnych;

5 Kancelaria Sejmu s. 5/453 3) o roszczenia z Prawa prasowego; 4) o prawa w których przedmiotu sporu oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie o uzgodnienie wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym upominawczym; 4 1 ) o wydanie orzeczenia o podziale 4 2 ) o uchylenie, stwierdzenie albo o ustalenie nieistnienia organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje 4 3 ) o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji; 4 4 ) o odszkodowanie z szkody przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem; 5) (uchylony); 6) (uchylony). Art przy rozpoznawaniu sprawy w rejonowym powstanie zagadnienie prawne ten do rozpoznania Postanowienie o przekazaniu sprawy wymaga uzasadnienia. 2. przed sprawy do rozpoznania i rejonowemu, uzna, nie Postanowienie zapada na posiedzeniu niejawnym w trzech i wymaga uzasadnienia. Ponowne przekazanie tej samej sprawy przez rejonowy nie jest dopuszczalne. 2 przedmiotu sporu Art W sprawach o roszczenia w zamian innego przedmiotu, podana kwota stanowi przedmiotu sporu. 2. W innych sprawach powód jest w pozwie przedmiotu sporu, postanowienia zawarte w

6 Kancelaria Sejmu s. 6/453 Art. 20. Do przedmiotu sporu nie wlicza odsetek, i kosztów, obok roszczenia Art. 21. powód dochodzi pozwem kilku zlicza ich Art. 22. W sprawach o prawo do przedmiotu sporu stanowi suma za jeden rok, a krócej rok za czas ich trwania. Art. 23. W sprawach o istnienie, albo umowy najmu lub o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub przedmiotu sporu stanowi przy umowach zawartych na czas oznaczony suma czynszu za czas sporny, lecz nie za rok; przy umowach zawartych na czas nieoznaczony suma czynszu za okres trzech Art W sprawach o roszczenia pracowników istnienia lub stosunku pracy przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas suma wynagrodzenia za za okres sporny, lecz nie za rok, a przy umowach na czas za okres jednego roku. Art W sprawach o wydanie posiadanej bez prawnego lub na podstawie innego najem lub przedmiotu sporu oblicza stosownie do rodzaju i sposobu korzystania z niej, przez powoda czynszowi najmu lub od danego rodzaju Art. 24. W sprawach o zabezpieczenie, zastaw lub przedmiotu sporu stanowi suma jednak przedmiot zabezpieczenia lub zastawu ma rozstrzyga mniejsza. Art na posiedzeniu niejawnym przedmiotu sporu przez powoda i w tym celu dochodzenie. 2. Po pozwu sprawdzenie jedynie na zarzut pozwanego, przed wdaniem w spór co do istoty sprawy. 3. w wyniku sprawdzenia przedmiotu sporu uzna za jest kilka temu z nich, który powód.

7 Kancelaria Sejmu s. 7/453 Art. 26. Po ustaleniu w przedmiotu sporu nie podlega ponownemu badaniu w dalszym toku 2 miejscowa 1 ogólna Art Powództwo wytacza przed pierwszej instancji, w którego pozwany ma miejsce zamieszkania. 2. Miejsce zamieszkania przepisów kodeksu cywilnego. Art. 28. pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, oznacza miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie w Polsce ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce. Art. 29. Powództwo przeciwko Skarbowi wytacza siedziby jednostki organizacyjnej, z której dochodzone roszczenie. Art. 30. Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi wytacza miejsca ich siedziby. 2 przemienna Art. 31. Powództwo w sprawach przepisami niniejszego przepisów o ogólnej, przed oznaczony w przepisach Art. 32. Powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i z tym roszczenia miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Art. 33. Powództwo o roszczenie przeciwko przed w którego znajduje lub roszczenie pozostaje w z tego lub

8 Kancelaria Sejmu s. 8/453 Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej o umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, lub a o odszkodowanie z powodu niewykonania lub wykonania umowy wyto przed miejsca jej wykonania. W razie miejsce wykonania umowy powinno stwierdzone dokumentem. Art. 35. Powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego przed w którego zdarzenie Art. 36. Powództwo o za prowadzenie sprawy przed miejsca, gdzie procesowy Art. 37. Powództwo o roszczenie ze stosunku najmu lub przed miejsca Art Powództwo przeciwko z weksla lub czeku przed miejsca 2. Kilku z weksla lub czeku przed miejsca lub ogólnej dla akceptanta albo wystawcy weksla lub czeku. 3 Art Powództwo o lub o inne prawa rzeczowe na jak powództwo o posiadanie przed miejsca jej przedmiotem sporu jest gruntowa, oznacza 2. na roszczenia osobiste z prawami rzeczowymi i dochodzone z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu. Art. 39. Powództwo z dziedziczenia, zachowku, jak z zapisu, polecenia oraz innych testamentowych wytacza przed ostatniego miejsca pobytu spadkodawcy, a miejsca jego pobytu w Polsce nie da przed miejsca, w którym znajduje spadkowy lub jego

9 Kancelaria Sejmu s. 9/453 Art. 40. Powództwo ze stosunku lub stowarzyszenia wytacza miejsca ich siedziby. Art. 41. Powództwo ze stosunku wytacza przed w którego mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jedno z nich w tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub pobytu. Z braku takiej podstawy jest miejsca zamieszkania strony pozwanej, a i tej podstawy nie ma miejsca zamieszkania powoda. Art. 42. Powództwo ze stosunku rodzicami a oraz a przysposobionym wytacza przed miejsca zamieszkania powoda, brak jest podstaw do wytoczenia powództwa przepisów o ogólnej. 4 Przepisy szczególne Art uzasadniona jest kilku albo powództwo wytacza przeciwko kilku osobom, dla których przepisów o ogólnej wybór tymi do powoda. 2. To samo dotyczy wypadku, gdy której jest oznaczenia jest w kilku Art. 44. nie z powodu przeszkody sprawy lub innej nad nim wyznaczy na posiedzeniu niejawnym inny Art. 45. w przepisów kodeksu nie na podstawie sprawy miejscowej, na posiedzeniu niejawnym oznaczy przed który powództwo. Art Strony na o poddanie pierwszej instancji, który ustawy nie jest miejscowo sporu lub sporów w z oznaczonego stosunku prawnego. ten wówczas strony nie inaczej lub powód nie pozwu w elektronicznym upominawczym.

10 Kancelaria Sejmu s. 10/453 Strony prawo wyboru powoda kilku dla takich sporów. 2. Strony nie jednak II Art W pierwszej instancji rozpoznaje sprawy w jednego chyba przepis szczególny stanowi inaczej. 2. W pierwszej instancji w jednego jako i dwóch rozpoznaje sprawy: 1) z zakresu prawa pracy o: a) ustalenie istnienia, lub stosunku pracy, o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub oraz z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub przepisy wypowiedzenia oraz stosunku pracy, b) naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia z tym c) odszkodowanie lub w wyniku stosowania mobbingu; 2) ze stosunków rodzinnych o: a) rozwód, b) c) ustalenie uznania ojcostwa, d) przysposobienia. 3. Postanowienia poza oraz wydaje 4. Prezes rozpoznanie sprawy w trzech zawodowych, uzna to za wskazane ze na lub precedensowy charakter sprawy. Art Referendarz w cywilnym w wypadkach wskazanych w ustawie. W zakresie powierzonych mu referendarz ma kompetencje chyba ustawa stanowi inaczej.

11 Kancelaria Sejmu s. 11/453 III Art jest z mocy samej ustawy: 1) w sprawach, w których jest lub pozostaje z ze stron w takim stosunku prawnym, wynik sprawy na jego prawa lub 2) w sprawach swego krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia; 3) w sprawach osób z nim z przysposobienia, opieki lub kurateli; 4) w sprawach, w których lub jest jeszcze albo prawnym jednej ze stron; 5) 2) w sprawach, w których w instancji w wydaniu orzeczenia, jako w sprawach o aktu prawnego z jego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których jako prokurator; 6) w sprawach o odszkodowanie z szkody j przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, w wydaniu tego orzeczenia. 2. Powody po ustaniu je przysposobienia, opieki lub kurateli. 3. który w wydaniu orzeczenia o wznowienie, nie co do tej skargi. Art. 49. od przyczyn wymienionych w art. 48, na jego lub na wniosek strony, istnieje tego rodzaju, co do w danej sprawie. 2)

12 Kancelaria Sejmu s. 12/453 Art Wniosek o strona na lub ustnie do w w którym sprawa toczy, przyczyny 2. Strona, która do rozprawy, powinna ponadto, przyczyna dopiero lub jej znana. [ 3. do sprawy o tylko ] < 3. Do czasu wniosku o 1) którego dotyczy wniosek, dalsze 2) nie wydane orzeczenie lub w sprawie.> [Art. 51. powinien o podstawie swego i od w sprawie.] Nowe brzmienie 3 w art. 50 i nowe brzmienie r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311). <Art. 51. zawiadamia o podstawie swojego > Art O rozstrzyga w którym sprawa toczy, a gdyby ten nie postanowienia z powodu braku dostatecznej liczby nad nim 2. Postanowienie wydaje w trzech zawodowych po przez którego wniosek dotyczy. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym. < 3. wniosek o znosi w zakresie tego w sprawie po wniosku, chyba przez niego podejmowane > Dodany 3 w art. 52 wejdzie w z dn r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311). Art. 53. moc). 3) Art Ponowny wniosek o oparty na tych samych podlega odrzuceniu bez przez którego 3) 11 grudnia 2002 r., sygn. akt SK. 27/01 (Dz. U. Nr 219, poz. 1849).

13 Kancelaria Sejmu s. 13/453 dotyczy. O odrzuceniu orzeka Przepis art. 51 stosuje odpowiednio. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym. Art. 54. Przepisy niniejszego stosuje odpowiednio do referendarza jak innych organów oraz prokuratora. Wniosek o referendarza oraz rozstrzyga zgodnie z przepisami a wniosek o osób przekazuje odpowiedniemu organowi II PROKURATOR Art. 55. Prokurator, powództwo na rzecz oznaczonej osoby, powinien w pozwie. Nie dotyczy to spraw z zakresu prawa rodzinnego, chyba przepis szczególny stanowi inaczej. Art na rzecz której prokurator powództwo, zawiadamia o tym, jej odpis pozwu. Osoba ta do sprawy w jej stanie w charakterze powoda; w tym wypadku do prokuratora w sprawie stosuje odpowiednio przepisy o jednolitym. 2. Prokurator nie samodzielnie przedmiotem sporu. Art. 57. prokurator, powództwo, nie na rzecz oznaczonej osoby, wnosi on pozew przeciwko wszystkim osobom stronami stosunku prawnego, którego dotyczy powództwo. Art. 58. Wyrok prawomocny w sprawie wytoczonej przez prokuratora ma rzeczy na rzecz której prokurator powództwo, a w sprawach o roszczenia prawomocne sprawy nie pozbawia strony zainteresowanej, która nie w sporze, dochodzenia swoich w lub w tej w której nie Art. 59. zawiadamia prokuratora o sprawie, w której jego za potrzebny. Art Prokurator do w jego stadium. Prokurator nie jest z ze stron. on

14 Kancelaria Sejmu s. 14/453 i wnioski, jakie uzna za celowe, oraz fakty i dowody na ich potwierdzenie. Od chwili, kiedy prokurator w post mu pisma procesowe, zawiadomienia o terminach i posiedzeniach oraz orzeczenia 2. Prokurator orzeczenie od którego Terminy do ustanowione dla stron, prokuratora. III ORGANIZACJE Art Organizacje w zakresie swoich statutowych za osoby fizycznej na powództwa na jej rzecz w sprawach o: 1) alimenty; 2) 3) konsumentów; 4) praw 5) oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne lub praw i obywateli. 2. W sprawach wymienionych w 1 organizacje w zakresie swoich statutowych za osoby fizycznej na do niej w 3. Za na organizacja której jest on na jego rzecz powództwo lub do niego w w sporze z innym o roszczenia z prowadzonej gospodarczej. 4. Do pozwu lub pisma organizacja na osoby fizycznej. Art Do organizacji powództwa na rzecz osób fizycznych stosuje odpowiednio przepisy o prokuratorze powództwo na rzecz oznaczonej osoby, z art. 58 zdanie drugie.

15 Kancelaria Sejmu s. 15/ Do organizacji do strony w stosuje odpowiednio przepisy o interwencji ubocznej, do której nie odpowiedniego zastosowania przepisy o jednolitym. Art. 63. Organizacje wymienione w które nie w sprawie, istotny dla sprawy w uchwale lub w ich umocowanych organów. IIIA Inspekcja Pracy Art W sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy inspektorzy pracy powództwa na rzecz obywateli, a za powoda, do w tych sprawach w jego stadium. Art W sprawach wymienionych w artykule do inspektorów pracy stosuje odpowiednio przepisy o prokuratorze. IIIB Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów Art W sprawach o konsumentów powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów powództwa na rzecz obywateli, a za powoda, do w tych sprawach w jego stadium. Art W sprawach, o których mowa w art. 63 3, do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów stosuje odpowiednio przepisy o prokuratorze. IIIC PODMIOTY UPRAWNIONE DO W NA PODSTAWIE PRZEPISÓW Art przepisy podmiotom, które nie w sprawie, uprawnienie do przedstawiania istotnego dla sprawy do podmiotów tych stosuje odpowiednio przepis art. 63. Jednak

16 Kancelaria Sejmu s. 16/453 na wniosek podmiotu uprawnionego aby przedstawiony ustnie na rozprawie. 2. Na wniosek podmiotu uprawnionego akta sprawy w zakresie do przedstawienia. IV Strony I Z i procesowa Art osoba fizyczna i prawna ma w procesie jako strona 1 1. jednostki organizacyjne osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje 2. (uchylony). Art do procesowych osoby fizyczne do prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art Osoba fizyczna ograniczona w do prawnych ma w sprawach z prawnych, których samodzielnie. Art. 66. Osoba fizyczna procesowej procesowe tylko przez swego przedstawiciela ustawowego. Art Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art , procesowych przez swoje organy albo przez osoby uprawnione do w ich imieniu W 2. Za Skarb podejmuje procesowe organ jednostki organizacyjnej, z której dochodzone roszczenie, lub organ jednostki W zakresie za Skarb procesowe podejmuje Prokuratoria Generalna Skarbu 3. (uchylony).

17 Kancelaria Sejmu s. 17/453 [Art. 68. Przedstawiciel ustawowy, organy oraz osoby wymienione w art. 67, swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej procesowej. Zdania pierwszego nie stosuje w przypadku dokonania procesowej w elektronicznym upominawczym, jednak przedstawiciel ustawowy i organy oraz osoby wymienione w art. 67 swojego umocowania.] <Art Przedstawiciel ustawowy, organy oraz osoby wymienione w art. 67 swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej procesowej. 2. Przepisu 1 nie stosuje gdy stwierdzenie umocowania przez jest na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego ma a gdy procesowa jest dokonywana za systemu teleinformatycznego, w przypadku gdy przepis szczególny przewiduje, za tego systemu. Przedstawiciel ustawowy, organy oraz osoby wymienione w art. 67 jednak swojego umocowania.> Nowe brzmienie art. 68 wejdzie w z dn r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311). Art. 69. Dla strony procesowej, która nie ma przedstawiciela ustawowego, jak dla strony organu do jej reprezentowania, na wniosek strony przeciwnej ustanowi kuratora, strona ta podejmuje przeciwko drugiej stronie Postanowienie na posiedzeniu niejawnym. Art braki w zakresie lub procesowej albo w organów wyznaczy w tym celu odpowiedni termin. W wypadkach, w których ustanowienie przedstawiciela ustawowego powinno z zwraca o to do 2. tymczasowo do lub procesowej albo ustawowego umocowania, z przed wyznaczonego terminu braki a zatwierdzone przez do tego

18 Kancelaria Sejmu s. 18/453 Art. 71. braków nie albo nie one w wyznaczonym terminie zniesie w zakresie, w jakim jest ono brakami, i w potrzeby wyda odpowiednie postanowienie. II w sporze Art Kilka osób w jednej sprawie w roli powodów lub pozwanych, przedmiot sporu 1) prawa lub im wspólne lub oparte na tej samej podstawie faktycznej i prawnej materialne); 2) roszczenia lub jednego rodzaju, oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej, ponadto jest uzasadniona dla z lub z osobna, jako dla wszystkich wspólnie formalne). 2. przeciwko kilku osobom sprawa tylko konieczne), przepis paragrafu stosuje do osób, których w sprawie jej rozpoznanie w 3. Przepis 2 stosuje odpowiednio w wypadku materialnego, innego konieczne. Art w imieniu 2. W wypadku jednak, gdy z istoty spornego stosunku prawnego lub z przepisu ustawy wynika, wyrok ma niepodzielnie wszystkich jednolite), procesowe skuteczne wobec Do zawarcia ugody, zrzeczenia roszczenia albo uznania powództwa potrzeba zgody wszystkich Art. 74. K ze sporu ma prawo samodzielnie Na posiedzenie wzywa wszystkich tych co do których sprawa nie jest

19 Kancelaria Sejmu s. 19/453 III Interwencja i uboczna Art. 75. Kto z roszczeniem o rzecz lub prawo, o które sprawa toczy innymi osobami, do rozprawy w pierwszej instancji powództwo o rzecz lub prawo przeciwko obu stronom przed w którym toczy sprawa (interwencja Art. 76. Kto ma interes prawny w tym, aby sprawa na jednej ze stron, w stanie sprawy do rozprawy w drugiej instancji do tej strony (interwencja uboczna). Art. 77. l. swe do sprawy interwenient uboczny powinien w w którym poda, jaki ma interes prawny we i do której ze stron Pismo to obu stronom. 2. Interwenient uboczny ze do sprawy dokonanie innej procesowej. Art ze stron przeciwko interwenienta ubocznego, nie przy rozprawy. 2. oddali po przeprowadzeniu co do niej rozprawy, interwenient uprawdopodobni, ma interes prawny we do sprawy. 3. Mimo wniesienia opozycji interwenient uboczny bierze w sprawie, dopóki orzeczenie nie stanie prawomocne. W razie prawomocnego opozycji interwenienta ubocznego za Art. 79. Interwenient uboczny jest uprawniony do wszelkich procesowych dopuszczalnych stanu sprawy. Nie one jednak w z i strony, do której Art. 80. Interwenientowi ubocznemu od chwili jego do sprawy tak jak stronie, zawiadomienia o terminach i posiedzeniach jako orzeczenia

20 Kancelaria Sejmu s. 20/453 Art. 81. z istoty spornego stosunku prawnego lub z przepisu ustawy wynika, wyrok w sprawie ma skutek prawny w stosunku interwenientem a przeciwnikiem strony, do której interwenient do stanowiska interwenienta w procesie stosuje odpowiednio przepisy o jednolitym. Art. 82. Interwenient uboczny nie w stosunku do strony, do której zarzutu, sprawa albo strona ta proces wadliwie, chyba stan sprawy w chwili interwenienta mu korzystanie ze obrony albo strona lub przez niedbalstwo nie ze które nie interwenientowi znane. Art. 83. Za stron interwenient uboczny na miejsce strony, do której IV Przypozwanie Art Strona, której w razie niekorzystnego dla niej roszczenie osoby trzeciej albo przeciwko której osoba trzecia z roszczeniem, o procesie i do w nim 2. W tym celu strona wnosi do pismo procesowe wezwania i stan sprawy. Pismo to osobie trzeciej, która swe do strony jako interwenient uboczny. Art. 85. Skutki z w art. 82 w stosunku do wezwanego, który nie z w której V procesowi Art. 86. Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi przed lub przez

21 Kancelaria Sejmu s. 21/453 Art w patentowy, a w sprawach restrukturyzacji i restrukturyzacyjnego, a iot sprawy wchodzi w w stosunku przysposobienia. 2. osoby prawnej lub w tym nieposiad prawnej, pracownik tej jednostki albo jej organu Osoba prawna na podstawie przepisów, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej procesowego w imieniu podmiotu, którego prowadzi adwokatowi lub radcy prawnemu, do tego przez ten podmiot. 3. W sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne przedstawiciel w sprawach z zakresu pomocy organu jednostki terytorialnego oraz organizacji na celu udzielanie pomocy rodzinie. 4. W sprawach z prowadzeniem gospodarstwa rolnego rolnika przedstawiciel organizacji rolników indywidualnych, której rolnik jest 5. W sprawach z praw konsumentów przedstawiciel organizacji, do której statutowych ochrona konsumentów. 6. W sprawach z twórcy projektu wynalazczego przedstawiciel organizacji, do której statutowych sprawy popierania i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych. Art

22 Kancelaria Sejmu s. 22/ Przepisu 1 nie stosuje w o zwolnienie od kosztów oraz o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego oraz gdy jej organem, jej przedstawicielem ustawowym lub jest prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, a gdy jej organem lub jej przedstawicielem ustawowym jest adwokat, radca prawny lub radca Prokuratorii Generalnej Skarbu twa. 3. Przepisu 1 Art. 88. albo procesowe to ogólne, do prowadzenia poszczególnych spraw albo do niektórych tylko procesowych. Art. 89. [ 1. jest przy pierwszej procesowej do akt sprawy z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis twa wraz z odpisem dla strony przeciwnej. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a radca Prokuratorii Generalnej Skarbu sami odpis udzielonego im oraz odpisy innych dokumentów ich umocowanie. w razie podpisu strony. Zdania pierwszego nie stosuje w przypadku dokonania procesowej w elektronicznym upominawczym, jednak powinien na jego zakres oraz wymienione w art. 87.] < 1. jest przy pierwszej procesowej do akt sprawy z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis wraz z odpisem dla strony przeciwnej. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a radca Prokuratorii Generalnej Skarbu sami odpis udzielonego im oraz odpisy innych dokumentów ich umocowanie. dokumentu umocowanie lub jego uwierzytelnionego odpisu nie jest wymagane, stwierdzenie przez Nowe brzmienie 1 i dodany 1 1 w art. 89 wejdzie w z dn r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311).

23 Kancelaria Sejmu s. 23/453 umocowania jest we na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego ma > < 1 1. Przepisu 1 nie stosuje do procesowej dokonanej za systemu teleinformatycznego, w przypadku gdy przepis szczególny przewiduje, za tego systemu. W takim przypadku na jego zakres oraz wymienione w art. 87.> 2. W toku sprawy udzielone ustnie na posiedzeniu przez przez i do 3. (uchylony). Art. 90. Za która nie podpisuje osoba przez z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama nie Art. 91. procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do: 1) wszystkich ze procesowych, nie powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie i ich wniesieniem, jako wniesieniem interwencji przeciwko mocodawcy; 2) wszelkich zabezpieczenia i egzekucji; 3) udzielenia dalszego procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu; 4) zawarcia ugody, zrzeczenia roszczenia albo uznania powództwa, te nie w danym 5) odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej. Art. 92. Zakres, czas trwania i skutki umocowania szerszego procesowe, jak umocowanie do poszczególnych procesowych, ocenia oraz przepisów prawa cywilnego. Art. 93. Mocodawca z lub

24 Kancelaria Sejmu s. 24/453 Art Wypowiedzenie procesowego przez odnosi skutek prawny w stosunku do z zawiadomienia go o tym, w stosunku do przeciwnika i innych uczestników z im tego zawiadomienia przez 2. Adwokat lub radca prawny, który jest za jeszcze przez dwa tygodnie, chyba mocodawca zwolni go od tego inny powinien, mimo wypowiedzenia, za przez ten sam czas, jest to konieczne do uchronienia mocodawcy od niekorzystnych skutków prawnych. Art. 95. Przepis stosuje odpowiednio do adwokata lub radcy prawnego ustanowionego przez w przypadku zwolnienia go od strony w procesie. Art. 96. W razie strony albo utraty przez wygasa. procesowy do czasu zawieszenia Art Po wniesieniu pozwu tymczasowo do procesowej na razie to od zabezpieczenia kosztów. 2. wyznaczy termin, w którego osoba bez powinna je albo zatwierdzenie swej przez termin bezskutecznie, pominie procesowe tej osoby. W tym wypadku przeciwnik od bez umocowania zwrotu kosztów spowodowanych jego tymczasowym dopuszczeniem. V Koszty procesu I Zwrot kosztów procesu Art Strona jest przeciwnikowi na jego koszty do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

25 Kancelaria Sejmu s. 25/ Do kosztów procesu prowadzonego przez lub przez który nie jest adwokatem, prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza poniesione przez koszty koszty przejazdów do strony lub jej oraz zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w Suma kosztów przejazdów i rów utraconego zarobku nie wynagrodzenia jednego adwokata zawód w siedzibie procesowego. 3. Do kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza wynagrodzenie, jednak nie stawki w przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty oraz koszty nakazanego przez osobistego stawiennictwa strony. 4. kosztów zasady zwrotu utraconego zarobku lub dochodu oraz kosztów stawiennictwa strony w a wynagrodzenie adwokata, radcy prawnego i rzecznika patentowego przepisy. Art Do kosztów procesu zalicza koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez 2. cywilne w trzech od dnia mediacji, która nie albo w trzech od dnia uprawomocnienia postanowienia o odmowie zatwierdzenia ugody przez do kosztów procesu zalicza koszty mediacji w czwartej 3. Do kosztów mediacji stosuje odpowiednio art i Minister w drodze wynagrodzenia mediatora, w tym mediatora, za prowadzenie mediacyjnego na podstawie skierowania i wydatki mediatora, w tym mediatora, zwrotowi, pod rodzaj sprawy i przedmiotu sporu oraz sprawny przebieg mediacyjnego, a wydatki z prowadzeniem mediacji. Art. 99. Stronom w wynagrodzeniu adwokata.

26 Kancelaria Sejmu s. 26/453 Art W razie tylko koszty wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. jednak na ze stron zwrotu wszystkich kosztów, jej przeciwnik tylko co do nieznacznej swego albo gdy mu sumy od wzajemnego obrachunku lub oceny Art Zwrot kosztów pozwanemu pomimo powództwa, nie powodu do wytoczenia sprawy i przy pierwszej procesowej pozwu. Art W wypadkach szczególnie uzasadnionych od strony tylko kosztów albo nie jej w ogóle kosztami. Art od wyniku sprawy na lub interwenienta zwrotu kosztów, ich niesumiennym lub 2. Przepis 1 dotyczy kosztów wskutek uchylenia od lub niezgodnych z zatajenia lub dowodów, a nieuzasadnionej odmowy poddania mediacji. Art Koszty procesu, w którym zawarto znosi wzajemnie, strony nie inaczej. Art Koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez i znosi wzajemnie, li strony nie inaczej. Art sporu koszty procesu w równych. jednak zwrot kosztów odpowiednio do ze w sprawie, pod tym znaczne 2. Na sporu solidarnie co do istoty sprawy solidarny zwrotu kosztów. Za koszty z procesowych, przez poszczególnych we interesie, inni nie Art prokuratora w sprawie nie uzasadnia zwrotu kosztów na rzecz Skarbu ani od Skarbu

27 Kancelaria Sejmu s. 27/453 Art Interwenient uboczny, do którego nie zastosowania przepisy o jednolitym, nie zwraca kosztów przeciwnikowi strony, do której jednak od interwenienta na rzecz przeciwnika strony, do której interwenient zwrot kosztów samoistnymi procesowymi interwenienta. interwenientowi koszty interwencji od przeciwnika do zwrotu kosztów. Art rozstrzyga o kosztach w orzeczeniu w instancji. jednak jedynie o zasadach poniesienia przez strony kosztów procesu, wyliczenie referendarzowi w tej sytuacji, po uprawomocnieniu orzeczenia w sprawie, referendarz w pierwszej instancji wydaje postanowienie, w którym dokonuje wyliczenia kosztów strony. 2. drugiej instancji, orzeczenie i pierwszej instancji do rozpoznania, pozostawia temu s o kosztach instancji Art w toku nie o poniesienia kosztów lub orzeczeniem nie kwoty z tego postanowienie w tym przedmiocie wydaje na posiedzeniu niejawnym przed którym sprawa w pierwszej instancji. Art Roszczenie o zwrot kosztów wygasa, strona przed rozprawy wydanie orzeczenia nie spisu kosztów albo nie wniosku o przyznanie kosztów norm przepisanych. o kosztach stronie bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego orzeka z 2. o przyznanych stronie kosztów procesu, bierze pod poniesionych kosztów oraz ich poniesienia z uwagi na charakter sprawy. Przy ustalaniu kosztów poniesionych przez przez adwokatem, prawnym lub rzecznikiem patentowym, bierze pod pracy oraz przez niego w sprawie, w tym

28 Kancelaria Sejmu s. 28/453 w celu polubownego sporu, przed wniesieniem pozwu, a charakter sprawy i w przyczynienie do jej i Art od lub przedstawiciela ustawowego po ich zwrot kosztów ich Postanowienie na posiedzeniu niejawnym. II Pomoc prawna z Art (uchylony). Art (uchylony). Art (uchylony). Art (uchylony). Art (uchylony). Art (uchylony). Art Strona zwolniona przez od kosztów w lub ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. 2. Osoba fizyczna, niezwolniona przez od kosztów ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, z którego wynika, nie jest w stanie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. 3. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje niezwolniona przez od kosztów ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, nie ma dostatecznych na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. 4. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów lub osobno, na lub ustnie do w w którym sprawa ma wytoczona lub toczy. Osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w rejonowym

29 Kancelaria Sejmu s. 29/453 ze na miejsce swego zamieszkania, który ten wniosek 5. wniosek, adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny. 6. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, po raz pierwszy w apelacyjnym, kasacyjnym lub ze skargi o stwierdzenie z prawem prawomocnego orzeczenia, przekazuje do rozpoznania pierwszej instancji, chyba uzna wniosek za uzasadniony. Art Osoba fizyczna do wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego dane o swoim stanie rodzinnym, dochodach i utrzymania. ustalonego wzoru. wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego jest z wnioskiem o zwolnienie od kosztów osoba fizyczna tylko jedno 2. od osoby fizycznej przyrzeczenie o znaczenia mych i przed prawem zapewniam, przeze mnie o stanie rodzinnym, dochodach i utrzymania jest prawdziwe i rzetelne. Przed odebraniem przyrzeczenia poucza o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego o art Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przez przez adwokata lub prawnego bez o którym mowa w 1, zwraca bez wzywania do braków. 4. W razie wniosku ustnie do o którym mowa w 1, do 5. Przepisów 1 4 nie stosuje wniosek strona, o której mowa w art Minister w drodze wzór o stanie rodzinnym, dochodach i utrzymania, o którym mowa w 1, a sposób osobom fizycznym wzoru druków tych na stronie jednego w razie wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy

30 Kancelaria Sejmu s. 30/453 prawnego wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów i dla stron co do sposobu skutków oraz nieprawdziwego Art W razie oddalenia wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona nie ponownie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, na te same które uzasadnienie oddalonego wniosku. 2. Ponowny wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, oparty na tych samych podlega odrzuceniu. Na postanowienie o odrzuceniu wniosku nie Art O wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego zwraca do rady adwokackiej lub rady izby radców prawnych. 2. rada adwokacka lub rada izby radców prawnych, wyznacza adwokata lub prawnego nie jednak w terminie dwóch tygodni, o tym W zawiadomieniu rada adwokacka lub rada izby radców prawnych wskazuje i nazwisko wyznaczonego adwokata lub radcy prawnego oraz jego adres do 3. strona we wniosku adwokata lub prawnego, rada adwokacka lub rada izby radców prawnych, w i w porozumieniu ze wskazanym adwokatem lub prawnym, wyznaczy adwokata lub prawnego wskazanego przez Art Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przez jest równoznaczne z udzieleniem procesowego. 2. Adwokat lub radca prawny ustanowiony przez jest do prawomocnego chyba z postanowienia wynika, strony ustaje 3. Z przyczyn adwokat lub radca prawny o zwolnienie od strony w procesie. adwokata lub prawnego, zwraca do rady adwokackiej lub rady izby radców prawnych o wyznaczenie innego adwokata lub radcy prawnego. Przepis art stosuje odpowiednio.

31 Kancelaria Sejmu s. 31/ adwokat lub radca prawny ustanowiony przez ma poza na uzasadniony wniosek ustanowionego adwokata lub radcy prawnego, zwróci w razie potrzeby do rady adwokackiej lub rady izby radców prawnych o wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego z innej Przepis art stosuje odpowiednio. 5. adwokat lub radca prawny ustanowiony w z kasacyjnym lub ze skargi o stwierdzenie z prawem prawomocnego orzeczenia, nie stwierdza podstaw do wniesienia skargi, jest na o tym oraz nie w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia go o wyznaczeniu. Do zawiadomienia adwokat lub radca prawny przez siebie o braku podstaw do wniesienia skargi. Opinia nie jest do akt sprawy i nie jest stronie przeciwnej. 6. opinia, o której mowa w 5, nie z zachowaniem zasad zawiadamia o tym organ zawodowego, do którego adwokat lub radca prawny. W takim przypadku rada adwokacka lub rada izby radców prawnych wyznaczy innego adwokata lub prawnego. Przepis art stosuje odpowiednio. Art Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego wygasa ze strony, która je na zasadzie tego ustanowienia adwokat lub radca prawny strony podejmuje Art stosowne dochodzenie, na podstawie sprawy lub strony przeciwnej co do rzeczywistego stanu strony ustanowienia lub przez ustanowionego adwokata lub prawnego. Art cofnie ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, na których podstawie je przyznano, nie lub 2. W wypadkach, o których mowa w 1, strona jest wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego dla niej ustanowionego.

32 Kancelaria Sejmu s. 32/ Ponadto, w wypadku gdy na podstawie których przyznano ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, tym tylko stosownie do zmiany, jaka w jej stosunkach. 4. która uzys ustanowienie adwokata lub radcy prawnego na podstawie podania nieprawdziwych na od jej uiszczenia wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Art (uchylony). Art Adwokat lub radca prawny ustanowiony zgodnie z przepisami niniejszego ma prawo z strony mu wynagrodzenia i zwrotu wydatków z kosztów na rzecz tej strony od przeciwnika. Przeciwnik nie z kosztów nawzajem mu przyznanych od strony z pomocy prawnej z 2. Na kosztach, od przeciwnika strony z pomocy prawnej z adwokata lub radcy prawnego ustanowionego przepisów przed roszczeniami osób trzecich. Art Postanowienia, o których mowa w dziale niniejszym na posiedzeniu niejawnym. Postanowienia tylko stronie, która wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego. 2. Postanowienie o ustanowieniu albo odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego referendarz Art wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, jak wniesienie od odmowy ich ustanowienia nie wstrzymuje biegu chyba chodzi o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego dla powoda na skutek wniosku w pozwie lub przed wytoczeniem powództwa. jednak rozpoznanie sprawy do prawomocnego wniosku i w z tym nie rozprawy, a lub

33 Kancelaria Sejmu s. 33/ W razie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego na wniosek przed terminu do wniesienia dla którego ustawa wymaga prawnego przez adwokata lub prawnego, ustanowionemu adwokatowi lub radcy prawnemu odpis postanowienia z a termin do wniesienia na postanowienie biegnie od dnia jego strona postanowienia z uzasadnieniem, odpis postanowienia z uzasadnieniem. 3. W razie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego na wniosek przed terminu do wniesienia skargi kasacyjnej przez która orzeczenia z uzasadnieniem, ustanowionemu adwokatowi lub radcy prawnemu orzeczenie z uzasadnieniem z a termin do wniesienia skargi kasacyjnej biegnie od dnia orzeczenia z uzasadnieniem. 4. W razie oddalenia wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, w przypadkach, o których mowa w 2 lub 3, termin do wniesienia biegnie od dnia stronie postanowienia, a postanowienie wydane na posiedzeniu jawnym od dnia jego jednak strona w przepisanym terminie, termin do biegnie od dnia stronie postanowienia a postanowienie drugiej instancji wydane na posiedzeniu jawnym od dnia jego 5. Ponowny wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, oparty na tych samych nie ma na bieg terminu do wniesienia

34 Kancelaria Sejmu s. 34/453 VI I Przepisy ogólne o procesowych 1 Pisma procesowe Art Pisma procesowe wnioski i stron poza 2. przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi na formularzach. [ 2 1. przepis szczególny tak stanowi pisma procesowe wnosi za m systemu teleinformatycznego (system teleinformatyczny). przepis szczególny przewiduje, pisma wnosi za systemu teleinformatycznego, pisma niewniesione za tego systemu nie skutków prawnych, jakie ustawa z wniesieniem pisma do ] < 2 1. przepis szczególny tak stanowi albo dokonano wyboru wnoszenia pism procesowych za systemu teleinformatycznego, pisma procesowe w tej sprawie wnosi za systemu teleinformatycznego. Pisma niewniesione za systemu teleinformatycznego nie skutków prawnych, jakie ustawa z wniesieniem pisma do o czym poucza pismo.> < 2 2. W przypadku niewniesienia pisma za systemu teleinformatycznego zawiadamia pismo o czynn 2 3. z przyczyn technicznych po stronie nie jest wniesienie pisma za systemu teleinformatycznego w wymaganym terminie, stosuje przepisy art o wyborze lub rezygnacji z wyboru wnoszenia pism procesowych za systemu teleinformatycznego za Nowe brzmienie 2 1 i dodane w art. 125 dn r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311).

35 Kancelaria Sejmu s. 35/453 tego systemu. to jest tylko w stosunku do osoby, która je > 3. Minister w drodze wzory i sposób stronom formularzy, o których mowa w 2, wymaganiom przewidzianym dla pism procesowych, szczególnym wymaganiom w którym stosowane, oraz pouczenia dla stron, co do sposobu ich wnoszenia i skutków niedostosowania pisma do tych formularze powinny w siedzibach oraz w sieci Internet w formie na ci formularza Minister w porozumieniu z ministrem do spraw informatyzacji w drodze sposób wnoszenia pism procesowych za systemu teleinformatycznego, na wnoszenia pism, szczególne wymagania przez ten system oraz praw osób pisma. 4. (uchylony). Art pismo procesowe powinno 1) oznaczenie do którego jest skierowane, i nazwisko lub stron, ich przedstawicieli ustawowych i 2) oznaczenie rodzaju pisma; 3) wniosku lub oraz dowody na poparcie przytoczonych 4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub ika; 5) wymienienie 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto oznaczenie przedmiotu sporu oraz: 1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i 2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda jest on do jego posiadania lub posiada go nie takiego lub

36 Kancelaria Sejmu s. 36/453 3) numer w Krajowym Rejestrze a w przypadku jego braku numer w innym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda który nie ma wpisu we rejestrze lub ewidencji, jest on do jego posiadania Dalsze pisma procesowe, poza elementami w 1, powinny akt. [ 3. Do pisma pismo wnosi który przedtem nie ] < 3. Do pisma albo uwierzytelniony odpis pismo wnosi który nie nik wyboru wnoszenia pism za systemu teleinformatycznego, uwierzytelniony odpis wnosi za tego systemu.> 3 1. Przepisu 3 nie stosuje do pism wnoszonych w elektronicznym upominawczym. 4. Za która nie podpisuje pismo osoba przez z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama nie teleinformatycznego opatruje potwierdzonym profilem zaufanym epuap. ielu pism. Nowe brzmienie 3 w art. 126 wejdzie w z dn r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311). Art W przedmiotu sporu lub przedmiotu od tej rzeczowa lub a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota 2. Pisma przedmiotu sporu lub tylko w stosunku do tej

37 Kancelaria Sejmu s. 37/ przedmiotu sporu lub podaje w w do Art nie podejmie na skutek pisma, od którego nie uiszczona 2. Nie od pisma, z jego wynika, podlega ono odrzuceniu. Art W pismach procesowych na celu przygotowanie rozprawy (pisma przygotowawcze) stan sprawy, co do strony przeciwnej i dowodów przez wreszcie dowody, które przedstawione na rozprawie, lub je z W pismach przygotowawczych strony podstawy prawne swoich lub wniosków. Art Do pisma procesowego jego odpisy i odpisy dla ich w sprawie osobom, a ponadto, w nie w oryginale, po jednym odpisie do akt [ 2. W elektronicznym upominawczym przepisu 1 nie stosuje ] < 2. Do pisma procesowego wnoszonego za systemu teleinformatycznego elektronicznie odpisy > Art Strona w na dokument jest na przeciwnika dokumentu w jeszcze przed 2. Zamiast dokumentu strona odpis dokumentu, jego z przez notariusza albo przez w sprawie strony adwokatem, prawnym, rzecznikiem patentowym lub Prokuratorii Generalnej Skarbu < 2 1. Elektroniczne odpisu dokumentu przez w sprawie strony adwokatem, prawnym, rzecznikiem patentowym lub Prokuratorii Generalnej Skarbu Nowe brzmienie 2 w art. 128 wejdzie w z dn r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311). Dodany 2 1 i 5 w art. 129 wejdzie w z dn r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311).

38 Kancelaria Sejmu s. 38/453 z wprowadzenia przez tego dokumentu do systemu teleinformatycznego.> 3. Zawarte w odpisie dokumentu z przez w sprawie strony adwokatem, prawnym, rzecznikiem patentowym lub Prokuratorii Generalnej Skarbu wa ma charakter dokumentu 4. jest to uzasadnione sprawy, na wniosek strony albo z od strony odpis dokumentu, o którym mowa w 2, tego dokumentu. < 5. Minister w drodze formaty, w jakich odpisy pism, dokumentów i elektronicznie, na minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej.> Art pismo procesowe nie biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub od pisma nie uiszczono wzywa pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, lub go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste nie przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie 1 1. pismo osoba lub za która nie ma w kraju przedstawiciela, wyznacza termin do poprawienia lub pisma albo uiszczenia nie krótszy 2. Po bezskutecznym terminu zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie skutków, jakie ustawa z wniesieniem pisma procesowego do 3. Pismo poprawione lub w terminie skutki od chwili jego wniesienia. 4. o zwrocie pozwu tylko powodowi. 5. Pisma procesowe z naruszeniem art zwrotowi bez wzywania do braków, chyba ustawa stanowi inaczej. [ 6. W elektronicznym upominawczym pozew wnosi wraz z Wniesienie pozwu bez nie skutków jakie ustawa

39 Kancelaria Sejmu s. 39/453 z wniesieniem pisma procesowego do Przepisów zdania pierwszego i drugiego nie stosuje powód jest zwolniony od kosztów z mocy prawa.] < 6. przepis szczególny przewiduje, pismo wniesione za systemu teleinformatycznego, pismo wnosi wraz z Pismo wniesione bez nie skutków, jakie ustawa z wniesieniem pisma do o czym poucza pismo. W razie jednoczesnego wniesienia za systemu teleinformatycznego jednego pisma z tych pism nie skutków, jakie ustawa z wniesieniem pisma do nie uiszczono w sumy od wszystkich pism.> < 7. W przypadku wniesienia pisma z naruszeniem 6 zawiadamia pismo o 8. Przepisów 6 i 7 nie stosuje pismo jest zwolniony z mocy prawa od kosztów w zakresie od tego pisma, a w razie zwolnienia od tych kosztów przyznanego przez lub w razie wniosku o takie zwolnienie.> Nowe brzmienie 6 i dodane 7 i 8 w art. 130 wejdzie w z dn r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311). Art moc). 4) 1 1. pismo procesowe, które powinno wniesione na formularzu, nie wniesione na takim formularzu lub nie biegu na skutek niezachowania innych warunków formalnych, wzywa do jego poprawienia lub w terminie tygodniowym, pismo. Wezwanie powinno wszystkie braki pisma oraz pouczenie o W razie bezskutecznego terminu lub ponownego pisma brakami zwrot pisma. Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu oraz sprzeciw od nakazu odrzuca. 3. (uchylony). 4. (uchylony). 4) r., sygn. akt P. 9/01 (Dz. U. Nr 26, poz. 265).

40 Kancelaria Sejmu s. 40/453 Art Pismo wniesione przez adwokata, prawnego lub rzecznika patentowego, które nie zwraca bez wezwania o uiszczenie pismo podlega w lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez przedmiotu sporu. 2. W terminie tygodniowym od dnia o zwrocie pisma z przyczyn w 1 strona wniesiona we pismo skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie w razie kolejnego zwrotu pisma z tej samej przyczyny. 3. (uchylony). 4. (uchylony). 5. Przepisu 1 nie stosuje gdy uiszczenia stosunkowej na skutek sprawdzenia przez wskazanej przez przedmiotu sporu lub Art Przepisy art , art , art i 1 1, art stosuje odpowiednio, gdy przed odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron przed zawiadomienia o terminie posiedzenia, uiszczenia lub na skutek ustalenia przez przedmiotu sporu, zwolnienia od kosztów albo uchylenia kurateli. 2. uiszczenia lub na skutek rozszerzenia lub innej zmiany z innych przyczyn wymienione w 1, albo po odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron po zawiadomienia o terminie posiedzenia, wzywa do uiszczenia w terminie tygodnia, a mieszka on lub ma za i nie ma w kraju przedstawiciela w terminie nie krótszym od W razie bezskutecznego terminu, prowadzi bez wstrzymywania biegu a o uiszczenia orzeka w orzeczeniu w instancji, odpowiednio zasady przy zwrocie kosztów procesu. Art Strona, która wnosi o z wydatkami, jest na ich pokrycie w i terminie

41 Kancelaria Sejmu s. 41/453 oznaczonym przez jedna strona wnosi o która z wywodzi skutki prawne, do uiszczenia zaliczki w równych lub w innym stosunku swego uznania. 2. wzywa do wniesienia zaliczki, aby w wyznaczonym terminie nie dwa tygodnie strona mieszka lub ma za wyznaczony termin nie krótszy 3. okazuje przewidywane lub rzeczywiste wydatki od wniesionej zaliczki, wzywa o jej w trybie w podejmie z wydatkami, zaliczka zostanie uiszczona w oznaczonej 5. W razie nieuiszczenia zaliczki pominie z wydatkami. [Art W wypadkach, o których mowa w art , referendarz ] <Art W przypadkach, o których mowa w art. 125 oraz art , referendarz > 2 Nowe brzmienie art wejdzie w z dn r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311). Art dokonuje przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), osoby zatrudnione w komornika lub 2. Minister w porozumieniu z ministrem do spraw w drodze tryb i sposób pism przez podmioty, o których mowa w 1, na uwadze zapewnienia sprawnego toku a realizacji gwarancji procesowych jego uczestników, praw osób, którym pisma oraz ich danych osobowych. 3. Minister na uzasadniony wniosek prezesa w drodze tworzy i znosi w tym

Właściwość rzeczowa. Właściwość miejscowa. Właściwość funkcjonalna

Właściwość rzeczowa. Właściwość miejscowa. Właściwość funkcjonalna Właściwość sądu Właściwość rzeczowa Właściwość miejscowa Właściwość funkcjonalna Właściwość rzeczowa Art. 16. 1. Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest

Bardziej szczegółowo

W postępowaniu cywilnym rozróżnia się przede wszystkim właściwość rzeczową oraz właściwość miejscową.

W postępowaniu cywilnym rozróżnia się przede wszystkim właściwość rzeczową oraz właściwość miejscową. W postępowaniu cywilnym rozróżnia się przede wszystkim właściwość rzeczową oraz właściwość miejscową. Wniesienie sprawy do sądu niewłaściwego nie powoduje nieważności postępowania. Jeżeli wniesiono pozew

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/382 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. 1) Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO zmiany: 1965-04-26 Dz.U.1965.15.113 sprost. 1975-01-01 Dz.U.1974.27.157 art. 18 Dz.U.1974.39.231 art. 95 1976-03-01 Dz.U.1975.45.234 art. 2 1982-04-06 Dz.U.1982.11.82 art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/380 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616, 945,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/457 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1) Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/457 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1) Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/341 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/379 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/458 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.)

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. 1) jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, Art. 2. Art. 3.

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. 1) jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, Art. 2. Art. 3. Kancelaria Sejmu s. Opracowano 1/359 na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr USTAWA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.)

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.) USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Stan prawny na 06.02.2012r. (Dz.U.1964.43.296 ze zm.) TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków Kancelaria Sejmu s. Opracowano 1/357 na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, USTAWA poz. 234, z 1982 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 43 poz. 296 USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

Dz.U Nr 43 poz. 296 USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/453 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1) Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 43 poz z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

Dz.U Nr 43 poz z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/428 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 U S T AWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1) Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Opracowano na podstawie: Dz. U. 1964 Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 USTAWA r. Nr 11, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 43 poz z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ WSTĘPNY. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 43 poz z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ WSTĘPNY. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/442 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 U S T AWA z dnia 17 listopada 1964 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, 1823, 1860, 1948. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 43 poz z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ WSTĘPNY. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 43 poz z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ WSTĘPNY. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/442 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 U S T AWA z dnia 17 listopada 1964 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, 1823, 1860, 1948. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Art. 1. 1)

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Art. 1. 1) Kancelaria Sejmu s. 1/360 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 43 poz z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ WSTĘPNY. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 43 poz z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ WSTĘPNY. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/445 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 U S T AWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ WSTĘPNY Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, 1823, 1860,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. (tekst jednolity) TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. (tekst jednolity) TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2014.101 2015.03.20 zm. Dz.U.2015.218 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity) TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/340 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/407 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616,

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Kancelaria Sejmu s. 1/358 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, USTAWA poz. 234, z 1982 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/358 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. 1) Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ WSTĘPNY

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ WSTĘPNY Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741, 1924, z 2015 r. poz. 2, 4, 218, 539, 978, 1062, 1137, 1199, 1311, 1418, 1419,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 43 poz z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ WSTĘPNY. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 43 poz z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ WSTĘPNY. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/445 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 U S T AWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ WSTĘPNY Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, 1823, 1860,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/407 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego 1) Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 101) (zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1854, Dz.U. z 2015 r. poz. 1635,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Księga pierwsza. Proces. Tytuł I. Sąd. Dział I. Właściwość sądu.

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Księga pierwsza. Proces. Tytuł I. Sąd. Dział I. Właściwość sądu. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) (zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 880, Dz.U. z 2013 r. poz. 654, Dz.U. z 2013 r. poz. 403, Dz.U. z 2013 r. poz. 142, Dz.U. z 2012

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/423 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626,

Bardziej szczegółowo

SPRAWY CYWILNE. Jak wnieêç pozew? Kto mo e reprezentowaç stron w sàdzie? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r.

SPRAWY CYWILNE. Jak wnieêç pozew? Kto mo e reprezentowaç stron w sàdzie? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. SPRAWY CYWILNE Jak wnieêç pozew? Kto mo e reprezentowaç stron w sàdzie? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity zmienionego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przygotowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Tekst jednolity zmienionego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przygotowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Tekst jednolity zmienionego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przygotowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z dnia U S T A W A o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Zmiany aktu:

z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Zmiany aktu: wersje oczekujące: 2011-02-20 Dz.U. 2009, Nr 131, poz. 1075Art. 3 2010-04-19 Dz.U. 2010, Nr 7, poz. 45Art. 1 brzmienie od 2010-01-28 do 2010-04-18 Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964

Bardziej szczegółowo

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) s. 984 7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 10. Stronom występującym w sprawie bez adwokata, lub radcy prawnego, doradcy

Bardziej szczegółowo

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) s. 928 7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 10. Stronom występującym w sprawie bez adwokata, lub radcy prawnego, doradcy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/378 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Pisma procesowe. pisma procesowe. Wpisany przez AAA_REZYGNACJA sobota, 19 lutego :41 - Poprawiony środa, 22 kwietnia :58

Pisma procesowe. pisma procesowe. Wpisany przez AAA_REZYGNACJA sobota, 19 lutego :41 - Poprawiony środa, 22 kwietnia :58 Pisma procesowe Artykuł 125 1 KPC podaje ustawową definicję pisma procesowego, przez pojęcie którego rozumie się pisma obejmujące wnioski i oświadczenia stron kierowane do sądu poza rozprawą. Wnioski mogą

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej

Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej Informacje ogólne Określenie Przed sądem cywilnym strony (powód, pozwany), ich organy (np. zarząd spółki z o.o.), a także przedstawiciele ustawowi (osoby

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U. Nr 43, poz. 296) (Zmiany: Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113; z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231; z 1975 r. Nr 45, poz. 234;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/426 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ WSTĘPNY Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowan a cywilnego Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. a cywilnego Opracowano na podstawie: Dz.U.1964 Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dział V Koszty postępowania

USTAWA. z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dział V Koszty postępowania Dz. U. 2017 poz. 1369 t.j. z dnia 13 lipca 2017 r. Wersja obowiązująca od: 14 lipca 2017 r. Wejście w życie: 1 stycznia 2004 r. Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) TYTUŁ WSTĘPNY.

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) TYTUŁ WSTĘPNY. Dz.U.64.43.296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Opracowano na podstawie: Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 USTAWA r. Nr 11, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U.64.43.296 1965.04.26 sprost. Dz.U.65.15.113 1975.01.01 zm. Dz.U.74.27.157 zm. Dz.U.74.39.231 1976.03.01 zm. Dz.U.75.45.234 1982.04.06 zm.

Dz.U.64.43.296 1965.04.26 sprost. Dz.U.65.15.113 1975.01.01 zm. Dz.U.74.27.157 zm. Dz.U.74.39.231 1976.03.01 zm. Dz.U.75.45.234 1982.04.06 zm. Dz.U.64.43.296 1965.04.26 sprost. Dz.U.65.15.113 1975.01.01 zm. Dz.U.74.27.157 zm. Dz.U.74.39.231 1976.03.01 zm. Dz.U.75.45.234 1982.04.06 zm. Dz.U.82.11.82 1983.01.01 zm. Dz.U.82.30.210 zm. Dz.U.83.5.33

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Zagadnienie 1. Dopuszczalność drogi sądowej i pojęcie sprawy cywilnej... 1 1. Wiadomości wprowadzające... 1 2. Rodzaje postępowania cywilnego przykładowe podziały... 3

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/260 Opracowano na podstawie: Dz.U 1964 Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, USTAWA poz.

Bardziej szczegółowo

Wszczęcie postępowania. Pozew

Wszczęcie postępowania. Pozew Wszczęcie postępowania Pozew Pozew postępowanie procesowe Wniosek postępowanie nieprocesowe, zabezpieczające, egzekucyjne, postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt Skarga postępowanie o uchylenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa

Bardziej szczegółowo

Wartość przedmiotu sporu

Wartość przedmiotu sporu Wartość przedmiotu sporu Art. 187 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: 1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Kodeks postępowania cywilnego. Dz.U.2016.1822 t.j. z dnia 2016.11.09 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 11 września 2017 r. do: 29 czerwca 2018 r. 1 stycznia 1965 r. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Kodeks postępowania cywilnego. Dz.U.2016.1822 t.j. z dnia 2016.11.09 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 10 października 2017 r. do: 29 czerwca 2018 r. Wejście w życie: 1 stycznia 1965 r. USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE W SPRAWACH CYWILNYCH. Wyjaśnienie najtrudniejszych terminów:

PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE W SPRAWACH CYWILNYCH. Wyjaśnienie najtrudniejszych terminów: Anna Kwiatkowska, Mateusz Iwanicki Recenzja: dr Anna Duda-Ziętek PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE W SPRAWACH CYWILNYCH W niniejszej publikacji chcielibyśmy Państwu przybliżyć problematykę zawierania pełnomocnictw

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 7 849 Poz. 45 45 USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Kodeks postępowania cywilnego. Dz.U.2014.101 z dnia 2014.01.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 lipca 2016 r. do: 7 września 2016 r. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Interwencja główna. Interwencja główna - skutki Interwencja Następstwo prawne Pełnomocnicy procesowi

Postępowanie cywilne. Interwencja główna. Interwencja główna - skutki Interwencja Następstwo prawne Pełnomocnicy procesowi Postępowanie cywilne Interwencja Następstwo prawne Pełnomocnicy procesowi Interwencja główna Powództwo osoby trzeciej przeciwko obu stronom toczącego się procesu o rzecz lub prawo (art. 75) Można wytoczyć

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli:

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli: Pytanie: Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości; księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych Informacje ogólne Zwolnienie w całości i częściowe W konsekwencji zwolnienia od kosztów sądowych nie trzeba wnosić opłat sądowych i ponosić wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1)

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44. Art. 1. 1. Ustawa normuje sądowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 43 poz. 296) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 101) TYTUŁ WSTĘPNY

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 43 poz. 296) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 101) TYTUŁ WSTĘPNY Tekst pierwotny: Dz.U.1964.43.296 Tekst jednolity: Dz.U.2014.101 Wersja z dnia: 2014-08-26 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst pierwotny: Dz. U. 1964 r. Nr 43 poz. 296)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie Sygn. akt I PZ 33/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 marca 2012 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Józef Iwulski SSA Maciej Piankowski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWA IA CYWIL EGO

KODEKS POSTĘPOWA IA CYWIL EGO USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWA IA CYWIL EGO (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. (1) Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt USTAWA z dnia o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 Dz.U. z 1964r. Nr 43, poz. 296 stan prawny na dzień 8 czerwca 2004 roku TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE Art. 1 Kodeks postępowania cywilnego normuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze

Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze Dz. U. Nr 43 z 1964 roku, poz. 296 z późn. zm. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO DZIAŁ VIII. (552) POSTĘPOWANIA ELEKTRONICZNE Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze Art. 505 28. W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze Kancelaria Sejmu s. 1/263 Opracowano na podstawie: Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82,

Bardziej szczegółowo

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1]

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] U S T A W A z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r.

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO 2015/2016 I SNE II stopnia V. Elektroniczne postępowanie upominawcze 2 Postępowanie upominawcze ogólne informacje Postępowanie upominawcze stanowi

Bardziej szczegółowo

Wszczęcie postępowania i doręczenia w ramach Elektronicznego Biura Podawczego Marcin Uliasz

Wszczęcie postępowania i doręczenia w ramach Elektronicznego Biura Podawczego Marcin Uliasz Wszczęcie postępowania i doręczenia w ramach Elektronicznego Biura Podawczego Marcin Uliasz 10 września 2015 r. 1. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie Sygn. akt II PZ 32/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 grudnia 2011 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1181 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

rozdzielenia kompetencji pomiędzy poszczególnymi sądami danego państwa Zasada ciągłości właściwości sądu

rozdzielenia kompetencji pomiędzy poszczególnymi sądami danego państwa Zasada ciągłości właściwości sądu WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU Właściwość sądu dotyczy rozdzielenia kompetencji pomiędzy poszczególnymi sądami danego państwa, pozwala ustalić jaki sąd powinien daną sprawę cywilną rozpoznać i rozstrzygnąć. Zasada ciągłości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Powstanie e-sąd, który będzie rozpatrywał sprawy znacznie szybciej niż tradycjny. Takie są założenia nowelizacji.

Powstanie e-sąd, który będzie rozpatrywał sprawy znacznie szybciej niż tradycjny. Takie są założenia nowelizacji. 19.01.2009 / Józef Banach / Money.pl Powstanie e-sąd, który będzie rozpatrywał sprawy znacznie szybciej niż tradycjny. Takie są założenia nowelizacji. Na wzór rozwiązań funkcjonujących w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt I CZ 108/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 kwietnia 2011 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 9 stycznia 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 26, poz. 156. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 43 poz tj. Dz.U poz. 155

Dz.U Nr 43 poz tj. Dz.U poz. 155 Kancelaria Sejmu s. 1/222 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 tj. Dz.U. 2018 poz. 155 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 15/15. Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 15/15. Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CZ 15/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2015 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Karol Weitz w sprawie z wniosku E.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Kazimierz Zawada SSN Anna Owczarek (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Kazimierz Zawada SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) Sygn. akt V CZ 158/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 marca 2012 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Kazimierz Zawada SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) w sprawie z powództwa M. W.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania szesnastego

Przedmowa do wydania szesnastego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania szesnastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego 2. Rodzaje postępowania

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji uproszczony

Bardziej szczegółowo