Ocena zasobów pomocy społecznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena zasobów pomocy społecznej"

Transkrypt

1 Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 03 dla gminy M. Gorzów Wielkopolski Autorzy: Ewa Wasielewska

2 SPIS TREŚCI STRONA Wprowadzenie 3 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 5 3. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR 0 3. POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR 4 4 Inne rodzaje pomocy i świadczeń 9 5 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 6 Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej 34 7 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 8 Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 39 9 Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia 40 0 Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 4 0. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 4 0. KOSZTY OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA POWODY PRZYZNANIA POMOCY POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ POMOC W FORMIE USŁUG POMOC INSTYTUCJONALNA ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ 50 Wnioski końcowe 54 35

3 . Wprowadzenie Art. 6a.. Gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.. Zasoby, o których mowa w ust., obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. 3. Ocena, o której mowa w ust., obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. 4. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę, o której mowa w ust.. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 3.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 0 Rok 0 Rok po ocenie PROGNOZA* Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem KOBIETY Ogółem Wiek Wiek Wiek 60 lat i więcej MĘŻCZYŹNI Ogółem Wiek Wiek Wiek 65 lat i więcej RYNEK PRACY Bezrobotni ogółem Bezrobotni długotrwale ogółem Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy

4 Rok 0 Rok 0 Rok po ocenie PROGNOZA* Dwa lata po ocenie Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy Liczba mieszkań socjalnych (lokali) Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) Liczba opiekunów dziennych do dzieci Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach) Powody nie przyznania miejsca w żłobku niewystarczającą liczba miejsc w placówkach Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg. złożonych wniosków Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu niewystarczająca liczba miejsc w placówkach Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne") Przyszkolne Pozaszkolne Liczba świetlic i klubów dla seniorów Liczba hospicjów 3 Liczba ośrodków dla cudzoziemców, ubiegających się o status uchodźcy

5 * Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "" 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia Sekcja_Opisowa DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 0 Rok 0 Prognoza rok po ocenie OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA Liczba osób osoby długotrwale korzystające Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE Liczba osób osoby długotrwale korzystające Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Liczba osób ogółem Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE Liczba osób ogółem Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY 5

6 Rok 0 Rok 0 Prognoza rok po ocenie Liczba osób ogółem Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA UBÓSTWO Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach BEZROBOCIE Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach BEZRADNOŚĆ (PROBLEMY) Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach ALKOHOLIZM Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach NARKOMANIA Liczba rodzin

7 Rok 0 Rok 0 Prognoza rok po ocenie Liczba osób w rodzinach POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA Liczba rodzin W TYM: WIELODZIETNOŚĆ Liczba rodzin BEZDOMNOŚĆ Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach OPUSZCZENIE ZAKŁADU KARNEGO Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach ZDARZENIA LOSOWE Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE Liczba osób SIEROCTWO Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach PRZEMOC W RODZINIE - OFIARY PRZEMOCY Liczba osób Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach PRZEMOC W RODZINIE - SPRAWCY PRZEMOCY Liczba osób

8 Rok 0 Rok 0 Prognoza rok po ocenie OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI Liczba osób PROCES USAMODZIELNIENIA Liczba osób 48 X X X X USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych W TYM: SPECJALISTYCZNE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach PRACA SOCJALNA Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach INTERWENCJA KRYZYSOWA Liczba rodzin

9 Rok 0 Rok 0 Prognoza rok po ocenie Liczba osób w rodzinach KONTRAKT SOCJALNY Liczba zawartych kontraktów socjalnych Liczba osób ogółem objętych kontraktem liczba osób objetych kontraktem w Klubie Integracji Społecznej

10 3.. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR Sekcja_Opisowa GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 0 Rok 0 Prognoza rok po ocenie ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ ZASIŁEK STAŁY Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych (wiersze 4-6) Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych (wiersze 7-9) Zasiłek stały dla osoby w rodzinie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK OKRESOWY Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych (wiersze 3-4) Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia Liczba osób Liczba świadczeń

11 Rok 0 Rok 0 Prognoza rok po ocenie Kwota świadczeń w złotych Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Liczba osób 6 5 Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM Liczba osób Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" Liczba osób Liczba świadczeń

12 Rok 0 Rok 0 Prognoza rok po ocenie Kwota świadczeń w złotych ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. i Liczba osób Kwota świadczeń w złotych ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ POSIŁEK OGÓŁEM Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych W TYM: DLA DZIECI Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych (z wierszy 35-37) POSIŁEK - świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 4-43) Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych SCHRONIENIE Liczba osób

13 Rok 0 Rok 0 Prognoza rok po ocenie Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych UBRANIE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych SPRAWIENIE POGRZEBU Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Liczba osób INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej) Liczba osób WSPIERANIE RODZINY PLAN PRACY Z RODZINĄ Liczba rodzin

14 3.. POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR Sekcja_Opisowa POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 0 Rok 0 Prognoza rok po ocenie INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej) Liczba osób PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Liczba osób korzystających z usług INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW Liczba osób korzystających z usług WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA RODZINY SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM Liczba rodzin Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE Liczba rodzin Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE Liczba rodzin Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach Liczba świadczeń

15 Rok 0 Rok 0 Prognoza rok po ocenie Kwota świadczeń w złotych RODZINY ZASTĘPCZE SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin 6 0 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 7 0 Liczba świadczeń 8 0 Kwota świadczeń w złotych RODZINY ZASTĘPCZE PEŁNIĄCE FUNKCJĘ POGOTOWIA RODZINNEGO Liczba rodzin Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych RODZINNY DOM DZIECKA Liczba rodzin 4 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach PIECZA ZASTĘPCZA PLAN POMOCY DZIECKU Liczba dzieci OCENA SYTUACJI DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ Liczba dzieci Liczba sporządzonych ocen OCENA SYTUACJI DZIECKA W RODZINNYM DOMU DZIECKA Liczba dzieci Liczba sporządzonych ocen OCENA RODZIN ZASTĘPCZYCH 5

16 Rok 0 Rok 0 Prognoza rok po ocenie Liczba rodzin Liczba sporządzonych ocen OCENA RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA Liczba rodzinnych domów dziecka 33 0 Liczba sporządzonych ocen 34 0 OCENA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE I RODZINNE DOMY DZIECKA Liczba opinii USAMODZIELNIENIE INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA Liczba osób WERYFIKACJA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU USAMODZIELNIENIA Liczba weryfikacji PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE RODZINY ZASTĘPCZE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych W TYM: (od poz. 4 do poz. 49) POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych

17 Rok 0 Rok 0 Prognoza rok po ocenie POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych W TYM: (od poz. 53 do poz. 6) POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE INSTYTUCJE O KTÓRYCH MOWA W ART. 88 UST. USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób Liczba świadczeń

18 Rok 0 Rok 0 Prognoza rok po ocenie Kwota świadczeń w złotych W TYM: (od poz. 65 do poz. 73) POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POMOC NA TWORZENIE I DZIAŁALNOŚĆ WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ Liczba WTZ, które uzyskały pomoc 74 Liczba uczestników zajeć w WTZ Wartość dofinansowania w złotych POMOC NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ Liczba osób, które uzyskały dofinansowanie Wartość dofinansowania w złotych TURNUSY REHABILITACYJNE Liczba osób, które uzyskały pomoc

19 Rok 0 Rok 0 Prognoza rok po ocenie Wartość dofinansowania w złotych ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE, ŚRODKI POMOCNICZE I SPRZĘT REHABILITACYJNY Liczba osób, które uzyskały pomoc Wartość dofinansowania w złotych DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI Liczba dofinansowanych imprez Liczba niepełnosprawnych uczestników Wartość dofinansowania ogółem w złotych POŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Liczba osób, które uzyskały pożyczki Wartość udzielonych pożyczek w złotych POMOC PRZY ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wartość zwrotu kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych w złotych POMOC W DOSTOSOWANIU STANOWISK PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wartość zwrotu kosztów dostosowania tworzonych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych Inne rodzaje pomocy i świadczeń Sekcja_Opisowa INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 0 Rok 0 Prognoza rok po ocenie ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH Liczba rodzin Kwota świadczeń w złotych ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Liczba osób

20 Rok 0 Rok 0 Prognoza rok po ocenie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 5 X X X X Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY (od poz. 7 do poz. 0) ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA Liczba osób Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 9 X X X X Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 6 ROKU ŻYCIA O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Liczba osób Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 3 X X X X Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 6 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM ROKU ŻYCIA Liczba osób Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 7 X X X X Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁA 75 LAT Liczba osób Kwota świadczeń w złotych

21 Rok 0 Rok 0 Prognoza rok po ocenie JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych") Liczba świadczeń (średniomiesięczna liczba świadczeń) Kwota świadczeń w złotych JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń (średniomiesięczna liczba świadczeń) Kwota świadczeń w złotych ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Liczba osób Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 7 X X X X Kwota świadczeń w złotych DODATKI MIESZKANIOWE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Liczba osób Kwota świadczeń w złotych OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ) Liczba osób

22 Rok 0 Rok 0 Prognoza rok po ocenie Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH Liczba osób ogółem Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia Miasto Gorzów Wlkp. prowadzi także ogrzewalnię dla bezdomnych osób, która funkcjonuje w okresie od 0 listopada 03 do 3 marca 04 - koszt zł. środki finansowe jst. Liczba miejsc 0. W mieście Gorzów Wlkp. znajduje się także druga ogrzewalnia prowadzoną przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, która działa w okresie od 0 listopada 03r. do 3 marca 04r. W 03 r. liczba miejsc wynosiła 6, natomiast na rok 04 zaplanowane jest zwiększenie do liczby 33. Środki zapewnia Stowarzyszenie. Jednostki specjalistycznego poradnictwa to GCPRiPS, OIK, SOW. Poradnictwo jest realizowane w ramach posiadanych środków finansowych. ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 0 Rok 0 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze i 3) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających

23 Rok 0 Rok 0 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba osób oczekujących (wg stanu na 3 grudnia danego roku) Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 3 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 3 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 0 do poz. ) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 4 i 5) Liczba placówek prowadzonych przez JST 4 Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób oczekujących (wg stanu na 3 grudnia danego roku) Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 3 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 3 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. do poz. 3) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa

24 Rok 0 Rok 0 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce W TYM: ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 6 i 7) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób oczekujących (wg stanu na 3 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 3 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 33 do poz. 34) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce DZIENNE DOMY POMOCY Liczba placówek 36 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 37 i 38) Liczba placówek prowadzonych przez JST 37 Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających

25 Rok 0 Rok 0 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba osób oczekujących (wg stanu na 3 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 3 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 44 do poz. 45) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 3 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 55 do poz. 56) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce KLUBY SAMOPOMOCY Liczba placówek

26 Rok 0 Rok 0 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 59 i 60) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób oczekujących (wg stanu na 3 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 3 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 66 do poz. 67) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce RODZINNE DOMY POMOCY Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 70 i 7) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 3 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 76 do poz. 77) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego

27 Rok 0 Rok 0 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Liczba placówek 79 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 80 i 8) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO 8 Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób oczekujących (wg stanu na 3 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 3 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 87 do poz. 88) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba placówek 90 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 9 i 9) Liczba placówek prowadzonych przez JST 9 Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających

28 Rok 0 Rok 0 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 3 grudnia danego roku) 95 Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 97 do poz. 98) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 0 i 0) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 3 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 06 do poz. 07) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 0 i ) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO

29 Rok 0 Rok 0 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 3 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 6 do poz. 7) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 0 i ) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 3 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 6 do poz. 7) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Liczba placówek 9 9

30 Rok 0 Rok 0 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 30 i 3) Liczba placówek prowadzonych przez JST 30 Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 3 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 36 do poz. 37) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 39 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 40 i 4) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO 4 Liczba uczestników zajęć Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 3 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 45 do poz. 46) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt uczestnictwa osoby w zajęciach

31 Rok 0 Rok 0 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 49 i 50) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba uczestników zajęć Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 3 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 54 do poz. 55) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt uczestnictwa osoby w zajęciach WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Liczba placówek 57 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 58 i 59) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO 59 Liczba uczestników zajęć Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 3 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 63 do poz. 64) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa

32 Rok 0 Rok 0 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Średnioroczny koszt uczestnictwa osoby w zajęciach ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 67 i 68) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba uczestników zajęć Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 3 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 7 do poz. 73) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt uczestnictwa osoby w zajęciach INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Potrzeby Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Rok 0 Rok 0 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie Liczba placówek z tego: według organu prowadzącego Liczba placówek prowadzonych przez JST Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba uczestników zajęć Kadra placówek: liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 3 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)

33 Potrzeby Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Rok 0 Rok 0 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie w tym: Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce/średnioroczny koszt uczestnictwa osoby w zajęciach Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Sekcja_Opisowa KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, stan na 3 grudnia) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 0 Rok 0 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej KADRA KIEROWNICZA Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy) (od poz. 3 do poz. 4) Wykształcenie wyższe 3 Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 4 PRACOWNICY SOCJALNI Ogółem pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS (od poz. 7 do poz. ) Wykształcenie wyższe Wykształcenie średnie Specjalizacja -ego stopnia w zawodzie Specjalizacja -ego stopnia w zawodzie

34 Rok 0 Rok 0 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej POZOSTALI PRACOWNICY: Ogółem (od poz. 3 do poz. 5) Wykształcenie wyższe Wykształcenie średnie Inne Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej Sekcja_Opisowa ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 0 Rok 0 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Wolontariusze Zatrudnienie subsydiowane (staże, roboty publiczne, prace interwencyjne i inne) Staże Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej Sekcja_Opisowa ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 0 Rok 0 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba osób ogółem w zespole (od poz. do poz. 3) Pracownicy socjalni

35 Rok 0 Rok 0 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Specjaliści zgodnie z art.0 ust.3 ustawy o pomocy społecznej Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego Sekcja_Opisowa ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (zadania własne i zadania zlecone) W złotych WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 0 Rok 0 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie OGÓŁEM OGÓŁEM ( działy) W budżecie OPS/PCPR OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie narkomanii - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Domy pomocy społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR

36 Rok 0 Rok 0 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Ośrodki Wsparcia - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Rodziny zastępcze - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Dodatki mieszkaniowe - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)

37 Rok 0 Rok 0 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie W budżecie OPS/PCPR Zasiłki stałe - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Ośrodek Pomocy Społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Pomoc dla cudzoziemców - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Centra Integracji Społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)

38 Rok 0 Rok 0 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie W budżecie OPS/PCPR Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Pozostała działalność - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Kluby dziecięce - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Dzienni opiekunowie - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Zespoły orzekania o niepełnosprawności - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)

39 Rok 0 Rok 0 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie W budżecie OPS/PCPR Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Inne - środki EFS na projekty realizowane przez OPS/PCPR Liczba projektów EFS projekty systemowe Łączna kwota środków EFS projekty systemowe Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Sekcja_Opisowa AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 0 Rok 0 Prognoza rok po ocenie PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS Ogółem liczba osób objętych projektami UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS Ogółem liczba osób objętych projektami W tym UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienionych wyżej)* Ogółem liczba osób objętych projektami

40 Rok 0 Rok 0 Prognoza rok po ocenie program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Miejski program osłonowy wsparcia rodzin wielodzietnych w 0 roku *Uwaga: W tej pozycji można wymienić realizację projektów programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - konieczne jest jednak wyraźne zaznaczenie, że projekt realizowany jest w tym programie 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia Sekcja_Opisowa WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 0 Rok 0 Prognoza rok po ocenie ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Liczba zleceń / umów 3 0 Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania 4 Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych Specjalistyczne usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych Prowadzenie placówki pomocy społecznej Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania

41 Rok 0 Rok 0 Prognoza rok po ocenie Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 0.. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych rok potrzeby 05 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w / w x 00% Dynamika 4 X Wskaźnik profesjonalizacji kadry rok potrzeby 05 potrzeby liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji z pomocy społecznej Liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej * liczba wszystkich zatrudnionych osób Wartość wskaźnika w+w / w3 x 00% Dynamika 5 X * nie ujęci w wierszu Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I rok potrzeby 05 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych

42 rok potrzeby 05 potrzeby Wartość wskaźnika w / w x 00% Dynamika 4 X Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II rok potrzeby 05 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w / w x 00% Dynamika 4 X Wskaźnik wolontariatu rok potrzeby 05 potrzeby liczba wolontariuszy liczba wszystkich pracowników Wartość wskaźnika w / w x 00% 3 3 Dynamika 4 X Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I rok potrzeby / prognoza 05 potrzeby / prognoza liczba pracowników socjalnych liczba mieszkańców Wartość wskaźnika w / w x ,96 0,96,06,0,06,09,3 Dynamika 4 X

43 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II rok potrzeby / prognoza liczba pracowników socjalnych liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną Wartość wskaźnika w / w x ,68 0,65,49 0,66 0,85 0,88 Dynamika 4 X KOSZTY Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki rok prognoza 05 prognoza Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy Wartość wskaźnika w / w x 00% Dynamika 4 X OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Wskaźnik deprywacji lokalnej rok prognoza liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie liczba mieszkańców Wartość wskaźnika liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 000 mieszkańców w / w x ,63 68,30 57,6 50,88 55,30 55,30 Dynamika 4 X Wskaźnik długotrwale korzystających z pomocy 43

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 Autorzy: Krystyna Roś 1. Wprowadzenie Zgodnie z art.16 a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach przedstawia co roku

Bardziej szczegółowo

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PCPR miński Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu mińskiego Autorzy: Renata Małecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Teresa Wiercińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r.

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Projekt z dnia... INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2016 r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Id: 081A40CB-DE06-44E0-9FFC-44DE3D29DEB5. Projekt Strona 1 Ocena Zasobów

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Aleksandra Leszczyńska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Aleksandra Leszczyńska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Aleksandra Leszczyńska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 POWIAT

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk Autorzy: Pracownicy GOPS SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Smyków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Smyków Autorzy: Renata Marzec Anna Stachera SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 201 dla gminy Mielec Autorzy: MOPS Mielec SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Autorzy: MOPS w Mielcu Urząd Miejski w Mielcu Inne jednostki samorządu terytorialnego, które odpowiadają za realizację zadań pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Rafał Lejmel SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Kołaczyce Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Kołaczyce Autorzy: Kierownik GOPS - Danuta Pachana Pracownik socjalny - Anna Rutkowska Pracownicy Urzędu Miejskiego i Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Zespół Specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Zespół Specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Zespół Specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Otwock Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Miasta Otwocka Autorzy: Ejsmont Wiesława SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn

Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 maja r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Nadarzyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Nadarzyn Autorzy: Grażyna Witkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Autorzy: Alicja Zając Jakub Kaczmarek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu kutnowskiego

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu kutnowskiego Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu kutnowskiego Autorzy: Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Autorzy: Bożena Stawiarska Renata Rosińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. Projekt z dnia 25 czerwca r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Chełmek za rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Rudnik nad Sanem Autorzy: Ilona Wojdyła SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Teresa Kuśmierska

Autorzy: Teresa Kuśmierska GOPS Chotcza Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy CHOTCZA Autorzy: Teresa Kuśmierska 1. Wprowadzenie Gmina Chotcza jest jedną z mniejszych gmin województwa mazowieckiego (2492 mieszkańców).

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tarczyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Tarczyn Autorzy: Danuta Sobczak SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Powiatu Świdnickiego Autorzy: Dagmara Walczyna SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów oraz udzielenia jej rekomendacji Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY . Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na.xii) PROGNOZA* Rok Rok Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 6 75 6 895 6 99

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Kudowa-Zdrój Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Kudowa-Zdrój Autorzy: Józefa Olszowy SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mońki Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla gminy Mońki Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

1. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok oceny PROGNOZA* Rok 2012 Rok 2013 Rok po ocenie

1. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok oceny PROGNOZA* Rok 2012 Rok 2013 Rok po ocenie Załącznik Nr 1 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r. województwo podlaskie 1. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok oceny PROGNOZA* Rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ożarów Mazowiecki za rok 2014 Na podstawie art. 16a ust. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1185/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 rok.

UCHWAŁA NR L/1185/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. UCHWAŁA NR L/1185/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 214 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 213 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY GMINY GDÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów.

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY GMINY GDÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów. UCHWAŁA NR XI/70/ RADY GMINY GDÓW z dnia 25 czerwca r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok Autorzy: Dorota Matuszak Danuta Waścińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. w sprawie "Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r."

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. w sprawie Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r. Projekt z dnia... INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... r. w sprawie "Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r." Id: 37E94BDD-6EBE-46B4-AFDB-57CA7C42BAAA. Projekt Strona 1 Ocena zasobów pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. uchwala się, co następuje: Projekt UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Warta Bolesławiecka Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Ewa Wasielewska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Ewa Wasielewska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Ewa Wasielewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 16 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu mińskiego Autorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/311/213 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 213 r. sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sulejówek za rok 212 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/226/2017 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko

UCHWAŁA NR XXXII/226/2017 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko UCHWAŁA NR XXXII/226/ RADY GMINY DRAWSKO z dnia 26 kwietnia r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Bogusława Midura

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Bogusława Midura Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Bogusława Midura SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Somianka

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Somianka Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Somianka Autorzy: Dorota Chodyna SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Podkowa Leśna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Podkowa Leśna Autorzy: Maria Matuszewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla miasta Inowrocławia

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla miasta Inowrocławia Załącznik do Uchwały nr XIX/182/216 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 216 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 dla miasta Inowrocławia Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Edyta Giez

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Edyta Giez Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Edyta Giez SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1392/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 16 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 1392/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 16 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR 1392/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

UCHWAŁA NR XXXIV RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE Projekt z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXIV.331.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Kołaczyce Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Kołaczyce Autorzy: Kierownik GOPS - Danuta Pachana Pomoc administracyjna - Gabriela Dunaj Pracownicy Urzędu Miejskiego i Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/33/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Żyrzyn

Uchwała Nr V/33/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Żyrzyn Uchwała Nr V/33/ z dnia 22 maja r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Żyrzyn Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Gabriela Żurawska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Gabriela Żurawska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Gabriela Żurawska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/136/2016 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej

UCHWAŁA NR XX/136/2016 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej UCHWAŁA NR XX/136/ RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 23 maja r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Dobrcz Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Dobrcz Autorzy: Barbara Wernerowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Ocena zasobów pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Ocena zasobów pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Agnieszka Dziarmaga Aleksandara Szymanowicz Barbara Lefik-Zarczyńska Beata Makowska Bożena Stawiarska Edyta Leśniewska Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Radusiewicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Radusiewicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Radusiewicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jonkowo Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Jonkowo Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Penar

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Penar Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Danuta Penar SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Karmazy

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Karmazy Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Danuta Karmazy SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tychowo Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Tychowo Autorzy: MICHAŁ WALKUSZ przy współpracy z: pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie, Urzędu Miejskiego w Tychowie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Autorzy:

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Autorzy: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Autorzy: Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej... 3 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia... 6 3.1. Gmina - zadania

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Krapkowice Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 201 dla gminy Krapkowice Autorzy: OPS Krapkowice SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Halina Grudzień

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Halina Grudzień Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Halina Grudzień SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Beata Rutkowska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Beata Rutkowska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Beata Rutkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Ełk Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Ełk Autorzy: Adam Ostrowski SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Miasta Marki nr OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2015 MARKI 2016

Załącznik do uchwały Rady Miasta Marki nr OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2015 MARKI 2016 Załącznik do uchwały Rady Miasta Marki nr z dnia OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2015 MARKI 2016 WPROWADZENIE Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163) nakłada

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: MICHAŁ WALKUSZ przy współpracy z: URZĘDEM MIEJSKIM W TYCHOWIE GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ GMINNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI POWIATOWYM URZĘDEM PRACY

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Dzikowiec

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Dzikowiec Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Dzikowiec Autorzy: Urszula Hahn Antosz Ewa Dorota Kosiorowska Anna Paluszek Małgorzata Szczęch SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Przasnysz Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 01 dla Miasta Przasnysz Autorzy: Joanna Cieślik Bogumiła Lewandowska Anna Sęk Karolina Tomaszewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Krystyna Bednarek

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Krystyna Bednarek Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Krystyna Bednarek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jordanów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Stachurski Marek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Kazimierz Wosiek

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Kazimierz Wosiek Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Kazimierz Wosiek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Gminy Ełk

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Gminy Ełk Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Gminy Ełk Autorzy: Adam Ostrowski SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Bliżyn Autorzy: Zofia Nowak Monika Łukomska Beata Żak Zofia Grabka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 16 a ust 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.

Na podstawie art. 16 a ust 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm. DRUK 6/XLIV Projekt Uchwała Nr Rady Powiatu Słubickiego z dnia... w sprawie przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Powiatu Słubickiego Na podstawie art. 16 a ust 1 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 123/VII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 123/VII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 15 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 123/VII/ RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 15 kwietnia r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Masłów

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Masłów GMINA MASŁÓW Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Masłów Autorzy: Opracował: 1. Aneta Kułak 2. Dorota Janik 3. Agata Ogonowska Zatwierdził: Tomasz Lato SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Niedziela

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Niedziela Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Barbara Niedziela SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 POWIAT -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Rzgów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Rzgów Autorzy: Sylwia Pawlicka Zofia Waleriańczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Masłów

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Masłów GMINA MASŁÓW Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Masłów Autorzy: Opracował: 1. Edyta Domagała 2. Elżbieta Moskal 3. Dorota Janik Zatwierdził: Tomasz Lato Spis treści 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Miasta Świnoujście Autorzy: Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Radymno za 2016r.,

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Radymno za 2016r., Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Radymno za 2016r., Autorzy: Danuta Mikołajek Grażyna Olech Ewa Skowronek Krystyna Chrunik Maria Kolasa SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PCPR moniecki Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu monieckiego Autorzy: Emilia Niedziołko SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej ZA ROK 2014 DLA GMINY POPIELÓW Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie Barbara Piekarek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Jastrowie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Jastrowie Autorzy: Katarzyna Kujawa Beata Czech SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/776/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

UCHWAŁA NR XL/776/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. UCHWAŁA NR XL/776/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 21/77/2015 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 21/77/2015 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 21/77/215 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 28 kwietnia 215 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie raciborskim za 214 rok. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr VIII / 54 / 2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 8 czerwca 2015 r.

Uchwała nr VIII / 54 / 2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 8 czerwca 2015 r. Uchwała nr VIII / 54 / Rady Gminy Dąbrówka z dnia 8 czerwca r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dąbrówka za rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Katarzyna Jabłońska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Katarzyna Jabłońska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Katarzyna Jabłońska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 POWIAT

Bardziej szczegółowo