SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ"

Transkrypt

1 Projekt Bezpieczne i kompleksowe udostępnienie zasobów cyfrowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w sieci Internet. Etap I jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Kraków, dnia 31 grudnia 2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę: Biuro Zamówień Publicznych UJ, ul. Gołębia 6/2, Kraków; tel ; fax lub ; 2) Tryb udzielenia zamówienia. 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ PZP (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów Wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 3) Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń sieciowych stanowiących część aktywną wyposażenia serwerowni w postaci dwóch (2) przełączników sieciowych (SFP), trzynastu (13) przełączników sieciowych 48- portowych, trzech (3) przełączników sieciowych 24-portowych, jednego systemu (SIEM - Security Information and Event Management) jednego (1) modułu oraz Strona 1 z 47

2 licencji będącej rozszerzeniem konfiguracji firewalla Juniper SRX-240, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, w ramach realizacji zadań projektu Bezpieczne i kompleksowe udostępnienie zasobów cyfrowych UJ w sieci Internet. Etap I, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, dla Biblioteki Jagiellońskiej, zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę transportu aparatury do siedziby odbiorcy i użytkownika, a także instalacji i uruchomienia aparatury w obecności upoważnionego pracownika zamawiającego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie 3.5 SIWZ. 2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, nr projektu: MRPO /10, nr umowy: MRPO /10-00-XVI/518/FE/ Szczegółowe informacje na temat zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznawania środków finansowych i ich wydatkowania oraz zasad promocji znajdują się na stronach:http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl, ALNEGO. 4. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV Urządzenia sieciowe, System sieciowy, Pakiety oprogramowania dla internetu i intranetu. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe o następujących minimalnych parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych w odniesieniu do całości zamówienia szczegółowy wykaz urządzeń: Specyfikacja urządzeń sieciowych: 3.5.1) Przełącznik sieciowy (SFP) 2 sztuki o Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do montowania w szafie rack. o Przełącznik musi posiadać minimum 24 porty dostępowe Gigabit Ethernet SFP. Przełącznik musi zostać wyposażony w następujące wkładki SFP: Strona 2 z 47

3 sztuk wkładek w standardzie 1000BASE-SX i 6 wkładek miedzianych 1000BASE-T. Wkładki muszą być tego samego producenta co przełącznik. o Przełącznik musi posiadać możliwość wyposażenia w moduł uplink. Muszą być dostępne co najmniej następujące typy modułów z uplinkami do wyboru: z co najmniej 4 portami Gigabit Ethernet SFP co najmniej TX, SX, LX, LH, a także FX. Wszystkie porty dostępowe muszą być aktywne po wyposażeniu przełącznika w moduł uplink. z co najmniej 2 portami 10 Gigabit Ethernet XFP lub równoważny co najmniej SR. LR, ER. Wszystkie porty dostępowe muszą być aktywne po wyposażeniu przełącznika w moduł uplink. Zamawiający wymaga dostarczenia modułu uplink 10 Gigabit Ethernet XFP z wkładką w standardzie 10GBASE-LR (1szt.) o Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu non-blocking (w postaci pętli). Do łączenia w stos muszą być zastosowane dedykowane porty przełącznika o przepustowości nie mniej niż 64 Gb/s full-duplex. Do każdego przełącznika musi być dołączony kabel do łączenia w stos. Przełącznik musi również udostępniać możliwość podłączenia do stosu wszystkimi portami Gigabit Ethernet oraz portami uplink. Stos musi być widoczny z punktu widzenia zarządzania oraz innych urządzeń sieciowych jako jedno urządzenia. Zarządzanie wszystkimi przełącznikami w stosie musi się odbywać z dowolnego przełącznika będącego częścią stosu. Stos musi być odporny na awarie, tzn. przełącznik kontrolujący pracę stosu (master) musi być automatycznie zastąpiony przełącznikiem pełniącym rolę backup u wybór przełącznika backup nie może odbywać się w momencie awarii przełącznika master. o Przełącznik musi posiadać wymienny zasilacz AC oraz być wyposażony w redundantny zasilacz. o Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli o Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW. o Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 88 Gb/s i 65 milionów pakietów na sekundę. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż adresów MAC. o Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów). o Przełącznik musi zapewniać obsługę przynajmniej 1000 sieci VLAN. o Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN oparte o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MAC-based). o W celu automatycznej konfiguracji sieci VLAN, przełącznik musi obsługiwać Strona 3 z 47

4 protokół GVRP lub równoważny. o Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad - po nie mniej niż 8 portów. o Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q o Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP i LLDP-MED. o Urządzenie musi obsługiwać ruting między sieciami VLAN ruting statyczny, oraz protokoły rutingu dynamicznego: RIP, OSPF, oraz musi posiadać możliwość obsługi protokołów IS-IS i BGP (dopuszcza się aby obsługa IS-IS i BGP była możliwa po wykupieniu dodatkowej licencji nie będącej przedmiotem tego postępowania). Urządzenie musi obsługiwać protokoły rutingu multicast, nie mniej niż IGMP i PIM-SM o Urządzenie musi obsługiwać funkcjonalność policy based routing. o Urządzenie musi pozwalać na stworzenie klastra HA przy pomocy protokołu VRRP. o Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1p), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny. o Urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu. o Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping. o Przełącznik musi obsługiwać standard IEEE 802.1x zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie. Przełącznik musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu). Musi istnieć możliwość pominięcia uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC. o Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN. o Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i Strona 4 z 47

5 przywracania konfiguracji ) Przełącznik sieciowy 48-portowy 13 szt. o Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do montowania w szafie rack. o Przełącznik musi posiadać 48 portów dostępowe Ethernet 10/100/1000 Auto- MDI/MDIX. o Przełącznik musi posiadać moduł uplink SFP. Moduł uplink SFP musi obsługiwać minimum cztery wkładki SFP umożliwiając obsługę połączeń uplink Gigabit Ethernet. Przełącznik musi zostać wyposażony we wkładkę SFP w standardzie 1000BASE-SX. Wkładka musi być tego samego producenta co przełącznik. o Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli. o Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW. o Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 104 Gb/s i 77 milionów pakietów na sekundę. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż adresów MAC. o Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów). o Zapewnia obsługę przynajmniej 1000 sieci VLAN i 4000 VLAN ID. o Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN oparte o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MAC-based). o Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad - po nie mniej niż 8 portów. o Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q o Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP i LLDP-MED. o Urządzenie musi obsługiwać ruting między sieciami VLAN przynajmniej ruting statyczny i RIP. o Urządzenie musi posiadać możliwość licencyjnego rozszerzenia funkcjonalności o protokół OSPF i protokoły rutingu multicast, nie mniej niż IGMP i PIM-SM (Zamawiający nie wymaga dostarczenia tej licencji). o Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny, i musi możliwość obsługi przynajmniej jednej kolejki z Strona 5 z 47

6 bezwzględnym priorytetem. o Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping. o Przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1x zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie. Przełącznik musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu). Musi istnieć możliwość pominięcia uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC. o Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN. o Urządzenie musi obsługiwać listy kontroli dostępu (reguł filtrowania ruchu) przynajmniej następujących typów: Port-based ACL VLAN-based ACL Router-based ACL o Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu (dodawanie/usuwanie i zmiana poszczególnych reguł). o Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji ) Przełącznik sieciowy 24-portowy 3 szt. o Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do montowania w szafie rack. o Przełącznik musi posiadać 24 porty dostępowe Ethernet 10/100/1000 Auto- MDI/MDIX. o Przełącznik musi posiadać moduł uplink SFP. Moduł uplink SFP musi obsługiwać minimum cztery wkładki SFP umożliwiając obsługę połączeń uplink Gigabit Ethernet. Przełącznik musi zostać wyposażony we wkładkę SFP w standardzie 1000BASE-SX. Wkładka musi być tego samego producenta co przełącznik. o Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli. o Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW. o Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 56 Gb/s i 42 miliony pakietów na sekundę. Przełącznik musi obsługiwać co najmniej 4000 adresów MAC. Strona 6 z 47

7 o Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów). o Zapewnia obsługę przynajmniej 1000 sieci VLAN i 4000 VLAN ID. o Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN oparte o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MAC-based). o Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad - po nie mniej niż 8 portów. o Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q o Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP i LLDP-MED. o Urządzenie musi obsługiwać ruting między sieciami VLAN przynajmniej ruting statyczny i RIP. o Urządzenie musi posiadać możliwość licencyjnego rozszerzenia funkcjonalności o protokół OSPF i protokoły rutingu multicast, nie mniej niż IGMP i PIM-SM (Zamawiający nie wymaga dostarczenia tej licencji). o Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny, i musi możliwość obsługi przynajmniej jednej kolejki z bezwzględnym priorytetem. o Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping. o Przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1x zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie. Przełącznik musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu). Musi istnieć możliwość pominięcia uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC. o Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN. o Urządzenie musi obsługiwać listy kontroli dostępu (reguł filtrowania ruchu) przynajmniej następujących typów: Port-based ACL VLAN-based ACL Router-based ACL o Urządzenie musi umożliwiać edycję reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu (dodawanie/usuwanie i zmiana poszczególnych reguł). o Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji ) System SIEM - Security Information and Event Management 1 szt. Strona 7 z 47

8 o Rozwiązanie musi być dostępne w postaci dedykowanego urządzenia sprzętowego. o System zarządzania bezpieczeństwem musi utrzymywać centralne repozytorium logów pobieranych z innych urządzeń i systemów oraz realizować funkcje Security Information and Event Management (SIEM) i Network Behavior Anomaly Detection (NBAD) o Moduł SIEM musi pobierać logi z wielu różnych elementów systemu informatycznego i przedstawiać administratorom informacje na temat stanu bezpieczeństwa i wykrytych incydentów. o Moduł NBAD na podstawie statystyk i opisu ruchu (NetFlow, itp.) pobieranych bezpośrednio z urządzeń sieciowych (ruterów, przełączników) musi dokonywać analizy stanu i efektywności pracy sieci, w tym wykrywania sytuacji nieprawidłowych (anomalii). o Moduł NBAD musi dokonywać wykrywania anomalii w systemie informatycznym za pomocą analizy behawioralnej. o Moduł NBAD musi posiadać możliwość wykrywania nowych obiektów w systemie informatycznym (hostów, aplikacji, protokołów, itd.). Moduł NBAD musi także posiadać możliwość wykrywania awarii systemów o Urządzenie musi posiadać minimum 8 GB pamięci RAM oraz co najmniej 2 dyski o pojemności co najmniej 500 GB. o Urządzenie musi posiadać wydajność co najmniej 200 zdarzeń na sekundę o Urządzenie musi obsługiwać co najmniej 7500 strumieni QFlow/SFlow lub J/NetFlow na minutę. o Urządzenie Appliance musi umożliwiać integrację z zewnętrznymi repozytoriami danych, co najmniej iscsi SAN i NAS. o Wszystkie funkcje systemu (SIEM, NBAD) muszą być dostępne w ramach jednego urządzenia Appliance. o Moduły SIEM i NBAD muszą być zintegrowane ze sobą tak, aby informacje o naruszeniach bezpieczeństwa były przedstawiane na podstawie analiz obu tych modułów. o Obsługa incydentów bezpieczeństwa musi odbywać się na podstawie wielu źródeł informacji, nie mniej niż: zdarzenia i logi z systemów zabezpieczeń (firewall, VPN, IPS, AV, itd.), systemów operacyjnych (Unix, Microsoft Windows, itd.) oraz aplikacji i baz danych, statystyki i opis ruchu sieciowego odbierane z urządzeń za pomocą NetFlow, J-Flow, S-Flow i Bluecoat Packetshaper oraz odczytywane bezpośrednio z sieci (span port), informacje na temat stanu systemów i ich słabości bezpieczeństwa Strona 8 z 47

9 odczytywane za pomocą Juniper IDP Profiler oraz skanerów Nessus, NMAP, ncircle i Qualys. o System zarządzania musi umożliwiać pobieranie logów z innych systemów za pomocą wielu metod, nie mniej niż Syslog (standardowy format logów, protokoły TCP i UDP), SNMP (wiadomości o zdarzeniach przesyłane poprzez SNMP Trap), a także Security Device Event Exchange (SDEE) i Java Database Connectivity API (JDBC). o System zarządzania musi umożliwiać odczytywanie logów z systemów operacyjnych Microsoft Windows i Unix, nie mniej niż Redhat Linux, IBM AIX i SUN Solaris. o System zarządzania w zakresie odczytu logów musi umożliwiać integrację z innymi systemami zarządzania zabezpieczeń, nie mniej niż Juniper Network and Security Manager, IBM ISS SiteProtector i Check Point SmartCenter. o Administratorzy bezpieczeństwa muszą mieć do dyspozycji dedykowane, graficzne narzędzia, uruchamiane z wykorzystaniem standardowej przeglądarki Web. Nie jest dopuszczalne instalowanie do tego celu dodatkowych aplikacji. o System zarządzania musi posiadać możliwość powiadamiania administratorów o zdarzeniach za pomocą co najmniej , SNMP oraz Syslog. System zarządzania musi posiadać możliwość nawiązania połączenia z urządzeniami zabezpieczeń sieci w celu zablokowania niedozwolonej komunikacji. o System zarządzania musi umożliwiać przypisywanie zidentyfikowanych incydentów bezpieczeństwa do obsługi określonym administratorom. o System zarządzania musi umożliwiać wdrożenie w architekturze scentralizowanej (wszystkie funkcje na jednym Appliance) oraz rozproszonej, złożonej z wielu urządzeń. Struktura rozproszona budowana jest w celu zwiększenia wydajności systemu. W przypadku rozproszonej struktury zarządzanie całości systemu musi odbywać się z jednej konsoli. W przypadku rozproszonej struktury musi być możliwość kryptograficznej ochrony (szyfrowanie) komunikacji sieciowej pomiędzy komponentami systemu. o System zarządzania musi umożliwiać definiowanie precyzyjnych uprawnień administratorów w zakresie monitorowanego obszaru systemu informatycznego oraz dostępnych operacji w systemie zarządzania. Tożsamość administratorów musi być weryfikowana poprzez lokalne konto oraz zewnętrzne systemy uwierzytelniania - co najmniej RADIUS, LDAP i Active Directory. o System zarządzania do celów obsługi zdarzeń musi utrzymywać centralne repozytorium logów z możliwością ich przeglądania w formie rzeczywistej Strona 9 z 47

10 (raw) oraz znormalizowanej. Dla logów system musi utrzymywać wskaźniki czasu (time stamp). Starsze logi muszą być poddawane kompresji (przynajmniej 10:1). o System zarządzania musi składować informacje w bazie danych zaprojektowanej do tego celu przez producenta. Nie jest dopuszczalne użycie do tego celu bazy danych ogólnego przeznaczania. o Składowane w systemie zarządzania informacje muszą być zabezpieczone kryptograficznie za pomocą sum kontrolnych - dostępne są minimum funkcje MD2, MD5, SHA-1 oraz SHA-2 (NIST FIPS 180-2). o System zarządzania musi mieć możliwość wykonywania operacji backup i restore, uruchamianych z graficznej konsoli. System zarządzania musi mieć możliwość wykonywania archiwizacji informacji do zewnętrznych repozytoriów danych nie mniej niż iscsi SAN i NAS. o System zarządzania musi posiadać możliwość tworzenia wielu typów raportów generowanych zgodnie z kryteriami ustalonymi przez administratorów oraz na podstawie predefiniowanych wzorców (raportów). Raporty muszą być tworzone są w wielu formatach - minimum PDF, HTML, CSV, RTF i XML. o Musi posiadać funkcję automatycznego wykrywania urządzeń wysyłających informacje syslog. o Musi posiadać możliwość generowania własnych raportów w oparciu o kreator. o System zarządzania musi posiadać predefiniowane raporty. W celu sprawnego przeszukiwania predefiniowanych raportów muszą być one pogrupowane - co najmniej według typu urządzeń i zdarzeń bezpieczeństwa. W systemie muszą być dostępne predefiniowane raporty na zgodność ze standardami bezpieczeństwa - minimum dla PCI i SOX. o System zarządzania musi utrzymywać szczegółowy log audytowy rejestrujący co najmniej następujące operacje administratorów - login/logoff i zmiany konfiguracji systemu. o System zarządzania musi posiadać możliwości weryfikacji poprawności swojego działania i powiadamiania administratorów o nieprawidłowościach - co najmniej za pomocą wpisu do logów systemowych oraz SNMP Trap. Strona 10 z 47

11 3.5.5) Rozszerzenie konfiguracji firewalla Juniper SRX-240 o dodatkowy moduł i licencję. o Moduł 1 sztuka Rozszerzenie istniejącego firewalla SRX240 firmy Juniper o dodatkowy moduł mpim z jednym portem SFP. Moduł musi zostać dostarczony w najnowszej dostępnej wersji. Moduł musi zapewniać obsługę ramek typu Jumbo, musi być też możliwość wykorzystania go jako członka interfejsu reth w klastrze HA. Moduł musi zostać wyposażony we wkładkę SFP w standardzie 1000BASE-LX. o Licencja 1 sztuka Rozszerzenie istniejącego firewalla SRX240 firmy Juniper o dodatkową subskrypcję na następujące funkcjonalności: a. - Antywirus (z silnikiem Kaspersky-iego) b. - Antyspam (Sophos) c. - Web Filtering d. - IDP e. - Identyfikacja aplikacji Licencja musi zapewniać dostęp do aktualizacji przez okres co najmniej 5 lat. Wymogi zamawiającego i dodatkowe informacje dla przedmiotu zamówienia: a. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia; b. Wykonawca musi skalkulować w cenie oferty koszty transportu i dostawy do siedziby odbiorcy i użytkownika Biblioteki Jagiellońskiej UJ w Krakowie, przy Al. Mickiewicza 22, jak również koszty instalacji (montażu) i uruchomienia, skalibrowania i przeprowadzenia testów działania sprzętu z udziałem przedstawicieli Zamawiającego. c. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów, dlatego też Wykonawca wraz z dostarczonym sprzętem jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie producenta o pochodzeniu sprzętu oraz że jest objęty gwarancją producenta. d. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe. Wszystkie elementy składające się na przedmiot niniejszego zamówienia mają być oryginalnie zapakowane. Urządzenie mogą być rozpakowane i uruchomione przed dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 3 dni roboczych do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu. Zamawiający jest uprawniony do dokonania inspekcji urządzenia przed jego rozpakowaniem w terminie do 5 dni roboczych, od dnia zawiadomienia go przez Wykonawcę o zamiarze ich rozpakowania. Strona 11 z 47

12 e. instalacja (montaż), uruchomienie urządzeń poprzez ich wdrożenie polegające na odpowiednim skonfigurowaniu urządzeń zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż przy ww. czynnościach będzie obecny upoważniony przez niego pracownik. Instalacja powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od chwili ich dostawy do siedziby odbiorcy i użytkownika Biblioteki Jagiellońskiej UJ w Krakowie przy Al. Mickiewicza 22. f. Zamawiający wymaga, aby podane w specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń funkcjonalności muszą być dostępne w dniu realizacji dostawy. g. Całość sprzętu objętego niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE co potwierdza oświadczenie złożone przez wykonawcę na formularzu oferty; dodatkowo przy dostawie należy dołączyć dokument/y potwierdzający/ce spełnienie wymogu (np. kopię certyfikatu lub deklaracji zgodności, wydruk ze strony producenta lub oświadczenie producenta, w języku polskim lub angielskim, do wglądu); Wymagania dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia: a. Wymagana jest co najmniej 60 miesięczna gwarancja producenta na każde urządzenie wchodzące w skład przedmiotu zamówienia opisane w pkt 3.5.1) 3.5.5) SIWZ (licząc od daty oddania urządzenia do eksploatacji tj. od daty zainstalowania, uruchomienia i przetestowania przedmiotu zamówienia), przy czym zgłoszenia serwisowe oraz obsługa serwisowa muszą być świadczone w języku polskim. Gwarancja obejmuje m.in. nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) bieżącą konserwację, serwis i przeglądy techniczne wynikające z warunków gwarancji i naprawę w okresie gwarancyjnym, realizowaną przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta. b. Gwarancja musi być świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt wykonawcy, przez co rozumie się w szczególności wszelkie działania organizacyjne i koszty związane z transportem, przechowywaniem naprawianego sprzętu, przy czym serwis gwarancyjny obejmuje również wymianę materiałów eksploatacyjnych oraz konserwacje i o ile to konieczne lub zalecane przez producenta w czasie okresu gwarancyjnego w miejscu instalacji sprzętu, a w przypadku gdyby naprawa trwała dłużej niż 14 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na okres naprawy sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach w następnym dniu roboczym. c. Zamawiający przez cały okres gwarancyjny ma mieć możliwość pobierania aktualizacji oprogramowania dla wszystkich urządzeń sieciowych (pkt 3) ) 5.5 SIWZ) stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Strona 12 z 47

13 d. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu, zgodnie ze specyfikacją techniczną. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. e. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze technicznym przedmiotu zamówienia. f. Czas reakcji na zgłoszenie wady (usterki) (przyjazd i diagnoza: przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez stawiennictwo serwisanta lub telefoniczne czy owe rozwiązanie problemu) w terminie nie dłuższym niż 24 godziny (tzw. Next Business Day) od zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego, faksowego lub owego) z wyłączeniem dni wolnych od pracy, obsługa serwisowa w dni robocze w godzinach od 8.00 do g. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 24 godzin (tzw. Next Business Day) w miejscu użytkowania sprzętu ( on-site ), licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis (telefonicznie, faksem lub em), z tym zastrzeżeniem, że wysyłka zamienników uszkodzonych przełączników sieciowych (pkt 3) 5.1 3) 5.3 SIWZ musi nastąpić nie później niż następnego dnia roboczego (tzw. Next Business Day) od momentu zgłoszenia usterki (wady) przez Zamawiającego ww. sposób. Ponadto karta rozszerzająca konfigurację posiadanego przez Zamawiającego firewalla Juniper SRX-240 (pkt 3) 3.6 SIWZ) ma być objęta gwarancją SRX zapewniającą gwarantowany czas naprawy następnego dnia roboczego przez okres 60 miesięcy. Zamawiający informuje, iż obecnie SRX objęty jest wsparciem serwisowym z gwarantowanym czasem naprawy: J-Care NextDay Support for SRX240, które wsparcie kończy się z dniem: 18-Apr-2013 (18 kwietnia 2013 r.). W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych i/lub niemożności naprawy w siedzibie Zmawiającego termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni. W razie niemożności naprawy w siedzibie zamawiającego termin liczony będzie od dnia otrzymania sprzętu do naprawy przez Wykonawcę, który wysłany będzie przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. W okresie gwarancyjnym koszty wszelkich napraw i ewentualnych przesyłek w całości pokrywa Wykonawca, co należy skalkulować w cenie oferty. h. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy. i. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu na nowy. j. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze Strona 13 z 47

14 naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. k. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady (usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty. l. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utarty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej). m. Karty gwarancyjne muszą być dostarczone dla każdego urządzenia osobno. Każdy element zamówienia należy traktować jako osobną całość i musi zostać dostarczony jako urządzenie kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem. n. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. Wymagania dotyczące rękojmi za wady prawne licencji: a. Zamawiający będzie dochodził uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne przedmiotu zamówienia, chociażby osoba trzecia nie wystąpiła przeciw niemu z roszczeniem dotyczącym przedmiotu zamówienia; b. Zamawiający w ciągu 2 dni od daty dowiedzenia się, iż osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących przedmiotu niniejszej umowy zobowiązuje się zawiadomić o tym fakcie Wykonawcę, który wstąpi do toczącego się procesu cywilnego w charakterze interwenienta ubocznego po stronie Zamawiającego. c. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od umowy albo żądania obniżenia wynagrodzenia będzie on domagał się od Wykonawcy odszkodowania z tytułu istnienia wady prawnej rzeczonego przedmiotu umowy, przy czym odszkodowanie to będzie obejmowało co najmniej tzw. ujemny interes umowny Zamawiającego oraz zwrot poniesionych przez niego kosztów procesu. d. Jeżeli Zamawiający uniknął utraty w całości lub w części przedmiotu zamówienia albo skutków jego obciążenia na korzyść osoby trzeciej Wykonawca będzie wolny od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady prawne, z chwilą zwrotu Zamawiającemu zapłaconej wcześniej przez niego sumy lub wartości spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami na rzecz osoby trzeciej. e. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasają z upływem roku od chwili, kiedy dowiedział się on o istnieniu tej wady lub z momentem uprawomocnienia się wyroku sądu na korzyść osoby trzeciej. Strona 14 z 47

15 f. Uprawnienia te nie wygasają w powyższym terminie, jeśli Wykonawca podstępnie zataił przed Zamawiającym wadę prawną przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 3) 3.6 niniejszej SIWZ. g. Zamawiający może podnieść zarzut z tytułu rękojmi również po upływie rocznego terminu, jeżeli przed jego upływem zawiadomił on Wykonawcę o istnieniu wady przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenia muszą posiadać co najmniej te same cechy, co wzorcowe i parametry techniczne na poziomie, co najmniej takim jak wzorcowe z zachowaniem pełnej zgodności binarnej i systemowej. Wykonawca zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykazać równoważność. Przy oferowaniu rozwiązań sprzętowo-programowych innych niż wzorcowe Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ. Zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (prospekty, katalogi, foldery itp.) 7. Wskazane w SIWZ nazwy własne, typy, modele, symbole itp. mają jedynie charakter wzorcowy. 8. Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu zamawiającego, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej i może być przekazywany nieodpłatnie wykonawcom w formie elektronicznej lub płytka CD. Natomiast po uprzednim zamówieniu przez wykonawców zamawiający przewiduje możliwość powielenia i przesłania za odpłatnością kopii SIWZ w formie papierowej SIWZ jest nieodpłatna, a wykonawca ponosi jedynie koszty wysyłki. 9. W przypadku gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców, do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 10. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty Strona 15 z 47

16 w zakresie przewidzianym we wzorze umowy, przy zachowaniu niezmiennej ceny oferty. 11. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z dnia 5 kwietnia 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) będzie ubiegał się o zgodę na zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% dotyczy Wykonawców polskich w zakresie przewidzianym ustawą. 4) Termin wykonania zamówienia. 1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 35 dni, liczonym od udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy, przy czym: a) dostawa urządzeń do siedziby Zamawiającego musi zostać wykonana w terminie do 30 dni, liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. daty podpisania umowy; b) instalacja (montaż), uruchomienie, skalibrowanie i przeprowadzenie testów działania aparatury w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od chwili ich dostawy do siedziby odbiorcy i użytkownika Biblioteki Jagiellońskiej UJ w Krakowie, przy Al. Mickiewicza Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy. Strona 16 z 47

17 5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, który spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustawy PZP: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. O udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który oprócz spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5) 1.1 5) 1.4 niniejszej SIWZ równocześnie wykaże, iż nie zachodzą względem niego podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia dołączonego do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ, oraz innych oświadczeń i/lub dokumentów dołączonych do oferty. 6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz forma dokumentów. 1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie: w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp: 1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 (część I) do formularza oferty; wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub występowania podczas realizacji zamówienia np. jako podwykonawca jeżeli dotyczy. Strona 17 z 47

18 w celu potwierdzenia, braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp: 1.3. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 (część II) do formularza oferty; wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów dotyczy to każdego z nich; 1.4. Aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy składane zgodnie z pkt 6)1.3 specyfikacji; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzające uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich Aktualną na dzień składania ofert informację z Krajowego Rejestru Karnego (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dotyczącą wszystkich osób fizycznych będących wykonawcami oraz wszystkich urzędujących członków władz osób prawnych będących wykonawcami w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy PZP; gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich Aktualną na dzień składania ofert informację z Krajowego Rejestru Karnego (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Strona 18 z 47

19 ofert) dotyczącą podmiotów zbiorowych w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy PZP (tj. wspólnicy, partnerzy, komplementariusze, urzędujący członkowie organu zarządzającego), mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w powołanych przepisach (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń, zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentu, o którym mowa w pkt 6) 1.4 6) 1.6 i 6) 1.8 niniejszej SIWZ, zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); a odpowiednio dla wymaganego treścią SIWZ dokumentu opisanego w pkt 6)1.7 składa: d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 PZP (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) przy czym, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, złożenie kompletu wymienionych wyżej dokumentów dotyczy każdego z nich Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów opisanych w pkt 6)1.10, wykonawca zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie Strona 19 z 47

20 złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Dokumenty, o których mowa w pkt 6) 1.9 6) 1.11, muszą być złożone w formie oryginału lub kopii przetłumaczonych na język polski, poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (w charakterze podwykonawców), zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6) 1.3 6) 1.9 SIWZ z uwzględnieniem zapisów pkt 6) 1.9 6) 1.12 SIWZ. A. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty, których wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. oraz inne dokumenty tj.: Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty wraz z załącznikami według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji Dowód wniesienia wadium Szczegółowa kalkulacja cenowa wszystkich oferowanych urządzeń i elementów z podaniem ceny jednostkowej i sumarycznej netto, wartość i/lub wysokość (wysokości) i kwotę (kwoty) należnego podatku od towarów i usług VAT, oraz wartość (wartości) jednostkowe i sumaryczne brutto, skalkulowane przy uwzględnieniu wymagań i zapisów pkt. 12 SIWZ i jej załączników, w tym także doświadczenia zawodowego wykonawcy; Szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne oferowanych urządzeń (prospekty, foldery, katalogi producenta, certyfikaty itp. w polskiej lub angielskiej wersji językowej), pozwalające na ocenę zgodności oferowanej aparatury oraz jej parametrów z wymaganiami SIWZ). Wykonawca składający ofertę równoważną jest obowiązany do wykazania równoważności Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym Strona 20 z 47

21 rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika wymagane w szczególności, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony zakres rzeczowy części zamówienia (czynności, usług i/lub dostaw) przewidywanych do realizacji przez podwykonawcę(ów), wraz z fakultatywnym (nieobowiązkowym) podaniem ich nazw (firm), adresu i telefonu Oświadczenie złożone przez wykonawcę na formularzu oferty o spełnieniu przez oferowaną aparaturę norm certyfikatu bezpieczeństwa CE; 2. Forma dokumentów Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, przy czym dopuszcza się załączenie opisów technicznych i/lub funkcjonalnych przedmiotów zamówienia lub katalogów producentów, certyfikatu CE, deklaracji zgodności, wydruki ze strony producenta lub oświadczenie producenta w języku angielskim. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym. Dokumenty, o których mowa w pkt 6) 1.9 6) 1.11, muszą być złożone w formie oryginału lub kopii przetłumaczonych na język polski, poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy. 7) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. Strona 21 z 47

22 1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego, faksu lub drogą elektroniczną, z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 11) SIWZ. 2. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniony jest Miłosz Pietrzyk; ul. Gołębia 6/2, Kraków, tel ; ; fax ; e- mail: 3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Każdy Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 i nast. ustawy PZP. 8) Wymagania dotyczące wadium. 1. Zamawiający przewiduje konieczności wniesienia wadium. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, musi wnieść wadium: w wysokości wynoszącej kwotę 7 500,- PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00 / 100 groszy). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego: nr IBAN: PL nr SWIFT: PKO PP LPW Strona 22 z 47

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 15/BAF-VI/PN/09 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługa serwisowa i wsparcie

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest: - Dostawę i konfigurację scentralizowanego, zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem SIEM i NBAD kod CPV 32400000-7 2. Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: CRZP/UJ/642/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

Nr sprawy: CRZP/UJ/642/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego. Urząd Transportu Kolejowego 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego. Znak postępowania: BAF 233 7/2012 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: ę ó ó í ó Í ółí ś ó ł ó Ś í ę ó ó ó ż ą Í Í ę Ą Śĺ ĺ ś ľ É Í ĺ ł łĺ Á ś Definicje: Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: Postępowanie Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO Znak sprawy: TZ/370/84/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i licencji

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/227/2015 80.272.227.

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/227/2015 80.272.227. DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu antywirusowego w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów

Rozbudowa systemu antywirusowego w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów . Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/2/15/VAD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/26 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20754-2012:text:pl:html PL-Olsztyn: Sprzęt związany z komputerami 2012/S 13-020754 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/33/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/33/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 29 października 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/33/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/33/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa platformy EWD Wartość

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Z A T W I E R D Z A M Jelenia Góra, dnia 23 listopada 2012 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Identyfikator: OG/ZP 4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SPRZĘTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2 Złotoryja, dnia 30.09.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. na zakup urządzeń sieciowych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. na zakup urządzeń sieciowych Znak sprawy: AG-I.273.2.31.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup urządzeń sieciowych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM Z up. Wojewody Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ) ZP.272.36.2012 INFORMACJE OGÓLNE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ) 1. Zamawiający: Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą: 33-300

Bardziej szczegółowo

Dostawa wyspecjalizowanego sprzętu komputerowego

Dostawa wyspecjalizowanego sprzętu komputerowego Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER Znak sprawy: AZP 2611-42/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław dnia 11.07.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław dnia 11.07.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław dnia 11.07.2014r. Z A T W I E R D Z A M : Na oryginale podpisał z up. Ministra Finansów wz. Dyrektora Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo