ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. w 2013 roku OKE Warszawa 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. w 2013 roku. 2013-03-15 OKE Warszawa 1"

Transkrypt

1 ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w 2013 roku OKE Warszawa 1

2 Program szkolenia 1. Co nas czeka na sprawdzianie od 2015 roku? 2. Zadania dyrektora szkoły w przygotowaniu tegorocznego sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w szkołach. 3. Organizacja i przeprowadzanie sprawdzianu w 2013 roku wybrane punkty procedur. 4. Instrukcja przekazywania materiałów egzaminacyjnych sprawdzianu. 5. Dystrybucja i redystrybucja arkuszy sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku. 6. Procedury przeprowadzanie egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku. 7. Instrukcja przekazywania materiałów egzaminacyjnych egzaminu gimnazjalnego OKE Warszawa 2

3 Materiały przygotowane dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów Naklejki z kodami kreskowymi Instrukcje na kolorowej kartce zawierające: wykaz kopert dostarczanych do punktu OKE, opis sposobu pakowania do bezpiecznych kopert arkuszy egzaminacyjnych. Odbiór materiałów: Dyrektorzy szkół podstawowych po pierwszej części spotkania Dyrektorzy gimnazjów (zespołów szkół) po spotkaniu OKE Warszawa 3

4 Sprawdzian od 2015 roku OKE Warszawa 4

5 Wprowadzanie zmian 1. Koncepcja sprawdzianu, konsultacje społeczne, rekomendacje ekspertów dla MEN 2. Zmiana przepisów związanych z przeprowadzaniem egzaminów 3. Prace nad strukturą zestawów egzaminacyjnych Informator o sprawdzianie od 2015 roku (do 31 sierpnia 2013 r.) 5. Publikacja przykładowych zestawów zadań 6. Arkusz diagnostyczny do zastosowania w szkołach 7. Przeprowadzenie pierwszego sprawdzianu powszechnego według nowych zasad (kwiecień 2015) OKE Warszawa 5

6 Projekt z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych OKE Warszawa 6

7 Projekt z dnia r. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje: w części pierwszej wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym; w części drugiej wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) OKE Warszawa 7

8 Projekt z dnia r. Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa: 1) część pierwsza 80 minut; 2) część druga 45 minut. Wyniki sprawdzianu są wyrażane w procentach i obejmują: 1) wynik z części pierwszej sprawdzianu, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki; 2) wynik z części drugiej sprawdzianu OKE Warszawa 8

9 Projekt z dnia r. W przypadku sprawdzianu w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić wychowawca zdających oraz: 1) w części pierwszej - nauczyciele języka polskiego i matematyki; 2) w części drugiej - nauczyciele języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany sprawdzian OKE Warszawa 9

10 Przepisy i procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2012/ OKE Warszawa 10

11 Dokumenty stanowiące podstawę przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 Komunikat dyrektora CKE z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Komunikaty Dyrektora CKE w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w roku szkolnym 2012/ OKE Warszawa 11

12 Zadania dyrektora szkoły w przygotowaniu tegorocznego sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego OKE Warszawa 12

13 Organizowanie i przeprowadzanie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku Za organizację i przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego PZE, którym jest dyrektor szkoły. Przewodniczący i jego zastępca powinni odbyć szkolenie organizowane przez OKE. Przewodniczący mają obowiązek przeszkolić członków zespołów nadzorujących z zakresu organizacji egzaminu/sprawdzianu. Przewodniczący ma obowiązek poinformować uczniów/słuchaczy o warunkach przebiegu sprawdzianu/egzaminu przed jego rozpoczęciem OKE Warszawa 13

14 Zadania przewodniczącego SZE Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odpowiada za przygotowanie listy uczniów i sal do sprawdzianu/egzaminu; dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu; odbiór i właściwe zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych; zgodny z procedurami przebieg sprawdzianu czy egzaminu gimnazjalnego; sporządzenie dokumentacji egzaminacyjnej i przekazanie wymaganych formularzy do OKE; dostarczenie do punktów OKE zabezpieczonych materiałów egzaminacyjnych zgodnie z otrzymaną instrukcją; odbiór z OKE zaświadczeń o wynikach sprawdzianu/egzaminu i przekazanie ich uczniom OKE Warszawa 14

15 Zadania przewodniczącego SZE Przewodniczący SZE może powołać zastępcę SZE nie później niż na 2 miesiące przed egzaminem (4 lutego, 23 lutego). Przewodniczący SZE powołuje pozostałych członków SZE nie później niż na 1 miesiąc przed egzaminem (4 marca, 23 marca). powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego; powołania członków zespołu; oświadczenia zastępcy i członków zespołu w sprawie zabezpieczenia i ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem są przechowywane w szkolnej dokumentacji OKE Warszawa 15

16 Zadania przewodniczącego SZE Dyrektorzy szkół pełniący z urzędu funkcję przewodniczącego SZE nie wypełniają oświadczenia w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych i ochrony danych osobowych Jeżeli z powodu choroby lub innych przyczyn przewodniczący i jego zastępca nie mogą pełnić swoich funkcji, dyrektor lub osoba pełniąca tymczasowo tę funkcje powiadamia o tym dyrektora OKE, który powołuje wskazaną osobę do pełnienia funkcji przewodniczącego. Nauczyciel powołany do pełnienia tej funkcji niezwłocznie przesyła do dyrektora OKE podpisane oświadczenia OKE Warszawa 16

17 Zespół nadzorujący Nauczyciel zatrudniony w innej szkole, to nauczyciel mający innego pracodawcę. Gdy sprawdzian/egzamin jest przeprowadzany przy udziale nauczyciela wspomagającego, funkcję tę pełni członek zespołu nadzorującego. Członkami zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny nie mogą być nauczyciele przedmiotów, które wchodzą w zakres danego arkusza Część humanistyczna Zakres 1. historycy, nauczyciele WOS Zakres 2. poloniści Część matematyczno-przyrodnicza Zakres 1. biolodzy, chemicy, fizycy, geografowie Zakres 2. matematycy Część z języka obcego nowożytnego angliści, germaniści, rusycyści, itp OKE Warszawa 17

18 Instrukcja w PROCEDURACH przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego dla zdających korzystających z komputera podczas egzaminu Dotyczy uczniów niepełnosprawnych ruchowo, wdrożonych do pracy z komputerem, a także uczniów, którzy mają takie zalecenie w opinii o specyficznych trudnościach w nauce, ponieważ zaburzenie ich pisma uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej Trzeba pamiętać, że Uczeń korzysta z komputera z drukarką, odpowiednim oprogramowaniem. W komputerze należy wyłączyć Internet i programy sprawdzające poprawność pisowni. Zestaw egzaminacyjny ucznia jest zakodowany zgodnie z wymogami i zawiera na stronie tytułowej adnotację: Odpowiedzi zdającego znajdują się w arkuszu i na wydruku komputerowym lub Odpowiedzi zdającego znajdują się na wydruku komputerowym. Odpowiedź zdającego musi być poprzedzona numerem zadania/pytania zgodnym z numerem w arkuszu. Wydruk komputerowy należy zakodować: kod szkoły (naklejka), trzyznakowy kod ucznia, numer PESEL. Po zakończeniu pracy wydruk komputerowy wraz z arkuszem należy włożyć do jednej bezpiecznej koperty OKE Warszawa 18

19 Instrukcja w PROCEDURACH przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu w przypadku zdających korzystających z nauczyciela wspomagającego Dotyczy uczniów z dysfunkcjami, którzy potrzebują pomocy, aby wyrównać swoje deficyty i są wdrożeni do takiej współpracy z nauczycielem nauczyciel pomaga uczniowi w czytaniu i/lub pisaniu uczniowie niewidomi; (orzeczenie) uczniowie niepełnosprawni ruchowo; (orzeczenie, zaświadczenie lekarskie) uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; (orzeczenie) chorzy przewlekle; (zaświadczenie lekarskie) uczniowie z głębokim zaburzeniem grafii (opinia z poradni) OKE Warszawa 19

20 Instrukcja w PROCEDURACH przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu w przypadku zdających korzystających z nauczyciela wspomagającego Trzeba pamiętać, że Cały egzamin należy zarejestrować na taśmie głosowej. Egzamin musi odbyć się w oddzielnej sali. Nauczyciel wspomagający korzysta z arkusza rezerwowego obydwa arkusze trzeba zakodować i zrobić odpowiednie adnotacje: arkusz zdającego i arkusz nauczyciela wspomagającego. Do bezpiecznej koperty należy spakować obydwa arkusze oraz opatrzoną kodem szkoły i kodem ucznia taśmę/płytę z nagraniem. Kopertę należy podpisać: Praca wykonana z nauczycielem wspomagającym oraz nagrania OKE Warszawa 20

21 Uczniowie z głęboką dysleksją -mający poważne trudności w samodzielnym czytaniu i zrozumieniu dłuższego tekstu Nauczyciel jeden raz odczytuje teksty liczące 250 słów lub więcej (na stronie tytułowej arkusza będzie informacja o tym, czy arkusz zawiera takie teksty). Trzeba pamiętać, że: Nauczyciel korzysta z arkusza rezerwowego, który bez żadnych adnotacji należy zwrócić razem z arkuszami niewykorzystanymi. W sali może znajdować się więcej niż jeden uczeń korzystający z takiego wspomagania. Nauczyciel czyta po kolei tylko teksty liczące wskazane stronie tytułowej. Czasu czytania nie wlicza się do czasu egzaminu godzina rozpoczęcia pracy zapisywana jest po skończeniu czytania. Egzamin w tej sali nie jest nagrywany OKE Warszawa 21

22 Kalendarz egzaminacyjny Typ szkoły Termin Egzamin SP G G G SP G G G 4 kwietnia 2013 (czwartek) 23 kwietnia 2013 (wtorek) 24 kwietnia 2013 (środa) 25 kwietnia 2013 (czwartek) 4 czerwca 2013 (wtorek) 3 czerwca 2013 (poniedziałek) 4 czerwca 2013 (wtorek) 5 czerwca 2013 (środa) Sprawdzian godz Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego godz historia i wiedza o społeczeństwie godz język polski Część matematyczno-przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego godz przedmioty przyrodnicze godz matematyka Część z języka obcego nowożytnego egzaminu gimnazjalnego godz poziom podstawowy godz poziom rozszerzony Dodatkowy termin sprawdzianu godz Dodatkowy termin części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego Dodatkowy termin części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego Dodatkowy termin części z języka obcego nowożytnego egzaminu gimnazjalnego OKE Warszawa 22

23 Dystrybucja Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek zespołu, w obecności innego członka tego zespołu odbiera przesyłkę i sprawdza jej zgodność z zapotrzebowaniem. W razie niezgodności lub w przypadku naruszenia paczki kontaktuje się z dyrektorem OKE i z dystrybutorem fax: telefony: wydział organizacyjny sekretariat OKE Warszawa 23

24 Dystrybucja Szkoła podstawowa: 3 kwietnia ( ) termin dodatkowy Gimnazjum 3 czerwca ( ) 23 kwietnia ( ) cz. humanistyczna 24 kwietnia ( ) cz. matematyczno-przyrodnicza 25 kwietnia ( ) cz. język obcy nowożytny termin dodatkowy 3 czerwca ( ) dla wszystkich części egzaminu OKE Warszawa 24

25 Organizacja i przebieg sprawdzianu wybrane punkty PROCEDUR OKE Warszawa 25

26 Organizacja i przebieg sprawdzianu Wybrane punkty: 8. Przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności dwóch przedstawicieli zdających odbiera od PSZE materiały egzaminacyjne (zestawy, listę, protokół, naklejki); 13. Sprawdzian rozpoczyna się od rozdania zestawów egzaminacyjnych punktualnie o godzinie ustalonej przez dyrektora CKE; 16. Uczniowie kodują swoje prace zgodnie z instrukcja przewodniczącego, a członkowie zespołu sprawdzają poprawność kodowania. W przypadku uczniów uprawnionych do dostosowań zestawy egzaminacyjne kodują członkowie zespołu nadzorującego. 18. Po czynnościach organizacyjnych PZN zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu OKE Warszawa 26

27 Kodowanie na sprawdzianie OKE Warszawa 27

28 Organizacja i przebieg sprawdzianu Wybrane punkty: 22. Na 10 minut przed zakończeniem czasu pracy, PZN przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi (z wyjątkiem dyslektyków i rozwiązujących arkusze dostosowane) 24. Członkowie zespołu nadzorującego umieszczają naklejki z kodem kreskowym w miejscu do tego przeznaczonym wypełniają matryce znaków na kartach odpowiedzi zaznaczają dysleksję na stronie tytułowej i karcie odpowiedzi uczniom zgłoszonym jako dyslektycy odnotowują oddanie zestawów na liście obecności i podpisują ją 25. Po zakończeniu sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego w obecności uczniów przeliczają i pakują zestawy egzaminacyjne do bezpiecznych kopert sporządzają protokół przebiegu sprawdzianu z danej sali na załączniku 7 z procedur OKE Warszawa 28

29 Organizacja i przebieg sprawdzianu Wybrane punkty: 28. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przekazuje do punktu redystrybucji OKE spakowane w bezpieczne koperty zestawy egzaminacyjne zestawy niewykorzystane i nieotwarte, zestawy niewykorzystane i otwarte dla nauczyciela czytającego dłuższe teksty, niekompletne, błędnie wydrukowane oraz kopię wykazu zawartości przesyłki od dystrybutora dokumentację sprawdzianu: zbiorczy protokół (załącznik nr 8), protokoły z poszczególnych sal i zweryfikowane listy uczniów ze wszystkich sal (wydruki z Hermesa) + potwierdzone kopie zaświadczeń laureatów konkursów przedmiotowych protokół przekazania/odbioru materiałów i dokumentacji egzaminacyjnej OKE Warszawa 29

30 Protokół przekazania materiałów egzaminacyjnych (do wydrukowania z systemu wymiany plików) OKE Warszawa 30

31 Zgłoszenie zapotrzebowania na arkusze egzaminacyjne na termin dodatkowy Instrukcja i strona ćwiczeniowa dostępna w połowie marca Aplikacja będzie dostępna przez tydzień po egzaminie OKE Warszawa 31

32 Zgłoszenie zapotrzebowania na arkusze egzaminacyjne na termin dodatkowy OKE Warszawa 32

33 Koperty zwrotne SP 2013 Rok Miejsce na naklejkę z kodem szkoły SPRAWDZIAN S-8 2 Symbol arkusza Liczba arkuszy OKE Warszawa 33

34 Uwaga! Arkusze egzaminacyjne S-1, S-4, S-5 można zapakować do jednej koperty. Arkusze egzaminacyjne S-7 i S-8 nie mogą być pakowane z arkuszami standardowymi i arkuszami dla uczniów niedowidzących, należy je spakować do koperty przygotowanej dla tych arkuszy (może to być wspólna koperta z odpowiednio opisaną zawartością) Wszystkie arkusze (karty) należy uporządkować zgodnie z kodami uczniów OKE Warszawa 34

35 KOPERTA NR 1 Papierowa koperta formatu A4 z pieczątką szkoły, z wyraźnie zapisanym kodem szkoły i napisem: DOKUMENTACJA Protokół/protokoły przebiegu sprawdzianu z poszczególnych sal Załącznik nr 7 Zbiorczy protokół przebiegu sprawdzian Załącznik nr 8 zawierający wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu/części egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych i uczniów, którym przerwano część egzaminu Zweryfikowane listy zdających z wszystkich sal egzaminacyjnych (wydruki z Hermesa przekazane szkołom przez OKE) Decyzja/e o przerwaniu i unieważnieniu Załącznik nr 9 sprawdzianu uczniowi/uczniom wraz z zestawem OKE Warszawa 35

36 Uwaga! W wykazie nie umieszczamy uczniów: zwolnionych decyzją dyrektora OKE, laureatów konkursów przedmiotowych (w wypadku laureatów należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia), którzy przerwali naukę lub zostali przeniesieni do innej szkoły (ci uczniowie powinni zostać wykreśleni z list Hermesa) Jeśli załącznik 8 zawiera wypełniony wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu, należy na KOPERCIE NR 1 napisać czerwonym kolorem drukowaną literę N. W przypadku zauważonych na listach Hermesa błędów, dotyczących ewidencji lub danych osobowych uczniów, należy odręcznie nanieść poprawki i na KOPERCIE NR 1 napisać czerwonym kolorem drukowaną literę H OKE Warszawa 36

37 KOPERTA NR 2 Niezamknięta papierowa koperta formatu A4 z pieczątką szkoły, z wyraźnie zapisanym kodem szkoły i napisem: NIEWYKORZYSTANE ARKUSZE oraz NIEWYKORZYSTANE BEZPIECZNE KOPERTY Liczba arkuszy:... Liczba kopert: OKE Warszawa 37

38 Odbiór wyników i zaświadczeń Szkoła podstawowa: 27 maja przekazanie wyników do szkół za pośrednictwem Systemu Wymiany Plików 21 czerwca odbiór zaświadczeń (z datą 28 czerwca 2013 r.) OKE Warszawa 38

39 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Ciechanów SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Szkoła Podstawowa nr 5 w Ciechanowie ul. Broniewskiego 1 ciechanowski mławski Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku ul. Wieczorków 30 Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusku ul. Tysiąclecia 14 płoński żuromiński pułtuski OKE Warszawa 39

40 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Ostrołęka SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostrołęce ul. Sienkiewicza 15 m. Ostrołęka ostrołęcki Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Partyzantów 39 Zespół Szkół nr 1 w Makowie Mazowieckim ul. Sportowa 9 ostrowski makowski przasnyski Szkoła Podstawowa nr 3 wyszkowski w Pułtusku ul. Tysiąclecia OKE Warszawa 40

41 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Płock SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Zespół Szkół nr 2 w Płocku ul. Chopina 62 płocki sierpecki Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku ul. Brzozowa 3 m. Płock gostyniński OKE Warszawa 41

42 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Radom SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu ul. Miła 18 Gimnazjum nr 13 w Radomiu ul. 25 czerwca 79 Gimnazjum nr 6 w Radomiu ul. Sadkowska 16 Szkoła Podstawowa nr 1 w Grójcu ul. Piłsudskiego 68 Powiat/dzielnica lipski przysuski szydłowiecki zwoleński białobrzeski radomski m. Radom kozienicki grójecki OKE Warszawa 42

43 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Siedlce SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach ul. 10 Lutego 18 m. Siedlce łosicki siedlecki Szkoła Podstawowa nr 1 w Garwolinie ul. Żwirki i Wigury 16 garwoliński Szkoła Podstawowa w Węgrowie ul. Kościuszki 16 sokołowski węgrowski OKE Warszawa 43

44 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa (1 a) SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Zespół Szkół nr 61 w Warszawie ul. Wiktorska 30/32 Powiat/dzielnica Mokotów, Ursynów, Wilanów Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Warszawie, ul. Czumy 8 Bemowo warszawski zachodni Gimnazjum Sportowe nr 17 w Warszawie ul. Powstańców Wielkopolskich 4 Ochota, Ursus, Włochy OKE Warszawa 44

45 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa (1 b) SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz. ul. L. Zondka 6 Zespół Szkół w Legionowie ul. Zegrzyńska 3 Powiat/dzielnica grodziski, pruszkowski, żyrardowski legionowski, nowodworski Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie ul. Hanki Sawickiej 7 sochaczewski Gimnazjum nr 1 w Piasecznie ul. Sikorskiego 20 piaseczyński OKE Warszawa 45

46 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa (2 a) SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, ul. Grzybowska 77 Powiat/dzielnica Bielany, Śródmieście, Wola, Żoliborz Szkoła Podstawowa nr 120 w Warszawie ul. Międzyborska 70 Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła gmina Sulejówek OKE Warszawa 46

47 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa (2 b) SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Gimnazjum nr 141 w Warszawie ul. Trocka 4 Szkoła Podstawowa nr 2 w Mińsku Mazowieckim ul. Dąbrówki 10 Białołęka, Praga Północ, Targówek gminy: Marki, Ząbki miński, bez gminy Sulejówek Gimnazjum nr 3 w Otwocku ul. Kościuszki 28 Zespół Szkół nr 4 w Wołominie ul. 1-Maja 19 otwocki wołomiński, bez gmin: Marki, Ząbki OKE Warszawa 47

48 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR OKE Warszawa 48

49 Zawartość paczki z materiałami egzaminacyjnymi arkusze egzaminacyjne z nalepkami na niezszytych bokach, konfekcjonowane w pakiety nie większe niż po 20 egzemplarzy, zapakowane w przezroczyste koperty, w liczbie odpowiadającej zamówieniu, arkusze zapasowe z nadrukiem REZERWA, płyty CD, koperty zwrotne, instrukcja zawierająca informacje o sposobie komunikowania dyrektora szkoły z dystrybutorem w celu uruchomienia procedury awaryjnej, szczegółowa specyfikacja zawartości przesyłki: nazwa części egzaminu, rodzaje arkuszy, symbole arkuszy, liczba arkuszy, liczba płyt, liczba bezpiecznych kopert) OKE Warszawa 49

50 Opis symboli GH-H część humanistyczna historia i wos, GH-P część humanistyczna j. polski, GM-P część matematyczno-przyrodnicza przedmioty przyrodnicze, GM-M część matematyczno-przyrodnicza matematyka, GA-P-j. angielski poziom podstawowy, GA-R-j. angielski poziom rozszerzony, GN-j. niemiecki, GR-j. rosyjski, GF-j. francuski, GE-j. hiszpański, GW-j. włoski OKE Warszawa 50

51 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego Wybrane punkty PROCEDUR: 10. O wyznaczonej przez przewodniczącego godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. 11. Zdający zajmują wyznaczone miejsca. Do sali egzaminacyjnej wnoszą jedynie dozwolone materiały: długopis z czarnym tuszem, ołówek do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. 12. Po wejściu wszystkich zdających do sali przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina: - o konieczności sprawdzenia kompletności zestawu - o sposobie kodowania - o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza OKE Warszawa 51

52 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego Wybrane punkty PROCEDUR: 13. Egzamin gimnazjalny przebiega zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora CKE. O wyznaczonej godzinie rozdaje się zdającym zestaw z danego zakresu a na egzaminie z języka zestaw na danym poziomie. 14. Uczniowie zapoznają się z instrukcją dla zdających zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza (mogą prosić o wyjaśnienia). UWAGA: Arkusz gimnazjalny z matematyki ma zmieniony format i postępowanie z nim podlega odrębnej instrukcji OKE Warszawa 52

53 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego Wybrane punkty PROCEDUR: 16. Uczniowie (dyslektycy też!) kodują swoje arkusze i karty odpowiedzi zgodnie z instrukcją przewodniczącego zespołu nadzorującego. Zespół nadzorujący koduje jedynie arkusze uczniów rozwiązujących G-4, G-5, G-6, G-7, G-8 Umieszczają 2 naklejki z kodem w wyznaczonych miejscach: na arkuszu i na karcie odpowiedzi. Zapisują trzyznakowy kod i numer PESEL. Wypełniają matrycę znaków na karcie odpowiedzi OKE Warszawa 53

54 Kodowanie na egzaminie gimnazjalnym OKE Warszawa 54

55 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego w arkuszu z MATEMATYKI Na stronie tytułowej arkusza zapisują odręcznie kod szkoły Jedną naklejkę z kodem kreskowym szkoły naklejają we wskazanym miejscu na 1 stronie przeznaczonej do rozwiązywania zadań (zeszyt odpowiedzi do zadań otwartych w środku arkusza), a drugą naklejkę z kodem kreskowym umieszczają na karcie odpowiedzi Wpisują kod ucznia w zeszycie odpowiedzi do zadań otwartych OKE Warszawa 55

56 Arkusz z matematyki zeszyt odpowiedzi do zadań otwartych OKE Warszawa 56

57 Arkusz z matematyki Środkowe strony arkusza (5-8) są przeznaczone na rozwiązania zadań otwartych i brudnopis stanowią zeszyt odpowiedzi do zadań otwartych. Na egzaminie z matematyki uczniowie bardzo starannie wyrywają środkowe strony arkusza, bo to ułatwi im czytanie treści zadań otwartych i ich rozwiązywanie. Należy zwrócić uwagę uczniom, aby rozwiązania zadań otwartych z matematyki mieściły się w ramach obszaru wyznaczonego ramką. Po zakończeniu pracy z arkuszem wkładają te strony ponownie do środka arkusza. Członkowie zespołów nadzorujących egzamin z matematyki muszą sprawdzić, czy oddawany przez ucznia arkusz jest kompletny (arkusz + zeszyt odpowiedzi do zadań otwartych) OKE Warszawa 57

58 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego 19. Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym: a) W części humanistycznej: z zestawem z historii i wiedzy o społeczeństwie 60 minut i nie więcej niż 80 minut z zestawem z języka polskiego 90 minut i nie więcej niż 135 minut b) W części matematyczno-przyrodniczej: z zestawem z przedmiotów przyrodniczych 60 minut i nie więcej niż 80 minut z zestawem z matematyki 90 minut i nie więcej niż 135 minut c) W części z języka obcego nowożytnego: z zestawem na poziomie podstawowym 60 minut i nie więcej niż 80 minut z zestawem na poziomie rozszerzonym 60 minut i nie więcej niż 90 minut OKE Warszawa 58

59 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego Wybrane punkty procedur: 23. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (obowiązek nie dotyczy dyslektyków oraz piszących arkusze dostosowane). 25. Po zakończeniu pracy z pierwszym zestawem egzaminacyjnym następuje przerwa. 28. Po zakończeniu pracy z każdym zestawem egzaminacyjnym członkowie zespołu nadzorującego: zaznaczają dysleksję na arkuszu i karcie odpowiedzi, odnotowują oddanie zestawów na listach obecności i podpisują listy oraz wypełniaja i podpisuja protokoły z sal w obecności przedstawicieli uczniów przeliczają, porządkują arkusze według kodów uczniowskich i pakują materiały egzaminacyjne zgodnie z instrukcją OKE OKE Warszawa 59

60 Instrukcja pakowania OKE Arkusze z zakresów egzaminu: Historia i WOS Przedmioty przyrodnicze Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym uczniów, którzy przenieśli swoje odpowiedzi na kartę odpowiedzi zespół nadzorujący odrywa karty od arkuszy i pakuje osobno: karty odpowiedzi arkusze arkusze z kartami odpowiedzi Pozostałe arkusze należy pakować: Język polski arkusze z nieoderwanymi kartami odpowiedzi do jednej koperty Matematyka arkusze z nieoderwanymi kartami odpowiedzi i włożonym do środka zeszytem rozwiązań zadań otwartych do jednej koperty Język obcy nowożytny arkusze z nieoderwanymi kartami odpowiedzi do jednej koperty OKE Warszawa 60

61 WYKAZ KOPERT I DOKUMENTÓW DOSTARCZANYCH DO PUNKTU OKE OKE Warszawa 61

62 Protokół przekazania materiałów egzaminacyjnych z części humanistycznej OKE Warszawa 62

63 Protokół przekazania materiałów egzaminacyjnych z części matematycznoprzyrodniczej OKE Warszawa 63

64 Protokół przekazania materiałów egzaminacyjnych z części językowej OKE Warszawa 64

65 Koperty zwrotne Numer sali EGZAMIN GIMNAZJALNY HISTORIA 3 ARKUSZE Z KARTAMI ODPOWIEDZI Część egzaminu Zakres / Typ arkusza Kod sesji Liczba arkuszy /kart* Symbo l arkusz a G H - H Miejsce na naklejkę z kodem szkoły lub wpisanie identyfikatora szkoły OKE Warszawa 65

66 KOPERTA NR 1 Niezamknięta papierowa koperta formatu A4 z pieczątką wyraźnie zapisanym kodem szkoły i napisem: szkoły, z DOKUMENTACJA Protokół/protokoły przebiegu egzaminu z poszczególnych sal Załącznik nr 8 Zbiorcze protokoły przebiegu egzaminu Załączniki nr 9a /9b /9c zawierające wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu/części egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych i uczniów, którym przerwano część egzaminu Zweryfikowane listy zdających z wszystkich sal egzaminacyjnych (wydruki z Hermesa przekazane szkołom przez OKE) Decyzja/e o przerwaniu i unieważnieniu Załącznik nr 10 sprawdzianu/egzaminu uczniowi/uczniom wraz z zestawem OKE Warszawa 66

67 KOPERTA NR 2 Niezamknięta papierowa koperta formatu A4 z pieczątką szkoły, z wyraźnie zapisanym kodem szkoły i napisem: NIEWYKORZYSTANE ARKUSZE oraz NIEWYKORZYSTANE BEZPIECZNE KOPERTY Liczba arkuszy:... Liczba kopert: OKE Warszawa 67

68 Odbiór wyników i zaświadczeń Gimnazjum: 21 czerwca przekazanie wyników do szkół za pośrednictwem Systemu Wymiany Plików oraz odbiór zaświadczeń (data wydania zaświadczenia: 28 czerwca 2013 r.) OKE Warszawa 68

Szkolenie dyrektorów szkół podstawowych

Szkolenie dyrektorów szkół podstawowych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Szkolenie dyrektorów szkół podstawowych luty-marzec 2015 1 Tematyka szkolenia 1. Przepisy i procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dyrektorów gimnazjów

Szkolenie dyrektorów gimnazjów Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Szkolenie dyrektorów gimnazjów marzec 2015 1 Tematyka szkolenia 1. Przepisy i procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w 2015

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU SZKOLENIE NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOSW LUBLINIEC, 23.04.2013r. TERMINY EGZAMINÓW EGZAMINY PISEMNE 07.05.2013r. (wtorek) język

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny kwietnia część humanistyczna 19 kwietnia część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia część z języka obcego nowożytnego

Egzamin gimnazjalny kwietnia część humanistyczna 19 kwietnia część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia część z języka obcego nowożytnego Egzamin gimnazjalny 2016 18 kwietnia część humanistyczna 19 kwietnia część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia część z języka obcego nowożytnego Wychowawcy: przygotują wraz z uczniami kartki (identyfikatory)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WARSZAWA 2013 OKE-WSEGiM-4441-1-13 Warszawa, 22 lipca 2013 r. Państwo Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Szkolenie dyrektorów gimnazjów kwiecień 2017 1 Tematyka szkolenia 1. Podstawy prawne egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku komunikaty, procedury 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM

CZAS PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM TERMINY 1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 32 ust. 2 rozporządzenia: a) część humanistyczna 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Zespołów Nadzorujących. marzec ZSI Lubin

Szkolenie Zespołów Nadzorujących. marzec ZSI Lubin Szkolenie Zespołów Nadzorujących marzec 2012 ZSI Lubin Terminy Sprawdzian 3 kwietnia Egzamin: 24.04 częśd humanistyczna: 9.00 WOS, historia 10.45 język polski 25.04 częśd matematyczno- przyrodnicza: 9.00

Bardziej szczegółowo

2 kwietnia. 3 kwietnia (wtorek) godzina czerwca. 5 czerwca (wtorek) godzina 9.00 TERMINY I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH SPRAWDZIAN

2 kwietnia. 3 kwietnia (wtorek) godzina czerwca. 5 czerwca (wtorek) godzina 9.00 TERMINY I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH SPRAWDZIAN TERMINY I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH SPRAWDZIAN TERMIN GŁÓWNY: 3 kwietnia (wtorek) godzina 9.00 dystrybucja 2 kwietnia w godzinach od 8.00 do 13.00 TERMIN DODATKOWY: 5 czerwca (wtorek) godzina

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny. 3. Zadania zespołu nadzorującego egzamin

Egzamin gimnazjalny. 3. Zadania zespołu nadzorującego egzamin Egzamin gimnazjalny 3. Zadania zespołu nadzorującego egzamin Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek wziąć udział w szkoleniu z zakresu organizacji egzaminu, prowadzonym przez przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Dla uczniów klas trzecich

Dla uczniów klas trzecich Dla uczniów klas trzecich TERMINY EGZAMINU Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 32 ust. 2 rozporządzenia: CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wydruki i protokoły z systemu OBIEG.. 3

Spis treści. 1. Wydruki i protokoły z systemu OBIEG.. 3 Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016 Zmiany w 2016 r.: do kopert zwrotnych należy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2014 Arkusze egzaminacyjne z lat 2002-2012 http://cke.edu.pl/index.php/arkusze-egzaminacyjne-left/egzamingimnazjalny Procedury: http://cke.edu.pl/images/files/gimnazjum/procedury_egzamin_gimn

Bardziej szczegółowo

Informacja dla słuchacza dotycząca przebiegu egzaminu w roku szkolnym 2014/2015

Informacja dla słuchacza dotycząca przebiegu egzaminu w roku szkolnym 2014/2015 1 Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 7. Organizacja i przebieg sprawdzianu

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 7. Organizacja i przebieg sprawdzianu Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 7. Organizacja i przebieg sprawdzianu 1. Sprawdzian odbywa się w terminie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej

Bardziej szczegółowo

Arkusze egzaminacyjne rozdaje się o godzinie rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu.

Arkusze egzaminacyjne rozdaje się o godzinie rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu. Termin egzaminu 18 kwietnia 2015 r. poniedziałek 19 kwietnia 2015 r. wtorek 20 kwietnia 2015 r. środa Zakres egzaminu Historia i WOS Język polski Przedmioty przyrodnicze Matematyka Język obcy poziom podstawowy

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu/egzaminu w roku 2014/2015

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu/egzaminu w roku 2014/2015 Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu/egzaminu w roku 2014/2015 Przed sprawdzianem/egzaminem uczeń powinien: zapoznać się z instrukcją ze strony tytułowej arkusza odpowiedniego typu (przykładowe

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu / szczegółowy opis w Szkolnej Instrukcji, w skróconym przebiegu egzaminu gimnazjalnego i harmonogramie egzaminu/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016

Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016 Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016 Zmiany w 2016 r.: do kopert zwrotnych należy spakować tylko same

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r.

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r. ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 18 20.04. 2016 r. HARMONOGRAM DATA CZĘŚĆ EGZAMINU GODZINA ROZPOCZĘCIA CZAS TRWANIA 18 kwietnia 2016 (poniedziałek) CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Historia i wiedza o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty Prywatna Szkoła Podstawowa Morska Kraina w Kołobrzegu Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U.2004.256.2572

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Rok szkolny 2011/2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie rok szkolny 2014/2015 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i uzupełnienia

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i uzupełnienia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i uzupełnienia do procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014 Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie I. WSTĘP WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ANEKS PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE

ANEKS PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE ANEKS PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE EGZAMIN GIMNAZJALNY 2010 1 INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA PRAC I DOKUMENTACJI PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Uzupełnienia i instrukcje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Uzupełnienia i instrukcje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Uzupełnienia i instrukcje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie do procedur Centralnej Komisji Egzaminacyjnej organizowania i przeprowadzania sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015 ROKU. Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015 ROKU. Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015 ROKU Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim Komunikat dyrektora CKE z dnia 3 lipca 2014 r. HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2015

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 77 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich

Zespół Szkół nr 77 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich Zespół Szkół nr 77 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich marzec 2015 1 Tematyka spotkania 1. Kalendarz egzaminacyjny. 2.

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2012/2013 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY MZS IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i uzupełnienia

Instrukcje i uzupełnienia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i uzupełnienia do procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013 Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2017 ROKU

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2017 ROKU PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2017 ROKU 1 HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2017 R. Czas trwania Data 19 kwietnia (środa) 20 kwietnia (czwartek) 21 kwietnia (piątek)

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie mazowieckim

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie mazowieckim 2012 Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie mazowieckim Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie OKE-WSEGiM-4441-2/SP/12 Warszawa, 23 sierpnia 2012 r. Państwo Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przeprowadzanie

Organizacja i przeprowadzanie Organizacja i przeprowadzanie sprawdzianu egzaminu w gimnazjum w sesji egzaminacyjnej 2015 Program konferencji 1. Dane i dokumentacja w systemie OBIEG. 2. Organizacja sprawdzianu. 3. Organizacja egzaminu

Bardziej szczegółowo

TERMINY TERMIN GŁÓWNY

TERMINY TERMIN GŁÓWNY TERMINY TERMIN GŁÓWNY część humanistyczna 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00 z zakresu języka polskiego godz. 11:00 część matematyczno-przyrodnicza

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze Lipia Góra, luty 2015r.

Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze Lipia Góra, luty 2015r. Szkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej gimnazjum Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU w KLASIE SZÓSTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. LEONIDA TELIGI W NIECHORZU

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU w KLASIE SZÓSTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. LEONIDA TELIGI W NIECHORZU SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU w KLASIE SZÓSTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. LEONIDA TELIGI W NIECHORZU I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W PUSZCZYKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W PUSZCZYKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W PUSZCZYKOWIE rok szkolny 2013/2014 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZKOLNA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS VI w Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarocinie Podstawy prawne 1.

INSTRUKCJA SZKOLNA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS VI w Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarocinie Podstawy prawne 1. INSTRUKCJA SZKOLNA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS VI w Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarocinie Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLASY VI. w Polsko-Amerykańskiej Prywatnej Szkole Podstawowej w Szczecinie

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLASY VI. w Polsko-Amerykańskiej Prywatnej Szkole Podstawowej w Szczecinie SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLASY VI w Polsko-Amerykańskiej Prywatnej Szkole Podstawowej w Szczecinie Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie rok szkolny 2014/2015

organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie rok szkolny 2014/2015 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie rok szkolny 2014/2015 Informacja dla uczniów i rodziców 1 Termin sprawdzianu - 01 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia przystępującego do sprawdzianu w klasie szóstej

Informacja dla ucznia przystępującego do sprawdzianu w klasie szóstej Informacja dla ucznia przystępującego do sprawdzianu w klasie szóstej 1. Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do sprawdzianu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 Data Część egzaminu i przedmioty wchodzące w jej zakres/poziom Godzina Wejścia na salę Godzina rozpoczęcia Czas trwania (minut) Maksymalny

Bardziej szczegółowo

-przygotowanie i organizacja

-przygotowanie i organizacja SPRAWDZIAN I EGZAMIN GIMNAZJANY 2014 -przygotowanie i organizacja Jolanta Gołaszewska dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Terminy sprawdzianu 1 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz. 9.00 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 część humanistyczna 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00 z zakresu języka polskiego godz.

Bardziej szczegółowo

(na szkolenie Dyrektorów szkół/placówek i kierowników ośrodków egzaminacyjnych)

(na szkolenie Dyrektorów szkół/placówek i kierowników ośrodków egzaminacyjnych) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-814 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 45-70-335 tel./fax. (022) 45-70-345 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl Materiał pomocniczy (na szkolenie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA ZN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

SPOTKANIE DLA ZN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 SPOTKANIE DLA ZN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PRZED SESJĄ SPRAWDZIANU 2014 marzec 2014 Sprawdzian w roku szkolnym 2013/2014 Termin sprawdzianu główny 1 kwietnia (godz. 9:00)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNZAJUM IM. BISKUPAMICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU (rok szkolny 2013/2014)

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNZAJUM IM. BISKUPAMICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU (rok szkolny 2013/2014) WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNZAJUM IM. BISKUPAMICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU (rok szkolny 2013/2014) I. WSTĘP Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 213 roku Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 28-213 14 12 12188 1 8 6175 788

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE I. Wstęp 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 03 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 03 w w w. o k e. w a w. p l XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /w 03 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

i egzaminów w szkołach publicznych ( DZ.U. Nr 83 poz. 562 z póź.zm.).

i egzaminów w szkołach publicznych ( DZ.U. Nr 83 poz. 562 z póź.zm.). WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZOWANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM KATOLICKIM IM.KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Rok szkolny 2011/2012 1 SPIS TREŚCI I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego obowiązująca

PROCEDURY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego obowiązująca PROCEDURY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji gimnazjalnego obowiązująca W Zespole Szkół w Zaborze. obowiązuje w roku szkolnym 2016/2017 Informacje ogólne dotyczące zasad

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów

Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów Karolina Kołodziej Gimnazjum nr 16 w Krakowie Luty 2017 r. 1 Harmonogram egzaminu Termin egzaminu 19 kwietnia 2017 r. 20 kwietnia 2017 r. 21

Bardziej szczegółowo

PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE EGZAMIN GIMNAZJALNY

PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE EGZAMIN GIMNAZJALNY ANEKS PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 G_ANEKS_2011_zweryfikowany Strona 1 z 13 INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA PRAC

Bardziej szczegółowo

- wynik w skali procentowej i centylowej, - wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły, - wynik ma wpływ na dalsze kształcenie.

- wynik w skali procentowej i centylowej, - wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły, - wynik ma wpływ na dalsze kształcenie. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyczno przyrodniczej - wiadomości

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM 1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012 I. FAZA ORGANIZACYJNA WSTĘPNA. 1. Dyrektor szkoły zobowiązany jest w formie pisemnej

Bardziej szczegółowo

Szkolna instrukcja organizacji sprawdzianu i egzaminu 2015

Szkolna instrukcja organizacji sprawdzianu i egzaminu 2015 Szkolna instrukcja organizacji sprawdzianu i egzaminu 2015 Procedury i instrukcje opracow ano na podstawie : Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

TERMINY. TERMIN GŁÓWNY 5 kwietnia 2016 r. (wtorek) część 1. język polski i matematyka godz. 9:00 część 2. język obcy nowożytny godz.

TERMINY. TERMIN GŁÓWNY 5 kwietnia 2016 r. (wtorek) część 1. język polski i matematyka godz. 9:00 część 2. język obcy nowożytny godz. TERMINY TERMIN GŁÓWNY 5 kwietnia 2016 r. (wtorek) część 1. język polski i matematyka godz. 9:00 część 2. język obcy nowożytny godz. 11:45 W terminie dodatkowym: 2 czerwca 2016 r. (czwartek) część 1. język

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 200 W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp 1.Wyposażenie szkoły w urządzenia techniczne niezbędne do sprawnego, bezpiecznego przeprowadzenia sprawdzianu: - sejf (szafa metalowa) do zabezpieczenia materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem lub

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY W 2016 ROKU

PODSTAWOWE INFORMACJE SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY W 2016 ROKU PODSTAWOWE INFORMACJE SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY W 2016 ROKU Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 1 SŁOWNICZEK Część I sprawdzianu j. polski z treściami

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/ 1 Liczba unieważnień Matematyka zdawana na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy mogła być zdawana tylko na poziomie rozszerzonym.

Bardziej szczegółowo

GH-H5- GH-P5- GM-P5- GM-M5- G**-P5- G**-R5-

GH-H5- GH-P5- GM-P5- GM-M5- G**-P5- G**-R5- PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM Egzamin gimnazjalny ma formę pisemną i składa się z trzech części pisanych w trzech kolejnych dniach. W roku szkolnym 2014/15 są to: 21, 22 i 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 Część humanistyczna odbędzie się 19 kwietnia 2017 r. (środa): z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2016 ROKU

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2016 ROKU PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2016 ROKU 1 HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2016 R. Data Część egzaminu Godzina rozpoczęcia regulaminowy Czas trwania wydłużony

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY PROCEDURY CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2015/2016 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 PODSTAWOWE INFORMACJE.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 PODSTAWOWE INFORMACJE. EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 PODSTAWOWE INFORMACJE. PODSTAWA PRAWNA ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w szczególności z ustawą

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu została opracowana zgodnie z:

Podstawa prawna. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu została opracowana zgodnie z: SPRAWDZIAN 2016 Podstawa prawna Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu została opracowana zgodnie z: ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2004

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14. ul. Kcyńska 49, 85 304 Bydgoszcz tel./fax.: (52) 37-313-35, 37-316-88 NIP 953-24-32-006 zsnr14@bip.oswiata.bydgoszcz.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14. ul. Kcyńska 49, 85 304 Bydgoszcz tel./fax.: (52) 37-313-35, 37-316-88 NIP 953-24-32-006 zsnr14@bip.oswiata.bydgoszcz. WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 37 INTEGRACYJNYM W BYDGOSZCZY I. Postanowienia ogólne. 1. Egzamin w III klasie gimnazjum odbywa się na terenie ZS nr 14

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Publicznym Gimnazjum Nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Bełchatowie I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr./2013 Dyrektora Gimnazjum im. Agaty Mróz Olszewskiej W Bobolicach. SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU w Gimnazjum im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Bobolicach

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnych oraz (DzU nr 19, poz. 167), 6 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

niepełnosprawnych oraz (DzU nr 19, poz. 167), 6 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU

PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU I. WSTĘP 1. Procedury Przygotowania i Organizacji Egzaminów Zewnętrznych w Zespole Szkół w Pozezdrzu zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZXNYM GIMNAZJUM NR 1 W ŚWIEBODZINIE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZXNYM GIMNAZJUM NR 1 W ŚWIEBODZINIE ZARZĄDZENIE NR 9.2011 DYREKTORA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 W ŚWIEBODZINIE za dnia 25.03.2011r. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZXNYM GIMNAZJUM NR 1

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 1 Komunikat dyrektora CKE z dnia 3 lipca 2014 r. HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014 R. Data Część egzaminu Godzina rozpoczęcia regulaminowy Czas trwania wydłużony dla uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 19/2014 z dnia 30 września 2014 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 19/2014 z dnia 30 września 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 19/2014 z dnia 30 września 2014 r. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE ZNAK: D.4202.11.2014 ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE na podstawie PROCEDUR ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM obowiązujących w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Język obcy poziom rozszerzony Trzeci 26 kwietnia 2012 r. czwartek Przedmioty przyrodnicze

Język obcy poziom rozszerzony Trzeci 26 kwietnia 2012 r. czwartek Przedmioty przyrodnicze Kraków, 17.04.2012 r. Szanowni Rodzice, Uczniowie klasy III GIMNAZJUM przystępują 24, 25, 26 kwietnia ( wtorek, środa, czwartek) o godzinie 9.00 do kompetencyjnego. Młodzież ma obowiązek przyjść do szkoły

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 213 W ŁODZI

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 213 W ŁODZI Załącznik nr.1 do zarządzenia 4/1014 z dnia 12.02.2014 r. Dyrektora MOS nr.2 w Łodzi WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SPOŁECZNYM GIMNZJUM TPZ W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SPOŁECZNYM GIMNZJUM TPZ W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SPOŁECZNYM GIMNZJUM TPZ W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. POSTĘPOWANIE Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI 1. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Szkolenie przewodniczących ZNCP w szczególności dla kwalifikacji:

Szkolenie przewodniczących ZNCP w szczególności dla kwalifikacji: Szkolenie przewodniczących ZNCP w szczególności dla kwalifikacji: Obszar administracyjno-usługowy A.19, A.33 Obszar budowlany B2, B.5, B.18, B.34, B.35 Obszar elektryczno-elektroniczny E.12, E.13, E.25

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015 ROKU

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015 ROKU PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015 ROKU Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 1 Komunikat dyrektora CKE z dnia 3 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SZKOLNA INSTRUKCJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZKOLNA INSTRUKCJA GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. PRZED EGZAMINEM: Zdający przychodzą do szkoły o godzinie 8.30 i udają się do wyznaczonych dla danej klasy sal (przebywają pod opieką wyznaczonego

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 wybrane zagadnienia

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 wybrane zagadnienia Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 wybrane zagadnienia 7. Organizacja i przebieg egzaminu 1. Egzamin odbywa się w terminie

Bardziej szczegółowo

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU

INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W SWARZĘDZU

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W SWARZĘDZU WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W SWARZĘDZU PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE SPRAWDZIAN

PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE SPRAWDZIAN ANEKS PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE SPRAWDZIAN 2011 ostatni S_ANEKS_2011_zweryfikowany Strona 1 z 10 INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA PRAC

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie Lp Nazwa powiatu/dzielnicy Liczba szkół i placówek Delegatura Promotor prowadzący szkolenie Terminy Miejsce konferencji 1. Siedlce- miasto 101

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19 / 2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 23 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 19 / 2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 23 września 2014 r. Zarządzenie Nr 19 / 2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej Gimnazjum nr 2 im.

Bardziej szczegółowo