MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KAMIONKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KAMIONKA"

Transkrypt

1 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KAMIONKA FAZA II OPIS UZASADNIAJĄCY ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W PROJEKCIE PLANU WRAZ Z RAPORTEM ZAWIERAJĄCYM USTOSUNKOWANIE SIĘ ZESPOŁU AUTORSKIEGO DO WNIOSKÓW WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU Usługi Urbanistyczne Robert Jaworski ul. Dobra 8/10 m.49, Warszawa

2 Na zlecenie: URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Wydział Planowania Miejscowego PKiN, Plac Defilad 1, Warszawa Opracował zespół w składzie: Główny projektant: mgr inż. arch. Robert Jaworski nr uprawnień: WOIU, WA-071 Główni członkowie zespołu: Urbanistyka: mgr inż. arch. Kamila Suchorzewska mgr inż. arch. Joanna Wierzbowska Komunikacja: mgr inż. kom. Anna Chmielewska Inżynieria miejska: mgr inż. Stefan Parys 2

3 SPIS TREŚCI: 1. Uwarunkowania lokalizacyjne, powiązania zewnętrzne 2. Obecny stan zagospodarowania i zabudowy 3. Dyspozycja funkcjonalno przestrzenna 4. Założenia projektowe 5. Program zagospodarowania obszaru 6. Zasady kształtowania środowiska przyrodniczego a) przyrodnicze obiekty prawnie chronione b) obszary biologicznie czynne c) ochrona gleby i powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami d) warunki przewietrzania terenu. e) ochrona przed hałasem f) ochrona przed powodzią 7. Zasady kształtowania krajobrazu kulturowego 8. Możliwości kształtowania głównych przestrzeni publicznych 9. Zasady obsługi komunikacyjnej, wymagania dotyczące miejsc postojowych dla samochodów poza pasami drogowymi 10. Zasady zaopatrzenia w media 11. Zasady realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych ZAŁĄCZNIK: 1. Raport zawierający ustosunkowanie się zespołu autorskiego do wniosków wniesionych do planu. 3

4 1. Uwarunkowania lokalizacyjne, powiązania zewnętrzne Obszar objęty planem położony jest w dzielnicy Praga Południe. Zachodnia część, do planowanej alei Tysiąclecia, należy do strefy śródmieścia funkcjonalnego, a część wschodnia do strefy miejskiej. Od północy teren ograniczony jest przez zamknięte tereny kolejowe, a od południa jeziorkiem Kamionkowskim i terenem parku Skaryszewskiego. Dostępność do układu komunikacyjnego zapewniona jest przez ul. Grochowską.. Jest to główna arteria drogowa na tym terenie, która umożliwia dojazd do ścisłego centrum. Dla terenu objętym mpzp Kamionek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego m. stołecznego Warszawy ( uchwała Nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r.), wyznacza: a) Tereny strefy śródmieścia funkcjonalnego dla którego przyjmuje się następujące założenia i kierunki zmian: Strefa śródmieścia funkcjonalnego stanowi obszar przewidziany dla koncentracji funkcji usługowych o znaczeniu społecznym, metropolitalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym inwestycji celu publicznego, które w połączeniu z zabudową mieszkaniową będą ogniskowały życie społeczne metropolii Warszawskiej. Dla przekształceń przestrzennych w strefie istotne jest, wprowadzenie zmian jakościowych, podnoszących atrakcyjność zamieszkiwania i inwestowania w przestrzeni śródmiejskiej oraz rozwijania istotnych dla całego miasta cech zagospodarowania obszaru śródmiejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów niezagospodarowanych, zdegradowanych, bądź źle wykorzystywanych. Główne kierunki zmian: - modernizacja i uzupełnianie zabudowy z zapewnieniem ochrony wartości zabytkowych i kulturowych obszaru oraz z uwzględnieniem parametrów i wskaźników urbanistycznych dla terenów - intensyfikacja zainwestowania, przy równoczesnym zachowaniu i ochronie istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz ogólnodostępnej zieleni urządzonej - ochrona istniejącej oraz wprowadzanie nowej zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym w tym zieleni towarzyszącej ulicom i placom, - zakaz lokalizowania dużych stacji benzynowych na nowych terenach, - podwyższanie standardu zagospodarowania lokalnych ulic i placów między innymi poprzez wprowadzanie zieleni urządzonej, małej architektury, oświetlenia, - tworzenie rozwiązań przyjaznych dla osób starszych i niepełnosprawnych - priorytet dla ruchu pieszego, rowerowego i obsługi strefy transportem publicznym - obniżenie kategorii ulic i nie powiększanie przepustowości ulic i skrzyżowań w celu uspokojenia ruchu i ograniczenia penetracji strefy przez ruch samochodowy b) Tereny strefy miejskiej, dla której przyjmuje się następujące założenia i kierunki zmian: W strefie miejskiej dominują głównie tereny mieszkaniowe. W strefie tej ważne znaczenie mają parki i skwery oraz ogólnomiejska zieleń urządzona, w tym zieleń osiedlowa. Dla przekształceń w strefie miejskiej istotne jest utrzymanie i rewaloryzacja historycznie ukształtowanych układów urbanistycznych, wykształcenie układu przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym i ich powiązań, przekształcenie 4

5 zdegradowanych terenów poprzemysłowych w kierunku wytworzenia struktury zabudowy o charakterze miejskim. Główne kierunki zmian: - rewaloryzacja układów przestrzennych o wartościach zabytkowych i kulturowych, stosownie do wymogów wynikających z ochrony dziedzictwa kulturowego, - modernizacja zabudowy istniejącej z możliwością jej uzupełnienia zabudową o funkcjach usługowych i mieszkaniowych z uwzględnieniem gabarytów zabudowy istniejącej, z zachowaniem zieleni urządzonej, w tym zieleni osiedlowej, - przekształcenie terenów poprzemysłowych na funkcje usługowe i mieszkaniowe, - zagospodarowanie nieurządzonych terenów pomiędzy zespołami istniejącej zabudowy w sposób pozwalający na wytworzenie struktur urbanistycznych o miejskim charakterze, harmonijnie zintegrowanych z istniejącą zabudową, przede wszystkich przez zabudowę wzdłuż ulic i placów, - priorytet dla transportu publicznego na głównych trasach dojazdowych do strefy śródmiejskiej oraz rozwój urządzeń dla ruchu pieszego i rowerowego, - tworzenie rozwiązań przyjaznych dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. 2. Obecny stan zagospodarowania i zabudowy. Teren objęty mpzp "Kamionek" ze względu na dominującą funkcję można podzielić na następujące obszary: tereny przemysłowe od północnej granicy opracowania do ul. Mińskiej, teren mieszkaniowo-przemysłowy pomiędzy od ul. Mińskiej w kierunku południowym do ul.grochowskiej, gdzie funkcja przemysłowa powoli zanika. Tereny te są w trakcie przekształceń na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. na południe od ulicy Grochowskie dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, lecz funkcją uzupełniającą jest nadal zabudowa przemysłowa. Tereny usług występują między innymi wzdłuż ulicy Grochowskiej, gdzie mieści się m.in. Katedra Matki Boskiej Zwycięskiej kościół rzymskokatolickiej parafii Bożego Ciała, przychodnia, od północy Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, dwa tereny o funkcji handlowo- bazarowej, biura, szkoła podstawowa i drobne usługi. Od północnego-zachodu do ulicy Grochowskiej przylega Urząd Dzielnicy Praga- Południe. Powyżej Urzędu, na rogu ul. Groszowickiej i ul. Terespolskiej mieści się budynek sądu rejonowego. Na rogu ul. Mińskiej z ul. Chodakowską usytuowana jest stacja benzynowa firmy Orlen. Ważnym obiektem usługowym znacznie determinującym przestrzeń jest też budynek Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. Na obszarze objętym mpzp zinwentaryzowano 719 budynków. Dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (26,51%). Kolejna znaczna grupa zabudowy to składy i magazyny, które zajmują 21, 2 % powierzchni. Następnie budynki biur i laboratoriów (11,62%), hale produkcyjne (11,32%), zabudowa z zakresu szkolnictwa (8,99%). Biorąc pod uwagę stan techniczny ponad 68 % budynków określono jako średni stan techniczny 463 budynków, w stanie dobrym jest ok. 1,3% - 99 budynków, w stanie złym jest ok. 17 % budynków. Przeważająca większość budynków posiada jedną kondygnację, jest ich aż 431. Dużo jest także budynków z dwiema ( 80) i trzema (63) kondygnacjami. Występują 2 budynki z dziesięcioma kondygnacjami i 4 z jedenastoma kondygnacjami. 5

6 3. Dyspozycja funkcjonalno przestrzenna. Przeznaczenie terenów: tereny usług, oznaczone symbolem U (w tym tereny usług zdrowia U-Z, oświaty U-O, nauki U-N, administracyjnych U-A, związków wyznaniowych U-ZW), tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW, MW(U) tereny usług oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej U/MW. Dla terenów tych przyjmuje się następujące wskaźniki intensywności zabudowy brutto w zależności od położenia w strefie: dla strefy śródmieścia: MW, U, U/MW, MW(U) - 2,0 dla strefy miejskiej: MW, U, U/MW, MW(U) - 1,5 Wskaźnik PBC powinien kształtować się w granicach 25% dla terenów usługowych, do 40% dla terenów mieszkaniowych, a na terenach zieleni urządzonej- 90%. 4. Założenia projektowe. Wytyczne projektowe przyjęte w koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kamionek: kontynuacja procesów mających na celu przekształcenie terenów poprzemysłowych w tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z uwzględnieniem kontekstu planistycznego i dostosowaniem do wymogów konserwatora zabytków, rewaloryzacja terenów zabudowy, uporządkowanie zadanej przestrzeni oraz wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej ze szczególnym uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska, uporządkowanie funkcjonalne obszaru objętego planem oraz kształtowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, usługowych oraz terenów zielonych, powiązanych ze sobą komunikacyjnie. Założeniem projektantów planu jest stworzenie przyjaznej mieszkańcom przestrzeni poprzez: przekształcenie terenu od północnej granicy planu do ul. Żupniczej w tereny usługowe predysponowane do lokalizacji usług z zakresu administracji. przekształcenie terenu między ulicami Żupniczą i Mińską z zapewnieniem ochrony wartości zabytkowych i kulturowych obszaru oraz z uwzględnieniem parametrów i wskaźników urbanistycznych dla tego terenu, modernizacja i uzupełnienie zabudowy pomiędzy ulicami Grochowską i Mińską, nie spełniającego obecnych standardów, z uwzględnieniem wartości historycznych oraz parametrów i wskaźników urbanistycznych dla tego terenu, wykształcanie nowych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, sprzyjających integracji społecznej i ich powiązań poprzez przedłużenie ulicy Gocławskiej do ul. Żupniczej w postaci szerokiej na 22 metry drogi dojazdowej o charakterze alejowym, z szerokimi chodnikami i ścieżkami rowerowymi. W okolicach skrzyżowań ciąg ten jest akcentowany placami wymagającymi specjalnego opracowania w projektach budowlanych. Wzdłuż planuje się zabudowę do 6 kondygnacji z usługami w parterze. realizacja funkcji usługowo-handlowych wzdłuż głównych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym (ul. Grochowska, Mińska i al. Tysiąclecia), poprzez wprowadzenie usług w parterach nowoprojektowanych budynków. rewaloryzacja historycznego układu przestrzennego terenu Kamionka uwzględniając wymogi wynikające z ochrony wartości zabytkowych i kulturowych, 6

7 kształtowanie rejonu skrzyżowania ulic Górczewskiej i al. Tysiąclecia w celu wykształcenia centrum lokalnego, o charakterze reprezentacyjnym, stanowiącego bramę do otwartych terenów zielonych wpisanych do rejestru zabytków - Parku Skaryszewskiego, tworzenie nowych obszarów i porządkowanie istniejących obszarów zieleni publicznej, w tym zieleni osiedlowej, tworzenie zielonych ciągów komunikacyjnych, oraz ścieżek rowerowych, wyznaczenie wskaźnika intensywności zabudowy i wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej oraz wysokości budynków - w oparciu o analizę istniejącego zagospodarowania, predyspozycje funkcjonalne wyznaczonych terenów. Robocza wersja projektu planu została opracowana w 2 wersjach. Różnice między poszczególnymi wersjami polegają między innymi na podejściu do: terenu położonego w okolicy skrzyżowania ulicy Górczewskiej i al. Tysiąclecia, pokazaniu różnych możliwości zagospodarowania w ramach terenów funkcjonalnych. 5. Program zagospodarowania obszaru. W bilansie podano powierzchnię całkowitą i liczbę mieszkańców na obszarze objętym planem obszaru Kamionek, zgodnie z maksymalnymi przyjętymi gabarytami zabudowy oraz wskaźnikami intensywności zabudowy brutto wskazanymi w Studium. Łączna maksymalna powierzchnia zabudowy mieszkaniowej może wzrosnąć do ok m2pc. Tak więc docelowa liczba mieszkańców obszaru opracowania może dojść do około 6000 osób. Łączna maksymalna powierzchnia zabudowy usługowej może wzrosnąć do około m2pc. Poniżej podano szczegółowy bilans w rozbiciu na poszczególne grupy terenów: - Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną: powierzchnia terenów: 26 ha docelowy program zagospodarowania: ok osób (ok m2pc) przyrost w stosunku do stanu istniejącego: ok osób (ok m2pc) - Tereny przeznaczone pod usługi powierzchnia terenów: 27 ha oraz lokale usługowe w budynkach mieszkalnych docelowy program zagospodarowania: ok m2pc przyrost w stosunku do stanu istniejącego: ok m2pc - Standardy zagospodarowania w zakresie infrastruktury społecznej. oświata: - należy zapewnić dla przedszkoli teren o wielkości 0,92m2 na jednego mieszkańca - szkól podstawowych teren o wielkości 2,0 m2 na mieszkańca w promieniu dojścia pieszego do placówki nie przekraczającej m do przedszkola 7

8 m do szkoły podstawowej i gimnazjum - l30-40min licea W promieniu dojścia do placówki znajdują się: 4 publiczne szkoły podstawowe (1 na terenie opracowania) i 1 prywatna na terenie opracowania, 3 publiczne przedszkola (1 na terenie objętym opracowaniem) i 1 przedszkole prywatne poza planem, 1 szkoła zawodowa, 1 liceum i 1 gimnazjum dla dorosłych na terenie opracowania, 3 licea ogólnokształcące (1 na terenie objętym planem) i 1 prywatne (poza planem) 2 gimnazja poza obszarem objętym planem. Po przeprowadzeniu analizy, na podstawie wytycznych zawartych w studium, oraz pomimo wzrostu ilości mieszkańców, nie stwierdza się potrzeby lokalizowania kolejnych placówek oświatowych na obszarze objętym planem. zdrowie i opieka społeczna: - należy zapewnić dla żłobków 0,14 m2 na mieszkańca w promieniu dojścia 1000 m, - placówek podstawowej służby zdrowia 0,22 m2/mieszkańca, w promieniu dojścia m. W promieniu dojścia znajdują się: 1 przychodnia rejonowa (obszar planu), 1 żłobek publiczny poza obszarem planu. Po przeprowadzeniu analizy, na podstawie wytycznych zawartych w studium, oraz biorąc pod uwagę wzrost ilości mieszkańców, celowe wydaje się umieszczenie w obszarze planu żłobka, jednak nie przeznacza się terenu w tym celu. Realizacja żłobka może mieć miejsce w obrębie terenów przeznaczonych w planie pod usługi. domów i ośrodków kultury tereny o wielkości 0,1m2/mk. W planie na usługi kultury przeznacza się teren o wielkości 0,1 ha wraz z istniejącą zabudową, przy ulicy Chodakowskiej 22. Istniejąca tam zdewastowana zabudowa jest wpisana do rejestru zabytków, a kamienica jest jednym z najpiękniejszych obiektów na terenie Kamionka. Należy jak najszybciej przywrócić jej dawną wartość. Należy tu lokalizować bibliotekę publiczną oraz ośrodek kultury. tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej i sportu powszechnego: 10m2/mk w promieniu dojścia minut. W planie na tereny zieleni urządzonej przeznacza się ok. 2,5 ha. Teren ten jest skupiony m.in. na południu planu w postaci terenu wzdłuż Jeziora Kamionkowskiego. Poza tym obszarem w planie przeznacza się na tereny zieleni publicznej działkę przy istniejącym przedszkolu, działkę po byłym cmentarzu starowierców. Zieleń publiczna będzie również kształtowana w postaci szerokich ciągów pieszo-jezdnych o charakterze alejowym (przedłużenie ulicy Gocławskiej). Ogólnodostępną zielenią publiczną będzie również zieleń towarzysząca zabudowie wielorodzinnej. 8

9 6. Zasady kształtowania środowiska przyrodniczego. Teren Kamionka leży poza Systemem Przyrodniczym Warszawy. Od południa graniczy z terenem Parku Skaryszewskiego i Jeziorkiem Kamionkowskim. Tereny te tworzą główne powiązania przyrodnicze pomiędzy obszarami systemu przyrodniczego. Role wspomagającą SPW na terenie planu pełnią: zespoły zieleni urządzonej i zespoły terenów sportowych towarzyszących obiektom usług oświaty, zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ulicy Mińskiej z ulicą Grochowską, tereny biologicznie czynne położone na wschód od budynku mieszkalnego Grochowska 331a. a) przyrodnicze obiekty prawnie chronione. Na omawianym terenie występuje jeden pomnik przyrody. Jest to głaz narzutowy granitognejs szaroróżowy o teksturze drobnoziarnistej z żyłami pegmatytowymi, nazywany jest Głazem Marszałka Piłsudskiego". Ma obwód 550 cm, wysokość 2,35. Znajduje się przy ulicy Mińskiej 25. Akt prawny: Dz. U. W. W. Nr 7 z dnia r. poz. 51, nr rej. woj b) obszary biologicznie czynne. Dla każdego terenu wydzielonego w planie ustalono minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej. 90%- 60% - dla terenów zieleni publicznej, 20%-30% - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz dla terenów usług. c) ochrona gleby i powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami. Na terenie objętym planem nie występują zakłady stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. W celu ochrony powierzchni ziemi w planie wprowadza się: zakaz lokalizowania urządzeń i instalacji należących do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymagających sporządzania raportu oddziaływania na środowisko, nakaz wyposażenia zbiorczych parkingów, placów postojowych i placów manewrowych w kanalizację deszczową z odpowiednimi urządzeniami podczyszczającymi nakaz wyposażenia obiektów usługowych, produkujących ścieki technologiczne, w urządzenia podczyszczające zapobiegające przekroczeniu dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, nakaz stosowania parkingów o nawierzchniach nieutwardzonych. d) warunki przewietrzania terenu. Na terenie objętym planem: wprowadza się zakaz lokalizowania urządzeń i instalacji mogących niekorzystnie wpływać na jakość powietrza, wprowadza się zakaz lokalizowania zabudowy ograniczającej swobodny przepływ mas powietrza, nakaz zagospodarowania obszaru w sposób sprzyjający wymianie powietrza, 9

10 e) ochrona przed hałasem Teren Kamionka narażony jest m.in. na hałas komunikacyjny (kołowy jak i szynowy) związany z przebiegiem ulicy Grochowskiej, planowanej alei Tysiąclecia, oraz terenami kolejowymi graniczącymi od północny z terenem planu. Ochrona przed hałasem komunikacyjnym będzie realizowane poprzez: rozwijanie transportu rowerowego i pieszego, modernizowanie i budowę ulic przy zastosowaniu rozwiązań ograniczających poziom emisji hałasu i jego rozprzestrzenianie się w środowisku, zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w stosunku do samochodu osobowego poprzez rozbudowę: - komunikacji tramwajowej, wprowadzenie nowej linii w alei Tysiąclecia i jej przedłużeniu w ulicy Międzynarodowej na Gocław, - autobusowej, w ulicach Żupniczej, Chodakowskiej, Mińskiej, Stanisławowskiej i Terespolskiej, - wprowadzenie linii metra i lokalizowanie wyjścia w okolicy ul. Stanisławowskiej i Terespolskiej stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych gwarantujących dotrzymanie standardów ochrony przed hałasem w środowisku oraz w pomieszczeniach w budynku poprzez: - wprowadzenie i uzupełnianie zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych, - nakaz zapewnienia właściwych warunków akustycznych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach, - w strefach wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu, wyklucza się lokalizację obiektów oświaty, służby zdrowia i opieki społecznej. f) ochrona przed powodzią W zakresie ochrony przed powodzią wskazano obszary potencjalnego zagrożenia, spowodowanego zalaniem wodą stuletnią, dla którego ustala się: poprzedzenie prognozą skali potencjalnego zagrożenia oraz skutków finansowych wraz z propozycja rozwiązań technicznych i przestrzennych minimalizujących skutki ewentualnego zalewu bądź podtopienia dla nowych obiektów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki oraz obiektów o utrudnionej ewakuacji, zakaz lokalizowania nowych i rozbudowy istniejących zakładów wykorzystujących lub magazynujących substancje niebezpieczne, zakaz lokalizacji nowych cmentarzy i składowisk odpadów, nakaz informowania potencjalnych inwestorów o możliwości wystąpienia powodzi. 7. Możliwości kształtowania krajobrazu kulturowego. Kamionek jest historycznie uformowanym obszarem urbanistycznym i administracyjnym prawobrzeżnej dzielnicy Warszawy - Pragi Południe. W 1889 roku przyłączono go do Warszawy. Liczył on wtedy ponad 100 domów i ponad 1200 mieszkańców, a dominującą rolę zaczynał odgrywać przemysł metalowy i garbarski. Około roku 1902 ułożono na ulicy Grochowskiej tory kolejki wąskotorowej do Wawra. W 1925 uruchomiono linię tramwajową. W okresie międzywojennym Kamionek przekształcił się w trzeci pod względem wielkości zatrudnienia (14% ogółu zatrudnienia) rejon przemysłowy w granicach Warszawy. Ulokowały się tu wtedy Zakłady Amunicyjne "Pocisk", powstała Fabryka Aparatów Elektrycznych Kazimierza Szpotańskiego, Państwowa Wytwórnia Aparatów Telefonicznych i Telegraficznych, Fabryka Aparatów Optycznych i Precyzyjnych H. Kolberga (po upaństwowieniu w 1931 roku PZO), Państwowe Zakłady Inżynieryjne, które produkowały m. in. samochody, traktory, drezyny, zespoły napędowe, odlewy żeliwne i armatury, Fabryka 10

11 Wyrobów Gumowych "Rygwar", Perkun, fabryka czekolady Wedla. W 1938 r. istniały tu 42 zakłady przemysłowe, głównie branży metalowej. W latach okupacji Kamionek został częściowo zniszczony. Główne straty dotyczyły zabudowań fabrycznych. Wskazuje się obszary i obiekty ochrony dziedzictwa kulturowego, wg formy ochrony którymi są: obszary i obiekty prawnej ochrony konserwatorskiej z mocy ustawy, którymi są: - budynek przy ul. Grochowskiej 342, rejestr zabytków nr 897 z dnia , - budynek przy ul. Grochowska 354 rejestr zabytków nr 878 z 17 stycznia 1975 roku, - zespół: kościół M.B. Zwycięskiej wraz z cmentarzem i dzwonnica przy ul. Grochowskiej 365, wpis do rejestru zabytków nr 983 z , - kamienica mieszkalna z oficynami ul. Chodakowska 22: wpis do rej. A 1546 z dnia roku. obszar objęty strefą ochrony konserwatorskiej, oznaczony na rysunku symbolem KZ-L (ul. Mińska i ul. Grochowska), obiekty i tereny zabytkowe wskazane do ochrony przez konserwatora zabytków. Na obszarach tych obowiązują generalne zasady ochrony wartości zabytkowych: zachowanie i konserwacja zabytkowej substancji, zachowanie zabytkowego układu urbanistycznego i kompozycji przestrzennej, rewaloryzacja historycznych układów urbanistycznych, zabudowy oraz zabytkowego zagospodarowania terenu, według szczegółowych wytycznych konserwatorskich, podporządkowanie wymogom konserwatorskim dopuszczalnych przekształceń zabytkowej zabudowy i zagospodarowania terenu, nowe zagospodarowanie: zabudowa, nawierzchnie ulic i placów, wyposażenie urbanistyczne, winno charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi i użytkowymi obowiązuje ograniczenie dowolności w stosowaniu rozwiązań technicznych, materiałów i kolorystyki, w tym nawierzchni, a także materiału roślinnego oraz ograniczenie wprowadzania reklam i informacji wizualnej, dla obszaru określonego na rysunku planu symbolem KZ-L ustala się ochronę poprzez: - ochronę przebiegu tras komunikacyjnych, obiektów o wartościach kulturowych, ograniczenie gabarytów. Tereny objęte ochroną nie powinny stanowić ograniczenia, lecz inspirację do przyszłego rozwoju. Zabudowa o historycznej wartości, powinna współgrać z zabudową nowoczesną, nadając jej niepowtarzalny charakter, co powinno przyciągnąć inwestorów i przyspieszyć proces przekształceń. 8. Możliwości kształtowania głównych przestrzeni publicznych. Głównymi przestrzenią publicznymi (ogólnodostępnymi obszarami sprzyjającymi nawiązywaniu kontaktów społecznych) są: rejon skrzyżowania ulic Górczewskiej i al. Tysiąclecia, któremu należy nadać charakter reprezentacyjny, stanowiący bramę do otwartych terenów zielonych wpisanych do rejestru zabytków - Parku Skaryszewskiego. ciąg ulicy Gocławskiej o charakterze usługowo-handlowym w parterach budynków i zabudową mieszkaniową powyżej, z projektowanymi szpalerami zieleni wysokiej, szerokimi chodnikami i ścieżką rowerową. Ulica ta, która ma stanowić główną oś 11

12 kompozycyjną założenia zaakcentowana jest przez dwa place z zieleńcami o charakterze publicznym, w okolicy ul. Mińskiej i Żupniczej, ciągi ulic Mińskiej i Żupniczej, jako przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, rejon chronionej zabudowy wraz z zieleńcami o cennej zieleni wysokiej w centralnej części planu na terenach poprzemysłowych pomiędzy ulicami Żupniczą i Mińską, tereny zieleni publicznej istniejącej w postaci skarpy przy Jeziorku Kamionkowskim, oraz projektowanej m.in. na terenie byłego cmentarza... W celu upamiętnienia tego miejsca, ustala się usytuowanie pomnika w miejscu wskazanym na planie. Ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznych: ustala się obowiązek stosowania w zagospodarowaniu terenu systemów informacyjnych podkreślających walory miejsca, na wszystkich terenach dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury, na terenach dróg publicznych dopuszcza się również lokalizowanie kiosków handlowych, zgodnie z ustaleniami, dopuszcza się sytuowanie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej (nie będących budynkami) o powierzchni nie większej niż 5 m2, lokalizacja obiektów małej architektury, kiosków i urządzeń infrastruktury technicznej nie może powodować utrudnienia w komunikacji pieszej i rowerowej oraz ograniczenia widoczności na skrzyżowaniach i przesłaniania znaków i sygnalizatorów drogowych, zakazuje się lokalizowania ogrodzeń wokół zabudowy wielorodzinnej, ustala się dla miejsc koncentracji ruchu pieszego kompleksowe i staranne wykonanie posadzek, małej architektury oraz kompozycji zieleni towarzyszącej. 9. Zasady obsługi komunikacyjnej, wymagania dotyczące miejsc postojowych dla samochodów poza pasami drogowymi. Obsługa komunikacyjna obszaru będzie oparta o: tereny dróg publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolami terenów KD-Z, KD-L, zapewniające powiązania z zewnętrznym układem drogowym oraz obsługę terenów w obszarze planu, które powinny być dostosowane do prowadzenia komunikacji autobusowej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami terenów KD-D, zapewniające obsługę terenów w obszarze planu oraz połączenia z drogami publicznymi oznaczonymi symbolem KD-L, tereny komunikacji pieszo-jezdnej oznaczone symbolami terenów KPJ i KPJ/ZP, zapewniające dojścia i ewentualny dojazd do terenów w obszarze planu oraz połączenia z drogami publicznymi oznaczonymi symbolem KD-D lub KD-L, tereny komunikacji wewnętrznej KDW zapewniające niezbędny dojazd i dojście do działek poprzez teren prywatny oraz połączenia z drogami publicznymi oznaczonymi symbolem KD-D lub KD-L, Wymagania dotyczące miejsc postojowych dla samochodów poza pasami drogowymi ustalono w oparciu o wskaźniki wyznaczone w opracowaniu zasad określania wskaźników parkingowych w planach miejscowych i dla inwestycji w Warszawie, wykonanym w 2006 r. przez Biuro Inżynierii Transportu w Poznaniu. Wg tego opracowania teren objęty planem leży w strefie śródmiejskiej, podstrefie Ic obejmującej pozostałe obszary śródmieścia oraz tereny wielofunkcyjne w ramach centrów dzielnicowych. potrzeby parkingowe należy realizować w granicach działek budowlanych, do których inwestor posiada tytuł prawny i które są związane bezpośrednio z inwestycją, dla funkcji usługowych i handlowych należy zapewnić minimalnie: 12

13 - dla administracji publicznej miejsc parkingowych na każde rozpoczęte 1000 m 2 powierzchni użytkowej, - dla biur miejsc parkingowych na każde rozpoczęte 1000 m 2 powierzchni użytkowej, - dla handlu miejsc parkingowych na każde rozpoczęte 1000 m 2 powierzchni sprzedażowej, - dla lokalnych punktów usług bytowych 1-2 miejsca parkingowe na obiekt - restauracji, barów, kawiarni i klubów miejsc parkingowych na 100 miejsc konsumpcyjnych, - dla banków, usług finansowych, poczty, pośrednictwa ubezpieczeniowego, biur podróży i agencji nieruchomości miejsc parkingowych na 1000m2 powierzchni użytkowej, dla zakładów opieki zdrowotnej 10 miejsc postojowych na 10 gabinetów, dla przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych 6 miejsc parkingowych na każde 100 dzieci na jednej zmianie i 3 miejsca parkingowe na obiekt, dla zabudowy mieszknaniowej wielorodzinnej minimalnie 1 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny, nie mniej jednak niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 60m 2 powierzchni użytkowej mieszkania, ponadto należy zapewnić miejsca postojowe ogólnodostępne stanowiące 15% miejsc parkingowych dla części mieszkalnej, dla klubów sportowych i fitness należy zapewnić minimalne 40 miejsc postojowych na 100 korzystających. Dopuszcza się odstępstwa od w/w wskaźników dla inwestycji dotyczących istniejących budynków nie zmieniających ich sposobu użytkowania, ich ilości lokali mieszkalnych i powierzchni usług. Miejsca parkingowe na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej będą lokalizowane przeważnie w parkingach podziemnych, jednocześnie ustala się obowiązek lokalizowania min. 15% miejsc parkingowych na terenie działki. 10. Zasady obsługi inżynieryjnej obszaru wraz z bilansem mediów. Autorzy - Pracownia Inżynierii Miejskiej mgr inż. Stefan Parys z zespołem (TARGET Sp. z o.o. ul. Wyczółkowskiego 19, Warszawa tel w zakresie zaopatrzenia w wodę Objęty planem obszar znajduje się w zasięgu obsługi Wodociągu Północnego i Wodociągu Praskiego. Źródłem zasilania obszaru objętego planem w wodę są magistrale wodociągowe: d1000mm w ul. Jagiellońskiej - Zamoyskiego, d400mm w ul. Grochowskiej, d1200mm w ul. Podskarbińskiej Podstawowa dla obszaru mpzp jest magistrala d400mm w ulicy Grochowskiej. Wymienione magistrale to urządzenia podstawowe dla Warszawy z wszystkimi tego konsekwencjami na przypadek awarii, wyłączenia z eksploatacji lub przebudowy. Układ magistral wodociągowych i sieci drugorzędnej w obszarze mpzp jest dobrze rozbudowany. Rejon Kamionka jest zasilany w wodę z kierunku północnego, zachodniego i wschodniego. Warunki dostawy wody w obszarze planu są bardzo dobre, bez ograniczeń ilościowych i przy dostatecznym ciśnieniu. Istniejąca w obszarze planu zabudowa mieszkaniowa, przemysłowo-składowa i usługowa, jak się ocenia, w 100% korzysta z wodociągów publicznych. Istniejąca w obszarze planu sieć drugorzędna jest dostosowana do wykształconego układu komunikacyjnego i zagospodarowania, tzn. jest kompletna i zamknięta (pierścieniowa). W każdej ulicy znajduje się jeden lub dwa wodociągi drugorzędne. Zasilanie w wodę nowej i uzupełniającej zabudowy w obszarze planu możliwe będzie przyłączami z istniejącej i 13

14 projektowanej sieci drugorzędnej. W obszarze mpzp na północ od ul. Zamoyskiego- Grochowskiej wymagana będzie modernizacja układu sieci drugorzędnej, w tym likwidacja przypadkowych tras przewodów i budowa nowych w projektowanych liniach rozgraniczających nowych ulic i dróg wewnętrznych. Do magistral nie ma możliwości dokonywania przyłączeń. Przyjmuje się, że układ urządzeń wodociągowych podstawowych tzn. magistral jest nienaruszalny i podlega w planie adaptacji. Natomiast trasy przewodów drugorzędnych o średnicach d250mm i mniejszych w przypadku kolizji z planowaną zabudową mogą podlegać korekcie pod warunkiem znalezienia tras zamiennych. Dla potrzeb planu przyjmuje się pełne pokrycie potrzeb wodnych w grupie mieszkalnictwa i usług. Przyjęte wskaźniki jednostkowe zapotrzebowania wody uwzględniają najwyższe standardy wyposażenia lokali w urządzenia sanitarne. Straty wody w sieci oszacowano w wysokości 10% ogólnego zapotrzebowania na wodę. Woda przeciwpożarowa zabezpieczona będzie z rezerwy ogólnomiejskiej. Sprawdzające obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie jednostkowych wskaźników zapotrzebowania wody dla mieszkalnictwa 7,0l/s/1000M. Usługi handlu, wystawiennicze, administracji i inne w rejonie Kamionka uwzględniono oddzielnie stosując jednostkowy wskaźnik zapotrzebowania wody dla nich 0,2l/s/1000m 2 p.u. Obliczeniowe zapotrzebowanie wody Qmaxh w obszarze objętym planem wynosi zatem: 6000M x 7,0l/s/1000M m 2 p.u. x 0,2l/s/1000m 2 p.u. = 94l/s Nie przewiduje się w obszarze opracowania realizacji urządzeń wodociągowych innych niż przełożenia i uzupełnienia sieci rozdzielczej. Działania te nie mają charakteru systemowego a operacyjny i podejmowane będą dla potrzeb przekształceń istniejącej zabudowy oraz realizacji nowych obiektów. Koszt budowy nowych odcinków sieci obciąża budżet miejski natomiast przebudowy obciąża inwestorów tym zainteresowanych. Operator podsystemu, MPWiK w m.st. Warszawie SA planuje w 2009 i 2010 roku przebudowę (modernizację) w ul. Grochowskiej magistrali i przewodów wodociągowych d300mm L=5800m oraz przewodów d250mm L=50m, d200mm L=1950m i d150mm L=2200m. realizowana jest także przebudowa przewodu wodociągowego d150mm na odcinku L=110m w ul. Lubelskiej. Warunki realizacji nowych wodociągów podane będą w ustaleniach do planu. Układ istniejącej sieci magistralnej i drugorzędnej oraz odcinki sieci projektowanej (stan po likwidacji odcinków kolidujących z planowaną zabudową) pokazano na załączonym rysunku infrastruktury technicznej. w zakresie odprowadzania ścieków i wód opadowych Rejon Kamionka znajduje się w zasięgu obsługi kanalizacji miejskich systemu ogólnospławnego. Podstawowe liniowe urządzenia kanalizacyjne w obszarze opracowania to: kolektor IV klasy0,90x1,575m (tzw. Kolektor Praski) w ul. Zamoyskiego- Grochowskiej, kolektor 0,80x1,40m w ul. Chodakowskiej, kolektor II klasy 0,70x1,25m w ul. Lubelskiej, kolektor I klasy 0,70x1,25m w ul. Berka Joselewicza, kolektor I klasy 0,60x1,10m w ul. Żupniczej, kolektor II klasy 0,70x1,125m i III klasy 0,80x1,40m w ul. Mińskiej, kolektor I klasy 0,60x1,10m i III klasy 0,80x1,40m w ul. Rybnej, kolektor I klasy 0,60x1,10m w ul. Gocławskiej kolektor I klasy 0,60x1,10m w ul. Stanisławowskiej, kolektor I klasy 0,60x1,10m w ul. Owsianej, kolektor I klasy 0,60x1,10m w ul. Groszowickiej, 14

15 kolektor I klasy 0,60x1,10m w ul. Kamionkowskiej, kolektor I klasy 0,60x1,10m w ul. Głuchej Z obszaru planu ścieki sanitarne, wody opadowe i roztopowe są transportowane w układzie grawitacyjnym do kolektora 1,60x2,40m w ul. Jagiellońskiej - Zamoyskiego dalej na północ do oczyszczalni ścieków Czajka, z której są zrzucane po oczyszczaniu do rz. Wisły. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy Nr XVI/147/99 z dnia r. prowadzona jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Czajka w Białołęce, która już obecnie ma duże rezerwy w przepustowości. Przez teren mpzp, w ulicach Zamoyskiego Grochowskiej i w ul. Międzynarodowej, przechodzi tzw. Kolektor Tranzytowy d2,50m o dużym zagłębieniu i bez możliwości dokonywania do niego włączeń. Jest on zasilany 4-ema przewodami tłocznymi d800mm, które ułożone są w ul. Międzynarodowej. Są to urządzenia strategiczne dla prawobrzeżnej Warszawy (łączą zespół pompowni Saska Kępa z kolektorem w ul. Modlińskiej na wysokości Trasy Armii Krajowej). Kierunek przepływu ścieków sanitarnych i deszczowych w zlewni objętej planem jest generalnie z północy na południe na i ze wschodu na zachód. Istniejąca w obszarze planu sieć kanalizacyjna jest dostosowana do wykształconego układu komunikacyjnego i zagospodarowania i jest kompletna. Zabudowa mieszkaniowa i usługowa w 100% korzysta z kanalizacji zbiorowych. Sieć kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Kamionka powstała w początkach XX wieku i była przygotowaniem do urbanizacji tych terenów, która dotąd nie nastąpiła. Aktualnie wymienione kolektory (poza Kolektorem Praskim) są wykorzystywane w minimalnym stopniu ale znajdują się w dobrym stanie technicznym i mogą być wykorzystane dla potrzeb nowego programu. Problemem jest obserwowane zabudowanie tras na kolektorami (np. w ul. Rybnej) lub inkorporowanie fragmentów historycznych ulic przez zakłady przemysłowe (np. ulicy Kamionkowskiej). Przy planowaniu nowego zagospodarowaniu przestrzennego i rehabilitacji terenów poprzemysłowych zabezpieczono dostępność tras kolektorów kanalizacyjnych dla służb eksploatacyjnych. Skanalizowanie nowej i uzupełniającej zabudowy w obszarze planu oraz odwodnienie kładu ulic i placów możliwe będzie przykanalikami do istniejącej i projektowanej sieci ogólnospławnej. Przyjmuje się, że układ urządzeń kanalizacyjnych podstawowych tzn. kolektorów, poza wcześniej wymienionymi przypadkami, jest w zasadzie nienaruszalny i podlega w planie adaptacji. Natomiast trasy kanałów drugorzędnych w przypadku kolizji z planowaną zabudową mogą podlegać korekcie pod warunkiem znalezienia tras zamiennych. Nie przewiduje się w obszarze opracowania realizacji urządzeń kanalizacyjnych innych niż uzupełnienia sieci drugorzędnej ogólnospławnej lokalizowanej w liniach rozgraniczających ulic i w ciągach komunikacji wewnętrznej. Dla potrzeb planu ilość ścieków sanitarnych przyjęto równą obliczeniowemu zapotrzebowaniu wody. Wynosi ona dla całego obszaru planu Qmaxh = 94l/s. Przyjęto, że wielkość spływu powierzchniowego z obszaru objętego planem nie wzrośnie w stosunku do stanu istniejącego. Z uwagi na pełne zainwestowanie można bezpiecznie przyjąć, że w znaczący sposób ani wielkość ani szczelność zlewni nie ulegną zmianie. Wody opadowe przyjmowane będą, jak dotąd, przez istniejące kolektory ogólnospławne. Nie przewiduje się w obszarze opracowania realizacji urządzeń kanalizacyjnych innych niż przełożenia wybranych odcinków kolidujących z planowanym zagospodarowaniem i uzupełnienia sieci drugorzędnej. Działania te nie mają charakteru systemowego a operacyjny i podejmowane będą dla potrzeb przekształceń istniejącej zabudowy oraz realizacji nowych obiektów i zmiany linii rozgraniczających ulic. Koszt budowy nowych odcinków sieci obciąża budżet miejski natomiast przebudowy obciąża inwestorów tym zainteresowanych. Warunki realizacji nowych kanałów podane będą w ustaleniach do planu. 15

16 Wszystkie kanały tak istniejące jak i projektowane (stan po likwidacji odcinków kolidujących z planowaną zabudową) pokazano na załączonym rysunku infrastruktury technicznej. w zakresie ciepłownictwa Objęty planem obszar znajduje się w zasięgu obsługi centralnego systemu ciepłowniczego zasilanego w tej części Warszawy przez EC Żerań i EC Kawęczyn. Podstawowe liniowe urządzenia ciepłownicze w obszarze opracowania to: magistrala 2xDn700mm P w ul. Zamoyskiego Wedla Stanisława Augusta, magistrala 2xDn500mm w Zielenieckiej, magistrala 2xDn400mm w ul. Lubelskiej, magistrala 2xDn500mm w ul. Chodakowskiej, magistrala 2xDn250mm w ul. Żupniczej. Magistrala 2xDn700mm P ma zasadnicze znaczenie dla zasilania w ciepło prawobrzeżnej Warszawy. Zarówno moc elektrociepłowni warszawskich jak i przepustowość układu przesyłowego są wystarczające aby pokryć zapotrzebowanie na ciepło istniejącej i nowej zabudowy w obszarze mpzp. Istniejąca w obszarze planu zabudowa mieszkaniowa i usługowa położona po południowej stronie ul. Zamoyskiego - Grochowskiej, jak się ocenia, w 100% korzysta z sieci cieplnej. Po północnej stronie ul. Zamoyskiego - Grochowskiej do miejskiej sieci cieplnej są przyłączone tylko nieliczne budynki, głównie nowe i zachowane w dobrym stanie technicznym oraz czynne obiekty przemysłowe i składowe. Pozostałe budynki ogrzewane są piecami węglowymi, elektrycznie lub gazowo. Znaczna część sieci cieplnej, zwłaszcza dystrybucyjnej drugorzędnej wewnątrz kwartałów zabudowy jest wykonana w technologii rur preizolowanych i charakteryzuje się małą zajętością miejsca. W miarę wymaganych remontów sieci cieplnej w perspektywie do 10 lat wszystkie dotychczasowe sieci kanałowe zostaną zastąpione nowymi preizolowanymi. Stare sieci cieplne, unieczynnione z różnych przyczyn i znajdujące się w obszarze mpzp, są przeznaczone do likwidacji. Realizowana w ostatnich latach modernizacja węzłów cieplnych, polegająca na montażu automatyki i liczników ciepła pozwoliła użytkownikom na znaczące zmniejszenie zużycia energii, dała narzędzie do oszczędzania ciepła, a przez to zmniejszenia opłat za ciepło. Aktualnie wszystkie węzły cieplne wyposażone są w regulatory różnicy ciśnień i liczniki ciepła, ponad 75% węzłów wyposażonych jest w regulatory pogodowe. Uciepłownienie nowej i uzupełniającej zabudowy w obszarze planu możliwe będzie z węzłów i komór na istniejącej i projektowanej sieci. Przyjmuje się, że układ urządzeń ciepłowniczych podstawowych tzn. magistral przesyłowych jest w zasadzie nienaruszalny i podlega w planie adaptacji. Natomiast trasy przewodów dystrybucyjnych w przypadku kolizji z planowaną zabudową mogą podlegać korekcie pod warunkiem znalezienia tras zamiennych. Do obliczenia zapotrzebowania mocy i energii cieplnej na perspektywę przyjęto założenia zrealizowania tzw. scenariusza rozwoju z Założeń polityki energetycznej Państwa wraz z korektą z 2002 roku i następujące wskaźniki jednostkowe: - zapotrzebowanie ciepła dla budownictwa wielorodzinnego po termomodernizacji 50W/m 2 ; - zapotrzebowanie ciepła w obiektach użyteczności publicznej (usługi nauki, oświaty i kultury oraz obiekty handlowe i wystawiennicze) 100W/m 2 ; - zużycie energii na ogrzewanie kubatury 500MJ/m 2 /rok; - zużycie energii na przygotowanie ciepłej wody 140MJ/m 2 /rok ; Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy cieplnej i zużycie energii zapotrzebowanych z miejskiej sieci cieplnej w ciągu roku w obszarze objętym planem przyjęto na postawie w/w wskaźników i przyjętego programu urbanistycznego na perspektywę. Przy programie: 16

17 Rodzaj zabudowy Pow. użytkowa m 2 Zapotrzebowanie ciepła MW Zużycie energii TJ/rok MW , U , razem , wynikowe zapotrzebowanie mocy cieplnej wyniesie na perspektywę 34MW, zaś energii cieplnej 232TJ/rok. Nie przewiduje się w obszarze opracowania realizacji urządzeń ciepłowniczych innych niż przełożenia wybranych odcinków kolidujących z planowanym zagospodarowaniem, kontynuacja wymiany sieci kanałowej na preizolowaną i uzupełnienia sieci drugorzędnej. Działania te nie mają charakteru systemowego a operacyjny i podejmowane będą dla potrzeb przekształceń istniejącej zabudowy oraz realizacji nowych obiektów i zmiany linii rozgraniczających ulic. Koszt budowy i przebudowy sieci cieplnych obciąża operatora podsystemu i inwestorów tym zainteresowanych. Warunki realizacji nowych sieci cieplnych podane będą w ustaleniach do planu. Układ istniejącej i projektowanej sieci cieplnej (stan po likwidacji odcinków kolidujących z planowaną zabudową) pokazano na załączonym rysunku infrastruktury technicznej. w zakresie gazownictwa Obszar objęty planem ma zapewnioną dostawę gazu ziemnego z dwu źródeł. Gaz średniego ciśnienia (dla odbiorców przemysłowych) dostarczany jest z magistrali gazowej gsc mm w ul. Lubelskiej i w ul. Żupniczej. W mieszkalnictwie wielorodzinnym użytkowany jest gaz niskiego ciśnienia. Jego źródłem jest stacja redukcyjno-pomiarowa II stopnia Wedel o przepustowości nom. 3000nm 3 /h. Stacja ta znajduje się poza granicami mpzp. Zasilana jest z gazociągu średniego ciśnienia gsc500mm ułożonego w ul. Zamoyskiego. Ze stacji II stopnia gaz niskoprężny wyprowadzony jest do odbiorców w rejonie Kamionka gazociągiem znaczenia podstawowegognc300mm w ul. Zamoyskiego Grochowskiej. Warunki dostawy gazu w obszarze planu są bardzo dobre, bez ograniczeń ilościowych i przy dostatecznym ciśnieniu. Układ magistral gazowych w rejonie Kamionka nie wymaga rozbudowy. Niezawodność dostaw gazu i przepustowość stacji II stopnia oraz sieci w obszarze planu są wystarczające. Gaz jest używany głównie do przygotowywania posiłków i częściowo (w starej zabudowie) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz w przemyśle (np. w zakładach piekarniczych przy ul. Lubelskiej). Plan przewiduje że w perspektywie docelowej cała kubatura będzie ogrzewana z miejskiej sieci cieplej a obecny główny odbiorca gazu - zakłady piekarnicze przy ul. Lubelskiej zostaną zlikwidowane (przeniesione poza obszar mpzp. Istniejąca w obszarze planu sieć drugorzędna jest dostosowana do wykształconego układu komunikacyjnego i zagospodarowania, tzn. jest kompletna i zamknięta (pierścieniowa). W każdej ulicy znajduje się jeden lub dwa gazociągi drugorzędne. Ewentualne zasilanie w gaz nowej uzupełniającej zabudowy w grupie mieszkalnictwa wielorodzinnego MW w obszarze planu możliwe będzie przyłączami z istniejącej sieci drugorzędnej niskiego ciśnienia. Przyjęto pełne pokrycie potrzeb w grupie mieszkalnictwa i wybranych usług. Przyjęte wskaźniki jednostkowe zapotrzebowania gazu uwzględniają jedynie potrzeby bytowe u wszystkich odbiorców. W mieszkalnictwie wielorodzinnym i w usługach gastronomii gaz ziemny używany będzie tylko do przygotowywania posiłków. Nie przewiduje się używania gazu przewodowego do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody. Obliczeniowe zapotrzebowanie na gaz Qmaxh dla całej zabudowy mieszkaniowej w obszarze objętym mpzp wynosi zatem: 6000M x 0,03nm 3 /hm = 180nm 3 /h, Przepustowość istniejących gazociągów i stacji gazowych jest wystarczająca, aby pokryć obliczone zapotrzebowanie na gaz. Nie przewiduje się w obszarze opracowania realizacji 17

18 urządzeń gazowych innych niż uzupełnienia sieci rozdzielczej lokalizowanej w liniach rozgraniczających ulic. Zasilanie w gaz nowej uzupełniającej zabudowy w obszarze planu możliwe będzie przyłączami z istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej. Koszt budowy i przebudowy sieci gazowych obciąża operatora podsystemu i inwestorów tym zainteresowanych. Warunki realizacji nowych sieci gazowych podane będą w ustaleniach do planu. Układ istniejącej i projektowanej sieci gazowej (stan po likwidacji odcinków kolidujących z planowaną zabudową) pokazano na załączonym rysunku infrastruktury technicznej. w zakresie elektroenergetyki W obszarze objętym planem występują urządzenia elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia. Na terenie objętym mpzp znajduje się rozdzielnia sieci miejskiej 15kV Żupnicza przewidziana w planie do adaptacji (zostanie wbudowana w większą kubaturę). W rejonie Kamionka napięcie 15kV i 0,4kV jest w pełni rozprowadzane liniami kablowymi. Sieć elektroenergetyczna zasilana jest poprzez rozdzielnię średniego napięcia Żupnicza z RPZ 110/15kV Wschodnia. Kablowe linie zasilająco-rozdzielcze 15kV pracują w układzie pętlowym. Wszystkie 22 stacje transformatorowe 15/0,4kV zinwentaryzowane w granicach lub przy granicy mpzp są wnętrzowe wolnostojące lub wbudowane. Część z nich znajduje się w obiektach nieczynnych zakładów przemysłowych i nie funkcjonuje. Istniejąca w obszarze planu kablowa sieć rozdzielcza 15kV jest dostosowana do wykształconego układu komunikacyjnego i zagospodarowania, tzn. jest kompletna i zamknięta w pętle. Wzrost zapotrzebowania na moc elektryczną ponad obecne zapotrzebowanie pokrywany będzie w perspektywie planu z rezerw istniejącego podsystemu. Zasilanie w energię elektryczną nowej zabudowy w obszarze planu możliwe będzie przyłączami kablowymi z rozdzielni niskiego napięcia przy istniejących stacjach transformatorowych lub z własnych nowych stacji. Sprawdzające obliczenie zapotrzebowania mocy elektrycznej odniesionej do szczytu energetycznego w wariancie o maksymalnej chłonności terenu wykonano na podstawie scalonych wskaźników zapotrzebowania mocy dla zaopatrzenia ludności w energię elektryczną do celów byt.-gospodarczych, zakładów użyteczności publicznej i oświetlenia zewnętrznego przy średniówkach dla mieszkalnictwa 516W/M oraz dla usług 10W/m 2 p.u. 6000M x 516W/M m 2 p.u. x 10W/m 2 = 5,7MW Dla sprawdzenia ilości potrzebnych w obszarze planu stacji transformatorowych przyjęto straty sieciowe ok.10% i rezerwę mocy też ok.10%, co daje wywołane realizacją planu obciążenie brutto odpowiednio 6900kW. n = 7600kW/430kW = 16 sztuk. Biorąc pod uwagę rezerwy mocy w stacjach transformatorowych aktualnie zasilających rejon Kamionka i planowane przekształcenia urbanistyczne przyjęto w planie budowę 5 nowych wnętrzowych stacji transformatorowych o mocy 630kVA każda wbudowanych w większe kubatury w lub wolnostojące. Lokalizacje wybranych planowanych stacji transformatorowych są pokazane w mpzp ideowo. Przyjmuje się, że układ urządzeń elektroenergetycznych podstawowych dla obszaru planu obejmujący RSM Żupnicza i czynne stacje transformatorowe 15/0,4kV jest nienaruszalny, wystarczający i podlega w planie adaptacji. Natomiast trasy kabli 15kV oraz 0,4kV przy kolizji z planowaną zabudową mogą podlegać korekcie pod warunkiem znalezienia tras zamiennych. Jest planowane w najbliższych latach (przed EURO 2012) ułożenie kabla ziemnego 110kV wzdłuż południowej i wschodniej granicy terenu objętego mpzp łączącego istn. RPZ 110/5kV Powiśle oraz planowane RPZ Stadion z RPZ Wschodnia. Na terenie objętym mpzp przy ul. Joselewicza zarezerwowano na wniosek RWE Stoen Operator Sp. z o.o. działkę o pow.0,16ha pod budowę RPZ 110/15kV Kamionek Stacja ta będzie realizowana jako obiekt wnętrzowy kubaturowy. 18

19 Poza w/w przewiduje się w obszarze opracowania przełożenia i uzupełnienia sieci i urządzeń średniego i niskiego napięcia. Działania te nie mają charakteru systemowego a operacyjny i podejmowane będą dla potrzeb przekształceń istniejącej zabudowy oraz realizacji nowych obiektów. Koszt budowy i przebudowy sieci gazowych obciąża operatora podsystemu i inwestorów tym zainteresowanych. Operator podsystemu, RWE SA planuje w 2009 roku przebudowę (modernizację) linii kablowej SN w ulicach: Żupnicza - na odc. RSM Żupnicza - ul. Bliska; Joselewicza - na odc. Bliska - Lubelska; Lubelska - na odc. Joselewicza Grochowska. Warunki realizacji nowych urządzeń elektroenergetycznych podane będą w ustaleniach do planu. Przebieg kabli 15kV oraz lokalizacje RSM 15kV i stacji transformatorowych 15/0,4kV a także lokalizacje planowanych urządzeń 110kV pokazano na załączonym rysunku infrastruktury technicznej. w zakresie telekomunikacji Podstawowym źródłem zasilania obszaru w łącza telefoniczne jest centrala automatyczna TP S.A. Szembeka zlokalizowana przy ul. Kordeckiego, poza granicami mpzp. Pojemność ani rezerwy w/w centrali nie jest ujawniona. Urządzenia telekomunikacyjne w obszarze planu to kable magistralne i rozdzielcze oraz szafki kablowe. Kable ułożone są przeważnie w kanalizacji. Nie występują napowietrzne linie telefoniczne. W planie przyjęto pełną obsługę telefoniczną przy wskaźniku gęstości telefonicznej 24 łączy na 100 mieszkańców (telefon w każdym gospodarstwie domowym) i 1 łącze na 50m 2 pu. Po uwzględnieniu przyjętych standardów obsługi oraz niezbędnych rezerw w sieci telefonicznej globalne potrzeby wyniosą docelowo: 6000M x 24NN/100M m 2 pu x 1NN/50m 2 pu. = ok.6640nn Rezerwa w sieci wynosi 10%. Zapotrzebowanie na numery centralowe dla określonej wyżej liczby łączy zostało obliczone przy założeniu 15% rezerwy katalogowej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania centrali telefonicznej. Zatem zapotrzebowanie na numery centralowe wyniesie docelowo 7300/0,85 = ok.8600nn Rozbudowa podsystemu nie wymaga zabezpieczania nowych terenów. Źródło i zasady obsługi nie ulegną zmianie w perspektywie planu. Generalnie, z uwagi na użytkowy charakter obsługi telekomunikacyjnej i planowane w miarę potrzeb zwiększanie pojemności centrali nie stawia się ograniczeń w zagospodarowaniu przestrzennym i kształtowaniu wielkości programu dla obszaru mpzp. Przebieg magistralnych kabli telekomunikacyjnych a także zakres projektowanych i przesądzonych do likwidacji i do realizacji odcinków tej sieci pokazano na załączonym rysunku w skali 1:1000. w zakresie usuwania odpadów Wywóz odpadów stałych z obszaru objętego mpzp prowadzą uprawnieni (posiadający odpowiednie zezwolenia) przedsiębiorcy. Największy udział w rynku wywozu odpadów komunalnych ma MPO. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy odpady komunalne niesegregowane wywożone są nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie. Zbiórka odpadów segregowanych, z uwagi a krótki czas od uchwalenia Regulaminu, prowadzona jest jeszcze w b. ograniczonym zakresie. Gospodarka odpadami stałymi w Warszawie oparta jest na trzech obiektach bazowych: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, tzw. Kompostownia Radiowo wraz ze składowiskiem odpadów technologicznych, powstających w procesie kompostowania. 19

20 Powstający tu kompost wykorzystywany jest do rekultywacji terenów zdegradowanych. Obiekt jest w fazie rekultywacji. Składowisko odpadów Łubna I w Gminie Góra Kalwaria. Składowisko jest obecnie poddawane procesowi rekultywacji. Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ulicy Gwarków. Obiekt przyjmuje dziennie ok. 300 ton zmieszanych odpadów komunalnych z prawobrzeżnej części Warszawy. Zastosowana linia technologiczna obejmuje procesy segregacji (odzysk surowców wtórnych), spalania, kompostowania frakcji organicznej, przeróbki odpadów powstałych podczas spalania na nieszkodliwy dla środowiska granulat. Gospodarka odpadami komunalnymi opiera się na podziale miasta na trzy kierunki wywozowe, związane z istniejącymi w/w instalacjami unieszkodliwiania odpadów: Odpady komunalne z rejonu Kamionka są wywożone na obiekt ZUSOK (Praga Północ i Południe, Targówek, Białołęka, Rembertów, Wawer). Zorganizowanym wywozem stałych odpadów komunalnych objęte będą wszystkie budynki mieszkalne i usługowe. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy odpady komunalne niesegregowane wywożone są nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie. Zbiórka odpadów segregowanych, z uwagi a krótki czas od uchwalenia Regulaminu, prowadzona jest jeszcze w b. ograniczonym zakresie. Zgodnie z obowiązującym na terenie miasta Warszawy regulaminem zaleca się prowadzenie selektywnej zbiórki: 1) odpadów organicznych, 2) szkła z zachowaniem podziału na szkło białe i kolorowe, 3) papieru i makulatury, 4) opakowań z tworzyw sztucznych, 5) złomu żelaza i metali kolorowych, i gromadzenia tych odpadów w pojemnikach (workach), oddzielnie każdy rodzaj odpadów. 11. Zasady realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym m.in. z: Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późń. zm.), Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207, poz.2016, z późn. zm.), Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.), Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz.627, z późn. zm.), Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.). Na obszarze planu realizowane będą następujące inwestycje celu publicznego: o znaczeniu ponadlokalnym: - budowa alei Tysiąclecia wchodzącej w skład pierścienia wokół śródmieścia, - budowa linii metra, o znaczeniu lokalnym: - inwestycje dotyczące układu drogowo-ulicznego, - inwestycje dotyczące komunikacji zbiorowej, - inwestycje dotyczące infrastruktury inżynieryjnej w tym budowa stacji RPZ Kamionek Sposób realizacji inwestycji wynikał będzie z wykorzystania możliwych do zastosowania rozwiązań techniczno-technologicznych, w sposób gwarantujący dobrą jakość wykonania. 20

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48 48. STARE CZYŻYNY-ŁĘG JEDNOSTKA: 48 POWIERZCHNIA: NAZWA: 450.27 ha STARE CZYŻYNY - ŁĘG KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Przekształcenie dawnego zespołu przemysłowego w rejonie Łęgu w ważny ośrodek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz. 3665 UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku

Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r.

Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi dla części obszaru miasta położonej w rejonie Lublinka.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dotyczącej terenu zabudowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 września 2001 r.

UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 września 2001 r. Lubel.01.89.1358 UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Pszczelniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna TURASZÓWKA II na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XXVIII/658/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. i Nr

Bardziej szczegółowo

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne 30. MYŚLIWSKA-BAGRY JEDNOSTKA: 30 POWIERZCHNIA: NAZWA: 425.36 ha MYŚLIWSKA - BAGRY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, a także jednorodzinna, w rejonie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Jana Styki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie

Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie (projekt) Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/390/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 28 czerwca 2001 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/390/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 28 czerwca 2001 r. Lubel.01.78.1169 UCHWAŁA Nr XLVI/390/2001 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego terenu Górna - Kolejowa w Puławach.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.)

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.) UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy ulicą Szczecińską

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. Rozdział 2. Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy

P R O J E K T. Rozdział 2. Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy Uchwała Nr... Rady Miasta Tarnobrzega z dnia... roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/173/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 roku

UCHWAŁA NR XXII/173/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 roku UCHWAŁA NR XXII/173/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujście - wieś Jabłonowo. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA UCHWAŁA OGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/442/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 1999 r. w sprawie miejscowego planu

Uchwała Nr XIV/442/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 1999 r. w sprawie miejscowego planu Uchwała Nr XIV/442/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego fragment osiedla Wyżyny w Bydgoszczy ograniczonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XXXVII/438/09 RADY MIASTA PIŁY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ludowej i Wawelskiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU MIASTA MILANÓWKA dot. działki nr ewid.

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU MIASTA MILANÓWKA dot. działki nr ewid. BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU MIASTA MILANÓWKA dot. działki nr ewid.24, obręb 05-15 zatwierdzony Uchwałą Nr 31/V/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 25

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 maja 2013 r. Poz. 3980 UCHWAŁA NR XXXI/634/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/113/12 RADY MIASTA DYNÓW. z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/113/12 RADY MIASTA DYNÓW. z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/113/12 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej oraz ul. Strażackiej w Dynowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii 1. KARTA TERENU NUMER 001 2. POWIERZCHNIA 6,50 ha Usługi - dzielnicowe centrum usługowe preferuje się: usługi handlu, gastronomii, kultury, biura instytucji komercyjnych, banki, usługi oświaty i nauki,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r. UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo Rogalne, gmina Siemiątkowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/112/2011 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 23 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/112/2011 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 23 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XIV/112/2011 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2015 r. projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r.

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz. 3394 UCHWAŁA NR XX.142.2012 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KOŚCIELNIKI. I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KOŚCIELNIKI. I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Krakowa z dnia... ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA. z dnia 11 czerwca 2015 r.

Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA. z dnia 11 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

3. Granice obszaru objętego planem naniesiono na rysunku planu, o którym mowa w 4 ust. 1.

3. Granice obszaru objętego planem naniesiono na rysunku planu, o którym mowa w 4 ust. 1. UCHWAŁA Nr VIII/46/99 RADY MIEJSKIEJ W MARKACH z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Marki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 2 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 854.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwalić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna BIAŁOBRZEGI II ul. Krakowska, zwany dalej planem.

Uchwalić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna BIAŁOBRZEGI II ul. Krakowska, zwany dalej planem. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna BIAŁOBRZEGI II ul. Krakowska na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XLVI/1020/02 z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia..

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działkę 75/4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia. 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 i art. 42 Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY KOBIERZYCE

RADA GMINY KOBIERZYCE RADA GMINY KOBIERZYCE UCHWAŁA Nr XII/152/07 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy torach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste rejon ulicy Prądzyńskiego dla zabudowy w terenie W7aU Na

Bardziej szczegółowo

ŚWIERCZEWO OSIEDLE. 132 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

ŚWIERCZEWO OSIEDLE. 132 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie OSIEDLE ŚWIERCZEWO Osiedle z duŝym udziałem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wysokiej intensywności (zabudowy blokowej) z funkcjami uzupełniającymi w formie enklaw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności,

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, b) usługi nieuciążliwe; b) budynki mieszkalne wolnostojące, c) budynki usługowe wolnostojące lub w połączeniu z zabudową mieszkaniową, pensjonatową, d) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. USTALENIA PLANU

ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. USTALENIA PLANU ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE USŁUG W KOMOROWICACH ŚLĄSKICH, W REJONIE ULICY POLIGONOWEJ OD ULICY MAZAŃCOWICKIEJ DO ULICY ŻOŁNIERSKIEJ ZMIENIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolno stojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

BRONOWICE WIELKIE JEDNOSTKA: 21

BRONOWICE WIELKIE JEDNOSTKA: 21 21. BRONOWICE WIELKIE JEDNOSTKA: 21 POWIERZCHNIA: NAZWA: 241.68 ha BRONOWICE WIELKIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnień; Zabudowa mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/ 1346 /14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 27 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 835.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic Litewskiej i Tarasa Szewczenki we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KONCENTRACJI USŁUG BRONOWICE WIELKIE WSCHÓD

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KONCENTRACJI USŁUG BRONOWICE WIELKIE WSCHÓD Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA HRUBIESZOWA OSIEDLE BASAJA ZACHÓD ZMIANA PLANU

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA HRUBIESZOWA OSIEDLE BASAJA ZACHÓD ZMIANA PLANU ZARZĄD MIASTA HRUBIESZOWA MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA HRUBIESZOWA OSIEDLE BASAJA ZACHÓD ZMIANA PLANU Uchwała Nr XXXVI/428/ 2002 RM w Hrubieszowie z dnia 27 marca 2002 r.

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 755.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/143/2007 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2007r.

UCHWAŁA NR XVI/143/2007 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2007r. 1 UCHWAŁA NR XVI/143/2007 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Zarzekowice w Sandomierzu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 3933 UCHWAŁA NR 1031/LIX/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 777/LVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU. z dnia 19 października 2010 r.

UCHWAŁA NR 777/LVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU. z dnia 19 października 2010 r. UCHWAŁA NR 777/LVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w dzielnicy Wymyślacz miasta Lublińca Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I

OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I TARNOGÓRSKIEJ 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 POŁOŻENIE 3 ANALIZA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR XXXVI/294/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 27 lutego 2014 r.

Szczecin, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR XXXVI/294/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR XXXVI/294/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../../. RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. Rozdział I Ustalenia ogólne

UCHWAŁA NR../../. RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. Rozdział I Ustalenia ogólne UCHWAŁA NR../../. RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Tarnowa w rejonie ul. Błonie, ronda Niepodległości i ul. Nowodąbrowskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXXII/2743/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 roku

Uchwała Nr LXXXII/2743/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 roku Uchwała Nr LXXXII/2743/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Praga

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE MAJOWE. 123 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE MAJOWE. 123 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zabudowy mieszkaniowej głównie wielorodzinnej wysokiej intensywności z ciągiem terenów usługowych (z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi) i produkcyjnoskładowych zlokalizowanych wzdłuŝ

Bardziej szczegółowo

1) remonty istniejących oraz lokalizacja nowych dróg dojazdowych z tym że

1) remonty istniejących oraz lokalizacja nowych dróg dojazdowych z tym że Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna Łukasiewicza II na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Krośnie Nr IV/42/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. i

Bardziej szczegółowo

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj]

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj] 5. DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5 POWIERZCHNIA: NAZWA: 143.50 ha DĘBNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności osiedla Dębniki

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik lub liczba ilości miejsc parkingowych. Brak danych. miejsca postojowe w ilości minimum 400 szt.

Wskaźnik lub liczba ilości miejsc parkingowych. Brak danych. miejsca postojowe w ilości minimum 400 szt. Załącznik 7 Spis planów - Śródmieście Dokument 4 30.4.1.MU,P mieszkaniowo-usługowa z produkcją nieuciążliwą a) zakłady produkcyjne - 25 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych, b) biura, handel, usługi

Bardziej szczegółowo

Nr jednostki planistycznej D.S.01 Powierzchnia w ha 23,67 Uwarunkowania

Nr jednostki planistycznej D.S.01 Powierzchnia w ha 23,67 Uwarunkowania Osiedle charakteryzujące się dominacją wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej duŝej intensywności. Usługi są skoncentrowane przy ul. A.Struga oraz występują lokalnie w zabudowie mieszkaniowej jako wolno

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4135 UCHWAŁA NR XI/56/15 RADY GMINY ŻÓRAWINA. z dnia 30 września 2015 r.

Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4135 UCHWAŁA NR XI/56/15 RADY GMINY ŻÓRAWINA. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4135 UCHWAŁA NR XI/56/15 RADY GMINY ŻÓRAWINA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych

Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urząd m.st. Warszawy Warszawa, 20 kwietnia 2016 r. sieć wodociągowa sieć

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo