STATUT GIMNAZJUM nr 44 w Warszawie. ul. Smolna 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT GIMNAZJUM nr 44 w Warszawie. ul. Smolna 30"

Transkrypt

1 STATUT GIMNAZJUM nr 44 w Warszawie ul. Smolna 30 1

2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gimnazjum nr 44 w Warszawie przy ul. Smolnej 30 zwane dalej gimnazjum, jest szkołą publiczną. 2. Organem prowadzącym gimnazjum jest m. st. Warszawa. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 3. Gimnazjum działa na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr 39/V/99 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 25 lutego 1999 r. z późniejszymi zmianami (załącznik nr 1) w sprawie założenia gimnazjów, ustalenia planu ich sieci oraz granic ich obwodów, a także w oparciu o niniejszy statut i inne przepisy obowiązującego prawa. 4. Klasyfikacja w gimnazjum przeprowadzona jest dwa razy w ciągu roku szkolnego (styczeń lub luty śródroczna, czerwiec roczna). 5. Czas trwania nauki w gimnazjum wynosi 3 lata. Warunkiem podjęcia nauki w gimnazjum jest ukończenie 6 letniej szkoły podstawowej Na terenie gimnazjum obowiązkowe jest noszenie przez uczniów stroju szkolnego. Wzór tego stroju określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców, po konsultacji z Samorządem Uczniowskim i Radą Pedagogiczną. 2. Szczegółowe ustalenia dotyczące stroju zawarte są w Regulaminie Ucznia, który stanowi integralną część Statutu. 2

3 7. 1. Gimnazjum posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 2. Gimnazjum może posiadać własne imię ustalone zgodnie z odrębnymi przepisami. 3. Gimnazjum posiada własny hymn (załącznik nr 2). 4. Gimnazjum posiada własne logo (załącznik nr 3). Rozdział II Cele i zadania gimnazjum Celem gimnazjum jest: 1) kształcenie i wychowywanie uczniów oraz przygotowywanie do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i życia we współczesnym świecie; 2) zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego; 3) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego; 4) kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, o kulturze i środowisku naturalnym; 5) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości. 2. Gimnazjum wypełnia swoje role i zadania, organizując edukację w ramach realizowanego: 1) programu wychowawczego; 2) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów; 3) planu edukacji zgodnego z ramowym planem nauczania gimnazjum z uwzględnieniem wspomagania ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i tworzenie pozytywnie oddziaływającego środowiska wychowawczego; 4) programu rozwoju szkoły; 5) nadzoru pedagogicznego; 6) planu doskonalenia zawodowego nauczycieli. 3

4 9. Gimnazjum organizuje naukę religii oraz zajęcia o tematyce etyczno-moralnej w wymiarze i w sposób określony odrębnymi przepisami. 10. Gimnazjum umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty i jako szkoła publiczna: 1. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, 2. Przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie oraz zamieszkałych poza obwodem w zależności od ilości posiadanych wolnych miejsc, 3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, 4. Realizuje podstawy programowe ustalone dla gimnazjum oraz programy: wychowawczy, profilaktyki i rozwoju gimnazjum, 5. Zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami, 6. Organizuje zajęcia edukacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa uczniów. Rozdział III Organy gimnazjum i ich kompetencje Organami gimnazjum są: 1) Dyrektor gimnazjum; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Samorząd Uczniowski; 4) Rada Rodziców. 2. Koordynatorem działań organów gimnazjum jest Dyrektor. 12. Ustala się następujące zasady współdziałania organów szkoły: 1) organy szkoły planują swoją działalność na bieżący rok szkolny do końca września, 4

5 2) kopie dokumentów wszystkich organów szkoły archiwizowane są w sekretariacie szkoły, 3) każdy organ ustala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem, 4) każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do rozwiązania konkretnych problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego, 5) organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów Dyrektor gimnazjum jest przełożonym wszystkich pracowników, określa ich zakresy czynności, obowiązki i kompetencje, a ponadto: 1) kieruje działalnością gimnazjum i reprezentuje je na zewnątrz; 2) planuje, wytycza kierunki działania i organizacji pracy; 3) powierza stanowiska kierownicze i odwołuje z tych stanowisk po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej; 4) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pozostałych pracowników gimnazjum zgodnie z obowiązującymi przepisami; 5) sprawuje nadzór pedagogiczny, odpowiada za stan organizacyjny, pracę psychologiczno-pedagogiczną, wychowawczą i dydaktyczną gimnazjum; 6) odpowiada za zgodny z obowiązującymi przepisami przebieg rekrutacji, klasyfikacji i promowania; 7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego; 8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie tych środków; 9) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 10) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę gimnazjum; 11) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji; 12) przewodniczy Radzie Pedagogicznej; 13) współpracuje z innymi organami gimnazjum; 14) wydaje zarządzenia, decyzje, polecenia służbowe i inne wewnętrzne akty normatywne; 5

6 15) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków; 16) wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów szczególnych. 2. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do dnia 31 marca ustalony w drodze uchwały Rady Pedagogicznej szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 3. Dyrektor gimnazjum prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zameldowane w obwodzie gimnazjum oraz sprawuje kontrolę jego realizacji w szczególności dotyczącą zgłaszania uczniów do gimnazjum przez rodziców i regularnego uczęszczania przez uczniów na zajęcia lekcyjne. 4. Dyrektor gimnazjum ma prawo do wstrzymania wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący. 5. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców wyraża zgodę na działalność w szkole stowarzyszeniom i organizacjom, których celem statutowym jest prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 6. W wykonywaniu swych zadań Dyrektor gimnazjum współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim W gimnazjum tworzy się stanowisko wicedyrektora. 2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne, dodatkowe stanowiska kierownicze. Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala Dyrektor gimnazjum. 15. Tryb powoływania i odwoływania Dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydawane na tej podstawie przepisy wykonawcze Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum bez względu na wymiar czasu pracy. 2. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania, oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad. 3. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem gimnazjum w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami. 6

7 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać również udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 5. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią Regulaminem Rady Pedagogicznej stanowiącym integralną część Statutu Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów pracy gimnazjum po ich zaopiniowaniu przez Radę Rodziców; 2) uchwalanie po zatwierdzeniu przez Radę Rodziców i zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski programu wychowawczego gimnazjum, programu profilaktyki, programu rozwoju gimnazjum i wewnątrzszkolnego systemu oceniania stanowią one integralną część Statutu; 3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów w formie uchwały; 4) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców; 5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 6) wybieranie swojego przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela; 7) wybieranie przedstawicieli do Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora wg odrębnych przepisów; 8) rozpatrywanie skierowanych do niej wniosków Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, dotyczących wszystkich spraw szkoły; 9) wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela i Dyrektora. 2. Rada Pedagogiczna ustala, w drodze uchwały szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników. 3. Rada Pedagogiczna opiniuje: 1) szkolny zestaw programów nauczania i podręczników, 2) roczną organizację pracy gimnazjum tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 3) projekt planu finansowego propozycję dotyczące uzupełnienia pomocy dydaktycznych gimnazjum, poprawy warunków pracy uczniów i nauczycieli; 4) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień; 7

8 5) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 6) przedłużenie kadencji Dyrektora bez ogłaszania konkursu; 7) program nauczania nauczyciela, jeżeli program ma być włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 8) wzór stroju szkolnego; 9) decyzję Dyrektora szkoły o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska Wicedyrektora; 10) sprawy zezwolenia na indywidualny tok lub indywidualny program nauczania; 11) szczegółowe warunki realizacji i oceny projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum. 4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu gimnazjum lub jego zmian i przedstawia go Radzie Pedagogicznej. 5. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski Dyrektora gimnazjum wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności gimnazjum nie rzadziej niż dwa razy do roku. 6. Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych oraz promocję warunkową według WSO. 7. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 8. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskami o odwołanie ze stanowiska Dyrektora gimnazjum lub innego stanowiska kierowniczego osoby, której postępowanie budzi zastrzeżenia członków rady W obrębie Rady Pedagogicznej działają zespoły przedmiotowe. 2. W skład zespołów wchodzą nauczyciele jednego lub kilku pokrewnych przedmiotów nauczanych w szkole. 3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, 2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów wewnątrzszkolnego oceniania uczniów, diagnozowania i mierzenia jakości pracy oraz sposobów badania wyników nauczania, 8

9 3) opracowanie i ewaluowanie przedmiotowego nauczania, 4) organizowanie doradztwa metodycznego, szczególnie dla początkujących nauczycieli, 5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia, 6) organizowanie próbnych egzaminów, przeprowadzanie ich analiz oraz dokonywanie sprawozdań, 7) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich wyposażenia, 8) opracowywanie i opiniowanie przygotowanych w szkole programów własnych oraz innowacji i eksperymentów dydaktycznych. 4. Zespoły działają według ustalonego przez siebie planu. 5. Zespoły składają coroczne sprawozdania ze swojej działalności. 6. Przewodniczącego zespołu wybierają corocznie jego członkowie Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów. 2. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi gimnazjum, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski i opinie w sprawach gimnazjum, a w szczególności dotyczące praw i obowiązków ucznia. 3. Uczniowie mają prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego, redagowania i wydawania gazetki, organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem. 4. Zasady działania Samorządu Uczniowskiego i wybierania jego organów określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów stanowiący integralną część Statutu Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw gimnazjum, a w szczególności: 1) zatwierdza program wychowawczy szkoły; 2) zatwierdza program profilaktyki i program rozwoju szkoły; 3) na wniosek Dyrektora wystawia opinię dla nauczycieli w procedurach awansu zawodowego. 2. Kadencja Rady Rodziców trwa trzy lata. 9

10 3. Rada Rodziców będąca reprezentacją ogółu rodziców wspiera działalność statutową szkoły poprzez: 1) występowanie do Dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami w sprawach dotyczących gimnazjum; 2) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla gimnazjum; 3) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczenie ich na działanie gimnazjum; 4) środki, o których mowa w ust. 3 pkt 3, są przechowywane na wydzielonym rachunku bankowym. Zasady ich wydatkowania określa regulamin Rady Rodziców. 4. Zasady tworzenia i działania Rady Rodziców określa jej regulamin. Rozdział IV Organizacja gimnazjum Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez Dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. 2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. 3. Arkusz organizacji, o którym mowa w ust. 2, Dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu do dnia 30 kwietnia każdego roku. 4. Kalendarz każdego roku szkolnego określają odrębne przepisy Dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych, a także wynikających 10

11 z potrzeby wprowadzania eksperymentów i innowacji oraz zapewnienia zastępstw za nieobecnych nauczycieli. Arkusz ten uwzględnia szkolny plan nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. 2. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego ze względów organizacyjnych w danym roku szkolnym ma prawo łączyć grupy na zajęciach edukacyjnych z informatyki i języków obcych. 3. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania. 4. Optymalna liczebność oddziału nowo tworzonego wynosi nie mniej niż 24 uczniów. 5. Zajęcia edukacyjne z języków obcych; informatyki; wychowania fizycznego odbywają się z podziałem na grupy zgodnie z zasadami organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 25 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 5 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 6. Dyrektor zgodnie z przepisami prawa może ustalić dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego określone w WSO W gimnazjum obowiązuje klasowo lekcyjny system pracy. 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut (plan A Załącznik nr 4). 3. Przerwy międzylekcyjne są 10 minutowe, przerwa śniadaniowa trwa 15 minut, obiadowe zaś 20 minut. 4. W uzasadnionych przypadkach, takich jak: realizacja zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych, programów autorskich w ramach innowacji i eksperymentów dydaktycznych, możliwe jest ustalenie innej liczebności grup lub innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody Dyrektora gimnazjum. 5. W uzasadnionych przypadkach organizacyjnych Dyrektor Gimnazjum może wprowadzić do realizacji plan B skrócone przerwy i plan C skrócone przerwy i lekcje. (Załącznik nr 5 i 6) 11

12 Gimnazjum w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadza przedmioty dodatkowe. 2. Niektóre zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą być prowadzone w formie wycieczek. 3. Harmonogram wycieczek dłuższych niż jednodniowe w danym roku szkolnym ustala się na początku roku szkolnego w oparciu o przedstawione przez nauczycieli propozycje. 4. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi organizowane są zajęcia wyrównawcze i reedukacyjne. 5. Dla uczniów z uszkodzeniami narządu ruchu, słuchu i wzroku, zasady udzielania opieki i pomocy przez nauczycieli, rodziców i uczniów określane są indywidualnie dla każdego ucznia, zgodnie z rozporządzeniem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 6. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych na wniosek nauczyciela lub rodziców i za ich zgodą, organizowane są dodatkowe zajęcia zgodnie z rozporządzeniem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 25. Zakres zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie Dyrektor gimnazjum z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły W gimnazjum funkcjonuje biblioteka szkolna i biblioteka multimedialna, które służą realizacji celów dydaktyczno wychowawczych i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej. Są one interdyscyplinarnymi pracowniami szkolnymi. Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy gimnazjum i rodzice. 2. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowany przez Dyrektora gimnazjum do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 3. Szczegółowe zadania bibliotek określają roczne plany pracy zatwierdzone przez Dyrektora gimnazjum Zamiar uczęszczania na zajęcia z religii i etyki rodzice (prawni opiekunowie) ucznia deklarują do 1 marca każdego roku szkolnego. 12

13 2. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów nowoprzyjętych deklarację taką składają do 15 września roku, w którym rozpoczęli naukę w gimnazjum. 3. Zmiana deklaracji uczęszczania na zajęcia z religii i etyki jest możliwa tylko do 15 września każdego roku szkolnego. 28. Zamiar uczęszczania na zajęcia dodatkowe uczniowie deklarują do 15 września danego roku szkolnego. 29. W szkole może funkcjonować stołówka szkolna. Zasady pracy i korzystania ze stołówki określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora gimnazjum W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie gimnazjum pełnione są dyżury nauczycielskie oraz funkcjonuje monitoring wizyjny. Plan dyżurów ustala Dyrektor Szkoły. 2. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba organizująca te zajęcia. 3. Każdy nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić po zajęciach jakość sprzętu. Nie zgłoszenie żadnych usterek oznacza pełną gotowość sprzętu do następnych zajęć. 4. Uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli w godzinach określonych w planie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Wszelkie zmiany w planie lekcji spowodowane długotrwałą nieobecnością nauczyciela muszą być podane do wiadomości uczniów co najmniej na dzień przed zmianami, z wyjątkiem wypadków losowych. 5. Uczeń może zostać zwolniony wcześniej do domu na podstawie pisemnej prośby rodziców, zaakceptowanej przez wychowawcę, zastępcę wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia (podpis i data), a w szczególnych przypadkach Dyrektora Szkoły. Uczeń okazuje je pracownikowi przy wyjściu. Wychowawca lub nauczyciel zwalniający odnotowuje fakt wcześniejszego wyjścia w dzienniku lekcyjnym. 6. Podczas zajęć poza terenem gimnazjum i w czasie trwania wycieczek, nauczyciele organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci uczestniczących w zajęciach lub wycieczce. 13

14 7. Organizację wycieczek szkolnych i bezpieczeństwo na nich regulują Regulamin Organizacji Wycieczek i Regulamin Uczestnika Wycieczki, Regulamin Uczestnika Wycieczki Zagranicznej Dyrektor gimnazjum powierza każdą klasę opiece wychowawczej jednego z nauczycieli zwanego wychowawcą. W szczególnych przypadkach Dyrektor gimnazjum może powierzyć obowiązek wychowawczy dwóm nauczycielom. 2. Funkcje wychowawcy Dyrektor gimnazjum powierza nauczycielowi, który jeżeli nie zajdą szczególne okoliczności, prowadzi klasę w całym cyklu nauczania tj. 3 lata. 3. Dyrektor w przypadku nie wywiązywania się należycie nauczyciela z obowiązków wychowawcy i naruszania przepisów prawa może dokonać zmiany wychowawcy. 4. Rodzice uczniów każdego oddziału mogą wystąpić do Dyrektora gimnazjum z wnioskiem o zmianę wychowawcy. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem powinien być podpisany przez ⅔ ogółu rodziców danego oddziału. Dyrektor gimnazjum jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych o zajętym stanowisku w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. 5. Skargi i wnioski złożone przez rodziców uczniów na piśmie do Dyrektora, rozstrzygane są w trybie ustawowym zgodnie z regulaminem organizacyjnym obowiązującym w gimnazjum Rozdział V Uczniowie Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się uczniów: 1) z urzędu absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum; 2) uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, Komisja Rekrutacyjna powołana rokrocznie przed Dyrektora Gimnazjum zgodnie z zasadami rekrutacji do gimnazjum (WSO rozdział VII) przydziela uczniów do klas. 14

15 3. Dopuszcza się wykorzystanie w procesie rekrutacyjnym programu komputerowego, którego działanie jest zgodne z ogólnymi zasadami rekrutacji do szkół publicznych i wewnętrznymi regulaminami. 4. Terminarz rekrutacji określa corocznie Dyrektor gimnazjum w terminie zgodnym z zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 5. Na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor gimnazjum może: 1) zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza gimnazjum; 2) odroczyć obowiązek szkolny ze względu na długotrwałą chorobę Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej gimnazjum dla uczniów spoza obwodu gimnazjum są zasady rekrutacji określone w WSO stanowiącym integralną część Statutu. 2. Szczegółowe kryteria rekrutacji na dany rok szkolny, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty oraz zarządzeniem Kuratora Oświaty, ogłasza Dyrektor Szkoły w terminie zgodnym z zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 34. Decyzję o przyjęciu do oddziału pierwszego ucznia powracającego z zagranicy podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie: 1) egzaminu porównywalnego ze sprawdzianem po szóstej klasie szkoły podstawowej w przypadku kandydatów do gimnazjum; 1) świadectwa szkolnego z ostatniego roku nauki w szkole za granicą; 2) rozmowy kwalifikacyjnej Decyzję o przyjęciu lub przeniesieniu z klasy do klasy ucznia w trakcie roku szkolnego oraz o przyjęciu ucznia do klasy II i III podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie: 1) świadectw szkolnych; 2) ocen cząstkowych uzyskanych w bieżącym roku szkolnym; 3) rozmowy kwalifikacyjnej. 2. Uczeń przyjęty do szkoły do klasy II lub III jest zobowiązany zaliczyć przedmioty lub zdać egzamin klasyfikacyjny, których program nauczania został zrealizowany do końca w danym oddziale w latach poprzednich, a nie został zrealizowany przez ucznia w poprzedniej szkole, do końca semestru, w którym został przyjęty. 15

16 Uczeń ma prawo do: 1) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach wprowadzających oraz w bibliotece szkolnej, 2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania, 4) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, 5) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, 6) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów, zgodnych ze szkolnym systemem oceniania, 7) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 8) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 9) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii, 10) uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przypadku trudności w nauce na zasadach określonych w regulaminie szkoły, 11) korzystania z pomieszczeń gimnazjalnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki na zasadach określonych w poszczególnych regulaminach, 12) korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami, 13) korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej, 14) uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie gimnazjum (nie dotyczy uczniów z zachowaniem nagannym), 15) wpływania na życie gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły, 16) odwołania się od oceny z zachowania w sytuacjach i na zasadach określonych w szkolnym systemie oceniania. 2. W przypadku naruszenia praw ucznia może on złożyć w tej sprawie skargę na piśmie do Dyrektora gimnazjum za pośrednictwem wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego. 16

17 Uczeń ma obowiązek: 1) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, życiu gimnazjum, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się, 2) godnie reprezentować szkołę, 3) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania, 4) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników gimnazjum, 5) dbać o kulturę słowa w gimnazjum i poza nim, 6) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny, 7) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych. Za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice. 2. Szczegółowe obowiązki ucznia określa Regulamin Ucznia stanowiący integralną część Statutu Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia: 1) pochwałę Dyrektora (na wniosek wychowawcy), 2) pochwałę Dyrektora na forum szkoły. 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. 3. Za szczególne osiągnięcia w nauce uczeń może otrzymać dyplom Mistrza Przedmiotu. Dyplom ten przyznaje nauczyciel przedmiotu po trzyletnim okresie nauczania zgodnie z Regulaminem przyznawania Mistrza Przedmiotu. 4. Uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji śródrocznej (rocznej) uzyskali średnią co najmniej 4,8 (bez ocen dostatecznych) oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania otrzymują stypendium naukowe (przepis nie dotyczy klasyfikacji śródrocznej w klasach pierwszych). 5. Za lekceważenie nauki i nieprzestrzeganie obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary: 1) upomnienie słowne Dyrektora szkoły (na wniosek wychowawcy klasy); 2) naganę słowną Dyrektora szkoły; 17

18 3) zakaz uczestniczenia w imprezach (dyskotekach, wycieczkach) organizowanych w szkole i poza nią; 4) przeniesienie do oddziału równoległego, które może nastąpić na wniosek nauczyciela wychowawcy lub Rady Pedagogicznej. 6. Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia gimnazjum określa Regulamin Ucznia i WSO stanowiące integralną część Statutu. 7. Szczegółowe zasady dotyczące stosowania wobec uczniów nagród i kar oraz tryb odwoływania się od kary określa WSO Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzję podejmuje Dyrektor gimnazjum na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 2. Na wniosek rodziców poparty orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego organizuje nauczanie indywidualne. 40. W gimnazjum obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowiący integralną część Statutu Nauka w szkole jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia Na terenie szkoły obowiązuje noszenie schludnego, zadbanego ubioru. 2. Uczniowie nie powinni ubierać się w sposób, który stałby w sprzeczności z charakterem szkoły, jako placówki dydaktyczno-wychowawczej. Stanowczo zabroniony jest strój, który mógłby wyraźnie urazić inne osoby przebywające na terenie szkoły poprzez odsłonięcie niektórych części ciała oraz wyzywającą kolorystykę lub obraźliwe napisy i symbole. 18

19 3. Dyrektor Szkoły określa dni, w których uczniowie przychodzą do szkoły w stroju galowym, ze względu na odbywające się w tym dniu uroczystości lub wydarzenia na jej terenie. Dyrektor może również określić formę tego stroju. 4. Uczniowie zobowiązani są do zmiany obuwia natychmiast po wejściu do budynku szkoły. 5. Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia gimnazjum określa Regulamin Ucznia i WSO stanowiące integralną część Statutu. Rozdział VI Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy. 3. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny. 4. Właściwą postawę pracowników gimnazjum wyznaczają: 1) Zasada praworządności; Pracownik gimnazjum wykonuje swoje obowiązki ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującym prawem, mając na względzie interes publiczny. Podejmowane działania opiera na prawidłowo dokonanych ustaleniach, a uzyskane w wyniku prowadzonych postępowań informacje wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych; 2) Zasada uczciwości i rzetelności; Pracownik gimnazjum podczas wykonywania swoich obowiązków jest bezinteresowny i bezstronny, równo traktuje wszystkich uczniów i ich rodziców, z poszanowaniem ich prawa do prywatności i godności. W przypadku konfliktu interesów w sprawach prywatnych i urzędowych pracownik wyłącza się 19

20 z działań mogących rodzić podejrzenia o stronniczość lub interesowność, a także nie podejmuje żadnych prac oraz zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami. Zgłasza stwierdzone przez siebie przypadki niegospodarności, próby defraudacji środków publicznych oraz korupcji, a także inne fakty i działania budzące wątpliwości co do ich celowości lub legalności; 3) Zasada jawności; Pracownik gimnazjum, zwłaszcza gospodarujący środkami publicznymi, dokonuje czynności w sposób jawny oraz zgodny z przyjętymi standardami, a uzyskane informacje o charakterze publicznym udostępnia w pełnym zakresie, z wyłączeniem informacji chronionych przepisami prawa; 4) Zasada profesjonalizmu; Pracownik gimnazjum swoją pracę wykonuje sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Docieka prawdy i daje jej świadectwo swoim postępowaniem. Dba o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 5) Zasada neutralności; Pracownik gimnazjum nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym. Dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z otoczeniem; 6) Zasada współodpowiedzialności za działania; Pracownik gimnazjum nie uchyla się od podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji. Udziela rzetelnych informacji, a relacje służbowe opiera na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą. Godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nim, a swoją postawą nie narusza porządku prawnego w sposób powodujący obniżenie autorytetu i wiarygodności gimnazjum Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece. 2. Nauczyciel jest zobowiązany do poszanowania godności ucznia. 3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych przez siebie programów nauczania do 20 września każdego roku szkolnego. 20

21 4. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych i rocznych, zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 5. Do zadań nauczycieli należy w szczególności: 1) realizacja wybranego programu nauczania obowiązującego w gimnazjum; 2) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 3) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 4) systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów; 5) eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 6) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania; 7) czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał; 8) współpraca z rodzicami Nauczyciele prowadzący zajęcia w danej klasie tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danej klasy oraz jego modyfikacja w miarę potrzeb. 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu powołany na wniosek członków zespołu przez Dyrektora gimnazjum 3. Zadaniami zespołu przedmiotowego w szczególności są: 1) opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć (PSO); 2) opiniowanie programów nauczycieli, innowacyjnych i eksperymentalnych; 3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli; 4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia Wychowawca oddziału (klasy) pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym. Jest animatorem życia zbiorowego uczniów, powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych gimnazjum. 21

22 2. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów, rodziców (opiekunów) z Statutem, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz innymi regulaminami obowiązującymi w Gimnazjum nr Do zadań wychowawcy należy w szczególności: 1) organizowanie wsparcia pedagogicznego, psychologicznego dla uczniów i rodziców; 2) przygotowywanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie; 3) pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów ucznia; 4) współpracowanie z domem ucznia informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu oraz funkcjonowaniu ucznia na terenie szkoły; 5) kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami, opartych na tolerancji i poszanowaniu godności; 6) pomaganie w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej; 7) współtworzenie programów wychowawczych i wewnątrzszkolnych regulaminów; 8) organizowanie spotkań integracyjnych (wyjścia do kina, teatru, muzeum, wycieczki, dłuższe wyjazdy do zielonych szkół ); 9) prowadzenie dokumentacji klasowej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, zeszyt wychowawczy. 4. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej poradni psychologicznopedagogicznej oraz innych, właściwych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych, opiekuńczych i wychowawczych. 5. Wychowawca i wszyscy nauczyciele uczący w danym oddziale tworzą zespół wychowawczy współpracujący ze sobą w bieżącej pracy, dzielący się spostrzeżeniami bezpośrednio lub za pośrednictwem klasowego zeszytu wychowawczego. 6. Przewodniczącym szkolnego zespołu wychowawczego jest Dyrektor gimnazjum. Spotkania zespołu wychowawczego odbywają się nie mniej niż 4 razy w roku. Uczestniczą w nich również pedagog szkolny, psycholog oraz zaproszeni przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznej. 7. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych gimnazjum. 47. l. Do wspólnych zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy: 1) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych, 22

23 2) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, 3) udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, 4) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej, 5) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w gimnazjum, 6) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności, 7) współpraca w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą, 8) pomoc wychowawcom klas w prowadzeniu godzin wychowawczych, 9) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą mającą zaburzenia zachowania, problemy z nadpobudliwością i zachowaniem oraz inne zaburzenia emocjonalne. 2. Psycholog i Pedagog wykonują swoje zadania w sposób określony odrębnymi przepisami. 3. Współpracują z nauczycielami i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w ramach której do ich zadań należy: 1) prowadzanie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 23

24 Do zadań pedagoga szkolnego należą zadania wymienione w 47 oraz: 1) koordynowanie działań związanych z pomocą psychologiczno pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w rozdziale VIII WSO; 2) wsparcie wychowawców klas w organizowaniu optymalnych warunków rozwoju uczniów; 3) pomoc wychowawcom w podejmowaniu działań ograniczających trudności wychowawcze i dydaktyczne; 4) prowadzenie za zgodą rodziców zajęć z uczniami z dysfunkcjami; 5) inicjowanie różnych form pomocy specjalistycznej dla uczniów (np. lekarskiej, psychologicznej); 6) współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w organizowaniu różnorodnych form pomocy psychologicznej dla uczniów i nauczycieli, a także w diagnozie problemów szkoły i tworzeniu programów ich rozwiązania; 7) wspieranie wychowawców w organizowaniu różnych form pracy z rodzinami uczniów; 8) współdziałanie z wychowawcami klas, Radą Rodziców, dyrekcją oraz instytucjami rodzinnymi w organizowaniu opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 9) rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 10) określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym jak również realizującym indywidualny program lub tok nauki; 11) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego; 12) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej; 13) udzielanie pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia; 14) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i zaniedbanym lub z rodzin o niskich dochodach; 15) wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej i właściwych organizacji pozarządowych; 16) zbieranie danych dotyczących wypoczynku uczniów do danych statystycznych 17) prowadzenie dokumentacji dotyczącej stypendiów za wyniki w nauce; 18) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w gimnazjum. 2. Pedagog szkolny powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o Prawach Dziecka. 24

25 3. Pedagog szkolny prowadzi następującą dokumentację: 1) dziennik pedagoga wg zasad i wzoru określonego odrębnymi przepisami; 2) teczki indywidualne dzieci zawierające dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających; 3) gromadzi orzeczenia psychologiczno-pedagogiczne; 4) gromadzi i kompletuje dokumentację pomocy materialnej dla uczniów; 5) gromadzi dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej poszczególnych zespołów klasowych oraz przygotowuje zbiorcze raporty informacyjne. 4. Nauczyciel pedagog szkolny współpracuje z sądami rejonowymi wydziałami rodzinnymi i dla nieletnich, Policją, Strażą Miejską, kuratorami sądowymi i innymi podmiotami. 5. Pedagog pełni funkcję szkolnego koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej Psycholog szkolny w szczególności: 1) organizuje różne formy terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego; 2) prowadzi z młodzieżą zajęcia psychoedukacyjne, których celem jest zdobywanie określonych umiejętności psychologicznych niezbędnych w podejmowaniu satysfakcjonujących kontaktów między ludźmi, w tym: a. komunikowania się, b. podejmowania decyzji, c. asertywności, d. negocjacji, e. otwartości na siebie i innych, f. funkcjonowania w relacjach z innymi; 3) prowadzi badania możliwości intelektualnych uczniów; 4) organizuje lub prowadzi zajęcia terapii rodzinnej dla zainteresowanych tą formą pomocy; 5) współorganizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 50. Nauczyciel bibliotekarz realizując swoje zadania: 1. gromadzi, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory biblioteki, dokonując ich ewidencji oraz opracowania bibliotecznego; 25

26 2. gromadzi czasopisma popularnonaukowe, pedagogiczne, środki audiowizualne (slajdy, taśmy wideo, płyty, encyklopedie multimedialne); 3. udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń do pracowni przedmiotowych; 4. rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką i indywidualnymi zainteresowaniami; 5. udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o nowych nabytkach lub książkach szczególnie wartościowych; 6. wspiera nauczycieli w ich pracy dydaktycznej; 7. przeprowadza analizy stanu czytelnictwa; 8. opracowuje roczne plany pracy biblioteki, uwzględniając wnioski nauczycieli, wychowawców i zespołów samokształceniowych; 9. systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem; 10. dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych, prowadząc odpowiednią dokumentację; 11. współrealizuje treści ścieżek edukacyjnych; 12. organizuje i sprawuje opiekę nad uczniami zwolnionymi z religii i wychowania fizycznego oraz wdż. 51. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania gimnazjum, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor gimnazjum. Rozdział VII Rodzice (opiekunowie) 52. Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów prawnych) dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego, należy: 1) zapisanie do gimnazjum dziecka do końca kwietnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szkołę podstawową zgodnie z terminarzem ustalanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na dany rok szkolny; 26

27 2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia edukacyjne; 3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych Do zapewnienia warunków osiągnięcia jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z gimnazjum. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do: 1) kontaktów z wychowawcą klasy, nauczycielami, Dyrektorem gimnazjum; 2) porad pedagoga i psychologa szkolnego; 3) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie gimnazjum; 4) wyrażania opinii dotyczących pracy gimnazjum, poszczególnych nauczycieli i przedstawienia ich Dyrektorowi gimnazjum oraz kuratorowi oświaty bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów; 5) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny. 2. Do obowiązków rodziców należy: 1) wspieranie procesu nauczania, wychowania i stała troska o postępy w nauce swojego dziecka; 2) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej gimnazjum za pośrednictwem swych reprezentantów; 3) usprawiedliwianie nieobecności (na piśmie) ucznia w szkole zgodnie z Regulaminem Ucznia; 4) powiadomienia wychowawcy klasy o przedłużającej się (powyżej pięciu dni) chorobie dziecka, poinformowania pielęgniarki szkolnej o chorobach zakaźnych, długotrwałych infekcjach, chorobach przewlekłych i pobytach w szpitalu; 5) uczestniczenie w zebraniach klasowych i dniach otwartych; 6) stawianie się na wezwania Dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, pedagoga, psychologa szkolnego; 7) ponoszenie odpowiedzialności finansowej za udowodnione szkody, straty, zagubione książki, zniszczenia wyrządzone przez uczniów; 8) przestrzeganie treści Statutu, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i regulaminów obowiązujących w gimnazjum; 9) dbanie o schludny wygląd ucznia i zachowanie zgodnie z Regulaminem Ucznia. 27

28 Rozdział VIII Postanowienia końcowe Szkoła jest jednostką budżetową, finansowaną przez miasto stołeczne Warszawa. 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 3. Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 4. Szkoła tworzy środki specjalne na zasadach określonych odrębnymi przepisami Gimnazjum używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Tablice i stemple zawierają nazwę, numer porządkowy i siedzibę gimnazjum. 57. Gimnazjum zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Nowelizacja statutu gimnazjum odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia. 2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu przepisów. 3. Jeżeli liczba zmian w statucie jest znaczna Rada Pedagogiczna opracowuje i ogłasza tekst jednolity zapoznając z jego treścią wszystkich członków społeczności: pracowników, uczniów, rodziców. 59. Statut obowiązuje całą społeczność Gimnazjum: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 28

29 60. Integralną część Statutu stanowią: 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 3. Regulamin Ucznia. 4. Regulamin Rady Pedagogicznej. 29

30 Załącznik nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 44 Granice obwodu Gimnazjum nr 44 stan na 1 września 2011 r. 74. Gimnazjum nr 44 w Warszawie, ul. Smolna 30 klasy I-III - od strony północnej: osią ul. Świętokrzyskiej, ul. M. Kopernika, ul. Tamka na odcinku od ul. Nowy Świat do styku granicy administracyjnej Dzielnic: Praga Północ i Śródmieście z ul. Tamką - od strony wschodniej: granicą administracyjną Dzielnic: Praga Północ i Śródmieście oraz granicą administracyjną Dzielnic Praga Południe i Śródmieście na odcinku od styku granicy Dzielnic: Praga Północ i Śródmieście z ul. Tamka, do styku granicy administracyjnej Dzielnicy Praga Południe i Śródmieście z ul. Górnośląską - od strony południowej: osią ul. Pięknej i Górnośląskiej, na odcinku od Al. Ujazdowskich do styku ul. Górnośląskiej z granicą administracyjną Dzielnic: Praga Południe i Śródmieście - od strony zachodniej: osią Al. Ujazdowskich i ul. Nowy Świat na odcinku od ul. Pięknej do ul. Świętokrzyskiej al. 3-go Maja, al. Na Skarpie, Al. Jerozolimskie - nr 2, 4, 6, Al. Ujazdowskie - strona parzysta od nr 6 A do 28, ul. Czerniakowska - strona parzysta od nr 174 do nr 180 oraz strona nieparzysta od nr 201 do numeru 231, ul. Czerwonego Krzyża, ul. F. Dmochowskiego, ul. Dobra - strona parzysta od nr 2 do nr 24 oraz strona nieparzysta od nr 1 do nr 21, ul. Foksal, ul. Frascatti, ul. K. I. Gałczyńskiego, ul. Górnośląska - strona parzysta od nr 2 do nr 28, ul. A. Idźkowskiego, ul. S. Jaracza, ul. A. Krywulta, ul. M. Konopnickiej, ul. M. Kopernika - strona parzysta nr od 2 do nr 18 oraz strona nieparzysta od nr 1 do nr 25, ul. Koźmińska - strona parzysta od nr 10 do nr 20a oraz strona nieparzysta od nr 9 do nr 17, ul. L. Kruczkowskiego, ul. Książęca, ul. ks. J. Stanka, ul. Ludna, ul. M. Maszyńskiego, ul. J. Matejki, ul. Miechowska, ul. Nowy Świat - strona parzysta nr od 2 do nr 66, ul. Okólnik, ul. Okrąg, ul. Ordynacka, ul. M. Orłowicza, pl. Trzech Krzyży - nr 4, 6, ul. Piękna - strona parzysta nr 2/8, ul. I. Potockiego, ul. B. Prusa, ul. J. Przybosia - brak budynków mieszkalnych, ul. Przystaniowa, ul. płk. F. Nullo, ul. Rozbrat - strona parzysta od nr 26 do nr 44a oraz strona nieparzysta nr 9, ul. św. F. Salezego, ul. Senacka, ul. Smolna, ul. J. Smulikowskiego, ul. Solec, ul. Szara, ul. Szczygla, ul. C. Śniegockiej, ul. Świętokrzyska - strona nieparzysta nr 1, 3, ul. Tamka - strona nieparzysta nr od 1 do nr 49, ul. Wiejska, ul. Wilanowska, ul. Wioślarska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie - strona nieparzysta nr od 1 do nr 39, ul. Zagórna. Miasto Stołeczne Warszawa 30

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM W DRAWSKU POMORSKIM

STATUT GIMNAZJUM W DRAWSKU POMORSKIM G I M N A I J U M 78-500 Drowsto i*onxxskie U.t>wofcowQ 2A łtł.jo-94) 3A3 25 48 STATUT GIMNAZJUM W DRAWSKU POMORSKIM Rozdział I. Nazwa szkoły. 1 1. Szkoła nosi nazwę Gimnazjum w Drawsku Pomorskim. 2. Organem

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE 1 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Skomlinie zwana dalej radą, jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie Załącznik do Uchwały RMK Nr z dnia.. STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1 1. Pełna nazwa szkoły: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni Załącznik do uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 marca 2007 roku Spis treści: Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Bardziej szczegółowo

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków 1 1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta (ZSM Nr 1), zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH 1. Postanowienia ogólne 1.Nazwa placówki brzmi: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach, zwana dalej Poradnią. 2.Organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4 STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle Art. 1 Szkoła nosi nazwę: Szkoły im. św. Jana de La Salle Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle Szkoła ma siedzibę w Gdańsku przy ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r 1 SPIS TREŚCI NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i

Bardziej szczegółowo

1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie :

1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie : STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU 1 1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie : 1. Ustawy z dn. 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

Statut. Gimnazjum nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie. zatwierdzony ze zmianami dn. 14.11.2012 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Gimnazjum nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie. zatwierdzony ze zmianami dn. 14.11.2012 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Gimnazjum nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie zatwierdzony ze zmianami dn. 14.11.2012 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Statut Gimnazjum nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY. Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011.

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY. Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011. ANEKS DO STATUTU SZKOŁY Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011. 1 W statucie Gimnazjum nr 4 wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami - art. 40 i 41 oraz na podstawie jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r.

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć dalej jest mowa o: 1. Zespole Szkół należy

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR

GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR REGULAMIN GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 95 IMIENIA IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W WARSZAWIE Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Art.5. Art.6. Art.7. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM NAZWA SZKOŁY 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim zwana dalej w statucie Zespołem. 2. Zespół jest

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 1646 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie, szczególnie uzdolnionego,

niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie, szczególnie uzdolnionego, Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie dla uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 ul. Tysiąclecia 25 Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/108/12 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 marca 2012r. opracowany na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Rozdział I Informacje ogólne o Zespole STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie Nadany przez Radę Gminy Włocławek 21 lutego 2008 r. (Uchwała Nr XV/98/08. i XXVI/196/09 z dnia 18 marca 2009 r. z p. zm.) Spis treści: Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki brzmi: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublinie opiniuje pozytywnie następujące zmiany ujęte w projekcie nowelizacji Statutu Szkoły:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublinie opiniuje pozytywnie następujące zmiany ujęte w projekcie nowelizacji Statutu Szkoły: Uchwała opiniująca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublinie z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie nowelizacji statutu Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublinie Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ Załącznik Nr 1 do Statutu G12 PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH I. Ludomy 2016 Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Zespole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2, zwane dalej Placówką, ma

Bardziej szczegółowo

1. Liczba uczestników zajęć dodatkowych powinny wynosić: 1) Liczebność zespołów, w ramach których udzielana jest pomoc psychologicznopedagogiczna:

1. Liczba uczestników zajęć dodatkowych powinny wynosić: 1) Liczebność zespołów, w ramach których udzielana jest pomoc psychologicznopedagogiczna: Aneks nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie przyjęty Uchwała Nr V 2013/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Bralinie z dnia 14 października 2013 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO Postanowienia wstępne 1 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 Poznań Piątkowo, zwana dalej Poradnią, działa na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIOWSKI

REGULAMIN UCZNIOWSKI REGULAMIN UCZNIOWSKI I. Uczeń ma prawo do: 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej, 2. opieki wychowawczej i przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII / 327 / 2004 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU

UCHWAŁA NR XVIII / 327 / 2004 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU UCHWAŁA NR XVIII / 327 / 2004 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU w sprawie nadania statutu Liceum Profilowanemu dla Dorosłych w Sopocie przy ul. Tadeusza Kościuszki 22/24. Na podstawie art. 58

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie Załącznik do Statutu Szkoły REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie 1 Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Art.1 1. Rada Pedagogiczna zwana dalej Radą jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze Statutu Szkoły. 2. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. art. 40-43 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE Rozdział I POZSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa placówki brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE. 2. W skład Zespołu Szkół w Puszczykowie wchodzą następujące szkoły: 1)

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH. Rozdział 1. Postanowienia wstępne

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH. Rozdział 1. Postanowienia wstępne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/2003 Rady Gminy Radomsko z dnia 30 października 2003r. STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH Rozdział 1 Postanowienia wstępne 1. 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie z dnia 14 listopada 2013 r.

Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie z dnia 14 listopada 2013 r. Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich w KOŁACZKOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Pedagogiczna jest stałym organem wewnętrznym szkoły powołanym do rozwiązania, opracowania

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA I SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ 1 Zespół, którego dotyczy statut używa nazwy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim 1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim Każdy Pracownik Szkoły, Uczeń i jego Rodzice mają prawo do znajomości treści Statutu Szkoły oraz zarządzeń Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 1. Dokonano zmian w zestawie aktów wykonawczych na podstawie, których opracowano zapisy statutu: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Przy Szkole Podstawowej nr 1 Janusza Korczaka Regulamin opracowana na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie Załącznik Nr 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie 1 Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące dotychczas przepisy dotyczące systemu oświaty w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie 83-123 Piaseczno 26 Szkoła Podstawowa w Piasecznie 1. Regulamin opracowano na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (D.U. z 2004 nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Regulamin Rady Pedagogicznej Spis treści Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XII/69/07 Rady Gminy Dywity z dnia 25 września 2007r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1.Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Dywitach. 2.Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik nr 2 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Spis treści Rozdział I Zasady ogólne...3 Rozdział II Kompetencje Rady Pedagogicznej...4 Rozdział III Zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU 1. I. NAZWA SZKOŁY. 1. Technikum Uzupełniające przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu. 2. Technikum Uzupełniające jest szkołą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach.

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art.. 58 ust. 1, 2, 6 oraz art. 62 ust.1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII UCZNIOWIE SZKOŁY I ICH RODZICE

ROZDZIAŁ VIII UCZNIOWIE SZKOŁY I ICH RODZICE ROZDZIAŁ VIII UCZNIOWIE SZKOŁY I ICH RODZICE 56 1. Uczniowie są współgospodarzami szkoły, wpływają na jej życie, a przez swoich przedstawicieli uczestniczą w tworzeniu programu wychowawczego szkoły i programu

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkołą", określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr L/1457/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr L/1457/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2939 UCHWAŁA Nr L/1457/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU

STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU Załącznik do Uchwały Nr XLII/300/10 Rady Powiatu w Ełku z dnia 18 lutego 2010 r. Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU SPIS TREŚCI: I INFORMACJE O SZKOLE

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści:

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści: Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/165/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 kwietnia 2008 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH Spis treści: Dział I. NAZWA ZESPOŁU Dział II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU Dział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/54/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania Statutu dla Zespołu Szkół N r 1 w Bukownie.

Uchwała Nr VIII/54/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania Statutu dla Zespołu Szkół N r 1 w Bukownie. Uchwała Nr VIII/54/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania Statutu dla Zespołu Szkół N r 1 w Bukownie. Data utworzenia 2003-04-16 Numer aktu 54 Kadencja Kadencja 2002-2006

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 34 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie

Statut Gimnazjum nr 34 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie Statut Gimnazjum nr 34 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOŁY- ich kompetencje oraz zasady działania i współpracy 8. Organami szkoły są: 1. Dyrektor Szkoły. 2. Rada Pedagogiczna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU

STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/456/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizującym wynikające ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy

REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001 w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo