ZGROMADZENIE PLENARNE LIPCA 2005 R. ZESTAWIENIE PRZYJETYCH OPINII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZGROMADZENIE PLENARNE 13-14 LIPCA 2005 R. ZESTAWIENIE PRZYJETYCH OPINII"

Transkrypt

1 Europejski Komitet Ekonomiczno-Spoleczny Bruksela, 20 lipca 2005 r. ZGROMADZENIE PLENARNE LIPCA 2005 R. ZESTAWIENIE PRZYJETYCH OPINII Pelna tresc opinii EKES-u dostepna jest we wszystkich jezykach urzedowych na stronie internetowej Komitetu: Greffe CESE 110/2005 FR-EN MJ/ab PL

2 - 1 - W sesji plenarnej wzial udzial p. Douglas ALEXANDER, brytyjski minister ds. europejskich, w imieniu obecnej Prezydencji brytyjskiej Rady Unii Europejskiej, który przedstawil priorytety programu Prezydencji Wielkiej Brytanii oraz p. Ján FIGEL, czlonek Komisji Europejskiej, który zabral glos na temat edukacji, szkolen, kultury oraz wielojezycznosci. Ponadto przeprowadzono formalna debate na temat aktualnej sytuacji w Europie oraz inicjatywy Informowanie o Europie. 1. POLITYKA SPOLECZNA Agenda Spoleczna Sprawozdawca: Ursula ENGELEN-KEFER (Pracownicy DE) Dokumenty: COM(2005) 33 koncowy CESE 846/2005 Z Agenda Spoleczna zwiazane sa szczególne oczekiwania w okresie EKES uwaza, iz sam wzrost oraz zatrudnienie nie przyniosa automatycznie poprawy sytuacji spolecznej, mimo iz zwiekszenie wzrostu jest kluczowym warunkiem poradzenia sobie z problemem bezrobocia i polepszenia sytuacji spolecznej. Zadaniem europejskiej polityki spolecznej jest utrzymanie i rozwijanie europejskiego modelu spolecznego poprzez wykorzystanie skutecznych instrumentów na szczeblu wspólnotowym. Szczególny wklad polityki spolecznej obejmuje: europejska strategie na rzecz zatrudnienia; srodki koordynacyjne stosowane celem promowania integracji spolecznej i reformy systemów zabezpieczenia spolecznego; jednoczesne polepszenie i wyrównanie warunków zycia i pracy poprzez ustanowienie na odpowiednim poziomie standardów spolecznych. EKES z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji Europejskiej w sprawie Agendy Spolecznej, który pomaga uwypuklic znaczenie polityki spolecznej i realizacji celów strategii lizbonskiej. Mimo iz dokument zaklada przyjecie podejscia strategicznego, komunikat nie spelnia calkowicie wszystkich szczególnych oczekiwan zwiazanych z sródokresowym przegladem strategii lizbonskiej. EKES oczekuje, iz strategicznym ramom beda towarzyszyc konkretne srodki. Zdaniem EKES, nowa Agenda Spoleczna powinna byc spójna z programem dzialan obejmujacym kolejne piec lat oraz w wiekszym stopniu uwzgledniac ustalenia i propozycje Grupy Wysokiego Szczebla ds. przyszlosci polityki spolecznej w rozszerzonej Unii Europejskiej. Kontakt : Pierluigi Brombo (tel. :

3 - 2 - Ewa Kaniewska (tel. : POLITYKA PRZEDSIEBIORSTW OZYWIENIE I KONTROLA DZIALALNOSCI SEKTOROWEJ Delokalizacja przedsiebiorstw Sprawozdawca: José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Pracodawcy ES) Wspólsprawozdawca: Jürgen NUSSER (delegat, kat. 3 DE) Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej CESE 851/2005 Wybór miejsca prowadzenia dzialalnosci przez przedsiebiorstwo stanowi strategiczna kwestie, wymagajaca uwzglednienia licznych elementów o bardzo zróznicowanym charakterze, które zostaly przedstawione w opinii. Delokalizacja stanowi prawdziwe wyzwanie dla spoleczenstwa europejskiego, które z teoretycznego punktu widzenia mozna rozwazac w dwóch perspektywach: z jednej strony mamy do czynienia z delokalizacja przedsiebiorstw do innego panstwa czlonkowskiego, w poszukiwaniu bardziej dogodnych warunków, z drugiej strony zas, z delokalizacja do innych panstw poza obszarem UE, takich jak kraje wschodnioazjatyckie lub tzw. wschodzacych gospodarek, posród których szczególne znaczenie maja Chiny. Delokalizacja moze pociagac za soba, poza bezposrednia utrata stanowisk pracy, inne problemy, np. wzrost obciazen spolecznych dla panstw, których taka delokalizacja dotyka, zaostrzenie problemu wylaczenia spolecznego oraz wolniejszy wzrost calej gospodarki, szczególnie ze wzgledu na globalne oslabienie popytu. Pomimo wystepowania takich skutków, restrukturyzacja nie powinna oznaczac regresu spolecznego oraz utraty przewagi ekonomicznej; taka restrukturyzacja jest czesto konieczna dla przetrwania i rozwoju przedsiebiorstw, niemniej towarzyszace jej zmiany nalezy przeprowadzac w taki sposób, by ich skutki na zatrudnienie i warunki pracy byly jak najbardziej krótkotrwale i ograniczone w swoim zasiegu. Celem zapobiezenia, jak tylko jest to mozliwe, przenoszeniu sie przedsiebiorstw europejskich do innych regionów nalezy wzmocnic szereg podstawowych aspektów polityki przemyslowej: skupienie sie na edukacji, szkoleniach i umiejetnosciach, jako ze potencjal ludzki i wiedza fachowa stanowia przewage konkurencyjna; sprzyjanie badaniom i innowacji, jednoczesnie czuwajac nad tym, by badania takie przekladaly sie na postep pod wzgledem innowacji w przemysle; prowadzenie polityki w dziedzinie konkurencji sprzyjajacej celom polityki przemyslowej; uswiadamianie konsumentom skutków ich zachowania;

4 - 3 - wzmocnienie wspólpracy publiczno-prywatnej w kluczowych sektorach; wyposazenie Unii Europejskiej w instrumenty finansowe majace na celu lepsze przewidywanie i zarzadzanie przemianami w przemysle; inwestowanie w infrastrukture, aby wspomagac dzialalnosc przedsiebiorstw; promowanie przedsiebiorczosci oraz zapewnianie warunków sprzyjajacych tworzeniu i rozwojowi dzialalnosci przedsiebiorstw; ksztaltowanie i realizacja polityk spolecznych pozwalajacych na ograniczenie ewentualnych negatywnych skutków delokalizacji przedsiebiorstw; zapewnienie konstruktywnej i kreatywnej równowagi pomiedzy interesami róznych zainteresowanych podmiotów poprzez rzeczywisty dialog spoleczny; dzialanie na rzecz tworzenia globalnych i konkurencyjnych rynków, których zasady dzialania przestrzegane sa przez wszystkich. Unia Europejska musi zatem byc obecna i aktywna w organizacjach miedzynarodowych celem zapewnienia poszanowania tych regul, a jezeli takie zasady nie sa przestrzegane, celem zagwarantowania, by istniejace mechanizmy byly stosowane w jak najbardziej efektywny sposób. Celem powinno byc zachecanie do realizacji nowych przedsiewziec w Europie, utrzymania w niej istniejacych inwestycji oraz dalszych inwestycji europejskich za granica. Kontakt: José Miguel Cólera Rodríguez (tel.: ; Badania w sektorze wegla i stali Sprawozdawca: Goran LAGERHOLM (Pracodawcy SE) Wspólsprawozdawca: Enrico GIBELLIERI (delegat, kat. 2 IT) Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej CESE 845/2005 Po okresie przejsciowym, trwajacym trzy lata, program badan RFCS dowiódl swojej skutecznosci, szczególnie poniewaz w duzym stopniu doprowadzil do integracji sieci ekspertów z poprzednich programów badan Europejskiej Wspólnoty Wegla i Stali. EKES zaleca utrzymanie w najblizszej przyszlosci tych samych organów doradczych (COSCO, SAG oraz CAG, grupy techniczne) celem zarzadzania programem oraz tej samej procedury oceny. EKES wraca sie do Komisji o zastanowienie sie nad zwiekszeniem uczestnictwa ekspertów w grupach technicznych. EKES popiera stworzenie Europejskich Platform Technologicznych, w ramach których sektor weglowy i stalowy moga znalezc odpowiednie warunki do tworzenia i koordynacji swoich polityk, jak równiez dzialalnosci w zakresie badan i prac rozwojowych, przy wykorzystaniu wszystkich dostepnych srodków europejskich. EKES stanowczo opowiada sie za szybkim i znaczacym wlaczeniem przedsiebiorstw, centrów badawczych i uniwersytetów w nowych Panstwach Czlonkowskich do nowego programu badan

5 - 4 - RFCS oraz dzialan zwiazanych z odpowiednimi Europejskimi Platformami Technologicznymi dla sektora weglowego i stalowego. W odniesieniu do sektora stalowego, EKES wskazal na ponizsze, zasadnicze kwestie: ochrona srodowiska naturalnego (zwlaszcza ograniczenie emisji CO2) oraz zwiekszenie efektywnosci energetycznej stanowia dwa zagadnienia o wymiarze horyzontalnym, które sa istotne dla programów badawczo-rozwojowych, bezpieczenstwo i ochrona, sposoby przyciagniecia i zatrzymania wykwalifikowanych pracowników, okreslenie droga konsensusu konkretnych priorytetowych tematów w odniesieniu do Platformy Technologii Stali; wparcie wladz na szczeblu europejskim celem zapewnienia, ze platforma dla sektora stalowego bedzie przyjeta jako platforma priorytetowa, która bedzie mogla korzystac ze wspólnej inicjatywy technologicznej (Joint Technology Initiative); W odniesieniu do sektora weglowego, EKES z zadowoleniem przyjmuje nowe priorytety europejskie w zakresie energii, które akcentuja znaczenie technologii czystego wegla celem ochrony klimatu i srodowiska naturalnego, jak równiez bezpieczenstwa zaopatrzenia w energie w Unii Europejskiej, oraz które deklaruja zobowiazanie Unii Europejskiej do stosowania technologii czystego wegla, traktujac je jako kluczowy priorytet dla badan w ramach siódmego programu ramowego (7th Framework Programme). Program ten powinien zatem miec na celu poprawe wydajnosci i efektywnosci celem ograniczenia emisji i zrównowazonego korzystania z dostepnych zasobów a takze rozwazenie zastosowania srodków dot. sekwestracji i skladowania CO2. Ze wzgledu na to, ze strategie i narzedzia sluzace badaniom górnictwa w róznych sektorach zostana udostepnione przez zajmujaca sie szerszym zakresem dzialan Europejska Platforme Technologii Wydobywczej, zachowac nalezy uzupelniajacy charakter programu RFCS - program ten powinien byc ukierunkowany na okreslone badania i rozwój technologiczny w zakresie wydobycia wegla. Kontakt: Jakob Andersen (tel.: ;

6 - 5 - Dostep do rynku uslug portowych Sprawozdawca: Daniel RETUREAU (Pracownicy FR) Dokumenty: COM(2004) 654 koncowy -2004/0240 (COD) CESE 848/2005 Komitet uwaza, iz zamiast obecnego projektu dyrektywy bardziej pozadane wydawaloby sie opracowanie dyrektywy ramowej o wiele mniejszym stopniu szczególowosci, dajacej wystarczajaca mozliwosc zastosowania zasady pomocniczosci. Biorac pod uwage powazne róznice w wielkosci i rodzaju portów, stosowanie zasady pomocniczosci w projektowanym ustawodawstwie i lokalna spójnosc polityk rozwoju portów wydaja sie Komitetowi korzystniejsze niz proponowane w projekcie dyrektywy ujednolicone przepisy. Taka dyrektywa ramowa nie powinna w zaden sposób wplywac na prawa i obowiazki Panstw Czlonkowskich w odniesieniu do ich przepisów dotyczacych spraw spolecznych i zatrudnienia, zdrowia publicznego i srodowiska naturalnego, bezpieczenstwa, porzadku publicznego i uslug pozytku publicznego; powinna takze uwzgledniac zobowiazania miedzynarodowe Panstw Czlonkowskich, takich jak konwencje morskie Miedzynarodowej Organizacji Pracy. Komitet zaluje, iz nie zostala przeprowadzona ocena oddzialywania projektu dyrektywy, co jest sprzeczne z zadeklarowanym zobowiazaniem Komisji do stanowienia lepszego prawa od momentu opublikowania bialej ksiegi nt. sprawowania rzadów. Kontakt: Raffaele Del Fiore (tel.: ; REACH przepisy dotyczace produktów chemicznych Sprawozdawca: Paolo BRAGHIN (Pracodawcy IT) Dokumenty: opinia dodatkowa CESE 850/2005 W zamysle omawiana tutaj opinia dodatkowa miala stanowic nawiazanie i komentarz do ostatnich wydarzen zwiazanych z debata nad nowymi europejskimi przepisami w zakresie produktów chemicznych, REACH. Skupia sie ona przede wszystkim na: ostatnich ocenach oddzialywania przeprowadzonych przez Komisje; kryteriach rejestracji i zadaniach; róznych propozycjach omawianych na szczeblu Rady Ministrów. Komitet proponuje, by celem zapewnienia jego skutecznosci, mechanizm rejestracji okreslal wyraznie:

7 - 6 - substancje objete proponowanym systemem; swój zakres, zwlaszcza poprzez uscislenie kryteriów oraz kategorii, które zostana wylaczone (obecnie wspomina sie o nich w kilku róznych artykulach rozporzadzenia); obowiazki dotyczace przeplywu informacji pomiedzy producentami, importerami a kolejnymi uzytkownikami (zarówno przemyslowymi, jak i profesjonalnymi) jednej i tej samej substancji; mechanizmy, bodzce i korzysci dla przedsiebiorstw w zwiazku z tworzeniem konsorcjów. W tym kontekscie Komitet podkresla takze potrzebe unikania powielania testów, nie tylko w przypadku doswiadczen przeprowadzanych na zwierzetach. Celem unikniecia niesprawiedliwego podzialu kosztów rejestracji i testów, Komitet proponuje: zmniejszenie oplat rejestracyjnych oplata ta jest skromna w przypadku niewielkich ilosci substancji, jednak staje sie znaczna wraz z ich wzrostem. Nalezaloby przewidziec bardziej znaczaca redukcje niz proponowana obecnie postanowieniami art. 10 ust. 2 jedna trzecia, jesli kilka firm nalezacych do konsorcjum przedklada ten sam zestaw danych; podzial kosztów testów przeprowadzanych na zwierzetach pomiedzy czlonków forum (przewidziany w drugim akapicie art. 28 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1) nie wydaje sie sprawiedliwe, by dzielic koszty po równo, nie biorac pod uwage poszczególnych wielkosci produkcji. Komitet uwaza, ze bardziej uzasadnione byloby zastosowanie kryteriów odnoszacych sie do obrotu danej substancji lub ilosci sprzedanej w ciagu trzech poprzedzajacych lat; jeszcze bardziej niesprawiedliwe wydaje sie dzielenie na pól kosztów testów przeprowadzanych na zwierzetach, które wczesniej ponosic musialy osoby rejestrujace (art. 25 ust. 5 i 6). Dla kogos, kto dokonuje rejestracji pózniej, taki próg móglby okazac sie bariera wejscia na rynek nie do pokonania. Opinia analizuje niektóre propozycje omawiane na szczeblu Rady. Komitet ostrzega, iz system OSOR (jedna substancja, jedna rejestracja), który mialby zapobiegac dublowaniu sie rejestracji, móglby zrodzic watpliwosci dotyczace konfliktu pomiedzy obowiazkowym ujawnianiem danych a poufnoscia. Komitet przychyla sie do propozycji maltansko-slowenskiej dotyczacej substancji w malych ilosciach, która wedlug niego nie zmienia zasadniczych aspektów REACH, ale oferuje proste i elastyczne rozwiazania. Z zadowoleniem przyjmuje takze propozycje szwedzka, odnoszaca sie do substancji znajdujacych sie w wyrobach, poniewaz przedstawia ona pewne narzedzia rozwiazania tej skomplikowanej kwestii. Komitet zgadza sie, ze przepisy dotyczace REACH spelnia swoja role, gdy wzmocnione zostana zasady stosujace sie do substancji znajdujacych sie w wyrobach. Komitet popiera takze propozycje francuska (SAFE), zakladajaca wzmocnienie Agencji ds. Substancji Chemicznych. Wreszcie Komitet wyraza nadzieje, ze gleboka dyskusja toczaca sie pomiedzy odpowiednimi wladzami i zainteresowanymi podmiotami pomoze wypracowac skuteczne polityki i instrumenty, które wraz z mechanizmami rynkowymi wspierac beda innowacyjny rozwój przemyslu chemicznego oraz uwzgledniac kwestie ochrony zdrowia i srodowiska naturalnego. - Kontakt: Annika Korzinek

8 - 7 - (tel.: ; 3. POLITYKA SASIEDZTWA I SPÓJNOSCI TERYTORIALNEJ Stosunki Rosja-UE Sprawozdawca: Filip HAMRO-DROTZ (Pracodawcy FI) Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej - CESE 849/2005 Federacja Rosyjska, która odgrywa kluczowa role w Europie i na swiecie, jest strategicznym partnerem Unii Europejskiej. W kontekscie rozszerzenia Unii Europejskiej znaczenie wspólpracy sasiedzkiej pomiedzy Unia a Rosja wzroslo jeszcze bardziej, a konsolidacja wzajemnych dobrych stosunków jest istotna dla obu stron. Zaciesnianie stosunków Unia Europejska-Rosja wymaga równiez silnego wsparcia ze strony zorganizowanego spoleczenstwa obywatelskiego. Wysilki podejmowane przez spoleczenstwo obywatelskie maja na celu poprawe wspólpracy pomiedzy UE a Rosja, a takze rozbudowe struktur spoleczenstwa obywatelskiego oraz wzmocnienie demokracji w Rosji. EKES zaleca, aby: UE przyjela spójna polityki wobec Rosji oraz by wdrazala ja w sposób pragmatyczny, UE w wystarczajacym stopniu uwzglednila kwestie odnoszace sie do spoleczenstwa obywatelskiego; nalezy tutaj wymienic osobista odpowiedzialnosc, poszanowanie praworzadnosci, jednostki i wlasnosci, prawa czlowieka (m.in. wolnosc mediów, wolne wybory, pluralizm polityczny, równosc szans oraz prawa mniejszosci), przejrzystosc, integralnosc, godnosc ludzka, równosc i wolnosc slowa, prawo do zrzeszania i podstawowe prawa pracownicze, dobre stosunki pomiedzy pracodawcami i pracownikami oraz wlasciwa ochrone socjalna. byla promowana i rozwijana wspólpraca pomiedzy zorganizowanym spoleczenstwem UE i Rosji, UE oraz Rosja promowaly mobilnosc transgraniczna poprzez ulepszanie infrastruktury i ulatwianie procedur skladania wniosków o wizy. Kontakt : Jacques Kemp (tel.: ; Strategia dla regionów peryferyjnych Sprawozdawca: Margarita LÓPEZ ALMENDARIZ (Pracodawcy ES) Dokumenty: COM(2004) 343 koncowy CESE 847/2005

9 - 8 - Komitet z zadowoleniem przyjmuje fakt, ze Komisja Europejska uwzglednila jego zalecenie wyrazone w opinii Strategia przyszlosci dla peryferyjnych regionów Unii Europejskiej dotyczace wzmocnienia Grupy miedzyresortowej na rzecz regionów peryferyjnych, poprzez zapewnienie jej dodatkowych zasobów ludzkich, w drodze powolania odrebnej jednostki w ramach DG Regio; ma takze nadzieje, iz funkcjonowanie wspólpracy miedzyresortowej nie zostanie utrudnione. Komitet z satysfakcja przyjmuje uznanie w komunikacie Komisji faktu, ze podstawa odrebnego statusu regionów peryferyjnych sa zasady równosci i proporcjonalnosci. Pozwala to na traktowanie ich sytuacji w zróznicowany sposób tak, aby zamieszkujacy w nich obywatele europejscy dysponowali tymi samymi szansami, co obywatele innych regionów. Komitet podziela troske Komisji o wpisanie regionów peryferyjnych do strategii lizbonskiej i goeteborskiej w celu zwiekszenia zatrudnienia, nasilenia reform gospodarczych i wzmocnienia spójnosci spolecznej i dlatego tez proponuje wykorzystanie ich potencjalu w dziedzinie spoleczenstwa wiedzy. Zdaniem Komitetu dynamika sektora turystycznego stanowi znaczaca wartosc dodana, przyczyniajaca sie do zwiekszania konkurencyjnosci gospodarki w regionach peryferyjnych. Niemniej nie nalezy sprzyjac nadmiernemu wzrostowi tego sektora, gdyz moze to doprowadzic do zachwiania równowagi i miec negatywny wplyw na zrównowazony rozwój tych regionów z punktu widzenia srodowiska naturalnego. Komitet zauwaza, iz strategia Komisji dla regionów peryferyjnych oparta jest prawie wylacznie na dwóch konkretnych instrumentach, a mianowicie programie kompensowania trwalych ograniczen oraz planie dzialania na rzecz szerszego sasiedztwa. Kontakt : Alberto Allende (tel.: ;

10 PRAWO SPÓLEK I PODATKI Tworzenie spólek akcyjnych Sprawozdawca: Umberto BURANI (Pracodawcy IT) Dokumenty: COM(2004) 730 koncowy -2004/0256 (COD) CESE 843/2005 Komitet popiera cele okreslone w projekcie dyrektywy a takze, ogólnie, srodki za pomoca których Komisja ma zamiar je realizowac. Niemniej wedlug Komitetu Komisja nie moze przekraczac swoich uprawnien i kompetencji, polegajacych na wprowadzaniu usprawnien a nie zmian do istniejacych uregulowan. To wlasnie w tym duchu EKES pragnie wniesc swój wklad, formulujac uwagi na temat ponizszych zagadnien, a mianowicie: - wyceny wkladu w formie papierów wartosciowych notowanych na gieldzie, - eksperta, który ma dokonac wyceny wkladów kapitalowych oraz standardów i procedur wyceny, - koniecznosci powolania jednego organu w sprawach uregulowan dotyczacych spólek i ich kontroli, który powinien równiez spelniac funkcje sadownicza, - uprawnienia do nabywania przez spólki akcji wlasnych, - terminu przeprowadzania analizy przeplywu srodków pienieznych (cash-flow), - prawa walnego zgromadzenia do uzyskiwania w kazdym przypadku informacji o zrealizowanych operacjach oraz otrzymywania sprawozdania na temat kazdej pozycji budzetowej, - pojecia akcjonariusza wiekszosciowego, - gwarancji przejrzystosci, - mozliwosci dostepnej dla akcjonariuszy mniejszosciowych, indywidualnie lub wspólnie, do zobowiazania akcjonariusza wiekszosciowego do nabycia ich akcji. Kontakt: Aleksandra Klenke (tel.: ;

11 Sprawozdania roczne niektórych rodzajów spólek Sprawozdawca: Harry BYRNE (Pracodawcy IE) Dokumenty: COM(2004) 725 koncowy -2004/0250 (COD) CESE 844/2005 Projekt ma na celu dalsze umocnienie zaufania publicznego w stosunku do tresci sprawozdan finansowych i raportów rocznych publikowanych przez spólki europejskie. W zwiazku z powyzszym zalozeniem niezbedne jest zapewnienie akcjonariuszom oraz pozostalym zainteresowanym stronom (tzn. pracownikom i dostawcom) rzetelnych, pelnych i latwo dostepnych informacji. EKES zglosil szczególowe uwagi do niektórych punktów tego dokumentu, jednak zasadniczo popiera sformulowane w nim cele i wyraza przekonanie, ze dzialanie to jest niezbedne, aby chronic interesy wszystkich zainteresowanych stron. Kontakt: Joao Pereira dos Santos (tel.: ; VAT - Okres stosowania minimalnej stawki standardowej Sprawozdawca: Umberto BURANI (Pracodawcy IT) Dokumenty: COM(2005) 136 koncowy -2005/0051 (CNS) CESE 852/2005 Wziawszy pod uwage obecna sytuacje w zakresie polityki podatkowej Panstw Czlonkowskich, a zwlaszcza w zakresie podatku VAT, Komitet moze tylko z zadowoleniem przyjac inicjatywe Komisji. EKES chcialby jednakze skorzystac z tej okazji dla podkreslenia, ze mówienie o systemie tymczasowym VAT-u w odniesieniu do systemu istniejacego od dziesiatków lat w oczekiwaniu na bardzo problematyczny, definitywny system, jest mistyfikacja, której EKES nie jest juz sklonny akceptowac. Rada powinna zadeklarowac, ze w imie przejrzystosci wobec obywateli, na która sie powolywano wielokrotnie nadal bedzie dazyc do celu strategicznego harmonizacji VAT-u, którego, realistycznie rzecz biorac, nie mozna osiagnac w krótkiej i sredniookresowej perspektywie. Kontakt: Roberto Pietrasanta (tel.: ; Greffe CESE 110/2005 FR-EN MJ/ab

POSIEDZENIE PLENARNE. Z DNIA 15-16 WRZESNIA 2004 r. ZESTAWIENIE PRZYJETYCH OPINII

POSIEDZENIE PLENARNE. Z DNIA 15-16 WRZESNIA 2004 r. ZESTAWIENIE PRZYJETYCH OPINII Europejski Komitet Ekonomiczno-Spoleczny Bruksela, 29 wrzesnia 2004 r. POSIEDZENIE PLENARNE Z DNIA 15-16 WRZESNIA 2004 r. ZESTAWIENIE PRZYJETYCH OPINII Pelne wersje opinii EKES w 20 jezykach urzedowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ. Katowice, dnia 13 maja 2011 rok

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ. Katowice, dnia 13 maja 2011 rok POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 13 maja 2011 rok Plan prezentacji: 1. Strategia EUROPA 2020 - nowe kierunki dzia aæ Unii Europejskiej do 2020 roku 2. Dzia ania legislacyjne Komisji

Bardziej szczegółowo

Zadaniem kierownika komórki audytu wewnetrznego jest ustalenie podzialu zadan audytowych, który zapewni wykonanie tego planu.

Zadaniem kierownika komórki audytu wewnetrznego jest ustalenie podzialu zadan audytowych, który zapewni wykonanie tego planu. Pomimo, ze dzialalnosc audytu wewnetrznego powinna byc w pelni zgodna ze Standardami moga wystapic przypadki odstepstw Jesli maja one wplyw na prace audytora wewnetrznego, o kazdym takim odstepstwie powinien

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Opis proponowanych zmian

UZASADNIENIE. I. Opis proponowanych zmian UZASADNIENIE I. Opis proponowanych zmian Projekt ustawy nowelizuje przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W sprawie utworzenia Konsorcjum. Kraków Rzeczpospolita Polska 21 maja 2012 r.

UMOWA. W sprawie utworzenia Konsorcjum. Kraków Rzeczpospolita Polska 21 maja 2012 r. UMOWA W sprawie utworzenia Konsorcjum «Miedzynarodowy Instytut Rozwoju Miast» Kraków Rzeczpospolita Polska 21 maja 2012 r. Federalna panstwowa instytucja naukowa «Instytut Bezpieczenstwa Jadrowego» Rosyj

Bardziej szczegółowo

ZAUFANIE DO POLSKICH NEGOCJATORÓW I OPINIE O SKUTKACH PRZYSTAPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

ZAUFANIE DO POLSKICH NEGOCJATORÓW I OPINIE O SKUTKACH PRZYSTAPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ ZAUFANIE DO POLSKICH NEGOCJATORÓW I OPINIE O SKUTKACH PRZYSTAPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, czerwiec 1999 Prawie polowa Polaków (48%) ma zaufanie do polskich przedstawicieli prowadzacych

Bardziej szczegółowo

OCENA NEGOCJACJI I OPINIE O SKUTKACH PRZYSTAPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

OCENA NEGOCJACJI I OPINIE O SKUTKACH PRZYSTAPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ OCENA NEGOCJACJI I OPINIE O SKUTKACH PRZYSTAPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, listopad 1999 Niewiele ponad dwie piate spoleczenstwa (42%) twierdzi, ze ma zaufanie do przedstawicieli Polski w

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Zmiany techniczno -porzadkujace Zmiany w zakresie wspólpracy z gospodarka

UZASADNIENIE Zmiany techniczno -porzadkujace Zmiany w zakresie wspólpracy z gospodarka UZASADNIENIE Zasadniczym celem proponowanych zmian obowiazujacej ustawy z dnia 8 pazdziernika 2004 roku o zasadach finansowania nauki jest z jednej strony poprawa efektywnosci sytemu finansowania badan

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNETRZNEGO. Celem Kodeksu etyki audytora wewnetrznego, zwanego dalej "Kodeksem", jest

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNETRZNEGO. Celem Kodeksu etyki audytora wewnetrznego, zwanego dalej Kodeksem, jest Zalaczniki Nr 2 do Zarzadzenia Nr )'?'/'.2004 Starosty Poznanskiego z dnia J..~...(Q.~..2004 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNETRZNEGO WSTEP Celem Kodeksu etyki audytora wewnetrznego, zwanego dalej "Kodeksem",

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiewziec w zakresie dostosowywania przedsiebiorstw do wymogów ochrony srodowiska dzialanie 2.4

Wsparcie dla przedsiewziec w zakresie dostosowywania przedsiebiorstw do wymogów ochrony srodowiska dzialanie 2.4 Opracowanie Ministerstwo Srodowiska Departament Integracji Europejskiej Konsultacja Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej Wsparcie przedsiebiorstw w dostosowaniu sie do wymogów ochrony

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Mozliwosci wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnosci w zakresie gospodarki odpadami

Mozliwosci wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnosci w zakresie gospodarki odpadami Mozliwosci wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnosci w zakresie gospodarki odpadami Prezentacja dla Forum Dyrektorów Zakladów Oczyszczania Miast Fundusze przedakcesyjne ISPA 31 marca 2003

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA NAGRODY GWARANTOWANE

WARUNKI KORZYSTANIA NAGRODY GWARANTOWANE WARUNKI KORZYSTANIA NAGRODY GWARANTOWANE OGÓLNE WARUNKI RED BULL MOBILE COLLECT W ZAKRESIE ZMIAN POZIOMÓW ENERGII Niniejsze Ogólne Warunki maja zastosowanie, jesli zdecydujesz sie przejsc na wyzszy Poziom

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzad Pracy, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz, woj. lódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzad Pracy, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz, woj. lódzkie, tel. http://bzpo.portal.uzp.gov.p II index. php?ogl oszeni e=show &pozycj a=... ilatowy Urzad Pracy w Sieradzu WojskaPolskieiie~adz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nie ograniczonego o wartosci szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja prywatyzacji sektora WSCh. Tarnów, 10 wrzesnia 2008

Koncepcja prywatyzacji sektora WSCh. Tarnów, 10 wrzesnia 2008 Koncepcja prywatyzacji sektora WSCh Tarnów, 10 wrzesnia 2008 Koncepcja konsolidacji i prywatyzacji podmiotów sektora WSCh Nafta Polska S.A. na zlecenie Ministra Skarbu Panstwa dokonala analizy róznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE RADY (WE) NR 1260/1999. z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiajace ogólne przepisy w sprawie Funduszy Strukturalnych

ROZPORZADZENIE RADY (WE) NR 1260/1999. z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiajace ogólne przepisy w sprawie Funduszy Strukturalnych ROZPORZADZENIE RADY (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiajace ogólne przepisy w sprawie Funduszy Strukturalnych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgledniajac Traktat ustanawiajacy Wspólnote

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 16.03.2015 Pan Minister Władysław Kosiniak-Kamysz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Szanowny Panie Ministrze, Organizacje tworzące Koalicję na rzecz CEDAW zwracają się do Pana Ministra

Bardziej szczegółowo

W KIERUNKU EUROPEJSKIEGO SPOłECZEŃSTWA LUDZI W RÓZNYM WIEKU

W KIERUNKU EUROPEJSKIEGO SPOłECZEŃSTWA LUDZI W RÓZNYM WIEKU PL W KIERUNKU EUROPEJSKIEGO SPOłECZEŃSTWA LUDZI W RÓZNYM WIEKU AGE O EUROPEJSKIM ROKU RÓWNYCH SZANS DLA WSZYSTKICH 2007 The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Eko-innowacje w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Slaskiego 2007-2013

Eko-innowacje w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Slaskiego 2007-2013 Eko-innowacje w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Slaskiego 2007-2013 Technologie srodowiskowe (technologie przyjazne dla srodowiska) Technologie srodowiskowe to technologie wprowadzajace do

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne

Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne Na podstawie przepisów rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie dzialan podejmowanych przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiebiorczosci

Bardziej szczegółowo

J Czy wszystkie 4 komplety dokumentacji zostal wypelnione w jezyku polskim? K Czy do kompletu dokumentacji w jezyku polskim dolaczona zostala wersja

J Czy wszystkie 4 komplety dokumentacji zostal wypelnione w jezyku polskim? K Czy do kompletu dokumentacji w jezyku polskim dolaczona zostala wersja PYTANIA KONTROLNE DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU SPÓJNOSCI DLA POJEDYNCZEGO PROJEKTU TYTUL PROJEKTU: Lp. A B C D a b c d e f g h i j E F G H I TAK/NIE lub PYTANIA: NIE DOTYCZY OGÓLNIE (formalne)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 16/2003. z dnia 6 stycznia 2003 r.

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 16/2003. z dnia 6 stycznia 2003 r. ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 16/2003 z dnia 6 stycznia 2003 r. ustanawiajace specjalne szczególowe zasady dla wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1164/94 w zakresie kwalifikowania wydatków w kontekscie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 27.10.2015 r. COM(2015) 610 final ANNEX 4 ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Ponadregionalna Siec Aniolów w Biznesu Innowacja - inwestycje w ekoinnowacyjne technologie. 13 maja 2011

Ponadregionalna Siec Aniolów w Biznesu Innowacja - inwestycje w ekoinnowacyjne technologie. 13 maja 2011 Ponadregionalna Siec Aniolów w Biznesu Innowacja - inwestycje w ekoinnowacyjne technologie 13 maja 2011 Instytut Nauk Ekonomicznych i Spolecznych to fundacja zalozona przez ekspertów z dziedziny gospodarki,

Bardziej szczegółowo

1.Celem Stowarzyszenia jest:

1.Celem Stowarzyszenia jest: ST ATUT Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespolem Downa Bardzi ej Kochani Rozdzi al pier wszy Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie dziala pod nazwa Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespolem

Bardziej szczegółowo

- - -- - - ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22

- - -- - - ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 - - -- - - ZESPÓL OPEK ZDROWOTNEJ CERTYFKAT 2006120 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 tel.: centr. (033) 872 3100 www.zozsuchabeskidzka.pl NP 552-12-74-352 fax (033) 872 3101 e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA. Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12. Pani. Ewa Kopacz Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

MINISTER ZDROWIA. Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12. Pani. Ewa Kopacz Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej MINISTER ZDROWIA Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12 Pani BIURO POSELSKIE POStA NA SEJM RP Tomasza Szymariskiego 86-300 GRUDZiADZ, ul. D*uga 1/1 1 ^-ml$x>j

Bardziej szczegółowo

Prof. Juliusz Engelhardt WPLYW POLITYKI LIBERALIZACJI W EUROPEJSKIM TRANSPORCIE KOLEJOWYM NA KONKURENCYJNOSC KOLEI. Oczekiwania i rezultaty

Prof. Juliusz Engelhardt WPLYW POLITYKI LIBERALIZACJI W EUROPEJSKIM TRANSPORCIE KOLEJOWYM NA KONKURENCYJNOSC KOLEI. Oczekiwania i rezultaty Prof. Juliusz Engelhardt WPLYW POLITYKI LIBERALIZACJI W EUROPEJSKIM TRANSPORCIE KOLEJOWYM NA KONKURENCYJNOSC KOLEI Oczekiwania i rezultaty 1 Pierwsze dyrektywy ( PAKIET 0 ) - 91 / 440 w sprawie rozwoju

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

Opinia Komitetu Regionów Internet przedmiotów oraz Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (2010/C 175/09)

Opinia Komitetu Regionów Internet przedmiotów oraz Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (2010/C 175/09) 1.7.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 175/35 Opinia Komitetu Regionów Internet przedmiotów oraz Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (2010/C 175/09) KOMITET REGIONÓW Z zadowoleniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U.2001.63.638 z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdzial 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U.2001.63.638 z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdzial 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U.2001.63.638 z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdzial 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okresla wymagania, jakim musza odpowiadac

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa. Page 1 of 6 Kwidzyn: Dobudowa schodów zewnetrznych przeciwpozarowych wraz z wykonaniem przylacza wody do budynku Przedszkola w Marezie Numer ogloszenia: 314789-2010; data zamieszczenia: 05.11.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNETRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNETRZNEGO Zalaczniki Nr 3 do Zarzadzenia Nr JJ.f..2004 Starosty Poznanskiego z dnia J,.:Q.8."2004 r. KARTA AUDYTU WEWNETRZNEGO WSTEP Celem Kartyaudytu wewn((trznego w jednostkach sektora finansów publicznych, zwanej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.,... - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie algorytmu przekazywania srodków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych samorzadom wojewódzkim i powiatowym

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej

Ustawa z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej Ustawa z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE RADA RODZICÓW przy Zespole Szkól Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE /' Rozdzial

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

UCHODZCY W SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ

UCHODZCY W SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ UCHODZCY W SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ Jedna trzecia Polaków (33%) twierdzi, ze slyszala o obchodzonym niedawno w Polsce Dniu Uchodzcy. Prawie jedna piata respondentów (18%) deklaruje, ze spotkala sie z informacjami

Bardziej szczegółowo

Spoleczne aspekty rewitalizacji w kontekscie Europejskiego Funduszu Spolecznego 2014-2020. Kraków, 5 czerwca 2014 r.

Spoleczne aspekty rewitalizacji w kontekscie Europejskiego Funduszu Spolecznego 2014-2020. Kraków, 5 czerwca 2014 r. Spoleczne aspekty rewitalizacji w kontekscie Europejskiego Funduszu Spolecznego 2014-2020 Kraków, 5 czerwca 2014 r. 1 rewitalizacja Wymiar spoleczny Wymiar gospodarczy Wymiar infrastrukturalny Oddzialywanie

Bardziej szczegółowo

(Rezolucje, zalecenia i opinie) REZOLUCJE RADA (2008/C 241/01)

(Rezolucje, zalecenia i opinie) REZOLUCJE RADA (2008/C 241/01) 20.9.2008 C 241/1 I (Rezolucje, zalecenia i opinie) REZOLUCJE RADA Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie realizacji wspólnych

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU. NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t. Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o

DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU. NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t. Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o Wroclaw, dnia A4maja 2012 r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o Izba Skarbowa we Wroclawiu przesyla w zalaczeniu, w nawiazaniu do pisma DepartamentuAdministracji

Bardziej szczegółowo

Podrecznik do Strategicznych Ocen Oddzialywania na Srodowisko

Podrecznik do Strategicznych Ocen Oddzialywania na Srodowisko Podrecznik do Strategicznych Ocen Oddzialywania na Srodowisko dla polityki spójnosci na lata 2007-2013. Luty 2006 Siec na rzecz Ekologizacji Programów Rozwoju Regionalnego Projekt czesciowo sfinansowany

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZACE DZIALAN INFORMACYJNYCH I PROMUJACYCH ODNOSZACYCH SIE DO PRZEDSIEWZIEC WSPÓLFINANSOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI

OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZACE DZIALAN INFORMACYJNYCH I PROMUJACYCH ODNOSZACYCH SIE DO PRZEDSIEWZIEC WSPÓLFINANSOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZACE DZIALAN INFORMACYJNYCH I PROMUJACYCH ODNOSZACYCH SIE DO PRZEDSIEWZIEC WSPÓLFINANSOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI 1 1. WSTEP...3 2. ZASADY OGÓLNE...3 3. CELE DZIALAN INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Seminaria europejskie

Seminaria europejskie Seminaria europejskie koordynatorka: Aleksandra Saczuk a.saczuk@schuman.org.pl SE(5) 7.12.2009 Partnerstwo Wschodnie polski sukces w unijnej polityce zewnętrznej Partnerstwo Wschodnie jest polskim sukcesem

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Handlu Zagranicznego Podrecznik. ODDK, Gdansk, 2002. Autorzy: Dr Tadeusz T. Kaczmarek, Joanna Werwinska

Finansowanie Handlu Zagranicznego Podrecznik. ODDK, Gdansk, 2002. Autorzy: Dr Tadeusz T. Kaczmarek, Joanna Werwinska Finansowanie Handlu Zagranicznego Podrecznik ODDK, Gdansk, 2002 Autorzy: Dr Tadeusz T. Kaczmarek, Joanna Werwinska 1 Spis Tresci Wstep. Rozdzial I Znaczenie handlu zagranicznego w gospodarce rynkowej...

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzyinstytucjonalna - PPTSM w kreowaniu polityki surowcowej

Współpraca międzyinstytucjonalna - PPTSM w kreowaniu polityki surowcowej Współpraca międzyinstytucjonalna - PPTSM w kreowaniu polityki surowcowej Dr hab. inż. Jan Kudełko, prof. nadzw. Warszawa, 26.05.2014 r. Polska Platforma Technologiczna Surowców Mineralnych Polska Platforma

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2012/0237(COD) 29.11.2012. Komisji Budżetowej. dla Komisji Spraw Konstytucyjnych

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2012/0237(COD) 29.11.2012. Komisji Budżetowej. dla Komisji Spraw Konstytucyjnych PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Budżetowa 29.11.2012 2012/0237(COD) PROJEKT OPINII Komisji Budżetowej dla Komisji Spraw Konstytucyjnych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych.

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Konferencja Lokalne Grupy Rybackie szansą czy tylko nadzieją? Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Gdańsk - Polfish czerwiec - 2011 r www.ngr.pila.pl

Bardziej szczegółowo

OCENA (EWALUACJA) PROGRAMÓW I PROJEKTÓW O CHARAKTERZE SPOLECZNO- GOSPODARCZYM W KONTEKSCIE PRZYSTAPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

OCENA (EWALUACJA) PROGRAMÓW I PROJEKTÓW O CHARAKTERZE SPOLECZNO- GOSPODARCZYM W KONTEKSCIE PRZYSTAPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ TOMASZ KIERZKOWSKI OCENA (EWALUACJA) PROGRAMÓW I PROJEKTÓW O CHARAKTERZE SPOLECZNO- GOSPODARCZYM W KONTEKSCIE PRZYSTAPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ WARSZAWA 2002 SPIS TRESCI STRESZCZENIE... 3 1. Wstep...

Bardziej szczegółowo

Krystyna Kietliriska. Rola trzeciego. sektora. w spofeczenstwie. obywatelskim. Diffira

Krystyna Kietliriska. Rola trzeciego. sektora. w spofeczenstwie. obywatelskim. Diffira Krystyna Kietliriska Rola trzeciego sektora w spofeczenstwie obywatelskim Diffira Spis tresci Przedmowa 9 Rozdziat 1 Rola spoteczenstwa obywatelskiego w realizacji potrzeb spofecznych 13 1. Spoleczenstwo

Bardziej szczegółowo

OPIEKI ZDROWOTNEJ. sekretariat@suimedtpnet.pl

OPIEKI ZDROWOTNEJ. sekretariat@suimedtpnet.pl m~ ZESPÓL -- - -- -- OPIEKI ZDROWOTNEJ 34-200 Sucha Beskidzka, ul Szpitalna 22 02 tel: centr. (033) 872 31 00 www.zozsuchabeskidzka.pl NIP 552-12-74-352 fax (033) 872 31 Ol e-mail:sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL Z KIOTO DO RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

PROTOKÓL Z KIOTO DO RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU PROTOKÓL Z KIOTO DO RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Strony niniejszego Protokólu, Bedac Stronami ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, zwanej

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

POLSKA W NATO - STOPIEN POPARCIA I PRZEWIDYWANE SKUTKI

POLSKA W NATO - STOPIEN POPARCIA I PRZEWIDYWANE SKUTKI POLSKA W NATO - STOPIEN POPARCIA I PRZEWIDYWANE SKUTKI Dwie trzecie Polaków (67%) twierdzi, ze jest za czlonkostwem Polski w NATO. Przeciwny przystapieniu naszego kraju do Paktu Atlantyckiego jest tylko

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l Leszno: Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydzialu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

. prowadzenie zajec sportowych w pilce noznej druzyn juniorów i seniorów w liczbie nie mniej niz 40

. prowadzenie zajec sportowych w pilce noznej druzyn juniorów i seniorów w liczbie nie mniej niz 40 Dzialajac na podstawie art. 11ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 ra. Nr 96, poz. 873 z póznozm.) Burmistrz Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pozyczki na innowacje

Wniosek o udzielenie pozyczki na innowacje Zalacznik nr 1 do Regulaminu Wniosek o udzielenie pozyczki na innowacje 1 Informacja o wnioskodawcy 1.1 Pelna nazwa wnioskodawcy(ów) 1.2 Nazwa skrócona 1.3 Krótki opis dzialalnosci (przedmiot, oferowane

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Mazowiecki

STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Mazowiecki STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Mazowiecki Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwa ChrzescijanskaSluzba CharytatywnaOddzial Mazowieckiz mozliwoscia uzywania skrótu: ChSChOddzial

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0296 (CNS) 15373/15 FISC 191 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 grudnia 2015 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Konferencja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn.: Kompetencja UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ w kontekście Europejskiego Roku Aktywności

Bardziej szczegółowo

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład VIII Strategia lizbońska Pomyśl tylko, czym mogłaby być Europa. Pomyśl o wrodzonej sile naszej rozszerzonej Unii. Pomyśl o jej niewykorzystanym potencjale

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010

Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010 r' l.j v WOJEWODA SWIETOKRZYSKI Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010 ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym IDz.U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dzialalnosc wspomagajaca rozwój wspólnot i srolecznosci lokalnych (rodzaj zadania publicznego2))

OFERTA. Dzialalnosc wspomagajaca rozwój wspólnot i srolecznosci lokalnych (rodzaj zadania publicznego2)) QUISISANA StoUlilfl',Ullie 45037 Opole,ul.Sienkiewicza20ofiCYna tel. 509205063,521_333_173 KRS: 0000331872 NIP7542979099.REGON160262948 Urzad Miasta Opola Biuro Organizacji Pozarzadowych Wplynelo ~ 1 OR

Bardziej szczegółowo

Integracja osób niepełnosprawnych

Integracja osób niepełnosprawnych Integracja osób niepełnosprawnych Europejska strategia równych szans Komisja Europejska Równe szanse dla równych praw Europejska wartość dodana Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych (ERON) w 2003 r. skłonił

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO POWIĄZANIA OSI OWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] Opole, kwiecień 2014 r. 2 Załącznik nr 2 do projektu RPO WO 2014-2020

Bardziej szczegółowo

dr Piotr Żuber Środki UE jako koło zamachowe rozwoju regionalnego czy hamulec zmian? Dylematy u progu nowej perspektywy.

dr Piotr Żuber Środki UE jako koło zamachowe rozwoju regionalnego czy hamulec zmian? Dylematy u progu nowej perspektywy. dr Piotr Żuber Środki UE jako koło zamachowe rozwoju regionalnego czy hamulec zmian? Dylematy u progu nowej perspektywy. VI konferencja Krakowska, Kraków 17-18.06.2013 r. Dlaczego trzeba szukać nowej nazwy

Bardziej szczegółowo

1. Komisja przedłoŝyła wyŝej wspomniany komunikat Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie w dniu 20 listopada 2007 r.

1. Komisja przedłoŝyła wyŝej wspomniany komunikat Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie w dniu 20 listopada 2007 r. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 13 marca 2008 r. (14.03) (OR. en) 7150/08 AGRI 62 AGRISTR 8 AGRIORG 21 SPRAWOZDANIE Od: Specjalny Komitet ds. Rolnictwa Data: 10 marca 2008 r. Do: Rada Nr poprz. dok.:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO POWIĄZANIA OSI OWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] OPOLE, GRUDZIEŃ 2014 2 Załącznik nr 2 do RPO WO 2014-2020 Tabela 1:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU . GLÓ~INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA A Ildr~:::!J} agllsiewic;:;. Warszawa, dnia ;/9.0i 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA '" i.l)!,;az-fv"a,ailres I PUl'IXTY ~ONJ AI\.jO\l""E

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki. 1. Informacje ogólne

Ogólne Warunki. 1. Informacje ogólne Ogólne Warunki Niniejsze Ogólne Warunki sa wiazace. Gracze korzystajacy ze strony internetowej Zigiz, grajacy w gry Zigiz oraz tworzacy konto gracza, musza zapoznac sie i bezwzglednie zaakceptowac Ogólne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole.

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole.p l Opole: Przetarg nieograniczony na dostawe nowych urzadzen

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi

Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi Główne problemy i możliwości sektora gospodarki odpadami górniczymi i przeróbczymi

Bardziej szczegółowo