ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. w 2013 roku OKE Warszawa 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. w 2013 roku. 2013-03-15 OKE Warszawa 1"

Transkrypt

1 ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w 2013 roku OKE Warszawa 1

2 Program szkolenia 1. Co nas czeka na sprawdzianie od 2015 roku? 2. Zadania dyrektora szkoły w przygotowaniu tegorocznego sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w szkołach. 3. Organizacja i przeprowadzanie sprawdzianu w 2013 roku wybrane punkty procedur. 4. Instrukcja przekazywania materiałów egzaminacyjnych sprawdzianu. 5. Dystrybucja i redystrybucja arkuszy sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku. 6. Procedury przeprowadzanie egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku. 7. Instrukcja przekazywania materiałów egzaminacyjnych egzaminu gimnazjalnego OKE Warszawa 2

3 Materiały przygotowane dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów Naklejki z kodami kreskowymi Instrukcje na kolorowej kartce zawierające: wykaz kopert dostarczanych do punktu OKE, opis sposobu pakowania do bezpiecznych kopert arkuszy egzaminacyjnych. Odbiór materiałów: Dyrektorzy szkół podstawowych po pierwszej części spotkania Dyrektorzy gimnazjów (zespołów szkół) po spotkaniu OKE Warszawa 3

4 Sprawdzian od 2015 roku OKE Warszawa 4

5 Wprowadzanie zmian 1. Koncepcja sprawdzianu, konsultacje społeczne, rekomendacje ekspertów dla MEN 2. Zmiana przepisów związanych z przeprowadzaniem egzaminów 3. Prace nad strukturą zestawów egzaminacyjnych Informator o sprawdzianie od 2015 roku (do 31 sierpnia 2013 r.) 5. Publikacja przykładowych zestawów zadań 6. Arkusz diagnostyczny do zastosowania w szkołach 7. Przeprowadzenie pierwszego sprawdzianu powszechnego według nowych zasad (kwiecień 2015) OKE Warszawa 5

6 Projekt z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych OKE Warszawa 6

7 Projekt z dnia r. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje: w części pierwszej wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym; w części drugiej wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) OKE Warszawa 7

8 Projekt z dnia r. Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa: 1) część pierwsza 80 minut; 2) część druga 45 minut. Wyniki sprawdzianu są wyrażane w procentach i obejmują: 1) wynik z części pierwszej sprawdzianu, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki; 2) wynik z części drugiej sprawdzianu OKE Warszawa 8

9 Projekt z dnia r. W przypadku sprawdzianu w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić wychowawca zdających oraz: 1) w części pierwszej - nauczyciele języka polskiego i matematyki; 2) w części drugiej - nauczyciele języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany sprawdzian OKE Warszawa 9

10 Przepisy i procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2012/ OKE Warszawa 10

11 Dokumenty stanowiące podstawę przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 Komunikat dyrektora CKE z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Komunikaty Dyrektora CKE w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w roku szkolnym 2012/ OKE Warszawa 11

12 Zadania dyrektora szkoły w przygotowaniu tegorocznego sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego OKE Warszawa 12

13 Organizowanie i przeprowadzanie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku Za organizację i przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego PZE, którym jest dyrektor szkoły. Przewodniczący i jego zastępca powinni odbyć szkolenie organizowane przez OKE. Przewodniczący mają obowiązek przeszkolić członków zespołów nadzorujących z zakresu organizacji egzaminu/sprawdzianu. Przewodniczący ma obowiązek poinformować uczniów/słuchaczy o warunkach przebiegu sprawdzianu/egzaminu przed jego rozpoczęciem OKE Warszawa 13

14 Zadania przewodniczącego SZE Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odpowiada za przygotowanie listy uczniów i sal do sprawdzianu/egzaminu; dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu; odbiór i właściwe zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych; zgodny z procedurami przebieg sprawdzianu czy egzaminu gimnazjalnego; sporządzenie dokumentacji egzaminacyjnej i przekazanie wymaganych formularzy do OKE; dostarczenie do punktów OKE zabezpieczonych materiałów egzaminacyjnych zgodnie z otrzymaną instrukcją; odbiór z OKE zaświadczeń o wynikach sprawdzianu/egzaminu i przekazanie ich uczniom OKE Warszawa 14

15 Zadania przewodniczącego SZE Przewodniczący SZE może powołać zastępcę SZE nie później niż na 2 miesiące przed egzaminem (4 lutego, 23 lutego). Przewodniczący SZE powołuje pozostałych członków SZE nie później niż na 1 miesiąc przed egzaminem (4 marca, 23 marca). powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego; powołania członków zespołu; oświadczenia zastępcy i członków zespołu w sprawie zabezpieczenia i ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem są przechowywane w szkolnej dokumentacji OKE Warszawa 15

16 Zadania przewodniczącego SZE Dyrektorzy szkół pełniący z urzędu funkcję przewodniczącego SZE nie wypełniają oświadczenia w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych i ochrony danych osobowych Jeżeli z powodu choroby lub innych przyczyn przewodniczący i jego zastępca nie mogą pełnić swoich funkcji, dyrektor lub osoba pełniąca tymczasowo tę funkcje powiadamia o tym dyrektora OKE, który powołuje wskazaną osobę do pełnienia funkcji przewodniczącego. Nauczyciel powołany do pełnienia tej funkcji niezwłocznie przesyła do dyrektora OKE podpisane oświadczenia OKE Warszawa 16

17 Zespół nadzorujący Nauczyciel zatrudniony w innej szkole, to nauczyciel mający innego pracodawcę. Gdy sprawdzian/egzamin jest przeprowadzany przy udziale nauczyciela wspomagającego, funkcję tę pełni członek zespołu nadzorującego. Członkami zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny nie mogą być nauczyciele przedmiotów, które wchodzą w zakres danego arkusza Część humanistyczna Zakres 1. historycy, nauczyciele WOS Zakres 2. poloniści Część matematyczno-przyrodnicza Zakres 1. biolodzy, chemicy, fizycy, geografowie Zakres 2. matematycy Część z języka obcego nowożytnego angliści, germaniści, rusycyści, itp OKE Warszawa 17

18 Instrukcja w PROCEDURACH przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego dla zdających korzystających z komputera podczas egzaminu Dotyczy uczniów niepełnosprawnych ruchowo, wdrożonych do pracy z komputerem, a także uczniów, którzy mają takie zalecenie w opinii o specyficznych trudnościach w nauce, ponieważ zaburzenie ich pisma uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej Trzeba pamiętać, że Uczeń korzysta z komputera z drukarką, odpowiednim oprogramowaniem. W komputerze należy wyłączyć Internet i programy sprawdzające poprawność pisowni. Zestaw egzaminacyjny ucznia jest zakodowany zgodnie z wymogami i zawiera na stronie tytułowej adnotację: Odpowiedzi zdającego znajdują się w arkuszu i na wydruku komputerowym lub Odpowiedzi zdającego znajdują się na wydruku komputerowym. Odpowiedź zdającego musi być poprzedzona numerem zadania/pytania zgodnym z numerem w arkuszu. Wydruk komputerowy należy zakodować: kod szkoły (naklejka), trzyznakowy kod ucznia, numer PESEL. Po zakończeniu pracy wydruk komputerowy wraz z arkuszem należy włożyć do jednej bezpiecznej koperty OKE Warszawa 18

19 Instrukcja w PROCEDURACH przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu w przypadku zdających korzystających z nauczyciela wspomagającego Dotyczy uczniów z dysfunkcjami, którzy potrzebują pomocy, aby wyrównać swoje deficyty i są wdrożeni do takiej współpracy z nauczycielem nauczyciel pomaga uczniowi w czytaniu i/lub pisaniu uczniowie niewidomi; (orzeczenie) uczniowie niepełnosprawni ruchowo; (orzeczenie, zaświadczenie lekarskie) uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; (orzeczenie) chorzy przewlekle; (zaświadczenie lekarskie) uczniowie z głębokim zaburzeniem grafii (opinia z poradni) OKE Warszawa 19

20 Instrukcja w PROCEDURACH przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu w przypadku zdających korzystających z nauczyciela wspomagającego Trzeba pamiętać, że Cały egzamin należy zarejestrować na taśmie głosowej. Egzamin musi odbyć się w oddzielnej sali. Nauczyciel wspomagający korzysta z arkusza rezerwowego obydwa arkusze trzeba zakodować i zrobić odpowiednie adnotacje: arkusz zdającego i arkusz nauczyciela wspomagającego. Do bezpiecznej koperty należy spakować obydwa arkusze oraz opatrzoną kodem szkoły i kodem ucznia taśmę/płytę z nagraniem. Kopertę należy podpisać: Praca wykonana z nauczycielem wspomagającym oraz nagrania OKE Warszawa 20

21 Uczniowie z głęboką dysleksją -mający poważne trudności w samodzielnym czytaniu i zrozumieniu dłuższego tekstu Nauczyciel jeden raz odczytuje teksty liczące 250 słów lub więcej (na stronie tytułowej arkusza będzie informacja o tym, czy arkusz zawiera takie teksty). Trzeba pamiętać, że: Nauczyciel korzysta z arkusza rezerwowego, który bez żadnych adnotacji należy zwrócić razem z arkuszami niewykorzystanymi. W sali może znajdować się więcej niż jeden uczeń korzystający z takiego wspomagania. Nauczyciel czyta po kolei tylko teksty liczące wskazane stronie tytułowej. Czasu czytania nie wlicza się do czasu egzaminu godzina rozpoczęcia pracy zapisywana jest po skończeniu czytania. Egzamin w tej sali nie jest nagrywany OKE Warszawa 21

22 Kalendarz egzaminacyjny Typ szkoły Termin Egzamin SP G G G SP G G G 4 kwietnia 2013 (czwartek) 23 kwietnia 2013 (wtorek) 24 kwietnia 2013 (środa) 25 kwietnia 2013 (czwartek) 4 czerwca 2013 (wtorek) 3 czerwca 2013 (poniedziałek) 4 czerwca 2013 (wtorek) 5 czerwca 2013 (środa) Sprawdzian godz Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego godz historia i wiedza o społeczeństwie godz język polski Część matematyczno-przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego godz przedmioty przyrodnicze godz matematyka Część z języka obcego nowożytnego egzaminu gimnazjalnego godz poziom podstawowy godz poziom rozszerzony Dodatkowy termin sprawdzianu godz Dodatkowy termin części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego Dodatkowy termin części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego Dodatkowy termin części z języka obcego nowożytnego egzaminu gimnazjalnego OKE Warszawa 22

23 Dystrybucja Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek zespołu, w obecności innego członka tego zespołu odbiera przesyłkę i sprawdza jej zgodność z zapotrzebowaniem. W razie niezgodności lub w przypadku naruszenia paczki kontaktuje się z dyrektorem OKE i z dystrybutorem fax: telefony: wydział organizacyjny sekretariat OKE Warszawa 23

24 Dystrybucja Szkoła podstawowa: 3 kwietnia ( ) termin dodatkowy Gimnazjum 3 czerwca ( ) 23 kwietnia ( ) cz. humanistyczna 24 kwietnia ( ) cz. matematyczno-przyrodnicza 25 kwietnia ( ) cz. język obcy nowożytny termin dodatkowy 3 czerwca ( ) dla wszystkich części egzaminu OKE Warszawa 24

25 Organizacja i przebieg sprawdzianu wybrane punkty PROCEDUR OKE Warszawa 25

26 Organizacja i przebieg sprawdzianu Wybrane punkty: 8. Przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności dwóch przedstawicieli zdających odbiera od PSZE materiały egzaminacyjne (zestawy, listę, protokół, naklejki); 13. Sprawdzian rozpoczyna się od rozdania zestawów egzaminacyjnych punktualnie o godzinie ustalonej przez dyrektora CKE; 16. Uczniowie kodują swoje prace zgodnie z instrukcja przewodniczącego, a członkowie zespołu sprawdzają poprawność kodowania. W przypadku uczniów uprawnionych do dostosowań zestawy egzaminacyjne kodują członkowie zespołu nadzorującego. 18. Po czynnościach organizacyjnych PZN zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu OKE Warszawa 26

27 Kodowanie na sprawdzianie OKE Warszawa 27

28 Organizacja i przebieg sprawdzianu Wybrane punkty: 22. Na 10 minut przed zakończeniem czasu pracy, PZN przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi (z wyjątkiem dyslektyków i rozwiązujących arkusze dostosowane) 24. Członkowie zespołu nadzorującego umieszczają naklejki z kodem kreskowym w miejscu do tego przeznaczonym wypełniają matryce znaków na kartach odpowiedzi zaznaczają dysleksję na stronie tytułowej i karcie odpowiedzi uczniom zgłoszonym jako dyslektycy odnotowują oddanie zestawów na liście obecności i podpisują ją 25. Po zakończeniu sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego w obecności uczniów przeliczają i pakują zestawy egzaminacyjne do bezpiecznych kopert sporządzają protokół przebiegu sprawdzianu z danej sali na załączniku 7 z procedur OKE Warszawa 28

29 Organizacja i przebieg sprawdzianu Wybrane punkty: 28. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przekazuje do punktu redystrybucji OKE spakowane w bezpieczne koperty zestawy egzaminacyjne zestawy niewykorzystane i nieotwarte, zestawy niewykorzystane i otwarte dla nauczyciela czytającego dłuższe teksty, niekompletne, błędnie wydrukowane oraz kopię wykazu zawartości przesyłki od dystrybutora dokumentację sprawdzianu: zbiorczy protokół (załącznik nr 8), protokoły z poszczególnych sal i zweryfikowane listy uczniów ze wszystkich sal (wydruki z Hermesa) + potwierdzone kopie zaświadczeń laureatów konkursów przedmiotowych protokół przekazania/odbioru materiałów i dokumentacji egzaminacyjnej OKE Warszawa 29

30 Protokół przekazania materiałów egzaminacyjnych (do wydrukowania z systemu wymiany plików) OKE Warszawa 30

31 Zgłoszenie zapotrzebowania na arkusze egzaminacyjne na termin dodatkowy Instrukcja i strona ćwiczeniowa dostępna w połowie marca Aplikacja będzie dostępna przez tydzień po egzaminie OKE Warszawa 31

32 Zgłoszenie zapotrzebowania na arkusze egzaminacyjne na termin dodatkowy OKE Warszawa 32

33 Koperty zwrotne SP 2013 Rok Miejsce na naklejkę z kodem szkoły SPRAWDZIAN S-8 2 Symbol arkusza Liczba arkuszy OKE Warszawa 33

34 Uwaga! Arkusze egzaminacyjne S-1, S-4, S-5 można zapakować do jednej koperty. Arkusze egzaminacyjne S-7 i S-8 nie mogą być pakowane z arkuszami standardowymi i arkuszami dla uczniów niedowidzących, należy je spakować do koperty przygotowanej dla tych arkuszy (może to być wspólna koperta z odpowiednio opisaną zawartością) Wszystkie arkusze (karty) należy uporządkować zgodnie z kodami uczniów OKE Warszawa 34

35 KOPERTA NR 1 Papierowa koperta formatu A4 z pieczątką szkoły, z wyraźnie zapisanym kodem szkoły i napisem: DOKUMENTACJA Protokół/protokoły przebiegu sprawdzianu z poszczególnych sal Załącznik nr 7 Zbiorczy protokół przebiegu sprawdzian Załącznik nr 8 zawierający wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu/części egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych i uczniów, którym przerwano część egzaminu Zweryfikowane listy zdających z wszystkich sal egzaminacyjnych (wydruki z Hermesa przekazane szkołom przez OKE) Decyzja/e o przerwaniu i unieważnieniu Załącznik nr 9 sprawdzianu uczniowi/uczniom wraz z zestawem OKE Warszawa 35

36 Uwaga! W wykazie nie umieszczamy uczniów: zwolnionych decyzją dyrektora OKE, laureatów konkursów przedmiotowych (w wypadku laureatów należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia), którzy przerwali naukę lub zostali przeniesieni do innej szkoły (ci uczniowie powinni zostać wykreśleni z list Hermesa) Jeśli załącznik 8 zawiera wypełniony wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu, należy na KOPERCIE NR 1 napisać czerwonym kolorem drukowaną literę N. W przypadku zauważonych na listach Hermesa błędów, dotyczących ewidencji lub danych osobowych uczniów, należy odręcznie nanieść poprawki i na KOPERCIE NR 1 napisać czerwonym kolorem drukowaną literę H OKE Warszawa 36

37 KOPERTA NR 2 Niezamknięta papierowa koperta formatu A4 z pieczątką szkoły, z wyraźnie zapisanym kodem szkoły i napisem: NIEWYKORZYSTANE ARKUSZE oraz NIEWYKORZYSTANE BEZPIECZNE KOPERTY Liczba arkuszy:... Liczba kopert: OKE Warszawa 37

38 Odbiór wyników i zaświadczeń Szkoła podstawowa: 27 maja przekazanie wyników do szkół za pośrednictwem Systemu Wymiany Plików 21 czerwca odbiór zaświadczeń (z datą 28 czerwca 2013 r.) OKE Warszawa 38

39 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Ciechanów SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Szkoła Podstawowa nr 5 w Ciechanowie ul. Broniewskiego 1 ciechanowski mławski Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku ul. Wieczorków 30 Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusku ul. Tysiąclecia 14 płoński żuromiński pułtuski OKE Warszawa 39

40 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Ostrołęka SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostrołęce ul. Sienkiewicza 15 m. Ostrołęka ostrołęcki Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Partyzantów 39 Zespół Szkół nr 1 w Makowie Mazowieckim ul. Sportowa 9 ostrowski makowski przasnyski Szkoła Podstawowa nr 3 wyszkowski w Pułtusku ul. Tysiąclecia OKE Warszawa 40

41 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Płock SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Zespół Szkół nr 2 w Płocku ul. Chopina 62 płocki sierpecki Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku ul. Brzozowa 3 m. Płock gostyniński OKE Warszawa 41

42 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Radom SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu ul. Miła 18 Gimnazjum nr 13 w Radomiu ul. 25 czerwca 79 Gimnazjum nr 6 w Radomiu ul. Sadkowska 16 Szkoła Podstawowa nr 1 w Grójcu ul. Piłsudskiego 68 Powiat/dzielnica lipski przysuski szydłowiecki zwoleński białobrzeski radomski m. Radom kozienicki grójecki OKE Warszawa 42

43 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Siedlce SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach ul. 10 Lutego 18 m. Siedlce łosicki siedlecki Szkoła Podstawowa nr 1 w Garwolinie ul. Żwirki i Wigury 16 garwoliński Szkoła Podstawowa w Węgrowie ul. Kościuszki 16 sokołowski węgrowski OKE Warszawa 43

44 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa (1 a) SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Zespół Szkół nr 61 w Warszawie ul. Wiktorska 30/32 Powiat/dzielnica Mokotów, Ursynów, Wilanów Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Warszawie, ul. Czumy 8 Bemowo warszawski zachodni Gimnazjum Sportowe nr 17 w Warszawie ul. Powstańców Wielkopolskich 4 Ochota, Ursus, Włochy OKE Warszawa 44

45 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa (1 b) SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz. ul. L. Zondka 6 Zespół Szkół w Legionowie ul. Zegrzyńska 3 Powiat/dzielnica grodziski, pruszkowski, żyrardowski legionowski, nowodworski Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie ul. Hanki Sawickiej 7 sochaczewski Gimnazjum nr 1 w Piasecznie ul. Sikorskiego 20 piaseczyński OKE Warszawa 45

46 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa (2 a) SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, ul. Grzybowska 77 Powiat/dzielnica Bielany, Śródmieście, Wola, Żoliborz Szkoła Podstawowa nr 120 w Warszawie ul. Międzyborska 70 Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła gmina Sulejówek OKE Warszawa 46

47 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa (2 b) SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Gimnazjum nr 141 w Warszawie ul. Trocka 4 Szkoła Podstawowa nr 2 w Mińsku Mazowieckim ul. Dąbrówki 10 Białołęka, Praga Północ, Targówek gminy: Marki, Ząbki miński, bez gminy Sulejówek Gimnazjum nr 3 w Otwocku ul. Kościuszki 28 Zespół Szkół nr 4 w Wołominie ul. 1-Maja 19 otwocki wołomiński, bez gmin: Marki, Ząbki OKE Warszawa 47

48 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR OKE Warszawa 48

49 Zawartość paczki z materiałami egzaminacyjnymi arkusze egzaminacyjne z nalepkami na niezszytych bokach, konfekcjonowane w pakiety nie większe niż po 20 egzemplarzy, zapakowane w przezroczyste koperty, w liczbie odpowiadającej zamówieniu, arkusze zapasowe z nadrukiem REZERWA, płyty CD, koperty zwrotne, instrukcja zawierająca informacje o sposobie komunikowania dyrektora szkoły z dystrybutorem w celu uruchomienia procedury awaryjnej, szczegółowa specyfikacja zawartości przesyłki: nazwa części egzaminu, rodzaje arkuszy, symbole arkuszy, liczba arkuszy, liczba płyt, liczba bezpiecznych kopert) OKE Warszawa 49

50 Opis symboli GH-H część humanistyczna historia i wos, GH-P część humanistyczna j. polski, GM-P część matematyczno-przyrodnicza przedmioty przyrodnicze, GM-M część matematyczno-przyrodnicza matematyka, GA-P-j. angielski poziom podstawowy, GA-R-j. angielski poziom rozszerzony, GN-j. niemiecki, GR-j. rosyjski, GF-j. francuski, GE-j. hiszpański, GW-j. włoski OKE Warszawa 50

51 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego Wybrane punkty PROCEDUR: 10. O wyznaczonej przez przewodniczącego godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. 11. Zdający zajmują wyznaczone miejsca. Do sali egzaminacyjnej wnoszą jedynie dozwolone materiały: długopis z czarnym tuszem, ołówek do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. 12. Po wejściu wszystkich zdających do sali przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina: - o konieczności sprawdzenia kompletności zestawu - o sposobie kodowania - o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza OKE Warszawa 51

52 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego Wybrane punkty PROCEDUR: 13. Egzamin gimnazjalny przebiega zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora CKE. O wyznaczonej godzinie rozdaje się zdającym zestaw z danego zakresu a na egzaminie z języka zestaw na danym poziomie. 14. Uczniowie zapoznają się z instrukcją dla zdających zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza (mogą prosić o wyjaśnienia). UWAGA: Arkusz gimnazjalny z matematyki ma zmieniony format i postępowanie z nim podlega odrębnej instrukcji OKE Warszawa 52

53 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego Wybrane punkty PROCEDUR: 16. Uczniowie (dyslektycy też!) kodują swoje arkusze i karty odpowiedzi zgodnie z instrukcją przewodniczącego zespołu nadzorującego. Zespół nadzorujący koduje jedynie arkusze uczniów rozwiązujących G-4, G-5, G-6, G-7, G-8 Umieszczają 2 naklejki z kodem w wyznaczonych miejscach: na arkuszu i na karcie odpowiedzi. Zapisują trzyznakowy kod i numer PESEL. Wypełniają matrycę znaków na karcie odpowiedzi OKE Warszawa 53

54 Kodowanie na egzaminie gimnazjalnym OKE Warszawa 54

55 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego w arkuszu z MATEMATYKI Na stronie tytułowej arkusza zapisują odręcznie kod szkoły Jedną naklejkę z kodem kreskowym szkoły naklejają we wskazanym miejscu na 1 stronie przeznaczonej do rozwiązywania zadań (zeszyt odpowiedzi do zadań otwartych w środku arkusza), a drugą naklejkę z kodem kreskowym umieszczają na karcie odpowiedzi Wpisują kod ucznia w zeszycie odpowiedzi do zadań otwartych OKE Warszawa 55

56 Arkusz z matematyki zeszyt odpowiedzi do zadań otwartych OKE Warszawa 56

57 Arkusz z matematyki Środkowe strony arkusza (5-8) są przeznaczone na rozwiązania zadań otwartych i brudnopis stanowią zeszyt odpowiedzi do zadań otwartych. Na egzaminie z matematyki uczniowie bardzo starannie wyrywają środkowe strony arkusza, bo to ułatwi im czytanie treści zadań otwartych i ich rozwiązywanie. Należy zwrócić uwagę uczniom, aby rozwiązania zadań otwartych z matematyki mieściły się w ramach obszaru wyznaczonego ramką. Po zakończeniu pracy z arkuszem wkładają te strony ponownie do środka arkusza. Członkowie zespołów nadzorujących egzamin z matematyki muszą sprawdzić, czy oddawany przez ucznia arkusz jest kompletny (arkusz + zeszyt odpowiedzi do zadań otwartych) OKE Warszawa 57

58 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego 19. Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym: a) W części humanistycznej: z zestawem z historii i wiedzy o społeczeństwie 60 minut i nie więcej niż 80 minut z zestawem z języka polskiego 90 minut i nie więcej niż 135 minut b) W części matematyczno-przyrodniczej: z zestawem z przedmiotów przyrodniczych 60 minut i nie więcej niż 80 minut z zestawem z matematyki 90 minut i nie więcej niż 135 minut c) W części z języka obcego nowożytnego: z zestawem na poziomie podstawowym 60 minut i nie więcej niż 80 minut z zestawem na poziomie rozszerzonym 60 minut i nie więcej niż 90 minut OKE Warszawa 58

59 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego Wybrane punkty procedur: 23. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (obowiązek nie dotyczy dyslektyków oraz piszących arkusze dostosowane). 25. Po zakończeniu pracy z pierwszym zestawem egzaminacyjnym następuje przerwa. 28. Po zakończeniu pracy z każdym zestawem egzaminacyjnym członkowie zespołu nadzorującego: zaznaczają dysleksję na arkuszu i karcie odpowiedzi, odnotowują oddanie zestawów na listach obecności i podpisują listy oraz wypełniaja i podpisuja protokoły z sal w obecności przedstawicieli uczniów przeliczają, porządkują arkusze według kodów uczniowskich i pakują materiały egzaminacyjne zgodnie z instrukcją OKE OKE Warszawa 59

60 Instrukcja pakowania OKE Arkusze z zakresów egzaminu: Historia i WOS Przedmioty przyrodnicze Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym uczniów, którzy przenieśli swoje odpowiedzi na kartę odpowiedzi zespół nadzorujący odrywa karty od arkuszy i pakuje osobno: karty odpowiedzi arkusze arkusze z kartami odpowiedzi Pozostałe arkusze należy pakować: Język polski arkusze z nieoderwanymi kartami odpowiedzi do jednej koperty Matematyka arkusze z nieoderwanymi kartami odpowiedzi i włożonym do środka zeszytem rozwiązań zadań otwartych do jednej koperty Język obcy nowożytny arkusze z nieoderwanymi kartami odpowiedzi do jednej koperty OKE Warszawa 60

61 WYKAZ KOPERT I DOKUMENTÓW DOSTARCZANYCH DO PUNKTU OKE OKE Warszawa 61

62 Protokół przekazania materiałów egzaminacyjnych z części humanistycznej OKE Warszawa 62

63 Protokół przekazania materiałów egzaminacyjnych z części matematycznoprzyrodniczej OKE Warszawa 63

64 Protokół przekazania materiałów egzaminacyjnych z części językowej OKE Warszawa 64

65 Koperty zwrotne Numer sali EGZAMIN GIMNAZJALNY HISTORIA 3 ARKUSZE Z KARTAMI ODPOWIEDZI Część egzaminu Zakres / Typ arkusza Kod sesji Liczba arkuszy /kart* Symbo l arkusz a G H - H Miejsce na naklejkę z kodem szkoły lub wpisanie identyfikatora szkoły OKE Warszawa 65

66 KOPERTA NR 1 Niezamknięta papierowa koperta formatu A4 z pieczątką wyraźnie zapisanym kodem szkoły i napisem: szkoły, z DOKUMENTACJA Protokół/protokoły przebiegu egzaminu z poszczególnych sal Załącznik nr 8 Zbiorcze protokoły przebiegu egzaminu Załączniki nr 9a /9b /9c zawierające wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu/części egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych i uczniów, którym przerwano część egzaminu Zweryfikowane listy zdających z wszystkich sal egzaminacyjnych (wydruki z Hermesa przekazane szkołom przez OKE) Decyzja/e o przerwaniu i unieważnieniu Załącznik nr 10 sprawdzianu/egzaminu uczniowi/uczniom wraz z zestawem OKE Warszawa 66

67 KOPERTA NR 2 Niezamknięta papierowa koperta formatu A4 z pieczątką szkoły, z wyraźnie zapisanym kodem szkoły i napisem: NIEWYKORZYSTANE ARKUSZE oraz NIEWYKORZYSTANE BEZPIECZNE KOPERTY Liczba arkuszy:... Liczba kopert: OKE Warszawa 67

68 Odbiór wyników i zaświadczeń Gimnazjum: 21 czerwca przekazanie wyników do szkół za pośrednictwem Systemu Wymiany Plików oraz odbiór zaświadczeń (data wydania zaświadczenia: 28 czerwca 2013 r.) OKE Warszawa 68

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn - uzupełnienie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 o informacje, zalecenia i instrukcje oraz wzory

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce - Osadzie I. Terminarz

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w 2015 roku. 1 I. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI

Bardziej szczegółowo

W instrukcji zastosowano następujące skróty :

W instrukcji zastosowano następujące skróty : Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2014

Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2014 Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2014 0 Spis treści Wstęp... 2 I. Zasady obiegu informacji... 3

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu, ul. Obozowa 39 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W I

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W I Instrukcja egzaminu maturalnego WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie Rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w OPOCZNIE w roku szkolnym 2014/2015 Instrukcja została opracowana na podstawie:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku 1 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/ 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie UWAGA! Instrukcja wewnątrzszkolna

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja

Wewnątrzszkolna instrukcja Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Bielsku-Białej w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. W.

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. W. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. W. Pola w Czersku Zawartość HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ... 2 DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015 w CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w ŻORACH Wstęp 1) Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 1 im. NOBLISTÓW POLSKICH w SŁUPSKU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 1 im. NOBLISTÓW POLSKICH w SŁUPSKU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 1 im. NOBLISTÓW POLSKICH w SŁUPSKU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Słupsk 2013/2014 Spis treści Wstęp 3 I. Zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze rok szkolny 20014/2015 MATURA 2015 I. Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej. Wewnątrzszkolna instrukcja

Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej. Wewnątrzszkolna instrukcja Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 30 październik 2014 rok Spis treści: I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 I II III IV V Postępowanie

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015:

PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015: PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015: INFORMACJE OGÓLNE: 1. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo: w części ustnej - egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego 2014/2015 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2006/2007

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2006/2007 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2006/2007 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa, listopad 2006 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH Z ZAKRESU:

O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH Z ZAKRESU: INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH Z ZAKRESU: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH WYMAGAŃ OKREŚLONYCH

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 II Liceum Ogólnokształcące im. W. Wróblewskiego w Gliwicach ul. Wróblewskiego 9 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Spis treści: I. Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2012 roku. Dane

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 oraz dla absolwentów liceów

Bardziej szczegółowo