OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI WYŻSZYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i pracowników uczelni wyższych, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków zawartych pomiędzy Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwane dalej Generali, a Ubezpieczającymi Do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU wymaga to zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Generali zobowiązane jest do przedstawienia Ubezpieczającemu na piśmie różnicy między treścią umowy a OWU przed zawarciem umowy. W razie nie dopełnienia tego obowiązku Generali nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Postanowienia tego nie stosuje się do umów zawieranych w drodze negocjacji. II. DEFINICJE Terminy oraz nazwy użyte w niniejszych OWU, polisie oraz innych dołączonych dokumentach oznaczają: 3 1) Centrum Alarmowe telefoniczne centrum zgłoszeniowe, czynne przez całą dobę 365 dni w roku, przyjmujące zgłoszenia, weryfikujące prawo do ochrony ubezpieczeniowej w zakresie usług Assistance oraz w przypadku pozytywnej weryfikacji natychmiast wykonujące wymaganą usługę Assistance; 2) Choroba śmiertelna nieuleczalna choroba zdiagnozowana u Ubezpieczonego, po raz pierwszy w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, która na podstawie, co najmniej dwóch niezależnych pisemnych opinii wydanych przez lekarzy, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, spowoduje śmierć Ubezpieczonego przed upływem 12 miesięcy od daty jej zdiagnozowania. Termin ten nie obejmuje chorób, które były zdiagnozowane lub leczone przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej; chorób i stanów chorobowych będących następstwem (lub skutkiem) zdiagnozowanych przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej; chorób przewlekłych oraz chorób i stanów chorobowych będących następstwem zakażenia wirusem HIV (niezależnie od tego czy zakażenie Ubezpieczonego nastąpiło przed czy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej); 3) Choroba przewlekła zdiagnozowana przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej choroba mająca długotrwały przebieg, trwająca zwykle miesiącami lub latami (także z okresami zaostrzenia lub remisji), leczona w sposób stały lub okresowy; 4) Dziecko za dziecko uznaje się osobę/osoby pozostające pod władzą rodzicielską Ubezpieczonego, która w momencie nieszczęśliwego wypadku nie przekroczyła 18 roku życia; 5) Koszty leczenia na terenie RP koszty poniesione przez Ubezpieczonego na terenie RP w związku z leczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków, które nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub z tytułu innej umowy ubezpieczenia. Do kosztów tych zalicza się: koszty wizyt lekarskich, koszty leczenia i zabiegów ambulatoryjnych, koszty niezbędnych operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych), koszty badań zleconych przez lekarza; koszty leczenia szpitalnego; koszty transportu Ubezpieczonego z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium. Termin ten nie obejmuje: kosztów zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, kosztów naprawy lub zakupu aparatów ortodontycznych, protez stomatologicznych, okularów oraz kosztów, o których mowa w 17 i 18 niniejszych OWU; 6) Koszty pogrzebu udokumentowane oryginałami imiennych rachunków koszty poniesione w związku z pogrzebem lub kremacją ciała Ubezpieczonego. Za koszty pogrzebu uważa się koszty poniesione na: przygotowanie ciała zmarłego do pogrzebu lub kremacji; zakup trumny lub urny; transport ciała zmarłego do miejsca pogrzebu lub kremacji; dokonanie czynności związanych z pogrzebem lub kremacją. Termin ten nie obejmuje: opłat i datków wniesionych na rzecz jakiegokolwiek kościoła; kosztów zakupu odzieży dla zmarłego; kosztów zakupu odzieży żałobnej dla członków rodziny; kosztów zakupu kwiatów; kosztów związanych z zakupem miejsca na cmentarzu; kosztów związanych z zakupem i ustawieniem nagrobka (wmurowaniem płyty nagrobnej); kosztów organizacji stypy;

2 7) Leczenie szpitalne następstw nieszczęśliwych wypadków pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na zlecenie lekarza, w celu leczenia uszkodzeń ciała spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem, trwający nieprzerwanie, co najmniej 2 dni, służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia Ubezpieczonego. Okres pobytu w szpitalu liczony jest od daty przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala do daty jego wypisania ze szpitala; jeżeli w czasie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nastąpił zgon Ubezpieczonego, okres pobytu w szpitalu liczony jest do daty zgonu Ubezpieczonego. Do pobytu w szpitalu nie wylicza się dni przebywania na przepustkach; 8) Miejsce zamieszkania miejsce stałego zameldowania Ubezpieczonego wskazane w dowodzie osobistym na terytorium Polski; 9) Nieszczęśliwy wypadek wywołane gwałtownie i nagle działającą przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego, w wyniku którego Ubezpieczony doznał obrażeń ciała lub zmarł; 10) Nieszczęśliwy wypadek w środku lokomocji nieszczęśliwy wypadek, w którym Ubezpieczony uczestniczył jako kierowca lub pasażer pojazdu samochodowego lub był kierującym lub pasażerem pojazdu szynowego, statku wodnego lub powietrznego, który uległ wypadkowi w związku z ruchem drogowym, wodnym lub powietrznym, a także w związku z ruchem pojazdu szynowego; 11) Niezdolność zawodowa spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, zaistniałym w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej całkowita niezdolność Ubezpieczonego do wykonywania pracy zgodnie z jego kwalifikacjami, wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, ukończonymi kursami lub posiadanymi umiejętnościami, którą mógł świadczyć na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej; 12) Nowotwór złośliwy niekontrolowany wzrost i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych powodujące naciekanie i niszczenie prawidłowych tkanek. Rozpoznanie musi zostać potwierdzone badaniem histopatologicznym. Termin ten obejmuje również białaczkę (z wyłączeniem przewlekłej białaczki limfatycznej o stopniu zaawansowania mniejszym niż 3 wg RAI), chłoniaki, włącznie z ziarnicą złośliwą (choroba Hodgkina), złośliwe nowotwory szpiku kostnego oraz nowotwory skóry powodujące powstawanie przerzutów. Terminem tym nie są objęte następujące rodzaje nowotworów: nieinwazyjne nowotwory in situ, nowotwory towarzyszące zakażeniu wirusem HIV, czerniak złośliwy skóry w stopniu zaawansowania 1A wg klasyfikacji AJCC z 2002 roku (=< 1 mm, poziom II lub III, bez owrzodzenia), wczesny nowotwór gruczołu krokowego T1 wg klasyfikacji TNM (wliczając T1a i T1b) lub odpowiadający mu stopień zaawansowania wg innej klasyfikacji, nowotwór szyjki macicy w stopniu CIN 1 3, nowotwór podstawnokomórkowy i kolczystokomórkowy skóry; 13) Operacja plastyczna zabieg chirurgiczny przeprowadzony na wyraźne pisemne wskazanie lekarza prowadzącego służący usunięciu oszpeceń będących wynikiem nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej; 14) Opieka nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi opieka nad dzieckiem do 18 roku życia lub osobą niesamodzielną polegająca na zapewnieniu niezbędnych warunków bytowych oraz bezpieczeństwa; 15) Osoba niesamodzielna osoba zamieszkująca w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego w momencie nieszczęśliwego wypadku, która ze względu na zły stan zdrowia, podeszły wiek lub wady wrodzone nie jest samodzielna i nie może zaspokajać swoich podstawowych potrzeb życiowych oraz wymaga stałej opieki; 16) Osoba wskazana osoba zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazana przez Ubezpieczonego do sprawowana opieki nad psami lub kotami; 17) Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wyroby medyczne, z zastrzeżeniem określonych w niniejszej definicji, wymienione w aktualnym rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Termin ten nie obejmuje: środków pomocniczych niewymienionych w wyżej powołanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia, lekarstw, środków opatrunkowych, aparatów ortodontycznych, protez stomatologicznych oraz okularów; 18) Przedstawiciel ustawowy rodzic posiadający władze rodzicielską lub opiekun Ubezpieczonego ustanowiony przez sąd; 19) Sporty wysokiego ryzyka są to w szczególności: alpinizm, baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie przy użyciu sprzętu specjalistycznego, skoki na gumowej linie, spadochroniarstwo, speleologia, sporty motorowe i motorowodne, sporty walki, myślistwo, jazda konna, bobsleje, skoki narciarskie, jazda na nartach wodnych oraz inne niewymienione w niniejszym zestawieniu, a powszechnie uważane za sporty wysokiego ryzyka lub sporty ekstremalne; 20) Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3 ; 21) Szpital działający zgodnie z prawem zakład opieki zdrowotnej, którego zadaniem jest całodobowa opieka zdrowotna nad chorymi, ich leczenie, prowadzenie badań diagnostycznych, wykonywanie zabiegów chirurgicznych w warunkach stacjonarnych, w specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach, posiadających odpowiednia infrastrukturę i zatrudniający całodobowo zawodowy, wykwalifikowany personel pielęgniarski i przynajmniej jednego lekarza, utrzymujący stałe miejsca szpitalne dla pacjentów i prowadzący dla nich dzienne rejestry medyczne. Definicja szpitala nie obejmuje: ośrodków opieki społecznej, ośrodków dla psychicznie chorych, hospicjów onkologicznych, ośrodków leczenia uzależnień narkotykowych, alkoholowych i innych, ośrodków sanatoryjnych, rehabilitacyjnych i wypoczynkowych;

3 22) Środek lokomocji pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego oraz statku wodnego rozumianego jako urządzenie pływające o napędzie mechanicznym, w tym również prom, wodolot i poduszkowiec, a także statek powietrzny, rozumiany jako urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża, z wyłączeniem balonów, sterowców, szybowców, motoszybowców, skrzydłowców oraz spadochronów osobowych; 23) Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu stosowana w Generali TU S.A. zatwierdzona Uchwałą Zarządu Generali nr NL/4/9/2000 z dnia 26 września 2000 roku, stosowana przy ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu co do skutków zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, dostępna we wszystkich placówkach Generali oraz na stronie internetowej 24) Trwały uszczerbek na zdrowiu trwałe, nierokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu albo upośledzeniu jego funkcji; Stopień trwałego uszczerbku określają wyznaczeni przez Generali lekarze w oparciu o Tabelę oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu stosowanej w Generali T.U. S.A. ; 25) Ubezpieczający uczelnia publiczna lub niepubliczna zawierająca z Generali umowę ubezpieczenia, na rzecz Ubezpieczonego; 26) Ubezpieczony osoba fizyczna, na rachunek, której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia, tj.: a) student studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub drugiego stopnia (magisterskich); b) nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy, który w chwili zawierania umowy ubezpieczenia nie miał ukończonego 65 roku życia, zatrudniony przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę; c) pracownik administracyjno gospodarczy, który w chwili zawierania umowy ubezpieczenia nie miał ukończonego 60 roku życia, zatrudniony u Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę; 27) Uposażony osoba uprawniona do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli Ubezpieczony nie wyznaczy Uposażonego, Generali wypłaci świadczenie rodzinie Ubezpieczonego w następującej kolejności: współmałżonkowi; w przypadku braku współmałżonka dzieciom; w przypadku braku współmałżonka i dzieci - przedstawicielowi ustawowemu Ubezpieczonego; w przypadku braku współmałżonka, dzieci i przedstawiciela ustawowego rodzeństwu; w pozostałych przypadkach innym ustawowym spadkobiercom; 28) Udar mózgu trwałe uszkodzenie tkanki mózgowej, powodujące powstanie ubytków neurologicznych, utrzymujących się ponad 24 godziny, spowodowane niedokrwieniem lub zawałem tkanki mózgowej, zatorem lub krwotokiem wewnątrzczaszkowym. Termin ten nie obejmuje zawału mózgu lub krwawienia wewnątrzczaszkowego, spowodowanego zewnętrznym urazem oraz epizodów przemijającego niedokrwienia mózgu; 29) Uprawniony lekarz zatrudniony w Centrum Alarmowym lekarz konsultant oraz konsultant medyczny Generali; 30) Usługi Assistance zorganizowanie pomocy medycznej i opieki nad ludźmi na rzecz Ubezpieczonego i / lub jego rodziny; 31) Utonięcie śmierć w następstwie braku tlenu w ustroju wskutek niemożności oddychania w wodzie; 32) Wyczynowe/zawodowe uprawianie sportu regularne i intensywne treningi, udział w zawodach i obozach kondycyjnych w ramach przynależności do klubów sportowych, a także czerpanie dochodów z uprawianej dyscypliny sportu. W rozumieniu niniejszych OWU, osobami wyczynowo/zawodowo uprawiającymi sport nie są osoby, które: uprawiają sport w ramach wychowania fizycznego; biorą udział w imprezach sportowych organizowanych i prowadzonych przez Ubezpieczającego, uprawiają sport rekreacyjnie, z wyłączeniem sportów wysokiego ryzyka; 33) Zawał serca martwica części mięśnia sercowego wywołana nagłym przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mięśnia sercowego. Rozpoznanie musi być oparte na stwierdzeniu wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I, troponiny T, CK-MB) z co najmniej jedna wartością przekraczająca 99 percentyl zakresu referencyjnego dla danej metody laboratoryjnej, z współistniejącym co najmniej jednym z wymienionych niżej klinicznych wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego: - typowe objawy kliniczne zawału mięśnia sercowego - jeden z następujących objawów EKG wskazujących na świeże niedokrwienie mięśnia sercowego: świeżo powstałe uniesienie lub obniżenie odcinka ST-T, odwrócenie załamka T, nowe, patologiczne załamki Q, nowo powstały bok lewej odnogi pęczka Hisa. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje innych ostrych zespołów wieńcowych. III. PRZEDMIOT I MIEJSCE UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia są: 4 1) następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz następstwa zdarzeń opisanych w niniejszym OWU, które zaszły w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej; 2) koszty świadczenia usług Assistance, wskazanych w niniejszych OWU.

4 Generali gwarantuje: 5 1) objęcie Ubezpieczonego całodobową ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń opisanych w niniejszych OWU zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, z zastrzeżeniem możliwych wyłączeń terytorialnych dla poszczególnych zdarzeń wskazanych w dalszej części OWU ; 2) realizację wskazanych w niniejszych OWU usług Assistance; usługi Assistance świadczone są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. IV. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Zakres ubezpieczenia podstawowego obejmuje: 1) świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku; 6 2) świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku; 3) świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu; 4) świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu; 5) usługi Assistance w związku z nieszczęśliwym wypadkiem. 2. Po opłaceniu dodatkowej składki zakres ubezpieczenia podstawowego może zostać rozszerzony o następujące świadczenia dodatkowe: 1) świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji; 2) świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku utonięcia; 3) dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku; 4) dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem następstw zawału serca lub udaru mózgu; 5) zwrot kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z przekwalifikowaniem zawodowym inwalidy, jeżeli nieszczęśliwy wypadek spowodował niezdolność zawodową; 6) zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wspomagających proces leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku; 7) zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu wózka inwalidzkiego, na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem; 8) zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 9) zwrot kosztów niezbędnych operacji plastycznych, dotyczących usunięcia oszpeceń powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku; 10) zwrot kosztów pogrzebu, na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku; 11) jednorazowe świadczenie na wypadek wystąpienia u ubezpieczonego choroby śmiertelnej; 12) jednorazowe świadczenie na wypadek zdiagnozowania u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego; 13) jednorazowe świadczenie z tytułu uciążliwości leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku; 14) świadczenie na wypadek śmierci rodzica Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. V. RODZAJE ŚWIADCZEŃ PODSTAWOWYCH ORAZ ICH WYPŁATA Świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 7 1) Jeżeli Ubezpieczony zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku, Generali wypłaci Uposażonemu świadczenie w wysokości określonej w polisie sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, o ile śmierć Ubezpieczonego nastąpiła przed upływem 24 miesięcy od daty wypadku. 2) Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku wypłaca się Uposażonemu po przedłożeniu Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: akt zgonu, zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu lub karta zgonu, dokument potwierdzający tożsamość Uposażonego oraz inne dokumenty wskazane przez Generali, niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia

5 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i pracowników uczelni wyższych roszczenia a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy śmiercią Ubezpieczonego a nieszczęśliwym wypadkiem. 3) Niniejsze świadczenie nie kumuluje się ze świadczeniem na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu. 8 Świadczenie na wypadek trwałego uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1) Jeżeli Ubezpieczony doznał w wyniku nieszczęśliwego wypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, które zgodnie z orzeczeniem lekarzy wyznaczonych przez Generali zostało zakwalifikowane jako trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego, Generali wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 1% wskazanej w polisie sumy ubezpieczenia za każdy 1% orzeczonego uszczerbku na zdrowiu. 2) Podstawę oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu stanowi Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu stosowana w Generali TU S.A.. 3) Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku wypłaca się Ubezpieczonemu po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: dokumentację medyczną z leczenia doznanych przez Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku obrażeń ciała, dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego oraz inne dokumenty wskazane przez Generali, niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego a nieszczęśliwym wypadkiem. 4) Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony po zakończeniu leczenia, z uwzględnieniem zalecanego leczenia usprawniającego, nie wcześniej jednak niż po 6 miesiącach i nie później niż po 24 miesiącach od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku. Orzeczenie może być wydane wcześniej, jeśli stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu jest niewątpliwy. 5) W razie utraty, uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje przed zajściem nieszczęśliwego wypadku były już ograniczone wskutek samoistnej choroby lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości różnicy między stopniem trwałego uszczerbku właściwym dla danego organu, narządu lub układu po wypadku, a stopniem uszczerbku istniejącym przed zajściem nieszczęśliwego wypadku. 6) Jeżeli Ubezpieczony otrzymał świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, a następnie zmarł na skutek tego samego nieszczęśliwego wypadku, świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się tylko wtedy, gdy jest ono wyższe od świadczenia wypłaconego Ubezpieczonemu z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, przy czym ze świadczenia na wypadek śmierci potrąca się poprzednio wypłaconą kwotę świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. 7) Jeżeli Ubezpieczony zmarł z powodów nie związanych z nieszczęśliwym wypadkiem, a stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem nie został wcześniej określony, ustalenia tego stopnia dokonują lekarze wyznaczeni przez Generali. 8) Jeżeli Ubezpieczony w wyniku jednego nieszczęśliwego wypadku doznał uszkodzenia kilku organów, narządów lub układów, wysokość świadczenia równa jest sumie procentów trwałego uszczerbku ustalonych za poszczególne uszkodzenia, z tym że ich łączna wartość nie może być większa niż 100%. 9) Generali nie wypłaci świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, w przypadku, gdy kwota tego świadczenia wynosi 50 zł lub mniej. 10) Świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku w wyniku nieszczęśliwego wypadku, nie kumuluje się ze świadczeniem na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu. 9 Świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 1) Jeżeli zawał serca lub udar mózgu, który przeszedł Ubezpieczony, spowodował zgodnie z orzeczeniem lekarzy wyznaczonych przez Generali, trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego, Generali wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 1% wskazanej w polisie sumy ubezpieczenia za każdy 1% orzeczonego uszczerbku na zdrowiu. 2) Podstawę oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu stanowi Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu stosowana w Generali TU S.A.. 3) Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu wypłaca się Ubezpieczonemu po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie u Ubezpieczonego zawału serca lub udaru mózgu, dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego oraz inne dokumenty wskazane przez Generali, niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego a wystąpieniem u Ubezpieczonego zwału serca lub udaru mózgu. Strona 5 z 18

6 4) Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu wypłacane jest przez Generali, jeżeli spełnione zostały łącznie trzy następujące warunki: a) powstały w wyniku zawału serca lub daru mózgu i orzeczony przez lekarzy wyznaczonych przez Generali trwały uszczerbek na zdrowiu musi być większy niż 30%; b) Ubezpieczony w chwili zdarzenia nie miał ukończonego 45 roku życia; c) przed zawarciem umowy ubezpieczenia u Ubezpieczonego nie zdiagnozowano lub/i nie leczono chorób tj.: choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, hiperlipidemia, zwiększających prawdopodobieństwo zaistnienia zawału serca lub udaru mózgu; niniejszy stan faktyczny Generali sprawdza po zaistnieniu zdarzenia poprzez kontrolę dokumentacji medycznej Ubezpieczonego datowanej przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. 5) Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony po zakończeniu leczenia, z uwzględnieniem zalecanego leczenia usprawniającego, nie wcześniej jednak niż po 6 miesiącach i nie później niż po 24 miesiącach od daty wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu. Orzeczenie może być wydane wcześniej, jeśli stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu jest niewątpliwy. 6) W razie utraty, uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje przed zajściem zawału serca lub udaru mózgu były już ograniczone wskutek samoistnej choroby lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości różnicy między stopniem trwałego uszczerbku właściwym dla danego organu, narządu lub układu po zajściu zawału serca lub udaru mózgu, a stopniem uszczerbku istniejącym przed zajściem tego zdarzenia. 7) Jeżeli Ubezpieczony otrzymał świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, a następnie zmarł na skutek tego samego zawału serca lub udaru mózgu, świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się tylko wtedy, gdy jest ono wyższe od świadczenia wypłaconego Ubezpieczonemu z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, przy czym ze świadczenia na wypadek śmierci potrąca się poprzednio wypłaconą kwotę świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. 8) Jeżeli Ubezpieczony zmarł z powodów niezwiązanych z zawałem serca lub udarem mózgu, a stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu w związku z zawałem serca lub udarem mózgu nie został wcześniej określony, ustalenia tego stopnia dokonują lekarze wyznaczeni przez Generali. 9) Jeżeli Ubezpieczony w wyniku jednego zawału serca lub udaru mózgu uszkodzeniu uległo kilka organów, narządów lub układów, wysokość świadczenia równa jest sumie procentów trwałego uszczerbku ustalonych za poszczególne uszkodzenia, z tym że ich łączna wartość nie może być większa niż 100%. 10) Świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, nie kumuluje się ze świadczeniem na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu. 10 1) Jeżeli Ubezpieczony zmarł w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, Generali wypłaci Uposażonemu świadczenie w wysokości określonej w polisie sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, o ile śmierć Ubezpieczonego nastąpiła przed upływem 24 miesięcy od daty zajścia niniejszego zdarzenia. 2) Świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu wypłacane jest przez Generali, jeżeli spełnione zostały łącznie dwa następujące warunki: a) Ubezpieczony w chwili zdarzenia nie miał ukończonego 45 roku życia; b) przed zawarciem umowy ubezpieczenia u Ubezpieczonego nie zdiagnozowano lub/i nie leczono chorób tj.: choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, hiperlipidemia, zwiększających prawdopodobieństwo zaistnienia zawału serca lub udaru mózgu; niniejszy stan faktyczny Generali sprawdza po zaistnieniu zdarzenia poprzez kontrolę dokumentacji medycznej Ubezpieczonego datowanej przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. 3) Świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu wypłaca się Uposażonemu po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: akt zgonu, zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu lub karta zgonu, dokument potwierdzający tożsamość Uposażonego oraz inne dokumenty wskazane przez Generali, niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy śmiercią Ubezpieczonego a zawałem serca lub udarem mózgu. 4) Świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu nie kumuluje się ze świadczeniem na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

7 11 Usługi Assistance w związku z nieszczęśliwym wypadkiem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 1. Opieka medyczna jeżeli Ubezpieczony ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi oraz następnie zadzwoni do Centrum Alarmowego, Centrum Alarmowe zorganizuje następujące usługi w zależności od potrzeby Ubezpieczonego oraz decyzji lekarza dyżurnego Centrum Alarmowego: 1) transport medyczny zorganizowanie transportu z miejsca pobytu do najbliższego szpitala lub innej placówki medycznej wskazanej przez lekarza uprawnionego Centrum Alarmowego oraz pokrycie kosztów transportu (do wysokości wskazanego limitu kwotowego); o celowości transportu do szpitala oraz o wyborze odpowiedniego środka transportu jak również wyborze placówki medycznej, decyduje uprawiony lekarz Centrum Alarmowego; 2) transport medyczny powrotny zorganizowanie transportu ze szpitala lub innej placówki medycznej do miejsca pobytu odpowiednim zalecanym przez uprawnionego lekarza Centrum Alarmowego środkiem transportu i pokrycie jego kosztów (do wysokości wskazanego limitu kwotowego), o celowości transportu do szpitala oraz o wyborze odpowiedniego środka transportu, decyduje uprawiony lekarz Centrum Alarmowego; 3) rehabilitacja jeżeli po doznanym nieszczęśliwym wypadku lekarz prowadzący zalecił stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych w celu przywrócenia pełnej sprawności (lub poprawy sprawności) Ubezpieczonego Centrum Alarmowe organizuje jedną wizytę rehabilitanta (koszty wizyt oraz transportu na wizyty ponosi Ubezpieczony); 4) pomoc psychologa w przypadku trwałego inwalidztwa na skutek nieszczęśliwego wypadku na zlecenie lekarza wyznaczonego przez Centrum Alarmowe, organizacja wizyty u wyznaczonego przez Centrum Alarmowe psychologa (koszty wizyt oraz transportu na wizyty ponosi Ubezpieczony). 2. Opieka nad ludźmi 1) opieka nad osobami niesamodzielnymi i dziećmi jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony jest hospitalizowany i jeżeli pełni on rolę opiekuna lub rodzica Centrum Alarmowe może w razie konieczności zorganizować opiekę nad osobami niesamodzielnymi lub dziećmi w miejscu zamieszkania lub w miejscu pobytu Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (koszty opieki i ewentualnego transportu ponosi Ubezpieczony); 2) pomoc domową po hospitalizacji jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony jest hospitalizowany i jeżeli z pisemnych wskazań lekarskich wynika, że po powrocie do domu Ubezpieczony wymaga leżenia, a brak jest osób, które mogłyby zaopiekować się Ubezpieczonym, Centrum Alarmowe może w razie konieczności zorganizować i pokryć koszty pomocy domowej dla Ubezpieczonego (drobne zakupy koszty zakupów pokrywa Ubezpieczony, gotowanie) na okres maksymalnie 3 dni w miejscu zamieszkania lub w miejscu pobytu Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Opieka nad zwierzętami 1) transport zwierząt domowych jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony jest hospitalizowany i z informacji otrzymanych od lekarza prowadzącego wynika, iż okres ten będzie dłuższy niż 3 dni, a w miejscu jego zamieszkania na terytorium Polski bez opieki pozostają zwierzęta domowe, Centrum Alarmowe zorganizuje przewóz zwierząt domowych do osoby wskazanej przez Ubezpieczonego lub do schroniska/hotelu dla zwierząt (koszty transportu zwierząt oraz koszty pobytu zwierząt w schronisku / hotelu dla zwierząt ponosi Ubezpieczony). VI. RODZAJE ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH ORAZ ICH WYPŁATA Świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji. 12 1) Jeżeli Ubezpieczony zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji, Generali wypłaci Uposażonemu świadczenie w wysokości określonej w polisie sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji, o ile śmierć Ubezpieczonego nastąpiła przed upływem 24 miesięcy od daty wypadku. 2) Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji wypłaca się Uposażonemu po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: akt zgonu, zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu lub karta zgonu, dokument potwierdzający tożsamość Uposażonego oraz inne dokumenty wskazane przez Generali, niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy śmiercią Ubezpieczonego a nieszczęśliwym wypadkiem w środku lokomocji. 3) Świadczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji jest świadczeniem dodatkowym, wypłacanym niezależnie od wypłaty świadczeniem na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

8 13 Świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku utonięcia. 1) Jeżeli Ubezpieczony poniósł śmierć w wyniku utonięcia, Generali wypłaci Uposażonemu świadczenie w wysokości określonej w polisie sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku utonięcia, o ile jedyną i bezpośrednią przyczyną śmierci Ubezpieczonego było utonięcie. 2) Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku utonięcia wypłaca się Uposażonemu po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: akt zgonu, zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu lub karta zgonu, dokument potwierdzający tożsamość Uposażonego oraz inne dokumenty wskazane przez Generali, niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy śmiercią Ubezpieczonego a utonięciem. 3) Świadczenie na wypadek utonięcia Ubezpieczonego jest świadczeniem dodatkowym, wypłacanym niezależnie od wypłaty świadczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku. 14 1) Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku zaistniała konieczność hospitalizacji Ubezpieczonego, Generali wypłaci Ubezpieczonemu dzienne świadczenie szpitalne od drugiego dnia pobytu w szpitalu w wysokości określonej w polisie, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał, co najmniej 2 dni. 2) Generali wypłaca świadczenie w związku z pobytem w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku za okres nieprzekraczający: a) 180 dni, w związku ze wszystkimi pobytami w szpitalu spowodowanymi wszystkimi nieszczęśliwymi wypadkami zaistniałymi w okresie ubezpieczenia. b) 90 dni, w związku z jednym pobytem lub wieloma pobytami w szpitalu spowodowanymi tym samym nieszczęśliwym wypadkiem. 3) Potwierdzenia faktu hospitalizacji Ubezpieczonego dokonuje Generali na podstawie karty informacyjnej wystawionej przez szpital. 4) Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku wypłaca się Ubezpieczonemu po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: dokumentacja medyczna oraz karta informacyjna wystawiona przez szpital, dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego oraz inne dokumenty wskazane przez Generali, niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia, a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy hospitalizacją a nieszczęśliwym wypadkiem, któremu uległ Ubezpieczony. 5) Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku, nie kumuluje się z dziennym świadczeniem szpitalnym związanym z leczeniem następstw zawału serca lub udaru mózgu. Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem następstw zawału serca lub udaru mózgu. 15 1) Jeżeli w wyniku zawału serca lub udaru mózgu zaistniała konieczność hospitalizacji Ubezpieczonego, Generali wypłaci Ubezpieczonemu dzienne świadczenie szpitalne od drugiego dnia pobytu w szpitalu w wysokości określonej w polisie, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał, co najmniej 2 dni. Do pobytu w szpitalu nie wylicza się dni przebywania na przepustkach. 2) Generali wypłaca świadczenie w związku z pobytem w szpitalu spowodowanym zawałem serca lub udarem mózgu za okres nieprzekraczający: a) 180 dni, w związku ze wszystkimi pobytami w szpitalu spowodowanymi wszystkimi zawałami serca i udarami mózgu zaistniałymi w okresie ubezpieczenia. b) 90 dni, w związku z jednym pobytem lub wieloma pobytami w szpitalu spowodowanymi tym samym zawałem serca lub udarem mózgu; 3) Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem następstw zawału serca lub udaru mózgu wypłacane jest przez Generali, jeżeli spełnione zostały łącznie dwa następujące warunki: a) Ubezpieczony w chwili zdarzenia nie miał ukończonego 45 roku życia; b) przed zawarciem umowy ubezpieczenia u Ubezpieczonego nie zdiagnozowano lub/i nie leczono chorób tj.: choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, hiperlipidemia, zwiększających prawdopodobieństwo zaistnienia zawału serca lub udaru mózgu; niniejszy stan faktyczny Generali sprawdza po zaistnieniu zdarzenia poprzez kontrolę dokumentacji medycznej Ubezpieczonego datowanej przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. 4) Potwierdzenia faktu hospitalizacji Ubezpieczonego dokonuje Generali na podstawie karty informacyjnej wystawionej przez szpital.

9 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i pracowników uczelni wyższych 5) Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem następstw zawału serca lub udaru mózgu wypłaca się Ubezpieczonemu po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: dokumentacja medyczna oraz karta informacyjna wystawiona przez szpital, dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego oraz inne dokumenty wskazane przez Generali, niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia, a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy hospitalizacją a zawałem serca lub udarem mózgu, które przebył Ubezpieczony. 6) Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem następstw zawału serca lub udaru mózgu, nie kumuluje się z dziennym świadczeniem szpitalnym związanym z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku. Zwrot kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z przekwalifikowaniem zawodowym inwalidy, jeżeli nieszczęśliwy wypadek spowodował niezdolność zawodową. 16 1) Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał obrażeń ciała, które spowodowało niezdolność zawodową, Generali zwróci Ubezpieczonemu udokumentowane koszty, poniesione przez niego w związku z przeszkoleniem zawodowym inwalidy, o ile koszty te nie znajdują się w zakresie refundacji z ubezpieczenia społecznego lub nie zostaną pokryte z innej umowy ubezpieczenia. 2) Zwrot kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z przekwalifikowaniem zawodowym inwalidy dokonywany jest do wysokości faktycznie poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów, udokumentowanych oryginałami imiennych rachunków wystawionych na Ubezpieczonego, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie na to ryzyko. Generali zastrzega sobie prawo do weryfikacji kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z przekwalifikowaniem zawodowym inwalidy tak w zakresie cen w odniesieniu do średnich rynkowych wartości nabycia danych towarów lub usług związanych z przekwalifikowaniem zawodowym, jak i zakresu nabytych w związku z tym towarów lub usług z punktu widzenia celowości ich poniesienia w związku z przekwalifikowaniem zawodowym inwalidy. 3) Generali dokonuje zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z przekwalifikowaniem zawodowym inwalidy po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: dokumentacja medyczna z leczenia doznanych przez Ubezpieczonego obrażeń ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. orzekania o Niepełnosprawności, orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności Ubezpieczonego do pracy, oryginały imiennych rachunków (wystawione na Ubezpieczonego) dokumentujące poniesienie przez Ubezpieczonego przedmiotowych kosztów, dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego, oraz inne dokumenty wskazane przez Generali niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia. Zwrot kosztów wypożyczenia, lub zakupu protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wspomagających proces leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku. 17 1) Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał obrażeń, do których leczenia i rehabilitacji w opinii lekarza prowadzącego leczenie, niezbędne jest zastosowanie protez, przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych wspierających proces leczenia, Generali zwróci Ubezpieczonemu udokumentowane koszty ich wypożyczenia lub zakupu, poniesione wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile koszty te nie znajdują się w zakresie refundacji z ubezpieczenia społecznego lub nie zostaną pokryte z innej umowy ubezpieczenia. 2) Zwrot kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z wypożyczeniem lub zakupem protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wspomagających proces leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku dokonywany jest do wysokości faktycznie poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów, udokumentowanych oryginałami imiennych rachunków wystawionych na Ubezpieczonego, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie na to ryzyko. Generali zastrzega sobie prawo do weryfikacji kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z wypożyczeniem lub zakupem protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wspomagających proces leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku w odniesieniu do średnich rynkowych cen nabycia protez, środków ortopedycznych i środków pomocniczych. 3) Generali dokonuje zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego na wypożyczenie lub zakup protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wspierających proces leczenia nieszczęśliwych wypadków po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: zaświadczenie lekarskie o konieczności zastosowania w procesie leczenia protez, przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych wspomagających proces leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, oryginały imiennych rachunków (wystawione na Ubezpieczonego) dokumentujące poniesienie przez Ubezpieczonego przedmiotowych kosztów, dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego, oraz inne dokumenty wskazane przez Generali niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia. Strona 9 z 18

10 18 Zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu nabycia wózka inwalidzkiego, na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. 1) Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała powodującego trwałe inwalidztwo, które zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie będzie wymagało wypożyczenia lub zakupu wózka inwalidzkiego, Generali zwróci Ubezpieczonemu udokumentowane koszty poniesione wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wypożyczeniem lub zakupem wózka inwalidzkiego, o ile koszty te nie znajdują się w zakresie refundacji z ubezpieczenia społecznego lub nie zostaną pokryte z innej umowy ubezpieczenia. 2) Zwrot kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego na zakup wypożyczenie lub wózka inwalidzkiego dokonywany jest przez Generali do ich faktycznej wysokości, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie, na to ryzyko. Generali zastrzega sobie prawo do weryfikacji kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego na wypożyczenie lub zakup wózka inwalidzkiego w odniesieniu do średnich rynkowych cen wypożyczenia lub zakupu wózka inwalidzkiego. 3) Generali dokonuje zwrotu kosztów zakupu lub wypożyczenia wózka inwalidzkiego po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: dokumentacja medyczna potwierdzająca konieczność używania przez Ubezpieczonego wózka inwalidzkiego, oryginały imiennych rachunków (wystawione na Ubezpieczonego) dokumentujące poniesienie przez Ubezpieczonego przedmiotowych kosztów, dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego oraz inne dokumenty wskazane przez Generali niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia, a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy trwałym uszczerbkiem powodującym konieczność używania przez Ubezpieczonego wózka inwalidzkiego, a nieszczęśliwym wypadkiem, któremu uległ Ubezpieczony. Zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 19 1) Jeżeli Ubezpieczony poniósł koszty związane ze zleconym przez lekarza prowadzącego leczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków, Generali zwróci Ubezpieczonemu udokumentowane koszty leczenia poniesione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie 12 miesięcy od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, o ile koszty te nie są finansowane ze środków publicznych lub nie zostaną pokryte z innej umowy ubezpieczenia. 2) Zwrot kosztów leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poniesionych przez Ubezpieczonego na leczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, z zastrzeżeniem ograniczeń odpowiedzialności wskazanych niniejszym OWU, dokonywany jest przez Generali do wysokości udokumentowanych faktycznych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie, na to ryzyko. Generali zastrzega sobie prawo do weryfikacji poniesionych przez Ubezpieczonego na koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej tak w zakresie cen w odniesieniu do średnich rynkowych wartości nabycia danych towarów lub usług związanych z leczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków, jak i zakresu nabytych w związku z tym towarów lub usług z punktu widzenia celowości ich poniesienia w związku z leczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. 3) Niniejsze koszty zwracane są przez Generali pod warunkiem, że orzeczenie lekarskie wydane przez lekarzy Generali potwierdzające zaistnienie trwałego uszczerbku na zdrowiu, który jest równy lub większy niż 15%. 4) Generali dokonuje zwrotu kosztów leczenia na terenie RP po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: dokumentację medyczną z leczenia doznanych przez Ubezpieczonego obrażeń ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, oryginały imiennych rachunków (wystawione na Ubezpieczonego) dokumentujące poniesienie przez Ubezpieczonego przedmiotowych kosztów, dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego, oraz inne dokumenty wskazane przez Generali niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia. 20 Zwrot kosztów niezbędnych operacji plastycznych, dotyczących usunięcia oszpeceń powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku. 1) Jeżeli Ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego wypadku dozna obrażeń ciała, w wyniku których lekarz prowadzący leczenie powypadkowe zleci na piśmie, jako absolutnie niezbędne i konieczne, przeprowadzenie operacji plastycznej mającej na celu usunięcie oszpeceń powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku, Generali zwróci Ubezpieczonemu udokumentowane koszty związane z przeprowadzeniem operacji plastycznej, o ile koszty te nie znajdują się w zakresie refundacji z ubezpieczenia społecznego lub nie zostaną pokryte z innej umowy ubezpieczenia. 2) Operacja plastyczna może dotyczyć wyłącznie tych oszpeceń, które powstały w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 3) Zwrot kosztów operacji plastycznych poniesionych przez Ubezpieczonego dokonywany jest przez Generali do wysokości udokumentowanych faktycznych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia

11 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i pracowników uczelni wyższych określonej w polisie, na to ryzyko. Generali zastrzega sobie prawo do weryfikacji poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów w związku z przeprowadzeniem u Ubezpieczonego, zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie powypadkowe, operacji plastycznej tak w zakresie cen w odniesieniu do średnich rynkowych wartości nabycia danych towarów lub usług związanych z leczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków, jak i zakresu nabytych w związku z tym towarów lub usług z punktu widzenia celowości ich poniesienia w związku z przedmiotem niniejszego świadczenia wskazanym powyżej. 4) Generali dokonuje zwrotu kosztów operacji plastycznych po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: dokumentacja medyczna potwierdzająca konieczność przeprowadzenia operacji plastycznej, oryginały imiennych rachunków (wystawione na Ubezpieczonego) dokumentujące poniesienie przez Ubezpieczonego przedmiotowych kosztów, dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego oraz inne dokumenty wskazane przez Generali niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia, a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy powstałymi oszpeceniami wymagającymi przeprowadzenia operacji plastycznej a nieszczęśliwym wypadkiem, któremu uległ Ubezpieczony. Zwrot kosztów pogrzebu, na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (zawału serca lub udaru mózgu). 21 1) Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku (zwału serca lub udaru mózgu) Ubezpieczony zmarł, Generali wypłaci osobie ponoszącej koszty pogrzebu Ubezpieczonego świadczenie w wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych oryginałami imiennych rachunków wystawionych na osobę pokrywającą koszty pogrzebu, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie na to ryzyko. 2) Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 dokonywany jest przez Generali, o ile śmierć Ubezpieczonego nastąpiła przed upływem 24 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku (wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu). Generali zastrzega sobie prawo do weryfikacji poniesionych przez Uprawnionego kosztów pogrzebu tak w zakresie cen w odniesieniu do średnich rynkowych wartości nabycia danych towarów lub usług związanych z poniesionymi kosztami pogrzebu, jak i zakresu nabytych w związku z tym towarów lub usług z punktu widzenia ich związku z kosztami pogrzebu. 3) Zwrotu kosztów pogrzebu Ubezpieczonego dokonywany jest po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: aktu zgonu, zaświadczenia lekarskiego o przyczynie zgonu lub karty zgonu, dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ponoszącej koszty pogrzebu, oryginały rachunków potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pogrzebem Ubezpieczonego oraz innych dokumentów wskazanych przez Generali, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia, a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy śmiercią Ubezpieczonego a nieszczęśliwym wypadkiem (zawałem serca lub udarem mózgu). 4) Zwrot kosztów pogrzebu, na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (zawału serca lub udaru mózgu) wypacany jest niezależnie od zasiłku pogrzebowego wypłacanego z ubezpieczenia społecznego. Jednorazowe świadczenie na wypadek wystąpienia u Ubezpieczonego choroby śmiertelnej. 22 1) Jeżeli w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej u Ubezpieczonego zostanie zdiagnozowana choroba śmiertelna, Generali wypłaci Ubezpieczonemu jednorazowe świadczenie w wysokości oznaczonej w polisie sumy ubezpieczenia na to ryzyko. 2) Niniejsze świadczenie nie jest wypłacane, jeżeli zdiagnozowana choroba śmiertelna jest następstwem chorób lub stanów chorobowych, które były zdiagnozowane i leczone u Ubezpieczonego przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. 3) Wypłata jednorazowego świadczenia na wypadek wystąpienia u Ubezpieczonego choroby śmiertelnej dokonywana jest po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: pisemne opinie dwóch niezależnych lekarzy stwierdzające, że u Ubezpieczonego została zdiagnozowana choroba śmiertelna i wg aktualnego stanu wiedzy medycznej śmierć Ubezpieczonego nastąpi przed upływem 12 miesięcy od daty zdiagnozowania choroby, dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego oraz innych dokumentów wskazanych przez Generali, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia. 4) Generali zastrzega sobie prawo do weryfikacji opinii wydanej przez lekarzy uznających zdiagnozowaną u Ubezpieczonego chorobę za chorobę śmiertelną. Jednorazowe świadczenie na wypadek zdiagnozowania u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego. 23 1) Jeżeli w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem 60 dniowego okresu karencji licząc od dnia rozpoczęcia się ochrony ubezpieczeniowej, u Ubezpieczonego został zdiagnozowany i potwierdzony stosownym badaniem histopatologicznym nowotwór złośliwy, Generali wypłaci Ubezpieczonemu jednorazowe świadczenie w wysokości określonej w polisie sumy ubezpieczenia na to ryzyko. Strona 11 z 18

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI WYŻSZYCH LEW STUDENT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/087/04/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia

Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia Świadczenia w poszczególnych ch Podstawowa Plus rekomendowana przez DUOiZ Podstawowa Progresja uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku koszty nabycia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża Zakres Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Kraśnik. Rok szkolny 2015 / 2016 oraz 2016

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/087/04/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY OD NASTĘSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW ROK SZKOLNY 2012/2013 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16 oraz warunki szczególne Nr. BWO/112/235/04/2016 Pełna treść ww.

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2017/2018 oraz OC z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy lub instruktora

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2017/2018 oraz OC z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy lub instruktora Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2017/2018 oraz OC z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy lub instruktora Nr oferty: ECI/867/039/04/2017 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 801 102 102 pzu.pl PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW w Hestii Biznes

Ubezpieczenie NNW w Hestii Biznes Ubezpieczenie NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny 2016/17, ubezpieczonych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOLE SZKÓŁ W SIEMIATYCZACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Indywidualną obsługę placówki gwarantuje: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiony program

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach UBEZPIECZENIE NNW Jest to szczególna oferta opracowana z myślą

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2017/2018 XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OLSZTYNIE NIP: 7393556317 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. JPA/928/315/08/2017 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/086/04/2016 WARUNKI DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny 2016/17,

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP: 526-025-10-49, kapitał zakładowy 86.352.300 zł wpłacony

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe

Świadczenia podstawowe Oferta PZU dla Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie na rok szkolny 2014/2015 Wariant II, suma ubezpieczenia (SU): 11.000 zł- składka 49 zł, polisa nr... Świadczenia podstawowe i dodatkowe Świadczenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres Przedmiot PTU S.A. Hestia Compensa UNIQA PZU S.A. Gerling 1 Commercial Union Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH

WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2009/2010 okres ubezpieczenia suma

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zespół Placówek Oświatowych Policzna, POLICZNA, Żeromskiego 44 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Osoba odpowiedzialna za kontakt: Monika Sowińska, tel. 503-127-647 Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Formy zgłoszenia W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową

Bardziej szczegółowo

Kielce r. Suma Ubezpieczenia: zł. Składka za ucznia: 37,00 zł. szkoła ; 29,00 zł. - przedszkole

Kielce r. Suma Ubezpieczenia: zł. Składka za ucznia: 37,00 zł. szkoła ; 29,00 zł. - przedszkole Kielce 01.09.2016r. Szanowni Państwo, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność poinformować Państwa, ze w roku szkolnym 2016/2017 dzieci uczęszczające do Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/086/04/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa w Idzikowicach, Idzikowice 30 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Osoba odpowiedzialna za kontakt: Felicja Kmita, tel. 501-516-601 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NNW - ROK SZKOLNY 2016/2017

PORÓWNANIE WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NNW - ROK SZKOLNY 2016/2017 PORÓWNANIE WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NNW - ROK SZKOLNY 2016/2017 UBEZPIECZAJĄCY ZAWIERAJĄCY UMOWĘ UBEZPIECZENIA Szkoła szkoła UBEZPIECZONY uczniowie, dzieci, personel uczniowie, dzieci, personel OKRES UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU FILAR S.A. Nr 119/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Izabela Leciak Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, wypełniony przez

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia NNW uczniów Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie w roku szkolnym 2012-2013

Zakres ubezpieczenia NNW uczniów Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie w roku szkolnym 2012-2013 Zakres ubezpieczenia NNW uczniów Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie w roku szkolnym 2012-2013 Ubezpieczyciel: Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia,

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia. W następstwie Nieszczęśliwego wypadku objętego umowa ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia. W następstwie Nieszczęśliwego wypadku objętego umowa ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Jabłonna. Rok szkolny 2016

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW LICENCJONOWANYCH SENIORÓW i AMATORÓW PZT Aktywny Amator

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW LICENCJONOWANYCH SENIORÓW i AMATORÓW PZT Aktywny Amator PROGRAM UBEZPIECZENIA NW LICENCJONOWANYCH SENIORÓW i AMATORÓW PZT Aktywny Amator Polski Związek Tenisowy przy współpracy z ART Brokers firmą brokerską specjalizującą się w ubezpieczeniach sportowych, przygotował

Bardziej szczegółowo

ul. Korczaka 7, Sosnowiec

ul. Korczaka 7, Sosnowiec Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej dla placówek oświatowych prowadzonych prze Miasto Ostrołęka, realizowany przez PZU SA warunki obowiązujące w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

ad 5. ad 6. Dodatkowe uwarunkowania - śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku.

ad 5. ad 6. Dodatkowe uwarunkowania - śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku. OPIS UBEZPIECZENIA UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OFEROWANEGO PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

NNW SZKOLNE Departament Ubezpieczeń Indywidualnych 2016

NNW SZKOLNE Departament Ubezpieczeń Indywidualnych 2016 NNW SZKOLNE - 184 1 Ubezpieczenie szkolne Ubezpieczenie dedykowane jest dla: dzieci, młodzieży, osób uczących się, personelu placówki oświatowej w tym: dziecko lub uczeń, w tym również: osoba z upośledzeniem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/29/02/2016 z dnia 29 marca 2016r

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/29/02/2016 z dnia 29 marca 2016r POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/29/02/2016 z dnia 29 marca 2016r Działając na podstawie art. 812 8 k.c. InterRisk Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016 Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży OWU styczeń 2016 W podróży Klauzula nr 1 koszty leczenia Suma Ubezpieczenia: 10 000 EUR; 20 000 EUR; 40 000 EUR; 60 000 EUR Okres ochrony: 7 dniowa karencja

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT Polski Związek Tenisowy przy współpracy z ART Brokers firmą brokerską specjalizującą się w ubezpieczeniach sportowych, przygotował dla klubów

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z propozycją ochrony ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance kod: MAS 01/12 I. Postanowienia ogólne II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO

Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Stanisław Humiński Numer telefonu: 601751260 Adres e-mail: shuminski@agentpzu.pl Powszechny

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ Ubezpieczenie obowiązuje 24 h na dobę zarówno w placówce jak i poza nią. Ubezpieczenie obowiązuje od 1 października

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant)

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant) PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant) Ubezpieczenie obowiązuje 24 h na dobę zarówno w placówce jak i poza nią. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - SZKOŁY OSOBY ZWOLNIONE Z OPŁATY SKŁADKI: 10% ubezpieczonych OKRES UBEZPIECZENIA: 12 miesięcy ZAKRES UBEZPIECZENIA:

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Pieczątka Przedstawiciela Compensy Bielsko-Biała, dn. 11 czerwca 2015 r. OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe A. Informacje o Ubezpieczających / Ubezpieczonych: 1. Ubezpieczający Publiczne Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Do umowy oprócz osób zatrudnionych na umowę o pracę (bez względu na wymiar etatu 1, ½, 1/8 itd.), umowę -

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek pobytu ubezpieczonego w szpitalu

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek pobytu ubezpieczonego w szpitalu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W OPOLU OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W OPOLU OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012 UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W OPOLU OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012 OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2011 R. ZAWARLIŚMY W PZU SA - INSPEKTORAT W OPOLU, ul. OZIMSKA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH UBEZPIECZENIA GRUPOWE

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH UBEZPIECZENIA GRUPOWE WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH UBEZPIECZENIA GRUPOWE 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu (wypełniony przez każdego

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r.

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz ul. Podmiejska - Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 732 35 22, tel./fax 95 732 41 22 e-mail: sekretariat@dps.gorzow.pl www: http://dps.gorzow.pl Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

OŚWIATA OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Szanowny Pan Dyrektor mgr Józef Belgrau Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Borkowo ul. Szkolna 2 83-330 Żukowo OŚWIATA OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia I UW_12_2015 Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub

Bardziej szczegółowo

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Wyjątkowy produkt dla wyjątkowych Klientów Opiekun VIP jest specjalnym ubezpieczeniem, dedykowanym

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o

Bardziej szczegółowo

OWUD. Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek Osierocenia Dziecka Ubezpieczonego. Art.1 W jaki sposób zawiera się umowę ubezpieczenia dodatkowego?

OWUD. Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek Osierocenia Dziecka Ubezpieczonego. Art.1 W jaki sposób zawiera się umowę ubezpieczenia dodatkowego? UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

Manual Roszczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych i indywidualnych)

Manual Roszczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych i indywidualnych) Manual Roszczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych i indywidualnych) I. JAK WYPEŁNIAĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Poprawie wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia powinien zawierać następujące dane: -

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia.

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Przewodnik Ubezpieczonego Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania. W specjalnie przygotowanym Przewodniku Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ PWSZ-III-AGOO-P1-29020-5/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia NNW studenta, OC studenta, pracownika dydaktycznego, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe A.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ

BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ 1 BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ Indywidualne ubezpieczenie i na życiei 1 Bezpieczna Dekada Prestiż - ogólny zarys produktu 2 Ogólny zarys produktu Wiek przystąpienia liczba ukończonych pełnych lat życia Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Centrum Polis Sp. z o.o

Centrum Polis Sp. z o.o Centrum Polis Sp. z o.o 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 lokal 201; KRS 0000410134 Telefon 63 220 20 20, www.centrumpolis.pl; NIP 6652988526 Szanowni Państwo Przesyłamy w załączeniu ofertę szkolnego od Następstw

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo