OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI WYŻSZYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i pracowników uczelni wyższych, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków zawartych pomiędzy Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwane dalej Generali, a Ubezpieczającymi Do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU wymaga to zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Generali zobowiązane jest do przedstawienia Ubezpieczającemu na piśmie różnicy między treścią umowy a OWU przed zawarciem umowy. W razie nie dopełnienia tego obowiązku Generali nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Postanowienia tego nie stosuje się do umów zawieranych w drodze negocjacji. II. DEFINICJE Terminy oraz nazwy użyte w niniejszych OWU, polisie oraz innych dołączonych dokumentach oznaczają: 3 1) Centrum Alarmowe telefoniczne centrum zgłoszeniowe, czynne przez całą dobę 365 dni w roku, przyjmujące zgłoszenia, weryfikujące prawo do ochrony ubezpieczeniowej w zakresie usług Assistance oraz w przypadku pozytywnej weryfikacji natychmiast wykonujące wymaganą usługę Assistance; 2) Choroba śmiertelna nieuleczalna choroba zdiagnozowana u Ubezpieczonego, po raz pierwszy w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, która na podstawie, co najmniej dwóch niezależnych pisemnych opinii wydanych przez lekarzy, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, spowoduje śmierć Ubezpieczonego przed upływem 12 miesięcy od daty jej zdiagnozowania. Termin ten nie obejmuje chorób, które były zdiagnozowane lub leczone przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej; chorób i stanów chorobowych będących następstwem (lub skutkiem) zdiagnozowanych przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej; chorób przewlekłych oraz chorób i stanów chorobowych będących następstwem zakażenia wirusem HIV (niezależnie od tego czy zakażenie Ubezpieczonego nastąpiło przed czy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej); 3) Choroba przewlekła zdiagnozowana przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej choroba mająca długotrwały przebieg, trwająca zwykle miesiącami lub latami (także z okresami zaostrzenia lub remisji), leczona w sposób stały lub okresowy; 4) Dziecko za dziecko uznaje się osobę/osoby pozostające pod władzą rodzicielską Ubezpieczonego, która w momencie nieszczęśliwego wypadku nie przekroczyła 18 roku życia; 5) Koszty leczenia na terenie RP koszty poniesione przez Ubezpieczonego na terenie RP w związku z leczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków, które nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub z tytułu innej umowy ubezpieczenia. Do kosztów tych zalicza się: koszty wizyt lekarskich, koszty leczenia i zabiegów ambulatoryjnych, koszty niezbędnych operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych), koszty badań zleconych przez lekarza; koszty leczenia szpitalnego; koszty transportu Ubezpieczonego z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium. Termin ten nie obejmuje: kosztów zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, kosztów naprawy lub zakupu aparatów ortodontycznych, protez stomatologicznych, okularów oraz kosztów, o których mowa w 17 i 18 niniejszych OWU; 6) Koszty pogrzebu udokumentowane oryginałami imiennych rachunków koszty poniesione w związku z pogrzebem lub kremacją ciała Ubezpieczonego. Za koszty pogrzebu uważa się koszty poniesione na: przygotowanie ciała zmarłego do pogrzebu lub kremacji; zakup trumny lub urny; transport ciała zmarłego do miejsca pogrzebu lub kremacji; dokonanie czynności związanych z pogrzebem lub kremacją. Termin ten nie obejmuje: opłat i datków wniesionych na rzecz jakiegokolwiek kościoła; kosztów zakupu odzieży dla zmarłego; kosztów zakupu odzieży żałobnej dla członków rodziny; kosztów zakupu kwiatów; kosztów związanych z zakupem miejsca na cmentarzu; kosztów związanych z zakupem i ustawieniem nagrobka (wmurowaniem płyty nagrobnej); kosztów organizacji stypy;

2 7) Leczenie szpitalne następstw nieszczęśliwych wypadków pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na zlecenie lekarza, w celu leczenia uszkodzeń ciała spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem, trwający nieprzerwanie, co najmniej 2 dni, służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia Ubezpieczonego. Okres pobytu w szpitalu liczony jest od daty przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala do daty jego wypisania ze szpitala; jeżeli w czasie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nastąpił zgon Ubezpieczonego, okres pobytu w szpitalu liczony jest do daty zgonu Ubezpieczonego. Do pobytu w szpitalu nie wylicza się dni przebywania na przepustkach; 8) Miejsce zamieszkania miejsce stałego zameldowania Ubezpieczonego wskazane w dowodzie osobistym na terytorium Polski; 9) Nieszczęśliwy wypadek wywołane gwałtownie i nagle działającą przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego, w wyniku którego Ubezpieczony doznał obrażeń ciała lub zmarł; 10) Nieszczęśliwy wypadek w środku lokomocji nieszczęśliwy wypadek, w którym Ubezpieczony uczestniczył jako kierowca lub pasażer pojazdu samochodowego lub był kierującym lub pasażerem pojazdu szynowego, statku wodnego lub powietrznego, który uległ wypadkowi w związku z ruchem drogowym, wodnym lub powietrznym, a także w związku z ruchem pojazdu szynowego; 11) Niezdolność zawodowa spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, zaistniałym w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej całkowita niezdolność Ubezpieczonego do wykonywania pracy zgodnie z jego kwalifikacjami, wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, ukończonymi kursami lub posiadanymi umiejętnościami, którą mógł świadczyć na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej; 12) Nowotwór złośliwy niekontrolowany wzrost i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych powodujące naciekanie i niszczenie prawidłowych tkanek. Rozpoznanie musi zostać potwierdzone badaniem histopatologicznym. Termin ten obejmuje również białaczkę (z wyłączeniem przewlekłej białaczki limfatycznej o stopniu zaawansowania mniejszym niż 3 wg RAI), chłoniaki, włącznie z ziarnicą złośliwą (choroba Hodgkina), złośliwe nowotwory szpiku kostnego oraz nowotwory skóry powodujące powstawanie przerzutów. Terminem tym nie są objęte następujące rodzaje nowotworów: nieinwazyjne nowotwory in situ, nowotwory towarzyszące zakażeniu wirusem HIV, czerniak złośliwy skóry w stopniu zaawansowania 1A wg klasyfikacji AJCC z 2002 roku (=< 1 mm, poziom II lub III, bez owrzodzenia), wczesny nowotwór gruczołu krokowego T1 wg klasyfikacji TNM (wliczając T1a i T1b) lub odpowiadający mu stopień zaawansowania wg innej klasyfikacji, nowotwór szyjki macicy w stopniu CIN 1 3, nowotwór podstawnokomórkowy i kolczystokomórkowy skóry; 13) Operacja plastyczna zabieg chirurgiczny przeprowadzony na wyraźne pisemne wskazanie lekarza prowadzącego służący usunięciu oszpeceń będących wynikiem nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej; 14) Opieka nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi opieka nad dzieckiem do 18 roku życia lub osobą niesamodzielną polegająca na zapewnieniu niezbędnych warunków bytowych oraz bezpieczeństwa; 15) Osoba niesamodzielna osoba zamieszkująca w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego w momencie nieszczęśliwego wypadku, która ze względu na zły stan zdrowia, podeszły wiek lub wady wrodzone nie jest samodzielna i nie może zaspokajać swoich podstawowych potrzeb życiowych oraz wymaga stałej opieki; 16) Osoba wskazana osoba zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazana przez Ubezpieczonego do sprawowana opieki nad psami lub kotami; 17) Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wyroby medyczne, z zastrzeżeniem określonych w niniejszej definicji, wymienione w aktualnym rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Termin ten nie obejmuje: środków pomocniczych niewymienionych w wyżej powołanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia, lekarstw, środków opatrunkowych, aparatów ortodontycznych, protez stomatologicznych oraz okularów; 18) Przedstawiciel ustawowy rodzic posiadający władze rodzicielską lub opiekun Ubezpieczonego ustanowiony przez sąd; 19) Sporty wysokiego ryzyka są to w szczególności: alpinizm, baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie przy użyciu sprzętu specjalistycznego, skoki na gumowej linie, spadochroniarstwo, speleologia, sporty motorowe i motorowodne, sporty walki, myślistwo, jazda konna, bobsleje, skoki narciarskie, jazda na nartach wodnych oraz inne niewymienione w niniejszym zestawieniu, a powszechnie uważane za sporty wysokiego ryzyka lub sporty ekstremalne; 20) Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3 ; 21) Szpital działający zgodnie z prawem zakład opieki zdrowotnej, którego zadaniem jest całodobowa opieka zdrowotna nad chorymi, ich leczenie, prowadzenie badań diagnostycznych, wykonywanie zabiegów chirurgicznych w warunkach stacjonarnych, w specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach, posiadających odpowiednia infrastrukturę i zatrudniający całodobowo zawodowy, wykwalifikowany personel pielęgniarski i przynajmniej jednego lekarza, utrzymujący stałe miejsca szpitalne dla pacjentów i prowadzący dla nich dzienne rejestry medyczne. Definicja szpitala nie obejmuje: ośrodków opieki społecznej, ośrodków dla psychicznie chorych, hospicjów onkologicznych, ośrodków leczenia uzależnień narkotykowych, alkoholowych i innych, ośrodków sanatoryjnych, rehabilitacyjnych i wypoczynkowych;

3 22) Środek lokomocji pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego oraz statku wodnego rozumianego jako urządzenie pływające o napędzie mechanicznym, w tym również prom, wodolot i poduszkowiec, a także statek powietrzny, rozumiany jako urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża, z wyłączeniem balonów, sterowców, szybowców, motoszybowców, skrzydłowców oraz spadochronów osobowych; 23) Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu stosowana w Generali TU S.A. zatwierdzona Uchwałą Zarządu Generali nr NL/4/9/2000 z dnia 26 września 2000 roku, stosowana przy ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu co do skutków zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, dostępna we wszystkich placówkach Generali oraz na stronie internetowej 24) Trwały uszczerbek na zdrowiu trwałe, nierokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu albo upośledzeniu jego funkcji; Stopień trwałego uszczerbku określają wyznaczeni przez Generali lekarze w oparciu o Tabelę oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu stosowanej w Generali T.U. S.A. ; 25) Ubezpieczający uczelnia publiczna lub niepubliczna zawierająca z Generali umowę ubezpieczenia, na rzecz Ubezpieczonego; 26) Ubezpieczony osoba fizyczna, na rachunek, której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia, tj.: a) student studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub drugiego stopnia (magisterskich); b) nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy, który w chwili zawierania umowy ubezpieczenia nie miał ukończonego 65 roku życia, zatrudniony przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę; c) pracownik administracyjno gospodarczy, który w chwili zawierania umowy ubezpieczenia nie miał ukończonego 60 roku życia, zatrudniony u Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę; 27) Uposażony osoba uprawniona do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli Ubezpieczony nie wyznaczy Uposażonego, Generali wypłaci świadczenie rodzinie Ubezpieczonego w następującej kolejności: współmałżonkowi; w przypadku braku współmałżonka dzieciom; w przypadku braku współmałżonka i dzieci - przedstawicielowi ustawowemu Ubezpieczonego; w przypadku braku współmałżonka, dzieci i przedstawiciela ustawowego rodzeństwu; w pozostałych przypadkach innym ustawowym spadkobiercom; 28) Udar mózgu trwałe uszkodzenie tkanki mózgowej, powodujące powstanie ubytków neurologicznych, utrzymujących się ponad 24 godziny, spowodowane niedokrwieniem lub zawałem tkanki mózgowej, zatorem lub krwotokiem wewnątrzczaszkowym. Termin ten nie obejmuje zawału mózgu lub krwawienia wewnątrzczaszkowego, spowodowanego zewnętrznym urazem oraz epizodów przemijającego niedokrwienia mózgu; 29) Uprawniony lekarz zatrudniony w Centrum Alarmowym lekarz konsultant oraz konsultant medyczny Generali; 30) Usługi Assistance zorganizowanie pomocy medycznej i opieki nad ludźmi na rzecz Ubezpieczonego i / lub jego rodziny; 31) Utonięcie śmierć w następstwie braku tlenu w ustroju wskutek niemożności oddychania w wodzie; 32) Wyczynowe/zawodowe uprawianie sportu regularne i intensywne treningi, udział w zawodach i obozach kondycyjnych w ramach przynależności do klubów sportowych, a także czerpanie dochodów z uprawianej dyscypliny sportu. W rozumieniu niniejszych OWU, osobami wyczynowo/zawodowo uprawiającymi sport nie są osoby, które: uprawiają sport w ramach wychowania fizycznego; biorą udział w imprezach sportowych organizowanych i prowadzonych przez Ubezpieczającego, uprawiają sport rekreacyjnie, z wyłączeniem sportów wysokiego ryzyka; 33) Zawał serca martwica części mięśnia sercowego wywołana nagłym przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mięśnia sercowego. Rozpoznanie musi być oparte na stwierdzeniu wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I, troponiny T, CK-MB) z co najmniej jedna wartością przekraczająca 99 percentyl zakresu referencyjnego dla danej metody laboratoryjnej, z współistniejącym co najmniej jednym z wymienionych niżej klinicznych wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego: - typowe objawy kliniczne zawału mięśnia sercowego - jeden z następujących objawów EKG wskazujących na świeże niedokrwienie mięśnia sercowego: świeżo powstałe uniesienie lub obniżenie odcinka ST-T, odwrócenie załamka T, nowe, patologiczne załamki Q, nowo powstały bok lewej odnogi pęczka Hisa. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje innych ostrych zespołów wieńcowych. III. PRZEDMIOT I MIEJSCE UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia są: 4 1) następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz następstwa zdarzeń opisanych w niniejszym OWU, które zaszły w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej; 2) koszty świadczenia usług Assistance, wskazanych w niniejszych OWU.

4 Generali gwarantuje: 5 1) objęcie Ubezpieczonego całodobową ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń opisanych w niniejszych OWU zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, z zastrzeżeniem możliwych wyłączeń terytorialnych dla poszczególnych zdarzeń wskazanych w dalszej części OWU ; 2) realizację wskazanych w niniejszych OWU usług Assistance; usługi Assistance świadczone są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. IV. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Zakres ubezpieczenia podstawowego obejmuje: 1) świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku; 6 2) świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku; 3) świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu; 4) świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu; 5) usługi Assistance w związku z nieszczęśliwym wypadkiem. 2. Po opłaceniu dodatkowej składki zakres ubezpieczenia podstawowego może zostać rozszerzony o następujące świadczenia dodatkowe: 1) świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji; 2) świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku utonięcia; 3) dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku; 4) dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem następstw zawału serca lub udaru mózgu; 5) zwrot kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z przekwalifikowaniem zawodowym inwalidy, jeżeli nieszczęśliwy wypadek spowodował niezdolność zawodową; 6) zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wspomagających proces leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku; 7) zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu wózka inwalidzkiego, na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem; 8) zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 9) zwrot kosztów niezbędnych operacji plastycznych, dotyczących usunięcia oszpeceń powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku; 10) zwrot kosztów pogrzebu, na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku; 11) jednorazowe świadczenie na wypadek wystąpienia u ubezpieczonego choroby śmiertelnej; 12) jednorazowe świadczenie na wypadek zdiagnozowania u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego; 13) jednorazowe świadczenie z tytułu uciążliwości leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku; 14) świadczenie na wypadek śmierci rodzica Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. V. RODZAJE ŚWIADCZEŃ PODSTAWOWYCH ORAZ ICH WYPŁATA Świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 7 1) Jeżeli Ubezpieczony zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku, Generali wypłaci Uposażonemu świadczenie w wysokości określonej w polisie sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, o ile śmierć Ubezpieczonego nastąpiła przed upływem 24 miesięcy od daty wypadku. 2) Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku wypłaca się Uposażonemu po przedłożeniu Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: akt zgonu, zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu lub karta zgonu, dokument potwierdzający tożsamość Uposażonego oraz inne dokumenty wskazane przez Generali, niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia

5 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i pracowników uczelni wyższych roszczenia a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy śmiercią Ubezpieczonego a nieszczęśliwym wypadkiem. 3) Niniejsze świadczenie nie kumuluje się ze świadczeniem na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu. 8 Świadczenie na wypadek trwałego uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1) Jeżeli Ubezpieczony doznał w wyniku nieszczęśliwego wypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, które zgodnie z orzeczeniem lekarzy wyznaczonych przez Generali zostało zakwalifikowane jako trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego, Generali wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 1% wskazanej w polisie sumy ubezpieczenia za każdy 1% orzeczonego uszczerbku na zdrowiu. 2) Podstawę oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu stanowi Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu stosowana w Generali TU S.A.. 3) Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku wypłaca się Ubezpieczonemu po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: dokumentację medyczną z leczenia doznanych przez Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku obrażeń ciała, dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego oraz inne dokumenty wskazane przez Generali, niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego a nieszczęśliwym wypadkiem. 4) Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony po zakończeniu leczenia, z uwzględnieniem zalecanego leczenia usprawniającego, nie wcześniej jednak niż po 6 miesiącach i nie później niż po 24 miesiącach od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku. Orzeczenie może być wydane wcześniej, jeśli stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu jest niewątpliwy. 5) W razie utraty, uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje przed zajściem nieszczęśliwego wypadku były już ograniczone wskutek samoistnej choroby lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości różnicy między stopniem trwałego uszczerbku właściwym dla danego organu, narządu lub układu po wypadku, a stopniem uszczerbku istniejącym przed zajściem nieszczęśliwego wypadku. 6) Jeżeli Ubezpieczony otrzymał świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, a następnie zmarł na skutek tego samego nieszczęśliwego wypadku, świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się tylko wtedy, gdy jest ono wyższe od świadczenia wypłaconego Ubezpieczonemu z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, przy czym ze świadczenia na wypadek śmierci potrąca się poprzednio wypłaconą kwotę świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. 7) Jeżeli Ubezpieczony zmarł z powodów nie związanych z nieszczęśliwym wypadkiem, a stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem nie został wcześniej określony, ustalenia tego stopnia dokonują lekarze wyznaczeni przez Generali. 8) Jeżeli Ubezpieczony w wyniku jednego nieszczęśliwego wypadku doznał uszkodzenia kilku organów, narządów lub układów, wysokość świadczenia równa jest sumie procentów trwałego uszczerbku ustalonych za poszczególne uszkodzenia, z tym że ich łączna wartość nie może być większa niż 100%. 9) Generali nie wypłaci świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, w przypadku, gdy kwota tego świadczenia wynosi 50 zł lub mniej. 10) Świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku w wyniku nieszczęśliwego wypadku, nie kumuluje się ze świadczeniem na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu. 9 Świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 1) Jeżeli zawał serca lub udar mózgu, który przeszedł Ubezpieczony, spowodował zgodnie z orzeczeniem lekarzy wyznaczonych przez Generali, trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego, Generali wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 1% wskazanej w polisie sumy ubezpieczenia za każdy 1% orzeczonego uszczerbku na zdrowiu. 2) Podstawę oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu stanowi Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu stosowana w Generali TU S.A.. 3) Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu wypłaca się Ubezpieczonemu po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie u Ubezpieczonego zawału serca lub udaru mózgu, dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego oraz inne dokumenty wskazane przez Generali, niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego a wystąpieniem u Ubezpieczonego zwału serca lub udaru mózgu. Strona 5 z 18

6 4) Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu wypłacane jest przez Generali, jeżeli spełnione zostały łącznie trzy następujące warunki: a) powstały w wyniku zawału serca lub daru mózgu i orzeczony przez lekarzy wyznaczonych przez Generali trwały uszczerbek na zdrowiu musi być większy niż 30%; b) Ubezpieczony w chwili zdarzenia nie miał ukończonego 45 roku życia; c) przed zawarciem umowy ubezpieczenia u Ubezpieczonego nie zdiagnozowano lub/i nie leczono chorób tj.: choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, hiperlipidemia, zwiększających prawdopodobieństwo zaistnienia zawału serca lub udaru mózgu; niniejszy stan faktyczny Generali sprawdza po zaistnieniu zdarzenia poprzez kontrolę dokumentacji medycznej Ubezpieczonego datowanej przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. 5) Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony po zakończeniu leczenia, z uwzględnieniem zalecanego leczenia usprawniającego, nie wcześniej jednak niż po 6 miesiącach i nie później niż po 24 miesiącach od daty wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu. Orzeczenie może być wydane wcześniej, jeśli stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu jest niewątpliwy. 6) W razie utraty, uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje przed zajściem zawału serca lub udaru mózgu były już ograniczone wskutek samoistnej choroby lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości różnicy między stopniem trwałego uszczerbku właściwym dla danego organu, narządu lub układu po zajściu zawału serca lub udaru mózgu, a stopniem uszczerbku istniejącym przed zajściem tego zdarzenia. 7) Jeżeli Ubezpieczony otrzymał świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, a następnie zmarł na skutek tego samego zawału serca lub udaru mózgu, świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się tylko wtedy, gdy jest ono wyższe od świadczenia wypłaconego Ubezpieczonemu z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, przy czym ze świadczenia na wypadek śmierci potrąca się poprzednio wypłaconą kwotę świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. 8) Jeżeli Ubezpieczony zmarł z powodów niezwiązanych z zawałem serca lub udarem mózgu, a stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu w związku z zawałem serca lub udarem mózgu nie został wcześniej określony, ustalenia tego stopnia dokonują lekarze wyznaczeni przez Generali. 9) Jeżeli Ubezpieczony w wyniku jednego zawału serca lub udaru mózgu uszkodzeniu uległo kilka organów, narządów lub układów, wysokość świadczenia równa jest sumie procentów trwałego uszczerbku ustalonych za poszczególne uszkodzenia, z tym że ich łączna wartość nie może być większa niż 100%. 10) Świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, nie kumuluje się ze świadczeniem na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu. 10 1) Jeżeli Ubezpieczony zmarł w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, Generali wypłaci Uposażonemu świadczenie w wysokości określonej w polisie sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, o ile śmierć Ubezpieczonego nastąpiła przed upływem 24 miesięcy od daty zajścia niniejszego zdarzenia. 2) Świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu wypłacane jest przez Generali, jeżeli spełnione zostały łącznie dwa następujące warunki: a) Ubezpieczony w chwili zdarzenia nie miał ukończonego 45 roku życia; b) przed zawarciem umowy ubezpieczenia u Ubezpieczonego nie zdiagnozowano lub/i nie leczono chorób tj.: choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, hiperlipidemia, zwiększających prawdopodobieństwo zaistnienia zawału serca lub udaru mózgu; niniejszy stan faktyczny Generali sprawdza po zaistnieniu zdarzenia poprzez kontrolę dokumentacji medycznej Ubezpieczonego datowanej przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. 3) Świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu wypłaca się Uposażonemu po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: akt zgonu, zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu lub karta zgonu, dokument potwierdzający tożsamość Uposażonego oraz inne dokumenty wskazane przez Generali, niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy śmiercią Ubezpieczonego a zawałem serca lub udarem mózgu. 4) Świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu nie kumuluje się ze świadczeniem na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

7 11 Usługi Assistance w związku z nieszczęśliwym wypadkiem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 1. Opieka medyczna jeżeli Ubezpieczony ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi oraz następnie zadzwoni do Centrum Alarmowego, Centrum Alarmowe zorganizuje następujące usługi w zależności od potrzeby Ubezpieczonego oraz decyzji lekarza dyżurnego Centrum Alarmowego: 1) transport medyczny zorganizowanie transportu z miejsca pobytu do najbliższego szpitala lub innej placówki medycznej wskazanej przez lekarza uprawnionego Centrum Alarmowego oraz pokrycie kosztów transportu (do wysokości wskazanego limitu kwotowego); o celowości transportu do szpitala oraz o wyborze odpowiedniego środka transportu jak również wyborze placówki medycznej, decyduje uprawiony lekarz Centrum Alarmowego; 2) transport medyczny powrotny zorganizowanie transportu ze szpitala lub innej placówki medycznej do miejsca pobytu odpowiednim zalecanym przez uprawnionego lekarza Centrum Alarmowego środkiem transportu i pokrycie jego kosztów (do wysokości wskazanego limitu kwotowego), o celowości transportu do szpitala oraz o wyborze odpowiedniego środka transportu, decyduje uprawiony lekarz Centrum Alarmowego; 3) rehabilitacja jeżeli po doznanym nieszczęśliwym wypadku lekarz prowadzący zalecił stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych w celu przywrócenia pełnej sprawności (lub poprawy sprawności) Ubezpieczonego Centrum Alarmowe organizuje jedną wizytę rehabilitanta (koszty wizyt oraz transportu na wizyty ponosi Ubezpieczony); 4) pomoc psychologa w przypadku trwałego inwalidztwa na skutek nieszczęśliwego wypadku na zlecenie lekarza wyznaczonego przez Centrum Alarmowe, organizacja wizyty u wyznaczonego przez Centrum Alarmowe psychologa (koszty wizyt oraz transportu na wizyty ponosi Ubezpieczony). 2. Opieka nad ludźmi 1) opieka nad osobami niesamodzielnymi i dziećmi jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony jest hospitalizowany i jeżeli pełni on rolę opiekuna lub rodzica Centrum Alarmowe może w razie konieczności zorganizować opiekę nad osobami niesamodzielnymi lub dziećmi w miejscu zamieszkania lub w miejscu pobytu Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (koszty opieki i ewentualnego transportu ponosi Ubezpieczony); 2) pomoc domową po hospitalizacji jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony jest hospitalizowany i jeżeli z pisemnych wskazań lekarskich wynika, że po powrocie do domu Ubezpieczony wymaga leżenia, a brak jest osób, które mogłyby zaopiekować się Ubezpieczonym, Centrum Alarmowe może w razie konieczności zorganizować i pokryć koszty pomocy domowej dla Ubezpieczonego (drobne zakupy koszty zakupów pokrywa Ubezpieczony, gotowanie) na okres maksymalnie 3 dni w miejscu zamieszkania lub w miejscu pobytu Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Opieka nad zwierzętami 1) transport zwierząt domowych jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony jest hospitalizowany i z informacji otrzymanych od lekarza prowadzącego wynika, iż okres ten będzie dłuższy niż 3 dni, a w miejscu jego zamieszkania na terytorium Polski bez opieki pozostają zwierzęta domowe, Centrum Alarmowe zorganizuje przewóz zwierząt domowych do osoby wskazanej przez Ubezpieczonego lub do schroniska/hotelu dla zwierząt (koszty transportu zwierząt oraz koszty pobytu zwierząt w schronisku / hotelu dla zwierząt ponosi Ubezpieczony). VI. RODZAJE ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH ORAZ ICH WYPŁATA Świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji. 12 1) Jeżeli Ubezpieczony zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji, Generali wypłaci Uposażonemu świadczenie w wysokości określonej w polisie sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji, o ile śmierć Ubezpieczonego nastąpiła przed upływem 24 miesięcy od daty wypadku. 2) Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji wypłaca się Uposażonemu po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: akt zgonu, zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu lub karta zgonu, dokument potwierdzający tożsamość Uposażonego oraz inne dokumenty wskazane przez Generali, niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy śmiercią Ubezpieczonego a nieszczęśliwym wypadkiem w środku lokomocji. 3) Świadczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji jest świadczeniem dodatkowym, wypłacanym niezależnie od wypłaty świadczeniem na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

8 13 Świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku utonięcia. 1) Jeżeli Ubezpieczony poniósł śmierć w wyniku utonięcia, Generali wypłaci Uposażonemu świadczenie w wysokości określonej w polisie sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku utonięcia, o ile jedyną i bezpośrednią przyczyną śmierci Ubezpieczonego było utonięcie. 2) Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku utonięcia wypłaca się Uposażonemu po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: akt zgonu, zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu lub karta zgonu, dokument potwierdzający tożsamość Uposażonego oraz inne dokumenty wskazane przez Generali, niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy śmiercią Ubezpieczonego a utonięciem. 3) Świadczenie na wypadek utonięcia Ubezpieczonego jest świadczeniem dodatkowym, wypłacanym niezależnie od wypłaty świadczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku. 14 1) Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku zaistniała konieczność hospitalizacji Ubezpieczonego, Generali wypłaci Ubezpieczonemu dzienne świadczenie szpitalne od drugiego dnia pobytu w szpitalu w wysokości określonej w polisie, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał, co najmniej 2 dni. 2) Generali wypłaca świadczenie w związku z pobytem w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku za okres nieprzekraczający: a) 180 dni, w związku ze wszystkimi pobytami w szpitalu spowodowanymi wszystkimi nieszczęśliwymi wypadkami zaistniałymi w okresie ubezpieczenia. b) 90 dni, w związku z jednym pobytem lub wieloma pobytami w szpitalu spowodowanymi tym samym nieszczęśliwym wypadkiem. 3) Potwierdzenia faktu hospitalizacji Ubezpieczonego dokonuje Generali na podstawie karty informacyjnej wystawionej przez szpital. 4) Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku wypłaca się Ubezpieczonemu po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: dokumentacja medyczna oraz karta informacyjna wystawiona przez szpital, dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego oraz inne dokumenty wskazane przez Generali, niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia, a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy hospitalizacją a nieszczęśliwym wypadkiem, któremu uległ Ubezpieczony. 5) Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku, nie kumuluje się z dziennym świadczeniem szpitalnym związanym z leczeniem następstw zawału serca lub udaru mózgu. Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem następstw zawału serca lub udaru mózgu. 15 1) Jeżeli w wyniku zawału serca lub udaru mózgu zaistniała konieczność hospitalizacji Ubezpieczonego, Generali wypłaci Ubezpieczonemu dzienne świadczenie szpitalne od drugiego dnia pobytu w szpitalu w wysokości określonej w polisie, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał, co najmniej 2 dni. Do pobytu w szpitalu nie wylicza się dni przebywania na przepustkach. 2) Generali wypłaca świadczenie w związku z pobytem w szpitalu spowodowanym zawałem serca lub udarem mózgu za okres nieprzekraczający: a) 180 dni, w związku ze wszystkimi pobytami w szpitalu spowodowanymi wszystkimi zawałami serca i udarami mózgu zaistniałymi w okresie ubezpieczenia. b) 90 dni, w związku z jednym pobytem lub wieloma pobytami w szpitalu spowodowanymi tym samym zawałem serca lub udarem mózgu; 3) Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem następstw zawału serca lub udaru mózgu wypłacane jest przez Generali, jeżeli spełnione zostały łącznie dwa następujące warunki: a) Ubezpieczony w chwili zdarzenia nie miał ukończonego 45 roku życia; b) przed zawarciem umowy ubezpieczenia u Ubezpieczonego nie zdiagnozowano lub/i nie leczono chorób tj.: choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, hiperlipidemia, zwiększających prawdopodobieństwo zaistnienia zawału serca lub udaru mózgu; niniejszy stan faktyczny Generali sprawdza po zaistnieniu zdarzenia poprzez kontrolę dokumentacji medycznej Ubezpieczonego datowanej przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. 4) Potwierdzenia faktu hospitalizacji Ubezpieczonego dokonuje Generali na podstawie karty informacyjnej wystawionej przez szpital.

9 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i pracowników uczelni wyższych 5) Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem następstw zawału serca lub udaru mózgu wypłaca się Ubezpieczonemu po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: dokumentacja medyczna oraz karta informacyjna wystawiona przez szpital, dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego oraz inne dokumenty wskazane przez Generali, niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia, a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy hospitalizacją a zawałem serca lub udarem mózgu, które przebył Ubezpieczony. 6) Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem następstw zawału serca lub udaru mózgu, nie kumuluje się z dziennym świadczeniem szpitalnym związanym z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku. Zwrot kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z przekwalifikowaniem zawodowym inwalidy, jeżeli nieszczęśliwy wypadek spowodował niezdolność zawodową. 16 1) Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał obrażeń ciała, które spowodowało niezdolność zawodową, Generali zwróci Ubezpieczonemu udokumentowane koszty, poniesione przez niego w związku z przeszkoleniem zawodowym inwalidy, o ile koszty te nie znajdują się w zakresie refundacji z ubezpieczenia społecznego lub nie zostaną pokryte z innej umowy ubezpieczenia. 2) Zwrot kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z przekwalifikowaniem zawodowym inwalidy dokonywany jest do wysokości faktycznie poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów, udokumentowanych oryginałami imiennych rachunków wystawionych na Ubezpieczonego, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie na to ryzyko. Generali zastrzega sobie prawo do weryfikacji kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z przekwalifikowaniem zawodowym inwalidy tak w zakresie cen w odniesieniu do średnich rynkowych wartości nabycia danych towarów lub usług związanych z przekwalifikowaniem zawodowym, jak i zakresu nabytych w związku z tym towarów lub usług z punktu widzenia celowości ich poniesienia w związku z przekwalifikowaniem zawodowym inwalidy. 3) Generali dokonuje zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z przekwalifikowaniem zawodowym inwalidy po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: dokumentacja medyczna z leczenia doznanych przez Ubezpieczonego obrażeń ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. orzekania o Niepełnosprawności, orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności Ubezpieczonego do pracy, oryginały imiennych rachunków (wystawione na Ubezpieczonego) dokumentujące poniesienie przez Ubezpieczonego przedmiotowych kosztów, dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego, oraz inne dokumenty wskazane przez Generali niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia. Zwrot kosztów wypożyczenia, lub zakupu protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wspomagających proces leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku. 17 1) Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał obrażeń, do których leczenia i rehabilitacji w opinii lekarza prowadzącego leczenie, niezbędne jest zastosowanie protez, przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych wspierających proces leczenia, Generali zwróci Ubezpieczonemu udokumentowane koszty ich wypożyczenia lub zakupu, poniesione wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile koszty te nie znajdują się w zakresie refundacji z ubezpieczenia społecznego lub nie zostaną pokryte z innej umowy ubezpieczenia. 2) Zwrot kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z wypożyczeniem lub zakupem protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wspomagających proces leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku dokonywany jest do wysokości faktycznie poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów, udokumentowanych oryginałami imiennych rachunków wystawionych na Ubezpieczonego, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie na to ryzyko. Generali zastrzega sobie prawo do weryfikacji kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z wypożyczeniem lub zakupem protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wspomagających proces leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku w odniesieniu do średnich rynkowych cen nabycia protez, środków ortopedycznych i środków pomocniczych. 3) Generali dokonuje zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego na wypożyczenie lub zakup protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wspierających proces leczenia nieszczęśliwych wypadków po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: zaświadczenie lekarskie o konieczności zastosowania w procesie leczenia protez, przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych wspomagających proces leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, oryginały imiennych rachunków (wystawione na Ubezpieczonego) dokumentujące poniesienie przez Ubezpieczonego przedmiotowych kosztów, dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego, oraz inne dokumenty wskazane przez Generali niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia. Strona 9 z 18

10 18 Zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu nabycia wózka inwalidzkiego, na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. 1) Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała powodującego trwałe inwalidztwo, które zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie będzie wymagało wypożyczenia lub zakupu wózka inwalidzkiego, Generali zwróci Ubezpieczonemu udokumentowane koszty poniesione wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wypożyczeniem lub zakupem wózka inwalidzkiego, o ile koszty te nie znajdują się w zakresie refundacji z ubezpieczenia społecznego lub nie zostaną pokryte z innej umowy ubezpieczenia. 2) Zwrot kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego na zakup wypożyczenie lub wózka inwalidzkiego dokonywany jest przez Generali do ich faktycznej wysokości, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie, na to ryzyko. Generali zastrzega sobie prawo do weryfikacji kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego na wypożyczenie lub zakup wózka inwalidzkiego w odniesieniu do średnich rynkowych cen wypożyczenia lub zakupu wózka inwalidzkiego. 3) Generali dokonuje zwrotu kosztów zakupu lub wypożyczenia wózka inwalidzkiego po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: dokumentacja medyczna potwierdzająca konieczność używania przez Ubezpieczonego wózka inwalidzkiego, oryginały imiennych rachunków (wystawione na Ubezpieczonego) dokumentujące poniesienie przez Ubezpieczonego przedmiotowych kosztów, dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego oraz inne dokumenty wskazane przez Generali niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia, a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy trwałym uszczerbkiem powodującym konieczność używania przez Ubezpieczonego wózka inwalidzkiego, a nieszczęśliwym wypadkiem, któremu uległ Ubezpieczony. Zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 19 1) Jeżeli Ubezpieczony poniósł koszty związane ze zleconym przez lekarza prowadzącego leczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków, Generali zwróci Ubezpieczonemu udokumentowane koszty leczenia poniesione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie 12 miesięcy od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, o ile koszty te nie są finansowane ze środków publicznych lub nie zostaną pokryte z innej umowy ubezpieczenia. 2) Zwrot kosztów leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poniesionych przez Ubezpieczonego na leczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, z zastrzeżeniem ograniczeń odpowiedzialności wskazanych niniejszym OWU, dokonywany jest przez Generali do wysokości udokumentowanych faktycznych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie, na to ryzyko. Generali zastrzega sobie prawo do weryfikacji poniesionych przez Ubezpieczonego na koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej tak w zakresie cen w odniesieniu do średnich rynkowych wartości nabycia danych towarów lub usług związanych z leczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków, jak i zakresu nabytych w związku z tym towarów lub usług z punktu widzenia celowości ich poniesienia w związku z leczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. 3) Niniejsze koszty zwracane są przez Generali pod warunkiem, że orzeczenie lekarskie wydane przez lekarzy Generali potwierdzające zaistnienie trwałego uszczerbku na zdrowiu, który jest równy lub większy niż 15%. 4) Generali dokonuje zwrotu kosztów leczenia na terenie RP po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: dokumentację medyczną z leczenia doznanych przez Ubezpieczonego obrażeń ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, oryginały imiennych rachunków (wystawione na Ubezpieczonego) dokumentujące poniesienie przez Ubezpieczonego przedmiotowych kosztów, dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego, oraz inne dokumenty wskazane przez Generali niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia. 20 Zwrot kosztów niezbędnych operacji plastycznych, dotyczących usunięcia oszpeceń powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku. 1) Jeżeli Ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego wypadku dozna obrażeń ciała, w wyniku których lekarz prowadzący leczenie powypadkowe zleci na piśmie, jako absolutnie niezbędne i konieczne, przeprowadzenie operacji plastycznej mającej na celu usunięcie oszpeceń powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku, Generali zwróci Ubezpieczonemu udokumentowane koszty związane z przeprowadzeniem operacji plastycznej, o ile koszty te nie znajdują się w zakresie refundacji z ubezpieczenia społecznego lub nie zostaną pokryte z innej umowy ubezpieczenia. 2) Operacja plastyczna może dotyczyć wyłącznie tych oszpeceń, które powstały w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 3) Zwrot kosztów operacji plastycznych poniesionych przez Ubezpieczonego dokonywany jest przez Generali do wysokości udokumentowanych faktycznych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia

11 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i pracowników uczelni wyższych określonej w polisie, na to ryzyko. Generali zastrzega sobie prawo do weryfikacji poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów w związku z przeprowadzeniem u Ubezpieczonego, zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie powypadkowe, operacji plastycznej tak w zakresie cen w odniesieniu do średnich rynkowych wartości nabycia danych towarów lub usług związanych z leczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków, jak i zakresu nabytych w związku z tym towarów lub usług z punktu widzenia celowości ich poniesienia w związku z przedmiotem niniejszego świadczenia wskazanym powyżej. 4) Generali dokonuje zwrotu kosztów operacji plastycznych po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: dokumentacja medyczna potwierdzająca konieczność przeprowadzenia operacji plastycznej, oryginały imiennych rachunków (wystawione na Ubezpieczonego) dokumentujące poniesienie przez Ubezpieczonego przedmiotowych kosztów, dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego oraz inne dokumenty wskazane przez Generali niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia, a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy powstałymi oszpeceniami wymagającymi przeprowadzenia operacji plastycznej a nieszczęśliwym wypadkiem, któremu uległ Ubezpieczony. Zwrot kosztów pogrzebu, na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (zawału serca lub udaru mózgu). 21 1) Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku (zwału serca lub udaru mózgu) Ubezpieczony zmarł, Generali wypłaci osobie ponoszącej koszty pogrzebu Ubezpieczonego świadczenie w wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych oryginałami imiennych rachunków wystawionych na osobę pokrywającą koszty pogrzebu, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie na to ryzyko. 2) Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 dokonywany jest przez Generali, o ile śmierć Ubezpieczonego nastąpiła przed upływem 24 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku (wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu). Generali zastrzega sobie prawo do weryfikacji poniesionych przez Uprawnionego kosztów pogrzebu tak w zakresie cen w odniesieniu do średnich rynkowych wartości nabycia danych towarów lub usług związanych z poniesionymi kosztami pogrzebu, jak i zakresu nabytych w związku z tym towarów lub usług z punktu widzenia ich związku z kosztami pogrzebu. 3) Zwrotu kosztów pogrzebu Ubezpieczonego dokonywany jest po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: aktu zgonu, zaświadczenia lekarskiego o przyczynie zgonu lub karty zgonu, dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ponoszącej koszty pogrzebu, oryginały rachunków potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pogrzebem Ubezpieczonego oraz innych dokumentów wskazanych przez Generali, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia, a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy śmiercią Ubezpieczonego a nieszczęśliwym wypadkiem (zawałem serca lub udarem mózgu). 4) Zwrot kosztów pogrzebu, na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (zawału serca lub udaru mózgu) wypacany jest niezależnie od zasiłku pogrzebowego wypłacanego z ubezpieczenia społecznego. Jednorazowe świadczenie na wypadek wystąpienia u Ubezpieczonego choroby śmiertelnej. 22 1) Jeżeli w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej u Ubezpieczonego zostanie zdiagnozowana choroba śmiertelna, Generali wypłaci Ubezpieczonemu jednorazowe świadczenie w wysokości oznaczonej w polisie sumy ubezpieczenia na to ryzyko. 2) Niniejsze świadczenie nie jest wypłacane, jeżeli zdiagnozowana choroba śmiertelna jest następstwem chorób lub stanów chorobowych, które były zdiagnozowane i leczone u Ubezpieczonego przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. 3) Wypłata jednorazowego świadczenia na wypadek wystąpienia u Ubezpieczonego choroby śmiertelnej dokonywana jest po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: pisemne opinie dwóch niezależnych lekarzy stwierdzające, że u Ubezpieczonego została zdiagnozowana choroba śmiertelna i wg aktualnego stanu wiedzy medycznej śmierć Ubezpieczonego nastąpi przed upływem 12 miesięcy od daty zdiagnozowania choroby, dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego oraz innych dokumentów wskazanych przez Generali, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia. 4) Generali zastrzega sobie prawo do weryfikacji opinii wydanej przez lekarzy uznających zdiagnozowaną u Ubezpieczonego chorobę za chorobę śmiertelną. Jednorazowe świadczenie na wypadek zdiagnozowania u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego. 23 1) Jeżeli w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem 60 dniowego okresu karencji licząc od dnia rozpoczęcia się ochrony ubezpieczeniowej, u Ubezpieczonego został zdiagnozowany i potwierdzony stosownym badaniem histopatologicznym nowotwór złośliwy, Generali wypłaci Ubezpieczonemu jednorazowe świadczenie w wysokości określonej w polisie sumy ubezpieczenia na to ryzyko. Strona 11 z 18

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA NR 1 ZWROT KOSZTÓW LECZENIA 11 Postanowienia ogólne 11 Limity odpowiedzialności 11 Zasady wypłaty świadczenia 11

KLAUZULA NR 1 ZWROT KOSZTÓW LECZENIA 11 Postanowienia ogólne 11 Limity odpowiedzialności 11 Zasady wypłaty świadczenia 11 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE SZKOLNE V (182) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Definicje... 3 Artykuł III Przedmiot i zakres odpowiedzialności... 6 Artykuł IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX Artykuł I Postanowienia ogólne.................................................................................3 Artykuł II Definicje...........................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Pod skrzydłami lwa. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NR 01/2011 Spis treści: Artykuł

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni,

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni, Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce nowe Ogólne Warunki Ubezpieczeń Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, uczniów, studentów i personelu Placówek Oświatowo-Wychowawczych oferowane przez Nauczycielską

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TERMINOWEGO NA ŻYCIE PAKIET MOCNO BEZPIECZNY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TERMINOWEGO NA ŻYCIE PAKIET MOCNO BEZPIECZNY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TERMINOWEGO NA ŻYCIE PAKIET MOCNO BEZPIECZNY Artykuł I Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia terminowego na życie Pakiet Mocno Bezpieczny (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

BENEFIT COMPLEX KOMPLEKSOWA OCHRONA PRACOWNIKA

BENEFIT COMPLEX KOMPLEKSOWA OCHRONA PRACOWNIKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZEŃ PRACOWNICZYCH BENEFIT COMPLEX KOMPLEKSOWA OCHRONA PRACOWNIKA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DEFINICJE... 3 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... 8 ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

BENEFIT COMPLEX KOMPLEKSOWA OCHRONA PRACOWNIKA

BENEFIT COMPLEX KOMPLEKSOWA OCHRONA PRACOWNIKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZEŃ PRACOWNICZYCH BENEFIT COMPLEX KOMPLEKSOWA OCHRONA PRACOWNIKA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DEFINICJE... 3 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... 8 ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI JEDNOSTKOWEGO I RODZINNEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI JEDNOSTKOWEGO I RODZINNEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI JEDNOSTKOWEGO I RODZINNEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013

Bardziej szczegółowo

3. W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia odpowiedzialnością

3. W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia odpowiedzialnością WYCIĄG Z UMOWY GENERALNEJ UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI LUB NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WSKUTEK CHOROBY LUB NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW ZACIĄGAJĄCYCH KREDYT W EURO BANK S.A. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO UI/OWU/111/10-2014/G OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

MOJA RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

MOJA RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA RODZINA POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MOJA RODZINA, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

3 Terminy oraz nazwy użyte w niniejszych OWU, polisie oraz innych dokumentach związanych z Umową ubezpieczenia oznaczają:

3 Terminy oraz nazwy użyte w niniejszych OWU, polisie oraz innych dokumentach związanych z Umową ubezpieczenia oznaczają: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO mdirect I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Turystycznego mdirect, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE SZKOLNE III (182) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu TOURIST Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Definicje 3 III. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW INDEKS: SYGMA/03/2011 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców, oznaczone indeksem SYGMA/03/2011 mają zastosowanie do Umowy Ubezpieczenia Grupowego

Bardziej szczegółowo

2 W porozumieniu z Ubezpieczającym do Umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU.

2 W porozumieniu z Ubezpieczającym do Umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO BRE Ubezpieczenia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Turystycznego mdirect, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

MOJA RODZINA SPIS TREŚCI

MOJA RODZINA SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA RODZINA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE................................................................................. 3 DEFINICJE........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie - Razem Bezpieczniej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie - Razem Bezpieczniej UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... str. 2

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... str. 2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... str. 2 2. DEFINICJE... str. 2 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... str. 3 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA... str.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW DOGODNA RATA SP. Z O.O. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Klientów Dogodna Rata sp. z o.o. (zwane dalej: Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo