Szkolenie dyrektorów gimnazjów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie dyrektorów gimnazjów"

Transkrypt

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Szkolenie dyrektorów gimnazjów marzec

2 Tematyka szkolenia 1. Przepisy i procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku. 2. Zadania dyrektora szkoły jako przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 3. Organizacja i przeprowadzanie egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku wybrane punkty procedur. 4. Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego. 5. Dystrybucja i redystrybucja arkuszy egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku. 2

3 Materiały przygotowane dla dyrektorów gimnazjów Naklejki z kodami kreskowymi Instrukcja na żółtej kartce zawierająca między innymi: wykaz kopert dostarczanych do punktu OKE, dokładny opis sposobu pakowania materiałów egzaminacyjnych do bezpiecznych kopert informacje dotyczące rozmieszczenia na arkuszach egzaminacyjnych naklejek z kodem szkoły i numerem PESEL ucznia wykaz punktów redystrybucji 3

4 Przepisy i procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 4

5 Podstawy prawne egzaminu gimnazjalnego Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w klasie trzeciej gimnazjum na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Zakres wiadomości i umiejętności Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977) Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, ze zm.) w tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające powyższe rozporządzenie (Dz.U. z 2013 r., poz. 520) Wzór zaświadczeń Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. nr 97, poz. 624, ze zm.) 5

6 6 Przypomnienie zmian wprowadzonych Rozporządzeniem z 25 kwietnia 2013 r. (Dz.U r., poz. 520) obowiązujących od 1 września 2013 r W przypadku egzaminu gimnazjalnego w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić wychowawca zdających oraz w części pierwszej i części drugiej nauczyciele przedmiotu lub przedmiotów, z których jest przeprowadzony dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego; w części trzeciej nauczyciele języka obcego, z którego jest przeprowadzony egzamin gimnazjalny. OKE w Warszawie

7 7 Przypomnienie zmian wprowadzonych Rozporządzeniem z 25 kwietnia 2013 r. (Dz.U r., poz. 520) obowiązujących od 1 września 2013 r W przypadku: stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań wniesienia urządzeń telekomunikacyjnych zakłócania egzaminu stwierdzenia podczas sprawdzania niesamodzielnego rozwiązywania zadań przewodniczący unieważnia dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. Uczeń taki przystępuje ponownie do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie W przypadku, gdy uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu w odpowiednim terminie przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie. OKE w Warszawie

8 Dyrektor OKE zwalnia z egzaminu na podstawie Przypomnienie zmian wprowadzonych Rozporządzeniem z 25 kwietnia 2013 r. (Dz.U r., poz. 520) obowiązujących od 1 września 2013 r W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie dyrektor komisji okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. (Załącznik nr 2 Procedur) Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej mogą być zwolnieni przez dyrektora OKE z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. (Załącznik nr 3 Procedur) OKE w Warszawie

9 Stosowanie obowiązujących przepisów (zwolnienia uczniów z egzaminu) 9 Przykład 1 Uczeń niepełnosprawny intelektualnie oraz niepełnosprawny ruchowo (nieumiejący samodzielnie czytać i pisać) mający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest zgłoszony do egzaminu, a rada pedagogiczna rozważa możliwości dostosowania mu warunków egzaminacyjnych. Jednocześnie rodzice ucznia składają wniosek o zwolnienie ucznia z egzaminu. Dyrektor OKE rozpatruje zasadność wniosku i zwalnia ucznia z egzaminu Przykład 2 Uczeń z chorobą przewlekłą mający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza zostaje zgłoszony do egzaminu, a rada pedagogiczna ustala dla niego odpowiednie dostosowania warunków egzaminacyjnych (październik/listopad 2014). Ten sam uczeń z powodu złego stanu zdrowia nie mógł przystąpić w kwietniu 2015 r. do egzaminu gimnazjalnego (części/zakresu) i został zgłoszony do egzaminu w terminie dodatkowym, w czerwcu 2015 r. Stan zdrowia nie pozwolił temu uczniowi na przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym, wówczas dyrektor szkoły składa wniosek do dyrektora OKE o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. Do wniosku dołącza prośbę rodziców i aktualne zaświadczenie lekarskie. Dyrektor OKE zwalnia tego ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. OKE w Warszawie

10 Przypomnienie zmian wprowadzonych Rozporządzeniem z 25 kwietnia 2013 r. (Dz.U r., poz. 520) obowiązujących od 1 września 2013 r W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata konkursu lub finalisty olimpiady, z innego języka obcego niż ten, który zadeklarował w trzeciej części egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu gimnazjalnego, informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego, jeżeli uczeń uczy się tego języka jako obowiązkowego. Przykład Uczeń przystąpił do konkursu kuratoryjnego z języka niemieckiego, którego uczył się w szkole, i został jego laureatem. Na egzaminie gimnazjalnym zadeklarował jednak język angielski. Postanowił więc skorzystać z przywileju laureata i zmienić deklarację (Załącznik 1d). Dyrektor szkoły umożliwia mu to w terminie do 7 kwietnia (na 2 tygodnie przed egzaminem). Jest to równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym. OKE w Warszawie

11 Zmiany dotyczące egzaminu gimnazjalnego obowiązujące od 2014 roku Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni 2) z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego z części trzeciej tego egzaminu. W ust. 3. i 4. tego paragrafu jest zapisane, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1. jest równoznaczne z otrzymaniem z odpowiedniego zakresu lub odpowiedniej części egzaminu (w przypadku egzaminu z języka) najwyższego wyniku. OKE w Warszawie

12 Zmiany dotyczące egzaminu gimnazjalnego obowiązujące od 1 września 2014 roku 12 Procedury str. 33: Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, którzy uzyskali ten tytuł w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014 i zgodnie z regulaminem danej olimpiady / danego konkursu - byliby odpowiednio w 2013 lub 2014 zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu- są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku i na zaświadczeniu otrzymują z tej części najwyższy wynik. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, którzy uzyskali ten tytuł w roku szkolnym 2014/2015 są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego z części trzeciej tego egzaminu. Na zaświadczeniu uczniowie otrzymują najwyższy wynik z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu, a w przypadku części trzeciej najwyższy wynik z poziomu podstawowego lub rozszerzonego. OKE w Warszawie

13 Zmiany dotyczące egzaminu gimnazjalnego obowiązujące od 1 września 2014 roku - przykłady 13 Przykład 1. Uczeń został laureatem konkursu przedmiotowego z geografii w roku szkolnym 2013/2014. Jakie ma uprawnienia z tego tytułu? Zgodnie z regulaminem konkursu byłby zwolniony w 2014 z odpowiedniej części egzaminu a zatem taki uczeń będzie zwolniony z obowiązku przystępowania do całej części matematyczno-przyrodniczej w 2015 roku. Przykład 2. Uczeń został laureatem konkursu przedmiotowego z geografii w roku szkolnym 2014/2015. Jakie ma uprawnienia z tego tytułu? W myśl obecnie obowiązujących przepisów ( 39 rozporządzenia o ocenianiu) taki uczeń będzie zwolniony z obowiązku przystępowania do zakresu z przedmiotów przyrodniczych. OKE w Warszawie

14 Procedury 15

15 Procedury nowe załączniki 16 Załącznik nr 1d Wniosek o wprowadzenie zmian w deklaracji przystąpienia do części trzeciej egzaminu w związku z uzyskaniem tytułu laureata konkursu przedmiotowego Załączniki nr 9a,9b,9c Zbiorcze protokoły przebiegu egzaminu (obowiązujące w kwietniu) Załączniki nr 10a,10b,10c Zbiorcze protokoły przebiegu egzaminu (obowiązujące w styczniu i czerwcu) Załącznik nr 15 Wniosek dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w innym miejscu niż szkoła OKE w Warszawie

16 Komunikaty (harmonogram egzaminów) 17

17 Termin dodatkowy 3. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 47 ust. 3, 49 ust. 1 i 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia: część humanistyczna 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00 z zakresu języka polskiego godz. 11:00 część matematyczno-przyrodnicza 2 czerwca 2015 r. (wtorek) z zakresu przedmiotów przyrodniczych godz. 9:00 z zakresu matematyki godz. 11:00 język obcy nowożytny 3 czerwca 2015 r. (środa) na poziomie podstawowym godz. 9:00 na poziomie rozszerzonym godz. 11:00 18

18 OKE w Warszawie Komunikaty (harmonogram egzaminów) Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół: z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu 19 czerwca 2015 r. (data wydania zaświadczenia: 26 czerwca 2015 r.) 19

19 Zadania dyrektora szkoły jako przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego 20

20 Komunikaty (dostosowania) 21

21 Zadania przewodniczącego SZE Przewodniczący SZE może powołać zastępcę SZE nie później niż na 2 miesiące przed egzaminem (21 lutego). Przewodniczący SZE powołuje pozostałych członków SZE nie później niż na 1 miesiąc przed egzaminem (21 marca). powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego; powołania członków zespołu; oświadczenia zastępcy i członków zespołu w sprawie zabezpieczenia i ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem są przechowywane w szkolnej dokumentacji Przewodniczący SZE ma obowiązek poinformować uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego odpowiednio wcześnie przed egzaminem. 22

22 Zadania przewodniczącego SZE Dyrektor szkoły/przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odpowiada za przygotowanie i weryfikację listy uczniów przygotowanie sal i sprzętu do odtwarzania płyt CD upewnienie się, że można na nim odtworzyć płyty przekazywane z CKE dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu odbiór i właściwe zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych zgodny z procedurami przebieg egzaminu skompletowanie dokumentacji egzaminacyjnej i przekazanie wymaganej jej części do OKE; dostarczenie do punktów OKE zabezpieczonych materiałów egzaminacyjnych zgodnie z otrzymaną instrukcją odbiór z OKE zaświadczeń o wynikach egzaminu i przekazanie ich uczniom 23

23 Zespół nadzorujący W skład zespołu nadzorującego przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej sali wchodzi co najmniej trzech nauczycieli, w tym, co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub placówce. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce, to nauczyciel mający innego pracodawcę. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego może w szczególnych przypadkach losowych nawet w dniu egzaminu dokonać zmiany składu zespołów nadzorujących, pod warunkiem, że skład tych zespołów będzie zgodny z rozporządzeniem. 24

24 Zespół nadzorujący Gdy egzamin jest przeprowadzany przy udziale nauczyciela wspomagającego przy czytaniu i/lub pisaniu, lub specjalisty z zakresu niepełnosprawności funkcję tę pełni członek zespołu nadzorującego. Członkami zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny nie może być WYCHOWAWCA oraz nauczyciele przedmiotów, które wchodzą w zakres danego arkusza Część humanistyczna Zakres 1. historycy, nauczyciele WOS Zakres 2. poloniści Część matematyczno-przyrodnicza Zakres 1. biolodzy, chemicy, fizycy, geografowie Zakres 2. matematycy Część z języka obcego nowożytnego angliści, germaniści, rusycyści, itp... 25

25 Instrukcja w PROCEDURACH przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego dla zdających korzystających z komputera podczas egzaminu Dotyczy uczniów niepełnosprawnych ruchowo, wdrożonych do pracy z komputerem, a także uczniów, którzy mają takie zalecenie w opinii o specyficznych trudnościach w nauce, ponieważ zaburzenie ich pisma uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej Trzeba pamiętać, że Uczeń korzysta z komputera z drukarką, odpowiednim oprogramowaniem. W komputerze należy wyłączyć Internet i programy sprawdzające poprawność pisowni. Zestaw egzaminacyjny ucznia jest zakodowany zgodnie z wymogami i zawiera na stronie tytułowej adnotację: Odpowiedzi zdającego znajdują się w arkuszu i na wydruku komputerowym lub Odpowiedzi zdającego znajdują się na wydruku komputerowym. Odpowiedź zdającego musi być poprzedzona numerem zadania/pytania zgodnym z numerem w arkuszu. Wydruk komputerowy należy zakodować: kod szkoły, trzyznakowy kod ucznia, numer PESEL. Po zakończeniu pracy wydruk komputerowy wraz z arkuszem należy włożyć do jednej bezpiecznej koperty. 26

26 Instrukcja w PROCEDURACH przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu w przypadku zdających korzystających z nauczyciela wspomagającego Trzeba pamiętać, że cały egzamin należy zarejestrować w formie jednego pliku audio egzamin musi odbyć się w oddzielnej sali nauczyciel wspomagający korzysta z arkusza dodatkowo zamówionego obydwa arkusze trzeba zakodować i zrobić odpowiednie adnotacje: arkusz zdającego i arkusz nauczyciela wspomagającego do bezpiecznej koperty należy spakować obydwa arkusze oraz opatrzoną kodem szkoły i kodem ucznia płytę CD lub DVD z nagraniem. Kopertę należy podpisać: Praca wykonana z nauczycielem wspomagającym oraz nagrania 27

27 Uczniowie z głęboką dysleksją mający poważne trudności w samodzielnym czytaniu i zrozumieniu dłuższego tekstu Nauczyciel jeden raz odczytuje teksty liczące 250 słów lub więcej (na stronie tytułowej arkusza będzie informacja o tym, czy arkusz zawiera takie teksty). Trzeba pamiętać, że: nauczyciel korzysta z arkusza rezerwowego, który bez żadnych adnotacji należy zwrócić razem z arkuszami niewykorzystanymi w sali może znajdować się więcej niż jeden uczeń korzystający z takiego wspomagania nauczyciel czyta po kolei tylko teksty liczące 250 słów lub więcej, wskazane na stronie tytułowej czasu czytania nie wlicza się do czasu egzaminu godzina rozpoczęcia pracy zapisywana jest po skończeniu czytania egzamin w tej sali nie jest nagrywany OKE Warszawa 28

28 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR 29

29 Dystrybucja Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek zespołu, w obecności innego członka tego zespołu odbiera przesyłkę i sprawdza jej zgodność z zapotrzebowaniem. W razie niezgodności lub w przypadku naruszenia paczki kontaktuje się z dyrektorem OKE i z dystrybutorem fax: sekretariat 30

30 Dystrybucja 21 kwietnia (wtorek ) cz. humanistyczna 22 kwietnia (środa ) cz. matematyczno-przyrodnicza 23 kwietnia (czwartek ) cz. język obcy nowożytny termin dodatkowy 1 czerwca (poniedziałek ) dla wszystkich części egzaminu 31

31 Zawartość paczki z materiałami egzaminacyjnymi arkusze egzaminacyjne z naklejkami na niezszytych bokach, konfekcjonowane w pakiety nie większe niż po 20 egzemplarzy, zapakowane w przezroczyste koperty, w liczbie odpowiadającej zamówieniu, arkusze zapasowe z nadrukiem REZERWA, płyty CD, koperty zwrotne, instrukcja zawierająca informacje o sposobie komunikowania się dyrektora szkoły z dystrybutorem w celu uruchomienia procedury awaryjnej, szczegółowa specyfikacja zawartości przesyłki (nazwa części egzaminu, rodzaje arkuszy, symbole arkuszy, liczba arkuszy, liczba płyt, liczba bezpiecznych kopert) 32

32 Opis symboli GH-H2 gimnazjum, cz. hum, historia i wos, arkusz dost. dla ucznia z autyzmem GH-P1 część humanistyczna j. polski, arkusz standardowy GM-P1 część matematyczno-przyrodnicza przedmioty przyrodnicze, arkusz stand. GM-M1 część matematyczno-przyrodnicza matematyka, arkusz stand. GA-P1 gimnazjum, język angielski, poziom podstawowy, arkusz standardowy GA-R1 język angielski rozszerzony GN-P1 język niemiecki podstawowy GR-P1 język rosyjski podstawowy GF-P1 język francuski podstawowy GE-P1 język hiszpański podstawowy, arkusz standardowy GW-P1 język włoski podstawowy, arkusz standardowy GU-P1 język ukraiński podstawowy, arkusz standardowy 33

33 Schemat arkusza egzaminacyjnego 34 OKE w Warszawie

34 Schemat arkusza egzaminacyjnego 35 OKE w Warszawie

35 Arkusze dostosowane 36 Uwaga! W arkuszach dostosowanych, a więc przeznaczonych dla uczniów: z autyzmem - G -2 słabowidzących i niewidomych - G..-4, G..-5, G..-6 słabosłyszących i niesłyszących G -7 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim G -8 nie ma kart rozwiązań zadań otwartych! OKE w Warszawie

36 Płyty CD do trzeciej części egzaminu Teksty do poszczególnych zadań są nagrane na płycie CD jako odrębne ścieżki, ale nagranie jest ciągłe i w trakcie odtwarzania nie należy ingerować w jego przebieg. Podział na ścieżki ułatwia powrót do konkretnego zadania w razie konieczności wymiany wadliwej płyty. arkusz na poziomie podstawowym ścieżka 1. wstęp oraz zadanie 1. ścieżka 2. zadanie 2. ścieżka 3. zadanie 3. ścieżka 4. zadanie 4. arkusz na poziomie rozszerzonym ścieżka 1. wstęp oraz zadanie 1. ścieżka 2. zadanie 2. Płyta z wydłużonymi przerwami jest dołączona do wszystkich arkuszy dostosowanych oraz do arkusza G*1, jeśli zamówiona została dla ucznia niesprawnego ruchowo lub z afazją 37

37 Przygotowanie sal do egzaminu Ustawienie i ponumerowanie stolików usunięcie pomocy dydaktycznych z zakresu danej części egzaminu przygotowanie miejsc dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów (członkowie zespołu mogą poruszać się po sali, ale w taki sposób, żeby nie rozpraszali zdających) umieszczenie sprawnego zegara oraz tablicy do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia danego zakresu egzaminu umieszczenie przed wejściem do sali listy zdających przygotowanie wizytówek z imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL, kodem zdającego oraz kartek z numerami stolików 38

38 e Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR: 10. Przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności przedstawiciela zdających odbiera od przewodniczącego SZE a. odpowiednią liczbę i rodzaj materiałów egzaminacyjnych, tzn. arkuszy egzaminacyjnych oraz płyt CD (w przypadku egzaminu z języka) bezpośrednio przed danym zakresem egzaminu b. listę zdających w danej sali (Hermes) przygotowaną przez OKE c. druk protokołu przebiegu egzaminu w danej sali (Załącznik nr 8) d. naklejki z nr PESEL i kodem szkoły (Można przekazać je wcześniej członkom zespołu nadzorującego egzamin w poszczególnych salach) e. koperty zwrotne do pakowania materiałów egzaminacyjnych 39

39 Naklejki z nr PESEL i kodem szkoły (15 sztuk dla każdego cznia + jedna z jego nazwiskiem) Wiśniewska Julia PESEL PESEL Kod szkoły P P05 PESEL PESEL P P05 PESEL PESEL P P05 40

40 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR: 13. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego SZE zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście i losują numery stolików, przy których będą pracowali. Otrzymują: kartkę z imieniem i nazwiskiem, kodem ucznia, PESELEM naklejki z nr PESEL i kodem szkoły (potrzebne są dwie naklejki do pierwszego zakresu w danym dniu i trzy do drugiego zakresu) 41

41 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR: 14. Zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował. Do sali wnosi jedynie dozwolone przybory. Na egzaminie gimnazjalnym nie wolno korzystać z kalkulatora i słowników 15. Po otrzymaniu przez uczniów arkuszy egzaminacyjnych (ich rozdawanie powinno zacząć się punktualnie o godzinie rozpoczęcia egzaminu wyznaczonej przez CKE) przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających: a. o obowiązku zapoznania się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza b. o konieczności wyrwania kart rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego w przypadku arkuszy z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym (oprócz uczniów piszących arkusze dostosowane) c. o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron 42

42 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR: d. o konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE oraz o sposobie kodowania arkuszy egzaminacyjnych uczniowie wpisują swój kod i PESEL oraz naklejają naklejki (nie dotyczy: dyslektyków, piszących arkusze dostosowane oraz niesprawnych ruchowo i uczniów z afazją, ponieważ robi to za nich zespół nadzorujący) (Członkowie zespołu nadzorują kodowanie prac!) f. o dodatkowych 5 minutach po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi Po skończeniu czynności organizacyjnych PZN zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu 43

43 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR: 27. Na 10 minut przed zakończeniem czasu pracy PZN przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi (z wyjątkiem dyslektyków i rozwiązujących arkusze dostosowane) 28. Po upływie czasu przeznaczonego na pracę przewodniczący: a. informuje zdających o zakończeniu pracy b. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi c. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów d. po upływie dodatkowego czasu poleca uczniom odłożenie arkuszy na brzeg stolika 29. Członkowie zespołu nadzorującego w obecności uczniów sprawdzają kompletność arkuszy i przyjmują je od zdających. Następnie zezwalają uczniom na opuszczenie sali (z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny przy pakowaniu materiałów egzaminacyjnych) 44

44 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego Na egzaminie z historii i wiedzy o społeczeństwie z przedmiotów przyrodniczych z języka obcego na poz. podstawowym przewodniczący zespołu nadzorującego poleca zdającym: a) uważne zapoznanie się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza, b) sprawdzenie kompletności arkusza, w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron c) sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE d) zapisanie trzyznakowych kodów numerów PESEL oraz umieszczenie naklejek przygotowanych przez OKE w wyznaczonych miejscach na zeszycie zadań i karcie odpowiedzi (dwie naklejki) 45

45 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego Na egzaminie z języka polskiego z matematyki z języka na poz. rozszerzonym przewodniczący zespołu nadzorującego poleca zdającym: a) uważne zapoznanie się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza, b) wyrwanie kart rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza (nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań otwartych) c) sprawdzenie kompletności arkusza, w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron d) sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE e) zapisanie trzyznakowych kodów i numerów PESEL oraz umieszczenie naklejek przygotowanych przez OKE w wyznaczonych miejscach - w zeszycie zadań, na karcie rozwiązań zadań otwartych oraz na karcie odpowiedzi (3 naklejki) 46

46 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego kodowanie arkusza wybrane punkty PROCEDUR: 17. Uczeń koduje w części pierwszej z zakresu - historii i wiedzy o społeczeństwie zeszyt zadań i kartę odpowiedzi - języka polskiego zeszyt zadań, kartę rozwiązań oraz kartę odpowiedzi (nieoderwaną!) w części drugiej z zakresu: - przedmiotów przyrodniczych zeszyt zadań i kartę odpowiedzi - matematyki - zeszyt zadań, kartę rozwiązań oraz kartę odpowiedzi (nieoderwaną!) w części trzeciej na poziomie: - podstawowym - zeszyt zadań i kartę odpowiedzi - rozszerzonym - zeszyt zadań, kartę rozwiązań oraz kartę odpowiedzi (nieoderwaną!) 47

47 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego kodowanie arkusza (j. polski, matematyka, j. obcy na poz. rozszerz.) wybrane punkty PROCEDUR: 48

48 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego kodowanie arkusza (j. polski, matematyka, j. obcy na poz. rozszerz.) wybrane punkty PROCEDUR: 49

49 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego kodowanie arkusza (historia, przedmioty przyrodnicze, j. obcy na poz. podstawowym) wybrane punkty PROCEDUR: 50

50 Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR 51

51 Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR: 1.1. w terminie głównym (w kwietniu) Po zakończeniu odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu członkowie ZN w obecności przedstawiciela uczniów: a. odnotowują na liście zdających oddanie arkuszy i podpisują czytelnie listy, b. zaznaczają na pierwszej stronie arkusza i karcie odpowiedzi lub (w zależności od zakresu/poziomu) także w karcie rozwiązań zadań otwartych uprawnienia konkretnego ucznia do c. przygotowują materiały do przekazania do OKE w części pierwszej z zakresu historii i wos-u tylko karty odpowiedzi języka polskiego karty rozwiązań zdań otwartych wraz z nieoderwanymi kartami odpowiedzi w części drugiej z zakresu przedmiotów przyrodniczych tylko karty odpowiedzi matematyki karty rozwiązań zdań otwartych wraz z nieoderwanymi kartami odpowiedzi w części trzeciej z na poziomie podstawowym tylko karty odpowiedzi rozszerzonym karty rozwiązań zdań otwartych wraz z nieoderwanymi kartami odpowiedzi 52

52 Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR: Uwaga W przypadku uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia odpowiedzi zespół nadzorujący przygotowuje do przekazania do OKE całe arkusze, bez względu na zakres/poziom egzaminu. Zeszyty zadań tych uczniów, którzy mieli obowiązek przenoszenia odpowiedzi do zadań na karty odpowiedzi, zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, przechowywane są w szkole do momentu zakończenia rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. 53

53 Zaznaczanie dostosowań na arkuszu Dyslektycy Uczniowie z afazją Uczniowie mający trudności adaptacyjne (dotyczy tylko egz. z j. polskiego) Uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej (dotyczy egz. z j. polskiego i j. obcego na poz. rozszerz.) 54

54 Zaznaczanie dostosowań na arkuszu Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową Uczniowie rozwiązujący arkusze dostosowane (G-2, G-4, G-5, G-6, G-7) 55

55 Przekazanie materiałów egzaminacyjnych do OKE wybrane punkty PROCEDUR: 4.1. w terminie głównym (w kwietniu) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przekazuje do punktu redystrybucji OKE a. z części pierwszej egzaminu z historii i wos-u wypełnione przez zdających karty odpowiedzi z języka polskiego wypełnione przez zdających karty rozwiązań zadań otwartych wraz z nieoderwanymi kartami odpowiedzi b. z części drugiej egzaminu z przedmiotów przyrodniczych wypełnione przez zdających karty odpowiedzi z matematyki wypełnione przez zdających karty rozwiązań zadań otwartych wraz z nieoderwanymi kartami odpowiedzi c. z części trzeciej egzaminu z poziomu podstawowego wypełnione przez zdających karty odpowiedzi z poziomu rozszerzonego wypełnione przez zdających karty rozwiązań zadań otwartych wraz z nieoderwanymi kartami odpowiedzi 56

56 Przekazanie materiałów egzaminacyjnych do OKE wybrane punkty PROCEDUR: W przypadku uczniów, którzy nie mają obowiązku zaznaczania odpowiedzi w arkuszu standardowym piszą arkusze dostosowane przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przekazuje do OKE całe arkusze Uwaga W przypadku ucznia, który zgłosi, że nie zdążył przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zespół nadzorujący pakuje do bezpiecznej koperty całe arkusze i na kopercie robi adnotację: Np.: GH-H1 25 kart w tym jeden zeszyt zadań z kartą odpowiedzi 4.2. w terminie dodatkowym (w czerwcu) Z części pierwszej, drugiej i trzeciej przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przekazuje do punktu redystrybucji wypełnione zeszyty zadań z nieoderwanymi kartami odpowiedzi. 57

57 Koperty zwrotne Arkusze egzaminacyjne z części pierwszej G..-1, G..-2, G..-4, G..-5 można zapakować do jednej koperty. Arkusze egzaminacyjne G..-7 i G..-8 nie mogą być pakowane z arkuszami standardowymi i arkuszami dla uczniów niedowidzących - należy je spakować do koperty przygotowanej dla tych arkuszy (dla G..-7 i G..-8 może być wspólna koperta z odpowiednio opisaną zawartością lub dwie osobne) Wszystkie arkusze należy uporządkować zgodnie z kodami uczniów 58

58 Protokół przekazania materiałów egzaminacyjnych

59 Protokół przekazania materiałów egzaminacyjnych

60 Koperty zwrotne EGZAMIN GIMNAZJALNY HISTORIA I WOS Numer sali 3 KARTY ODPOWIEDZI Część egzaminu Zakres / Typ arkusza Kod sesji Liczba arkuszy /kart* Symbol arkusza G H - H Miejsce na kod szkoły w tym miejscu należy wpisać ręcznie kod szkoły 61

61 Koperty zwrotne Numer sali EGZAMIN GIMNAZJALNY J. POLSKI 2 Arkusze Część egzaminu Zakres / Typ arkusza Kod sesji Liczba Symbol arkusza G H - P P Miejsce na kod szkoły 62

62 Koperty zwrotne Numer sali EGZAMIN GIMNAZJALNY J. POLSKI 2 Karty rozwiązań zadań Część egzaminu Zakres / Typ arkusza Kod sesji Liczba Symbol arkusza G H - P Miejsce na kod szkoły 63

63 KOPERTA NR 1 Niezaklejona papierowa koperta formatu A4 z pieczątką szkoły, z wyraźnie zapisanym kodem szkoły i napisem: DOKUMENTACJA Protokół przekazania/odbioru materiałów egzaminacyjnych Protokoły zbiorcze przebiegu egzaminu Załączniki nr 9a, 9b, 9c (w czerwcu 10a, 10b, 10c) zawierające wykazy uczniów, którzy nie przystąpili do części/zakresu egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych i uczniów, którym przerwano zakres egzaminu Zweryfikowane listy zdających z wszystkich sal egzaminacyjnych (wydruki z Hermesa przekazane szkołom przez OKE) Decyzja/e o przerwaniu i unieważnieniu uczniowi/uczniom Załącznik nr 11 wraz z zestawem Kopia specyfikacji zawartości przesyłki 64

64 Uwaga! W wykazie osób nieobecnych nie umieszczamy uczniów: zwolnionych decyzją dyrektora OKE, laureatów konkursów przedmiotowych (w wypadku laureatów należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia), którzy przerwali naukę lub zostali przeniesieni do innej szkoły (ci uczniowie powinni zostać wykreśleni z list Hermesa). Jeśli Załączniki 9a, 9b i/lub 9c zawierają wypełniony wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do części egzaminu/zakresu egzaminu, należy na KOPERCIE NR 1 napisać czerwonym kolorem drukowaną literę N. W przypadku zauważonych na listach Hermesa błędów, dotyczących ewidencji lub danych osobowych uczniów, należy odręcznie nanieść poprawki i na KOPERCIE NR 1 napisać czerwonym kolorem drukowaną literę H. 65

65 KOPERTA NR 2 Niezaklejona papierowa koperta formatu A4 z pieczątką szkoły, z wyraźnie zapisanym kodem szkoły i napisem: NIEWYKORZYSTANE ARKUSZE oraz NIEWYKORZYSTANE BEZPIECZNE KOPERTY Liczba arkuszy:... Liczba kopert:.. 66

66 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Plac Europejski 3 (dawna Grzybowska 77) Powiat/dzielnica Bielany, Śródmieście, Wola, Żoliborz Szkoła Podstawowa nr 120 w Warszawie ul. Międzyborska 70 Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła gmina Sulejówek 67

67 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Gimnazjum nr 141 w Warszawie ul. Trocka 4 Szkoła Podstawowa nr 2 w Mińsku Mazowieckim ul. Dąbrówki 10 Powiat/dzielnica Białołęka, Praga Północ, Targówek gminy: Marki, Ząbki miński, bez gminy Sulejówek Gimnazjum nr 3 w Otwocku ul. Kościuszki 28 otwocki Zespół Szkół nr 4 w Wołominie ul. 1-Maja 19 wołomiński, bez gmin: Marki, Ząbki 68

68 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Zespół Szkół nr 61 w Warszawie ul. Wiktorska 30/32 Mokotów, Ursynów, Wilanów Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Warszawie, ul. Czumy 8 Bemowo warszawski zachodni Gimnazjum Sportowe nr 17 w Warszawie ul. Powstańców Wielkopolskich 4 Ochota, Ursus, Włochy 69

69 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz. ul. L. Zondka 6 Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszkowie ul. Jasna 2 Powiat/dzielnica grodziski, żyrardowski pruszkowski Zespół Szkół w Legionowie ul. Zegrzyńska 3 legionowski, nowodworski Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie ul. Hanki Sawickiej 7 sochaczewski Gimnazjum nr 1 w Piasecznie ul. Sikorskiego 20 piaseczyński 70

70 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Ciechanów każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Szkoła Podstawowa nr 5 w Ciechanowie ul. Broniewskiego 1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku ul. Wieczorków 30 Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusku ul. Tysiąclecia 14 Powiat/dzielnica ciechanowski mławski płoński żuromiński pułtuski 71

71 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Ostrołęka każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostrołęce ul. Sienkiewicza 15 Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Partyzantów 39 Zespół Szkół nr 1 w Makowie Mazowieckim ul. Sportowa 9 Powiat/dzielnica m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski makowski przasnyski Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusku ul. Tysiąclecia 14 wyszkowski 72

72 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Płock każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Zespół Szkół nr 2 w Płocku ul. Chopina 62 płocki sierpecki Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku ul. Brzozowa 3 m. Płock gostyniński 73

73 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Radom każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Publiczne Gimnazjum nr 11 w Radomiu ul. Kujawska 14 Powiat/dzielnica lipski przysuski szydłowiecki zwoleński Gimnazjum nr 13 w Radomiu ul. 25 czerwca 79 białobrzeski radomski Gimnazjum nr 6 w Radomiu ul. Sadkowska 16 m. Radom kozienicki Szkoła Podstawowa nr 1 w Grójcu ul. Piłsudskiego 68 grójecki 74

74 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Siedlce każdego dnia egzaminu niezwłocznie po zakończeniu drugiego zakresu Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach ul. 10 Lutego 18 m. Siedlce siedlecki Szkoła Podstawowa nr 1 w Garwolinie ul. Żwirki i Wigury 16 Szkoła Podstawowa w Węgrowie ul. Kościuszki 16 garwoliński sokołowski węgrowski Zespół Szkół nr 1 w Łosicach Ul. Szkolna 5 łosicki 75

75 Dziękujemy za uwagę! Wydział Sprawdzianów i Egzaminów Gimnazjalnych 76

Szkolenie dyrektorów szkół podstawowych

Szkolenie dyrektorów szkół podstawowych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Szkolenie dyrektorów szkół podstawowych luty-marzec 2015 1 Tematyka szkolenia 1. Przepisy i procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM

CZAS PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM TERMINY 1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 32 ust. 2 rozporządzenia: a) część humanistyczna 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. w 2013 roku. 2013-03-15 OKE Warszawa 1

ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. w 2013 roku. 2013-03-15 OKE Warszawa 1 ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w 2013 roku 2013-03-15 OKE Warszawa 1 Program szkolenia 1. Co nas czeka na sprawdzianie od 2015 roku? 2. Zadania dyrektora szkoły w

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp 1.Wyposażenie szkoły w urządzenia techniczne niezbędne do sprawnego, bezpiecznego przeprowadzenia sprawdzianu: - sejf (szafa metalowa) do zabezpieczenia materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem lub

Bardziej szczegółowo

Informacja dla słuchacza dotycząca przebiegu egzaminu w roku szkolnym 2014/2015

Informacja dla słuchacza dotycząca przebiegu egzaminu w roku szkolnym 2014/2015 1 Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny kwietnia część humanistyczna 19 kwietnia część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia część z języka obcego nowożytnego

Egzamin gimnazjalny kwietnia część humanistyczna 19 kwietnia część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia część z języka obcego nowożytnego Egzamin gimnazjalny 2016 18 kwietnia część humanistyczna 19 kwietnia część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia część z języka obcego nowożytnego Wychowawcy: przygotują wraz z uczniami kartki (identyfikatory)

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wydruki i protokoły z systemu OBIEG.. 3

Spis treści. 1. Wydruki i protokoły z systemu OBIEG.. 3 Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016 Zmiany w 2016 r.: do kopert zwrotnych należy

Bardziej szczegółowo

Arkusze egzaminacyjne rozdaje się o godzinie rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu.

Arkusze egzaminacyjne rozdaje się o godzinie rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu. Termin egzaminu 18 kwietnia 2015 r. poniedziałek 19 kwietnia 2015 r. wtorek 20 kwietnia 2015 r. środa Zakres egzaminu Historia i WOS Język polski Przedmioty przyrodnicze Matematyka Język obcy poziom podstawowy

Bardziej szczegółowo

Dla uczniów klas trzecich

Dla uczniów klas trzecich Dla uczniów klas trzecich TERMINY EGZAMINU Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 32 ust. 2 rozporządzenia: CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów

Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów Karolina Kołodziej Gimnazjum nr 16 w Krakowie Luty 2017 r. 1 Harmonogram egzaminu Termin egzaminu 19 kwietnia 2017 r. 20 kwietnia 2017 r. 21

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2017 ROKU

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2017 ROKU PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2017 ROKU 1 HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2017 R. Czas trwania Data 19 kwietnia (środa) 20 kwietnia (czwartek) 21 kwietnia (piątek)

Bardziej szczegółowo

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 część humanistyczna 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00 z zakresu języka polskiego godz.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY grudzień 2016 kwiecień 2017

EGZAMIN GIMNAZJALNY grudzień 2016 kwiecień 2017 EGZAMIN GIMNAZJALNY grudzień 2016 kwiecień 2017 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum, obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017 powstały we współpracy Centralnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 Data Część egzaminu i przedmioty wchodzące w jej zakres/poziom Godzina Wejścia na salę Godzina rozpoczęcia Czas trwania (minut) Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Szkolenie dyrektorów gimnazjów kwiecień 2017 1 Tematyka szkolenia 1. Podstawy prawne egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku komunikaty, procedury 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016

Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016 Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016 Zmiany w 2016 r.: do kopert zwrotnych należy spakować tylko same

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM 1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 77 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich

Zespół Szkół nr 77 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich Zespół Szkół nr 77 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich marzec 2015 1 Tematyka spotkania 1. Kalendarz egzaminacyjny. 2.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2016 ROKU

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2016 ROKU PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2016 ROKU 1 HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2016 R. Data Część egzaminu Godzina rozpoczęcia regulaminowy Czas trwania wydłużony

Bardziej szczegółowo

- wynik w skali procentowej i centylowej, - wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły, - wynik ma wpływ na dalsze kształcenie.

- wynik w skali procentowej i centylowej, - wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły, - wynik ma wpływ na dalsze kształcenie. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyczno przyrodniczej - wiadomości

Bardziej szczegółowo

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalony w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

-przygotowanie i organizacja

-przygotowanie i organizacja SPRAWDZIAN I EGZAMIN GIMNAZJANY 2014 -przygotowanie i organizacja Jolanta Gołaszewska dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Terminy sprawdzianu 1 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz. 9.00 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

4.4. ROZPOCZĘCIE SPRAWDZIANU W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA

4.4. ROZPOCZĘCIE SPRAWDZIANU W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA 4.4. ROZPOCZĘCIE SPRAWDZIANU W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje dla rodziców i uczniów o egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum

Ważne informacje dla rodziców i uczniów o egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum Ważne informacje dla rodziców i uczniów o egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU SZKOLENIE NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOSW LUBLINIEC, 23.04.2013r. TERMINY EGZAMINÓW EGZAMINY PISEMNE 07.05.2013r. (wtorek) język

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE ZNAK: D.4202.12.2015 ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE na podstawie INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO obowiązującej w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SZKOLNA INSTRUKCJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZKOLNA INSTRUKCJA GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. PRZED EGZAMINEM: Zdający przychodzą do szkoły o godzinie 8.30 i udają się do wyznaczonych dla danej klasy sal (przebywają pod opieką wyznaczonego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WARSZAWA 2013 OKE-WSEGiM-4441-1-13 Warszawa, 22 lipca 2013 r. Państwo Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie rok szkolny 2014/2015

organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie rok szkolny 2014/2015 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie rok szkolny 2014/2015 Informacja dla uczniów i rodziców 1 Termin sprawdzianu - 01 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2009

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2009 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2009 Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny KWIECIEŃ 2016 R.

Egzamin gimnazjalny KWIECIEŃ 2016 R. Egzamin gimnazjalny 2016 18 20 KWIECIEŃ 2016 R. Podstawy prawne i źródła informacji 1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015/2016

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015/2016 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015/2016 PODSTAWA PRAWNA DOTYCZĄCA ZASAD PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 PODSTAWOWE INFORMACJE.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 PODSTAWOWE INFORMACJE. EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 PODSTAWOWE INFORMACJE. PODSTAWA PRAWNA ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w szczególności z ustawą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU

INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie I. WSTĘP WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Rok szkolny 2011/2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE ZEWNĘTRZNE informacja dla ucznia i rodzica

OCENIANIE ZEWNĘTRZNE informacja dla ucznia i rodzica OCENIANIE ZEWNĘTRZNE informacja dla ucznia i rodzica Załącznik do Statutu nr 14 SPRAWDZIAN W SZKOLE PODSTAWOWEJ I EGZAMIN W GIMNAZJUM 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian

Bardziej szczegółowo

GH-H5- GH-P5- GM-P5- GM-M5- G**-P5- G**-R5-

GH-H5- GH-P5- GM-P5- GM-M5- G**-P5- G**-R5- PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM Egzamin gimnazjalny ma formę pisemną i składa się z trzech części pisanych w trzech kolejnych dniach. W roku szkolnym 2014/15 są to: 21, 22 i 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

SPRAWDZIAN 2. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO SPRAWDZIAN na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), Rozporządzenia MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SPOŁECZNYM GIMNZJUM TPZ W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SPOŁECZNYM GIMNZJUM TPZ W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SPOŁECZNYM GIMNZJUM TPZ W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. POSTĘPOWANIE Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI 1. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015 ROKU. Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015 ROKU. Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015 ROKU Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim Komunikat dyrektora CKE z dnia 3 lipca 2014 r. HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2015

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu/egzaminu w roku 2014/2015

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu/egzaminu w roku 2014/2015 Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu/egzaminu w roku 2014/2015 Przed sprawdzianem/egzaminem uczeń powinien: zapoznać się z instrukcją ze strony tytułowej arkusza odpowiedniego typu (przykładowe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2016 R.

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2016 R. HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2016 R. Data Część egzaminu 18 kwietnia humanistyczna Godzina rozpoczęcia Historia i wiedza o społeczeństwie 9.00 Język polski 11.00 regulaminowy Czas trwania wydłużony

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 - Informacja dla ucznia i rodziców

Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 - Informacja dla ucznia i rodziców Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 - Informacja dla ucznia i rodziców Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2017r. Data Część egzaminu i przedmioty wchodzące w jej zakres/poziom

Bardziej szczegółowo

Skrócony przebieg próbnego egzaminu gimnazjalnego

Skrócony przebieg próbnego egzaminu gimnazjalnego Skrócony przebieg próbnego egzaminu gimnazjalnego 21.04.2015 r. Część humanistyczna 22.04.2015 r. Część matematycznoprzyrodnicza 23.04.2015 r. Język angielski i niemiecki Data/ dzień Część egzaminu Zakres

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19 / 2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 23 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 19 / 2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 23 września 2014 r. Zarządzenie Nr 19 / 2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej Gimnazjum nr 2 im.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany

EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19 / 2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 23 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 19 / 2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 23 września 2014 r. Zarządzenie Nr 19 / 2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej Gimnazjum nr 2 im.

Bardziej szczegółowo

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach,

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, Dostosowanie warunków i formy sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów Na podstawie 37 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU / EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU / EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU / EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przeprowadzanie

Organizacja i przeprowadzanie Organizacja i przeprowadzanie sprawdzianu egzaminu w gimnazjum w sesji egzaminacyjnej 2015 Program konferencji 1. Dane i dokumentacja w systemie OBIEG. 2. Organizacja sprawdzianu. 3. Organizacja egzaminu

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2014 Arkusze egzaminacyjne z lat 2002-2012 http://cke.edu.pl/index.php/arkusze-egzaminacyjne-left/egzamingimnazjalny Procedury: http://cke.edu.pl/images/files/gimnazjum/procedury_egzamin_gimn

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY INFROMACJE DLA RODZICÓW

EGZAMIN GIMNAZJALNY INFROMACJE DLA RODZICÓW EGZAMIN GIMNAZJALNY INFROMACJE DLA RODZICÓW Informacje ogólne Egzamin gimnazjalny jest powszechny, dlatego przystępują do niego wszyscy uczniowie klas III gimnazjum za wyjątkiem uczniów upośledzonych w

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu / szczegółowy opis w Szkolnej Instrukcji, w skróconym przebiegu egzaminu gimnazjalnego i harmonogramie egzaminu/

Bardziej szczegółowo

Zasady egzaminu gimnazjalnego

Zasady egzaminu gimnazjalnego Zasady egzaminu gimnazjalnego Zasady ogólne Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych

Bardziej szczegółowo

S P R A W D Z I A N rok szkolny 2015/2016

S P R A W D Z I A N rok szkolny 2015/2016 S P R A W D Z I A N rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna - DOTYCZĄCA ZASAD PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Procedur y przeprow adzania egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Procedur y przeprow adzania egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Procedury przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie 1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU w KLASIE SZÓSTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. LEONIDA TELIGI W NIECHORZU

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU w KLASIE SZÓSTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. LEONIDA TELIGI W NIECHORZU SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU w KLASIE SZÓSTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. LEONIDA TELIGI W NIECHORZU I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017 PODSTAWA PRAWNA ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w szczególności z ustawą z dnia 20 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum. Rok szkolny 2014/2015

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum. Rok szkolny 2014/2015 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 Ilekroć w tekście używa się terminu: a) egzamin oznacza on egzamin w trzeciej klasie gimnazjum b) część

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i uzupełnienia

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i uzupełnienia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i uzupełnienia do procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014 Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE ZNAK: D.4202.11.2014 ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE na podstawie PROCEDUR ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM obowiązujących w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnych oraz (DzU nr 19, poz. 167), 6 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

niepełnosprawnych oraz (DzU nr 19, poz. 167), 6 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 1 Komunikat dyrektora CKE z dnia 3 lipca 2014 r. HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014 R. Data Część egzaminu Godzina rozpoczęcia regulaminowy Czas trwania wydłużony dla uprawnionych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015 ROKU

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015 ROKU PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015 ROKU Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 1 Komunikat dyrektora CKE z dnia 3 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu została opracowana zgodnie z:

Podstawa prawna. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu została opracowana zgodnie z: SPRAWDZIAN 2016 Podstawa prawna Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu została opracowana zgodnie z: ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2004

Bardziej szczegółowo

Rola zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie dostosowaniu warunków egzaminu.

Rola zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie dostosowaniu warunków egzaminu. Rola zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie dostosowaniu warunków egzaminu. Małgorzata Kowalczyk doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli malgorzata.kowalczyk@rodon.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny. 3. Zadania zespołu nadzorującego egzamin

Egzamin gimnazjalny. 3. Zadania zespołu nadzorującego egzamin Egzamin gimnazjalny 3. Zadania zespołu nadzorującego egzamin Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek wziąć udział w szkoleniu z zakresu organizacji egzaminu, prowadzonym przez przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNZAJALNEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU. Rok szkolny 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNZAJALNEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU. Rok szkolny 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNZAJALNEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU Rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU/EGZAMINU W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ W CZELADZI

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU/EGZAMINU W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ W CZELADZI PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU/EGZAMINU W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ W CZELADZI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

TERMINY TERMIN GŁÓWNY

TERMINY TERMIN GŁÓWNY TERMINY TERMIN GŁÓWNY część humanistyczna 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00 z zakresu języka polskiego godz. 11:00 część matematyczno-przyrodnicza

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący

Bardziej szczegółowo

traumatyczną. porozumienia z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

traumatyczną. porozumienia z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2012/2013 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY MZS IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum. Uchwała Nr 136/2013 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 Kwestie poruszane w prezentacji 1. Podstawa prawna przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. 9. Dodatkowe terminy

Bardziej szczegółowo

1. Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu.

1. Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu. Tabela 1. warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 Uprawnieni do dostosowania I. Uczniowie niesłyszący, uczniowie słabosłyszący II. Uczniowie niewidomi 1. Arkusz

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE I. Wstęp 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Szkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Szkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2014 a Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną z dnia 15 grudnia w sprawie wprowadzenia Szkolnej instrukcji organizowania i przeprowadzania egzaminu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14. ul. Kcyńska 49, 85 304 Bydgoszcz tel./fax.: (52) 37-313-35, 37-316-88 NIP 953-24-32-006 zsnr14@bip.oswiata.bydgoszcz.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14. ul. Kcyńska 49, 85 304 Bydgoszcz tel./fax.: (52) 37-313-35, 37-316-88 NIP 953-24-32-006 zsnr14@bip.oswiata.bydgoszcz. WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 37 INTEGRACYJNYM W BYDGOSZCZY I. Postanowienia ogólne. 1. Egzamin w III klasie gimnazjum odbywa się na terenie ZS nr 14

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn 1 Egzamin maturalny składa się z dwóch części: CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne oceniana przez egzaminatorów okręgowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2016

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2016 SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2016 I. Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzenia sprawdzianu w 2016r. została przygotowana w oparciu o: 1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2014

Egzamin gimnazjalny 2014 Egzamin gimnazjalny 2014 Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM. obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM. obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 (Wersja uaktualniona; 1 grudnia 2014 r.) Warszawa 2014 Procedury organizowania i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty Prywatna Szkoła Podstawowa Morska Kraina w Kołobrzegu Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U.2004.256.2572

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych Załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku I. SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie rok szkolny 2014/2015 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania

Bardziej szczegółowo

społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (tekst jedn. Dz.U. 2014, poz. 392).

społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (tekst jedn. Dz.U. 2014, poz. 392). Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form sprawdzianu 2015 do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r.

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r. ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 18 20.04. 2016 r. HARMONOGRAM DATA CZĘŚĆ EGZAMINU GODZINA ROZPOCZĘCIA CZAS TRWANIA 18 kwietnia 2016 (poniedziałek) CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Historia i wiedza o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW / Zgodnie z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo