projakościowej KNOW na Politechnice Wrocławskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "projakościowej KNOW na Politechnice Wrocławskiej"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do Regulaminu finansowania i rozliczania zadań w ramach dotacji projakościowej KNOW na Politechnice Wrocławskiej 1 Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu finansowania i rozliczania zadań w ramach dotacji projakościowej KNOW na Politechnice Wrocławskiej: Treść 4 pkt I otrzymuje brzmienie: I. Szczegółowe kryteria kwalifikacji wniosków na realizację zadań dla każdego z obszarów: Obszaru 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor Dofinansowanie obejmuje : a) przygotowanie i edycję publikacji b) korektę językową (elementem niezbędnym jest załączenie manuskryptu publikacji) c) opłatę wydania publikacji w trybie open Access (jedynie po uzyskaniu pozytywnej recenzji oraz potwierdzeniu przyjęcia artykułu do druku) Publikacja na liście MNiSW (0-5 pkt.) Przedłożony kosztorys ( 0-3 pkt.) Promowanie współpracy naukowej między jednostkami (0-5 pkt.) Poddziałanie 2: Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych Dofinansowanie obejmuje: a) koszty organizacyjne (sala, transport, strona internetowa, materiały biurowe, tablice, stand-up y, obsługa, usługi inne) b) opracowanie i druk materiałów informacyjnych (zaproszenia, foldery, publikacje konferencyjne)

2 c) opracowanie i druk materiałów pokonferencyjnych d) koszty opłacenia prelegentów/wykładowców/trenerów- tj. przejazdy, noclegi, wyżywienie i honoraria zasięg konferencji, sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych (0-2 pkt.) program konferencji, sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych (0-5 pkt.) przewidywana liczba uczestników (0-3 pkt.) wykorzystanie infrastruktury rodzimej(0-3 pkt.) zaproszeni goście (0-5 pkt.) wysokość opłaty dla uczestników za udział w konferencji (0-3 pkt.) opracowane materiały informacyjne dotyczące konferencji (0-3 pkt.) kosztorys konferencyjny (0-3 pkt.) dostępność materiałów na stronach wydziałowych (0-3 pkt.) Poddziałanie 3: Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych Dofinansowanie obejmuje: a) koszty dojazdu b) koszty noclegu c) dieta d) wysokość opłaty wpisowej e) inne koszty nie wymienione w podpunktach a-d Ranga konferencji (0-3 pkt.) Przedłożony kosztorys (0-3 pkt.)- sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U poz. 167) Przyjęcie do wygłoszenia pracy w formie wykładu min. 30 minut, komunikatu ustnego, plakatu, (0-5 pkt.) (na podstawie przedłożonego programu konferencji lub potwierdzenia wydanego przez organizatora) Poddziałanie 4: Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów badawczych w ramach rozwoju kadry naukowej

3 Dofinansowanie obejmuje: a) realizację wewnętrznych projektów badawczych niefinansowanych z innych źródeł (ilość projektów jest ustalana każdorazowo przez Kierownika Projektu)- max. kwota dofinansowania ,00 zł b) koszty pozyskania nowych projektów c) tłumaczenie wniosku d) napisanie wniosku przez firmę zewnętrzną (w przypadku gdy nie jest finansowane z innych źródeł) Projekty realizowane pomiędzy jednostkami konsorcjum KNOW: dwie jednostki 15 pkt, powyżej 25 pkt Innowacyjność projektu: - 100% - 10 pkt - 70% - 7 pkt - 50% - 5 pkt - 30% - 3 pkt - 0% - 0 pkt Możliwość realizacji projektu: - 100% - 10 pkt - 70% - 7 pkt - 50% - 5 pkt - 30% - 3 pkt - 0% - 0 pkt Przedłożony plan i kosztorys projektu ( 0-10 pkt.) Efekty realizacji projektu: - publikacja- 20 pkt - zgłoszenie patentowe- 15 pkt - aplikacja projektowa- 10 pkt (np. NCN, NCBiR, H2020 itp.) - raport- 5 pkt W ramach wewnętrznych projektów badawczych przewiduje się zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego do kwoty 3500,00 zł., zakup odczynników chemicznych oraz usług badawczych. Uprawnieni O dofinansowanie zadań w podanym wyżej obszarze mogą ubiegać się osoby/zespoły, zwane dalej wnioskodawcami, spełniający następujące kryteria formalne:

4 1. Wnioskodawcy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, których działalność naukowo badawcza i dydaktyczna jest zgodna z działalnością prowadzoną przez Wydział oraz założeniami merytorycznymi Konsorcjum WCB. Uprawnione osoby, spełniający powyższe kryteria, mogą tylko raz w roku kalendarzowym otrzymać finansowanie na realizację projektu badawczego z dotacji KNOW. Poddziałanie 5: Wsparcie działalności projakościowej kadry naukowo-dydaktycznej Opracowanie istniejących oraz nowych zajęć w języku angielskim (0-10 pkt.) Pomysły racjonalizatorskie (np. opracowanie lub modyfikacja programów nauczania) dotyczące istniejących lub nowych wykładów, ćwiczeń, seminariów, laboratoriów. (0-10 pkt) Poddziałanie 6: Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych WCB Szczegółowy program kursu Przedłożony kosztorys (0-3 pkt.) Zbieżność tematyki szkolenia, kursu z podejmowaną i realizowaną przez wnioskującego tematyką działalności naukowej i dydaktycznej (0-5 pkt.) Jednostka prowadząca kurs/szkolenie (0-5 pkt.) Poddziałanie 7: Wsparcie aktywności naukowej doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych Przedstawiony projekt (np.: organizacja konferencji, spotkań, warsztatów, koszty przygotowania publikacji etc.) Wydziału (0-5 pkt.) Kosztorys aktywności naukowej (0-5 pkt)

5 Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB Poddziałanie 1: Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe (długość pobytu: do 1 miesiąca) warunkiem bezwzględnie wymaganym jest dostarczenie/wysłanie zaproszenia z/do ośrodka przyjmującego(0-1 pkt) renoma ośrodka przyjmującego/zapraszającego i opiekuna w miejscu docelowym (0-4 pkt.) przedstawiony plan pobytu (0-4 pkt.) przedłożony kosztorys (0-3 pkt.) określenie zdobytych umiejętności przydatnych w pracy na rzecz Jednostki b) Średnioterminowe wyjazdy naukowe (długość pobytu: od 1 miesiąca do 3 miesięcy) warunkiem bezwzględnie wymaganym jest dostarczenie/wysłanie zaproszenia z/do ośrodka przyjmującego(0-1 pkt) renoma ośrodka przyjmującego/zapraszającego i opiekuna w miejscu docelowym (0-4 pkt.) przedstawiony plan pobytu (0-4 pkt.) przedłożony kosztorys (0-3 pkt.) określenie zdobytych umiejętności przydatnych w pracy na rzecz Jednostki c) Długoterminowe wyjazdy naukowe (długość pobytu: powyżej 3 miesięcy) warunkiem bezwzględnie wymaganym jest dostarczenie/wysłanie zaproszenia z/do ośrodka przyjmującego(0-1 pkt) renoma ośrodka przyjmującego/zapraszającego i opiekuna w miejscu docelowym (0-4 pkt.) przedstawiony plan pobytu (0-4 pkt.) przedłożony kosztorys (0-3 pkt.) określenie zdobytych umiejętności przydatnych w pracy na rzecz Jednostki

6 Obszar 3: Utrzymanie i rozwój infrastruktury naukowo-dydaktycznej Poddziałanie 1: Remonty i rozwój istniejącej infrastruktury (zakup środków trwałych nie może przekroczyć 3500,00 zł) uzasadnienie inwestycji zgodnie z przeznaczeniem dotacji projakościowej na rzecz rozwoju Konsorcjum WCB w ramach KNOW (0-5 pkt.) przedstawienie planu i kosztorysu inwestycji (0-5 pkt) Poddziałanie 2: Wsparcie, rozbudowa i utrzymanie baz danych Dofinansowanie obejmuje: a) wsparcie i rozbudowę baz danych b) wsparcie i rozbudowę programów komputerowych przydatność stworzonych baz danych i programów komputerowych dla jednostek ocena merytoryczna kosztorysu wniosku o dofinansowanie (0-5 pkt.) Poddziałanie 3: Dofinansowanie materiałów dydaktycznych, skryptów itp. (zakup środków dydaktycznych nie może przekroczyć 3500,00 zł; finansowanie nie obejmuje zakupu odczynników i sprzętu laboratoryjnego) Kryteria kwalifikacji wniosków przydatność i ocena merytoryczna materiałów dydaktycznych dla jednostek kosztorys wniosku o dofinansowanie materiałów dydaktycznych, skryptów (0-5 pkt.) Pozostałe zapisy ww. regulaminu pozostają bez zmian. 2

7 3 Postanowienia końcowe 1. Załącznik nr 4 do Regulaminu finansowania i rozliczania zadań w ramach dotacji projakościowej KNOW na Politechnice Wrocławskiej wchodzi w życie z dniem r. 2. Zmiana niniejszego dokumentu nie powoduje zmiany Porozumienia w sprawie wykonania zadania finansowanego z dotacji projakościowej KNOW. 3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją niniejszego dokumentu rozstrzygane są przez Dziekana Wydziału.

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r.

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.04.2013r. dot. określenia warunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

KOSZTY W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI

KOSZTY W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI PRELUDIUM 9, załącznik nr 6 KOSZTY W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI KOSZT KWALIFIKOWALNY to wydatek, który może zostać objęty finansowaniem ze środków NCN i spełnia łącznie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16.

Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16. Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16. W roku 2015/2016 zarówno wsparcie indywidualne" jak i dodatkowe środki przyznane w związku z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO,

KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, OPUS 9, załącznik nr 2 KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, W TYM FINANSOWANIE ZAKUPU LUB WYTWORZENIA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ

Bardziej szczegółowo

Realizacja i rozliczanie zadań badawczych w ramach Działalności Statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego)

Realizacja i rozliczanie zadań badawczych w ramach Działalności Statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego) Realizacja i rozliczanie zadań badawczych w ramach Działalności Statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego) (podstawa prawna: art.18 ust. 1 Ustawy o zasadach finansowania nauki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku

Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku DO-0130/96/2013 Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. warunków studiowania osób niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU

REGULAMIN. warunków studiowania osób niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU REGULAMIN warunków studiowania osób niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku Płock 2013r. Spis treści I. Postanowienia wstępne II. Formy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym PROJEKT z dnia 30.06.2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym Na podstawie art. 44

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7936 Poz. 617 617 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej Centrum. 2. Centrum

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 04 r. Poz. 6 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 marca 04 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ

PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ BOGUSŁAW ULIJASZ PODSEKRETARZ STANU ANDRZEJ BIERNAT MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Warszawa, 23 października 2014 r. 1 I. ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU Projekt

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji i rozliczenia powierzonego zadania publicznego

Zasady realizacji i rozliczenia powierzonego zadania publicznego Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2014 roku pn. Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego Zasady realizacji i rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem.

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem. Kryteria dostępu 1) Czy projektem mogą być objęte wszystkie kierunki studiów, bez względu na ich zakres merytoryczny (np. matematyczne, humanistyczne etc.), jak i stacjonarne i niestacjonarne? Tak. Nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo