SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Gdask, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa elektronicznych kart bezstykowych do uytku w systemie karty miejskiej w Gdasku Postpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych Dz. U. 19, poz. 177 z zastosowaniem zmian: z dnia 7 kwietnia 2006r. (Dz. U. Nr 79, poz. 551) UWAGA! PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZ DOKŁADNIE ZAPOZNA SI ZE SPECYFIKACJ ZATWIERDZAM DYREKTOR ZTM WŁODZIMIERZ POPIOŁEK 1

2 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajcego: Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku , Gdask ul. Na Stoku 49 Internet: telefon do 25 fax do 25 wew Tryb udzielenia zamówienia: Postpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych Dz. U. 19, poz. 177 z zastosowaniem zmian: z dnia 7 kwietnia 2006r. (Dz. U. Nr 79, poz. 551) 3. Opis przedmiotu zamówienia: KOD CPV karty inteligentne 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa elektronicznych kart bezstykowych do uytku w systemie karty miejskiej w Gdasku zgodnie z punktem 3.2. niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w iloci szt Zakres zamówienia: Charakterystyka fizyczna (minimalne warunki): Zamawiane karty winny posiada właciwoci nie gorsze ni karty uytkowane dotychczas w systemie e-biletu w Gdasku, a w szczególnoci: a) Zgodno z norm ISO/IEC typ A, b) Spełnienie warunków certyfikatu MIFARE (wymagane załczenie certyfikatu Mifare wystawionego przez Mifare Certification Institute - Arsenal Research, Faradaygasse 3, 1030 Wiede, Austria) c) Wykonane na bazie układu scalonego MF1MOA2S50 (16 sektorów pamici). d) Karta typu MIFARE STANDARD laminowana wielowarstwowo, etapowo (dla otrzymania minimalnej gruboci i wysokiej jakoci) z tworzywa sztucznego PVC. e) Punkty połcze anteny i układu elektronicznego wykonane w technologii termokompresji. f) Antena wykonana z drutu miedzianego g) Wymiary zgodne z normami ISO (jak karty płatnicze ID-1 85,7x54x0.9mm) h) Wykonanie ogólne wg standardu ISO/IEC

3 Zabezpieczenia: a) Karta w sposób jawny ma by oznaczona numerem odczytanym z pamici układu scalonego w procesie drukowania. Numer umieszczony ma by laserowo, z wykluczeniem próby jego zdrapania, podrobienia, starcia. b) Autentyfikacja z czytnikiem zgodnie z norm ISO/IEC DIS c) Karty maj zawiera zabezpieczenia zgodnie z norm ISO/IEC d) Karta zawiera ma 16 bitowy licznik zabezpieczony sprztowo oraz posługiwa si protokołem bezpieczestwa zgodnym z CRC e) Musi istnie moliwo wyłczania programowanych funkcji zapisu dla kart wycofywanych z obiegu Komunikacja: Komunikacja odbywa si droga radiow: a) Czstotliwo nona: MHz b) Interfejs bezkontaktowy zgodny z norm ISO/IEC typ A c) Szybko komunikacji: 106 kbit/s (Kbaud) d) Czas realizacji transakcji: mniej ni 170ms. e) Protokół komunikacyjny : half duplex f) Zasig operacyjny: do 10cm Pami: a) Technologia: CMOS EEPROM b) Pojemno: 8 kbit (1kBajt) c) Podzielona na 16 niezalenych sektorów po 4 bloki kady d) Ilo cykli zapisu: minimum e) Ilo cykli odczytu jest nielimitowana f) Okres przechowywania danych 10 lat Zasilanie: Indukcyjne przez czytnik. Karta nie posiada własnego zasilania. 3

4 Wytrzymało: a) Całkowita 10 lat (w warunkach normalnej eksploatacji) b) Mechaniczna zgodnie z ISO bez utraty funkcjonalnoci i walorów estetycznych c) Chemiczna zgodnie z ISO d) Temperaturowa zgodnie z ISO (w zakresie temperatur od 20 do +50 nie wystpuje utrata funkcjonalnoci i walorów estetycznych) e) Wilgotno wzgldna maksymalna rodowiska pracy karty : 90% Druk: Karta ma by zadrukowana technologi offsetow, drukiem czterokolorowym, zgodnie z uzgodnionymi wzorami graficznymi Załcznik nr 4 do SIWZ. 4. Opis czci zamówienia, je eli Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych: Zamawiajcy nie przewiduje składania ofert czciowych. 5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musz odpowiada oferty wariantowe, je eli zamawiajcy dopuszcza ich składanie. Zamawiajcy nie przewiduje składania ofert wariantowych 6. Termin wykonania zamówienia: a) od dnia podpisania umowy do dnia 22 grudnia 2006r. 7. Opis warunków udziału w postpowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków: W postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mog wzi udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówie publicznych oraz: 1) Spełniaj warunki udziału w postpowaniu okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych. 2) Zło wymagane przez Zamawiajcego dokumenty potwierdzajce spełnienie warunków udziału w postpowaniu. Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postpowaniu dokonana zostanie zgodnie z formuł spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte o dokumentach i owiadczeniach wyszczególnionych w punkcie 8 niniejszej SIWZ. Z treci załczonych dokumentów musi wynika jednoznacznie, i w/w warunki Wykonawca spełnił. Zamawiajcy wezwie wykonawców, którzy w okrelonym terminie nie złoyli owiadcze i dokumentów potwierdzajcych spełnienie warunków udziału w postpowaniu, lub którzy złoyli 4

5 dokumenty zawierajce błdy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, e mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewanienie postpowania. Nie spełnienie chocia by jednego z w/w warunków skutkowa bdzie wykluczeniem Wykonawcy z postpowania. 8. Informacja o owiadczeniach i dokumentach, jakie maj dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postpowaniu: Zamawiajcy wymaga, aby kady z wykonawców złoył wraz z OFERT nastpujce owiadczenia i dokumenty (załczniki do oferty): 1) Owiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postpowaniu okrelonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie publicznych - załcznik nr 2 wg załczonego wzoru. 2) Aktualnego odpisu z właciwego rejestru albo aktualnego zawiadczenia o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalnoci gospodarczej, wystawionego nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3) Aktualnych zawiadcze właciwego naczelnika urzdu skarbowego oraz właciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajcych odpowiednio, e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zawiadcze, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawionych nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4) Certyfikat Mifare wystawiony przez Mifare Certification Institute - Arsenal Research, Faradaygasse 3, 1030 Wiede, Austria). 5) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczcia postpowania, a jeeli okres prowadzenia działalnoci jest krótszy - w tym okresie, dostaw jn., wraz z dokumentami potwierdzajcymi, e dostawy te zostały wykonane naleycie: a) dostaw kart w iloci szt. kada dostawa, z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wg załcznika nr 3. Dokumenty s składane w formie oryginału lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginałem przez wykonawc. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny by one opatrzone przez wykonawc bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiajcy moe da przedstawienia oryginału lub notarialnie powiadczonej kopii dokumentu wyłcznie wtedy, gdy złoona przez wykonawc kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wtpliwoci co do jej prawdziwoci. Dokumenty sporzdzone w jzyku obcym s składane wraz z tłumaczeniem na jzyk polski, powiadczonym przez wykonawc. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeeli zamawiajcy wyraził zgod, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy. 5

6 9. Informacja o sposobie porozumiewania si Zamawiajcego z Wykonawcami oraz przekazywania owiadcze i dokumentów: a. Postpowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w jzyku polskim. b. Owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. (zwane dalej korespondencj ) zamawiajcy i wykonawcy przekazuj pisemnie. Zamawiajcy dopuszcza składanie korespondencji za pomoc poczty elektronicznej oraz faxu wszystkie numery i adres mailowy s w punkcie 1 SIWZ. Korespondencj uwaa si za złoon w terminie, jeeli jej tre dotarła do zamawiajcego przed upływem terminu otwarcia ofert i została niezwłocznie potwierdzona na pimie. c. Wykonawca moe zwróci si do zamawiajcego o wyjanienie treci SIWZ, o ile proba o wyjanienie warunków szczegółowych zamówienia wpłynie do zamawiajcego nie póniej ni 6 dni przed terminem składania ofert. d. Zamawiajcy nie bdzie zwoływał zebrania z Wykonawcami. 10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si z Wykonawcami: Osob uprawnion do porozumiewania si z Wykonawcami jest: w sprawach formalno prawnych: (IMI I NAZWISKO) Izabela Ciechowska (TEL. KONTAKTOWY) (058) wew. 410 W GODZINACH w sprawach dotyczcych przedmiotu zamówienia: (IMI I NAZWISKO) Marcin Dymarski (TEL. KONTAKTOWY) (058) wew. 419 W GODZINACH Termin zwizania ofert: Wykonawca jest zwizany ofert przez okres 30 dni. Bieg terminu zwizania z ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert. 12. Opis sposobu przygotowania oferty: Wykonawca moe złoy jedn ofert, zgodnie ze wzorem stanowicym Załcznik nr 1 do SIWZ Oferta winna by sporzdzona w jzyku polskim Ofert składa si pod rygorem niewanoci w formie pisemnej Koszty zwizane z przygotowaniem i złoeniem oferty ponosi Wykonawca Tre oferty musi odpowiada treci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Oferta powinna by napisana pismem maszynowym, komputerowym albo rcznym w sposób czytelny, pismem czytelnym Oferta oraz wszystkie wymagane załczniki winny by podpisane przez upowanionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa Jeeli oferta i załczniki zostan podpisane przez upowanionego przedstawiciela, jest on zobowizany do przedłoenia dokumentu potwierdzajcego uprawnienia składajcego ofert. 6

7 12.9. Oferta powinna zawiera wszystkie wymagane dokumenty, owiadczenia i załczniki, o których mowa w SIWZ Poprawki w ofercie musz by naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisujcej ofert Wszystkie strony oferty powinny by spite (zszyte) w sposób trwały, zapobiegajcy moliwoci dekompletacji zawartoci oferty Wykonawca winien zapozna si z całoci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub wicej podmiotów naley załczy nastpujce dokumenty i załczniki: 1) wszystkie dokumenty, owiadczenia i informacje wymienione w punkcie 8 składane jest przez kadego z partnerów osobno, 2) pełnomocnictwo/upowanienie do reprezentowania w postpowaniu podmiotów wystpujcych wspólnie do reprezentowania w postpowaniu i zawarcia umowy wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowanionych przedstawicieli kadego z partnerów Zamawiajcy informuje, e dokumenty składane wraz z ofert, które ze wzgldu na tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie podlegaj udostpnianiu naley zastrzec opisem nie mog by udostpniane i wpi do oddzielnej teczki. Wykonawca nie moe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówie publicznych. 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Miejscem składania ofert jest Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku, ul. Na Stoku 49, Gdask, sekretariat pok. 412, Termin składania ofert upływa r. o godz. 09:00 1) Zaleca si, aby Wykonawca umiecił ofert w jednej nieprzejrzystej, zamknitej w sposób gwarantujcy nienaruszalno kopercie. Koperta winna by opiecztowana piecztk Wykonawcy oraz winna by zaadresowana adresem Zamawiajcego i posiada oznaczenie: DOSTAWA KARTY ELEKTRONICZNEJ 2) Wykonawca moe przed upływem terminu do składania ofert zmieni lub wycofa ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naley przygotowa i oznaczy zgodnie z pkt. 13 ppkt.1), a kopert oznaczy napisem ZMIANA lub WYCOFANIE Otwarcie ofert nastpi w siedzibie Zamawiajcego tj. Na Stoku 49; w Gdasku, IV pitro, sala konferencyjna pokój 418, w dniu: r. o godz. 09: Otwarcie ofert jest jawne W toku badania i oceny ofert Zamawiajcy moe da od Wykonawców wyjanie dotyczcych treci złoonych ofert Zamawiajcy poprawi w tekcie oferty oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiajc o tym wszystkich wykonawców, którzy złoyli oferty. Poprawianie omyłek rachunkowych odbywa si bdzie zgodnie z art. 88 ustawy Prawo zamówie publicznych. 7

8 14. Opis sposobu obliczenia ceny: Cen oferty naley obliczy sporzdzajc kalkulacj na formularzu OFERTY Cena oferty musi wynika ze sporzdzonej przez Wykonawc kalkulacji i uwzgldnia naleny podatek od towarów i usług (VAT) Cena oferty winna by przedstawiona w PLN Cena przedstawiona przez Wykonawc winna uwzgldnia ewentualne upusty, jakie Wykonawca oferuje Za elementy ujte w ofercie, a nie dostarczone Wykonawca nie otrzyma zapłaty. 15. Informacja dotyczca walut obcych, w jakich mog by prowadzone rozliczenia midzy Zamawiajcym a Wykonawc: Zamawiajcy nie przewiduje rozlicze w walutach obcych. 16. Opis kryteriów, którymi Zamawiajcy bdzie si kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiajcy bdzie si kierował kryterium o nastpujcym znaczeniu: Kryterium ceny 70% Kryterium ceny bdzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawc we wzorze formularza ofertowego. Punkty w kryterium cena bd obliczane na podstawie wzoru: PC = C min * 100/C of gdzie: PC C min C of punkty przyznane za cen, najnisza cena brutto sporód złoonych i wanych ofert, cena brutto ocenianej oferty. Punkty uzyskane zgodnie z ww. wzorem mnoy si przez 0, Kryterium termin dostawy 30% Kryterium termin dostawy (w pełnych dniach kalendarzowych) bdzie rozpatrywane na podstawie terminu realizacji dostawy podanego przez Wykonawc we wzorze formularza ofertowego Punkty w kryterium termin dostawy bd obliczane na podstawie wzoru: PT = T min * 100/T of gdzie: PT T min T of punkty przyznane za termin realizacji dostawy, najniszy termin realizacji dostawy (w pełnych dniach kalendarzowych) sporód złoonych i wanych ofert, termin realizacji dostawy ocenianej oferty. Punkty uzyskane zgodnie z ww. wzorem mnoy si przez 0,30. Oferta, która uzyska najwy sz liczb punktów zostanie uznana przez Zamawiajcego za najkorzystniejsz. 8

9 17. Informacja o formalnociach, jakie powinny by dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Zamawiajcy wybiera ofert najkorzystniejsz na podstawie kryteriów oceny ofert okrelonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia O wyborze oferty Zamawiajcy zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali si o udzielenie zamówienia Zamawiajcy poinformuje Wykonawc o terminie i miejscu podpisania umowy. Umowa zawarta bdzie na warunkach okrelonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Jeeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla si bdzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiajcy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej sporód pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba e zachodzi bd przesłanki okrelone w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych. 18. Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do treci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, je eli Zamawiajcy wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umow w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: Zamawiajcy przekazuje w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy, która bdzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego. 19. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przysługujcych Wykonawcy w toku postpowania o udzielenie zamówienia: Wykonawcy w toku postpowania o udzielenie zamówienia przysługuj rodki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych Dz. U. 19, poz. 177 z zastosowaniem zmian: z dnia 7 kwietnia 2006r. (Dz. U. Nr 79, poz. 551). 20. Informacje dodatkowe: Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniajcych, o których mowa w art. 67 ust, 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt., oraz okolicznoci po których zaistnieniu bd one udzielane, je eli zamawiajcy przewiduje udzielenie takich zamówie (art. 36 ust. 1 pkt. 5) Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zamówie uzupełniajcych Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiajcego, je eli Zamawiajcy dopuszcza porozumiewanie si drog elektroniczn: Owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacj przekazane za pomoc telefaksu lub drog elektroniczn uwaa si za złoone w terminie, jeeli ich tre dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona na pimie Zamawiajcy nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Załczniki bdce czci SIWZ: Załcznik nr 1 Formularz oferty Załcznik nr 2 owiadczenia z art. 22 ust. 1 Załcznik nr 3 wykaz dostaw w cigu ostatnich 3 lat Załcznik nr 4 wzór nadruku na kart Załcznik nr 5 wzór umowy 9

10 Załcznik nr 1 do SIWZ...dnia... Piecztka firmowa Wykonawcy ZARZD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GDASKU UL. NA STOKU GDASK O F E R T A 2. Dane dotyczce Wykonawcy: Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... Tel./fax.... II. Cena oferty : Nawizujc do postpowania w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy realizacj przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia, za podan niej cen: L.p. Rodzaj dostawy Szt. Cena jednostko wa netto Warto netto Podatek VAT w % Warto brutto 1. Elektroniczna karta bezstykowa Łcznie: Słownie (warto brutto);... Oferowana cena uwzgldnia wszystkie koszty zwizane z realizacj zamówienia. 10

11 III. Termin realizacji dostawy (wyliczony tylko z dni roboczych) Termin realizacji dostawy (w pełnych dniach kalendarzowych)... dni IV. Zobowizujemy si do wykonywania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r. OWIADCZENIA: 1. Owiadczamy, e zawarte we wzorze umowy stanowicej załcznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia zaproponowane przez Zamawiajcego warunki płatnoci oraz warunki gwarancji zostały przez nasz firm zaakceptowane. 2. Owiadczamy, e zapoznalimy si ze Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzee oraz zdobylimy konieczne informacje do przygotowania oferty. 3. Owiadczamy, e zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowizujemy si w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego. PODPISANO (nazwa i adres firmy, piecztka firmowa) imi, nazwisko i podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania, dnia 11

12 Załcznik Nr 2 do SIWZ Przystpujc do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostaw elektronicznych kart bezstykowych do uytku w systemie karty miejskiej w Gdasku. Owiadczam/y, e zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych Dz. U. 19, poz. 177 z zastosowaniem zmian: z dnia 7 kwietnia 2006r. (Dz. U. Nr 79, poz. 551): 1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli ustawy nakładaj obowizek posiadania takich uprawnie; 2. posiadam/y niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz potencjał techniczny, a take dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajduj/my si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegam/y wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2. PODPISANO (nazwa i adres firmy, piecztka firmowa) imi, nazwisko i podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania, dnia 12

13 Załcznik nr 3 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH W CIAGU OSTATNICH TRZECH LAT DOSTAW ODPOWIADAJCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOCI DOSTAWOM STANOWICYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA L.p Przedmiot Miejsce wykonania dostaw Termin realizacji dostawy Warto wykonanej dostawy z VAT-em (brutto) Uwaga: do wykazu naley dołczy dokumenty potwierdzajce wykonanie kadej dostawy naleycie, np. referencje PODPISANO (nazwa i adres firmy, piecztka firmowa) imi, nazwisko i podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania, dnia 13

14 Załcznik nr 4 do SIWZ WZÓR NADRUKU NA KART MIEJSK 14

15 Załcznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych Dz. U. 19, poz. 177 z zastosowaniem zmian: z dnia 7 kwietnia 2006r. (Dz. U. Nr 79, poz. 551) w dniu r. w Gdasku pomidzy: Zarzdem Transportu Miejskiego w Gdasku, jednostk bud etow, z siedzib w Gdasku ul. Na Stoku 49, działajc na podstawi statutu stanowicego załcznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/1076/05 Rady Miasta Gdaska z dnia r. reprezentowan przez: Dyrektora: mgr in. Włodzimierza Popiołka zwanym dalej Zamawiajcym, a... z siedzib:... Wpisanym przez.pod numerem KRS..., NIP.. reprezentowanym przez:.... zwanym w dalszej czci umowy Wykonawc 1 1. W wyniku przeprowadzonego postpowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie o wartoci nie przekraczajcej równowarto euro polegajce na: Dostawie elektronicznych kart bezstykowych do uytku w systemie karty miejskiej w Gdasku, spełniajce warunki : 1.1. Charakterystyka fizyczna (minimalne warunki): Karty winny posiada właciwoci nie gorsze ni karty uytkowane dotychczas w systemie e-biletu w Gdasku, a w szczególnoci powinny spełnia ponisze warunki: a. Zgodno z norm ISO/IEC typ A, b. Spełnienie warunków certyfikatu MIFARE (wymagane załczenie certyfikatu Mifare wystawionego przez Mifare Certification Institute - Arsenal Research, Faradaygasse 3, 1030 Wiede, Austria) c. Wykonane na bazie układu scalonego MF1MOA2S50 (16 sektorów pamici). d. Karta typu MIFARE STANDARD laminowana wielowarstwowo, etapowo (dla otrzymania minimalnej gruboci i wysokiej jakoci) z tworzywa sztucznego PVC. 15

16 e. Punkty połcze anteny i układu elektronicznego wykonane w technologii termokompresji. f. Antena wykonana z drutu miedzianego g. Wymiary zgodne z normami ISO (jak karty płatnicze ID-1 85,7x54x0.9mm) h. Wykonanie ogólne wg standardu ISO/IEC Zabezpieczenia: a) Karta w sposób jawny ma by oznaczona numerem odczytanym z pamici układu scalonego w procesie drukowania. Numer umieszczony ma by laserowo, z wykluczeniem próby jego zdrapania, podrobienia, starcia. b) Autentyfikacja z czytnikiem zgodnie z norm ISO/IEC DIS c) Karty maj zawiera zabezpieczenia zgodnie z norm ISO/IEC d) Karta zawiera ma 16 bitowy licznik zabezpieczony sprztowo oraz posługiwa si protokołem bezpieczestwa zgodnym z CRC e) Musi istnie moliwo wyłczania programowanych funkcji zapisu dla kart wycofywanych z obiegu Komunikacja: Komunikacja odbywa si droga radiow: a) Czstotliwo nona: MHz b) Interfejs bezkontaktowy zgodny z norm ISO/IEC typ A c) Szybko komunikacji: 106 kbit/s (Kbaud) d) Czas realizacji transakcji: mniej ni 170ms. e) Protokół komunikacyjny : half duplex f) Zasig operacyjny: do 10cm 1.4. Pami: a) Technologia: CMOS EEPROM b) Pojemno: 8 kbit (1kBajt) c) Podzielona na 16 niezalenych sektorów po 4 bloki kady d) Ilo cykli zapisu: minimum e) Ilo cykli odczytu jest nielimitowana f) Okres przechowywania danych 10 lat 1.5. Zasilanie: Indukcyjne przez czytnik. Karta nie posiada własnego zasilania. 16

17 1.6. Wytrzymało: a) Całkowita 10 lat (w warunkach normalnej eksploatacji) b) Mechaniczna zgodnie z ISO bez utraty funkcjonalnoci i walorów estetycznych c) Chemiczna zgodnie z ISO d) Temperaturowa zgodnie z ISO (w zakresie temperatur od 20 do +50 nie wystpuje utrata funkcjonalnoci i walorów estetycznych) e) Wilgotno wzgldna maksymalna rodowiska pracy karty : 90% 1.7. Druk: Karta ma by zadrukowana technologi offsetow, drukiem czterokolorowym, zgodnie z uzgodnionymi wzorami graficznymi Załcznik nr 3 do SIWZ Wykonawca zobowizuje si do dostarczenia przedmiotu umowy okrelonego w 1 w nastpujcym terminie: a) do dnia... od dnia podpisania umowy 2. Wykonawca zobowizuje si do dostarczenia do siedziby Zamawiajcego, przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko. 3. Przedmiot umowy winien spełnia wymogi okrelone w 1 umowy w i Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia, by wykonany zgodnie ze współczesn wiedz i sztuk techniczn oraz obowizujcymi przepisami i normami. 4. Wykonawca gwarantuje naleyt jako dostaw. 5. Wykonawca zobowizany jest dostarczy elektroniczne karty w opakowaniu chronicym naleycie dostaw przed uszkodzeniami. 6. Niebezpieczestwo utraty lub uszkodzenia dostawy przechodz z Wykonawcy na Zamawiajcego z chwil jej odbioru, stwierdzonego protokolarnie, przez Zamawiajcego Naleno za wykonanie przedmiotu zamówienia okrelonego w 1, wynosi: L.p. Rodzaj dostawy Szt. 1. Elektroniczna karta bezstykowa Cena jednostkowa netto Warto netto Podatek VAT w % Warto brutto Łcznie: Słownie (warto brutto);... 17

18 2. Zapłata nastpi w terminie do 14 dni od daty dorczenia faktur Zamawiajcemu, po zrealizowaniu dostawy. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy bdzie płatne z rachunku bankowego Zamawiajcego: w Banku Millennium S.A. Nr konta: Adres Zamawiajcego: Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask; NIP na rachunek bankowy Wykonawcy:... na podstawie podpisanego bez zastrzee protokołu odbioru dostawy. 4. Kwota jak zapłaci Zamawiajcy, Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy nie moe przekroczy wartoci umowy okrelonej w ust.1. Kwota okrelona w 3 ust.1 zawiera wszelkie koszty zwizane z realizacj zamówienia. Za niewykonany zakres umowy wynagrodzenie nie przysługuje. Wykonawcy nie przysługuje prawo dania wyszego wynagrodzenia Strony ustalaj nastpujce zasady odbioru przedmiotu umowy: 1. Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiajcego o dostawie na 2 dni przed terminem dostarczenia przedmiotu umowy. 2. Wykonawca przedmiot umowy dostarczy na własny koszt Zamawiajcemu pod adres: Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask. 3. Odbiór partii przedmiotu umowy nastpi w formie protokołu spisanego pomidzy Zamawiajcym i Wykonawc po dostarczeniu przez Wykonawc przedmiotu umowy na miejsce przeznaczenia. 4. W przypadku braków ilociowych lub widocznych wad w dostawie, okoliczno ta zostanie zaznaczona w treci protokołu. Wykonawca zobowizany jest wówczas do dostarczenia w terminie 7 dni, na swój koszt, brakujcych w dostawie elektronicznych kart lub wymiany wadliwych na nowe, pozbawione wad. 5. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Stron okoliczno ta zostanie zaznaczona w protokole z opisem przyczyny odmowy podpisu Wykonawca udziela Zamawiajcemu pisemnej 36 miesicznej gwarancji na karty bdce przedmiotem niniejszej umowy. 2. Zamawiajcy nie ma obowizku badania jakoci wyrobów przy ich odbiorze. 3. Wykonawca jest zobowizany do wymiany reklamowanych kart na nowe, wolnych od wad w terminie 7 dni, w okresie trwania gwarancji, liczc od dnia zgłoszenia wad. 18

19 W razie niewykonania lub nienaleytego wykonania warunków umowy: 9 1. Wykonawca zobowizuje si zapłaci Zamawiajcemu kary umowne: a) w wysokoci 10% wynagrodzenia brutto okrelonego w 3 ust.1 umowy, gdy Zamawiajcy odstpi od umowy z powodu okolicznoci, za które odpowiada Wykonawca, b) w wysokoci 0,2% wynagrodzenia brutto okrelonego w 3 ust.1 umowy za kady dzie zwłoki w usuniciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji, c) za zwłok w wykonaniu przedmiotu umowy, w szczególnoci za opónienie dostawy lub nieterminowe uzupełnienia niekompletnej dostawy bd wymiany wadliwych kart na nowe, w wysokoci 0,5% wynagrodzenia brutto okrelonego w 3 ust.1 umowy za kady dzie zwłoki, 2. W razie odstpienia Wykonawcy lub Zamawiajcego od umowy z przyczyn lecych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zostanie dodatkowo obciony kosztami zastpczego wykonania usługi. 3. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyszajcego wysoko kar umownych. 4. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo potrcenia kar umownych z faktur Wykonawcy, lub dochodzenia ich na zasadach ogólnych. 5. Zamawiajcy zobowizuje si zapłaci Wykonawcy kary umowne: - w wysokoci 10% wynagrodzenia brutto okrelonego w 3 ust.1 umowy w razie odstpienia przez Wykonawc od umowy z powodu okolicznoci, za które ponosi odpowiedzialno Zamawiajcy. 10 Wykonawca owiadcza, e: 1. wykonanie niniejszej umowy nie narusza praw osób trzecich, w szczególnoci praw autorskich, o których mowa w ustawie z r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80, poz. 904 z 2000r. z pó.zm.), 2. ponosi wszelkie, wynikajce z tego owiadczenia konsekwencje materialne. W szczególnoci Wykonawca zapewnia, e Zamawiajcy nie bdzie ponosił odpowiedzialnoci z tytułu naruszenia, wymienionych wczeniej, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych. W przypadku, gdy zamawiajcy bdzie zmuszony do zaspokojenia roszcze osób trzecich tytułu przedmiotowego naruszenia, Wykonawca naprawi szkod zamawiajcego z tego wynikł, Oprócz przypadków okrelonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajcy moe odstpi od umowy w nastpujcych przypadkach: a) wystpienia istotnej zmiany okolicznoci powodujcej, e wykonanie umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie mona było przewidzie w chwili zawarcia umowy, b) zostanie wszczte postpowanie układowe lub upadłociowe albo zostanie ogłoszona upadło Wykonawcy lub Wykonawca utraci zdolno finansowania, c) stwierdzenia niewykonywania lub niewłaciwego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawc. 2. Odstpienie od umowy musi nastpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 3. Umowa moe by rozwizana w kadym czasie za porozumieniem stron. 4. W przypadkach odstpienia od umowy, o którym mowa w 11 ust. 1 podpunkt a lub rozwizania umowy za porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo da wynagrodzenia nalenego za zakres prac wykonanych do dnia odstpienia lub rozwizania umowy. 19

20 5. W przypadku okrelonym w ust. 1 lit. c Zamawiajcy moe wypowiedzie umow w trybie natychmiastowym. 6. Zamawiajcy moe rozwiza umow w przypadku racego naruszenia przez Wykonawc jej postanowie bez ponoszenia skutków prawnych Zmiana postanowie niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyraonej na pimie pod rygorem niewanoci. 2. Do umowy nie zostan wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiajcego, jeeli przy ich uwzgldnianiu naleałoby zmieni tre oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferenta chyba, e konieczno wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznoci, których nie mona było przewidzie w chwili zawarcia umowy lub zmiany te s korzystne dla Zamawiajcego. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. 1 lub 2 jest niewana Strony ustalaj, e w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bd miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówie publicznych i Kodeksu Cywilnego. 2. Strony umowy zobowizuj si do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o kadej zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujcych, numerów telefonów. 3. W przypadku niezrealizowania zobowizania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaa si za dostarczone. 4. Zakazuje si przelewu wierzytelnoci wynikajcych z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bd przez Sd właciwy dla siedziby Zamawiajcego. 6. Integralna czci umowy stanowi oferta Wykonawcy. 7. Umow sporzdzono w 2 jednobrzmicych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiajcego. WYKONAWCA ZAMAWIAJCY 20

21 21

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdask, dnia 22.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Badania marketingowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku. Postpowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdask, dnia 27.03.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa elektronicznych kart bezstykowych, tam oraz zestawów czyszczcych do drukarek, do kart elektronicznych dla Zarzdu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 40 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław (nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U Numer sprawy: 66 / SR/ NM / 2008 Pozna, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw sprztu komputerowego do Sdu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdask, dnia 19.02.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przewóz dzieci i młodziey niepełnosprawnej do placówek owiatowych oraz orodków opiekuczo wychowawczych i zdrowotnych w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postpowania: ZP / 3 / 055/D/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sukcesywn dostaw wody mineralnej oraz dzieraw dystrybutorów na Zamawiajcym w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie i obsług kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujcych pokrycia w planowanych dochodach na 2006r. Nr sprawy FN 3054/4/2006 I.

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie ZAPYTANIEOFERTOWE NR2/2012 postpowaniamajcegonaceluwyonienie organizatorajednodniowejkonferencjimonitorujcej CzechowicachDziedzicachdniumarca2012roku dlapotrzebrealizacjiprojektu INTERBLOK wspófinansowanegozerodków

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego Załcznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu Profilaktyka próchnicy u dzieci z roczników od 1997 do 2002 W Z Ó R UMOWA Nr EZK.8012- /2009 na realizacj programu zdrowotnego zawarta w dniu.. w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09 Województwa Mazowieckiego ul. Jagielloska 26, 03-719 Warszawa, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 290, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.radzik@mazovia.pl. w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, 60-823 Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze Zatwierdzam : Dyrektor Zarzdu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajczkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy ZDP- 343-9/08/pn Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ...

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ... . Data. W N I O S E K O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 47 USTAWY PZP. I. Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawa gazów technicznych i najem butli.

Dostawa gazów technicznych i najem butli. Załcznik nr 1.1 do SIWZ AZP/40/ZP/AGZ/D/2010... Piecz nagłówkowa Wykonawcy Data. FORMULARZ OFERTOWY DLA CZCI I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy: Adres do korespondencji: Tel.: Fax:.... Adres

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach Lubartów, dnia 11 lipca 2008 r. Zwizek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów NIP 714-188-86-46 REGON 432725102 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa pojemników

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i wiadczenie usług dystrybucji do Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu

Bardziej szczegółowo

IV. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie nale y dostarczy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym.

IV. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie nale y dostarczy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym. N/zn.: ATZ_12_NZU_2011_EL_4918_2011 (Prosimy powoła si na numer sprawy) Warszawa, dn.30-05-2011r Zapytanie o ofert (dla zamówie o wartoci szacunkowej nie przekraczajcej równowartoci kwoty 14.000 euro)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Gmina Rejowiec Fabryczny ul.lubelska 16 22-169 Rejowiec Fabryczny, tel./fax 082 5663-103 lub 082 5664-121,e-mail: www.rada@ug.rejowiec.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach.

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach. Głuchołazy, 01.12.2006 r. Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 tel./fax 077 40 92 631 wewn. 45 (Wspólny Słownik Zamówie - CPV 746130000-9.) ogłasza

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3.

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWN DOSTAW TARCICY IGLASTEJ OBRZYNANEJ OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ON.AG.III/ZP/D 335 384/07 Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 3, 03-472 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, faks (22) 59 79 290, http://www.mazovia.pl, e-mail: j.rybak@mazovia.pl.

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Załcznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 20.05.2015 r. do Zarzdzenia nr 17/2014 z dnia 28.11.2014 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 Spis treci 1. Postanowienia ogólne 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 4 Wrocław: Usługa wywozu nieczystoci stałych - odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu RAP 19 2009 Numer ogłoszenia: 91363-2009; data zamieszczenia: 10.06.2009

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

zakup i dostaw sprztu technicznego oraz sprztu RTV

zakup i dostaw sprztu technicznego oraz sprztu RTV Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 3, 03-472 Warszawa, tel. (22) 59 79 604, faks (22) 59 79 603, http://www.mazovia.pl, b.malinowski@mazovia.pl. w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: : Przedmiot zamówienia stanowi dostawa bezkontaktowych kart elektronicznych w otwartym standardzie przemysłowym Mifare dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, bezwzględnie spełniających poniższe: -

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe w Radziejowie ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez..

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez.. GW.ZP.D.272.55.2011.AD. Załcznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu.., pomidzy: Województwem Mazowieckiego, reprezentowanym przez... zwanym dalej Zamawiajcym, upowanionym na podstawie umowy Nr 15/GW./GW.4/W/11

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa systemu zarzdzania i rezerwacji sali oraz dostawa urzdze aktywnych i elementów pasywnych niezbdnych do uruchomienia sieci w budowanym obiekcie Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 14.000,00

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 13795-2012; data zamieszczenia: 13.01.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki Radziejów tel , faks

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki Radziejów tel , faks WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprztu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: sukcesywna dostawa oleju opaowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR,

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na fili Domu Pomocy Społecznej Na Przedwioniu jest współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Biuro Urzdzania Lasu i Geodezji Lenej Oddział w Gdyni ul. witojaska 44, 81-393 Gdynia Znak sprawy: KO-32-2012 Gdynia, dnia 03 lipca 2012 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Projekt Kompas nowy kierunek życia współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (P z p) ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 206.000,00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo