ZGROMADZENIE PLENARNE LIPCA 2005 R. ZESTAWIENIE PRZYJETYCH OPINII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZGROMADZENIE PLENARNE 13-14 LIPCA 2005 R. ZESTAWIENIE PRZYJETYCH OPINII"

Transkrypt

1 Europejski Komitet Ekonomiczno-Spoleczny Bruksela, 20 lipca 2005 r. ZGROMADZENIE PLENARNE LIPCA 2005 R. ZESTAWIENIE PRZYJETYCH OPINII Pelna tresc opinii EKES-u dostepna jest we wszystkich jezykach urzedowych na stronie internetowej Komitetu: Greffe CESE 110/2005 FR-EN MJ/ab PL

2 - 1 - W sesji plenarnej wzial udzial p. Douglas ALEXANDER, brytyjski minister ds. europejskich, w imieniu obecnej Prezydencji brytyjskiej Rady Unii Europejskiej, który przedstawil priorytety programu Prezydencji Wielkiej Brytanii oraz p. Ján FIGEL, czlonek Komisji Europejskiej, który zabral glos na temat edukacji, szkolen, kultury oraz wielojezycznosci. Ponadto przeprowadzono formalna debate na temat aktualnej sytuacji w Europie oraz inicjatywy Informowanie o Europie. 1. POLITYKA SPOLECZNA Agenda Spoleczna Sprawozdawca: Ursula ENGELEN-KEFER (Pracownicy DE) Dokumenty: COM(2005) 33 koncowy CESE 846/2005 Z Agenda Spoleczna zwiazane sa szczególne oczekiwania w okresie EKES uwaza, iz sam wzrost oraz zatrudnienie nie przyniosa automatycznie poprawy sytuacji spolecznej, mimo iz zwiekszenie wzrostu jest kluczowym warunkiem poradzenia sobie z problemem bezrobocia i polepszenia sytuacji spolecznej. Zadaniem europejskiej polityki spolecznej jest utrzymanie i rozwijanie europejskiego modelu spolecznego poprzez wykorzystanie skutecznych instrumentów na szczeblu wspólnotowym. Szczególny wklad polityki spolecznej obejmuje: europejska strategie na rzecz zatrudnienia; srodki koordynacyjne stosowane celem promowania integracji spolecznej i reformy systemów zabezpieczenia spolecznego; jednoczesne polepszenie i wyrównanie warunków zycia i pracy poprzez ustanowienie na odpowiednim poziomie standardów spolecznych. EKES z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji Europejskiej w sprawie Agendy Spolecznej, który pomaga uwypuklic znaczenie polityki spolecznej i realizacji celów strategii lizbonskiej. Mimo iz dokument zaklada przyjecie podejscia strategicznego, komunikat nie spelnia calkowicie wszystkich szczególnych oczekiwan zwiazanych z sródokresowym przegladem strategii lizbonskiej. EKES oczekuje, iz strategicznym ramom beda towarzyszyc konkretne srodki. Zdaniem EKES, nowa Agenda Spoleczna powinna byc spójna z programem dzialan obejmujacym kolejne piec lat oraz w wiekszym stopniu uwzgledniac ustalenia i propozycje Grupy Wysokiego Szczebla ds. przyszlosci polityki spolecznej w rozszerzonej Unii Europejskiej. Kontakt : Pierluigi Brombo (tel. :

3 - 2 - Ewa Kaniewska (tel. : POLITYKA PRZEDSIEBIORSTW OZYWIENIE I KONTROLA DZIALALNOSCI SEKTOROWEJ Delokalizacja przedsiebiorstw Sprawozdawca: José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Pracodawcy ES) Wspólsprawozdawca: Jürgen NUSSER (delegat, kat. 3 DE) Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej CESE 851/2005 Wybór miejsca prowadzenia dzialalnosci przez przedsiebiorstwo stanowi strategiczna kwestie, wymagajaca uwzglednienia licznych elementów o bardzo zróznicowanym charakterze, które zostaly przedstawione w opinii. Delokalizacja stanowi prawdziwe wyzwanie dla spoleczenstwa europejskiego, które z teoretycznego punktu widzenia mozna rozwazac w dwóch perspektywach: z jednej strony mamy do czynienia z delokalizacja przedsiebiorstw do innego panstwa czlonkowskiego, w poszukiwaniu bardziej dogodnych warunków, z drugiej strony zas, z delokalizacja do innych panstw poza obszarem UE, takich jak kraje wschodnioazjatyckie lub tzw. wschodzacych gospodarek, posród których szczególne znaczenie maja Chiny. Delokalizacja moze pociagac za soba, poza bezposrednia utrata stanowisk pracy, inne problemy, np. wzrost obciazen spolecznych dla panstw, których taka delokalizacja dotyka, zaostrzenie problemu wylaczenia spolecznego oraz wolniejszy wzrost calej gospodarki, szczególnie ze wzgledu na globalne oslabienie popytu. Pomimo wystepowania takich skutków, restrukturyzacja nie powinna oznaczac regresu spolecznego oraz utraty przewagi ekonomicznej; taka restrukturyzacja jest czesto konieczna dla przetrwania i rozwoju przedsiebiorstw, niemniej towarzyszace jej zmiany nalezy przeprowadzac w taki sposób, by ich skutki na zatrudnienie i warunki pracy byly jak najbardziej krótkotrwale i ograniczone w swoim zasiegu. Celem zapobiezenia, jak tylko jest to mozliwe, przenoszeniu sie przedsiebiorstw europejskich do innych regionów nalezy wzmocnic szereg podstawowych aspektów polityki przemyslowej: skupienie sie na edukacji, szkoleniach i umiejetnosciach, jako ze potencjal ludzki i wiedza fachowa stanowia przewage konkurencyjna; sprzyjanie badaniom i innowacji, jednoczesnie czuwajac nad tym, by badania takie przekladaly sie na postep pod wzgledem innowacji w przemysle; prowadzenie polityki w dziedzinie konkurencji sprzyjajacej celom polityki przemyslowej; uswiadamianie konsumentom skutków ich zachowania;

4 - 3 - wzmocnienie wspólpracy publiczno-prywatnej w kluczowych sektorach; wyposazenie Unii Europejskiej w instrumenty finansowe majace na celu lepsze przewidywanie i zarzadzanie przemianami w przemysle; inwestowanie w infrastrukture, aby wspomagac dzialalnosc przedsiebiorstw; promowanie przedsiebiorczosci oraz zapewnianie warunków sprzyjajacych tworzeniu i rozwojowi dzialalnosci przedsiebiorstw; ksztaltowanie i realizacja polityk spolecznych pozwalajacych na ograniczenie ewentualnych negatywnych skutków delokalizacji przedsiebiorstw; zapewnienie konstruktywnej i kreatywnej równowagi pomiedzy interesami róznych zainteresowanych podmiotów poprzez rzeczywisty dialog spoleczny; dzialanie na rzecz tworzenia globalnych i konkurencyjnych rynków, których zasady dzialania przestrzegane sa przez wszystkich. Unia Europejska musi zatem byc obecna i aktywna w organizacjach miedzynarodowych celem zapewnienia poszanowania tych regul, a jezeli takie zasady nie sa przestrzegane, celem zagwarantowania, by istniejace mechanizmy byly stosowane w jak najbardziej efektywny sposób. Celem powinno byc zachecanie do realizacji nowych przedsiewziec w Europie, utrzymania w niej istniejacych inwestycji oraz dalszych inwestycji europejskich za granica. Kontakt: José Miguel Cólera Rodríguez (tel.: ; Badania w sektorze wegla i stali Sprawozdawca: Goran LAGERHOLM (Pracodawcy SE) Wspólsprawozdawca: Enrico GIBELLIERI (delegat, kat. 2 IT) Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej CESE 845/2005 Po okresie przejsciowym, trwajacym trzy lata, program badan RFCS dowiódl swojej skutecznosci, szczególnie poniewaz w duzym stopniu doprowadzil do integracji sieci ekspertów z poprzednich programów badan Europejskiej Wspólnoty Wegla i Stali. EKES zaleca utrzymanie w najblizszej przyszlosci tych samych organów doradczych (COSCO, SAG oraz CAG, grupy techniczne) celem zarzadzania programem oraz tej samej procedury oceny. EKES wraca sie do Komisji o zastanowienie sie nad zwiekszeniem uczestnictwa ekspertów w grupach technicznych. EKES popiera stworzenie Europejskich Platform Technologicznych, w ramach których sektor weglowy i stalowy moga znalezc odpowiednie warunki do tworzenia i koordynacji swoich polityk, jak równiez dzialalnosci w zakresie badan i prac rozwojowych, przy wykorzystaniu wszystkich dostepnych srodków europejskich. EKES stanowczo opowiada sie za szybkim i znaczacym wlaczeniem przedsiebiorstw, centrów badawczych i uniwersytetów w nowych Panstwach Czlonkowskich do nowego programu badan

5 - 4 - RFCS oraz dzialan zwiazanych z odpowiednimi Europejskimi Platformami Technologicznymi dla sektora weglowego i stalowego. W odniesieniu do sektora stalowego, EKES wskazal na ponizsze, zasadnicze kwestie: ochrona srodowiska naturalnego (zwlaszcza ograniczenie emisji CO2) oraz zwiekszenie efektywnosci energetycznej stanowia dwa zagadnienia o wymiarze horyzontalnym, które sa istotne dla programów badawczo-rozwojowych, bezpieczenstwo i ochrona, sposoby przyciagniecia i zatrzymania wykwalifikowanych pracowników, okreslenie droga konsensusu konkretnych priorytetowych tematów w odniesieniu do Platformy Technologii Stali; wparcie wladz na szczeblu europejskim celem zapewnienia, ze platforma dla sektora stalowego bedzie przyjeta jako platforma priorytetowa, która bedzie mogla korzystac ze wspólnej inicjatywy technologicznej (Joint Technology Initiative); W odniesieniu do sektora weglowego, EKES z zadowoleniem przyjmuje nowe priorytety europejskie w zakresie energii, które akcentuja znaczenie technologii czystego wegla celem ochrony klimatu i srodowiska naturalnego, jak równiez bezpieczenstwa zaopatrzenia w energie w Unii Europejskiej, oraz które deklaruja zobowiazanie Unii Europejskiej do stosowania technologii czystego wegla, traktujac je jako kluczowy priorytet dla badan w ramach siódmego programu ramowego (7th Framework Programme). Program ten powinien zatem miec na celu poprawe wydajnosci i efektywnosci celem ograniczenia emisji i zrównowazonego korzystania z dostepnych zasobów a takze rozwazenie zastosowania srodków dot. sekwestracji i skladowania CO2. Ze wzgledu na to, ze strategie i narzedzia sluzace badaniom górnictwa w róznych sektorach zostana udostepnione przez zajmujaca sie szerszym zakresem dzialan Europejska Platforme Technologii Wydobywczej, zachowac nalezy uzupelniajacy charakter programu RFCS - program ten powinien byc ukierunkowany na okreslone badania i rozwój technologiczny w zakresie wydobycia wegla. Kontakt: Jakob Andersen (tel.: ;

6 - 5 - Dostep do rynku uslug portowych Sprawozdawca: Daniel RETUREAU (Pracownicy FR) Dokumenty: COM(2004) 654 koncowy -2004/0240 (COD) CESE 848/2005 Komitet uwaza, iz zamiast obecnego projektu dyrektywy bardziej pozadane wydawaloby sie opracowanie dyrektywy ramowej o wiele mniejszym stopniu szczególowosci, dajacej wystarczajaca mozliwosc zastosowania zasady pomocniczosci. Biorac pod uwage powazne róznice w wielkosci i rodzaju portów, stosowanie zasady pomocniczosci w projektowanym ustawodawstwie i lokalna spójnosc polityk rozwoju portów wydaja sie Komitetowi korzystniejsze niz proponowane w projekcie dyrektywy ujednolicone przepisy. Taka dyrektywa ramowa nie powinna w zaden sposób wplywac na prawa i obowiazki Panstw Czlonkowskich w odniesieniu do ich przepisów dotyczacych spraw spolecznych i zatrudnienia, zdrowia publicznego i srodowiska naturalnego, bezpieczenstwa, porzadku publicznego i uslug pozytku publicznego; powinna takze uwzgledniac zobowiazania miedzynarodowe Panstw Czlonkowskich, takich jak konwencje morskie Miedzynarodowej Organizacji Pracy. Komitet zaluje, iz nie zostala przeprowadzona ocena oddzialywania projektu dyrektywy, co jest sprzeczne z zadeklarowanym zobowiazaniem Komisji do stanowienia lepszego prawa od momentu opublikowania bialej ksiegi nt. sprawowania rzadów. Kontakt: Raffaele Del Fiore (tel.: ; REACH przepisy dotyczace produktów chemicznych Sprawozdawca: Paolo BRAGHIN (Pracodawcy IT) Dokumenty: opinia dodatkowa CESE 850/2005 W zamysle omawiana tutaj opinia dodatkowa miala stanowic nawiazanie i komentarz do ostatnich wydarzen zwiazanych z debata nad nowymi europejskimi przepisami w zakresie produktów chemicznych, REACH. Skupia sie ona przede wszystkim na: ostatnich ocenach oddzialywania przeprowadzonych przez Komisje; kryteriach rejestracji i zadaniach; róznych propozycjach omawianych na szczeblu Rady Ministrów. Komitet proponuje, by celem zapewnienia jego skutecznosci, mechanizm rejestracji okreslal wyraznie:

7 - 6 - substancje objete proponowanym systemem; swój zakres, zwlaszcza poprzez uscislenie kryteriów oraz kategorii, które zostana wylaczone (obecnie wspomina sie o nich w kilku róznych artykulach rozporzadzenia); obowiazki dotyczace przeplywu informacji pomiedzy producentami, importerami a kolejnymi uzytkownikami (zarówno przemyslowymi, jak i profesjonalnymi) jednej i tej samej substancji; mechanizmy, bodzce i korzysci dla przedsiebiorstw w zwiazku z tworzeniem konsorcjów. W tym kontekscie Komitet podkresla takze potrzebe unikania powielania testów, nie tylko w przypadku doswiadczen przeprowadzanych na zwierzetach. Celem unikniecia niesprawiedliwego podzialu kosztów rejestracji i testów, Komitet proponuje: zmniejszenie oplat rejestracyjnych oplata ta jest skromna w przypadku niewielkich ilosci substancji, jednak staje sie znaczna wraz z ich wzrostem. Nalezaloby przewidziec bardziej znaczaca redukcje niz proponowana obecnie postanowieniami art. 10 ust. 2 jedna trzecia, jesli kilka firm nalezacych do konsorcjum przedklada ten sam zestaw danych; podzial kosztów testów przeprowadzanych na zwierzetach pomiedzy czlonków forum (przewidziany w drugim akapicie art. 28 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1) nie wydaje sie sprawiedliwe, by dzielic koszty po równo, nie biorac pod uwage poszczególnych wielkosci produkcji. Komitet uwaza, ze bardziej uzasadnione byloby zastosowanie kryteriów odnoszacych sie do obrotu danej substancji lub ilosci sprzedanej w ciagu trzech poprzedzajacych lat; jeszcze bardziej niesprawiedliwe wydaje sie dzielenie na pól kosztów testów przeprowadzanych na zwierzetach, które wczesniej ponosic musialy osoby rejestrujace (art. 25 ust. 5 i 6). Dla kogos, kto dokonuje rejestracji pózniej, taki próg móglby okazac sie bariera wejscia na rynek nie do pokonania. Opinia analizuje niektóre propozycje omawiane na szczeblu Rady. Komitet ostrzega, iz system OSOR (jedna substancja, jedna rejestracja), który mialby zapobiegac dublowaniu sie rejestracji, móglby zrodzic watpliwosci dotyczace konfliktu pomiedzy obowiazkowym ujawnianiem danych a poufnoscia. Komitet przychyla sie do propozycji maltansko-slowenskiej dotyczacej substancji w malych ilosciach, która wedlug niego nie zmienia zasadniczych aspektów REACH, ale oferuje proste i elastyczne rozwiazania. Z zadowoleniem przyjmuje takze propozycje szwedzka, odnoszaca sie do substancji znajdujacych sie w wyrobach, poniewaz przedstawia ona pewne narzedzia rozwiazania tej skomplikowanej kwestii. Komitet zgadza sie, ze przepisy dotyczace REACH spelnia swoja role, gdy wzmocnione zostana zasady stosujace sie do substancji znajdujacych sie w wyrobach. Komitet popiera takze propozycje francuska (SAFE), zakladajaca wzmocnienie Agencji ds. Substancji Chemicznych. Wreszcie Komitet wyraza nadzieje, ze gleboka dyskusja toczaca sie pomiedzy odpowiednimi wladzami i zainteresowanymi podmiotami pomoze wypracowac skuteczne polityki i instrumenty, które wraz z mechanizmami rynkowymi wspierac beda innowacyjny rozwój przemyslu chemicznego oraz uwzgledniac kwestie ochrony zdrowia i srodowiska naturalnego. - Kontakt: Annika Korzinek

8 - 7 - (tel.: ; 3. POLITYKA SASIEDZTWA I SPÓJNOSCI TERYTORIALNEJ Stosunki Rosja-UE Sprawozdawca: Filip HAMRO-DROTZ (Pracodawcy FI) Dokumenty: opinia z inicjatywy wlasnej - CESE 849/2005 Federacja Rosyjska, która odgrywa kluczowa role w Europie i na swiecie, jest strategicznym partnerem Unii Europejskiej. W kontekscie rozszerzenia Unii Europejskiej znaczenie wspólpracy sasiedzkiej pomiedzy Unia a Rosja wzroslo jeszcze bardziej, a konsolidacja wzajemnych dobrych stosunków jest istotna dla obu stron. Zaciesnianie stosunków Unia Europejska-Rosja wymaga równiez silnego wsparcia ze strony zorganizowanego spoleczenstwa obywatelskiego. Wysilki podejmowane przez spoleczenstwo obywatelskie maja na celu poprawe wspólpracy pomiedzy UE a Rosja, a takze rozbudowe struktur spoleczenstwa obywatelskiego oraz wzmocnienie demokracji w Rosji. EKES zaleca, aby: UE przyjela spójna polityki wobec Rosji oraz by wdrazala ja w sposób pragmatyczny, UE w wystarczajacym stopniu uwzglednila kwestie odnoszace sie do spoleczenstwa obywatelskiego; nalezy tutaj wymienic osobista odpowiedzialnosc, poszanowanie praworzadnosci, jednostki i wlasnosci, prawa czlowieka (m.in. wolnosc mediów, wolne wybory, pluralizm polityczny, równosc szans oraz prawa mniejszosci), przejrzystosc, integralnosc, godnosc ludzka, równosc i wolnosc slowa, prawo do zrzeszania i podstawowe prawa pracownicze, dobre stosunki pomiedzy pracodawcami i pracownikami oraz wlasciwa ochrone socjalna. byla promowana i rozwijana wspólpraca pomiedzy zorganizowanym spoleczenstwem UE i Rosji, UE oraz Rosja promowaly mobilnosc transgraniczna poprzez ulepszanie infrastruktury i ulatwianie procedur skladania wniosków o wizy. Kontakt : Jacques Kemp (tel.: ; Strategia dla regionów peryferyjnych Sprawozdawca: Margarita LÓPEZ ALMENDARIZ (Pracodawcy ES) Dokumenty: COM(2004) 343 koncowy CESE 847/2005

9 - 8 - Komitet z zadowoleniem przyjmuje fakt, ze Komisja Europejska uwzglednila jego zalecenie wyrazone w opinii Strategia przyszlosci dla peryferyjnych regionów Unii Europejskiej dotyczace wzmocnienia Grupy miedzyresortowej na rzecz regionów peryferyjnych, poprzez zapewnienie jej dodatkowych zasobów ludzkich, w drodze powolania odrebnej jednostki w ramach DG Regio; ma takze nadzieje, iz funkcjonowanie wspólpracy miedzyresortowej nie zostanie utrudnione. Komitet z satysfakcja przyjmuje uznanie w komunikacie Komisji faktu, ze podstawa odrebnego statusu regionów peryferyjnych sa zasady równosci i proporcjonalnosci. Pozwala to na traktowanie ich sytuacji w zróznicowany sposób tak, aby zamieszkujacy w nich obywatele europejscy dysponowali tymi samymi szansami, co obywatele innych regionów. Komitet podziela troske Komisji o wpisanie regionów peryferyjnych do strategii lizbonskiej i goeteborskiej w celu zwiekszenia zatrudnienia, nasilenia reform gospodarczych i wzmocnienia spójnosci spolecznej i dlatego tez proponuje wykorzystanie ich potencjalu w dziedzinie spoleczenstwa wiedzy. Zdaniem Komitetu dynamika sektora turystycznego stanowi znaczaca wartosc dodana, przyczyniajaca sie do zwiekszania konkurencyjnosci gospodarki w regionach peryferyjnych. Niemniej nie nalezy sprzyjac nadmiernemu wzrostowi tego sektora, gdyz moze to doprowadzic do zachwiania równowagi i miec negatywny wplyw na zrównowazony rozwój tych regionów z punktu widzenia srodowiska naturalnego. Komitet zauwaza, iz strategia Komisji dla regionów peryferyjnych oparta jest prawie wylacznie na dwóch konkretnych instrumentach, a mianowicie programie kompensowania trwalych ograniczen oraz planie dzialania na rzecz szerszego sasiedztwa. Kontakt : Alberto Allende (tel.: ;

10 PRAWO SPÓLEK I PODATKI Tworzenie spólek akcyjnych Sprawozdawca: Umberto BURANI (Pracodawcy IT) Dokumenty: COM(2004) 730 koncowy -2004/0256 (COD) CESE 843/2005 Komitet popiera cele okreslone w projekcie dyrektywy a takze, ogólnie, srodki za pomoca których Komisja ma zamiar je realizowac. Niemniej wedlug Komitetu Komisja nie moze przekraczac swoich uprawnien i kompetencji, polegajacych na wprowadzaniu usprawnien a nie zmian do istniejacych uregulowan. To wlasnie w tym duchu EKES pragnie wniesc swój wklad, formulujac uwagi na temat ponizszych zagadnien, a mianowicie: - wyceny wkladu w formie papierów wartosciowych notowanych na gieldzie, - eksperta, który ma dokonac wyceny wkladów kapitalowych oraz standardów i procedur wyceny, - koniecznosci powolania jednego organu w sprawach uregulowan dotyczacych spólek i ich kontroli, który powinien równiez spelniac funkcje sadownicza, - uprawnienia do nabywania przez spólki akcji wlasnych, - terminu przeprowadzania analizy przeplywu srodków pienieznych (cash-flow), - prawa walnego zgromadzenia do uzyskiwania w kazdym przypadku informacji o zrealizowanych operacjach oraz otrzymywania sprawozdania na temat kazdej pozycji budzetowej, - pojecia akcjonariusza wiekszosciowego, - gwarancji przejrzystosci, - mozliwosci dostepnej dla akcjonariuszy mniejszosciowych, indywidualnie lub wspólnie, do zobowiazania akcjonariusza wiekszosciowego do nabycia ich akcji. Kontakt: Aleksandra Klenke (tel.: ;

11 Sprawozdania roczne niektórych rodzajów spólek Sprawozdawca: Harry BYRNE (Pracodawcy IE) Dokumenty: COM(2004) 725 koncowy -2004/0250 (COD) CESE 844/2005 Projekt ma na celu dalsze umocnienie zaufania publicznego w stosunku do tresci sprawozdan finansowych i raportów rocznych publikowanych przez spólki europejskie. W zwiazku z powyzszym zalozeniem niezbedne jest zapewnienie akcjonariuszom oraz pozostalym zainteresowanym stronom (tzn. pracownikom i dostawcom) rzetelnych, pelnych i latwo dostepnych informacji. EKES zglosil szczególowe uwagi do niektórych punktów tego dokumentu, jednak zasadniczo popiera sformulowane w nim cele i wyraza przekonanie, ze dzialanie to jest niezbedne, aby chronic interesy wszystkich zainteresowanych stron. Kontakt: Joao Pereira dos Santos (tel.: ; VAT - Okres stosowania minimalnej stawki standardowej Sprawozdawca: Umberto BURANI (Pracodawcy IT) Dokumenty: COM(2005) 136 koncowy -2005/0051 (CNS) CESE 852/2005 Wziawszy pod uwage obecna sytuacje w zakresie polityki podatkowej Panstw Czlonkowskich, a zwlaszcza w zakresie podatku VAT, Komitet moze tylko z zadowoleniem przyjac inicjatywe Komisji. EKES chcialby jednakze skorzystac z tej okazji dla podkreslenia, ze mówienie o systemie tymczasowym VAT-u w odniesieniu do systemu istniejacego od dziesiatków lat w oczekiwaniu na bardzo problematyczny, definitywny system, jest mistyfikacja, której EKES nie jest juz sklonny akceptowac. Rada powinna zadeklarowac, ze w imie przejrzystosci wobec obywateli, na która sie powolywano wielokrotnie nadal bedzie dazyc do celu strategicznego harmonizacji VAT-u, którego, realistycznie rzecz biorac, nie mozna osiagnac w krótkiej i sredniookresowej perspektywie. Kontakt: Roberto Pietrasanta (tel.: ; Greffe CESE 110/2005 FR-EN MJ/ab

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL Z KIOTO DO RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

PROTOKÓL Z KIOTO DO RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU PROTOKÓL Z KIOTO DO RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Strony niniejszego Protokólu, Bedac Stronami ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, zwanej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r.

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 7 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 106/2011 Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 9 listopada 2011 r. Co roku unijna

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

ISSN 1725-695X. Sprawozdanie ogólne. dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA

ISSN 1725-695X. Sprawozdanie ogólne. dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA ISSN 1725-695X Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA Komisja Europejska Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej 2007 Bruksela Luksemburg,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe i gospodarcze z Chinami

Stosunki handlowe i gospodarcze z Chinami C 67 E/132 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.3.2010 Stosunki handlowe i gospodarcze z Chinami P6_TA(2009)0053 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie stosunków handlowych

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII EUROPEJSKIEJ DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 7.2.2013 JOIN(2013) 1 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom?

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom? 15.1.2008 C 10/59 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom? (2008/C 10/17) Dnia 16 lutego 2007 r. Europejski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.1.2011 KOM(2011) 5 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r.

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. Informacja stanowi wykonanie art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 483 sprost.:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.10.2011 KOM(2011) 637 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Zalacznik do Uchwaly Nr XXXI/212/06 Rady Gminy Krzeszów z dnia 16 marca 2006 r. STRATEGIA ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOLECZNYCH W GMINIE KRZESZÓW

Zalacznik do Uchwaly Nr XXXI/212/06 Rady Gminy Krzeszów z dnia 16 marca 2006 r. STRATEGIA ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOLECZNYCH W GMINIE KRZESZÓW Zalacznik do Uchwaly Nr XXXI/212/06 Rady Gminy Krzeszów z dnia 16 marca 2006 r. STRATEGIA ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOLECZNYCH W GMINIE KRZESZÓW KRZESZÓW 2006-2013 SPIS TRESCI WSTEP I. PROCEDURA TWORZENIA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.11.2011 KOM(2011) 743 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Globalne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawca: Eric PIGAL

Sprawozdawca: Eric PIGAL 14.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 76/59 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Bardziej szczegółowo

TEKSTY PRZYJĘTE. Zjednoczona w róŝnorodności. w trakcie posiedzenia we. wtorek 6 lipca 2010 PARLAMENT EUROPEJSKI 2010-2011

TEKSTY PRZYJĘTE. Zjednoczona w róŝnorodności. w trakcie posiedzenia we. wtorek 6 lipca 2010 PARLAMENT EUROPEJSKI 2010-2011 PARLAMENT EUROPEJSKI 2010-2011 TEKSTY PRZYJĘTE w trakcie posiedzenia we wtorek 6 lipca 2010 P7_TA-PROV(2010)07-06 WYDANIE TYMCZASOWE PE 443.887 Zjednoczona w róŝnorodności SPIS TREŚCI TEKSTY PRZYJĘTE

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Sygnatura Komisji Europejskiej COM(2015) 192. Instytucja wiodąca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Instytucje współpracujące

STANOWISKO RZĄDU. Sygnatura Komisji Europejskiej COM(2015) 192. Instytucja wiodąca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Instytucje współpracujące STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Strategia jednolitego rynku cyfrowego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.7.2014 r. COM(2014) 398 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Ku gospodarce o

Bardziej szczegółowo

Wpływ podrabiania towarów na handel międzynarodowy

Wpływ podrabiania towarów na handel międzynarodowy 23.2.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 45 E/47 35. zachęca FRONTEX do podjęcia inicjatywy utworzenia wspólnego systemu wymiany informacji między odpowiednimi organami krajowymi w celu optymalizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 347/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+ : unijny program na rzecz kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU L 347/892 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli społeczeństwa obywatelskiego w stosunkach UE-Albania. (opinia rozpoznawcza)

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli społeczeństwa obywatelskiego w stosunkach UE-Albania. (opinia rozpoznawcza) 4.9.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 291/21 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli społeczeństwa obywatelskiego w stosunkach UE-Albania (opinia rozpoznawcza)

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 9.8.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 214/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo