Analiza zróżnicowania poziomu finansowania świadczeń opiekuńczych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza zróżnicowania poziomu finansowania świadczeń opiekuńczych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce"

Transkrypt

1 Anna Mitek * Analiza zróżnicowania poziomu finansowania świadczeń opiekuńczych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce Wstęp Rozwój medycyny ma wpływ na wzrost skuteczności leczenia, a tym samym na wydłużanie się życia ludzkiego. Narasta problem związany z zapewnieniem odpowiedniej opieki osobom niewymagającym specjalistycznej hospitalizacji, a tym samym problem odpowiedniego finansowania, dostosowanego do potrzeb. Dostępne świadczenia opiekuńcze są jednym z rozwiązań zapewnienia pomocy osobom będących po poważnych chorobach i urazach. Ze względu na rosnące wraz z wiekiem ryzyko zachorowalności osoby starsze są bardziej narażone na uzależnienie od osób trzecich oraz często wymagają fachowej opieki. Dostępne w Polsce świadczenia opiekuńcze są różne pod względem form usług, podmiotów odpowiedzialnych za ich świadczenie oraz wysokości i zasad finansowania. Celem artykułu jest przedstawienie tego zróżnicowania, głównie pod względem finansowym, badając poziom finansowania świadczeń opiekuńczych. Analiza zostanie dokonana na podstawie zawartych kontraktów przez specjalistyczne placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) w poszczególnych województwach północno-zachodniej Polski w latach Zasady finansowania świadczeń opiekuńczych w Polsce Świadczenia usług opieki długoterminowej są dostępne w ramach różnych części systemu zabezpieczeń społecznych. W zależności od rodzaju systemu istnieją dwa typy świadczeń: pieniężne i rzeczowe. Podział ten różnicuje także źródło finansowania konkretnych świadczeń (zobacz tablica 1). Podstawowym źródłem finansowania opieki długoterminowej w Polsce są składki odliczane od wynagrodzenia, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, oraz podatki. * Mgr, Katedra Zarządzania Finansami, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, ul. Mickiewicza 64, Szczecin, tel ,

2 174 Anna Mitek Tablica 1. Rodzaje świadczeń w ramach opieki długoterminowej w Polsce Świadczenia pieniężne Świadczenia rzeczowe System ubezpieczeń społecznych dodatek pielęgnacyjny Źródło: [Więckowska, 2010, s. 74]. System pomocy społecznej zasiłek pielęgnacyjny System opieki zdrowotnej System pomocy społecznej usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne W ramach systemu ubezpieczeń społecznych są oferowane świadczenia pieniężne w formie dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Obecnie wynosi on 203,50 zł miesięcznie (305,25 zł dla inwalidy wojennego) i przysługuje osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i/lub które osiągnęły wiek 75 lat [Serwis informacyjny ZUS]. System pomocy społecznej udziela pomocy w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych. Zasiłek pielęgnacyjny jest pomocą pieniężną udzielaną w celu pokrycia części wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki przez inne osoby, w związku z niezdolnością osoby starszej i niepełnosprawnej do samodzielnej egzystencji. Przysługuje także każdej osobie po 75. roku życia oraz wynosi 153 zł miesięcznie i jest wypłacany z budżetu samorządu lokalnego [Strona internetowa MPiPS]. Należy zwrócić uwagę na to, że oba świadczenia pieniężne nie mogą być wypłacane jednocześnie. Z kolei świadczenia rzeczowe są udzielane w formie pomocy rzeczowej i usługowej w domach pomocy społecznej (DPS, DDPS) lub za pośrednictwem opiekunów środowiskowych i pracowników socjalnych [Kozierkiewicz, Szczerbińska, 2007, s. 10]. Koszty świadczeń są pokrywane z emerytury, środków finansowych rodziny lub w ciężkich przypadkach z budżetu gminy. W zakresie systemu służby zdrowia świadczenia rzeczowe mają formę usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych kontraktowanych przez NFZ. Wyróżnić można przede wszystkim stacjonarną opiekę długoterminową, pielęgniarską opiekę domową oraz opiekę paliatywną i hospicyjną [zarządzenie, 2011]. Najczęściej świadczenia te są realizowane w specjalistycznych placówkach, tj. w oddziałach szpitalnych dla przewlekle chorych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZPO) i opiekuńczo-leczniczych (ZOL). Źródłem finansowania tych usług są głównie składki na ubezpieczenie zdrowotne, jednak fakt posiadania ubezpieczenia nie zwalnia całkowicie z opłaty za pobyt w placówce. Oprócz tego ważnym kryterium finansowania usług opieki długoterminowej

3 II część I część Analiza zróżnicowania poziomu finansowania świadczeń 175 w ramach służby zdrowia jest posiadanie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. Cena świadczonych usług składa się z kilku elementów i jest uzależniona od pewnych kryteriów (zobacz tablica 2). W wypadku pacjentów mających ubezpieczenie zdrowotne cena składa się z dwóch części. Niezależnie od posiadania prawa do emerytury pierwszą część opłaca NFZ w kwocie około 75 zł za osobę i za dzień (tzw. osobodzień) [Informator o umowach NFZ]. Wysokość tej kwoty jest zależna od województwa. Część druga zaś zależy od posiadania świadczeń emerytalnych i uwzględniono w niej koszty wyżywienia i zakwaterowania. Jeżeli osoba nie ma prawa do emerytury, ta część jest pokrywana z własnych funduszy pacjenta. Tymczasem dla osoby z prawem do świadczeń emerytalno-rentowych opłata jest ustalana w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, ale nie więcej niż 70% miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej osoby przebywającej w ZPO i ZOL [ustawa, 1991, art. 34a]. Gdy pacjent nie ma ubezpieczenia zdrowotnego oraz prawa do emerytury, całkowitą kwotę za usługę ponosi z własnych środków finansowych. Tablica 2. Elementy składowe ceny usług pielęgnacyjno-opiekuńczych wraz z podziałem na części finansowania w ramach służby zdrowia Pacjent Pacjent ubezpieczony nieubezpieczony bez prawa do świadczeń emerytalno-rentowych z prawem do świadczeń emerytalno-rentowych NFZ finansuje część opłaty za usługę ok. 75 zł/osobodzień finansowanie z własnych środków finansowych Źródło: Opracowanie własne. kwota odpowiadająca 250% najniższej emerytury, ale nie więcej niż 70% miesięcznego dochodu koszty usługi są w całości ponoszone przez pacjenta

4 176 Anna Mitek 2. Zróżnicowanie poziomu finansowania świadczeń opiekuńczych w ramach kontraktów NFZ w północno-zachodniej Polsce 2.1. Kryteria i zakres przeprowadzonych badań Wielkość i struktura finansowania świadczeń opiekuńczych w Polsce z funduszy NFZ są przypuszczalnie zróżnicowane pod względem geograficznym. Do zweryfikowania tego stwierdzenia pomocna będzie analiza wybranego obszaru. W artykule dokonano analizy podmiotów świadczących usługi opiekuńcze w ramach umów z NFZ ze szczególnym uwzględnieniem wysokości kontraktów z NFZ w latach W analizowanym obszarze znalazło się 5 województw północno-zachodniej Polski: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie. W badaniu uwzględniono tylko podmioty świadczące usługi w ramach podpisanego kontraktu z NFZ. Są to jednostki udzielające kompleksowej pomocy całodobowo osobom dorosłym (także pacjentom wentylowanych mechanicznie) w oddziałach inne niż psychiatryczne. Analiza opierała się głównie na produkcie NFZ pod nazwą: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym / opiekuńczo-leczniczym [Informator o umowach NFZ]. Wykluczono z analizy całe podmioty lub tylko niektóre produkty kontraktu, które są ukierunkowane na pomoc dzieciom, osobom psychicznie chorym lub na pomoc świadczoną domowo, szczególnie w formie pielęgniarskiej opieki domowej Analiza struktury podmiotowej zakładów opiekuńczych w północno-zachodniej Polsce Świadczenie usług stacjonarnej opieki długoterminowej jest nowym wyzwaniem dla społeczeństwa pod względem organizacyjnym i finansowym. W głównej mierze wysokość stawek powinna zależeć i zależy od wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, a tym samym od liczby osób w wieku produkcyjnym opłacającym wspomniane składki. Zatem istotną rolę odgrywają demografia, jak również rozmieszczenie terytorialne ludności Polski. Największym pod względem liczby mieszkańców wśród badanych województw jest województwo wielkopolskie. Dalej według tej kolejności są województwa: pomorskie, kujawsko- -pomorskie, zachodniopomorskie i lubuskie. Wielkość województwa pod względem mieszkańców ma przełożenie na liczbę placówek kierujących swe usługi do osób wymagających stacjonarnej opieki długoterminowej. Na tablicy 3 przedstawiono liczbę

5 Analiza zróżnicowania poziomu finansowania świadczeń 177 podmiotów oferujących świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze z podziałem na województwa oraz na charakter placówki. Tablica 3. Liczba podmiotów udzielających świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych w ramach kontraktów NFZ w 2013 roku w północno-zachodniej Polsce Województwo Ogółem Publiczne Niepubliczne wielkopolskie pomorskie kujawsko-pomorskie zachodniopomorskie lubuskie Ogółem północno zachodnia Polska 100% 50,5% 49,5% Źródło: [Informator o umowach NFZ]. Dokonując analizy danych z tablicy 3, można zauważyć, że w 2013 roku istnieje 91 placówek świadczących opiekę długoterminową w regionie północno-zachodniej Polski w ramach kontraktów z NFZ. Niewiele ponad połowa (50,5%) to jednostki o charakterze publicznym, a 49,5% o charakterze niepublicznym. Liczba podmiotów w 2013 roku waha się od 23 do 11 w poszczególnych województwach, co jest częściowo skorelowane z wielkością województwa. Należy zwrócić uwagę na to, że wśród 3 największych województw pod względem ludności różnica w liczbie placówek jest niewielka, co nie odzwierciedla zależności pod względem liczby podmiotów w badanych województwach. W województwach zachodniopomorskim i lubuskim liczba zakładów jest znacznie mniejsza, ponieważ obszar ten zamieszkuje prawie 3 razy mniej ludzi niż w trzech poprzednich województwach. Pomimo podobnego układu województw, pod względem wielkości i liczby placówek ich struktura uwzględniająca charakter jednostek nie jest współmierna. W województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim przeważają ośrodki publiczne, przy czym najbardziej w województwie zachodniopomorskim (10 na 13 podmiotów). Z kolei w pozostałych województwach sytuacja jest odmienna przeważają jednostki niepubliczne, najwięcej w województwie lubuskim (9 na 11 podmiotów). Można zauważyć, że województwa położone na zachodzie Polski są dwoma skrajnymi przypadkami pod względem analizy charakteru jednostek (największy udział publicznych w zachodnio-

6 178 Anna Mitek pomorskim, największy udział niepublicznych w lubuskim). Zwiększony udział podmiotów prywatnych w analizowanych województwach może świadczyć o rozwoju tego typu działalności jako prywatnych przedsięwzięć lub mogą to być konsekwencje przekształceń szpitali w spółki Finansowanie świadczeń opiekuńczych w ramach kontraktów z NFZ w województwach północno-zachodnich Zasady finansowania usług opiekuńczych są jednakowe dla wszystkich województw, jednak poziom finansowania świadczeń w ramach NFZ jest uwarunkowany terytorialnie. Na tablicy 4 przedstawiono środki NFZ przeznaczane na finansowanie opieki długoterminowej w poszczególnych badanych województwach. Tablica 4. Wartości kontraktów w poszczególnych latach według województw (w tys. zł) Województwo zachodniopomorskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie pomorskie Średnia Suma wartości kontraktów Dynamika sumy wartości kontraktów 100% 101,8% 106,6% 106,8% 103,3% (rok poprzedni = 100) Źródło: [Informator o umowach NFZ]. Z danych zaprezentowanych na tablicy 4 wynika, że suma kontraktów na usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze w poszczególnych województwach jest uwarunkowana liczbą podmiotów świadczących te usługi. Szczególnie wyraźny jest podobny podział na dwie kategorie: 3 województwa o kontraktach powyżej 20 mln zł i 2 poniżej 20 mln zł. Na zależność tę niewątpliwie ma wpływ wielkość województwa, a w związku z tym także liczba świadczeniodawców. W województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim i wielkopolskim wysokość wydatków na opiekę długoterminową systematycznie wzrastała (z wyjątkiem roku 2010 w kujawsko-pomorskim i 2013

7 Analiza zróżnicowania poziomu finansowania świadczeń 179 w wielkopolskim). Wysokość kontraktów w tych województwach wzrosła o średnio 5,5 mln zł w ciągu badanych 5 lat. W województwach zachodniopomorskim i lubuskim nie wystąpiły tak dynamiczne zmiany jak w trzech pozostałych. Dynamika zmian w obu województwach jest bardzo zbliżona, mimo różnicy wysokości kontraktów. Średnio kontrakty w tych dwóch województwach wzrosły o 1,1 mln zł w badanym okresie. W 2010 roku nastąpił spadek wartości kontraktów spowodowany ogólnym ograniczeniem wydatków na ten cel oraz zakończeniem działalności niektórych placówek. Średnia wysokość sumy umów zawartych na świadczenia usług pielęgnacyjnych w badanych województwach wahała się od 19 mln zł w 2009 roku do 22,8 mln zł w 2013 roku. Z kolei suma kontraktów w województwach północno-zachodniej Polski wzrosła o prawie 20% w ciągu 5 lat. Tempo wzrostu wysokości kontraktów było największe w latach 2011 i 2012 (odpowiednio 6,6 i 6,8% w porównaniu z poprzednim rokiem). Generalnie można zaobserwować, że oprócz naturalnego wzrostu cen i płac istotne zmiany w wysokości kontraktów w poszczególnych województwach wynikają z rozwoju analizowanego obszaru usług, co nierozerwalnie jest związane z danymi demograficznymi. Coraz więcej szpitali, a także podmiotów niepublicznych oferuje tego typu usługi. Również NFZ zwiększa fundusze na ten cel. Analizowane do tej pory dane oddzielnie obejmowały informacje dotyczące liczby podmiotów oraz wartości kontraktów w poszczególnych województwach. Połączenie tych determinant w jednej analizie wykaże, ile średnio wynosi kontrakt dla pojedynczej placówki. Analiza (zobacz rysunek 1) prezentuje strukturę województw głównie pod względem tego, czy w danym województwie jest dużo podmiotów, ale o niższych kontraktach lub czy jest mniej podmiotów, ale wartość kontraktów jest wysoka. Z danych zawartych na rysunku 1 widać, że w województwie zachodniopomorskim średnia wartość kontraktu jest najwyższa w porównaniu z innymi badanymi województwami i utrzymuje się na stabilnym poziomie, sięgając blisko 1,4 mln zł w latach Taki wynik może sugerować, że mimo niewielkiej liczby podmiotów wysokość kontraktów nie wykazuje znaczących odchyleń i dysproporcji. Oczywiście różnice w wysokościach kontraktów z NFZ między dużymi szpitalami a małymi jednostkami są naturalne, niemniej jednak taka sytuacja

8 180 Anna Mitek występuje w każdym województwie. Jednak w zachodniopomorskim 10 na 13 podmiotów ma zakontraktowane usługi opieki długoterminowej na kwotę ponad 1 mln zł w 2013 roku (zobacz rysunek 2). W pozostałych czterech województwach średnia wysokość kontraktu dla jednego podmiotu jest niższa niż w województwie zachodniopomorskim, przy czym najniższą wartość odnotowuje województwo lubuskie (od 900 tys. zł w 2009 roku do 1,1 mln zł w 2013). Mogłoby się zdawać, że mniejsza liczba zakładów opiekuńczych przyczyni się do zwiększenia wartości średniej kontraktu, jednak wysokość zobowiązań NFZ na cele tych placówek w województwie lubuskim jest wciąż mała w porównaniu z innymi województwami. Województwa wielkopolskie i kujawsko- -pomorskie osiągały średnią kontraktu na podobnym poziomie od 1 mln zł do 1,27 mln zł w badanym okresie z niewielkimi symetrycznymi wahaniami w czasie. Rysunek 1. Średnia wartość kontraktu na świadczenia opiekuńcze w ramach NFZ z podziałem na lata i województwa (w tys. zł) Zachodniopomo rskie Lubuskie Wielkopolskie Kujawsko- Pomorskie Pomorskie Źródło: [Informator o umowach NFZ].

9 Analiza zróżnicowania poziomu finansowania świadczeń 181 Rysunek 2. Liczba podmiotów mających kontrakty na świadczenia opiekuńcze powyżej/poniżej 1 mln zł z podziałem na województwa w 2013 roku Pomorskie 13 8 Kujawsko-pomorskie 14 9 Wielkopolskie Lubuskie 4 7 Zachodniopomorskie % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% z kontraktami powyżej 1 mln zł z kontraktami poniżej 1 mln zł Źródło: Opracowanie własne. Analizując dodatkowo rysunek 2, można zauważyć, że dysproporcje wynikają głównie ze struktury funkcjonujących jednostek pod względem wysokości kontraktów. W trzech największych województwach pod względem ludności (mimo dużej liczby placówek) ok. 60% to podmioty z kontraktami na 2013 rok powyżej 1 mln zł, a 40% kontraktuje usługi na niższą kwotę. W województwie lubuskim zaś znacznie więcej jest świadczeniodawców z mniejszymi kontraktami poniżej 1 mln zł (aż 7 na 11 podmiotów). Badając finansowanie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych w ramach NFZ w wybranych województwach, należy także wspomnieć o różnicach w wysokości kwot, jakie NFZ przeznacza na finansowanie tzw. osobodnia pacjenta ubezpieczonego. Na rysunku 3 przedstawiono, jak średnia cena usługi za osobodzień kontraktowana przez NFZ kształtuje się w poszczególnych województwach w przekroju ostatnich 5 lat. W analizowanych województwach część finansowana przez NFZ miała dość dużą rozpiętość od 62 zł do 78,1 zł za 1 dzień pobytu osoby dorosłej. Jeśli dodatkowo osoba musiała być wentylowana mechanicznie, to cena takiego produktu była prawie 3 razy wyższa. Analizując kolejno lata , można dostrzec, że w pierwszych 2 latach była wyraźna dysproporcja w kwotach między województwami, a w pozostałych 3 latach w każdym kolejnym roku zauważalne jest zbliżanie się do wyrównania cen. Najwięcej do usług opieki długoterminowej dopłaca NFZ Wielkopolski 78,1 zł za osobodzień. I jest to sytuacja niezmienna

10 182 Anna Mitek od 5 lat. Najmniej w lubuskim i pomorskim, ale tylko w latach W pozostałych latach ceny były coraz bardziej do siebie zbliżone, co świadczy o standaryzowaniu usług, szczególnie w zakresie zasad i wysokości finansowania. W ostatnich 2 latach analizowanego okresu można zauważyć niezmienność cen, co rokuje coraz większą stabilność oraz porównywalne ceny za osobodzień w ramach kontraktu z NFZ. Rysunek 3. Zróżnicowanie ceny produktu kontraktowanego (świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńczego) przez NFZ w zależności od roku i województwa w latach ,1 78,1 78,1 78,1 78, Zachodniopomorskie Lubuskie Wielkopolskie Kujawsko-Pomorskie Pomorskie Źródło: [Informator o umowach NFZ]. Zakończenie Finansowanie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych w Polsce w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w dużym stopniu jest determinowane przez ustawodawcę, ponieważ to on ustala zasady, zakres i sposób finansowania tych usług. Ogólne zasady obowiązują w całej Polsce, należy jednak podkreślić, że struktura finansowania opieki długoterminowej może być zróżnicowana terytorialnie i uzależniona od podmiotów oferujących usługi opiekuńcze. Najwięcej w północno-zachodniej Polsce NFZ przeznacza na finansowanie badanych usług w województwie kujawsko-pomorskim. Niewiele mniej w województwach pomorskim i wielkopolskim, a najmniej w zachodniopomorskim i lubuskim. Finansowanie usług opiekuńczych jest uzależnione od możliwości finansowych regionalnych oddziałów NFZ, które są zarazem skorelowane z wielkością województwa i liczbą mieszkańców. Zatem można dojść do wniosku, że im większe województwo, tym możliwe jest szersze finan-

11 Analiza zróżnicowania poziomu finansowania świadczeń 183 sowanie usług opiekuńczych, które obejmują większą liczbę potrzebujących. Różnice w finansowaniu usług opieki długoterminowej w różnych województwach zależą też od wysokości maksymalnej kwoty finansowania pobytu 1 osoby. Istniejące dysproporcje w cenach za świadczone usługi powodują, że system całościowo wydaje się niejednolity. Te same usługi, a różne wysokości finansowania w ramach NFZ przyczyniają się do niepotrzebnego podziału i dysproporcji w zależności od województwa. Nadmienić należy, że analizie poddano tylko te jednostki, które mają zakontraktowane z NFZ świadczenie stacjonarnych usług opieki długoterminowej dla dorosłych. Jednak należy wspomnieć, że nie są to jedyne podmioty świadczące tego typu usługi. Możliwe jest istnienie wielu innych prywatnych rodzajów działalności, niekoniecznie w ramach NFZ. Oprócz tego, że system jest niespójny, to nie można sprawować nad nim kompleksowej kontroli. W związku z tym dochodzi do dysproporcji w finansowaniu usług opieki długoterminowej w województwach północno-zachodniej Polski. Literatura 1. Informator o umowach Narodowego Funduszu Zdrowia, https:// aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/search.aspx, dostęp dnia Kozierkiewicz A., Szczerbińska K. (2007), Opieka długoterminowa w Polsce: ocena stanu obecnego oraz rozwiązania na przyszłość, Wydawnictwo Medyczne Termedia, Kraków. 3. Serwis informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dostęp dnia Strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dostęp dnia Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm. 6. Więckowska B. (2010), Description of Long-term Care: Provision and Financing, World Bank Report Long-Term Care and Ageing. Case Studies Bulgaria, Croatia, Latvia and Poland. 7. Zarządzenie nr 83/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia warun-

12 184 Anna Mitek ków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Streszczenie Artykuł przedstawia istotę i zróżnicowanie finansowania świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych w Polsce wraz ze szczegółową analizą finansowania na podstawie kontraktów z NFZ w województwach północno-zachodniej Polski. Struktura systemu finansowania opieki długoterminowej oraz struktura terytorialna województw determinują wysokość i poziom finansowania świadczeń w ramach NFZ. Szczególnie duży wpływ na wydatki na usługi opiekuńcze mają struktura demograficzna mieszkańców województw oraz polityka oddziałów regionalnych NFZ. Słowa kluczowe opieka długoterminowa, ekonomika usług dla osób starszych The analysis of the diversity of financing the long term-care within the health insurance fund in Poland (Summary) The article presents the essence and diversity of financing the long-term care services in Poland along with a detailed financial analysis based on contracts with National Health Fund (NHF). The system structure of financing the long-term care and territorial structure of the analyzed region determine the amount and level of financing services within NHF. In particular, the impact of spending on long-term care services have a demographic structure of residents of provinces, as well as policy of regional branches NHF. Keywords long-term care, economics of the elderly, government expenditures

Wpływ zróżnicowania województw na finansowanie opieki długoterminowej w Polsce

Wpływ zróżnicowania województw na finansowanie opieki długoterminowej w Polsce ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014) s. 921 932 Wpływ zróżnicowania województw na finansowanie opieki długoterminowej w Polsce Anna Mitek

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (SPO i OPH) 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę długoterminową w latach 2004 2012

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (SPO i OPH) 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę długoterminową w latach 2004 2012 OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (SPO i OPH) 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę długoterminową w latach 2004 2012 Pojęcie opieki długoterminowej w tym rozdziale obejmuje świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opiekę

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE Polski system gwarantuje obywatelom kraju dostęp do opieki długoterminowej w ramach ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Z opieki tej mogą korzystać osoby przewlekle i

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Placówki opieki długoterminowej ważne ogniwo w epidemiologii zakażeń szpitalnych Szpital Powiatowy w Wołominie, Joanna Wejda, Małgorzata Purchała Rodzaje placówek I. Podmioty prowadzące działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce. Konferencja podsumowująca projekt

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce. Konferencja podsumowująca projekt Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Konferencja podsumowująca projekt

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dostępności do opieki długoterminowej w Polsce

Uwarunkowania dostępności do opieki długoterminowej w Polsce Uwarunkowania dostępności do opieki długoterminowej w Polsce Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych dr n. o zdrowiu Elżbieta Szwałkiewicz Warszawa 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

REGULAMIN udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej REGULAMIN udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej 1. [Postanowienia wstępne] 1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, zwany dalej Zakładem, jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

Role Domów Pomocy Społecznej w starzejącym się społeczeństwie. Grzegorz Grygiel

Role Domów Pomocy Społecznej w starzejącym się społeczeństwie. Grzegorz Grygiel Role Domów Pomocy Społecznej w starzejącym się społeczeństwie Grzegorz Grygiel Starzenie się populacji, wyrażające się wzrostem odsetka ludzi starych w całej populacji, jest jednym z najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka System opieki długoterminowej w Polsce Świadczenia w zakresie opieki długoterminowej zapewnia w Polsce ochrona zdrowia i pomoc społeczna cześć świadczeń (usług)

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ochrony zdrowia

Finansowanie ochrony zdrowia Finansowanie ochrony zdrowia Polska na tle najmniej zamożnych krajów OECD dr Christoph Sowada - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa

Projekt planu finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa W dniu 26 lipca br. Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz przedstawiła na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu projekt

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Już po raz dziewiąty mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2011 roku uczestniczyło w nim ponad sto

Bardziej szczegółowo

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń; . Zarządzenie Nr 63/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Minimum egzystencji w układzie przestrzennym. Komentarz do danych za 2014 r.

Minimum egzystencji w układzie przestrzennym. Komentarz do danych za 2014 r. INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH Warszawa, 4 października 2015 r. INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES Minimum egzystencji w

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok 2 518 2 704 3 003 3 481 4 139 4 507 4 668 4 736 4 977 5 302 5 302 PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU Wartość planów finansowych MOW NFZ koszty świadczeń zdrowotnych 2011-2014 r. w mln

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ. Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów Warszawa. RPO-661580- V/l O/AB

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ. Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów Warszawa. RPO-661580- V/l O/AB RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-661580- V/l O/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jan Vincent - Rostowski Minister

Bardziej szczegółowo

Interpelacja nr 141 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sytuacji osób niedołężnych wymagających całodobowej opieki

Interpelacja nr 141 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sytuacji osób niedołężnych wymagających całodobowej opieki Interpelacja nr 141 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sytuacji osób niedołężnych wymagających całodobowej opieki Szanowna Pani Minister! W ostatnich latach odnotowujemy w Polsce pozytywne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok WPROWADZENIE System rachunków zdrowia 1 jest międzynarodowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Standardy Grupy ds. Zdrowia. Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011

Standardy Grupy ds. Zdrowia. Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011 Standardy Grupy ds. Zdrowia Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011 Cel główny Cel główny: optymalny stan zdrowia osób bezdomnych (świadczeniobiorców) utrzymanie

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK)

DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK) ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK) Katowice, grudzień 2012 Dyrektor: Ireneusz

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

BetaMed S.A. - wieloletnie doświadczenie

BetaMed S.A. - wieloletnie doświadczenie BetaMed S.A. - wieloletnie doświadczenie w opiece nad pacjentem wentylowanym mechanicznie Pacjentom wentylowanym mechanicznie zapewniamy opiekę domową oraz stacjonarną w BetaMed Medical Active Care w Chorzowie.

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 6 Województwo kujawsko-pomorskie...

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 9 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2013 r. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 9 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006 r. Nr 149, poz. 1076, z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją Agnieszka Pietraszewska-Macheta instruktaż z wzorcową dokumentacją Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wstęp...........................................

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń; . Zarządzenie Nr 84/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w

Bardziej szczegółowo

Do DDOM mogą być przyjęci:

Do DDOM mogą być przyjęci: Informacja Ministra Zdrowia na temat deinstytucjonalizacji opieki. Formy opieki pośredniej pomiędzy opieką domową i opieka stacjonarną funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej. Na wstępie należy

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Opieka długoterminowa w Polsce jest realizowana w dwóch obszarach: pomocy społecznej i służby zdrowia.

DEFINICJE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Opieka długoterminowa w Polsce jest realizowana w dwóch obszarach: pomocy społecznej i służby zdrowia. PROJECT - TRAINING FOR HOMECARE WORKERS IN THE FRAME OF LOCAL HEALTH CARE INITIATIVES PILOT TRAINING IN INOWROCŁAW, POLAND 22-23.02.2014 DEFINICJE W Polsce w ramach świadczeń poza szpitalnych wyróżniamy

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004 2012 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczna i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Oszacowanie skutków finansowych ważniejszych działań określonych w projekcie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Oszacowanie skutków finansowych ważniejszych działań określonych w projekcie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Załącznik do OSR Oszacowanie skutków finansowych ważniejszych działań określonych w projekcie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (zadania będą realizowane w ciągu 5 lat począwszy od 2009

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

edycja 2016 Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce

edycja 2016 Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce edycja 2016 Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce Objaśnienia województw wg kodu TERYT 2. DOLNOŚLĄSKIE 4. KUJAWSKO-POMORSKIE 6. LUBELSKIE 8. LUBUSKIE 10. ŁÓDZKIE 12. MAŁOPOLSKIE 14. MAZOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2006 roku Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r. DOCHODY

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/16 z dnia 30.03.2016r. Stanisławów, dnia 29.01.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. 1. Źródło danych Podstawą opracowania jest Centralna Baza Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działająca od marca 2005 r. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA. Stan faktyczny i perspektywy rozwoju opieki długoterminowej w Polsce. Warszawa, grudzień 2012 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA. Stan faktyczny i perspektywy rozwoju opieki długoterminowej w Polsce. Warszawa, grudzień 2012 r. MINISTERSTWO ZDROWIA Stan faktyczny i perspektywy rozwoju opieki długoterminowej w Polsce Warszawa, grudzień 2012 r. WSTĘP...3 DIAGNOZA I ANALIZA SYTUACJI...4 I.1.DEFINICJE OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ... 4

Bardziej szczegółowo

Zasoby kadr dla zdrowia tendencje i perspektywy w starzejącym się społeczeństwie

Zasoby kadr dla zdrowia tendencje i perspektywy w starzejącym się społeczeństwie Zasoby kadr dla zdrowia tendencje i perspektywy w starzejącym się społeczeństwie Stanisława Golinowska Ewa Kocot Agnieszka Sowa długoterminowej: Finanse Kadry medyczne i socjalne Finansowanie Outline 1.

Bardziej szczegółowo

Reumatoidalne zapalenie stawów WYDATKI NA LECZENIE RZS W POLSCE

Reumatoidalne zapalenie stawów WYDATKI NA LECZENIE RZS W POLSCE Reumatoidalne zapalenie stawów WYDATKI NA LECZENIE RZS W POLSCE październik 2015 Absencje chorobowe z powodu RZS RZS istotnie upośledza zdolność chorych do pracy i dlatego stanowi duże obciążenie dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW DŁUGOTERMINOWO CHORYCH. mgr Konopa Monika

ZINTEGROWANY SYSTEM OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW DŁUGOTERMINOWO CHORYCH. mgr Konopa Monika ZINTEGROWANY SYSTEM OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW DŁUGOTERMINOWO CHORYCH mgr Konopa Monika STATYSTYKA Polska należy do krajów o średnim poziomie starości demograficznej. U progu 1999 roku odsetek ludzi

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MPiPS-05 WYBRANE INFORMACJE O PONADGMINNYCH ORAZ GMINNYCH DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚRODOWISKOWYCH DOMACH SAMOPOMOCY,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne . Zarządzenie Nr 96/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały:

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały: Oddzialy psychiatryczne szpitalne - Opieka całodobowa Opieka całodobowa Psychiatryczne oddziały szpitalne Psychiatryczne leczenie szpitalne powinno być stosowane tylko w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Dział Pomocy Środowiskowej nazwa komórki organizacyjnej

KARTA USŁUGI. Dział Pomocy Środowiskowej nazwa komórki organizacyjnej KARTA USŁUGI 07 numer usługi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku Dział Pomocy Środowiskowej nazwa komórki organizacyjnej Skierowanie do domu pomocy społecznej nazwa usługi 09.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Przyjęcia pacjenta do kompleksowej całodobowej opieki medycznej w ZOL-u

Instrukcja Przyjęcia pacjenta do kompleksowej całodobowej opieki medycznej w ZOL-u ISO 9001: 2008 Instrukcja Przyjęcia pacjenta do kompleksowej całodobowej opieki medycznej w ZOL-u Data Imię i nazwisko Podpis Komórka 20.07.11r Elżbieta Sitek Zca Dyr. ds. Pielęgniarstwa Opracowanie: 29.07.11r

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 2013 r.

USTAWA z dnia.. 2013 r. Projekt USTAWA z dnia.. 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r.

Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r. Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r. Fundusze europejskie mogą wesprzeć rozwój wysokiej jakości rodzinnych i środowiskowych form

Bardziej szczegółowo

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych w Polsce Propozycje Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje.

Skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje. Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego pacjenta, którego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka, przy wykorzystaniu między innymi

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Przychody i koszty funkcjonowania NFZ w Polsce w latach 2008 2011 ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów wojewódzkich

Przychody i koszty funkcjonowania NFZ w Polsce w latach 2008 2011 ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów wojewódzkich Katarzyna Miszczyńska * Przychody i koszty funkcjonowania NFZ w Polsce w latach 2008 2011 ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów wojewódzkich Wstęp Sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia jest

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie LSZ-410-80-06/2009 P/09/090 Szczecin, dnia kwietnia 2010 r. Pan Artur Biłgorajski Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ Leśna Ustroń w Tucznie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł]

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł] [tys. zł] 1. Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym: 31 176 563 0 31 176 563 1.1 od ZUS, w tym: 28 398 180 0 28 398 180 1.2 od KRUS 2 778 383 0 2 778 383 2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r. Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka długoterminowa

Bardziej szczegółowo

Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi. Mgr Rafał Bakalarczyk

Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi. Mgr Rafał Bakalarczyk Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi Mgr Rafał Bakalarczyk w jakich sytuacjach seniorzy mogą wymagać pomocy społecznej i innych form wsparcia? Jak wygląda sytuacja socjalna,

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517) <Rozdział 1 Przepisy ogólne> BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie.

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie. Projekt USTAWA z dnia.. 2017 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo

Bardziej szczegółowo

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne Świadczenia niepieniężne ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE POMOC SPOŁECZNA PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa zabezpieczenia społecznego Pomoc społeczna dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Podstawy prawa zabezpieczenia społecznego Pomoc społeczna dr Eliza Mazurczak-Jasińska Podstawy prawa zabezpieczenia społecznego Pomoc społeczna dr Eliza Mazurczak-Jasińska Pomoc społeczna podstawa prawna ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tekst jedn.: Dz. U. 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura opieki psychiatrycznej

Infrastruktura opieki psychiatrycznej Załącznik nr 3 Infrastruktura opieki psychiatrycznej Tabela 3.1. Poradnie zdrowia psychicznego w 2009 roku według województw Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NR 1. XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. w Kielcach. z dnia 22 marca 2010 roku

WNIOSEK NR 1. XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. w Kielcach. z dnia 22 marca 2010 roku WNIOSEK NR 1 XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 22 marca 2010 roku Skierowany do: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego,

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - październik 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2008 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2008 r. Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2008 rok Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2008 r. WYDATKI

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE

FINANSOWANIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Definicja Ochrona zdrowia obejmuje szerszy zakres niż opieka zdrowotna - wszelkie działania, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na zapobieganie, utrzymanie i polepszanie stanu zdrowia ludności:

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 62/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 września 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 62/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 września 2015 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z wejściem w życie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych

6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych 6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych Wielkość i regularność otrzymywanych wynagrodzeń pełni niezwykłą rolę społeczną. Pozwala na realizację potrzeb, kształtując

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego

Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego możliwości i problemy Autor: mgr Andrzej Śliwczyński Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie i w Łodzi w zakresie marketingu i marketingu farmaceutycznego Wstęp

Bardziej szczegółowo

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31 Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne: 1. praca socjalna, 2. sprawienie pogrzebu, 3. interwencja kryzysowa, 4. schronienie, 5. posiłek, 6. niezbędne ubranie, 7. usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu do projektu budŝetu na 2009 r. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA zadania własne

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu do projektu budŝetu na 2009 r. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA zadania własne Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu do projektu budŝetu na 2009 r. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA zadania własne W projekcie budŝetu ujęto potrzeby na realizacje zadań własnych z tym,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników

Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników Historia systemu opieki zdrowotnej dla rolników w Polsce nie jest zbyt długa. W okresie powojennym polityka państwa polskiego zakładała przejściowy charakter

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej, do których zalicza się szpitale i sanatoria, udzielają

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

Hospicjum to też życie

Hospicjum to też życie OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA Hospicjum to też życie Prosimy o pomoc w zapewnieniu dobrej opieki naszym pacjentom Porozumienie Hospicjów Dolnośląskich Sejm RP Komisja Zdrowia 14.01.2015 r. WNIOSKI dotyczące

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów zwrot opłat za

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Akredytacja CMJ w optyce dyrektora szpitala. Dr Ryszard Bosacki Dyrektor ds. medycznych Prokurent PCM

Akredytacja CMJ w optyce dyrektora szpitala. Dr Ryszard Bosacki Dyrektor ds. medycznych Prokurent PCM Akredytacja CMJ w optyce dyrektora szpitala Dr Ryszard Bosacki Dyrektor ds. medycznych Prokurent PCM Agenda prezentacji 1. Status Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w ochronie zdrowia 2. Standardy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku Białystok, dnia 27 września 2011 r. LBI-4101-04-03/2011 P/11/137 Pani dr n. med. Marzena Juczewska Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia Problem odmów przyjęć pacjentów w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego "rejonizacja" pomoże rozwiązać problem? Prezentacja założeń do koncepcji: "Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo