Szkolenie dyrektorów gimnazjów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie dyrektorów gimnazjów"

Transkrypt

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Szkolenie dyrektorów gimnazjów marzec

2 Tematyka szkolenia 1. Przepisy i procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku. 2. Zadania dyrektora szkoły jako przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 3. Organizacja i przeprowadzanie egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku wybrane punkty procedur. 4. Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego. 5. Dystrybucja i redystrybucja arkuszy egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku. 2

3 Materiały przygotowane dla dyrektorów gimnazjów Naklejki z kodami kreskowymi Instrukcja na żółtej kartce zawierająca między innymi: wykaz kopert dostarczanych do punktu OKE, dokładny opis sposobu pakowania materiałów egzaminacyjnych do bezpiecznych kopert informacje dotyczące rozmieszczenia na arkuszach egzaminacyjnych naklejek z kodem szkoły i numerem PESEL ucznia wykaz punktów redystrybucji 3

4 Przepisy i procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 4

5 Podstawy prawne egzaminu gimnazjalnego Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w klasie trzeciej gimnazjum na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Zakres wiadomości i umiejętności Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977) Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, ze zm.) w tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające powyższe rozporządzenie (Dz.U. z 2013 r., poz. 520) Wzór zaświadczeń Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. nr 97, poz. 624, ze zm.) 5

6 6 Przypomnienie zmian wprowadzonych Rozporządzeniem z 25 kwietnia 2013 r. (Dz.U r., poz. 520) obowiązujących od 1 września 2013 r W przypadku egzaminu gimnazjalnego w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić wychowawca zdających oraz w części pierwszej i części drugiej nauczyciele przedmiotu lub przedmiotów, z których jest przeprowadzony dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego; w części trzeciej nauczyciele języka obcego, z którego jest przeprowadzony egzamin gimnazjalny. OKE w Warszawie

7 7 Przypomnienie zmian wprowadzonych Rozporządzeniem z 25 kwietnia 2013 r. (Dz.U r., poz. 520) obowiązujących od 1 września 2013 r W przypadku: stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań wniesienia urządzeń telekomunikacyjnych zakłócania egzaminu stwierdzenia podczas sprawdzania niesamodzielnego rozwiązywania zadań przewodniczący unieważnia dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. Uczeń taki przystępuje ponownie do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie W przypadku, gdy uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu w odpowiednim terminie przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie. OKE w Warszawie

8 Dyrektor OKE zwalnia z egzaminu na podstawie Przypomnienie zmian wprowadzonych Rozporządzeniem z 25 kwietnia 2013 r. (Dz.U r., poz. 520) obowiązujących od 1 września 2013 r W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie dyrektor komisji okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. (Załącznik nr 2 Procedur) Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej mogą być zwolnieni przez dyrektora OKE z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. (Załącznik nr 3 Procedur) OKE w Warszawie

9 Stosowanie obowiązujących przepisów (zwolnienia uczniów z egzaminu) 9 Przykład 1 Uczeń niepełnosprawny intelektualnie oraz niepełnosprawny ruchowo (nieumiejący samodzielnie czytać i pisać) mający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest zgłoszony do egzaminu, a rada pedagogiczna rozważa możliwości dostosowania mu warunków egzaminacyjnych. Jednocześnie rodzice ucznia składają wniosek o zwolnienie ucznia z egzaminu. Dyrektor OKE rozpatruje zasadność wniosku i zwalnia ucznia z egzaminu Przykład 2 Uczeń z chorobą przewlekłą mający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza zostaje zgłoszony do egzaminu, a rada pedagogiczna ustala dla niego odpowiednie dostosowania warunków egzaminacyjnych (październik/listopad 2014). Ten sam uczeń z powodu złego stanu zdrowia nie mógł przystąpić w kwietniu 2015 r. do egzaminu gimnazjalnego (części/zakresu) i został zgłoszony do egzaminu w terminie dodatkowym, w czerwcu 2015 r. Stan zdrowia nie pozwolił temu uczniowi na przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym, wówczas dyrektor szkoły składa wniosek do dyrektora OKE o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. Do wniosku dołącza prośbę rodziców i aktualne zaświadczenie lekarskie. Dyrektor OKE zwalnia tego ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. OKE w Warszawie

10 Przypomnienie zmian wprowadzonych Rozporządzeniem z 25 kwietnia 2013 r. (Dz.U r., poz. 520) obowiązujących od 1 września 2013 r W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata konkursu lub finalisty olimpiady, z innego języka obcego niż ten, który zadeklarował w trzeciej części egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu gimnazjalnego, informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego, jeżeli uczeń uczy się tego języka jako obowiązkowego. Przykład Uczeń przystąpił do konkursu kuratoryjnego z języka niemieckiego, którego uczył się w szkole, i został jego laureatem. Na egzaminie gimnazjalnym zadeklarował jednak język angielski. Postanowił więc skorzystać z przywileju laureata i zmienić deklarację (Załącznik 1d). Dyrektor szkoły umożliwia mu to w terminie do 7 kwietnia (na 2 tygodnie przed egzaminem). Jest to równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym. OKE w Warszawie

11 Zmiany dotyczące egzaminu gimnazjalnego obowiązujące od 2014 roku Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni 2) z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego z części trzeciej tego egzaminu. W ust. 3. i 4. tego paragrafu jest zapisane, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1. jest równoznaczne z otrzymaniem z odpowiedniego zakresu lub odpowiedniej części egzaminu (w przypadku egzaminu z języka) najwyższego wyniku. OKE w Warszawie

12 Zmiany dotyczące egzaminu gimnazjalnego obowiązujące od 1 września 2014 roku 12 Procedury str. 33: Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, którzy uzyskali ten tytuł w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014 i zgodnie z regulaminem danej olimpiady / danego konkursu - byliby odpowiednio w 2013 lub 2014 zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu- są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku i na zaświadczeniu otrzymują z tej części najwyższy wynik. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, którzy uzyskali ten tytuł w roku szkolnym 2014/2015 są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego z części trzeciej tego egzaminu. Na zaświadczeniu uczniowie otrzymują najwyższy wynik z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu, a w przypadku części trzeciej najwyższy wynik z poziomu podstawowego lub rozszerzonego. OKE w Warszawie

13 Zmiany dotyczące egzaminu gimnazjalnego obowiązujące od 1 września 2014 roku - przykłady 13 Przykład 1. Uczeń został laureatem konkursu przedmiotowego z geografii w roku szkolnym 2013/2014. Jakie ma uprawnienia z tego tytułu? Zgodnie z regulaminem konkursu byłby zwolniony w 2014 z odpowiedniej części egzaminu a zatem taki uczeń będzie zwolniony z obowiązku przystępowania do całej części matematyczno-przyrodniczej w 2015 roku. Przykład 2. Uczeń został laureatem konkursu przedmiotowego z geografii w roku szkolnym 2014/2015. Jakie ma uprawnienia z tego tytułu? W myśl obecnie obowiązujących przepisów ( 39 rozporządzenia o ocenianiu) taki uczeń będzie zwolniony z obowiązku przystępowania do zakresu z przedmiotów przyrodniczych. OKE w Warszawie

14 Procedury 15

15 Procedury nowe załączniki 16 Załącznik nr 1d Wniosek o wprowadzenie zmian w deklaracji przystąpienia do części trzeciej egzaminu w związku z uzyskaniem tytułu laureata konkursu przedmiotowego Załączniki nr 9a,9b,9c Zbiorcze protokoły przebiegu egzaminu (obowiązujące w kwietniu) Załączniki nr 10a,10b,10c Zbiorcze protokoły przebiegu egzaminu (obowiązujące w styczniu i czerwcu) Załącznik nr 15 Wniosek dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w innym miejscu niż szkoła OKE w Warszawie

16 Komunikaty (harmonogram egzaminów) 17

17 Termin dodatkowy 3. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 47 ust. 3, 49 ust. 1 i 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia: część humanistyczna 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00 z zakresu języka polskiego godz. 11:00 część matematyczno-przyrodnicza 2 czerwca 2015 r. (wtorek) z zakresu przedmiotów przyrodniczych godz. 9:00 z zakresu matematyki godz. 11:00 język obcy nowożytny 3 czerwca 2015 r. (środa) na poziomie podstawowym godz. 9:00 na poziomie rozszerzonym godz. 11:00 18

18 OKE w Warszawie Komunikaty (harmonogram egzaminów) Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół: z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu 19 czerwca 2015 r. (data wydania zaświadczenia: 26 czerwca 2015 r.) 19

19 Zadania dyrektora szkoły jako przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego 20

20 Komunikaty (dostosowania) 21

21 Zadania przewodniczącego SZE Przewodniczący SZE może powołać zastępcę SZE nie później niż na 2 miesiące przed egzaminem (21 lutego). Przewodniczący SZE powołuje pozostałych członków SZE nie później niż na 1 miesiąc przed egzaminem (21 marca). powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego; powołania członków zespołu; oświadczenia zastępcy i członków zespołu w sprawie zabezpieczenia i ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem są przechowywane w szkolnej dokumentacji Przewodniczący SZE ma obowiązek poinformować uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego odpowiednio wcześnie przed egzaminem. 22

22 Zadania przewodniczącego SZE Dyrektor szkoły/przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odpowiada za przygotowanie i weryfikację listy uczniów przygotowanie sal i sprzętu do odtwarzania płyt CD upewnienie się, że można na nim odtworzyć płyty przekazywane z CKE dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu odbiór i właściwe zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych zgodny z procedurami przebieg egzaminu skompletowanie dokumentacji egzaminacyjnej i przekazanie wymaganej jej części do OKE; dostarczenie do punktów OKE zabezpieczonych materiałów egzaminacyjnych zgodnie z otrzymaną instrukcją odbiór z OKE zaświadczeń o wynikach egzaminu i przekazanie ich uczniom 23

23 Zespół nadzorujący W skład zespołu nadzorującego przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej sali wchodzi co najmniej trzech nauczycieli, w tym, co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub placówce. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce, to nauczyciel mający innego pracodawcę. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego może w szczególnych przypadkach losowych nawet w dniu egzaminu dokonać zmiany składu zespołów nadzorujących, pod warunkiem, że skład tych zespołów będzie zgodny z rozporządzeniem. 24

24 Zespół nadzorujący Gdy egzamin jest przeprowadzany przy udziale nauczyciela wspomagającego przy czytaniu i/lub pisaniu, lub specjalisty z zakresu niepełnosprawności funkcję tę pełni członek zespołu nadzorującego. Członkami zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny nie może być WYCHOWAWCA oraz nauczyciele przedmiotów, które wchodzą w zakres danego arkusza Część humanistyczna Zakres 1. historycy, nauczyciele WOS Zakres 2. poloniści Część matematyczno-przyrodnicza Zakres 1. biolodzy, chemicy, fizycy, geografowie Zakres 2. matematycy Część z języka obcego nowożytnego angliści, germaniści, rusycyści, itp... 25

25 Instrukcja w PROCEDURACH przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego dla zdających korzystających z komputera podczas egzaminu Dotyczy uczniów niepełnosprawnych ruchowo, wdrożonych do pracy z komputerem, a także uczniów, którzy mają takie zalecenie w opinii o specyficznych trudnościach w nauce, ponieważ zaburzenie ich pisma uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej Trzeba pamiętać, że Uczeń korzysta z komputera z drukarką, odpowiednim oprogramowaniem. W komputerze należy wyłączyć Internet i programy sprawdzające poprawność pisowni. Zestaw egzaminacyjny ucznia jest zakodowany zgodnie z wymogami i zawiera na stronie tytułowej adnotację: Odpowiedzi zdającego znajdują się w arkuszu i na wydruku komputerowym lub Odpowiedzi zdającego znajdują się na wydruku komputerowym. Odpowiedź zdającego musi być poprzedzona numerem zadania/pytania zgodnym z numerem w arkuszu. Wydruk komputerowy należy zakodować: kod szkoły, trzyznakowy kod ucznia, numer PESEL. Po zakończeniu pracy wydruk komputerowy wraz z arkuszem należy włożyć do jednej bezpiecznej koperty. 26

26 Instrukcja w PROCEDURACH przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu w przypadku zdających korzystających z nauczyciela wspomagającego Trzeba pamiętać, że cały egzamin należy zarejestrować w formie jednego pliku audio egzamin musi odbyć się w oddzielnej sali nauczyciel wspomagający korzysta z arkusza dodatkowo zamówionego obydwa arkusze trzeba zakodować i zrobić odpowiednie adnotacje: arkusz zdającego i arkusz nauczyciela wspomagającego do bezpiecznej koperty należy spakować obydwa arkusze oraz opatrzoną kodem szkoły i kodem ucznia płytę CD lub DVD z nagraniem. Kopertę należy podpisać: Praca wykonana z nauczycielem wspomagającym oraz nagrania 27

27 Uczniowie z głęboką dysleksją mający poważne trudności w samodzielnym czytaniu i zrozumieniu dłuższego tekstu Nauczyciel jeden raz odczytuje teksty liczące 250 słów lub więcej (na stronie tytułowej arkusza będzie informacja o tym, czy arkusz zawiera takie teksty). Trzeba pamiętać, że: nauczyciel korzysta z arkusza rezerwowego, który bez żadnych adnotacji należy zwrócić razem z arkuszami niewykorzystanymi w sali może znajdować się więcej niż jeden uczeń korzystający z takiego wspomagania nauczyciel czyta po kolei tylko teksty liczące 250 słów lub więcej, wskazane na stronie tytułowej czasu czytania nie wlicza się do czasu egzaminu godzina rozpoczęcia pracy zapisywana jest po skończeniu czytania egzamin w tej sali nie jest nagrywany OKE Warszawa 28

28 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR 29

29 Dystrybucja Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek zespołu, w obecności innego członka tego zespołu odbiera przesyłkę i sprawdza jej zgodność z zapotrzebowaniem. W razie niezgodności lub w przypadku naruszenia paczki kontaktuje się z dyrektorem OKE i z dystrybutorem fax: sekretariat 30

30 Dystrybucja 21 kwietnia (wtorek ) cz. humanistyczna 22 kwietnia (środa ) cz. matematyczno-przyrodnicza 23 kwietnia (czwartek ) cz. język obcy nowożytny termin dodatkowy 1 czerwca (poniedziałek ) dla wszystkich części egzaminu 31

31 Zawartość paczki z materiałami egzaminacyjnymi arkusze egzaminacyjne z naklejkami na niezszytych bokach, konfekcjonowane w pakiety nie większe niż po 20 egzemplarzy, zapakowane w przezroczyste koperty, w liczbie odpowiadającej zamówieniu, arkusze zapasowe z nadrukiem REZERWA, płyty CD, koperty zwrotne, instrukcja zawierająca informacje o sposobie komunikowania się dyrektora szkoły z dystrybutorem w celu uruchomienia procedury awaryjnej, szczegółowa specyfikacja zawartości przesyłki (nazwa części egzaminu, rodzaje arkuszy, symbole arkuszy, liczba arkuszy, liczba płyt, liczba bezpiecznych kopert) 32

32 Opis symboli GH-H2 gimnazjum, cz. hum, historia i wos, arkusz dost. dla ucznia z autyzmem GH-P1 część humanistyczna j. polski, arkusz standardowy GM-P1 część matematyczno-przyrodnicza przedmioty przyrodnicze, arkusz stand. GM-M1 część matematyczno-przyrodnicza matematyka, arkusz stand. GA-P1 gimnazjum, język angielski, poziom podstawowy, arkusz standardowy GA-R1 język angielski rozszerzony GN-P1 język niemiecki podstawowy GR-P1 język rosyjski podstawowy GF-P1 język francuski podstawowy GE-P1 język hiszpański podstawowy, arkusz standardowy GW-P1 język włoski podstawowy, arkusz standardowy GU-P1 język ukraiński podstawowy, arkusz standardowy 33

33 Schemat arkusza egzaminacyjnego 34 OKE w Warszawie

34 Schemat arkusza egzaminacyjnego 35 OKE w Warszawie

35 Arkusze dostosowane 36 Uwaga! W arkuszach dostosowanych, a więc przeznaczonych dla uczniów: z autyzmem - G -2 słabowidzących i niewidomych - G..-4, G..-5, G..-6 słabosłyszących i niesłyszących G -7 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim G -8 nie ma kart rozwiązań zadań otwartych! OKE w Warszawie

36 Płyty CD do trzeciej części egzaminu Teksty do poszczególnych zadań są nagrane na płycie CD jako odrębne ścieżki, ale nagranie jest ciągłe i w trakcie odtwarzania nie należy ingerować w jego przebieg. Podział na ścieżki ułatwia powrót do konkretnego zadania w razie konieczności wymiany wadliwej płyty. arkusz na poziomie podstawowym ścieżka 1. wstęp oraz zadanie 1. ścieżka 2. zadanie 2. ścieżka 3. zadanie 3. ścieżka 4. zadanie 4. arkusz na poziomie rozszerzonym ścieżka 1. wstęp oraz zadanie 1. ścieżka 2. zadanie 2. Płyta z wydłużonymi przerwami jest dołączona do wszystkich arkuszy dostosowanych oraz do arkusza G*1, jeśli zamówiona została dla ucznia niesprawnego ruchowo lub z afazją 37

37 Przygotowanie sal do egzaminu Ustawienie i ponumerowanie stolików usunięcie pomocy dydaktycznych z zakresu danej części egzaminu przygotowanie miejsc dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów (członkowie zespołu mogą poruszać się po sali, ale w taki sposób, żeby nie rozpraszali zdających) umieszczenie sprawnego zegara oraz tablicy do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia danego zakresu egzaminu umieszczenie przed wejściem do sali listy zdających przygotowanie wizytówek z imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL, kodem zdającego oraz kartek z numerami stolików 38

38 e Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR: 10. Przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności przedstawiciela zdających odbiera od przewodniczącego SZE a. odpowiednią liczbę i rodzaj materiałów egzaminacyjnych, tzn. arkuszy egzaminacyjnych oraz płyt CD (w przypadku egzaminu z języka) bezpośrednio przed danym zakresem egzaminu b. listę zdających w danej sali (Hermes) przygotowaną przez OKE c. druk protokołu przebiegu egzaminu w danej sali (Załącznik nr 8) d. naklejki z nr PESEL i kodem szkoły (Można przekazać je wcześniej członkom zespołu nadzorującego egzamin w poszczególnych salach) e. koperty zwrotne do pakowania materiałów egzaminacyjnych 39

39 Naklejki z nr PESEL i kodem szkoły (15 sztuk dla każdego cznia + jedna z jego nazwiskiem) Wiśniewska Julia PESEL PESEL Kod szkoły P P05 PESEL PESEL P P05 PESEL PESEL P P05 40

40 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR: 13. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego SZE zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście i losują numery stolików, przy których będą pracowali. Otrzymują: kartkę z imieniem i nazwiskiem, kodem ucznia, PESELEM naklejki z nr PESEL i kodem szkoły (potrzebne są dwie naklejki do pierwszego zakresu w danym dniu i trzy do drugiego zakresu) 41

41 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR: 14. Zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował. Do sali wnosi jedynie dozwolone przybory. Na egzaminie gimnazjalnym nie wolno korzystać z kalkulatora i słowników 15. Po otrzymaniu przez uczniów arkuszy egzaminacyjnych (ich rozdawanie powinno zacząć się punktualnie o godzinie rozpoczęcia egzaminu wyznaczonej przez CKE) przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających: a. o obowiązku zapoznania się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza b. o konieczności wyrwania kart rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego w przypadku arkuszy z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym (oprócz uczniów piszących arkusze dostosowane) c. o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron 42

42 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR: d. o konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE oraz o sposobie kodowania arkuszy egzaminacyjnych uczniowie wpisują swój kod i PESEL oraz naklejają naklejki (nie dotyczy: dyslektyków, piszących arkusze dostosowane oraz niesprawnych ruchowo i uczniów z afazją, ponieważ robi to za nich zespół nadzorujący) (Członkowie zespołu nadzorują kodowanie prac!) f. o dodatkowych 5 minutach po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi Po skończeniu czynności organizacyjnych PZN zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu 43

43 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR: 27. Na 10 minut przed zakończeniem czasu pracy PZN przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi (z wyjątkiem dyslektyków i rozwiązujących arkusze dostosowane) 28. Po upływie czasu przeznaczonego na pracę przewodniczący: a. informuje zdających o zakończeniu pracy b. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi c. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów d. po upływie dodatkowego czasu poleca uczniom odłożenie arkuszy na brzeg stolika 29. Członkowie zespołu nadzorującego w obecności uczniów sprawdzają kompletność arkuszy i przyjmują je od zdających. Następnie zezwalają uczniom na opuszczenie sali (z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny przy pakowaniu materiałów egzaminacyjnych) 44

44 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego Na egzaminie z historii i wiedzy o społeczeństwie z przedmiotów przyrodniczych z języka obcego na poz. podstawowym przewodniczący zespołu nadzorującego poleca zdającym: a) uważne zapoznanie się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza, b) sprawdzenie kompletności arkusza, w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron c) sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE d) zapisanie trzyznakowych kodów numerów PESEL oraz umieszczenie naklejek przygotowanych przez OKE w wyznaczonych miejscach na zeszycie zadań i karcie odpowiedzi (dwie naklejki) 45

45 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego Na egzaminie z języka polskiego z matematyki z języka na poz. rozszerzonym przewodniczący zespołu nadzorującego poleca zdającym: a) uważne zapoznanie się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza, b) wyrwanie kart rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza (nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań otwartych) c) sprawdzenie kompletności arkusza, w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron d) sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE e) zapisanie trzyznakowych kodów i numerów PESEL oraz umieszczenie naklejek przygotowanych przez OKE w wyznaczonych miejscach - w zeszycie zadań, na karcie rozwiązań zadań otwartych oraz na karcie odpowiedzi (3 naklejki) 46

46 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego kodowanie arkusza wybrane punkty PROCEDUR: 17. Uczeń koduje w części pierwszej z zakresu - historii i wiedzy o społeczeństwie zeszyt zadań i kartę odpowiedzi - języka polskiego zeszyt zadań, kartę rozwiązań oraz kartę odpowiedzi (nieoderwaną!) w części drugiej z zakresu: - przedmiotów przyrodniczych zeszyt zadań i kartę odpowiedzi - matematyki - zeszyt zadań, kartę rozwiązań oraz kartę odpowiedzi (nieoderwaną!) w części trzeciej na poziomie: - podstawowym - zeszyt zadań i kartę odpowiedzi - rozszerzonym - zeszyt zadań, kartę rozwiązań oraz kartę odpowiedzi (nieoderwaną!) 47

47 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego kodowanie arkusza (j. polski, matematyka, j. obcy na poz. rozszerz.) wybrane punkty PROCEDUR: 48

48 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego kodowanie arkusza (j. polski, matematyka, j. obcy na poz. rozszerz.) wybrane punkty PROCEDUR: 49

49 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego kodowanie arkusza (historia, przedmioty przyrodnicze, j. obcy na poz. podstawowym) wybrane punkty PROCEDUR: 50

50 Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR 51

51 Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR: 1.1. w terminie głównym (w kwietniu) Po zakończeniu odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu członkowie ZN w obecności przedstawiciela uczniów: a. odnotowują na liście zdających oddanie arkuszy i podpisują czytelnie listy, b. zaznaczają na pierwszej stronie arkusza i karcie odpowiedzi lub (w zależności od zakresu/poziomu) także w karcie rozwiązań zadań otwartych uprawnienia konkretnego ucznia do c. przygotowują materiały do przekazania do OKE w części pierwszej z zakresu historii i wos-u tylko karty odpowiedzi języka polskiego karty rozwiązań zdań otwartych wraz z nieoderwanymi kartami odpowiedzi w części drugiej z zakresu przedmiotów przyrodniczych tylko karty odpowiedzi matematyki karty rozwiązań zdań otwartych wraz z nieoderwanymi kartami odpowiedzi w części trzeciej z na poziomie podstawowym tylko karty odpowiedzi rozszerzonym karty rozwiązań zdań otwartych wraz z nieoderwanymi kartami odpowiedzi 52

52 Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR: Uwaga W przypadku uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia odpowiedzi zespół nadzorujący przygotowuje do przekazania do OKE całe arkusze, bez względu na zakres/poziom egzaminu. Zeszyty zadań tych uczniów, którzy mieli obowiązek przenoszenia odpowiedzi do zadań na karty odpowiedzi, zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, przechowywane są w szkole do momentu zakończenia rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. 53

53 Zaznaczanie dostosowań na arkuszu Dyslektycy Uczniowie z afazją Uczniowie mający trudności adaptacyjne (dotyczy tylko egz. z j. polskiego) Uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej (dotyczy egz. z j. polskiego i j. obcego na poz. rozszerz.) 54

54 Zaznaczanie dostosowań na arkuszu Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową Uczniowie rozwiązujący arkusze dostosowane (G-2, G-4, G-5, G-6, G-7) 55

55 Przekazanie materiałów egzaminacyjnych do OKE wybrane punkty PROCEDUR: 4.1. w terminie głównym (w kwietniu) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przekazuje do punktu redystrybucji OKE a. z części pierwszej egzaminu z historii i wos-u wypełnione przez zdających karty odpowiedzi z języka polskiego wypełnione przez zdających karty rozwiązań zadań otwartych wraz z nieoderwanymi kartami odpowiedzi b. z części drugiej egzaminu z przedmiotów przyrodniczych wypełnione przez zdających karty odpowiedzi z matematyki wypełnione przez zdających karty rozwiązań zadań otwartych wraz z nieoderwanymi kartami odpowiedzi c. z części trzeciej egzaminu z poziomu podstawowego wypełnione przez zdających karty odpowiedzi z poziomu rozszerzonego wypełnione przez zdających karty rozwiązań zadań otwartych wraz z nieoderwanymi kartami odpowiedzi 56

56 Przekazanie materiałów egzaminacyjnych do OKE wybrane punkty PROCEDUR: W przypadku uczniów, którzy nie mają obowiązku zaznaczania odpowiedzi w arkuszu standardowym piszą arkusze dostosowane przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przekazuje do OKE całe arkusze Uwaga W przypadku ucznia, który zgłosi, że nie zdążył przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zespół nadzorujący pakuje do bezpiecznej koperty całe arkusze i na kopercie robi adnotację: Np.: GH-H1 25 kart w tym jeden zeszyt zadań z kartą odpowiedzi 4.2. w terminie dodatkowym (w czerwcu) Z części pierwszej, drugiej i trzeciej przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przekazuje do punktu redystrybucji wypełnione zeszyty zadań z nieoderwanymi kartami odpowiedzi. 57

57 Koperty zwrotne Arkusze egzaminacyjne z części pierwszej G..-1, G..-2, G..-4, G..-5 można zapakować do jednej koperty. Arkusze egzaminacyjne G..-7 i G..-8 nie mogą być pakowane z arkuszami standardowymi i arkuszami dla uczniów niedowidzących - należy je spakować do koperty przygotowanej dla tych arkuszy (dla G..-7 i G..-8 może być wspólna koperta z odpowiednio opisaną zawartością lub dwie osobne) Wszystkie arkusze należy uporządkować zgodnie z kodami uczniów 58

58 Protokół przekazania materiałów egzaminacyjnych

59 Protokół przekazania materiałów egzaminacyjnych

60 Koperty zwrotne EGZAMIN GIMNAZJALNY HISTORIA I WOS Numer sali 3 KARTY ODPOWIEDZI Część egzaminu Zakres / Typ arkusza Kod sesji Liczba arkuszy /kart* Symbol arkusza G H - H Miejsce na kod szkoły w tym miejscu należy wpisać ręcznie kod szkoły 61

61 Koperty zwrotne Numer sali EGZAMIN GIMNAZJALNY J. POLSKI 2 Arkusze Część egzaminu Zakres / Typ arkusza Kod sesji Liczba Symbol arkusza G H - P P Miejsce na kod szkoły 62

62 Koperty zwrotne Numer sali EGZAMIN GIMNAZJALNY J. POLSKI 2 Karty rozwiązań zadań Część egzaminu Zakres / Typ arkusza Kod sesji Liczba Symbol arkusza G H - P Miejsce na kod szkoły 63

63 KOPERTA NR 1 Niezaklejona papierowa koperta formatu A4 z pieczątką szkoły, z wyraźnie zapisanym kodem szkoły i napisem: DOKUMENTACJA Protokół przekazania/odbioru materiałów egzaminacyjnych Protokoły zbiorcze przebiegu egzaminu Załączniki nr 9a, 9b, 9c (w czerwcu 10a, 10b, 10c) zawierające wykazy uczniów, którzy nie przystąpili do części/zakresu egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych i uczniów, którym przerwano zakres egzaminu Zweryfikowane listy zdających z wszystkich sal egzaminacyjnych (wydruki z Hermesa przekazane szkołom przez OKE) Decyzja/e o przerwaniu i unieważnieniu uczniowi/uczniom Załącznik nr 11 wraz z zestawem Kopia specyfikacji zawartości przesyłki 64

64 Uwaga! W wykazie osób nieobecnych nie umieszczamy uczniów: zwolnionych decyzją dyrektora OKE, laureatów konkursów przedmiotowych (w wypadku laureatów należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia), którzy przerwali naukę lub zostali przeniesieni do innej szkoły (ci uczniowie powinni zostać wykreśleni z list Hermesa). Jeśli Załączniki 9a, 9b i/lub 9c zawierają wypełniony wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do części egzaminu/zakresu egzaminu, należy na KOPERCIE NR 1 napisać czerwonym kolorem drukowaną literę N. W przypadku zauważonych na listach Hermesa błędów, dotyczących ewidencji lub danych osobowych uczniów, należy odręcznie nanieść poprawki i na KOPERCIE NR 1 napisać czerwonym kolorem drukowaną literę H. 65

65 KOPERTA NR 2 Niezaklejona papierowa koperta formatu A4 z pieczątką szkoły, z wyraźnie zapisanym kodem szkoły i napisem: NIEWYKORZYSTANE ARKUSZE oraz NIEWYKORZYSTANE BEZPIECZNE KOPERTY Liczba arkuszy:... Liczba kopert:.. 66

66 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Plac Europejski 3 (dawna Grzybowska 77) Powiat/dzielnica Bielany, Śródmieście, Wola, Żoliborz Szkoła Podstawowa nr 120 w Warszawie ul. Międzyborska 70 Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła gmina Sulejówek 67

67 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Gimnazjum nr 141 w Warszawie ul. Trocka 4 Szkoła Podstawowa nr 2 w Mińsku Mazowieckim ul. Dąbrówki 10 Powiat/dzielnica Białołęka, Praga Północ, Targówek gminy: Marki, Ząbki miński, bez gminy Sulejówek Gimnazjum nr 3 w Otwocku ul. Kościuszki 28 otwocki Zespół Szkół nr 4 w Wołominie ul. 1-Maja 19 wołomiński, bez gmin: Marki, Ząbki 68

68 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Zespół Szkół nr 61 w Warszawie ul. Wiktorska 30/32 Mokotów, Ursynów, Wilanów Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Warszawie, ul. Czumy 8 Bemowo warszawski zachodni Gimnazjum Sportowe nr 17 w Warszawie ul. Powstańców Wielkopolskich 4 Ochota, Ursus, Włochy 69

69 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz. ul. L. Zondka 6 Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszkowie ul. Jasna 2 Powiat/dzielnica grodziski, żyrardowski pruszkowski Zespół Szkół w Legionowie ul. Zegrzyńska 3 legionowski, nowodworski Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie ul. Hanki Sawickiej 7 sochaczewski Gimnazjum nr 1 w Piasecznie ul. Sikorskiego 20 piaseczyński 70

70 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Ciechanów każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Szkoła Podstawowa nr 5 w Ciechanowie ul. Broniewskiego 1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku ul. Wieczorków 30 Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusku ul. Tysiąclecia 14 Powiat/dzielnica ciechanowski mławski płoński żuromiński pułtuski 71

71 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Ostrołęka każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostrołęce ul. Sienkiewicza 15 Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Partyzantów 39 Zespół Szkół nr 1 w Makowie Mazowieckim ul. Sportowa 9 Powiat/dzielnica m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski makowski przasnyski Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusku ul. Tysiąclecia 14 wyszkowski 72

72 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Płock każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Zespół Szkół nr 2 w Płocku ul. Chopina 62 płocki sierpecki Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku ul. Brzozowa 3 m. Płock gostyniński 73

73 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Radom każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Publiczne Gimnazjum nr 11 w Radomiu ul. Kujawska 14 Powiat/dzielnica lipski przysuski szydłowiecki zwoleński Gimnazjum nr 13 w Radomiu ul. 25 czerwca 79 białobrzeski radomski Gimnazjum nr 6 w Radomiu ul. Sadkowska 16 m. Radom kozienicki Szkoła Podstawowa nr 1 w Grójcu ul. Piłsudskiego 68 grójecki 74

74 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Siedlce każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach ul. 10 Lutego 18 m. Siedlce siedlecki Szkoła Podstawowa nr 1 w Garwolinie ul. Żwirki i Wigury 16 Szkoła Podstawowa w Węgrowie ul. Kościuszki 16 garwoliński sokołowski węgrowski Zespół Szkół nr 1 w Łosicach Ul. Szkolna 5 łosicki 75

75 Dziękujemy za uwagę! Wydział Sprawdzianów i Egzaminów Gimnazjalnych 76

Szkolenie dyrektorów szkół podstawowych

Szkolenie dyrektorów szkół podstawowych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Szkolenie dyrektorów szkół podstawowych luty-marzec 2015 1 Tematyka szkolenia 1. Przepisy i procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. w 2013 roku. 2013-03-15 OKE Warszawa 1

ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. w 2013 roku. 2013-03-15 OKE Warszawa 1 ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w 2013 roku 2013-03-15 OKE Warszawa 1 Program szkolenia 1. Co nas czeka na sprawdzianie od 2015 roku? 2. Zadania dyrektora szkoły w

Bardziej szczegółowo

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp 1.Wyposażenie szkoły w urządzenia techniczne niezbędne do sprawnego, bezpiecznego przeprowadzenia sprawdzianu: - sejf (szafa metalowa) do zabezpieczenia materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem lub

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2016 ROKU

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2016 ROKU PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2016 ROKU 1 HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2016 R. Data Część egzaminu Godzina rozpoczęcia regulaminowy Czas trwania wydłużony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WARSZAWA 2013 OKE-WSEGiM-4441-1-13 Warszawa, 22 lipca 2013 r. Państwo Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU SZKOLENIE NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOSW LUBLINIEC, 23.04.2013r. TERMINY EGZAMINÓW EGZAMINY PISEMNE 07.05.2013r. (wtorek) język

Bardziej szczegółowo

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalony w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje dla rodziców i uczniów o egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum

Ważne informacje dla rodziców i uczniów o egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum Ważne informacje dla rodziców i uczniów o egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

-przygotowanie i organizacja

-przygotowanie i organizacja SPRAWDZIAN I EGZAMIN GIMNAZJANY 2014 -przygotowanie i organizacja Jolanta Gołaszewska dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Terminy sprawdzianu 1 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz. 9.00 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2016 R.

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2016 R. HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2016 R. Data Część egzaminu 18 kwietnia humanistyczna Godzina rozpoczęcia Historia i wiedza o społeczeństwie 9.00 Język polski 11.00 regulaminowy Czas trwania wydłużony

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015 ROKU. Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015 ROKU. Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015 ROKU Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim Komunikat dyrektora CKE z dnia 3 lipca 2014 r. HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2015

Bardziej szczegółowo

GH-H5- GH-P5- GM-P5- GM-M5- G**-P5- G**-R5-

GH-H5- GH-P5- GM-P5- GM-M5- G**-P5- G**-R5- PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM Egzamin gimnazjalny ma formę pisemną i składa się z trzech części pisanych w trzech kolejnych dniach. W roku szkolnym 2014/15 są to: 21, 22 i 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach,

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, Dostosowanie warunków i formy sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów Na podstawie 37 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu / szczegółowy opis w Szkolnej Instrukcji, w skróconym przebiegu egzaminu gimnazjalnego i harmonogramie egzaminu/

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu/egzaminu w roku 2014/2015

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu/egzaminu w roku 2014/2015 Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu/egzaminu w roku 2014/2015 Przed sprawdzianem/egzaminem uczeń powinien: zapoznać się z instrukcją ze strony tytułowej arkusza odpowiedniego typu (przykładowe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany

EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

SPRAWDZIAN 2. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO SPRAWDZIAN na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), Rozporządzenia MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19 / 2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 23 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 19 / 2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 23 września 2014 r. Zarządzenie Nr 19 / 2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej Gimnazjum nr 2 im.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE ZNAK: D.4202.11.2014 ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE na podstawie PROCEDUR ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM obowiązujących w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 1 Komunikat dyrektora CKE z dnia 3 lipca 2014 r. HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014 R. Data Część egzaminu Godzina rozpoczęcia regulaminowy Czas trwania wydłużony dla uprawnionych

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU / EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU / EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU / EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

traumatyczną. porozumienia z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

traumatyczną. porozumienia z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Rola zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie dostosowaniu warunków egzaminu.

Rola zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie dostosowaniu warunków egzaminu. Rola zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie dostosowaniu warunków egzaminu. Małgorzata Kowalczyk doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli malgorzata.kowalczyk@rodon.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i uzupełnienia

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i uzupełnienia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i uzupełnienia do procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014 Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNZAJALNEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU. Rok szkolny 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNZAJALNEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU. Rok szkolny 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNZAJALNEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU Rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM. obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM. obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 (Wersja uaktualniona; 1 grudnia 2014 r.) Warszawa 2014 Procedury organizowania i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnych oraz (DzU nr 19, poz. 167), 6 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

niepełnosprawnych oraz (DzU nr 19, poz. 167), 6 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy)

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14. ul. Kcyńska 49, 85 304 Bydgoszcz tel./fax.: (52) 37-313-35, 37-316-88 NIP 953-24-32-006 zsnr14@bip.oswiata.bydgoszcz.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14. ul. Kcyńska 49, 85 304 Bydgoszcz tel./fax.: (52) 37-313-35, 37-316-88 NIP 953-24-32-006 zsnr14@bip.oswiata.bydgoszcz. WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 37 INTEGRACYJNYM W BYDGOSZCZY I. Postanowienia ogólne. 1. Egzamin w III klasie gimnazjum odbywa się na terenie ZS nr 14

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU/EGZAMINU W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ W CZELADZI

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU/EGZAMINU W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ W CZELADZI PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU/EGZAMINU W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ W CZELADZI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (tekst jedn. Dz.U. 2014, poz. 392).

społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (tekst jedn. Dz.U. 2014, poz. 392). Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form sprawdzianu 2015 do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący

Bardziej szczegółowo

2. Materiały egzaminacyjne przechowywane są w kasie pancernej, znajdującej się w sekretariacie szkoły.

2. Materiały egzaminacyjne przechowywane są w kasie pancernej, znajdującej się w sekretariacie szkoły. PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WOLBORZU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013/2014 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja przygotowania i organizacji Sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie rok szkolny 2014/2015 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2016

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2016 SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2016 I. Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzenia sprawdzianu w 2016r. została przygotowana w oparciu o: 1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2015

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2015 SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2015 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzenia sprawdzianu w 2015 r. została przygotowana w oparciu o: 1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalne sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Dopuszczalne sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego Dopuszczalne sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego Uprawnieni do dostosowania Uczniowie słabo słyszący Uczniowie słabo widzący Podstawa dostosowania

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

Uczeń przystępuje do sprawdzianu w szkole, do której uczęszcza. Przystąpienie do niego jest warunkiem koniecznym ukończenia szkoły podstawowej.

Uczeń przystępuje do sprawdzianu w szkole, do której uczęszcza. Przystąpienie do niego jest warunkiem koniecznym ukończenia szkoły podstawowej. Uczeń przystępuje do sprawdzianu w szkole, do której uczęszcza. Przystąpienie do niego jest warunkiem koniecznym ukończenia szkoły podstawowej. Sprawdzianu nie można nie zdać. Uczeń, który się spóźni na

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 7. Organizacja i przebieg sprawdzianu

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 7. Organizacja i przebieg sprawdzianu Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 7. Organizacja i przebieg sprawdzianu 1. Sprawdzian odbywa się w terminie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W SWARZĘDZU

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W SWARZĘDZU WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W SWARZĘDZU PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY PROCEDURY CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2015/2016 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014/2015 ROKU

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014/2015 ROKU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014/2015 ROKU Gimnazjum Sportowe w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie 1 Spis treści: I. Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW / Zgodnie z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLASY VI. w Polsko-Amerykańskiej Prywatnej Szkole Podstawowej w Szczecinie

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLASY VI. w Polsko-Amerykańskiej Prywatnej Szkole Podstawowej w Szczecinie SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLASY VI w Polsko-Amerykańskiej Prywatnej Szkole Podstawowej w Szczecinie Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 213 W ŁODZI

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 213 W ŁODZI Załącznik nr.1 do zarządzenia 4/1014 z dnia 12.02.2014 r. Dyrektora MOS nr.2 w Łodzi WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w innym miejscu niż szkoła

Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w innym miejscu niż szkoła SEKCJA 12. Załączniki 71 Załącznik 1. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w innym miejscu niż szkoła miejscowość data pieczęć szkoły identyfikator szkoły Dyrektor Okręgowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU

PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU I. WSTĘP 1. Procedury Przygotowania i Organizacji Egzaminów Zewnętrznych w Zespole Szkół w Pozezdrzu zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum. obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum. obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Warszawa 2013 2 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej

Bardziej szczegółowo

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 03 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 03 w w w. o k e. w a w. p l XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /w 03 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr./2013 Dyrektora Gimnazjum im. Agaty Mróz Olszewskiej W Bobolicach. SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU w Gimnazjum im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Bobolicach

Bardziej szczegółowo

PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE EGZAMIN GIMNAZJALNY

PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE EGZAMIN GIMNAZJALNY ANEKS PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 G_ANEKS_2011_zweryfikowany Strona 1 z 13 INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA PRAC

Bardziej szczegółowo

Szkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu w dniu 1 kwietnia 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach

Szkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu w dniu 1 kwietnia 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach Szkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu w dniu 1 kwietnia 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzenia sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

z 18 lutego 1999r w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych i ich zasięgu terytorialnego ( Dz. U. nr 14 z 1999r. poz. 134).

z 18 lutego 1999r w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych i ich zasięgu terytorialnego ( Dz. U. nr 14 z 1999r. poz. 134). Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku w roku szkolnym 2014/2015 Podstawy prawne 1. Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2015

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2015 SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2015 1.Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzenia sprawdzianu w 2015 r. została przygotowana w oparciu o: 1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Warszawa 2014 Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15

Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15 Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15 1. Obowiązki zdającego a) Zdający przystępuje do egzaminu i zdaje obowiązkowo: - w części ustnej egzaminy z następujących przedmiotów:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZKOLNA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS VI w Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarocinie Podstawy prawne 1.

INSTRUKCJA SZKOLNA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS VI w Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarocinie Podstawy prawne 1. INSTRUKCJA SZKOLNA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS VI w Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarocinie Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA

INFORMACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 Warszawa 2015 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012 I. FAZA ORGANIZACYJNA WSTĘPNA. 1. Dyrektor szkoły zobowiązany jest w formie pisemnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SALEZJAŃSKIM GIMNAZJUM W SOKOŁOWIE PODLASKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SALEZJAŃSKIM GIMNAZJUM W SOKOŁOWIE PODLASKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w 2015 r. Strona 1 z 15 SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SALEZJAŃSKIM GIMNAZJUM W SOKOŁOWIE

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zadań związanych z organizacją sprawdzianu szóstoklasisty

Harmonogram zadań związanych z organizacją sprawdzianu szóstoklasisty Harmonogram zadań związanych z organizacją szóstoklasisty Ogólne informacje: 1. Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE. ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r.

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE. ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE I. INFORMACJE OGÓLNE ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r. 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składa się z dwóch

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Spis treści Wstęp..... 3 1. Miejsce i warunki przeprowadzania sprawdzianu.....

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi w roku szkolnym 2014/2015

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi w roku szkolnym 2014/2015 Spis treści Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi w roku szkolnym 2014/2015 Wstęp 1 Rozdział I. Miejsce i warunki przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

10. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego (lub jego zastępca), informuje z dwutygodniowym

10. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego (lub jego zastępca), informuje z dwutygodniowym Informacje dla słuchaczy Szkoły Policealnej nr 7 dla Dorosłych w Centrum Kształceniu Ustawicznego w Bytomiu dotyczące przeprowadzania egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy

Bardziej szczegółowo

} Na egzaminie gimnazjalnym mogą pojawić się zadania dotyczące wiedzy i umiejętności z 9 lat nauki.

} Na egzaminie gimnazjalnym mogą pojawić się zadania dotyczące wiedzy i umiejętności z 9 lat nauki. } PODSTAWA PRAWNA: } - Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 roku ( Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.- szczególnie nowelizacja rozporządzenia wprowadzona 20 sierpnia 2010 roku. Bezpośrednio wiąże ona

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny podstawowe informacje

Egzamin gimnazjalny podstawowe informacje Egzamin gimnazjalny podstawowe informacje Egzamin gimnazjalny jest: powszechny - zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i ciężkim, obowiązkowy - przystąpienie

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum. obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum. obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012 Warszawa 2011 2 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 (Wersja uaktualniona; 1 grudnia 2014 r.) Warszawa 2014 Procedury organizowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY zielona@sppaprotnia.konin.pl Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Paprotni Paprotnia ul. Zielona 12 62-513 Krzymów NIP 665-24-41-897 REGON 00119011 tel. 063-2493668 lub 063-2493768 www.sppaprotnia.konin.pl

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PRYMUSOWEJ WOLI Spis treści: I. Wstęp II. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

tak tak orzeczenie 2 nie tak orzeczenie nie tak orzeczenie

tak tak orzeczenie 2 nie tak orzeczenie nie tak orzeczenie Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum. obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum. obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 Warszawa 2012 2 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji sprawdzianu/egzaminu Strona 1 z 8 SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU obowiązująca w roku 2016 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie Lp Nazwa powiatu/dzielnicy Liczba szkół i placówek Delegatura Promotor prowadzący szkolenie Terminy Miejsce konferencji 1. Siedlce- miasto 101

Bardziej szczegółowo

(na szkolenie Dyrektorów szkół/placówek i kierowników ośrodków egzaminacyjnych)

(na szkolenie Dyrektorów szkół/placówek i kierowników ośrodków egzaminacyjnych) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-814 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 45-70-335 tel./fax. (022) 45-70-345 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl Materiał pomocniczy (na szkolenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego po trzeciej klasie Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Gębicach

SZKOLNA INSTRUKCJA organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego po trzeciej klasie Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Gębicach Załącznik nr 1 Zarządzenie nr 27/2014/2015 z dnia 16 marca 2015 r Dyrektora Zespołu Szkół w Gębicach SZKOLNA INSTRUKCJA organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego po trzeciej klasie Publiczne

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM W CHODZIEŻY

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM W CHODZIEŻY 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 51/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM W CHODZIEŻY obowiązujące od 1 września

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

tel.: 71/333 03 12; fax: 71/333 03 18 www.sp2.sobotka.pl e-mail: sp2sobotka@gazeta.pl

tel.: 71/333 03 12; fax: 71/333 03 18 www.sp2.sobotka.pl e-mail: sp2sobotka@gazeta.pl Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Sobótce ul. Marii Skłodowskiej Curie 19 55-050 Sobótka tel.: 71/333 03 12; fax: 71/333 03 18 www.sp2.sobotka.pl e-mail: sp2sobotka@gazeta.pl ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZBIORCZY PRZEBIEGU CZĘŚCI DRUGIEJ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO (MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ) W KWIETNIU

PROTOKÓŁ ZBIORCZY PRZEBIEGU CZĘŚCI DRUGIEJ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO (MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ) W KWIETNIU w tym: w tym: Załącznik 9b Protokół zbiorczy przebiegu egzaminu gimnazjalnego część 2. (kwiecień) miejscowość pieczęć szkoły identyfikator szkoły data PROTOKÓŁ ZBIORCZY PRZEBIEGU CZĘŚCI DRUGIEJ EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie PODSTAWY PRAWNE

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie PODSTAWY PRAWNE Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie PODSTAWY PRAWNE 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Rok szkolny 2011/2012 1 SPIS TREŚCI I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 I N F O R M A C J E D L A U C Z N I Ó W

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 I N F O R M A C J E D L A U C Z N I Ó W ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 I N F O R M A C J E D L A U C Z N I Ó W 2014 Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do egzaminu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU/ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WŁOSZAKOWICACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU/ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WŁOSZAKOWICACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU/ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WŁOSZAKOWICACH (fragmenty) ROK SZKOLNY 2014/15 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowie/słuchacze/absolwenci uprawnieni do dostosowania: Dostosowanie formy warunków

1. Uczniowie/słuchacze/absolwenci uprawnieni do dostosowania: Dostosowanie formy warunków Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2015 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej. obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej. obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Warszawa 2013 Spis treści Wstęp. 3 1. Miejsce i warunki przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O SPRAWDZIANIE

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O SPRAWDZIANIE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O SPRAWDZIANIE OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O SPRAWDZIANIE OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 opracowany przez Centralną Komisję

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2015

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2015 Szkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu 2015 Strona 1 z 12 SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2015 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzenia sprawdzianu w 2015r. została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej. obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej. obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Warszawa 2013 Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla osób, które uczęszczają na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy

Informacje ogólne dla osób, które uczęszczają na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy Informacje ogólne dla osób, które uczęszczają na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo