ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. w 2013 roku OKE Warszawa 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. w 2013 roku. 2013-03-15 OKE Warszawa 1"

Transkrypt

1 ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w 2013 roku OKE Warszawa 1

2 Program szkolenia 1. Co nas czeka na sprawdzianie od 2015 roku? 2. Zadania dyrektora szkoły w przygotowaniu tegorocznego sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w szkołach. 3. Organizacja i przeprowadzanie sprawdzianu w 2013 roku wybrane punkty procedur. 4. Instrukcja przekazywania materiałów egzaminacyjnych sprawdzianu. 5. Dystrybucja i redystrybucja arkuszy sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku. 6. Procedury przeprowadzanie egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku. 7. Instrukcja przekazywania materiałów egzaminacyjnych egzaminu gimnazjalnego OKE Warszawa 2

3 Materiały przygotowane dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów Naklejki z kodami kreskowymi Instrukcje na kolorowej kartce zawierające: wykaz kopert dostarczanych do punktu OKE, opis sposobu pakowania do bezpiecznych kopert arkuszy egzaminacyjnych. Odbiór materiałów: Dyrektorzy szkół podstawowych po pierwszej części spotkania Dyrektorzy gimnazjów (zespołów szkół) po spotkaniu OKE Warszawa 3

4 Sprawdzian od 2015 roku OKE Warszawa 4

5 Wprowadzanie zmian 1. Koncepcja sprawdzianu, konsultacje społeczne, rekomendacje ekspertów dla MEN 2. Zmiana przepisów związanych z przeprowadzaniem egzaminów 3. Prace nad strukturą zestawów egzaminacyjnych Informator o sprawdzianie od 2015 roku (do 31 sierpnia 2013 r.) 5. Publikacja przykładowych zestawów zadań 6. Arkusz diagnostyczny do zastosowania w szkołach 7. Przeprowadzenie pierwszego sprawdzianu powszechnego według nowych zasad (kwiecień 2015) OKE Warszawa 5

6 Projekt z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych OKE Warszawa 6

7 Projekt z dnia r. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje: w części pierwszej wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym; w części drugiej wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) OKE Warszawa 7

8 Projekt z dnia r. Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa: 1) część pierwsza 80 minut; 2) część druga 45 minut. Wyniki sprawdzianu są wyrażane w procentach i obejmują: 1) wynik z części pierwszej sprawdzianu, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki; 2) wynik z części drugiej sprawdzianu OKE Warszawa 8

9 Projekt z dnia r. W przypadku sprawdzianu w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić wychowawca zdających oraz: 1) w części pierwszej - nauczyciele języka polskiego i matematyki; 2) w części drugiej - nauczyciele języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany sprawdzian OKE Warszawa 9

10 Przepisy i procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2012/ OKE Warszawa 10

11 Dokumenty stanowiące podstawę przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 Komunikat dyrektora CKE z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Komunikaty Dyrektora CKE w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w roku szkolnym 2012/ OKE Warszawa 11

12 Zadania dyrektora szkoły w przygotowaniu tegorocznego sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego OKE Warszawa 12

13 Organizowanie i przeprowadzanie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku Za organizację i przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego PZE, którym jest dyrektor szkoły. Przewodniczący i jego zastępca powinni odbyć szkolenie organizowane przez OKE. Przewodniczący mają obowiązek przeszkolić członków zespołów nadzorujących z zakresu organizacji egzaminu/sprawdzianu. Przewodniczący ma obowiązek poinformować uczniów/słuchaczy o warunkach przebiegu sprawdzianu/egzaminu przed jego rozpoczęciem OKE Warszawa 13

14 Zadania przewodniczącego SZE Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odpowiada za przygotowanie listy uczniów i sal do sprawdzianu/egzaminu; dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu; odbiór i właściwe zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych; zgodny z procedurami przebieg sprawdzianu czy egzaminu gimnazjalnego; sporządzenie dokumentacji egzaminacyjnej i przekazanie wymaganych formularzy do OKE; dostarczenie do punktów OKE zabezpieczonych materiałów egzaminacyjnych zgodnie z otrzymaną instrukcją; odbiór z OKE zaświadczeń o wynikach sprawdzianu/egzaminu i przekazanie ich uczniom OKE Warszawa 14

15 Zadania przewodniczącego SZE Przewodniczący SZE może powołać zastępcę SZE nie później niż na 2 miesiące przed egzaminem (4 lutego, 23 lutego). Przewodniczący SZE powołuje pozostałych członków SZE nie później niż na 1 miesiąc przed egzaminem (4 marca, 23 marca). powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego; powołania członków zespołu; oświadczenia zastępcy i członków zespołu w sprawie zabezpieczenia i ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem są przechowywane w szkolnej dokumentacji OKE Warszawa 15

16 Zadania przewodniczącego SZE Dyrektorzy szkół pełniący z urzędu funkcję przewodniczącego SZE nie wypełniają oświadczenia w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych i ochrony danych osobowych Jeżeli z powodu choroby lub innych przyczyn przewodniczący i jego zastępca nie mogą pełnić swoich funkcji, dyrektor lub osoba pełniąca tymczasowo tę funkcje powiadamia o tym dyrektora OKE, który powołuje wskazaną osobę do pełnienia funkcji przewodniczącego. Nauczyciel powołany do pełnienia tej funkcji niezwłocznie przesyła do dyrektora OKE podpisane oświadczenia OKE Warszawa 16

17 Zespół nadzorujący Nauczyciel zatrudniony w innej szkole, to nauczyciel mający innego pracodawcę. Gdy sprawdzian/egzamin jest przeprowadzany przy udziale nauczyciela wspomagającego, funkcję tę pełni członek zespołu nadzorującego. Członkami zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny nie mogą być nauczyciele przedmiotów, które wchodzą w zakres danego arkusza Część humanistyczna Zakres 1. historycy, nauczyciele WOS Zakres 2. poloniści Część matematyczno-przyrodnicza Zakres 1. biolodzy, chemicy, fizycy, geografowie Zakres 2. matematycy Część z języka obcego nowożytnego angliści, germaniści, rusycyści, itp OKE Warszawa 17

18 Instrukcja w PROCEDURACH przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego dla zdających korzystających z komputera podczas egzaminu Dotyczy uczniów niepełnosprawnych ruchowo, wdrożonych do pracy z komputerem, a także uczniów, którzy mają takie zalecenie w opinii o specyficznych trudnościach w nauce, ponieważ zaburzenie ich pisma uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej Trzeba pamiętać, że Uczeń korzysta z komputera z drukarką, odpowiednim oprogramowaniem. W komputerze należy wyłączyć Internet i programy sprawdzające poprawność pisowni. Zestaw egzaminacyjny ucznia jest zakodowany zgodnie z wymogami i zawiera na stronie tytułowej adnotację: Odpowiedzi zdającego znajdują się w arkuszu i na wydruku komputerowym lub Odpowiedzi zdającego znajdują się na wydruku komputerowym. Odpowiedź zdającego musi być poprzedzona numerem zadania/pytania zgodnym z numerem w arkuszu. Wydruk komputerowy należy zakodować: kod szkoły (naklejka), trzyznakowy kod ucznia, numer PESEL. Po zakończeniu pracy wydruk komputerowy wraz z arkuszem należy włożyć do jednej bezpiecznej koperty OKE Warszawa 18

19 Instrukcja w PROCEDURACH przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu w przypadku zdających korzystających z nauczyciela wspomagającego Dotyczy uczniów z dysfunkcjami, którzy potrzebują pomocy, aby wyrównać swoje deficyty i są wdrożeni do takiej współpracy z nauczycielem nauczyciel pomaga uczniowi w czytaniu i/lub pisaniu uczniowie niewidomi; (orzeczenie) uczniowie niepełnosprawni ruchowo; (orzeczenie, zaświadczenie lekarskie) uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; (orzeczenie) chorzy przewlekle; (zaświadczenie lekarskie) uczniowie z głębokim zaburzeniem grafii (opinia z poradni) OKE Warszawa 19

20 Instrukcja w PROCEDURACH przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu w przypadku zdających korzystających z nauczyciela wspomagającego Trzeba pamiętać, że Cały egzamin należy zarejestrować na taśmie głosowej. Egzamin musi odbyć się w oddzielnej sali. Nauczyciel wspomagający korzysta z arkusza rezerwowego obydwa arkusze trzeba zakodować i zrobić odpowiednie adnotacje: arkusz zdającego i arkusz nauczyciela wspomagającego. Do bezpiecznej koperty należy spakować obydwa arkusze oraz opatrzoną kodem szkoły i kodem ucznia taśmę/płytę z nagraniem. Kopertę należy podpisać: Praca wykonana z nauczycielem wspomagającym oraz nagrania OKE Warszawa 20

21 Uczniowie z głęboką dysleksją -mający poważne trudności w samodzielnym czytaniu i zrozumieniu dłuższego tekstu Nauczyciel jeden raz odczytuje teksty liczące 250 słów lub więcej (na stronie tytułowej arkusza będzie informacja o tym, czy arkusz zawiera takie teksty). Trzeba pamiętać, że: Nauczyciel korzysta z arkusza rezerwowego, który bez żadnych adnotacji należy zwrócić razem z arkuszami niewykorzystanymi. W sali może znajdować się więcej niż jeden uczeń korzystający z takiego wspomagania. Nauczyciel czyta po kolei tylko teksty liczące wskazane stronie tytułowej. Czasu czytania nie wlicza się do czasu egzaminu godzina rozpoczęcia pracy zapisywana jest po skończeniu czytania. Egzamin w tej sali nie jest nagrywany OKE Warszawa 21

22 Kalendarz egzaminacyjny Typ szkoły Termin Egzamin SP G G G SP G G G 4 kwietnia 2013 (czwartek) 23 kwietnia 2013 (wtorek) 24 kwietnia 2013 (środa) 25 kwietnia 2013 (czwartek) 4 czerwca 2013 (wtorek) 3 czerwca 2013 (poniedziałek) 4 czerwca 2013 (wtorek) 5 czerwca 2013 (środa) Sprawdzian godz Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego godz historia i wiedza o społeczeństwie godz język polski Część matematyczno-przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego godz przedmioty przyrodnicze godz matematyka Część z języka obcego nowożytnego egzaminu gimnazjalnego godz poziom podstawowy godz poziom rozszerzony Dodatkowy termin sprawdzianu godz Dodatkowy termin części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego Dodatkowy termin części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego Dodatkowy termin części z języka obcego nowożytnego egzaminu gimnazjalnego OKE Warszawa 22

23 Dystrybucja Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek zespołu, w obecności innego członka tego zespołu odbiera przesyłkę i sprawdza jej zgodność z zapotrzebowaniem. W razie niezgodności lub w przypadku naruszenia paczki kontaktuje się z dyrektorem OKE i z dystrybutorem fax: telefony: wydział organizacyjny sekretariat OKE Warszawa 23

24 Dystrybucja Szkoła podstawowa: 3 kwietnia ( ) termin dodatkowy Gimnazjum 3 czerwca ( ) 23 kwietnia ( ) cz. humanistyczna 24 kwietnia ( ) cz. matematyczno-przyrodnicza 25 kwietnia ( ) cz. język obcy nowożytny termin dodatkowy 3 czerwca ( ) dla wszystkich części egzaminu OKE Warszawa 24

25 Organizacja i przebieg sprawdzianu wybrane punkty PROCEDUR OKE Warszawa 25

26 Organizacja i przebieg sprawdzianu Wybrane punkty: 8. Przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności dwóch przedstawicieli zdających odbiera od PSZE materiały egzaminacyjne (zestawy, listę, protokół, naklejki); 13. Sprawdzian rozpoczyna się od rozdania zestawów egzaminacyjnych punktualnie o godzinie ustalonej przez dyrektora CKE; 16. Uczniowie kodują swoje prace zgodnie z instrukcja przewodniczącego, a członkowie zespołu sprawdzają poprawność kodowania. W przypadku uczniów uprawnionych do dostosowań zestawy egzaminacyjne kodują członkowie zespołu nadzorującego. 18. Po czynnościach organizacyjnych PZN zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu OKE Warszawa 26

27 Kodowanie na sprawdzianie OKE Warszawa 27

28 Organizacja i przebieg sprawdzianu Wybrane punkty: 22. Na 10 minut przed zakończeniem czasu pracy, PZN przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi (z wyjątkiem dyslektyków i rozwiązujących arkusze dostosowane) 24. Członkowie zespołu nadzorującego umieszczają naklejki z kodem kreskowym w miejscu do tego przeznaczonym wypełniają matryce znaków na kartach odpowiedzi zaznaczają dysleksję na stronie tytułowej i karcie odpowiedzi uczniom zgłoszonym jako dyslektycy odnotowują oddanie zestawów na liście obecności i podpisują ją 25. Po zakończeniu sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego w obecności uczniów przeliczają i pakują zestawy egzaminacyjne do bezpiecznych kopert sporządzają protokół przebiegu sprawdzianu z danej sali na załączniku 7 z procedur OKE Warszawa 28

29 Organizacja i przebieg sprawdzianu Wybrane punkty: 28. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przekazuje do punktu redystrybucji OKE spakowane w bezpieczne koperty zestawy egzaminacyjne zestawy niewykorzystane i nieotwarte, zestawy niewykorzystane i otwarte dla nauczyciela czytającego dłuższe teksty, niekompletne, błędnie wydrukowane oraz kopię wykazu zawartości przesyłki od dystrybutora dokumentację sprawdzianu: zbiorczy protokół (załącznik nr 8), protokoły z poszczególnych sal i zweryfikowane listy uczniów ze wszystkich sal (wydruki z Hermesa) + potwierdzone kopie zaświadczeń laureatów konkursów przedmiotowych protokół przekazania/odbioru materiałów i dokumentacji egzaminacyjnej OKE Warszawa 29

30 Protokół przekazania materiałów egzaminacyjnych (do wydrukowania z systemu wymiany plików) OKE Warszawa 30

31 Zgłoszenie zapotrzebowania na arkusze egzaminacyjne na termin dodatkowy Instrukcja i strona ćwiczeniowa dostępna w połowie marca Aplikacja będzie dostępna przez tydzień po egzaminie OKE Warszawa 31

32 Zgłoszenie zapotrzebowania na arkusze egzaminacyjne na termin dodatkowy OKE Warszawa 32

33 Koperty zwrotne SP 2013 Rok Miejsce na naklejkę z kodem szkoły SPRAWDZIAN S-8 2 Symbol arkusza Liczba arkuszy OKE Warszawa 33

34 Uwaga! Arkusze egzaminacyjne S-1, S-4, S-5 można zapakować do jednej koperty. Arkusze egzaminacyjne S-7 i S-8 nie mogą być pakowane z arkuszami standardowymi i arkuszami dla uczniów niedowidzących, należy je spakować do koperty przygotowanej dla tych arkuszy (może to być wspólna koperta z odpowiednio opisaną zawartością) Wszystkie arkusze (karty) należy uporządkować zgodnie z kodami uczniów OKE Warszawa 34

35 KOPERTA NR 1 Papierowa koperta formatu A4 z pieczątką szkoły, z wyraźnie zapisanym kodem szkoły i napisem: DOKUMENTACJA Protokół/protokoły przebiegu sprawdzianu z poszczególnych sal Załącznik nr 7 Zbiorczy protokół przebiegu sprawdzian Załącznik nr 8 zawierający wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu/części egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych i uczniów, którym przerwano część egzaminu Zweryfikowane listy zdających z wszystkich sal egzaminacyjnych (wydruki z Hermesa przekazane szkołom przez OKE) Decyzja/e o przerwaniu i unieważnieniu Załącznik nr 9 sprawdzianu uczniowi/uczniom wraz z zestawem OKE Warszawa 35

36 Uwaga! W wykazie nie umieszczamy uczniów: zwolnionych decyzją dyrektora OKE, laureatów konkursów przedmiotowych (w wypadku laureatów należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia), którzy przerwali naukę lub zostali przeniesieni do innej szkoły (ci uczniowie powinni zostać wykreśleni z list Hermesa) Jeśli załącznik 8 zawiera wypełniony wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu, należy na KOPERCIE NR 1 napisać czerwonym kolorem drukowaną literę N. W przypadku zauważonych na listach Hermesa błędów, dotyczących ewidencji lub danych osobowych uczniów, należy odręcznie nanieść poprawki i na KOPERCIE NR 1 napisać czerwonym kolorem drukowaną literę H OKE Warszawa 36

37 KOPERTA NR 2 Niezamknięta papierowa koperta formatu A4 z pieczątką szkoły, z wyraźnie zapisanym kodem szkoły i napisem: NIEWYKORZYSTANE ARKUSZE oraz NIEWYKORZYSTANE BEZPIECZNE KOPERTY Liczba arkuszy:... Liczba kopert: OKE Warszawa 37

38 Odbiór wyników i zaświadczeń Szkoła podstawowa: 27 maja przekazanie wyników do szkół za pośrednictwem Systemu Wymiany Plików 21 czerwca odbiór zaświadczeń (z datą 28 czerwca 2013 r.) OKE Warszawa 38

39 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Ciechanów SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Szkoła Podstawowa nr 5 w Ciechanowie ul. Broniewskiego 1 ciechanowski mławski Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku ul. Wieczorków 30 Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusku ul. Tysiąclecia 14 płoński żuromiński pułtuski OKE Warszawa 39

40 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Ostrołęka SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostrołęce ul. Sienkiewicza 15 m. Ostrołęka ostrołęcki Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Partyzantów 39 Zespół Szkół nr 1 w Makowie Mazowieckim ul. Sportowa 9 ostrowski makowski przasnyski Szkoła Podstawowa nr 3 wyszkowski w Pułtusku ul. Tysiąclecia OKE Warszawa 40

41 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Płock SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Zespół Szkół nr 2 w Płocku ul. Chopina 62 płocki sierpecki Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku ul. Brzozowa 3 m. Płock gostyniński OKE Warszawa 41

42 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Radom SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu ul. Miła 18 Gimnazjum nr 13 w Radomiu ul. 25 czerwca 79 Gimnazjum nr 6 w Radomiu ul. Sadkowska 16 Szkoła Podstawowa nr 1 w Grójcu ul. Piłsudskiego 68 Powiat/dzielnica lipski przysuski szydłowiecki zwoleński białobrzeski radomski m. Radom kozienicki grójecki OKE Warszawa 42

43 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych - Siedlce SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach ul. 10 Lutego 18 m. Siedlce łosicki siedlecki Szkoła Podstawowa nr 1 w Garwolinie ul. Żwirki i Wigury 16 garwoliński Szkoła Podstawowa w Węgrowie ul. Kościuszki 16 sokołowski węgrowski OKE Warszawa 43

44 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa (1 a) SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Zespół Szkół nr 61 w Warszawie ul. Wiktorska 30/32 Powiat/dzielnica Mokotów, Ursynów, Wilanów Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Warszawie, ul. Czumy 8 Bemowo warszawski zachodni Gimnazjum Sportowe nr 17 w Warszawie ul. Powstańców Wielkopolskich 4 Ochota, Ursus, Włochy OKE Warszawa 44

45 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa (1 b) SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz. ul. L. Zondka 6 Zespół Szkół w Legionowie ul. Zegrzyńska 3 Powiat/dzielnica grodziski, pruszkowski, żyrardowski legionowski, nowodworski Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie ul. Hanki Sawickiej 7 sochaczewski Gimnazjum nr 1 w Piasecznie ul. Sikorskiego 20 piaseczyński OKE Warszawa 45

46 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa (2 a) SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, ul. Grzybowska 77 Powiat/dzielnica Bielany, Śródmieście, Wola, Żoliborz Szkoła Podstawowa nr 120 w Warszawie ul. Międzyborska 70 Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła gmina Sulejówek OKE Warszawa 46

47 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Warszawa (2 b) SP 4 kwietnia 2013 r. od godz GH 23 kwietnia, GMP 24 kwietnia, GJ 25 kwietnia 2013 r. od godz Adres punktu redystrybucji Powiat/dzielnica Gimnazjum nr 141 w Warszawie ul. Trocka 4 Szkoła Podstawowa nr 2 w Mińsku Mazowieckim ul. Dąbrówki 10 Białołęka, Praga Północ, Targówek gminy: Marki, Ząbki miński, bez gminy Sulejówek Gimnazjum nr 3 w Otwocku ul. Kościuszki 28 Zespół Szkół nr 4 w Wołominie ul. 1-Maja 19 otwocki wołomiński, bez gmin: Marki, Ząbki OKE Warszawa 47

48 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego wybrane punkty PROCEDUR OKE Warszawa 48

49 Zawartość paczki z materiałami egzaminacyjnymi arkusze egzaminacyjne z nalepkami na niezszytych bokach, konfekcjonowane w pakiety nie większe niż po 20 egzemplarzy, zapakowane w przezroczyste koperty, w liczbie odpowiadającej zamówieniu, arkusze zapasowe z nadrukiem REZERWA, płyty CD, koperty zwrotne, instrukcja zawierająca informacje o sposobie komunikowania dyrektora szkoły z dystrybutorem w celu uruchomienia procedury awaryjnej, szczegółowa specyfikacja zawartości przesyłki: nazwa części egzaminu, rodzaje arkuszy, symbole arkuszy, liczba arkuszy, liczba płyt, liczba bezpiecznych kopert) OKE Warszawa 49

50 Opis symboli GH-H część humanistyczna historia i wos, GH-P część humanistyczna j. polski, GM-P część matematyczno-przyrodnicza przedmioty przyrodnicze, GM-M część matematyczno-przyrodnicza matematyka, GA-P-j. angielski poziom podstawowy, GA-R-j. angielski poziom rozszerzony, GN-j. niemiecki, GR-j. rosyjski, GF-j. francuski, GE-j. hiszpański, GW-j. włoski OKE Warszawa 50

51 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego Wybrane punkty PROCEDUR: 10. O wyznaczonej przez przewodniczącego godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. 11. Zdający zajmują wyznaczone miejsca. Do sali egzaminacyjnej wnoszą jedynie dozwolone materiały: długopis z czarnym tuszem, ołówek do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. 12. Po wejściu wszystkich zdających do sali przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina: - o konieczności sprawdzenia kompletności zestawu - o sposobie kodowania - o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza OKE Warszawa 51

52 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego Wybrane punkty PROCEDUR: 13. Egzamin gimnazjalny przebiega zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora CKE. O wyznaczonej godzinie rozdaje się zdającym zestaw z danego zakresu a na egzaminie z języka zestaw na danym poziomie. 14. Uczniowie zapoznają się z instrukcją dla zdających zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza (mogą prosić o wyjaśnienia). UWAGA: Arkusz gimnazjalny z matematyki ma zmieniony format i postępowanie z nim podlega odrębnej instrukcji OKE Warszawa 52

53 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego Wybrane punkty PROCEDUR: 16. Uczniowie (dyslektycy też!) kodują swoje arkusze i karty odpowiedzi zgodnie z instrukcją przewodniczącego zespołu nadzorującego. Zespół nadzorujący koduje jedynie arkusze uczniów rozwiązujących G-4, G-5, G-6, G-7, G-8 Umieszczają 2 naklejki z kodem w wyznaczonych miejscach: na arkuszu i na karcie odpowiedzi. Zapisują trzyznakowy kod i numer PESEL. Wypełniają matrycę znaków na karcie odpowiedzi OKE Warszawa 53

54 Kodowanie na egzaminie gimnazjalnym OKE Warszawa 54

55 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego w arkuszu z MATEMATYKI Na stronie tytułowej arkusza zapisują odręcznie kod szkoły Jedną naklejkę z kodem kreskowym szkoły naklejają we wskazanym miejscu na 1 stronie przeznaczonej do rozwiązywania zadań (zeszyt odpowiedzi do zadań otwartych w środku arkusza), a drugą naklejkę z kodem kreskowym umieszczają na karcie odpowiedzi Wpisują kod ucznia w zeszycie odpowiedzi do zadań otwartych OKE Warszawa 55

56 Arkusz z matematyki zeszyt odpowiedzi do zadań otwartych OKE Warszawa 56

57 Arkusz z matematyki Środkowe strony arkusza (5-8) są przeznaczone na rozwiązania zadań otwartych i brudnopis stanowią zeszyt odpowiedzi do zadań otwartych. Na egzaminie z matematyki uczniowie bardzo starannie wyrywają środkowe strony arkusza, bo to ułatwi im czytanie treści zadań otwartych i ich rozwiązywanie. Należy zwrócić uwagę uczniom, aby rozwiązania zadań otwartych z matematyki mieściły się w ramach obszaru wyznaczonego ramką. Po zakończeniu pracy z arkuszem wkładają te strony ponownie do środka arkusza. Członkowie zespołów nadzorujących egzamin z matematyki muszą sprawdzić, czy oddawany przez ucznia arkusz jest kompletny (arkusz + zeszyt odpowiedzi do zadań otwartych) OKE Warszawa 57

58 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego 19. Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym: a) W części humanistycznej: z zestawem z historii i wiedzy o społeczeństwie 60 minut i nie więcej niż 80 minut z zestawem z języka polskiego 90 minut i nie więcej niż 135 minut b) W części matematyczno-przyrodniczej: z zestawem z przedmiotów przyrodniczych 60 minut i nie więcej niż 80 minut z zestawem z matematyki 90 minut i nie więcej niż 135 minut c) W części z języka obcego nowożytnego: z zestawem na poziomie podstawowym 60 minut i nie więcej niż 80 minut z zestawem na poziomie rozszerzonym 60 minut i nie więcej niż 90 minut OKE Warszawa 58

59 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego Wybrane punkty procedur: 23. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (obowiązek nie dotyczy dyslektyków oraz piszących arkusze dostosowane). 25. Po zakończeniu pracy z pierwszym zestawem egzaminacyjnym następuje przerwa. 28. Po zakończeniu pracy z każdym zestawem egzaminacyjnym członkowie zespołu nadzorującego: zaznaczają dysleksję na arkuszu i karcie odpowiedzi, odnotowują oddanie zestawów na listach obecności i podpisują listy oraz wypełniaja i podpisuja protokoły z sal w obecności przedstawicieli uczniów przeliczają, porządkują arkusze według kodów uczniowskich i pakują materiały egzaminacyjne zgodnie z instrukcją OKE OKE Warszawa 59

60 Instrukcja pakowania OKE Arkusze z zakresów egzaminu: Historia i WOS Przedmioty przyrodnicze Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym uczniów, którzy przenieśli swoje odpowiedzi na kartę odpowiedzi zespół nadzorujący odrywa karty od arkuszy i pakuje osobno: karty odpowiedzi arkusze arkusze z kartami odpowiedzi Pozostałe arkusze należy pakować: Język polski arkusze z nieoderwanymi kartami odpowiedzi do jednej koperty Matematyka arkusze z nieoderwanymi kartami odpowiedzi i włożonym do środka zeszytem rozwiązań zadań otwartych do jednej koperty Język obcy nowożytny arkusze z nieoderwanymi kartami odpowiedzi do jednej koperty OKE Warszawa 60

61 WYKAZ KOPERT I DOKUMENTÓW DOSTARCZANYCH DO PUNKTU OKE OKE Warszawa 61

62 Protokół przekazania materiałów egzaminacyjnych z części humanistycznej OKE Warszawa 62

63 Protokół przekazania materiałów egzaminacyjnych z części matematycznoprzyrodniczej OKE Warszawa 63

64 Protokół przekazania materiałów egzaminacyjnych z części językowej OKE Warszawa 64

65 Koperty zwrotne Numer sali EGZAMIN GIMNAZJALNY HISTORIA 3 ARKUSZE Z KARTAMI ODPOWIEDZI Część egzaminu Zakres / Typ arkusza Kod sesji Liczba arkuszy /kart* Symbo l arkusz a G H - H Miejsce na naklejkę z kodem szkoły lub wpisanie identyfikatora szkoły OKE Warszawa 65

66 KOPERTA NR 1 Niezamknięta papierowa koperta formatu A4 z pieczątką wyraźnie zapisanym kodem szkoły i napisem: szkoły, z DOKUMENTACJA Protokół/protokoły przebiegu egzaminu z poszczególnych sal Załącznik nr 8 Zbiorcze protokoły przebiegu egzaminu Załączniki nr 9a /9b /9c zawierające wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu/części egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych i uczniów, którym przerwano część egzaminu Zweryfikowane listy zdających z wszystkich sal egzaminacyjnych (wydruki z Hermesa przekazane szkołom przez OKE) Decyzja/e o przerwaniu i unieważnieniu Załącznik nr 10 sprawdzianu/egzaminu uczniowi/uczniom wraz z zestawem OKE Warszawa 66

67 KOPERTA NR 2 Niezamknięta papierowa koperta formatu A4 z pieczątką szkoły, z wyraźnie zapisanym kodem szkoły i napisem: NIEWYKORZYSTANE ARKUSZE oraz NIEWYKORZYSTANE BEZPIECZNE KOPERTY Liczba arkuszy:... Liczba kopert: OKE Warszawa 67

68 Odbiór wyników i zaświadczeń Gimnazjum: 21 czerwca przekazanie wyników do szkół za pośrednictwem Systemu Wymiany Plików oraz odbiór zaświadczeń (data wydania zaświadczenia: 28 czerwca 2013 r.) OKE Warszawa 68

Szkolenie dyrektorów szkół podstawowych

Szkolenie dyrektorów szkół podstawowych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Szkolenie dyrektorów szkół podstawowych luty-marzec 2015 1 Tematyka szkolenia 1. Przepisy i procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dyrektorów gimnazjów

Szkolenie dyrektorów gimnazjów Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Szkolenie dyrektorów gimnazjów marzec 2015 1 Tematyka szkolenia 1. Przepisy i procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w 2015

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU SZKOLENIE NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOSW LUBLINIEC, 23.04.2013r. TERMINY EGZAMINÓW EGZAMINY PISEMNE 07.05.2013r. (wtorek) język

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WARSZAWA 2013 OKE-WSEGiM-4441-1-13 Warszawa, 22 lipca 2013 r. Państwo Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 7. Organizacja i przebieg sprawdzianu

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 7. Organizacja i przebieg sprawdzianu Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 7. Organizacja i przebieg sprawdzianu 1. Sprawdzian odbywa się w terminie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu / szczegółowy opis w Szkolnej Instrukcji, w skróconym przebiegu egzaminu gimnazjalnego i harmonogramie egzaminu/

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu/egzaminu w roku 2014/2015

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu/egzaminu w roku 2014/2015 Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu/egzaminu w roku 2014/2015 Przed sprawdzianem/egzaminem uczeń powinien: zapoznać się z instrukcją ze strony tytułowej arkusza odpowiedniego typu (przykładowe

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedlikowie rok szkolny 2014/2015 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i uzupełnienia

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i uzupełnienia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i uzupełnienia do procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014 Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015 ROKU. Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015 ROKU. Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015 ROKU Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim Komunikat dyrektora CKE z dnia 3 lipca 2014 r. HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZKOLNA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS VI w Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarocinie Podstawy prawne 1.

INSTRUKCJA SZKOLNA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS VI w Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarocinie Podstawy prawne 1. INSTRUKCJA SZKOLNA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS VI w Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarocinie Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

(na szkolenie Dyrektorów szkół/placówek i kierowników ośrodków egzaminacyjnych)

(na szkolenie Dyrektorów szkół/placówek i kierowników ośrodków egzaminacyjnych) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-814 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 45-70-335 tel./fax. (022) 45-70-345 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl Materiał pomocniczy (na szkolenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLASY VI. w Polsko-Amerykańskiej Prywatnej Szkole Podstawowej w Szczecinie

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLASY VI. w Polsko-Amerykańskiej Prywatnej Szkole Podstawowej w Szczecinie SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLASY VI w Polsko-Amerykańskiej Prywatnej Szkole Podstawowej w Szczecinie Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 03 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 03 w w w. o k e. w a w. p l XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /w 03 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE EGZAMIN GIMNAZJALNY

PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE EGZAMIN GIMNAZJALNY ANEKS PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 G_ANEKS_2011_zweryfikowany Strona 1 z 13 INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA PRAC

Bardziej szczegółowo

-przygotowanie i organizacja

-przygotowanie i organizacja SPRAWDZIAN I EGZAMIN GIMNAZJANY 2014 -przygotowanie i organizacja Jolanta Gołaszewska dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Terminy sprawdzianu 1 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz. 9.00 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Rok szkolny 2011/2012 1 SPIS TREŚCI I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012 I. FAZA ORGANIZACYJNA WSTĘPNA. 1. Dyrektor szkoły zobowiązany jest w formie pisemnej

Bardziej szczegółowo

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp 1.Wyposażenie szkoły w urządzenia techniczne niezbędne do sprawnego, bezpiecznego przeprowadzenia sprawdzianu: - sejf (szafa metalowa) do zabezpieczenia materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem lub

Bardziej szczegółowo

Szkolna instrukcja organizacji sprawdzianu i egzaminu 2015

Szkolna instrukcja organizacji sprawdzianu i egzaminu 2015 Szkolna instrukcja organizacji sprawdzianu i egzaminu 2015 Procedury i instrukcje opracow ano na podstawie : Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2016 ROKU

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2016 ROKU PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2016 ROKU 1 HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2016 R. Data Część egzaminu Godzina rozpoczęcia regulaminowy Czas trwania wydłużony

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE ZNAK: D.4202.11.2014 ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE na podstawie PROCEDUR ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM obowiązujących w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr./2013 Dyrektora Gimnazjum im. Agaty Mróz Olszewskiej W Bobolicach. SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU w Gimnazjum im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Bobolicach

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14. ul. Kcyńska 49, 85 304 Bydgoszcz tel./fax.: (52) 37-313-35, 37-316-88 NIP 953-24-32-006 zsnr14@bip.oswiata.bydgoszcz.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14. ul. Kcyńska 49, 85 304 Bydgoszcz tel./fax.: (52) 37-313-35, 37-316-88 NIP 953-24-32-006 zsnr14@bip.oswiata.bydgoszcz. WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 37 INTEGRACYJNYM W BYDGOSZCZY I. Postanowienia ogólne. 1. Egzamin w III klasie gimnazjum odbywa się na terenie ZS nr 14

Bardziej szczegółowo

GH-H5- GH-P5- GM-P5- GM-M5- G**-P5- G**-R5-

GH-H5- GH-P5- GM-P5- GM-M5- G**-P5- G**-R5- PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM Egzamin gimnazjalny ma formę pisemną i składa się z trzech części pisanych w trzech kolejnych dniach. W roku szkolnym 2014/15 są to: 21, 22 i 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 1 Komunikat dyrektora CKE z dnia 3 lipca 2014 r. HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014 R. Data Część egzaminu Godzina rozpoczęcia regulaminowy Czas trwania wydłużony dla uprawnionych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY PROCEDURY CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2015/2016 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnych oraz (DzU nr 19, poz. 167), 6 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

niepełnosprawnych oraz (DzU nr 19, poz. 167), 6 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy)

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 213 W ŁODZI

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 213 W ŁODZI Załącznik nr.1 do zarządzenia 4/1014 z dnia 12.02.2014 r. Dyrektora MOS nr.2 w Łodzi WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU

PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU I. WSTĘP 1. Procedury Przygotowania i Organizacji Egzaminów Zewnętrznych w Zespole Szkół w Pozezdrzu zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU/ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WŁOSZAKOWICACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU/ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WŁOSZAKOWICACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU/ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WŁOSZAKOWICACH (fragmenty) ROK SZKOLNY 2014/15 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W SWARZĘDZU

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W SWARZĘDZU WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W SWARZĘDZU PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie Lp Nazwa powiatu/dzielnicy Liczba szkół i placówek Delegatura Promotor prowadzący szkolenie Terminy Miejsce konferencji 1. Siedlce- miasto 101

Bardziej szczegółowo

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19 / 2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 23 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 19 / 2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 23 września 2014 r. Zarządzenie Nr 19 / 2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej Gimnazjum nr 2 im.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Hrubieszów 2014 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Postępowanie z materiałami niejawnymi 3. Terminarz

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie PODSTAWY PRAWNE

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie PODSTAWY PRAWNE Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie PODSTAWY PRAWNE 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNZAJALNEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU. Rok szkolny 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNZAJALNEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU. Rok szkolny 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZMINU GIMNZAJALNEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU Rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEŁCZNIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEŁCZNIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEŁCZNIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY I. Wstęp. 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2015

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2015 SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2015 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzenia sprawdzianu w 2015 r. została przygotowana w oparciu o: 1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

2. Materiały egzaminacyjne przechowywane są w kasie pancernej, znajdującej się w sekretariacie szkoły.

2. Materiały egzaminacyjne przechowywane są w kasie pancernej, znajdującej się w sekretariacie szkoły. PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WOLBORZU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013/2014 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja przygotowania i organizacji Sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zadań związanych z organizacją sprawdzianu szóstoklasisty

Harmonogram zadań związanych z organizacją sprawdzianu szóstoklasisty Harmonogram zadań związanych z organizacją szóstoklasisty Ogólne informacje: 1. Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny:

Egzamin gimnazjalny: Egzamin gimnazjalny: W trakcie egzaminu uczniowie posiadają przy sobie długopis, pióro z czarnym atramentem, w trakcie egzaminu z cz. matematyczno-przyrodniczej dodatkowo przybory geometryczne. Nie wolno

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014/2015 ROKU

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014/2015 ROKU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014/2015 ROKU Gimnazjum Sportowe w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie 1 Spis treści: I. Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2016 R.

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2016 R. HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2016 R. Data Część egzaminu 18 kwietnia humanistyczna Godzina rozpoczęcia Historia i wiedza o społeczeństwie 9.00 Język polski 11.00 regulaminowy Czas trwania wydłużony

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PUBLICZNEGO GIMNAZJUM PRZY LICEUM

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PUBLICZNEGO GIMNAZJUM PRZY LICEUM WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PUBLICZNEGO GIMNAZJUM PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NASIELSKU

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny podstawowe informacje

Egzamin gimnazjalny podstawowe informacje Egzamin gimnazjalny podstawowe informacje Egzamin gimnazjalny jest: powszechny - zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i ciężkim, obowiązkowy - przystąpienie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU KLAS SZÓSTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. MARYNARZY POLSKICH W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU KLAS SZÓSTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. MARYNARZY POLSKICH W KOŁOBRZEGU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARYNARZY POLSKICH PROCEDURA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU KLAS SZÓSTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. MARYNARZY POLSKICH W KOŁOBRZEGU KOŁOBRZEG 2012/ 2013 PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu INFORMACJE O EGZAMINIE Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do sprawdzianu/egzaminu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum. obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum. obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 Warszawa 2012 2 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej

Bardziej szczegółowo

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalony w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 I N F O R M A C J E D L A U C Z N I Ó W

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 I N F O R M A C J E D L A U C Z N I Ó W ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 I N F O R M A C J E D L A U C Z N I Ó W 2014 Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalne sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Dopuszczalne sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego Dopuszczalne sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego Uprawnieni do dostosowania Uczniowie słabo słyszący Uczniowie słabo widzący Podstawa dostosowania

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum. obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum. obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012 Warszawa 2011 2 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej

Bardziej szczegółowo

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach,

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, Dostosowanie warunków i formy sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów Na podstawie 37 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2015

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2015 SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 2015 1.Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzenia sprawdzianu w 2015 r. została przygotowana w oparciu o: 1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie. 1.

WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie. 1. WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie. 1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU/EGZAMINU W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ W CZELADZI

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU/EGZAMINU W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ W CZELADZI PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU/EGZAMINU W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ W CZELADZI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Procedury organizacji sprawdzianu klas szóstych Ważne informacje dla uczniów i rodziców

Procedury organizacji sprawdzianu klas szóstych Ważne informacje dla uczniów i rodziców Procedury organizacji sprawdzianu klas szóstych Ważne informacje dla uczniów i rodziców Procedury szkolne powstały na podstawie Procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły

Bardziej szczegółowo

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU / EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU / EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU / EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PRZEBIEG SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO 3 kwietnia 2012 r.

SKRÓCONY PRZEBIEG SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO 3 kwietnia 2012 r. SKRÓCONY PRZEBIEG SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO 3 kwietnia 2012 r. 1. Czas trwania sprawdzianu liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW / Zgodnie z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (tekst jedn. Dz.U. 2014, poz. 392).

społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (tekst jedn. Dz.U. 2014, poz. 392). Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form sprawdzianu 2015 do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum. obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum. obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Warszawa 2013 2 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej

Bardziej szczegółowo

Rola zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie dostosowaniu warunków egzaminu.

Rola zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie dostosowaniu warunków egzaminu. Rola zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie dostosowaniu warunków egzaminu. Małgorzata Kowalczyk doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli malgorzata.kowalczyk@rodon.radom.pl

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE. ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r.

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE. ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE I. INFORMACJE OGÓLNE ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r. 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składa się z dwóch

Bardziej szczegółowo

traumatyczną. porozumienia z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

traumatyczną. porozumienia z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej. obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej. obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 Warszawa 2012 Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM W CHODZIEŻY

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM W CHODZIEŻY 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 51/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W MIEJSKIM GIMNAZJUM W CHODZIEŻY obowiązujące od 1 września

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego po trzeciej klasie Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Gębicach

SZKOLNA INSTRUKCJA organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego po trzeciej klasie Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Gębicach Załącznik nr 1 Zarządzenie nr 27/2014/2015 z dnia 16 marca 2015 r Dyrektora Zespołu Szkół w Gębicach SZKOLNA INSTRUKCJA organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego po trzeciej klasie Publiczne

Bardziej szczegółowo

z 18 lutego 1999r w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych i ich zasięgu terytorialnego ( Dz. U. nr 14 z 1999r. poz. 134).

z 18 lutego 1999r w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych i ich zasięgu terytorialnego ( Dz. U. nr 14 z 1999r. poz. 134). Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku w roku szkolnym 2014/2015 Podstawy prawne 1. Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej. obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej. obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Warszawa 2013 Spis treści Wstęp. 3 1. Miejsce i warunki przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM W PYRZYCACH PYRZYCKIEGO STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Pyrzyce, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY zielona@sppaprotnia.konin.pl Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Paprotni Paprotnia ul. Zielona 12 62-513 Krzymów NIP 665-24-41-897 REGON 00119011 tel. 063-2493668 lub 063-2493768 www.sppaprotnia.konin.pl

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej. obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej. obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Warszawa 2013 Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji sprawdzianu/egzaminu Strona 1 z 8 SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU obowiązująca w roku 2016 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU. obowiązująca dla Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU. obowiązująca dla Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU obowiązująca dla Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy Załącznik do zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku OKE w Warszawie HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku Regulacja prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PRYMUSOWEJ WOLI Spis treści: I. Wstęp II. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Szkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu w dniu 1 kwietnia 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach

Szkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu w dniu 1 kwietnia 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach Szkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu w dniu 1 kwietnia 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzenia sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

SPRAWDZIAN 2. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO SPRAWDZIAN na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), Rozporządzenia MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina w Puszczykowie

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina w Puszczykowie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina w Puszczykowie I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

ANEKS do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 ANEKS do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 20152016 INSTRUKCJA PAKOWANIA I PRZEKAZYWANIA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH I DOKUMENTACJI EGZAMINU MATURALNEGO

INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH I DOKUMENTACJI EGZAMINU MATURALNEGO CZĘŚĆ VII ANEKS 1. Instrukcja przekazywania materiałów egzaminacyjnych i dokumentacji egzaminu maturalnego część ustna 2. Instrukcja przekazywania materiałów egzaminacyjnych i dokumentacji egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany

EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 STRUKTURA SPRAWDZIANU OD 2015r. Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian będzie się składał z dwóch części. Obie części będą przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012 Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SALEZJAŃSKIM GIMNAZJUM W SOKOŁOWIE PODLASKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SALEZJAŃSKIM GIMNAZJUM W SOKOŁOWIE PODLASKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w 2015 r. Strona 1 z 15 SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SALEZJAŃSKIM GIMNAZJUM W SOKOŁOWIE

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie Szkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie VI i egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązująca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Spis treści: I. Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2012 roku. Dane

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2010/2011 Warszawa 2010 1 Procedury organizowania

Bardziej szczegółowo