Propozycja zmiany zarządzania programem Populacyjny Program Wykrywania Raka Piersi Metodą Mammografii Przesiewowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycja zmiany zarządzania programem Populacyjny Program Wykrywania Raka Piersi Metodą Mammografii Przesiewowej"

Transkrypt

1 Propozycja zmiany zarządzania programem Populacyjny Program Wykrywania Raka Piersi Metodą Mammografii Przesiewowej Szanowni Państwo, Obecnie w Polsce prowadzone są dwa populacyjne programy profilaktyczne mające na celu wykrywanie raka piersi. Jednym z nich jest Program Profilaktyki Raka Piersi Narodowego Funduszu Zdrowia, faktycznie realizujący badania mammograficzne, drugim jest jedyny taki na skalę światową (rozwiązanie na skalę światową było według jego autorów,...rozwiązaniem nowatorskim... ), program administracyjno logistyczny, realizowany na zlecenie Ministra Zdrowia, który ma za zadanie kontrolować i wspomagać program z Narodowego Funduszu Zdrowia. Sama nazwa programu NFZ tj.: Program Profilaktyki Raka Piersi jest trochę niefortunna, gdyż, jak konsultowałem to z jednym z panów profesorów, nie istnieje w medycynie pojęcie profilaktyka raka. Największym jednak problemem obu programów jest fakt, że są one napisane na podstawie dwóch odrębnych aktów prawnych w randze Ustawy, a pracownicy świadczeniodawców realizujących program Ministar Zdrowia uzurpują sobie prawo do kontrolowania programu NFZ i jego świadczeniodawców. Sytuacja, w której w ramach realizowania jednego celu funkcjonują dwa ośrodki decyzyjne, mające się w założeniach uzupełniać, szczególnie w przypadku tak wrażliwych społecznie zagadnień onkologicznych, nie może mieć miejsca. Na świecie, w krajach gdzie realizowane są programy populacyjne, zarządza się nimi z poziomu Ministerstwa Zdrowia. Dodatkowo, w ramach moich poszukiwań, nie znalazłem kraju, który tak jak Polska, finansowałby populacyjny program mammograficzny z obywatelskich składek na ubezpieczenie zdrowotne. Takie kraje jak Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Stany Zjednoczone, Włochy, populacyjne programy mammograficzne finasują z budżetu Ministerstwa Zdrowia. Dlatego, mając na uwadze poprawę obecnej sytuacji, proponuję rozważenie dwóch możliwości wprowadzenia zmian, które w ostatecznej formie spowodują : 1. Scentralizowanie programu w ramach Departamentu Świadczeń Zdrowotnych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia 2. Scentralizowanie programu w ramach Departamentu Świadczeń Zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia. 1

2 Zanim jednak przejdę do do szczegółów, pozwolą Państwo na krótką analizę ogłoszonego konkursu ofert na powołanie COK. Już na samym początku uważnego czytania ogłoszenia można popaść w pewnego rodzaju konfuzję. Ogłoszenie mówi, że na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.), oraz podstawie 5 ust. 1 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych (Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 4, poz.32), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania : Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi. Przedmiotem konkursu jest wybór koordynatora merytorycznego i organizacyjnego dla wymienionych zadań na lata , tj. Centralnego Ośrodka Koordynującego ośrodka sprawującego nadzór i koordynację programu w skali ogólnopolskiej. Zadaję sobie zatem pytanie, co jest zadaniem a co jest programem? Jeżeli istnieje Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi, napisany na podstawie Ustawy Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, to gdzie jest on opublikowany? Może po inną nazwą? Może ogłoszenie opiera się na kontynuacji dokumentu opublikowanego przez Departament Polityki Zdrowotnej nazwa programu: Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, nazwa zadania Program Profilaktyki Raka Piersi część administracyjno logistyczna ( ) Warszawa 2005? Opisane w tym dokumencie zadania są zbieżne z tymi w ogłoszeniu konkursowym. Wydaje się jednak, że na lata , na podstawie Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 4, poz.32, powinien powstać nowy program i nowe zadania. Jeżeli zatem Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi to nie program tylko zadanie opisane w załączniku numer 1, które ma spowodować: 1. Wzrost liczby wykonywanych w Polsce badań skryningowych raka piersi i raka szyjki macicy 2. Wzrost wykrywalności raka piersi raka szyjki macicy we wczesnym stadium zaawansowania choroby 3. Spadek zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy i raka piersi poprzez zapewnienie prawidłowej organizacji skryningów populacyjnych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy w Polsce, w tym realizację następujących działań: 2

3 Kontynuację wysyłki imiennych zaproszeń do kobiet. Realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz podejmowanie działań zachęcających kobiety do udziału w programach profilaktycznych oraz ułatwiających im możliwość wykonania badań skryningowych Szkolenia specjalistyczne dla personelu uczestniczącego w realizacji skryningów populacyjnych Kontrola jakości badań skryningowych. to kto i na jakiej podstawie zadania te opisał, kto je zatwierdził? Wskazuję, że na potrzeby opracowywania nowych programów Minister Zdrowia wydał zarządzenie z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych. Jeżeli elementem tego programu (chyba raczej zadania), finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia są koszty osobowe i zadaniowe związane z prowadzeniem koordynacji, nadzoru nad realizacją programów profilaktycznych realizowanych w skali całego kraju, to w jaki sposób i jakimi narzędziami COK ma zadania te realizować? W przypadku jednak gdyby Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi nie był programem tylko zadaniem, to których (proszę wskazać oficjalny dokument) programów profilaktycznych zadania to dotyczą? Słowo zadanie w języku polskim ma całkowicie inne znaczenie niż słowo program. W Opisie Programu z ogłoszenia mówi się, że... w celu kontynuacji w latach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy proponuje się ponowne ogłoszenie procedury konkursowej na wybór Centralnych Ośrodków Koordynujących (co najwyżej po jednym ośrodku dla każdego programu) i po 16 Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących (co najwyżej po jednym dla każdego województwa) w odniesieniu do ww. programów populacyjnych Ośrodki te zapewnią kompleksową organizację, koordynację i nadzór nad realizacją działań określonych w ramach populacyjnych programów w skali kraju.... Proponuję uściślić pewne stwierdzenia. Nie ma dokumentu pod nazwą Program wczesnego wykrywania raka piersi. Jest dokument pod nazwą Program profilaktyki raka piersi. Program ten realizowany jest przez świadczeniodawców w ramach umów podpisanych na świadczenia opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Moim zdaniem, obecne zapisy w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych spowodowały, że COK i WOK tylko potocznie i nieformalnie, są uczestnikami tego 3

4 programu. Stwierdzenie, że...ośrodki te zapewnią kompleksową organizację, koordynację i nadzór nad realizacją działań określonych w ramach populacyjnych programów w skali kraju..., jest trochę na wyrost. Dzisiaj, to struktury Narodowego Funduszu Zdrowia zapewniają koordynację, organizację i nadzór nad Programem Profilaktyki raka Piersi. COK i WOK tylko wspomaga te działania, nie mając formalnie żadnego wpływu na ich przebieg. Ten stan dwuwładzy, według mnie, trzeba zmienić. Nie ma obawy, że brak wyboru COK i WOK spowoduje przerwanie kontynuacji wykonywania badań mammograficznych. Ewentualna modyfikacja związana z centralizacją i umiejscowieniem zarządzania programem w jednym z ośrodków decyzyjnych, przyniesie w krótkim czasie wymierne korzyści. Wydaje się, że program wczesnego wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej, który był opracowany i finansowany z budżetu Ministra Zdrowia w 2004 roku, siłą rozpędu, od 2006 roku został przejęty przez Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, a odpowiedzialnością za jego finansowanie w części zasadniczej został obarczony Narodowy Fundusz Zdrowia (ustawa przewidywała roczne wydatki na poziomie tylko 250 mln PLN). Paradoksalnie, do dnia dzisiejszego, na zaproszeniach na badania, z tamych czasów pozostało stwierdzenie, że badania finansowane są przez Ministerstwo Zdrowia. Jest to pewnego rodzaju subtelna nieścisłość. Badania mammograficzne finansowane są dzisiaj ze składek zdrowotnych obywateli. Jedynie koszty zaproszenia na badania finansowane są z budżetu Ministra Zdrowia. Według mojej opinii, ogłoszenie powinno dotyczyć napisania i wyboru, zgodnie Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych (Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 4, poz.32 załącznik nr 1), nowego projektu programu populacyjnego. Program ten jasno (zarówno w sensie prawnym jak i logistyczno organizacyjnym) powinien definiować kto jest jego wykonanwcą (finasowanie, realizacja i nadzór), tzn. czy jest nim Minister Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, czy Narodowy Fundusz Zdrowia, na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, art. 48 ust.1. Program powinien być zatwierdzony przez Radę Naukowa działająca przy Ministrze Zdrowia. Swoją drogą, czy obecny Program Profilaktyki Raka Piersi realizowany przez NFZ zatwierdziła Agencja? Niestety nie dotarłem do żadnych materiałów w tej kwestii. 4

5 Wracając do uszczegółowienia moich propozycji pragnąłbym jeszcze raz zaznaczyć, że w obu przypadkach, anulowanie konkursu ofert na wybór COK i WOK nie będzie miało żadnego wpływu na kontynuowanie programu w ramach NFZ. Już dzisiaj COK i WOK nie mają prawnych możliwości ingerowania w działania NFZ, a przez ostatnich pięć lat COK i WOK nie zdiagnozowały potrzeb programu, nie zgłaszały, pomimo wielu interwencji, problemów z aspektami prawnymi, nie przedstawiły żadnej analizy problemów związanych ze zgłaszalnością itd.. Można dojść do wniosku (np. kontrola NIK), że program administracyjno-logistyczny (COK i WOK) był wykorzystywany jako pośrednik przekazywania środków finansowych z Ministerstwa Zdrowia do innych instytucji i osób fizycznych. COK i WOK nie posiadały kadry administracyjnej do prowadzenia kontroli i szkoleń ( w niektórych przypadkach kadra wykorzystywała swoją pozycję do drenowania środków finansowych z COK do swoich własnych prywatnych działalności gospodarczych). Wszystkie zadania (również te, które określone są w obecnym ogłoszeniu konkursowym) za ich pośrednictwem, były wykonywne przez inne podmioty. Wysyłka zaproszeń jest co prawda bezpośrednio realizowana przez WOK, ale koszty jej realizacji, logistyka, dostępność dla świadczeniodawców fizycznie wykonujących badania, jest według mnie ocenania mniej niż dostatecznie. Od lipca do listopada 2010 r., znana mi spółka, wysłała ponad sto pięćdziesiąt tysięcy zaproszeń bez żadnego udziału administarcyjno logistycznego i finansowego ze strony WOK. Według mojej oceny, wdrożenie tylko jednego postulatu tj. możliwości wykonywania przez mammobusy badań mammograficznych bez ograniczeń terytorialnych, zwiększyłoby zgłaszalność o 10% (bez finansowania przez MZ zaproszeń). Oczywiście, zdaję sobie sprawę z larum jakie podnieśliby pracownicy Funduszu i tzw. świadczeniodawcy stacjonarni. Większości z pracowników NFZ trudno zrozumieć, że realizacja populacyjnego programu profilaktyki raka piersi, powinna być pewnego rodzaju przywilejem związanym z ogromną odpowiedzialnością za jego efekty, a nie zapchaj dziurą dla szpitali, które posiadają w swoich zasobach mammograf i tylko raz na jakiś czas udostępniają go dla kobiet z programu. Odpowiedzialność ta i przywileje, powinny być określone w taki sposób, aby realnie umożliwić ich egzekwowanie. 5

6 Ad.1. Scentralizowanie programu mammograficznego w ramach Departamentu Świadczeń Zdrowotnych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, art.48, pkt.1 i 8) Narodowy Fundusz Zdrowia posiada już zasoby osobowe średniego szczebla, które mogłyby być odpowiedzialne za monitorowanie programu i wdrażanie nowych rozwiązań. Analizując działania NFZ, wydaje się, że brakuje tam osoby z wizją programu i zrozumienia dla doniosłości problemu. Proponuję zorganizować niezależną komórkę podległą bezpośrednio Prezesowi odpowiedzialną za program mammograficzny (programy profilaktyczne w ogóle). Do jej zadań będzie należało między innymi: 1. Opracować nowy program (zmodyfikować obecny poprzez np: wprowadzenie mierzalnych mierników wykonalności) 2. Opracować nowe zasady konkursowe (najważniejsze: jeden konkurs na cały kraj) 3. Opracować nowe zasady kontroli (częstsze audyty i testy specjalistyczne) 4. Wysyłka zaproszeń realizowana jako obowiązek świadczeniodawców 5. Wprowadzić pilotaż cyfrowy ( inny poziom finansowania) Program zatwierdza Prezes NFZ, po zaopiniowaniu przez Ministra Zdrowia (można wykorzystać opinię Rady Naukowej Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych) i Agencja. Organizacja nowej komórki, napisanie nowego programu i zasad, powinno według mnie zająć nie więcej niż 6 miesięcy. Trzeba jednak pamiętać, że w przyszłości może nastąpić wprowadzenie na rynek prywatnych ubezpieczycieli, co w konsekwencji spowoduje pojawienie się konkurencji dla NFZ. W takim wypadku, programy populacyjne, które według mnie powinny być zarządzane centralnie, znowu znajdą się w impasie. Koncepcja z NFZ jest rozwiązaniem najtańszym i najprostszym. 6

7 Ad.2. Scentralizowanie programu mammograficznego w ramach Departamentu Świadczeń Zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia.( Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, art.3 pkt 2. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych.) Według mnie, jest to koncepcja optymalna (pomimo dodatkowego obciążenia budżetu Ministra Zdrowia). Przede wszystkim porządkuje odpowiedzialność za program w sensie merytorycznym i społecznym (NFZ jest (powinien być) tylko tzw. płatnikiem). Ministerstwo Zdrowia odpowiedzialne jest za politykę zdrowotną, poprzez m.in. wdrażanie programów profilaktycznych. Program zarządzany w proponowanej formie może stać się ogromnym sukcesem politycznym. Poniżej przedstawiam zarys moich propozycji: 1. Minister Zdrowia powołuje w strukturach Departamentu Świadczeń Zdrowotnym Koordynatora Programu (Program przyjmuje nową nazwę Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi ) 2. Koordynator zatrudnia swój zespół i pisze nowy program i budżet, a nastepnie przedstawia go do zaopiniowania i zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia, Radę Naukową, Prezesa NFZ, Agencję Technologiczną. Najważniejsze punkty nowego programu : a. Konkursy i wybór realizatorów następuje w Ministerstwie Zdrowia. Ze względu na obecna sytuację w NFZ w sprawie kontraktacji badań mammograficznych, proponuję sukcesywny wybór realizatorów zaczynając konkursy w 2011 roku na lata , od województwa Mazowieckiego, Podlaskie,Świętokrzyskie, Łódzkie, Podkarpackie, Wielkopolskie. Następnie w 2012 roku kontraktacja na lata , Pomorskie, Dolnośląskie, Lubelskie, Lubuskie, Podkarpacki i w 2013 roku kontraktacja na lata Opolskie, Małopolskie, Warmińsko-Mazurskie, Zachodniopomorskie, Śląskie. b. stworzenie nowych zasad kontraktowania badań mammograficznych gdzie przy wyborze oferenta etapowo do wyczerpania puli będą brane takie elementy jak: - minimalna ilość wykonanych badań przez ostatnie trzy lata 15 tysięcy, 10 tysięcy, 5 tysięcy. c. oferent podpisze zobowiązanie do wykonania w pierwszym roku obowiązywania kontraktu nie mniej niż 60% populacji z karą umowną w postaci potrącenia 15% zabezpieczenia gwarancyjnego, w następnym roku 65% aż do 70 % włacznie. 7

8 d. określa się ściśle obszar terytorialny za który odpowiedzialny będzie każdy z wyłonionych oferentów. Świadczeniodawcy będą odpowiedzialni za wysyłanie zaproszeń (Obecne urządzenia do kopertowania tzw. kopertownice, przekaże się w ramach doposażenia wybranym oferentom). e. w porozumieniu z Agencją określa się jedną stawkę za wykonane badanie mammograficzne i za wykonanie dalszej diagnostyki. f. wybór dotyczy maximum 10 świadczeniodawców na jedno województwo i dwóch na jeden powiat w etapie podstawowym. g. uścisla się zasady wykonywania dalszej diagnostyki a w szczególności odpowiedzialność za prawidłowe raportowanie (ważnym jest standaryzacja procesu leczenia np. Breast Cancer Unit) h. wspiera się udział świadczeniodawców II etapu w aktywnym działaniu na rzecz zgłaszalności Kobiet do etapu pogłębionego, poprzez adekwatne do ilości zabiegów, ich finansowanie. i. określa się w sposób przejrzysty warunki, które musi spełnić oferent w zakresie kontroli jakości i audytów. j. Koordynator ma za zadanie przedstawić Ministrowi Zdrowia propozycje dotyczące zapisów prawnych w sprawie audytów klinicznych i propozycji zmian w rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. Nr 140, poz.1148) dotyczących kontroli jakości, scentarlizowanego systemu kontroli jakości (według mojej oceny niektóre zapisy zostały nieforyunnie przetłumaczone z języka angielskiego i są niejasne np. wywoływarka przeznaczona wyłącznie dla potrzeb mammografii (w miejscu) lub system dzienny RTG- mammograficzny przeładowywania kaset miniloader przenośny. Taka komplikacja prostego faktu, że ofernet musi posiadać wywoływarkę wyłącznie na potrzeby moammografi jest niezrozumiała, a pracownicy NFZ szczególnie z niej korzystają wykluczając mammobusy, które nie posiadają w mammobusie systemu dziennego RTG itd). Czy zapis, który mówi, że tylko świadczeniodawcy posiadający sprzęt do biopsji cieńko i gruboigłowej, mogą realizować etap pogłębionej diagnostyki. Będą ogromne problemy z tym związane. 3. Koordynator przygotowuje i wdraża projekt technologicznego przejścia skryningu z poziomu analogowego na cyfrowy. Koordynator rozpoczyna prace w 2011 roku. W 8

9 ramach tego projektu wysyła zaproszenia do producentów z prośbą o dostarczenie mammografów cyfrowych stacjonarnych i mobilnych w celu przeprowadzenia testów, które odpowiadają Polskiej specyfice. Dokonuje się wyboru placówek, które będą na podstawie wytycznych Koordynatora (opracowanych w porozumieniu z Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej) testowały dostarczony sprzęt (na koszt Ministra Zdrowia). Minister Zdrowia dokona wyboru maksymalnie trzech dostawców sprzętu, wynegocjucje warunki dostawy, a następnie ogłosi konkurs na doposażenie placówek realizujących program z budżetu Narodowego Programu Walki z Chorobami Nowotworowymi, gdzie obie strony finansują zakup w wysokości 50% wartości zamówienia, każda. Koordynator przewiduje doposażenie w około 100 mammobusów cyfrowych i 50 placówek stacjonarnych. Następnie połaczenie ich w jedną sieć informatyczną (osobny projekt zarządzania wykorzystujący obecny SIMP). 4. Koordynator przygotowuje i wdraża projekty badań naukowych w ramach programu (po zaopiniowaniu przez Radę Naukową i Ministra Zdrowia. Rada Naukowa może zgłaszać swoje projekty w ramach współpracy z Koordynatorem). 5. Koordynator przygotowuje i przedstawia Ministrowi Zdrowia roczny raport z realizacji założonych projektów i budżetu. Przygotowuje dla przedstwaiciela Ministra Zdrowia raport z realizacji zadań w ramch Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych do Marszałaka Sejmu. 6. Koordynator jednoosobowo przejmuje odpowiedzialnośc za realizację programu. Szanowni Państwo, odnosząc się do ogłoszonego załącznika nr. 3 Plan Rzeczowo Finansowy na rok 2011 chciałbym zaznaczyć, że: 3. Wysyłka zaproszeń przez WOK i finansowanie jej z Ministerstwa Zdrowia jest nieefektywne, przyjmujące charakter akcyjności a nie aktywnego skryningu. Wędzie na świecie to świadczeniodawcy wysyłają zaproszenia. Dodatkowo, jedno zaproszenie nie wystarczy aby efektywnie wzywać kobiety na badania. W Wielkiej Brytani praktykuje sie co najmniej trzykrotna wysyłkę korespondencji tj.: 1.zaproszenie, 2.list z prośbą o kontakt telefoniczny, 3.list z informacją o przyszłych badaniach. W międzyczasie następuje próba bezpośredniego kontaktu telefonicznego w celu ustalenia przyczyn nieobecności na badaniu. Takich zadań, na podstawie kilkuletniego doświadczenia, oceniam, że nie wykona żaden WOK. Zadania te muszą być 9

10 scedowane na świadczeniodawców. Kontakt z pacjentem jest obowiązkiem świadczeniodawcy i to oni są odpowiedzialni za zgłaszalnośc do programu. 4. Kampania informacyjno edukacyjna. Ważne jest bezpośrednie dotarcie do środowisk kobiecych co najmniej dwa razy do roku w ramach badań focusowych i spotkań edukacyjnych. Poparte to musi być kampanią informacyjną w lokalnych mediach, przy współpracy z samorządami, które nie mają na to pieniędzy. Samorządowcy chętnie za darmo wynajmują sale wykładowe, czasami roznoszą ulotki i plakaty. Kampanie edukacyjne (na podstawie wyboru w konkursie ofert) powinny prowadzić placówki naukowe na podstawie przygotowanego przez Koordynatora projektu systematycznych spotkań z kobietami w terenie, finansowanych z budżetu MZ. Najdroższe, ogólnopolskie kampanie medialne, powinny zajmowac minimalna pozycję w budżecie. Ich realizacją powinny zająć się fundacje i stowarzyszenia, które mają możliwości pozyskiwania środków od prywatnych inwestorów, a następnie występować do MZ i NFZ o wsparcie partnerskie. Ważne jest bezpośrednie dotarcie do populacji w terenie. Kampanie te, powinny być również przedmiotem współpracy pomiędzy realizatorem kampanii, placówką naukową a świadczeniodawcą odpowiedzialnym za dany obszar terytorialny, tak aby połaczyć edukację z praktyką wykonywania badań. 5. Szkolenia personelu powinny prowadzić do tego celu powołane instytucje, które dostały od Ministra Zdrowia możliwość pobierania z tego tytułu opłat. To świadczeniodawca, pragnący brać aktywny udział w programie, odpowiedzialny jest za poziom wyszkolenia swoich pracowników, określony w warunkach oferty. Świadczeniodawca ponosi koszty szkoleń (pamiętamy o nowej cenia za wykonane badanie). Realizacja programu to przywilej nie przymus. Minister Zdrowia, może na początku nowego programu wspomagać realizatorów programu, poprzez wyłonienie w drodze konkursu ofert kilku centrów szkoleniowych. Oferty tych centrów, między innymi, powinny zawierać już na etapie przystępowania do konkursu, wykaz tematyki szkoleń, jednostek i personelu, które będą brały udział w szkolenia w najbliższym roku. 6. Działania w zakresie kontroli jakości. COK i WOK w świetle obowiązujących przepisów nie mają uprawnień do kontrolowania świadczeniodawców. Nawet imienne upoważnienie Ministra Zdrowia do prowadzenia takiej kontroli, w przypadku gdy kontroler jest jednocześnie pracownikiem innego świadczeniodawcy, nie uprawnia do 10

11 przeprowadzenia kontroli. Uprawnienia do kontroli jakości udzielanych świadczeń przez świadczeniodawcę, ma powołana zgodnie z art. 33g ust 3 ustawy Prawo Atomowe, Komisja do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych. Do dnia dzisiejszego Minister Zdrowia nie powołał zgodnie z art. 33g ust. 3 ustawy Prawo Atomowe, członków Komisji. Każdy świadczeniodawca zobowiązany jest w ramach Ustawy Prawo Atomowe do prowadzenia kontroli jakości. Koordynator, w projekcie konkursu ofert (na podstawie opracowanych z Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej) zobowiąże przyszłych oferentów do dodatkowych badań kontroli jakości. Koordynator będzie współpracował z Ministrem Zdrowia w zakresie powołania Komisji ds. procedur i audytów klinicznych. Andrzej Stencel Lachen

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne w zakresach: profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Departament Zdrowia UMWP rok

Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Departament Zdrowia UMWP rok Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Departament Zdrowia UMWP 14.12.2016 rok Zdrowie w RPO WP 2014 2020 Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy Regionalny

Bardziej szczegółowo

Audyt społeczny narodowych programów profilaktyki nowotworowej

Audyt społeczny narodowych programów profilaktyki nowotworowej Audyt społeczny narodowych programów profilaktyki nowotworowej Warszawa, 25.04.2016 O audycie społecznym Cel: ocena skuteczności realizacji narodowych programów profilaktyki nowotworów piersi i szyjki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Definicje 3 Wstęp 5 1. Podstawy prawne prowadzenia kontroli świadczeniodawców przez Ministra Zdrowia 7

SPIS TREŚCI. Definicje 3 Wstęp 5 1. Podstawy prawne prowadzenia kontroli świadczeniodawców przez Ministra Zdrowia 7 Andrzej Stencel Funkcjonowanie programów: Program profilaktyki raka piersi część administracyjno logistyczna (2005-2010) Ministra Zdrowia i Program Profilaktyki Raka Piersi Prezesa Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Metodologia kontroli świadczeniodawców Programu profilaktyki raka piersi w zakresie jakości badań mammograficznych.

Metodologia kontroli świadczeniodawców Programu profilaktyki raka piersi w zakresie jakości badań mammograficznych. Metodologia kontroli świadczeniodawców Programu profilaktyki raka piersi w zakresie jakości badań mammograficznych. 2015 1. Kontrola wykonywana jest w oparciu o imienne upoważnienia Ministra Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNACYJNY. Szczegółowa struktura, zasady działania i organizacja centralnego ośrodka koordynującego.

CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNACYJNY. Szczegółowa struktura, zasady działania i organizacja centralnego ośrodka koordynującego. Załącznik nr 2b CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNACYJNY Szczegółowa struktura, zasady działania i organizacja centralnego ośrodka koordynującego. Centralny Ośrodek Koordynujący (nazywany dalej COK) nadzoruje realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH.

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Nazwa zadania: PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNO LOGISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE 1. Nakłady MOW NFZ na profilaktyczne programy zdrowotne w latach 2004 2012 Nakłady na profilaktyczne programy zdrowotne od 2008 r. nieznacznie ale sukcesywnie rosną. Spadek

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Moja Mammografia Gdańsk 2013-11-21 Widok 39 80-288 Gdańsk

Stowarzyszenie Moja Mammografia Gdańsk 2013-11-21 Widok 39 80-288 Gdańsk Stowarzyszenie Moja Mammografia Gdańsk 2013-11-21 Widok 39 80-288 Gdańsk Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz Ulica Grójecka 186 02-390Warszawa Uwagi do załącznika numer 4 Zasady Realizacji

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Nowelizacja art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200), zwana dalej,,ustawą,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działań profilaktycznych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wsparcie działań profilaktycznych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie działań profilaktycznych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 27 maja 2014 r. Plan prezentacji Omówienie projektu

Bardziej szczegółowo

LKA /2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-21-01/2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r.

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Plan prezentacji: 1.Organizacja i finansowanie poradni osteoporozy w 2016 r. 2. Propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.

Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Warunki finansowania programu profilaktyki raka piersi I. Część A. 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 23% wszystkich zachorowań

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych".

- o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-175-07 Druk nr 80 Warszawa, 8 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć zgłaszalność kobiet na badania profilaktyczne do poziomu 70% - na Dolnym Śląsku?

Jak zwiększyć zgłaszalność kobiet na badania profilaktyczne do poziomu 70% - na Dolnym Śląsku? Jak zwiększyć zgłaszalność kobiet na badania profilaktyczne do poziomu 70% - na Dolnym Śląsku? Wybierz Ŝycie mgr Jolanta Kotowska Wrocław 25-26.11.2009 26.11.2009 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu

Bardziej szczegółowo

Wybierz Życie Pierwszy Krok

Wybierz Życie Pierwszy Krok Wybierz Życie Pierwszy Krok Spotkanie dla Koordynatorów Szkolnych Leszno, 12 października 2015 Rak szyjki macicy w Polsce RSM to drugi co do częstości występowania nowotwór złośliwy narządów rodnych u

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach 1999-2013 Działania Powiatu z zakresu promocji i ochrony zdrowia Wszelkie działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizowane

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT Dagmara Korbasińska Departament Matki i Dziecka Ministerstwo Zdrowia Spała 2010 PODMIOTY Dzieci i młodzież Zawodnicy Kadra narodowa w sportach olimpijskich

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

USTAWA. z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200,

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla konkursu RPSW IZ /17 w ramach RPOWŚ

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla konkursu RPSW IZ /17 w ramach RPOWŚ Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla konkursu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-081/17

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Załącznik nr XI Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Program jest skierowany

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 81/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2013r. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI I. CZĘŚĆ A. 1. Opis problemu zdrowotnego.

Bardziej szczegółowo

P/08/098 LLO-410-30-03/08 P a n i GraŜyna KRULIK Dyrektor Wojewódzkiego; Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

P/08/098 LLO-410-30-03/08 P a n i GraŜyna KRULIK Dyrektor Wojewódzkiego; Szpitala Zespolonego w Skierniewicach Łódź, dnia listopada 2008r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 P/08/098 LLO-410-30-03/08 P a n i GraŜyna KRULIK

Bardziej szczegółowo

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO Alicja Szewczyk Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Gdańsk 15 maja 2014r. EDUKACJA jest kluczem do zbudowania relacji terapeutycznej z

Bardziej szczegółowo

P/08/098 LOL-410-27-02/08 Pan Janusz Chełchowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

P/08/098 LOL-410-27-02/08 Pan Janusz Chełchowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Olsztyn, dnia.10.2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/098 LOL-410-27-02/08 Pan Janusz Chełchowski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt UE

Nowy projekt UE Nowy projekt UE 2015-2022 Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologicznodemograficznych kraju 10 specjalizacji objętych projektem: 1. onkologia

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku Prezesa NFZ Zasady przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 30/2012 z dnia 12 marca 2012 o projekcie programu zdrowotnego Edukacyjno profilaktyczny program wczesnego wykrywania

Bardziej szczegółowo

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce Opis projektu HCV. Rola samorządów i diagnostyce Projekt cyklu debat edukacyjnych z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w obszarze profilaktyki wzwc DOBRE PROGRAMY ZDROWOTNE.PL Kraków 2015 HCV. Rola

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A Z B I O R C Z A

I N F O R M A C J A Z B I O R C Z A NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I N F O R M A C J A Z B I O R C Z A o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w I półroczu 2013 r. (Opracowano

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

FORMULARZ OFERTOWY. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Postępowanie nr PN-88/17/KE Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Breast Units (skoordynowane leczenie raka piersi) w Polsce i na świecie. Jacek Jassem Gdański Uniwersytet Medyczny

Koncepcja Breast Units (skoordynowane leczenie raka piersi) w Polsce i na świecie. Jacek Jassem Gdański Uniwersytet Medyczny Koncepcja Breast Units (skoordynowane leczenie raka piersi) w Polsce i na świecie Jacek Jassem Gdański Uniwersytet Medyczny Odsetek 5-letnich przeżyć w raku piersi w krajach Unii Europejskiej 100 90 80

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z audytu rok 2014

Sprawozdanie z audytu rok 2014 Sprawozdanie z audytu rok 2014 Elżbieta Łuczyńska Przewodnicząca Sekcji Chorób Piersi PLTR Audyt kliniczny W 2014 roku każdy ośrodek wykonujący badania w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 84/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014r. I. CZĘŚĆ A. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Wywrot Dyrektor Specjalistycznego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polanicy Zdroju

Pan Krzysztof Wywrot Dyrektor Specjalistycznego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polanicy Zdroju NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel./fax 342-87-77, tel. 342-10-32 Wrocław, dnia 22 grudnia 2008 r. P/08/098 LWR-41031-4 /2008 Pan

Bardziej szczegółowo

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Olga Partyka Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Kierownik: prof. Andrzej M. Fal Co to jest zdrowie publiczne?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny spółki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wielkopolski i części Ziemi Lubuskiej (Wielkopolskie Centrum

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wielkopolski i części Ziemi Lubuskiej (Wielkopolskie Centrum Program Profilaktyki Raka Piersi Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wielkopolski i części Ziemi Lubuskiej (Wielkopolskie Centrum Onkologii) 13.06.2006

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. I. CZĘŚĆ A. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach Kielce, dnia listopada 2008 r. P/08/098 LKI-41012-2-08 Pan Stanisław Góźdź Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

LBY /08 P/08/098 Szanowny Pan Dr n. med. Zbigniew Pawłowicz Dyrektor Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka W Bydgoszczy

LBY /08 P/08/098 Szanowny Pan Dr n. med. Zbigniew Pawłowicz Dyrektor Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka W Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia listopada 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY-41021-01/08 P/08/098 Szanowny Pan Dr n.

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer)

Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer) 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach FUNKCJA MAO MAO Osoba właściwa do reprezentowania beneficjenta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Programy zdrowotne w praktyce. Współpraca z placówkami medycznymi Małgorzata Stelmach - Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet Warszawa, 21 kwietnia 2015

Programy zdrowotne w praktyce. Współpraca z placówkami medycznymi Małgorzata Stelmach - Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet Warszawa, 21 kwietnia 2015 FORUM INNOWACYJNA OCHRONA ZDROWIA Programy zdrowotne w praktyce. Współpraca z placówkami medycznymi Małgorzata Stelmach - Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet Warszawa, 21 kwietnia 2015 Fundacja MSD dla Zdrowia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 81/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17grudnia 2013 r. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY I. CZĘŚĆ A. 1. Opis problemu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE realizacja Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Wrocław, 25 listopada 2016 Regulacje Prawne - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ustawa

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi Program profilaktyki raka piersi 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025 Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych P R E Z E N T A C J A W Y N I K Ó W B A D A N I A dla Fundacji Onkologia 2025 21 listopada 2014 Badania diagnostyczne rekomendowane

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 września 2004 r.

Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 września 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.

Bardziej szczegółowo

Możliwości rozwoju profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Możliwości rozwoju profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwości rozwoju profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 24.02.2015 r. Małgorzata Zadorożna Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Przemysław Sielicki Warszawa, 09 marca 2017 r. HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

STANDARD USŁUG DOTYCZĄCY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO

STANDARD USŁUG DOTYCZĄCY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO Załącznik nr 12c do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-058/16 STANDARD USŁUG DOTYCZĄCY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO 1 Cel Programu Celem Programu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące przeprowadzania kontroli w ośrodkach realizujących skryning mammograficzny w Polsce

Wymagania dotyczące przeprowadzania kontroli w ośrodkach realizujących skryning mammograficzny w Polsce Wymagania dotyczące przeprowadzania kontroli w ośrodkach realizujących skryning mammograficzny w Polsce obowiązują w kaŝdym Wojewódzkim Ośrodku Koordynującym Część dotycząca sprawdzenia organizacji badań,

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-21-02/2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-21-02/2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-21-02/2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/130 Realizacja zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych Jednostka przeprowadzająca

Bardziej szczegółowo

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje Polska Liga Walki z Rakiem Międzynarodowe inspiracje Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem (ECL) www.europeancancerleagues.org Bruksela, Belgia info@europeancancerleagues.org ECL WIZJA: Europa

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/prawo/3434,rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-2-ma rca-2004-r.html Wygenerowano: Poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 07:24 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Płacę składki, więc mi się należy! Nie wszystko Nie od razu Świadczeniodawca też ma obowiązki Obowiązki świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

CEL: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych

CEL: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych I etap podsumowanie CEL: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych do osiągnięcia przez: - rozbudowę funkcjonalną portalu obywatel.gov.pl - uruchomienie Informacji

Bardziej szczegółowo

CEL: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych

CEL: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych I etap podsumowanie CEL: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych do osiągnięcia przez: - rozbudowę funkcjonalną portalu obywatel.gov.pl - uruchomienie Informacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MINISTER ZDROWIA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH W 2013 R. Podstawa prawna: art. 9 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI I. CZĘŚĆ A. Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI 1. Opis problemu zdrowotnego.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny model funkcjonowania ośrodka badawczego a risk-based monitoring. Marek Konieczny Prezes Zarządu Łukasz Pulnik Partner Zarządzający

Nowoczesny model funkcjonowania ośrodka badawczego a risk-based monitoring. Marek Konieczny Prezes Zarządu Łukasz Pulnik Partner Zarządzający Nowoczesny model funkcjonowania ośrodka badawczego a risk-based monitoring Marek Konieczny Prezes Zarządu Łukasz Pulnik Partner Zarządzający Warszawa, dn. 20 maja 2014 Plan prezentacji 1. Obecny a oczekiwany

Bardziej szczegółowo

Screening raka piersi

Screening raka piersi OCENA SCREENINGU RAKA PIERSI W POLSCE Radosław Tarkowski Katedra Onkologii A.M. we Wrocławiu Polska: 14 482 zachorowania 5 255 zgonów (na podstawie danych Centrum Onkologii w Warszawie) 137,8 78 61.2 Zapadalność

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Pan prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski Dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Pan prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski Dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach Pan prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski Dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

MODEL PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA I/LUB PROFILAKTYKI CHORÓB

MODEL PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA I/LUB PROFILAKTYKI CHORÓB MODEL PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA I/LUB PROFILAKTYKI CHORÓB Uwaga: Każdy z powiatów uprawniony do udziału w naborze może złożyć tylko jeden wniosek. Jednocześnie, dany powiat może być partnerem w nieograniczonej

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (Prof. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

LWA /2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA /2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-11-03/2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę P/13/130 Realizacja zadań Narodowego programu zwalczania

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego

Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego Informacje ogólne o projekcie: Projekt ujęty na Liście projektów indywidualnych POIiŚ 2007 2013, Beneficjent: Minister Spraw

Bardziej szczegółowo

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP w Polsce dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP 1997 PPP 2007 Źródło: PPPs in Developing Economies: Overcoming Obstacles to Private Sector Participation, DEPFA BANK 2007 W całym okresie - 205(176)

Bardziej szczegółowo

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie Dziennik Ustaw Nr 52 3302 Poz. 271 2. Program profilaktyki raka szyjki macicy macicy etap podstawowy pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego. macicy etap diagnostyczny

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 2005-2011

Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 2005-2011 Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 25-211 Ostatnie, opublikowane w roku 212 dane dla Polski [1] wskazują, że w latach 28-29 w woj. dolnośląskim stwierdzano

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY OPIEKI PALIATYWNEJ W POLSCE

PROBLEMY OPIEKI PALIATYWNEJ W POLSCE PROBLEMY OPIEKI PALIATYWNEJ W POLSCE Dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedra Onkologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wrocław, 18.09.2014 Liczba świadczeniodawców Liczba

Bardziej szczegółowo

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987 PROGRAM UDZIAŁU W ETAPIE 20142015 BUDOWY IIP 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu wiodącego, podstawa prawna Minister Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM

PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM Jest to projekt realizowany przez w Szamotułach dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez

Bardziej szczegółowo

Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000. Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi. Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk

Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000. Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi. Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000 Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk Korzystny wpływ skryningu na zmniejszenie umieralności z powodu raka

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ W RODZAJU RATOWNICTWO MEDYCZNE. OD 01.07.2011r.

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ W RODZAJU RATOWNICTWO MEDYCZNE. OD 01.07.2011r. KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ W RODZAJU RATOWNICTWO MEDYCZNE OD 01.07.2011r. Zmiany w modelu kontraktowania wynikają z następujących aktów prawnych : Ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia Problem odmów przyjęć pacjentów w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego "rejonizacja" pomoże rozwiązać problem? Prezentacja założeń do koncepcji: "Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi

Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka

Bardziej szczegółowo

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej Warszawa, 18 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Zapobieganie chorobom zachowaniozależnym Od Samobadania Piersi Do Mammografii 2011/12 pilotaż

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 66/2007/DSOZ ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu zdrowotnego Rak szyjki macicy jest szóstym*, co do częstości, nowotworem u kobiet

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 97 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Szlachetne zdrowie

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Szlachetne zdrowie Regulamin powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego 1. Postanowienia ogólne 1) Konkurs o tematyce z zakresu ochrony i promocji zdrowia zgodnie z celami konkursu w kategoriach: a) przedszkola

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT. z realizacji

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT. z realizacji Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT z realizacji Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu Noworodków w Polsce w latach 2003-2015 Klinika Otolaryngologii

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji wybranych zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w latach 2006-2008 (I półrocze)

Informacja o wynikach kontroli realizacji wybranych zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w latach 2006-2008 (I półrocze) NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia KPZ-41011/2008 Nr ewid. 147/2009/P/08/098/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji wybranych zadań Narodowego programu zwalczania

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Zdrowia

Narodowego Funduszu Zdrowia Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Znak: NFZ/CF/BP/2013/ / Warszawa, dnia maja 2013 r. Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Odpowiadając na Pana pismo z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo