Szkolenie dyrektorów gimnazjów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie dyrektorów gimnazjów"

Transkrypt

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Szkolenie dyrektorów gimnazjów marzec

2 Tematyka szkolenia 1. Przepisy i procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku. 2. Zadania dyrektora szkoły jako przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 3. Organizacja i przeprowadzanie egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku wybrane punkty procedur. 4. Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego. 5. Dystrybucja i redystrybucja arkuszy egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku. 2

3 Materiały przygotowane dla dyrektorów gimnazjów Naklejki z kodami kreskowymi Instrukcja na żółtej kartce zawierająca między innymi: wykaz kopert dostarczanych do punktu OKE, dokładny opis sposobu pakowania materiałów egzaminacyjnych do bezpiecznych kopert informacje dotyczące rozmieszczenia na arkuszach egzaminacyjnych naklejek z kodem szkoły i numerem PESEL ucznia wykaz punktów redystrybucji 3

4 Przepisy i procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 4

5 Podstawy prawne egzaminu gimnazjalnego Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w klasie trzeciej gimnazjum na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Zakres wiadomości i umiejętności Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977) Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, ze zm.) w tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające powyższe rozporządzenie (Dz.U. z 2013 r., poz. 520) Wzór zaświadczeń Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. nr 97, poz. 624, ze zm.) 5

6 6 Przypomnienie zmian wprowadzonych Rozporządzeniem z 25 kwietnia 2013 r. (Dz.U r., poz. 520) obowiązujących od 1 września 2013 r W przypadku egzaminu gimnazjalnego w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić wychowawca zdających oraz w części pierwszej i części drugiej nauczyciele przedmiotu lub przedmiotów, z których jest przeprowadzony dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego; w części trzeciej nauczyciele języka obcego, z którego jest przeprowadzony egzamin gimnazjalny. OKE w Warszawie

7 7 Przypomnienie zmian wprowadzonych Rozporządzeniem z 25 kwietnia 2013 r. (Dz.U r., poz. 520) obowiązujących od 1 września 2013 r W przypadku: stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań wniesienia urządzeń telekomunikacyjnych zakłócania egzaminu stwierdzenia podczas sprawdzania niesamodzielnego rozwiązywania zadań przewodniczący unieważnia dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. Uczeń taki przystępuje ponownie do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie W przypadku, gdy uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu w odpowiednim terminie przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie. OKE w Warszawie

8 Dyrektor OKE zwalnia z egzaminu na podstawie Przypomnienie zmian wprowadzonych Rozporządzeniem z 25 kwietnia 2013 r. (Dz.U r., poz. 520) obowiązujących od 1 września 2013 r W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie dyrektor komisji okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. (Załącznik nr 2 Procedur) Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej mogą być zwolnieni przez dyrektora OKE z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. (Załącznik nr 3 Procedur) OKE w Warszawie

9 Stosowanie obowiązujących przepisów (zwolnienia uczniów z egzaminu) 9 Przykład 1 Uczeń niepełnosprawny intelektualnie oraz niepełnosprawny ruchowo (nieumiejący samodzielnie czytać i pisać) mający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest zgłoszony do egzaminu, a rada pedagogiczna rozważa możliwości dostosowania mu warunków egzaminacyjnych. Jednocześnie rodzice ucznia składają wniosek o zwolnienie ucznia z egzaminu. Dyrektor OKE rozpatruje zasadność wniosku i zwalnia ucznia z egzaminu Przykład 2 Uczeń z chorobą przewlekłą mający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza zostaje zgłoszony do egzaminu, a rada pedagogiczna ustala dla niego odpowiednie dostosowania warunków egzaminacyjnych (październik/listopad 2014). Ten sam uczeń z powodu złego stanu zdrowia nie mógł przystąpić w kwietniu 2015 r. do egzaminu gimnazjalnego (części/zakresu) i został zgłoszony do egzaminu w terminie dodatkowym, w czerwcu 2015 r. Stan zdrowia nie pozwolił temu uczniowi na przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym, wówczas dyrektor szkoły składa wniosek do dyrektora OKE o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. Do wniosku dołącza prośbę rodziców i aktualne zaświadczenie lekarskie. Dyrektor OKE zwalnia tego ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. OKE w Warszawie

10 Przypomnienie zmian wprowadzonych Rozporządzeniem z 25 kwietnia 2013 r. (Dz.U r., poz. 520) obowiązujących od 1 września 2013 r W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata konkursu lub finalisty olimpiady, z innego języka obcego niż ten, który zadeklarował w trzeciej części egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu gimnazjalnego, informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego, jeżeli uczeń uczy się tego języka jako obowiązkowego. Przykład Uczeń przystąpił do konkursu kuratoryjnego z języka niemieckiego, którego uczył się w szkole, i został jego laureatem. Na egzaminie gimnazjalnym zadeklarował jednak język angielski. Postanowił więc skorzystać z przywileju laureata i zmienić deklarację (Załącznik 1d). Dyrektor szkoły umożliwia mu to w terminie do 7 kwietnia (na 2 tygodnie przed egzaminem). Jest to równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym. OKE w Warszawie

11 Zmiany dotyczące egzaminu gimnazjalnego obowiązujące od 2014 roku Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni 2) z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego z części trzeciej tego egzaminu. W ust. 3. i 4. tego paragrafu jest zapisane, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1. jest równoznaczne z otrzymaniem z odpowiedniego zakresu lub odpowiedniej części egzaminu (w przypadku egzaminu z języka) najwyższego wyniku. OKE w Warszawie

12 Zmiany dotyczące egzaminu gimnazjalnego obowiązujące od 1 września 2014 roku 12 Procedury str. 33: Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, którzy uzyskali ten tytuł w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014 i zgodnie z regulaminem danej olimpiady / danego konkursu - byliby odpowiednio w 2013 lub 2014 zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu- są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku i na zaświadczeniu otrzymują z tej części najwyższy wynik. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, którzy uzyskali ten tytuł w roku szkolnym 2014/2015 są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego z części trzeciej tego egzaminu. Na zaświadczeniu uczniowie otrzymują najwyższy wynik z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu, a w przypadku części trzeciej najwyższy wynik z poziomu podstawowego lub rozszerzonego. OKE w Warszawie

13 Zmiany dotyczące egzaminu gimnazjalnego obowiązujące od 1 września 2014 roku - przykłady 13 Przykład 1. Uczeń został laureatem konkursu przedmiotowego z geografii w roku szkolnym 2013/2014. Jakie ma uprawnienia z tego tytułu? Zgodnie z regulaminem konkursu byłby zwolniony w 2014 z odpowiedniej części egzaminu a zatem taki uczeń będzie zwolniony z obowiązku przystępowania do całej części matematyczno-przyrodniczej w 2015 roku. Przykład 2. Uczeń został laureatem konkursu przedmiotowego z geografii w roku szkolnym 2014/2015. Jakie ma uprawnienia z tego tytułu? W myśl obecnie obowiązujących przepisów ( 39 rozporządzenia o ocenianiu) taki uczeń będzie zwolniony z obowiązku przystępowania do zakresu z przedmiotów przyrodniczych. OKE w Warszawie

14 Procedury 15

15 Procedury nowe załączniki 16 Załącznik nr 1d Wniosek o wprowadzenie zmian w deklaracji przystąpienia do części trzeciej egzaminu w związku z uzyskaniem tytułu laureata konkursu przedmiotowego Załączniki nr 9a,9b,9c Zbiorcze protokoły przebiegu egzaminu (obowiązujące w kwietniu) Załączniki nr 10a,10b,10c Zbiorcze protokoły przebiegu egzaminu (obowiązujące w styczniu i czerwcu) Załącznik nr 15 Wniosek dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w innym miejscu niż szkoła OKE w Warszawie

16 Komunikaty (harmonogram egzaminów) 17

17 Termin dodatkowy 3. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 47 ust. 3, 49 ust. 1 i 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia: część humanistyczna 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00 z zakresu języka polskiego godz. 11:00 część matematyczno-przyrodnicza 2 czerwca 2015 r. (wtorek) z zakresu przedmiotów przyrodniczych godz. 9:00 z zakresu matematyki godz. 11:00 język obcy nowożytny 3 czerwca 2015 r. (środa) na poziomie podstawowym godz. 9:00 na poziomie rozszerzonym godz. 11:00 18

18 OKE w Warszawie Komunikaty (harmonogram egzaminów) Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół: z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu 19 czerwca 2015 r. (data wydania zaświadczenia: 26 czerwca 2015 r.) 19

19 Zadania dyrektora szkoły jako przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego 20

20 Komunikaty (dostosowania) 21

21 Zadania przewodniczącego SZE Przewodniczący SZE może powołać zastępcę SZE nie później niż na 2 miesiące przed egzaminem (21 lutego). Przewodniczący SZE powołuje pozostałych członków SZE nie później niż na 1 miesiąc przed egzaminem (21 marca). powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego; powołania członków zespołu; oświadczenia zastępcy i członków zespołu w sprawie zabezpieczenia i ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem są przechowywane w szkolnej dokumentacji Przewodniczący SZE ma obowiązek poinformować uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego odpowiednio wcześnie przed egzaminem. 22

22 Zadania przewodniczącego SZE Dyrektor szkoły/przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odpowiada za przygotowanie i weryfikację listy uczniów przygotowanie sal i sprzętu do odtwarzania płyt CD upewnienie się, że można na nim odtworzyć płyty przekazywane z CKE dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu odbiór i właściwe zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych zgodny z procedurami przebieg egzaminu skompletowanie dokumentacji egzaminacyjnej i przekazanie wymaganej jej części do OKE; dostarczenie do punktów OKE zabezpieczonych materiałów egzaminacyjnych zgodnie z otrzymaną instrukcją odbiór z OKE zaświadczeń o wynikach egzaminu i przekazanie ich uczniom 23

23 Zespół nadzorujący W skład zespołu nadzorującego przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej sali wchodzi co najmniej trzech nauczycieli, w tym, co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub placówce. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce, to nauczyciel mający innego pracodawcę. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego może w szczególnych przypadkach losowych nawet w dniu egzaminu dokonać zmiany składu zespołów nadzorujących, pod warunkiem, że skład tych zespołów będzie zgodny z rozporządzeniem. 24

24 Zespół nadzorujący Gdy egzamin jest przeprowadzany przy udziale nauczyciela wspomagającego przy czytaniu i/lub pisaniu, lub specjalisty z zakresu niepełnosprawności funkcję tę pełni członek zespołu nadzorującego. Członkami zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny nie może być WYCHOWAWCA oraz nauczyciele przedmiotów, które wchodzą w zakres danego arkusza Część humanistyczna Zakres 1. historycy, nauczyciele WOS Zakres 2. poloniści Część matematyczno-przyrodnicza Zakres 1. biolodzy, chemicy, fizycy, geografowie Zakres 2. matematycy Część z języka obcego nowożytnego angliści, germaniści, rusycyści, itp... 25

25 Instrukcja w PROCEDURACH przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego dla zdających korzystających z komputera podczas egzaminu Dotyczy uczniów niepełnosprawnych ruchowo, wdrożonych do pracy z komputerem, a także uczniów, którzy mają takie zalecenie w opinii o specyficznych trudnościach w nauce, ponieważ zaburzenie ich pisma uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej Trzeba pamiętać, że Uczeń korzysta z komputera z drukarką, odpowiednim oprogramowaniem. W komputerze należy wyłączyć Internet i programy sprawdzające poprawność pisowni. Zestaw egzaminacyjny ucznia jest zakodowany zgodnie z wymogami i zawiera na stronie tytułowej adnotację: Odpowiedzi zdającego znajdują się w arkuszu i na wydruku komputerowym lub Odpowiedzi zdającego znajdują się na wydruku komputerowym. Odpowiedź zdającego musi być poprzedzona numerem zadania/pytania zgodnym z numerem w arkuszu. Wydruk komputerowy należy zakodować: kod szkoły, trzyznakowy kod ucznia, numer PESEL. Po zakończeniu pracy wydruk komputerowy wraz z arkuszem należy włożyć do jednej bezpiecznej koperty. 26

26 Instrukcja w PROCEDURACH przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu w przypadku zdających korzystających z nauczyciela wspomagającego Trzeba pamiętać, że cały egzamin należy zarejestrować w formie jednego pliku audio egzamin musi odbyć się w oddzielnej sali nauczyciel wspomagający korzysta z arkusza dodatkowo zamówionego obydwa arkusze trzeba zakodować i zrobić odpowiednie adnotacje: arkusz zdającego i arkusz nauczyciela wspomagającego do bezpiecznej koperty należy spakować obydwa arkusze oraz opatrzoną kodem szkoły i kodem ucznia płytę CD lub DVD z nagraniem. Kopertę należy podpisać: Praca wykonana z nauczycielem wspomagającym oraz nagrania 27

27 Uczniowie z głęboką dysleksją mający poważne trudności w samodzielnym czytaniu i zrozumieniu dłuższego tekstu Nauczyciel jeden raz odczytuje teksty liczące 250 słów lub więcej (na stronie tytułowej arkusza będzie informacja o tym, czy arkusz zawiera takie teksty). Trzeba pamiętać, że: nauczyciel korzysta z arkusza rezerwowego, który bez żadnych adnotacji należy zwrócić razem z arkuszami niewykorzystanymi w sali może znajdować się więcej niż jeden uczeń korzystający z takiego wspomagania nauczyciel czyta po kolei tylko teksty liczące 250 słów lub więcej, wskazane na stronie tytułowej czasu czytania nie wlicza się do czasu egzaminu godzina rozpoczęcia pracy zapisywana jest po skończeniu czytania egzamin w tej sali nie jest nagrywany OKE Warszawa 28

28 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR 29

29 Dystrybucja Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek zespołu, w obecności innego członka tego zespołu odbiera przesyłkę i sprawdza jej zgodność z zapotrzebowaniem. W razie niezgodności lub w przypadku naruszenia paczki kontaktuje się z dyrektorem OKE i z dystrybutorem fax: sekretariat 30

30 Dystrybucja 21 kwietnia (wtorek ) cz. humanistyczna 22 kwietnia (środa ) cz. matematyczno-przyrodnicza 23 kwietnia (czwartek ) cz. język obcy nowożytny termin dodatkowy 1 czerwca (poniedziałek ) dla wszystkich części egzaminu 31

31 Zawartość paczki z materiałami egzaminacyjnymi arkusze egzaminacyjne z naklejkami na niezszytych bokach, konfekcjonowane w pakiety nie większe niż po 20 egzemplarzy, zapakowane w przezroczyste koperty, w liczbie odpowiadającej zamówieniu, arkusze zapasowe z nadrukiem REZERWA, płyty CD, koperty zwrotne, instrukcja zawierająca informacje o sposobie komunikowania się dyrektora szkoły z dystrybutorem w celu uruchomienia procedury awaryjnej, szczegółowa specyfikacja zawartości przesyłki (nazwa części egzaminu, rodzaje arkuszy, symbole arkuszy, liczba arkuszy, liczba płyt, liczba bezpiecznych kopert) 32

32 Opis symboli GH-H2 gimnazjum, cz. hum, historia i wos, arkusz dost. dla ucznia z autyzmem GH-P1 część humanistyczna j. polski, arkusz standardowy GM-P1 część matematyczno-przyrodnicza przedmioty przyrodnicze, arkusz stand. GM-M1 część matematyczno-przyrodnicza matematyka, arkusz stand. GA-P1 gimnazjum, język angielski, poziom podstawowy, arkusz standardowy GA-R1 język angielski rozszerzony GN-P1 język niemiecki podstawowy GR-P1 język rosyjski podstawowy GF-P1 język francuski podstawowy GE-P1 język hiszpański podstawowy, arkusz standardowy GW-P1 język włoski podstawowy, arkusz standardowy GU-P1 język ukraiński podstawowy, arkusz standardowy 33

33 Schemat arkusza egzaminacyjnego 34 OKE w Warszawie

34 Schemat arkusza egzaminacyjnego 35 OKE w Warszawie

35 Arkusze dostosowane 36 Uwaga! W arkuszach dostosowanych, a więc przeznaczonych dla uczniów: z autyzmem - G -2 słabowidzących i niewidomych - G..-4, G..-5, G..-6 słabosłyszących i niesłyszących G -7 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim G -8 nie ma kart rozwiązań zadań otwartych! OKE w Warszawie

36 Płyty CD do trzeciej części egzaminu Teksty do poszczególnych zadań są nagrane na płycie CD jako odrębne ścieżki, ale nagranie jest ciągłe i w trakcie odtwarzania nie należy ingerować w jego przebieg. Podział na ścieżki ułatwia powrót do konkretnego zadania w razie konieczności wymiany wadliwej płyty. arkusz na poziomie podstawowym ścieżka 1. wstęp oraz zadanie 1. ścieżka 2. zadanie 2. ścieżka 3. zadanie 3. ścieżka 4. zadanie 4. arkusz na poziomie rozszerzonym ścieżka 1. wstęp oraz zadanie 1. ścieżka 2. zadanie 2. Płyta z wydłużonymi przerwami jest dołączona do wszystkich arkuszy dostosowanych oraz do arkusza G*1, jeśli zamówiona została dla ucznia niesprawnego ruchowo lub z afazją 37

37 Przygotowanie sal do egzaminu Ustawienie i ponumerowanie stolików usunięcie pomocy dydaktycznych z zakresu danej części egzaminu przygotowanie miejsc dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów (członkowie zespołu mogą poruszać się po sali, ale w taki sposób, żeby nie rozpraszali zdających) umieszczenie sprawnego zegara oraz tablicy do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia danego zakresu egzaminu umieszczenie przed wejściem do sali listy zdających przygotowanie wizytówek z imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL, kodem zdającego oraz kartek z numerami stolików 38

38 e Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR: 10. Przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności przedstawiciela zdających odbiera od przewodniczącego SZE a. odpowiednią liczbę i rodzaj materiałów egzaminacyjnych, tzn. arkuszy egzaminacyjnych oraz płyt CD (w przypadku egzaminu z języka) bezpośrednio przed danym zakresem egzaminu b. listę zdających w danej sali (Hermes) przygotowaną przez OKE c. druk protokołu przebiegu egzaminu w danej sali (Załącznik nr 8) d. naklejki z nr PESEL i kodem szkoły (Można przekazać je wcześniej członkom zespołu nadzorującego egzamin w poszczególnych salach) e. koperty zwrotne do pakowania materiałów egzaminacyjnych 39

39 Naklejki z nr PESEL i kodem szkoły (15 sztuk dla każdego cznia + jedna z jego nazwiskiem) Wiśniewska Julia PESEL PESEL Kod szkoły P P05 PESEL PESEL P P05 PESEL PESEL P P05 40

40 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR: 13. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego SZE zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście i losują numery stolików, przy których będą pracowali. Otrzymują: kartkę z imieniem i nazwiskiem, kodem ucznia, PESELEM naklejki z nr PESEL i kodem szkoły (potrzebne są dwie naklejki do pierwszego zakresu w danym dniu i trzy do drugiego zakresu) 41

41 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR: 14. Zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował. Do sali wnosi jedynie dozwolone przybory. Na egzaminie gimnazjalnym nie wolno korzystać z kalkulatora i słowników 15. Po otrzymaniu przez uczniów arkuszy egzaminacyjnych (ich rozdawanie powinno zacząć się punktualnie o godzinie rozpoczęcia egzaminu wyznaczonej przez CKE) przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających: a. o obowiązku zapoznania się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza b. o konieczności wyrwania kart rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego w przypadku arkuszy z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym (oprócz uczniów piszących arkusze dostosowane) c. o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron 42

42 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR: d. o konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE oraz o sposobie kodowania arkuszy egzaminacyjnych uczniowie wpisują swój kod i PESEL oraz naklejają naklejki (nie dotyczy: dyslektyków, piszących arkusze dostosowane oraz niesprawnych ruchowo i uczniów z afazją, ponieważ robi to za nich zespół nadzorujący) (Członkowie zespołu nadzorują kodowanie prac!) f. o dodatkowych 5 minutach po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi Po skończeniu czynności organizacyjnych PZN zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu 43

43 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR: 27. Na 10 minut przed zakończeniem czasu pracy PZN przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi (z wyjątkiem dyslektyków i rozwiązujących arkusze dostosowane) 28. Po upływie czasu przeznaczonego na pracę przewodniczący: a. informuje zdających o zakończeniu pracy b. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi c. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów d. po upływie dodatkowego czasu poleca uczniom odłożenie arkuszy na brzeg stolika 29. Członkowie zespołu nadzorującego w obecności uczniów sprawdzają kompletność arkuszy i przyjmują je od zdających. Następnie zezwalają uczniom na opuszczenie sali (z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny przy pakowaniu materiałów egzaminacyjnych) 44

44 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego Na egzaminie z historii i wiedzy o społeczeństwie z przedmiotów przyrodniczych z języka obcego na poz. podstawowym przewodniczący zespołu nadzorującego poleca zdającym: a) uważne zapoznanie się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza, b) sprawdzenie kompletności arkusza, w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron c) sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE d) zapisanie trzyznakowych kodów numerów PESEL oraz umieszczenie naklejek przygotowanych przez OKE w wyznaczonych miejscach na zeszycie zadań i karcie odpowiedzi (dwie naklejki) 45

45 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego Na egzaminie z języka polskiego z matematyki z języka na poz. rozszerzonym przewodniczący zespołu nadzorującego poleca zdającym: a) uważne zapoznanie się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza, b) wyrwanie kart rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza (nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań otwartych) c) sprawdzenie kompletności arkusza, w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron d) sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE e) zapisanie trzyznakowych kodów i numerów PESEL oraz umieszczenie naklejek przygotowanych przez OKE w wyznaczonych miejscach - w zeszycie zadań, na karcie rozwiązań zadań otwartych oraz na karcie odpowiedzi (3 naklejki) 46

46 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego kodowanie arkusza wybrane punkty PROCEDUR: 17. Uczeń koduje w części pierwszej z zakresu - historii i wiedzy o społeczeństwie zeszyt zadań i kartę odpowiedzi - języka polskiego zeszyt zadań, kartę rozwiązań oraz kartę odpowiedzi (nieoderwaną!) w części drugiej z zakresu: - przedmiotów przyrodniczych zeszyt zadań i kartę odpowiedzi - matematyki - zeszyt zadań, kartę rozwiązań oraz kartę odpowiedzi (nieoderwaną!) w części trzeciej na poziomie: - podstawowym - zeszyt zadań i kartę odpowiedzi - rozszerzonym - zeszyt zadań, kartę rozwiązań oraz kartę odpowiedzi (nieoderwaną!) 47

47 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego kodowanie arkusza (j. polski, matematyka, j. obcy na poz. rozszerz.) wybrane punkty PROCEDUR: 48

48 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego kodowanie arkusza (j. polski, matematyka, j. obcy na poz. rozszerz.) wybrane punkty PROCEDUR: 49

49 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego kodowanie arkusza (historia, przedmioty przyrodnicze, j. obcy na poz. podstawowym) wybrane punkty PROCEDUR: 50

50 Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR 51

51 Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR: 1.1. w terminie głównym (w kwietniu) Po zakończeniu odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu członkowie ZN w obecności przedstawiciela uczniów: a. odnotowują na liście zdających oddanie arkuszy i podpisują czytelnie listy, b. zaznaczają na pierwszej stronie arkusza i karcie odpowiedzi lub (w zależności od zakresu/poziomu) także w karcie rozwiązań zadań otwartych uprawnienia konkretnego ucznia do c. przygotowują materiały do przekazania do OKE w części pierwszej z zakresu historii i wos-u tylko karty odpowiedzi języka polskiego karty rozwiązań zdań otwartych wraz z nieoderwanymi kartami odpowiedzi w części drugiej z zakresu przedmiotów przyrodniczych tylko karty odpowiedzi matematyki karty rozwiązań zdań otwartych wraz z nieoderwanymi kartami odpowiedzi w części trzeciej z na poziomie podstawowym tylko karty odpowiedzi rozszerzonym karty rozwiązań zdań otwartych wraz z nieoderwanymi kartami odpowiedzi 52

52 Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR: Uwaga W przypadku uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia odpowiedzi zespół nadzorujący przygotowuje do przekazania do OKE całe arkusze, bez względu na zakres/poziom egzaminu. Zeszyty zadań tych uczniów, którzy mieli obowiązek przenoszenia odpowiedzi do zadań na karty odpowiedzi, zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, przechowywane są w szkole do momentu zakończenia rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. 53

53 Zaznaczanie dostosowań na arkuszu Dyslektycy Uczniowie z afazją Uczniowie mający trudności adaptacyjne (dotyczy tylko egz. z j. polskiego) Uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej (dotyczy egz. z j. polskiego i j. obcego na poz. rozszerz.) 54

54 Zaznaczanie dostosowań na arkuszu Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową Uczniowie rozwiązujący arkusze dostosowane (G-2, G-4, G-5, G-6, G-7) 55

55 Przekazanie materiałów egzaminacyjnych do OKE wybrane punkty PROCEDUR: 4.1. w terminie głównym (w kwietniu) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przekazuje do punktu redystrybucji OKE a. z części pierwszej egzaminu z historii i wos-u wypełnione przez zdających karty odpowiedzi z języka polskiego wypełnione przez zdających karty rozwiązań zadań otwartych wraz z nieoderwanymi kartami odpowiedzi b. z części drugiej egzaminu z przedmiotów przyrodniczych wypełnione przez zdających karty odpowiedzi z matematyki wypełnione przez zdających karty rozwiązań zadań otwartych wraz z nieoderwanymi kartami odpowiedzi c. z części trzeciej egzaminu z poziomu podstawowego wypełnione przez zdających karty odpowiedzi z poziomu rozszerzonego wypełnione przez zdających karty rozwiązań zadań otwartych wraz z nieoderwanymi kartami odpowiedzi 56

56 Przekazanie materiałów egzaminacyjnych do OKE wybrane punkty PROCEDUR: W przypadku uczniów, którzy nie mają obowiązku zaznaczania odpowiedzi w arkuszu standardowym piszą arkusze dostosowane przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przekazuje do OKE całe arkusze Uwaga W przypadku ucznia, który zgłosi, że nie zdążył przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zespół nadzorujący pakuje do bezpiecznej koperty całe arkusze i na kopercie robi adnotację: Np.: GH-H1 25 kart w tym jeden zeszyt zadań z kartą odpowiedzi 4.2. w terminie dodatkowym (w czerwcu) Z części pierwszej, drugiej i trzeciej przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przekazuje do punktu redystrybucji wypełnione zeszyty zadań z nieoderwanymi kartami odpowiedzi. 57

57 Koperty zwrotne Arkusze egzaminacyjne z części pierwszej G..-1, G..-2, G..-4, G..-5 można zapakować do jednej koperty. Arkusze egzaminacyjne G..-7 i G..-8 nie mogą być pakowane z arkuszami standardowymi i arkuszami dla uczniów niedowidzących - należy je spakować do koperty przygotowanej dla tych arkuszy (dla G..-7 i G..-8 może być wspólna koperta z odpowiednio opisaną zawartością lub dwie osobne) Wszystkie arkusze należy uporządkować zgodnie z kodami uczniów 58

58 Protokół przekazania materiałów egzaminacyjnych

59 Protokół przekazania materiałów egzaminacyjnych

60 Koperty zwrotne EGZAMIN GIMNAZJALNY HISTORIA I WOS Numer sali 3 KARTY ODPOWIEDZI Część egzaminu Zakres / Typ arkusza Kod sesji Liczba arkuszy /kart* Symbol arkusza G H - H Miejsce na kod szkoły w tym miejscu należy wpisać ręcznie kod szkoły 61

61 Koperty zwrotne Numer sali EGZAMIN GIMNAZJALNY J. POLSKI 2 Arkusze Część egzaminu Zakres / Typ arkusza Kod sesji Liczba Symbol arkusza G H - P P Miejsce na kod szkoły 62

62 Koperty zwrotne Numer sali EGZAMIN GIMNAZJALNY J. POLSKI 2 Karty rozwiązań zadań Część egzaminu Zakres / Typ arkusza Kod sesji Liczba Symbol arkusza G H - P Miejsce na kod szkoły 63

63 KOPERTA NR 1 Niezaklejona papierowa koperta formatu A4 z pieczątką szkoły, z wyraźnie zapisanym kodem szkoły i napisem: DOKUMENTACJA Protokół przekazania/odbioru materiałów egzaminacyjnych Protokoły zbiorcze przebiegu egzaminu Załączniki nr 9a, 9b, 9c (w czerwcu 10a, 10b, 10c) zawierające wykazy uczniów, którzy nie przystąpili do części/zakresu egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych i uczniów, którym przerwano zakres egzaminu Zweryfikowane listy zdających z wszystkich sal egzaminacyjnych (wydruki z Hermesa przekazane szkołom przez OKE) Decyzja/e o przerwaniu i unieważnieniu uczniowi/uczniom Załącznik nr 11 wraz z zestawem Kopia specyfikacji zawartości przesyłki 64

64 Uwaga! W wykazie osób nieobecnych nie umieszczamy uczniów: zwolnionych decyzją dyrektora OKE, laureatów konkursów przedmiotowych (w wypadku laureatów należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia), którzy przerwali naukę lub zostali przeniesieni do innej szkoły (ci uczniowie powinni zostać wykreśleni z list Hermesa). Jeśli Załączniki 9a, 9b i/lub 9c zawierają wypełniony wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do części egzaminu/zakresu egzaminu, należy na KOPERCIE NR 1 napisać czerwonym kolorem drukowaną literę N. W przypadku zauważonych na listach Hermesa błędów, dotyczących ewidencji lub danych osobowych uczniów, należy odręcznie nanieść poprawki i na KOPERCIE NR 1 napisać czerwonym kolorem drukowaną literę H. 65

65 KOPERTA NR 2 Niezaklejona papierowa koperta formatu A4 z pieczątką szkoły, z wyraźnie zapisanym kodem szkoły i napisem: NIEWYKORZYSTANE ARKUSZE oraz NIEWYKORZYSTANE BEZPIECZNE KOPERTY Liczba arkuszy:... Liczba kopert:.. 66

66 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Plac Europejski 3 (dawna Grzybowska 77) Powiat/dzielnica Bielany, Śródmieście, Wola, Żoliborz Szkoła Podstawowa nr 120 w Warszawie ul. Międzyborska 70 Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła gmina Sulejówek 67

67 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Gimnazjum nr 141 w Warszawie ul. Trocka 4 Szkoła Podstawowa nr 2 w Mińsku Mazowieckim ul. Dąbrówki 10 Powiat/dzielnica Białołęka, Praga Północ, Targówek gminy: Marki, Ząbki miński, bez gminy Sulejówek Gimnazjum nr 3 w Otwocku ul. Kościuszki 28 otwocki Zespół Szkół nr 4 w Wołominie ul. 1-Maja 19 wołomiński, bez gmin: Marki, Ząbki 68

68 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Zespół Szkół nr 61 w Warszawie ul. Wiktorska 30/32 Mokotów, Ursynów, Wilanów Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Warszawie, ul. Czumy 8 Bemowo warszawski zachodni Gimnazjum Sportowe nr 17 w Warszawie ul. Powstańców Wielkopolskich 4 Ochota, Ursus, Włochy 69

69 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz. ul. L. Zondka 6 Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszkowie ul. Jasna 2 Powiat/dzielnica grodziski, żyrardowski pruszkowski Zespół Szkół w Legionowie ul. Zegrzyńska 3 legionowski, nowodworski Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie ul. Hanki Sawickiej 7 sochaczewski Gimnazjum nr 1 w Piasecznie ul. Sikorskiego 20 piaseczyński 70

70 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Ciechanów każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Szkoła Podstawowa nr 5 w Ciechanowie ul. Broniewskiego 1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku ul. Wieczorków 30 Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusku ul. Tysiąclecia 14 Powiat/dzielnica ciechanowski mławski płoński żuromiński pułtuski 71

71 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Ostrołęka każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostrołęce ul. Sienkiewicza 15 Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Partyzantów 39 Zespół Szkół nr 1 w Makowie Mazowieckim ul. Sportowa 9 Powiat/dzielnica m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski makowski przasnyski Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusku ul. Tysiąclecia 14 wyszkowski 72

72 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Płock każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Zespół Szkół nr 2 w Płocku ul. Chopina 62 płocki sierpecki Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku ul. Brzozowa 3 m. Płock gostyniński 73

73 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Radom każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Publiczne Gimnazjum nr 11 w Radomiu ul. Kujawska 14 Powiat/dzielnica lipski przysuski szydłowiecki zwoleński Gimnazjum nr 13 w Radomiu ul. 25 czerwca 79 białobrzeski radomski Gimnazjum nr 6 w Radomiu ul. Sadkowska 16 m. Radom kozienicki Szkoła Podstawowa nr 1 w Grójcu ul. Piłsudskiego 68 grójecki 74

74 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Siedlce każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach ul. 10 Lutego 18 m. Siedlce siedlecki Szkoła Podstawowa nr 1 w Garwolinie ul. Żwirki i Wigury 16 Szkoła Podstawowa w Węgrowie ul. Kościuszki 16 garwoliński sokołowski węgrowski Zespół Szkół nr 1 w Łosicach Ul. Szkolna 5 łosicki 75

75 Dziękujemy za uwagę! Wydział Sprawdzianów i Egzaminów Gimnazjalnych 76

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

W instrukcji zastosowano następujące skróty :

W instrukcji zastosowano następujące skróty : Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce - Osadzie I. Terminarz

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku 1 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn - uzupełnienie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 o informacje, zalecenia i instrukcje oraz wzory

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w 2015 roku. 1 I. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 oraz dla absolwentów liceów

Bardziej szczegółowo

O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH Z ZAKRESU:

O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH Z ZAKRESU: INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH Z ZAKRESU: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH WYMAGAŃ OKREŚLONYCH

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015:

PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015: PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015: INFORMACJE OGÓLNE: 1. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo: w części ustnej - egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2006/2007

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2006/2007 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2006/2007 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa, listopad 2006 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2014

Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2014 Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2014 0 Spis treści Wstęp... 2 I. Zasady obiegu informacji... 3

Bardziej szczegółowo

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie Rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja

Wewnątrzszkolna instrukcja Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Bielsku-Białej w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 1 im. NOBLISTÓW POLSKICH w SŁUPSKU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 1 im. NOBLISTÓW POLSKICH w SŁUPSKU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 1 im. NOBLISTÓW POLSKICH w SŁUPSKU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Słupsk 2013/2014 Spis treści Wstęp 3 I. Zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/ 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie UWAGA! Instrukcja wewnątrzszkolna

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w OPOCZNIE w roku szkolnym 2014/2015 Instrukcja została opracowana na podstawie:

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W I

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W I Instrukcja egzaminu maturalnego WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego 2014/2015 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 II Liceum Ogólnokształcące im. W. Wróblewskiego w Gliwicach ul. Wróblewskiego 9 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015 w CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w ŻORACH Wstęp 1) Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 I II III IV V Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze rok szkolny 20014/2015 MATURA 2015 I. Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu, ul. Obozowa 39 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej. Wewnątrzszkolna instrukcja

Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej. Wewnątrzszkolna instrukcja Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 30 październik 2014 rok Spis treści: I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. W.

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. W. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. W. Pola w Czersku Zawartość HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ... 2 DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo