Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Wspólne Podwórko za rok 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Wspólne Podwórko za rok 2010"

Transkrypt

1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Wspólne Podwórko za rok

2 1. Podstawowe informacje na temat organizacji Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Wspólne Podwórko Siedziba i adres: ul. Chodakowska 19/31, Warszawa dzielnica: Praga Południe, powiat: m.st. Warszawa, woj. mazowieckie, Rzeczpospolita Polska Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: r. Data otrzymania statusu organizacji pożytku publicznego: r. Nr KRS: nr Nr REGON: Władze Stowarzyszenia: Zarząd: Aleksandra Wilkin-Day Prezes Magdalena Śniegulska - Wiceprezes Maria Zuzanna Smoleńska Członek Zarządu Ewa Zuzanna Szymczyk Członek Zarządu, pełniąca funkcję skarbnika Komisja Rewizyjna: Barbara Weigl Przewodnicząca Komisji Barbara Arska-Karyłowska Członek Komisji Krzysztof Wiewiorowski Członek Komisji Obecne władze wybrane zostały podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspólne Podwórko w dniu w związku z upływem 3-letniej kadencji poprzedniego Zarządu. Cele statutowe Stowarzyszenia (zgodnie z 6, ust. 1 statutu, po zmianach wprowadzonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia ): a) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin o trudnej sytuacji życiowej; b) wspomaganie rozwoju i integracji wspólnot oraz społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości narodowych; c) przeciwdziałanie patologiom społecznym; 2

3 d) prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży, rodziców oraz osób pracujących z tymi grupami; e) promocja i organizacja wolontariatu; f) ochrona i promocja zdrowia; g) aktywizacja zawodowa młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców, którzy w związku z wychowywaniem dzieci znaleźli się poza rynkiem pracy. Formy realizacji celów statutowych (zgodnie z 6, ust. 2 aktualnego statutu Stowarzyszenia): a) tworzenie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, a także wspieranie placówek już istniejących; b) organizowanie i prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, kierowanych do dzieci i młodzieży; c) organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce; d) organizowanie i wspieranie różnych form zabaw i zajęć ulicznych dla dzieci ze środowisk ubogich i zagrożonych patologią; e) prowadzenie zajęć rozwojowych i edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży; f) tworzenie i realizację programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży; g) finansowanie lub współ-finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych; h) pomoc w zakupie podręczników, ubrań i innych niezbędnych przedmiotów dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej; i) prowadzenie terapii indywidualnej oraz udzielanie porad i konsultacji psychologicznych i innych porad specjalistycznych, w tym poradnictwa zawodowego, adresowanych do młodzieży, rodziców oraz dorosłych członków rodzin dysfunkcyjnych; j) prowadzenie warsztatów, treningów i grup wsparcia dla rodziców, nauczycieli i innych osób zainteresowanych poszerzaniem umiejętności w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą; k) realizację programów stażu i wolontariatu dla studentów, pracowników i innych osób zainteresowanych wolontariatem; l) organizowanie imprez edukacyjno-kulturalnych, konkursów, festynów, spotkań i paneli dyskusyjnych; m) publikacje; n) prowadzenie kampanii medialnych i informacyjnych; o) badania funkcjonowania dzieci i młodzieży; 3

4 p) współpracę z instytucjami i organizacjami gotowymi do współdziałania na rzecz dzieci i młodzieży; q) współpracę z organizacjami reprezentującymi grupy mniejszościowe będące częścią społeczności lokalnej; r) tworzenie forum dla wymiany doświadczeń między osobami działającymi na rzecz społeczności lokalnej, pracownikami naukowymi, studentami, nauczycielami i innymi specjalistami; s) organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Liczba członków Stowarzyszenia Na koniec 2010 r. Stowarzyszenie liczyło 28 członków. W roku 2010 przyjęto 1 nowego członka Martę Łukaszewską. 2. Zakres działalności statutowej w 2010 r. (najważniejsze obszary działalności): Wszystkie wymienione niżej formy działalności statutowej prowadzone były w formie nieodpłatnej i mieściły się w sferze zadań pożytku publicznego: a) Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Stowarzyszenie od r. prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci polskich i romskich, mieszczącą się w Warszawie przy ul. Grochowskiej 309/317b. Placówka wpisana jest do Rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa mazowieckiego pod poz. Nr 161 jako specjalistyczna placówka wsparcia dziennego. Uczęszczają do niej dzieci w wieku 7-14 lat, zamieszkujące rejon osiedli Kamionek i Grochów w dzielnicy Praga Południe, pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym oraz innymi dysfunkcjami (przemoc, zaniedbania, deficyty w zakresie umiejętności wychowawczych). Kierownikiem świetlicy od kwietnia 2009 r. jest Magdalena Tyska. Poza nią w roku 2010 w świetlicy zatrudnione były na podstawie umowy o pracę następujące osoby: Joanna Pietrzykowska wychowawca-socjoterapeuta ¾ etatu (do ) Anna Żukowska wychowawca ¼ etatu (wrzesień-listopad 2010) - zrezygnowała ze względów zdrowotnych Anna Wagner wychowawca ¼ etatu (od ) Bogumiła Kuklewska wychowawca ½ etatu (od ) Działalność całoroczna: W roku 2010 z oferty świetlicy skorzystało łącznie 26 dzieci, w tym 3 dzieci romskich. W placówce realizowane były dwa programy: 4

5 Podstawowy program świetlicy, zgodny z umową wieloletnią zawartą na lata z Dzielnicą Praga Południe m.st. Warszawy na realizację zadania publicznego Świetlica socjoterapeutyczna Stowarzyszenia Wspólne Podwórko - całoroczny program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży realizowany w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego (umowa nr PRD/VI/WSZ/B/VI/6/150/2009/150/2820W). W ramach programu realizowane były zajęcia: - opiekuńczo wychowawcze: zajęcia edukacyjne (pomoc w odrabianiu lekcji, indywidualne zajęcia pomagające w wyrównaniu zaległości szkolnych), gry i zabawy świetlicowe, wspólne przygotowanie podwieczorku; gry i zabawy w plenerze; - socjoterapeutyczne, prowadzone dwa razy w tygodniu w dwóch grupach wiekowych; - terapeutyczne: indywidualne oraz grupowe w formie społeczności terapeutycznej, zajęcia relaksacyjne z elementami wizualizacji; - praca z rodzicami podopiecznych: indywidualne konsultacje; - spotkania z przedstawicielami innych instytucji w sprawie dzieci i rodzin objętych pomocą świetlicy (pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy socjalni, udział w zespołach intedyscyplinarnych). Oprócz wymienionych działań w świetlicy zorganizowano okolicznościowe spotkania i atrakcje z okazji Świąt Wielkanocnych, Dnia Mamy (połączone z przedstawieniem dla rodziców) i Dnia Dziecka. Zwieńczeniem roku była Gwiazdka z przedstawieniem jasełkowym oraz wspaniałymi prezentami, ufundowanymi przez pracowników firmy Acxiom Global Service Center, którzy spełnili życzenia dzieci opisane w listach do Świętego Mikołaja. Program profilaktyczno-terapeutyczny, prowadzony w ramach zadania publicznego: Zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS, w tym działania w zakresie zwiększenia wykrywalności zakażeń HIV oraz ograniczenia rozmiaru ryzykownych zachowań, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, realizowany w okresie dzięki dotacji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Praga Południe Urzędu m.st. Warszawy (umowa nr PRD-VI-WSZ/B/VI/1/6/12/2010/12/2820) W ramach programu prowadzone były następujące formy pracy z podopiecznymi świetlicy: - Praca indywidualna z dzieckiem Były to spotkania indywidualne związane z diagnozą sytuacji dziecka, zawieraniem kontraktów indywidualnych, pracą terapeutyczną, interwencjami kryzysowymi, planowaniem indywidualnego programu dziecka. Zajęcia prowadziło 2 psychologów, od kilku lat związanych ze świetlicą: Jolanta Ziemienowicz i Paweł Lisiecki. 5

6 - Edukacyjno profilaktyczne zajęcia grupowe dla grup wiekowych 7-9 lat oraz lat: Paweł Lisiecki, przy wsparciu Joanny Pietrzykowskiej i Magdaleny Tyskiej - Prowadzenie zajęć wyrównujących braki szkolne, pomoc w odrabianiu lekcji, terapia pedagogiczna, (reedukacja) w podgrupach oraz indywidualnie: Ewa Górecka-Król. Koordynatorką programu była Magdalena Tyska. Organizacja wypoczynku letniego: Letni obóz socjoterapeutyczny Jak co roku w okresie wakacyjnym podopieczni świetlicy, regularnie uczęszczający na zajęcia prowadzone w placówce, mogli wziąć udział w letnim obozie socjoterapeutycznym. W roku 2010 obóz odbył się w dniach r. do r. w Łebie-Nowęcinie i wzięło w nim udział 15 dzieci. Dla wielu z nich był to pierwszy w życiu wyjazd nad morzem. Oprócz codziennych zajęć opiekuńczych i socjoterapeutycznych, dzieci uczestniczyły w licznych wycieczkach. Zwiedzały m.in. Słowiński Park Narodowy i słynne ruchome wydmy, latarnie morskie np. Latarnia w Rozewiu, Park Jurajski w Łebie oraz fokarium na Helu. Zorganizowanie niezwykle wyjazdu letniego dla dzieci było możliwe dzięki środkom pozyskanym z następujących źródeł: o Fundacja BRE Banku (5.000,00 zł) o Wydział Oświaty Urzędu Dzielnicy Praga Południe (6.255,00 zł) o Środki własne, w tym darowizny przekazane przez studentów i pracowników Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej podczas czerwcowej akcji charytatywnej (2.484,62 zł) b) Organizacja wolontariatu i stażu Wolontariat i staż dla studentów w świetlicy W 2009 roku, podobnie jak w poprzednich latach, w świetlicy realizowany był program wolontariatu dla studentów kierunków społecznych. W 2010 r. ze świetlicą współpracowało ponad 30 wolontariuszy w większości studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Dzięki dofinansowaniu otrzymanymi z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawa można też było uruchomić program stażu pn. Kompleksowy Program kształcenia wolontariuszy prowadzących pracę wychowawczą i edukacyjną z dziećmi. Staż trwał od r. do r. Łącznie w Programie wzięło udział 20 osób. Obecnie już po zakończeniu programu 5 osób nadal współpracuje ze Stowarzyszeniem i deklaruje chęć uczestnictwa w nowych projektach Stowarzyszenia. Podstawowym i zrealizowanym celem programu było przygotowanie wolontariuszy do pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą potrzebującymi szczególnego wsparcia 6

7 ze względu na: trudności edukacyjne, społeczne, zagrożenie marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Program obejmował praktykę pracy z dziećmi, zapoznanie się ze specyfiką różnych form tej pracy, szkolenia, omawianie bieżącej pracy i spotkania konsultacyjne. Uczestnikami byli studenci kierunków psychologicznych warszawskich uczelni. Do zadań wolontariusza należało przede wszystkim odbycie 5 godzinnego dyżuru w świetlicy raz w tygodniu. Podczas dyżurów wolontariusze brali udział w zajęciach z dziećmi, pomagali im w nauce i odrabianiu lekcji, nawiązywali relacje wychowawcze będące dla dzieci istotnym źródłem wsparcia, modelowali współpracę, przyjazną komunikację w grupie dzieci. Każdy z wolontariuszy miał za zadanie przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci (po konsultacji i pod opieką wychowawcy). Dodatkowym zadaniem było napisanie przez 2-3 osobowe zespoły diagnoz socjoterapeutycznych dzieci. Wszystkie osoby wywiązały się z zadania, a spotkania podczas których odbyły się omówienia diagnoz okazały za uczące i wzbogacające ich wiedzę o dzieciach. Po dyżurze wolontariusze uczestniczyli w omówieniach dnia, prowadzonych przez wychowawcę. Stanowiły one okazję do lepszego zrozumienia dzieci a także własnych trudności w kontakcie z nimi. W ankietach ewaluacyjnych uczestnicy programu uznali omówienia za jedno z najbardziej przydatnych części Programu. Równolegle do pracy z dziećmi w świetlicy odbyły się szkolenia oraz spotkania konsultacyjne, ponieważ zależało nam aby doświadczenia własne stanowiły istotny materiał do pracy i nauki. Łącznie odbyło się 48 godzin szkoleń o następującej tematyce: 1. Integracja grupy i trening umiejętności wychowawczych (12 godzin) 2. Podstawy socjoterapii (12 godzin) 3. Specyfika pracy z dziećmi ze środowisk zagrożonych marginalizacją (12 godzin) 4. Metoda społeczności terapeutycznej (12 godzin) Wszystkie szkolenia prowadzone były przez 2 osoby wybrane ze względu na odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Spotkania konsultacyjne, których łącznie odbyły się 32 godziny trwały od marca do lipca 2010 roku i zostały wznowione w październiku, po przerwie wakacyjnej. Aby zapewnić spójność spotkania prowadzone były przez te same osoby, które prowadziły szkolenia. Realizując program udało się osiągnąć następujące rezultaty: 1. Zwiększenie popularności wolontariatu wśród studentów (zainteresowanie i zaangażowanie studentów). 2. Dostarczenie wiedzy i podniesienie kompetencji wolontariuszy w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z różnych grup ryzyka. 3. Uniknięcie nadmiernego obciążenia psychicznego wolontariuszy w pracy z dziećmi trudnymi dzięki zapewnieniu superwizji, konsultacji i szkoleń. 4. Opracowanie części modelu programu wolontariatu, jako przykładu dobrej praktyki do powielenia w przyszłości. 7

8 Koordynatorką programu była Paulina Długosz. Wolontariat pracowniczy Na przełomie październik-grudzień wzięliśmy udział w projekcie złożonym przez pracowników Polskiej Telefonii Cyfrowej, dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi pt. "Podziel sie swoją pasją". Kadra świetlicy została zaproszona na specjalne szkolenie do siedziby PTC, dotyczące tego projektu, a także związanego z nim projektu grantowego przewidywanego w roku W ramach tego projektu 4 wolontariuszy PTC przeprowadziło zajęcia w świetlicy, dzieci wykonywały globusy, które miały symbolizować ich wymarzony świat. Oprócz zajęć odbyły sie też dwie wycieczki integrujące dzieci, kadrę i wolontariuszy. Świetlica otrzymała też od pracowników PTC materiały edukacyjne i plastyczne. c) Realizacja warsztatów i spotkań teatralnych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Praga Południe w ramach programu Teatr przychodzi na Pragę, Praga idzie do teatru W ramach programu, którego celem było m.in. zaangażowanie dzieci i młodzieży z Pragi Południe w aktywność związaną z teatrem i przybliżenie im różnych form teatralnych, zorganizowano dwie edycje warsztatów teatralnych, plastycznych i dziennikarskich związanych z tematyką teatru. Wzięło w nich udział łącznie ok. 65 dzieci. Pierwsza edycja warsztatów (kwiecień-czerwiec 2010) odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 255 w Warszawie, a ich zwieńczeniem był mural z maskami teatralnymi na ścianie szkoły, występ grupy teatralnej oraz wydanie gazetki tematycznej. Druga edycja (październik-grudzień 2010) realizowana była w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 3 przy ul. Dwernickiego 29a, a zakończył ją pokaz teatralny przedstawiony podczas Balu Mikołajkowego i wydanie gazetki pod tytułem Praskie Nowinki Teatralne. Uczestnicy warsztatów plastycznych przygotowali kostiumy do Jasełek Teatralnych (stroje i rekwizyty aniołów, diabłów, św. Mikołaja) oraz dekoracje na Bal Mikołajkowy kończący cykl warsztatów. Obie edycje warsztatów prowadziły: Marta Łukaszewska (warsztaty teatralne), Malwina Stachurska (warsztaty plastyczne) i Renata Dymna (warsztaty dziennikarskie). Oprócz warsztatów w ramach projektu zorganizowano cieszące się dużym zainteresowaniem otwarte spotkania teatralne, poświęcone następującym zagadnieniom: 1. Początki pracy w teatrze przygoda debiutanta ( ) prowadzący: Daniel Salman 2. Teatr ruchu ( ) prowadzący: Piotr Makarski 3. Muzyka w teatrze ( ) prowadząca: Agnieszka India Czajkowska 4. Scenografia w teatrze ( ) prowadząca: Katarzyna Kallwejt 5. Teatr Tańca ( ) prowadząca: Karolina Łękawa 8

9 Pomysłodawczynią i koordynatorką projektu była Marta Łukaszewska. d) Realizacja programu Pierwsza pomoc dla rodzin wymagających wsparcia: poradnictwo specjalistyczne oraz grupa wsparcia dla rodziców Program był dofinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego i obejmował następujące działania, realizowane w okresie październik-grudzień 2010: Poradnictwo psychologiczne - dotyczące problemów wychowawczych, a także kryzysów osobistych i rodzinnych: diagnoza problemu, zaplanowanie dalszej pomocy, udzielenie wsparcia i określenie mocnych stron klienta. Realizatorzy: Anna Niewiadomska, Aleksandra Wilkin-Day, Paweł Żukowski (psycholog pracujący na Oddziale Ogólno-psychiatrycznym Szpitala Tworkowskiego, zatrudniony w trakcie trwania projektu z własnych środków Stowarzyszenia w związku z pojawieniem się specyficznej grupy odbiorców, jaką stanowiły rodziny osób cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne). Poradnictwo wychowawcze dla rodziców mających kłopoty wychowawcze z dziećmi łamiącymi normy społeczne i prawne (kradzieże, absencja szkolna, stosowanie używek, stosowanie przemocy, przedwczesna inicjacja seksualna) prowadzone przez Paulinę Długosz Poradnictwo prawne - m.in. sprawy rodzinne, w tym związane z przemocą i rozwodem, sprawy lokalowe, prowadzone przez doświadczonego prawnika Bartłomieja Wróblewskiego w ramach wolontariatu. Grupa wsparcia dla mam z udziałem zaproszonych ekspertów (psycholog, fizjoterapeuta dziecięcy). W spotkaniach brały udział mamy z dzielnicy Praga Południe, w większości korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej (łącznie 6 osób). Spotkania grupy dały im okazję do wymiany doświadczeń, wyjścia z domu i zmiany środowiska. Doświadczenie to było szczególnie ważne dla jednej z mam, która wraz z rodziną zamieszkuje w Ośrodku dla rodzin bezdomnych. Szczególnie potrzebne okazały się te spotkania, które poświęcone były: stawianiu granic, realizacji własnych potrzeb tj. odpoczynek, relaks i radzeniu sobie z nadmiarem obowiązków. Wszystkie formy pomocy udzielanej w ramach programu były nieodpłatne. Koordynatorką programu była Aleksandra Wilkin-Day. 9

10 e) Zorganizowanie sąsiedzkiego pikniku dla mieszkańców Grochowa pod hasłem Piknik na Wspólnym Podwórku (sierpień). Piknik na Wspólnym Podwórku odbył się na skwerku przy ulicy Paca 44. Była to impreza adresowana do społeczności lokalnej Grochowa. Piknik miał na celu budowanie więzi sąsiedzkich, aktywizowanie społeczności a także zaprezentowanie naszego Stowarzyszenia społeczności lokalnej. W programie Pikniku znalazły się gry i zabawy oraz warsztaty teatralne i modelarskie dla dzieci. Część dla dzieci odbyła się dzięki życzliwości Dyrekcji Szkoły Podstawowej na Paca 72, która zgodziła się w szkolnych murach skryć się na czas deszczu. W Programie Pikniku znalazły się porady stylistki Kamili Bukowskiej, która dobierała paniom ubrania stosownie do kształtu figury. Odzież wypożyczył nam pobliski sklep z używaną odzieżą Humana. Starsze osoby przy kawie i herbacie wspominały dawny Grochów, oglądając jego stare fotografie. Można było również porozmawiać z psychologiem, rehabilitantką z Poradni Maluch oraz zmierzyć ciśnienie. Wspierająca nas od kilku lat piekarnia Lubaszka podarowała nam na Piknik ciasto. Fajny klimat Pikniku tworzyli goście, sąsiedzi, energia i zaangażowanie wolontariuszy i wielu zaprzyjaźnionych osób, które chciały go współtworzyć i w jego organizacji nieodpłatnie pomóc. Organizację pikniku koordynowała Paulina Długosz. f) Udział w pikniku Praskie Prezentacje prezentującego organizacje pozarządowe z dzielnicy Praga Południe działające w sferze społecznej (wrzesień 2010). Stowarzyszenie Wspólne Podwórko włączyło się w organizację pikniku Praskie Prezentacje, zainicjowanego przez podkomisję ds. społecznych Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, w której nasza organizacja aktywnie bierze udział. Piknik odbył się w ostatnią sobotę września ( ) w Parku Skaryszewskim i cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Każda z organizacji miała własne stanowisko, przy którym informowała o swojej działalności oraz organizowała różne konkursy, quizy itd. Nasze stowarzyszenie reprezentowały Magdalena Śniegulska, Jolanta Ziemienowicz, Paulina Długosz i Aleksandra Wilkin-Day. Odwiedzający mogli m.in. obejrzeć fotografie wykonane przez podopiecznych naszej świetlicy, a dzieci wziąć udział w konkursach rysunkowych. g) Zorganizowanie 2 imprez charytatywnych na terenie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (czerwiec i grudzień 2010). Wzorem lat ubiegłych przed wakacjami Stowarzyszenie zorganizowało na terenie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej akcję charytatywną mającą na celu zapoznanie pracowników i studentów SWPS z działalnością Stowarzyszenia i zebranie pieniędzy na obóz letni oraz atrakcje w ramach Lata w mieście dla podopiecznych naszej świetlicy socjoterapeutycznej. Osoby przekazujące darowizny na rzecz Stowarzyszenia mogły jako 10

11 formę podziękowania otrzymać przedmioty wykonane przez dzieci (witraże, figurki z masy solnej, talerze i świece dekorowane techniką decoupage u pod kierunkiem wolontariuszki naszej świetlicy Moniki Oleszczuk) oraz słodkie ciasta podarowane nam przez piekarnię Lubaszka. Był też cieszący się ogromną popularnością second hand, w którym oprócz używanych ubrań można było znaleźć atrakcyjne nowe, przekazane przez zaprzyjaźnione osoby i firmy. Zebraliśmy łącznie kwotę 4.420,13 zł oraz 2.060,00 zł w deklaracjach przekazania 1-razowej składki pracowniczej. Powodzenie tej akcji zachęciło nas do zorganizowania kiermaszu świątecznego przed świętami Bożego Narodzenia, który odbył się w dniach Dzięki dużej ofiarności darczyńców zebraliśmy wówczas 3.660,00 zł oraz 745 zł w formie deklaracji przekazania składek pracownicznych. h) Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami Podobnie jak w ubiegłych latach, niezwykle ważnym aspektem działalności Stowarzyszenia była współpraca z innymi organizacjami i instytucjami, zwłaszcza działającymi na Pradze Południe. Najważniejszymi formami tej współpracy były: Członkostwo i udział w pracach Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego oraz podkomisji ds. społecznych. Stowarzyszenie reprezentowały Aleksandra Wilkin-Day i Magdalena Śniegulska. Regularna współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie na Pradze Południe, przede wszystkim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Szkołą Podstawową nr 255 (instytucjami, z którymi Stowarzyszenie współpracuje od początku swojej działalności i ma z nimi podpisane porozumienia o współpracy). Nawiązanie współpracy z Fundacją Wspólna Droga w ramach Partnerstwa dla dzieci na Pradze Południe. Współpraca ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w zakresie rekrutacji wolontariuszy, pozyskiwania środków na działalność Stowarzyszenia oraz przygotowania remontu lokalu przy ul. Chrzanowskiego 13. Udział Magdaleny Tyskiej kierownika świetlicy w spotkaniach Rady Świetlic Praskich przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe. Przystąpienie do projektu Tworzenie mobilnych grup doradczych dla osób ze szczególnymi społecznymi trudnościami, koordynowanego przez Federację Mazowia i udział Prezes Stowarzyszenia Aleksandry Wilkin-Day w spotkaniu zespołu interdyscyplinarnego Grochów. 11

12 i) Działania związane z remontem lokalu przy ul. Chrzanowskiego 13 w Warszawie W 2010 r. podjęte zostały następujące działania związane z remontem lokalu przy ul. Chrzanowskiego 13, w którym ma znajdować się ośrodek kompleksowego wsparcia dzieci, młodzieży i rodzin: Przygotowanie szczegółowego projektu architektonicznego przez mgr inż. arch. Marka Solnicę. Przygotowanie projektu zostało sfinansowany przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Złożenie wniosków w Wydziale Architektury (wniosek o wydanie decyzji w sprawie warunków zabudowy, zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania lokalu). Współpraca z firmą SKANSKA, która na własny koszt przeprowadziła część prac remontowych w lokalu (prace rozbiórkowe, przygotowanie jednej łazienki pod biały montaż) czerwiec-wrzesień 2010 r. Zebranie kilku ofert wykonania prac remontowych i wybór najbardziej korzystnej cenowo oferty p. Janusza Łepkowskiego oraz rozpoczęcie kolejnego etapu prac w XI 2010 r. Spotkanie z Zastępcą Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Praga Południe Aleksandrem Snarskim, podczas którego przedstawiciele ZGN zobowiązali się wymienić na swój koszt okna w lokalu przy ul. Chrzanowskiego 13. Wystąpienie do władz SWPS z wnioskiem o udzielenie pożyczki w wysokości zł z przeznaczeniem na remont lokalu przy ul. Chrzanowskiego 13. Koordynowaniem działań związanych z remontem zajmowała się Wiceprezes Stowarzyszenia Aleksandra Wilkin-Day. Inne istotne wydarzenia związane z działalnością Stowarzyszenia w 2010 r.: Zmiana władz Stowarzyszenia podczas Walnego Zgromadzenia Członków w dniu Przygotowanie i złożenie wniosku pn. Dobry Start ośrodek wparcia dla młodzieży i rodziny w ramach programu PO KL Wniosek został niestety odrzucony ze względów formalnych, a protest Stowarzyszenia nie został rozpatrzony. Wszystkie działania prowadzone w 2010 r. prowadzone były w ramach nieodpłatnej działalności statutowej. Stowarzyszenie nie prowadziło odpłatnej działalności statutowej. 12

13 3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej Nie dotyczy: Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 4. Uchwały Zarządu W 2010 r. odbyło się 17 posiedzeń Zarządu. Dwa z nich były zebraniami otwartymi, do udziału w których zaproszono również innych członków oraz pracowników Stowarzyszenia. Podjęto następujące uchwały: Uchwały podjęte przez poprzedni zarząd: Uchwała nr 1 z dnia o przyjęciu okresowego planu działania Stowarzyszenia na pierwsze półrocze 2010 r. Uchwała nr 2 z dnia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok Uchwała nr 3 z dnia o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za rok Uchwała nr 4 z dnia o przyjęciu Marty Łukaszewskiej na członka Stowarzyszenia. Uchwały podjęte przed obecny Zarząd: Uchwała nr 5 z dnia o przyjęciu okresowego planu działania Stowarzyszenia na drugie półrocze 2010 r. Uchwała nr 7 z dnia o udzieleniu pełnomocnictwa p. mecenas Małgorzaty Sudoł do reprezentowania Stowarzyszenia w związku z niedotrzymaniem warunków umowy z właścicielem ośrodka kolonijnego w Łebie-Nowęcinie, w którym zorganizowany został obóz socjoterapeutyczny dla podopiecznych świetlicy. Uchwała nr 8 z dnia o zatrudnieniu p. Bogumiły Kuklewskiej na stanowisku wychowawcy świetlicy w wymiarze ½ etatu z dniem r. Uchwała nr 9 z dnia o zatrudnieniu p. Anny Żukowskiej na stanowisku wychowawcy świetlicy w wymiarze ¼ etatu z dniem r. Uchwała nr 10 z dnia o zatrudnieniu p. Anny Wagner na stanowisku wychowawcy świetlicy w wymiarze ¼ etatu z dniem w związku z rezygnacją p. Anny Żukowskiej ze względów zdrowotnych. 13

14 Uchwała nr 11 z dnia o przyjęciu pożyczki w wysokości zł ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na pokrycie kosztów remontu. Odpisy uchwał w dokumentacji Stowarzyszenia. 5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł Źródło przychodów Suma przychodu Składki członkowskie 180,00 Środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym: Z budżetu województwa Z budżetu gminy Darowizny finansowe: -od pracowników SWPS -od innych osób i instytucji , , , ,00 Wpływy z 1% podatku 5.499,70 Darowizny rzeczowe ,95 Pożyczka na remont z SWPS ,00 Przychody finansowe (odsetki 0,24 bankowe) Inne przychody 1.600,00 Razem ,77 6. Informacje o poniesionych kosztach a) Koszty administracyjne 2.135,26 zł b) Koszty statutowe ,03 zł c) Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej 113,63 zł Łącznie: ,92 zł. 7. Dane dotyczące pracowników i wynagrodzeń a) liczba osób zatrudnionych Stowarzyszenie w 2010 r. zatrudniło łącznie 4 osoby na umowę o pracę. Stan zatrudnienia na dzień wynosił 1¾ etatu (3 osoby: wychowawca-kierownik świetlicy 1 etat, 2 wychowawców ½ i ¼ etatu). 14

15 b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie Łączne wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę wyniosły w 2010 r ,77 zł. c) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia Łączne wydatki z tytułu umów cywilno-prawnych (umów zlecenia i o dzieło) w 2010 r. wyniosły ,15 zł. Narzuty od wynagrodzeń i umów zleceń (ZUS, FP) wyniosły łącznie ,85 zł. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnili swoje funkcje społecznie, zgodnie z 4 statutu Stowarzyszenia. 8. Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o wyniku finansowym tej działalności W 2010 r. Stowarzyszenie Wspólne Podwórko otrzymało następujące dotacje ze środków publicznych (na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie): Ze środków Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania Pierwsza pomoc dla rodzin wymagających wsparcia: poradnictwo specjalistyczne oraz grupa wsparcia dla rodziców (umowa nr WPS.VI.45/2010) kwota dotacji ,00 zł wykorzystana w całości. Z Urzędu m. st. Warszawy, w tym: o Z Biura Edukacji na realizację zadania Teatr przychodzi na Pragę, Praga idzie do teatru (umowa nr BE/B/V/2/9/1/U-193/146/2010/NGO) kwota dotacji: ,00 zł, wykorzystana w całości. Wskutek zagubienia jednej z faktur dokumentujących wydatki kwotę 200 zł zwrócono na konto Urzędu w styczniu o Z Centrum Komunikacji Społecznej na realizację zadania Kompleksowy program kształcenia wolontariuszy prowadzących pracę wychowawczą i edukacyjną z dziećmi (umowa nr CK-WOP/B/X/3/3/119/29/2010/NGO) kwota dotacji ,000 zł wykorzystana w całości. o Z Wydziału Oświaty Dzielnicy Praga Południe na realizację zadania Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich. Obóz socjoterapeutyczny w Łebie-Nowęcinie 2010 r. (umowa nr 3/2010/NGO) kwota 15

16 dotacji: 7.425,00 zł, z której wykorzystano 6.255,00 zł. Pozostałą kwotę 1.170,00 zł musieliśmy zwrócić w związku z problemami z zakwaterowaniem zawinionymi przez właściciela ośrodka oraz choroba i wcześniejszym wyjazdem 2 uczestników obozu. o Z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na realizację zadania Zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS, w tym działania w zakresie zwiększenia wykrywalności zakażeń HIV oraz ograniczenia rozmiaru ryzykownych zachowań, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży (umowa nr PRD-VI-WSZ/B/VI/1/6/12/2010/12/2820) kwota dotacji ,00 zł, wykorzystana w całości. o Z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na realizację zadania Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez: programy realizowane w placówkach wsparcia dziennego (umowa wieloletnia na lata nr PRD/VI/WSZ/B/VI/6/150/2009/150/2820W) kwota dotacji na rok 2010: ,75 zł, wykorzystana w całości. 9. Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych. Stowarzyszenie odprowadzało w ustawowych terminach zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od pracowników zatrudnianych na podstawie umów o pracę i umów cywilno-prawnych oraz terminowo złożyło wymagane deklaracje roczne CIT 8 oraz PIT 4R. 10. Wyniki przeprowadzonych kontroli W roku 2010 w Stowarzyszeniu odbyły się następujące kontrole: Kontrola z Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy podczas obozu letniego (lipiec 2010). Kontrola z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy (listopad 2010). Kontrola z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (listopad 2010). 16

17 Wszystkie przeprowadzone kontrole zakończyły się pozytywną oceną działań Stowarzyszenia. Nie wykazano żadnych uchybień, nie otrzymaliśmy też żadnych zaleceń pokontrolnych. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia Wspólne Podwórko w dniu roku. Podpisy Członków Zarządu Stowarzyszenia: 17

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2007 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! organizacja po ytku publicznego 1) DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI a) nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU I. NAZWA FUNDACJI, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CELE STATUTOWE FUNDACJI Fundacja Wspólna Droga United

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne:

Dane identyfikacyjne: Sprawozdanie merytoryczne z działalności gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za 2011 rok sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze W 2007 ROKU 1 I. INFORMACJE OGÓLNE...3 1.Dane Stowarzyszenia...3 2.Cele Organizacji (statut)...4

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne.

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne. WSTĘP W roku 2007 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku skupił się na zadaniach wynikających z przepisów prawa, które co warto podkreślić, często ulegały zmianom. W zakresie pracy kontynuowano działania

Bardziej szczegółowo

Misja Stowarzyszenia. 1. Melania Dominiak Prezes Stowarzyszenia, zamieszkała w Łodzi, ul. Nowopolska 13/19

Misja Stowarzyszenia. 1. Melania Dominiak Prezes Stowarzyszenia, zamieszkała w Łodzi, ul. Nowopolska 13/19 MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI AD REM za rok 2011 I. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Łodzi przy ul. Praussa 2 Stowarzyszenie powołane zostało do życia w dniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 1. Zintegrowana polityka społeczna Cel szczegółowy 1.1. Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD W ROKU 2011 WRAŻLIWI NA POSTĘP I WYTRWALI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku Sporządziła: Alina Olszewska Marzec 2013 Spis treści 1. Informacje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 2012 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 2012 ROK FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA ADULLAM 42-202 Częstochowa ul. Krakowska 34 tel. 365 39 46, 365 38 30 Bank PEKAO S.A. I O w Częstochowie Nr96124012131111000023794850 STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK 2014 1 I. Wprowadzenie Gminny program wspierania rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2013-2015 został ustanowiony uchwałą NR XLIV/312/13 z dnia 27 listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012 Załącznik do uchwały nr XXXVII/379/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012 Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, Tel.: 034 37 24 200, fax: 034 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290, www.mops.czestochowa.um.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O REALIZACJI W 2013 ROKU MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ 1 SPIS TREŚCI Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok I. Działalność Caritas Diecezji Kaliskiej 1. Dane adresowe 2. Charakter instytucji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014 Strzelce Opolskie, 2015 rok Spis treści ROZDZIAŁ I DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE....

Bardziej szczegółowo

z działalności Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w 2013 roku

z działalności Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w 2013 roku Raport z działalności Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w 2013 roku 03-448 Warszawa, ul. Równa 10/3 tel. (48 22) 619 85 01 e-mail: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl www.otwartedrzwi.pl NIP 113 01 78 033 REGON

Bardziej szczegółowo