SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI. do klasy pierwszej. Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4. w roku szkolnym 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI. do klasy pierwszej. Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4. w roku szkolnym 2015/2016"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI do klasy pierwszej Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4 w roku szkolnym 2015/201 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 25 poz ze zm.) 2. Ustawa z dnia grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dotycząca warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek (Dz. U. z 2014 r., poz. 7); 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 52 z późn. zm.). 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 5. Zarządzenie nr 12 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2015/201.. Statut Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie. II. ZASADY OGÓLNE 1. Do klasy pierwszej Gimnazjum 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie prowadzonego przez m. st. Warszawę, gminę Praga Południe przyjmowani są uczniowie a) z urzędu absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie danego Gimnazjum, b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwenci szkół podstawowych zamieszkali poza obwodem gimnazjum, w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

2 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie przyjętych w szkole kryteriów. 3. Rekrutacja prowadzona jest za pomocą Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji. 4. Wszystkich kandydatów (z rejonu i spoza rejonu) obowiązuje złożenie dokumentów wymienionych w pkt. VI z zachowaniem terminów wymienionych w pkt. IX. 5. Liczbę miejsc w klasach pierwszych ustala Dyrektor Gimnazjum na podstawie arkusza organizacji zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę.. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadzane jest postępowanie uzupełniające na zasadach określonych dla rekrutacji odbywającej się w terminie podstawowym. III. ODDZIAŁY 1. W roku szkolnym 2015/201 zaplanowano 4 oddziały ogólne w tym jeden z rozszerzonym językiem francuskim DELF i jeden oddział rozwijający myślenie matematyczne MATEMATYKA BEZ GRANIC. 2. W każdym oddziale pierwszym obowiązkowym językiem obcym jest język angielski lub niemiecki, a drugim jeden spośród 3 proponowanych na poziomie 0 - niemiecki, francuski, rosyjski. 3. Kandydaci deklarują wybór drugiego języka obcego nowożytnego. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów do oddziału/grupy językowej, dyrektor nie otwiera wyżej wymienionego. Kandydatom proponowany jest inny język spośród pozostałych dwóch. Lekcje drugiego języka obcego mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych. IV. SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną spośród pracowników szkoły oraz wyznacza jej przewodniczącego. 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna: a) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami i w terminach określonych w zasadach rekrutacji, b) sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego, c) ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły. 3. Procedury odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej są zapisane w Statucie Gimnazjum (Rozdział V, 34 ).

3 V. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI 1. Wszyscy kandydaci (z rejonu i spoza rejonu) składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wydrukowany z systemu elektronicznego i wypełniony wniosek/zgłoszenie podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) i kandydata. 2. Kandydaci są zobowiązani dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu zewnętrznego OKE. 3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności, niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno kwalifikacyjnym, jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 4. Niespełnienie obowiązków wymienionych w pkt. 1 i 2 traktowane jest jako rezygnacja z ubiegania się o miejsce. 5. O przyjęciu kandydata do wybranej klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.. W przypadku jednakowej liczby punktów o pierwszeństwie w przyjęciu decydują kolejno następujące kryteria: ocena zachowania, wynik sprawdzianu po klasie szóstej, ocena z matematyki. 7. Kandydaci z listy rezerwowej w miarę możliwości mogą być przyjęci do szkoły po ogłoszeniu list przyjętych w kolejności uzyskanych punktów rekrutacyjnych. VI. WYMAGANE DOKUMENTY 1. Wniosek/zgłoszenie o przyjęcie do szkoły (wydrukowane z Systemu), potwierdzone podpisem kandydata oraz rodziców (prawnych opiekunów). 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej. 4. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu. 5. Po ogłoszeniu listy przyjętych: Kartę zdrowia oraz Ankietę (druk przygotowany przez szkołę) zawierającą oczekiwania ucznia dotyczące wyboru drugiego języka, zajęć pozalekcyjnych. VII. SYSTEM ELEKTRONICZNEGO WSPOMAGANIA REKRUTACJI 1. Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie za pomocą Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji. 2. Szczegółowy harmonogram publikowany jest w Serwisie Biura Edukacji (www.edukacja.warszawa.pl, zakładka rekrutacja).

4 3. Istotne informacje dla kandydatów są przekazywane w komunikatach Biura Edukacji. VIII. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 1. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno kwalifikacyjnym do oddziałów ogólnych mogą uzyskać maksymalnie 100 punktów. 2. Punkty rekrutacyjne oblicza się z uwzględnieniem kryteriów i ich wagi punktowej przedstawionych w poniższej tabeli: KRYTERIA MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW Wynik sprawdzianu po klasie VI 40 UWAGI Laureaci konkursów kuratoryjnych, przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych na szczeblu wojewódzkim, finaliści konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych. 8 Maksymalnie 8 pkt, w tym: Laureaci konkursów kuratoryjnych, OCENY przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych na szczeblu wojewódzkim 8 pkt. Finaliści konkursów przedmiotowych pkt. Finaliści konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych 4 pkt. Ocena zachowania Wzorowe pkt., bardzo dobre 4 pkt., Ocena z języka polskiego Ocena z historii i społeczeństwa Ocena z języka obcego nowożytnego dobre 2 pkt. pozostałe: poprawne, nieodpowiednie i naganne 0 pkt. (celujący pkt., bardzo dobry - 5 (celujący pkt., bardzo dobry - 5

5 (celujący pkt., bardzo dobry - 5 Ocena z matematyki (celujący pkt., bardzo dobry - 5 Ocena z przyrody (celujący pkt., bardzo dobry - 5 Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na świadectwie (obowiązkowych i nieobowiązkowych) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Świadectwo z wyróżnieniem Świadectwo z wyróżnieniem 3 Osiągnięcia dodatkowe umieszczone na świadectwie ukończenia Osiągnięcia artystyczne 2 Zawody wiedzy 2 Osiągnięcia sportowe 2 Wolontariat 1 IX. TERMINARZ REKRUTACJI 15 kwietnia 2015 r. godz Dzień otwarty dla przyszłych pierwszoklasistów i ich rodziców do 2 maja 2015 r. Ogłoszenie listy uczniów klas szóstych szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum, którzy zostaną z urzędu przyjęci do klasy pierwszej

6 30 marca 10 kwietnia 2015 r. Uczniowie szkół podstawowych odbierają ze swoich placówek LOGINY i HASŁA 13 kwiecień 8 maja 2015 r. do godz Uczniowie szkół podstawowych: - logują się w systemie - uzupełniają wniosek/zgłoszenie - wypełniają i drukują wniosek/zgłoszenie - wydrukowany i podpisany wniosek przez rodziców/opiekunów prawnych wniosek/zgłoszenie, składają w gimnazjum pierwszego wyboru 11 maja 1 lipca 2015 do godz czerwca 24 czerwca 2015 r. do godz Potwierdzenie spełnienia kryterium szkolnego w gimnazjum Kandydaci mogą dokonać zmiany wyboru preferowanej szkoły 2 czerwca od godz lipca 2015 r. do godz Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu zewnętrznego osiągnięcia, a także karty zdrowia oraz Ankiety (druku opracowanego przez szkołę) co jest potwierdzeniem woli przyjęcia do Gimnazjum lipca 2015 r. godz Wywieszenie list uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do gimnazjum przez Szkolna Komisję Rekrutacyjną do 7 lipca 2015 r. do godz Uczniowie (kandydaci) potwierdzają wolę uczęszczania do gimnazjum poprzez złożenie w nim oryginałów wymaganych dokumentów 8 lipca 2015 r. godz Wywieszenie list przyjętych uczniów do GIMNAZJUM od 8 lipca 2015 r. po wywieszeniu list przyjętych Rekrutacja uzupełniająca i rozpoczęcie procedury odwoławczej zgodnie z ustawą o systemie oświaty Przyjęto na radzie pedagogicznej w dniu 2 lutego 2015 r.

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 I. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2

Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2015/2016 do Technikum Samochodowego nr 2 i Zasadniczej Szkoły Samochodowej nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie al. Jana

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji

ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji 1. Gimnazjum przeprowadza rekrutację uczniów z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015. ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ i PIERWSZEJ KLASY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. JANA PAWŁA II NA ROK SZKOLNY 201/201 Szanowni Rodzice/Opiekunowie marca 201 r. rozpoczyna się rekrutacja

Bardziej szczegółowo

III Rekrutacja do Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu

III Rekrutacja do Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu Wyciąg z REGULAMINU REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu Podstawa prawna: na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

1. Od roku szkolnego 2010/2011 na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych.

1. Od roku szkolnego 2010/2011 na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Regulamin przyjęć do klasy wstępnej (pre - IB) Programu Matury Międzynarodowej (INTERNATIONAL BACCALAREATE DIPLOMA PROGRAMME) w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 na rok

Bardziej szczegółowo

Zasady i regulamin rekrutacji do klas I Gimnazjum Integracyjnego nr 54 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015 / 2016

Zasady i regulamin rekrutacji do klas I Gimnazjum Integracyjnego nr 54 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015 / 2016 Zasady i regulamin rekrutacji do klas I Gimnazjum Integracyjnego nr 54 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015 / 2016 Podstawy prawne rekrutacji: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro)

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro) Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 23. lutego 2015 r. REGULAMIN R E K R U T A C J I NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2012/2013 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w Decyzji Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2011/2012 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Wprowadzenie INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Zanim zdecydujesz, do których szkół, a w ramach nich do których oddziałów będziesz kandydował, zapoznaj się z tymi szkołami: przeanalizuj

Bardziej szczegółowo

www.wroclaw.pl/edukacja 2011-02-21 1/8

www.wroclaw.pl/edukacja 2011-02-21 1/8 I. Kod dostępu...2 a. Kod dostępu... 2 b. Logowanie do systemu... 2 II. Wybór szkoły...3 a. Deklaracja nauki w klasach sportowych lub oddziałach dwujęzycznych... 4 b. Deklaracja nauki w szkole dla kandydatów

Bardziej szczegółowo