Artykuł do miesięcznika Krajowego Urzędu Pracy pt.: Młodzieżowa Agencja Pracy profilaktyka bezrobocia młodzieży i pomoc młodym bezrobotnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artykuł do miesięcznika Krajowego Urzędu Pracy pt.: Młodzieżowa Agencja Pracy profilaktyka bezrobocia młodzieży i pomoc młodym bezrobotnym"

Transkrypt

1 Artykuł do miesięcznika Krajowego Urzędu Pracy pt.: Młodzieżowa Agencja Pracy profilaktyka bezrobocia młodzieży i pomoc młodym bezrobotnym Rynek Pracy nr 2/3 (74-75)'98 luty marzec Autor: Jadwiga Werbanowska Wstęp Młodzieżowa Agencja Pracy jest prowadzona od 1990 r. przez Fundację "Bez Względu Na Niepogodę", której celem jest działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, rozwiązywanie problemów zatrudnienia młodzieży, organizowanie i wspieranie organizacji i samopomocy środowisk młodzieżowych, prowadzenie działalności promującej modelowe rozwiązania problemów młodego pokolenia. Była pierwszą w Warszawie (a prawdopodobnie też w kraju) pozarządową instytucją mającą na celu pomoc młodym ludziom w podejmowaniu pracy w warunkach gospodarki rynkowej. Jest organizacją non-profit, nie prowadzi działalności gospodarczej, zaś wszystkie działania skoncentrowane są na realizacji celów statutowych. Działania finansowane są z uzyskiwanych dotacji programowych, grantów, darowizn. MAP funkcjonuje jako odrębny programowo i finansowo pion Fundacji (drugim, powstałym w późniejszym czasie pionem jest Bank Informacji o Organizacjach Samopomocy Społecznej "KLON"), zaś swoimi bezpośrednimi działaniami obejmuje Warszawę i okolice. Charakterystyka prowadzonych działań Początkowe bezpośrednie działania Młodzieżowej Agencji Pracy (lata ) sprowadzały się głównie do prowadzenia pośrednictwa pracy. Był to trudny okres z uwagi na prekursorski charakter podjętej inicjatywy - brak rodzimych doświadczeń i wzorów, a także z uwagi na niestabilność lokalową (w ciągu tego czasu trzykrotnie zmieniano siedzibę), finansową, brak stałych pracowników. Od 1993 r. nastąpiła stabilizacja lokalowa, oswojenie z funkcjonowaniem w warunkach niestabilności finansowej, zatrudnienie stałych pracowników programowych, co dało podstawy do poszerzenia zakresu oferowanej pomocy dla zgłaszającej się młodzieży. Dotychczasowe doświadczenie wykazało, iż młodzi klienci MAP mają trudności z podjęciem pracy nie tylko z powodu nieodpowiednich kwalifikacji. Równie często brakuje im elementarnych umiejętności szukania pracy i generalnie poruszania się w świecie instytucji społecznych, a także właściwości psychologicznych pozwalających na radzenie sobie na rynku pracy. W związku z czym uruchomiony został Młodzieżowy Klub Pracy aktywizujący

2 młodych bezrobotnych i przygotowujący do samodzielnego szukania zatrudnienia. W ramach Klubu wprowadzono: grupowy trening psychologiczny uczący pokonywania problemów związanych z wchodzeniem w dorosłość (bycie pracownikiem trzeba umieć łączyć z innymi rolami pełnionymi w życiu), zajęcia z metod skutecznego poszukiwania pracy z elementami prawa pracy, szkolenie komputerowe w stopniu podstawowym (z uwagi na wyraźną dysproporcję pomiędzy umiejętnościami młodzieży a wymaganiami pracodawców), szkolenie "Kultura obsługi klientów" (uruchomione okresowo w ramach współpracy z OPS, dla ich podopiecznych). Zajęcia realizowane przez Klub prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów i bardzo wysoko oceniane przez korzystających z usług bezrobotnych. W swoich ocenach zwracają oni głównie uwagę na przydatność prowadzonych zajęć zarówno w przyszłym życiu zawodowym, jak i prywatnym. Wszyscy podkreślają życzliwość i zainteresowanie, z jakim się tu zetknęli. W 1994 r. i 1995 r. idea Młodzieżowych Klubów Pracy prowadzonych poza strukturami Rejonowych Urzędów Pracy została rozszerzona o dwa ośrodki: w Olsztynie i Trzciance woj. pilskie. W obu miastach, w trakcie wspólnie realizowanego projektu, zostały zorganizowane Kluby Pracy prowadzące szkolenia oraz udzielające pomocy bezrobotnej, trudnej młodzieży opierając się na metodach i doświadczeniach Młodzieżowej Agencji Pracy w Warszawie. Kluby te działają do dziś - jeden w oparciu o powołane stowarzyszenie, drugi w oparciu o struktury administracji samorządowej. Jak przedstawiają się ich działania w zależności od statusu prawnego i usytuowania lokalnego można dowiedzieć się z przeprowadzonej w ubiegłym roku na zlecenie naszej Fundacji ekspertyzy (do wglądu w MAP). O potrzebie rozwoju podobnych inicjatyw na terenie kraju świadczą m.in. listy napływające do MAP z różnych stron Polski. Są to głównie prośby o pomoc w znalezieniu pracy, rozwikłaniu trudności formalnych przy jej podejmowaniu, sprawdzenie wiarygodności pracodawców, wyjazdów do pracy za granicę. Większość spraw kwalifikuje się do rozwiązania w kontakcie osobistym i na terenie lokalnym. Przy pomocy informatorów "Klon", "Jawor" i in. staramy się przestać piszącym informacje kontaktowe o instytucjach i organizacjach znajdujących się najbliżej ich miejsca zamieszkania. Jednakże z informatorów wynika, iż organizacji zajmujących się chociażby ubocznie taką problematyką istnieje niewiele, zaś przy większości z nich zachodzi domniemanie o zaprzestaniu działalności. Listów z dalszych rejonów kraju otrzymujemy w skali roku ok , pomimo iż informacje o MAP ukazują się głównie w środkach masowego przekazu o zasięgu lokalnym (po pojawieniu się MAP w programie młodzieżowym TVP l otrzymaliśmy 500 listów w ciągu półtora miesiąca!). Oprócz pośrednictwa pracy, zajęć Młodzieżowego Klubu Pracy i szkolenia komputerowego uruchomione zostało od 1996 r. w MAP poradnictwo indywidualne dostępne dla wszystkich zgłaszających się (dotychczas z poradnictwa takiego korzystali jedynie uczestnicy MKP w ramach prowadzonych zajęć). Prowadzone jest indywidualne poradnictwo życiowozawodowe oraz konsultacje z zakresu sporządzania stosownych dokumentów niezbędnych przy podejmowaniu pracy. W ramach indywidualnych konsultacji pracownicy przygotowują

3 też zgłaszającą się młodzież do róż mów z pracodawcami, negocjacji warunków pracy i płacy. Mogą także udzielić informacji w zakresie podstawowych przepisów prawa pracy. Od kilku lat MAP służy jako miejsce spotkań studyjnych, seminariów i praktyk dla studentów Instytutu Polityki Społecznej U.W. oraz dla Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych. Studenci mają sposobność zapoznać się z codzienną pracą oraz problemami prowadzenia działań. W tym roku rozpoczęta została realizacja profilaktycznego projektu dla uczniów szkół średnich (w ubiegłym roku zgłosiło się do MAP znacznie więcej niż w latach poprzednich uczniów szkół śrenich, głównie liceów ogólnokształcących). Na razie dotyczy on tylko młodzieży kilku szkół z terenu Gminy Warszawa-Centrum. Uczestnicy projektu zostaną przygotowani do prowadzenia na terenie swoich szkół zajęć klubowych i udzielania podstawowych informacji istotnych dla kolegów zainteresowanych wejściem na rynek pracy. Podsumowując charakterystykę prowadzonych działań należy zauważyć, iż szereg inicjatyw Fundacji w pionie Młodzieżowej Agencji Pracy wykracza poza bezpośrednie prowadzenie MAP. Celowym więc będzie załączenie wykazu ważniejszych osiągnięć, który zawiera również nie opisane w tekście przedsięwzięcia. Ważniejsze osiągnięcia Fundacji w pionie Młodzieżowej Agencji Pracy 1. Zorganizowanie i poprowadzenie międzynarodowej konferencji: Inicjatywy lokalne wobec bezrobocia (1991). 2. Sporządzenie ekspertyzy dla ministra pracy Społeczne skutki bezrobocia młodzieży (1992). 3. Przeprowadzenie badań i sporządzenie ekspertyzy dla Biura Koordynacji Kształcenia Kadr na temat współpracy międzynarodowej w zakresie kształcenia i dokształcania zawodowego w Polsce (1993). 4. Współwydanie dwóch raportów dotyczących problemów młodzieży w Polsce, w tym także związanych z sytuacją bezrobocia (1992, 1993). 5. Przeprowadzenie zakończonych raportem badań ewaluacyjnych dotyczących recepcji programu działań pedagogicznych realizowanych przez Groupe de Pedagogie et d' Animation Social, Brest (GPAS). w dzielnicy Wola w Warszawie (1994). 6. Prowadzenie Młodzieżowej Agencji Pracy od 1990 r., w tym czasie z naszych usług skorzystało ok. 8,5 tyś. młodzieży z Warszawy i woj. warszawskiego w ramach realizacji wielu projektów np.: o Przeciwdziałanie bezradności młodzieży, o Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej młodzieży bezrobotnej i zagrożonej bezrobociem, o Integracja młodych bezrobotnych ze środowisk społecznie zagrożonych o z bezrobotną młodzieżą z grupy ogólno miejskiej, Modyfikacja i rozszerzenie działalności edukacyjnej wśród młodzieży poprzez prowadzenie MAP i MKP. 7. Prowadzenie warszawskiego Młodzieżowego Klubu Pracy" i aktywizujących szkoleń dla bezrobotnej młodzieży od 1993 r., które ukończyło ok. 800 osób. 8. Utrzymywanie skuteczności prowadzonego pośrednictwa pracy na poziomie 50% 60%

4 9. Utworzenie (1994/95) Młodzieżowych Klubów Pracy w Olsztynie i Trzciance w woj. Pilskim na bazie modułu wypracowanego w Warszawie; w trakcie udzielanego przez naszą Fundację wsparcia (organizacyjnego, merytorycznego i finansowego) Kluby te znalazły umocowania lokalne i obecnie działają samodzielnie. 10. Opracowanie i przeprowadzenie pilotażowej wersji szkolenia dla liderów terenowych Młodzieżowych Klubów Pracy w zakresie lokalnego tworzenia i utrzymywania działań w/w placówek (we współpracy z FAD i FISE, 1995). 11. Prowadzenie ogólnodostępnego poradnictwa życiowo-zawodowego i konsultacji indywidualnych dla młodzieży poszukującej zatrudnienia (od 1996), skorzystało ok.300 osób. 12. Sporządzenie ekspertyzy oceniającej działania Młodzieżowych Klubów Pracy w Trzciance, Olsztynie i Warszawie (1997). 13. Rozwinięcie szerokiej współpracy lokalnej polegającej na wzajemnym wspieraniu prowadzonych działań na rynku pracy. Fundacja posiada bezterminowe pozwolenie na prowadzenie pośrednictwa pracy i zarejestrowaną niepubliczną działalność oświatową. Działania MAP są prowadzone przez dwie osoby zatrudnione etatowo (stali pracownicy programowi), zaś w zależności od zakresu realizowanych zadań współpracuje krąg specjalistów na umowy zlecenia (3-7 osób w ramach czasowo powoływanych zespołów zadaniowych). Nie posiadamy ani wydzielonych pomieszczeń, ani pracowników typowo administracyjnych. Cały potencjał organizacyjny (lokal, sprzęt, pracownicy, wolontariat)jest wykorzystywany do bezpośredniej pracy z młodzieżą. Wszystkie funkcje we władzach Fundacji (w Radzie i Zarządzie) pełnione są bezpłatnie. Odbiorcy usług Klientem MAP może zostać każdy młody człowiek chcący podjąć pracę w Warszawie lub jej okolicach. Pierwszy kontakt wymagany jest osobisty. W czasie rozmowy wspólnie z klientem wypełniany jest kwestionariusz informacyjny, który zostaje włączony do komputerowego banku danych. Rozmowa, połączona z obserwacją zachowań, ma na celu postawienie wstępnej diagnozy w zakresie najstosowniejszej pomocy w konkretnym przypadku: zachęcić do udziału w zajęciach i treningach grupowych, zaproponować szkolenie komputerowe, indywidualne konsultacje. skontaktować z innym miejscem pomocy, czy też wystarczy po prost zaoferować stosowną pracę. Czasami celowa jest sekwencja kolejnych działań. Drugim rodzajem naszych klientów są warszawscy i podwarszawscy pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem młodych pracowników o średnich kwalifikacjach. Z nimi z kolei kontakty odbywają się głównie poprzez telefon i fax. Niewielka część (ok. 10%) przychodzi złożyć ofertę pracy osobiście, chociaż są do tego silnie zachęcani. Bezpośrednia rozmowa daje większe możliwości uzyskania informacji odnośnie oczekiwań wobec młodych pracowników, które są przydatne do modyfikacji programów i metod pracy z poszukującą zatrudnienia młodzieżą.

5 Jednakże z pracodawcami jesteśmy w stałym kontakcie w trakcie obsadzania oferty (jakie są efekty rozmów z przysyłanymi kandydatami. kto się zgłosił, czy nie zachodzi potrzeba modyfikacji bądź aktualizacji oferty), a czasami też po zrealizowaniu zapotrzebowania. Zgłaszający się do MAP pracodawcy to głównie średnie i małe firmy, ale z naszych usług korzystały też z powodzeniem duże firmy m.in. Globi, Mostostal, Zibi. Skuteczność naszego pośrednictwa pracy wynosi średnio 50-60%. Oznacza to, że znajdujemy kandydatów na niemal wszystkie przyjmowane oferty pracy. Nasza organizacja świadczy tylko i wyłącznie pomoc niematerialną. Dlatego przychodząca do nas młodzież rzeczywiście jest zainteresowana znalezieniem zatrudnienia (można powiedzieć, że w przeciwieństwie do klientów RUP mamy tu do czynienia z tzw. selekcją pozytywną). Poza tym jesteśmy rekomendowani młodym ludziom przez ich rówieśników, którzy wcześniej korzystali z pomocy MAP (w ubiegłym roku sytuacja taka miała miejsce w stosunku do 73% młodzieży). Powoduje to, że przychodzą z większą dozą zaufania, co już na wstępie daje możliwość skuteczniejszych oddziaływań. Większość naszych klientów, bo ok. 72%, to młodzież w wieku lata, posiadająca głównie wykształcenie średnie, pomaturalne bądź zasadnicze zawodowe. Pochodzą zazwyczaj z rodzin nie potrafiących służyć dzieciom doświadczeniem w podejmowaniu pracy, a szczególnie w warunkach gospodarki rynkowej. Zgłaszająca się młodzież nie jest też, przez szkoły, praktycznie przygotowana do podejmowania roli pracownika, do odpowiedzialnego podejmowania decyzji i realnego oceniania swoich możliwości na rynku pracy. Nic potrafią właściwie zaprezentować ani siebie, ani swojego przygotowania zawodowego. Nie są też przygotowani do poruszania się w świecie urzędów i instytucji społecznych. W większości nie wiedzą, jakiego rodzaju pracę chcieliby wykonywać, mają problemy z określeniem swoich umiejętności. Po prostu szukają jakiejś pracy, niektórzy z zaznaczeniem, żeby tylko nic była w wyuczonym zawodzie. Tymczasem pracodawcy warszawscy są dosyć wymagający (m.in. obsługa komputera, języki obce, komunikatywność, zdolność i chęć szybkiego uczenia się, dyspozycyjność, rzetelność), zaś proponowane przez nich zarobki dalekie są od krążących wśród młodzieży mitów. Przedłużanie się stanu niepodejmowania zatrudnienia zwiększa podatność młodych ludzi na wpływy różnych negatywnych środowisk. Rozluźniające się w tym okresie szkolne kontakty rówieśnicze powodują potrzebę szukania innych grup odniesienia. Jeżeli młody człowiek nie poczuje się pewnie w roli pracownika, nie zapełni większości swojego czasu poprzez pracę, to może zacząć przejawiać zachowania patologiczne. Wprawdzie bezrobocie samo w sobie patologią nie jest, ale może generować czynniki patologie powodujące. Jest to okres szczególnie niebezpieczny dla młodych ludzi, którzy są na etapie społecznego usamodzielniania się. Odpowiednie ukierunkowanie i wspieranie młodzieży na tym etapie życiowym często decyduje o jej późniejszym psychospołecznym funkcjonowaniu.

6 Wśród młodzieży korzystającej z usług MAP pojawiają się klienci Ośrodków Pomocy Społecznej, wychowankowie domów dziecka, podopieczni kuratorów sądowych w sumie stanowią ok. 20% osób korzystających z usług MAP. Większość zgłaszającej się młodzieży należy do tzw. kategorii niczyjej. Nie są uczniami szkół dziennych, nie są klientami RUP ani OPS. Po prostu nie posiadają wystarczających środków na samodzielne utrzymanie się i poszukują zatrudnienia. Ponieważ niezbyt dobrze radzą sobie z tą sytuacją, przychodzą do MAP. Są to bezrobotni w wymiarze życiowo-społecznym, a nią formalno-prawnym czy statystycznym. Można przypuszczać, że bezrobotna młodzież w większym stopniu niż starsze kategorie wiekowe stanowi tzw. ciemną liczbę. Ludzie młodzi, szczególnie jeśli nie posiadają prawa do zasiłku, bardzo niechętnie rejestrują się w RUP. Nie lubią klimatu urzędu, a możliwość bezpłatnego korzystania np. ze świadczeń leczniczych czy zasiłku szkoleniowego mało do nich przemawia. Z wieloletnich doświadczeń i obserwacji MAP wynika, że młodzież warszawska zawsze mniej chętnie aniżeli młodzież z innych regionów kraju rejestrowała się w RUP. Np. w latach ok. połowa zgłaszających się była klientami RUP (głównie absolwenci), a z drugiej połowy 25% miało formalne podstawy do zarejestrowania się jako statystyczni bezrobotni. Jednakże z różnych powodów nie chcieli z tej możliwości korzystać. W ostatnich latach więcej zgłasza się do MAP byłych niż aktualnych klientów RUP, którzy nadal poszukują zatrudnienia. Charakterystyczne dla ostatnich dwóch lat jest także zwiększanie się liczby bezrobotnych uczących się w systemie zaocznym lub wieczorowym. Ukończenie nauki i podniesienie kwalifikacji \v przyszłości zwiększy ich szansę na rynku pracy. Jednakże obecnie mają poważne trudności ze znalezieniem stosownej, głównie w sensie dyspozycyjności czasowej, pracy. Rokrocznie, a działamy na terenie Warszawy ósmy rok, zgłasza sic do MAP nowych osób (ponadto w skali roku pojawia się ok. 300 osób zarejestrowanych wcześniej, nawet przed kilkoma latami, a które ponownie potrzebują pomocy). Jest to trend stały, niezależny od zmieniających się przepisów. Sądząc po w miarę stałej od lat liczbie klientów MAP problemy młodzieży warszawskiej związane z usamodzielnianiem się i podejmowaniem pracy nie maleją, a ich skuteczne rozwiązywanie wymaga współpracy wielu lokalnych instytucji i organizacji. Współpraca i wsparcie lokalne Współpraca posiada wiele wymiarów: finansowy, organizacyjny, merytoryczny, programowy. Czasami wymiary te krzyżują się. W wymiarze tylko finansowym (granty, dofinansowanie projektów) wspierały MAP w znaczącym stopniu Fundacja Batorego, Fundacja dla Polski, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundusz Współpracy Dialog Społeczny, Fundusz Pracy.

7 Organizacyjnie i programowo MAP współpracowała/współpracuje m.in. z Polską YMCA, Fundacją Akcji Demokratycznej, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Kuratorium Warszawskim, Zakładem Doskonalenia Zawodowego, stołecznymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, a w szczególności Pragi Północ i Pragi Południe. Współpraca z tym ostatnim wiązała się również z dofinansowaniem wspólnego programu przez Zarząd Dzielnicy Pragi Południe. Duże wsparcie merytoryczne, programowe i organizacyjne w pierwszych latach swojej działalności MAP otrzymywała od pracowników Ośrodka Badań Młodzieży ISNS U.W., a obecnie od pracowników Instytutu Polityki Społecznej U.W. Studenci obu instytutów wspierają Agencję wolontarystyczną pracą. Od czterech lat finansowo, a po części i organizacyjnie, MAP jest wspierana przez lokalny samorząd. Zespół Zdrowia i Pomocy Społecznej Biura Zarządu Miasta Warszawy oraz Wydział Pomocy Społecznej i Zdrowia Gminy Warzszawa-Centrum to jedyne miejsca, na których systematyczną pomoc można liczyć. Jest to niezmiernie cenne w przypadku placówki prowadzącej działania o charakterze ciągłym, a nie tylko akcyjnym czy okazjonalnym. Tytułem zakończenia Młodzieżowa Agencja Pracy istnieje na stołecznym rynku pracy nieprzerwanie od ponad siedmiu lat. Większość jej klientów to młode osoby nie obejmowane pomocą podmiotów publicznych tego rynku. Główny nacisk kładziony jest na działania profilaktyczne, życzliwe wspieranie młodego człowieka w jego usamodzielnianiu się, służenie informacją i pomocą we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami. Z uwagi na zasady finansowania organizacji pozarządowych (a to już temat na odrębny artykuł!) prowadzenie działań w systemie ciągłym jest niezmiernie trudne. Jednakże praca z młodzieżą i jej efekty daje szereg dowodów na potrzebę istnienia takiego miejsca jak MAP. Ta świadomość i wysiłek osób prowadzących Fundację oraz grona osób wspierających pozwoliły przetrwać kolejne kryzysy i zapaście finansowe.

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych

Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych Załącznik. Dokument końcowy, który powstał w wyniku seminarium, przedstawiający koncepcję tworzenia Lokalnego Funduszu Młodych. W dniach 08 09 marca 2008r.

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków.

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków. Załącznik nr 1 Program Aktywności Lokalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach przewidziany do realizacji w ramach projektu systemowego OPS i Twoja aktywność ku integracji współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z procesu konsultacyjnego projektu Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018

Sprawozdanie z procesu konsultacyjnego projektu Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 Sprawozdanie z procesu konsultacyjnego projektu Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 Prace nad projektem uchwały Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 rozpoczęły się

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami jego rozwoju. 2. Dostarczenie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

STATUT O ś r o d k a D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i Stowarzyszenia Wspólnota Polska

STATUT O ś r o d k a D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i Stowarzyszenia Wspólnota Polska STATUT O ś r o d k a D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i Stowarzyszenia Wspólnota Polska Projekt statutu przyjęto uchwałą Zarządu Krajowego - Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości

Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości Celem projektu Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI POCIESZKA PRZY POLSKIM INSTYTUCIE PSYCHOTERAPII INTEGRATYWNEJ W KRAKOWIE

STATUT NIEPUBLICZNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI POCIESZKA PRZY POLSKIM INSTYTUCIE PSYCHOTERAPII INTEGRATYWNEJ W KRAKOWIE STATUT NIEPUBLICZNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI POCIESZKA PRZY POLSKIM INSTYTUCIE PSYCHOTERAPII INTEGRATYWNEJ W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica 1.WIELKOŚĆ BEZROBOCIA LISTOPAD 2014. Na przestrzeni roku 2014 r. obserwujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2014 roku w ewidencji PUP Legnica figurowało

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sośnicowice na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ S T A T U T FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ Wałbrzych, dnia 15 kwietnia 2002r. Tekst jednolity z dnia 15 maja 2006r. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny Art. 1 Fundacja Edukacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA 1. Świetlica środowiskowa Plus działa na podstawie regulaminu oraz w oparciu o następujące akty prawne: - ustawa

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! OFERTA WARSZTATÓW w Krakowie Lipiec 2015 15.07 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA 16-17.07 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRACODAWCĄ 9.00-15.00 20.07 RADZENIE SOBIE ZE STRESEM 22-24.07 WŁASNA FIRMA - ZANIM ZREALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU. Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r.

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU. Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r. CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r. SZKOLENIA OTWARTE DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE PROGRAMY RZĄDOWE - MPIPS Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 Priorytet 1. Aktywne społeczeństwo Podziałanie 2 Rozwijanie wolontariatu działania nakierowane na: wolontariat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych Wstęp Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 2015r. I. Wprowadzenie Wdrażanie modelowych rozwiązań pracy z rodziną wieloproblemową, w szczególności rozwój pracy socjalno-

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE Każdy człowiek ma w życiu jakieś cele, dążenia i plany, które chciałby w przyszłości osiągnąć

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN. Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN. Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r. Podstawę działań Miasta Lublin w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii stanowi

Bardziej szczegółowo

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Poznaj swojego doradcę zawodowego

Poznaj swojego doradcę zawodowego Poznaj swojego doradcę zawodowego wywiad z doradcą zawodowym Gimnazjum nr 56 w Poznaniu mgr Anielą Kobusińską Luty przeprowadziła Oliwia Rataj uczennica klasy II 4 Oliwia Rataj: Dlaczego zajmujemy się

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-50 lat powyżej 50 lat Okres prowadzenia przedsiębiorstwa: do 1 roku 1-3 lata 3-10 lat 10-20 lat powyżej 20

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika DLACZEGO WARTO WZIĄĆ

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - tekst jednolity (Dz. U. Nr 67

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 68/2015 Burmistrza Krynek z dnia 1 września 2015 r. PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb zatrudnienia Cel polityki rynku pracy: Łagodzenie EKONOMICZNYCH i SPOŁECZNYCH skutków bezrobocia Cel zmian ustawowych: Zwiększenie skuteczności działań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok I. DANE FUNDACJI 1/Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja ul. Staszica 14 76-200

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015.

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2011 z dnia 31 marca 2011 roku Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. I Wstęp Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań

Bardziej szczegółowo

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA KIERUNEK ROZWÓJ zwana w dalszej części Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym na czas nieokreślony, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ DORADCÓW ZAWODOWYCH W POLSCE

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ DORADCÓW ZAWODOWYCH W POLSCE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ DORADCÓW ZAWODOWYCH W POLSCE 1. Konstytucja RP z dnia 2.04.1997r. (art. 65) podstawowy akt prawny, z którego wynika konieczność organizowania i wspierania poradnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - KOD ZAWODU 325509 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy

Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy Szanowni Państwo, mając na celu planowanie rozwoju społecznego należy poznać uwarunkowania sprzyjające lub ograniczające szanse lokalnego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2004r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

"Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r.

Akademia Liderów Biłgoraj, grudzień 2010r. Raport ewaluacyjny projektu "Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r. SPIS TREŚCI 1. Informacje o projekcie Akademia Liderów... 3 2. Informacje o badaniu ewaluacyjnym... 5 3. Wskaźniki frekwencji...

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU WSKAŹNIK DYNAMIKI 1.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

Aktywność drogą do sukcesu

Aktywność drogą do sukcesu Konferencja Projektu Aktywność drogą do sukcesu dobre praktyki aktywizacji osób wykluczonych społecznie 23 listopada 2009 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOLECHOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/15

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOLECHOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/15 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOLECHOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/15 Pedagog szkolny: mgr Anna Koprowska ZADANIA DO REALIZACJI SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI I. ZADANIA OGÓLNO-

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej USTAWA z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ustawa obowiązuje od 1.01.2012r. Ustawa określa : zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Projekt systemowy Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin organizacyjny Sadeckiego Klubu Młodzieży Aktywnej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Janowskim Janów Lubelski 2013 Informator jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania szkole Tytułu : Szkoła promująca bezpieczeństwo

Regulamin przyznawania szkole Tytułu : Szkoła promująca bezpieczeństwo Regulamin przyznawania szkole Tytułu : Szkoła promująca bezpieczeństwo Tytuł : Szkoła promująca bezpieczeństwo jest przyznawany przez Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty. O Tytuł ubiegać się mogą szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Działalność Fundacji IBRAS

Działalność Fundacji IBRAS Działalność Fundacji IBRAS Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej powstała w 2009 roku po to by aktywnie wspierać idee nowoczesnej edukacji i aktywizacji społecznej. Od tego czasu udało

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT JAKO SPOSÓB NA AKTYWNOŚĆ. Krystyna Szymańska Prezes Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta Nadzieja

WOLONTARIAT JAKO SPOSÓB NA AKTYWNOŚĆ. Krystyna Szymańska Prezes Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta Nadzieja WOLONTARIAT JAKO SPOSÓB NA AKTYWNOŚĆ Krystyna Szymańska Prezes Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta Nadzieja WOLONTARIAT Rys historyczny Początki działalności społecznej w Polsce datuje

Bardziej szczegółowo

GoProgress Szkolenia Specjalistyczne Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli AKT ZAŁOŻYCIELSKI. z dnia 1 lipca 2014 roku

GoProgress Szkolenia Specjalistyczne Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli AKT ZAŁOŻYCIELSKI. z dnia 1 lipca 2014 roku AKT ZAŁOŻYCIELSKI z dnia 1 lipca 2014 roku Na podstawie art. 77a ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Liczba opracowań Nakład. liczba interwencji, liczba izolowanych sprawców, liczba eksmisji liczba wyroków skazu. z

Liczba opracowań Nakład. liczba interwencji, liczba izolowanych sprawców, liczba eksmisji liczba wyroków skazu. z INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DO 2016 ZA ROK 2011 (prosimy opisać zadania realizowane odpowiedni przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo