SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Gdask, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa elektronicznych kart bezstykowych do uytku w systemie karty miejskiej w Gdasku Postpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych Dz. U. 19, poz. 177 z zastosowaniem zmian: z dnia 7 kwietnia 2006r. (Dz. U. Nr 79, poz. 551) UWAGA! PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZ DOKŁADNIE ZAPOZNA SI ZE SPECYFIKACJ ZATWIERDZAM DYREKTOR ZTM WŁODZIMIERZ POPIOŁEK 1

2 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajcego: Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku , Gdask ul. Na Stoku 49 Internet: telefon do 25 fax do 25 wew Tryb udzielenia zamówienia: Postpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych Dz. U. 19, poz. 177 z zastosowaniem zmian: z dnia 7 kwietnia 2006r. (Dz. U. Nr 79, poz. 551) 3. Opis przedmiotu zamówienia: KOD CPV karty inteligentne 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa elektronicznych kart bezstykowych do uytku w systemie karty miejskiej w Gdasku zgodnie z punktem 3.2. niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w iloci szt Zakres zamówienia: Charakterystyka fizyczna (minimalne warunki): Zamawiane karty winny posiada właciwoci nie gorsze ni karty uytkowane dotychczas w systemie e-biletu w Gdasku, a w szczególnoci: a) Zgodno z norm ISO/IEC typ A, b) Spełnienie warunków certyfikatu MIFARE (wymagane załczenie certyfikatu Mifare wystawionego przez Mifare Certification Institute - Arsenal Research, Faradaygasse 3, 1030 Wiede, Austria) c) Wykonane na bazie układu scalonego MF1MOA2S50 (16 sektorów pamici). d) Karta typu MIFARE STANDARD laminowana wielowarstwowo, etapowo (dla otrzymania minimalnej gruboci i wysokiej jakoci) z tworzywa sztucznego PVC. e) Punkty połcze anteny i układu elektronicznego wykonane w technologii termokompresji. f) Antena wykonana z drutu miedzianego g) Wymiary zgodne z normami ISO (jak karty płatnicze ID-1 85,7x54x0.9mm) h) Wykonanie ogólne wg standardu ISO/IEC

3 Zabezpieczenia: a) Karta w sposób jawny ma by oznaczona numerem odczytanym z pamici układu scalonego w procesie drukowania. Numer umieszczony ma by laserowo, z wykluczeniem próby jego zdrapania, podrobienia, starcia. b) Autentyfikacja z czytnikiem zgodnie z norm ISO/IEC DIS c) Karty maj zawiera zabezpieczenia zgodnie z norm ISO/IEC d) Karta zawiera ma 16 bitowy licznik zabezpieczony sprztowo oraz posługiwa si protokołem bezpieczestwa zgodnym z CRC e) Musi istnie moliwo wyłczania programowanych funkcji zapisu dla kart wycofywanych z obiegu Komunikacja: Komunikacja odbywa si droga radiow: a) Czstotliwo nona: MHz b) Interfejs bezkontaktowy zgodny z norm ISO/IEC typ A c) Szybko komunikacji: 106 kbit/s (Kbaud) d) Czas realizacji transakcji: mniej ni 170ms. e) Protokół komunikacyjny : half duplex f) Zasig operacyjny: do 10cm Pami: a) Technologia: CMOS EEPROM b) Pojemno: 8 kbit (1kBajt) c) Podzielona na 16 niezalenych sektorów po 4 bloki kady d) Ilo cykli zapisu: minimum e) Ilo cykli odczytu jest nielimitowana f) Okres przechowywania danych 10 lat Zasilanie: Indukcyjne przez czytnik. Karta nie posiada własnego zasilania. 3

4 Wytrzymało: a) Całkowita 10 lat (w warunkach normalnej eksploatacji) b) Mechaniczna zgodnie z ISO bez utraty funkcjonalnoci i walorów estetycznych c) Chemiczna zgodnie z ISO d) Temperaturowa zgodnie z ISO (w zakresie temperatur od 20 do +50 nie wystpuje utrata funkcjonalnoci i walorów estetycznych) e) Wilgotno wzgldna maksymalna rodowiska pracy karty : 90% Druk: Karta ma by zadrukowana technologi offsetow, drukiem czterokolorowym, zgodnie z uzgodnionymi wzorami graficznymi Załcznik nr 4 do SIWZ. 4. Opis czci zamówienia, je eli Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych: Zamawiajcy nie przewiduje składania ofert czciowych. 5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musz odpowiada oferty wariantowe, je eli zamawiajcy dopuszcza ich składanie. Zamawiajcy nie przewiduje składania ofert wariantowych 6. Termin wykonania zamówienia: a) od dnia podpisania umowy do dnia 22 grudnia 2006r. 7. Opis warunków udziału w postpowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków: W postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mog wzi udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówie publicznych oraz: 1) Spełniaj warunki udziału w postpowaniu okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych. 2) Zło wymagane przez Zamawiajcego dokumenty potwierdzajce spełnienie warunków udziału w postpowaniu. Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postpowaniu dokonana zostanie zgodnie z formuł spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte o dokumentach i owiadczeniach wyszczególnionych w punkcie 8 niniejszej SIWZ. Z treci załczonych dokumentów musi wynika jednoznacznie, i w/w warunki Wykonawca spełnił. Zamawiajcy wezwie wykonawców, którzy w okrelonym terminie nie złoyli owiadcze i dokumentów potwierdzajcych spełnienie warunków udziału w postpowaniu, lub którzy złoyli 4

5 dokumenty zawierajce błdy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, e mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewanienie postpowania. Nie spełnienie chocia by jednego z w/w warunków skutkowa bdzie wykluczeniem Wykonawcy z postpowania. 8. Informacja o owiadczeniach i dokumentach, jakie maj dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postpowaniu: Zamawiajcy wymaga, aby kady z wykonawców złoył wraz z OFERT nastpujce owiadczenia i dokumenty (załczniki do oferty): 1) Owiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postpowaniu okrelonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie publicznych - załcznik nr 2 wg załczonego wzoru. 2) Aktualnego odpisu z właciwego rejestru albo aktualnego zawiadczenia o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalnoci gospodarczej, wystawionego nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3) Aktualnych zawiadcze właciwego naczelnika urzdu skarbowego oraz właciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajcych odpowiednio, e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zawiadcze, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawionych nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4) Certyfikat Mifare wystawiony przez Mifare Certification Institute - Arsenal Research, Faradaygasse 3, 1030 Wiede, Austria). 5) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczcia postpowania, a jeeli okres prowadzenia działalnoci jest krótszy - w tym okresie, dostaw jn., wraz z dokumentami potwierdzajcymi, e dostawy te zostały wykonane naleycie: a) dostaw kart w iloci szt. kada dostawa, z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wg załcznika nr 3. Dokumenty s składane w formie oryginału lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginałem przez wykonawc. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny by one opatrzone przez wykonawc bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiajcy moe da przedstawienia oryginału lub notarialnie powiadczonej kopii dokumentu wyłcznie wtedy, gdy złoona przez wykonawc kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wtpliwoci co do jej prawdziwoci. Dokumenty sporzdzone w jzyku obcym s składane wraz z tłumaczeniem na jzyk polski, powiadczonym przez wykonawc. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeeli zamawiajcy wyraził zgod, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy. 5

6 9. Informacja o sposobie porozumiewania si Zamawiajcego z Wykonawcami oraz przekazywania owiadcze i dokumentów: a. Postpowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w jzyku polskim. b. Owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. (zwane dalej korespondencj ) zamawiajcy i wykonawcy przekazuj pisemnie. Zamawiajcy dopuszcza składanie korespondencji za pomoc poczty elektronicznej oraz faxu wszystkie numery i adres mailowy s w punkcie 1 SIWZ. Korespondencj uwaa si za złoon w terminie, jeeli jej tre dotarła do zamawiajcego przed upływem terminu otwarcia ofert i została niezwłocznie potwierdzona na pimie. c. Wykonawca moe zwróci si do zamawiajcego o wyjanienie treci SIWZ, o ile proba o wyjanienie warunków szczegółowych zamówienia wpłynie do zamawiajcego nie póniej ni 6 dni przed terminem składania ofert. d. Zamawiajcy nie bdzie zwoływał zebrania z Wykonawcami. 10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si z Wykonawcami: Osob uprawnion do porozumiewania si z Wykonawcami jest: w sprawach formalno prawnych: (IMI I NAZWISKO) Izabela Ciechowska (TEL. KONTAKTOWY) (058) wew. 410 W GODZINACH w sprawach dotyczcych przedmiotu zamówienia: (IMI I NAZWISKO) Marcin Dymarski (TEL. KONTAKTOWY) (058) wew. 419 W GODZINACH Termin zwizania ofert: Wykonawca jest zwizany ofert przez okres 30 dni. Bieg terminu zwizania z ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert. 12. Opis sposobu przygotowania oferty: Wykonawca moe złoy jedn ofert, zgodnie ze wzorem stanowicym Załcznik nr 1 do SIWZ Oferta winna by sporzdzona w jzyku polskim Ofert składa si pod rygorem niewanoci w formie pisemnej Koszty zwizane z przygotowaniem i złoeniem oferty ponosi Wykonawca Tre oferty musi odpowiada treci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Oferta powinna by napisana pismem maszynowym, komputerowym albo rcznym w sposób czytelny, pismem czytelnym Oferta oraz wszystkie wymagane załczniki winny by podpisane przez upowanionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa Jeeli oferta i załczniki zostan podpisane przez upowanionego przedstawiciela, jest on zobowizany do przedłoenia dokumentu potwierdzajcego uprawnienia składajcego ofert. 6

7 12.9. Oferta powinna zawiera wszystkie wymagane dokumenty, owiadczenia i załczniki, o których mowa w SIWZ Poprawki w ofercie musz by naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisujcej ofert Wszystkie strony oferty powinny by spite (zszyte) w sposób trwały, zapobiegajcy moliwoci dekompletacji zawartoci oferty Wykonawca winien zapozna si z całoci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub wicej podmiotów naley załczy nastpujce dokumenty i załczniki: 1) wszystkie dokumenty, owiadczenia i informacje wymienione w punkcie 8 składane jest przez kadego z partnerów osobno, 2) pełnomocnictwo/upowanienie do reprezentowania w postpowaniu podmiotów wystpujcych wspólnie do reprezentowania w postpowaniu i zawarcia umowy wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowanionych przedstawicieli kadego z partnerów Zamawiajcy informuje, e dokumenty składane wraz z ofert, które ze wzgldu na tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie podlegaj udostpnianiu naley zastrzec opisem nie mog by udostpniane i wpi do oddzielnej teczki. Wykonawca nie moe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówie publicznych. 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Miejscem składania ofert jest Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku, ul. Na Stoku 49, Gdask, sekretariat pok. 412, Termin składania ofert upływa r. o godz. 09:00 1) Zaleca si, aby Wykonawca umiecił ofert w jednej nieprzejrzystej, zamknitej w sposób gwarantujcy nienaruszalno kopercie. Koperta winna by opiecztowana piecztk Wykonawcy oraz winna by zaadresowana adresem Zamawiajcego i posiada oznaczenie: DOSTAWA KARTY ELEKTRONICZNEJ 2) Wykonawca moe przed upływem terminu do składania ofert zmieni lub wycofa ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naley przygotowa i oznaczy zgodnie z pkt. 13 ppkt.1), a kopert oznaczy napisem ZMIANA lub WYCOFANIE Otwarcie ofert nastpi w siedzibie Zamawiajcego tj. Na Stoku 49; w Gdasku, IV pitro, sala konferencyjna pokój 418, w dniu: r. o godz. 09: Otwarcie ofert jest jawne W toku badania i oceny ofert Zamawiajcy moe da od Wykonawców wyjanie dotyczcych treci złoonych ofert Zamawiajcy poprawi w tekcie oferty oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiajc o tym wszystkich wykonawców, którzy złoyli oferty. Poprawianie omyłek rachunkowych odbywa si bdzie zgodnie z art. 88 ustawy Prawo zamówie publicznych. 7

8 14. Opis sposobu obliczenia ceny: Cen oferty naley obliczy sporzdzajc kalkulacj na formularzu OFERTY Cena oferty musi wynika ze sporzdzonej przez Wykonawc kalkulacji i uwzgldnia naleny podatek od towarów i usług (VAT) Cena oferty winna by przedstawiona w PLN Cena przedstawiona przez Wykonawc winna uwzgldnia ewentualne upusty, jakie Wykonawca oferuje Za elementy ujte w ofercie, a nie dostarczone Wykonawca nie otrzyma zapłaty. 15. Informacja dotyczca walut obcych, w jakich mog by prowadzone rozliczenia midzy Zamawiajcym a Wykonawc: Zamawiajcy nie przewiduje rozlicze w walutach obcych. 16. Opis kryteriów, którymi Zamawiajcy bdzie si kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiajcy bdzie si kierował kryterium o nastpujcym znaczeniu: Kryterium ceny 70% Kryterium ceny bdzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawc we wzorze formularza ofertowego. Punkty w kryterium cena bd obliczane na podstawie wzoru: PC = C min * 100/C of gdzie: PC C min C of punkty przyznane za cen, najnisza cena brutto sporód złoonych i wanych ofert, cena brutto ocenianej oferty. Punkty uzyskane zgodnie z ww. wzorem mnoy si przez 0, Kryterium termin dostawy 30% Kryterium termin dostawy (w pełnych dniach kalendarzowych) bdzie rozpatrywane na podstawie terminu realizacji dostawy podanego przez Wykonawc we wzorze formularza ofertowego Punkty w kryterium termin dostawy bd obliczane na podstawie wzoru: PT = T min * 100/T of gdzie: PT T min T of punkty przyznane za termin realizacji dostawy, najniszy termin realizacji dostawy (w pełnych dniach kalendarzowych) sporód złoonych i wanych ofert, termin realizacji dostawy ocenianej oferty. Punkty uzyskane zgodnie z ww. wzorem mnoy si przez 0,30. Oferta, która uzyska najwy sz liczb punktów zostanie uznana przez Zamawiajcego za najkorzystniejsz. 8

9 17. Informacja o formalnociach, jakie powinny by dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Zamawiajcy wybiera ofert najkorzystniejsz na podstawie kryteriów oceny ofert okrelonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia O wyborze oferty Zamawiajcy zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali si o udzielenie zamówienia Zamawiajcy poinformuje Wykonawc o terminie i miejscu podpisania umowy. Umowa zawarta bdzie na warunkach okrelonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Jeeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla si bdzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiajcy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej sporód pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba e zachodzi bd przesłanki okrelone w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych. 18. Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do treci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, je eli Zamawiajcy wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umow w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: Zamawiajcy przekazuje w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy, która bdzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego. 19. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przysługujcych Wykonawcy w toku postpowania o udzielenie zamówienia: Wykonawcy w toku postpowania o udzielenie zamówienia przysługuj rodki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych Dz. U. 19, poz. 177 z zastosowaniem zmian: z dnia 7 kwietnia 2006r. (Dz. U. Nr 79, poz. 551). 20. Informacje dodatkowe: Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniajcych, o których mowa w art. 67 ust, 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt., oraz okolicznoci po których zaistnieniu bd one udzielane, je eli zamawiajcy przewiduje udzielenie takich zamówie (art. 36 ust. 1 pkt. 5) Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zamówie uzupełniajcych Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiajcego, je eli Zamawiajcy dopuszcza porozumiewanie si drog elektroniczn: Owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacj przekazane za pomoc telefaksu lub drog elektroniczn uwaa si za złoone w terminie, jeeli ich tre dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona na pimie Zamawiajcy nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Załczniki bdce czci SIWZ: Załcznik nr 1 Formularz oferty Załcznik nr 2 owiadczenia z art. 22 ust. 1 Załcznik nr 3 wykaz dostaw w cigu ostatnich 3 lat Załcznik nr 4 wzór nadruku na kart Załcznik nr 5 wzór umowy 9

10 Załcznik nr 1 do SIWZ...dnia... Piecztka firmowa Wykonawcy ZARZD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GDASKU UL. NA STOKU GDASK O F E R T A 2. Dane dotyczce Wykonawcy: Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... Tel./fax.... II. Cena oferty : Nawizujc do postpowania w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy realizacj przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia, za podan niej cen: L.p. Rodzaj dostawy Szt. Cena jednostko wa netto Warto netto Podatek VAT w % Warto brutto 1. Elektroniczna karta bezstykowa Łcznie: Słownie (warto brutto);... Oferowana cena uwzgldnia wszystkie koszty zwizane z realizacj zamówienia. 10

11 III. Termin realizacji dostawy (wyliczony tylko z dni roboczych) Termin realizacji dostawy (w pełnych dniach kalendarzowych)... dni IV. Zobowizujemy si do wykonywania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r. OWIADCZENIA: 1. Owiadczamy, e zawarte we wzorze umowy stanowicej załcznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia zaproponowane przez Zamawiajcego warunki płatnoci oraz warunki gwarancji zostały przez nasz firm zaakceptowane. 2. Owiadczamy, e zapoznalimy si ze Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzee oraz zdobylimy konieczne informacje do przygotowania oferty. 3. Owiadczamy, e zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowizujemy si w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego. PODPISANO (nazwa i adres firmy, piecztka firmowa) imi, nazwisko i podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania, dnia 11

12 Załcznik Nr 2 do SIWZ Przystpujc do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostaw elektronicznych kart bezstykowych do uytku w systemie karty miejskiej w Gdasku. Owiadczam/y, e zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych Dz. U. 19, poz. 177 z zastosowaniem zmian: z dnia 7 kwietnia 2006r. (Dz. U. Nr 79, poz. 551): 1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli ustawy nakładaj obowizek posiadania takich uprawnie; 2. posiadam/y niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz potencjał techniczny, a take dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajduj/my si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegam/y wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2. PODPISANO (nazwa i adres firmy, piecztka firmowa) imi, nazwisko i podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania, dnia 12

13 Załcznik nr 3 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH W CIAGU OSTATNICH TRZECH LAT DOSTAW ODPOWIADAJCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOCI DOSTAWOM STANOWICYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA L.p Przedmiot Miejsce wykonania dostaw Termin realizacji dostawy Warto wykonanej dostawy z VAT-em (brutto) Uwaga: do wykazu naley dołczy dokumenty potwierdzajce wykonanie kadej dostawy naleycie, np. referencje PODPISANO (nazwa i adres firmy, piecztka firmowa) imi, nazwisko i podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania, dnia 13

14 Załcznik nr 4 do SIWZ WZÓR NADRUKU NA KART MIEJSK 14

15 Załcznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych Dz. U. 19, poz. 177 z zastosowaniem zmian: z dnia 7 kwietnia 2006r. (Dz. U. Nr 79, poz. 551) w dniu r. w Gdasku pomidzy: Zarzdem Transportu Miejskiego w Gdasku, jednostk bud etow, z siedzib w Gdasku ul. Na Stoku 49, działajc na podstawi statutu stanowicego załcznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/1076/05 Rady Miasta Gdaska z dnia r. reprezentowan przez: Dyrektora: mgr in. Włodzimierza Popiołka zwanym dalej Zamawiajcym, a... z siedzib:... Wpisanym przez.pod numerem KRS..., NIP.. reprezentowanym przez:.... zwanym w dalszej czci umowy Wykonawc 1 1. W wyniku przeprowadzonego postpowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie o wartoci nie przekraczajcej równowarto euro polegajce na: Dostawie elektronicznych kart bezstykowych do uytku w systemie karty miejskiej w Gdasku, spełniajce warunki : 1.1. Charakterystyka fizyczna (minimalne warunki): Karty winny posiada właciwoci nie gorsze ni karty uytkowane dotychczas w systemie e-biletu w Gdasku, a w szczególnoci powinny spełnia ponisze warunki: a. Zgodno z norm ISO/IEC typ A, b. Spełnienie warunków certyfikatu MIFARE (wymagane załczenie certyfikatu Mifare wystawionego przez Mifare Certification Institute - Arsenal Research, Faradaygasse 3, 1030 Wiede, Austria) c. Wykonane na bazie układu scalonego MF1MOA2S50 (16 sektorów pamici). d. Karta typu MIFARE STANDARD laminowana wielowarstwowo, etapowo (dla otrzymania minimalnej gruboci i wysokiej jakoci) z tworzywa sztucznego PVC. 15

16 e. Punkty połcze anteny i układu elektronicznego wykonane w technologii termokompresji. f. Antena wykonana z drutu miedzianego g. Wymiary zgodne z normami ISO (jak karty płatnicze ID-1 85,7x54x0.9mm) h. Wykonanie ogólne wg standardu ISO/IEC Zabezpieczenia: a) Karta w sposób jawny ma by oznaczona numerem odczytanym z pamici układu scalonego w procesie drukowania. Numer umieszczony ma by laserowo, z wykluczeniem próby jego zdrapania, podrobienia, starcia. b) Autentyfikacja z czytnikiem zgodnie z norm ISO/IEC DIS c) Karty maj zawiera zabezpieczenia zgodnie z norm ISO/IEC d) Karta zawiera ma 16 bitowy licznik zabezpieczony sprztowo oraz posługiwa si protokołem bezpieczestwa zgodnym z CRC e) Musi istnie moliwo wyłczania programowanych funkcji zapisu dla kart wycofywanych z obiegu Komunikacja: Komunikacja odbywa si droga radiow: a) Czstotliwo nona: MHz b) Interfejs bezkontaktowy zgodny z norm ISO/IEC typ A c) Szybko komunikacji: 106 kbit/s (Kbaud) d) Czas realizacji transakcji: mniej ni 170ms. e) Protokół komunikacyjny : half duplex f) Zasig operacyjny: do 10cm 1.4. Pami: a) Technologia: CMOS EEPROM b) Pojemno: 8 kbit (1kBajt) c) Podzielona na 16 niezalenych sektorów po 4 bloki kady d) Ilo cykli zapisu: minimum e) Ilo cykli odczytu jest nielimitowana f) Okres przechowywania danych 10 lat 1.5. Zasilanie: Indukcyjne przez czytnik. Karta nie posiada własnego zasilania. 16

17 1.6. Wytrzymało: a) Całkowita 10 lat (w warunkach normalnej eksploatacji) b) Mechaniczna zgodnie z ISO bez utraty funkcjonalnoci i walorów estetycznych c) Chemiczna zgodnie z ISO d) Temperaturowa zgodnie z ISO (w zakresie temperatur od 20 do +50 nie wystpuje utrata funkcjonalnoci i walorów estetycznych) e) Wilgotno wzgldna maksymalna rodowiska pracy karty : 90% 1.7. Druk: Karta ma by zadrukowana technologi offsetow, drukiem czterokolorowym, zgodnie z uzgodnionymi wzorami graficznymi Załcznik nr 3 do SIWZ Wykonawca zobowizuje si do dostarczenia przedmiotu umowy okrelonego w 1 w nastpujcym terminie: a) do dnia... od dnia podpisania umowy 2. Wykonawca zobowizuje si do dostarczenia do siedziby Zamawiajcego, przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko. 3. Przedmiot umowy winien spełnia wymogi okrelone w 1 umowy w i Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia, by wykonany zgodnie ze współczesn wiedz i sztuk techniczn oraz obowizujcymi przepisami i normami. 4. Wykonawca gwarantuje naleyt jako dostaw. 5. Wykonawca zobowizany jest dostarczy elektroniczne karty w opakowaniu chronicym naleycie dostaw przed uszkodzeniami. 6. Niebezpieczestwo utraty lub uszkodzenia dostawy przechodz z Wykonawcy na Zamawiajcego z chwil jej odbioru, stwierdzonego protokolarnie, przez Zamawiajcego Naleno za wykonanie przedmiotu zamówienia okrelonego w 1, wynosi: L.p. Rodzaj dostawy Szt. 1. Elektroniczna karta bezstykowa Cena jednostkowa netto Warto netto Podatek VAT w % Warto brutto Łcznie: Słownie (warto brutto);... 17

18 2. Zapłata nastpi w terminie do 14 dni od daty dorczenia faktur Zamawiajcemu, po zrealizowaniu dostawy. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy bdzie płatne z rachunku bankowego Zamawiajcego: w Banku Millennium S.A. Nr konta: Adres Zamawiajcego: Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask; NIP na rachunek bankowy Wykonawcy:... na podstawie podpisanego bez zastrzee protokołu odbioru dostawy. 4. Kwota jak zapłaci Zamawiajcy, Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy nie moe przekroczy wartoci umowy okrelonej w ust.1. Kwota okrelona w 3 ust.1 zawiera wszelkie koszty zwizane z realizacj zamówienia. Za niewykonany zakres umowy wynagrodzenie nie przysługuje. Wykonawcy nie przysługuje prawo dania wyszego wynagrodzenia Strony ustalaj nastpujce zasady odbioru przedmiotu umowy: 1. Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiajcego o dostawie na 2 dni przed terminem dostarczenia przedmiotu umowy. 2. Wykonawca przedmiot umowy dostarczy na własny koszt Zamawiajcemu pod adres: Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask. 3. Odbiór partii przedmiotu umowy nastpi w formie protokołu spisanego pomidzy Zamawiajcym i Wykonawc po dostarczeniu przez Wykonawc przedmiotu umowy na miejsce przeznaczenia. 4. W przypadku braków ilociowych lub widocznych wad w dostawie, okoliczno ta zostanie zaznaczona w treci protokołu. Wykonawca zobowizany jest wówczas do dostarczenia w terminie 7 dni, na swój koszt, brakujcych w dostawie elektronicznych kart lub wymiany wadliwych na nowe, pozbawione wad. 5. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Stron okoliczno ta zostanie zaznaczona w protokole z opisem przyczyny odmowy podpisu Wykonawca udziela Zamawiajcemu pisemnej 36 miesicznej gwarancji na karty bdce przedmiotem niniejszej umowy. 2. Zamawiajcy nie ma obowizku badania jakoci wyrobów przy ich odbiorze. 3. Wykonawca jest zobowizany do wymiany reklamowanych kart na nowe, wolnych od wad w terminie 7 dni, w okresie trwania gwarancji, liczc od dnia zgłoszenia wad. 18

19 W razie niewykonania lub nienaleytego wykonania warunków umowy: 9 1. Wykonawca zobowizuje si zapłaci Zamawiajcemu kary umowne: a) w wysokoci 10% wynagrodzenia brutto okrelonego w 3 ust.1 umowy, gdy Zamawiajcy odstpi od umowy z powodu okolicznoci, za które odpowiada Wykonawca, b) w wysokoci 0,2% wynagrodzenia brutto okrelonego w 3 ust.1 umowy za kady dzie zwłoki w usuniciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji, c) za zwłok w wykonaniu przedmiotu umowy, w szczególnoci za opónienie dostawy lub nieterminowe uzupełnienia niekompletnej dostawy bd wymiany wadliwych kart na nowe, w wysokoci 0,5% wynagrodzenia brutto okrelonego w 3 ust.1 umowy za kady dzie zwłoki, 2. W razie odstpienia Wykonawcy lub Zamawiajcego od umowy z przyczyn lecych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zostanie dodatkowo obciony kosztami zastpczego wykonania usługi. 3. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyszajcego wysoko kar umownych. 4. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo potrcenia kar umownych z faktur Wykonawcy, lub dochodzenia ich na zasadach ogólnych. 5. Zamawiajcy zobowizuje si zapłaci Wykonawcy kary umowne: - w wysokoci 10% wynagrodzenia brutto okrelonego w 3 ust.1 umowy w razie odstpienia przez Wykonawc od umowy z powodu okolicznoci, za które ponosi odpowiedzialno Zamawiajcy. 10 Wykonawca owiadcza, e: 1. wykonanie niniejszej umowy nie narusza praw osób trzecich, w szczególnoci praw autorskich, o których mowa w ustawie z r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80, poz. 904 z 2000r. z pó.zm.), 2. ponosi wszelkie, wynikajce z tego owiadczenia konsekwencje materialne. W szczególnoci Wykonawca zapewnia, e Zamawiajcy nie bdzie ponosił odpowiedzialnoci z tytułu naruszenia, wymienionych wczeniej, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych. W przypadku, gdy zamawiajcy bdzie zmuszony do zaspokojenia roszcze osób trzecich tytułu przedmiotowego naruszenia, Wykonawca naprawi szkod zamawiajcego z tego wynikł, Oprócz przypadków okrelonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajcy moe odstpi od umowy w nastpujcych przypadkach: a) wystpienia istotnej zmiany okolicznoci powodujcej, e wykonanie umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie mona było przewidzie w chwili zawarcia umowy, b) zostanie wszczte postpowanie układowe lub upadłociowe albo zostanie ogłoszona upadło Wykonawcy lub Wykonawca utraci zdolno finansowania, c) stwierdzenia niewykonywania lub niewłaciwego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawc. 2. Odstpienie od umowy musi nastpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 3. Umowa moe by rozwizana w kadym czasie za porozumieniem stron. 4. W przypadkach odstpienia od umowy, o którym mowa w 11 ust. 1 podpunkt a lub rozwizania umowy za porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo da wynagrodzenia nalenego za zakres prac wykonanych do dnia odstpienia lub rozwizania umowy. 19

20 5. W przypadku okrelonym w ust. 1 lit. c Zamawiajcy moe wypowiedzie umow w trybie natychmiastowym. 6. Zamawiajcy moe rozwiza umow w przypadku racego naruszenia przez Wykonawc jej postanowie bez ponoszenia skutków prawnych Zmiana postanowie niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyraonej na pimie pod rygorem niewanoci. 2. Do umowy nie zostan wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiajcego, jeeli przy ich uwzgldnianiu naleałoby zmieni tre oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferenta chyba, e konieczno wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznoci, których nie mona było przewidzie w chwili zawarcia umowy lub zmiany te s korzystne dla Zamawiajcego. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. 1 lub 2 jest niewana Strony ustalaj, e w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bd miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówie publicznych i Kodeksu Cywilnego. 2. Strony umowy zobowizuj si do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o kadej zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujcych, numerów telefonów. 3. W przypadku niezrealizowania zobowizania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaa si za dostarczone. 4. Zakazuje si przelewu wierzytelnoci wynikajcych z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bd przez Sd właciwy dla siedziby Zamawiajcego. 6. Integralna czci umowy stanowi oferta Wykonawcy. 7. Umow sporzdzono w 2 jednobrzmicych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiajcego. WYKONAWCA ZAMAWIAJCY 20

21 21

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy nr S-2710-012/08

Znak Sprawy nr S-2710-012/08 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Postpowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

PN -3-07. Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych na poszczególne zakresy. V. Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zamówie uzupełniajcych.

PN -3-07. Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych na poszczególne zakresy. V. Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zamówie uzupełniajcych. PN -3-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOCI PONIEJ 60 000 EURO 1 (dalej zwana SIWZ) I. Zamawiajcy: Województwo lskie, reprezentowane przez Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) Znak sprawy: 11/P/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (P z p) ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy:

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Znak sprawy: 1/O/2009 UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Załcznik nr 3 do siwz 1. Przedsibiorstwo Produkcyjno - Handlowe OZI Spółka jawna, Salitra & Salitra, z siedzib w Szczecinie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę notebooków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa odczynników i sprzętu do Laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa odczynników i sprzętu do Laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE 75-252 KOSZALIN UL. NIEPODLEGŁOŚCI 44-48 NIP: 669-11-53-754 REGON: 00029075 TEl. FAKS : 094 3423339 BANK: PKO S.A. II Oddział Koszalin 51124036531111000041881738

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: NM/370/PN/07/11 SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie publiczne poniżej 125.000,00 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo