STATUT GIMNAZJUM nr 44 w Warszawie. ul. Smolna 30

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT GIMNAZJUM nr 44 w Warszawie. ul. Smolna 30"

Transkrypt

1 STATUT GIMNAZJUM nr 44 w Warszawie ul. Smolna 30 1

2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gimnazjum nr 44 w Warszawie przy ul. Smolnej 30 zwane dalej gimnazjum, jest szkołą publiczną. 2. Organem prowadzącym gimnazjum jest m. st. Warszawa. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 3. Gimnazjum działa na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr 39/V/99 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 25 lutego 1999 r. z późniejszymi zmianami (załącznik nr 1) w sprawie założenia gimnazjów, ustalenia planu ich sieci oraz granic ich obwodów, a także w oparciu o niniejszy statut i inne przepisy obowiązującego prawa. 4. Klasyfikacja w gimnazjum przeprowadzona jest dwa razy w ciągu roku szkolnego (styczeń lub luty śródroczna, czerwiec roczna). 5. Czas trwania nauki w gimnazjum wynosi 3 lata. Warunkiem podjęcia nauki w gimnazjum jest ukończenie 6 letniej szkoły podstawowej Na terenie gimnazjum obowiązkowe jest noszenie przez uczniów stroju szkolnego. Wzór tego stroju określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców, po konsultacji z Samorządem Uczniowskim i Radą Pedagogiczną. 2. Szczegółowe ustalenia dotyczące stroju zawarte są w Regulaminie Ucznia, który stanowi integralną część Statutu. 2

3 7. 1. Gimnazjum posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 2. Gimnazjum może posiadać własne imię ustalone zgodnie z odrębnymi przepisami. 3. Gimnazjum posiada własny hymn (załącznik nr 2). 4. Gimnazjum posiada własne logo (załącznik nr 3). Rozdział II Cele i zadania gimnazjum Celem gimnazjum jest: 1) kształcenie i wychowywanie uczniów oraz przygotowywanie do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i życia we współczesnym świecie; 2) zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego; 3) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego; 4) kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, o kulturze i środowisku naturalnym; 5) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości. 2. Gimnazjum wypełnia swoje role i zadania, organizując edukację w ramach realizowanego: 1) programu wychowawczego; 2) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów; 3) planu edukacji zgodnego z ramowym planem nauczania gimnazjum z uwzględnieniem wspomagania ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i tworzenie pozytywnie oddziaływającego środowiska wychowawczego; 4) programu rozwoju szkoły; 5) nadzoru pedagogicznego; 6) planu doskonalenia zawodowego nauczycieli. 3

4 9. Gimnazjum organizuje naukę religii oraz zajęcia o tematyce etyczno-moralnej w wymiarze i w sposób określony odrębnymi przepisami. 10. Gimnazjum umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty i jako szkoła publiczna: 1. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, 2. Przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie oraz zamieszkałych poza obwodem w zależności od ilości posiadanych wolnych miejsc, 3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, 4. Realizuje podstawy programowe ustalone dla gimnazjum oraz programy: wychowawczy, profilaktyki i rozwoju gimnazjum, 5. Zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami, 6. Organizuje zajęcia edukacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa uczniów. Rozdział III Organy gimnazjum i ich kompetencje Organami gimnazjum są: 1) Dyrektor gimnazjum; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Samorząd Uczniowski; 4) Rada Rodziców. 2. Koordynatorem działań organów gimnazjum jest Dyrektor. 12. Ustala się następujące zasady współdziałania organów szkoły: 1) organy szkoły planują swoją działalność na bieżący rok szkolny do końca września, 4

5 2) kopie dokumentów wszystkich organów szkoły archiwizowane są w sekretariacie szkoły, 3) każdy organ ustala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem, 4) każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do rozwiązania konkretnych problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego, 5) organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów Dyrektor gimnazjum jest przełożonym wszystkich pracowników, określa ich zakresy czynności, obowiązki i kompetencje, a ponadto: 1) kieruje działalnością gimnazjum i reprezentuje je na zewnątrz; 2) planuje, wytycza kierunki działania i organizacji pracy; 3) powierza stanowiska kierownicze i odwołuje z tych stanowisk po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej; 4) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pozostałych pracowników gimnazjum zgodnie z obowiązującymi przepisami; 5) sprawuje nadzór pedagogiczny, odpowiada za stan organizacyjny, pracę psychologiczno-pedagogiczną, wychowawczą i dydaktyczną gimnazjum; 6) odpowiada za zgodny z obowiązującymi przepisami przebieg rekrutacji, klasyfikacji i promowania; 7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego; 8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie tych środków; 9) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 10) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę gimnazjum; 11) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji; 12) przewodniczy Radzie Pedagogicznej; 13) współpracuje z innymi organami gimnazjum; 14) wydaje zarządzenia, decyzje, polecenia służbowe i inne wewnętrzne akty normatywne; 5

6 15) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków; 16) wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów szczególnych. 2. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do dnia 31 marca ustalony w drodze uchwały Rady Pedagogicznej szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 3. Dyrektor gimnazjum prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zameldowane w obwodzie gimnazjum oraz sprawuje kontrolę jego realizacji w szczególności dotyczącą zgłaszania uczniów do gimnazjum przez rodziców i regularnego uczęszczania przez uczniów na zajęcia lekcyjne. 4. Dyrektor gimnazjum ma prawo do wstrzymania wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący. 5. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców wyraża zgodę na działalność w szkole stowarzyszeniom i organizacjom, których celem statutowym jest prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 6. W wykonywaniu swych zadań Dyrektor gimnazjum współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim W gimnazjum tworzy się stanowisko wicedyrektora. 2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne, dodatkowe stanowiska kierownicze. Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala Dyrektor gimnazjum. 15. Tryb powoływania i odwoływania Dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydawane na tej podstawie przepisy wykonawcze Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum bez względu na wymiar czasu pracy. 2. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania, oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad. 3. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem gimnazjum w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami. 6

7 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać również udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 5. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią Regulaminem Rady Pedagogicznej stanowiącym integralną część Statutu Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów pracy gimnazjum po ich zaopiniowaniu przez Radę Rodziców; 2) uchwalanie po zatwierdzeniu przez Radę Rodziców i zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski programu wychowawczego gimnazjum, programu profilaktyki, programu rozwoju gimnazjum i wewnątrzszkolnego systemu oceniania stanowią one integralną część Statutu; 3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów w formie uchwały; 4) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców; 5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 6) wybieranie swojego przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela; 7) wybieranie przedstawicieli do Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora wg odrębnych przepisów; 8) rozpatrywanie skierowanych do niej wniosków Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, dotyczących wszystkich spraw szkoły; 9) wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela i Dyrektora. 2. Rada Pedagogiczna ustala, w drodze uchwały szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników. 3. Rada Pedagogiczna opiniuje: 1) szkolny zestaw programów nauczania i podręczników, 2) roczną organizację pracy gimnazjum tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 3) projekt planu finansowego propozycję dotyczące uzupełnienia pomocy dydaktycznych gimnazjum, poprawy warunków pracy uczniów i nauczycieli; 4) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień; 7

8 5) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 6) przedłużenie kadencji Dyrektora bez ogłaszania konkursu; 7) program nauczania nauczyciela, jeżeli program ma być włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 8) wzór stroju szkolnego; 9) decyzję Dyrektora szkoły o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska Wicedyrektora; 10) sprawy zezwolenia na indywidualny tok lub indywidualny program nauczania; 11) szczegółowe warunki realizacji i oceny projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum. 4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu gimnazjum lub jego zmian i przedstawia go Radzie Pedagogicznej. 5. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski Dyrektora gimnazjum wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności gimnazjum nie rzadziej niż dwa razy do roku. 6. Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych oraz promocję warunkową według WSO. 7. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 8. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskami o odwołanie ze stanowiska Dyrektora gimnazjum lub innego stanowiska kierowniczego osoby, której postępowanie budzi zastrzeżenia członków rady W obrębie Rady Pedagogicznej działają zespoły przedmiotowe. 2. W skład zespołów wchodzą nauczyciele jednego lub kilku pokrewnych przedmiotów nauczanych w szkole. 3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, 2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów wewnątrzszkolnego oceniania uczniów, diagnozowania i mierzenia jakości pracy oraz sposobów badania wyników nauczania, 8

9 3) opracowanie i ewaluowanie przedmiotowego nauczania, 4) organizowanie doradztwa metodycznego, szczególnie dla początkujących nauczycieli, 5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia, 6) organizowanie próbnych egzaminów, przeprowadzanie ich analiz oraz dokonywanie sprawozdań, 7) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich wyposażenia, 8) opracowywanie i opiniowanie przygotowanych w szkole programów własnych oraz innowacji i eksperymentów dydaktycznych. 4. Zespoły działają według ustalonego przez siebie planu. 5. Zespoły składają coroczne sprawozdania ze swojej działalności. 6. Przewodniczącego zespołu wybierają corocznie jego członkowie Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów. 2. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi gimnazjum, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski i opinie w sprawach gimnazjum, a w szczególności dotyczące praw i obowiązków ucznia. 3. Uczniowie mają prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego, redagowania i wydawania gazetki, organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem. 4. Zasady działania Samorządu Uczniowskiego i wybierania jego organów określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów stanowiący integralną część Statutu Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw gimnazjum, a w szczególności: 1) zatwierdza program wychowawczy szkoły; 2) zatwierdza program profilaktyki i program rozwoju szkoły; 3) na wniosek Dyrektora wystawia opinię dla nauczycieli w procedurach awansu zawodowego. 2. Kadencja Rady Rodziców trwa trzy lata. 9

10 3. Rada Rodziców będąca reprezentacją ogółu rodziców wspiera działalność statutową szkoły poprzez: 1) występowanie do Dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami w sprawach dotyczących gimnazjum; 2) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla gimnazjum; 3) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczenie ich na działanie gimnazjum; 4) środki, o których mowa w ust. 3 pkt 3, są przechowywane na wydzielonym rachunku bankowym. Zasady ich wydatkowania określa regulamin Rady Rodziców. 4. Zasady tworzenia i działania Rady Rodziców określa jej regulamin. Rozdział IV Organizacja gimnazjum Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez Dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. 2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. 3. Arkusz organizacji, o którym mowa w ust. 2, Dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu do dnia 30 kwietnia każdego roku. 4. Kalendarz każdego roku szkolnego określają odrębne przepisy Dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych, a także wynikających 10

11 z potrzeby wprowadzania eksperymentów i innowacji oraz zapewnienia zastępstw za nieobecnych nauczycieli. Arkusz ten uwzględnia szkolny plan nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. 2. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego ze względów organizacyjnych w danym roku szkolnym ma prawo łączyć grupy na zajęciach edukacyjnych z informatyki i języków obcych. 3. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania. 4. Optymalna liczebność oddziału nowo tworzonego wynosi nie mniej niż 24 uczniów. 5. Zajęcia edukacyjne z języków obcych; informatyki; wychowania fizycznego odbywają się z podziałem na grupy zgodnie z zasadami organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 25 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 5 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 6. Dyrektor zgodnie z przepisami prawa może ustalić dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego określone w WSO W gimnazjum obowiązuje klasowo lekcyjny system pracy. 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut (plan A Załącznik nr 4). 3. Przerwy międzylekcyjne są 10 minutowe, przerwa śniadaniowa trwa 15 minut, obiadowe zaś 20 minut. 4. W uzasadnionych przypadkach, takich jak: realizacja zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych, programów autorskich w ramach innowacji i eksperymentów dydaktycznych, możliwe jest ustalenie innej liczebności grup lub innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody Dyrektora gimnazjum. 5. W uzasadnionych przypadkach organizacyjnych Dyrektor Gimnazjum może wprowadzić do realizacji plan B skrócone przerwy i plan C skrócone przerwy i lekcje. (Załącznik nr 5 i 6) 11

12 Gimnazjum w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadza przedmioty dodatkowe. 2. Niektóre zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą być prowadzone w formie wycieczek. 3. Harmonogram wycieczek dłuższych niż jednodniowe w danym roku szkolnym ustala się na początku roku szkolnego w oparciu o przedstawione przez nauczycieli propozycje. 4. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi organizowane są zajęcia wyrównawcze i reedukacyjne. 5. Dla uczniów z uszkodzeniami narządu ruchu, słuchu i wzroku, zasady udzielania opieki i pomocy przez nauczycieli, rodziców i uczniów określane są indywidualnie dla każdego ucznia, zgodnie z rozporządzeniem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 6. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych na wniosek nauczyciela lub rodziców i za ich zgodą, organizowane są dodatkowe zajęcia zgodnie z rozporządzeniem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 25. Zakres zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie Dyrektor gimnazjum z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły W gimnazjum funkcjonuje biblioteka szkolna i biblioteka multimedialna, które służą realizacji celów dydaktyczno wychowawczych i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej. Są one interdyscyplinarnymi pracowniami szkolnymi. Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy gimnazjum i rodzice. 2. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowany przez Dyrektora gimnazjum do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 3. Szczegółowe zadania bibliotek określają roczne plany pracy zatwierdzone przez Dyrektora gimnazjum Zamiar uczęszczania na zajęcia z religii i etyki rodzice (prawni opiekunowie) ucznia deklarują do 1 marca każdego roku szkolnego. 12

13 2. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów nowoprzyjętych deklarację taką składają do 15 września roku, w którym rozpoczęli naukę w gimnazjum. 3. Zmiana deklaracji uczęszczania na zajęcia z religii i etyki jest możliwa tylko do 15 września każdego roku szkolnego. 28. Zamiar uczęszczania na zajęcia dodatkowe uczniowie deklarują do 15 września danego roku szkolnego. 29. W szkole może funkcjonować stołówka szkolna. Zasady pracy i korzystania ze stołówki określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora gimnazjum W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie gimnazjum pełnione są dyżury nauczycielskie oraz funkcjonuje monitoring wizyjny. Plan dyżurów ustala Dyrektor Szkoły. 2. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba organizująca te zajęcia. 3. Każdy nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić po zajęciach jakość sprzętu. Nie zgłoszenie żadnych usterek oznacza pełną gotowość sprzętu do następnych zajęć. 4. Uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli w godzinach określonych w planie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Wszelkie zmiany w planie lekcji spowodowane długotrwałą nieobecnością nauczyciela muszą być podane do wiadomości uczniów co najmniej na dzień przed zmianami, z wyjątkiem wypadków losowych. 5. Uczeń może zostać zwolniony wcześniej do domu na podstawie pisemnej prośby rodziców, zaakceptowanej przez wychowawcę, zastępcę wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia (podpis i data), a w szczególnych przypadkach Dyrektora Szkoły. Uczeń okazuje je pracownikowi przy wyjściu. Wychowawca lub nauczyciel zwalniający odnotowuje fakt wcześniejszego wyjścia w dzienniku lekcyjnym. 6. Podczas zajęć poza terenem gimnazjum i w czasie trwania wycieczek, nauczyciele organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci uczestniczących w zajęciach lub wycieczce. 13

14 7. Organizację wycieczek szkolnych i bezpieczeństwo na nich regulują Regulamin Organizacji Wycieczek i Regulamin Uczestnika Wycieczki, Regulamin Uczestnika Wycieczki Zagranicznej Dyrektor gimnazjum powierza każdą klasę opiece wychowawczej jednego z nauczycieli zwanego wychowawcą. W szczególnych przypadkach Dyrektor gimnazjum może powierzyć obowiązek wychowawczy dwóm nauczycielom. 2. Funkcje wychowawcy Dyrektor gimnazjum powierza nauczycielowi, który jeżeli nie zajdą szczególne okoliczności, prowadzi klasę w całym cyklu nauczania tj. 3 lata. 3. Dyrektor w przypadku nie wywiązywania się należycie nauczyciela z obowiązków wychowawcy i naruszania przepisów prawa może dokonać zmiany wychowawcy. 4. Rodzice uczniów każdego oddziału mogą wystąpić do Dyrektora gimnazjum z wnioskiem o zmianę wychowawcy. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem powinien być podpisany przez ⅔ ogółu rodziców danego oddziału. Dyrektor gimnazjum jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych o zajętym stanowisku w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. 5. Skargi i wnioski złożone przez rodziców uczniów na piśmie do Dyrektora, rozstrzygane są w trybie ustawowym zgodnie z regulaminem organizacyjnym obowiązującym w gimnazjum Rozdział V Uczniowie Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się uczniów: 1) z urzędu absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum; 2) uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, Komisja Rekrutacyjna powołana rokrocznie przed Dyrektora Gimnazjum zgodnie z zasadami rekrutacji do gimnazjum (WSO rozdział VII) przydziela uczniów do klas. 14

15 3. Dopuszcza się wykorzystanie w procesie rekrutacyjnym programu komputerowego, którego działanie jest zgodne z ogólnymi zasadami rekrutacji do szkół publicznych i wewnętrznymi regulaminami. 4. Terminarz rekrutacji określa corocznie Dyrektor gimnazjum w terminie zgodnym z zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 5. Na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor gimnazjum może: 1) zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza gimnazjum; 2) odroczyć obowiązek szkolny ze względu na długotrwałą chorobę Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej gimnazjum dla uczniów spoza obwodu gimnazjum są zasady rekrutacji określone w WSO stanowiącym integralną część Statutu. 2. Szczegółowe kryteria rekrutacji na dany rok szkolny, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty oraz zarządzeniem Kuratora Oświaty, ogłasza Dyrektor Szkoły w terminie zgodnym z zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 34. Decyzję o przyjęciu do oddziału pierwszego ucznia powracającego z zagranicy podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie: 1) egzaminu porównywalnego ze sprawdzianem po szóstej klasie szkoły podstawowej w przypadku kandydatów do gimnazjum; 1) świadectwa szkolnego z ostatniego roku nauki w szkole za granicą; 2) rozmowy kwalifikacyjnej Decyzję o przyjęciu lub przeniesieniu z klasy do klasy ucznia w trakcie roku szkolnego oraz o przyjęciu ucznia do klasy II i III podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie: 1) świadectw szkolnych; 2) ocen cząstkowych uzyskanych w bieżącym roku szkolnym; 3) rozmowy kwalifikacyjnej. 2. Uczeń przyjęty do szkoły do klasy II lub III jest zobowiązany zaliczyć przedmioty lub zdać egzamin klasyfikacyjny, których program nauczania został zrealizowany do końca w danym oddziale w latach poprzednich, a nie został zrealizowany przez ucznia w poprzedniej szkole, do końca semestru, w którym został przyjęty. 15

16 Uczeń ma prawo do: 1) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach wprowadzających oraz w bibliotece szkolnej, 2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania, 4) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, 5) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, 6) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów, zgodnych ze szkolnym systemem oceniania, 7) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 8) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 9) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii, 10) uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przypadku trudności w nauce na zasadach określonych w regulaminie szkoły, 11) korzystania z pomieszczeń gimnazjalnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki na zasadach określonych w poszczególnych regulaminach, 12) korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami, 13) korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej, 14) uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie gimnazjum (nie dotyczy uczniów z zachowaniem nagannym), 15) wpływania na życie gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły, 16) odwołania się od oceny z zachowania w sytuacjach i na zasadach określonych w szkolnym systemie oceniania. 2. W przypadku naruszenia praw ucznia może on złożyć w tej sprawie skargę na piśmie do Dyrektora gimnazjum za pośrednictwem wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego. 16

17 Uczeń ma obowiązek: 1) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, życiu gimnazjum, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się, 2) godnie reprezentować szkołę, 3) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania, 4) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników gimnazjum, 5) dbać o kulturę słowa w gimnazjum i poza nim, 6) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny, 7) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych. Za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice. 2. Szczegółowe obowiązki ucznia określa Regulamin Ucznia stanowiący integralną część Statutu Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia: 1) pochwałę Dyrektora (na wniosek wychowawcy), 2) pochwałę Dyrektora na forum szkoły. 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. 3. Za szczególne osiągnięcia w nauce uczeń może otrzymać dyplom Mistrza Przedmiotu. Dyplom ten przyznaje nauczyciel przedmiotu po trzyletnim okresie nauczania zgodnie z Regulaminem przyznawania Mistrza Przedmiotu. 4. Uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji śródrocznej (rocznej) uzyskali średnią co najmniej 4,8 (bez ocen dostatecznych) oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania otrzymują stypendium naukowe (przepis nie dotyczy klasyfikacji śródrocznej w klasach pierwszych). 5. Za lekceważenie nauki i nieprzestrzeganie obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary: 1) upomnienie słowne Dyrektora szkoły (na wniosek wychowawcy klasy); 2) naganę słowną Dyrektora szkoły; 17

18 3) zakaz uczestniczenia w imprezach (dyskotekach, wycieczkach) organizowanych w szkole i poza nią; 4) przeniesienie do oddziału równoległego, które może nastąpić na wniosek nauczyciela wychowawcy lub Rady Pedagogicznej. 6. Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia gimnazjum określa Regulamin Ucznia i WSO stanowiące integralną część Statutu. 7. Szczegółowe zasady dotyczące stosowania wobec uczniów nagród i kar oraz tryb odwoływania się od kary określa WSO Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzję podejmuje Dyrektor gimnazjum na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 2. Na wniosek rodziców poparty orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego organizuje nauczanie indywidualne. 40. W gimnazjum obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowiący integralną część Statutu Nauka w szkole jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia Na terenie szkoły obowiązuje noszenie schludnego, zadbanego ubioru. 2. Uczniowie nie powinni ubierać się w sposób, który stałby w sprzeczności z charakterem szkoły, jako placówki dydaktyczno-wychowawczej. Stanowczo zabroniony jest strój, który mógłby wyraźnie urazić inne osoby przebywające na terenie szkoły poprzez odsłonięcie niektórych części ciała oraz wyzywającą kolorystykę lub obraźliwe napisy i symbole. 18

19 3. Dyrektor Szkoły określa dni, w których uczniowie przychodzą do szkoły w stroju galowym, ze względu na odbywające się w tym dniu uroczystości lub wydarzenia na jej terenie. Dyrektor może również określić formę tego stroju. 4. Uczniowie zobowiązani są do zmiany obuwia natychmiast po wejściu do budynku szkoły. 5. Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia gimnazjum określa Regulamin Ucznia i WSO stanowiące integralną część Statutu. Rozdział VI Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy. 3. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny. 4. Właściwą postawę pracowników gimnazjum wyznaczają: 1) Zasada praworządności; Pracownik gimnazjum wykonuje swoje obowiązki ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującym prawem, mając na względzie interes publiczny. Podejmowane działania opiera na prawidłowo dokonanych ustaleniach, a uzyskane w wyniku prowadzonych postępowań informacje wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych; 2) Zasada uczciwości i rzetelności; Pracownik gimnazjum podczas wykonywania swoich obowiązków jest bezinteresowny i bezstronny, równo traktuje wszystkich uczniów i ich rodziców, z poszanowaniem ich prawa do prywatności i godności. W przypadku konfliktu interesów w sprawach prywatnych i urzędowych pracownik wyłącza się 19

20 z działań mogących rodzić podejrzenia o stronniczość lub interesowność, a także nie podejmuje żadnych prac oraz zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami. Zgłasza stwierdzone przez siebie przypadki niegospodarności, próby defraudacji środków publicznych oraz korupcji, a także inne fakty i działania budzące wątpliwości co do ich celowości lub legalności; 3) Zasada jawności; Pracownik gimnazjum, zwłaszcza gospodarujący środkami publicznymi, dokonuje czynności w sposób jawny oraz zgodny z przyjętymi standardami, a uzyskane informacje o charakterze publicznym udostępnia w pełnym zakresie, z wyłączeniem informacji chronionych przepisami prawa; 4) Zasada profesjonalizmu; Pracownik gimnazjum swoją pracę wykonuje sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Docieka prawdy i daje jej świadectwo swoim postępowaniem. Dba o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 5) Zasada neutralności; Pracownik gimnazjum nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym. Dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z otoczeniem; 6) Zasada współodpowiedzialności za działania; Pracownik gimnazjum nie uchyla się od podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji. Udziela rzetelnych informacji, a relacje służbowe opiera na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą. Godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nim, a swoją postawą nie narusza porządku prawnego w sposób powodujący obniżenie autorytetu i wiarygodności gimnazjum Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece. 2. Nauczyciel jest zobowiązany do poszanowania godności ucznia. 3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych przez siebie programów nauczania do 20 września każdego roku szkolnego. 20

21 4. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych i rocznych, zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 5. Do zadań nauczycieli należy w szczególności: 1) realizacja wybranego programu nauczania obowiązującego w gimnazjum; 2) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 3) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 4) systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów; 5) eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 6) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania; 7) czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał; 8) współpraca z rodzicami Nauczyciele prowadzący zajęcia w danej klasie tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danej klasy oraz jego modyfikacja w miarę potrzeb. 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu powołany na wniosek członków zespołu przez Dyrektora gimnazjum 3. Zadaniami zespołu przedmiotowego w szczególności są: 1) opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć (PSO); 2) opiniowanie programów nauczycieli, innowacyjnych i eksperymentalnych; 3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli; 4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia Wychowawca oddziału (klasy) pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym. Jest animatorem życia zbiorowego uczniów, powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych gimnazjum. 21

22 2. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów, rodziców (opiekunów) z Statutem, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz innymi regulaminami obowiązującymi w Gimnazjum nr Do zadań wychowawcy należy w szczególności: 1) organizowanie wsparcia pedagogicznego, psychologicznego dla uczniów i rodziców; 2) przygotowywanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie; 3) pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów ucznia; 4) współpracowanie z domem ucznia informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu oraz funkcjonowaniu ucznia na terenie szkoły; 5) kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami, opartych na tolerancji i poszanowaniu godności; 6) pomaganie w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej; 7) współtworzenie programów wychowawczych i wewnątrzszkolnych regulaminów; 8) organizowanie spotkań integracyjnych (wyjścia do kina, teatru, muzeum, wycieczki, dłuższe wyjazdy do zielonych szkół ); 9) prowadzenie dokumentacji klasowej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, zeszyt wychowawczy. 4. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej poradni psychologicznopedagogicznej oraz innych, właściwych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych, opiekuńczych i wychowawczych. 5. Wychowawca i wszyscy nauczyciele uczący w danym oddziale tworzą zespół wychowawczy współpracujący ze sobą w bieżącej pracy, dzielący się spostrzeżeniami bezpośrednio lub za pośrednictwem klasowego zeszytu wychowawczego. 6. Przewodniczącym szkolnego zespołu wychowawczego jest Dyrektor gimnazjum. Spotkania zespołu wychowawczego odbywają się nie mniej niż 4 razy w roku. Uczestniczą w nich również pedagog szkolny, psycholog oraz zaproszeni przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznej. 7. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych gimnazjum. 47. l. Do wspólnych zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy: 1) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych, 22

23 2) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, 3) udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, 4) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej, 5) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w gimnazjum, 6) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności, 7) współpraca w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą, 8) pomoc wychowawcom klas w prowadzeniu godzin wychowawczych, 9) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą mającą zaburzenia zachowania, problemy z nadpobudliwością i zachowaniem oraz inne zaburzenia emocjonalne. 2. Psycholog i Pedagog wykonują swoje zadania w sposób określony odrębnymi przepisami. 3. Współpracują z nauczycielami i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w ramach której do ich zadań należy: 1) prowadzanie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 23

24 Do zadań pedagoga szkolnego należą zadania wymienione w 47 oraz: 1) koordynowanie działań związanych z pomocą psychologiczno pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w rozdziale VIII WSO; 2) wsparcie wychowawców klas w organizowaniu optymalnych warunków rozwoju uczniów; 3) pomoc wychowawcom w podejmowaniu działań ograniczających trudności wychowawcze i dydaktyczne; 4) prowadzenie za zgodą rodziców zajęć z uczniami z dysfunkcjami; 5) inicjowanie różnych form pomocy specjalistycznej dla uczniów (np. lekarskiej, psychologicznej); 6) współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w organizowaniu różnorodnych form pomocy psychologicznej dla uczniów i nauczycieli, a także w diagnozie problemów szkoły i tworzeniu programów ich rozwiązania; 7) wspieranie wychowawców w organizowaniu różnych form pracy z rodzinami uczniów; 8) współdziałanie z wychowawcami klas, Radą Rodziców, dyrekcją oraz instytucjami rodzinnymi w organizowaniu opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 9) rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 10) określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym jak również realizującym indywidualny program lub tok nauki; 11) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego; 12) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej; 13) udzielanie pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia; 14) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i zaniedbanym lub z rodzin o niskich dochodach; 15) wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej i właściwych organizacji pozarządowych; 16) zbieranie danych dotyczących wypoczynku uczniów do danych statystycznych 17) prowadzenie dokumentacji dotyczącej stypendiów za wyniki w nauce; 18) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w gimnazjum. 2. Pedagog szkolny powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o Prawach Dziecka. 24

25 3. Pedagog szkolny prowadzi następującą dokumentację: 1) dziennik pedagoga wg zasad i wzoru określonego odrębnymi przepisami; 2) teczki indywidualne dzieci zawierające dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających; 3) gromadzi orzeczenia psychologiczno-pedagogiczne; 4) gromadzi i kompletuje dokumentację pomocy materialnej dla uczniów; 5) gromadzi dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej poszczególnych zespołów klasowych oraz przygotowuje zbiorcze raporty informacyjne. 4. Nauczyciel pedagog szkolny współpracuje z sądami rejonowymi wydziałami rodzinnymi i dla nieletnich, Policją, Strażą Miejską, kuratorami sądowymi i innymi podmiotami. 5. Pedagog pełni funkcję szkolnego koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej Psycholog szkolny w szczególności: 1) organizuje różne formy terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego; 2) prowadzi z młodzieżą zajęcia psychoedukacyjne, których celem jest zdobywanie określonych umiejętności psychologicznych niezbędnych w podejmowaniu satysfakcjonujących kontaktów między ludźmi, w tym: a. komunikowania się, b. podejmowania decyzji, c. asertywności, d. negocjacji, e. otwartości na siebie i innych, f. funkcjonowania w relacjach z innymi; 3) prowadzi badania możliwości intelektualnych uczniów; 4) organizuje lub prowadzi zajęcia terapii rodzinnej dla zainteresowanych tą formą pomocy; 5) współorganizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 50. Nauczyciel bibliotekarz realizując swoje zadania: 1. gromadzi, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory biblioteki, dokonując ich ewidencji oraz opracowania bibliotecznego; 25

26 2. gromadzi czasopisma popularnonaukowe, pedagogiczne, środki audiowizualne (slajdy, taśmy wideo, płyty, encyklopedie multimedialne); 3. udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń do pracowni przedmiotowych; 4. rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką i indywidualnymi zainteresowaniami; 5. udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o nowych nabytkach lub książkach szczególnie wartościowych; 6. wspiera nauczycieli w ich pracy dydaktycznej; 7. przeprowadza analizy stanu czytelnictwa; 8. opracowuje roczne plany pracy biblioteki, uwzględniając wnioski nauczycieli, wychowawców i zespołów samokształceniowych; 9. systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem; 10. dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych, prowadząc odpowiednią dokumentację; 11. współrealizuje treści ścieżek edukacyjnych; 12. organizuje i sprawuje opiekę nad uczniami zwolnionymi z religii i wychowania fizycznego oraz wdż. 51. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania gimnazjum, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor gimnazjum. Rozdział VII Rodzice (opiekunowie) 52. Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów prawnych) dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego, należy: 1) zapisanie do gimnazjum dziecka do końca kwietnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szkołę podstawową zgodnie z terminarzem ustalanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na dany rok szkolny; 26

27 2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia edukacyjne; 3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych Do zapewnienia warunków osiągnięcia jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z gimnazjum. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do: 1) kontaktów z wychowawcą klasy, nauczycielami, Dyrektorem gimnazjum; 2) porad pedagoga i psychologa szkolnego; 3) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie gimnazjum; 4) wyrażania opinii dotyczących pracy gimnazjum, poszczególnych nauczycieli i przedstawienia ich Dyrektorowi gimnazjum oraz kuratorowi oświaty bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów; 5) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny. 2. Do obowiązków rodziców należy: 1) wspieranie procesu nauczania, wychowania i stała troska o postępy w nauce swojego dziecka; 2) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej gimnazjum za pośrednictwem swych reprezentantów; 3) usprawiedliwianie nieobecności (na piśmie) ucznia w szkole zgodnie z Regulaminem Ucznia; 4) powiadomienia wychowawcy klasy o przedłużającej się (powyżej pięciu dni) chorobie dziecka, poinformowania pielęgniarki szkolnej o chorobach zakaźnych, długotrwałych infekcjach, chorobach przewlekłych i pobytach w szpitalu; 5) uczestniczenie w zebraniach klasowych i dniach otwartych; 6) stawianie się na wezwania Dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, pedagoga, psychologa szkolnego; 7) ponoszenie odpowiedzialności finansowej za udowodnione szkody, straty, zagubione książki, zniszczenia wyrządzone przez uczniów; 8) przestrzeganie treści Statutu, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i regulaminów obowiązujących w gimnazjum; 9) dbanie o schludny wygląd ucznia i zachowanie zgodnie z Regulaminem Ucznia. 27

28 Rozdział VIII Postanowienia końcowe Szkoła jest jednostką budżetową, finansowaną przez miasto stołeczne Warszawa. 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 3. Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 4. Szkoła tworzy środki specjalne na zasadach określonych odrębnymi przepisami Gimnazjum używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Tablice i stemple zawierają nazwę, numer porządkowy i siedzibę gimnazjum. 57. Gimnazjum zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Nowelizacja statutu gimnazjum odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia. 2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu przepisów. 3. Jeżeli liczba zmian w statucie jest znaczna Rada Pedagogiczna opracowuje i ogłasza tekst jednolity zapoznając z jego treścią wszystkich członków społeczności: pracowników, uczniów, rodziców. 59. Statut obowiązuje całą społeczność Gimnazjum: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 28

29 60. Integralną część Statutu stanowią: 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 3. Regulamin Ucznia. 4. Regulamin Rady Pedagogicznej. 29

30 Załącznik nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 44 Granice obwodu Gimnazjum nr 44 stan na 1 września 2011 r. 74. Gimnazjum nr 44 w Warszawie, ul. Smolna 30 klasy I-III - od strony północnej: osią ul. Świętokrzyskiej, ul. M. Kopernika, ul. Tamka na odcinku od ul. Nowy Świat do styku granicy administracyjnej Dzielnic: Praga Północ i Śródmieście z ul. Tamką - od strony wschodniej: granicą administracyjną Dzielnic: Praga Północ i Śródmieście oraz granicą administracyjną Dzielnic Praga Południe i Śródmieście na odcinku od styku granicy Dzielnic: Praga Północ i Śródmieście z ul. Tamka, do styku granicy administracyjnej Dzielnicy Praga Południe i Śródmieście z ul. Górnośląską - od strony południowej: osią ul. Pięknej i Górnośląskiej, na odcinku od Al. Ujazdowskich do styku ul. Górnośląskiej z granicą administracyjną Dzielnic: Praga Południe i Śródmieście - od strony zachodniej: osią Al. Ujazdowskich i ul. Nowy Świat na odcinku od ul. Pięknej do ul. Świętokrzyskiej al. 3-go Maja, al. Na Skarpie, Al. Jerozolimskie - nr 2, 4, 6, Al. Ujazdowskie - strona parzysta od nr 6 A do 28, ul. Czerniakowska - strona parzysta od nr 174 do nr 180 oraz strona nieparzysta od nr 201 do numeru 231, ul. Czerwonego Krzyża, ul. F. Dmochowskiego, ul. Dobra - strona parzysta od nr 2 do nr 24 oraz strona nieparzysta od nr 1 do nr 21, ul. Foksal, ul. Frascatti, ul. K. I. Gałczyńskiego, ul. Górnośląska - strona parzysta od nr 2 do nr 28, ul. A. Idźkowskiego, ul. S. Jaracza, ul. A. Krywulta, ul. M. Konopnickiej, ul. M. Kopernika - strona parzysta nr od 2 do nr 18 oraz strona nieparzysta od nr 1 do nr 25, ul. Koźmińska - strona parzysta od nr 10 do nr 20a oraz strona nieparzysta od nr 9 do nr 17, ul. L. Kruczkowskiego, ul. Książęca, ul. ks. J. Stanka, ul. Ludna, ul. M. Maszyńskiego, ul. J. Matejki, ul. Miechowska, ul. Nowy Świat - strona parzysta nr od 2 do nr 66, ul. Okólnik, ul. Okrąg, ul. Ordynacka, ul. M. Orłowicza, pl. Trzech Krzyży - nr 4, 6, ul. Piękna - strona parzysta nr 2/8, ul. I. Potockiego, ul. B. Prusa, ul. J. Przybosia - brak budynków mieszkalnych, ul. Przystaniowa, ul. płk. F. Nullo, ul. Rozbrat - strona parzysta od nr 26 do nr 44a oraz strona nieparzysta nr 9, ul. św. F. Salezego, ul. Senacka, ul. Smolna, ul. J. Smulikowskiego, ul. Solec, ul. Szara, ul. Szczygla, ul. C. Śniegockiej, ul. Świętokrzyska - strona nieparzysta nr 1, 3, ul. Tamka - strona nieparzysta nr od 1 do nr 49, ul. Wiejska, ul. Wilanowska, ul. Wioślarska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie - strona nieparzysta nr od 1 do nr 39, ul. Zagórna. Miasto Stołeczne Warszawa 30

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE 2 SPIS TREŚCI CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ... 5 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE... 7 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ... 12 UCZNIOWIE... 16 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30

Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30 Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30 Statut XVIII LO im Jana Zamoyskiego w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 XVIII Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa G I M N A Z J U M NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa TEKST UJEDNOLICONY Uchwalony, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu Statut Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu uchwalony przez radę pedagogiczną na zebraniu w dniu 23 października 2013 roku 1 Spis treści Rozdział I... 4 Postanowienia ogólne... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2 GIMNAZJUM NR 1 IM.MJR. STEFANA WALTERA UL. 11 LISTOPADA 2 05-250 RADZYMIN NIP 125-10-94-401 REGON 016068801 G.1.01205/13/14 S T A T U T G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Tekst znowelizowany I Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.(dz.u. 1996 r. Nr 67, poz. 329). 2. Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie. Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w zw. z art. 5c

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej S t a t u t Osieczna 2014 Spis treści Podstawowe informacje o Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej... 3 Cele i zadania Zespołu

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

Statut. Liceum Ogólnokształcącego. im. Piotra Skargi w Pułtusku

Statut. Liceum Ogólnokształcącego. im. Piotra Skargi w Pułtusku Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi 06-100 Pułtusk, ul. Piotra Skargi 2 tel. (0-23) 692-01-71; fax. (0-23) 692-54-34; e-mail: lops1@poczta.onet.pl LO/PS/011/1/2012 Statut Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1

Statut. Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1 Statut Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Spis treści I. Ogólne informacje o szkole... 2 II. Cele i zadania szkoły... 3 III. Organy szkoły... 8 IV. Organizacja szkoły...

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3. Organizacja oddziału przedszkolnego... 4. Rozdział II CELE I ZADANIA SZKOŁY...

STATUT SZKOŁY. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3. Organizacja oddziału przedszkolnego... 4. Rozdział II CELE I ZADANIA SZKOŁY... STATUT SZKOŁY SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Organizacja oddziału przedszkolnego... 4 Rozdział II CELE I ZADANIA SZKOŁY... 5 Zakres i sposoby realizacji zadań opiekuńczych i dydaktyczno-wychowawczych...

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I...3 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE...3

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum. im. Izabeli Branickiej. w Białymstoku

STATUT. Publicznego Gimnazjum. im. Izabeli Branickiej. w Białymstoku STATUT Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku Statut zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/13/14 z dnia 12 lutego 2014 r. STATUT PUBLICZNEGO GIMNAJUM NR 3 im. Izabeli Branickiej

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Publiczne Gimnazjum Nr 16 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo