Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Wspólne Podwórko za rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Wspólne Podwórko za rok 2010"

Transkrypt

1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Wspólne Podwórko za rok

2 1. Podstawowe informacje na temat organizacji Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Wspólne Podwórko Siedziba i adres: ul. Chodakowska 19/31, Warszawa dzielnica: Praga Południe, powiat: m.st. Warszawa, woj. mazowieckie, Rzeczpospolita Polska Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: r. Data otrzymania statusu organizacji pożytku publicznego: r. Nr KRS: nr Nr REGON: Władze Stowarzyszenia: Zarząd: Aleksandra Wilkin-Day Prezes Magdalena Śniegulska - Wiceprezes Maria Zuzanna Smoleńska Członek Zarządu Ewa Zuzanna Szymczyk Członek Zarządu, pełniąca funkcję skarbnika Komisja Rewizyjna: Barbara Weigl Przewodnicząca Komisji Barbara Arska-Karyłowska Członek Komisji Krzysztof Wiewiorowski Członek Komisji Obecne władze wybrane zostały podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspólne Podwórko w dniu w związku z upływem 3-letniej kadencji poprzedniego Zarządu. Cele statutowe Stowarzyszenia (zgodnie z 6, ust. 1 statutu, po zmianach wprowadzonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia ): a) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin o trudnej sytuacji życiowej; b) wspomaganie rozwoju i integracji wspólnot oraz społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości narodowych; c) przeciwdziałanie patologiom społecznym; 2

3 d) prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży, rodziców oraz osób pracujących z tymi grupami; e) promocja i organizacja wolontariatu; f) ochrona i promocja zdrowia; g) aktywizacja zawodowa młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców, którzy w związku z wychowywaniem dzieci znaleźli się poza rynkiem pracy. Formy realizacji celów statutowych (zgodnie z 6, ust. 2 aktualnego statutu Stowarzyszenia): a) tworzenie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, a także wspieranie placówek już istniejących; b) organizowanie i prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, kierowanych do dzieci i młodzieży; c) organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce; d) organizowanie i wspieranie różnych form zabaw i zajęć ulicznych dla dzieci ze środowisk ubogich i zagrożonych patologią; e) prowadzenie zajęć rozwojowych i edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży; f) tworzenie i realizację programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży; g) finansowanie lub współ-finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych; h) pomoc w zakupie podręczników, ubrań i innych niezbędnych przedmiotów dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej; i) prowadzenie terapii indywidualnej oraz udzielanie porad i konsultacji psychologicznych i innych porad specjalistycznych, w tym poradnictwa zawodowego, adresowanych do młodzieży, rodziców oraz dorosłych członków rodzin dysfunkcyjnych; j) prowadzenie warsztatów, treningów i grup wsparcia dla rodziców, nauczycieli i innych osób zainteresowanych poszerzaniem umiejętności w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą; k) realizację programów stażu i wolontariatu dla studentów, pracowników i innych osób zainteresowanych wolontariatem; l) organizowanie imprez edukacyjno-kulturalnych, konkursów, festynów, spotkań i paneli dyskusyjnych; m) publikacje; n) prowadzenie kampanii medialnych i informacyjnych; o) badania funkcjonowania dzieci i młodzieży; 3

4 p) współpracę z instytucjami i organizacjami gotowymi do współdziałania na rzecz dzieci i młodzieży; q) współpracę z organizacjami reprezentującymi grupy mniejszościowe będące częścią społeczności lokalnej; r) tworzenie forum dla wymiany doświadczeń między osobami działającymi na rzecz społeczności lokalnej, pracownikami naukowymi, studentami, nauczycielami i innymi specjalistami; s) organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Liczba członków Stowarzyszenia Na koniec 2010 r. Stowarzyszenie liczyło 28 członków. W roku 2010 przyjęto 1 nowego członka Martę Łukaszewską. 2. Zakres działalności statutowej w 2010 r. (najważniejsze obszary działalności): Wszystkie wymienione niżej formy działalności statutowej prowadzone były w formie nieodpłatnej i mieściły się w sferze zadań pożytku publicznego: a) Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Stowarzyszenie od r. prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci polskich i romskich, mieszczącą się w Warszawie przy ul. Grochowskiej 309/317b. Placówka wpisana jest do Rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa mazowieckiego pod poz. Nr 161 jako specjalistyczna placówka wsparcia dziennego. Uczęszczają do niej dzieci w wieku 7-14 lat, zamieszkujące rejon osiedli Kamionek i Grochów w dzielnicy Praga Południe, pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym oraz innymi dysfunkcjami (przemoc, zaniedbania, deficyty w zakresie umiejętności wychowawczych). Kierownikiem świetlicy od kwietnia 2009 r. jest Magdalena Tyska. Poza nią w roku 2010 w świetlicy zatrudnione były na podstawie umowy o pracę następujące osoby: Joanna Pietrzykowska wychowawca-socjoterapeuta ¾ etatu (do ) Anna Żukowska wychowawca ¼ etatu (wrzesień-listopad 2010) - zrezygnowała ze względów zdrowotnych Anna Wagner wychowawca ¼ etatu (od ) Bogumiła Kuklewska wychowawca ½ etatu (od ) Działalność całoroczna: W roku 2010 z oferty świetlicy skorzystało łącznie 26 dzieci, w tym 3 dzieci romskich. W placówce realizowane były dwa programy: 4

5 Podstawowy program świetlicy, zgodny z umową wieloletnią zawartą na lata z Dzielnicą Praga Południe m.st. Warszawy na realizację zadania publicznego Świetlica socjoterapeutyczna Stowarzyszenia Wspólne Podwórko - całoroczny program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży realizowany w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego (umowa nr PRD/VI/WSZ/B/VI/6/150/2009/150/2820W). W ramach programu realizowane były zajęcia: - opiekuńczo wychowawcze: zajęcia edukacyjne (pomoc w odrabianiu lekcji, indywidualne zajęcia pomagające w wyrównaniu zaległości szkolnych), gry i zabawy świetlicowe, wspólne przygotowanie podwieczorku; gry i zabawy w plenerze; - socjoterapeutyczne, prowadzone dwa razy w tygodniu w dwóch grupach wiekowych; - terapeutyczne: indywidualne oraz grupowe w formie społeczności terapeutycznej, zajęcia relaksacyjne z elementami wizualizacji; - praca z rodzicami podopiecznych: indywidualne konsultacje; - spotkania z przedstawicielami innych instytucji w sprawie dzieci i rodzin objętych pomocą świetlicy (pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy socjalni, udział w zespołach intedyscyplinarnych). Oprócz wymienionych działań w świetlicy zorganizowano okolicznościowe spotkania i atrakcje z okazji Świąt Wielkanocnych, Dnia Mamy (połączone z przedstawieniem dla rodziców) i Dnia Dziecka. Zwieńczeniem roku była Gwiazdka z przedstawieniem jasełkowym oraz wspaniałymi prezentami, ufundowanymi przez pracowników firmy Acxiom Global Service Center, którzy spełnili życzenia dzieci opisane w listach do Świętego Mikołaja. Program profilaktyczno-terapeutyczny, prowadzony w ramach zadania publicznego: Zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS, w tym działania w zakresie zwiększenia wykrywalności zakażeń HIV oraz ograniczenia rozmiaru ryzykownych zachowań, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, realizowany w okresie dzięki dotacji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Praga Południe Urzędu m.st. Warszawy (umowa nr PRD-VI-WSZ/B/VI/1/6/12/2010/12/2820) W ramach programu prowadzone były następujące formy pracy z podopiecznymi świetlicy: - Praca indywidualna z dzieckiem Były to spotkania indywidualne związane z diagnozą sytuacji dziecka, zawieraniem kontraktów indywidualnych, pracą terapeutyczną, interwencjami kryzysowymi, planowaniem indywidualnego programu dziecka. Zajęcia prowadziło 2 psychologów, od kilku lat związanych ze świetlicą: Jolanta Ziemienowicz i Paweł Lisiecki. 5

6 - Edukacyjno profilaktyczne zajęcia grupowe dla grup wiekowych 7-9 lat oraz lat: Paweł Lisiecki, przy wsparciu Joanny Pietrzykowskiej i Magdaleny Tyskiej - Prowadzenie zajęć wyrównujących braki szkolne, pomoc w odrabianiu lekcji, terapia pedagogiczna, (reedukacja) w podgrupach oraz indywidualnie: Ewa Górecka-Król. Koordynatorką programu była Magdalena Tyska. Organizacja wypoczynku letniego: Letni obóz socjoterapeutyczny Jak co roku w okresie wakacyjnym podopieczni świetlicy, regularnie uczęszczający na zajęcia prowadzone w placówce, mogli wziąć udział w letnim obozie socjoterapeutycznym. W roku 2010 obóz odbył się w dniach r. do r. w Łebie-Nowęcinie i wzięło w nim udział 15 dzieci. Dla wielu z nich był to pierwszy w życiu wyjazd nad morzem. Oprócz codziennych zajęć opiekuńczych i socjoterapeutycznych, dzieci uczestniczyły w licznych wycieczkach. Zwiedzały m.in. Słowiński Park Narodowy i słynne ruchome wydmy, latarnie morskie np. Latarnia w Rozewiu, Park Jurajski w Łebie oraz fokarium na Helu. Zorganizowanie niezwykle wyjazdu letniego dla dzieci było możliwe dzięki środkom pozyskanym z następujących źródeł: o Fundacja BRE Banku (5.000,00 zł) o Wydział Oświaty Urzędu Dzielnicy Praga Południe (6.255,00 zł) o Środki własne, w tym darowizny przekazane przez studentów i pracowników Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej podczas czerwcowej akcji charytatywnej (2.484,62 zł) b) Organizacja wolontariatu i stażu Wolontariat i staż dla studentów w świetlicy W 2009 roku, podobnie jak w poprzednich latach, w świetlicy realizowany był program wolontariatu dla studentów kierunków społecznych. W 2010 r. ze świetlicą współpracowało ponad 30 wolontariuszy w większości studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Dzięki dofinansowaniu otrzymanymi z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawa można też było uruchomić program stażu pn. Kompleksowy Program kształcenia wolontariuszy prowadzących pracę wychowawczą i edukacyjną z dziećmi. Staż trwał od r. do r. Łącznie w Programie wzięło udział 20 osób. Obecnie już po zakończeniu programu 5 osób nadal współpracuje ze Stowarzyszeniem i deklaruje chęć uczestnictwa w nowych projektach Stowarzyszenia. Podstawowym i zrealizowanym celem programu było przygotowanie wolontariuszy do pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą potrzebującymi szczególnego wsparcia 6

7 ze względu na: trudności edukacyjne, społeczne, zagrożenie marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Program obejmował praktykę pracy z dziećmi, zapoznanie się ze specyfiką różnych form tej pracy, szkolenia, omawianie bieżącej pracy i spotkania konsultacyjne. Uczestnikami byli studenci kierunków psychologicznych warszawskich uczelni. Do zadań wolontariusza należało przede wszystkim odbycie 5 godzinnego dyżuru w świetlicy raz w tygodniu. Podczas dyżurów wolontariusze brali udział w zajęciach z dziećmi, pomagali im w nauce i odrabianiu lekcji, nawiązywali relacje wychowawcze będące dla dzieci istotnym źródłem wsparcia, modelowali współpracę, przyjazną komunikację w grupie dzieci. Każdy z wolontariuszy miał za zadanie przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci (po konsultacji i pod opieką wychowawcy). Dodatkowym zadaniem było napisanie przez 2-3 osobowe zespoły diagnoz socjoterapeutycznych dzieci. Wszystkie osoby wywiązały się z zadania, a spotkania podczas których odbyły się omówienia diagnoz okazały za uczące i wzbogacające ich wiedzę o dzieciach. Po dyżurze wolontariusze uczestniczyli w omówieniach dnia, prowadzonych przez wychowawcę. Stanowiły one okazję do lepszego zrozumienia dzieci a także własnych trudności w kontakcie z nimi. W ankietach ewaluacyjnych uczestnicy programu uznali omówienia za jedno z najbardziej przydatnych części Programu. Równolegle do pracy z dziećmi w świetlicy odbyły się szkolenia oraz spotkania konsultacyjne, ponieważ zależało nam aby doświadczenia własne stanowiły istotny materiał do pracy i nauki. Łącznie odbyło się 48 godzin szkoleń o następującej tematyce: 1. Integracja grupy i trening umiejętności wychowawczych (12 godzin) 2. Podstawy socjoterapii (12 godzin) 3. Specyfika pracy z dziećmi ze środowisk zagrożonych marginalizacją (12 godzin) 4. Metoda społeczności terapeutycznej (12 godzin) Wszystkie szkolenia prowadzone były przez 2 osoby wybrane ze względu na odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Spotkania konsultacyjne, których łącznie odbyły się 32 godziny trwały od marca do lipca 2010 roku i zostały wznowione w październiku, po przerwie wakacyjnej. Aby zapewnić spójność spotkania prowadzone były przez te same osoby, które prowadziły szkolenia. Realizując program udało się osiągnąć następujące rezultaty: 1. Zwiększenie popularności wolontariatu wśród studentów (zainteresowanie i zaangażowanie studentów). 2. Dostarczenie wiedzy i podniesienie kompetencji wolontariuszy w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z różnych grup ryzyka. 3. Uniknięcie nadmiernego obciążenia psychicznego wolontariuszy w pracy z dziećmi trudnymi dzięki zapewnieniu superwizji, konsultacji i szkoleń. 4. Opracowanie części modelu programu wolontariatu, jako przykładu dobrej praktyki do powielenia w przyszłości. 7

8 Koordynatorką programu była Paulina Długosz. Wolontariat pracowniczy Na przełomie październik-grudzień wzięliśmy udział w projekcie złożonym przez pracowników Polskiej Telefonii Cyfrowej, dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi pt. "Podziel sie swoją pasją". Kadra świetlicy została zaproszona na specjalne szkolenie do siedziby PTC, dotyczące tego projektu, a także związanego z nim projektu grantowego przewidywanego w roku W ramach tego projektu 4 wolontariuszy PTC przeprowadziło zajęcia w świetlicy, dzieci wykonywały globusy, które miały symbolizować ich wymarzony świat. Oprócz zajęć odbyły sie też dwie wycieczki integrujące dzieci, kadrę i wolontariuszy. Świetlica otrzymała też od pracowników PTC materiały edukacyjne i plastyczne. c) Realizacja warsztatów i spotkań teatralnych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Praga Południe w ramach programu Teatr przychodzi na Pragę, Praga idzie do teatru W ramach programu, którego celem było m.in. zaangażowanie dzieci i młodzieży z Pragi Południe w aktywność związaną z teatrem i przybliżenie im różnych form teatralnych, zorganizowano dwie edycje warsztatów teatralnych, plastycznych i dziennikarskich związanych z tematyką teatru. Wzięło w nich udział łącznie ok. 65 dzieci. Pierwsza edycja warsztatów (kwiecień-czerwiec 2010) odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 255 w Warszawie, a ich zwieńczeniem był mural z maskami teatralnymi na ścianie szkoły, występ grupy teatralnej oraz wydanie gazetki tematycznej. Druga edycja (październik-grudzień 2010) realizowana była w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 3 przy ul. Dwernickiego 29a, a zakończył ją pokaz teatralny przedstawiony podczas Balu Mikołajkowego i wydanie gazetki pod tytułem Praskie Nowinki Teatralne. Uczestnicy warsztatów plastycznych przygotowali kostiumy do Jasełek Teatralnych (stroje i rekwizyty aniołów, diabłów, św. Mikołaja) oraz dekoracje na Bal Mikołajkowy kończący cykl warsztatów. Obie edycje warsztatów prowadziły: Marta Łukaszewska (warsztaty teatralne), Malwina Stachurska (warsztaty plastyczne) i Renata Dymna (warsztaty dziennikarskie). Oprócz warsztatów w ramach projektu zorganizowano cieszące się dużym zainteresowaniem otwarte spotkania teatralne, poświęcone następującym zagadnieniom: 1. Początki pracy w teatrze przygoda debiutanta ( ) prowadzący: Daniel Salman 2. Teatr ruchu ( ) prowadzący: Piotr Makarski 3. Muzyka w teatrze ( ) prowadząca: Agnieszka India Czajkowska 4. Scenografia w teatrze ( ) prowadząca: Katarzyna Kallwejt 5. Teatr Tańca ( ) prowadząca: Karolina Łękawa 8

9 Pomysłodawczynią i koordynatorką projektu była Marta Łukaszewska. d) Realizacja programu Pierwsza pomoc dla rodzin wymagających wsparcia: poradnictwo specjalistyczne oraz grupa wsparcia dla rodziców Program był dofinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego i obejmował następujące działania, realizowane w okresie październik-grudzień 2010: Poradnictwo psychologiczne - dotyczące problemów wychowawczych, a także kryzysów osobistych i rodzinnych: diagnoza problemu, zaplanowanie dalszej pomocy, udzielenie wsparcia i określenie mocnych stron klienta. Realizatorzy: Anna Niewiadomska, Aleksandra Wilkin-Day, Paweł Żukowski (psycholog pracujący na Oddziale Ogólno-psychiatrycznym Szpitala Tworkowskiego, zatrudniony w trakcie trwania projektu z własnych środków Stowarzyszenia w związku z pojawieniem się specyficznej grupy odbiorców, jaką stanowiły rodziny osób cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne). Poradnictwo wychowawcze dla rodziców mających kłopoty wychowawcze z dziećmi łamiącymi normy społeczne i prawne (kradzieże, absencja szkolna, stosowanie używek, stosowanie przemocy, przedwczesna inicjacja seksualna) prowadzone przez Paulinę Długosz Poradnictwo prawne - m.in. sprawy rodzinne, w tym związane z przemocą i rozwodem, sprawy lokalowe, prowadzone przez doświadczonego prawnika Bartłomieja Wróblewskiego w ramach wolontariatu. Grupa wsparcia dla mam z udziałem zaproszonych ekspertów (psycholog, fizjoterapeuta dziecięcy). W spotkaniach brały udział mamy z dzielnicy Praga Południe, w większości korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej (łącznie 6 osób). Spotkania grupy dały im okazję do wymiany doświadczeń, wyjścia z domu i zmiany środowiska. Doświadczenie to było szczególnie ważne dla jednej z mam, która wraz z rodziną zamieszkuje w Ośrodku dla rodzin bezdomnych. Szczególnie potrzebne okazały się te spotkania, które poświęcone były: stawianiu granic, realizacji własnych potrzeb tj. odpoczynek, relaks i radzeniu sobie z nadmiarem obowiązków. Wszystkie formy pomocy udzielanej w ramach programu były nieodpłatne. Koordynatorką programu była Aleksandra Wilkin-Day. 9

10 e) Zorganizowanie sąsiedzkiego pikniku dla mieszkańców Grochowa pod hasłem Piknik na Wspólnym Podwórku (sierpień). Piknik na Wspólnym Podwórku odbył się na skwerku przy ulicy Paca 44. Była to impreza adresowana do społeczności lokalnej Grochowa. Piknik miał na celu budowanie więzi sąsiedzkich, aktywizowanie społeczności a także zaprezentowanie naszego Stowarzyszenia społeczności lokalnej. W programie Pikniku znalazły się gry i zabawy oraz warsztaty teatralne i modelarskie dla dzieci. Część dla dzieci odbyła się dzięki życzliwości Dyrekcji Szkoły Podstawowej na Paca 72, która zgodziła się w szkolnych murach skryć się na czas deszczu. W Programie Pikniku znalazły się porady stylistki Kamili Bukowskiej, która dobierała paniom ubrania stosownie do kształtu figury. Odzież wypożyczył nam pobliski sklep z używaną odzieżą Humana. Starsze osoby przy kawie i herbacie wspominały dawny Grochów, oglądając jego stare fotografie. Można było również porozmawiać z psychologiem, rehabilitantką z Poradni Maluch oraz zmierzyć ciśnienie. Wspierająca nas od kilku lat piekarnia Lubaszka podarowała nam na Piknik ciasto. Fajny klimat Pikniku tworzyli goście, sąsiedzi, energia i zaangażowanie wolontariuszy i wielu zaprzyjaźnionych osób, które chciały go współtworzyć i w jego organizacji nieodpłatnie pomóc. Organizację pikniku koordynowała Paulina Długosz. f) Udział w pikniku Praskie Prezentacje prezentującego organizacje pozarządowe z dzielnicy Praga Południe działające w sferze społecznej (wrzesień 2010). Stowarzyszenie Wspólne Podwórko włączyło się w organizację pikniku Praskie Prezentacje, zainicjowanego przez podkomisję ds. społecznych Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, w której nasza organizacja aktywnie bierze udział. Piknik odbył się w ostatnią sobotę września ( ) w Parku Skaryszewskim i cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Każda z organizacji miała własne stanowisko, przy którym informowała o swojej działalności oraz organizowała różne konkursy, quizy itd. Nasze stowarzyszenie reprezentowały Magdalena Śniegulska, Jolanta Ziemienowicz, Paulina Długosz i Aleksandra Wilkin-Day. Odwiedzający mogli m.in. obejrzeć fotografie wykonane przez podopiecznych naszej świetlicy, a dzieci wziąć udział w konkursach rysunkowych. g) Zorganizowanie 2 imprez charytatywnych na terenie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (czerwiec i grudzień 2010). Wzorem lat ubiegłych przed wakacjami Stowarzyszenie zorganizowało na terenie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej akcję charytatywną mającą na celu zapoznanie pracowników i studentów SWPS z działalnością Stowarzyszenia i zebranie pieniędzy na obóz letni oraz atrakcje w ramach Lata w mieście dla podopiecznych naszej świetlicy socjoterapeutycznej. Osoby przekazujące darowizny na rzecz Stowarzyszenia mogły jako 10

11 formę podziękowania otrzymać przedmioty wykonane przez dzieci (witraże, figurki z masy solnej, talerze i świece dekorowane techniką decoupage u pod kierunkiem wolontariuszki naszej świetlicy Moniki Oleszczuk) oraz słodkie ciasta podarowane nam przez piekarnię Lubaszka. Był też cieszący się ogromną popularnością second hand, w którym oprócz używanych ubrań można było znaleźć atrakcyjne nowe, przekazane przez zaprzyjaźnione osoby i firmy. Zebraliśmy łącznie kwotę 4.420,13 zł oraz 2.060,00 zł w deklaracjach przekazania 1-razowej składki pracowniczej. Powodzenie tej akcji zachęciło nas do zorganizowania kiermaszu świątecznego przed świętami Bożego Narodzenia, który odbył się w dniach Dzięki dużej ofiarności darczyńców zebraliśmy wówczas 3.660,00 zł oraz 745 zł w formie deklaracji przekazania składek pracownicznych. h) Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami Podobnie jak w ubiegłych latach, niezwykle ważnym aspektem działalności Stowarzyszenia była współpraca z innymi organizacjami i instytucjami, zwłaszcza działającymi na Pradze Południe. Najważniejszymi formami tej współpracy były: Członkostwo i udział w pracach Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego oraz podkomisji ds. społecznych. Stowarzyszenie reprezentowały Aleksandra Wilkin-Day i Magdalena Śniegulska. Regularna współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie na Pradze Południe, przede wszystkim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Szkołą Podstawową nr 255 (instytucjami, z którymi Stowarzyszenie współpracuje od początku swojej działalności i ma z nimi podpisane porozumienia o współpracy). Nawiązanie współpracy z Fundacją Wspólna Droga w ramach Partnerstwa dla dzieci na Pradze Południe. Współpraca ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w zakresie rekrutacji wolontariuszy, pozyskiwania środków na działalność Stowarzyszenia oraz przygotowania remontu lokalu przy ul. Chrzanowskiego 13. Udział Magdaleny Tyskiej kierownika świetlicy w spotkaniach Rady Świetlic Praskich przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe. Przystąpienie do projektu Tworzenie mobilnych grup doradczych dla osób ze szczególnymi społecznymi trudnościami, koordynowanego przez Federację Mazowia i udział Prezes Stowarzyszenia Aleksandry Wilkin-Day w spotkaniu zespołu interdyscyplinarnego Grochów. 11

12 i) Działania związane z remontem lokalu przy ul. Chrzanowskiego 13 w Warszawie W 2010 r. podjęte zostały następujące działania związane z remontem lokalu przy ul. Chrzanowskiego 13, w którym ma znajdować się ośrodek kompleksowego wsparcia dzieci, młodzieży i rodzin: Przygotowanie szczegółowego projektu architektonicznego przez mgr inż. arch. Marka Solnicę. Przygotowanie projektu zostało sfinansowany przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Złożenie wniosków w Wydziale Architektury (wniosek o wydanie decyzji w sprawie warunków zabudowy, zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania lokalu). Współpraca z firmą SKANSKA, która na własny koszt przeprowadziła część prac remontowych w lokalu (prace rozbiórkowe, przygotowanie jednej łazienki pod biały montaż) czerwiec-wrzesień 2010 r. Zebranie kilku ofert wykonania prac remontowych i wybór najbardziej korzystnej cenowo oferty p. Janusza Łepkowskiego oraz rozpoczęcie kolejnego etapu prac w XI 2010 r. Spotkanie z Zastępcą Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Praga Południe Aleksandrem Snarskim, podczas którego przedstawiciele ZGN zobowiązali się wymienić na swój koszt okna w lokalu przy ul. Chrzanowskiego 13. Wystąpienie do władz SWPS z wnioskiem o udzielenie pożyczki w wysokości zł z przeznaczeniem na remont lokalu przy ul. Chrzanowskiego 13. Koordynowaniem działań związanych z remontem zajmowała się Wiceprezes Stowarzyszenia Aleksandra Wilkin-Day. Inne istotne wydarzenia związane z działalnością Stowarzyszenia w 2010 r.: Zmiana władz Stowarzyszenia podczas Walnego Zgromadzenia Członków w dniu Przygotowanie i złożenie wniosku pn. Dobry Start ośrodek wparcia dla młodzieży i rodziny w ramach programu PO KL Wniosek został niestety odrzucony ze względów formalnych, a protest Stowarzyszenia nie został rozpatrzony. Wszystkie działania prowadzone w 2010 r. prowadzone były w ramach nieodpłatnej działalności statutowej. Stowarzyszenie nie prowadziło odpłatnej działalności statutowej. 12

13 3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej Nie dotyczy: Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 4. Uchwały Zarządu W 2010 r. odbyło się 17 posiedzeń Zarządu. Dwa z nich były zebraniami otwartymi, do udziału w których zaproszono również innych członków oraz pracowników Stowarzyszenia. Podjęto następujące uchwały: Uchwały podjęte przez poprzedni zarząd: Uchwała nr 1 z dnia o przyjęciu okresowego planu działania Stowarzyszenia na pierwsze półrocze 2010 r. Uchwała nr 2 z dnia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok Uchwała nr 3 z dnia o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za rok Uchwała nr 4 z dnia o przyjęciu Marty Łukaszewskiej na członka Stowarzyszenia. Uchwały podjęte przed obecny Zarząd: Uchwała nr 5 z dnia o przyjęciu okresowego planu działania Stowarzyszenia na drugie półrocze 2010 r. Uchwała nr 7 z dnia o udzieleniu pełnomocnictwa p. mecenas Małgorzaty Sudoł do reprezentowania Stowarzyszenia w związku z niedotrzymaniem warunków umowy z właścicielem ośrodka kolonijnego w Łebie-Nowęcinie, w którym zorganizowany został obóz socjoterapeutyczny dla podopiecznych świetlicy. Uchwała nr 8 z dnia o zatrudnieniu p. Bogumiły Kuklewskiej na stanowisku wychowawcy świetlicy w wymiarze ½ etatu z dniem r. Uchwała nr 9 z dnia o zatrudnieniu p. Anny Żukowskiej na stanowisku wychowawcy świetlicy w wymiarze ¼ etatu z dniem r. Uchwała nr 10 z dnia o zatrudnieniu p. Anny Wagner na stanowisku wychowawcy świetlicy w wymiarze ¼ etatu z dniem w związku z rezygnacją p. Anny Żukowskiej ze względów zdrowotnych. 13

14 Uchwała nr 11 z dnia o przyjęciu pożyczki w wysokości zł ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na pokrycie kosztów remontu. Odpisy uchwał w dokumentacji Stowarzyszenia. 5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł Źródło przychodów Suma przychodu Składki członkowskie 180,00 Środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym: Z budżetu województwa Z budżetu gminy Darowizny finansowe: -od pracowników SWPS -od innych osób i instytucji , , , ,00 Wpływy z 1% podatku 5.499,70 Darowizny rzeczowe ,95 Pożyczka na remont z SWPS ,00 Przychody finansowe (odsetki 0,24 bankowe) Inne przychody 1.600,00 Razem ,77 6. Informacje o poniesionych kosztach a) Koszty administracyjne 2.135,26 zł b) Koszty statutowe ,03 zł c) Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej 113,63 zł Łącznie: ,92 zł. 7. Dane dotyczące pracowników i wynagrodzeń a) liczba osób zatrudnionych Stowarzyszenie w 2010 r. zatrudniło łącznie 4 osoby na umowę o pracę. Stan zatrudnienia na dzień wynosił 1¾ etatu (3 osoby: wychowawca-kierownik świetlicy 1 etat, 2 wychowawców ½ i ¼ etatu). 14

15 b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie Łączne wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę wyniosły w 2010 r ,77 zł. c) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia Łączne wydatki z tytułu umów cywilno-prawnych (umów zlecenia i o dzieło) w 2010 r. wyniosły ,15 zł. Narzuty od wynagrodzeń i umów zleceń (ZUS, FP) wyniosły łącznie ,85 zł. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnili swoje funkcje społecznie, zgodnie z 4 statutu Stowarzyszenia. 8. Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o wyniku finansowym tej działalności W 2010 r. Stowarzyszenie Wspólne Podwórko otrzymało następujące dotacje ze środków publicznych (na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie): Ze środków Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania Pierwsza pomoc dla rodzin wymagających wsparcia: poradnictwo specjalistyczne oraz grupa wsparcia dla rodziców (umowa nr WPS.VI.45/2010) kwota dotacji ,00 zł wykorzystana w całości. Z Urzędu m. st. Warszawy, w tym: o Z Biura Edukacji na realizację zadania Teatr przychodzi na Pragę, Praga idzie do teatru (umowa nr BE/B/V/2/9/1/U-193/146/2010/NGO) kwota dotacji: ,00 zł, wykorzystana w całości. Wskutek zagubienia jednej z faktur dokumentujących wydatki kwotę 200 zł zwrócono na konto Urzędu w styczniu o Z Centrum Komunikacji Społecznej na realizację zadania Kompleksowy program kształcenia wolontariuszy prowadzących pracę wychowawczą i edukacyjną z dziećmi (umowa nr CK-WOP/B/X/3/3/119/29/2010/NGO) kwota dotacji ,000 zł wykorzystana w całości. o Z Wydziału Oświaty Dzielnicy Praga Południe na realizację zadania Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich. Obóz socjoterapeutyczny w Łebie-Nowęcinie 2010 r. (umowa nr 3/2010/NGO) kwota 15

16 dotacji: 7.425,00 zł, z której wykorzystano 6.255,00 zł. Pozostałą kwotę 1.170,00 zł musieliśmy zwrócić w związku z problemami z zakwaterowaniem zawinionymi przez właściciela ośrodka oraz choroba i wcześniejszym wyjazdem 2 uczestników obozu. o Z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na realizację zadania Zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS, w tym działania w zakresie zwiększenia wykrywalności zakażeń HIV oraz ograniczenia rozmiaru ryzykownych zachowań, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży (umowa nr PRD-VI-WSZ/B/VI/1/6/12/2010/12/2820) kwota dotacji ,00 zł, wykorzystana w całości. o Z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na realizację zadania Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez: programy realizowane w placówkach wsparcia dziennego (umowa wieloletnia na lata nr PRD/VI/WSZ/B/VI/6/150/2009/150/2820W) kwota dotacji na rok 2010: ,75 zł, wykorzystana w całości. 9. Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych. Stowarzyszenie odprowadzało w ustawowych terminach zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od pracowników zatrudnianych na podstawie umów o pracę i umów cywilno-prawnych oraz terminowo złożyło wymagane deklaracje roczne CIT 8 oraz PIT 4R. 10. Wyniki przeprowadzonych kontroli W roku 2010 w Stowarzyszeniu odbyły się następujące kontrole: Kontrola z Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy podczas obozu letniego (lipiec 2010). Kontrola z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy (listopad 2010). Kontrola z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (listopad 2010). 16

17 Wszystkie przeprowadzone kontrole zakończyły się pozytywną oceną działań Stowarzyszenia. Nie wykazano żadnych uchybień, nie otrzymaliśmy też żadnych zaleceń pokontrolnych. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia Wspólne Podwórko w dniu roku. Podpisy Członków Zarządu Stowarzyszenia: 17

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. SPRAWOZDANIE Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku WESPÓŁ za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku WESPÓŁ za rok 2011 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku WESPÓŁ za rok 2011 I Dane organizacji 1) Nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego za okres 01.01.2011-31.12.2011 1)Nazwa organizacji: Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa Fundacji, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład zarządu, cele statutowe Fundacji.

I. Nazwa Fundacji, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład zarządu, cele statutowe Fundacji. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2012 FUNDACJI ROZWOJU KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII WAD WRODZONYCH SERCA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI W ŁODZI MAMY SERCE Podstawa prawna :ustawa z dn. 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Ad. 2) Zgodnie z rozdziałem II pkt 6 Statutu Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

Ad. 2) Zgodnie z rozdziałem II pkt 6 Statutu Stowarzyszenie realizuje cele poprzez: Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii TRATWA w 2009 roku opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 /Dz.U.01.50.529/ Ad. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 1. Nazwa organizacji Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 2, siedziba: kraj POLSKA, woj. Dolnośląskie adres: ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok I. DANE FUNDACJI 1/Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja ul. Staszica 14 76-200

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI "ŚWIAT DZIECIOM" W 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ŚWIAT DZIECIOM W 2007 r. Kraków, 28 czerwca 2008 r., Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto W Krakowie Fundacja "Świat Dzieciom", prowadząca działalność statutową na rzecz ogółu dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w sferze zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2013 Podstawowe informacje o organizacji Nazwa: Fundacja Bene Vobis Adres: 01-554 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 50/54 lok.56 Numer w

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW SPOŁECZNYCH RIPOSTA STATUT PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE PRACY PODWÓRKOWEJ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW SPOŁECZNYCH RIPOSTA STATUT PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE PRACY PODWÓRKOWEJ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW SPOŁECZNYCH RIPOSTA STATUT PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE PRACY PODWÓRKOWEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona w formie Pracy Podwórkowej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM DAJMY SZANSĘ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2012

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM DAJMY SZANSĘ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2012 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM DAJMY SZANSĘ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2012 KRS 00003777308 REGON 280591432 ADRES 11-034 STAWIGUDA UL. KWIIATOWA 6a Tel.89 5125276 e-mail

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Malborka z dnia... HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 1 1. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY GŁUCHEJ FAMILIA Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000099741 Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2009 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY GŁUCHEJ przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niesłyszących FAMILIA Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000099741 Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO w Stalowej Woli - Rozwadowie w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO w Stalowej Woli - Rozwadowie w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 Nakło nad Notecią, dnia 10.06.2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 1. Dane Fundacji: Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 - nazwa: Fundacja Civitas - siedziba: Nakło nad Notecią - adres: 89-100

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2009.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2009. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2009. 1. INFORMACJE REJESTROWE I TELEADRESOWE: Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.08.2015 godz. 11:35:43 Numer KRS: 0000136312

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.08.2015 godz. 11:35:43 Numer KRS: 0000136312 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.08.2015 godz. 11:35:43 Numer KRS: 0000136312 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010 WYSZKOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WAŻNA RÓŻA 07 200 Wyszków ul. Geodetów 72/17 tel. 512 390 824 NIP 762-172-83-45 REGON 550652863 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kierowane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Sprawozdanie kierowane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego FUNDACJA PEDAGOGIUM ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa tel/fax (022) 826-48-17 e-mail: fundacja@pedagogium.edu.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Pedagogium za rok 2006 Sprawozdanie kierowane

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014

Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014 Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014 GDYNIA 2015 1. Dane rejestracyjne i działalność fundacji Fundacja Dogtor jest jedną z pierwszych organizacji w Polsce profesjonalnie zajmujących

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES OD 21.11.2012r DO 31.12.2013r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 01.50.529)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 STOWARZYSZENIE po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 1 1. Informacje podstawowe: Nazwa organizacji: Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Dziecięca Ostoja w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

Współpraca z innymi organizacjami, osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych.

Współpraca z innymi organizacjami, osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Ostróda, 06.03.2011. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNOTY WIARA I ŚWIATŁO PRZY PARAFII ŚW. FRANCISZKA Z ASYśU W OSTRÓDZIE ZA ROK 2010 1. Wspólnota Wiara i Światło przy Parafii św. Franciszka

Bardziej szczegółowo

Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za okres 01.01.2015r. 31.12.2015r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2007.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2007. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2007. 1. INFORMACJE REJESTROWE I TELEADRESOWE: Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2013

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2013 Kraków, maj 2014 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2011 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2011 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2011 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 za okres 01.01.2012-31.12.2012 05.12.2005 zostaliśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Zgodnie z obowiązkami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności fundacji za rok 2010 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności fundacji za rok 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności fundacji za rok 2010 r. 1. Fundacja Psychoonkologii Ogród Nadziei Ul. Puławska 158/164 m.3 02-670 Warszawa Data rejestracji: 29.09.2004 r. KRS 0000218418 Regon: 015832921 Członkowie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2007.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2007. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2007. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności za 2009 rok Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności za 2009 rok Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności za 2009 rok Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Na współpracę finansową w 2014 roku w budżecie miasta przeznaczono kwotę 1 680 000 zł.

Na współpracę finansową w 2014 roku w budżecie miasta przeznaczono kwotę 1 680 000 zł. PSK-II.523.3.2015 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 Fax: (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji

SPRAWOZDANIE. z realizacji SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2008 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2008 r. 1.Nazwa stowarzyszenia: SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2008 r. Stowarzyszenie ŁUGWAŁD Siedziba: Ługwałd 4c 11-001 Dywity tel. 600 196 566 www.lugwald.pl Data wpisu do KRS: 15 maja 2004 r. Numer KRS: 0000207261

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA Bydgoszcz, 22 grudnia 2012 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2011 1. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ma swoją siedzibę w Bydgoszczy, ul.moczyńskiego 5, 85-016 Bydgoszcz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności Fundacji Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II za rok 2006 1. Dane rejestracyjne: Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II z siedzibą w Bydgoszczy, ul. A.G.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2008.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2008. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2008. 1. INFORMACJE REJESTROWE I TELEADRESOWE: Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 2 sierpnia 2013r. Jerzy Ostrouch

WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 2 sierpnia 2013r. Jerzy Ostrouch WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 2 sierpnia 2013r. Jerzy Ostrouch WZ-II.431.3.2013.EMusz Pani Jolanta Serbakowska Przewodnicząca Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Vk/XLII/471/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr Vk/XLII/471/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2010 r. Uchwała Nr Vk/XLII/471/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA I. WSTĘP Program Wspierania Rodzin Gminy Wilczyn na lata zwany dalej Programem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 GŁUCHOŁAZY, 2015r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ - DEFINICJA...4 2. ZADANIA GMINY...4 3. PODSUMOWANIE. 9

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016 Zadania Diagnozowanie środowiska szkolnego. Diagnoza niepowodzeń szkolnych uczniów. Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2012

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2012 Kraków, maj 2013 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 214 ROK ZIELONA GÓRA, 24 MARCA 216 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja strefapl zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marka Grzegorzewskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 5 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Rodzina jest pierwszym i głównym środowiskiem wychowawczym. To właśnie w niej tworzą się określone normy regulujące zachowania jej członków, a także

Bardziej szczegółowo