Szkolenie dyrektorów szkół podstawowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie dyrektorów szkół podstawowych"

Transkrypt

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Szkolenie dyrektorów szkół podstawowych luty-marzec

2 Tematyka szkolenia 1. Przepisy i procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w 2015 roku. 2. Zadania dyrektora szkoły jako przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 3. Organizacja i przeprowadzanie sprawdzianu w 2015 roku wybrane punkty procedur. 4. Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu sprawdzianu. 5. Dystrybucja i redystrybucja arkuszy sprawdzianu w 2015 roku. 2

3 Przepisy i procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 3

4 Podstawy prawne sprawdzianu od roku szkolnego Sprawdzian przeprowadza się w klasie szóstej szkoły podstawowej na mocy art. 9 ust. 1 punkt 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2014 r. nr 256, poz. 2572, ze zm.) Zakres wiadomości i umiejętności Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977) Warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, ze zm.) w szczególności: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające powyższe rozporządzenie (Dz.U. z 2013 r., poz. 520) Wzór zaświadczeń Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. nr 97, poz. 624, ze zm.) 4

5 Zmiany wprowadzone do Rozporządzenia 25 kwietnia 2013 r. Sprawdzian od a. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje: w części pierwszej wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki; w części drugiej wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa: część pierwsza 80 minut (+ 40 minut dla uczniów uprawnionych) część druga 45 minut (+ 25 minut dla uczniów uprawnionych) zespoły nadzorujące W przypadku sprawdzianu w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić wychowawca zdających oraz w części pierwszej nauczyciele języka polskiego i matematyki; w części drugiej nauczyciele języka obcego, z którego przeprowadzany jest sprawdzian. 5

6 Zmiany wprowadzone do Rozporządzenia 25 kwietnia 2013 r. przerwanie/unieważnienie sprawdzianu w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub wniesienia do sali urządzenia telekomunikacyjnego lub zakłócania przez ucznia przebiegu sprawdzianu dyrektor szkoły przerywa i unieważnia odpowiednią część sprawdzianu. Uczeń przystępuje ponownie do tej części w terminie dodatkowym. zwolnienie ze sprawdzianu W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub jego części dyrektor komisji okręgowej może zwolnić ucznia ze sprawdzianu lub jego części po dodatkowym terminie (na podstawie aktualnych dokumentów). 6

7 Zmiany wprowadzone do Rozporządzenia 25 kwietnia 2013 r. laureaci konkursów przedmiotowych Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu. UWAGA: Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem (konkurs polonistyczny, konkurs matematyczny i konkurs przyrodniczy), którzy uzyskali ten tytuł w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014 i zgodnie z regulaminem danego konkursu byliby zwolnieni w 2013 lub 2014 ze sprawdzianu, są zwolnieni z pierwszej części sprawdzianu w 2015 roku i na zaświadczeniu otrzymują z tej części najwyższy wynik. 7

8 Procedury 8

9 Komunikaty (harmonogram egzaminów) 9

10 Komunikaty (dostosowania) 10

11 Zadania dyrektora szkoły jako Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego 11

12 Kompetencje i obowiązki przewodniczącego SZE Za organizację i przebieg sprawdzianu w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. Przewodniczący SZE może powołać zastępcę SZE nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu, tj. do 1 lutego Przewodniczący i jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu organizowane przez OKE. Przewodniczący SZE ma obowiązek powołać i przeszkolić członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego z zakresu organizacji sprawdzianu, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu, tj. do 1 marca Przewodniczący SZE ma obowiązek poinformować uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu odpowiednio wcześniej przed sprawdzianem. 12

13 Zadania przewodniczącego SZE Dyrektor szkoły/przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odpowiada za przygotowanie i weryfikacja listy uczniów przygotowanie sal i sprzętu do odtwarzania płyt CD upewnienie się, że można na nim odtworzyć płyty przekazywane z CKE dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu odbiór i właściwe zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych zgodny z procedurami przebieg sprawdzianu skompletowanie dokumentacji egzaminacyjnej i przekazanie wymaganej jej części do OKE; dostarczenie do punktów OKE zabezpieczonych materiałów egzaminacyjnych zgodnie z otrzymaną instrukcją odbiór z OKE zaświadczeń o wynikach sprawdzianu i przekazanie ich uczniom 13

14 Zespoły nadzorujące W skład zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu w danej sali wchodzi co najmniej trzech nauczycieli, w tym, co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub placówce. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce, to nauczyciel mający innego pracodawcę. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego może w szczególnych przypadkach losowych nawet w dniu sprawdzianu dokonać zmiany składu zespołów nadzorujących, pod warunkiem, że skład tych zespołów będzie zgodny z rozporządzeniem. Gdy sprawdzian jest przeprowadzany przy udziale nauczyciela wspomagającego przy czytaniu i/lub pisaniu, lub specjalisty z zakresu niepełnosprawności funkcję tę pełni członek zespołu nadzorującego. 14

15 Organizacja i przebieg sprawdzianu wybrane punkty PROCEDUR 15

16 Dystrybucja materiałów egzaminacyjnych Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek zespołu, w obecności innego członka tego zespołu odbiera przesyłkę i sprawdza jej zgodność z zapotrzebowaniem. W razie niezgodności lub w przypadku naruszenia paczki kontaktuje się z dyrektorem OKE i z dystrybutorem Szkoła podstawowa: 31 marca wtorek ( ) termin dodatkowy 29 maja (piątek ) fax: telefony: wydział organizacyjny sekretariat 16

17 Arkusze egzaminacyjne 17

18 Płyty CD do drugiej części sprawdzianu Teksty do poszczególnych zadań są nagrane na płycie CD jako odrębne ścieżki, ale nagranie jest ciągłe i w trakcie odtwarzania nie należy ingerować w jego przebieg. Podział na ścieżki ułatwia powrót do konkretnego zadania w razie konieczności wymiany wadliwej płyty. arkusze S*-1, S*-2, S*-4, S*-5, S*-6 ścieżka 1. wstęp oraz zadanie 1. ścieżka 2. zadanie 2. ścieżka 3. zadanie 3. ścieżka 4. zadanie 4. Arkusz S*-8 ścieżka 1. wstęp oraz zadanie 1. ścieżka 2. zadanie 2. ścieżka 3. zadanie 3. ścieżka 4. zadanie 4. ścieżka 5. zadanie 5. ścieżka 6. zadanie 6. ścieżka 7. zadanie 7. ścieżka 8. zadanie 8. ścieżka 9. zadanie 9. ścieżka 10. zadanie 10. Płyta z wydłużonymi przerwami jest dołączona do wszystkich arkuszy dostosowanych oraz do arkusza S*1, jeśli zamówiona została dla ucznia niesprawnego ruchowo lub z afazją 18

19 Przygotowanie sal do danej części sprawdzianu ustawienie ponumerowanych stolików usunięcie pomocy dydaktycznych z zakresu danej części sprawdzianu przygotowanie miejsc dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów umieszczenie sprawnego zegara oraz tablicy do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia danej części sprawdzianu umieszczenie przed wejściem do sali listy zdających przygotowanie wizytówek z imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL, kodem zdającego oraz kartek z numerami stolików 19

20 Organizacja i przebieg sprawdzianu wybrane punkty PROCEDUR: 9. Przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności przedstawiciela zdających odbiera od przewodniczącego SZE a. odpowiednią liczbę i rodzaj arkuszy oraz płyt CD (w przypadku części drugiej sprawdzianu), bezpośrednio przed daną częścią sprawdzianu b. koperty zwrotne do pakowania materiałów egzaminacyjnych (członkom zespołu nadzorującego w poszczególnych salach można przekazać wcześniej) a. listę zdających (Hermes) b. druk Załącznika nr 8 protokół z danej sali c. naklejki przygotowane przez OKE 13. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego SZE zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście i losują numery stolików, przy których będą pracowali (oraz otrzymują kartkę z imieniem i nazwiskiem, kodem ucznia, PESELEM i dwie naklejki) 20

21 Naklejki dla uczniów OKE Warszawa (do wykorzystania są po 2 naklejki na każdą część sprawdzianu) 21

22 Organizacja i przebieg sprawdzianu wybrane punkty PROCEDUR: 15. Po otrzymaniu przez uczniów arkuszy egzaminacyjnych oraz naklejek przygotowanych przez OKE zdający a. zapoznają się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza b. sprawdzają kompletność arkuszy c. sprawdzają poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE oraz kodują arkusze egzaminacyjne wpisują kod i PESEL ucznia oraz naklejają naklejkę (nie dotyczy: piszących arkusze dostosowane, dyslektyków, uczniów niesprawnych ruchowo i uczniów z afazją). Członkowie zespołu nadzorującego pomagają uczniom podczas kodowania prac. Przewodniczący informuje zdających o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań. Po czynnościach organizacyjnych PZN zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu. 22

23 Kodowanie arkusza 23

24 Kodowanie arkusza 24

25 Organizacja i przebieg sprawdzianu wybrane punkty PROCEDUR: 22. W celu monitorowania prawidłowego przebiegu sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdających: cicho, bez zaglądania do prac zdających. 24. W przypadku części drugiej sprawdzianu bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są: a. instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, b. przerwy na zapoznanie się z treścią zadań, c. przerwy przeznaczone na rozwiązywanie poszczególnych zadań. 26. Jeśli uczeń skończył pracę przed czasem członek zespołu nadzorującego zanim odbierze jego arkusz, sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. 25

26 Organizacja i przebieg sprawdzianu wybrane punkty PROCEDUR: 28. Na 10 minut przed zakończeniem czasu pracy, PZN przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi (z wyjątkiem dyslektyków i rozwiązujących arkusze dostosowane). 29. Po upływie czasu przeznaczonego na pracę przewodniczący: a. informuje zdających o zakończeniu pracy, b. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi, c. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów. 30. Po upływie dodatkowego czasu uczniowie odkładają arkusze, członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają ich kompletność i zezwalają uczniom na opuszczenie sali za wyjątkiem ucznia, który ma być obecny przy pakowaniu. 26

27 Instrukcja w PROCEDURACH przeprowadzenia sprawdzianu dla zdających korzystających z komputera Trzeba pamiętać, że uczeń korzysta z komputera z drukarką i odpowiednim oprogramowaniem. W komputerze należy wyłączyć Internet i programy sprawdzające poprawność pisowni. zestaw egzaminacyjny ucznia musi być zakodowany zgodnie z wymogami i zawiera na stronie tytułowej adnotację: Odpowiedzi zdającego znajdują się w arkuszu i na wydruku komputerowym lub Odpowiedzi zdającego znajdują się na wydruku komputerowym. odpowiedź zdającego musi być poprzedzona numerem zadania/pytania zgodnym z numerem w arkuszu. wydruk komputerowy też należy zakodować: trzyznakowy kod ucznia, numer PESEL i kod szkoły (naklejka) po zakończeniu pracy wydruk komputerowy wraz z arkuszem należy włożyć do jednej bezpiecznej koperty. 27

28 Instrukcja w PROCEDURACH przeprowadzenia sprawdzianu dla zdających korzystających z nauczyciela wspomagającego Trzeba pamiętać, że cały egzamin należy zarejestrować w formie jednego pliku audio, który należy zapisać na płycie CD lub DVD egzamin musi odbyć się w oddzielnej sali nauczyciel wspomagający korzysta z arkusza dodatkowo zamówionego obydwa arkusze trzeba zakodować i zrobić odpowiednie adnotacje: arkusz zdającego i arkusz nauczyciela wspomagającego do bezpiecznej koperty należy spakować obydwa arkusze oraz opatrzoną kodem szkoły i PESELEM ucznia taśmę/płytę z nagraniem. Kopertę należy opisać: praca wykonana z nauczycielem wspomagającym oraz nagrania 28

29 Instrukcja odczytywania dłuższych tekstów dla zdających z głęboką dysleksją Nauczyciel jeden raz odczytuje teksty liczące 250 słów lub więcej (na stronie tytułowej arkusza będzie informacja o tym, czy arkusz zawiera takie teksty). Trzeba pamiętać, że: nauczyciel korzysta z arkusza rezerwowego, który bez żadnych adnotacji należy zwrócić razem z arkuszami niewykorzystanymi w sali może znajdować się więcej niż jeden uczeń korzystający z takiego wspomagania nauczyciel czyta po kolei tylko teksty liczące 250 słów lub więcej czasu czytania nie wlicza się do czasu egzaminu godzina rozpoczęcia pracy zapisywana jest po skończeniu czytania egzamin w tej sali nie jest nagrywany OKE Warszawa 29

30 Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu sprawdzianu wybrane punkty PROCEDUR 30

31 Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu wybrane punkty PROCEDUR: 1.1. w terminie głównym (w kwietniu) Po zakończeniu danej części sprawdzianu członkowie ZN: a. odnotowują na liście zdających oddanie arkuszy i podpisują czytelnie listy, b. zaznaczają na pierwszej stronie arkusza i karcie odpowiedzi uprawnienia konkretnego ucznia do c. przygotowują materiały do przekazania do OKE w części pierwszej cały arkusz egzaminacyjny w części drugiej w przypadku arkuszy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi do OKE przekazywane są tylko karty odpowiedzi / w przypadku uczniów, którzy nie przenieśli swoich odpowiedzi do OKE przekazywane są całe arkusze. UWAGA Zeszyty zadań powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych uczniów i przechowywane do momentu przekazania uczniom zaświadczeń o wynikach sprawdzianu w terminie dodatkowym (w czerwcu) nie dokonuje się podziału arkuszy zdających w drugiej części sprawdzianu 31

32 Zaznaczanie dostosowań na arkuszu Dyslektycy Uczniowie z afazją Uczniowie mający trudności adaptacyjne Uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej 32

33 Zaznaczanie dostosowań na arkuszu Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową Uczniowie rozwiązujący arkusze dostosowane (SP-2, SP-4, SP-5, SP-6, SP-7) 33

34 Przekazanie materiałów egzaminacyjnych do OKE wybrane punkty PROCEDUR: 4.1. w terminie głównym (w kwietniu) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przekazuje do punktu redystrybucji OKE a. z części pierwszej sprawdzianu wypełnione przez zdających arkusze (zeszyty zadań wraz z nieoderwanymi kartami odpowiedzi) b. z części drugiej sprawdzianu wypełnione przez zdających, oderwane od zeszytu zadań, karty odpowiedzi w przypadku uczniów mających prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi i arkuszy dostosowanych całe arkusze z nieoderwanymi kartami odpowiedzi UWAGA W przypadku ucznia, który w drugiej części sprawdzianu zgłasza, że nie zdążył przenieść swoich odpowiedzi, zespół nadzorujący pakuje do bezpiecznej koperty z kartami pozostałych uczniów jego zeszyt zadań wraz z kartą odpowiedzi i na kopercie pisze adnotację: Np.: SA-1 15 kart w tym jeden zeszyt zadań z kartą 4.2. w terminie dodatkowym (w czerwcu) Z części pierwszej i drugiej wypełnione zeszyty zadań z nieoderwanymi kartami odpowiedzi. 34

35 Koperty zwrotne Arkusze egzaminacyjne z części pierwszej SP-1, SP-2, SP-4, SP-5 można zapakować do jednej koperty. Arkusze egzaminacyjne SP-7 i SP-8 nie mogą być pakowane z arkuszami standardowymi i arkuszami dla uczniów niedowidzących, należy je spakować do koperty przygotowanej dla tych arkuszy (dla SP-7 i SP-8 może być wspólna koperta z odpowiednio opisaną zawartością, lub dwie osobne) Wszystkie arkusze należy uporządkować zgodnie z kodami uczniów 35

36 Koperty zwrotne SP 2015 Rok SPRAWDZIAN CZĘŚĆ PIERWSZA (JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA) Miejsce na kod szkoły ARKUSZE EGZAMINACYJNE SP-1 SP-5 Symbol arkusza 12 2 Liczba arkuszy SP 2015 Rok Miejsce na kod szkoły SPRAWDZIAN CZĘŚĆ DRUGA JĘZYK ANGIELSKI KARTY ODPOWIEDZI SA-1 37 Symbol arkusza Liczba kart odpowiedzi 36

37 Protokół przekazania/odbioru materiałów egzaminacyjnych (do wydrukowania z Systemu Wymiany Plików dostępne tydzień przed egzaminem) 37

38 KOPERTA NR 1 Niezaklejona papierowa koperta formatu A4 z pieczątką szkoły, z wyraźnie zapisanym kodem szkoły i napisem: DOKUMENTACJA Protokół przekazania/odbioru materiałów egzaminacyjnych Protokoły zbiorcze przebiegu sprawdzianu Załączniki nr 9a i 9b (w czerwcu 10a i 10b) zawierające wykazy uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu (części sprawdzianu) z przyczyn losowych lub zdrowotnych i uczniów, którym przerwano część sprawdzianu Zweryfikowane listy zdających z wszystkich sal egzaminacyjnych (wydruki z Hermesa przekazane szkołom przez OKE) Decyzja/e o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu uczniowi/uczniom Załącznik nr 11 wraz z zestawem Kopia specyfikacji zawartości przesyłki 38

39 Uwaga! W wykazie osób nieobecnych nie umieszczamy uczniów: zwolnionych decyzją dyrektora OKE, laureatów konkursów przedmiotowych (w wypadku laureatów należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia), którzy przerwali naukę lub zostali przeniesieni do innej szkoły (ci uczniowie powinni zostać wykreśleni z list Hermesa). Jeśli Załączniki 9a i/lub 9b zawierają wypełniony wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu/części sprawdzianu, należy na KOPERCIE NR 1 napisać czerwonym kolorem drukowaną literę N. W przypadku zauważonych na listach Hermesa błędów, dotyczących ewidencji lub danych osobowych uczniów, należy odręcznie nanieść poprawki i na KOPERCIE NR 1 napisać czerwonym kolorem drukowaną literę H. 39

40 KOPERTA NR 2 Niezaklejona papierowa koperta formatu A4 z pieczątką szkoły, z wyraźnie zapisanym kodem szkoły i napisem: NIEWYKORZYSTANE ARKUSZE oraz NIEWYKORZYSTANE BEZPIECZNE KOPERTY Liczba arkuszy:... Liczba kopert:.. 40

41 Odbiór wyników i zaświadczeń Szkoła podstawowa: 29 maja, godz przekazanie wyników do szkół za pośrednictwem Systemu Wymiany Plików 19 czerwca odbiór zaświadczeń (z datą 26 czerwca 2015 r.) 41

42 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa SP 1 kwietnia 2015 r. niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu Adres punktu redystrybucji Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Plac Europejski 3 (dawna Grzybowska 77) Powiat/dzielnica Bielany, Śródmieście, Wola, Żoliborz Szkoła Podstawowa nr 120 w Warszawie ul. Międzyborska 70 Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła gmina Sulejówek 42

43 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa SP 1 kwietnia 2015 r. niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu Adres punktu redystrybucji Gimnazjum nr 141 w Warszawie ul. Trocka 4 Szkoła Podstawowa nr 2 w Mińsku Mazowieckim ul. Dąbrówki 10 Powiat/dzielnica Białołęka, Praga Północ, Targówek gminy: Marki, Ząbki miński, bez gminy Sulejówek Gimnazjum nr 3 w Otwocku ul. Kościuszki 28 otwocki Zespół Szkół nr 4 w Wołominie ul. 1-Maja 19 wołomiński, bez gmin: Marki, Ząbki 43

44 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa SP 1 kwietnia 2015 r. niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Zespół Szkół nr 61 w Warszawie ul. Wiktorska 30/32 Mokotów, Ursynów, Wilanów Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Warszawie, ul. Czumy 8 Bemowo warszawski zachodni Gimnazjum Sportowe nr 17 w Warszawie ul. Powstańców Wielkopolskich 4 Ochota, Ursus, Włochy 44

45 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa SP 1 kwietnia 2015 r. niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu Adres punktu redystrybucji Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz. ul. L. Zondka 6 Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszkowie ul. Jasna 2 Powiat/dzielnica grodziski, żyrardowski pruszkowski Zespół Szkół w Legionowie ul. Zegrzyńska 3 legionowski, nowodworski Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie ul. Hanki Sawickiej 7 sochaczewski Gimnazjum nr 1 w Piasecznie ul. Sikorskiego 20 piaseczyński 45

46 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Ciechanów SP 1 kwietnia 2015 r. niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu Adres punktu redystrybucji Szkoła Podstawowa nr 5 w Ciechanowie ul. Broniewskiego 1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku ul. Wieczorków 30 Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusku ul. Tysiąclecia 14 Powiat/dzielnica ciechanowski mławski płoński żuromiński pułtuski 46

47 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Ostrołęka SP 1 kwietnia 2015 r. niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu Adres punktu redystrybucji Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostrołęce ul. Sienkiewicza 15 Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Partyzantów 39 Zespół Szkół nr 1 w Makowie Mazowieckim ul. Sportowa 9 Powiat/dzielnica m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski makowski przasnyski Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusku ul. Tysiąclecia 14 wyszkowski 47

48 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Płock SP 1 kwietnia 2015 r. niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Zespół Szkół nr 2 w Płocku ul. Chopina 62 płocki sierpecki Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku ul. Brzozowa 3 m. Płock gostyniński 48

49 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Radom SP 1 kwietnia 2015 r. niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu Adres punktu redystrybucji Publiczne Gimnazjum nr 11 w Radomiu ul. Kujawska 14 Powiat/dzielnica lipski przysuski szydłowiecki zwoleński Gimnazjum nr 13 w Radomiu ul. 25 czerwca 79 białobrzeski radomski Gimnazjum nr 6 w Radomiu ul. Sadkowska 16 m. Radom kozienicki Szkoła Podstawowa nr 1 w Grójcu ul. Piłsudskiego 68 grójecki 49

50 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Siedlce SP 1 kwietnia 2015 r. niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach ul. 10 Lutego 18 m. Siedlce siedlecki Szkoła Podstawowa nr 1 w Garwolinie ul. Żwirki i Wigury 16 Szkoła Podstawowa w Węgrowie ul. Kościuszki 16 Zespół Szkół nr 1 w Łosicach Ul. Szkolna 5 garwoliński sokołowski węgrowski łosicki 50

51 Dziękujemy za uwagę! Opracowała: Ragna Ślęzakowska Wydział Sprawdzianów i Egzaminów Gimnazjalnych 51

W instrukcji zastosowano następujące skróty :

W instrukcji zastosowano następujące skróty : Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2014

Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2014 Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2014 0 Spis treści Wstęp... 2 I. Zasady obiegu informacji... 3

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w 2015 roku. 1 I. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce - Osadzie I. Terminarz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku 1 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 1 im. NOBLISTÓW POLSKICH w SŁUPSKU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 1 im. NOBLISTÓW POLSKICH w SŁUPSKU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 1 im. NOBLISTÓW POLSKICH w SŁUPSKU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Słupsk 2013/2014 Spis treści Wstęp 3 I. Zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn - uzupełnienie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 o informacje, zalecenia i instrukcje oraz wzory

Bardziej szczegółowo

O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH Z ZAKRESU:

O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH Z ZAKRESU: INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH Z ZAKRESU: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH WYMAGAŃ OKREŚLONYCH

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w OPOCZNIE w roku szkolnym 2014/2015 Instrukcja została opracowana na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja

Wewnątrzszkolna instrukcja Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Bielsku-Białej w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/ 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie UWAGA! Instrukcja wewnątrzszkolna

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 II Liceum Ogólnokształcące im. W. Wróblewskiego w Gliwicach ul. Wróblewskiego 9 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 oraz dla absolwentów liceów

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego 2014/2015 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W I

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W I Instrukcja egzaminu maturalnego WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 I II III IV V Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej. Wewnątrzszkolna instrukcja

Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej. Wewnątrzszkolna instrukcja Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 30 październik 2014 rok Spis treści: I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015 w CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w ŻORACH Wstęp 1) Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania,

Bardziej szczegółowo

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie Rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze rok szkolny 20014/2015 MATURA 2015 I. Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu, ul. Obozowa 39 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2006/2007

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2006/2007 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2006/2007 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa, listopad 2006 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych.

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych. BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. W.

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. W. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. W. Pola w Czersku Zawartość HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ... 2 DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015:

PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015: PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015: INFORMACJE OGÓLNE: 1. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo: w części ustnej - egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących

Bardziej szczegółowo